...תצק תכלל ךירצ םדוק, ןמואל ונעגה ה"ר ינפל םימי המכ

[Prev] [Up] [Next]