1996 "רבגתמה ןייעמ" תדוגא ןוילג


הנשה שאר ןמוא

:ןוילגב

קידצ תלועפ

תורודל ותשרומו א"עיז בלסרבמ ןמחנ וניבר לש וייח תודלותמ םיקרפ ישאר

רדעי אל שיא

הנשה שאר ןינעב וניבר לש ויתוחישמ

םיעוגעגה ריע

תורודה תצורמב 'קה ץוביקהו ןויצה תורוק

ץרא ושרי םיקידצ

התולגמ שדוקה ץרא תא לואגל הנשה שארב קידצה תדובע

עישוי יאדווב

וניבר ןויצל הילעה תובקעב וללוחתהש תפומ ירופיס

הנשה שאר ןמוא

"רבגתמה ןייעמ" תדוגא י"ע ל"ויו ךרענ 16 םירעש האמ 'חר םילשורי 7945 ד"ת יווק בר 02-825472 'לט תורומש תויוכזה לכ (C) email: zahavi_d@netvision.net.il

תכרעמה רבד

רשא ריעב ותזינג םוקמ העודי ,א"עיז בלסרבמ ןמחנ וניבר לש ותוקלתסה םוימ ןוקיתו םשפנ תומלשב םיצפחה 'ה ישקבמ לכל הילע םוקמכ ,ןמוא ריעה הב רחב .םתמשנ תיבמ םינומה וקיפסה ,המימשה הרעסב ותיילע תעמ הנש םינומשו האממ הלעמל הז השקש הזע שפנ תורשקתה םישחו שודקה ורבק תא דוקפל ויתודעו וינוג לכמ לארשי תועושיל העימש ידעו היאר ידע ויה םהמ םיבר דועו ,הז שודק םוקמ לא הראתל .שודקה ונויצ לע תוחטתשהה תובקעב וללוחתה רשא ,תוימשגבו תוינחורב וירבדמ דחא רובידב הנומאה חכמ תעבונ ,לארשי יפלא תובבר לש תאזה הריהנה לכו אוביש ימ ,יתוקלתסה רחא יזא ימי ואלמי יכ םג" :רמא הכו ,שודקה ויפמ אציש ,הקדצל הטורפ ןתיו ,םיליהת (ירומזמ) לטיפאק הרשעה ולא םש רמאיו ירבק לע לדתשאו ץמאתא ,םולשו סח דאמ דאמ ויאטחו ויתונווע ומצעו ורבג םא וליפא [א"מק ן"רה תוחיש] ."ונקתלו ועישוהל בחורלו ךרואל הלודג המכ ,דחאו דחא לכל זמרש םימעפ המכ שודקה ויפמ עמשנ הלאה םירבדכ עמשי יאדווב יכ" - חיטבהו - ארונהו שודקה ורבק לע אובל הכזיש ימ לש הלעמה [ו"נק םש] ."רשפאש המ לכב ול עישויו רוזעיו וירבד םתופסאתה תעב הנשה שאר ברעב ,התראפתו הזוע אלמב תילגתמ ,וז תינומה תוצבקתה שיא הנשה שארל וילא אובל" וניבר לש ותאירק רואל לארשי תושפנ יפלא יפלא לש זא רשא" אקייד הנשה שארב ולצא תויהל תדחוימה הלעמב רתויב גילפהו ,"רדעי לב ייח] ."תושעל ןתינ אל הנשה תומי לכבש המ םינוקיתו םינינע לועפל ודיב שי [ו"ת ן"רהומ תא איבהל שקבמו ,וצפח 'ה תברקב רשא - לארשימ שיא לכ רובע ורמאנ ולא םירבד ויתוצעו ותרותו א"עיז בלסרבמ ןמחנ וניבר ,ןכש - התומלשו הנוקית לא ותמשנ ללכ רובע ת"ישה תאמ הנתינ רשא ,הומכ ןיאמ הרקיו השודק הנתמ םניה ,וירבדו .ללכה ןמ אצוי אלל ,לארשי
*
וניבר לש םיארונה ויתודלותמ םיקרפה ישאר םיאבומ ,םכינפל שגומה הז ןוילגב לע הילעה ןינעב ונבחרה רקיעבו .תורודל וירחא ריתוה רשא ותשרוממו ,שודקה .ומצע הנשה שארב ולצא תוצבקתההו ,הנשה שאר ברעב טרפבו ,'קה ונויצ לע םיחטתשמה תא ודקפש תואלפנו םיסינ ,תפומ ירופיס לש רחבנ טקל ואבוה ןכ תא קזחל ידכ םהב שי רשא ,םמצע השעמה ילעב יפמ ועמשנש םינמאנ םירופיס ,ורבק "- - - עישוי יאדווב"ש וניבר לש ותחטבהב הנומאה זירכהל וניבר הוויצש "זורכ"ה תבוח ידי טעמ תאצל םיווקמ ונא וז תרבוחב שאר קר אוה ילש ןינע לכ יכ ,רדעי אל שיא ,הנשה שאר לע םלוכ ויהיש" :ומשמ "הנשה

לעפ המ קידצ

תורואה-רוא ארונהו שודקה וניבר ייחמ םירצק ךרד ינויצו םיקרפ ישאר א"עיז בלסרבמ ןמחנ וניבר 'זוב'זמ ריעב ,םלועל ןמחנ וניבר לש ותמשנ הדרי ב"לקת תנש ןסינ שדוח שארב דימלת אקנדרוהמ ןמחנ יבר ןב החמש יבר 'קה וירוהל דלונ םש ,ט"שעבה לש ותיבב .שודקה ט"שעבה לש ותב לדא תקדצה תב אגיפ תרמ ומיאלו ,ט"שעבה דע ,תואיבנה תחאכ שממ ,היתוגרדמבו התוקדצב תמסרופמ התיה אגיפ תרמ וניבר םא םולחב תוארל הליגר התיהו ,"האיבנה אגיפ" רודה יקידצ יפב תארקנ התיהש .םישודקה היתובא רתי תא ןכו ט"שעבה הבס תא ץיקהבו יכ רפוסמו ,ותוא הפפאש הרהטהו השודקה בורב ,ויאור לכ תא אילפה ותוקנימ רבכ הדיקפהו ,ריעל ץוחמ עוסנל ומא הכרצנ ,הסירעב קונית ותויהב דוע תחא םעפ חקפי יכ ונממ השקבו ,ט"שעבה דימלת א"עיז ענסארקמ םייח יבר ק"הרה ידיב ותוא הכומס תויהל תא הלוכי ,םייח יבר הל רמא ,התיבל הבושב .וילע חיגשיו ויניע ןעמל ,ילש תוצח ןוקית תרימא לע יתרתיו יכ ,בטיה ךתשקב תא יתמייק יכ החוטבו .ונממ יניע תא זיזהל תלוכי ילבמ ודצל יתבשי יכ ,הז שודק קונית ,ן"רהומ ייח ,ן"רה יחבש ק"הפסב ומשרנ ותודלי ימיב תוארונה ויתודובעמ תצקמ םימסרופמ ויהש םירבדה תא בתכ םש א"עיז ןתנ יבר ונירומ ודימלת ידיב וכרענש .לכ יפב זא

תוקנימ שפנ תוריסמ

ןיאש ןיבה זא רבכש רפיס ותולדגבו ,הבחר העד לעב היה ,שלש ןבכ ותויהב רבכ .וילבה לכב סאמו ,הזה םלועב שממ םוח הציפהש תיששע הקלד תיבה ךותב .םהיעוצי לע לכה ולע החמש יבר תיבב .הליל םלוא םתנש תא םימנ םלוכ .םיכרדה ידיצב םרענ גלש ,חורה הקרש ץוחב .תיבה לכב ,תיבה ןולח ךרד אצוי ושיגרי וירוהש ילבמו םק דליה .רע וביל ןמחנ דליה .ט"שעבה ובס רבקב תויכבו תוליפתב רקובה רוא דע הלבמו ,ץחרמל ץוחמ תחא הוקמ םש היהו" ,הוקמה לא ךלוהו רזוח היה ט"שעבה רבקמ ול רק היה רבכו ,ץחרמל ץוחש הוקמב ךליל ול רחבו ,ץחרמה ךותב תחא הוקמו ןכו ,ןימלעה תיבל ותיב ןיב הקוחר ךרד היה יכ ,ל"נה רבקהמ אבש תמחמ ,דאמ הז לכ ירחא ,כ"פעא ,רבקה לע הברה ההתשנש תויהשה דבלמ ,הוקמל ןימלע תיבהמ הז לכו ,ומצע ףגסל ידכ ,ץוחב תדמוע התיהש הוקמהב לובטל אקוד ךלוה היה .(ט"י ן"רה יחבש) ."הלילב ענצהב תדובע לוע וילע לביק ותודליב דוע - - - םינש שש ןב ותויה םדוק היה הז לכ חרטו עגי אלא ,תחא העש וליפא חנ אל ותריטפ דעו זאמו ,וחוכ יצמאמ לכב 'ה קחרה ,תלוכיה לובג הצק דע ויתונותשעו וישוח לכ תא ץמיאו ,וחוכ תיצמת לכב .םלועמ ןזוא ןתעמש אלש תוגשהו תוגרדמל הכז ז"יעו ,עבטה רדגמ קחרה

שש ליגמ - הזה םלועה ינינעמ תושירפ

ומצע בשיי כ"ע ,הליכא תואת רבשל הצרו ,םלועהמ שורפל ותעד לע אב שש ליגב" תומכ עלבי קר ,לכאיש המ סעול היהי אלש ונייהד ,לכאיש המ לכ עלוב היהיש רבדל יתעמש תאז הגהנהו) ,ןכ השעו ,ותליכאב םעט םוש שיגרי אלש ידכ ,אוהש ל"ז אוה ךא ,הסיעל ילב ותליכא עלוב היהש ךכ גהנש דאמ דאמ לודג קידצמ לודג .('א ן"רה יחבש) ."(םינש השש ןב ותויהב ךכ גהנ ןיב ותויהב דועו ,הרותה דומילל ץרמנ קשח לעבו ,ודומילב היה םוצע דימתמ ,לכאמ רבד ול תונקל וירוהמ לביקש ,ויתוטורפ לכ תא רסמ ,ןבר תיב לש תוקונית אילפה עבש ןב ותויהבו ,םיפד דועו דוע ,ומע דמליו ףיסויש ידכ ,דמלמל םג תועיפומה תודמ ינינע ולוכש ,'א קלח תודימה רפס תא רביח רשאכ ותונואגב דלי דציכ תואתשה תררועמה הקומע הנבהב ,םיבותכו םיאיבנ ,הרות ,ס"שה ירפסב .לכ ןיעמ םיסוכמ תומוקמב תורקי הכ םינינפ הלדו ףשח םינשב ךר דחא ידיב והארשכ ,תחא םעפו ,וניבר יניעב דואמ רקי היה הז רפס ,בגא הז בוהאה ירבח ,בוטה ירבח" רמאו וקשנ ודיל הריתי הביחב ותוא חקל ,וידימלתמ ."ידוהיל יתוא השע דחי ךא ,המוצעו הבר העיגיב םויל םוימו העשל העשמ 'ה תדובעב חרטו עגי ךכו תא הארה ץוח יפלכו ,דואמ רתסנ היה יכ ,תגלפומ תכל ענצה תדמב םג תאז םע ןב ותויהב .תורענ ישעמכ םגיצמו םכחתמ היה ויפוגיסב םגו ,בבוש רענכ ומצע רפכב ונתוח תיבב רוגל רבע זאמו ,םיאושינה תירבב אב ,הנש הרשע שלש הנשמב 'ה תדובע לוע וילע לביקו ,זועו תאש רתיב הלעתנו הלע םש ,ןיטאיסוא ,םלועבש םיפוגיס ינימ לכ ול היהש רמאו ,זא ךרע םיארונ םיפוגיס ,ףקות .תבשל תבשמ םימעפ ח"י תחא הנשב םצ היהו ,רפסמ ןיא םימעפ הנעתהו

תחנומ היהש הארי תוארל הכז אלש ימו"

"םלועמ הארי האר אל ,דימת וינפ לע

'ר ה"ומ שודקה ברה רשאכש רפוסמו ,דימת וילע תפפוח התיה הארונ האריו השודק לע היהש האריה םצועמ דאמ להבתנ ,וירוענ ימיב ותוא האר ליבונרשטמ ל"ז םוחנ ןיאור ,"ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת ןעמל" רמאנש המש :רמאו ,זא וינפ .שוחב ולצא תא ,ןויערה ליהבמו םיהדמ רואיתבו הזע העבהב ראתמ ףא .ןתנ יבר ןמאנה ודימלת .התמגודכ הארנו עמשנ אל רשא ,וניבר תציחמב התרשש הארונה םיקולאה תארי וילגר ויה ,ןילוח תוחיש םדא ינב םע רבדמ היהשכ וליפאש דימת היה וכרדו" ןחלושה לע ךמסנ היהשכו ,שממ ןיעזעדזמ וילגר ויהו .דאמ ןיתתרמ ופוג בורו ויה יכ ותמחמ ןיתתרמ ןכ םג ןחלושה לע ןיכמסנה םישנאה ראש לכ םע ןחלושה היה ."דימת עזעדזמו תתרמ ופוגו וילגר "םלועמ הארי האר אל דימת וינפ לע תחנומ היהש הארי תוארל הכז אלש ימו" הארונו האלפנ השודקו הבהאו הארי אלמ היהו ,םלועבש ןח ינימ לכ וילע היהו" תילכתבו תוטישפה תילכתב תוער תוואתהו תודמה לכמ טשפומ היהו ,רפאו רבא לכב המ ,דאמ ארונו אלפנ שודיח היהו ,ללכ רעשל ישונא חומל רשפא יאש המ .לוטיבה ."בושחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש

ת"ישהל הליפתה איה הדובעה רקיע

רקיעו ,ול ליעוהש המ רקיעש" :וניבר םעפ רפיס ,הארונה ותעיגיו ותדובע ףא לע תושקבהו תוניחתהו תוליפתה יוביר קר היה ,הכזש המל הכז הדי לע רשא ותדובע הצרמ היהו ,'תי 'ה ינפל ןנחתהלו ללפתהל דואמ ליגר היהש ,םיסויפהו םייוצרהו ותדובעל וברקל וימחרב והכזיש ,תושקבו תוניחת ינימ המכב ,ךרבתי ותוא סייפמו הפשה .ה.א) ,זנכשא ןושלב ללפתהש תוליפתה םה ,ול ליעוהש המ רקיעו ,ךרבתי ינב םש ןיאש אצמש םוקמ הזיא ול דחייל דואמ ליגר היהש (ותנידמב תרבודמה וז הדובעב עיקשהו ,'וכו וב םירבדמש ןושלב ת"ישה ינפל ותחיש שרפמ היהו ,םדא ."הגופה אלל תולילו םימי הב הלבמ היהו ,םימוצע תוחוכ רקובב ומע ךלה ,אילפיטאלזב וניבר בשוי תויהבש ,וידימלתמ דחא רפיס תחא םעפ" וניבר םשל סנכנו ,וכותב לולח היהש דחא רהל ךומס ואבו ,ריעל ץוחמ לא םכשה ,ןויצ ירעש 'ס ולש די תיבמ חקלו ,ץראה לע םש ל"ז וניבר בשיו ,ל"נה ישאה םע דואמ הברה הכבו ףדל ףדמ ןלהל רמוא היהו ,דואמ דואמ הכבו היהו ,רמול ליחתהו הב ההשו ,דואמ הלודגה ותייכב הארו םמותשמ ולצא דמע שיאהו ,קספה ילב דואמ ןכיה ץוחב לכתסיו ךליש ל"נה שיאה לע הויצ ,תוכבלמ קספ רשאכו ,הברה ןמז המהמתה ךכ לכו ,עוקשל הטונ שמשהו םויה הנפ רבכש הארו אציו ,דמוע םויה םג (ג"סק ן"רהיש) קספה ילב תועש הרשע עבראכ ץיקב םלש םויל בורק ותייכבב םירוענ ימי םתואל עגעגתהל ףיסוה םלועב ועבט אציו ,וניבר םסרפתנ רבכש רחאל ומכו .ךרבתי 'ה ינפל תודדובתהב ,תויכבו תוליפתב ,תורעיבו תודשב הליב םהב וניבר םע עסנ םסרופמ השענש רחא תחא םעפ"ש ןועמש יבר ושמשמו ודימלת רפיסש היהשכ ונתוח תיבב הלודגה ותדובעב ל"ז וניבר עגי םשש ןיטאיסוא רפכ ךרד ל"ז :רמאו דואמ עגעגתמ ל"ז וניבר היהו ,וב אצויכו תודשה ךרד ומע עסנו ,םש רד םש יכ ,ןדע ןג םעט יתשגרה העיספו העיספ לכב יכ ןאכב ינפל בוט היה המכ" אלה :רמאו דואמ עגעגתמו רצימ היהו ,דדובתהלו ךליל ליגר היה םיכרדה ולאב (ז"ק ן"רהומ ייח) ."וישכע לש םוסרפה יל המלו דואמ ינפל בוט היה ןאכ לכ תא רבשל ,םירשע ליג ינפל דוע ,ותוריעצב הכזש דע ,חרטו עגי וז ותדובעב .ער ץמש לכמ טשפומ תויהלו ,הריבשה תילכתב ויתודמו ויתוואת

לארשי תומשנ ןוקית

ןינעבש ירה תיאליע שפנ תוריסמ לש תחא תרשרש ויה וניבר לש וייח לכ םנמא ףוגב אושנמ םישק םירוסי לבסו ,דגנמ ושפנ תא ךילשה לארשי תומשנ ןוקית .םינטק םדועב וינפ לע ורטפנש ,וינב תא בירקה םרובע ,שפנבו רחא זאו ,ל"ז םירפא המלש דליה ,וניבר לש ונב רטפנ ו"סקת תנש לש ןויס שדוחב זא וילא ונאבשכ" (אנק) ן"רהומ ייח ורפסב ןתנ 'ר איבמ - ל"נה דליה תריטפ וב םילדגש הדש שיש ,הדש לעבה ןינעמ ,תומשנה ןוקית ןינעמ ונמע רבדל ליחתה וילע שי הדשה לעב תויהל וינתומ רגוחש הזו ,םנקתל הדש לעב ךירצו תומשנ ."תומשנה ןוקית ןינעמ הברה רביד זאמו ,רועש ילב הברה םירוסי לכ ולצא םיבושח םניא ,גישה אוהש תוהובגה תוגשהה לכש" וניבר רמא הזל רשקהב רוביד לכב יכ ,םלועה ךותב רוביד הזיא סינכהל הכוזשכ ,אוה רקיעה קר ,ךכ ."םינותחתו םינוילע תומלועה לכ וב םייולת ,םלועה ינפל רבדמ אוהש רובידו .(ד"עש ן"רהומ ייח) ילודגמ דחא רפיס ,ותושחרתהל העימש דע היה רשא דוה-ארונ אלפומ רופיס ל"קוצז ןזח םהרבא יבר ק"הגהל "רוא יבכוכ" רפסב אבומ הז רופיס ,וידימלת יבר ,םידימלתה ילודגמ דחא עסנ ,תחא םעפ" בלסרב תרות לש העומשה יקיתעממ םוקמ היהש לודגה ותיבב ןלו ,בלסרבל ל"ז וניברל ןירעשטמ קחצי לאומש תיבהמו ,תיבה הזל קר ,ץוחה לא חתפ םוש אצמנ אל ל"ז וניבר רדחמו ,םיחרואה שער לוק ,ל"נה ברה עמש ,הלילה עצמאב םואתפו ,ברעמ דצמ ץוחה לא חתפ אצמנ םיפלא המכ תחא םעפב םירבדמש ומכ ,ארונו לודג שער לוק ,ל"ז וניבר רדחמ לודג ןעי ,ל"ז וניברמ ץוח םדא םוש רדחב םש אצמנ אלש רורב עדי ברהו ,םישנא תובבר םש בכשש תיבה הז ךרד קר ,ץוחה לא חתפ םוש ןטקה רדחה הזמ ללכ אצמנ אל רשא ןטק היה ל"ז וניבר רדח םגו ,גוהנכ הלילב םינפבמ רוגס היה תיבהו ,ל"נה ברה שערה יפכ םישנא תובברו םיפלא ןכש לכו ןכש לכמו ,םישנא הברה ךכ לכ ליכהמ בורמש דע הזה שערה לוקמ םוצעו לודג דערו דחפ ברה לע לפנו ,םשמ אציש ל"נה ךכ רחא ארייתנ םגו ,ץראה לע בכשמהמ לפנ ,וירבא לכ וב ודרחש הדרחהו דערה לא אציו ,ץראהמ ךכ רחא םקיו ,שערה עקשנש דע ,ץראהמ םוקלו ומצע תא זיזהלמ ,ל"ז וניברמ ארייתנו שייבתנ כ"חא םגו ,םויה ריאהש דע ץוחב םש בכעתנו ,ץוחה רוא יבכוכ) ונלאשיש ונוצר הז ןיאש ןיבה יכ הז המ לעו הז המ ותואמ לואשל .('ו 'יס 'ו קלח םירופיסו תוחיש וניבר תא תורוקה לכ םוסרפב תלעותו ןוכנ םעט אצומ א"עיז ןתנ יבר ודימלת ,דואמ םיזונג םירבד הז לכב שי יכ ,רפסל הברה שי הז ןינע לכבו" הז ןיינעב לטלטהל חרכוה הז ליבשב רשא ,הלאה םינינעה לכב גישהל הכז רשא ,אכלמד איזנג תומשנה ןוקית תומלועה ןוקית ליבשב לכהו .ךכ-לכ םירוסי לובסלו ךכ-לכ רמא רשאכ וימי ףוסב רתויב קסע הזבש .םיתמה תומשנ טרפבו ,םייחה לש תושפנהו תרמוא תאז) תושעל םיכירצ ונא הזו ,ולצא ןטק רבד אוה ונמע השועש המש שוריפב תומשנ שי יכ ,םיתמה תומשנ ןוקיתב קוסעל ךירצ אוה לבא ,(ויתוצע םייקל .'וכו םייאליטרע המ םיעדוישכ ,ויתותלד לע םידקושה תמאב םיצפחהל הלודג הבוט אוה יכ.." םינייעמה םיליכשמהו ,הלאה םינינעב ויפמ אצי רשאו וילע רבעש הממ םיעדויש תלודגו ,הז לכ ידי לע ךרבתי ארובה תלודגמ טעמ וניבי ,תמאה ןיעב ונירבדב ררועתנ ילוא ,וניתושפנ ןוקית ליבשב םילבוס םה תורצו םירוסי המכו ,םיקידצה לא בושנו םישודקה וירפסב ונתוא הרוה רשא םישודקה ויכרדב ךליל הז לכ ידי לע .ןמא ונימיב הרהמב .תמאב 'ה

"לארשי-ץראב קר אוה ימוקמ"

,לארשי ץראל תמסרופמהו העודיה ותעיסנו ותיילע תא וניבר ךרע ח"נקת תנשב ,םדמ תובוקע תומחלמ לש הפוקתב .םיארונ םילושכמו תונכס הפוצר התיהש ךרדב ץרא תא שובכל תפרצ ךלמ ןוילופנ תנווכב היה רשאכ לארשי ץראב ולהנתה רשא .היכרות םע םיזע תוברק להינ ךכ םשלו ,לארשי ריקפהו דגנמ ושפנ ךילשהו ,שממ שפנ תוריסמב לארשי ץראל וניבר עסנ הזכ ןפואב םיאלפומה תוערואמה יטרפ לכ) .לארשי ץראל אובל תוכזל ידכב ירמגל ומצע (ב"ח "ן"רה יחבש" רפסב תוכיראב םיאבומ הפיח ק"היעב לארשי ץראב וניבר לש וילגר וכרד ,ט"נקת תנש לש הנשה-שאר ברעב .איבנה והילא תרעמ לומ ,למרכה רה תולגרמל רשפא יא ,שדוקה תמדא לע דמעו סנכנש עגרה התואב ול היהש החמשה םצוע לדוגו" ףכית יכ ,הזמ הצק ספא ראבל וקיפסי אל ,'וכו ויד םימיה לכ וליא חומב רעשל המ דימ לעפ לארשי ץראב תומא עברא ךלהש ףכיתש רמא יכ .גישהש המ גישה דימ "גישהל הצרש וררוגתהש םיקידצה ילודג לכ תגלפומ הביחב והולביקו ותארקל ואצי לארשי ץראב רקסילק םהרבא יבר שודקה ברה לע בבחתה דוחיבו ,הירבט ריעב םלוככ םבור וילע רמאו אטבתה ףאו ,דואמ ותוא חבישו רתויב וצירעה וניבר רשא ,א"עיז ,םינפ לא םינפה םימכו ."!א"עיז רקסילק םהרבא ר"הומ קידצהל קר היה תומילשש" תא ףפוכו וניבר ולצא ןסכאתה רשאכ תבש לילבו ,וניבר תא םהרבא יבר ריקוה ןכ קעוז אוהש ךות ,הלודג הדערב וירוחאל םהרבא יבר ץפק ,הכרב ונממ לבקל ושאר ."ל"ז בוט םש לעבה ערז ינפב םישייבתמ ונא ןיא ךיא" הלודג תובהלתהב בויחבו חרכהבו ,החבשב רתויו רתויב גילפה לארשי ץראמ וניבר לש ובוש רחאל .הרפע תא ןוחלו הילא תולעל דחא לכ לע לחה תמאב הצורש ימ" :הז ןינעב שודקה ויפמ ואציש תואלפנה ויתוחישמ המכ ירהו רמאו עבקש דע וניבר לש ותעד החנ אל ."ילגר םג ךליל ךירצ לארשי ץראל אובל ידי-לע םא-יכ רשפא-יא אגרדל אגרדמ ךליל ונייהד ,ידוהי תויהל הצורש ימ" רשא ."לארשי-ץרא ,עסונ ינאש המו ,לארשי-ץרא קר אוה ילש םוקמה" :ולא וירבדמ רתוי ונל המו ."בלסרבב העור ינא העש יפלו ,לארשי-ץראל קר עסונ ינא

יד ,ןתנ יבר תא ברקל ליבשב אלא בלסרבל יתאב אל וליא

זמר וניבר אצמ וז ריע םשב ,בלסרב ריעל ונכשמ תא וניבר ריבעה ב"סקת לולאב יתתנו םכברקמ ןבאה בל תא יתוריסהו" הדיתעה הלואגה לע רמאנ רשא קוספה יפ לע .בלסרב תויתוא - רשב בל - "רשב בל םכל הרמתשנ וידי לע קר רשא ,ןתנ יבר רוסמהו לודגה ודימלת וילא ברקתה הז שדוחב וילע דיעהו ,וידי תא ךמס וילע ,תורודל ותשרומו וניבר לש ותרות הרייתשנו .התתימאל ,ותרות תונווכ תאו ,וב ןיבמו עדוי ודבל אוהש ותומימתב היה אלפומו דחוימ .בורמנ תליהקב ןתנ יבר דלונ - ם"קת טבשב ו"טב לכב תואיקבב תיעבמ ובלו ףירח ולכש תויה תורמלו ,וימולע ימימ רבכ הרשיה תמדוקה ותארי תודוא וינפל ךלה ומשו ודומלב םוצע דימתמ היה םגו ,הרות ירדח .שממ ןיאל ומצע קיזחהו ,יתימא חור לפש ולוכ לכ היה ירה ,ותמכחל יבצ דוד יבר םסרופמה קידצה ןואגה רודה ילודגמ דחא ןתחל וחקל וקרפל ועיגהב דגנתה ךא ,בגשנ קידצו שודק היה הז ונתוח - לודגה יבצ דוד יבר הנוכמה .ל"ז ריעצה ןתחה לע םניע ומש ריעב תודיסחה ינדמל ילודג ,תודיסחה ךרדל דואמ ףא רתוי רחואמ .תודיסחל טא טא ברקתה םירובידה יוביר תמחמו ,תודיסחל וברקל ,א"עיז בושטידרבמ קחצי יול יברכ ,ורודבש תודיסחה ירואמ ילודג תא שמשל הכז יבר בתוכ תאז וייח תפוקת לע .ונמז ילודגמ דועו א"עיז ילופינאמ אשוז יברו ."ןתנ ימי" ורפסב ןתנ סונכל יתיכזו ,תמאה יתנחבה םישנאה ראשו ירבח לש םירובידה יובירמ ךכ רחא" םימסרופמה םיקידצהל ברקתהל בוטש םידיסחה םע יתעד המיכסהו ,םימכח תנומאב יתינתשנו תצק הארי ילע ךשמנ זאו ,םמע 'הו תמא ישנא םה יכ ,םידיסחה ילודג יתעדי אלו ,ךרדב העות יתייה ןיידע הז לכ םעו ,יל םיעודיה םירבד המכב הבוטל ולא םימיב ילע רבעש המ לכו ,יוארכ גיהנמ יל היה אל יכ ,ילאמשל ינימי ןיב ."רפסל העיריה הרצק תמאה ברה ארונהו שודקה ר"ומדאל ברקתהל יתיכז לולא שדוחב ב"סקת תנשב" אשי רשאכ יתוא אשנו םיבורמה וימחרב ינברקו ידיב זחא אוהו ,ל"קוצז ן"רהומ ."קנויה תא ןמואה "!יד ,ןתנ יבר תא ברקל ליבשב אלא בלסרבל יתאב אל וליא רשא" :רמא ףא וניבר ויפמ העמשנש רחאל ותרות תביתכב וליגרהל וניבר לחה ןתנ יבר לש ותוברקתה תעמ לכ תלודג תא ןיבהל וביל לא ןתנ ,וניבר לא ןתנ יבר ברקתהש לככ .'קה לע הלעה ןכ תמחמו ("דומיל םיכירצה") ולש ןילוח תוחישו ,וניבר לש ויתועונת .וניברל ביבסמ ושחרתה רשא תוערואמה לכ ןכו ,ויתוחישמ הברה םג םשרו בתכה ימיו ן"רהומ ייח ,ן"רה תוחיש :םירפסב םיבותכ ולא לכ .ותרות תרימא רדסו .ת"נרהומ ,םשה ךורב" :רמאו ויברוקמ ינפל וילע וניבר חש וניברל ןתנ יבר ברקתנשכ ןכאו ."דוע דבאנ היהי אל ירובידמ דחא רוביד וליפאש ,דחא םינשב ךר יל ןימזהש ,וניבר לש תורותהו םירמאמה די בתכ לש םיסרטנוקה ףוסיא הלחה ה"סקת תנשב חבזמ לע םתולעהל ונוצר לע ,הרותה תרימא תעב וניבר זמר ה"רב ח"סקת תנשבו שודקה רפסה תספדה אהרטסוא ריעב רמגנ ט"סקת ה"רל ךומס וז הנשב .סופדה "ן"רהומ יטוקיל" רפס םשב ארקנה ארונהו

וניבר לש ותרות

לכ תא הכותב תללוכ ,םלוע תועורז הבוחב תקבוח א"עיז שודקה וניבר לש ותרות ידכב רתויב םיטושפ ךדיאמו ,םי ינמ םיקומע דחמ רשא םירבד ,הרותה סדרפ לש ותרות לע םיווק טטרשל ידכב ונא םינטקו לכש ילד .םרואל תכללו םמייקל וניבר לש וירבד ןאכ ואובי םלוא ,םדוסב אובל ונתניבמ בגשנו ,שודקה וניבר ןמחר גיהנמ ותויה ךותמ רקיעבו ,הרוא ןרקב ונדימעהל ידכב רשא ,ומצע שודקה םבל תא בישהל וייח ימי לכ התיה ותמגמ לכו ,לארשי לש ןתנקתב ץפח רשא יתימא תולודגמ םייפלא הסיכו חפט אוה הליג ,הז לע ושפנ רסמו םימשבש םהיבאל לע וניניעל תילגנ איהש יפכ התדרוהו התכשמה ןפואו ,השודקה ותרות תוארונו הכלה םמישגהלו ,ונייח תוחרוא תא םהילע תיתשהלו ,םהב תוגהל ליכשנש תנמ .אבבו הזב ,ונתירחאב ונל בטיי ןעמל השעמל ."הלואגד אתלתחתאה" תא םלוע-רואל הז ורפס תאצוהב האר וניבר רחאמ :רמאו .הלואגד אתלחתא אוה םלועב אציש הז ורפס רשא 'קה ויפמ עמשנו" דע ,הברה ותוא דומלל םיכירצ יכ ,ותוא ודמליש דואמ ץפח ינא ,םלועב אציש ןיא רשא ת"ישהל דואמ לודג תוררועתהו רסומ אלמ אוה יכ ,הפ לעב רוגש היהיש אתלחתא" אוה ,םישודקה וירוביחב דומילהש :שוריפב רמא כ"חא ,וילא ךורע (ו"מש םש) ."ןמא ונימיב הרהמב "הלואגד

הברה תוימינפ םהב שי יכ

דומלל הלודג הוצמ אוהש רמאו ,ורפס תא דומלל דחא תא זרזמ היה ,תחא םעפ" שי יכ ,ורפס ידי לע לודג חמ לעב השענ תויהל ןילוכיש :ול רמאו ,הברה ורפס ודימתי םא םגו ,םירבד לש ןטושפ יפ לע דואמ אלפנ תוקמעו לודג לכש וב תוימינפה תוארל הכזי זאו ,תמאב רשכ שיא השענ תויהל תוכזל םילוכי ,וירפסב וטושפ יפ לע הארנ ןיאש המ ,הברה תוימינפ םהב שי יכ ,םישודקה וירפסב שיש (ז"מש םש) .הברה םהב דימתהלו דומלל הכוזה ירשא ,ללכ

ובבל תוישק ידיג לכ ולצא ןיעקבנ ויהי

:ורפסב קסועה לכל החטבהה תא םג הנשי ןלהל תאבומה החישב הבושת לעב השענ תויהל םילוכיש רמאו ,דואמ ולש רפסה תא חבשמ היה ,תחא םעפ" המכ דוע ורפס וסיפדיש דואמ קקותשמו ץפח היהו ,ולש רפסה דומיל ידי לע רומג רפסה ידי לע וללפתיו ודמליש םדא ינב ויהיש :רמאו ,םלועב וטשפתיו ,םימעפ .הזה תא לבקל תוכזל תנמ-לע םייסיסבה םיאנתה דחא תא וניבר ריהבה החישה ךשמהב .'קה וירפסב םיקוקחה ותרות ירבד לש םתעפשה זא ,תמאב וב לכתסיו ,ןוחצינו רוטניק ילב קר וירפסב קוסעיו בשיש ימש" :רמאו טעוו עס" :ןושלה וזב רמאו ,ובבל תוישק ידיג לכ ולצא ןיעקבנ היהי יאדווב ."ןנערט ןרעדא עלא םיא םייחל ץפחה דחא לכ לע תיחרכה הבוחכ ורפס תובישח תא וניבר האר ךכ-לכ :רמאו גילפה ףא רשא דע םייתימא רוכמי 'וכו תונקל המב ול ןיאש ימו ,ולש רפסה תונקל לדתשהל ךירצ םדא לכש" ."ולש רפסה הנקיו ושאר תחתמ רכ 'קה וירפס תולגתה לע וניבר לש ותאובנו ונוזח תא םיאצומ ונא רחא םוקמב .םלועב והושפחיו והושקביו ,דואמ בושח היהי ולש רפסהש ,רמאו ...הזמ רפיס דועו" יתפסכנ קר ,דואמ בושח היהיו ,םימעפ המכו המכ ספדויו רוזחיו ספדויו ,דואמ םג ומצעב בתכש םירמאמהש :רמאו ,'וכו לכתסמו דמוע ינא היהאו ,תאז תוארל (ט"מש םש) דואמ לגוסמ דבל ןושלה

תוישעמ ירופיס

דע תואלפומ תוישעמ ,תוישעמ ירופיס רפסל לחה וניבר לש תונורחאה ויתונשב םימלענ הרות ירתס םהב םיזונגו ,םלוע לש ונשבכמ םירבד םהב שבולמ רשא ,דאמל הליג ףא םקלחו ,ולא תוישעמ ירופיסב וניברל התיה תדחוימ הרטמ ,דאמ םיהובגו תביס לכש" ךכ לע םיבבוס םש וירבד ירקיע ('ס אמק) ן"רהומ יטוקיל ורפסב םתמדרתמ םררועלו םתנשמ םדאה ינב תא ררועל ידכ איה םירופיסה יוליג ."תינחורה ןמזה ותואבו רפסל ותמדקהב וירופיס תא םסרפו רואל איצוהש ןתנ 'ר רפסמ ךכו ןיוש ליוו ךיא" :ןושלה הזב שורפב רמא תוישעמ ירופיסב קוסעל וניבר ליחתהש התיה וירבד תנווכו ,(תוישעמ רפסל רבכ ליחתא התע) "ןילייצ רעד תוישעמ ןבאה תוחישהו תורותה ידי לע ךרבתי םשהל בושל םכל ליעומ וניאש רחאמ ,רמואש ימכ ךרבתי 'ה לא ונבישהל וימי לכ תובר תועיגיב קסעש המ ןהב אצויכו תושודקה ירופיסב קוסעל ליחתמ אוה ןכ לע ,הלא לכב ליעומ וניאש רחאמו ,ותימאל תמאב .תוישעמ םהב שי ירה ,רתויב תמלענ ךרדב זמרו לשמ ןושלב םירבדמ תוישעמה יכ םא .תרכזנה המדקהב אבומה יפכו ,"תומוקמה בורב דאמ םוצעו אלפנ רסומ תוררועתה" ומצעב ליכשמה םניבי תומוקמה בורב דאמ םוצע אלפנ רסומ תוררועתה םהב שי םגו" תמאב ת"ישהל בושל ,ךרבתי 'הל דאמ בלה תא םיכשומו םיררועמ םלוככ םבור יכ רשאכ ,ירמגל םלועה ילבהמ וינפ ךופהלו דימת הדובעו הרותב קר קוסעל ,ותימאל תוישעמה ולא תנווכ תילכת םלוא "תמאב םהב לכתסי םא ולכש יניעב האורה הארי .ונאצמי ימ קומע קומעו שונא תעדמ קוחר םיברב ומסרפתיו וצופיש היה ונוצרו ויתוישעמ ירופיס תא דאמ רקיי וניבר םה יכ ,תוישעמה ולאמ השעמ רפסלו תסנכה תיבב דומעל םיברב םשרדל םייוארו" ."דאמ דאמ םיארונו םיהובג םישודיח

םכיניב ראשיהל הצור ינא

ריעל זא ךרעש הלודגה ותעיסנמ רזחש תעב - ותוקלתסה ינפל םינש שולשכ רמאו ,(דואמ השק לועיש) תפחש - 'טסוה' ארקנה ילוח וילע אב - 'ץירוואנ ,ותוקלתסה ןינעמ רבדל ליחתהו ,קלתסיש עדי ,ןושארה לועישה תא לביקש ףכיתש :ןתנ יבר רפסמו .םלועה ןמ ותריטפ תארקל וידיסח להק תאו ומצע תא ןיכהלו ישנא םע רבידש תעב 'קה ויפמ עמשש ןיזדאל ישנאמ דחאמ יתעמש ךומס הז" זאו ,ורבק ןינעמ זא רבידו ,ז"יע קלתסהל חרכומש ,ולש תאלוחה ןינעב ,ןיזדאל ."'וכו ירבק לע ואובת םתאו 'םכיניב ראשיהל הצור ינא' ןושלה הזב רמא הצור ינא רמאש שוריפב ןושלה הזב ומשב יתעמשש המ דאמ יניעב רקי רובידה הזו" ."וניניב ראשנש המ הזב םייולת תומלועה לכ יכ ,םכיניב ראשיהל .ורבק ןינעמ הברה רבידו ,ותוקלתסה ןינעמ הברה רביד האלהו ןמזה ותואמו" רמול ,דימת ורבק לע ואוביש ,תונושל ינימ המכב ,םימעפ המכ ותעד הליגו המכ םע רבידו ,םינונחתו הליפתב םש תוברהלו םש דומללו ,ורבק לע םיליהת ."הז ןינעמ םישנא

לודג 'ה שודיק היה ןמואב יכ

ריעב ןכתשהל אילפיטלז ריעמ וניבר אצישכ ,ותוקלתסה ינפל ,רפסמ םינש דוע ,םייחה תיב לצא ךומס ורבע םעסנ ידימו ןמוא ריעה ךרד ותעיסנב רבע ,בלסרב םייחה תיב לע בוכשל הפיו האנ המכ" :רמאו ל"ז וניבר הנע ,ריעל הסינכב רשא "הזה דיערמ יתדמע" :בתכ ,וניבר תריטפ רחאל ,ןתנ יבר ודימלתל ךכ לע ורפיסשכ ול עדונו ,הבשחמב תאז התלע םדוקמ םינש המכ הזש םיאור ונא התע יכ ,םמותשמו ותוקלתסה םדוק םינש המכ היה בלסרבל סנכנש תעב יכ ,ןמואב היהי ותחונמ םוקמש רחאמ ,ונידיב הבוט הנתמה הראשנ ףוס לכ ףוס יכ ,דומעת םלועל 'ה תצעו 'וכו הז וינפל הבשחמב הלע רשאכ ,ןמואב וניתוביבסב הזנגנ הזונג הדמחהש וניכזש ,חצנל ונמע ביטיהל ץפח רשא ,בוטה לכל תוכזל ,הוקת ונל שי ןיידע ז"יעו ,המכ ."םלועל םוקי וניקלא רבדו רקיעו ותנווכ לכשכ ,ןמוא ריעב ןכתשהל רבע ,וניבר תוקלתסה ינפל הנש יצחכ רשא ארונה םשה שודיק תמחמ תאזו .םש ןמטהלו קלתסהל ידכב היה ןמואל ותאיב .ח"כקת תנשב תועודיה תוריזגה ןמזב םש שחרתה

הפיו בוט ןג

וכרבו ,וינפ ליבקהל ,ריעה יבשותמ דחא וילא סנכנ ןמואל וניבר תסינכ תעב םעפ שיש ותריד תא וניבר ינפל חבישו ,גוהנכ ,םימי ךרואל ןאכ בשילו רודל הכזיש ןגה םתיארה :רמאו ץוחל ועבצאב הארהו הכרבל ונורכז וניבר הנע ,האנ ריוא םש ןגל הארנה יפכ וניבר תנווכש ומותל רבס אוהה שיאה - !הפיו בוט אוה המכ הזה ידכ ךות ןוכנ לא ודימעה וניבר םלוא ,וניבר לש ותיב תונולח ינפל היהש דעבמ םש הארנ היה םייחה תיב יכ) םייחה תיב ןוויכל ועבצאב ול הווחהש - - - רמוא ינא הזה ןגה לע :רמאו (תונולחל אוה יכ ,הפד םייחה תיבה הז תשודק תלעמ תרקי לדוג םיעדוי םתא ןיא" :ךישמהו חבשב דאמ גילפהו םישנא המכ םע רבדמ היה םימעפ המכו המכ ןכו ,דאמ שודקו רקי הלודגה הגירהה התיה םש יכ ,תובברו םיפלא םש םיחנומ יכ ,ןמוא לש םייחה תיב ."דאמ הברה םשה שודיק םש היהו ,החירבה תעב ןתנ יבר ודימלת דיעמ -"םישנא המכ דוע ינפלו ,ינפל שוריפב רמא םימעפ המכו" כ"חאו .דאמ הברה םשה שודיק םש היהש תמחמ ,םש בכשל וינפל בוטש" א"עיז "םלוכ וירבד ומייקתנ

םדאה הזל עישוי יאדווב

שרושו תודוסיה דוסי ,לארשי לש ןתרהטו ןתשודק לע דקש וניבר לש וייח ימי לכ הזב ילארשי שיא לכ לש ןויסנהו המחלמה רקיע הזב רשא ,לארשי ללכ לש םתיווה .המחלמה תאז חצנל םלועה הזל חלשנ הזלו ,םלועה אוה אלה ,ןקית רשא ,ארונהו אלפנה ןוקיתה אוה ,הז ןיינעב תרתוכה תלוג םלוא ירומזמ תרשע המה אלה ,לארשי תוצופת לכב טשפתה רשא םסרופמה 'יללכה ןוקיתה' .םיעודיה םיליהתה ן"רה תוחיש) ןתנ יבר רפסמ - ותויח-םייחב דוע יללכה ןוקיתה תא וניבר הליגשכ ,ורבק לע אוביש ימ ותוקלתסה רחא יזא וימי ואלמי יכ םגש :רמא" - (א"מק ומצעו ולדג םא וליפא ,הקדצל הטורפ ןתיו ,םיליהת לטיפק הרשעה ולא םש רמאיו ועישוהל בחורלו ךרואל לדתשאו ץמאתא יזא ,ו"ח ,דאמ דאמ ויאטחו ויתונווע .'וכו "ונקתלו םירבדה לכב דאמ קזח ינא" :רמאו ויתוצע ראשמ רתויב וניבר גילפה הז ןיינעב דאמ םיליעומ םיליהת (ירומזמ) לטיפק הרשעה ולאש רתויב קזח ינא הזב ךא ,ילש ."דאמ :םירבד דוע ףיסומו ןתנ יבר בש (ה"כר) ן"רהומ ייחב לע ואובישכ ,קלתסישכש - הז לע םירשכ םידע ינש דחייו ל"ז וניבר חיטבה רבכ" םימשרנה םיליהת לטיפק הרשעה ולא ורמאיו ,ורובעב הקדצל הטורפ ונתיו ורבק :רמאו "םדאה הזל עישוי יאדוובו .בחורלו ךרואל ומצע וניבר חיני יזא ,ונלצא וליפא ,היהיש ךיא םדאה ותוא היהי םא וליפא "םוניהגהמ ותוא איצוי תואפבש" סח ,ותלוואל בושי אלש ומצע לע לבקיש התעמ קר" - םלוא - .רבעש המ רבע םא ."םולשו

...גואדל םכל המ

םכינפל ךלוה ינא

םא המו ,םכינפל ךלוה ינאש רחאמ גואדל םכל המ רמא ותוקלתסה םדוקש הלילבו" רבכו ,'וכו םתא ש"כמ ,ילש םינוקית לע םיפצמ םה ללכ יתוא וריכה אלש תומשנה דבל ונליבשב וניא ונמע קסועש המ לכש ,זמרבו שוריפב תונושל המכב ותעד הליג ."הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא םא יכ

שודקה וניבר לש ותוקלתסה

םיבשוי וילא דומצו ,יווד שרע לע בכוש וניבר ,א"עקת תנש ירשת ימי םימיה וניבר לש ובצמו תוכוסה ימי ועיגה ,ותוא םידעוסו םינמאנה וידימלת ילודג םלוא ,וילעמ ופוג תא טישפהל ופוסיכו ונוצר תא הליג ןמזמ רבכ וניבר ,ףירחמ טרפבו םידימלתה ,האבו הברקה ותוקלתסה לע רבע לכל םיזמר חלשמ אוה התע לכמ םחוכ לכב םתעד תא םיחיסמו ,רבדה תא לכעל תונשקעב םיברסמ ןתנ 'ר ודימלת וניבר לש ובושל תואושנ םהיניע ןוילכו םתקושת לכ ,הז אשונב הבשחמו רוהרה ךרדב םכירדהל .ונתיאלו ותואירבל (הנש םיעברא וליפא ול ואלמ אל ןיידעש) תומשנה ןינעמו ,ותוקלתסה ןינעמ בוש רבדמו ושאר וניבר בסימ עתפל ,םייחה ,םירמו םישק םירוסי אוה לבוס ךכ םשל רשאו ,םנקתיש םיפצמו ותוא תובבוסמה ןמוזמו ןכומ ינירהו ישפנ רסומ ינירה" רמואכ ריקה לא תצק וינפ ביסה ךכ רחא םיפלחתמש ,םידימלתה לע רבע םידודנ ליל דוע ,"ךרבתי וליבשב לכה לבקל .םבר תא שמשל תורמשמב :ןתנ 'ר רפסמ .אנמיהמ איער השמד יאזיפשוא ,תוכוסד 'ד ישילש םוי רקוב אתא רודיסו ותטימ לע בשויו ותילטב ףטועמו .בכוש אלו בשוי ויתאצמו ורדחל יתאב" רמואו םינימה תעבראה םע ללהה רמגו .םישודקה ויכרב לע חנומ היה ל"ז י"ראה םיניעה ירשא .תיבב םידמועה לכל וירוביד םיעמשנ ויהש ,תצק םר לוקב תונעשוה ללהה רמאו ,םינימה תעבראה זחאש תעב ולוק עומשלו ,זא ותוא תוארל וכזש ינפ לע ןתנ 'ר טיבה ךכ ךותב ."םישודקה וייח ימי לש ןורחאה םויב תונעשוהו קלתסמ ובר הנהש ובל לע לפנ רבכ התע ,וידחי ושגפנ דימלתהו ברה יטבמו ,ובר .הווקת הדבא אל ןיידעש וידחי וניבר םע ומצע תא קזיח ןכ יפ לע ףא ךא .ומעמ .קוספל הלחה ותויחו ותמשנ םלוא ,ואסכ לע והובישויש וניבר שקב ןכמ רחאל םתואב ,ברה ולבס תא לקהל ותטימ לע וביכשהל דימ הווצמו זוע רזוא ודימלת חורו ,שודקה וניבר ירוגמ תוביבסב הפירש הצרפ תומלועה יתש תקישנ לש תועש הכעד הרהמ דע םלוא ,ץוחבמ העמשנ םיעלס רבשמו םירה קרפמ ארונו לודג הרעס יאהב שודקה וניבר לש םינורחאה םיעגרה תא דימלתה ראתמ ךכו ,המוקמב שאה םתבזע ימ לע יבר יבר דאמ קועצלו תוכבל יתלחתהו עווגנש המדנ ךכ רחאו" :אמלע יניא רמואכ ,ונילא םיארונה וינפו ושאר ריזחהו ררועתנו ונילוק עמשו ,ונתוא הרהטבו השודקב וימע לא ףסאיו עווגיו הברה המהמתנ אל כ"חאו ,ו"ח םכתא בזוע תעדה בושיב ,הנושמ העונת םוש ילבו ,ללכ לובלב םוש ילב חצו ךזו יקנ הלודג ."ארונו אלפנ םלוכ ,הזב םיקסועה םישמשה ילודג לכו אשידק ארבחה ישנא בור םש םידמועה לכו לכו ,םלועמ ואר אל הזכ תוקלתסה לבא תעדבו תויקנב ורטפנש המכ ואר רבכש ורמא הסיפת הבשחמ תיל יכ ,רבדל הפ ונל ןיא ותוקלתסה םצעב לבא וניתעד יפל היה הז ."ללכ היב חקלנ ,א"עקת תנש ,ברע תעל תוכוס דעומה לוחד ינש ,ירשתב י"ח ,ישילש םוי" ,האליע אניצוב ,וניברו ונירומ ונינודא דובכ ,לארשי רוא קלתסנו םיקלא ןורא שודקו קידצ רכז ,ןמחנ יבר ונרומ ,ןופצהו זונגה רוא ,אריקי אשידק אניצוב ."הכרבל ותויח םייחב הב רחב ריעה ,ןמואב תוכוס 'ה ,'ד םויב ותרחמל םולשב רבקנו" י"שהו .ותוקלתסה םדוק הנש יצח ןמואל אבש רקיעה היה הז ליבשבו ...םש רבקהל .ויתבכשמ לע םולשב אביו ,השעי ויארי ןוצרו ,ורזע ימ לכל ,תורודל םלועה ןוקיתב קוסעל ,תישארב ימי תששמ ול ןכומה םוקמה םש יכ חיטבה רשאכ ,ונילצא םיעודיה םיליהת לטיפק הרשעה רמאיו ,םשל וילא אוביש "הזל הכוזה ירשא ,ותויח םייחב שא יבג לע הרוחש שא םיבותכ םה אלה ויתוארונו ותרובג ,ופקות ישעמ רתי לכו ותרות רואל םיכלוהה וידימלת ידימלת תובבלבו וידימלת ירפסבו וירפסב הנבל ,"חישמה תאיב דע דקות ילש שאה" :רמאו חיטבה רשא .ןוני תאיב דע ,ויתוצעו .ןמא ונימיב הרהמב 'םירגסוממ' םירמאמ* ארונהו שודקה דמעמה תא (ד"כק) ן"רה תוחיש ורפסב ראתמ ,א"עיז ןתנ 'ר ודימלת לכב הזחאש הריחבה לוטיבו המוצעה שפנה תולעפתהו ,וניבר לש ותרות תרימא לש רוביד עומשל הכזש ימו ,שממ שא ילחגכ היה וירבד לכו..." :וירבדל םיבישקמה לעב אלו בתכב אל רייצלו ראבל רשפא יאו ,שממ תרעוב שאכ וברקב סנכנ היה ויפמ רשא ,הרהטבו השודקב ארונהו שודקה ויפמ ואציש וירוביד תשודק תרעבת םצוע הפ וא ,'ה תדובעב רבדמ היהשכ ןכש לכמ ,ןילוח תחיש וליפא ,ולש רובידו רוביד לכ טוהל שאכ בהלתמו ריהזמו ריאמ רובידו רוביד לכ היה ,הרות הלגמו רמוא היהשכ .תבהלש יפשר יפשר ולש רובידו רוביד לכ היה תומימתבו תמאב וירבדל בישקמו ןיזאמ היהש ימו" ידי לע םיכשמנ ויה םיעמושהמ דחא לכש דע ,שממ שא תבלכ ובריקב סנכנו חרופ יפ לעו .תמאב ךרבתי 'הל לודג תובהלתהו אלפנ תורשקתהב ךרבתי 'הל וירוביד אל יאדוובש ,ארונה ותשודק תרדה ינפל ונדמעש העש ותואב ונל המדנ היה בור רשפא יאו ,ךרבתי 'ה ןוצרכ תויהל חרכהב יאדווב יכ .הריחב םוש דוע ונל היהי וליפא םולשו סח רובעל ךרבתי ונוצר תונשל ןכש לכמו ,ךרבתי 'המ דוע דרפהל וירוביד ידי לע ךרבתי 'הל דאמ דאמ ךשמנ היה בלה יכ .אמלעב לק רבד הזיא ."ךורעלו רעשל רשפא יא רשא ,םישודקה ירפסב קוסעיש ימ לכ וישכע םג" רשא םירבדה לש םתויחצנב םייסמ ולא וירבד תא תמאב םהב לכתסיו ןייעיו ,הכרבל שודקו קידצ רכז ארונהו שודקה וניבר ."שא ילחגכ וירבד לכ יכ ךרבתי 'הל דאמ ובל בהלתי יאדוו תומימתבו הלוגס אוה ,תושעל הווצמ ינאש הגהנהו הגהנה לכ :ןושלה הזב שורפב רמאו תומילו ,םדאה לש תוקלתסהה רחאלו .דיתעה לעו ,רבעש המ לע ליעומו ,ןוקיתו .אבל דיתעלו םיתמה תיחתלו ,חישמה (ה"פק ן"רה תוחיש) ינאש תחא הרות קר םיעמוש ויה וליא ..ןיידע םולכ יתוא ומעט אל םלועה :רמא םלועה לכ ונייה ,רומג לוטיבב םילטב םלוכ ויה ,הלש דוקירהו ןוגינה םע רמוא שפנה תולכב ןילטבתמ ויה לכה ,םלועב שיש המ לכו םיבשעו תויח וליפא ,ולוכ ...דאמ דאמ גלפומהו אלפומה גונעתה םצוע לדוגמ (וירפסו ותרות תולעמ ן"רהומ ייח) הבתכהמ וטלבוהש םיעטק* הארונו האלפנ השודקו הבהאו הארי אלמ היהו ,םלועבש ןח ינימ לכ וילע היהו" תילכתבו תוטישפה תילכתב תוער תוואתהו תודמה לכמ טשפומ היהו ,רבאו רבא לכב ,ללכ םלועב ותמגוד אצמנ אל רשא ,ללכ רעשל ישונא חומל רשפא יאש המ .לוטבה "בושחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש המ ,דאמ ארונו אלפנ שודיח היהו רקיעו ,ול ליעוהש המ רקיעש" :וניבר םעפ רפיס ,הארונה ותעיגיו ותדובע ףא לע תושקבהו תוניחתהו תוליפתה יוביר קר היה ,הכזש המל הכז הדי לע רשא ותדובע הצרמ היהו ,'תי 'ה ינפל ןנחתהלו ללפתהל דואמ ליגר היהש ,םיסויפהו םייוצרהו ותדובעל וברקל וימחרב והכזיש ,תושקבו תוניחת ינימ המכב ,ךרבתי ותוא סייפמו ךרבתי ,תובברו םיפלאל לארשימ םיבר וגרהנ יכ ,דאמ לודג םשה תשודק היה ןמואב יכ" ם"וכעה יכ ,םשה שודיק לע שממ ותמ םיבר םג ,עודיכ ,ומש שדקתנ הז לכמ רשא םיפלאל וגרהנש לארשימ תושפנה םגו ,םשה שודיק לע ותמ םהו ,םתד ורימיש וצר "םשה תשודק הז לכ רשא ,תובברלו הדרחהו דערה בורמש דע הזה שערה לוקמ םוצעו לודג דערו דחפ ברה לע לפנו ומצע תא זיזהלמ ךכ רחא ארייתנ םגו ,ץראה לע בכשמהמ לפנ ,וירבא לכ וב ודרחש שערה עקשנש דע ,ץראהמ םוקלו רשפא יא ,שדוקה תמדא לע דמעו סנכנש עגרה התואב ול היהש החמשה םצוע לדוגו" ףכית יכ ,הזמ הצק ספא ראבל וקיפסי אל ,'וכו ויד םימיה לכ וליא חומב רעשל המ דימ לעפ לארשי ץראב תומא עברא ךלהש ףכיתש רמא יכ .גישהש המ גישה דימ "גישהל הצרש םירבדה לכב דאמ קזח ינא" :רמאו ויתוצע ראשמ רתויב וניבר גילפה הז ןיינעב דאמ םיליעומ םיליהת (ירומזמ) לטיפק הרשעה ולאש רתויב קזח ינא הזב ךא ,ילש "דאמ םלוכ ,הזב םיקסועה םישמשה ילודג לכו אשידק הרובחה ישנא בור םש םידמועה לכו לכו ,םלועמ ואר אל הזכ תוקלתסה לבא תעדבו תויקנב ורטפנש המכ ואר רבכש ורמא הבשחמ תיל יכ" ,רבדל הפ ונל ןיא ותוקלתסה םצעב לבא וניתעד יפל היה הז ."ללכ היב הסיפת תונומת יבותיכ*
'קה ונבר דלונ וב ע"יז 'קה ט"שעבה לש ותיבו תסנכה-תיב
ע"יז 'קה ט"שעבה
רעיה יצעל תוניב תודדובתה
- - - יבבלב רשא החמשה לדוגמ עמדב בתוכה םכבהוא 'קה וינב תריטפ לע ובל חישמ וב וישנאל ונבר לש ותבכמ
ןתנ יבר הליב הז רהנ תפש לע ,'גוב'ה רהנ תודג לע א"עיז ת"נרהומ לש ונויצ "יבילב התוא רעבה שא תרעוב בלסרבב" :'הל תוגאשב םימלש תוליל
א"עיז ת"נרהומ י"ע בתכנש ן"רהומ יטוקיל רפסה לש י"תכ רמא וילע ,וניבר ייחב הנושארה םעפב ספדנש "ן"רהומ יטוקיל" 'קה רפסה רעש
"הלואגד אתלחתא ילש רפסה"
א"עיז 'קה וניבר לש ותוקלתסה םוקמ
'יחת השיע תב היסח הבוט הציד תאופרל ל"ז ןייטשניבור ןתנוי-עשוהי ר"ב רזעלא-יכדרמ 'ר ח"הרה תמשנ יוליעל .ה.ב.צ.נ.ת ד"נשתה טבש ג"כ ע"בלנ ו"יה ןמלק ר"ב ףסוי 'ר ודכנ ידי-לע חצנוה ל"ז יקסבולוטז יולה ןרהא-בקעי ר"ב יבצ 'ר ח"הרה תמשנ יוליעל ה.ב.צ.נ.ת נ"שתה א"נמ י"ח ע"בלנ ל"ז ןתנ-יבצ ר"ב דוד 'ר ח"הרה תמשנ יוליעל יקסנימובונ ה"ע ביל-הדוהי ר"ב אגייפ תרמ ותגוזו א"טחלבי ןועמש ר"ב ה"ע הרופיצ תרמ ה"ע ךרובמ ר"ב הליב תרמ א"טחלבי ןימינב ר"ב ה"ע תינליא הדליה ל"צז חנ-םהרבא ר"ב קחצי יול יבר ח"הרה תמשנ יוליעל ל"צז קחצי-המלש ר"ב לאומש יבר ח"הרה ירשת 'א ע"בלנ ה"ע לארשי ר"ב לחר תרמ תמשנ-יוליעל ב"משת וילסכ י"ח ע"בלנ ל"ז יבצ ןב ירא 'ר תמשנ יוליעל .ה .ב .צ .נ .ת ה"נשת 'ב רדא 'י ע"בלנ ה"ע םירפא תב הקנאיב תרמ תבט ב"כ ע"בלנ א"טחלבי יאבג דועסמ ר"ב ל"ז בקעי 'ר ח"הרה תמשנ יוליעל ב"נשת ט"משת ןסינ ז"ט ע"בלנ א"טחלבי ריאמ-לארשי ר"ב ה"ע רתסא-היח הדליה .ה .ב .צ .נ .ת

רדעי אל שיא

ףסאתהל ןיינעה לדוגב םישודקה וידימלתו ק"היבר ירפסמ םיטקולמ םירמאמו תוחיש הנשה שאר לע ןמוא ריעב שודקה ורבקל ךומס ולצא תונושלב - הנשה שאר ימיל וילא אובל וניבר ריהזהש הרהזאה לדוגמ עדונ רבכ :רמאו .םמסרפל םשקבו ויברוקמ ינפל הליג רשא םיאלפומו םידחוימ םינימאמ ילש םיברוקמהש רחאמ ,ילצא אלפ היהו ,לכה לע הלוע ילש הנשה שארה" שיא ,הנשה שאר לע םלוכ ויהיש ,ילא םיברוקמה םישנאה לכ ורהזי אל המלו ,יל רסש ימ לכש זורכ תושעל ריהזהו ,הנשה שאר קר אוה ילש ןינעה לכ יכ ,רדעי אל ן"רהומ ייח] ."שיא רסחי אל ,ולצא הנשה שאר לע היהי וילא ברוקמו ותעמשמל .[ג"ת רבדה ןיאש עדוי ךרבתי םשהו ,לודג שודיח אוה ילש הנשה שארה" רמאו הנע דוע שאר והמ עדוי ינאש ,הנתמב תאז יל ןתנ ךרבתי םשה קר ,יתובאמ השוריב הזה לכ וליפא אלא ,ילש הנשה שארב ןייולת יאדווב םכלוכ םתא איעבמ אל ,הנשה .[ה"ת ן"רהומ ייח] ."ילש הנשה שארב יולת ,ולוכ םלועה םג ךכ ,הזב חטבומהו רוצאה חצנל ןוקיתהו ,הזה בגשנה ןינעה םור לדוגכ םלוא םיעסונה ןמ םיבר לש םקלח תנמ לע רשא ,"חומה תועינמ" טרפבו תועינמה לדוג ךבסמ רבד לעבה רשא תעדה תושילחו ,חומ לובלבו תוקפס ,בלה תדרט ,הנשה שארל עיפומ הז דחא לכלו ,שממ אווש תונוימדבו תונאותב ,םדאה לש וחור תא הפרמו .רחא ןפואבו ,הנוש הרוצב תאז הפצ רשא ,[ד"ת ן"רהומ ייחב] וניבר לש וירבד ונל םידמוע הז לכ דגנכ רתוי ול אחינ היהש ,וינפל רמאש דחאל בישה רשא ותחישב ונל םידקהו ,שארמ תיבב םש דומעל םוקמ ול ןיא יכ ,הנשה שאר לע אלו הבושת תבש לע ולצא תויהל דואמ תלבלובמ ותעד הז תמחמו ,ןוללו לוכאל הבוט הינסכא ול ןיא םגו שרדמה רחא ןמזב ולצא תויהל רתוי וינפל בוט היה ןכ לע .הנווכב ללפתהל לוכי וניאו אלש םא ,לוכאל םא" :ןושלה וזב הכרבל ונורכז וניבר ול בישה ,הנשה שארב אלו אלש רמול ונוצר) ללפתהל אלש םא ,ללפתהל םא .ןושיל אלש םא ,ןושיל םא .לוכאל ."היהיש ךיא היהי ,הנשה שאר לע ילצא ויהתש קרו ךא (יוארכ הנווכב ללפתהל קר םה ,ל"נה ולא םירבד לכ תמאבו" :ל"זו ,ןתנ יבר ודימלת הז לע ףיסוהו בורה יפ לעש ,שוחב הארנ לאל הליהת יכ ,רבד לעבה לש םייותיפו תונוימד ללפתמ היהש הממ ,הנשה שאר לע שדוקה ץוביקה ללכב הנווכב רתוי ןיללפתמ ."ותיבב החישה שיחמת ,שודקה וניבר לצא יזכרמ םוקמ הנשה שאר לש ןיינעה ספת המכ דע שאר רבועו ףלוחשכ ףכיתו ,הנשה שאר אוה רקיעה ילצא" :רמאו חש רשא האבה ןיא יכ ,האבה הנשל תוחילסל ררועל לתוכב ןיכמ םא עמושו ינזא הטמ ינא ,הנשה ."ןיע ףרהכ רבועו ףלוח הנשה יכ ללכ ןמז םוש ולכא ,דאמ דאמ חומשל םכל יואר" :וניבר רמא הנשה שארל וילא אובל וכזש ולאל שאר לע רמאנ הזה קוספה] ,"םכזועמ איה 'ה תוודח יכ םיקתממ ותשו םינדעמ .[הנשה - וניבר ול רמא ,הנשה שאר ימיב ולצא תויהל וידימלת ילודגמ דחאמ רצבנשכ ."הנשה שאר לע ילצא היהת אל התאש המ הזה רעצה ימצעל רייצל לוכי יניא" רבד ןיא ,םכל רמוא המ" :בלה קמועמ קזח לוקב ,רמאו ףיסוה תרחא תונמדזהב ."הנשה שאר לע ילצא תויהלמ ונייה ,הזמ לודג ,הנשה שאר לע ולצא תויהלו ףסאתהל בויחהו חרכהה לע שודקה וניבר אטבתה רתויב תא איבמש יפכו ,ותוקלתסה ינפל םייעובשכ ,וייח ימיל ןורחאה הנשה שאר ברעב רבידש םישודקה וירבד ללכמו" :ונושל הזו [ו"ת ן"רהומ ייחב] ןתנ יבר םירבדה לע ולצא תויהל בויחה לדוג םצוע םעפ דוע ונדמל ,םירבד המכ ונדמל ,ונמע זא הזב םישודקה וירבד יובירמ כ"פעא ,רבכמ תאז ונעדיש יפ לע ףא יכ .הנשה שאר תאז אטבל רשפא יאש ,רתויו רתוי בויחה םצוע וניבה ,זא תוארונה ויתועונתמו םג ,דימת הנשה שאר לע ןמואב ולצא תויהל קזח ונוצרש ,ונדמל זא םגו .בתכב ."הזמ לודג רבד ןיאשו ,ותוקלתסה רחאל ץבקל הנשב הנש ידמ הברה עגיו ןתנ יבר קסע ,המיימשה הרעסב וניבר תיילע רחאל לא אובלמ דקפי לבו ,רדעי לב שיא רשא ,דאמ ויבתכמב םזרזלו םידימלתה לכ תא ףא םימיה תוברב .וניבר לש ותויח םייח תעב רשאכ ,הנשה שאר לע ,וניבר ןויצ דחי םיפסאתמ ויה םש רשא ,ןמוא ריעב םסרופמה "זיולק"ה ןינב תא ךכ םשל הנב .תמאה קידצהל תורשקתהבו ,הבהאב וירחא ריתוה רשא ,"הפורתל םילע" ויבתכמ רפסב ,בר יוטיב ידיל אב הז לכ ינב רהזהו רהזה" [כ"ש בתכמ] ול בתוכו ונב תא זרזמ אוה םיבתכמה דחאב .הכרב אובת אוב קר ,תמאה ןוצרכ אלש ו"ח ןויער ךילע הלעי לבל ,יביבחו ידימלתו ןעמל קדצ הרומ אובי דע ,ךימי לכ ןכו ט"לעבה הנשה שאר לע הפל ש"נא םע הנירב ."םיחצנ חצנל הבוט יל קיזחת ךרבתי ודסחבו ,חצנל ךל ביטיי אובל הכזש היכזה תא ספות היה ,ודדועלו וקזחל ץוחנל אצמשכ הנשה לכ ךרואל םג תייה לאל הליהתש חכשת לאו" [נ"ר] בתכמב אבומכ ,הלעמב ןושאר רבדל הנשה שארל ימש ל"ז אוה ונריהזה רבכו ,תאזכ הארונו השודק הדע ךותב ,הזה הנשה שאר לע - - - "הנשה לכב חומשל ךירצ ,השה שאר לע ולצא אוהש הטלבה* ינזא הטמ ינא ,הנשה שאר רבועו ףלוחשכ ףכיתו ,הנשה שאר אוה רקיעה ילצא" הנשה יכ ללכ ןמז םוש ןיא יכ ,האבה הנשל תוחילסל ררועל לתוכב ןיכמ םא עמושו "ןיע ףרהכ רבועו ףלוח תונומת יבותיכ*
הנש 08-כ ינפל הנשה-שאר ברעב 'קה ןויצה לע םידיסחה תוצבקתה
(הנשה שאר ברעב תוחילסה) "תירב רוכז" ליל
ןמואב תסנכה תיבב

ןוקית לבקל םילוכי לכה קידצה רבקב

רשפא יאש דע ,ךכ לכ ערה םהב זחאנש דע םהיתונוועב ךכ לכ ולפנש םדא ינב שי םייתימאה םיקידצה ירבק לע ןיאבש ידי לע קר ,ךרבתי םשהל בושל ןפוא םושב םהל וחוכב אוהו םירורב ררבל דימת קסוע אוהש ,תמש קידצה תמשנב ןיללכנ זאו דאמ ולפנש תומשנה וליפא ררבל לוכי אוה ,וייחבמ רתוי ותתימב לודגש ,לודגה .דאמ רבקה לע אבשכ םא יכ ,וחרכ לעב וררבל רשפא יא ,הריחב לעבה ,ןכ יפ לע ףא לבא וחוכב וררבל קידצהל חוכ שי זאש ,הבושתב ומצע ררועמו ,השודקה ותזינג םוקמב ןקתתהל ול רשפא היה אלש יפ לע ףא ,ונקתלו םשל לפנש םוקממ ואיצוהלו לודגה .['ח 'ג ןיקיזנ תוכלה מ"וח תוכלה יטוקיל] .ל"נכו ןפוא םושב תתימ טרפב ,םשה שודיק לע שפנ תריסמ 'יחב איה םיקידצה לכ תתימ תמאבו היהיש םפוג םירסומש ןיד 'יחבב הליפתה ןיינעכ אוה לכהש ,ל"וחבש םיקידצה שודקה ףוגה תא תעלוב איהש א"טסהל המדנו א"סה תטילש םשש ץראל ץוחב רבקנ תחרכומש דע הראווצב א"טסהל דמועו לודג חוכ לעב אוה שודקה ףוגה הז לבא ,הזה .ליחתהש המ קידצה רומגיש דע ,הנטבמו הברקמ הברה תואקה איקהל ז"יע וניא זא ותוקלתסה רחא ךא ,הז ליבשב ושפנ רסמו הזב וימי לכ קסע וייחב םג יכ לע םש כ"עו ,ונוצרכ הבוטל לכה רומגיש דע ,תאזה השודקה הדובעב קוסעלמ קסופ םשל אובל הכזי םא ,םיעורגבש עורגה וליפא ,ןקתתהל א"כ לוכי שודקה ורבק םיליהת לטיפק הרשעה ןינע םג הזו .ושפנ ןוקית לע םש ללפתיו שקביו וייחב .[ד"י מ"הוח 'לה ח"וא תוכלה יטוקיל] .םש רמול ודסייתנש

ןקתהל םילוכי לכה הנשה שארב

לבקל םישנא זא םילוכישו אקייד הנשה שאר לע ולצא תויהל םיכירצש רמא" שארב כ"פעא ןפוא םושב ןוקית םהל היהיש רשפאב היה אל הנשה לכבש המ ,םינוקית אל ל"ז ומצעב אוה וליפא הנשה לכבש פ"עא ,ןוקית לבקל םה וליפא םילוכי הנשה אוהש" :רמא יכ .םינוקית לבקל םילוכי םה םג הנשה שארב לבא ,םנקתל לוכי היה .תושעל לוכי וניא אוה םג הנשה לכבש המ ,םינוקיתו םינינע הנשה שארב השוע [ו"ת ן"רהומ ייח]

הליפת

.םייתימא םיקידצל הנשה שאר לע עוסנל בויחה לדוג עדוי התא םלוע לש ונובר למוח .םידדצה לכמ הז לע םירבגתמש תועינמה יוביר םצוע תא עדוי התא םגו ונכירדהו ךיכרד ונירוהו ,תועינמה לכ רבשל ונירזעו ונילע לומחו סוח ,םילד יטוקיל] .הנשה שאר לע םייתימא םיקידצל עוסנלו ךליל הכזנש ונדמלו ךתימאב [ו"ע תוליפת

םינש עבש ליג םדוק

אוביש דלי לכ רשא ,א"עיז בלסרבמ ןמחנ יבר ארונהו שודקה וניבר חיטבה רבכ .ותנותח םוי דע אטחה ןמ השודקב רומש היהי םינש 'ז ןב ותויה םדוק ולצא יבכוכ" רפסב א"עיז ןמחנ יבר ןב םהרבא יבר ר"רהומ יקולאה ברה הז לע בתוכו םדוק ולצא אוביש קונית לכל ותוקלתסה רחאל םג 'קה וניבר תנווכ התייהש ,"רוא םיליהתה ירומזמ 'י תרימאו הקדצ תניתנב ,שודקה ורמאמכ םייקיו םינש 'ז .(הוה ןכו תאז ןחבש דחאמ יתעדיו - ז"ע ףיסומו)
...דלי לכ רשא
...'קה וניבר תנווכ התייהש

ןמוא

םיעוגעגה ריע

,שודקה ןויצה תורוקמ םיקרפ רוד-רוד תונש ךשמב םשל העיסנה תודלותו ודימלת ירבד ךותמ גיצהל וניאר ,וילא הילעהו ,'קה ןויצה רואית תישארב םירבדה תולשלתשה תא ."ת"נרהומ ימי" ורפסב א"עיז ןתנ יבר ברה ונירומ ,ובוהא .וייחב ול הויא רשא םוקמב ותנמטה דעו וניבר לש ותוקלתסה זאמ ,וב וקסעתה הליפתה רמג רחאו ,לובטל הוקמל םלוכ וכליש וויצ תוקלתסהה תרחמל .ושעי ןכ הוצנ רשאכש ,ורמאו ,ומע גהנתהל ךיא ונתוא ולאש הרובחה ינב לכו .ונוצר ךכש יתנבה יכ ,לארשי ינב ראש םע ןישועש ומכ קר ומע ושעיש ,יתרמאו הרובחה ינבש ,יתרמאו ,אקוד ונמצעב ונחנא ומע קוסעל וננוצר םא ,ולאש םג םדא אצמנ ןיא ,ותלודג יפלש ישפנב יתעדי יכ ,ומע וקסעי דימת הזב םיקסועה ,ותונתונע ןיאצומ ונא םש ,ותלודג םוקמב ךא .ומע קוסעל יואר היהיש ,םלועב לש קסעה עיגמ תאזה תעבו ,ול יוארש המ השעי דחא לכש ,הכרבל ונורכז ונוצרו היכז ןכ םג םהל היהיו ,דימת הזב םיקסועה ,הרובחה ינבל השודקה ותרובק ...חצנל ראש וצבקתנ ךכ ךותבו ,ץראה לע ולצא בשוי יתויהב הברה וילע יתיכב ךכ רחאו םא יכ ,ץראה לע הכבש םלועב םדא םוש היה אלו ,ימיע וכבו וילע ודמעו םישנא ומצעב אוה ילע דיעה רבכ יכ ,יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע יכ ,ידבל ינא .רחא םוקמב םשרנכ ,םלוכמ רתוי ונממ עדוי ינאש ,הכרבל ונורכז תילטב שבולמ היהשכ היה רדהנ המ ,תמא .ולצא יתדמע ,ושיבלהל וליחתהשכ ךכ רחא ףטועמ ןחלושה לע בכוש היהו .ותוא התאר ןיע ירשא ;"עבוס" ןירוקש ,דידרהו ירשא .הלעיש םוקמל תולעלו ךליל ןכומכ הלודג האריבו המיאב ,ל"נהו תילטהב םוש םהל ויה אלש ,םייניעה ירשא ;הרעשה טוחכ הזה םלועהמ הנהנ אלש ,ףוגה ירשא ;ןיע ףרהכ ולצא הלוע היה אל ולוכ םלועה לכ יכ ,םלועה הזב תולכתסה לכ ןבומכ ,םישוחהו םירביאה לכ ראש ןכו ,םלועה הז לש לוק ועמש אלש ,םינזאה םדא ומדק אל יכ ,ןבהו בטיה םש ןייע ,רפיסש סרילטעב העבשה לש השעמהב הז היה ,תאז לכ רפסל עדי אוהשכ םתסה ןמו ,קידצ םוש לע הלאכ םיחבש רפסל םלועב םצוע טעמ ןיבת זא ,תמאה ןיעב בטיה םש לכתסהל ךבל םישת םאו .הז לכב זחוא .ול ירשא ;תושודקה לכ לע הלועה ,ותשודק תלודג ,דחי םיאשונה םע ודגב ףנכב ןכ םג יתספת זאו ,ותיבמ ותוא ואיצוה ךכ רחאו יפכ ךרבתי ארובה תלודג ץצונתהש המ יתעדב זא ץצונתהו ,ותיבמ ותוא איצונו והוחינהו .(רחא םוקמב םשרנכ) ומצעל וליפא רפסל רשפא יאש ,זא יבלבש רועישה ,ןמואב הנשה שאר ותואב הרותה הילע רמאש ,ואסכמ תושעל יתיוצ הטמהו ,הטמה לע ווילו .הילע ותוא ואשנו הטמ הנממ ושעו ,הרתסל יתיוצו ,ההובג אסכ התיהש טעמכ ,רועיש ילב דאמ לודג קחוד םש היהו ,םישנא םיפלא ,לארשימ בר ןומה ותוא .תצק ותוא יתאשנ ינא םגו ,ריואב וחרפ הטמה יאשונש םייחב הב רחב רשא ריעה ,ןמואב ,תוכוסד ישימח ,יעיבר םויב םולשב רבקנו המכ ינפל רמאש ,רפסמ ןיא םימעפ שודקה ויפמ עמשנ רשאכ ,םש רבקהל ותויח הברה םישודק םש ויהש תמחמ ,םש רבקהל ויניעב הבטוה ןמוא תליהקש ,םישנא הנש יצח ןמואל אבש רקיעה היה הז ליבשבו ,רחא םוקמב הזמ טעמ םשרנכ ,'וכו לע חניו םולשב אוביו ,השעי ויארי ןוצרו ,ורזע ךרבתי םשהו ,ותוקלתסה םדוק ,םולשב ויתובכשמ לכל ,תורודל םלועה ןוקיתב םש קוסעל תישארב ימי תששמ ול ןכומה םוקמה םש יכ וספדנ רשא) ונלצא םיעודיה םיליהת לטיפק הרשעה רמאיו ,םשל וילא אוביש ימ ."הזל הכוזה ירשא .ותויח םייחב חיטבה רשאכ ,(םימעפ המכ רבכ םירבד וארנ ,וייחב ול רחב רשא שודקה םוקמב וניבר לש ותזינג תעב רבכ תואלפנ ,םידיסחה ינקז ינפב רפוסמ שיא יפמ שיא הלבקב .םיאלפומו םיימיימש היהש םינרבקהמ דחא .בתכב ןטרפל רשפא יא ןבורש ותיוולה תעב ועריאש תובר תריפח ךותב יתדמע ינא" :רפיס ,וניבר לש וידיסחמ אל ךא ,ןמוא ריעה יבשותמ .ןמחנ יבר לש שודקה ופוג תא ,הלעמל דמעש ירבחמ לבקל ידי תא יתטשוהו רבקה םלענ עגר ירחא .רבד תוארל יתלוכי אלו ,ארונו לודג רוא יניע תא ריאה עתפל .ץראה לע ומוקמב רבכ חנומ ןמחנ יבר לש 'קה ופוג תא יתיארו יתטבה ,רואה "!ותוא יתרבק ינא אלש ,רורבב ינא עדוי תאז םלוא .ותוא רבק ימ עדוי יניא ידיסח לע רבדלמ דואמ םמצע תא ורמשיש וינב תא זאמ ריהזמ היה ןרבק ותוא ."םבר לש ותלודג תא יניעב יתיאר ירה ינא" .בלסרב ויה ורבק לע "יללכה ןוקיתה" תרימאב וניבר לש ויוויצ תא םייקל םינושארה רפוסמ ,בגא .ללוגה תמיתסו הרובקה ירחא דימ תאז ומייקש םישודקה וידימלת ,ובר רבק לע הנושארל וחטתשהבש ,עציווריטמ דיגמה ,וידימלת יריחבמ דחא תודוא ינימ הרשע דגנכ) דחוימ ןוגינב רומזמו רומזמ לכ ,םירומזמה תרשע תא רמא ותמזויב ,וניבר ידימלת הנושארל וצבקתה א"עקת טבש ח"רעב הנש התוא .(הניגנ אלה ,ןכמ רחאלש הנשה שארב .וידחי םש וללפתהו שודקה ורבק לע ,ת"נרהומ לש לש ונוצר םייקל שודקה ונויצ לע ןושארה 'ץוביק'ה םייקתה ,ב"עקת תנש איה .קידצ אובל םיגהונ ויה תע לכבו ,םבר רבקמ םתעד םידימלתה וחיסה אל םויה דעו זאמ םתוקקותשהו ,שודקה ןויצה יפלכ םידיסחה לש םתשגרה לע .ורבק לע חטתשהלו דחאב א"עיז ת"נרהומ ודימלת י"ע ובתכנש םיאבה םירבדה ודיעי ,םוקמה תא דוקפל לכ יכ ,המהמתא המכ עדוי יניא םשו ,ןמואל עסא םשמו" :וידימלתל ויבתכממ ילוא ,םימעפ הברה שודקה ןויצה לע תויהל קר אוה ,יתווקתו יתקושת לכו ,יתמגמ .[פ"ש הפורתל םילע] "'ה ינפ חכונ םימכ יבל ךופשל יתחיש תא שרפל הכזא םע .ד"ערת תנשב יטסינומוקה ןוטלשה תיילעל דע םירשימל םירבדה ולהנתה ךכ תורופס םינש ךותו .תדה תריקעל םתמחלמב ולחה היסורב ןוטלשל ולא לש םתילע ,תויסנכ יתב ולטב ,היסור יבחר לכמ תודהיו השודק לש רכז לכ דיחכהל וחילצה רבדמל הכפה היסור .חירבו רגסמ לע הרותה ידומלת תא ולענו ,תואוקמה תא ורגס םוקמב םלוא .הירע תא וסלכאש םידוהי ינוילמל הארונ הריזג ץרא ,תינחור הממש 'זיולק'ה הז היה .ליגרכ טעמכ להנתהל לכה ךישמה היסור יבחר לכב דבלב דחא וחינהו ןמואב שחרתמהמ םהיניע תונוטלשה ומילעה המ םושמ .ןמוא ריעב ןכושה תוליפתה ,וזוע אלמב לעפ תסנכה-תיב .םלגרהכ םתדובעב ךישמהל בלסרב ידיסחל םג ,םיללפתמ יפלא דוקפל וכישמה שודקה ןויצה תא ,וילתכ ןיב עמשהל וכישמה לכמ םיעיגמ וילאשכ ,ןרדסכ ןידימת םייקתהל ךישמה הנשה שארב לודגה ץוביקה ,רבדב הכורכ התיה שפנ תוריסמ טעמ אלו ,םיקבאמ םנמא ויה .תוצעומה תירב יבחר ןמואמ עבנש הרהטהו השודקה ןייעמ תא רוצעל עשרה ןוטלש חילצה אל תויללכב לבא .שודקה ןויצה תארשהב ךותמ ,םייח קקוש תודהי זכרמ לש ותדירשל הנמאנ תודעו םהה םימיהמ םימשר םש ההשש ל"צז ץיברוה לאומש 'ר ח"הרה ראתמ ,העשרה תוכלממ תטלחומ תומלעתה הז .הרידאו הלודג הנוכמ- ןמואב םוצעו לודג חכ שי תמאבו" :השק הפוקת התואב היהי ,םלועה לכבשו היסור תנידמ לכבש ךשוחה לכ דגנ דומעל לוכיש שודקה ונויצ חכה לדוג םייניעב ןיאורו ...םלועה לכב אצמנ וניאש הזכ חכ ,היהיש ךיא לכב ותומכ ןיאש המ תודהיה רמוש ,ןמואב םיאצמנה םישנאה ןיבש תוחפה וליפאש ורקע םיעשרהש ולאכ םיתיעבש ,ויתוארונ ןה ןהו ,ויתורובג ןה ןהו ,םלועה ןמואב הפו 'וכו תודיסח ראשו ר"ומדא הזיא םושמ רכז ללכ ראשנ אלו לכה ושרשו םמצעב העשרה תוכלמה םה וליפאו ...תעכ ררושש בערה דבלמ ,קזחו ךלוה םשה ךורב :תואבה םילמב םיעטקנ וירבד ךשמה הזה לודגה חכה תא םה םיחינמ עודמ םיאלפתמ "בתכב ןכש לכמ הפב וליפא לכה רפסל רשפא יא" .לאומש יבר לש וירבדמ תיצמת והז תולובגל רבעמש בלסרב ידיסח רובע ךא ,היסור יככותב םירבדה ינפ ויה ולא ד"ערת תנש זאמ דירפה לזרבה ךסמ .םירגסמ העבשב תולוענ ןויצה יכרד ויה היסור רחאש תונושארה םינשב .קזחתהו ךסמה ךלה הנשל הנשמו ,ןוציחה םלועל היסור ןיב בלסרב ידיסחמ טעמ וחילצה דוע ,היסורב והובו והות ןיידע ררש ןהב ,הכפהמה רגסנ פ"רת תנשמ םלוא .הנשה שארב ץוביקל טרפב ,ןויצל עיגהלו לובגה תא רובעל ידכ רשא ,םיישונא לע םיישקב הכורכ התיה ןויצל העיסנ לכו ,תיטמרה לובגה .תיאליע שפנ תוריסמל וקקזנ םרבושל ףרח רשא לארשי ץראמ ץיברוה לאומש יבר ח"הרה היה ולא שפנ תוריסמ ילעבמ דחא רצענ ,הרזח וכרדב .ג"צרת תנש דע םש ההשו צ"רת תנשב ןמואל עסנו דגנמ ושפנ קספשכ םייוניעו תוריקח לש םישדוח ירחא .לוגיר תמשאב םשאנו תונוטלשה י"ע לע םג גרוהל םישנא ואיצוה ןילאטס לש היסורבש חכשנ לא) יאדו היה תוומל וניד .םילשוריב ותיבל רזחו םיסינב לצינ ,(רתוי הברה םיתוחפו םינטק "םיאטח" ."לאומש ימי" ורפסב לולכה דחוימ סרטנוקב ותעיסנ רדס תא ללוג םימיל תיב "זיולק"ה הנוכ ךכ ,תשורח תיב=) "קירבאפ"ה ךישמה ,רומאכ ,המצע היסורב יעשר ולפנתה הנש התואב .ו"צרת תנש דע לועפל ,(ןמואב בלסרב ידיסח לש םשרדמ םירחבומה ןמ העבשו םירשע ,םהמ תורשע ואלכו ורצע ןמואב םידיסחה לע היצקסביה ,רבע לכל וצופנ םידיסחה רתי .דבלב םיינש ורזח םהמ ,הריזג ץראל וחליש םהבש ןיידע שודקה ןויצה לא ךא .חירבו לוענמ לע בלסרב ידיסח לש זיולקה לעננ זאמו ןויצה תברקבש םיתבה דחאב םייקתהל ךישמה ה"רב ץוביקה .עיגהל םידדוב וכישמה ושלפ ש"מי םירוראה םיצאנהו םלועה תמחלמ הצרפ רבכ הנש התואב .ש"ת תנש דע ולאה םינשה ךשמב .ןמוא דע ועיגהו ,הנאירקוא יבחרמ תא ושבכ הרהמ דעו היסורל בצממ ונידיב שיש תודיחיה תויודעה .ןיטולחל טעמכ קתונמ ןויצל רשקה היה ,םודאה אבצב םחרכ לעב ותרישש ,בלסרב ידיסח יפמ ןניה םינש ןתואב ןויצה תשגל וזיעה אל תיאשחה הרטשמה דחפמ ךא ,יאבצה םתוריש תרגסמב ןמואל ועיגהו הרישי העיגפמ ליט ןויצה גפס ויניע דגנל יכ רפיס םהמ דחא .ומצע ןויצל .סרהנ וילעש להאהו תיריוא הצצפהב ,שודקה ןויצה בצינ היה ובש תורבקה תיב הדש תא תונוטלשה ושרח המחלמה ירחא ומקוי וב חטשל רוזיאה תא ודיעוהו (םיקומעה םירבקל עיגה אלש יחטש שירח) ןויצל ודיעוהו ,הז שודק םוקמ לע וחיגשה םימשמ ךא .וסרהנש םיבשותה יתב שדחמ תומשנ לכ תא ןקתלו ,הלואגה תארקל לארשי תובבל תא רישכהל - ירמגל רחא דועי .תורודה לכ ףוס דע ,לארשי ןויצל םינומא רמושש א"טילש םידיסחה ינקזמ דחא לש ותודע וניניע דגנל תדמוע רחאל קייודמה ומוקימ תרימשו ןויצה תורוק תא בתכה לע הלעה רשא ,'קה וניבר םוקמהש ךל ןינמ :לוואז 'רל הלאש הנפמ ינא הנשה שאר לש הדועסה תעב" :ותסירה רומא ןויצהש תיבה תא הנב ימ ?וניבר לש ותזינג םוקמ וניה םיחטתשמ ונא וילע ?ויתונולחל תחתמ אצמיהל קר הרתונ ,ברח היה ןויצהו המחלמה המייתסנ ו"שת תנשב :רפסמ לוואז 'רו הקיפנה ז"שת תנשב ...ררופמו קודס היה ןוטבה .מ"ס ינשכ הכראש ןוטבה תיעקרק ,ןויצה אצמנ וב ,ןשי תורבק תיב ותואמ םיחטש תריכמ לע זרכמ ןמוא תייריע ...םירוגמ יתב תיינבל רחאמ ,בוריסב הנענו ,תיב תינב םשל ודיל חטשה תא לבקל השקב שיגה לוואז 'ר לכימ ומשש ןמוא בשות קדצ רג לש ומש לע השקב שיגהו רזח .ןמוא בשות אוה ןיאו ,תיבה תונולחל תחתמ היהי ןויצהש ותינכותב רשאכ ,רגה לש ומש לע תונבל לחהו ןוטב קצי ןויצה חטש לע .ןויצה לע הינב תורשפא לכ עונמל ידכ ,םויה הזש יפכ .רבק םייק תחתמש רכינ היהי אלש ליגר םינמיסה" ,תולקב הכ לוואז 'רל הלע אל רבקה לש םיקייודמה תולובגה רותיא להואה תוניפב ויהש ץעה ידומע לש םינותחתה םהיקלח ויה קייודמה רותיאל רומא היה רבקה שארלש דומעה יבג לע .המדאב קומע םירובק ורתונ הלא ,ברחנש ואצמל לוכי אלו דומעה תא שפיחו לוואז 'ר רפח .ינשה ןולחה לש ופוס תונבהל לוואז 'ר הכב ,(מ"ס 04-03 ב הגירח תאצוי ילוא התיה ואצומ היה אל םא םגשכ) ?התא ןכיה !יבר !יבר :קעצו דאמ לע דמוע ,הפי שובלמ שובל ,םולחב וניבר תא האר הלילב .ברע תונפל הז היה" ינא ,אל ,אל :יברה ול הנע ?םוקמה תא שוטנל ןנוכתמ התא ,יבר :ולאש ...ןויצה "!םכיניב דימת ,ןאכ ראשנ םוקמב וב ...המדאב דומעה תא אצמו רפח בושו ןויצה םוקמל לוואז 'ר רזח רקובב ךכ .(רצחה םינפ יפלכ ,הסינכה רעש ןוויכמ) ינשה ןולחה לש ופוס תא דימעה ,תיבה ריקל דומצב (רצחה רעש ןוויכל) ךשמנו ינשה ןולחה ףוסמ ליחתמ ןויצהש ."מ"ס םינומש בחורלו םירטמ ינש ךרואל םידיסחה ודחפ רג ותוא לש ותומ םע .םילוגלג המכ דוע םוקמה רבע ןמזה תצורמב .םויה דע םש הרגה היוגה י"ע הנקנ אוהו םוקמה תא שוכרל תצורמ לכב וכישמה ,תיטסינומוקה היסורב הרתונש הטילפה תיראש ,בלסרב ידיסח חטתשהל יאשחב םיאב ויהו ,ןויצל םינומא רומשל הארונה הנכסה תורמל םינשה ועיגהש םידיסח המכ לש ןטק ץוביק הנש ידימ םייקתה ה"רב םג .םוקמב ללפתהלו .רטמוליק יפלא לש םיקחרממ שפנ ףוריחב (תוזיו) הסינכ תורשא .ןויצל עיגהל תורשפא םוש התיה אל היסור תולובגל ץוחמ לבקל והשימ חילצה םא וליפאו ,הלוגס ידיחיל דבלמ ,םירז םיחרזאל ונתינ אל היה רוסא ןכש ,וינפב הרוגס שודקה ןויצל ךרדה התיה ,היסורל סנכהלו הזיו לכו ,לודג יאבצ הנחמ ןכוש היה הב ןמוא ריעה רוזיאל סנכהל רומח רוסיאב .םיריית רובע רוגס יאבצ רוזיאכ זרכוה ביבסמ רוזיאה טא-טאו .תועינמה לכ לע ורבג םבר ןויצל םידיסחה לש םהיפוסיכו םהיעוגעג ךא תרשא ןפוא םושב הנתנ אל י"א יבשותל .הרוצבה המוחב םיקדס ץורפל וחילצה םידיסחה ומכחתה כ"ע .מ"הירבל לארשי תנידמ ןיב םירערועמה םיסחיה בקע הסינכ - ןמסרפל ןיידע רשפא יא תונבומ תוביסמש - תונושמו תונוש םיכרדב וגישהו ב"הראב רפסמ םישדח תוהשלו עוסנל התיה םיכרדה תחא .םירז םיחרזא לש םינוכרד וחילצה וז ךרדב .הזיול השקבב שיגהל ותואו (דראק ןירג) ינמז ןוכרד םש לבקלו ןמוא ריעל עיגהל דציכ היעבה םהינפב הדמע ןיידע ךא ,היסורל רודחל םידדוב .םיריית רובע םוחתל ץוחמ ,רומאכ התיהש המצע רבדה .עסנ ךכו יסורל שפחתהש ל"צז יקסנילפת בקעי 'ר עיגהל חילצהש ןושארה תוהש לש הנש יצח ירחא וחילצהש םידיסח השלש ויה וירחא .ח"כשת תנשב עריא הרומתבו בר ףסכ תוינומה יגהנל ומליש םה .ןמואל עיגהלו הזיו לבקל ,ב"הראב תוהשלו עיגהל וחילצה ךכ .ןויצה לא םאיבהלו םמצע תא ןכסל םיגהנה ומיכסה הרסאש הרטשמה תא דימ הקיעזה היוגה הנכשהש ןויכ ,דבלב העש עבר ךשמל ןויצב ,עקבנ רבכ היסור תמוחב קדסה ךא .היסור תולובגל ץוחמ הרזח םתוא החלשו םתוא ,הדמתהב תונשקעב ןיפיט ןיפיט עיגהל םידיסחה וכישמה הכרד הצריפל ךפהו םשפנ תוריסמבו וכזש דע ,םוליכי אל םירפסש םייולג םיסינ ךותמ שפנ-ףוריחבו .תמייק הדבועכ תונוטלשה יניעב ןויצה לא הילעה עבקנ "קנע" תצובק החילצה ,םיבורמ םיצמאמ רחאל .הבוטל הנפמ לח ה"משת תנשב היסורל הסינכ רושיא לבקל ,בלסרב ידיסחמ שיא 35 תב (םימי םתוא לש םיגשומב) הזכ לדוג רדסב הצובקש הנש 05-כ הזמ הנושארה םעפה וז התיה .המצע ןמוא ריעלו עברא דוע ונגרוא הנש התואב דועו תופסונ תוצובק ואב היתובקעב .ןמואל עיגה .תומוד תוצובק הנושארל וכזש ,םידיסח םיששו האמ ועסנ ו"משת תנש תארקל .הנשה שארב היה אישה ברעב שודקה ונויצ לע חטתשהלו ןמחנ יבר לש ויוויצ תא םייקל םינש תורשע הזמ .בייק ריעב "ץוביק"ב םידיסחה והש המצע הנשה שארב .יולגבו הנשה שאר בושו בוש ועסנו םפכב םשפנ ומש םינש ןתואב ןמואל םיעסונה לש םבורו םינגראמה .ךרדה תצירפ יצמאמב ,עמשמ יתרת - םהימד לכ תא ךכב םיעיקשמ םהשכ ,םבר ןויצל וב תולולכ ויה .ונימיב ריחמהמ שלושמו לופכ היה םינש ןתואב תועיסנה ריחמ תואצוה ,המצע העיסנה לש תואצוהה הבוגל םיתעל ועיגהש ,ןוכרדה רובע תואצוהה הב םינש ןתואב בר רקויב זא ולע המצע העיסנה תואצוה םגו ,םינוש םיכוותמל ןפואב הלש לבורה רעש תא הגיצהו תילכלכ המצעמכ המצע גיצהל מ"הירב הצפח רתויו לבור 000,01 ס"ע דמוע אוה םויכ) .לבורל רלוד השולש ךס לע יתורירש "םייאקירמא"ה םירייתהמ םיעקפומ םיריחמ התבג ךכל םאתהבו (...דדוב רלודל .ונלש "םיאפוריא"הו תא ריתהל לובגה ירטוש ובריסשכ ןוימטל תועקשהה לכ ודרי תובורק םיתיעל ,דרגנינל ביתנ הלגתה תע ,ץקה אב םנמא וז היעבל .םידיסחהמ םיבר לש םתסינכ ןיאל העיסנה תואצוה ולדג תאז תמועל ךא ,רתוי הלק תולובגה תרוקיב התיה םש הבקסומל םשמו ,היסור ןופצב תאצמנה דרגנינלל הסיט םג התעמ וללכו רועיש .בייקלו תבישי דימלת .ה"משת תנש לש ץיקב הצרפנ ,תורוצבה תומוחב תיתועמשמ ךרד-תצירפ רותיאל החפשמה יצמאמ תרגסמב חילצה ,םירדענה לע הנמנ ויחאש ,"םינב ובוש" םשורל דוגינב הלה ,לארשיב תיטסינומוקה העונתה גיהנמ םע רשק רוציל ,םנב רעצש שיגר בל לעב ,םח ידוהיכ הלגתה ,ויתועדב ולגתה לוכיבכש ידוהי-יטנאה יגיהנמ םעו ,הבקסומ םע םיניוצמה וירשק תא ליעפה ,ובילל עגנ רדענה תחפשמ קדהתה רדענה תחפשמ ןיבל וניב רשקה .דובאה ןבה תא אוצמל הרטמב ,ברע תוצרא ,םרובע גישיש ונממ שקבל זעה החפשמה יבאש ךכ ידכ דע ,הבושחה ותרזעמ האצותכ ןמחנ יבר לש ורבק לע ללפתהל ולכויש ידכ ,היסורל הסינכ תורשא ,לארשי יחרזא .תושקובמה תוזיוה תא םרובע גישה די רחאלכו ןוצרב םהל הנענ הלה .םנב תלצהל ולביק ןמואל תועיסנה תודלותב הנושארל .הבושח ךרד תצירפ ,רומאכ וז התיה .םמצע ןכסלו שפחתהל וכרטציש ילב מ"הירבל הסינכ תושר לארשי יחרזא רובע ,תורשא תגשהל תפסונ השקבב בוש רדענה תחפשמ התנפ ,םתעיסנ תחלצה רחאל תיטסינומוקה הגלפמה םע רשקה .ו"משת ירשתב המייקתה םתעיסנ ןכאו .שיא םירשע האמ תונב תולודג תוצובק יתש ןהיניב ,תופסונ תוצובק דוע ונגרואו ,ךשמנ .ח"משת ז"משת הנשה שארל שיא םיששו ידיסח יראפו ינקז םהיניבו םידיסח הרשעו םיתאמכ ולביק ט"משת הנשה שאר תארקל .םמצע הנשה שאר ימיב ןמואב היהש ירושיא ףא אלא ,הסינכ ירושיא קר אל ,בלסרב ץוביקה תא לטבל םינורחאה םיעגרב םיימוקמה תונוטלשה וממז ,ןמואל םעיגהב "ושלפ"ו זוע ורזא םידיסחה .דבלב שיא םיששל אלא רושיא קינעהל וברסו ןמואב :הדבועה תא םיעבוק םהשכ ימוקמה ןולמה תיבל ריעב בלסרב ידיסח לש שודקה ץוביקה םייקתהו רזח הנש םישימח הזמ הנושארל .םבר ןויצל הארנו ךומס המצע ןמוא לכ ובירחהש ,םיטסינומוק עשר תוחוכ םתואש אלפומ ןפואב החגשהה הבביס ךכ םמצע םה ,הנש םישימח ךשמב שודקה ןויצל השיגה תא וענמו ,היסורב תודהי ץוצינ לש ראופמה ונינב תא שדחמ םהידי ומב ומיקהו השודקל הבכרמ םחרוכ לעב וכפה .םמצע םהילע ןברוחה תא ךכ בגא םיאיבמ םהשכ ,ןמוא ריעב בלסרבמ ןמחנ וניבר לש וציקל ,רבד לש ופוסב ,האיבהש היסורב הכפהמה הלחה הנש התואב עודיכ .ינרפוכה יטסנימוקה ןוטלשה ךלה ןכ ירחאש םינשבו ,םידיסח תואמ שלשו ףלא ץוביקה הנמ רבכ ן"שת הנשה שארב םיפלא תשמח ה"נשת תנש - הנורחאה הנשב עיגהש דע ,הנשל הנשמ ,הדמתהב לדגו .ת"ישהזעב .היוטנ דיה דועו שיא י"ע םג ,םיינומה םידמימ השבלש ,ןויצה לא הריהנ הלחה תולובגה תחיתפ םע ,הנשה שארב לודגה ץוביקה דבלמ .םידיסחה יגוח לע םינמנ םניאש ,םיבר םידוהי תבשב - םישנא תואמ לש תיסחי "םינטק" םיצוביק ינש דוע הנשה ךשמב םימייקתמ לכו .ןויצה לא ושדוחב שדוח ידימ תוצובק תואצוי ולא דבלמ .תועובשבו הכונח םינשב םיעסונה רפסמש ךכ ,םידדוב לש םתמזויב תוכרענה תועיסנ דבלמ תאז םיעסונה לע .רבוגו ךלוה בצקהו ,םיפלא תורשע לש םידמימל עיגמ תונורחאה תודהיה יגיהנממו םש יעודי םיר"ומדא םהיניב םיבושח םינבר םינמנ םיברה .םלועבו ץראב תידרחה לכ עישוהלו ,בחורלו ךרואל חטתשהל שודקה וניבר לש ותחטבה יכ ,אופיא ,המוד דע ,םיעסונ דועו דוע תכשומ וז תואיצמ .בושו בוש תשממתמ ,היהי רשא היהי דחא ןויצב םירטוש ודמעי וב ןמז אובי דועש ,רוד רודמ םידיסחה תלבק םייקתתש ךומס תוהשל ושרי אל ,קחודה לדוגמו ,םש חטתשהל ואוביש תובברה תא ונווכיו .טעומ ןמזמ רתוי ןויצל ,בלסרב תודיסח לש הראפו הנואג ירבדב ,םלשנ אל ןיידעו םתש הז ונירמאמ םותחנ הדי לע רשא ,שודקה ןויצל העיסנה תלעמ תודוא - ל"קוצז ןזח נ"רב םהרבא יבר וילא םתורשקתה התיה ,(םירצמ תלואג) הנושארה הלואגב יכ" :המלשה הלואגה אובת רשקתהל לארשי תושפנ םיפלא רודל רודמ וכזי התעו ,ויתומצע תחיק י"ע ,(קידצל) ונורכז וניבר חיטבהש המ הזשו ,ויתומצע תרובק לע תוחטתשהה ידי לע ויתומצעל אתלחתא ירקעמ הז םג יכ - - - שודקה ורבק לע םיאבה לכל הלודג החטבהב הכרבל לכ לש העיסנו העיסנ לכ יכ" :רמאש ,א"עיז ת"נרהומ ירבד םיעודי רבכו הלואגד ונימיב הרהמב (ן"רהומ ישנא - רוא יבכוכ) "הלואגה ץקב קלח הל היהת דחאו דחא .ןמא םירגסוממ םירמאמ* וניקלח בוט המ ונירשא יאצומב ,רוזחב הארש יפכ םמורמ ךכ לכ דמעמ וימימ האר אל בייק הפועתה למנ ורצע אל ,םתוישיא םצע תא הווהמ תימוהת תוניצרש םייסור םידיקפ .הילדג םוצ תוצראה לכמ םיריית .ןמואמ התע הז םירזוחה בלסרב ידיסח לש םתחמשב ףחסהלמ חכ ותואמ ,לודגה םלואב הרצונש הלודגה החמשה חכונל הפ ירועפ ודמע ,למנ ידבועו םייתש...מ לחה ,םירכינ ןמז יקחרמב ואירמי םיסוטמה יכ העידיה הטשפ וב עגר ...הלילב ,ולש טנירלקה תא ביכרה רחא ךרבא ,תיבהמ ומע איבהש תינגרוא ףלש דחא רוחב היה דחאל ,םינטק םיפות דמצ םירחא םינשו ,תורטיג ואיצוה הבושת ילעב ינש רמז ילכ ןימב הבושת לעב והד ןאמו לילחב ןגינ והשימ ,תיחופמ ינשלו ,רוניכ םתוא ,החוורל םינוידרוקא וחתפ םידיסח המכו המכ .ודוהמ םירוח העברא ןב לולח .דחא לכ לבור רשעו האמ תרומת ןמואב ונק .םעפ יאמ רתוי םיכפתשמו םינכ ויה םידוקירו ,ךלוהו לדג בצקב הלחה תרומזתה ."וניברל ברקתהל וניכזש וניקלח בוט המ ונירשא... הנשה שאר ,ןמוא ןמוא" (.א.ב.נ םיעסונה דחא לש וימשר ךותמ) יבר בהלנה דיסחה ,ראתל ביטיה ,לזרבה ךסמ תדיריו רגסהה ימיב שחרתהש הממ טעמ ינפל ושפנ רסמש - םדוקה רודב 'ה ידבוע ילודגמ דחא - ל"צז ץיברוה לאומש ררוצה לש םימיאה ןוטלש ימי םצעב ןמואל לארשי ץראמ עסנו ,הנש םינומשכ .ש"מי ןילאטס תיב-) זיולקב החמשהו ןויצה לע תוררועתהה ןמז לכ ךירעהלו רעשל לכוי ימ" החנמ דע הליל תוצח םדוקמ ,הנשה שאר ברעהו .םיפסאתמש םידיסחה יתבבו (תסנכה ,םירבד יודיוהו ,תוקעזהו ,תויכבה ,(ויתודג לכ לע אלמ ןויצה היה תוצחמו) .חומב רעשל רשפא יא ,הנשה שאר ברע לש החנמהו שאר יאצומהו ,הנשה שארד תוליפתהו ,םיברב הליכאהו ,'הבוט הנשל'הו ,בירעמה הלילה לכ ,הנשה שאר יאצומו ,השענש ןידוקירהו תוחמשה ,'א םויד הנשה רשפא יא ,תאז האר אלש ימ ,שודקה ןויצה לע תוקעזה הילדג םוצו ..ןידוקר .הבכי אל ורנש ותחטבהו ,שודקה וניבר חוכ לדוג שוחב ןיאור ,תמאבו .ול רייצל םיעשר םיאבו ,התיה אל םלועמש תאזכ תוררועתה הנשי וישכעש ,ךכ אוה תמאבו ינא .םירומג םיקידצ הבושת ילעב ןישענו םהמ עורג רתוי ןיאש לארשי יעשופו םירענו םינקז ,רועיש ילב הברה םירג ןירייגתנו ,המכו המכ יתיאר ימצעב טרפבו ...ורייגתיש םירגמ ןיעמוש אל תרחא ריע םושבו ,ןמואל ךומס אקוודו שיגרה אלש ימ ,השובהו דחפהו ,שודקה וניבר ןויצ לע לוטיבהו תוררועתהה טרפב ימ ,שודקה ןויצ לע ונייהש העשה ומכ ,לוטיבהו שגרהו .ומיעטהל םילוכי ןיא העשל תוכזל הפשאו רפעב תואסרפ םיפלא לגלגתמ יתייה ,תאזכ העש וישכע יל ןתי .(ו"סר א"פר ,ז"ער ,ו"ער לאומש ימי) ."תאזכ ןויצה לע םתוחטתשה תעב יאמדק ידיסח םתוא לש תולצאנה םהיתושגרה ויה ולא םמעט גפ אל ,וללה םיפלאמה םירבדה ובתכנש זאמ ,הנש םינומש ףולחב םגו .שודקה .ולא תושגר לש םיטלבומ םיעטק* לכל תורודל םלועה ןוקיתב םש קוסעל תישארב ימי תששמ ול ןכומה םוקמה םש יכ" רבכ וספדנ רשא) ונלצא םיעודיה םיליהת לטיפק הרשעה רמאיו םשל וילא אוביש ימ ."הזל הכוזה ירשא .ותויח םייחב חיטבה רשאכ ,(םימעפ המכ הז היה .ליגרכ טעמכ גהנתהל לכה ךישמה היסור יבחר לכב דבלב דחא םוקמב םלוא ןמואב שחרתמהמ םהיניע תונוטלשה ומילעה המ םושמ .ןמוא ריעב ןכושה 'זיולק'ה .םלגרהכ םתדובעב ךישמהל בלסרב ידיסחל וחינהו שודקה ונויצ הז .הרידאו הלודג הנוכמ - ןמואב םוצעו לודג חכ שי תמאבו" ,היהיש ךיא היהי ,םלועה לכבשו היסור תנידמ לכבש ךשוחה לכ דגנ דומעל לוכיש "...םלועה לכב אצמנ וניאש הזכ חכ םלענ עגר ירחא .רבד תוארל יתלוכי אלו ארונו לודג רוא יניע תא ריאה עתפל עדוי יניא .ץראה לע המוקמב תחנומ ןמחנ יבר לש ופוג תא יתיארו יתטבה ,רואה !ותוא יתרבק ינא אלש רורבב ינא עדוי תאז םלוא .ותוא רבק ימ טא-טאו .תועינמה לכ לע ורבג םבר ןויצל םידיסחה לש םהיפוסיכו םהיעוגעג ךא תרשא ןפוא םושב הנתנ אל י"א יבשותל .הרוצבה המוחב םיקדס ץורפל וחילצה םידיסחה ומכחתה כ"ע .מ"הרבל לארשי תנידמ ןיב םירערועמה םיסחיה בקע הסינכ תונושמו תונוש םיכרדב וגישהו תונומת יבותיכ*
םבר ןויצ לע תפסכנה תוחטתשהה תא םידיסחהמ ענמ אל גלשומה יסורה ףרוחה םג
להואה הצצפהב ברחנ זא ,הינשה םלועה תמחלמ דע שודקה ןויצה הארנ היה ךכ .וילעש
ןמואב ותויה תפוקתב ל"צז ץיברוה לאומש יבר
...ותויח םייחב הב רחב רשא ריעה תורודל םלועה ןוקיתב םש קוסעל ... .ןמוא ריעה :עקרב ,ןמואב 'קה ןויצב םינואגה םינברה :הטמל הלעמלמ ינימיה רוטב
,וייחל הנורחאה ותנשב ל"צז אריפש לאומש 'ר ח"הרה
,םילשורי ד"בא א"טילש דניירפ הירא השמ ג"הרה
,קרב ינב ד"בא א"טילש אדנל השמ ברה ג"הרה
,'קה ןויצל םילגלג אסכ לע לבומ א"טילש רניטנטסוק לדנעמ רזעילא 'ר שישיה דיסחה
.'ץינזיו ידיסח להק :הטמל הלעמלמ ילאמשה רוטב
,'קה ןויצב 100 ליג רחאל ל"צז רסדוא בד לארשי 'ר ח"הרה
,א"טילש בולעלמ ר"ומדאה
,א"טילש הלאיבמ ר"ומדאה
,א"טילש ןורוד ישקב ברה ג"הרה
.א"טילש ץיבלדוי יאתבש ברה ימלשוריה דיגמה
שדחמ ותחיתפל םילחיימ ונלוכש םויה הארנש יפכ זיולקה
קדצ רגה לש ומש לע הנבנש ןויצל ךומסה תיבה
תחמשמ הרושב תשקובמה תטלקה רואל האצי הנשה שאר תוליפת בלסרב ידיסח חסונב ילקיסומ דוביעו הרישב תורוד ךשמב וללפתה םהב דוה יארונו םיבגשנ םיקיתע םינוגנ הנשה שאר לע תוצבקתהה תעב תוררועתהו תוקיבדב בלסרב ידיסח א"עיז ן"רהומ תווצמכ ח"ש 81 ריחמה - תוקד 09 תטלקה ךרוא םיארונ םימיל - הליעומו האלפנ הנכה - תטלקה תורחבומה תויונחב גישהל 02-829346 050-326749 :'לטב וא

ץרא ושרי םיקידצ

םיאבומ ,היבשות לע תפחרמה הנכסהו השודקה ונצראב ררושה רדוקה בצמה חכונל חכב שי רשא ,א"עיז ןתנ יבר ונרומ ודימלתו 'קה וניבר לש םייחצנה םהירבד הזב איבהלו ,םיצירע תמיזמ לטבלו םיביוא תצע רפהל הנשה שארב 'קה ונויצל הילעה םינב-תלחנל םימלוע תלואג ולאה םימיה תירחאב לארשי השעי המ תעדל הנומאו קוזיח ירבד אוה יחכונה בצמה רשא קפס ןיא ,לארשי ץראב ונילע תרבוע דואמל דע השק הפוקת ינב יצירפ ,ץראה תשודקל דרחה לכ בל ןובאדל ,איהש הניחב לכמ ארונו םויא ,לארשי םע דוסי תא עקעקל הלעמב הנושאר הרטמל םהל ומשו ,שאר ואשנ ונמע תנומאמ תובבל חידהלו ,םייוגבש םיעורגה תובעותב ונישדק ירע תוצוח תא תואמטל םירדחמו ברח לכשת ץוחמ ,הלווע ינב ידיב םימכ ךפשנ לארשי םד דגנמו ,םהיתובא תרקפהב תוצירעו תוירזכאב םיקסוע - םהל תקחשמ העשהש - ץראה יטילש ,המיא - טלחומ ימשגו ינחור ןודבא תארקל היבשות תא םיליבומו ,ץראה יבשוי לש םהייח תשורי 'ה תדמח ץראב ,הסיאמו לוזליז ,הריפכו הצאנ ירבד ךות - היהת אל ויה הגאדו הדבכ הקעומ תשגרהב ,וז השק העשב םיכלהתמ לארשי תיב ינומהו .וניתובא .בלב בצמל ןורתפה המ ?םישוע המ וללה תוענמנ יתלבה תולאשה םיעמשנו םילוע רבע לכמ הברהו ?תאזה תורירמה תאלמ שפנהו ףוגה תולגמ רבכ םיאצוי ךיא ?הזה ךשמתמה ,ונתוא בבוסה לפרעהו ךשוחל ץק םישל ידכ םורתל םתלוכיב המ םמצע תא םילאוש ?המלשה הלואגב 'ה תוכלמ תולגתה תא הרהמב תוארלו תוילרוגו תויטירק הכ תולאש לע תובושת וניתעדמ תונעל הלילח םירמיתמ ונניא ןמחר גיהנמ שיש ,ונא םינימאמ ינב םינימאמ םלוא .'ה םע לש ומויקב תועגונה וצרא ,ונועמו ותיב לע דימת תוחיגשמו תואושנ ובלו ויניע טרפבו .הריבל ודוס הליג םא יכ רבד 'ה השעי אל" יאדוב ןכ םאו ,ונוצרמ הב רחב רשא ,ותלחנו ,םתפש לע ונושלו ,הב רביד רשא 'ה חורבו ,םתעד קמועב םהו ."םיאיבנה וידבעל .ולאה םימיה תירחאב לארשי השעי המ ,םישודקה םהירפסב הנעמ םהירחא וריתוה דדומתהל חילצנ ןפוא הזיאבו ךיא ,הנובתו חכב המצועבו הצעב ונתוא ודייצו ומעל םילכנתמה ,'ה יביוא לכ תא עינכהלו רבגתהל ,ונישפנ ישקבמ דגנ דומעלו .ותלחנו עשיל ומק רשא תורודה ידיחימ דחא לש וירבדב ונאצמ ,רומאה לכל הבושת ,ןכבו ,א"עיז בלסרבמ ןמחנ יבר שודקה וניבר אוה אלה ,ותולג תונש ךשמב לארשי םע ץראל אובל לעופב ושפנ רסמ וייחב רשא אוה - ןמוא ריעב דובכ ותחונמ רשא ,ןוסא ירה םימיב ,וז העיסנ רובע ירמגל ול רשא לכו ומצע תא ריקפהו ,לארשי תואבצ ידיב לארשי ץראב איהה הפוקתב ולהנתהש םדמ תובוקע תומחלמ לש ןמזבו ,האלפנ הגשהל הכז התמדא לע וילגר וכרדשכ דימ ,לארשי ץראל ועיגהבו ,ןוילופנ ידכמ ונילכשמ הלעמלו וניתעדמ תבגשנ תמאב איה רשא ,םורממ םיקולא חורלו .הכרע ראתלו הניבהל לכונש ותואש הבבוס הנוילע החגשהה רשאכ ,תאזה העיסנב שחרתהש אלפומ רבד םדקהבו ברע םוי הז היה ,גישהש המ גישהו ,לארשי ץראל וניבר סנכנ הנושארל רשא םויה יל ןתנ ת"ישה" :רמאו וניבר אטבתה הז ארונו שודק םוי לע רשא ,'קה הנשה שאר [ה"ת ,ן"רהומ ייח] ."הנשה שאר והמ עדוי ינאש הנתמב תאז םיקידצה לא העיסנה ןיב ,קתני לב ינחורה רשקה לע ,וניבר עיבצמ שודקה ורפסב התיידפו התלואג ,ץראה תשודק תולגתה ןיבל ,'קה םהירבק לע תוחטתשההו .ונביוא דימ תוימשגבו תוינחורב יניעמ תעפשנ רשא ,לארשי ץרא לש התשודק דוס תא וניבר ונל הלגמ םירמאמה דחאב דעו הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת" קוספה ןושלכו .הב תוטיבמה 'ה ,םיכחמה הריוא תישענ םהמו ,המכחה רוא הילא ךשמנ 'ה יניע םתואמ ."הנש תירחא רשא .'הנשה תישאר'מ אוה הרוא שרושש םידמל םג ונא הז ארקממ .תככזמה התשודקו וליצב תוסחל םיאבה לכל הנממ עיפשמו ןירקמ אוהו ,רודה 'שאר' ידי לע תילגתמ שדחמ שובכל חוכ םהב ךסונו ,השודק לש הרובגב םתוא רזואו ,'קה הנשה שאר םויב בושיי התוא בשיילו ,םיימשגהו םיינחורה היתוממש תא חירפהל ,לארשי ץרא תא .היתווצמו ץראה תשודקב המילשו הרומג תוקבד ךותמ ,יתימא ץראה יאלפה ורפסב ,ובר תרות תונייעמ ךותמ ראבל ףיסוה ,הז ךרד לעו הז ןיעמ אוה םג רשא - א"עיז ןתנ יבר ברה ונרומ ,ץרענה ודימלת ,"תוכלה יטוקיל" אבומ וירמאממ טקל - שפנ ףוריחב לארשי ץראל עסנו ויתובקעב ךלה ובר תמגודכ .ןלהל ץרא תשודק יוליגו הנשה שאר ימי לש הדובעה תודחא ראבתמ םב - ולא םירמאמב ץרא לש התלעמו חבשב גילפה םהב ,וירפסב בורל םירוזפה וירמאמ רתימו - לארשי ושדוקב רביד רשא וניבר רבד ,וניתדובעו ונימי רדס שארל תרמתימו הלוע ,לארשי רשפא יא אגרדל אגרדמ ךליל ונייהד ,תמאב ילארשי שיא תויהל הצורש ימ" :רמאו "לארשי ץרא תשודק ידי לע םא יכ אל ,םלובגל הינב תבישו ,התלואגו ץראה תשודק לע קבאמה רשא רומאה לכמ םרומה רבכ השעמל אוה .רחא וא הזכ רדסב הלילח םייתסי אלו ,הנש םיעברא ינפל לחה םגו הפסכנ זאמל ,וניתמדא לעמ ונקחרתנו ,וניתונוועב וניצראמ ונילגש תעמ ,איה הדיחיה םתווקתו םתייפצו ,הרפע תא ןוחלו הילא בושל ידוהי שפנ לכ התלכ .ונמחני הז ,םיכחמ ונא וילא ןודאה ידי לע ,וצראב 'ה רוא תוכלמ תולגתה

וניתלחנ תא ונל רחבי

םיחכונ ונא ['דה םילטלטמ תקזח 'לה טפשמ ןשוח קלח] "תוכלה יטוקיל"ב ורמאמב רשאכ ,הנשה שארב ,לארשי ץרא תשודק תלואגל השקבה לש התלעמ םור תא ,תוארל הנכהה תעש ,םילענ רתויה םיעגרבו ,הז ארונו שודק םוי לש רתויב לודגה ןמזב לכ קעוז ,םויה תווצמ םויק תארקל דחי םידחאתמ לכה רשאכ ,רפושה תעיקת תארקל ."הלס בהא רשא בקעי ןואג תא וניתלחנ תא ונל רחבי" ןנחתמו ובל תמהנמ דחא רפושב עקת" תשקבב תחתופה תורפוש תכרבב םויה תליפתב םינושו םירזוח דועו הרהמב םייקתתשו .ונצראל ץראה תופנכ עבראמ וניחדנ ץבקיש ,'וכו ונתורחל לודג 'הל ווחתשהו ,'וכו םידבואה ואבו לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו" ארקמה "םילשוריב שדוקה רהב ץרא תשודק ונילע ךישמהלו ,ריאהלו ,תולגל אוה הנשה שארב וניתדובע לכ יכ" "וניתשודק רוקמו וניתלחנ איהש ,לארשי קלח לארשימ דחאו דחא לכל שיש ,לארשי ץראב אוה ,ילארשיה שיא תשודק רקיע יכ" ."םש תא ונממ ךישמהלו ,וב קיזחהלו ,וקלח תא "שובכ"ל הכזי דחא לכש ידכ םלוא ,ומצע רהטמו שדקמש המ יפכ"ש אוהו :השעמל םדוק יאנת ונשי ,לארשי ץרא תשודק ,לארשי ץראמ קלח שובכלו קיזחהל הכוז ןכו ,לארשי ץרא תשודק וילע ךישממ ןכ םשמ קחרתנ ןכו ,לארשי ץרא תשודקב םגופ ןכ וימגפו ויאטח יפכ ,ו"ח ךפיהל ןכו ."'וכו ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו" ש"מכ רתי הנשה שאר םויל איה תדחוימ "לארשי ץרא תשודק יוליג" לש תאז הדובע עודמו ,'תי ותוכלמ תולגתה רקיע יכ" ,רמאמב ראבמ הז לע ?הנשה שאר ינמז ראשמ ,םילשוריו ,לארשי ץראב איה ,ונימיב הרהמב אוביש חישמ תוכלמ י"ע הלגתיש ללכמ ןויצמ יכ' ש"כ ,םלועב ותוקלא תולגתה לכ םשמו ,םלועה תאירב ליחתה םשמו ונממש ןושארה םדא - םלועה ארבנ הנשה שארב'ש רחאמו - 'עיפוה םיקלא יפוי שרוש ,ץראה תשודק תולגל לגוסמה ןמזה הז ןכ לע ,םלועה תאירב השעמל הלחה ןרק תחימצו ךריעל ןוששו ךצראל החמש הנשה שארב ןיללפתמ הז לעו" ,האירבה ."'וכו דודל חכ לבקל לכונ ןכיהמ התשודקמ ונילגו לארשי ץראב ונמגפ רבכש רחאמ התע םלוא יא לארשי ץרא שובכל לבא" :הרורב ןושלב רמאמב ריהבמ הז לע .השבוכלו בושל יכ ,םיקידצל הנשה שאר לע םיעסונ ןכ לעו ,תמא יקידצ ידי לע םא יכ רשפא "ץרא ושרי םיקידצ לע גלידו תומוצע תועינמ רבישש ,ה'יתשה ןבא ,םלוע דוסי קידצ ותוא לא טרפבו זאמו ,לארשי ץראל שפנ תוריסמב עסנו ,ירמגל ומצע תא ריקפה ,םיארונ םילושכמ לש תומוצעתו חכ לבקל ןתינ וכרד .שפנה תולכב לארשי ץראל ףסכו בש וימי לכ ידי לע ,ונייח תיב תא שדחמ הב ןנוכלו ,ונצרא תא שובכלו בושל ,הרהטו השודק .'קה הנשה שאר ימיב רקיעבו ,'קה ויתומצעל תורשקתה תוכירא לש תכדכדמהו הקיעמה הדבועל ,וירבד תא אוה שידקמ רמאמה לש וכשמהב .םיאלפומ הוקתו קוזיח ירבד ףיערמו ,תולגה ונא ןיידעו ,לארשי ץראל בושל םינש ךכ לכ ,םיננחתמו ןיקעוצ ונאש יפ לע ףאו" יכ ,םיתוחפבש תוחפה לש 'יפא תדבאנ הקעצו הליפת םוש ןיא כ"פעא םשמ םיקוחר התעבש דע ,לארשי ץראמ 'הדוקנ' וא 'קלח' הזיא ןישבוכ הליפתו הקעצ לכב ."לארשי ץראל בושנו וניתליפתב ונשבכש תודוקנה לכ וצבקתיש ,הנשיחי תא ןוחלו בושל ונבל יקמעממ םיקעוצ ונאש הקעצב ,אלפנ ןינע דוע ראבמ ןאכו ,ץראה תשיבכו תלואגל המחלמב ידוסיה קשנהו ןיז ילכה רקיע התויה דבלמש ,הרפע םישקבמה םתוא תקזח לכ תא תלטבמה "האחמ" רותב םג תשמשמ איה הקעצהש ירה אלל תכשמתמו הקעצה תרבגתמש לככו .ונישדוק תמדא תא ונמעמ לוזגלו ,הב זחאהל ושפנב שחש ימ םג תאז רואלו .הנממ רקעהלו השטונל םהל תמרוג איה ךכ ,ףרה חוכב שיש יאדווב ץראב וקלח לע "האחמ" םלוא ,ץראה תא שובכל ותקעצ חוכב ןיאש :םירבדה ינפ םה ךכו ,ליעוהל ותקעצ קלחו הדוקנ שובכל ותליפתו ותקעצב חכ ול ןיאו דואמ םוגפ אוהש ימ וליפאו" איה ונצראל בושל ללפתמו קעוצש ותקעצ יכ ,הברה לעופ ותקעצ כ"פעא ,י"אמ תקזח ןיא החומ אוהש ןמז לכש ,תועקרק תקזח ןידב ראובמה "האחמ" תניחבב ונצרא איהש לארשי ץרא ונתאמ ולזג םהש פ"עא ןכ לע .םולכ תלעומ קיזחמה םיללפתמ כ"פעא ,םיערה ונישעמ םגפ תמחמ םתאמ איצוהל חכ ונב ןיאו ,ונתלחנו הזבו ,וניתלחנ איה יכ ,ונלש לארשי ץראש ,הנשה שארב רתויבו םעפ לכב םיקעוצו םדיב השובכ ראשת לארשי ץראש ועטי אלש ארחא ארטסל האחמ תניחב םיושע ונא םימסרפמו םיקעוצ ונאש י"ע םהב םיחומ ונא יכ .ללכ הקזח םתקזח ןיא יכ ,ו"ח ונלש היה לארשי ץראש הטמ ירדו הלעמ ירד לכל ,הנשה שארב טרפבו ,םעפ לכב ."וניתובאמ ."םדימ םתוא איצונ ףוס לכ ףוס"ש הרומג החטבהב םימתחנ ולא םירבדו

"חבשל ונילע" תרימא חכב ץראה שוביכ

[.ה 'ד הדועסב םיאבה םירבד 'לה "םייח חרוא" קלח תוכלה יטוקיל] רחא רמאמב ףסומ תליפתב תורפושו תונורכז תויכלמ יקוספ תרימאו תריכז ןינע תא דוע ראבמ חבשה טרפבו ,לארשי ץרא תשודק תולגתהל השקב םה םלוכ רשא ,הנשה שאר םויב "הזה חבשה י"ע וחירי תא ושבכ לארשי םע עשוהיש ,"חבשל ונילע" ,לודגה .לארשי ץרא תשודק תולגתה תניחב םה םלוכש תורפוש תונורכז תויכלמ 'יחב הזו" ץראב אוה ךרבתי ותוכלמ תולגתה רקיע יכ ,לארשי ץרא תניחב הז תויכלמ יכ ותוכלמ תלודגמ אלפנ חבש אוהש ,'חבשל ונילע'מ תויכלמ ןיליחתמש הזו .לארשי לארשי םע עשוהיש אתיא יכ ,לארשי ץראל ןיסנכנ הזה שודקה חבשה י"עו .'תי תלחתה אוה וחיריו ,חבשל ונילע זא ורמא יכ הזה חבשה י"ע וחירי תא ושבכ ,חבשל ונילע תרימא י"ע לארשי ץרא ושבכו וסנכנש אצמנ ,לארשי ץרא לש לובגה .ארקמב ש"כ תורפושב זא ועקת םגו ונילע םירמוא רפוש לוק רחאש הזה שודקה הנשה שאר םויב וישכע ןישוע ונא הזו" ותוכלמ תולגתה םשש ,לארשי ץרא שובכל וניתנווכ לכ יכ ,תויכלמ יקוספ תליחתב לבקל וניכזש ,ךרבתי וב ןיראפתמ ונאש ,ונילע תרימא ידי לע ןיכוז הזש ,ךרבתי .ךרבתי ותוכלמ לוע ,רוכזא ץראהו תניחב ,לארשי ץרא תניחב ןכ םג אוהש תונורכז םירמוא ךכ רחאו" הנשה שארב ונתליפת לכב םירמואש ומכ ,ןורכזה םוי הנשה שאר ארקנ הז ליבשבו "הזה ןורכזה םוי תא"

"םניח דסח"ב ול הנתנ לארשי ץרא

ןתינ הז לכש ירה .איה ונלשו ,וניתובאמ ונל השורי איה לארשי ץראש רבדה תמא וניתקזח לכ איה דבלב הז חכמו ,ךרבתי ארובה ונתוא ןנחש םניח דסח חכמ קר ונל םשב הרותה לע ורואיב תחיתפב 'קה י"שר ראבמש יפכו .לארשי ץרא לע וניתעיבתו םיטסיל םלועה תומוא ורמאי םאש" םושמ תישארבב הרותה תליחת םעט - קחצי יבר אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ םהל םירמוא םה ,םייוג תעבש תוצרא םתשבכש םתא ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרבו ,ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב שאר םויב רתויב וחוכ ררועתמו שדחתמ "םנח דסח"ה הזו ."ונל הנתנו םהמ הלטנ .ךרבתי ודסחב ארבנש םלועה ארבנ זאש ,הנשה ,לארשי ץראל השובכ ךרד תושעל םיקסוע ונא ןכ לע ,םלועה ארבנ הנשה שארב יכ" ש"כ ,הנשה שארב איה לארשי ץרא תשודק רקיע יכ .בורקב םשל בושל ונתווקת לכש אוה לארשי ץראל ךרדה רקיע יכ ."'וכו הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת" םויה הז יכ ,הנשה שארב השענ הזו .םלועה ארבנ ובש םנח דסחה ןיכישממש י"ע ןילגמ ונא זא ןכ לעו ,תורמאמ הרשעב ודסחב םלועה ארבנ זא יכ ,ךישעמ תליחת ,לשומו טילשה אוה ,גיהנמה אוה ,ונליבשב לכה ארובה אוה יכ ,ונילע ותוכלמ ."ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו ןוששו ךצראל החמש ש"כ חישמ ןרק תחימצ לע הברה זא ןיללפתמ ונא ןכ לעו" וניקדצ חישמ י"ע ונצראל בושל הוקתה רקיע יכ ,ךדבע דודל ןרק תחימצו ךריעל הנש לכב הלגתנ ובו ,םניח ודסחב םלועה ארבנ ובש הנשה שאר תשודק ידי לע אוה לכה יאדוב תאז ןילגמ ונאש רחאמו .הארב ךרבתי אוהש שודק םע לארשי י"ע הנשו םהמ הלטנ ונוצרבו ,ךרבתי ומיע סומכה םעטמ םהל הנתנ ונוצרב קר .ונל ךייש ."ונל הנתנו ץרא לע ם"וכעה תלשממו תופילקה לפונו ענכנ הנשה שארו הנשה שאר לכב יכ" עינכיו וימחר ורמכיש הכזנש דע ,ונל לארשי ץרא תשודק ךשמנו הלגתנו ,לארשי ."ונימיב הרהמב ונל ץראה ןתיו בושיו ירמגל םתוא לטביו [תסנכה תיב תוכלה ,םייח חרוא תוכלה יטוקיל] קר ,וכישמהלו ררועל וחוכב שי דחא לכ אל הזה םנח דסחה תוררועתה תא םלוא השמ תמגודכ ,'םניח דסח'ה ותוא תשגרהב ויח םהייח לכש הלעמה ימר םיקידצה תנתמ אלא ןוניח ןיאו 'ןנחתאו' ךותמ היה לארשי ץראל סנכהל ותשקב לכש ,וניבר היהש םניח דסחה הז יכ ,הנשה שאר לע תמא קידצל עוסנל ןיכירצ ןכ לעו" .םניח וכישמהל לוכיש ימ ןיא ,לארשי ץראל ךרדה אוהש ,הרות ןתמ םדוק םלועה םייקמ .[ז"ט םש] "דסחה הז םיכישממ םהש הלעמב םילודגה םיקידצה םא יכ םלועב

"עישוי יאדווב"

תואלפנו םיסינ ,תועושי טקל 'קה ןויצה לע םיללפתמה ועשונ רשא דגנכ * "םיאלפה קבא" * "ןמואמ ןכדשה" * םלענש לודיגה * שפנ תוריסמ לש החוכ ןבה * םיעיקר העקבש הליפתה ןמחנ יבר לש םידליה * לופכה סנה * !םייוכיסה לכ לודגה "רוספורפה" * באה תא ליצהש יללכה ןוקיתה * ובצחמ רוכל בשש דבואה לעפ א"עיז ןמחנ יברש המילש הנומאב ןימאמ ינא" * תואופר ארוב * היסורמ .יכבב ץרפו תושגרתהב שיאה רמא ,"הלצינ הז תוכזבו יתיב רובע םימשב .םיפלאמ תפומ-ירופיס

העושי ירעש

םגיהנמ היהש ימ ,ןישטלוטמ ןמחנ יברמ םעפ ושקיב ,"ךברמ תפומ הזיא ונל רפס" .ןמחנ וניברמ ישילש רוד בלסרב ידיסח לש "...!תפומה אוה ינא - ןמחנ 'ר םהל הנע - ?וניברמ תפומ" וז יכ ,וחוכ רקיע יוטיב ידיל אב ,שודקה וניבר לעפש םיינחורה םיתפומב ןכאו הז תועצמאבו המלש הבושתב םבישהל ,לארשי תומשנ תא ןקתל - ותמגמ לכ התיה .המלשה הלואגה תא ברקל יליבשב יכ .ללכ הזה םלועב תושעל המ יל ןיא ינא" יכ ומצע לע דיעה ףא וניבר לבא ,ךרבתי םשהל לארשי תושפנ ברקל םלועהל יתאב קר ,ללכ תושעל ךירצ יניא "'וכו ונקתל לוכי ינא ,ונורסח יל רפסמו ,ילצא אבש ימ םא יכ ברקל לוכי יניא [ז"ש ן"רהומ ייח] סינכהלו ,תובבלה ררועל הלודג העיגיב תובר קסע וניבר לש ותויח םייחב דוע תמאב" :א"עיז ת"נרהומ קהבומה ודימלת ךכ לע בתוכש יפכו ,הבושת ירוהרה םהב ןטקה לע רבעש המ וליפא וישנא םע ל"ז וניבר לצא ורבעש תוישעמ רפסל הצרנ םא ויהיש ל"ז וניבר רמא רבכו .עומשמ ןזואה עבשת אלו תועירי ןומה ולכי םינטקבש ינפל ליגר היהש ימו .תוישעמ הברה ורפסי דחאו דחא לכמש ,וישנאמ תוישעמ המכ .עגר לכבו תע לכב םיארונו םילודג םיתפומ תוארל לוכי היה הארונה ותשודק תוברקתה ןינעב קר אוה ל"ז ונממ וניארש םיארונה םיתפומהו םישודיחה רקיעו ףכית ,ךרבתי םשל ברקתהל הצרו ולצא דחא סנכנשכ ףכיתש ,םימשבש םהיבאל לארשי הבושת ירוהרהו תובהלתההו ,תוררועתההו ,האריה םצועו .שממ רחא שיאל ךפהנ ,רפסלו ראבל רשפא יא ,וינפל דומעל הכזש דחאו דחא לכב סינכהש ותימאל תמאב םשהל ררועיש םלועב עמשנ אלו ,תאזכ הארנ אל יכ ...'וכו ויד םימיה לכ וליא ן"רה תוחיש] "ןטק דעו לודגמ ,םלועבש םדא לכל הזכ תוררועתהב ךכ לכ ךרבתי [ט"מר ולא םירבד םימייקתמ םויה םג ןכ תמחמ ,םהייחבמ רתוי םתתימב םיקידצ םילודג אבש ימ לכש שוחב םיאורש יפכו .שודקה ורבק לע לכ ןיעל םילגתמו ,תאש רתיב ובלב םיררועתמ דימ ,'ה לא בושל ץפח םא ,היהי רשא היהי ,ורבק לע חטתשמו לש דחי םתוצבקתה תעשב הנשה שאר ברעב טרפבו ,'ה לא םיעוגעגו שדוק שא יפשר ,שודקה ורבק לע זא תוררועתהה םצוע ,רפוסי יכ ןמואי אל .םידוהי יפלא-יפלא םלוכ םישחש הבוטל תושדחתההו ,הניפ לכב םימכ תוכפשנה תועמדה .לכב תזחואה .ראותת אל ,תוחטתשהה תעב םע דדומתי דחא לכש תבייחמ טפשמה תדימו ,הריחב לעבל רוזעל דאמ השקש ףא לע ךרדה תא ,ויתואלפנו וחוכ לדוגב קידצה אצומ ןכ יפ לע ףא ,ויתוואתו ורצי בוטב רוחבל וילע לקיש ןפואב ,ונורסח תא ול רפסמו וינפל אבה לע םימחר ררועל יוארכ 'הב קובד תויהל וימי לכ הכזיו ,הזה םלועה ילבהב לילכ סאמי רשא דע .ידוהי לכל וניתולעהל אוה ימשגה הזה םלועל 'קה וניבר לש ותמשנ תדירי תילכתש תורמל וירבד עמשי יאדוב יכ" ותחטבהו וניבר ירבדש ירה ,תוינחורב יוליע רחא יוליעב םירופיסה .תוימשג יניינעב םג תמייקתמ "רשפאד המ לכב ול עישויו רוזעיו לכ תא תודקופה תועושיה לע החכוה םייוהמ לארשי תוצופת לכב םירפוסמה םיברה .תוינחורבו תוימשגב ותכריב תא שקיבו שודקה וניבר ןויצ לע חטתשהש ימ יעבט רבדל וכפה ,וניבר לש ונויצ לע תוליפתה תובקעב ושחרתהש םייולגה םיסינה יכ חוטבו ךומס ןמחנ יבר לש ורבק לע חטתשמה ידוהי לכ ןכ-לע .וילאמ ןבומו .הרהמב םנורתיפ תא ואצמי ,רתויב תוכובסה ולו ,ויתויעב םירבדה תא שיחמי אבה רופיסה יכ המוד םלוא ,רופס ןיאל ךכל תואמגוד םנשי :רתויב הרורב הרוצב ןוטלשה י"ע ףדרנ היהש ,יקסבלסורי השמ יבר ,עדונה דיסחה לע רפוסמ .הקוחר ךרדל אצויכ וירבחמ דרפנ לחה ,דחא הנשה שאר יאצומב .יטסינומוקה ותוא רבדהש יכנא ליגר דאמ טושפ" :ותוגהנתה רשפ תא םהל שריפ ,וידידי תהימתל יתוליפת לכ ויה הנשה .ןורחאה טרפה דע םייקתמ הנשה שארב וניברמ שקבמ ינא הביסה וזו ,היהי ךכש יל רורב ןכ לע .לארשי ץראל תולעלו היסורמ תאצל הכזאש ,וילע דמועו יולת היהש תוומה ןיד רזג ףא לע ."יבהואו ידידימ תעכ דרפנ ינאש השמ יבר הכז ,תוצעומה-תירב תולובגמ תאצל םוצע ישוק היה וז הפוקתבש םג המו .הב בשייתהלו לארשי ץראל תולעל ,הנש התואב דוע תחטבה איהו ,ולוכ ללכה לע דמלמ לבא ,ללכה ןמ אצויה רבד לע ןייצל שי דחוימב היהי אלש ,דליל השקמ לע ללפתהל וינפל ןיאבשכש ,ךרבתי םשה לצא לעפש" :וניבר דלת וינפל ןיאבש ףכיתו ,וינפל ןיאבש העשה התוא דע םא יכ דליל יושיקה הל [ה"ער ן"רהומ ייח] ."דימ התייה דימ תדלל השקמ רובע םישקבמ ויהש םעפ לכבו ,התלועפ תא הלעפ וז החטבה ויהש תעב ,ןמוא ריעב ורגש םידגנתמה וליפאש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה ,תדלוי שודקה ןויצה לא םמצעב תכלל ושייבתה יכ םא ,דליל השקמ רובע העושיל םיכרצנ ,בוט לזמ" החמשה תולוק ועמשנ ןויצה לע ואובב דימו ,חילש םיחלוש ויהש ירה הידידב םהמ דחאו ,הז ןינעב תואלפ םירפסמ םויה םג .תדלויה תיבמ ,"בוט לזמ .הווה תורושה בתוכד רבד ןיאש הנקסמה לא דחא לכ עיגי ליעל רמאנב תוננובתה ךותמש רמאי תמאהו ,"דובא" ו"ח רבדה יכ הארנ הליחתב םא םג .וב עישוהל לכוי אל וניברש,םלועב .הבוטל םתלועפ תא ולעפי יאדווב ,םינונחתבו הליפתב שקעתי םא ירה ךרוע"ל ידוהיה קוקז זא ןכש ,הנשה שאר ברעב אוה רתויב לגוסמה ןמזהש קפס ןיא שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןידב תוכזל תנמ-לע ,רשוי ץילמלו ,בוט "ןיד אל םא ,ותיב ינב רובעו ורובע ץילמיש ורוגינס תויהל לכוי הז ימו .אוה ךורב ...וניבר וניבר ןויצל העיסנה המיע האיבמש הלודגה הכרבב תובבלה תא ,אופיא ,קזחל ידכ ןויצב ושחרתהש תועושיה תודוא םלועב בורל םירפוסמהמ טעמ ונטקיל ,ןמואב םיעודיה רתויב םיכמסומ םהו ,הבר הדיפקב ורחבנ ןאכ ואבויש םירופיסה .שודקה לש ויפמ עמשש ימ יפמ רתויה לכל וא ,ומצע השעמה לעב יפמ ,ןושאר רוקממ ונל .השעמה לעב

שפנ-תוריסמ לש החוכ

אלש יפכ ,ןמואב ץוביקל אבל תועינמה ורבגתה ט"צרת תנשד הנשה שאר תארקל ראשו ,הריזג ץראל םיקידצ 72 חלש יטסינומוקה עשרה ןוטלש .םלועמ ורבגתה קחצי יול יבר ויה םיפדרנה ןיב .הלילו םוי םהייח לע םיפדרנ ויה םידיסחה יחילש רובע רתויב תשקובמ הרטמל היהש ,םידיסחה לש םגיהנממ ,ל"צז רדנב .םש אבחתהלו הבקסומל חורבל ץלאנש דע ןוטלשה תאז ?דציכ !עיגהל בייח אוה ןמואל :קחצי יול יברל רורב היה הנשה שאר תארקל אלה" :ותוא וריהזה ,ןמואל עוסנל ותנווכ לע ועמשש הבקסומב וידידי !עדי אל "?דחפמ ךניא דציכ ,ךתומ לא עסונ התא רשאמ 'עוסנל אל'המ רתוי דחפמ ינא" :תושיחנב קחצי יול יבר םהל הנע לכוי ימ ,תחא העש וליפא ייחב חוטב יניאש ,ארונה יבצמב התע .'עוסנל'המ .ךרד אל ךרדב ןמואל עיגהו ,עסנ אוה ןכאו ."!?שודקה וניבר אל םא ינליצהל דימ הנשה שאר ברעב .ויריקוממ דחא לש ןטק ףתרמב קחצי יול 'ר אבחתה ןמואב .וב וניחבי אל ךכ לכ תמדקומ העשבש הווקתב ,ןויצה לא ץר תירחש תליפת ירחא דרי דימו ,'יללכה ןוקיתה' לש םיליהתה יקרפ תרשע תא תוריהמב םש רמא אוה עתפל האור אוה ,ןויצה רצחמ ותאצב ךא .ואובחמ םוקמ לא חורבל ידכ ןויצהמ הרהמ טלמנ אוה .ויקרועב אפק ומד .ןמוא לש (עודיה ןישלמה) 'רסומ'ה תא ולומ התעו ,ואצומל "םלועה תא וכפהי" עשרה תונוטלשש רוריבב עדוי אוהש ךות םוקמהמ .שודקה וניבר לש ותרזע תא ךירצ אוה דימתמ רתוי .הבקסומל הרזחב קחצי יול יבר לש ויתואלת תכסמ לכ תא טרפל םוקמה הז ןיא ול עדונ ובושב .ועסמ לש הנחתו הנחת לכב ול ובראש .ב.ג.קה ינרפצמ לצינ דציכ הלצנו הדירחמ הנואת ותב הרבע ,שודקה ןויצה לע ההש הב העש עבר ותואב קוידבש הכישמה תבכרה .ספתנ הדגב לוורשו תבכרה תלד עתפל הרגסנ תבכרהמ התדרב .סנב םצעש םיחוטב ויה םיבשו םירבועה .םירטמ תורשע לש קחרמ התוא הררגו התעיסנב 'ר לש ותב המק ,תבכרה הרצענש רחאל אלפה הברמל .המלש הראשנ אל הפוגמ תחא קוידב רומאכ הז היה .הכרדב הכישמהו רבד הרק אל וליאכ הילגר לע קחצי יול .שודקה ןויצה לע היבא חטתשה הב העש התואב

!םלענש לודיגה

הלחמה התלגתה ופוגב .הארונ הרצ בלסרב ידיסחמ .ב.י לע התחינ ט"משת תנשב ולביס ךראתה רשאכ .הארונ התיה ותקעומ .תחאב וילע ךשח ומלוע .ע"ל העודיה ןמואל תועיסנה ויה אל ןיידע ,ןמז ותואב .ריחמ לכב ןמואל עוסנל טילחה דע םיכורא םישדוח ןיתמהל ךירצ היה םיתעלו .ונימיב ומכ ךכ לכ תוחיכש .העיסנל הצובק ןגראתתש .ןמואב תובשל ץראהמ הצובק תאצוי הכונח תבש תארקלש ול עדונ הברה ותחמשל רהכ וביל יקמעמ ותורירמ הצרפ שודקה ןויצל עיגהשכ .העיסנל םשרהל רהימ שיאה תיבב שיאה בציתה ,הצרא רזח רשאכ .העושי שקיבו שודקה ןויצה לע הכב אוה ,שעג דימ ,אלפה הברמל .לופיטו זופשאל ,העיסנה ינפל ול עבקנש דעומב ,םילוחה בושו בוש וקדבו ומהדנ םיאפורה !םלענ לודיגה - סנה הלגתה תונושארה תוקידבב !אל ךא - תועט ןאכ העריא אמש איה וישכעו ,הארונה הלחמה האצמנ ופוגבו שדוחכ ינפל קדבנש הלוח ותוא הז היה .התייה אלכ המלענ טושפ

"ןמואמ ןכדשה"

יתיכז הל האלפנה העושיה תא לבא ,.ל.ש רפסמ ,בלסרב ידיסח לע הנמנ ינניא :םסרפלו רפסל ילע הבוח ,ןמואב השעמו .שודקה ןויצה לע יתליפת תוכזב החפשמ םיקהלו אשנהל יתיכז הנשכ ינפל" יכנאו םהל ופלח םינשה .יגוויז תאיצמב םיישקמ יתלבס ךורא ןמז .היה ךכ היהש אל םהמ תחא ףא ךא ,יל ועצוה תובר תועצהו יל רוזעל ולדתשה ידידי .יתרגב תועמד הכפשו תוכבל התברה ימא .ילשמ לודג היה ירוה לש םרעצ .רמג ידיל העיגה .אובל הששוב העושיה ךא ,ירובעב םימכ ,גוויזה תאיצמל טרפבו ,שודקה ןויצה לש ותלוגס לע ימא העמש הנשה שאר תארקל לכ ול ולגתה ,הלעמ לש תולכיהל ותיילעב ,הנשה שארבש םעפ רפיס וניבר :ה.א) םימשב ול ועיצהו וגוז תבו שיא שיא דובכה אסכ לע תוקוקחה לארשי תומשנ ישרוש הארש דובכה אסכ תא ראתמה קוספב ול וזמר זמרו .ןכדש היהיש היהת 'ותסנרפ'ש דימ יתוא המשרו ההמהמתה אל איה .(ןכדש ת"ר "רונ יד ןיביבש היסרכ" לאינד החרטה ילע התיה השק .עוסנל יתבריס ינא ךא .ןמואל הנשה שארב הבורקה העיסנל יתענכתשהש דע ילע התפכ שממו הרתיו אל ימא ךא ,גחה ימיב טרפב םיכרדה לוטלטו .ןמחנ יבר לש ורבק ןויצ לע תיטרפה יתעושיל יתללפתה ןמואב יתויהב .יתעסנו הנשה שאר ימי לכו יב ףא הזחא םיללפתמה יפלא ןיב הרבעש המוצעה תוררועתהה .ימימ יתיווח אלש יפכ המוצע תולעתהב ילע ורבע ונילא ונפ הנשה שאר ימי םצעב" :הבוט הרושבב ינפ תא ימיא הלבק ץראב יתתחנשכ .ימא יל הרמא ,"םויהל השיגפ ונעבק רבכו ,ךרובע ךודישל האלפנ העצהב !ןיכודשה ירשקב יתאב רבכ תרחמל :םירבדב םכתא האלא אל

"םיאלפה קבא"

ךא ,הבר תוריסמב וב ולפט וירוה .וילגרב קתושמו הכנ ןב היה דחא םדאל רתויו רתוי וב לופיטה ךפה ךכ ןבה לדגש לככ .םויל םוימ ורבגו וכלה םהירוסי .דומצ לפטמל ךירצ היהו ומצעב רבד תושעל לגוסמ היה אל אוה .השק לע רענה ונב םע אב אוה ,הנשה שאר ברעב .המימתו הטושפ הנומא לעב היה באה .ןבה לש ותעושיל תוקעזבו תויכבב וכרדכ םויה לכ םש ללפתה ,וניבר ןויצל ופתכ ראשנ ןויצה םוקמ .גחה תליפתל תסנכה תיבל ןויצהמ םיללפתמה לכ ונפ ברע תונפל לע ץברש קבאה תא וידי תופכב ףוסאל לחה אוה .ותינכת תא עצבל הנפ זא ,קיר לע ודימעהו ,וילענ תא ץלח ,ונב תא לטנ ,קבא יד ףסאש רחאל .ןויצה תפצר .וילגר לע ונב םוקי שודקה וניבר תוכזבש הליפת תועמדב למלממ אוהשכ ,קבאה ...הרק ןכא סנה ונפ ונבו באה .לובג היה אל ורשאל .םדאה דחאכ תכלל לחהו וילגר לע םק ונב רחאל .םיללפתמה לכ תמהדתל ,ומצע תוחוכב וילגר לע ךלהמ ןבהשכ ,תסנכה תיבל לש ורפס לע םהינפל עיבצה ,ותצע תא באש ןכיהמו סנה עריא דציכ לאשנשכ ןכמ .םש ןייע 'רגיחמ השעמ' 'ג השעמב ,"תוישעמ ירופיס" ,'קה וניבר

!םייוכיסה לכ דגנכ

,יתרבע םיבר םילופיט ,.ד.י ברה רפסמ .העימש תויעבמ יתלבס תודחא םינש ךלה ילש העימשה רשוכ .יבואכמל רוזמ איבה אל שיא ךא ,יתשגפ םיבר םיאפורו בואכמ דוע ףסונ העימשה תלוכי יאל ףסונבש רחאמ ,אושנמ דבכ היה ירעצ .שלחנו תא ולזגש םישערו תוקירח עמשהל ולחה ,הלוח ןזוא התואב רשאכ יבואכמ לע יא עומשל ייוכיסש םתעדב םידחואמ ויה םיאפורה .ןושיל יל וחינה אלו ,יתחונמ .וילא לגתסהלו יבצמ םע םילשהל יל ועיצה םה !םייספא םדאה דחאכ םעפ יתעדב דוע יתלעה אלו ,השדחה תואיצמה םע יתמלשהש דע תצרחנ ךכ לכ התיה םתעד .ךכ לע בושחל יתקספהש ךכ ידכ דע םירבדה ועיגה .םדאה לככ עמשא םעפ יאש ...וזה השקה תואיצמה םע יתמלשה ,יבל תא יתכפש .ןמואל יתעסנ ,הרושה ןמ בלסרב דיסחכו ,הנשה שאר עיגה ילש "תיפיצפסה" היעבה לע םג .תוימשגבו תוינחורב ייניניע לכ לע יתללפתהו טרפבו - תועושי לועפל וניבר לש וחוכבו לוכי לכ אוה ךרבתי 'ה ירהש ,יתללפתה יתליפת תא יתשחלו שודקה ןויצה לע ישאר תא אופיא יתחנה .הנשה שאר ברעב התע יתמהדתלו ןויצהמ ישאר תא יתמרה הליפת לש תורופס תוקד רחאל .רובש בלב !עמוש ינאש יתנחבה דוע עדוי יניא ,'ה ךורב ,םויה ותואמ .הליחתבכ ילא הרזח יתעימש !ןכ ןכ .העימש תויעבמ

לופכה סנה

:"רוא יבכוכ" ורפסב ל"קוצז ןזח םהרבא יבר רפסמ רמא ,םינבב םכרביו םהילע ללפתיש ,השקבב השאו שיא ל"ז וניברל ואב תחא םעפ ייב טעוו רהיא) "הלילל םוי ןיב ילצא ועשוות םתא" :ןושלה הזב ל"ז וניבר םהל דחא רפכב רד היה ל"נה שיאה הזו .(טכאנ ןוא גאט ןשיווצ ןרעוו ןפלאהעג רימ זאו ,ןמואל ותשאו ל"נה שיאה אב ל"ז וניבר תוקלתסה רחא םעפו ,ןמואל ךומס ,שילש תועמדב םש ללפתהו ,ל"ז וניבר ןויצ לע חטתשהל אוה ךלה ,תושמשה ןיבב םש לע ,ןמחנ ותוא וארקו רכז ןבב תאזה הנשב ודקפנו ,םתיבל ועסנו םשמ ורזחו .ל"ז וניבר .םייתסה אל רופיסה ךא רוחבהו ,אבצל לארשי ינב תא תחקל הריזגה האצי ,ןמחנ םנב לדגתנשכ ןמז רחאל ,ותובצייתה ינפל ךלהו ,םיאורקה דקפמב בצייתהל ךירצ ןכ םג היה ל"נה ןמחנ ויבאל ךכ רחא רפיסו ,הברה םש הכבו ,ל"ז וניבר לש שודקה ןויצ לע חטתשהל תרוצ הזש ,וירוה וריכהו) ךכו ךכ ותרוצש ,ךרבא וילא אבש ,ול םלחש ,ומאו סנ ול השענו ,"םלצא תרשת אל ךכ םושמ ,ימשב תארקנ אלה" :ול רמאו (ל"ז וניבר אירב השענו אפרתנ רצק ןמז רחאלו ,אבצה תדובעמ והורטפו ופוג לע תערצ האציש .םדוקמכ

ןמחנ יבר לש םידליה

ולפוטו ,תובר םינש וניתמהש ולאכ םג ,אמייק לש ערזב ודקפנ םינב יכושח הברה ,םינש רפסמ ןיתמהש ךרבא לע בורקמ עודי ,ולא תורוש בתוכל .םיבר םיאפור י"ע ,השעמ השע ,ל"נה השעמה ארקש רחאל ,ליעוה אלו םינוש םיאפור לצא רקיב רבכו ותוא לש וחוכב המימתו הטושפ הנומא ךותמ 'קה וניבר ןויצל ותשא םע דחי עסנו ועשונ ,האבה הנשל .תועובש גחב םש ההשו ,םייחצנ וירבדו ויתוכרבש ,קידצ אציש) ןסינ שדוח שארב 'קה וניבר לש ותדלוה םויב קוידב .רכז ןב םהל דלונו !סנל רבדה יהיו (וניבר תדיל ןמזב ומכ תבשב הנש התואב לע עמששכ ,םינבל הכז אל ןכ םגש ויחא .רופיסה םייתסה אל ןיידע הזב םלוא .תרחאה הנשל דקפנו עשונ אוה םגו כ"ג עסנו םק ,ויחא תעושי ןפוא

םיעיקר העקבש הליפתה

.הדבוע יוה הידידבש המ רפיס ל"קוצז רדנב קחצי יול יבר שישיה דיסחה רבע אל .ל"ז חנ םהרבאו ל"ז ןמחנ וינבמ םינש לש םתריטפו םתלחמ רחאל הז היה ינב .יוד שרע לע בכש רבכו ,םהירחא כ"ג הלחנ ,השמ ,ול רתונה ונבו ,בר ןמז םהילע םחריש ת"ישהל הליפתב ,עמדמ תוחופנה םהיניעל הגופה ונתנ אל תיבה .םייחל ,הטילפל הז ןב רתוויו ,הברדא ,הבוטל רופיש םוש דליב רכינ אל ןיידעו ,ק"שע ,ישיש םוי הז היה רבכש םימיל ריעצ ךרבא זא ,קחצי יול יבר .דירחמ ןפואב קמטצהל ולחה וילגר .'קה וניבר ןויצ לע חטתשהל הלעו ,יראכ רבגתה ,םק םירקי תוקונית ינש לכיש תויכבהו תולוקהש דע ,ונב לע ת"ישהל ןנחתהו קעז הביבסה לכב דהדהש רמ לוקב הדמע שמשה .םיעיקרה תעקוב ותליפתל ופרטצהש ,םיללפתמה לכ תא ודירחה ולש שיו הבורק תבשהש קחצי יול יברל ריעה והשימ .רזפתהל לחה רוביצהו עוקשל .התארקל ןנוכתהל - רובשה ובל קמועמ קועזל לחהו ןויצה םוקמ תא בזע אל קחצי יול יבר םלוא לחה ןכמ רחאל "!הלוחה ינב בצמב הבטה הלחש עמשא אלש דע ןאכמ זז יניא" .ןויצה ינפל בל לכב ןנחתהו ת"ישה ינפל ובל רמ תא ךופשל דיחיהו דחאה ינב הטילפל יל ראשנ התעו ,ינממ תחקל רבכ םינב ינש ,ע"שבר" לבוי תוחפל ,םייחה רצוא ,בוטה ךרצואמ ול קנעה ,םימשבש יבא ,אנא .השמ ."םינש אל .םתלועפ תא ולעפ ,רוהט בלמו לוכש בא יפמ ואציש ולא םידירחמ םירוביד עיתפמ יוניש לח ,ססוג היה רבכש ,הלוחה בצמבש ורשבל ואבו ,םיעגרה וכרא .החמשב תבשה תא לבקל תוזירזב בש אוהו ,הבוטל .םלשו אירב וילגר לע ךלהתה דליהו ,םיטעומ םימי ורבע אל רטפנו - ןויצה לע ויבא תשקבכ - הנש םישימח קוידב ןכמ רחאל יח ,אלפה הברמל .םילשורי ק"היעב ג"לשת טבשב ו"טב בוט םשב

ותבצחמ רוצל בשש דבואה ןבה

ינב לע ןולק טימהש דע ,םירז תודשב תוערל ךלהו ,ךרדה ןמ הטס דחא רענ וריזחהלו וברקל ידכ ,ובל לע רבדל וברהש עונכשה ירבד לכ וליעוה אל .ותחפשמ ןובלעה תא רתוי תאשל באה לוכי אלו רחאמ .וירוהל רכנתה טושפ דליה .בטומל שקבל םידידי ול וצעי ,החפשמה תוביצי תא רערע הז לכש םג המ ,ונב ול איבהש עיגהו סוטמל באה הלע דבכ בלב .בלסרבמ ןמחנ יבר לש ונויצ לצא העושיה תא ,בלה יקמעמ ךותמ קעוז אוהש ךות ,המוצע תורירמ ךותמ ובל תא ךפש ןאכ .ןויצל .םייח ול המל - ויתובא ךרדל המילש הבושתב ונב בושי אל םא רשא בשש ונב לש וירבחמ דחא רשאכ ,ןבב הבוטל יוניש לחה ותיבל באה בושב ףכית .םיירמוחה םייחה לש םתויספא תא ןיבהל ,ובלל תוליסמ אצמ ,הבושתב לע דקושו ,םילשורי לש תומסרופמה היתובישימ דחא לספס תא ןבה שבוח ,םויה ןמאנ תיב םיקהל הכז ףאו ,וירוה בבל תחמשל ,האלפנ הדמתהב ,הדובעהו הרותה .תודיסחהו הרותה ינדא לע תתשומ לארשיב

באה תא ליצהש יללכה ןוקיתה

רבכמ הז ברקתנש ,ביצנה ןיע ץוביקמ הבושתה ילעבמ דחא רפיס אלפומ רופיס :בלסרב תודיסחל ידכ ךות ,הנשה שאר ברעב .ןויצה לע חטתשהל יתעסנ ב"נשת תנש לש הנשה שארל יבא תאופרל יללכה ןוקית רמול הבשחמ עתפל יל הלפנ ,ןויצה לומ תוליפתה יללכה ןוקית דימ יתרמא ,תורתוימ תויהש אלל .בלב תויעבמ לבוס רשא ,הלוחה .שפנבו ףוגב ותאופרל ןוקית רמול הבשחמה ןויצב יל הלפנש תעב ,שממ קוידבש יל עדונ ץראל יתרזחשכ עצמאב עתפל וב הזחא רשא ,הזע בל תפקתה לש המוציעב אוה היה ,יבא רובע יללכה ותואב םוקמל ןמדזנ םיסינ יסינב קר .תוומה ןיבל וניב היה עספכו ,בוחרה תא ליצהו תונוכנה תולועפה תא תושעל עדיו ,הנושאר הרזע סרוק רבעש םדא ,עגרה .וייח

...לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ

הבישיב דומלל דרגנינל וריעמ ונב תא חלש ,ןוספלוו םשב ד"בח ידיסחמ דחא רישע בנג השענש דע רדרדתהו הרותה ךרד תא בזע ונבש ול עדונ ןמז רחאל .בויק ריעב .ונב תא שוגפל ידכ הגאדב בויקל אב באה .ןלצל אנמחר אלו ריעב ויבא בבותסה .ומצע תא ריתסהו אבחתה ,הריעה אב ויבאש ןבה עמששכ רמ תא ךפשו ,ל"ז לפיל ביל שריה יברב שגפ ושופח ךרדב .ושפנל תוצע תישל עדי ,קידצה לצא םיאצמנ תודבאה לכש ךל עד" ביל שריה יבר ול רמא .וינפל ובל םש ללפתתו ןמואל ימע אבו יתצעל עמש ןכבו ,ח"פק ןמיס ן"רהומ יטוקילב ראובמכ ."הז לע וניבר ןויצ לצא באה הנהו ,לולא שדוח שאר תארקל ןמואל םהינש ואבו ועסנו ולוקב בא ותוא עמש ונב תא אצמי םאבש רמאו חיטבהש דע ,דאמ וניבר ןויצב הכב ובל ןורבש לדוגל הנהו ,בויקב ונב תא שפחל רזחשכ .ץובקב ןמואב הנשה שארב ללפתהל ונב םע בושי ךכ לכ ירה ,תייה ןכיה אבא אבא" :קעז הבר היכבבו ,הלודג הביחב ונב וילא ץר ללפתהל ונב םע דחי הנשה שארל רזחו ,ותחטבה תא םייק באה ."ךירחא ינא עגעגתמ סנל הז השעמ היהו ,'קה וניבר ךרדל םהינש וברקתה זא ינמ .ןמואב 'קה ץוביקב יכ ,ןמואל םידגבו לכוא תוליבח הברה חלוש היה בערה תונשבו .יולג תפומו .הניארקואב ומכ בער ררש אל דרגנינל זוחמב

!ןורתפה וניבר ןויצ

ךא ,קסעה תמקהב עיקשה ונואו ונוה לכ תא .יתבר ןודנולב קסע לעב וניה .ל.מ תובוח ילעב לש םכרדכ .תובוחב ךבתסה אוהו ,וידי ישעמב הכרב החלשנ אל םימשמ הול םהמ םיקנבה .לגר תטישפ ףס לא שממ עיגהש דע ,םויל םוימ ךבתסהו ךלה םיקנבה ילהנמ תא לדשל ויתונויסנ לכ .ער יכב היה ובצמו רסאמ וצ ודגנ ואיצוה תושקונ לש םוטא ריקב ולקתנ םקתשהל תורשפא ול תתלו ויתובוח תא שורפל ותואיש .רימחהו ךלה ובצמ .תיסופיט תילגנא אל םוקממ ותעושי האב הז שאונ בצמב .אבחתהל ץלאנ אוהו ורצועל השקב הרטשמה הנתמ לביקש ול רפיס הלהו ,דמל הב הבישיב ויתוברמ דחא תא שגפ דחא םוי .יופצ וב שמתשהלןנוכתמ יניא ינא" .ןמואל הסיט סיטרכ- ,בלסרב דיסח ,וידידימ דחאמ עסו סיטרכה תא חק ,תורצ ולאכב ךבוסמ ירה התא לבא ,רוביצה יקסעב יתודרט בקע ."ךתעושי אובת םשמ ילוא ,ןמואל ןויצב ,ןמואב .עסנו םק דימ .ףדרנ אוה אליממ ןודנולב .םיימעפ בשח אל .ל.מ תא בטיה לצינ אוהו ארונה ובצמ חכונ תוחתור תועמד לש לחנ וברקמ ץרפ וניבר יתנווכ לכ ירה" - ןמחנ יבר ינפל ןעט אוה .השקבו הליפתל ןמואב ותוהש לע ,םיחרוא סינכהלו הקדצ תתל ,הרות דומלתל ינב תא לדגל ידכ ,דובכב סנרפתהל םהמ םיקנבה דחאל הנפ ,ןודנולל ובושב ."השקה יבצממ ץלחהל ירזעב אנ היה ןכ ךויחב וינפ תא לביק קנבה להנמ .ירמגל רחא סחיב םעפה לבקתה ,ותעתפהלו ,הול רסאמה וצ .םיקנבה ראשב םג היה ךכו .ויתושקב לכל תואנ תודגנתה םוש ילבו וליצהו ורובע לעפ ןמחנ יברש ותשגרה .תוששואתהל הכרא ול הנתינו לטוב ודגנ ,אובת אלש ,הקוצו הרצ תע לכבש ובלב הטלחהה הלמגש דע ,תישחומ ךכ לכ התיה .ןמואל דימ עסי אלו ,ותונחל םיבנג וצרפ דחא םוי .השדח הרצ וילע התחנ המ תפוקת רחאל ןכאו םק ,ותטלחה תא םייקל ססיה אל אוה .םמע וחקל ול רשא לכ תא .רבד הב וריתוה הקיפד תרחואמ העשב עמש ,ןודנולב ותיבל ןמואמ בש וב הלילב .ןמואל דימ עסנו ץרופ...כ ההדזהש רכומ אל םדא ולומ אצמ ותעתפהלו חותפל שגינ אוה .ותלדב .יתבנגש תחא הרוגא וליפא יתרזחה אל םלועמ" ,רמא ,"ךל עד" .ושוכר תא בנגש םלענו ,הבונגה ותרוחס לכ תא ותיב דיל קרפ ןכא אוהו ".לכה תא ריזחמ ינא ךל ..עודמו המ ימ ריבסהל ילב אבש תמועלכ

היסורמ לודגה "רוספורפה"

.הבושת לעב ידוהי הכורא הפוקת ךשמב בבותסה י"בשר ןויצ די לע ןורימב חתפתהש ריאממ לודיג רוריבב רכינ םהמ דחאב .ןגטנר ימוליצ ינש ותחתמאבו לכב ורופיס תא רפסל גהנ אוה .לודיג לכמ יקנ קוידב רבא ותוא ינשבו ,ופוגב ירחא .ירוסיב קמנ םילוח תיבב יתבכש הנש יצח" :רמא הכו תירשפא תונמדזה יגוס לכ לש תיארונה םירוסיה ךרד תא יתרבע .ריאממ לודיג יפוגב ואצמש .הלחלח םיררועמ םהיתומש קרש םילופיטה תא יל ץעי אוהו ובלל ועגנ ירוסי .בלסרב דיסח ,קיתו ידי ינרקבל אב דחא םוי תודיסחל רשק םוש יל היה אל םלועמ !ןמחנ יבר לש ורבקל ןמואל עס :ותצע יוכיס םייק קר םא םלועבש הצע לכ לבקל יתוא ורישכה םישקה ירוסי לבא ,בלסרב ילב םילוחה תיבמ יתחרב ,רבח ותוא םע תחא הצעב כ"ע .יתלחמל רוזמ איביש שולק לע יתילע ,(םתודגנתה לומ דומעל לכוא אלש יתששח) םיאפורה תושר תא שקבל .ןמואל יתעגהו ,סוטמ םידיסחה ומיקה םרט םימי םתואב .המ תבזכא יתשח שודקה ןויצה לומ ילגר ודמעשכ המכ םע טושפ ליבשכ הארנ היה שודקה רבקה םוקמו .ןמחנ יבר לש ורבק לע הבצמ ללפתהל יתלחתה תאז לכב ?יתעושי תא יל איבי הזה ליבשה :יבלב יתבשח .תופצרמ היכבב חתפנ יבלו המוצע תושגר תרעס יב הזחא עתפל .יללכה ןוקיתה תא רמולו ץרפ שאונה יבצמ לע יתורירמו ירעצ לכ .ימימ יתיכב אלש יפכ יבל קמועמ הארונ קוניתכ יכבב חפיתמ ינאשכ ןמחנ יבר לש ורבק ינפל יבל תא יתכפש .תחאכ הצוחה .ומוי ןב הרזח ךרדה לכ .םילוחה תיבל םילשוריל יתרזח .םייתסה יתלביקש הזיוה דעומ הצע הלפנ רבד לש ופוסב .יתומלעה לע ואלפתי יאדוש םיאפורל רמוא המ יתטבלתה ןכיה" :םיאפורה לש היופצה הלאשלו חטוב דעצב םילוחה תיבל יתסנכנ .יתעדב ותואו היסורב לודג רוספורפ לצא לופיטל יתעסנ" :ןוחטבב יתינע "?תייה .ותעד הפרטנש ימכ ילע ולכתסה םיאפורה ."רזוח םוליצ יל ךורעל שקיב רוספורפ יל ושעו ינוצר תא ודבכ תאז לכב ךא ,יתעד לע יתוא וריבעה ירוסיש ובשח םה וטושפ .םלענ לודיגה :יאדוב םתשחנ רבכש ומכ ,אלפה הברמל .ףסונ םוליצ לכש םידעה םה ידיבש וללה םימוליצה ינשו ,םלשו אירב ינא ה"ב זאמו .ועמשמכ ."התימאל תמא ירופיסב הלימ

תואופר ארוב

הרהמ דע ךא ,הבר התיה ןבומכ החמשה .תב יל הדלונ םייתנשכ ינפל :.ת.ר רפסמ ישארה קרועה .רתסנ םומ הבילב וליג תוקידבבו ,החתפתה אל הדליה .הגותל הכפה תגיפס יא'כ םיאפורה י"ע רדגוהש בצמל םרגו רתויב רצ היה ('םיקרועה בא') בל חותינ הל וכרע הליל ותואב דוע .יתיב לש התוחתפתה תא רצע הז םומ .'בל ונרעצו היהשכ ראשנ הבצמ .לשכנ חותינהש ררבתה תועובש רפסמ רחאל ךא ,ךבוסמ םילוח תיבל ונינפ םינבר םעו םיאפורה ילודג םע תוצעיתה רחאל .םיילפכב לדג רדחמ חתנמה אפורה אצי חותינ לש תועובש עברא רחא .רותנצ תכירעל ץראה זכרמב וכותל רידחהל היה רשפא יאש רצ ךכ לכ היה קרועה ותנעטל .בזכואמ םיחותינה .רתויב קדה רוניצה תא וליפא דוע ןיתמהל טלחוה תפסונ תוצעיתה רחאל .רתויב הרומחכ היעבה תא רידגה אוה .ףסונ רותנצ יתבל ךורעל רשפאיש ,הבוטל יוניש לוחי הז ןמזבש הווקתב םיישדוח .בלסרב ישנא תא יתשגפ רואיתל םינתינ םניאש רעצו חתמ ימי םתוא לש ןמוציעב םש ועשונ םיבר" .ןמואל הנשה שאר ימיל עוסנל יל ועיצהו יחור תא וקזח םה ןמוא לע יתעמש אל ימימ ינא ."םש חמצת ךתעושי םג ילוא ,תויעבט לע תועושיב יתעמשש םיברה םיתפומה ירופיס חכונל ךא ,בלסרב ידיסחל רשק יל היה אל םלועמו לכ תוסנל בייח ינא יבצמבש יתטלחה בלסרבמ ןמחנ יבר לש ונויצל םיעסונהמ ינפל םיישדח עצבתהל רומא היה ליעל רומאה רותנצה .יתב ייח ןעמל ירשפא ןוויכ עסונ ינאש ינפל רותנצל תשגל אל השוחנ יתטלחהשכ החדנ אוה יתשקבל .הנשה שאר .א"עיז ןמחנ 'ר קידצל קדצ ירעש םילוחה תיבל יתינפו הנומאב רודח יתרזח ןמואל יתעסנו יתיכזש ירחא לופיטה ינפלש תוקידבב .רמושה לת םילוחה תיבב ךרעהל רומא היה רותנצהש תורמל הוקתהמ ושאונו םידי ומירה םהו הדליה בצמב רופיש םוש לח אלש םיאפורה וליג .יתב ייח תלצהל תעשב יכ דחכא אל .רותנצה ןויסנ תא תאז לכב עצבל ומיכסה םהב יתרצפהש ןויכ עמוש ינא וישכעו ,תוברה יתוליפתו ןמואל יתעיסנ ירחא .יברקב רבשנ יבל השעמ לכל רומג דוגינב ,הברה ונתחמשלו רותנצה ךרענ תרחמל .דימתמ רומח בצמהש קלח סנכנ רותנצה רוניצ .תואלפ סנ שחרתה ,םיאפורה לש תורדוקה לש םהיתויזחת ה"ב יתב םויה .ללכה ןמ תאצוי הרוצב חילצה לופיטהו ישארה קרועל הבר תולקב לעפ א"עיז ןמחנ יברש המילש הנומאב ינא .הליגר הדלי לכ ומכ תבבותשמו תכלוה דעב בוט ץילמיש ןוצר יהי .הייח תא ליצהו יתב רובע םימלועה ןובר ינפל תאז .לארשי םע לכ

םימעה לכל הליפת תיב

יתויהב דוע" :ונל חש ,עודיה ימרעש-האמה טייחה יליוושאפי'צ םולש 'ר דוד םכחה ירשב ראש יפמ היתדמל ,בלסרב תודיסח תא יתעדי ,יסייטוקב ,היזורגב רועינ היה הלה .בלסרבמ ןמחנ יבר דכנ לש ויכרב לע ןמואב לדגש יליוושאפי'צ תושפנ השועו תודיסחבו הרותב הגוה ,תודדובתהו תוצח ןוקית ךרועו הלילב תוזח לעב והשימ יתיאר ,ןויצל יתאב רשאכ .ןמואל יתעסנ ותעפשהב .בלסרבל ידוהי :ויתלאש .ןיגוריסל הקשנמו ןויצה תפציר תא ףטושו דמוע ,תיניארקוא יל הנע ,יתלאש - ?קידצה לש ורבק לצא ךל המ ,ןכ םא- .ואל :יל הנע אוהו ?התא ךשמב םידלי ינבל ויה אל .הנענ ינא ,הז שודק םוקמב שקבמ ינאש השקב לכ :יוגה ,יתיבב הלוח יל היה .םידליב ךרבתה אוהו ,ךכ לע ןאכ יתללפתה ,םינש הרשע שמח תוכזבו ,והואצמש תוערו תובר תורצ הנמו ךלה ךכו .אפרנ אוהו ,ןאכ יתללפתה ."וירצממ אצי ןויצה לע ותליפת

ישפנ לואש ןמ תילעה

ושפנ תוריסמ .בוקראח ריעבש בלסרב ידיסח תליהק לע הנמנ סקופ םייח יבר ידיל האבו .תולובג עדי אל ןמואל הנשה שארב העיסנל טרפבו 'קה וניבר יניינעל :ןמקלד רופיסב יוטיב לכ דגנ תופידר עסמב עודיכ ולחה ,היסורב ןוטלשל םיטסינומוקה לש םתיילע םע םהל ויה .םייח 'ר היה םהיתונברוקמ דחא .םייטרפה םיקסעה ילעבו םירחוסה עבקנ וטפשמ .םימעפ המכ גרוהל ואיצוהל ידכ םייד וקיפסהש ודגנ תובר תומשאה - - - הנשה שארל ליציש 'הל הליפת ךות ,רתויב בוטה ןידה ךרוע תא ותרזעל סייגו זרדזנ םייח 'ר .םייח 'ר לש שפנה ירוסי םמיעו וברק הנשה שאר ימי .ול הפצמה תוומהמ ותוא הברה יולת ונממ לצנהל םישולקה םייוכיסהש תוומ טפשמ ודגנ דמוע דחא דצמ דצמ ךא .חוטב תוומ ןיד רזג לע המיתח השוריפ ,ותורדעה .טפשמה תיבב ותוחכונב דציכו ,הנשה שאר ןידה םוי לש יתימאה טפשמה ,ףסונ טפשמ וינפל דמוע ינש !?ןמואב שודקה ץוביקהמ רדעיי םישקה םיטפשמה ינשמ תיעמשמ דח הנקסמל םייח 'ר עיגה תויוטבלתה לש םימי ירחא ןויכ .שודקה וניבר אוה אלה .וליצהל דחא ןיד ךרוע קר לוכי ,וינפל םידמועש עוסנל וילע יכ ול רמאו וניד ךרועל הנפ .דוע ססה אל ובילב תאז הרכה הלמגש ויניע תא חתפ וניד ךרוע .וטפשמב חכונ תויהל לכוי אלו בושח םוקמ הזיאל 'ר ךא ..?םייחהמ בושח רתוי ןינע שי יכו" הקעצב ץרפתה הקומע המהדתבו החוורל .ןמואל עסנו םקו ותעדב ןתיא היה םייח ןמואל אובלמ ענמי יאדובש םיחוטב ויהו ,השקה ובצממ ועמשש וידידיו וירבח שודקה וניבר ןויצ לע הנשה שאר ברעב וידחי ץבקתהל םהיניב ועבק ,הנשה שארל ,וילע םימחר םיררועמו םימכ תועמד םיכפוש םה רשא תעב ךכו ,ורובע ריתעהלו ודובכב 'תוומל ןודינ'ה ???עיגמ ימ .ותלצהל תוליפתה לש ןמוציעב עתפל הנהו אוהש וירבח ועמשש רחאל ךא ,םיקחש העיקרה ותארקל החמשהש ןבומכ !!!ומצעבו ברעב ןה ,ורובע תוליפתב ורבגתהו ,םייתעבש רומחה ובצמ תא וניבה ,חרב טושפ .ןמצע הנשה שאר ימיב ןהו ,הנשה שאר חקלש "ןידה ךרוע" ,םייח 'ר לש הנתיאה ותנומאכו ,םקיר ובש אל ןבומכ תוליפתה ,בוקראחל ובושב .ללכ רעיש אלש האלפומ ךרדב ,ותלצהל לעפ ,וניבר אוה ,ומצעל !הרק המ ןיבמ יניא" השיערמה הרושבה תא ויפמ עמשו ,וניד ךרוע דרשמל ךלה הלח ,ימואתפ ןפואב עתפל ךא ,ה"רב ךרעהל רומא היה טפשמה ,הבר תוממותשהב רמא 'ר .םישדוח המכ דועל טפשמה החדנ הרירב תילבו ,בכשמל לפנו השק הלחמב עבותה .טפשמה תיבמ ותורדעה בקע קוזינ אל ,ובילב חמש ,תוחפל .החוורל םשנ םייח ורובע לעופ ןיידע וניברש ,םייח 'רל ול רווחתנ ,ינשה טפשמה דעומ ברקתה םע עבותהש ול ועידוה םימי רפסמ רובעכ ,ןכאו .לילכ ותרצמ ותעושיו ותוצלחה דע איבהו ,םייח 'ר תא דהא ףאש רשיו חונ םדאכ הלגתה שדחה עבותה .ףלחוה וטפשמב לואשמ תילעה 'ה" קוספה ירבד וב םייקתהו ,ולש "תוומה טפשמ"ב טלחומה ויוכיזל קחצי יול יבר דיסחה ברה לש תישיאה ותודע ךותמ] "רוב ידרימ ינתייח ישפנ [ל"צז רדנב רגסוממ רמאמ* רחא רדחל רדחמ אצויש ימכ קר אוה קידצה תתימ םכרדש םתובא ירבק לע ןימלע תיבה לע םיקעוצה לש לוק ותיבב עמש ןמואב היהשכ לע םש תקעוצ התיהש ,תחא השא עמש תחא םעפו ,גוהנכ רמ לוקב םש ללפתהלו קועצל רמאו הנע .זא ולצא תדמוע התיה היחת ותבו דואמ רמ לוקב ,יבא יבא :היבא רבק ."ללכ ןאכב וניא היבא לבא ,יבא יבא בטיה הנווכב תקעוצ תאזה השאה" :הל אוה קידצה תתימ יכ םש וניא אמש הז לע שושחל םיכירצ ןיא קידצה לבא זא רמאו התע ינאש ומכ" :ומצע לע ותבל זא לישמהו .רחא רדחל רדחמ אצויש ימ ומכ קר םא ,ירחא תלדה רגוסו ,ינשה רדחל סנכנו הז רדחמ אצוי ינא ךכ רחאו הז רדחב ."?ךירבד עמשא אל ,'וכו יבא יבא יקעצתו תלדה לצא יאובת תא הלעמה הלודג המכ דחאו דחא לכל זמרש םימעפ המכ שודקה ויפמ עמשנ הלאה םירבדכ רוזעיו וירבד עמשי יאדווב יכ ארונהו שודקה ורבק לע אובל הכזיש ימ לש .רשפאש המ לכב ול עישויו [ו"נק ן"רה תוחיש] םיטלבומ םיעטק* תוברקתה ןינעב קר אוה ל"ז ונממ וניארש םיארונה םיתפומהו םישודחה רקיעו ףכית ,ךרבתי םשל ברקתהל הצרו ולצא דחא סנכנשכ ףכיתש ,םימשבש םהיבאל לארשי .שממ רחא שיאל ךפהנ יניאש ,ארונה יבצמב ,התע ..'עוסנל'המ רשאמ 'עוסנל אל'המ דחפמ רתוי ינא" אוה ןכאו ."!?שודקה וניבר אל םא ינליצהל לכוי ימ ,תחא העש וליפא ייחב חוטב .ךרד אל ךרדב ןמואל עיגהו ,עסנ תוקד רחאל .רובש בלב יתליפת תא יתשחלו שודקה ןויצה לע ישאר תא אופיא יתחנה !עמוש ינאש יתנחבה יתמהדתלו ןויצהמ ישאר תא יתמרה ,הליפת לש תורופס .רובשה ובל קמועמ קועזל לחהו ןויצה םוקמ תא בזע אל קחצי יול יבר םלוא ךופשל לחה ןכמ רחאל ,"הלוחה ינב בצמב הבטה הלחש עמשא אלש דע ןאכמ זז יניא" .ןויצה ינפל בל לכב ןנחתהו ת"ישה ינפל ובל רמ תא יטוקיל"ב ראובמכ קידצה לצא םיאצמנ תודבאה לכש ךל עד" ביל שריה יבר ול רמא וניבר ןויצ לצא םש ללפתתו ןמואל ימע אבו יתצעל עמש ןכבו ,ח"פק ןמיס ן"רהומ ."הז לע אלש יפכ יבל קמועמ הארונ היכבב חתפנ יבלו המוצע תושגר תרעס יב הזחא עתפל יבל תא יתכפש .תחאכ הצוחה ץרפ שאונה יבצמ לע יתורירמו ירעצ לכ .ימימ יתיכב .ומוי ןב קוניתכ יכבב חפייתמ ינאשכ ןמחנ יבר לש ורבק ינפל תונומת יבותכ*
ורבע םימיב ןויצה לע תוחטתשהה
ל"צז אריפש לאומש יבר םע תיתודידי החישב (ןימימ) ל"צז רדנב קחצי יול יבר
הנשה שארב ןויצל םיאבה ןיב הביש ילעב םינקז םג
הבצמה המקוה םרטב 'קה ןויצה
ןמואל ךרדב סוטמל הילעה
סוטמב תוחילס תרימא
הליפתל לודג םלוא םידיסחה ונב הנשה שאר תארקל
םיאבה רובע םהיריידמ ונופ םייקנע תוריד ינינב
הטיחשה לע חקפמ תידרחה הדעהמ א"טילש ץיברוי ברה
"זיולק"ה ףקתשמ ונממ ,םיאבה וסלכוא וב תשורח תיב ןינב
לכואה תומלואמ דחא
רהנב הליבטה תא םיפידעמ םיבר ךא ,חוורמו םח הוקמ םידיסחה וניקתה ןמואב ריעב רבועה
תויהל אלו ןמואב תויהל" :וניבר רמא ךכ ירהש "היפוס ןג" אלפומה ןגב "?היפוסב
םיקידצה ירבקל העיסנל וסייוג םיקוסמ
בלסרבב רבועה "גוב" רהנ ינפ לע המחה תעיקש
הנשה שאר יאצומב םידוקירה