ן"רה תוחיש

א

ךלמה דוד .(ב ,הלק םילהת) םיקלא לכמ ונינודאו 'ה לודג יכ יתעדי ינא יכ
יא ךרבתי ארובה תלדג יכ ,אקיד יתעדי ינא .יתעדי ינא יכ :רמא םולשה וילע
ול חירזמש המ יפל םויל םוימ רפסל רשפא יא ומצעל ולפאו ורבחל רמול רשפא
תוצצונתההו החירזה ינש םויל ומצעל רפסל לוכי וניא .םויה ותואב ול ץצונתמו
.אקיד יתעדי ינא ,יתעדי ינא יכ :רמא ןכ לעו לומתא ול היהש ךרבתי ותלדג לש
םימשב השע 'ה ץפח רשא לכ :וירחא בותכש המש רמאו ,ללכ רפסל רשפא יא יכ
ותנוכ יכ .יתעדי ינא יכ חבשמ ירמגל קוחרו ירמגל רחא ןינע אוה ,'וכו ץראבו
לעמ הובג ,דאמ דאמ הובג אוהו ,ללכ רפסל רשפא יא יתעדי ינא יכ םירבדה ולאב
א"ח) רהזב בותכש ומכו ל"נכ אקיד יתעדי ינא קר רפסל הפל רשפא יאש המ ,הובג
ראבמכ הבלב רעשמד המ םופל דח לכ (גכ ,אל ילשמ) הלעב םירעשב עדונ :(:גק
:(גס ,בע :םינמיס ,'א קלח ,ן"רהומ יטוקל) רחא םוקמב

ב

רסומ ינא םויה אבשכ יכרדו .וילע ךמסלו ךרבתי םשה לע ומצע ךילשהל דאמ בוט
ךרבתי ונוצרכ לכה היהיש ךרבתי םשה לע יב םייולתהו ינב לשו ילש תועונתה לכ
רחאמ ואל םא יוארכ גהנתמ םא ללכ בשחלו גאדל ךירצ ןיא יזא םג .דאמ בוט הזו
ןינעב גהנתהל הצרמ אוה רחא ןינעב הצור ךרבתי אוה םאו .ךרבתי וילע ךמוסש
תוגהנתהה לכ רסומ ינא יזא בוט~םוי וא תבש עיגמשכ ןכו .ךרבתי ונוצרכ רחא
לכה היהיש ךרבתי םשהל בוט~םויה וא תבשה ותוא לש תועונתהו םינינעה לכו
ששוחו בשוח וניא בוש בוט~םויו תבשה ותואב גהנתמש ךיא יזאו .ךרבתי ונוצרכ
םשהל לכה רסמ רבכש רחאמ םויה ותוא תשדק תגהנהב הבוח ידי אצי אל אמש ללכ
:דבל ךרבתי וילע ךמסו ךרבתי

ג

תלדגל יכ רמאו .בתכב תאז ראבל רשפא יאו ומש ךרבתי ארובה תלדגב דאמ גילפה
דאמ םיארונו םיאלפנ םלועב םיארונ םירבד םישענ יכ רועש ןיא ךרבתי ארובה
המ םגו .אל ללכ ללכ העידי םוש םיעדוי ןיא ןידעש וניה .ללכ םיעדוי ןיאו
העידיו העידי לכ לצא ןכ~םג וניה ,עדנ אל רשא העידיה תילכת יכ (ה) אבומש
ןידע ןכ~יפ~לע~ףא עדנ אל וניהד העידיה לש תילכתהל ןיעיגמשכ ולפאש וניה
הנממ הובגה העידיהב לבא .העידיה התואב קר אוה תילכתה הז יכ תילכתה הז ןיא
אל ללכ ןיעדוי ןיא םלועלש אצמנ .הלעמ הלעמל ןכו ללכ הב ליחתה אל ןידע
הלעמלש תועידיב עדיל ללכ ליחתה אל ןידע יכ תילכתה הז ןיא ןכ~יפ~לע~ףאו
תלעמ לדגב דאמ גילפה םג .'וכו עדנ אלש תילכתה לא הב עיגהש העידיה תאזמ
ןלצל אנמחר לפנש םוקמל לפנ דחא לכו םולשו סח דאמ םילפונשכ ולפאו .הבושתה
םוש ןיא ןכ~לע .הרותה ןמ הלעמל הובג הבושת יכ ומצע שאיל רוסא ןכ~יפ~לע~ףא
ורמאש ומכו ירמגל רחא ןינע ויתונוועמ ןישענ ויהי הכזי םא יכ םלועב שואי
הז ןינעב שיו תויכזל תונוועה ןיכפהתנש (:ופ אמוי) הכרבל םנורכז ונימכח
םילוכי ןלצל אנמחר םלועבש תודיריהו תוליפנה לכמש ללכה קר .תורתסנ ירתס
יולת לכהש רקעהו .(ג ,המק םילהת) רקח ןיא ותלדגל יכ לקנב ךרבתי וילא רזחל
:דימת ךרבתי וילא ללפתהלו ןנחתהלו 'ה לא קעצלמ ומצע שאימ היהי אלש וב

ד

הדירי ול היהיש ךירצ יכ ,רשכ שיאל תועמ היהיש דאמ השק וללה םיתעב ושכע
ותדובעמ םולשו סח הדיריה רחא ולפאו .תועמ גישיש דע םולשו סח דאמ הלודג
גישמ דחא לכ ואל םלוע ילקו םיעשרה םג יכ תועמ גישמ דחא לכ ואל ןידע ךרבתי
ברחש םוימש עד יכ .תורישע ול היהיש דאמ קוחר תמאב רשכ שיא לבא תועמ
,(ט ,א הכיא) םיאלפ דרתו תניחבב תופלקה יקמעב תורישעה לפנ שדקמה~תיב
הדירי וניהד .םיאלפ דרי תורישע לש םיפלאהש וניה .םיפלא תויתוא םיאלפ
אבש םדק דאמ הלודג הדירי םולשו סח ול היהיש חרכהב ןכ~לע .האלפנו הלודג
ול השק תמאב רשכ שיא לבא .ל"נכ קפס אוה ןידעו םינמזמ םיפלא וניהד תורישעל
םהל שיש םירשכ םישנאו םיקידצ םג םיאצמנש יפ~לע~ףאו תורישע ול היהיש דאמ
קיזמ אוה םיקידצל םהל שיש תורישעה םגו .דאמ דאמ השקו דבכ אוה לבא ,תועמ
ןכ~יפ~לע~ףא לבא תורישע טעמ הזיא םהל שיש יפ~לע~ףא תמאב םג .םתדובעל םהל
תובברו םיפלא םהל שיש םלוע ילקהל שיש ומכ ןמזמ לודג תורישע םהל ןיא
ומכו ,ל"נכ תורישע םירשכהל היהיש דאמ דבכו השק ושכע יכ ,םינמזמ םימודא
םנורכז וניתובר ורמאש המ לע רמאש הכרבל ונורכז ינקז ןמחנ יבר םשב םירמואש
תבש) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו ,(זט ,ג ילשמ) הנימיב םימי ךרא :הכרבל
יבר רמאו .דובכו רשע ןכש~לכ ורמאו אכיל דובכו רשע אכיא םימי ךרא (.גס
ןכש~לכו רמחו לק אוה יאדובש וניה ,ןכש~לכ קר אוהש הכרבל קידצ רכז ןמחנ
םינמזמ םהל ןיא ןכ~יפ~לע~ףא יכ .שורפב אל לבא דובכו רשע םהל היהיש יוארש
:ליעל רכזנכו םימודא םיפלא המכרומג לכש ללכ םש ןיאש רמאו ,םיפוסוליפהו םירקחמה ירפס תא דאמ הנגמ היה
םהב שיש םישודקה ונירפסמ אצויכו ףיש ם"רהמ וא א"שרהמ רמאמ הזיאב שיש ומכ
םה יכ .ללכ לכשה הז אצמנ אל םירפסה ולאב לבא ,דאמ םיענו אלפנ לכשו תוקמע
שיש לכשה לבא ,תפומ הזיאל םיאבש דע הבו הנימ םישקה ךרדב קר םירבדמ
ללכ עדוי וניאש ימ ירשא :רמאו ,ללכ ללכ םש ןיא לידבהל השודקה ונתרותב
קר איה הלחתב הדובעה רקע יכ שנעה תארי ול שיו תומימתב ךלוה קר םהירפסמ
ולפאו .'ה תדובעב ללכ ליחתהל רשפא יא שנעה תארי ילבו שנעה תארי תמחמ
אוה רקעו דאמ דאמ םיטעומ םה הבהאמ ידבוע יכ הארי ןכ~םג םיכירצ םיקידצ
,(:אי ףד ,א"ח רהשז) 'וכו טילשו בר אוהד ןיגב האלע האריה יכ .שנעה תארי
קר אוה הדובעה רקע לבא האריה תאזל הכוז םדא לכ ואל תוממורה תארי וניה
םירקחמה ירפסב םולשו סח דמולש ימו .םדא~ינב בר לצא שנעה תארי ידי~לע
לכ עבט יכ תועשר םע דלונ םדא לכ יכ .תוריפכו תוקפס ובלב סנכנ םיפוסוליפהו
קר .ןלצל אנמחר הזה םלועה לש תוער תוואת רחא וניה תועשר רחא ךשמנ םדא
םירפסה ןתואב דמולשכ לבא .'ה יכרדב סנכנו ותואת רבוש אוה שנעה תארי תמחמ
ולש תועשרל עויס םהש תוריפכו תוקפס ומצעל אצומ יזא םולשו סח תוריקח לש
רשכ שיא השענ םדא הזיא היהיש ללכ םיאצומ ונא ןיא ןכ~לעו .ועבטב וב שיש
תודממ םירבד הזיא םהירבדב אצמנש יפ~לע~ףא םירקחמה ירפס ידי~לע 'ה אריו
תעד םילבלבמ םה יכ םרכשמ הברמ םדספה יכ לבה לכה ןכ~יפ~לע~ףא אצויכו תובוט
.ןלצל אנמחר םירפסה ולא דמלל רוסאה לדגמ הזמ רחא םוקמב ןיעו .דאמ םדאה
הרותה תא ונל ןתנו דאמ בוט קלח ונל רחב םולשה וילע ונבר השמש ונרשא :רמאו
תוריקח םוש ילב ,(א ,א תישארב) 'וכו םימשה תא םיקלא ארב תישארב הב חתפו
ונל רוסא ןכ~לעו דבל הנומאב ךרבתי םשב ןימאהל ונילע הוצ קר םהלש םיתפומו
,שנעה תארי הנגמ אוה (םש) שודקה רהזבש ףאו .םולשו סח ללכ תוריקחב סנכל
ידי~לע קר איה 'ה תדובע רקע תמאב יכ ;רסומ ירפסב םיצורת הז לע ראבמ רבכ
םתמכחב םיפוסוליפה ואיצמהש תואצמההו תולובחתה ולאש רמאו .ל"נכ שנעה תארי
הזב אצויכו המכח יפ~לע תולובחתב םייושעה םילכ ראשו םיאלפנ המחלמ ילכ ןוגכ
יכ הלעמלמ לכהש רמא .םהימכחמ דחאו דחא לכ איצמהש םהלש םישודח ינינע ראש
אבש ;המכחה תאזב לכשה םהל ץצונתהש ידי~לע קר הז לע אובל םהל רשפא היה אל
וא המכחה התוא הלגתיש ןמזהו תעה עיגהשכ יכ הלעמלמ תוצצונתה םכחה ותואל
הלגתיש ידכ הלובחתה תאז םלכשב הלעמלמ םהל וחלש ןכ~לע םלועב הלובחתה
המ ינפמו .תאז לע םג ורקח םדקמ ויהש םינומדקה םימכחה םג יאדוב יכ .םלועב
הלגתיש תעה אבשכו הלעמלמ לכה תמאב קר .האצמההו הלובחתה תאז לע םה ואב אל
חלשנ יכ הלובחתה התוא לע םכחה ותוא אב זאו לכשה ול ץצונתמ יזא ,רבדה תאז
ארטסה ךרד קר השדקה ךרד םילבקמ םניא יאדוב יכ ,ול עיגהש םוקממ הלעמלמ ול
י"שר שורפ ארמגב םישודחו םיטשפ םירמואה ולא לידבהל םגו) טושפ הזו ארחא
לע אובל ללכ םהל רשפא יא םימשה ןמ הלעמלמ םהל חלשנ היה אל ולא תופסותו
הזמ רחא םוקמב ןיעו לבקמש םוקממ לבקמ דחא לכו .הלעמלמ לכה תמאב קר ,שודחה
םיפלא הז ןינעב שי יאדוב יכ ,(המר ןמיס ,'א קלח ,ן"רהומשיטוקל ןיע)
םוקמ הזיאמו ולכשב תוצצונתהו הראה לבקמ דחאו דחא לכ ןכיהמ תוגרדמ תובברו
ןה םימכחה םישדחמש םישודח ינימ לכש ללכה לבא המכחה וא שודחה ול ןיטישומ
לכה .םהלש תומכח ינינעב לידבהל ןה אצויכו םישורדו םיטשפ ןוגכ השדקב
:(ל"נכ ול יוארה םוקממ דחאו דחא לכל .הלעמלמ םלכשב םהל ןיחלושו םהל ןיטישומ

ו

עדוי םדא ןיאו הרוגס ודיו ,םדא~ינב ןיב ץרו ךלוהש ימ ומכ המוד ערה רציה
המדנ דחא לכלו .זחוא ינא המ ,דחא לכל לאושו םדא~ינב המרמ אוהו .הכותב המ
שיש רבוס דחא לכ יכ וירחא םיצר לכה ןכ~לעו .הואתמ אוהש המ זחוא אוה ולאכ
שממ ןכ ומכ .םולכ הב ןיאו ודי תא חתופ אוה ךכ~רחאו .ץפח אוהש המ ודיב
דע דחאו דחא לכל המרמו וירחא םיצר לכהו םלועה לכ המרמ אוהש ערה רציה
.ותואתו ותוטש יפכ דחא לכ ץפח אוהש המ ודיב שי ולאכ דחאו דחא לכל המדנש
.ולצא ותואת אלמיש ימ ןיא יכ םולכ הב ןיאו ודי תא חתופ אוה ףוסב ךכ~רחאו
המחה רוא ןמ תיבב ןיסנכנה רוא ידומע ומכ םלועה לש תוואתה לכ ומדנ םג
ספתל םיצור ולאכו .המחה לש החירזה תמחמ םידומעל ןימדנ םהש שוחב הארנכ
לש תוואתה לכ םה ךכ ,םולכ דיה ךותב ןיאו םיפטוחו םיספותש רוא ידומעה ןתוא
:הזה םלוע

ז

אטחתמה ןבכ םינונחתו םימחרב ךרבתי םשה ינפל וחיש ךפשל לוכיש ימ דאמ בוט
:(א ,אי םירבד) בותכש ומכ םינב ונארק רבכ ךרבתי םשה אלה יכ .ויבא ינפל
ןבכ ךרבתי וינפל ורעצו ותחיש שרפל דאמ בוט ןכ~לע .םכיקלא 'הל םתא םינב
המדנ םא ףאו ."ןישטשעיפ" ןירוקש םימחרו ןח לש תועונתב ויבא ינפל לבוקש
ונארק ךרבתי םשה אלה הז לכ םע ךרבתי וינפל ןבכ וניא וישעמ יפלש םדאהל
אוה התע םאו [(.ול ןישודק) םינב ךל םייורק ךכ ןיבו ךכ ןיב יכ] ל"נכ םינב
תושעל ילש תא תושעל ילע .השעי ויניעב בוטה .ןב תניחבמ םולשו סח יתוא שרגמ
תועמד דירויו הכביש דע םינונחתב ובל ררועל לוכישכ בוט המו .ל"נכ ןבכ ימצע
לע היהשכ הכרבל ונורכז ןמחנ יבר ינקזמ השעמ יתעמשו :ויבא ינפל ןבכ
.ריע הזיאל ועיגהש דע םימי המכ ולכא אלו םחל םהל היה אל דחא םעפ .הניפסה
ליעל רכזנה ןמחנ יבר תא דחא לאעמשי חקלו םילאעמשי קר םידוהי םש היה אלו
.איצומה תכרב ךרבו וידי לטנו םימי המכ לכא אל רבכ אוהו .לכאל ול ןתנו
.(ו ,גכ ילשמ) "ןיע ער םחל תא םחלת לא" ותבשחמ לע ול אב לכאל ליחתהש םדקו
ורופסב ליעל רכזנה ינקז ןמחנ יבר רמא ךכ) ללכ קיר רבד םניא ונלש תובשחמו
ןכ~יפ~לע~ףא ךא .איצומה תכרב יתכרב רבכ יכ תושעל המ יתעדי אלו ,(וז השעמ
תאו :ותבשחמ לע אב ךכ~רחא .תאזה הבשחמה תמחמ ללכ לכאלמ ענמל יתעדב היה
הכרבל ונורכז ונבר רמאו) .לכא זאו ,(ד ,זי אשםיכלמ) ךלכלכל יתיוצ םיברועה
אמתסמש ,הבשחמה לע ודימעהש המ דאמ יניעב בטוהו הארנ הזו .תאז ורופס תעב
לע םיאבה תובשחמה לכ ןינעל ןכ~ומכ .(תמאב ךכ אוה יאדוב ךכ ותבשחמ לע אבשכ
.תוברקתה לש תרחא הבשחמ ול חלושו ךרבתי םשה ורזוע ךכ~רחא .ולבלבל םדאה
ןבכ תויהל יואר וניאש ותבשחמב םדאהל המדי םימעפלש ליעל רכזנה ןינעל ןוגכ
ךכ~רחאו .ל"נכ ולש תא תושעל וילע ןכ~יפ~לע~ףא הזב אצויכו ךרבתי וינפל
םלכ לארשי לכ תמאב יכ .תוברקתה לש תובשחמ ול חלשיו ךרבתי םשה ורזעי
ךרבתי וינפל ונרעצו ונתחיש שרפל ונל יואר ןכ לעו ךרבתי ולצא םינב םייורק
:ויבא ינפל לבוקה ןבכ

ח

םש ןיעל ןיא ,אצויכו תולבא תוכלה ןידמולשכ ןוגכ ,אתונערופד ילמ ןידמולשכ
לודג ףקת הל שי הבשחמה יכ ולאכ תומוקמב הבשחמה קימעהל ןיכירצ ןיא יכ הברה
רבעל ןיכירצ ןכ~לעו ;(גצק ןמיס ,'א קלח ,ן"רהומ יטוקל) רחא םוקמב ראבמכ
:ולאכ תומוקמ תוריהמב

ט

ןתי אל דחאש וניה ,הנתמב ןינתונ ןיא ןיכסש ,הכרבל ונורכז בוט~םש~לעבה םשב
:הנתמב ןיכס ורבחל

י

םהש ומצעב והז יכ .הטרח והמ ללכ םיעדוי םניא םהו ,תוטרח םיאלמ םה םיעשרה
םה ןכ~לע ,תוטרח םתעדב אבש תמחמ יכ .הטרח ומצעב והז .םתעשר ןינעב םירבגתמ
האור דחאשכש .הז דגנכ הז םימחלנש םישנא ינש ומכ םתעשרב רתויב םירבגתמ
האור ערהשכ שממ ןכ ומכ .ודגנכ רתויב רבגתמ אוה יזא .ודגנ רבגתמ ורבחש
:ןבהו רתויב רבגתמ אוה יזא םלצא ררועתהל בוט הזיא ליחתמש

המ לכש וכרע יפל דחא לכל םדא~ינב ראשל ולפא .'ה תדובעב לודג ללכ והזו
הזמ ראבמ רבכו .רתויב רבד לעבה וילע רבגתמ ,'ה תדובעב סנכל רתוי הצורש
ךירצו .(חמ ןמיס ,'ב קלחבו ,בע ןמיס ,'א קלח ,ן"רהומ יטוקל) רחא םוקמב
לע רבגתהל ,(חי ,כ תלהק) "המחלמ השעת תולובחתבו" הז רבד לע ליכשמ תויהל
:המחלמה חצנל הכוזה ירשא .םעפ לכב לודג תורבגתהב ערה

אי

החמש ול שיש רמאו .לארשי תשדקל וניכזש דאמ ונמע ביטיה ךרבתי םשהש ונירשא
תובשחמ המכו םילובלב המכו תועינמ המכ יכ .לארשי~ץראב תויהל הכזש לע הלודג
תמחמ תועינמו ,לארשי~ץראל העיסנה ןינע לע ול היה םיכוסכסו םיבוכע המכו
ינא הז ,רמאו .לארשי~ץראב היהו תומלשב הדבעה רמגו םלכ לע ץפק אוהו .ןוממ
ינימ לכו תובשחמה לכו תועונתה לכש הז ןינעב הברה עדוי ינא םגו ןימאמ
הבשחמ םוש ןיאו העונת םוש ןיא השדקבש הדבע הזיא ליבשב ןישועש תודובעה
לכמ ןישענ יזא השדקבש הדבעה רמגלו תועינמה לכ רבשל ןיכוזשכו .ללכ תדבאנ
לכ לע רבעו רבשש םדק הז ןינעב ול היהש םילובלבהו תובשחמהו תועונתה
,הז רבד תושעל םא לקשמה לע דמוע היהו לבלבמו קפסמ היהש תעב ,תועינמה
לכה רבשלו הז לכ לע רבעל הכוזשכ ךכ~רחא .דצ לכמ ותוא םיענומ ויה תועינמהו
םירבד ל"נה םילובלבהו תועונתהו תובשחמה לכמו תועינמה לכמ ןישענ יזא
םדקמ ול היהש העונתו העונת לכ הבוטל הלעמל םשרנ לכהו השדקב הלעמל םינוילע
:הבוט הדבע הזיא תושעלו רמגל ןיכוזו תועינמה לכ לע ץפקל ןיכוזשכ ירשא .ל"נכ

בי

םילובלב םהל שי יזאו 'ה תדובעב סנכלו םירשכ םישנא תויהל םיצורה ולא
לדג תמחמ תושעל ךיא םשפנל הצע תתל םילוכי םניאו תולודג תועינמו םילודג
תושעל םהל השק 'ה תדובעב תושעל םיצורש המ לכו םהל שיש תועינמהו םילובלבה
ומצע שדקל וא הדובע הזיא תושעל םיטוהלו םיעגיתמ םהש ומצעב הזש עד .יוארכ
םיעגיתמ םהש ומצעב הז .יוארכ רמגל םילוכי םניאש יפ~לע~ףא השדק הזיאב
ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ" תניחבב תונברק תניחב אוה הז רחא םיטוהלו
הרש ייח ,םלענה שרדמ ןיע) םינוקתב אתיאו ,(גכ ,דמ םילהת) "החבט ןאצכ
ןיאו ללפתהל םיצורשכ וניה .תונברק תניחב איהש הלפת תניחב הזש (:דכק
תועיגי המכל AE@ירצ אוהו םילובלב ינימ המכב ותוא ןילבלבמו ותוא ןיחינמ
העיגיה ןכ~יפ~לע~ףא ,יוארכ ללפתהל הכוז וניא םא ולפא יזאו .הלפתה תעשב
תניחב אוה ומצעב הז יוארכ ללפתהל ושפנ רסומו וחכ לכב ומצע עגימש המצעב
הצור םדאש תושדקהו תודובעה לכב ןכ ומכו 'וכו ונגרוה ךילע יכ תניחב תונברק
ןכ~יפ~לע~ףא .יוארכ ומצע שדקל םולשו סח הכוז וניאש יפ~לע~ףא ומצע שדקל
ומצע שדקל ץפחו הצורש תמחמ הזמ ול שיש םילובלבהו ןירוסיהו המצעב העיגיה
לכ ונגרוה ךילע יכ תניחב תונברק תניחב אוה ומצעב הז .ותוא ןיחינמ ןיאש קר
ומצע עגיל ,דימת ולש תא תושעל םדאה לע ןכ~לע .החבט ןאצכ ונבשחנ םויה
השקש יפ~לע~ףא השע תושעל ךדי אצמת רשא לכ תאו .לכויש המ לכב 'ה תדובעב
וניאו דאמ דאמ ותוא ןיקיחרמו ללכ ותוא ןיחינמ ןיאש ול המדנו דאמ וילע
לכויש המ תושעל וילע ןכ~יפ~לע~ףא .'וכו השדקבש רבד םוש יוארכ תושעל הכוז
:השעי ויניעב בוטה 'הו

גי

אוהו הזמ םילודג םילובלבו קחד םהל שיו הסנרפ םהל ןיאש םירשכ םישנא שי
שי ךא .אקיד םילובלב ידי~לע םיאצויש םירקי םירובד שיש עדו .םלועהל הבוט
לש המדרת שיש ,(ו ,זי הבר תישארב) שרדמב אבומכו םילובלבה ןיב םיקולח
לש המדרת שיו ."םרבא לע הלפנ המדרתו" :(בי ,וט תישארב) בותכש ומכ האובנ
:תעדה לובלב אוה המדרת .'וכו תוטש

די

םע םדא~ןב ךלוהש המדנ יכ ,"ידוהי רכילרע" ןירוקש רשכ שיא דאמ אנקמ ינא
רחא ןינע אוה תמאב ןכ~יפ~לע~ףאו םלועה לכ ראשכ םירביאו תושכרכו ןיקד
יפ~לע~ףאו ןיפוסכהו ןוצרה אוה רקעהו .ול ירשא דאמ רקי רשכ שיא יכ ,ירמגל
,'א קלח ,ן"רהומ יטוקל) םינש יפ אנ ויהיו רמאמב ראבמכ] הזב תאצל ןיאש
אנמחר סנאש יפ~לע~ףא יכ .אקוד לעפה לא חכמ איצוהל ןיכירצ יכ ;[(וס ןמיס
המב הזב ותעד ררקל אלש ךירצ לבא .בוחה תאצל הצורש ימל והז הז לכ םע הרטפ
רכזנה רמאמב הז לכ ראבמכ) לעפב 'ה תדובע תושעל קר סנאה תמחמ רוטפ אוהש
םע תאצל ןיצור ןיאש הזב ןיזחואשכ בוט הז םג ןכ~יפ~לע~ףא ,(םש ןיע ליעל
הזו .לעפב 'ה תדובע תושעל תוכזל דאמ ףיקת ונוצרו קזח ופוסכש קר סנאה
הדובעה לא הכוז וניאו סונא אוה ןכ~יפ~לע~ףא םאו .דאמ בוט ומצעב ןוצרה
:דאמ בוט אוה ומצעב ליעל רכזנה ןוצרה

וט

'ה ןתנ רשא לכ" תניחב הזו .המהב ומכ תויהל הלודג הכאלמו המכח אוהש רמא
ורמאש ומכו) המהבכ ומצע תושעל המכח אוהש וניה ,(א ,ול תומש) "המהב המכח
םילהת) "'ה עישות המהבו םדא" :קוספ לע (:ה ןילח) הכרבל םנורכז וניתובר
םש) ףסא רמאש ומכו .המהבכ ןמצע ןימישמו תעדב םימורעש םדא~ינב ולא ,(ז ,ול
ןיע) הזמ רחא םוקמב ןיעו ,"ךמע יתייה תומהב עדא אלו רעב ינאו" :(בכ ,גע
:((דמ ,טי :םינמיס ,'ב קלח ,ן"רהומ יטוקל

זט

יכ ללכ םדא םוש עמשי אלו דאמ הלודג הקעצב הקד הממד לוקב קעצל ןילוכיש עד
.םדא לכ לכוי הזו הקד הממד לוקב איה הקעצה קר ללכ לוק םוש איצומ וניא
הקעצה לוק ותעדב ריציו הבשחמב הקעצה לוק סנכיו הקעצה ותבשחמב ריציש וניהד
הממד לוק" תניחבב שממ קעציש דע הזב סנכיו .ןיקעוצש ךרדכ ןוגנה םע שממ
קר ללכ רויצ וניא תמאב יכ .ללכ עמשי אל םדא םושו (בי ,טי אשםיכלמ) "הקד
םיאצויה םיקד תונופמס שי םגו לוקה אצוי םשמש הארב תונופמס שי יכ שממ הקעצ
םיכלוהה םיקדה תונופמסה ךרד לוקה סינכהל םילוכי ןכ~לעו .חמה לא הארה ןמ
הזבש שממ הקעצה לוק ותבשחמב ריצמש המ ידי~לע וחמב שממ קעציש דע חמה לא
םושו דאמ קעציו םדא~ינב המכ ןיב דמעל לכויו ,חמה לא הקעצה לוק סינכמ אוה
יכ עמשנ היהיש קד לוק הזיא הזמ טמשהל לכוי םימעפלו .ל"נכ עמשי אל םדא
לוקה אציש םימעפל טמשהל לכוי חמה לא חמה לש תונופמסה ךרד לוקה סנכנש תמחמ
ןיאשכ וניה) רובד אלבו .לודג תוקדב אוה לבא לוק ןיאיצומה תונופמסה ךרד
ךירצשכ יכ ,ל"נכ קעצל רתוי לק (ליעל רכזנה הקעצה תעשב רובד םוש םיאיצומ
ךרד תאצל וחינהל ילבלו הבשחמה לא לוקה תא ספתל רתוי השק רובדה איצוהל
:רתוי לק רובד אלב לבא ,(.אס תוכרב ןיע) לוק איצומה הנקה

זי

אלה הזב דיספת המ דמלת אל עודמ :ול רמאו דומלה תדמתה לע דחא תא חיכוה
ןיא זא דחאל הבהא הארמ הרותהשכ רמול ךירצ ןיאו .דומלה לע אבה םלוע לבקת
ומכ דמול ךרבתי םשה םג אלהו .המצעב הרותה תא הצורש קר אבה םלוע ללכ הצור
שיש םויה רדס (:ג הרז הדובע) הכרבל םנורכז וניתובר ירבדב ראבמש
לפנ וניתונוועב וללה תורודבו .'וכו הרותב קסוע תועש שלש אוה~ךורב~שודקהל
םילודגה םינברה וניהד ונינפלש תורודב ויהש םילודגהש עדו .דאמ הרותה דומל
םיתפומ תושעל םילוכי ויה ןכ~יפ~לע~ףאו תונוכ םוש םיעדוי ויה אל זא ויהש
:ךכ םיקתנ רובד הזיא םירמוא ויהשכ הז ידי~לע יכ השודקה הרותה דומל ידי~לע קר

חי

ילעב דאמ וברתנ וללה תורודבש םירפס תספדה ןינעמ ומע ונרפס דחא םעפ
וצפקו .םינורחאו םינושארמ דאמ הברה םירפס םעפ לכב םיסיפדמ םהו םיסיפדמ
הכרבל ונורכז ונבר רמאו .'וכו ושכע םירפס םינוק לכה יכ דאמ אניבז םהילע
,"לארשימ חכשתש הרות הדיתע" :(:חלק תבש) הכרבל םנורכז וניתובר ורמא יכ
דחא לכ דיב םירפס ויהיש ידכ םירפס הנוק דחא לכו הברה םירפס םיסיפדמ ןכ~לע
ולפאו .דחאו דחא לכ דיב םיאצמנה םירפסה יובר ידי~לע הרותה חכשת אלש ידכ
היהיש ידכ םירפס הנוקו ףטוח דחא לכו םירפס ושכע םיאצמנ אצויכו טיח דיב
ןיא הז לבא .הז ידי~לע חכתשהל הרותה לכות אלש ידכ דחא לכ דיב םירפס
םיברה וניתונוועב יכ ללכ םירפסה םיליעומ ןיא הרותה םידמול ןיאשכש ,םיעדוי
יכ וניה) םיברה וניתונוועב ושכע דאמ טעומ אוה דומלהו דאמ הרותה דומל לפנ
התוא םידמול ןיאש רחאמ הרותה חכתשת אלש םיברה םירפסה וליעוי המ
:(םיברה וניתונוועב

טי

דחאו דחא לכ לצא בויח היהיש הישע לא םלועה תא ךישמהל דאמ יתפסכנ :רמאו
ןמ םיקוחרה םישנאה ןתוא ולפאש רמאו .אצויכו רבעי אלו םוי לכב ךכו ךכ דמלל
ןלצל אנמחר םולשו סח תורבעב ןיליגרש דע הער הדוצמב ודכלנש דאמ השדקה
םתוא איצוהל הלוכיש דע ךכ~לכ לודג הרותה לש חכה ןכ~יפ~לע~ףא .ןבזשל אנמחר
דמלל קזח בויחו עובק קח םהל ושעי םאו .םולשו סח םהב ןיליגרש תורבעה ןמ
ידי~לע הערה םתדוצממ תאצל וכזי יאדוב היהיש ךיא היהי ךכו ךכ םויו םוי לכב
:דאמ לודג הרותה חכ יכ הרותה

תומכח םוש ילב השדק לש תוישעו תודבעל קר דימת היה וצפחו ותמגמ רקע לכו
הרותה דומלב תוברהל וניהד ,תוטישפב השדק לש תוישעב דימת קסענש קר ,ללכ
ילב תוטישפב לכהו דימת םינונחתו הלפתב תוברהלו םוי לכב הברה תווצמ תושעלו
ןינעמ הזמ ונמע רבדל דאמ הברהו דימת החמשב תויהל דאמ ריהזהו .תומכח םוש
דאמ ריהזהו הפ~לעב ונמע רבדל הברה הזמ רתוי ךא םישודקה םירפסב ראבמכ החמש
:דימת חמש ךא תויהל םימעפ המכו המכ תורהזא המכב

כ

חישהלו ובל תא רבשל םויב העש ול דחיל ול לקנב יזא החמשב םויה לכ םדאהשכ
תובצע ול שישכ לבא םימעפ המכ ונלצא ראבמכ ךרבתי םשה ינפל ובבל םע רשא תא
,ן"רהומ יטוקל ןיע) רחא םוקמב ןיעו .ותחיש שרפלו דדובתהל ול השק םולשו סח
ךירצ םדאה המכ (חמ דכ ,י :םינמיס ,'ב קלחבו ;בפר ,במ :םינמיס ,'א קלח
לכב ומצע חירכהל ןיכירצשו הלפתה תעשב רתויבו דימת חמש תויהל קזחתהל
הזל תוכזל םדאהל דבכו השק הז החמשל תוכזל יכ רמאו .החמשל תוכזל ויתוחכ
םא~יכ החמשל אובל רשפא יאש הארנה יפכ :רמאו הנע .תודובעה לכ ראשמ רתוי
ראבמכ 'וכו תוטשו קוחצ ינינע תושעלו הטושכ ומצע תושעל תוטש ינינע ידי~לע
הכוז םדאהשכ .החמשל ןיאב הז ידי~לע קרו (חמ ,דכ ,'ב קלח ,םש) רחא םוקמב
:תירבה םגפמ ותוא ליצמו ותוא רמוש ומצעב ךרבתי םשה יזא החמשל

אכ

ונמע ךרבתי םשה ביטייש תובוט תובשחמ קר בשחיש םכח תויהל ןיכירצ הנשה שארב
.הנשה~שארב תוכבל םיכירצ םג .הנשה~שארב חמש תויהל ןיכירצו .'וכו
ךירצ לודג םדאש רמאו .דאמ דאמ רובדב טעמל ןיכירצ ןושארה םויב הנשה~שארב
דסיש המ קר טיפה ולפא ןושארה םויב רמוא וניא אוה ןכ~לעו רתויב הזב קדקדל
זא קדקדל ךירצ לודג םדאש תמחמ רמוא וניא טיפה ראש לבא רילקה רזעילא יבר
:חרכמ וניאש רובד םוש רבדל ילבל רתויב

בכ

,חל בויא) ביתכ אובל דיתעל יכ ,יתמא קידצל ברקמ תויהל הכוזש ימ דאמ בוט
תא רעניו ץראה תופנכב זחאיש ,"הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זחאל" :(גי
היהיו קידצהב ומצע זחאיו קיזחי יזא יתמא קידצל ברקמ אוהש ימ לבא .םיעשרה
:קידצהב ומצע זחאיו קיזחיש רחאמ םיעשרה םע רעננ היהי אלו םיק ראשנ

גכ

רחא ןיפדור לכה הז ליבשבו .ןיאור לכה הזה םלועה לש תונמחרה :רמאו הנע
לודג תונמחר שיו דאמ ול השק אצויכו אמצו בער םדאהשכ ןיאור יכ .הזה םלועה
םיניע ול שיש ימ לבא .וילע לודג תונמחר שי ףחיו םריע ךלוהש ימ ןכו .וילע
םיאצמנ אבה םלועב םש יכ ,אבה םלועבש תומשנה לע שיש תונמחרה לדג האורו
םדאהשכ הזה םלועב יכ .ללכ םהילע םחרל רשפא יאו שממ םימרע םיכלוהש םדא~ינב
םלועב לבא ,א ןיטפאק ול תושעלו ורובע תובדנ ץבקל רשפא יזא שובלמ אלב םריע
יכ תונמחר םוש ליעומ ןיא םש יכ .ללכ וילע םחרל רשפא יא םריע ךלוהש ימ אבה
םש ליעומ ןיא הזלו תווצמו הרות לש שובלמ קר אוה אלה ךירצ אוה שובלמ הזיא
ולצא חקלו קידצהל ץורל לוכי אוה יתמא קידצל ברקתהל הכוזש ימ לבא .תונמחר
:ומצע שבלתהל שובלמ הזיא

ץוחב םדא~ינב המכ ןיחנמ אבה םלועב רמאש .הז ןיעמ השודקה ותחיש יתעמש בוש
םכל ירה :םהל םירמואו םלצא ןיאבו .לכאל המ ונל ונת :רמ לוקב םיקעוצ םהו
קר .תאז הליכא םיכירצ ונא ןיא .אל אל :םיבישמ םהו ,ותשו ולכא היתשו הליכא
םימרע םדא~ינב המכ םיחנמ ןכו .הדובעו הרות לש היתשו הליכא םיכירצ ונא
:םירמואו םלצא ןיאבו .תוסכתהל המב ונל ונת :דאמ ןכ םג םיקעוצ םהו ץוחב
קר .ללכ ונל םיכרצנ םישובלמ ולא ןיא ,אל :םיבישמ םהו ,םישובלמ םכל ירה
:םהב שבלתהל םיבוט םישעמו תווצמ םיכירצ ונא

הזיא ךכ~רחא תותשלו תוינשמ םיקרפ המכ לכאל הכוזש ימ ירשא :רמאו הנע
:תווצמ הזיאב שבלתהלו םילהת ךילטיפק

דכ

קחרתנש ןב לשמל .דאמ דאמ הרקיו הלודג איה תמא יקידצל תועמ ןתל הכוזה תלעמ
םילודג םיעוגעג ול שי באה ןכו ויבאל דאמ םילודג םיעוגעג ול שי ןבהו ויבאמ
ךליל ןכ~םג בשיתנ ןבה ןכו .ונבל עסלו ךליל באה ותעדב בשיתנ םימיל .ונבל
רתויב לדגתנ רתוי וברקתנש המ לכו .הזל הז ועסנו וכלהו .ויבאל עסלו
,באהל ןבהו ןבהל באה וניהד ,הזל הז םיעסונו םיכלוה ויהו .םהלש םיעוגעגה
לדגב באה ןיבהו .דבל תואסרפ יתש םא יכ םהיניב היה אלו וברקתנש דע
לבסל חכ ול היהי אל םיעוגעגה רחא ךשמנ תויהל ומצע חיני םאש ,ולש םיעוגעגה
לבסל חכ דוע ול ןיאש ןכ םג ןיבה ןבה ןכו .תואסרפ יתשה ולא לש םיעוגעגה
סח ושפנ אצת םהירחא ומצע ךישמי םאו תונורחאה תואסרפ יתשה ולא לש םיעוגעגה
אב ךכ ךותב .םתעדמ םריבעהלו םיעוגעגה לכ ירמגל ךילשהל ןמצע ובשיו .םולשו
אלפנ גונעת המכ .לודג תוריהמב ויבאל ואיבהו ןבה תא ףטחו הלגע םע דחא
קידצה ןכו .הלאכ םיעוגעג םהל היהש באהל ןבה תא איבהש שיאה הז םרג םוצעו
םיעוגעג שיו .ךרבתי ויבאמ קחרתנ לידבמה ךסמ תמחמו ,ךרבתי םשהל ןב אוהש
םיברקתמ םהש ךותבו.ךרבתי םשהל ברקתהלו רזחל קידצהל ןכו ךרבתי םשל לוכיבכ
וניבהו .ל"נכ טעמ קחרה קר םהיניב ןיאו הזל הז םיכומס ועיגהש דע הזל הז
אוה יכ .םתעדמ םיעוגעגה ךילשהל ומיכסהו דוע לבסל רשפא יא םיעוגעגה לדגלש
ןכו .'וכו תומלוע המכו המכ ול שי אלה הז קסע קר ול ןיא םאה :רמא ךרבתי
המכ שי אלה ,(ל"נה םיעוגעג וניהד) תאז קר ול ןיא יכו :ותעדב רמא קידצה
ריבעהל ומיכסהו .תווצמ ראשו ןילפתו תיציצ ןוגכ תושעל ךירצש תורחא תודבע
הסנרפ קידצהל איבהו הלגע םע דחא ילארשי שיא אב ךכ ךותב .םתעדמ םיעוגעגה
,גי ילשמ) "ושפנ עבשל לכוא קידצ" יכ .ךרבתי וילא ואיבהו וברק הז ידי~לעו
לודגה קידצהש אצמנו .(אי ,חנ היעשי) "ךשפנ תוחצחצב עיבשהו" תניחב הזו (הכ
ולא ידי~לעו תוחצחצה תורוא תניחבל ותליכאו ותסנרפ ידי~לע הכוז יתמאה
המכ אצמנ .ךרבתי םשהל קידצה ברקתנ הז ידי~לעו לידבמה ךסמ לטבתנ תוחצחצה
איבמ אוה הז ידי~לעש יתמאה קידצהל הסנרפ איבהש שיאה הז םרג גונעת המכו
:ל"נכ ךרבתי םשהל קידצה תא ברקמו

הכ

תובשחמה ךיא .ומש ךרבתי ארובה תלדגו לודג אלפ אוה חמבש תובשחמה ןינעב
,וב רכזנו רבד הזיאל ךירצ םדאשכו .ולא לע ולא דאמ הברה תוליבח חמב םיחנמ
היה ןכיה .אלפ רבדהו וב רכזנו הבשחמב חנמ היהש רבדה ותוא איצומו ךשומ יזא
תוליבח חמהב םיחנמה תובשחמב םינמיסו םירשק שיו .ושכע דע ןינעה ותוא חנמ
הבשחמה התוא ררועמה ןינע ןמדזנש תמחמ רבד הזיאב רכזנשכו .הברה תוליבח
תוליבח יליבח ךותמ הבשחמה התוא איצומ יזא .הבש ןמיסהו רשקה ידי~לע
םיכפהתמ יזא הבשחמה התוא איצומו ךשומשכ יזאו חמב םירדסמו םיחנמה תובשחמה
,םיימשג םירבדב ןיאורש ןיעכ) .םיחנמ ויהש םרדסמ תובשחמה לכ םילגלגתמו
:(הליבחהו הפקה לכ לגלגתמו ךפהתמ יזא ,הליבחו הפק הזיא ךותמ רבד ןיאיצומו ןיכשומשכש

וכ

הלעמ החכשהב שי יניעב לבא .םהיניעב לודג ןורסח איה החכשה םלועה לצא
היה םא .'ה תדובעב רבד םוש תושעל רשפא היה אל ,החכש התיה אל םא יכ .הלודג
.ןפא םושב ךרבתי ותדובעל ומצע תא םירהל ול רשפא היה אל רבעש המ לכ רכוז
ידי~לע ושכע לבא .וילע םירבועש םירבדה לכ דאמ םדאה תא םילבלבמ ויה םג
ןיטולחל ךלוהו קספנ ךלהו רבעש המ לכש ךרדה ולצאו .רבעש המ חכשנ החכשה
ךלהו רבע רבכש המב דוע ומצע ללכ לבלבמ וניאו .ללכ דוע ותעדב רזוח וניאו
שי בר יפ לע יכ 'ה תדובעב דאמ הלודג הבוט הצע ךרד אוה הז ןינעו .'וכו
זאש ,הלפתה תעשב טרפב ,רבעו ףלחש הממ דאמ תעדה בוברעו םיבר םילובלב םדאהל
שי םימעפל .רבע רבכש הממ ותעד תא םימקעמו םיבברעמו םילובלבה לכ וילע םיאב
השע בוט אל יכ רשאב ,אצויכו ותיב יקסעו ולש ןתמו~אשמה ןינעמ םילובלב ול
ותוא םילבלבמש שיו .רבדה הזב אצויכו תושעל ךירצ היה ךכו אצויכו הז ןינעב
אל הז ןינעבש רשאב םדקמ םגפש םימגפהב .אצויכו הלפתב וא הרותב ותדובע תעב
.ומצעב םדא לכל עודי רשאכ .דאמ הברה הזב אצויכו ךרבתי ודגנ ןגהכ השע
,רבדה רבועו ףלוחש דימו ףכתש ,הזל דאמ הלודג הבוט הצע איה החכשה ןכ~לע
דוע בשחל ליחתי אלו .ירמגל הזמ ותעד חיסיו ירמגל ותעדמ ותוא קלסיו ריבעי
:דאמ לודג רבד אוה יכ ,בטיה רבדה ןבהו ללכ הז ןינעב ותבשחמב

הידמול לע הביבח הרותה אהתש ידכ החכשה ןתנ הז ליבשבש ,ב םירפסב אתיאו
,דמל רבכש המ ולפא דמולו אבו רזוחשכ החכשה ידי~לע יכ .הנושארה העשכ דימת
םישנא ורכשש ,ג חכושו דמולה לע לשמ אתיאו .וילע ביבחו תושדחכ ולצא אוה
ךפשנ תויבחה ךותל ןיכפוש ויהש המ לכו םיבוקנ ויה תויבחהו תויבח תאלמל
רחאמ תאלמלו עגיל ונל המל ,ץוחל ךפשנו רזוחו ליאוה :ורמא םישפטהו .ץוחל
אל ירכשו ,םויה לע יל ןיערופ אלה ,הזב יל המ :רמא םכחה לבא .ךפשנ ךכ~רחאש
חכושש יפ~לע~ףא ךכ .ךפשנ םא יל המו םימיל רכשמ ינא יכ ,םויו םוי לכמ חפקי
:םויו םוי לכמ חפקי אל ורכש ,ודומל

םיעמושה םדא~ינב םג .חכש םא ףא ,דמלש המ לכ םדאה תא ןיריכזמ דיתעלש עדו
רקע יכ וניבי אבה םלועב דיתעל .התוא םיניבמ םניאו תמאה קידצה לש הרותה
הרותה תא בטיה םיגישמו םיאיקב תומשנה ויהי אבה םלועבש .תומשנהל איה הרותה
:הברה הדובעו הרותב וימי הלבמה ירשא .הזה םלועב םדאה עמשו דמלש

זכ

לכב דאמ זרדזהל 'ה תדובעב דאמ דאמ לודג זירז תויהל ךירצ םדאהש יפ~לע~ףא
תושעלו הברה דמלל ,הישעה אוה רקע יכ ,'ה תדובעב הברה תושעל העש לכבו תע
ראש הזב אצויכו ךרבתי וינפל ובל ךפשל הברה ןנחתהלו ללפתהלו הברה תווצמ
םישודק םירפסב האור התאשכ .להבנ יהת לע ןכ יפ לע ףא .'ה תדובע ינינע
לכמ הנהמ תחא םיקל לכוא יתמ רמאל הז ינפמ להבנ יהת לא ,הברה תודובע ינינע
קר ,תחא~תבב לכה ףטחל להבמ היהי לבל ךירצ יכ .םלכ ןכש לכמ ,וללה םינינעה
לכה ףטחלו םיקל הצורש לבלבמו להבמ אהיש אלו .טעמ טעמ הגרדהב תחנב ךליל
הלהבה תמחמש םולשו סח הפרשב שיש ומכ .ירמגל לבלבתנ הז תמחמו תחא~תבב
םימעפל םאו .טעמ טעמ תחנב הגרדהב גהנל ךירצ קר .ןיכירצ ןיאש המ ןיפטוח
אמק אבב) הרטפ אנמחר סנא ,תושעל המ ,'ה תדובעב ללכ תושעל לוכי םדאה ןיא
תוקקותשהה יכ ,ךרבתי וילא דימת קקותשהלו עגעגתהלו ףסכל ומצע ליגריו .(:הכ
שיו .(:וק ןירדהנס) יעב אבל אנמחרו דאמ םילודג םירבד םה םמצעב ןיפוסכהו
דאמ תובוט תולודג תוצע םהש ,ונעמשש םיפי םירופסו תוחיש המכ הז ןינעב
.בטיה בתכב ולא םירבד ראבל רשפא יא ךא .ךרבתי ותדובעב ומצע ליגרהל
:תצק ןיבי תמאב ץפחה ליכשמהו

חכ

היהיש ידכ םלכ דמללו םישודקה םירפסה לכב םלועה הזב ךליו רבעיש םדאל יואר
םיאיצומו ,תונידמב םירבועו םיכלוהש םילודגה םירשה אצמנש ומכ ,םוקמ לכב
ךרדש ומכ תונידמב היהש רמולו ראפתהל ןכ~רחא לכויש ידכ הז לע תובר תואצוה
םדאה היהיש יואר ןכ~ומכ .הזב אצויכו אשרוב יתייה רמולו ראפתהל םירשה
היהש אבה םלועב ראפתהל לכויש ידכ ,הרותה לש םישודקה תומוקמ לכב הזה םלועב
ותוא ןיריכזמ אבה םלועב דיתעלו .ל"נכ םישודקה םירפסה לכב וניהד םוקמ לכב
:הזה םלועב דמלש המ לכ

טכ

העבראה לכ דמלל יוארו .םידומלה לכמ רתויב דאמ דאמ ריהזה םיקסופה דומל לעו
םע ךורע~ןחלש העבראה לכ דמלל לוכי םא .רדסכ םפוס דע םשארמ םלכ ךורע~ןחלש
ךורע~ןחלש העבראה לכ דמלי םינפ לכ לע ואל םאו .בוט המ םילודגה םישורפה לכ
ידי~לעו ,ערו בוט ברעתנ םיאטח ידי~לע יכ .דאמ לודג ןוקת אוהו .םינטקה
ררבתנ הז ידי~לע ,אמטהו רוהטה רוסאהו רתמה לוספהו רשכה ררבמש קסופ דומל
,'א קלח ,ן"רהומ יטוקל) בהז תרונמ יתיאר רמאמב ראבמכו ערה ןמ בוטה שרפנו
לכש רמאו .םיקסופה דומל תלעמ (בס ןמיס ,םש ןיע) םירמאמ ראשבו ('ח ןמיס
סונא אוה םא ףאו .רבעי אלו םיקסופ םויו םוי לכב דמלל ביחמ ילארשי שיא
ולפא אוהש םוקמ הזיאב ךורע~ןחלש ףיעס הזיא םינפ~לכ~לע דמלי ,יאנפ ול ןיאו
ךורע~ןחלשב ןיד הזיא דמלל ךירצ יכ .ךורע~ןחלשב התע דמוע אוהש ומוקמב אלש
ךורע~ןחלש העבראה לכ רדסכ דמלי סונא וניאשכו .וייח ימי לכ םויו םוי לכב
.רדסכ םדמלל ליחתיו רזחי ךורע~ןחלש העבראה םיסיו רמגישכו ומויב םוי ידמ
:וייח ימי לכ גהני ןכו

ל

ןיכיראמו תויקנ ליבשב ןמז םילבמה לע
.הז ןינעב הברה ךיראהו דאמ םישנאה ןתואמ ץצולתהו דאמ דאמ דיפקה אסכה~תיבב
רתוי רימחהל ךירצ ןיאו ,(:הכ תוכרב) תרשה יכאלמל הרות הנתנ אל יכ ללכהו
םש) ארמגב בותכש ומכ שממ ויבקנל ךרצנשכ קר אוה רוסאה ןידה יפ~לעו ןידה ןמ
שממ ויבקנל ךרצנ אוהשכ ולפאו .אקיד ךרצנה ,ללפתי לא ויבקנל ךרצנה :(.גכ
םש ןיע ב"צ ןמיס ךורע~ןחלשב אבומכ קחדה תעשבו דבעידב הזב םיניד ןכ~םג שי
אצמנ .'וכו הסרפ דע ומצע דמעל לוכיב הלחתכל ריתמ ף"ירהש םהרבא~ןגמב
הרותמ ומצע לטבלו רימחהל ךירצ ןיא שממ ויבקנל ךרצנ וניאשכ םינפ~לכ~לעש
רקבב ללפתהל בוט קר .אמלעב ןועגשו תורתי תורמחו תוששח תמחמ םנחב הלפתו
.ךכ ללפתיו ואל ואל םאו רשפא תונפל לקב רשפא םא .ותטממ ותדימע רחא ףכת
ךיראהל ןיכירצ ןיא םג .ללכ הז לע לכתסי אלו חיגשי אל ויעמב ששוח םא ולפאו
טרפב הזמ םיאב םיאלח המכו ףוגה תואירבל דאמ קיזמ אוה יכ אסכה~תיבב
דאמ דאמ קיזמ אסכה~תיבב הלותהו םהב הלות תויהל םיכירצש ונלש אסכה~תיבב
ןכ~לע .ןלצל אנמחר ,דאמ הזמ אב ד "ןידירומ" ןירוקש עודיה ילחה טרפב
,הזב הרוחש הרמו תורמח רחא שפחל ןיאו .אסכה~תיבב ךיראהלמ דאמ רהזל ןיכירצ
היהו םדקמ תועטה תאזב ןכ~םג היה ומצע אוהו .וללה תורודב ללכ רמאנ אל יכ
אל םגו הז ידי~לע הנכס ידיל אבש טעמכו תויקנ ליבשב דאמ םירז םירבד השוע
ןועגש לכהש רמואו עדוי אוה התעו .הז ידי~לע ןלצל אנמחר םיאלחמ טלמנ
יקנ ףוגה היהיש ןפא םושב רשפא יא תמאבו .הז לע רקיה ןמז תולבל הלילחו
ךירצ אוה תבשל תבשמ הנעתמש ימ ולפא אלה יכ םולכ וכותב ראשי אלו ירמגל
ראשיש חרכהב יכ ,םימי המכ םדקמ לכא אלש יפ~לע~ףא עובשה ףוסב םג ויבקנל
לודג רבד הזמ אצוי יכ הז ןינעמ רבדש ולצא אוה לודג רבדש רמאו .ףוגהב תצק
אוה םימעפל םא ולפאו .םש ךיראהל אלשו הז ליבשב ןמז תולבל אלש וניהד דאמ
:םש הברה בשילמ רזחלו תאצל בוט ךיראהל חרכמ

אל

הלפתה תלעמ לדג יפל יכ לכויש המ לכב םכשה רקבב דימת ללפתהל זרדזהל יואר
לכויש המ לכ ןכ~לע ,ללפתהל ךכ~רחא הכזי םא עדוי ימ ,דאמ דאמ התלעמ הרקיש
:םידקהלו דאמ זרזל ול יואר ומצע םידקהל

בל

םירפסב ללכ ןיעל ילבלו ללכ תוריקחב סנכל ילבלו הנומאב ומצע תא קזחל ךירצ
.ללכ תוריקח םוש ילב דבל הנומאב ךרבתי םשהב ןימאהל קר םירקחמ לש
.ללכ םירקחמ םניאו תוריקחמ םיקוחר םה םע ןומההש ונל המדנש יפ~לע~ףאו
תוריקח ול שי דחאו דחא לכ יכ תוריקחב םיברעמ םה םלכ תמאב ןכ~יפ~לע~ףא
דחאו דחא לכ ךירצ תמאב לבא .םילובלבו תוריקח םתבשחמ לע םיאב םינטק ולפאו
םולשו סח תויהל ילבל ירמגל ובלמ םכילשהלו ובלמ תוריקחה קיחרהל דאמ רהזל
תוריקח םוש ילב דבל הנומאב םייתמא םיקידצבו 'הב ןימאהל קר ללכ ןרקח םוש
רבכו םולשה וילע ונבר השמ ידי~לע השודקה ונתרות לבקל וניכז רבכ יכ .ללכ
םהילע ךמסל ונל יוארו ,רודו רוד לכב םיארונו םילודג םיבר םיקידצ ונל היה
ותרות םיקלו תוטישפב ךרבתי םשהב ןימאהל םתובקעב ךלילו תוריקח םוש ילב
:םישודקה וניתובא ונל ורסמ רשאכ ויתווצמו

םשה ול רזעיש תוכזל לוכי תוריקח םוש ילב דבל הנומאב תומימתב ךלוה םדאשכו
הלעמל אוה השדקד המכח תמאב יכ .המכחמ הלעמל אוהש ןוצר תניחבל אוביש ךרבתי
הנומאב קר תוריקחו תומכחב ךליל ילבל םיכירצ ונא ןכ~יפ~לע~ףא לבא הנומאמ
תומכחו תוריקח ילב דבל הנומאב ךלוהשכ יזאו .דאמ קזח רבד אוה הנומא יכ דבל
ול היהיש הכזיש וניהד המכחמ ולפא הלעמל אוהש ןוצר תניחבל אובל הכוז יזא
תושעל המ עדי אלש דע דאמ ץרמנ תוקקותשהב ךרבתי וילא דאמ קזח גלפמ ןוצר
וניהד .םדא~ינב בל ךותב אוהש ןרקח שי ךא .'וכו קעציו .תוקקותשהה לדגמ ללכ
ובלמ שרגל ,ושרגלו ועינכהל ןיכירצו םדאה בלב תוריקח סינכמ אוהש רבד לעבה
:ליעל רכזנכ הנומאב ומצע תא קזחלו תוריקחה לכ

לע תובשחמ םהילע םיאבש שיו ,םדאב תוריפכ םיסינכמ םהש תורבע שי יכ עדו
ושעש םיערה םהישעמ הז לע ופיסוהש שיו .יוארכ השדקב ודלונ אלש תמחמ הנומאה
השוב ןיכירצ הזלו ,ל"נכ הנומאה תא םימגופו םיקיזמ םהש תורבע שי יכ ,םמצעב
לע דאמ שיבתהל ול יואר םולשו סח ולא תובשחמו תוריקח ול שיש ימש רבשנ בלו
דגנכ תובשחמ ול ואוביש הזל אבש ולאכ םישעמ השעש וא הזכ תוימשגב דלונ רשא
היעשי) ודובכ ץראה לכ אלמ יכ ,ה ץראה לכ תא אלמ 'ה דובכו השודקה ונתנומא
םייח םיקלאמ םולשו סח ורקעלו ושרגל םולשו סח תובשחמ םיאב וילעו ,(ג ,ו
יוארש השובה לדג ראבל ךירצ ןיאו .ומש הלעתיו ךרבתי םייחה יח אוה רשא
רבשנ בלו השוב ידי~לעו .םולשו סח ולאכ תובשחמ וילע םיאבשכ ול היהיש
:ל"נה תובשחמהו תוריקחה רבשמו שרגמ הז ידי~לע

ול שישכ יכ ,הנומא ידי~לע דאמ םיקזח וייחו דאמ קזח ןינע אוה הנומא תמאבו
תא תויחהלו ומצע םחנל לכוי יזא םולשו סח םירוסי וילע םיאבשכ ולפא הנומא
הרפכלו הבוטל ול םה םירוסיהו ותירחא ביטייו וילע םחרי ךרבתי םשה יכ ומצע
ול ןיאש רקחמ לבא .אבה םלועב וא הזה םלועב ךרבתי םשה ול ביטיי ףוסבו
ומצע תא תויחהל המב ול ןיאו תונפל ימל ול ןיא הרצ הזיא וילע אבשכ ,הנומא
יא יכ רבד ךותמ רבד ןיביו וילאמ ולא םירבד ןיבי ליכשמהו .ומצע תא םחנלו
היהי הזבו ללכ תוריקח םוש ילב הנומאה אוה רקעש ללכהו .בתכב לכה ראבל רשפא
תעדל ךירצ תאז םג .ול ירשא טמי אל םלועלו אבה םלועבו הזה םלועב םלועל קזח
ללכ םהילע םיאב ןיאש םהישעמ ולקלק אל םגו תורשכב ודלונש תורשכ תומשנ שיש
וניאו ללכ םהל תפכא אל ולא םינינעמ םהינפב םירבדמשכ ולפאו ולאכ תובשחמ
וניא יאדובש סירס ינפב עודיה הואתמ םירבדמש ומכ המוד הזו .ללכ םתעד לבלבמ
סנכנ וניאו ללכ םיעמוש םניא ל"נה םירשכ םישנאה ולא ןכ ,ללכ ותעד לבלבמ
ןומהה לש תוריקחהו תוישקה תמאבו .ל"נה םילובלבו תוריקח ינינע ללכ םהינזאב
אישק הזיא םע םיכלוהש םדא~ינב שיו .ללכ תוישק םניאו םילודג םיתוטש םה םע
.אישקל ול המדנ תעד ול ןיאש תמחמ קר ,ץורת אוה ולש אישקה תמאבו בר ןמז
ינשה תיכוכזה וחקלו ןולחה לש תיכוכזה רבשנש קוניתה תא ןילאושש לשמל ומכ
.ינשה תיכוכז לש הזה ללחה ךרד רופצה חרפי ןכ~םאו ןאכ הועבקו ולצאש
המדנ יזא דחיב אישקה םע ץורתה ול ןיללוכש וניהד ךכ קוניתה תא ןילאוששכו
תמאבו .הלודג אישקל ול המדנ יכ ללכ בישהל המ עדוי וניאו הלודג אישקל ול
.תוטש לש הנושארה אישק לע ץורת אוה רופצה חרפיש אישקה אברדא יכ תוטש לכה
קר .םש ךרד חרפי יכ םתסל ינשה תיכוכזה הז ליבשב ןיחקול ןיא תמאב יכ
המדנו דחיב ץורתה םע אישקה ול ןיללוכש ןיבמ וניא ותנבה ןורסח תמחמ קוניתה
תמאבש ולאכ תוטש לש תוישק םבלב סנכנש םדא~ינב שממ ןכ~ומכ .הלודג אישקל ול
ןבהו הלודג אישק אוהש ול המדנ ותנבה ןורסח תמחמ ךא ץורת אוה אישקה תאז
םילובלבו םיתוטשו תוריקחו תוישקמ חרבלו ותעדמ קלסל םדאה ךירצ ןכ~לע .בטיה
:ליעל רכזנכ דבל הנומאב ומצע תא קזחל קר

גל

ןטק רבד אוה הנומא םלועה לצא :רמאו הנע ,הנומאמ רבדמ היה תחא םעפ בוש
תוריקחו תומכח םוש ילב איה הנומאה רקעו .דאמ לודג רבד אוה הנומא ילצאו
:םינימאמ םירשכה םע ןומההו םישנהש ומכ רומג תוטישפב קר .ללכ

דל

ול הבשחיו 'הב ןמאהו" :(ו ,וט תישארב) בותכש ומכ ,הקדצכ בושח הנומא
:םינב הירטמיגב הנומא .םינבל הכוז הז ידי~לעו ,"הקדצ

הל

ךשמנו ךלוהש םימעפ המכ רפס ןכו .םלועה לע לודג תוסרוקיפא ךלוהש רמאו
ולאב הנומאב ומצע קיזחיש ימ ירשא .םלועב םיברה וניתונוועב לודג תוסרוקיפא
היהיש .תאז רפסמ אוהש המ ללכ ליעומ וניאש יפ~לע~ףא :רמאו .םיתעה
תאז רמוא אוהש יפ~לע~ףא יכ .הנומאב ומצע קזחתהל ןיכירצשו םלועב תוסרוקיפא
ועידוה אצויכו לאינד םג אלה יכ .םילובלבהו תוסרוקיפאה תרבגתמ ןכ~יפ~לע~ףא
םיעשר ועישרהו .םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי חישמ אוביש םדקש ,םדקמ
היהי הזש םדקמ עידוהש רחאמ ןכ~םאו .(י ,בי לאינד) 'וכו וניבי םיליכשמהו
הכזיש ימו .הנומאב םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתיש חישמ תאיב םדק ןויסנה
ונל אובל דתעמה בוט לכל הכזיו ול ירשא ותנומאב םיק ראשיו ןויסנב דמעל
יואר היה ןכ~םאו .םדקמ ונימכחו וניאיבנ לכ םהילע ואבנ רשא ונימיב הרהמב
םוש דוע ול היהי אלו ותנומאב קזח םיק ראשל ומצע לע סוחיו ליכשי דחא לכש
,ןכ~יפ~לע~ףא תמאבו ,םדקמ תאז ועידוה רבכש רחאמ ,ללכ ףורצו ןויסנ
ועישרי םיברו לודג ןויסנ היהי ןכ~יפ~לע~ףא ,םדקמ תאז ועידוהש יפ~לע~ףא
ליבשב םדקמ תאז עידומ ינא ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,"םיעשר ועישרהו" :בותכש ומכ
תולודג תומחלמ םהל היהי יאדובו .ןתנומאב ןמצע וקזחיש םירשכה טעמ ןתוא
ורבד רבכש וארישכ רתוי תוצמאתהו תוקזחתהו שפנ בישמל םהל היהי ןעמל ןתעדב
:םדקמ הזמ

ול

ומכ לודג שודח היהי ,טושפ רשכ שיא היהיש ימש ןמז היהי דוע :רמאו
:הכרבל ונורכז בוט~םש~לעבה

דמלמ ,(בי ,א םירבד) "םכאשמ" לע י"שר בתכש ומכ אשמ תארקנ תוסרוקיפא .ול
יכ הלודג יואשמ וילעמ ךילשמ אוה קידצהל עסונשכ ןכ~לע .םיסרוקיפא םהב ויהש
:תוסרוקיפאה ךפה אוהש הנומא ול שי רבכ עסונש רחאמ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts