This is G o o g l e's cache of http://www.mohorosh.org/likutei_tefilos/lt135.html as retrieved on 24 Jul 2006 22:03:44 GMT.
G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.
The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.
This cached page may reference images which are no longer available. Click here for the cached text only.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:bMj7IL5OeLAJ:www.mohorosh.org/likutei_tefilos/lt135.html+site:www.mohorosh.org&hl=en&ct=clnk&cd=84


Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.

"Likutei Mohoron II"
(גצק)

,הילילעה ברו הצעה לודג" ,יתובא יהלאו יהלא הוהי ךממ שקבל יתאב הז לע לבא
תושדח תואלפנ השוע ,"רפסמ ןיא דע תואלפנו םיסנ רקח ןיא דע תולודג השוע
ינכזתו ,ימצעב ינממ ינליצתש ,עגרו עגר לכבו העש לכבו םוי לכבו תע לכב
םייונמה ימי טעמ לע םחרל ,יתמא תונמחרב ימצע לע םחרל התעמ ליחתאש
.ללכ ךנוצר דגנ רבד םוש דוע השעא לבל ,ךידי תחת רפסמב םיבוצקהו םירופסהו
דוע בושא אלו ,ףיסוא אל יתלעפ ןוא םא .ללכ ךדגנ םגפ םוש דוע םגפא אלו
יתונוועב ינממ וקלתסנש השדקד תעדהו ןיחמה לכ יל בישהל הוצתו .הלסכל
הכזאש דע ,םלועבש תושדקה לכב הלודג השדקב יתעדו יחמ תא שדקתו ,םיברה
הזיחאו הטילש םוש היהי אלו ,ףואנ תואת ינפב תוסורפ תוצחמ ילש ןיחמה ויהיש
לכשהו ןיחמה תוציחמ סרפל הכזא קר ,ללכ יתבשחמו יתעד לע תולעל תאזה הואתל
רוהטו שודק תויהל הכזאו ,ללכ םירז יב וטלשי לאו תאזה הואתה ינפב ןגהל
:תמאב בוטה ךנוצרכ תושירפהו השדקה תילכתב תמאב

(דצק)

הפ ןוחתפו ךישרודל הבוט הוקתו ,ךיאריל הלהת ,ךמעל הוהי דובכ ןת ןכבו
לדגתיו ךשמיו ,דימת ונידי לע לודגה ךדובכ לדגתיש ונכזתו .ךל םילחימל
השדקד דובכה תולגתה ידי לע הכזנש דע םלועב השדקד דובכ הלעתיו םמורתיו
ונתאמ הקלתסנש האובנה תעפשה ונל רזחתו ,םלועב האובנה עפש עפשיש
ךישמתו ."םכיתונבו םכינב ואבנו" :בותכש ארקמ הרהמ םיקיו ,וניתונוועב
ונלכ הכזנש דע ,השדקד תורישעו הרובגו המכח לארשי תיב ךמע לכ לעו ונילע
:הניכשה תארשהו האובנה תעפשה לבקל םייואר תויהל

(הצק)

וניאולחת לכלו וניתוכמ לכל המלש האופר ונאפרתו םיברה ךימחרב ונילע םחרתו
לארשי תיב ךמע ילוח לכל םימשה ןמ המלש האופר הרהמ חלשתו .וניבואכמ לכלו
תאופר (לארשי ךמע ילוח ראש ךותב ול אנ אפר אנ לא תינולפ ןב ינולפל טרפבו)
עבטה ךרדב האופר םוש לע הכימסו הוקת םוש ונל ןיא יכ ,ףוגה תאופרו שפנה
.התא ןמחרו ןמאנ אפור .תמא אפור םנח אפור התא יכ ,דבל ךילע םא יכ ללכ
:התא ונתלהת יכ העשונו ונעישוה אפרנו הוהי ונאפר

(וצק)

יתכרימ סנכ וניתוצופנו םיוגה ןיבמ ונירוזפ ברקו םיברה ךימחרב ונילע םחרו
לארשי ךמע ץובק ףסותיו הברתיו לדגתיו ,ץראה תופנכ עבראמ דחי ונצבקו ,ץרא
לארשי ךמע לש שודקה ץובק לע םיבר םינכש ופסותיו ,תעו תע לכב הברמ תופסותב
,ברו לודג ץובקב ,הלודג הנוכב ךינפל וניתולפת ללפתהל דימת הכזנו .תע לכב
םוצעו לודג יוברב הלפתה תיב לדגתיו הברתיו ."ךלמ תרדה םע ברב" :בותכש ומכ
דע רפסמו ךרעו רועש ילב םימוצעו םיבר םיתב ונבי םייתמאה םיקידצהו ,ברו
לודג ץובקב ולדגתיו וברתי רשא לארשי תיב ךמע תולפת יפורצמ תילכתו ץק ןיא
המ ץק ןיאל םישודק םיפורצ םהמ ףרצתו דחי תושפנהו םינבאה לכ ץבקתו .דאמ
םיברו םילודג םיאנ םינינב םהמ םינבנ ויהיו ,בשחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש
ךינפל ולע אל רשא םישדח םילודג םיעושעשב םהב עשעתשתו ראפתתו ,ץק ןיא דע
סינכת ץק ןיאל וברתיש השדקד םינינבהו םיתבה יוברמ רשא דע ,םלוע תומימ
ןילזאד תומשנהו תוקושעה תושפנה לכ תא השדקד םיתבה ךותל ףסאתו ץבקתו
תוצוח לכ שארב םיכפשנה תושודקה םינבאה לכ תא ,םיוגה ןיב םירזפמה ןיאלטרע
לכ לע םהילע םחרת התעמו ."תוצוח לכ שארב שדק ינבא הנכפתשת" :בותכש ומכ
,םהילע םימחר אלמתו םתא םהיתובא תונוועבו םהיתונוועב םיקושעה הלאה תושפנה
ונילעו םהילע םחר ,ךרעו רועש ןיא דע םהילעש תונמחרה םצע עדוי דבל התא יכ
ץוחמ םפסאתו ,התיבה ךתא םפסאתו םסינכתו ,תינש השדקב םצבקתו רזחתו ,ךנעמל
,תילכתו ץק ןיא דע ופסותיו ולדגתיו וברתיש הלפתהו השדקה יתב ךותל םינפל
:תע לכב הברה םינכש תופסותב דחי לארשי ךמע ץובק ידי לע

(זצק)

וניתונוועו ונתאטח לכל רפכתו חלסתו לחמתו ,ונילע םימחר אלמת הז ידי לעו
ואריו ולעיו ,הזה םויה דע ונרוענמ ךינפל ונעשפשו וניועשו ונאטחש וניעשפו
וניתונווע לכ לע רפכל םיחבזכו תולועכ וניתונחתו וניתולפת ךינפל וצריו
ישדק רה לא םיתואיבהו" :בותכש ארקמ םיקיו ,תויכזל וניתונווע לכ ךפהתו
הלפת תיב יתיב יכ ,יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע ,יתלפת תיבב םיתחמשו
."םימעה לכל ארקי

(חצק)

ןנעכו בעכ וניעשפ החמתו ,לארשי ךמע לכלו ונל םימשה ןמ המלש האופר ךישמתו
ריבעתו ."ךיתלאג יכ ילא הבוש ךיתאטח ןנעכו ךיעשפ בעכ יתיחמ" :בותכש ומכ
ךשחמ הרואל הלפאמ ונאיצותו השודקה שמשה רוא תא םיכישחמה םיננעה לכ קלסתו
םכל החרזו" :בותכש ומכ ,ונילע אפרמו הקדצ שמש חרזי רקב רואכו .לודג רואל
ןכש רמאי לבו" :בותכש ארקמ הרהמ םיקיו ."היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי
:"ןוע אשנ הב בשויה םעה יתילח

(טצק)

חור האובנ חור תניחב םהל שיש םייתמא םיקידצל ברקתהל םיברה ךימחרב ונכזתו
המדמה ונתוא לבלבי אלו המדמה חכה ןקתלו ררבל םדי לע הכזנש ןפאב תמאב שדקה
חכה היהיש הכזנ קר םולשו סח םיער םילובלבבו םיבזוכ תונוימדב םולשו סח
המלש הנומאל הז ידי לע הכזנש ןפאב ןוקתה תילכתב ונלצא חצו ךזו רורב המדמה
.ללכ םילובלב םוש ילב בוטה ךנוצרכ תמאב הנוכנו החצו הכז הרורבו הרשיו
ךנוצרב ךמלוע תארב התא יכ וניתובא יהלאו וניהלא הוהי ךב ןימאהל הכזנו
רקש לש םיגיהנממ םיברה ךימחרב ונליצתו ,תורמאמ הרשעב טלחמה ןיאמ שי בוטה
.הלילח םיבזוכ תונוימדב ללכ ונתעד תא ולבלבי אלו ,רקשה יאיבנ םיארקנ םהש
ונתעד לע הלעי אלש ונליצתו ונרמשתו ,שחנה תמהזו תאמטמ ונתוא רהטתו ךכזתו
אלו תוקחרה ינימ לכב םימסוקהו םישחנמה יכרדמ קחרתנו ,ללכ םסקו שוחנ םוש
הוהי םע םימת תויהל דימת הכזנ קר ,ללכ תויבזוכ תונומא םוש ונל היהי
ךנוצרכ תויתמאה המלש הנומאבו תמאב תוטישפבו תומימתב קר גהנתהלו ,וניהלא
ןמ םיסרוקפאהו םירפוכהו םינימה תועד לכ הלכתו רבשתו רקעתו ריבעתו .בוטה
םלוע יאב לכ ונימאיו ,םלועב השודקה הנומאה טשפתתש ךמלוע לע םחרתו .םלועה
םלועהש ,תמאהב םלכ ונימאי קר ,ללכ והתה תריקח רחא וכלי אלו ,םלועה שודחב
לע רשא ,טלחמה ןיאמ שי תישארב ימי תששב וארב רשא ךרבתי ונוצרב שדחמ אוה
."הנומאב והשעמ לכו" :בותכש ומכ ואולמו םלועה לכ דמועו םיק וז הנומא דוסי
בוטב תוארל הכזנ רשא דע ,םלוע ימי לכ המלש הנומאבו תמאב ךדבעל ונלכ הכזנו
םידסח ונמע השעתו .בוטה ךנוצרב דיתעל ךמלוע תא שדחתש תעב ונל השעת רשא
:רמאנו ,"תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל" :בותכש ארקמ ונב םיקיו ,םיבר
:"ךתנומא הבר םירקבל םישדח"

(ר)

המלשה ךתחגשה ךישמתו .השודקהו הבוטה ץרא ,לארשי ץראל השוח הרהמ ונאיבתו
תגהנתמש לארשי ץרא תשדקב ךמלוע תא שדחתו ,ולכ םלועה לכ לעו לארשי ץרא לע
יניע דימת התוא שרוד ךיהלא הוהי רשא ץרא" :בותכש ומכ ,דבל החגשה ידי לע
לכ לע המלשה ךתחגשה ךישמתו ."הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיהלא הוהי
דבל החגשה ידי לע ולכ םלועה לכ גהנתיו ,ואולמו םלועה שדחתיו ,ולכ םלועה
ךמלועב שדחמ תואלפנו תוארונ השעתו .ללכ עבטה ךרד יפ לע הגהנה םוש ילב
לש ריש ,םלועב שדח ריש ררועתיו ."םיוגה לכבו ץראה לכב וארבנ אל רשא"
ול העישוה ,השע תואלפנ יכ שדח ריש הוהיל וריש רומזמ" :בותכש ומכ ,תואלפנ
הכזנו .ונשפנ תודפ לעו ונתלאג לע שדח ריש ךל הדונו ."ושדק עורזו ונימי
לש םיריש ,תושדח תוחבשתו תורישו םינוגנ ךינפל ןגנלו ןנרלו רמזלו רישל
ןוגנהו רישה לוק עמשלו ,הוהי לע גנעתהל הכזנש דע ,עבטה ךרדכ אלש תואלפנ
לע ןגנתיש דחימה ךמשב לולכה עברמ שלשמ לופכ טושפ ריש אוהש ,דיתעל רעתיש
:"הנבי דסח םלוע" :בותכש ארקמ םיקיו ,ד"סח ןינמכ ןימינ םינשו םיעבש

(אר)

ינכז .אבה םלועל בוט קלח יל ןת ,תומא אלו היחאו םייח יל ןת םלוע לש ונובר
רעתיש הזה ןוגנהו רישה לוק עמשל הכזאש ינעישוהו ינרזע ,יננח יננח ,ינכז
הכזאש התעמ ינרזע ,ביטמו בוט ,םימחר אלמ .ךמלוע תא שדחתש תעב דיתעל
הזה םלועה ילבה לע לכתסהל ילבל ,אמלע יאהד וזיחמ ינזאו יניע םתסלו רבגתהל
ךמשל עגונ וניאש רובד םוש רבדל ילבלו ,ללכ םלועה הז לוק עמשל ילבלו ,ללכ
תא םקעל הכזאו .שודקהו לודגה ךמשל הלהתו חבשו ריש םהמ עיגיש ,ךתדובעלו
זחאתי אלו .םלועה הזב ללכ הפה חורו לבה םוש חינהל ילבל םלועה הזמ יראוצ
ילגרו ידיו יפוג תמוק לכ דבעשל הכזאו .ללכ הזה םלועה ילבהמ לבה םוש יב
יפו ינזאו יניע קר ,ךתדובעל עגונ וניאש רבד םוש םהב תושעל ילבל ,ךילא
ישוח לכו ידיג ה"סשו ירבא ח"מרו ילגרו ידיו יפוג לכו יתבשחמו יתעדו יבלו
םידבעשמו קזחו ץימא רשקב תמאב ךילא םירשקמו םיקבדמ ויהי םלכ ,יחכו
הזה רישה לוק דיתעל עמשל הכזאש דע ,םיחצנ חצנלו דע ימלועל תמאב ךתדובעל
םינזא ירשא .ןימינ םינשו םיעבש לע ןגנתי רשא ,דיתעל רעתיש ארונהו שודקה
הכזיש ,"ברקתו רחבת ירשא" .הזל םיוקמהו םיפצמהו םיכחמה ירשא ,תאז ועמשיש
לודגה רישה םהינפל ןגנתיש תעב םיקידצה לוחמ עמשלו תוארל םיכרחה ןמ ץיצהל
.דע ימלועל שודקהו

(בר)

םיערל ביטמו בוט ,ןויבאו לד הפשאמו רפעמ םיקמ ,םילפש היבגמ ,לכ ןודא
תעדי דבל התא יכ ,תמאב הזה בוטל הכזאש ןפאב ייחב תואלפ ימע השע ,םיבוטלו
גישהל רשפא יא רשא ,תאזה הוקתה תקושת תודידי תוקיתמ תומיענ תוברע תא
אל ןיע" :בותכש ומכ ,תעדי דבל התא םא יכ ,הזה רישה תומיענ ללכ חמב ספתלו
אלפ ימע השעו ,ינמכ קוחרו םוגפ לע םחר ."ול הכחמל השעי ךתלוז םיהלא התאר
הכזאש דע דימת ךיניעב בוטה תושעלו ערמ רוסל הרהמ ינכזו ינרזעו .םייחל
הוהי םענב תוזחל" ,םייחה ץראב הוהי בוטב תוארלו ,תמאב בוטה ךנוצרכ תויהל
:"חצנ ךנימיב תומיענ ךינפ תא תוחמש עבש םייח חרא ינעידות ,ולכיהב רקבלו

(גר)

יואר היהיש ןפאב ,הזה רישה לוקל הכז רבכ רשא יתמא קידצל ברקתהל ונכזתו
ותחכות ידי~לע ןדע ןג לש בוטה חיר ררועל לארשי ךמע לכ תאו ונתוא חיכוהל
הרהטל האמטמ וניתולעהלו ,תויכזל וניתונווע לכ ךפהל חכ ול היהיש ,הבוטה
השדקב וניתומשנו ונחורו ונשפנ תא קזחיו ןדע ןג חיר ונילע ךישמיו שדקל לחמ
עינכיו הלכיו רבשיו ,וניפדורו ונירצ לכ תא ונינפל עינכיו .הנוכנו הקזח
.אפוגד אנוזמ אוהש עשרה ושע לש בקע אוהש ארחא ארטסד בקע תא לטביו רקעיו
ריבגהלו ,אפוגד אנוזמ אוהש היתשו הליכא תואת ירמגל רבשל ונלכ הכזנש דע
ארקמ ונב םיקיו .תייתמאה הוהי תארי לש בוט חיר אוהש אתמשנד אנוזמ קזחלו
הרהטבו השדקב ונתיתשו ונתליכא לכ היהתו ,"רסחא אל יעור הוהי" :בותכש
םחליו ."ושפנ עבשל לכוא קידצ" :בותכש ומכ ,אתמשנד אנוזמ תניחבב הלודג
ךלמ גוע תפלק לטבלו תולכלו רקעלו רבשלו עינכהל ,ןשבה ךלמ גוע תמחלמ ונדעב
שחנה תמהוז םהש ,םלועבש ןינרחוא ןירטסהו תופלקה לכ םע ,םלועה ןמ ןשבה
:לארשי ךמעבש חכ ישולח רחא םיפדורה

(דר)

לע ,ןויבאו ינע םע לע הסוח ,םהינפב דמעל חכ ונב ןיא יכ תעדי התא הוהי אנא
לכ םע ונדעב ומחליש םייתמאה םיקידצה בל תא ררועתו ,םויה ונומכ חכ ישולח
,תירבה םגפמ טרפבו תואמטה לכמ ונרהטתו ,תוינחורבו תוימשגב וניפדורו ונירצ
לכ רשא ,השודקה לארשי הנחמל ץוח םולשו סח חלתשא אלו קחרתא אלש ןפאב
:םשמ םיחלתשמ תירבב םימגופה טרפבו םיאמטה

(הר)

לע ידעב ןגאש ינכזו ,הרהטל האמטמ הרהמ ינלעהו ילע םחר םימחר אלמ הוהי אנא
תוצחמ השלש ןיחמה ויהיש ,ףואנ תואתו םירוהרהה לכ ינפב לכשהו ןיחמה ידי
יתוא ףסאתו .תמאב תירבה תשדקל הכזאש דע ,תאזה הואתו םירוהרה ינפב תוסורפ
,"שודק ךינחמ היהו" :בותכש ארקמ םיקל הכזנו .השדקה הנחמ לארשי הנחמ ךותל
ךדבעלו ,שפנה יבגל ףוגה לטבל אפוגד אנוזמ עינכהלו אתמשנד אנוזמל הכזנש דע
:םלוע דעו התעמ בוטה ךנוצרכ תויתמא הבהאו האריב דחפב המיאב תמאב

(ור)

ךמע לכ לצאו ונלצא דימת תומלשב הארה היהתש ,השודקה הארה תא אירבתו קזחתו
ונליצתו ,יוארכ הושה גזמב דימת גהנתתו ,תוינחורבו תוימשגב ,לארשי תיב
ונילע ךשמיו ןקתתיש הכזנו .םלועבש םיאלחה לכמו הארה יילח ינימ לכמ ךימחרב
םלוע ילבהמ ינליצתו .השודקה הארה ידי לע ,ךינפל יתרכזהש םירבדה לכ תשדק
םתולעהלו םררבל ,םלועבש םילבהה לכ ןקתל הכזנו ,םיעותעת השעמ לבהמ ,הזה
הלודג הרהטבו השדקב תמאב הלפתו הרות ירובד רבדל ,השדקבש םילבהל םכפהלו
:בוטה ךנוצרכ

(זר)

שאר ימיב הכזנו .לודג תומלשבו הלודג הרהטבו השדקב הנשה שאר לבקל ונכזתו
םע יתמאה חכ לעבה לש ןיד תניחבב הלפתה תשדק ונילע ךישמהל ,םישודקה הנשה
תומלשב תירבה ןוקתל הכזנש דע ,הז ידי לע ןישענה םינוקתהו תושדקה לכ
ינפב תוסורפ תוצחמ השלש ויהיש ונישארבש ןיחמ השלשה לכ ןקתל ,תעדה ןוקתלו
םוש תאזה הואתל היהת אלש תמאה לכשהו תעדה ידי לע ונינפב ןגהל ףואנ תואת
לארשי ךמע לכו ינא ונלכ הכזנ קר ,םלוע דעו התעמ ללכ ונב הזיחאו הטילש
,תומלשב הלפתל הכזנו .ירמגל תאזה הואתמ שרפלו תמאב םירוהטו םישודק תויהל
ונילע עיפשתו .אוה ךורב םוקמה ינפל םינונחתו םימחר דימת ונתלפת היהתו
םחרל ןיכירצש ימ לכ לעו םינוגה םיינע לע יתמא תונמחר ונל היהיש םימחר
:בוטה ךנוצרכ וילע

(חר)

לדגלו ,בוטה ךנוצרכ םלועב הברה םירגו הבושת ילעב תושעל הכזנש ונרזעתו
,הלודג השדקב תייתמא האובנ חורל הכזנש דע ,םלועב ךתוהלא םסרפלו ךדובכ
תוריהבבו תוכזב ונלצא חצו ךזו רורב המדמה חכה היהיש המדמה חכה ררבלו
השדקב יוארכ שודקהו לודגה ךמשל םיחבשו םיראת רדסל הכזנש ןפאב ,לודג
שודח תנומא קזחתתו רבגתתו ,הלהתו הכרב לכ לע םמרמה ךדובכ םש ךרבנו .הלודג
החגשה ידי לע ולכ םלועה לכ גהנתיו ,דיתעלש םלועה שודחל הכזנש דע םלועה
,תואלפנ לש ריש ,םלועב שדח ריש רעתיו .ללכ עבטה ךרדכ אלש דבל תואלפנו
,עשרה ושע לש ובקע אוהש ארחא ארטסד בקע תא עינכתו .הנר םירה וחצפיו
ודיו" :בותכש ארקמ םיקיו ,ושע ידי םידיה לע ,בקעי לוק לוקה קזחתיו רבגתיו
הז ידי לעו ,ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצויה רהנה ונילע ךשמיו ,"ושע בקעב תזחוא
:ךינפל בוט חיר תולעהל הכזנ

(טר)

,הארי ימי םהש םישודקה הנשה שאר ימיב טרפבו .דימת תמאב המלש האריל ונכזתו
תעב טרפבו .המוצעו הלודג השדקד המיאו דחפו הארי ונילע ךישמתו ונילע םחרת
ךתאריו ךתמיאו ךדחפ עיפשתו ,הלודג הארי ונבלב אביש ונכזת רפוש לוק תעימש
ךינפל ווחתשיו ,םישעמה לכ ךוארייו ,םלוע יאב לכ לעו לארשי לכ לעו ונילע
:םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדגא םלכ ושעיו ,םיאורבה לכ

(יר)

תומלשה תילכתב הנשה שאר תשדק ונילע ךישמהלו לבקל ךימחרב ונכז ונכלמ וניבא
,הלודג האריב רתויב הבשחמה תשדקבו החמש ךותמ הלודג היכבבו הודחבו החמשב
היטרפ לכ םע ,יוארכ תומלשב הלודג השדקב רפוש לוק תעימש תוצמ םיקל הכזנו
ומכ ,הלודג האריבו המיאבו ,הב םיולתה תוצמ ג"ירתו היתונוכו היקודקדו
,העורת יעדוי םעה ירשא" :רמאנו ."ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" :בותכש
תראפת יכ ומורי ךתקדצבו ,םויה לכ ןוליגי ךמשב .ןוכלהי ךינפ רואב ,הוהי
."ונכלמ לארשי שודקלו וננגמ הוהיל יכ .וננרק םורת ךנוצרבו ,התא ומזע
שדחב ועקת" :רמאנו ."הוהי ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצוצחב" :רמאנו
רדסל הכזנו ."בקעי יהלאל טפשמ ,אוה לארשיל קח יכ ,ונגח םויל אסכב ,רפוש
תוצרל הכזנש דע ,לודג תומלשבו הלודג הנוכב תורפושו תונורכזו תויכלמ ךינפל
וחירהו" :בותכש ארקמ םיקיו .הרהמ לק שיח ונקדצ חישמ תא ונל איבתש ךתוא
בושנו ,ונתראפתו ונשדק תיב תא ונל הנבתו ונלאגל שיחתו רהמתו ,"הוהי תאריב
ונבישה ,תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ" האריב ךדבענ םשו ,ונצראל הנרו הליגב
יבל ןויגהו ,יפ ירמא ןוצרל ויהי .םדקכ ונימי שדח ,הבושנו ךילא הוהי
:ןמאו ןמא ,"ילאוגו ירוצ הוהי ,ךינפל

ט

(איר)

יתאלנו" יבבלב רוצע שאכ ,"ינושלב יתרבד שא רעבת יגיגהב יברקב יבל םח"
ימ ןיא יכ ,ךתוא תעדי התא םלוע לש ונובר םלוע לש ונובר ."לכוא אלו לכלכ
לכ םע ךא ,ללכ ךב אסיפת הבשחמ תיל יכ ,דבל התא םא יכ חצנל ךרבתת ךממ עדיש
אבל םהש ךמע לארשי ליבשב ךמלוע תארב ,ךתונתונע םצעו ךיתונינח לדגב ,הז
.דימת ךילא עגעגתהלו ףסכלו קקותשהלו ןיבהלו תעדל בל םהל תתנו ,אמלע לכד
רשא דע ,ונבלב ךתנומא תקושת תעידי תעבקו תעטנו ,םיברה ךימחרב ונתננח יכ
,הבהא תומכ הזע יכ" ,דימת ךילא הבהל שאכ רעוב םבל שודקה לארשי ךמע תויללכ
תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ ,הי תבהלש שא יפשר היפשר האנק לואשכ השק
ךא .ךונבהא םלוע תבהאו ,ונל הארנ הוהי קוחרמ ."הופטשי אל תורהנו ,הבהאה
הרוחש הרמה ילע הרבג ,תעדי התא רשאכ דאמ םימוצעהו םיברה יתונוע ברמ
יניא רשא דע ,בלה לע תודבכו תוירורפע םילפונ הז תמחמ רשא ,דאמ תובצעהו
תוצצונתה ךימחרב ילע ץצונתמ םימעפל םאו .יוארכ ךילא בהלתהלו רעבל לכי
סח הדמהמ ץוח בלה רעוב יזאו ,הזה תוצצונתהה רוא לבקל םילכ יל ןיא ,ךתוהלא
יתעדו ימצע ךישמהלו ילע לבקל םימעפל יאשר יניאו לוכי יניא רשא דע ,םולשו
תרזג רשא ,יל שיש לובגהו הדמהמ ץוח הוהי לא תולעל סרהא אלש תוצצונתהה הזל
לא תולעל וסרהי ןפ" :בותכש ומכ ,םולשו סח ךילא סרהל ילבל ונל תרסאו ונילע
:תובצעה ידי לע ירמגל םוטא בלה םימעפלו ,"הוהי

(ביר)

םלוע יזר עדוי התא ,תומולעתה עדוי ,אלכ אמלעד ונובר םלוע לש ונובר
תורתסנה לכ אלה ,ךינפל רפסא המו רבדא המו רמוא המ ,יח לכ ירתס תומולעתו
,םלוע יהלא .ךיניע דגנמ רתסנ ןיאו AE@ממ םלענ רבד ןיא ,עדוי התא תולגנהו
התאו ןושאר אוה התא ,ןומדק דיחי ,חצנל םיקו דעל יח ,לוכי לכה ,לכ ןודא
,שודקו םורמ ,ומש שודקו דע ןכוש אשנו םר" ,םיהלא ןיא ךידעלבמו ןורחא אוה
םיקו יח ,"םיאכדנ בל תויחהלו םילפש חור תויחהל ,חור לפשו אכד תאו ,ןוכשת
,ךמק בשחנ אלכ םלכ תומלועה לכ םע ואולמו םלועה לכ רשא ,שודקו םורמ ארונ
עדוי דבל התא ,ןיע ףרהכ ךלצא הלוע וניא ולכ םלועה לש ןמזה לכו ,שממ אלכ
ויזמ ונמיעטהלו ,ךתתמא ונעידוהל ,וניתובוטב ץפח התא ךיא ,ךמצעב ךתונמחר
,ךתוקבד תקושת תודידי תמיענ תברע תוארונ תואלפנו ,ךתוהלא תויחצנ םענ
,ונמע בבסמ התא תונוש תובסו םיבובס המכבו ,ונמע לגלגתמ התא םילוגלג המכבו
ררועתהל ידכ ונתבוטל לכהו ,ןלצל אנמחר ןירוסיב םימעפלו תחנב םימעפל
ךב קבדתהלו תמאב ךילא בושל םיערה וניכרדמו ונישעממ בושל ידכ תמאב ךתדובעל
רקבלו הוהי םענב תוזחל" ,ונשפנ תוחצחצב עיבשהל ךבוטמ עבשל הכזנש ידכ
לכבש החלצהה איה תאז רשא ,םלועה היהו רמאש ימ תא ריכהל ידכ ,"ולכיהב
.תוילכתה לכמ תילכתה ,תובוטה לכבש הבוטה ,תועושיה לכבש העושיה ,תוחלצהה
תילכת ליבשב ,הזכ בוט ליבשב ארבנש ,ול הלא רשא שיאש ,רפסי יכ ןמאיה התעו
םישעמ השעו לעפ אוהה ,ותשדק לצב ףפותסהלו הוהי לע גנעתהל ,הזכ יחצנו יתמא
יוא ,רבדנ המ רמאנ המ ,ונל היה המ יוא ,ונישע רשאכ ,הלאכ תובשחמו הלאכ
רמ לוקב קעצל םא יכ הז ןינעב רבדל םירובד םוש ונל ןיא תמאב יכ ,יובאו יוא
הוהיל רוצעמ ןיא ןידע יכ ,םימשמ הוהי אריו ףיקשי דע ,שפנה תולכ דע רהמנו
:םיחצנ חצנלו דע ימלועל תייחצנ העושי ,תייתמאו המלש העושי ןיע ףרהכ עישוהל

(גיר)

חכו תוכז ונילע וריאיש ,וניתובא יהלאו וניהלא הוהי ךינפלמ ןוצר יהי ןכבו
םחורב ונילע ובשני לודגה םחכבו ,המלש החמשל םדי לע הכזנו ,תמא יקידצה
תוירורפע ינימ לכו ,תובצעו הרוחש הרמ ינימ לכ ונבבלמ וריסיו ורעניו שודקה
:תמאב ךילא רעבלו בהלתהל הכזנש דע ,ונבל לע םילפונה תודבכו

(דיר)

ץוח ונבל בהלתי אלו רעבי אלש הרעס חורמ םיברה ךימחרב ונרמשתו ונליצתו
יקידצ תוכזו חכבו .הוהי לא תולעל סרהנ אלו ,הסירה ארקנה םולשו סח הדמהמ
וחכ רשא ,הרעסב שא יסוס לע בכור היהש איבנה והילא תשדק ונילע ךישמת תמא
ןיא יכ ,הדמהמ ץוח הרעסב רעובה שאה ונתאמ לטבלו עינכהל ונילע םג קיפסמ
ןיא יכ ,תובהלתההו תוצצונתהה לש הז ןינעב גהנתהל ךיא ,המ דע עדוי ונתא
רעוב םימעפלו ,ירמגל םטמטמו םוטא בלה םימעפל ,ללכ הדמה ןוכל םיעדוי ונא
חכו תוכז לעו ,םימשבש וניבא לע םא יכ ןעשהל ימ לע ונל ןיאו ,הדמהמ ץוח
לש וחור דגנ ךלהל עדויש ,"וב חור רשא שיא" ארקנ דחא לכש םייתמא םיקידצה
:דחאו דחא לכ

(וטר)

ךמע ונתאמ דחאו דחא לכ לע שודקה םחורב ובשניש םיברה ךימחרב ונכזו ונרזע
דע ,בוטה ךנוצרכ תמאב המלש החמשל הכזנש ןפאב ,הרהטו השדק חור לארשי תיב
תובהלתהבו הלודג הקושתב חצנל ךרבתת ךילא דחאו דחא לכ לש בל בהלתיו רעביש
דבל התא רשאכ .תמאב ותניחב יפל דחאו דחא לכל יוארכ הדמבו הגרדהב ץרמנ
ךמע ונלכ הכזנש דע ,דבל התא םא יכ תאז ןוכל עדויש ימ ןיא יכ ,הז לכ תעדי
לכמ רחבנה םע הלגס םע לארשימ דחאו דחא לכש ,אמלע לכד אבל לארשי תיב
קבדתנ דחאכ ונלכו ,בל תניחבב םש תויהל ךירצש םוקמל בל השענ היהי ,םימעה
,םיחצנ חצנלו דע ימלועל תמאב ךב ללכהל הכזנש דע ,תמאב ךילא בהלתנו ךילא
התעמ "םויה םכלכ םייח םכיהלא הוהיב םיקבדה םתאו" :בותכש ארקמ ונב םיקיו
:דעו הלס חצנ ןמא םלוע דעו

י

שדוחל ה"כ

(זטר)

,הרהמ לק שיח ףוגה הזב םלועה הזב בטיה יתעד בשיל ינכז םלוע לש ונובר
םלוע ינינע לכמו תואתה לכמ ףוסהו תילכתה המ בטיה בטיה יתעד בשיל הכזאש
תואשנתההו דובכה ומכ ףוגל ץוחש תואתה ןה ףוגל תוסנכנה תואתה ןה ,הזה
בטיה יתמאה יתילכת לע לכתסהל הכזאו ןהב אצויכו רוטנקהו האנקהו האנשהו
לכ יכ תעדי התא יכ ,םלועה הזב ללכ ימצע תא העטא אלו ,תמאב קזח תעדה בושיב
בשיל הכזנ םא יכ ,ללכ ונמצע ןיבשימ ונא ןיאש תמחמ איה ךממ ונתוקחרתה
לכו ,תובואכמו סעכ אלמ אוה רשא ,הזה םלועה ייח תורירמ ןינעב בטיה ונתעד
םיברעמ םלכו ,רבוע לצכ הלק העש יפל םה הזה םלועה לש םיגונעתהו תואתה
ודספהו ,גנעהמ רתוי םילפכ ילפכ החנאו ןוגיו ןירוסיו רעצבו הברה תונוגיב
ותישאר ,הנעלכ הרמ איהש דימ ותירחאב ןכש לכמו ,ויתואת תעב םג ורכשמ הברמ
תובואכמו סעכ וימי לכ םג ,החדנ הלפאו תוקלקלחו ךשח ותירחאו ,החנאו ןוגי
.ולמעב אשי אל המואמו ,ףצקו וילחו הברה

(זיר)

,קירו לבה הזה םלועה לכש ,ודקדקב אוהש לכ חמ ול שיש ימל ררבמו ראבמ רשאכו
למע םבהרו הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" :בותכש ומכ
רמא םילבה לבה" :םולשה וילע ךלמה המלש רמאש ומכו ,"הפוענו שיח זג יכ ןואו
ירפס ראשבו ,תלהק רפס לכב דוע הזב ךיראה רשאכו ,"לבה לכה םילבה לבה תלהק
תוערו לבה לכה יכ" ,ויתואתו הזה םלוע ילבה ןועגשו תוטשו תונג לדגמ שדק
רתויו" :בותכש ומכ ,בטיה ותעד בשיל הכוזש ימל דאמ ראבמ הזמ רתויו ,"חור
בשיל םיכוז ונייה םא ןכ לעו .'וכו "ץק ןיא הברה םירפס תושע רהזה ינב המהמ
םיאור םלועה הזב םג יכ ,ותמאל תמאב ךילא םיבש ונייה יאדוב ,בטיה ונמצע
ונא ,ףוס לכ ףוס יכ ,אבה םלועב ןכש לכו ןכש לכמ ,חור תוערו לבה לכהש
ונאו ,העלותו המר םוקמל בושנ רפע לאו ,ןודקפה לעבל ןודקפה בישהל םינכומ
לכ לעו ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתל םיחרכמ
םויל השענ המו רבד ונל רתוי אלו ,זא ונל רכזנ היהי לכה יכ ,םש השעמה
הנא ,ופא ןורחב םוקי ימו דמעי ימ ומעז ינפל ,הוהי לע בשחנ המ ,הדוקפ
ונל רוגי ימ ,הלכוא שא ונל רוגי ימ" חרבנ וינפמ הנא ,ונתפרח תא ךילונ
ןיאש תמחמ אוה ךממ וניקוחר לכ תמאב לבא ,השענ הכיא יחא ההא ."םלוע ידקומ
:ללכ ומצע תא האעטה ילב בלבש הדקנה דע ,ותמאל תמאב בטיה בטיה ונמצע ןיבשימ ונא

(חיר)

התא םגו ,החמש ידי לע אוה תעדה בושי רקעש השודקה ךתרותב ונל תילג התא לבא
ןודא ,יתובא יהלאו יהלא הוהי ךינפל יתאב ןכ לע ,החמשמ יקוחר לדג תעדי
הודחו זע ,וינפל רדהו דוה" :בותכש ומכ ,ךנועמב החמשה רשא ,הודחהו החמשה
םילודגה ךימחרב םיברה ךימחרב ,לארשי תיב ךמע לכ לעו ילע םחרתש ,"ומוקמב
תייתמא החמש ילע ךישמתו ,םייחצנה ךימחרב םייתמאה ךימחרב םיזונגה ךימחרב
,תע לכב ךתעושיב החמשאו הליגא .דימת חמש ךא תויהל הכזאש ןפאב ,םימשה ןמ
הכזאש דע ,חמה לא החמשה רשקל הכזאש דע ,"יהלאב ישפנ לגת הוהיב שישא שוש"
רמו לודג תולגב ,לזרבו ינע ילבכב םירוסאה יתבשחמו יתעדו יחמ תורחל איצוהל
תורירמ םצע לדג תעדי דבל התא רשאכ ,יתעד לע ידמע םוימ ,םינשו םימי הז
יובר ידי לע תע לכב השק דובעשו רמ תולג לבוסש ,יתעד לש תולגהו דובעשה
חמה לע םיאבה ,בלבש תוימימקעו תוטשו לבה לש םילובלבו תודרטו תוער תובשחמה
לכו ,"לבסה חכ לשכ" רשא ,דאמ יבלו יחמ תא םילבלבמו םימקעמו ,תע לכב בלהו
רשא ,דאמ רמהו דבכהו השקה תובצעהו הרוחש הרמה תמחמ אוה תעדה תולג רקע
ןכיה ,ללכ ונמצע בשיל םילוכי ונא ןיא הז ידי לעו .ונדועמ ונילע הרבגתה
ונא ןיא יכ ,יתמאה ןורחאה תילכתה לע תבשימ העדב בטיה בשחלו ,םלועב ונחנא
הרמה תמחמ ,ונתעד לש תולגה ףקת םצע תמחמ וננוצרכ ונחמ תא גיהנהל ןילוכי
הז ידי לע ,ונמצע ןיבשימ ונא ןיאש תמחמו .תע לכב תרבגתמה תובצעהו הרוחש
המ ונישעו ונאבש המל ונאבש דע ,םימלוע לכ ארוב ךרבתי םשהמ וניתוקחרתה רקע
,ונלקלקש המ ונלקלקו ,ונמגפש המ ונמגפו ,ונאטחש המ ונאטחו ,ונישעש
ךרבתי םשהמ וקוחר לדג ושפנב דחא לכ עדוי רשאכ ,ונקחרתנש ומכ ונקחרתנו
סח ,רתוי םיקחרתמ ונאש המ לכ יכ ,אילת אהב אהו .תמאב ותדובעו ותרותמו
הרוחש הרמהו תובצעה רבגתמש המ לכו ,רתוי תובצעהו הרוחש הרמה תרבגתמ םולשו
בשיל ןילוכי [ונא] ןיאש דע ,רתוי ותולגו תעדה לובלב רבגתמ ,םולשו סח רתוי
וניבא ונרזע אבי ןיאמ התעו ,םולשו סח רתוי םיקחרתנ הז ידי לעו ,ללכ ונמצע
ונומכ םינעמו םיעוגנ םילוחל הלצהו הפורתו רזע שקבנ ןיאמו ןיאמ ,םימשבש
יבואכמכ בואכמ ןיא יכ .וניבואכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה .הזה רודב םויה
.חצנל םיקו דעל יחה ,ביטמהו בוטה ,םייחה יחמ ,ךרבתי םשהמ הקוחרה שפנה
,המכחה תיב תא ונברחהש ונל יוא .דאמ ונברחנ יכ "ורעשו תאז לע םימש ומש"
יוא דאמ ונל יוא ,ונילגהש םוקמל ונתעד תא ונילגהו ,לכשה ילכיה תא ונפרשו
:ונל היה המ

(טיר)

ךיאו רבדל המ םיעדוי ונא ןיאש דע ,דאמ וביחרה ונבבל תורצ םלוע לש ונובר
וניוע ונאטח יכ ,וננוע תא אצמ םיהלאה ,קדטצנ המ רבדנ המ רמאנ המ ,רבדל
רשא דע ,אוטחו םכשה םוי םוי ידמ ,הזה םויה דע וניתויה םוימ ךינפל ונעשפו
לצכ רבועה םלועה הזב בטיה ונמצע בשיל ךיאו רבדל ךיא תעד םוש ונל ןיא
:יתמאה יחצנה ונתילכת לע בושחל ,רבוע

(כר)

הפורת תמדקה ,ונתירחא ביטהל קוחרמ תבשח רשא םימוצעהו םיברה ךימחרב לבא
םחכב רשא ,םייתמא םישודק םיקידצ רודו רוד לכב ונל תחלשו ,השונאה וניתכמל
הפורתו רוזמו ירצ ונל וניכהש דע ,ושעש המ ונמע ושעו ,ונקתש המ ונקת לודגה
המכו המכ ונל ורוהו םייחצנו םייתמאו םירקי םייח לש םימס ינימ המכו המכב
.תע לכב ונשפנ חמשל ונחנא םג הכזנש ןפאב תויתמאו תואלפנ תוצע יכרד
ונחכ לכב קזחתהל תורהזא המכב דאמ דאמ ונתוא וזרזש ונתיכז םיברה ךימחרבו
החמשנו הליגנ ,הוהיב חמשנ ונחנא םג .היהיש ךיא היהי ,דימת החמשב תויהל
םהכ ונקלח םש אלש ,יוג ונשע אלו ,לארשי ערזמ תויהל ונכז רשא ,ותעושיב
,םיארונו םיאלפנ םיסנב ,םימוצעה וימחרב ונליצהו ,םנומה לככ ונלרוגו
תישע תובר" ,תמאב םירשכ םישנא לעו םייתמאה םיקידצה לע קלוחו דגנתמ תויהלמ
הרבדאו הדיגא ךילא ךורע ןיא ,ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ ,יהלא הוהי התא
ודובכל ונארבש וניהלא ךורב ,"ךתראפת םויה לכ ךתלהת יפ אלמי .רפסמ ומצע
.תוניחבה לכב םיעותה ןמ ונלידבהו

(אכר)

ולא ,םורמ יהלאל ףכנ ,הוהי םדקנ המב ,ונילע יהולומגת לכ הוהיל בישנ המ
לכו ויד םימיה לכ ולאו 'וכו וילג ןומהכ הנר וננושלו םיכ הריש אלמ וניפ
תודוהל םיקיפסמ ןיא ,םיסלקמ תונושלו םירלבל םדא ינבו ,םיסומלק םימגא
תואלפנ תובבר תובבר ,תובבר יברו םיפלא יפלא ףלאמ תחא לע רפסלו ללהלו
ורפח רשא םיסכמו םיזונג ויה רשא םלועמ ועמשנ אלש םידסחו םיסנו תוארונ
לכו םישודקה וניתובאו ןמאנ העורה ונבר השמ לודגה םחכב וכישמהו ורתחו
תומשנה לכ ןובר ןוילעה ןוצרה לעבמ ,םהירחא םיאבה םייתמאה םילודגה םיקידצה
ןוחל םינוגה םניאש תא ןוחלו םחרל םייואר םניא רשא םחרל ,םישעמה לכ ןודא
ץראב םתויהב תאז םג ףאו" :רומאכ ,םיסאמנו םיזבנו םילפש םויה ונומכ
ונובזע אלו ךימחר ונורזע הנה דע ,"םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא
חכ ונל היהיש לודג תונשקעו תוקזחתהו ףקת ונל תתנו ,וניהלא הוהי ךידסח
ףיסוי ןכ ,םיסוח ונא ךלצבו ךתעושיב חטבל ,דימת ךלצא חרבל הנה דע קזחתהל
רתויו רתוי דוע ונילע ךישמהל ,םיסומע םע םחרל םימחרה בא וניהלא הוהי
בר"ל הכזנ דע ,םיסומכ ודמע ויתורצואב םימותחה םילודג םימחרו םיבר םידסח
ןידע ,הפצמו דמוע ינדוע ןכ לע ,"םיסוח ךבל תלעפ ךיאריל תנפצ רשא ךבוט
.תמאב תעדה בושיל התעמ דוע הכזאש הוהיב קזח יתלחותו יתוקת

(בכר)

הכזאש םימוצעה ךידסחבו ךימחרב יננחתש ךימחרל יפכ חטשל ךינפל יתאב ןכ לע
ךימחרב רשא ,דימת תובוט תודקנ תוריהמב יב אצמל הכזאו ,דימת החמשב תויהל
וניפמ איצוהלו ,םוי לכב תובר תווצמ תושעל ונתיכזו ,ונילע תלמח םיברה
רקבו ברע ,םוי לכב תוחבשתו תורישו תושקבו תונחתו תולפתו תובר תוכרב
ןיא םאו .בלה תא םיחמשמה םירשיה ךידוקפבו השודקה ךתרותב קסעלו ,םירהצו
הנוכב השדקד רובד םוש רבדל אלו ,יוארה תומלשב הוצמ םוש םיקל םיכוז ונא
םע ,הברה תלספב לבלבמו בברעמ ונתרות קסעו וניתלפתו ונישעמ לכ יכ ,היוארה
תומולעת עדוי התא יכ .תובוט תודקנ המכו המכ םהב שי ,םינפ לכ לע ,הז לכ
םיבוטה וישעמ לכב ותנוכ תוימינפ ןכ~יפ~לע~ףא ,לארשיבש תוחפהו עורגה ולפאש
ראפתמ התאו ,ןומרכ תווצמ םיאלמ לארשי יעשופ ולפאו ,תמאב דבל ךמשל אוה
.לארשיבש תוחפה לש הבוט העונת לכ םע דאמ עשעתשמו

(גכר)

תודקנ ימצעב אצמלו דימת ימצעב שפחל הזה ךרדב ךליל הכזאש ןמחרה בא ינכז
יתעד בשיל הרהמ הכזאש דע ,תמאב החמש ידיל אובל הכזאש ןפאב ,הברה תובוט
בושל הכזאש ןפאב ,הזה םלוע ינינע לכמו תוואתה לכמ תילכתה המ ,תמאב בטיה
,ףיסוא אל יתלעפ ןוא םא .הלסכל דוע בושא אלו ,םלוע דעו התעמ תמאב ךילא
ונחמשו ךבוטמ ונעבש .דימת ךיניעב בוטה תושעלו ירמגל ערמ רוסל הכזאו
למגת וניתונוועכ אלו ונל השעת וניאטחכ אל .תמאב ךדבעל ונבל רהטו ךתעושיב
ךדסחכ .םהמ תובבר יברו םיפלא יפלא ףלאמ קלח אלו םתצקמ אלו םהמ אל ,ונילע
רמאי יד ומלועל רמואה .חצנל ונשטת לאו ונמע השעת ךיתואלפנכ ךימחרכ
םיבר ךימחר הז לכ םע ,וניתורצב םיביחה ונמצעב ונא םנמא םאו .יד וניתורצל
חמש" ,ךימחר ברכ ונילע םחר ,ךמש ןעמל ונילע הסוח .דאמ םיבר ךימחר הוהי
.ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה .אשא ישפנ ינדא ךילא יכ ךדבע שפנ
:"יתעושת ינדא יתרזעל השוח .ינממ קחרת לא יהלא ,ינדא ינבזעת לא

אי

(דכר)

חתפ ,ןפגה החרפ םא הארנ ,םימרכל המיכשנ ,םירפכב הנילנ הדשה אצנ ידוד הכל"
תוברהל ינכז םלוע לש ונובר ."ךל ידוד תא ןתא םש ,םינומרה וצנה ,רדמסה
םיבשעו תונליא ןיב הדשל םוי לכב תאצל ליגר תויהל הכזאו ,דימת תודדובתהב
,ינוק ןיבל יניב הלפת וז החישב תוברהלו דדובתהל הכזא םשו ,הדשה חיש לכו
,םיחמצה לכו תונליאהו םיבשעה לכו הדשה חיש לכו .יבבל םע רשא לכ םש חושל
דע ,יתלפתו יתחיש ירבד ךותל םתויחו םחכ ונתיו ולעיו ,יתארקל וררועתי םלכ
,םלכ וללכיש ,הדשה חיש לכ ידי לע תומלשה תילכתב תמלשנ יתחישו יתלפת היהתש
לעו .יתלפת ךותב וללכי םלכ ,ןוילעה םשרש דע םתוינחורו םתויחו םתוחכ לכ םע
אלמ ךינפל השודק החישבו םינונחתו הלפתב תוברהל יבל תא חתפל הכזא הז ידי
ךינפ חכונ םימכ יבל ךפשל הכזאש דע ,יחיש לכ ךפשא ךינפלו ,םיבר םימחר
:יפטו יללוע שפנו ישפנ לע ,יפכ ךילא אשאו ,הוהי

(הכר)

ספאו ידי תלזא יכ האר ,הלילח הוקת ספא טעמכ הוהי ההא ,רזע רזע הוהי ההא
תובברו םיפלא ביח לע למח .ךילא יתרמא ףצפצמ ינא רפעמו קוחרמ קר ,יחכ
הלמחל יואר וניאש ימ לע למח ,ינומכ קוחר לע למח ,ינומכ םויה דע םימעפ
ינננח ,ילע םחר ,ילע םחר ,ילע למח ,ילע למח ,ילע למח ,ילע למח ,ינומכ
תונוועו םיאטחמ ינליצה ,ינדפ ינדפ ,יננח יננח ,ירמגל םנח תנתמב הוהי
םיעיגמ ויהש םירמהו םישקה םישנעמ ינליצה ,םנהיג לש הנידמ ינליצה ,םיעשפו
טובחמו תומה ךאלמ לש וברחמ ינליצה ,םייתמאה ךיטפשמ יפ לע םולשו סח יל
םלכא אלו שובא אלש ,תונויזבו תושובו תופרחמ ינליצה .םנהיג לש הנידמו רבקה
המלש הבושתב ינריזחה .יתאד אמלעב אלו ןידה אמלעב אל ,דעו םלועל לשכא אלו
לא ינליצהו ישפנ הרמש" .רמשא ךיטפשמ תאו ךלא ךיקחב רשא תא השע ,ךינפל
םחרלו ברקל ךלצא םיזונגה םישדח םידסח הלג ,ךידסח אלפה ."ךב יתיסח יכ שובא
םייתמאה םיקידצה וניתוברו וניתובא ןעמלו ךנעמל ,ינומכ םחרל יואר וניאש תא
,ךלמה ינודא העישוה ,םימשבש יבא העישוה .ילע םג ןגהל יאדכ םתשדק רשא
,םויה לכ ידי יתשרפ ,םימשב יבשויה יניע תא יתאשנ ךילא ,יפכ ךילא יתחטש"
ינדא םורמל יניע ולד" ,דימת ךנוצרכ היהאש ינכז ."הלס ךל הפיע ץראכ ישפנ
תרמאלו ךיתעושיל ולכ יניע .םידז ינוקשעי לא בוטל ךדבע ברע ,ינברע יל הקשע
לחיא דימת ינאו" .םחרי ילוא סוחי ילוא ,"םימשמ הוהי אריו ףיקשי דע ,ךקדצ
תעושתל םמודו ליחיו בוט ,ינדא םלועל חנזי אל יכ ,ךתלהת לכ לע יתפסוהו
ןעמל ונדפו ונל התרזע המוק ,וננטב ץראל הקבד ונשפנ רפעל החש יכ ,הוהי
:ןמאו ןמא ,"ךדסח

בי

(וכר)

המוקא .ויתאצמ אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא השקבא תובוחרבו םיקושב" הטטושא
היא שקבאו שפחא ,קוחרמל יניע אשא ,םירהה לא יל הכלא ."ריעב הבבוסאו אנ
,וריכהלו ואצמל הכזאש הלובחתהו הצעה היא ,"ודובכ םוקמ היא" ,אוה אופא
עבראב יתטטוש .םיברה יתונועב ינממ ץלח ,יתאצמ אלו הוהי תא שקבל טטושא
רמו רצ יכ .יתרצ תעב לא ךרחשל םינפ תשבב ךילא יתבש ,יתאצמ אל הפורת תונפ
ךינפ תרתסה יכ ,תינפ ןא ,תינפ ןא ,ישפנ יתעדי אל .דאמ יל רמו רצ ,דאמ יל
יוא .םימי לוחמ רתוי דאמ דאמ םימוצעהו םיברה יתונוע דיב ינגומתו ,ינממ
יתונועב יכ ,"הלאה תוערה ינואצמ יברקב יהלא ןיא יכ לע אלה" יכ ,יובאו
,דאמ השדקה ןמ םיקוחרה תומוקמל יתכלשנו ,יחומו יתעדו יבל םקעתנ םיברה
שקעתנו םקעתנו ,יבל תחשנו לבלבתנו םקעתנ רשא דע ,םיפנטמה תומוקמ םיארקנה
לשכ" רשא ,רפסמו ךרעו רועש ילב ,תוימימקע לע תוימימקע ינימ המכב לתפתנו
םיברה יתונוע לכ לע ,דאמ יל יוא ,יללאו יובאו חאו רצו רמו יוא ,"לבסה חכ
םה םג יניע רואו יחכ ינבזע רחרחס יבל" רשא דע ,הזה םויה דע ידועמ יתישעש
המ רמוא המ ."ודמע קוחרמ יבורקו ודומעי יעגנ דגנמ יערו יבהוא ,יתא ןיא
םיפלא יפלא ינוע תא אצמ םיהלאה ,קדטצא המ רבדא המ רמוא המ ,קדטצא המ רבדא
:"ךלמה לא דוע קעזלו הקדצ דוע יל שי המ התעו" ,רפסמו רועש ילב םימעפ תובבר יברו

(זכר)

םוש ןיאש תורהזא המכב ונתרהזהו תוחטבה המכב ונתחטבה רבכ םלוע לש ונובר
ילוא ,ךיתונינחלו ךימחרל יפכ שרפא יב ישפנ דוע לכ ןכ לע .ללכ םלועב שואי
,"ץראה לכב וארבנ אל רשא" תושדח תואלפנ שדחיו ויתואלפנ לככ הוהי השעי
שקבלו שרדלו שפחל הכזאש ינכז .םלש בלבו תמאב וינפל המלש הבושתב ינריזחיו
,תמאב ךילא ברקתהל הכזאש ןפאב ,הרהמ ךתוא אצמל הכזא רשא דע ,תמאב ךתוא
:יתנעשנ ךילע יכ ינרזע

(חכר)

וביחרה יבבל תורצ ."ינאיצוה יתוקוצממ ,וביחרה יבבל תורצ" אלכ אמלעד ארמ
,ינודא ההא ,הוהי ההא .רפסי יכ ןמאי אל רשא ,דאמ דאמ וברו ובגשו ולדגו
התא יכ .ךילא תויפוצ יניע ,ךל תויולת יניע ,םלוע לש ונובר םלוע לש ונובר
ובר יכ יינעב הטיבה .תילכת ןיאו ףוס ןיא דע ילעש תונמחרה םצע תמאה עדוי
יכ ,יברקב יבל ךפהנ ,ורמרמח יעמ ,יל רצ יכ הוהי האר" .יבבל תורצו יבואכמ
.תמאב ךאצמאש דע תמאב ךדובכ תא שפחלו שקבל הכזאש ינרזע ינכז ."יתירמ ורמ
תאזה ההובגה הרות קוחרמ ונתעדוהו ונילע ךימחר ורבגש םשכ ,יננח יננח
,היא ,השקבהו שופחה ידי לע הדיריה תילכת תילכתב ולפא ךתוא אצמל ןילוכיש
הוהי היא ,יתמשנו יחורו ישפנ היא ,יתרהט היא יתשדק היא ,אוה אופיא היא
,םימ ונתוא הלעמה היא ,ץראה תורעמ םירצמ ץראמ ונתוא הלעמה וניתובא יהלא
ךימחרב ןכ ,הילעה תילכת הדיריה היהתש ןיכוז הז ידי לעש ,ודובכ םוקמ היא
ךנוצרכ תמאב תאזה הרותה ירבד לכ תא םיקל הכזנש ונכזתו ונרזעת םיברה
אצמל הכזנש ןפאב ,םלועב הזונגה הרותה תאז ולגש םייתמאה ךיקידצ ןוצרכו
לכמ הרהמ תולעלו תאצל הכזאו ,הילעה תילכת הדיריה היהתו ,דימת תמאב ךתוא
בושלו ,הילעה תילכתב תולעלו ,םיברה יתונועב םהב יתלפנש םיפנטמה תומוקמה
:שודקהו לודגה ךדובכל ברקתהל הכזאו ,בוטה ךנוצרכ םלש בלבו תמאב ךינפל המלש הבושתב

(טכר)

לכתסהלו ,דימת יכרד סלפל הכזאו .תמאב ךדובכ םשל ישעמ לכ ויהיש ינרזעתו
ןיא םאו ,תוזירזב ותוא השעא זא ודובכו ךרבתי םשה ןוצר וב שי םא ,רבד לכב
לע אלו ,ללכ ידובכו ימצע לע לכתסא אלו .ותושעל ענמא ךרבתי םשה דובכ וב
ךימחרב הכזאש דע ,תמאב ךדובכלו ךמשל רבד לכב ןוכא קר ,םלועבש רבד םוש
.םלועב לודגה ךדובכ ראפלו םמורלו אשנלו לדגל ,הלודגה ךתעושיבו םיברה
,םלועל ונייח ימי לכ לודג תומימתב תמאב ךדבעל לארשי תיב ךמע ונלכ הכזנו
ונלכש רחא הטנ אלו ,ערה ונבל תורירש ירחא דוע ךלנ אלו .ללכ תומכח םוש ילב
לודגה ךדובכלו ךמשל ונבבלו ונתבשחמו ונתעד לכ הטנ קר ,תיעטמה ונתמכחו
תומימתבו תמאב הבהאב ךתרות ירבד לכ תא םיקלו תושעלו רמשל ,שודקהו
תואלמל הרהמ הכזנו .םלועמ םישודקה וניתובא וב וכרד רשא ךרדב ,תוטישפבו
לכ" :בותכש ומכ ,ךדובכל לכה תארב רשא ,ךמלוע תאירבב תיצר רשא שודקה ךנוצר
יקלח לכ ונידי לע ולגתיו ."ויתישע ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה
הרשעה לכ רשא ,תורמאמ הרשעב ארבנש םלועבש רבדו רבד לכמ שודקה ךדובכ
הלגתיש ,שודקהו לודגה ךדובכ ליבשב ויה םלכ ,םלועה תארב םהבש תורמאמ
:האירבה יקלח לכ ידי לע לדגתיו

(לר)

,תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןימיקמה םיקידצה ללכמ תויהל ינכז ,הוהי אנא
שקב דבוא השכ יתיעת" ,דבוא אלו הנינח יל ןת ,ינכז ינכז ,ינרזע ינרזע
,יהלאו יכלמ ינודא יבא אנ ,יוארכ ךתוא שקבלו שפחל הכוז יניא םאו ."ךדבע
ןאצ שקב ,םייחל אלפ ימע השע ,םיארונה ךידסחבו םיברה ךימחרב יתוא התא שקב
םוגפ לע למח ,ינומכ אונשו ךלשנו חדנ שפחו שקב ,ץבקמ ןיאו חדנ ןאצ ,תודבוא
תואתמ טרפבו תוואתה לכמ ינאיצוה .ינומכ סאמנו הזבנ לע םחרו סוח ,ינומכ
.יפטו יללוע לעו ילע הסוח ,ילע םחר ילע למח .םהמ ינליצה םהמ ינצלח ,לגשמה
ישפנ ברחמ הליצה" .לעילב תב ינפל ךדבע תא ןתת לא ,"ירצ שפנב יננתת לא"
לא ,םימ יקמעממו יאנושמ הלצנא ,העבטא לאו טיטמ ינליצה ,יתדיחי בלכ דימ
יכ הוהי יננע .היפ ראב ילע רטאת לאו ,הלוצמ ינעלבת לאו םימ תלבש ינפטשת
."יננע רהמ יל רצ יכ ,ךדבעמ ךינפ רתסת לאו .ילא הנפ ךימחר ברכ ,ךדסח בוט
.ינדפ ינלאג ינעישוה ,ינרזע ינרזע .יתקנאו יתחנא האר ,ידי תלזא יכ האר
םימחר אלמתו .ךינפל המלש הבושתב ינריזחהו ינייח ךדסחכ ,ימע השע ךדסחכ
יתיועשו יתאטחש םיעשפהו תונועהו םיאטחה לכ לע יל לחמתו חלסתו רפכתו ,ילע
:תירבה םגפב יתמגפש המ טרפבו ,הזה םויה דע ירוענמ ךינפל יתעשפשו

(אלר)

דאמ םיברה םיער םירוהרהה לכ לע יל חלסו ,יל רפכ יל לחמ יל חלס ,הוהי אנא
ןיב סנאב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב ,הזה םויה דע ידועמ יתרהרה רשא דאמ
לכ הז ידי לע ורפכתיו ונקתתיש דע ,תמאב ךתוא שפחלו שקבל הכזאו .ןוצרב
ירחאו ךירחא יתרהרהש םירוהרהה לכו ,בלבש תוימימקעה לכו םיער םירוהרהה
םלכ ,םינוכנהו םירוהטהו םישודקה ךיכרדו ךיתודמ ירחאו םייתמאה ךיקידצ
:בלה ירוהרה לע רפכל םיאב םהש ,ךינפל תולוע יתברקה ולאכ ונקתתיו ורפכתי

(בלר)

קחרת לא יהלא ,הוהי ינבזעת לא" .הנוילעה ךתשדקב ינצמאו ינקזח ,הוהי אנא
הכזאו ,תמאב ימצע רהטלו שדקל התעמ ינכז ."יתעושת ינדא יתרזעל השוח ,ינממ
לכבו תע לכב םלש בלבו תמאב תעדל הכזאש יננחתו .תע לכב ילע ךתוהלא שיגרהל
יתיוש" :בותכש ארקמ םיקלו .הלשמ לכב ךתוכלמו ,ךדובכ ץראה לכ אלמ יכ העש
ץיקהב ןיב ,הלילב ןיב םויב ןיב ,םלועל ךתוא חכשא אלו ."דימת ידגנל הוהי
,יתיתשבו יתליכאב ,ימוקבו יבכשב ,ךרדב יתכלבו יתיבב יתבשב ,הנשב ןיב
,העש לכבו תע לכב .יתועונת לכבו השעמו רובד הבשחמב ,יתבישיבו יתדימעב
םא" :בותכש ומכ ,םלועה לכ אלמ רשא ילע ךתלשממו ךתוהלא שיגרהלו אצמל הכזא
ינא ץראה תאו םימשה תא אולה ,הוהי םאנ ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי
ברקתהל ינכז ,עגר לכבו תע לכב בוטו דסח אלמ ,םימחר אלמ ,לכב לשומ ."אלמ
ישפנ תא יתפנטו יתכלכלש םיכולכלהו םיפונטה לכמ ינשדקו ינרהט .תמאב ךילא
הרהטל האמטמ הרהמ ינלעה .הזה םויה דע ידועמ יתישעש םיברה יתונווע ידי לע
םכילע יתקרזו" :בותכש ארקמ הרהמ ונב םיקו .הרואל הלפאמ ינאיצוה ,שדקל לחמ
:"םכתא רהטא םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ ,םתרהטו םירוהט םימ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts