חיק

הבשחמ ילב הרות םירמואש ,םתוא םיחבשמ ויהש ,םילודג שיש הרות~ישודחןינעל
ילב הרות רמול םילוכי יאדוב יכ ,ךכ~לכ הלעמ הז ןיאש רמא ,םדקמ ןויעו
ילב הרות רמולו ךרבתי םשהל רובדהו הבשחמה רשקל ןילוכי יכ ,ןויעו הבשחמ
;ךרבתי םשה לצא ולפא אלהו .הרות ןיבשוחשכ רתוי בוט לבא ,םדקמ ןויעו הבשחמ
תולגל הצורשכ ךרבתי םשהש ,(מ השרפ אשת יכ תשרפ הבר תישארב) שרדמב וניצמ
,הרפסיו האר זא" :קוספמ ודמלו .הרמואש םדק םימעפ עברא הרזוח אוה ,הרות
םשהש ,'וכו "הרפסיו האר" :תוניחב עברא ןאכב בתכנש ,"הרקח םגו הניכה
םדק םימעפ עברא הרותה ירבד רקוחו ןיכמו רפוסו האור ,לוכיבכ ,ךרבתי
ןיעלו בשחל ךירצש םדא~ןב ןכש~לכמ .םלועהל התוא הלגמ ךכ~רחאו ,הרמואש
:הרמואש םדק ,בטיה הלחת ותבשחמב הרות~ירבדה ררבלו רקחלו

הברה םישודק םירובח וטשפתנ רבכש תמחמ ,הרותב שדחל דאמ לקנב ושכעשרמאו
שדחל דאמ לקנב ,ונימיב טשפתנש תולגתההו תוחישה יפכו .וניתורודבש םיקידצמ
אצויכו ,'וכו רמאו קחצי יבר חתפ :שודקה רהזב אבומש המ לע רמא םג .הרותב
ףכת ,ויפ תא חתופ קר היהשכ קחצי יבר חתפ :רמא ,אשידק אירבחה ראשב הזב
בשחלו ןיעל רתוי בוטש ,ראבמ רבכ ןכ~יפ~לע~ףאו .הרות הלגמו רמוא היה דימו
:הרות (ןיטכארט ןירוקש)

טיק

םיאלמ םלכ םלועה ינב לכש ,הזה םלוע ירוסי ןינעמ םימעפ המכ ונמערבד
ולפאו םילודגה םירישעה ולפאו .הזה םלוע ול היהיש דחא םג ןיא ,םירוסי
םיאלמ םלכו ,תובואכמו סעכ םהימי לכ יכ ,ללכ הזה םלוע םוש םהל ןיא ,םירשה
,םידחימ םירוסי ול שי דחא לכו ,דימת החנאו ןוגיו תובצעו תוגאדו תודרט
םלכו ,דימת ונוצרכ רדסכ לכה ול היהיש ,םירשהו םיריבגה לכמ דחא םג ןיאו
םהב תצק יקבש ימ לכל עודיו רורב הזו ,דימת תוגאדו םירוסי םיאלמ דחאכ
ימ ולפאו .תאז לכ וניניעב םיאור ונייהו ,הזמ ונרבד םימעפ המכו .םהיכרדבו
םיסכנו רששע :םיגונעתה לכ ול שיו תומלשב הזה םלועה ול שיש ,וילע המדנש
'וכו םיכלמ תלגסו ןיטישכתו םיאלפנ םילכו םילודג םינומראו בר ןוהו דובכו
ינימ המכב דימת הברה תובואכמו סעכ אלמ ןכ~םג אוה ,בטיה וב ולכתסי םא
ודקדקב חמ ול שיש ימל תאז ראבל ךירצ ןיאו ,שוחב הארנכ ,םינינעו םינפא
לכ םג" :(ב תלהק) םולשה וילע ךלמה המלש רמאש ומכו ,תמאב םהב תצק לכתסמו
"זגר עבששו םימי רצק דלוי למעל םדא" :ביתכו ,'וכו "תובואכמו סעכ וימי
.(ד"י בויא)

זגר םיאלמו למעל ודלונ םלכ יכ ,לודג דעו ןטקמ םלועבש םדא~ינב לכ ללוכהזו
םשהל חרבל םא~יכ הזה ןוגיו למעמ לצנהל הלובחתו הצע םוש ןיאו ,ןירוסיו
למעל םדא" (:גי השרפ הבר~תישארב) שרדמב אבומש ומכו .הרותב קסעלו ךרבתי
רשפא יאו ,למעל דלונ םדא לכש רחאמ וניה ,'הרותב ולמעש ימ ירשא' "דלוי
למע ול היהי יאדוב ,אמלעד יללח לכ ול היהי םא ולפא ,ןפא םושב הזמ טלמהל
,הרות לש למעל למעה ךפהיש ושארב ויניע םכחה ןכ~לע ,הברה תוגאדו ןירוסיו
הזה םלועה למעמ לוצנ יכ ,ול ירשא זאו ,הרותב למעיש דלונ הז ליבשב רשא
:אבה םלוע ייחל הכוזו

.אבה םלועו הזה םלוע שיש ,םירמוא לכה הנה :הכרבל ונורכז ,ונבר רמאוהנע
ןכ~םג הזה םלוע םג שי רשפא ,אבה םלוע שיש םינימאמ ונא אבה םלוע הנהו
.דימת םילודג םירוסי םיאלמ םלכ יכ ,םנהיגה אוהש הארנ ןאכב יכ ,םלוע הזיאב
:ללכ הזה םלוע םוש אצמנ ןיאש :רמאו

כק

םשה תדובעב ,הכרבל ונורכז ,ונבר םע רבדמ היהש ,יל רפס ונמולש ישנאמדחא
,ותלפתב תונוכ ןוכל תצק קסוע אוהש ,הכרבל ונורכז ,ונבר ןיבהו ,וכרדכ
אלו ,הזב דוע קסעי אלש ,ול רמאו דאמ ,הכרבל ונורכז ,ונבר וילע דיפקהו
יבתכ דמל שיאה הזש יפ~לע~ףא) .וטושפכ תולמה שורפ ןוכי קר ,תונוכ םע ללפתי
תונוכ םע ללפתיש הצר אל ןכ~יפ~לע~ףא ,ותדקפ יפ~לע ,הכרבל ונורכז ,י"ראה
תונוכ םע ללפתמשכ ,הזל יואר וניאש ימש ,הכרבל ונורכז ,ונבר ול רמאו .(ללכ
ושרדו ,(ח"י םירבד) "תוששעל דמלת אל" :רמאנ ףושכב יכ ,ףושכ ומכ אוה
דמלת אל' :(חס ןירדהנס דכ הנשה~שאר הע תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןיאש ,לידבהל תונוכה ןינעב אוה ךכ .'תורוהלו ןיבהל דמל התא לבא ,תוששעל
םנוכל וניהד ,םהמע תוששעל אל לבא ,תורוהלו ןיבהל םא~יכ םתוא דמלל ןיכירצ
.הזל יואר וניאש ימ ,הלפתב

,זעל ןושלב ללפתהל רתוי בוט היהו ,ךרבתי םשהל תוקבד איה הלפתה רקע יכרמאו
דאמ קובדו ךומס בלה יזא ,וב םירבדמש ,ןושלב םיללפתמשכ יכ ,וב םירבדמש
ישנא ונל ונקת רבכ ךא .ךרבתי םשהל רתויב ומצע קבדל לוכיו ,הלפתה ירובדב
,ומצעל הלפתה רדס רדסל לוכי םדא לכ ואלש תמחמ) הלפתה רדס הלודגה תסנכ
אוה רקעה לבא .ונל ורדסש ומכ שדקה~ןושלב ללפתהל םיביח ונא ןכ~לע ,(אבומכ
לע ךרבתי םשה ינפל ןיללפתמש ,הלפתה רקע והזש ,וטושפכ תולמה שורפ ןוכל קר
.ךרבתי וב ןיקבדתמו ןיברקתמ הז~ידי~לעו ,רבדו רבד לכ

שורפ ותעדב בשחל ךירצ ןיא ,ימלשורי ןוגכ ,דימת שדקה~ןושלב רבדמש ימהנהו
םיקידצה לצאו .הלפתב ותנוכ רקע הזו ,רמוא אוהש המ ונזא הטיש קר ,תולמה
םה 'וכו הכרבל ונורכז ,י"ראה לש תונוכה לכ םלצא ,הלעמב םילודגה םייתמאה
:תונוכה לכ םילולכ םהלש תולמה שורפבש ,תולמה שורפ

אכק

דאמ הלפתמ םיקוחר םהש לע ,הלודג אנלבקב וינפל ולבקש ,וישנא תא קזחמהיה
ולפי אלש ,תונושל המכב םתוא םחנמו םתוא קזחמ היהו ,ללפתהל דאמ םהילע השקו
הכוזשכ ולצא אוה היכז המכ ,ריגתנש רגה לצא אלה רמאו .הז ליבשב ןהיתעדב
חמשלו ומצע תא םחנל םדאל יואר ןכ~לע !רמאש ךורב דע דבל תובתה תרימא עדיל
.הלפתה לש תובתה רמול הכוז אוה םינפ~לכ~לע רשא לע ,ומצע תא

ול ןתנו ,ללפתהל דאמ השקש ,הלפת ןינעמ דחא טושפ שיא םע רבדמ היהשיתעמשו
ילוא יכ ,רמאש ךורב דע םא~יכ ללפתהל ךירצ וניאש ,ובלב בשחיש ,ול רמאו הצע
רבכ ןושארה לוגלגב ילוא יכ ,הלפתהמ הז קלח קר ןקתל הז לוגלגב ךירצ אוה
ושכע ךירצ אוה רמאש ךורב דע הז קלח קר ,הלפתה יקלח ראש הנוכב ללפתה
דע הנוכב ללפתהל טעמה הזב וחכ לכ סינכי ןכ~לעו ,הנוכב ללפתהל הז לוגלגב
,הז קלח ןקתל ךירצ ילוא :בשחי ,רמאש ךורבל עיגישכ ךכ~רחאו .רמאש ךורב
.ןלהל ןכו ,הנוכב קלחה ותוא דוע ללפתיו ,דוד ךרביו דע רמאש ךורבמ ןוגכ
ץמאתי קר ,וילע דבכו השק היהי יכ ,הלפתה לכב הלחתב ותעד לבלבי אלש ללכהו
דוע ךכ~רחאו ,הנוכב ללפתהל ןילוכי טעמ יכ ,הנוכב טעמ טעמ רמול םעפ לכב
:ל"נכ 'וכו טעמ

,טעמ קר ,הנוכב הלפתה לכ ללפתהל ןילוכי ןיא ברה יפ~לע תמאבש ,ראבמ רבכםג
יראמו ןידיד יראמ תיא יכ ,ותניחב יפל הלפתהמ קלח הזיא ללפתמ דחא לכ יכ
:רחא םוקמב ראבמכ ,'וכו ןילגרד

בכק

,המלש המוק איה הבשחמו הבשחמ לכש ,עודי רבכו .הלפתבש תורז תובשחמהןינעל
,תורז תובשחמה לע חיגשמ וניאו רדסכ ללפתמו דמוע םדאהשכש רמאו .אבומכ
ןיכירצ ןיאש ,רחא םוקמב ראבמכו) ונממ םריבעמו םתוא חצנמ אוה הז~ידי~לעו
,ללכ וירחאל טיבהל ילבלו ותלפתב רדסכ ךליל קר ,ללכ םהילע לכתסהל
הזל ,םתוא ליפמ אוה ותלפתב וכולה ךרדב יזא ,(וקלתסי אליממ הז~ידי~לעו
ןינעב לשמל ומכ ,שורפ .םירביאה ראשב הזב אצויכו ,לגר ךתוח הזלו ,די ךתוח
רבעו רובג אוהשכו ,םיברואו םיחצור הברה ןיב רבעלו ךליל ךירצשכ ,המחלמ
וכולה ךרדב די ךתוח הזל יכ ,םתוא ליפמ אוה וכולה ךרדב יזא ,םהיניב
,הלפתה ןינעב שממ אוה ןכ הזב אצויכו ,'וכו לגר ךתוח הזלו ,וליפמו
יזא ,םליפמו םתוא ןיחודו תורז תובשחמה לע ןיחיגשמ ןיאו רדסכ ןיללפתמשכש
הרז הבשחמ לכ יכ .ל"נכ 'וכו לגר הזלו די הזל ךתוח אוה ותלפתב וכולה ךרדב
לכתסהל ילבלו רדסכ ללפתהל רבגתמשכו ,אבומכ ,המלש המוק איהו ,הפלק אוה
:ל"נכ םירביא םירביא םהמ ךתוח וא םתוא גרוה יזא ,םהילע

גכק

ריטקאד וניא ,תקזמ הוקמש ,ול רמאיש ריטקאדהו ,ללכ תקזמ הניא הוקמש:רמא
הברה םינטק םיבקנ שי יכ ,ףוגה תואירבל דאמ הבוט הוקמ תליבט ,הברדא .ללכ
ןיכירצ םהו ,םדאה ןמ העזה אצוי םש ךרדש ,העזה יבקנ םהו םדא לש ופוגב
ידי~לעו ,םולשו סח ,השלחל לפלו שלחל לכוי העזה יבקנ ןימתסנ םא יכ ,חתפל
ויהי אלש קר .ףוגה תואירבל דאמ בוט הזו ,העזה יבקנ ןיחתפנ םימב הליבט
םירק םימה ןיאשכ לבא ,ל"נה םיבקנהל ישרטמ אימ זא יכ ,רתויב םירק םימה
:דאמ הבוט םהב הליבטה יזא ,דאמ

ימו ,ללכ םיקיזמ ,ינאוויראה ןירוקש ,םיפוגסו תודובעה ןיאש ,ראבמ רבכםג
:תולדג תמחמ קר והז ,םיפוגסהו הדובעה ול קיזמש

דכק

ךרבתי םשהל תוקקותשהו הבושת רוהרה םדאל עיגמ םימעפלש ,רמאש ומשביתעמש
הבושת רוהרהה הזב קזחתהל אקיד םוקמה ותואב םש ךירצש ,םוקמ הזיאב
תוקקותשה ירבד וא תושקבו תונחת לש םירובד הזיא םש רבדל ןוגכ ,תוקקותשההו
םוקמה הז ןיאש יפ~לע~ףא ,ומוקממ זוזי אלו ןיתמי אלו ,ןינעה יפכ בלבו הפב
יכ .אצויכו וכולה ךרדב קר ,הלפתו הרותל תועיבק םוקמב אלש ןוגכ ,ךכל ןכומ
וניאר ומצעב ,הכרבל ונורכז ,ונממ ןכו .קספיש תויהל לוכי ,ומוקממ זוזישכ
ונל הלגו ונמע רבדו ,תיבה עצמאב דמוע ראשנ םימעפלש ,םימעפ המכ הזכ ןינע
ךרבתי םשה תדובעל םיאלפנ םיכרד הלגו ,דאמ האנ החיששו האלפנ הרות
:םימעפ המכ היה ןכו ,הצרש המ רמגש דע ,ומוקממ זוזל הצר אלו ,'וכו לודג תוררועתהו

הכק

ירומזמ לכ רמול םילהת תרימא רקעש ,ול רמאו דחא םע רבד םילהת תרימאןינעמ
ונורכז ותוא לאשו .רומזמו רומזמ לכ ךותב ומצע תא אצמל ,ומצע לע םילהת
דוד שקבש תומחלמה לכ יכ ,תצק ,הכרבל ונורכז ,ונבר ול שרפו ,ךיא :הכרבל
לע ומצעל שרפל ןיכירצ לכה םהמ ךרבתי םשה והליציש ,םולשה וילע ,ךלמה
ליעל הזמ ראבמכו) םירומזמה ראשב הזב אצויכו ,ויתוליחו ערה רציה תמחלמ
,םולשה וילע ,ךלמה דודש ,םיקוספהמ ומצעל שרפי ךיא :ותוא לאשו .(אק ןמיסב
.הזב אצויכו ,(ו"פ םילהת) "ינא דיסח יכ ישפנ הרמש" :ןוגכ ,ומצע תא חבשמ
,תוכז ףכל ומצע תא ןודל ןיכירצ יכ ,ומצע לע שרפל ןיכירצ הז םג :ול בישה
תניחב אוה תאזה הבוט הדקנה תניחבב רשא ,הבוט הדקנו תוכז הזיא ומצעב אצמלו
ביתכ טפשוהי לצא אלה :הכרבל ונורכז ,ונבר ול רמאו .אצויכו ,דיסח
היבגה ךרבתי ותדובעו 'ה יכרדבש ,"'ה יכרדב ובל הבגיו" :(זי ב~םימיה~ירבד)
המ' :הלחתב םירמוא ונא רקבב אלה :הכרבל ונורכז ,ונבר ול רמא דוע .תצק ובל
לבא' :םירמוא ונא ךכ~רחאו ,דאמ ונמצע םיניטקמ ונאו ,'וכו 'ונייח המ ונא
,ונמצע תא םימירמו ונמצע םיקזחמ ונא ךכ~רחאש ,'וכו 'ךתירב ינב ךמע ונחנא
קחצי םהרבא ערז ותירב ינב ומע ונחנאש ,םיראפתמו ונתלדג תא םירפסמ ונאו
ןושארה רפס הזמ ןיעו .ל"נכ םשה תדובעב גהנתהל ןיכירצ ךכ יכ ,'וכו בקעיו
:"ידועב יקלאל הרמזא" :קוספ לע ,ב"פר ןמיסב

קזח קזח קזח


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts