חפ

ןליא ץקל רוסאש' ומכו .הכרצ לכ הלשבתנ אלש ,ירפ לכאל אלש ,דאמ רהזלךירצ
שלתל רוסא ןכ ,(וכ ארתב~אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'ונמז אלב
ול קיזהל הלוכי ,הלושב רמג םדק ירפ לכואהו .הלכאל רוסא ןכו הלושב םדק ירפ
הכירצ איהש ןמז לכ ירפה יכ .הז~ידי~לע ושפנ דבאל לכוי יכ ,ותמשנל דאמ
הל שי יאדוב ןכ~לעו ,לדגתהל תויח הכירצ איה יכ ,ךשומה חכ הל שי ,לדגתהל
הלשבתנש םדק ,הנמז םדק התוא ןישלותשכו התויחו התקיני תכשומש ,ךשומה חכ
הנממ קספ בוש ,הכרצ לכ תלשבתמשכ יכ ,ךשומה חכ הל שי ןידע ,הכרצ לכ ןידע
שי ןידע ,דוע לשבתהל הכירצשכ לבא תויח ךשמל דוע הכירצ הניא יכ ,ךשומה חכ
המצעל ךשמל ירפה לכות ,הלושב רמג םדק הלכואה הז ןכ~לעו .ךשומה חכה הל
לכות ןכ~לע ,ל"נכ ךשומה חכ ירפהל שי ןידעש רחאמ ,םדאה הז לש שפנה תויח
הכרבה ךרבמ םא ,הז לכ םעו .ושפנ דבאל לכויו ,ושפנ תויח המצעל ךישמהל ירפה
רתויב קזח אוה םא םגו ,הזמ לצנהל לכוי יזא ,םימש~תאריבו הנוכב ירפה לש
שי יכ .תודבא םש אצמלו ירפהמ תויח דוע איצוהל ןכ~םג לכוי ,'ה תדובעב
ןיזר ,דאמ םיארונו םירתסנ תודוס ,םיאלפנ םירבד הזב שיו ,םידובא םירבד
הלשבתנש םדק ,ירפ לכאל אלש וניה ,דאמ הזמ רהזל ךירצ םדאהש ,רקעהו .ןיאלע
.הכרצ לכ

ולשבתנ אלש תורפה םא לבא ,הזל ליעומ וניא ותיבב תורפה ןילשבמשכ םג יכ,עדו
,שולתב ןהילאמ ןילשבמ ןיששענש דע ,ןמז הזיא םיחנמ םה ,ןליאה לע ןכרצ לכ
הברה תופיחר ףחרמ אוהו עגי אוהש םדאה ומכ המוד הזו .ןלכאל רתמו ,ליעומ הז
ולשבתנש םדק ,ושלתנש תורפה ולא ןכ~ומכ ,חוני רשא דע ,(ןיפאס ןירוקש) ויפב
:םימותס םירבדהו .ןלכאל רתה שי זאו ,ןתפיחרמ וחוניש דע ןיתמהל ךירצ ,ןכרצ לכ

םידמוע םהו תורפוש םדיב םיזחוא םלכו ,םינממ המכ ויתחתו ,ךאלמ שיש,עדו
ךכ~רחאו ,העורת העיקת םיעקות םהו ,תודבא רחא דימת םיששפחמו דימת םירפוחו
.הלודג החמששו שער הששענ ,הדבא הזיא םיאצומ םהשכו ,העיקת םיעקותו םירזוח
,תוואתה ידי~לע הברה תודבא םידבואש המ וניה ,םידובא םירבד המכ שי יכ
דבוא אוה קידצ אוהש ימ ולפאו ."דבאת םיעשר תואת" :(ב"יק םילהת) תניחבב
םיקידצה ולפאו ."וקדצב דבא קידצ שי" :(ז תלהק) תניחבב ,םימעפל ןכ~םג
:(ג"פ םילהת) תניחבב ,םימעפל ןכ~םג םידבוא םה ,תודבא רחא םישקבמו ןירפוחה
הזו ,םימעפל םידבואו םירזוח תודבא רחא םירפוחה ולפאש "ודבאיו ורפחי"
,העיקת :תובת ישאר דבא'ת םיעשר תואת :הזו ."דבאל תע" :(ג תלהק) תניחב
םיעשר תואת' תניחב םהש ,תודבאה רחא םיששפחמה םיכאלמה יכ ,העיקת ,העורת
דאמ השקש ,זא ריכזה םגו .ל"נכ ת"רת םיעקותו תורפוש םדיב םיזחוא םה ,'דבאת
.(אכ ארתב~אבב) 'המכח הברת םירפוס תאנק' זא ריכזה םגו .לבקמ תויהל דאמ
םיתבתכ אל יכ ,תצק חכשנ םג .םימותחו םימותס םירבד םה יכ ,הז לכ ראב אלו
,ל"נה לכש :רמאו .(הנושאר הספדהב רבכ ספדנ רשאכ) זמר ךרדב םא~יכ ונמזב
הז ןינעו ,ל"נה תורפה ןינעו תירבה םגפל ןוקת םהש ,לולא תנוכ ןינע וניהד
:םילודג ןיזר הזב שיו ,דחא לכה ל"נכ 'וכו ךאלמה לש

טפ

ןיב ךותמה אוה תעדהו ,םיכפה ינש םה םיכודשה לכ יכ ,םיכודשה לכ ךדשמתעדה
שיש תעד~רבה ידי~לע םיששענ םלכ ,םלועבש םיכודשה לכ ןכ~לע .(א) םיכפה ינש
,דאמ םיקוחר םיכדשמה ינש םימעפל יכ ,וגווז אצמל השק םימעפל ןכ~לעו .םלועב
.וגווז אצמל השק ןכ~לע ,הזמ הז רתויב םיכפה ינש םהו

אצמל לוכי הז~ידי~לעו ,ויפמ הרות עמשל תעד~רבהל אוביש ךירצש הזלןוקתהו
םהשכ ,םיכדשמה רבחל רשפא יא םימעפל יזא ,חכב תעדהש ןמז לכ יכ .ולש ךודשה
רשפא יא זאו ,ל"נכ הזמ הז דאמ לודג ךפהב םה םימעפל יכ ,הזמ הז לודג ךפהב
אצוי זאש ,ויפמ הרות עמשל ךירצ ןכ~לע .חכב תעדהש ןמז לכ םתוא רבחל תעדהל
,לעפה לא חכמ תעדה אצוישכ יזאו ,"הנובתו תעד ויפמ" :(ב ילשמ) תניחבב תעדה
תובת~ישאר ךודיש תויתוא הזו .הזמ הז לודג ךפהב םה םא ףא ,םכדשל לוכי יזא
יכ ,"והיפמ ושקבי" :והזו ."הרותו תעד ורמשי ןהכ יתפשש יכ" :(ב יכאלמ)
.ל"נכ לעפה לא חכמ תעדה איצוהל ידכ ,אקוד ויפמ הרותה שקבל ךירצ

שי תעד רבה לש םיטושפ םירובדב םגש ףא ,ויפמ אקוד הרות עמשל ךירצןכ~לעו
,הלכ תארקנ הרותה יכ .אקוד הרות עמשל ךירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,תעד ןכ~םג םהב
.'הסראמ אלא ,השרומ ירקת לא' :(:טמ םיחספ) הכרבל םנורכז ונימכח ורמאש ומכ
רמוא קידצהשכו .(ב) תויתוא ינימ ינש הב שי יכ ,םיכפה ינש ןכ~םג הב שיו
םוקמב םירישעו הז םוקמב םיינע הרות~ירבד יכ ,ןיכודש ךדשמ תניחב אוה ,הרות
םוקממ הרות~ירבד רבחל ךירצו ,(ןיד~תיב והואר קרפ הנשה שאר ימלשורי) רחא
םירבחמו ,הזמ הז םיקוחר םהש ,םירזפמ תומוקממ הרות~ירבד םירבחמ יכ ,םוקמל
רמוא תעד~רבה קידצהשכ אצמנ .םישדחמש שודחה הששענ הז~ידי~לעו ,דחי םתוא
הז~ידי~לעו ,אקוד הרות ויפמ עמשל ןיכירצ ןכ~לע .םיכודש ךדשמ אוה ,הרות
:ל"נכ וגווז אצמל ןילוכי

צ

רהזל ןיכירצ תמאב יכ .םינינע ינשב אוה ךודשה תעשב סרח ילכ תריבש לעםעט
:(:אמ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ ,ותשא תא שרגל אלש ,דאמ דאמ
הנמ אקפנ יאמל .הער השא ול שיש ימו ,'וכו םנהיג ינפ םיאור םניא השלש'
יכ ,ליעלד הנמ אקפנה ןאכ רמא אל הז ינפמש ,םישרפמה ושרפו .'הבהאב ילובקל
יאמל .ונוק תעד לעו ותעד לע םדאה תא ןיריבעמ םירבד השלש :םש אתיא הזל םדק
ןיכירצ השלשה ולאב יכ .וז הנמ אקפנ רמא אל ןאכו .ימחר יעבמל הנמ אקפנ
תריבש תניחב והזו .םנהיג ינפ האור וניא םדי~לעש רחאמ ,אקוד הבהאב לבקל
ירבש םש ןיכילשמ ויהש) םילשוריב היה תיסרחה רעש יכ ,ךודשה תעשב סרח ילכ
בותכש ומכ ,םנהיג לש החתפ דגנכ אוה רעשה הזו ,(םש י"שר שרפש ומכ ,םיסרח
והז 'םנה ןב יגו' ."תיסרחה רעש חתפ רשא םנה ןב יג לא תאציו" :(ט"י הימרי)
:(טי ןיבורעו :בל הכס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םנהיגה תניחב
והזו .'םנהיג לש החתפ והזו ,םהיניבמ ןשע הלועו ,םנה ןב יגב שי תורמת יתש'
ןיזמרמש וניה .םינינע ינש הזב ול םיזמרמ יכ ,ךודשה תעשב סרח ילכ ןירבושש
ךניא הז~ידי~לע יכ ,הבהאב לבקת קר ,הב דגבת לבל רהזת ,הער השא איה םא :ול
היהת אלו ,םנהיג שי יכ ,רכזו עד ,הבוט השא איה םאו .ל"נכ םנהיג ינפ האור
הז לכו .םנהיג שיש רכזת רוכז יכ ,יוארכ ךמצע שדקתו ,ךתואת רחא ךשמנ
החתפ תניחב אוהש ,תיסרחה רעש תניחב אוהש ,סרח ילכ תריבש ידי~לע ול ןיזמרמ
:ל"נה םינינע ינש ול ןיזמרמ סרח ילכ תריבש ידי~לע ןכ~לעו ,ל"נכ םנהיג לש

אצ

:(כ תומש) "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו

יכ ,דאמ דאמ לודג תלעות אוה םייתמא םיקידצל תמאב תורשקתהה יכ,עד
ןילטבתנו ןינידה ןיקתמנו ,ןווע תרפכלו המלש הבושתל ןיכוז הז~ידי~לע
שודקה רהזב אתיא יכ ,התניכשו אוה ךירב אשדק דוחי הז~ידי~לע הששענו ,ירמגל
האלע אמלע ,ןישידק ןימלע ןירת' ."ודעונ םיכלמה הנה יכ" :(:ור ףד שגיו)
ורבעתא ןיבוח לכו ןיריהנ ןיפנא לכ ןידכ אדחכ ןרבחתמ דכ ,'וכו האתת אמלעו
.םש ןיע ,'וכו

ךשמנ האתת המכחו .האתת המכחו האלע המכח :המכח תוניחב ינש שי יכ ,עדיכ
םע דמלמ ברהש המ יכ ,דימלתהו ברה ומכ אוהו .םשמ לבקמו קנויו ,האלע המכחמ
,האלע המכחו .האתת המכחו האלע המכח תניחב אוה ,ונממ לבקמ דימלתהו ודימלת
הזש ,ונממ לבקמ דימלתהש המו ,דוי תניחב הז דימלתהל דמלמ ברהש המ וניהד
:וט הגיגח) ריואב חרופה לדגמ תניחב אוהש ,דמל תניחב אוה ,האתת המכח תניחב
ןיבמ הז~ידי~לעו ,רמוא ברהש המ עמושו ריואב חרופ בלה יכ .(םש י"שר ןיע
םירבד רמול ךירצ ברה יכ ,בלה ידי~לע אוה דימלתה תנבה רקע יכ ,עמושה םדאה
ומכו ,ברה רמאש המב ,ןנובתהלו בלה ןתל ךירצ דימלתהו .בלה לע ןיבשיתמה
אוה לבקמ דימלתהש המ ןכ~לעו ."ןיא בלו המכח תונקל" :(ז"י ילשמ) בותכש
.ברהמ דמלה דימלת ןושל ,דמל תניחב הזו .ל"נכ חרופה לדגמ תניחב ,דמל תניחב
.דוי דמל תניחב םה ,האתת המכחו האלע המכח תניחב םהש ,דימלתהו ברהש אצמנ

ןיכשמנ םלועבש תומכחה ללכו ,האלע המכח תניחב אוה השודקה הרותה ללכ יכ,עדו
הרותהמ םידרפנ םה האתת המכחמ םיקנויש םלועבש תומכחהשכו ,האתת המכח תניחבמ
ברהש המ ןיבהל הצור וניאש דימלתה ומכ ,האלע המכח תניחבמ ,ךרבתי םשהמו
,םש אוה רשאב םדא לכ יכ .הניכשה תולג תניחב ,הנבלה טועמ תניחב הז ,רמוא
המכח תניחב אוהש ,ךרבתי םשהלו הרותהל אוהש םוקממ ולכשש רשקל ךירצ אוה
ילשמ) תניחב הז ,ךרבתי םשהמ ,םולשו סח ,ותמכחו ולכשש דירפמ םא לבא .האלע
תמיגפ ,םולשו סח ,םרוגו ,םלוע לש ופולא דירפמש "ףולא דירפמ ןגרנו" :(ז"ט
תומכחה רשקמ וניאש וניהד ,האלע המכחב האתת המכח רשקמ וניאש ידי~לע הנבלה
:ל"נכ האלע המכח תניחב אוהש ,הרותהלו ךרבתי םשהל םלועה לכ לש

םיקידצה לש ןתחישש יכ .האלע המכחב האתת המכח םירשקמ םה םייתמא םיקידצהלבא
ורמאש ומכו ,דאמ דאמ הרקי איה ,ןילח תחישש םירפסמו ןיחיששמ םהש םייתמא
ןיכירצ םימכח~ידימלת לש ןתחישש' :(טי הרז~הדובע) הכרבל םנורכז ,וניתובר
המכחל הרשקמו האתת המכח היבגמו ןיברחה תומלוע הנוב תמאה קידצה יכ ,'דומל
םע~ןומה לש לכשה יכ .םע~ןומה םע רבדמש ,וירבד ירופסו ותחישש ידי~לע האלע
רשקמ תמאה קידצה לבא ,האלע המכחמ דרפנ אוה ,ךרבתי םשהל ותוא םירשקמ םניאש
המ ןינע הזו .ךרבתי םשהל עשרה לש המכחהו לכשה ולפא ,ןומהה לש לכשה
םע רבדמשכ ךא) ם"וכע םע ולפא וא םינוגה םניאש םישנא םע םירבדמ םיקידצהש
המ תניחב הזש ,קירו ספא ראשנ אוהו ,ונממ בוטה איצומ קידצה יזא ,ם"וכע
ולכשש היבגמ קידצהו ,םיעשר םע רבדמ קידצהשכ יכ ,(ירצמה תא הששמ גרהש
קידצה יכ .ךרבתי םשהל םהש םוקממ םלכשש רשקמו הלעמ יזא ,ךרבתי םשהל ורשקמו
לכ רשקמו ,הלודג הכאלמבו האלפנ המכחב םמע רבדמו ,ולכשש םצמצמ תמאה
.הבושת ידיל םאיבמ הז~ידי~לעו ,ךרבתי םשהל םירובדה

,וניתובר ושרדו ,"ךיתרבדמ אשי ךלגרל וכת םהו" :(ג"ל םירבד) תניחבהזו
םהילגר םיתתכמו םיכלוהש םימכח~ידימלת ולא' :(ח ארתב~אבב) הכרבל םנורכז
םירבדמ םייתמאה םיקידצה יכ .'םוקמ לש וירבדב ןינתונו םיאששונו ריעל ריעמ
ךא ,םלועה יקסעמ הזב אצויכו תומחלמ יקסעמ םהמע םירפסמו םיעשר םע םימעפל
םישובלב הרותה רוא שיבלמ אוה יכ ,הרותה לש לודגה רואה הזב שיבלמ אוה
.םירחא םיפורצב שבלתמ הרותה רואהו ,וללה םירבדב ושיבלמש דע ,הזמ הז םינוש
היהו רתוי רקפתהל לוכי היה ,עשרה םע שורפב הרות ףכת רבדמ קידצה היה םא יכ
.רתוי עשר הששענ

םס ול הששענ הכז' יכ .(ד"י עשוה) 'םב ולשכי םיעששפו םב וכלי םיקידצ'יכ
הרות ול ןילגמ ויה םא ןכ~לעו .(:בע אמוי) 'תומ םס ול הששענ הכז אל םייח
אוה יכ ,םולשו סח ,תומ םס ולצא הששענ היה יכ ,רתוי רקפתמ היה ,איהש תומכ
.הרותה ןמ קוחר

,ךלמה ימלתב וניצמש ומכו .םירחא םיפורצב הרותה ול שיבלהל ןיכירצןכ~לעו
הרותה שיבלהל דחאו דחא לכ בלב ךרבתי םשה ןתנו ,םינקז םינשו םיעבש בישוהשכ
י"שר שרפש ומכו ,(ט הלגמ) 'וכו 'תישארב ארב םיקלא' :ובתכו ,םירחא םיפורצב
ןכ~לעו .'וכו רתוי רקפתמ היה ,איהש תומכ הרותה ןיבתוכ ויה םא יכ .םש
םהב ןישיבלמ םהו ,ןילח תחישש ןומהה םע רבדל םייתמאה םיקידצה ןיכירצ
ולאמ םיקוחר םניא םה יכ ,םהש םוקממ םירובדה ולאב םתוא םירשקמ םהו ,הרותה
ןתוא הלעמו ןתוא רשקמ הז~ידי~לעו ,םמע רבדמ קידצהש ,םירופסהו םירובדה
רבדמ אוהש וניהד ,םוקמ לש וירבדב ןתונו אששונ אוהש תניחב הזו .ךרבתי םשהל
םתוא ןתונו םירובדה ןתוא אששונ אוהו ,אוהש םוקמב ומוקמ יפל דחא לכ םע
תמאה קידצהש אצמנ .האלע המכח תניחבל ,םשרשל םרשקמ אוה יכ ,ךרבתי םשהל
.האלע המכח םע האתת המכח רשקמ

,ךרבתי םשהל לודג רעצ שי יזא ,םולשו סח ,םלועה ןמ רטפנ קידצהשכ הזליבשבו
בושל וכזיש ,ןתבוטב םא~יכ ,םיעשר לש ןתתימב הצור וניא ךרבתי םשה יכ
הבושתב ןבישמ היהו ךרבתי םשהל ןתוא הלעמו םרשקמ היה קידצהו ,הבושתב
הטוסבו) שרדמב אבומש הזו .ל"נכו האלע המכחב האתת המכח רשקמ אוה יכ ,ל"נכו
.'םיערמ םע יל םוקי ימ יו :אוה ךירב אשדק חוצ ,ונבר הששמ תימ דכ' :(:גי
וניה ,יל תניחב ,דוי דמל תניחב םהש האתת המכחו האלע המכח תניחב ,אקיד יל
םיערמ םע ,האלע המכח םע האתת המכח וניה ,יל תוניחב רשקיו הלעיו םוקי ימ
הלעמו ,ךרבתי םשהל םרשקמו ,םלועבש םיערה לכמ האתת המכחה הלעמ אוהש וניה
האלע המכח םע האתת המכח תורשקתה תניחב ,יל תניחב הזש האלע המכחל התוא
תניחב תולעהל ,דאמ תאז לוכי היה יאדוב ,םולשה וילע ,ונבר הששמ יכ .ל"נכ
ומצע רשקל רקעה ןכ~לעו .ל"נכו םלועבש םיעשרו םיערה לכמ האתת המכחה
יזאו ,ל"נכ האלע המכחל האתת המכח רשקמו היבגמ קידצה יכ ,םייתמא םיקידצל
.הנבלה יולמ הששענ הנבלה תמיגפמ

אתוערב והיורת ונמדזא םיכלמ דכ' ,"ודחי ורבע ודעונ םיכלמה הנה יכ":והזו
בותכש ומכ) 'וכו 'אמלעמ ורבעתאו ןיפכתא אנידד יראמ והלכ 'וכו ןידכ ,אדח
,"המלש תמכח ברתו" :(ה א~םיכלמ) תניחב אוה יזאו .(ל"נה שגיו רהזב
ןיקתמנ יזאו .ל"נכו הנבלה תמיגפ אלמתנש וניהד ,'ארהס תאיברתאו' :ומוגרתו
רקעש ,תומוקמ המכבו ל"נה רהזב אבומכ) ,תונוועה לכ ןירפכתנו םינידה לכ
לכ ןוקתו הנבלה תמיגפ יולמו תורואה לכ תומלשו תונוועה תרפכו םינידה תקתמה
תוניחב םהש ,ןוילעה םלועב ןותחתה םלוע רבחתנש ידי~לע אוה לכה תומלועה
המכחב האתת המכח רשקמש ,קידצה ידי~לע הז לכו (.ל"נכ האלע המכחו האתת המכח
.ל"נכו םירבד ירופסב הרותה רוא שיבלמש ,ותחישש ידי~לע האלע

תובתכ) תרבדמ הואר :ומכ ,תורשקתהו גווז ןושל רבדיו .תא םיקלא רבדיו:והזו
,האתת המכח תניחב םיקלא .האלע המכחו האתת המכח תניחב הז תא םיקלא .(גי
רשקלו גוזל וניה ,(א) "םימשה תא" :תניחב ,האלע המכח תניחב הז FF@תא עדונכ
וניה רמאל הלאה םירבדה :תניחב ידי~לע הששענ הז ,האלע המכחב האתת המכח
ירופסב שיבלמ אוה הרותה ירובד וניה ,הלאה םירבדה שיבלמש קידצה ידי~לע
ושורפש ,"ותרמא עצב" :(ב הכיא) בותכש ומכ ,השבלה ןושל רמאל :והזו .םירבד
המכח רשקמ הז~ידי~לע ,םירבד ירופסב הרותה רוא שיבלמ קידצהש ידי~לעו .שובל
:ל"נכו האלע המכח םע האתת

ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב

בצ

ןושארה רפסב ראבמכ ,םילהת לטיפק הרששע רמול ,םולשו סח ,הליל~הרקמלןוקת
ינימ הרששע דגנכ םה םילהת לטיפק הרששע יכ .ןינעה םש ןיע ,(הר ןמיסב)
,גכר ףד סחניפ ,אק ףד רומא רהז ,זיק םיחספ) םילהת רפס םהב רמאנש ,הניגנ
ל"נה הניגנ ינימ הרששע יכ .'וכו ליכששמ ,ירשא ,הכרב :םהש ,(א) (גי ןוקת
ראבמכ ,ל"נה םגפהו הפלקה ךפה םה יכ ,ל"נה םגפהו הפלקה חכ לטבל חכ םהל שי
םהש ,ל"נה הניגנ ינימ הרששעה לש ןינעה הז יכ ,עדו .ןושארה רפסב םש הזמ
ףא ינצעי רשא 'ה תא ךרבא" הכרב :ולא םיקוספב זמרמ אוה ,ל"נה םגפ דגנכ
.(ב"ל םש) "האטח יוסכ עשפ יוששנ ירשא" ירשא .(ז"ט םילהת) 'וכו "תוליל
םילהת) "ימע הריש הלילב" ריש .(ט"י ילשמ) "תלכששמ השא 'המו" ליכששמ
םש) "הלילב יתניגנ הרכזא" ןוגנ .(ט"נ םש) "תחשת לא חצנמל" חוצנ .(ב"מ
םירחאל ןתת ןפ" ודוה .(ב) (ו בויא) "חלמ ילבמ לפת לכאיה" הלפת .(ז"ע
השא" היוללה .(ה"ל בויא) "הלילב תורימז ןתונה" רומזמ .(ה ילשמ) "ךדוה
:ולא םיזמר בטיה ןבהו .(א"ל ילשמ) "ללהתת איה 'ה תארי

יתלב הרקמ ול עראש ,םויה ותואב םרמאל םיכירצש לטיפק הרששעה םה ולא יכ,עדו
לא ליכששמ ירשא" .בל "ליכששמ דודל" .זט "דודל םתכמ" :םולשו סח ,רוהט
.זע "ןותודי לע חצנמל" .טנ "תחשת לא חצנמל" .במ "גרעת ליאכ" .אמ "לד
וללה" .זלק "לבב תורהנ לע" .הק "ומשב וארק 'הל ודוה" .צ "הששמל הלפת"
ןינעל דאמ דאמ לודג ןוקת םה םילהת לטיפק הרששעה ולאו .ןק "ושדקב לא
לש ארונה םגפמ ללכ דוע דחפל ךירצ ןיא ,םויה ותואב םרמאל הכוזש ימו ,ל"נה
אובי הז אטח ןוקת תוכזבו .הז~ידי~לע ןקתתנ יאדוב יכ ,םולשו סח ,הרקמה
'ה םילשורי הנוב" :(ז"מק םילהת) בותכש ומכ ,וניתוצופנ ץבקל ונקדצ חישמ
:ןמא ,ונימיב הרהמב ,"סנכי לארששי יחדנ

קזח

.אנינת ן"רהומ יטוקל רפס םלשנ

:הנק ץראו םימש רשא ןוילע לאל הלהת:םישודקה ויתוחישש ךותמ יתטקלש המ ,םינושארה לע ףיסומ הלאו

גצ

םנורכז ,וניתובר ורמא יכ .וילע םיקלוח ויהש תקלחמה ןינעל רמאש ,ומשביתעמש
לש ומורב םידמועה םירבד ולא' "םדא ינבל תלז םרכ" :(:ו תוכרב) הכרבל
וקסע לכש תמחמ ןכ~לע .'הלפת ,והינ יאמו ,םהב ןילזלזמ םדא~ינבו ,םלוע
הלפתב תוברהל דאמ םריהזהו ,וישנא םע רבדל הברמ היה הלפת ןינעב יכ .הלפת
הברה הזמ רתויו םישודקה וירפסב ראבמכ ,ונוק ןיבל וניב החיששו תודדובתהו
ןכ~לע .תודדובתהו הלפתב תוברהל ,רועש ילב תוקזחתהב ונתוא קזחו ונמע רבדל
םהש ,הלפת אוה וקסע לכ יכ ,וילע ןיקלוחו ותוא ןיזבמו וב ןילזלזמ םדא~ינב
:ןבהו .םהב ןילזלזמ םדא~ינבו ,םלוע לש ומורב םידמועה םירבד

דצ

עסנל ןיכירצש ,הנשה~שאר ןינע לע הרות ולצא בותכ היהש ,שודקה ויפמיתעמש
,הנשה~שארב ןיצבקתמש םישאר השלש ןינעמ םש ראבמ היהו .הנשה~שאר לע םיקידצל
ינב שאר אוה יכ ,שאר תניחב אוה קידצה יכ .קידצה לצא תויהל זא ןיכוזשכ
םע אב דחא לכו ,הנשה~שאר אוה יכ ,שאר תניחב ןכ~םג אוה הנשה~שארו ,לארששי
קידצהל ,שאר תניחב ןכ~םג והזש ,ושארבש וחמו ותעד רשקמו קידצהל ותעדו וחמ
ול היהו .דחי םישאר השלש וצבקתנש אצמנ ,הנשה~שארב (*לארששי ינב שאר אוהש
:הלבקל יתיכז אלו ,המלש הרות הזב

הצ

בוט ,תושקבו תוניחתו םילהת תרימאו ונוק ןיבל וניב החיששו תודדובתהןינעל
ןבכ ,ךרבתי םשה ינפל תוכבל הכזיש דע ,תמאב םלש בלב םרמאל ןיכוזשכ דאמ
הפצמו ובלב בשוחו תושקבו תונחת רמוא םדאהשכש ,רמא לבא .ויבא ינפל הכובה
הז תמחמ יכ ,ותעד תא ןכ~םג תלבלבמ איהו ,הבוט הניא הבשחמה תאז ,הכביש
תונחת תרימא תעשב ןיכירצ יכ .תומלשב םלש בלב תושקבה רמול לוכי וניא
לא ותעד ןוכל קר ,םלועבש ץוח תובשחמ ינימ לכ ומצעמ קיחרהל תושקבו
אליממ זאו ,והער לא שיא רבדי רשאכ ,ךרבתי םשה ינפל רבדמ אוהש ,םירובדה
הז לע הפצמו בשוחשכ לבא .תמאב הלודג היכבל אוביש דע ,ובל ררועתי לקב
הז~ידי~לע הלבלבתנ המצעב הרימאה יכ ,ודיב הלוע וניא הזו הז יזא ,הכביש
,תלבלבמש הרז הבשחמ תניחב ןכ~םג אוה ,הכביש הפצמו בשוחש הז יכ .ל"נכ
רבדל רקעה יכ ,הז~ידי~לע רבדמ אוהש המ בטיה עמשל לוכי וניאש ,הנוכה
הכזי םאו .ל"נכ ללכ תורחא תובשחמ םוש ילב ךרבתי םשה ינפל תמאב רובדה
:ל"נכ הז ליבשב ותרימא לבלבי אלו ,ואל ואל םאו ,בוט המ תמאב היכבל

וצ

דאמ ליגר תויהל הזב דאמ זרזל ל"ז וכרד היהש ,תודדובתה ןינעל רמאדוע
ןיאשכ ולפאש :רמאו .םויו םוי לכב ךרבתי םשה ינפל ותחישש שרפל ,תודדובתהב
ולפאש :רמאו .דאמ בוט ןכ~םג ,דחא רובד קר ןירבדמשכ ולפא ,ללכ רבדל ןילוכי
המכ רובדה ותוא רבדיו ,ותעדב קזח היהי ,דחא רובד קר רבדל לוכי וניא םא
םג דבל הז רובדב םימי המכו המכ הלבי םא ולפאו ,ךרעו רועש ילב םימעפ המכו
דע ,רפסמ ןיא םימעפ רובדה ותוא רבדל הבריו ,ץימאו קזח היהיו .בוט הז
:ותחישש שרפל לכויו ,ויפ חתפיו ,ךרבתי םשה וילע םחריש

אלש הפרשש~הנק לע ששחלל ןילוכי אלה יכ ,דאמ לודג חכ ול שי רובדהש:רמאו
החיששב דאמ ךיראהו ,תודדובתהמ הברה רבד ,הזמ רבדשכ זאו .ןבהו .תוריל לכות
קזחתהל ,הזב דאמ דאמ ונתוא זרזו ונתוא קזחו ,תונושל ינימ המכב האלפנ
םויה לכ ונל היהיש ונוצרש :רמאו .ונוק ןיבל וניב החיששו תודדובתהב תוברהל
ןכ~לע .תאז םיקל לוכי םדא לכ ואל ךא ,הז לע םויה לכ תולבלו ,תודדובתה ולכ
בוט הז םג יכ ,תודדובתה העש הזיא םינפ~לכ~לע םהל היהיש םהל תווצל חרכהב
ונוצר ,תמאב ךרבתי ותדובע לע וילע לבקל הצורו ,'הב קזח ובלש ימ לבא .דאמ
תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמ זא ריכזהו .תודדובתה םויה לכ ול היהיש
:'ולכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולו' :(אכ

זצ

תונחתו תולפת לעש רמאש ,ונוק ןיבל וניב החישה תלעמ ןינעל ומשב יתעמשדוע
םיברוא םהו ,םיגרטקמהו םילבחמה לכ םהמ ןיעדוי רבכ ,רבכמ תורודסה תושקבו
ךרדה לע ,לשמל ,ומכ .רבכמ םהמ םיעדויש תמחמ ,תולפתה ולא לש םיכרדה לע
םיעדויש תמחמ ,דימת םינלזגו םיחצור םיברוא םש ,לכל םסרפמו עודיה ,השובכה
םניא םש ,ןידע עדונ וניאש ,שדח ךרדו ביתנב ןיכלוהשכ לבא .רבכ הז ךרדמ
וניב ומצע םדאה רבדמש החישה יכ ,ל"נה ןינעל ןכ~ומכ .ללכ םש בראל םיעדוי
ןיא ןכ~לע ,שדחמ ובלמ הרמוא םדאהש ,השדח הלפתו שדח ךרד אוה ,ונוק ןיבל
ראש תרימא לע םג דאמ ריהזה ןכ~יפ~לע~ףאו .בראל ךכ~לכ םייוצמ םיגרטקמה
:םימעפ המכ ונירבדב ראבמכ ,תושקבו תונחת

חצ

לודג חכ ול שי רובדה יכ ,תושקבו תונחתו תודדובתהב תוקזחתה ןינעל רמאדוע
רבדישכ ןכ~יפ~לע~ףא ,בל ול ןיאש םדאהל המדנש יפ~לע~ףא ,םדאה תא ררועל
תניחב אוה ,רבדמש ומצעב והז ,אצויכו תושקבו תונחתו תוררועתה ירבד הברה
ישפנ" :(ה םירישה~ריש) תניחבב ,ךרבתי םשהל ושפנו ובל תוררועתה תולגתה
רבדיש ידי~לע םימעפלו .בלהו שפנה תולגתה אוה ומצעב רובדהש ,"ורבדב האצי
הז~ידי~לע ךכ~רחא אובי ןכ~יפ~לע~ףא ,ללכ בל אלב היהיש יפ~לע~ףא ,הברה
:לודג חכ ול שי ומצעב רובדה יכ ללכהו .שפנו בלב לודג תוררועתהל

טצ

ותחישש שרפישכ ,אוה תומלשב ונוק ןיבל וניב החישהו תודדובתהה רקעש:רמא
טעמכש דע ,םולשו סח ,ותמשנ אצתש דאמ ךומס היהיש דע ,ךרבתי םשה ינפל ךכ~לכ
םצעמ הרעשה טוחכ םא~יכ ופוגב הרושק ותמשנ היהת אלש דע ,םולשו סח ,עוגי
םנורכז ,וניתובר ירבדב ראבמ ןכו .תמאב ךרבתי םשהל ויפוסכו ועוגעגו ורעצ
ושפנ םיששמ ןכ~םא~אלא ,תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא' :ורמאש ,(ח תינעת) הכרבל
:ל"נכ וניה ,'וכו 'ופכב

שיא רבדי רשאכ אוה תודדובתהה יזא ,תודדובתהב רזוע ךרבתי םשהשכ אולה:רמאו
:והער לא

ק

ידי~לע םא~יכ ,תמאב רשכ שיא תויהל רשפא יא לודג דעו ןטקמש ,רמאש ילורפס
ואב אל םלכש ,רמאו םייתמא םימסרפמ םיקידצ המכו המכ ריכזמ היהו .תודדובתה
,בוט~םש~לעבה ידכנמ טושפ דחא שיא ספת םגו .תודדובתה ידי~לע םא~יכ םתגרדמל
היכבב ךרבתי םשה ינפל םעפ לכב ותחישש שרפמ הז םג :רמאו ,הכרבל ונורכז
,ךלמה דוד ערזמ םה יכ ,רתויב הזב םיליגר בוט~םש~לעבה ערזש :רמאו .הלודג
םשה ינפל דאמ ובל רבשמ היהש ,הז ןינע היה דוד לש וקסע לכו ,םולשה וילע
:רחא םוקמב ראבמכ ,דסיש םילהת רפס רקע והזש ,דימת ךרבתי

אק

ומכ ובבל םע רשא לכ תא ותחישש שרפל ןילוכי תוצח ןוקת תרימא ידי~לעש:רמא
אוה תוצח תרימא רקעו ,רבעה לע תוצח םירמוא ןיא אמתסמ יכ .תודדובתה ידי~לע
רשא לכ אצמל ןילוכי ,וז הניחבב תוצח רמאישכו ,םדאה םע ושכע הששענש המ לע
:תוצח תרימא ךותב ובבל םע

םילהת ירומזמ לכ ךותב ומצע תא אצמיש ,תוארל ךירצ אצויכו םילהת תרימאןכו
ןילוכי תומכח ילב תוטישפב לקבו .אצויכו תוחילסו תושקבו תונחתה לכ ךותבו
ללכ ליבשב רמאנש ,םילהתב טרפבו ,תושקבו תונחתה לכ ךותב ומצע תא אצמל
לכו וילע שיש רציה תומחלמ לכ םדא לכו .טרפב דחאו דחא לכ ליבשב ,לארששי
ערה רציה תומחלמ לע רמאנ ורקע יכ ,םילהתב שרפמו ראבמ לכה ,ומע הששענש המ
םייחה ךרדמ וענמל םיצורש ,םדאה לש םיאנושהו םיביואה רקע םהש ,ויתוליחו
ןינע לע קרו .םהמ ומצע רמשי אל םא ,םולשו סח ,תויתחת לואשל ודירוהלו
ברקתהל תוצעה לכ לש דוסיו שרשו ללכ רקע יכ .םילהת רפס לכ דסיתנ תאז המחלמ
שרפל ,תודדובתהו תושקבו תונחת יראשו םילהת תרימא קר אוה ,ךרבתי םשהל
קרו ,ךרבתי ותדובעל והברקיש ,וינפלמ שקבל ,ונוק ןיבל וניב ותחישש
ללפתהלו ריתעהל דימת דאמ ץימאו קזח היהי םא המחלמה חצנל ןיכוז הז~ידי~לע
.המחלמה חצני יאדוב זא ,היהיש ךיא היהי ,דימת ךרבתי םשה ינפל ןנחתהלו
:הכרבל ונורכז ,ונבר ירבדמ ונבה ךכ .ול ירשא

םיאלמ םהש ,הכרבל ונורכז ,ונבר ירפסב תובוט תוצע המכ םיאצמנש יפ~לע~ףאיכ
הצעה םיקל םדאהל השק בר~יפ~לע ןכ~יפ~לע~ףא ,ךרבתי םשהל ברקתהל תוצע
םינפ~לכ~לע ,היהיש ךיא היהי ,תושקבו תונחתו תולפת אוה רקעה ןכ~לע .המצעב
ךששחמ ותוא איצויש ,דימת ךרבתי םשהמ שקביו ,אוהש הניחב הזיאב ויפב רבדי
יפ~לע~ףאו .והנעיש דע ול ימד ןתי לאו ,תמאב המלש הבושתב והריזחיו רואל
,דאמ דאמ קוחר אוה ןידעו ,דאמ בר ןמז הז ךרבתי םשהל קעוצו ארוק אוהש
והנעי ףוס לכ ףוס יאדוב ,תושקבו תולפתב ץימאו קזח היהי םא ןכ~יפ~לע~ףא
ורמאש ומכו .ץמאו קזח קר ,קפס ילב יאדוב ,תמאב ותדובעל וברקיו ךרבתי םשה
םילהת) בותכש ומכ ,'קוזח ךירצ הלפתש' ,(בל תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
לבקתת אל םאו' י"שר שרפו ,"'ה לא הוקו ךבל ץמאיו קזח 'ה לא הוק" :(ז"כ
:'םימשמ 'ה אריו ףיקשי דע ,םלועל ןכו .הוקו רזח ,ךתלפת

תאז רכזלו תאז תונשלו לפכל ןיכירצ ךא .םימעפ המכ ונירבדב תאז ראבמרבכו
המ ,רועש ילב הז לע םילובלבו תושילח ינימ המכו המכ שי יכ ,םויו םוי לכב
ידכ ,םימעפ םיפלא תאז רזחל ןיכירצ ןכ~לע .בשחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש
,דימת ךרבתי םשה ינפל ןנחתהלו ללפתהל ,ודמע לע דמעל ץמאתיו קזחתיש
אל יכ .םימשב לא לא םיפכ לא ונבבל אשנ" .היהיש ךיא היהי ,ותדובעל והברקיש
:"וימחר ולכ אל יכ ,ונמת אל יכ 'ה ידסח .בזעי אל ותלחנו ומע תא 'ה ששטי

בק

,דחא בר ולצא היה ךומסב הזש ,יל רפסו ,הכרבל ונורכז ,וילא יתאב דחאםעפ
ל"נה ברה ינפל רמא ,הכרבל ונורכז ,ונברש וניה) ,הרות וינפל רמאו ומע רבדו
יתעמש םירובדה ולא קר ,ינפל הרותה התוא רמאיו רזחיש ,יתיכז אלו .(הרות
תכימס דוס םה תורו זעבש ,תורו זעב ןינעמ זא רמאש ,יל רפסש ,שודקה ויפמ
"יכנא לאוג יכ" :(ג תור) בותכש ומכ ,לאוג תניחב אוה זעב יכ ,הלפתל הלאג
:(:ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הלפת תניחב איה תורו ,'וכו
תורישב אוה~ךורב~שודקהל הורש ,דוד הנממ אציש ,תור המש ארקנ המל'
אל ךא ,הובג הרות הזב הלגש ,הכרבל ונורכז ,וירבדמ ןבומ היהו .'תוחבשתו
:העמשל יתיכז

הלוע וניא ,גישמ אוהש דאמ תוהובגה תוגשהה לכש ,זא רמאש ,ומשב יתעמשםג
הלגמ אוהש רובדו רובד לכב יכ .םלועה ינפב הלגמ אוהש ,רובד הזיא דגנכ ולצא
יפ~לע~ףא יכ ,שורפ) :םינותחתו םינוילע ,תומלועה לכ וב םייולת ,םלועה ינפב
,רועש ילב םימעפ תובברו םיפלא םיהובג םה הלגמ וניאש ולש תוגשהה יאדובש
לבא ,םימעפ המכ רחא םוקמב הזמ ראבמכ ,םלועה ינפב הלגמ אוהש המ דגנכ
לארששי תא הכזמ וניאש רחאמ ,ךכ~לכ ויניעב רקיו בושח וניא הז ןכ~יפ~לע~ףא
לכב יכ ,רובד הזיא ונממ עמשל ןיכוז םלועהשכ ,ולצא אוה רקעהו .הזב ךכ~לכ
.(ל"נכ 'וכו רובד

גק

,שיגרמו עמושש וניהד ,םדא הזיא זא דוע עמוש םדאהש ןמז לכ ,הלפתהתעשב
,ותלפת תעשב םדא לכ ךירצ יכ .בוט אל אוה ,ותלפת תעשב דחא םדא דוע דמועש
םעפ 'וכו לואש אבא רמאמבו .דבל ךרבתי םשהו ינא אלא םש ןיאש ,ותעדב ריציש
,הלפתה תעשב רתוי לודג לוטב ראבמ םש ,(הנ ןמיסב) 'וכו יבצ רחא יתצר תחא
ללכ ומצע תא ולפא שיגרי אלש דע ,הלפתה תעשב ךכ~לכ ומצע לטבל םדאה ביחמש
לכיהב דמוע םדאה ,הלפתה תעשב ,זא יכ ,ודבל ךרבתי םשה תא קר ,ותלפת תעשב
ןיאו ,לטבתנ ותושי אלה ,אוה ימ :(ו תואב) םש בותכש המ םש ןיע ,'וכו ךלמה
:םש ןיע ,'וכו ומצעב ךלמה אלא ןאכ

דק

,םירשכה םיטושפה םישנאה ,םדא~ינב םתס לש תוטושפה תודובעה תא דאמ בהואהיה
,םילודגה םירודסה ךותב תושקבו תונחת הברה רמול לוכיש ימ דאמ בהוא היהו
תורימז רמזל ,םימעפ המכ ונתוא חיכומו ריהזמ היהו .םירשכה םע~ןומהה ךרדכ
רמזל ץמאתמ וניאו ויניעב םכח אוהש ימ לע דאמ סעוכו דיפקמ היהו ,תבשב
אוה תודהיה רקע יכ ,תוטושפ תודובע ראש וא תבש~יאצומבו תבשב תורימז
:םימעפ המכ רבכ ונלצא ראבמכ ,תומכח םוש ילב ,רומג תומימתבו תוטישפב

,ודי~לע קלתסנש דבכה תאלוחה ול עיגהש םדק ,הכרבל ונורכז ,ומצעב אוהםגו
:תבש~יאצומבו תבשו תבש לכב הברה תורימז רמזמ היה וימי לכ ,הזל םדק

הק

הזיא ותרותב שדחל האריו ,ותרותב ןיעל לדתשיש ,ותוא ריהזהש ,דחאמיתעמש
ןכת לא ןוכל הכזת םא :ול רמאו .(וישנאמ המכו המכל הז לע ריהזה רשאכ) ,רבד
דאמ בוט ןכ~יפ~לע~ףא ,יתנוכ ןוכל לכות אל םא ולפאו ,בוט המ יתרותב יתנוכ
םירוהרהה לכ יכ .םירוהרהל לודג ןוקת אוה יכ ,הרותב רבד הזיא שדחל ןיכוזשכ
המדמ תניחב והזש ,הרותב רבד הזיא ןישדחמש ידי~לעו ,המדמה חכ ידי~לע םיאב
:המדמה ידי~לע ןיאבש םירוהרהה םגפ ןינקתמ הז~ידי~לע ,אתלמל אתלמ

,הרותב שדחל דאמ ריהזהש ,םימעפ המכו המכ שודקה ויפמ יתעמש ימצעב יכנאםג
ןיכוזשכ דבל דחא רובד ולפאש רמאו .רבעה לע דאמ דאמ לודג ןוקת אוהש רמאו
תמשנל הבוט אוהש רמא םג .דאמ לודג ןוקת אוה יכ ,דאמ בוט ןכ~םג אוה ,שדחל
:(א) וקלתסנ רבכש ,ויתובא

וק

,םינב דילוהל לכוי ןכ~יפ~לע~ףאו ,(ב) גווז תעשב הרות~ירבדב רהרהליואר
:ךכב ומצע ליגרהל דאמ בוטו .הרות ירוהרהב זא הקובד היהת ותבשחמש יפ~לע~ףא

זק

:רמאו הנע .ףואנ תואת איהש ,תיללכה הואתה תקחרהו סואמ ןינעמ רבד דחאםעפ
,הואתה תאז לבא ,הז~ידי~לע תויחו חכ םדאהל ףסותנ םינפ~לכ~לע ,הליכא הנה
ןיא יאדוב ,דאמ םדא לש וחכ תשתמו דאמ תויחה תקזמו תדספמ איה ,אברדא אלה
:דבל ןימה םויק ליבשב םא~יכ ,ללכ התוא ןיכירצ

חק

ןטק גונעת ליבשב ,םדאה אלה :רמאו הנע .םדא~ינב הששעמ ןינעמ רפס דחאםעפ
רמאו .אבה םלועה םע הזה םלועה לכ דיספהלו דבאל לוכי אוה העש עבר לש דחא
,העש לטרעפ א ןופ ןגעוו ל'גונעת ןייא ןופ שטנעמ א :ןושלה הזב זנכשא ןושלב
:אבה םלוע םעד טימ הזה םלוע םעד ראג ןרעוו ןא רע ןאק

טק

םש תויהל דאמ בוטש ,הכרבל שודקו קידצ רכז ,בוט~םש~לעבה רבק ןינעמ ימערפס
םייתמא םיקידצהש וניה ,(ז"ל םילהת) "ץרא ושריי םיקידצ" יכ רמאו .ורבק לע
,שממ לארששי~ץרא תשדקב שודק אוה םתזינג םוקמש ןיכוזש ,לארששי~ץרא םישרוי
:תירבה םגפל לודג ןוקת אוה לארששי~ץראו

יק

איה הריחבהש :תוטישפב ול בישה ,הריחבה אוה דציכ :ותוא לאש דחא שיאשיתעמש
,תאז יתמשרו .הששוע וניא הצור וניא םאו ,הששוע הצור םא ,תוטישפב םדאה דיב
םילגרמ םהש תמחמ ,דאמ הזב םיכובנ םדא~ינב המכ יכ ,דאמ ךרצנ אוה יכ
סח ,הריחב םהל ןיאש םהל המדנ ןכ~לע ,דאמ םהירוענמ םהיכרדבו םהיששעמב
לכל שי יאדוב יכ ,ןכ וניא תמאב לבא .םהיששעמ תונשל םילוכי םניאו ,םולשו
:דאמ םירבדה ןבהו .הששוע הצור אוהש ומכו ,רבד לכ לע דימת הריחב םדא

איק

לאשו .'וכו דמלל ול הוצו ,ךרבתי םשהל תוברקתה תגהנה ןינעב ותוא לאשדחא
לכל ,לכל אובל ןילוכי הלפת ידי~לע :ול בישה .דמלל לוכי יניא אלה :ותוא
:תומלועה לכבש תובוטה לכלו תודובעה לכלו תושדקה לכלו הדובעו הרותל ,בוט

הפי הפי ללפתמ היה יאדוב ,ללפתהל הזה םלועל תמ ןיחינמ ויה םא :רמא דחאםעפ
:וחכ לכב

ביק

לקלקש םילוקלקהו םימגפה יובר תמחמ ותעדב םדאה לפי לבל תוקזחתהןינעל
:ןקתל ןילוכיש ןימאת ,לקלקל ןילוכיש ,ןימאמ התא םא :רמאו הנע ,ויששעמ ידי~לע

גיק

יוארכ אלש דחא רבד ולפא ,םולשו סח ,הששועשכ ,ךרבתי םשה ול ץצונתמ קרשימ
אלו ,םולשו סח ,הרבע דונדנ םוש רבדה הזב ןיאש יפ~לע~ףא ,רמולכ) תומלשב
יוארכ השדקה תומלש תילכתב רבדה הששוע וניאש קר ,תוימשגב הרומג הואת םוש
:השובהו הטרחה םצעמ ירמגל ושפנ הלכתש ול יואר ,(תמאב

דיק

ויתוגשהמ רבד הזיא יל תולגל דאמ ץפח היהש ,יתנבהו ל"ז ומע יתרבד דחאםעפ
רבד אל יכ ,הקיתשב דחי ומע יתכלהו .וילע השק היה ךא ,דימת וכרדכ ,גישהש
עמ זא םינפ א טאה עס :ולא םירובד שודקה ויפמ ואצי הז ךותב ךא ,המואמ ימע
ויתועונתמו שודקה ונושלב זא יתנבהו .ןטיה רעייז רוהרה א ןופ ךיז זומ
סח ,רוהרהה םגפ םצע תוארונה ויתוגשהב ול הלגתנ זאש ,תאז רבדש תעב םישודקה
:בתכב תאז ריצל רשפא יאו .ןלצל אנמחר ,דאמ דאמ םגופש ,םולשו

וטק

,היה וכרדו .ללכ לבלבל ומצע חינה אלו ,ותדובעב לודג תוקזחתה ול היהשרפס
ולאב גהנתהל ליחתהו ,םשה תדובעב גהנתהל ךיא הרשי ךרד והזיא ול ררוב היהש
המ לכו ,ןמז הזיא תוגהנהה ולאב גהנתמ היהו .ול רחבש ,ךרדה ותואבו תוגהנהה
היה אל ,רחא ךרדב גהנתהלו תאז הגהנהמ ולבלבל תורחא תובשחמ וילע םיאב ויהש
סנכל םחינה אלו ,ותעדמ תובשחמה ולא תא החוד היהו ,ללכ תובשחמה ולאל עמוש
ול רחבש ךרדב גהנתמו ךלוה היהו ,דאמ ותעדב ץימאו קזח היה קר ,ללכ ותעדב
הזיא ותעד לע אבו רזח ,תועובש המכ רחא ,ןמזה ךשמהב ךכ~רחא ךא .ןמז הזיא
ומצע בשי זא ,ךרא ןמז רבע רבכש רחא ,זאו ,רחא ךרדב גהנתהל ךירצש ,תובשחמ
לבלבל ומצע חינה אל לבא .זא ול הארנ היהש יפכ ,רחא רדסו ךרד הזיא ול רחבו
ןמז דחא ךרדב ךליל קזח היה קר ,רחא ךרדל הז ךרדמו הדובעל הדובעמ םעפ לכב
:ל"נכ לודג

זטק

ולא תונידממ ואבש ,םש ויהש םיבושחה םש ול ורפס ,לארששי~ץראב היהשכשרפס
,לארששי~ץראב ויהש םדקש ,ול ורפסו .םסרפמכ ,לארששי~ץראב םש םתריד ועבקו
םירבוס ויהו ,םלועה הזב תדמוע איה לארששי~ץראש ,ןמצעל ריצל םילוכי ויה אל
.םירפסב ראבמה לארששי~ץרא תשדק לדג יפל ,ירמגל רחא םלוע אוה לארששי~ץראש
המצעב הרותהו ,םימעפ המכו המכ לארששי~ץרא תשדק תלעמ השודקה ונתרותב שרפמו
.דאמ דאמ ארונהו םוצעה התשדקו התלעמ לדגל לארששי~ץרא ילובג לכ תשרפמ
דע ,םלועה הזב היהי לארששי~ץראש ,םהיניעב ןמצעל ריצל ןילוכי ויה אל ןכ~לע
לארששי~ץרא תמאב יכ .שממ םלועה הזב איה לארששי~ץראש ,וארו םשל ואב רשא
תונידמ רפע ומכ תומדו הארמב אוה לארששי~ץרא רפעו ,שממ ולא תונידמ ומכ אוה
םגו ,םייטרפ תומוקמב קר והז םשמ ןבל רפע םימעפל ןיאיבמש המ יכ .שממ ולא
רפעה רקע לבא ,תומוקמ המכב רתנ לש רפעו ןבל רפע אצמנ וז הנידמב
קולח ןיא הנומתו תומדב תמאב יכ .שממ ולא תונידמ רפע ומכ אוה לארששי~ץראב
דאמ השודק איה ןכ~יפ~לע~ףאו ,לידבהל ,תונידמ ראש ןיבו לארששי~ץרא ןיב ללכ
תומא עברא ולפא םש ךלהל הכוזה ירשא .דאמ הארונו המוצע השדקה תילכתב דאמ
:הארונהו הלודגה התשדק םצעב םירפסה לכו הכרבל םנורכז ,וניתובר וגילפה רשאכ ,'וכו

,םינינע המכל דאמ ךרצנ ןינע אוה יכ ,תאז ,הכרבל ונורכז ,ונבררפסו
תא ריכהל ןיכירצש ,םירבוס םיעוט שי יכ .םיתועטב םהב םיכובנ םדא~ינבש
ותומדב הנשמ היהיש ,ותומדו ומלצב וינפב וריכהל השדקבש רבד ראש וא קידצה
םישנאה לככ םלצו תומדב אוה קידצה יכ .אוה ןכ אל תמאבו ,אקיד ויתועונתבו
םניא םדא~ינב יראשו ,ירמגל רחא ןינע אוה ןכ~יפ~לע~ףאו ,יונש םוש וב ןיאו
,המדנ רשכה שיאש ,הכרבל ונורכז ,ונבר רמאש ומכ ,ותמאל תמאב ללכ ותומדב
רחא ןינע אוה ןכ~יפ~לע~ףאו ,םדא~ינב ראש ומכ ןיקדו תושכרכ םע ךלוהש
לכב תוצרא ראשמ ירמגל תשרפמו תלדבמ איה תמאב לארששי~ץרא ןכו .ירמגל
רחא עיקר הל שי לארששי~ץראש ,הכרבל ונורכז ,ונבר רמאו .היתוניחבו הינינע
תוימשגב ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,(א) המורת תשרפ שודקה רהזב ןבומכו ,תוצרא ראשמ
םא יכ ,תוצרא ראשל לארששי~ץרא ןיב יונש םוש םיאור ןיא םדאה יניע הארמ יפל
םישנאהו קידצה ןכ~ומכ .שרפהה תצק ןיחבהל לוכי ,התשדקב ןימאהל הכוזש ימ
םתומדב םדא~ינב ראשכ םהיתועונת לכב םימוד םה תמאבש ,םלועה ראש ךרעל םירשכ
תמאב ןכ~יפ~לע~ףאו ,רששב יניע הארמ לכל תוימשגב שרפה םהיניב ןיאו ,םמלצו
רחא ןינע אוה רשכ שיא יכ .ירמגל םילדבמו םישרפמ םהש םינימאמ ונא ותמאל
ןבהו ,םינינע המכל ךרצנ הז ןינעו .םייתמאה םיקידצה ןכש~לכמ ,ל"נכ ירמגל
:דאמ הז

זיק

,אצויכו תמאה קידצל ברקתמשכ ןוגכ ,ההובג השדקל סנכנשכ ,םדאה תא לבלבמשהמ
רחא םוקמב הזמ ראבמ רבכ .םולשו סח ,רוהט יתלב הרקמ ול הרקי אקיד יזא
השדקב סנכנש המ לכ יכ ,רתויב ערה רציה וילע רבגתמ ,השדקל סנכנ םדאהשכש)
ןמיסב ןושארה יטוקלב ןיע .הלחתבמ לודג שדח ערה רצי םעפ לכב ול שי ,רתוי
תמחמ ול הרקי םא :ךשפנ הממ יכ ,תוטש הזה לובלבה תמאבו .(רחא םוקמבו בע
םאו ,ול םרג ומצעב אוהש רחאמ ,ללכ םערתהל ול ןיאו ,הזב ביח ימ רוהרה
ויה אל ,ער ןינע היה םא יכ ,ללכ ער ןמיס וניא יאדוב יזא ,רוהרה תמחמ וניא
,וניתובר ורמאש ומכ ,הלוחל הפי ןמיסל ותוא ןינתונ ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
תמחמ ,אברדא תמאבו .'הלוחל הפי ןמיס' ירקש ,(זנ תוכרב) הכרבל םנורכז
,הטמלמ ומצע תא קידצמה לכ' יכ ,ול ןמדזנ הז תמחמ ,דאמ ההובג השדקל ברקתנש
,וניתובר ורמאש ומכ ,"ךתרבע ךתאריכו" :רמאנש ,'הלעמלמ ןידה וילע ןיקידצמ
ןיקדקדמ ,השדקב סנכנו ומצע קידצמ םדאשכ אצמנ .(ח תינעת) הכרבל םנורכז
םינידה תולשלתשהמו ,םולשו סח ,םינידו םיגורטק וילע ןיררועתמו ,רתוי וילע
םערתהל ול ןיא ןכ~לעו .(ל"נה בע ןמיסב) רחא םוקמב אבומכ ,ערה רציה הששענ
רציה וב הרגתנ הז תמחמ ,וזכ ההובג השדקל סנכנש תמחמ ,אברדא יכ ,הז לע ללכ
סנל ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ובשח ןכ~לעו .ל"נכ םינידה תולשלתשהמ ,ערה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םירופכה~םויב לודג ןהכל ירק ערא אלש המ ,לודג
ההובג השדקל םירופכה~םויב לודגה ןהכה סנכנש תמחמ יכ ,(ה קרפ תובא) הכרבל
רציה ךשמנ םשמש ,הברה תורגתהו םיגורטק וילע יאדוב היה ,םינפלו ינפל וזכ
התעו .םירופכה~םויב הרקממ לודגה ןהכה לוצנש המ ,סנל בשחנ ןכ~לע ,ל"נכ ערה
ול היה אלש לע םערתהל ול שי יכו ,ל"נה ןינע םדאה תא לבלבי ךיא ,ןבהו האר
,הנומט האמט םדאב שי םימעפלש ,עד םג ,םירופכה~םויב לודגה ןהכל ומכ סנ
המ הבוט והז ןכ~לעו ,וב תרתסנו הנומט איהש תמחמ ,ןוקת םוש הל ןיעדוי ןיאש
יזא יכ ,ל"נה הנומטה האמטה ונממ אצוי יכ ,השדקה לא ברקתמשכ ול עראש
תמחמו .ל"נכ הנומט התיהשכ םדקמ ןכ ןיאש המ ,ןוקת הל אצמל ןילוכי ,תאצוישכ
תא דילוה קחצי ןכו ,לאעמשי תא הלחת דילוהש דע ,קחצי תא םהרבא דילוה אל הז
:אבומכ ,הלחת אמהזה איצוהל ידכ ,בקעי תא ךכ~רחאו וששע


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts