,ללכ דמלל לוכי וניאו טושפ שיא אוהש ימ ולפא יכ .ומצע שאיל רוסא יכ,ללכהו
ותוטישפ תעב םג ןכ~יפ~לע~ףא ,הזב אצויכו דמלל ול רשפא יאש םוקמב אוהש וא
לבקמ אוה זא םג יכ ,ותניחב יפל הטושפ הדובעבו 'ה תאריב ומצע קיזחהל ךירצ
םימעפל אוהש ,לודגה קידצה וניה ,לודגה טושפ שיא ידי~לע ,ל"נכ הרותהמ תויח
הגרדמב ,םולשו סח ,אוהש ימ ולפאו .ל"נכ םלכ תא היחמ אוהש ,טושפ שיא
אנמחר ,תויתחת לואשב חנמ םא ולפא ,ןלצל אנמחר ,םולשו סח ,ירמגל הנותחתה
,(ב הנוי) "יתעוש לואש ןטבמ" םיקיו ,ומצע שאיתי לא ןכ~יפ~לע~ףא ,ןלצל
הרותהמ תויח לבקלו בושלו רזחל לוכי אוה םג יכ ,לכויש המב ומצע קיזחיו
.ל"נה קידצה ידי~לע

הזב זא רמאו) .ללכ םלועב שואי םוש ןיא יכ] ,רשפאש המ לכב ומצע קזחל רקעהו
שואי ןייק תובתה ולא דאמ ךשמו ,(ןידנאה ראפ טינ ראג זיא שואי ןייק :ןושלה
דחא לכל זמרלו תורוהל ידכ ,דאמ ארונו אלפנ תוקמעבו לודג חכב םרמאו 'וכו
ךיאו ,[המ וילע רבעי םא ולפא ,םלועב ןפא םושב שאיתי אלש ,תורודל דחאו
,אוהש המב ומצע קזחמש רחאמ ,ןלצל אנמחר ,לפנש םוקמל לפנ םא ולפא ,אוהש
.ךרבתי וילא רזחלו בושל הוקת ול שי ןידע

יכ ,תוארי תוניחב המכ שיו .םימש~תארי ול היהיש ךירצ ןכ~םג טושפ שיאולפאו
לארששי~ץרא םנמא .לארששי~ץראל ךרדה וניה ,ץרא~ךרד תניחבמ ונרבד הלעמל
תושדק תוניחב [רששע] דוי םש שי יכ ,תושדק רששע תניחב ןכ~םג הב שי המצעב
תניחב ,הארי תניחב ול שי רמאמ לכו ,תורמאמ הרששע תניחב םהו ,וזמ הלעמל וז
הארימ הלעמל הארי שי יכ ,"ךתאריל רשא ךתרמא ךדבעל םקה" :(ט"יק םילהת)
לכב ותוטישפ תעב םג םימש~תאריב ומצע קזחל ךירצו .(ןינעה הז ראבל םיס אלו)
ןיא תומכח יכ .ותנומאו ותומימת ידי~לע הלודג החמששל אובל לכויו ,לכויש המ
םיקיזמ תומכח יכ .ללכ המכח םוש ילב תוטישפו תומימתו הנומא קר ,ללכ ןיכירצ
המכחמ ותוא העתמ המכחה יכ ,םמצע לש ןתמכחב םידכלנ םימכחהו ,םדאהל דאמ
דכלנש דע ,רתויו רתוי המכחל המכחמ ןכו ,תרחא המכחל המכחה התואמו ,המכחל
,אקיד 'םמרעב' "םמרעב םימכח דכל" :(ה בויא) תניחבב ,ומצע תומכחב העתנו
:תומימתב ךלוהה ירשא .םתוא דכול אוה םמצעב םהלש תומכחו תומימרעב וניה

ימל ירשא יכ ,תמאה קידצהל ברקתהל תוכזל ,ךרבתי םשהמ דאמ שקבלןיכירצו
יכ] .וקלח ירשא ,ול ירשא ,תמאה קידצל ותויח םייחב ודועב ברקתהל הכוזש
הלפתב תוברהל דאמ ןיכירצו ,ברקתהל דאמ זא השק (התימ רחאל וניה) ךכ~רחא
םשש רבד~לעבה יכ .[תמא יקידצל ברקתהל ותויח םייחב הכזיש ,דאמ םינונחתו
ץקה לא םיבורק ושכע םה לארששי יכ ,םלועה תא לבלבל ,ושכע דאמ הז לע ובל
אל רשא ,ךרבתי םשהל םילודג ןיפוסכו םילודג םיעוגעג לארששיל ושכע שיו ,דאמ
רבד~לעבה םירעה ןכ~לע .ךרבתי םשהל דאמ ףסכנ דחא לכו ,םדק ימיב תאזכ התיה
ןיב םגו ,רקש לש הברה םימסרפמ םלועב םיקהו ,םיקידצה ןיב תקלחמ סינכהו
ןכ~לע .תמאה ןכיה עדוי דחא ןיאש דע ,לודג תקלחמ סינכה םייתמאה םיקידצה
:תמאה קידצהל ברקתהל תוכזל ךרבתי םשהמ דאמ שקבל ןיכירצ

םהו .ולצא ונאצמש המ ,ומצעב ,הכרבל ונורכז ,ונבר די~בתכמ הקתעה)
יפכו .שורפב ראב אלש המ םהב םירבד ףסונ דועו ,ל"נה ןינעמ םיקרפ~ישאר
םיבר םירבד דוע ל"נה ןינעה הזב שיש ןיעמה הארי םיקרפ~ישארה ולאמ ןבומה
:ל"נה ןינע םא~יכ שורפב עמשל וניכז אל ונחנא ךא ,המהכ

.ידמע דמע הפ .תושירפ .תעד ,הששמ .תעדה םגפ .תוירע ,םנח .םנח תנתמ.ןנחתאו
,'הל תוששעל תע .הרות~ןתמ םדק האירבה .הנבי דסח םלוע .םנח תנתמ ,האירבה
הרששעב ,רמאל איהה תעב .הרות לש הלוטב ,ךתרות ורפה .םלועה תיששע וניה
:ומעל דיגה ויששעמ חכ .המלעהה ,אוהה .תורמאמ

:האלפנ הרות הזיאמ םיקרפ~ישאר םהו ,הכרבל ונורכז ,ונבר די~בתכ ונאצמ דוע

טע

תבשו .'וכו םינשי קידצ ףוק ןמז קחצי .ולוק אשיו וששע .זורכ .בקעי לוקלוקה
ויניעב .יבהוא םהרבא .דחאתנ ןמז םהרבא ןב קחצי .ולוקב תעמשו ךיקלא 'ה דע
:דמעת ינפל ךבישאו בושת םא .ךנב בושי ראשו .ותבהאב םידחא םימיכ

םירבד םכמע וחק" .(חי ןוקת) ב"כ שי .םוקמב בכשיו .ןמזה רצקתנ .שמשה אביכ
:לכה ררבמ הבשחמ ויתושארמ .תויתוא םינבא םוקמה ינבאמ .ובושו

.וינפל .םיכאלמ המכ ארבנ הברה תווצמ הששע תוינמז תווצמ םיכאלמ בקעיחלשיו
ינכסת .הבושת הכס .הגיצא .'ר'ה'ת'ד'נ .ריעשש הצרא .ינפל ךבישאו .הבושת
:ךנב בושי ראש .הדלוה .ימא ןטבב

לסופ תודלות הלא .וששע לש דובכ חכ לטבל ,בא דובכ םיקל ץראב בקעיבשיו
.םידמוע הבושת~ילעבש םוקמב .םיקידצ לע תופסות .הבושת ףסוי .וששע לש וערז
:הבהל ףסוי תיב שקל וששע תיב

.קתש דמוע הנהו .תקזחתמ ארחא~ארטס .םלוח הערפו .םימיה תירחא .םיתנשץקמ
:םלוק תורהנ ואששנ .שבח תורהנ יכבמ הבושת רואי

ורבע יזא םיכלמה הנה יכ .תווצמב ודחאתנ אכלמב אכלמ אתברקת אדוהי וילאשגיו
.ךל רצב .ךפא רחי לאו .ילוק תא ולבלבי אלו ינזאב אנ רבדי .הלבח יכאלמ לכ
ףסוי .לקשמה הבושת .הערפכ ךומכ יכ .בדנתהב תוערפ עורפב .הבושת הערפכ
:יתפרח ןימטה

.םימיה תירחאב 'וכו ךל רצב הז תומל .ןמזה תודחאתה .תומל לארששי ימיוברקיו
םירצמב ינרבקת לא .יתפרח ןימטה .ךנב בושי ראש הבושת .ףסויל ונבל ארקיו
:ךל רצב תניחב תעשב .ןורגה רצמב

.תווצמה ןיב דורפ תומש .תווצמ תולעפ תומש 'וכו תולעפמ וזח וכל .תומשהלאו
:יתפרח ףסא םירצמב היה ףסויו ידי~לע .תודחא .שפנ םיעבש 'וכו שפנ לכ יהיו

יתלד לע וקפדישכ 'ה ימשו .תולג לובגו ןמז ידש לאב 'וכו םהרבא לאאראו
תתל 'וכו יתירב תא יתמקה םגו .םינמזה תוברקתה והז .(א) ץקה םדק .םימחר
.לוק הז .לארששי ינב תקאנ יתעמש ינא םגו הבושת ןוהתובתות םהירגמ ץרא םהל
:סנכי לארששי יחדנ .םילשורי הנוב .לארששי~ץראל .הבושתב תוצוצינה תפיסא םהירגמ

הלוק ,הערפ .היהיש או'ה היה'ש ה'מ ,םינמזה תודחא תניחב הששמ .הערפ לאאב
.תואה לוקל ונימאי אל םא .יתתא יתש ןעמל ובל תא יתדבכה ינא .ךלי שחנכ
:בירקה הערפו .הבושתב םררועל ידכ לארששי לע דיבכהש ותדבכה .וברקב

.םינמזה לוטב הז ,ףוס~םי תעירק .קלמע תומחלמו ףוס~םי תעירק ורתיעמשיו
הז ןנעו הליל הז שא דומע .םהיו ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ לא 'ה ףקשיו
ןרהא הששמ .הבושת הז קלמע תמחלמ .םינמזה לטבו םבברע אוה~ךורב~שודקהו ,םוי
דע) :לוקה עמש ורתי עמשיו הז~ידי~לע .םייורש ויה תינעתב י"שר שרפ רוחו
:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ

םירבדה הנהו .תואב תוא ונקתעהו ,הכרבל ונורכז ,ונבר די בתכמ ונאצמהז לכ
ןיבהל ונתקושת םצעמ ךא .אב ןיאו אצוי ןיא ,לכ ןיעמ םימותחו םימותס
טעמ יתאצמו יתעגי ,םישודקה ויתוגשה תואלפנ תמיענמ רשפאד המ לכ ליכששהלו
ךרדב םבתכ הלאה םירבד יכ ,האורה יכנא הנהו .םיכרחה ןמ ץיצמכ ריעזמ
,םהל ןוכש תומדקה הזיא יתנבה ןויעה ירחאו ,ןורכזל אמלעב זמרב םיקרפ~ישאר
יאדוב הארנה יפכ יכ ,ולכ אל ,יתאצמ והצק ספא .הזה ןינעה לכ בסי םהילע רשא
ראבל רשפא יא הז תמחמו ,םהילע דמעל יתיכז אל רשא ,תומדקה הזיאל דוע ןוכ
רשפאש המ ןכ~יפ~לע~ףא ךא .וירבד לכ ןבומ היהיש ,בטיה הזה ןינעה שרפלו
ילואו ,ידיבש המ ראבל יתרמא ,וירבדמ יתנבהש ,המדקהה יפ~לע טעמ ןיבהל
:ןוכנ לע ראשה ראבל ,ירבד ךותמ רבד דוע ןיביו ,חקל ףסויו םכח עמשי הז~ידי~לע

הבושתש ,תולגל הצור ,הכרבל ונורכז ,ונבר יכ ,אוה יניע 'ה ריאהש המהנהו
ןיכוז הז~ידי~לעו ,תחא הניחב םה ,םינמזה לוטב וניהד ,ןמזהמ הלעמל תניחבו
תואב ,שדחה תיב~ףלאהב ראבמ ןכו .ארחא~ארטסד לוקה עינכהלו השדקד לוקה עמשל
,ןמזהמ הלעמל אוה הבושת הששוע םדאהש םוי :ונושל הזו ,א ןמיס ,הבושת ות
ןאכ דע ,ןמזהמ הלעמל אוה םירופכה~םוי ןכו ,ןמזהמ הלעמל םימיה לכ הלעמו
.ןמזהמ הלעמל אוה הבושתש ,ראבמ אצמנ .ונושל

אלש ,תומדקה הזיא דוע ףורצב ולא םיקוספב ראבל הצורש המ והז יתעדתוינעלו
אמגדל ליחתנו .וירבדמ טעמ ןיבתו ,הארו אוב התעו .ל"נכ םהילע דמעל יתיכז
תעירק .ל"נכ 'וכו ףוס~םי תעירק ורתי עמשיו :אוהו ,םישודקה וירבד ףוסמ
חיכוהלו ראבל הצור הזב ,שורפ 'וכו 'ה ףקשיו ,םינמזה לוטב הז ףוס~םי
ביתכ ףוס~םי תעירקב יכ ,םינמזה לוטב תניחב אוה ףוס~םי תעירקש ,אלפנ רוצקב
הז 'שא דומע' ."םהיו ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ לא 'ה ףקשיו" :(ד"י תומש)
תעירקש אצמנ .םינמזה לטבו םבברע אוה~ךורב~שודקהו ,םוי הז 'ןנעו' ,הליל
םינמזה לוטבש ,ל"נה המדקהה ראבמו ךלוהו .םינמזה לוטב תניחב אוה ףוס~םי
,'וכו תחא הניחב אוה הבושתו

ויה תינעתב י"שר שרפ רוחו ןרהא הששמ ,הבושת הז קלמע תמחלמ :בתכשהזו
תינעתב םייורש ויה זא יכ ,הבושת הז קלמע תמחלמש היאר איבמש ,שורפ .םייורש
והז קלמע תמחלמו ףוס~םי תעירקש אצמנ ,הבושת תניחב והזש רוחו ןרהא הששמ
עמש ורתי עמשיו הז~ידי~לעו .הזב הז םייולת םהש ,הבושתו םינמזה לוטב תניחב
ןיעמוש הז~ידי~לע ,םינמזה לוטב אוהש ,הבושת ידי~לע יכ ל"נכ וניה ,לוקה
.ל"נכ השדקד לוקה

םירבד םהב אצמתו ,ליעל םיבותכה ,הלאה םינינעה לכ הארתו בושת הז ךרדיפ~לעו
וניה .ולוק אשיו וששע .זורכ .בקעי לוק לקה ,וירבד תלחתל בושנ התעו .םיברע
רמאנש ,וששע תניחב אוהש ארחא~ארטסד לוקה לע בקעי לוק לוקה ריבגהל ןיכירצש
ןיכירצו ,בקעי לש לוקה ,םולשו סח ,םילעהל רבגתמ אוהש ,"ולוק אשיו" וב
ןיכוז הזו .בקעי לש לוקה עמשל הכזנש ידכ ,וששע לש לוקה עינכהל רבגתהל
.ל"נכ םינמזה לוטב אוהש ,הבושת ידי~לע

קחצי יכ ,ןמז לע זמרמ קחציש וניה 'וכו םינשי קידצ ףוק ןמז קחצי:והזו
אבומש ומכ ,םימיה תירחא תניחב אוהש ןמזה לע זמרמ ץק .אבומכ ,יח ץק תויתוא
םינשי קידצ ףוק תויתואש ,אתיאש המ הזו .םימיה תירחא ,םיתנש ץקמ :ןמקל
הנש תניחבב אוה ןמזה רקעש ,רחא םוקמב ראבמכ ,ןמזה לע זמרמ הזש 'וכו
הבושת ידי~לע וניה ולוקב תעמשו ךיקלא 'ה דע תבשו .(אס ןמיסב ליעל ראבמכ)
לוטב תניחב איה הבושת יכ ,ל"נכ השדקד לוקה וניה ,ךרבתי ולוק עמשל ןיכוז
תניחב אוה הבושתש ,ראבמו ךלוה התעו .ל"נכ לוקה ןיעמוש הז~ידי~לעש ,ןמזה
תניחבב ללכנו רשקתנו הלוע ןמזהש וניהד ,דחאתנ ןמזהש וניהד ,ןמזה לוטב
.ןמזהמ הלעמל

ויניעב .יבהוא םהרבא .דחאתנ ןמז םהרבא ןב קחצי שודקה ונושלב ראבמשוהזו
תניחב אוה םהרבאש ,ראבמש וניה .'וכו ךנב בושי ראשו .ותבהאב םידחא םימיכ
םהרבא :(א"מ היעשי) בותכש ומכ ,הבהא איה םהרבא לש ותדמ יכ ,ןמזה ןמ הלעמל
ויניעב" :(ט"כ תישארב) בותכש ומכ ,ןמזה תודחאתה תניחב אוה הבהאו ,יבהא
בותכש ומכ ,ןב תבת זמרמ הז לעש הבושת תניחב והזו ."ותבהאב םידחא םימיכ
הימרי) בותכש ומכ ,ןמזהמ הלעמל איה הבושת יכ ."ךנב בושי ראשו" :(ז היעשי)
,ןמזהמ הלעמל יאדוב אוה ךרבתי וינפלו ,"דמעת ינפל ךבישאו בושת םא" :(ו"ט
לע זמרמ םהרבא ןב קחציש אצמנ .עודיכ ,ןמזהמ הלעמל אוה ךרבתי םשה יכ
דחאתנו הלוע ,ל"נכ ןמזה תניחב אוהש ,קחצי יכ ,הבושת ידי~לע ןמזה תודחאתה
ןב תניחב ידי~לע ,ןמזהמ הלעמל תניחב ,הבהא תניחב אוהש םהרבא תניחבב ללכנו
.ל"נכ 'וכו וששע לש לוק לע בקעי לוקה רבגתמ יזאו .ל"נכ הבושת תניחב אוהש
,השדקד לוקה ןיעמוש הז ידי~לע ,ןמזה לוטב תניחב אוהש הבושת ידי~לע יכ
:ל"נכ בקעי לוק תניחב אוהש

רצקתנו ,בקעי ליבשב התנועב אלש האב שמשה יכ .ןמזה רצקתנ שמשה אב יכ:והזו
אוה בכשיו תבתש אתיאו ,םוקמב בכשיו :הזו .ןמזה לוטב תניחב והזש ןמזה
לע זמרמ הזו .םירובדה לכ םהמש ,אתירואד ןותא ב"כ וניה ,ב"כ שי תניחב
,םוקמה ינבאמ :והזו ."ובושו םירבד םכמע וחק :(ד"י עשוה) תניחב ,הבושת
םכמע וחק' :תניחב ,הבושת תניחב םהש םירובדה תויתוא וניה .תויתוא םינבא
.ל"נכ ,'ובושו םירבד

תשדק ידי~לע איה הבושתה ןוקת רקע יכ .לכה ררבמ הבשחמ ויתושארמ:והזו
קוספש אצמנ .(ב) וררבתא הבשחמב םלכ יכ ,םימגפה לכ תנקתמו תררבמש ,הבשחמה
"ויתשארמ םששיו ,םוקמה ינבאמ חקיו ,שמשה אב יכ ,'וכו אוהה םוקמב בכשיו"
לכב בטיה ןיעת הז ךרדבו .ןמזהמ הלעמל תניחב אוה הבושתש ,זמרמ הז לכ
לכב ל"נה תומדקה הארתו ןיבתו ,םיקרפ~ישאר ךרדב זמרב םיבתכנה ,ל"נה םירבדה
םהילא ןוכש תומדקה המכ םירסח ןידע יכ ,ולכ אל ,הארת והצק ספא .ןינעו ןינע
.ןידע םהילע דמעל יתיכז אלש ,ןאכ

יכ בחר רואב ןיכירצ ןידע ,לאל הלהת ,וירבדב ונאצמ רבכש תומדקהה ולאםג
הלעמל תניחבב ודחילו ותולעהל ,ןמזה תניחב לטבלו רשקל אוה הדובעה רקע תמאב
דחאתיש ,תוינמז תווצמה ידי~לע תוכזל ידכ ,תוינמז תווצמ תניחב הזו .ןמזהמ
תזיחאו םינידהו תורצה לכו .ןמזהמ הלעמל תניחבל ןמזה הלעיו ןמזה
'וכו "ךל רצב" (ד םירבד) תניחב והזש ,ןמזה תניחבב קר אוה ,ארחא~ארטסה
וניהד ,"ךיקלא 'ה דע תבשו" :זאו ,ןמז תניחב והזש ,אקיד 'םימיה תירחאב'
תורצה לכ ולטבתי זאו ,ל"נכ ןמזה לטבל הכזנ הז~ידי~לעו ,בושל הכזנש
'ה דע תבשו" :תניחב ,השדקד לוק עמשל הכזנו ,ארחא~ארטסה תזיחא לכו םינידהו
ןת .וללה םיקרפ~ישארהב ל"ז ונבר ירבד ךותמ ראבמ הז לכ ."ולקב תעמשו ךיקלא
הכרבל ונורכז ,ונבר ירבד בר ל"נה םיכרד יפ~לע תצק ןיבהל ,דוע םכחיו םכחל
:בטיה ןבהו ,ןאכ םיבותכה

פ

.'וכו םרות ןשדה תמורת םרתל הצרש ימ לכ הנושארב :אמוי תכסמ ינש קרפבאתיא
,תואשנתהב תוכזל הצרש ימ לכ הז ליבשב ,םיקידצ ויהש םינושארה תורוד ,שורפ
גיהנמ היהו ,םרות "ישאר ןמשב תנשד" :(ג"כ םילהת) בותכש ומכ ,ןשד ארקנה
.רודה

.הכז תומא עבראב ורבח תא םדוקה לכ ,שבכב ןילועו ןיצר ,ןיברמ ןהשןמזבו
ןילוע' .רודה גיהנהל הצור ינא :רמוא דחא לכש ,ןיצר ןיברמ ויהשכ וניה
רתוי גישהו עדיש ימ וניה ,(גי הגיגח ןיע) 'םלוע לש ונושבכ וניה שבכב
ורבח תא םדוקה לכ' :והזו .רובצה לע סנרפ ןינממ ויה הזל ,הרותה תודוסב
הכוז היה הז 'הכז' ,(ח תוכרב) 'הכלה לש תומא עברא וניה ,תומא עבראב
.'וכו "ןמשב תנשד" :תניחבל ,ןשדה תמורתל

,םיתש וא תחא ,ןיאיצומ ןה המו .ועיבצה ןהל רמוא הנממה ,ןיוש ןהינש ויהםאו
הדי~לעש ,הרותה תגשהב ןיוש םינש ויהשכ ,שורפ .שדקמב לדוגא ןיאיצומ ןיאו
הצר דחא לכו ,"וכלמי םיכלמ יב" :(ח ילשמ) בותכש ומכ ,תואשנתהל ןיכוז ויה
וניה ,ועיבצה :םהל רמואו תיסמ היה ,ערה רציה וניה ,הנממה יזא ,תואשנתהה
.ברל ותוא ולבקיו ותוא וקיזחיש ידכ ,םע ןומה ינפב תועיבצ הזיא האריש
ןה המו :םהל רמאו םהל לקהו ,תועיבצ לע דחא לכ תא התפ ,רציה וניה ,הנממהו
,הזב הרבע איה המ וניה ,'ןה המו' :רמא ,שורפ .םיתש וא תחא ,ןיאיצומ
,קידצל םע ןומה לצא קזחמ אהתשכ ךכ~רחאו ,םיתש וא תחא םעפ תועיבצ איצותש
תועיבצ םוש ןיאיצומ ןיא ולאה םיקידצה לבא .ךתתמאלו ךתקדצל ריזחת יזא
ץראה לכ אלמש' ,ארובה תולדגב םתרכה לדג תמחמ ,ערה רצי תצעל ןיעמוש ןיאו
תוארהל ךרבתי םשה ינפל ןישיבתמו ,לכה עדויו האורו ,(ו היעשי) 'ודובכ
ורמאש ומכ ,םלכשש וניה ,'שדקמב לדוגא ןיאיצומ ןיא' :והזו .תועיבצ והזיא
שדקמ הנבנ ולאכ העד וב שיש ימ' :(גל תוכרב) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
.'וימיב

,לפנו ורבח תא ןהמ דחא ףחדו ,שבכב ןילועו ןיצרו ןיוש םהינש ויהשהששעמ
ןימרות אהי אלש וניקתה ,הנכס ידיל ןיאבש ןיד~תיב וארש ןויכו .ולגר הרבשנו
,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הריפכ וניה ולגר הרבשנ .סיפב אלא
האנק תמחמ .'היחי ותנומאב קידצו תחא לע ןדימעהו קוקבח אב' :(גכ תוכמ)
הז~ידי~לע ,ותוא ףחד ורבחו ,הרותה תגשהב םיוש םהינש היהש ,ורבח תא אנקש
,הזה רודב וניצמש ומכ ,(בק ןירדהנס) 'שארב ימ' :רמא םעברי םג .רקעב רפכ
המ יאדובו .הלדגל ולע םליג~ינבש םיאורש תמחמ םתנומאמ ולפנ םדא~ינב המכש
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תוזע איה ומצעל הלדג חקלו ותוא ףחדש
.'אגת אלב אתוכלמ תוזע' :(הק ןירדהנס)

,םימש םשל תואשנתהב םיצור ויה הלחתמ וניה .סויפ ידי~לע ןימרות אהישוניקתה
רחא םדא םוש ףדרי אלש וניקתה ,ומצע דובכ ליבשב איה תואשנתההש ושכע לבא
,שורפ .'סיפ ידי~לע אלא ןימרות ןיאו' ,תואשנתהה ןמ חרבי אלא ,תואשנתה
לבקיש ותוא וסיפיו םעה לכ ואוביש דע אלא ,תואשנתהב םדא םוש הצרי אל וניה
אל יכ ,תואשנתה רחא ףדרי אלו ,לבקי אל סויפ אלב לבא ,לבקי יזא ,תונבר
ןיקתהש (:גי תוירוה) ,וניצמש ומכ .םימש םשל ותנוכ אהיש הזה רודב וניצמ
וארשכ ךכ~רחאו ,ןיד~תיב~באל דובכו איששנל דובכו ומצעל דובכ לאילמג ןבר
,םולשו סח ,םתנוכ ויה אל יאדובו ,רבדה לטבל וצעיתה ,ןתנ יברו ריאמ יבר
:ךרבתי םשה דובכ ליבשב אלא ,םמצע דובכ ליבשב

אפ

,וילגר דע תעגונש דע ,ךכ~לכ הלודג החמשהו ,הוצמ לש החמששב ומצע חמשמםדאשכ
.(צ םילהת) "המכח בבל איבנו" :ארקנ הניחבה הז ,החמשש תמחמ דקרמש וניה
,בלבש החמשה ידי~לע בל תניחבל םילעתנ ,םיאיבנ תניחב ,דוהו חצנ םה םילגרה
וא הרות דמולשכו .םעפ לכב וילגר הלעמש דוקרה והזו .םתוא הלעמ החמשה יכ
הלעמל וילגר תא הלעמו ,וילגר דע תעגונ החמשהש ,החמשש ךכ~לכב הוצמ הששועש
היעשי) שורפ הזו .טושק יכמס םיארקנ םהש ,אתירואד יכמות לכ םילעתנ הזב
ורמאש ומכ ,קדצ םיארקנ הוצמהו הרותה יכ ,"ולגרל והארקי קדצ" :(א"מ
םילהת) בותכש ומכו ,'וכו 'ןורבדת קדצ' :(טפ ןילח) הכרבל םנורכז ,ונימכח
."קדצ ךיתוצמ לכ יכ" :(ט"יק

אוה םג ,"ונושל לע לגר אל" :(ו"ט םש) בותכש ומכ ,לגר ארקנ ערה רובדהםג
תאו" :(א"י םירבד) בותכש ומכ ,לגר ארקנה ,ןוממב הלעתנ םדא םג .הלעתנ
,םילגר םשב םינכמה תונותחתה תוגרדמה לכ םג .(א) "םהילגרב רשא םוקיה
הרותהש ,"ולגרל והארקי קדצ" :בותכש ומכ ,הוצמו הרות תחמשש ידי~לע םילעתנ
.תונותחתה תוגרדמה ולא תא הלעמל םיארוק םה הוצמהו

תא חמשי ,םינב ול ןיאש ימ' :(י ארתב~אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
ודיסח ילגר" :(ב א~לאומש) בותכש ומכ ,לגר תארקנ השא יכ .'הוצמ רבדב ותשא
ארקנה ,קדצ תניחבל התוא רשקמו הלעמ אוה החמשה ידי~לעש אצמנ .(ב) "רמשי
אערכ ארב' םג ."ערז םכל אה" :(ז"מ תישארב) בותכש ומכ ,ערזה רקע םשו ,אה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,לגר תארקנ הנומא םג .(:ע ןיבורע) 'הובאד
םירבדה לכ [ןכו] .'וכו 'תחא לע ןדימעהו קוקבח אב' :(דכ תוכמ) הכרבל
:םילעתנ לגר םיארקנה

בפ

(ט"לק םילהת) "ינתרצ םדקו רוחא" :ביתכ .(א"כ םירבד) 'וכו "המחלמל אצתיכ"
,רדסכ תיב ףלא תניחב ,רדסכ תניחב אוה 'םדק' .רדסכ אלשו רדסכ תניחב הז
.רדסכ אלשו רדסכ ,הוחו םדא תניחב הזו .רדסכ אלש ק"רשת תניחב אוה רוחאו
הפ תוכלמ' :(א) תניחב אוה הוחו ,םדא ה"מ אירטמיג ןיפלא יולמב ה"יוה
הלילו" :(ט"י םילהת) בותכש ומכ ,רובד ןושל הוחו .'הל ןנירק הפ~לעבש הרותו
ךלמ ןיא יכ' םש~לע ,רובד ארקנ תוכלמה יכ .הפ תוכלמ וניה ,"תעד הוחי הלילל
ונוצרו ותבשחמ הלגמ ךלמהשכ ןכ~םא~אלא ונוצר םיעדוי םעה ןיאו ,'םע אלב
:שורפ הזו ,רובד ידי~לע אלא וניא ותוכלמ תוגהנה רקעש אצמנ .ורובד ךותל
.'הפ תוכלמ'

וניא םירבדה לכ לש תומלש יכ ,רדסכ אלש םדאהל ךלוה םימעפלש ,םיאור ונאשהזו
רביא יכ .תויחה איה יולמהו תומלשה יכ ,ךרבתי וב םירשקמו םידחימ םהשכ אלא
בותכש ומכ ,לכשהו ןיחמה איה תויחהו .ןורסח ארקנ יזא ,תויחה ונממ קלתסנש
ונייח ה"מ ,ה"מ ח"כ המ תניחב אוה המכחהו ,'וכו "היחת המכחהו" :(ז תלהק)
יולמב ה"יוה וניה ,(ב) ףלא אלב םדא תיל יכ ,םדא אוה ה"מו .ונחכ ה"מ
הימחנ) בותכש ומכ ,םירבדה לכ לש תויח אוה אוה~ךורב~שודקה וניה .ןיפלא
,םדאל תרשקמ איהשכ הוח ,תוכלמ הניחבה תאז אצמנ ."םלכ תא היחמ התאו" :(:ט
לכשה יכ .תומלש הל שי יזא ,אוה~ךורב~שודקהל וניה ,ה"מ תניחבל
:בותכש ומכ ,התוא היחמ אוה הזב ,ותוכלמ תגהנהב םשש אוה~ךורב~שודקהש
תניחב וניה ,ץראהשכ "האולמו ץראה 'הל" :(ד"כ םילהת) והזו ."היחת המכחה"
.תומלשבו ואלמב אוה יזא ,'הל תרשקמ תוכלמ הוח

דירפמו קלחמ אוה הזב ךלמא אנא :רמואש ,ומצעל תוכלמ ,הוח תניחב קלחמשימו
.לכשה וניה ,ה"מ התויח רקע יכ .תומלשב הניא יזא ,אוה~ךורב~שודקהמ התוא
םלכשש :שורפ ."ךומכ ןיאמ םתוכלמ לכבו םיוגה ימכח לכב יכ" :(י הימרי) הזו
ךלוה יזא ,ומצעל תוכלמ תא קלחמ אוהשכו ,םתוכלמ תא תויחהל לודג ךכ~לכ ןיא
.ק"רשת ,הוח ,תוכלמ וניה ,רדסכ אלש תניחב ךותב אוה יכ ,רדסכ אלש ול
ול ךלוה יזא ,אוה~ךורב~שודקהל וניה ,םדאהל תרשקמ איה הוח הניחבה תאזשכו
ףד אב רהז ןיעו גפק תקח רהז) 'ןמת רכדא אל הבקנ ,רכד תיאד רתאב' יכ ,רדסכ
:רדסכ םדאה ידי~לע םילטבתנ רדסכ אלש הוח תוניחב יכ אצמנ .(טל חל

,םולכ המרגמ הל תיל ,תלד ארקנה תוכלמש .דוי ארקנ רדסכתניחבו
.ת"לד ו"ו ד"וי הזו ,ד"וי ארקנה ,המכחה תויח הל ךישממ אוה~ךורב~שודקהו
דוי וניה ,ךפכ אלא ,ךפכ ירקת לא "ךפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא" הזו
ול תיששענ יזא ,הנממ תויח ומצעל ךישממו ומצעל דה תא קלחמשכו .ףכ אירטמיג
ךלוהשכ יכ ,"יוד בבל לכו" :(א היעשי) הזו .יוד הששענ דוימ יוד רדסכ אלש
"הכשממ תלחות" :(ג"י ילשמ) בותכש ומכ ,בל תלחמ ול הז ,רדסכ אלש םדאל
:וניה ,תולדג ול שיש ,עדי רדסכ אלש ול ךלוהש ,ומצעב םדא האורשכו .'וכו
תומש) בותכש ומכ ,ה"מ תניחב היהיו ,ומצע תא ליפשיו הבושת הששעי ךלמא אנא
,רדסכ הששענו ,המ תניחבל ,םדא תניחבל הוח רזחנ יזאו ,"המ ונחנו" :(ז"ט
:ד"וי וניה ךפכ 'וכו םדקו רוחא וניה

תונורחא תוחול לבקל הששמ הלעש ,ןוצר ימי םה יכ ,לולא שדחב אוה הבושתהרקעו
ומצע תא רשק הששמש ,ךכ אוה הששמ הששעש ךרדהו .הב ךליל השובכ ךרד חתפו
ןיא םאו" :(ב"ל תומש) בותכש ומכ ,םהילע ושפנ רסמו לארשיבש תוחפל ולפא
דחימו ףסאמ היה הששמש 'וכו "הששמ להקיו" :(ה"ל תומש) שורפ הזו ."אנ ינחמ
םילהת) שורפ הזו .םיתוחפבש תוחפה םע ולפא ,לארששי לכ םע ומצע תא רשקמו
לכו לכמ גסש ,לארששימ דחא האור ינאשכ ולפא "ודחי גס ולכ" :(ג"נ
,ומע רשקלו דחיל ךירצ ודחי היהנש ינא ךירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,אוה~ךורב~שודקהמ
.הששמ הששעש ומכ

םיקל ,אתובאסמד ירתכ הרששעב ולפא ,הנותחתה אטוידב ולפא תוקלא תניחב שייכ
בותכש ומכ ,קיריח תניחב הזו ."הלשמ לכב ותוכלמו" :(ג"ק םילהת)
לע הל ךילמהל ,אתתל הל אתחנאל קיריחבו' :(:חכ ףד ,י ןוקת רהז~ינוקתב)
ינא הז~ידי~לעו ,תוקלא הזיא יאדוב וב שי לארששימ תוחפבש אצמנ .'ןיאתת
."ודחי גס ולכ" :הזו ,ומע ודחי תויהל לוכי

םש אצמ ,הנוילע רתוי הלעמל הלעש המ לכ יכ ,הששמל התיה הניחבה תאזדועו
ונא תוימשגב יכ ."םיקלאה לא הלע השמו" :(ט"י תומש) בותכש ומכ ,םיקלא
אוהשכו ,ותוא ריכמו םשה דבוע אוה יזא ,תוקחדב הטמל אוהש םדא שיש ,םיאור
םילהת) רמא דודו .אוה~ךורב~שודקהב חכוש אוה יזא ,רשעתנש ,הלעמל הלעתנ
הילע לכב ,אוה~ךורב~שודקה שי םש םימשב ולפא "התא םש םימש קסא םא" :(ט"לק
ידי~לע עיקרל הלע רחא עשילאש וניצמו .אוה~ךורב~שודקה םש אצמל ךירצ הילעו
המ לכ יכ ,אברדא יכ ,הומת רבדהו .(די הגיגח) רקעב רפכ ןכ~יפ~לע~ףאו ,םש
,תוקלא אוה בוטה לכ יכ ,תוקלאל בורק רתוי אוה יאדוב ,רתויב הלעתנ םדאש
אב םדאשכ ךפהב םיאור ונאו ,"לכל 'ה בוט" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ
תישארב) תניחב הזש ,עדתו .אוה~ךורב~שודקהב חכוש אוה יזא ,בוטב ,תורישעב
רואה יזא ,תוקלא רואה לא רתויב ברקתנש תמחמ ,"תארמ ויניע הניהכתו" :(ז"כ
.ויניעל קיזמ שמשה רוא ,שמשה םצעב לכתסמ םדאשכ ומכ ,ול קיזמו ויניע ההכמ
דכ לוגסו' :(:אל ףד ,חי ןוקת ,רהז~ינוקת) בותכש ומכ ,לוגס תניחב שי לבא
יפכ יתכשו" :(ג"ל תומש) תניחב והזש ,'אכלמד ןיעורד ןירת (ג) ןיב יהיא
אל יכ" :(םש) בותכש ומכ ,הששמל קיזמ דובכה רוא םצע היה הז אלב יכ ,"ךילע
"ינחקת דובכ רחאו" :דוד שקבש הזו .'וכו "ירחא תא תיארו ,יחו םדאה ינארי
"ךדבכ תא אנ ינארה" ךממ שקבש ,הששמ לש תוברקתהב ינברקת :(ג"ע םילהת)
:"ירחא תא תיארו 'וכו יתכשו" :בותכש ומכ ,ךדובכ ירוחא תא ול תיארהו ,(םש תומש)

רבדהו ,רבדה ןכ היהיש הצור ינא :ןוצרה תודגנתה והז ,רדסכ אלש םדאלךלוהשכו
אוה ,ןוצרה תודגנתה אוה המחלמ לכ יכ ,המחלמ תניחב הזו .רדסכ אלש ,ךפהל
וניה ,רדסכ אלש ךל ךלוהשכ "המחלמל אצת יכ" :והזו .רדסכ אלש תניחב
ךליש ,ךנוצר דגנ תונוצר לכ לטבתיש "ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו" ,ןוצרה תודגנתה
ךל ךישמתשכ ,המ תניחבב היהתשכ "ויבש תיבשו" ,דכ יתמיא ,ךנוצרכ רדסכ ךל
ד"כ תישארב רהז) 'ה"מ ב"שח ה"בשחמ' שורפ הזו .ןיפלא יולמב ה"יוה ,תוקלא
ךלמ" :(ז םירישה~ריש) תניחב הזו .ותוקלא ךתבשחמב דימת רשקתשכ .(טס ןוקתו
ה"מ ךישמתש "ויבש תיבשו" :והזו .(ד) 'ךליד ןיחמ יטהרב' "םיטהרב רוסא
ארקנ הובג םוקממ ךשמנש רבד לכ יכ ,ךתבשחמב ותוקלא רשקתש ,ךתבשחמ ךותב
ולטבתי הז~ידי~לעו ,"יבש תיבש םורמל תילע" :(ח"ס םילהת) בותכש ומכ ,יבש
ללכב המדקהב םייחה~ץעב זמרנ דוסה הזו .ךנוצר דגנ תונוצרה לכו תומחלמה לכ
:לולא שדח~שאר לש תונוכבו טי

גפ

ןכרב יח אוהש ,הלפתה איהש ,םיצחה איצוהל לוכי ,תשק אוהש תירבה ןוקתידי~לע
:(ט"פ םילהת) תניחבב ,תירבב םמוקמו ,םיצח תניחב ,ןיוו תלת םהש אתולצד
וידי יהיו" :(ז"י תומש) תניחבב ,הלפת תניחב הז הנומא ."ול תנמאנ יתירבו"
ןרק חימצא" :(ב"לק םילהת) תניחבב ,חישמ ןרק תחימצ תלחתה זאו ."הנומא
תולפתו ,הלפת תניחב הז 'ודי' ."ול ודימ םינרק" :(ג קוקבח) תניחבב ,"דודל
תניחב ,ללפתמ ובש ,רובדה אוהש חישמ וניה ,תובאב חישמ תויללכ יכ ,השלש םה
:חור ,םימ ,שאמ אוה ,םימלא חיששמ

ןיש' וז תבש יכ .הכאלמב רוסאש ,תבש תשדקל אבש וניה ,ןירוח~ןב הששענזאו
תניחב ,תוכרבה ןהש הלפתה איה תב .םימ ,חור ,שא :ןינוג תלת 'ןיש' .'תב
תא ךרב 'הו" :(ד"כ תישארב) תניחב ,המש לכבו ול היה תב :(:זט ארתב~אבב)
:"לכב םהרבא

תבש הז ליבשבו .עדנ אלש העידיה תילכתו ,העידיה תילכת תניחב הז תבשתשדקו
איהו ,המכחא יתרמא" :(ז תלהק) תניחב הז תילכתו ,ץראו םימש תילכת ארקנ
:המכחה ונממ קוחרש ליכששיש המכחה רקע הז וניה ,"ינממ הקחר

אוה תילכתה הזש ,םלוע לש ומוקמ תניחב וניה ,םוקמה רקע אוה הזהתילכתו
המכחב םלכ" :(ד"ק םילהת) בותכש ומכ ,המכחב ארבנש םלועה לכ תא ףיקמה
,םוקמה רקע הז יכ ,'ותלפתל םוקמ עבוקה' :(:ו תוכרב) תניחב והזו ."תיששע
:"יעיבשה םויב ומקממ שיא אצי לא" :(ז"ט תומש) תניחבב

שודק ףוג וניה ,תבש ידגב שבולו ,איוחד אכשממ אוהש ,ערצמה ופוג טשופזאו
'וכו "םוקמה יכ 'וכו ךילענ לש" :(ג םש) תניחבב ,םרוג םוקמה יכ .ןדע~ןגמ
"ורששבכ הבש הנהו" :(ד םש) תניחבב ,תבש ארקנ שודקה ףוגה םש~לעו .(א)
תישארב) תניחב ,רששב ארקנה ,ןדע~ןגמ שודק ףוגב שבלתנו ,'ותערצמ אפרנש'
:"ירששבמ רששב" :(ב

תכרב" :(י ילשמ) תניחבב ,רששעל הכוזו ,ורששבמ רששב איהש ,ולזמ םמורתנזאו
,בוט רצי (ו"ל לאקזחי) "רששב בל" וניה ,בוטה ורצי קזחתנו ,"רישעת איה 'ה
קזחו ךלוה רפשה לוק" :(ט"י תומש) והזו .(ח"י ילשמ) "בוט אצמ השא אצמ"
ל"נה הלפת תניחב הז לוקו .ל"נה אריפש אפוגמ אצויה 'רפושה לוק' "דאמ
,ל"נכ בוטה ורציו ולזמ קזחתנש .(דנ תוכרב) 'ןוממ הז' "דאמ קזחו ךלוה"
,תוינעו תוקחד תמחמ תובצעה יכ .הרחש~הרממ םיאבה תונצילהו תובצעה לטבתנו
(אס תוכרב) 'קחושש לוחטה' :תניחב ,(ז תלהק) "ליסכה קוחשש" איה תונצילהו
תלהק) תניחב אוהש ,בוטה רצי ידי~לעו תורישע לש לזמה ידי~לע םילטבתנ ןה
:"ונימיל םכח בל" :(י

םתוא םיקמ אוה ,תוער תוארילו תובהאל םילפונה תא םיקמ אוה הזהןימיבו
יכ ."ק"י ללהת המשנה לכ" :(ן"ק םילהת) תניחבב ,תושודק תואריו תובהאל
םילהת) תניחבב ,תואלפנ תואור םהיניע זאו ,םהיניעמ ךששחה ריבעמ ונימי
,ןימי אוהש חספ תניחבב ןה ולאה תואלפנו ."תואלפנ הטיבאו יניע לג" :(ט"יק
תניחב ,חס הפ אוה חספו ."תואלפנ ונארא םירצממ ךתאצ ימיכ" :(ז הכימ) תניחב
ביתכ םש יכ ,םלועה תא ארב ולאכ בשחנו ,"והיפב התיה תמא תרות" :(ב יכאלמ)
:םוהת ינפ הסכש ,ךששח רבעו ,"תראמ יהי" :(א תישארב)

םש יכ ,שדקמה~תיבה לא וללפתי רשא ,תונחתו תושקבה לכ םג ןילעמ םיניעהרואו
היהו" :(ט א~םיכלמ) תניחבב ,אצוי םיניע רואה םשמו ,(ב) תושקבה לכ ןילוע
היעשי) תניחבב ,בלב היולתה ,הלאגה ןיררועמ ןיניעה רואו ."םש יבלו יניע
:(א תישארב) תניחב הזו .םש ובלו ויניע יכ ,"יבלב םקנ םוי יכ" :(ג"ס
לש ץמחו רואשש לטבל ,בלבש םקנ םוי ןיררועמ ןיניעה רוא ,"םוי רואל ארקיו"
תיסמה אוה ,םדאה בלבש ץמחו רואששו .(ג) וירוענמ ול ראשנה ,ער םדאה בל רצי
,האנ אל הזו האנ הז רמולו ,רודבש םימכח~ידימלת רחא רהרהיש ,םדאה תא
םיחספ) והזו .רודבש םיקידצ ת"יב ן"יע םה םבל ."םבל קלח" :(י עשוה) תניחבב
ידלג העבש םימעפ ינש םהב שיש ,םיניעבש רוא וניה ,'רששע העבראל רוא' :(ב
:ץמחה תא ןיקדוב םהב ,אניע

תובהא םהש םיבר םימו ,אתומיחרד ןיבוהלשב הרותה דומלב בהלתהל בלה לוכיזאו
םירישה~ריש) תניחבב ,תאזה תובהלתה תובכל םהל רשפא יא ,תוינוציח תואריו
לע היפנכב הסכמ איה הניכשהו ."הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" :(ח
ימ תניחב םהש ,םיערמ ערז םהילע וטלשי אלש ,תאזה הבהאב לארששי לש ןוהמד
לע" יכ ,(בי תוכרב) 'וכו 'ול ןילחומ ,הב שיבתמו הרבע רבועה' :הזו .לובמה
הניכשה זאו ,ומד ךפשנ השובה ידי~לע יכ ,(י ילשמ) "הבהא הסכת םיעשפ לכ
ויעשפ לכ הסכתנ תאזה יוסכ ידי~לעו ,םד יוסכ תניחבב ,ל"נכ הבהאב ומד הסכמ
:(בי תוכרב) אליממ

.(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל אוה ןאכ~דע הז ןמיס תלחתמ)

יזא ,קידצ אוהש ,ילארששי שיא לש הששע תווצממ םעטל הצוראוה~ךורב~שודקהשכו
ןכ~לע .הריתהל הטיחש ךירצו ,הליכאב רוסא אוהש ,יחה ןמ רביא תניחב איה
רביאה תרהטמ איהש ,הטיחש תניחב ,םימד~תוכיפש איהש השוב וילע אוביש ךירצ
תחא הששע תוצמ ןיב ,ולש הששע תווצמהמ םעטל ךרבתי םשה לכוי יזאו ,יחה ןמ
:(ז"כ תישארב) בותכש ומכ ,םימעטמ םיארקנ תווצמה יכ ,תובר תווצמ ןיב
ןוקת רהז~ינוקתב) אבומכ ,'הששעד ןידוקפמ' "יתבהא רשאכ םימעטמ יל הששעו"
ונממ וקניי אלש ,רמשל ךירצ יזא ,ל"נכ השובה ידי~לע ומד ךפשנשכו .(נ ףד אכ
הניכשהש ,יוסכ ךירצ ןכ~לע .ךפשנה םדה הזמ קניל םיצורש ,םיעודיה םינוציחה
הזו .ל"נכ ,יתבהא רשאכ :תניחב ,תאזה הבהאב ךפשנש ,לארששי לש ןוהמד הסכמ
:םד יוסכ תניחב

ןיב ,הברה םירתסנו םינוילע םירבד שי לארששי לש םימד~תוכיפשןינעבו
תומשנ המכו המכ שי יכ .שממ םימד~תוכיפש ראש ןיב ,השוב ידי~לע םימד~תוכיפש
,לודג םדא לש לארששי לש םימד~תוכיפש ידי~לע םא~יכ הילע םהל ןיאש ,תולופנ
אמוי) תניחב הזו .שממ םימד~תוכיפש ידי~לע םא~יכ הילע םהל ןיא םימעפלו
הסכמ הניכשה םימד~תוכיפשו השובה ידי~לעש .'תויכזכ ןיששענ תונודז' :(:ופ
ןיכפהתנו ,ל"נכ ,"הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" :תניחב הזו ,ל"נה הבהאב ןוהמד
ןילעתנ יכ ,םיעשפ תניחב ןהש ,תולופנה תומשנה ולעתנו ,תויכזל תונודזה
:(אכ ןוקתב ןיע) ל"נה הבהאב םד יוסכ ידי~לע תויכזל ןיכפהתנו

דפ

:הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

,רעש אוה הלפתה יכ .הלפתה ידי~לע אוה ךרבתי םשהל תוקבדו תורבחתה רקעש,עד
ומכ ,תוכלמ איה הלפת יכ .הל ןיעדומתשא םשמו ,ךרבתי םשהל ןיסנכנ םש ךרדש
תישארב) בותכש ומכ ,תורבחתה ןושל הלפתו ;"הלפת ינאו" (ט"ק םילהת) בותכש
.'תורבחתה ןושל' :ומוגרת ,"יתלתפנ םיקלא ילותפנ" :(ל

,הלפתה יכ .תולדג לש תובשחמ ול םילפונ ללפתמ םדאשכ בר~יפ~לע הזליבשבו
בותכש ומכ ,העשרה תוכלמ ךותב תולגב איה ,ינא תניחב ,תוכלמ תניחב וניה
תוכלמ הב תזחאתמ יזא ,תאצל הצור איהשכו ."הלוגה ךותב ינאו" :(א לאקזחי)
הזו .ךלמלו לדגתהל הצורש ,העשרה תוכלממ איה תולדגש ,תולדג וניה העשרה
.אתולגמ תאצל העשרה תוכלמ דגנכ קזחתהל הלפתב חכ ןתונ הזב ,חכב םיללפתמש
תוכלמ וניה ,הואגה דכ ."ותואג לארששי לע םיקלאל זע ונת" :(ח"ס םילהת) הזו
וניה ,םיקלא תא וקזחתו חכב וללפתתש הזל ןוקתה ,לארששי לע תרבוג ,העשרה
.ינא תניחב

,שורפ .ליח תוששעל חכ ךל ןתנה אוה יכ ,ךיקלא 'ה תא תרכזו :(ח םירבד)הזו
'ןיסכנ ינקמל' :שורפ הזו .תוכלמ תניחב ,ליח~תשא תא ןקתת חכה ידי~לעש
יהיא דכ תוכלמה יכ ,שורפ (.ןיסכנ ינקמל ליח תוששעל לש םוגרת וניה)
תשבלמ איה יכ ,(א םירישה~ריש) "תרחרחש ינאש ינוארת לא" :תרמוא יזא אתולגב
ןכ הנק ןמ תדדונ רופצכ" :יזאו .םהב הסכמו ןיפלקד ןישובלב ,ןימכא ןישובלב
התוא איצומו חכב ללפתמ םדא דכו .הליד ןק איה יכ ,(ז"כ ילשמ) "דדונ שיא
'ינקמל' :שורפ הזו .אוה~ךורב~שודקהל ןק תיששענו ,הליד ןייוסכמ ,אתולגמ
םע הגוזל ידכ הניכשה ןקתתש ,היהי ךתנוכ רקעו .ןייוסכ ןושל ןיסכנ ןק ןושל
הלחתמ יכ .גווזל זמר תירבה תמקה ותירב תא םיקה ןעמל :שורפ הזו .הלעב
:ןיריהנ ןישובלב תשבלתמ הניכשהשכו ,הניכשה ןוקת וניה ,אתתלד אתורעתא ךירצ
הששענו ,(א) העבש תניחב ,העובש תניחב איהו ,תובא תניחב ,'קרי קמס רוח'
.אקיד הזה םויכ הזה םויכ ךיתובאל עבשנ רשא :הזו תובאל עבשנ ושכע ולאכ
:תובאל העובשה שדחתנ חכב הלפת ידי~לע אצמנ

הפ

,הנושאר אבקנ איהש ,ףרעב איהש האל תניחבל םיזמור םה ,םיזול םיארקנהםיזוגא
.(חפ םיחספ) לא~תיב וארק בקעי :תניחב אוהש ,שדקמה~תיבל ןיסנכנ ךכ~רחאו
:(מ היעשי) והזו .לא תיבל ןיסנכנ זול ךרדש ,(א םיטפוש) י"שר שרפש והזו
הדי~לעש ,ףרע תניחב אוהש ,דקדק אירטמיג ומחנ םימעפ יתש ."ומחנ ומחנ"
,םירצמה ןיבש םוי דחאו םירששע םהש תועובש השלש והזו .לא תיבל ןיסנכנ
יכ ,באב העשתב תקספמה הדעסב הציב לכאל ןיגהונ הז ליבשב .זול ןליאב ודגנכו
(ה תורוכב) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,םוי דחאו םירששעב תרמגנ הציבה
םצעה והזו .זול ןליאב ודגנכו ,'וכו םוי דחאו םירששעל תדלומ תלגנרת :(א)
תעשב ףוגה ןינב שדחתי ונממו ,ףוגה ןוילכ רחא ראשיש ,םדא ףרעב שיש זול
רמאנ ףוגה לע יכ ,ל"נכ 'ומחנ ומחנ' תניחב ,וניתומחנ רקע והזו .םיתמה~תיחת
תישארב) האל איה הנהו רקבב הנהו ,היחתה תע אוהש ,"רקבה דע יבכש" :(ג תור)
בקעי לש ותנוכ לכש ליבשבו .ףוגה הנבתנ הדי~לעש ,ל"נה זול םצע וניה (ט"כ
תישארב) "ויחא ריזנ דקדקלו" :ףסוי וניהד ,לחר ינבב רמאנ ,לחר ליבשב היה
תניחב ידי~לעש ,זמר ."ןכש ויפתכ ןיבו" :(ג"ל םירבד) ביתכ ןימינבבו ,(ט"מ
.ל"נה זול תניחב הז ויפתכו דקדק .לחר תניחבל אובל לוכי ,הנושאר איהש האל
:ל"נהל זמר ,ומחנ תבש :תובת~ישאר נ"ש אירטמיג ףרע

ופ

תודובע וניהד ,תינעתל םיכירצ םה ןכ~לע ,הנמא ינטקמ םה םלועהש ידי~לעש,עד
ןיא' יכ ,רבד לכב ךרבתי םשה דבעל רשפאש ,עודי יאדוב יכ .תושק
ןיכירצש המ ךא ,(ג הרז~הדובע) 'ויתוירב םע אינורטב אב אוה~ךורב~שודקה
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחבב אוה ,תושק תודובעל םימעפל
ףאש אצמנ .'רבעי לאו גרהי ינאסמד אתקרעא ולפא דמש תעשב' :(:דע ןירדהנס)
םיצורו םירבגתמ םהו ,דמש תעש אוהש תמחמ ךא ,הז לע גרהיש יואר ןיא תמאבש
ושפנ רסמל חרכמ אוה ןכ~לע ,םולשו סח ,תוריפכל ואיבהלו תד לע וריבעהל אקיד
ןיא ףא" :(ה"לק םילהת) תניחבב םה תוריפכהו הרז~הדובעהו .לק רבד לע ולפא
,"חור~רצקמ" תניחבב םה הנמא~ינטקהו .ללכ חור םוש םהב ןיאש "םהב חור שי
אבומכ ,וחור ךיראמ תניחב איהש ,המלש הנומא םהל ןיאש וניהד ,עצממ ומכ אוהש
ןיאש ,ירמגל םירפוכ םניא ןכ~יפ~לע~ףאו ,(הנק ןמיס א יטוקלב) רחא םוקמב
תומש) והזו .חור~רצקמ תניחב הרצק םחורו ,עצממ ומכ םה קר ,ללכ חור םוש םהל
ינטק םהש תמחמ ,"חור~רצק" תניחבב םהש תמחמש "השק הדבעמו חור~רצקמ" :(ו
תעשבש ומכ .ל"נכ םיתינעתלו תושק תודובעל ןיכירצ הז~ידי~לע ,ל"נכ הנמא
,לק רבד לע ולפא שממ םשפנ רסמל ולפא ןיכירצ ,ירמגל הנומא לוקלק איהש דמשה
המכ שיו .ל"נכ תושק תודובע תוששעל ןיכירצ ,הנומאב םגפו תונטק שישכ ןכ~ומכ
ושרדש ומכ ,הנמא ינטק םהש םיקידצ ולפא שי יכ .הנומא ינטקב תוניחב
ימ' "תונטק םויל זב ימ יכ" :קוספ לע (:חמ הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר
:'וכו 'םיקידצל םרג

זפ

םיב ןתונה" אוה לולא תונוכ דוס יכ ,תירבה םגפל ןוקת םה לולא תנוכש,עד
ךרדו ,םיב ךרד תניחב ריאהל (ל"ז י"ראה תנוכב ראבמכו) (ג"מ היעשי) "ךרד
תירבה םגפ רקעו .(לולא לש תונוכה לכ תונוכב םש ןיעו) לולא שדחב חתפנ הז
םירששע םיתאמ] ד"כרה תניחב ריאהל ךירצ היה יכ ,הזה ךרד תניחבב אוה
,ךרד תניחבב םגפו ,הזמ הטנ אוהו ,הנומא תניחב ,םי תניחבב תורוא [העבראו
אבומכ ,ךרד תארקנ השא יכ ."וכרד תא רששב לכ תיחשה יכ" :(ו תישארב) תניחבב
:(ל ילשמ) תניחב ,רחא ךרד שיו ,(:ב ןישודק) הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבדב
."תפאנמ השא ךרד"

םגפה הז תמחמ םימעפלו .םיב ךרדה ריאה אלש ,ךרד תניחבב םגפה רקעש ללכהו
,וגווז תא אצמל ול השק ,וגווזמ הטנש רחאמ יכ ,(א) וגווז תא דבאל לכוי
תמחמ ,ונוצר רחא הטונ היהת אלו ,תדגנמ ול היהת ,וגווז תא אצמי םא ולפאו
הכז אל :זאו .ודגנכ רחא ןוצר הל שיש הוהתנ הזמ ,הב ריאה אלו הנממ הטנש
,ל"נכ םיב ךרדה ריאהלו הז ןקתל ןילוכי זאש לולא שדחו (גס תומבי) .ודגנכ
הניא איהו ,וגווז אצומ יזא ,הז ןקתמשכו .[הזל ןוקת םה לולא תנוכ ןכ~לע]
.ונוצרכ קר ,ודגנכ

שקבל וחלששכ ,ודבע רזעילאל םהרבא רסמ דוסה הזש ,עד יכ .אלפנ דוס הזבשיו
,תירבה ןוקתל םילגסמ םהש ,לולא תנוכ דוס וניה ,ונב קחצי לש גווזה
יכ ,וילא ןוצר הב הששענ ל"נה ןוקתה ידי~לע יכ .גווזה ןיאצומ הז~ידי~לעש
רשפא יא הז~ידי~לעו ,ל"נכ ונממ התטנ יכ ,ונוצר רחא הטונ התיה אל םדקמ
תנוכ ידי~לע לבא .ל"נכ ונוצר רחא הטונ הניא ,האצומ םא ולפאו ,וגווז אצמל
.ל"נכ וילא ןוצר הב הששענו רזח הז~ידי~לע ,הזל ןוקתה םהש לולא

רמאש הזו .הזה דוסה ול רסמ םהרבא יכ ,רזעילא תשרפב הרותב ראבמ דוסההזו
טבהו האר ,"ךירחא תכלל השאה הבאת אל םאו" :(ד"כ תישארב) רזעילאל םהרבא
:תובת םה עצמאבו ,לולא תויתוא םה הז קוספ תובת~ישאר יכ ,ונתרות תואלפנ
הבאת הז~ידי~לע ,לולא תונוכ דוס וניה ,לולא תניחב ידי~לע יכ ,השאה הבאת
ןמצעב תובתה ולאבש אצמנ .ל"נכ וילא ןוצר הב הששענ הז~ידי~לע יכ ,השאה
המ וניהד ,וירחא ךליל הצרתת אל אמש ,ששחה ןינעמ רזעילא םע םהרבא רבדש
דוס ול הלג ןמצע תובתה ולאב "ךירחא תכלל השאה הבאת אל םאו" :ול רמאש
,הזל ןוקתה אוהש ,תובתה~ישארב זמרמה ,לולא דוס וניהד ,הזל ןוקתה
.דאמ םיארונ תודוס הזב שי דועו .השאה הבאת הז~ידי~לעש

,(ו ןמיס א יטוקלב) "עשוהי תא ארק הששמ לא 'ה רמאיו" :ליחתמה רמאמב ןיעםג
ותואב ןיעל וניה .ל"נכ תירבה םגפל ןוקת אוהו ,לולא תונוכמ רבדמ םש יכ
הז~ידי~לע םשה תדובעב הדובע הזיא ומע תוששעלו וב ןיבהל תוכזלו ,רמאמה
:תירבה םגפ ןקתי


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts