ןכ~לע ,לארששי לכ לש ללוכה תעדה היה אוהש ,םולשה וילע ,ונבר הששמןכ~לעו
קלחל לוכי היה הז~ידי~לע ,דחאו דחא לכ ךותב לכתסמ היהש ,דבל ותיאר ידי לע
תומש) תניחב הזו .וחמ תגרדמ יפל ול יוארכ דחאו דחא לכל הררשהו הלדגה
התאו' .'וכו "תואמ ירשש םיפלא ירשש םהילע תמשו ,םעה לכמ הזחת התאו" :(ח"י
דחא לכב לכתסמו האור היהש ,ונבר הששמ לש דבל היארה ידי~לע יכ ,אקיד 'הזחת
הררששו הלדג דחאו דחא לכ לבק הז~ידי~לעו ,דחא לכ לש וחמ ץצונתמ היה ,דחאו
ירששו םיפלא ירשש' תניחב וניהד ,וחמ תגרדמ יפל ול יוארה יפכ ,וכרע יפכ
יכ ,'וכו 'םיפלא ירשש םהילע תמשו 'וכו הזחת התאו' :והזו .'וכו 'תואמ
ירשש' םתוא םיששמ אוה ומצעב הז~ידי~לע ,םעב לכתסיו הששמ הזחיש ידי~לע
תוצצונתה ידי~לע ,ותלדג דחא לכ לבקמ םהב ותולכתסה ידי~לע יכ ,'וכו 'םיפלא
םגו .ל"נכ הששמ תניחב ,רודה םכח וב לכתסמש תולכתסהה ידי~לע ץצונתמש וחמ
ידי~לע יכ ,'וכו האמ~רש הזו ףלא~רש היהי הזש ,תווצל לוכי היה הששמ
היה ותולכתסה ידי~לע יכ ,דחאו דחא לכל עיגמה הלדגה עדוי היה םהב ותולכתסה
:ל"נכ הלדג ול עיגמ ןכ חמה תוצצונתה יפכ רשא ,דחא לכ לש חמה תוצצונתה עדוי

שיש ידי~לע ,וחמ תגרדמ יפל תמאב ול יוארה יפכ הלדג דחא לכ לבקמשכיזאו
ידי~לע ול יוארכ דחא לכל הלדגה קלחל לוכיש ,הששמ תניחב יתמא גיהנמ
ןישודח שדחל לארששי לש םיגיהנמהו םירשהמ דחא לכ עדוי יזא ,דבל ותולכתסה
דחא לכש רחאמ יכ .רתוי אלו תוחפ אל ,וחמ תגרדמ יפל ול יוארה יפכ אתירואד
ול יוארה יפכ הלדגו הררשש ול שיש וניהד ,תמאב ול יוארה ומוקמ לע דמוע
שדחל ךירצ אוה המכו ךיא ותונמתהו ותלדג יפל עדוי דחא לכ ןכ~לע ,ל"נכ תמאב
,לארששימ ףלא לע הנממש הז יכ ,הרות רמול ךירצ אוה םישנא המכ ינפבו ,הרותב
:םלכ ןכו ,םישנא ףלא ינפב הרות רמול ךירצ אוה ,ףלאה~רש וניהד

תניחב וניהד ,לארששי לכ לש יתמאה גיהנמהו ,דחאו דחא לכב חור תניחב שייכ
שרפו ,"וב חור רשא שיא" :(ז"כ רבדמב) תניחב ,ללוכה חור תניחב אוה הששמ
תניחב אוה יתמאה גיהנמה יכ .'דחאו דחא לכ לש וחור דגנ ךלהל עדויש' :י"שר
אוה יכ ,ונממ םילבקמ םלכ יכ ,חורו חור לכ דגנ ךלהל עדויש ,ללוכה חור
."חורה יאב תוחור עבראמ 'ה רמא הכ" :(ז"ל לאקזחי) תניחב ,ללוכה חור תניחב
תומש) תניחבב ,ןיחמה תניחב ומצעב אוהש ,םיקלא חור תניחב אוה הזה חורו
וניהד ,"הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו המכחב םיקלא חור ותוא אלמאו" :(א"ל
תניחב יפל דחא לכו .ל"נכ שדקמה~תיב ןינב תכאלמ תניחב םהש ,ןיחמה תניחב
שדחל הכוז אוה ןכ~ומכ ,האובנ חור ,שדקה~חור תניחב אוהש וב שיש םיקלא חורה
:(א תישארב) תניחבב ,הרותה ינפ לע הרוש אוה ,םיקלא חורה הז יכ ,הרותב
ומכ ,םימ תארקנש הרותה ינפ~לע וניה ,"םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא חורו"
ןיכוז הזה םיקלא חורה ידי~לע ןכ~לע .(ב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש
גיהנמה ידי~לע ןכ~לע .ל"נכ הרותה ינפ לע הרוש םיקלא חורה יכ ,הרותב שדחל
ודי~לעש ,ללוכה חור תניחב ,ללוכה תעד תניחב ,הששמ תניחב אוהש יתמאה
יכ ,דחא לכל ךישממש םיקלא חור תניחב ומצעב והזש ,דחא לכ לש וחמ ץצונתמ
ןישודח דחא לכל ךשמנ הז~ידי~לע ןכ~לע .ל"נכ ןיחמה ומצעב אוה םיקלא חורה
לע הרוש אוהש ,םיקלא חורה תניחב ידי~לע םה אתירואד ןישודחה יכ ,אתירואד
תניחב ,גיהנמהמ ךשמנ הז לכש ,ןיחמה תניחב ומצעב אוהש ,ל"נכ הרותה ינפ
:ל"נכ ללוכה חור ,ללוכה תעד אוהש ,הששמ

תויהל לוכי אוה אקוד זאו ,הלודג השדקב לודג שורפ היהיש ךירצ גיהנמה הזלבא
לכתסהלו תוזחל לוכי אוה ,הלודגה ותשדקו ותושירפ ידי~לע יכ .לארששי גיהנמ
:תניחבב ,דבל תולכתסהה ידי~לע דחא לכל הלדגה קלחלו ,לארששימ דחא לכב
ןכ~לעו .לודג תושירפו השדקב היולת איה תאזה תולכתסה יכ ,ל"נכ "הזחת התאו"
:(ה םירבד) בותכש ומכ ,רובדה יפ~לע דאמ לודג שורפו שודק היהש ונבר הששמ
םהל קלחלו ,לארששיב לכתסהלו תוזחל לוכי היה ןכ~לע "ידמע דמע הפ התאו"
.הז~ידי~לע הלדגה

,הלודג השדקב דאמ לודג שורפ היהש הששמ קר יכ ,אקיד התא "הזחת התאו":והזו
קר היולת איה ,"הזחת התאו" תניחב ,תאזה תולכתסה יכ ,תאזה תולכתסהל הכוז
ושרדו ,"וצחר תונזהו" :(ב"כ א~םיכלמ) תניחב הזו .תאז הואתמ תושירפו השדקב
המ יפכש ,וניה .'תונויזח יתש קרמל' :(:טל ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר
הואתמ ןמצע ןיצחורש וניהד ,'וצחר תונזהו' :תניחב ,תאז הואתמ ןמצע ןיצחורש
:תניחב ,'הזחת התאו' :תניחב ,תונויזח יתש חצחצמו קרממ אוה ןכ~ומכ ,וז
תולכתסה רקע יכ .ל"נה תולכתסה תניחב וניהד ,'וכו 'ותכאלמב ריהמ שיא תיזח'
םגפ תניחב איה תאזה הואת יכ .ל"נכ וז הואתמ תושירפו השדק ידי~לע איה ל"נה
םתא רשא םכיניע ירחאו 'וכו ורותת אלו" :(ו"ט רבדמב) בותכש ומכ ,םיניעה
."םהירחא םינז

םיניע ול שי זאו ,הואתה תאזמ לודג תושירפב רתויב ומצע שדקל ךירצןכ~לעו
דבל ותולכתסה ידי~לע ול יוארכ דחא לכל הלדגה ןתלו לכתסהלו תוזחל םיכז
גיהנמ לארששיל ןיאשכו .ל"נכ לארששי גיהנמ תויהל לוכי אוה אקוד זאו ,ל"נכ
ומכ ,לטונ ,םשה תא לטל הצורה לכו ,לבלבמו ברעמ םלועה לכ תמאב ,הזכ חיגשמו
,חיגשמ םהילע היהיש ןיכירצ לארששי יכ .םיברה וניתונוועב ,ושכע גהנתמש
היהי הזה חיגשמהו ,תמאב ול יוארה ומוקמ לע דחא לכ דמעיש םהב האריו חיגשיש
לארששי תא גיהנהל לוכי זאו ,הששמ תושירפו תשדק תניחבב ,לודג שודקו שורפ
:ל"נכ דבל תולכתסהה ידי~לע ול יוארכ הלדג דחא לכל ןתל

הז~ידי~לעו ,השובה ידי~לע איה הבושתה רקע יכ ,הבושת הששענהז~ידי~לעו
ירואבל הכוזו ,וחמ ץצונתמו ,דחאו דחא לכב לכתסמ אוהש ,הששמ תניחב גיהנמה
זאו ,דחאו דחא לכ לע השוב ךשמנ הז~ידי~לע ,אתירואד ןישודחל וניהד ,הרותה
הניא הרבע יכ ,הלודג השוב יאדוב איה הרבע יכ .ותמלכו ותשב תא דחא לכ האור
.םולשו סח ,הרבע ול היהיש לארששיל ללכ האנ ןיא יאדובו ,לארששיל ללכ היואר

,הלודג השוב ןכ~םג ול היהיש יואר ,הוצמ הזיא תוששעל ןיצורשכ ,הוצמ םגלבא
ךלמה לכיהב סנכל וינפ זעי ךיאו ,הוצמה תוששעל הכזיש ול שי תוכז הזיא יכ
הוצמה תלעמ לדג םגו ,הוצמה הששוע אוה ימ ינפל ותעדב רעשיו .הוצמ תוששעל
וילע לפיש יואר יאדובו ,רעשל ןיא רשא דאמ הרקי המצעב הוצמה יכ ,המצעב
דאמ קוחר אוהש האריו ומצע לע לכתסישכ ,הוצמ הזיא תוששעל אבשכ הלודג השוב
,השוב םדאהל היה םאו .הוצמ תוששעל הכזיש תוכז םוש ול ןיאו ,ךרבתי םשהמ
תיהב הליד ואלד לכאד ןאמ' יכ ,ויפל וטישוהל ,לכאמה חקל ולפא שיבתמ היה
ול היהיש ,תוכז םוש ול ןיאש רחאמו ,(הלרעד א קרפ ימלשורי) 'הפאב ילוכתסאל
ול שי יאדוב ןכ~לע ,הפאב ילוכתסאל תיהבו הליד ואלד לכא אוה ןכ~םא ,לכא
.ויפל לכאמה טישוהל ולפא שיבתהל

הרותה ירואב ךישממש הששמ תניחב ,ל"נה גיהנמה ידי~לע ךשמנ השובה רקעלבא
ךישמהש ,הרות~ןתמ תעשבש ומכ .דחא לכ לע השוב ךשמנ הז~ידי~לע ,דחא לכל
םכינפ לע ותארי היהת רובעבלו" :(כ תומש) םש רמאנ ,לארששיל הרותה הששמ
:והזו ,'השובה הז' :(כ םירדנ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"ואטחת יתלבל
.םולשו סח ,ןוועו אטח תוששעל ילבל השוב םהל היהיש וניהד ,"ואטחת יתלבל"
לע ותארי ןכ~םג היהיש ךירצ ,הרבע תוששעל ילבל ,'ואטחת יתלבל' ולפא םגו
השוב ןכ~םג ול היהיש ךירצ ,הוצמ ןיששועשכ ולפא יכ ,השוב וניהד ,וינפ
לע םאתפ םחינהלו ,אכלמד ירתכ םהש ,ןילפתה ףטחל םיאב ךיא יכ .ל"נכ הלודג
תאזו ,הוצמ הזיא תוששעל אבשכ ,הלודג השוב ול היהיש יואר יאדוב .שארה
תעשב היהש ומכ ,ל"נה גיהנמה ידי~לע הרותה ירואב ידי~לע תכשמנ השובה
,תושירפו השדק תניחבל לארששי לכ וכז הרות~ןתמ תעשב ןכ~לעו .ל"נכ הרות~ןתמ
םלכ יכ ."השא לא ושגת לא ,םימי תשלשל םינוכנ ויה" :(ט"י תומש) בותכש ומכ
תא םהל ךישמהש ,לודג שורפו שודק היהש ,הששמ ידי~לע תושירפ תניחבב ושדקתנ
.ןכ~םג תושירפו השדק םהילע ךשמנ ןכ~לעו ,ל"נכ הז~ידי~לע הרותה

דאמ קוחר אוה ךיא ,ךרבתי םשהמ וקוחר תא דחא לכ האור יזא ,השובלןיכוזשכו
רקע יכ ,הבושת ןיששוע השובה ידי~לעו ,הלודג השוב וילע לפונו ,ךרבתי ונממ
:(ח"י לאקזחי) תניחב ,םייח תניחב אוה הבושתו ,(ג) השובה ידי~לע הבושתה
:תניחב ,תבש תניחב ,אבה םלוע לש םייחצנ םייח תניחב ,"ויחו ובישהו"
'ת"בש א"רי' ,'ת"ששב א"רי' "ת"ישארב" :הזו .'וכז םייח הימעוט'
אוה ,הבושת תניחב וניהד ,השובהו האריה יכ .(ט ןוקתו ז ןוקת רהז~ינוקת)
תולפשהל אוה םייחה רקעו .ל"נכ אבה םלוע לש םייחצנ םייח תניחב ,תבש תניחב
ןכ~לעו .ל"נכ היחתב םוקיו ,היחנ היהי אוה דחא לכ לש תולפשה יכ ,דחא לכ לש
רזוח הז~ידי~לע ,אבה םלוע לש םייחצנ םייח תניחב אוהש הבושתה ידי~לע
רביא לכב ,לארששימ דחא לכב שיש ,ונבר הששמ לש תולפשה היחתב םקו ,היחנו
.רביאו

,רביאו רביא לכב הששמ לש תולפשה תניחב לארששימ דחאו דחא לכב שיש ,עדיכ
דחאו דחא לכב ולש תולפשה הששמ ךישמה זאש ,יניס רה דמעמב לארששי וכז הזו
דחא לכב שרשמ אוהש ,הששמ לש תולפשה ותוא לבא רביאו רביא לכב ,לארששימ
תאז יכ ,התימו הביכש תניחבב דחאו דחא לכ לצא בכושו חנמ אוה ,לארששימ
הבושתה ידי~לע לבא .ולצא הלגתמו ררועתמ וניאו ,דחא לכ לצא םלעתנ תולפשה
לכ FF@לש תולפשה היחנ הז~ידי~לעש ,אבה םלוע לש םייחצנ םייח תניחב אוהש
,ל"נכ היחתב םוקיו היחנ היהי תולפשה יכ ,תולפשהל אוה היחתה רקע יכ ,דחא
לארששימ דחאו דחא לכב שרשמ אוהש ,הששמ לש תולפשה היחנו רזוח הז~ידי~לע
תניחבב ,ולצא איסכתאו םלעהב תולפשה תאז בכושו חנמ היה םדקמש .רביא לכב
תניחב איהש ,הבושתה ידי~לע תולפשה ותוא היחנו רוענו רזוח ושכעו ,התימ
היהיש היחת תניחב ,םייחצנ םייחה רקע יכ .ל"נכ אבה םלוע לש םייחצנ םייח
היחתב םוקיו היחנ היהי דחא לכ לש תולפשה יכ ,תולפשהל קר היהי ,דיתעל
רביא לכב שיש הששמ לש תולפש תניחב ,דחא לכ לש תולפשה היחנשכ יזאו ,ל"נכ
ולצא הלגתנו היחנו רזחש רחאמ ,ותולפש דחא לכ שיגרמו האור יזא ,ל"נכ רביאו
:ל"נכ רביאו רביא לכב שיש ,הששמ לש תולפשה תניחב

"הנתמ רבדממו םתנעשמב קקחמב םעה יבידנ הורכ ,םירשש הורפח ראב" :שורפהזו
ידי~לע ,לארששי לש םירשה ןיכוזש ,הרותה ירואב תניחב הז ראב .(א"כ רבדמב)
,ול יוארכ ותלדג תא דחא לכ לבקמ הז~ידי~לעש ,הששמ תניחב םהב לכתסמש
ידי~לעו .ל"נכ אתירואד ןישודח תניחב ,הרותה ירואבל ןיכוז םה הז~ידי~לעש
"הורפח .םירשש הורפח ראב" :והזו ,ל"נכ הבושתו השובל ןיכוז הרותה ירואב
יכ ,"המחה השובו הנבלה הרפחו" :(ד"כ היעשי) בותכש ומכ ,השוב תניחב הז
הורפח :והזו ,ל"נכ השובל ןיכוז ,ראב תוניחב ,ל"נה הרותה ירואב ידי~לע
:הזו .ל"נכ 'וכו תואמ~ירשש םיפלא~ירשש תניחב ,ל"נה םירשש וניה ,םירשש
קוספ לע י"שר שרפש ומכ ,הבושת תניחב הז םעה יבידנ םעה יבידנ הורכ
.'הבושתל םבל בדנתהב' "םע בדנתהב" :(ה םיטפוש)

הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,הששמ אד קקחמ .םתנעשמב קקחמב:והזו
,הששמ לש תולפשה תוניחב וניה ,ח"מר אירטמיגב קקחמ םג .(וט ארתב~אבב)
הז םתנעשמב .ל"נכ רביאו רביא לכב ,וירביא ח"מרב לארששימ דחא לכב שבלמש
שיאו" :קוספ לע (חס םיחספ) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,היחת תניחב
,םתנעשמב קקחמב :והזו .'וכו 'םיתמ ויחיש םיקידצ ןידיתע' "ודיב ותנעשמ
,דחאו דחא לכ לש םירביא ח"מרה לכב שיש ,הששמ לש תולפשה היחנ היהיש וניה
ומצע םיששמש ,תולפש וניה רבדמ הנתמ רבדממו :והזו .ל"נכ הבושתה ידי~לע
,הנתמ :הז~ידי~לע (דנ ןיבורע) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,רבדמכ
יל שי הבוט הנתמ' :(:י תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תבש וניה
םייח תניחב ,תבש תניחב ,אבה םלוע גונעת רקע יכ .'המש תבשו יזנג תיבב
:ל"נכ דחא לכ לש תולפשהל קר היהי ,םייחצנ

,הרותה ירואב תניחב ,ראבה הז עלס .(ט"ל בויא) ןנלתיו ןכשי עלס :בותכשהזו
יכ .ל"נכ השוב תניחב לכא רפח םשמ :והזו .ל"נכ 'םירשש הורפח ראב' :תניחב
יכ ,"לכא רפח םשמ" :והזו .ל"נכ השובל הכוז הז~ידי~לע הרותה ירואב ידי~לע
קוחרמל :והזו .ל"נכ וילא האבש השובה ידי~לע ויפל לכאה טישוהל שיבתמ אוה
:ל"נכ ךרבתי םשהמ קוחר אוה ךיא טיבמו האורש וניה וטיבי ויניע

ורתי עדיו ,ונתח היה הששמ יכ ,"הזחת התאו" :הששמל רמא אקיד ורתיןכ~לעו
'התאו' ."הזחת התאו" :הששמל רמא אקיד אוה ןכ~לעו ,ותושירפו ותשדק לדג
קלחלו ,דחא לכ לע לכתסהלו תוזחל לוכי אוהש ,ותשדק לדגב ורתי עדי יכ ,אקיד
םיאב םירגהו .רג היה ורתי םגו .ל"נכ דבל תולכתסה ידי~לע הררשהו הלדגה םהל
וששע רשא שפנה תאו" :(ב"י תישארב) בותכש ומכ ,םיקידצה לש גווזה תשדקמ
ודילוה ,םירקע ויהש תעב הרששו םהרבאש :(חסק ףד ךל~חלש רהזב) אתיאו ,"ןרחב
לש גווזה תשדקמ אב אוהש ,רג היהש ורתי ןכ~לעו .םירגה תושפנ םגווזמ
םגווזמ הששענ םתשדק לדגלש ,םיקידצה תשדק רקי לדג עדוי אוה ןכ~לע ,םיקידצ
תושירפו תשדק לדגלש ,עדוי אוה ןכ~לעו ,םתושירפ תשדק ןכש~לכמ ,םירגה תושפנ
.ל"נכ הלדגה םהל ןתי דבל ותיאר ידי~לעו ,םעב תוזחל לוכי אוה הששמ

ורתי תויתוא הזו .ל"נכ ,'וכו 'הזחת התאו' :הששמל רמא אקיד ורתיןכ~לעו
רמא אקיד ורתי יכ ,(ב"י לאינד) "וציקי רפע תמדא ינשימ םיברו" :תובת~יפוס
ןיכוז הז~ידי~לע ,'הזחת התאו' תניחב ידי~לעו ,ל"נכ ,'הזחת התאו' :הששמל
ידי~לעו .הבושתו השובל ןיאב הז~ידי~לעו ,הרותה ירואבל ןיכוזו הלדגל
רקע יכ ,דחא לכ לש תולפשה היחנו רזוח ,םייחצנ םייח תניחב איהש ,הבושתה
הששענ הז לכו .ל"נכ ,"רפע ינכש וננרו וציקה" :תניחבב ,תולפשהל אוה היחתה
הז~ידי~לעש ,'הזחת התאו' :הששמל רמא אקיד ורתי יכ ,אקיד ורתי ידי~לע
רפע תמדא ינשימ םיברו :ורתי תויתואב זמרמ ןכ~לעו .ל"נה תוניחבה לכ ןיששענ
,'הזחת התאו' :רמאש ,ורתי ידי~לע יכ ,ורתי תובת~יפוס אוהש ,וציקי
,"רפע ינכש וננרו וציקה" :תניחב ,היחת תניחב ,םייח תניחב ךשמנ הז~ידי~לע
תניחב וניה ,אקיד 'רפע תמדא ינשימ' ,"וציקי רפע תמדא ינשימ םיברו" :תניחב
.ל"נכ תולפש

רתונהו' ."ול רמאי שודק םילשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו" :(ד היעשי)הזו
יכ .קידצהל 'ול רמאי שודק' :אקיד ודי~לע ,ורתי תניחב הז 'םילשוריב
התאו' :הששמל רמא ןכ~לעו ,ל"נכ קידצה תשדק עדוי אוה ,רג אוהש ,ורתי
:ל"נכ 'ול רמאי שודק' :תניחב הזו ,ל"נכ ותשדק עדיש תמחמ ,'הזחת

ךשמיש יואר ,הרות ויפמ עמושו יתמא קידצ לצא אבש ימש ,ל"נה לכמ אצויהללכו
וילע ךשמנשכ ,יתמא קידצ לצא היהש ןמיס הזו .דאמ לודג תולפשו השוב וילע
ךישממש הרותה ידי~לע יכ ,הרות רבד הזיא ויפמ עמשש ידי~לע תולפשו השוב
ידי~לעו .ל"נכ הרות~ןתמ תעשב היהש ומכ ,השוב ךשמנ הז~ידי~לע ,יתמאה קידצה
לכב דחא לכב שיש ,הששמ לש תולפשה היחנ הז ידי~לע ,הבושת וניהד ,השובה
לצא אב אוהש ימ לבא .תמאב ותולפש דחא לכ שיגריש ביחמ זאו ,רביאו רביא
ןבומ ךפהה) 'וכו הז ידי~לע תולדג וילע אבו ,הרות ויפמ עמושו ,םסרפמ הזיא
.(אליממ

לפש היהיש תילכת הז ןיא יאדוב יכ ,יתמא תולפש והמ ללכ םיעדוי ונא ןיאלבא
רקע אוה תולפשה יכ .(קינלזמ~םילש :ז"עלבו) לזמ~ער ןירוקש ,לצעו הזבנו
הז ןיא יאדובו ,ל"נכ אבה םלוע גונעת לכ אוהו ,רביאו רביא לכ לש םייחה
קר ןיכירצ ןכ~לע .םולשו סח ,'וכו לצעו הזבנ היהיש ,אבה םלוע לש תילכתה
רקעו םייחה רקע אוהש ,יתמא תולפשו תווינעל תוכזל רזעיש ,ךרבתי םשהמ שקבל
:ל"נכ אבה םלוע לש גונעתה

גע

לגסמ םילהת תרימא יכ ,םילהת תרימאב ליגר היהי ,הבושתל תוכזל הצורשימ
,םגישהלו םהב סנכל םדא לכ לוכי םירעש ט"מו ,הבושת ירעש ןונ שי יכ .הבושתל
ולצא םג יכ ,לוכיבכ ,ומצעב ךרבתי םשה לש הבושתה תניחב אוה םישמחה רעש ךא
."םכילא הבושאו ילא ובוש" :(ג יכאלמ) בותכש ומכ ,הבושת תניחב וניצמ ךרבתי

,ה~י יטבש רששע~םינש תומשב שיש תויתוא ט"מ תניחב םה הבושת ירעש ט"מהולאו
תא האריל םיצפח לכה הנהו ,םיטבשה תויתוא ט"ממ תוא ול שי רעשו רעש לכ יכ
ול ןיאש דחא שי יכ .הבושת תוששעל הכוז םדא לכ ואל ןכ~יפ~לע~ףאו ,ךמש
עיגהל הכוז וניא ,הבושתל תוררועתה ול שיש ימ ולפאו ,הבושתל ללכ תוררועתה
לש רעשהש תויהל לוכי ,םשל עיגמ םא ולפאו ;ול ךישה הבושת לש רעשהו תואה לא
,םילהת תרימא ידי~לעו .הבושתל הכוז םדאה ןיא הז לכ תמחמו ,רוגס הבושת
הכוז םגו ,הבושת תוששעל ררועתמ אוה ,הבושתל תוררועתה םוש ול ןיאש ימ ולפא
ידי~לע הכוזש אצמנ .רעשה חתפלו ול ךישה תואו רעשה לא עיגהל םילהת ידי~לע
.הבושת תוששעל םילהת

הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,לע םקוה רבגה םאנ :(ג"כ ב לאומש) תניחבהזו
ידי~לע יכ ,לארששי תורמז םיענו ,'הבושת לש הלע םיקהש' :(:זט ןטק דעומ)
לש הלע םקוה הז~ידי~לע ,דסיש םילהת רפס וניהד ,לארששי תורימז םיענ תניחב
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .ל"נכ הבושתל ןיכוז םילהת ידי~לע יכ ,הבושת
תורוהל ידכ אלא ,הששעמ ותואל יואר דוד היה אל' :(:ד הרז~הדובע) הכרבל
הבושתה רקעו ,ךלמה דוד ידי~לע הבושתה תארוה רקעש אצמנ .'וכו 'דיחיל הבושת
לכש דע ,שדקה~חורבו דאמ לודג תוררועתהב ורמאש ,םילהת רפס אוה ךלמה דוד לש
הבושתל תוכזלו ,םילהת רפס ךותב ומצע תא אצמל לוכי אוהש המ יפכ דחאו דחא
:ל"נכ םילהת תרימא ידי~לע

ירעש ט"מ תוניחב םהש ,תויתוא ט"מ םהש ,ה~י יטבש רששע~םינש תוככדזהרקעו
אבומכ) האלע הבושת תניחב אוהש ,ןורגה רצמ תניחב אוהש ,םירצמב היה ,הבושת
וכזו םירצמב םש וככדזנש רחא ןכ~לעו .(בטיה ןבהו םש ןיעו ,ל"ז י"ראה יבתכב
ט"מ תניחב םהש ,הבושת ירעש ט"מ דגנכ םהש ,הריפסה ימי ט"מ ורפס ,םשמ תאצל
הז (ט"י תומש) "יניס רה לע 'ה דריו" :זא ,םישמחה םויבו .ל"נה תויתוא
תניחב ,לוכיבכ ,ומצעב ךרבתי םשה לש הבושתה תניחב ,"םכילא הבושאו" :תניחב
:ל"נכ םישמחה רעש

תובת~יפוס "ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארששי ינב תומש הלאו":והזו
איהש ,הבושתל ןיכוז םילהת ידי~לע יכ .הבושת תויתואו םילהת תויתוא םה
תניחב םה הבושת ירעש ט"מ יכ .'וכו המירצמ םיאבה לארששי ינב תומש תניחב
:ל"נכ םש ךכדזהל ,המירצמ םיאבה ,לארששי ינב תומשב שיש תויתוא ט"מ

לארששי לכ ,הבושת~ימי~תרששעו לולאב וניהד ,הבושת ימיבש ,ןיאור ונאשהזו
אוה ןכ~לעו .ל"נכ הבושתל לגסמ םילהת תרימא יכ ,םילהת תרימאב זא ןיקסוע
דאמ לודג תוררועתה אוה םילהת יכ ,םילהת תרימאב דימת קסעל דאמ לודג רבד
:וב זחאיש ירשא ,ךרבתי םשהל דאמ

דע

ויהיש ידכ ,ןירוק הרפ תשרפ יכ .חספל הנכה איהש ,הרפ תשרפ ןירוק םירופרחא
תניחב אוה הלחתבו .חספה תוששעל ןירוהט ויהיש ידכ ,תמ תאמטמ רהטל ןירהזנ
רופ ליפה דוסב ל"זיראה תונוכב ןיעו ט רתסא) רפה םש~לע םירופ יכ ,רופ
ךרדו ךולה יאדוב אוה םירופ םג יכ ,ה"רפ הששענ ךכ~רחאו ,(המדא הרפ דוסבו
."רבע רומ תופטנ םינשוש ויתותפשש" :(ה םירישה~ריש) תניחב והזו .חספל
רהזב אבומכ) ,רתסא איה הנשוש .(אבומכ) חס הפ חספ תניחב הז ויתותפשש
תניחב הז רבע רומ תופטנ .(רתסא אירטמיג הנשושו ,ל"זיראה יבתכבו שודקה
ףורצ ןכ~לעו .חספ לש תורח תניחב ,תורח ןושל ,(:טלק ןילח) רורד רמ יכדרמ
ךתיוצ רשאכ תוצמ לכאת םימי תעבש" :(ג"כ תומש) קוספב ,חספב זמרמ םירופ לש
וארי אלו םירצממ ."םקיר ינפ וארי אלו םירצממ תאצי וב יכ ,ביבאה שדח דעומל
תויהל םילוכי ויהיש ,חספל ךרד אוה םירופ יכ ,םירופ תובת~ישאר םקיר ינפ
.(רתוי הלג אלו ןינעה עצמאב קספו) :ץמחמ ןירהזנ

.םירצמ תאיציל רכז םה תווצמה לכ ןכ~לעו ,חספמ תולחתהה לכ ויה הלחתביכ
.(םיס אלו) ,ושכעו

הע

םנורכז ,וניתובר ורמא יכ .דאמ לודג רבד ןכ~םג אוה דבל םיקידצה ינפתולכתסה
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הרותה ןמ לודג אוה םכח~דימלתהש ,הכרבל
ימקמ ימיק אלו הרות רפס ימקמ ומיקד ,ישנא ראש יאשפט המכ' :(:בכ תוכמ)
,וניצמ הרותה לצאו .הרותה ןמ רתוי לודג אוה םכח~דימלתהש אצמנ .'הבר ארבג
הבש רואמה יכ ,(אתחיתפב הכיא הבר~שרדמ) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,דאמ השדקל ליעומ אוה דבל וב תולכתסההש ,קידצה רוא ןכש~לכמ ,בטומל וריזחמ
:לודג רבד ןכ~םג אוה דבל תולכתסהה םג ךא ,רתוי בוט ומע רבדל ןיכוזשכ יאדוב

וע

,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םהילעבל םינודא םיששענ םהלארששי
םוקמ לכב יכ .'םהינודאל םירשש םיששענ ,םיכלוה םהש םוקמ לכ' :(דק ןירדהנס)
םינודא םיששענ םה ךכ~רחא לבא ,הלוגב םישובכ םה הלחתב ,תולגב ןיאב םהש
יכ .םש הלוגב םיאב םהש ,אוהה םוקמה תא םישבוכ םה ךכ~רחא יכ ,םהילעבל
,וניתובר ורמאש ומכ ,םילופנהו םילפשה תומוקמה לכ ןילעמו ןימירמ םה לארששי
הרות ןהב ודמליש ,תואיסקרקו תואיטרת יתב ןידיתע' :(ו הלגמ) הכרבל םנורכז
לארששי יכ .םש ןיע 'וכו "וניקלאל אוה םג ראשנו" :(ט הירכז) רמאנש ,'םיברב
ינב תולגב לארששי ןיארקנ ןכ~לעו ,ןילופנה תומוקמה לכ ןיאשנמו ןילעמ
ןילעמו ןיאשנמו ןימיקמו ,םינודא םיששענ םה ךכ~רחאש יפ~לע~ףא יכ .הלוגה
לבא ,תולגב דנו ענ םה ןכ~יפ~לע~ףא יכ ,תולגב םה הלחתב ןכ~יפ~לע~ףא ,לכה
הז יכ ,הלוגה ינב ןיארקנ ןכ~לעו ,ל"נכ לכה ןיאשנמו ןילעמ םה ךכ~רחא
ןילעמ םה ךכ~רחא יכ .וניקלאל אוה םג ראשנו :תובת~ישאר הלוג תויתוא
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'וניקלאל אוה םג ראשנו' :תניחבב ,לכה ןיאשנמו
:ל"נכ ,'וכו 'תואיסקרקו תואיטרת יתב ןידיתע' :הכרבל

זע

,םוי לכב רעצ הזיא ול היהיש ךירצ ,לודג קידצ ולפא ,לארששימ דחא לכש,עד
תעד ףיסוי" :(א תלהק) תניחבב ,רתויב לודג ורעצ ,הלודג רתוי ותעדש ימ םגו
,וניה ,םימש~תאריבו השדקב הליכא ידי~לע אוה הקתמההו ."בואכמ ףיסוי
סח ,רתויב רעצה רבגתי אלש ,הקתמה הששענ הז~ידי~לע ,השדקב הליכא ידי~לעש
,ארחא~ארטסה לא תולשלתשה ,םולשו סח ,רעצה ןמ לשלתשנ היהי אלש םגו ,םולשו
.םולשו סח ,השק ןיד איהש

,ל"נכ הקתמהה הששענ הז~ידי~לעש ,השדקב הליכא ידי~לע וניה,הז~ידי~לעו
הפ םשש ימ" :(ד תומש) תניחבב ,םדא תמוק תניחבב הפה הששענ הז~ידי~לע
ותליכא ןיאש ימ יכ .םדא תמוק תניחבל הפה םיששמו הששועש וניה ,"םדאל
יזא ,השדקב לכואשכ לבא ,שממ יח~לעב תניחב אוה ויפ יזא ,םולשו סח ,השדקב
איה האריה רקע יכ .ל"נכ םדא תמוק תניחב הפהמ הששענש ,םדאל הפה תא םיששמ
רשאכ) ,"םלה יששג לכאה תעל" :(ב תור) תניחבב ,אקיד הליכא תעשב םדאל האב
םיחבז) 'תוכלמ אלא םלה ןיא' (י תוא ז ןמיסב ליעל [רחא םוקמב] הזמ ונרבד
.'תוכלמ לש הארומ אלמלא' :(ג קרפ תובא) ורמאש ומכ ,הארי תניחב איהש ,(בק
יכ ץקמ יהיו' רמאמב ראבמכו) ,םדאהל האריה האב יזא הליכא תעשבש אצמנ
,הארי תניחב איהש ,תוכלמ תניחבמ תכשמנ הסנרפהו הליכאה רקעש ,'םגהני םמחרמ
.(בטיה םש ןיע

וניהד ,הליכא תעשב ול האבה האריה ומצע לע ךישממו השדקב לכואשכןכ~לעו
,תוכלמה תניחב תא סינכמ אוה יזא ,יוארכ הרהטבו השדקב םימש~תארי םע לכואש
,םדא תמוק תניחב הפהמ הששענ יזאו ,הפה ךותל ,ל"נכ האריה תניחב איהש
יזא ,םימש~תאריבו השדקב לכוא וניאשכ יכ .ל"נכ "םדאל הפ םשש ימ" :תניחבב
לכואשכ לבא ,וב תסנכנ הניאו קוחרמ תדמוע איה ,ל"נכ הליכא תעשב האבה האריה
תניחב סנכנ יזא ,ל"נה השודק האריה ומצע לע ךישממש וניהד ,האריבו השדקב
.ל"נכ םדא תמוק תניחב הפהמ הששענו ,ויפב תוכלמ האריה

הכוז הז~ידי~לע ,םדא תמוק הפהמ הששועו םימש~תאריבו השדקב לכואש ,הזרכששבו
,ןוילעה םדא תניחב הששענו ל"נה םדא תמוק תניחב הלעתנש ,הלודג רתוי הילעל
הזש ;(א) "הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה לעו" :(א לאקזחי) תניחבב
יתפשש ינדא" :תניחב ,'ונורג ךותמ תרבדמ הניכש' :תניחב ,ןוילעה םדא תניחב
.'ונורג ךותמ תרבדמ הניכש' תניחב ,ינדא תניחב אוה ויפ תחיתפבש ,"חתפת
םדאה רדג יכ ,רבדמ רדגב אוה יזא ,םדא תמוק תניחב הפהמ הששועשכ יכ וניה
:תניחב וניה ,ןוילעה םדא תניחבב הפה הלעתנש הכוז ךכ~רחא לבא ,רובדה אוה
:ל"נכ ,'חתפת יתפשש ינדא' :תניחב ,ונורג ךותמ תרבדמ הניכש

אבו לשלתשנש ,תולשלתשהה תאז יכ ,עד יכ השדקב הליכא ידי~לע רעצה קתמנשהמו
.ל"נכ ,"בואכמ ףיסוי תעד ףיסוי" :תניחבב ,תעד~רב אוהש ימל לודג רתוי רעצ
ךא ,םולשו סח ,רעצ ףיסוי תעד ףיסומש ימש ,ךכ היהי המ ינפמ :השק הרואכלו
,(א"יק םילהת) "'ה תארי המכח תישאר" יכ ,ןילפת לש אתרבעמ תניחב הז יכ ,עד
המכח הזיאל הכוזש ימ לכ ןכ~לעו ,(ג קרפ תובא) 'המכח ןיא הארי ןיא םאו'
.ל"נכ הזב יולת הז יכ ,ןכ~םג הארי וילע רבוע ,תעדו

תניחב איה העוצרהו ,ןיחמ תניחב םה ןילפת יכ .ןילפת לש אתרבעמ תניחבהזו
האריה ןכו ,(:אי ףד רהזה תמדקה) הלופנ הארי איה אשיב העוצר יכ ,הארי
ךותב תרבועש העוצרה תניחב הזו .השדקד העוצר תניחב ןכ~םג איה השדקד
ןיחמה ךותב תרבוע איה ,האריה איהש העוצרהש וניה ,ןילפת לש אתרבעמה
לכב הכוזש לארששי שיא לכ ןכ~לעו .ל"נכ ,"'ה תארי המכח תישאר" יכ ,ןילפתהו
העוצרה תניחבב ,ןכ~םג הארי וילע רבוע ,ןילפת תניחב ,ןיחמ תניחבל םוי
.םוי לכב רעצ הזיא דחא לכל אבו לשלתשנ הזמו ,ןילפת לש אתרבעמב תרבועש

,האריה ןמ לשלתשנ רעצה יכ ,לודג רתוי ורעצ ,הלודג רתוי ותעדש ימלכו
שי לבא ,השדקד הארימ אבש רעצ שיו .ל"נכ תעדהו חמה יפכ איה האריהו
ולפאו .אשיב העוצר ,תולופנה תוארי תניחבמ רעצה אבש דע ,םולשו סח ,לשלתשנש
.םולשו סח ,אשיב העוצרמ רעצ ול שי ,םולשו סח ,יזא ,הכוז וניאשכ לארששי רב
תעשב השדקד האריה וילע ךישממו השדקב לכואש ,השדקב הליכא ידי~לע לבא
ןידהו רעצה קיתממ אוה הז~ידי~לע יזא ,ל"נכ זא וילא תשגנו האבש ,הליכאה
הז~ידי~לעש ,השדקד האריה וילע ךישממ אוה יכ ,םולשו סח ,אשיב העוצרמ אבה
:םולשו סח ,אשיב העוצר תניחב םהש ,תולופנה תואריה ןיקתמנו ןילוע

הדוהי לש וקלחמ האצוי התיה העוצר :הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמ תניחבהזו
הכזו ,העלבל שקבו ,םוי לכב רעטצמ קידצ ותוא היה הז לעו ,ןימינב לש וקלחל
.(וכ הלגמ) הניכשל ןכזיפשא הששענו

'ןימינב לש וקלחב שדקמה~תיב' יכ .ןילפת ןיחמ תניחב ,תעדה תניחב אוהןימינב
,(חיק גנ םיחבז ,זל הטוס ,בי אמוי ,םש י"שרבו הכרבה תאזו תשרפ ירפס)
(גל תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תעדה תניחב אוה שדקמה~תיבו
יתש ןיב ןתנ העד יכ ,'וימיב שדקמה~תיב הנבנ ולאכ ,העד וב שיש ימ לכ'
.'וכו תויתוא יתש ןיב ןתנ שדקמה~תיבו ,תויתוא

תניחב ,ל"נה העוצר וניה העוצר והזו .הארי תניחב ,תוכלמ תניחב אוההדוהי
ןימינב לש וקלחל הדוהי לש וקלחמ תאצויש .ןילפת לש העוצר תניחב ,הארי
לש וקלחב תסנכנו ,הארי תניחבמ ,הדוהי לש וקלח תניחבמ האב העוצרה יכ וניה
ןילפת לש אתרבעמהב תרבועה העוצר תניחבב ,ןיחמ ןילפתה ךותב וניה ,ןימינב
רעצה אב העוצרה תאזמ יכ םוי לכב רעטצמ קידצ ותוא היה הז לעו :והזו .ל"נכ
:והזו .ל"נכ הלודג רתוי ותעדש קידצהל טרפבו ,לארששימ דחא לכל םוי לכב
העוצרמ אבה ,רעצה קיתמהלו ןקתל דימת ששפחמו שקבמ היהש וניה ועלבל שקבו
.ל"נכ הליכאה ידי~לע ל"נה

השדקב הליכאה ידי~לע רעצה קיתמהל הכזש וניה הניכשל ןכזיפשא הששענוהכזו
הפה הששענש וניה ,הניכשל ןכזיפשא הששענ הז~ידי~לעו ,ל"נכ םימש~תאריבו
דכ (:גנ ןיבורע) ןיסא רב יסוי יבר יכ ,אזיפשא תניחב הזו .םדא תמוק תניחבב
יפ שיא' :וניה .ןיד םופ רבג :אזיפשא לע רמא יוה ,המכח ןושלב יעתשמ יוה
תמוק הפהמ הששענש ,"םדאל הפ םשש ימ" :תניחב הזו ,םשש י"שר שרפש ומכ 'הז
.ל"נכ םדא תמוק תניחב ,שיא תניחב הפהמ הששענש הז יפ שיא תניחב וניה םדא
הליכא ידי~לע ל"נה הקתמהה ידי~לע יכ ,'הניכשל ןכזיפשא הששענו' :והזו
הכוז הז~ידי~לע ,ל"נכ םדא תניחב הפהמ תוששעל הכוז הז~ידי~לעש ,ל"נכ השדקב
:והזו .'ונורג ךותמ תרבדמ הניכש' :תניחב ,ןוילעה םדא תניחבל ךכ~רחא
:ל"נכ ,'ונורג ךותמ תרבדמ הניכש' :תניחבל הכזש ,'הניכשל ןכזיפשא הששענו'

חע

שיא אוה תמאה קידצה םימעפל יכ וניה .תמאה קידצה לש תוטישפה תגהנהןינעב
םוש הלגמ וניאו ,תוטישפה יכרדב ומצע גהנתמש ,(קיטסארפ ןירוקש) ,שממ טושפ
:שממ טושפ שיא תניחב זא אוהו ,אצויכו ןילח תחיששב קסועו ,הרות

םירבד) "ךימי ךראו ךייח אוה יכ" :בותכש ומכ ,הרותה איה םייחה רקע יכ,עד
ףד ךתולעהב ,בצ ףד ךל~ךל רהז) 'םייחה ןמ שרופכ הרותה ןמ שרופה לכו' ,(ל
ששרפל רשפא ךיא ,אלפנו הומת רבדה ,הרואכל ןכ~לעו .(סר ףד ןנחתאו ,חמק
קובד תויהל רשפא יתלבו ענמנה ןמ והז תמאבו .הלק העש ולפא הרותה ןמ ומצע
קסועש ןדמל ןה ,הרות~לעב לכו ,עגר קספה ילב ,הלילו םמוי דימת ,הרותהב
,וכרע יפכ דחא לכ ,אצויכו [תופסות ,י"שר שורפ ,ארמגב] ת"פמגב הרותה דומלב
,הגשה לעב ולפא ןכו .םויב העש הזיא הרותהמ לטביש חרכהב ,ודומל קסע יפכ
קיספיש חרכהב ןכ~יפ~לע~ףא ,הלעמל הלעמל רתויו רתוי הובג אוהש ימ ולפאו
ילב הגשהו הרותב דימת קובד תויהל רשפא יא יכ ,ןמז הזיא ותגשהמ לטביו
וא ןתמו~אשמ הזיא תוששעל םא ,העש הזיא קיספהל חרכהב ןיכירצ יכ .קספה
.ןכ~םג ףוגה יכרצב קסעל ןיכירצ יכ ,הזב אצויכ

,קספה םוש ילב הגשהבו הרותהב קובד תויהל ןפא םושב רשפא יא יכ ללכהו
ןדמלה הז יזא ,הרותהמ ןילטבמש העש ותואבו .העש הזיא לטבל ןיכירצ חרכהבו
רבדה הז ,הרואכלו .(קיטסארפ וניה) שממ טושפ שיא תניחב אוה הגשה~לעבה וא
ונייח איה אלה ,הלק העש ולפא הרותה ןמ ומצע ששרפל רשפא ךיא ,דאמ השק
יפ~לע~ףאו .הלק עגר ולפא םייחה ןמ ומצע ששרפל הצריש הז אוה ימו ,'וכו
,'המויק והז הרות לש הלוטב' :(טצ תוחנמ) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש
ןכ~יפ~לע~ףא ,המויק והזש ףא הרותה ןמ לטבתהל הזב הצרתי ימ ןכ~יפ~לע~ףא
שיאה ימו .םימיה ךראו םייחה איה רשא ,הרותהב קובד תויהל יאדוב רתוי בוט
,הרותה תבהאל הכוזש ימ טרפב ,תחא עגר ולפא םייחה ןמ ששרפל הצרתי רשא
תוקיתמ הזיא שיגרהל הכוזש ימ ןכש~לכמ ,דאמ הב קובדו ,הרותב דאמ דימתמו
,י"שר שורפ ,ארמגב] ,ת"פמגב טשפ הזיא ולפא ,שודח הזיא שדחל ,הרותב
הלעמו ,אכלמד איזנגל הכוזש ימ טרפבו ,הגשה לעב ןכש~לכו ןכש~לכמ [תופסות
.הלק העש ולפא הרותה ןמ ששרפל הצרתי ךיאו ,חמב רעשל רשפא יא וז

ןיכירצ חרכהב יכ ,ל"נכ דימת הרותה קסעב קובד תויהל רשפא יתלב והזתמאבו
,הרותה ןמ ןילטבש העשה וזב ןמצע ןייחמ המב ןכ~םאו ,העש הזיא קיספהלו לטבל
:ל"נכ הרותה ןמ אוה םייחה רקע אלה

לש ךרדהמ ל"נכ טושפ שיא אוהש ןמזה ותואב ומצע היחמ תמאה קידצה יכ ,עדךא
לטבש העשב ןדמלה הז וניהד ,םיטושפה ולא לכ יכ ,עד יכ .לארששי~ץרא תעיסנ
ללכ ןדמל וניאש ,שממ טושפ שיא שי ןכו ,ל"נכ טושפ שיא אוה זאש ,הרותה ןמ
ןכו ,הרותה ןמ תויח לבקמ יאדובו ,םימש~אריו רשכ שיא אוה ןכ~יפ~לע~ףאו
ןכ~םג יאדוב םילבקמ םה םג ,םלועה תומא ולפאו ,רתוי הטמל םיכומנה ולפא
םלכש ,לודג טושפ שיא םהילע היהיש ןיכירצ םיטושפה ולא לכו .הרותה ןמ תויח
תויח הזיא לבקל ןיכירצ םלכ ,ל"נה םיטושפה לכ יכ ,תויח ודי~לע ולבקי
םיטושפ םישנא םה יכ ,הרותהמ םיקוחר םה תמאבו ,םייחה רקע איהש ,הרותהמ
םה ודי~לעש ,לודג טושפ שיא םהילע היהיש ןיכירצ ןכ~לע ,(סיקאטסארפ ןירוקש)
:הרותהמ תויח ןילבקמ

קסועשכ יכ) ,םימש םשל הרותב קסוע אוהש ןדמל ןה ,ל"נה םיטושפה לכ יכ ,עדיכ
קר ךרצנ אוה המשל אלש יכ ,םלועה בושיל ודומלב ליעומ וניא ,המשל אלש הרותב
,(םלועה בושיב קסוע והזש ,המשל קסועשכ קר ,תוניחב שי הזב םגו ,ומצע ליבשב
דחא לכ םיטושפה ראש ןה .ל"נכ שממ טושפ שיא תניחב אוה זאש ,ודומלמ לטבמשכ
םלועה םויק תניחבמ ותוטישפ תעב ומצע היחמ אוה ןכ הרותהב ותזיחא יפכ דחאו
.הרותה תלבק םדק

םושו הרות ןידע היה אל יכ ,ודסחב קר םיקתמ םלועה היה הרותה תלבק םדקיכ
ודסח ידי~לע םלועה םויק רקע היהו ,םלועה םיקתי ודי~לעש ,הוצמ לש היששע
הניחבמ תויח לבקמ אוה ,הרותה ןמ לדובש העשב ,ותוטישפ תעב קידצהו .דבל
.וז

תוכז םוש ול ןיאש ימש ,םנח תנתמ לש רצוא שי יכ .'םנח תנתמ רצוא' תניחבהזו
ליבשב ןכומ רצואה הז ןיא יאדובו ,(המ תשרפ אשת הבר~שרדמ) םשמ לבקמ ללכ
תוכז םוש ול ןיא יאדוב עשרה יכ ,קידצה ןמ לודג אוה עשרה ןכ~םא יכ ,םיעשר
וניא יאדוב עשרה תמאב ךא .םנח תנתמ רצואמ לבקל הז ליבשב הכזי יכו ,ללכ
קידצהש העשב וניה ,דבל קידצה ליבשב אוה םנח תנתמ רצואה הז קר ,םשמ לבקמ
םדק תניחב והזש ,םנח תנתמ רצואה הזמ לבקמ אוה יזא ,ל"נכ טושפ שיא אוה
,"ודסח םלועל יכ" :תניחבב ,דבל םנח דסחב םלועה םיקתמ היהש ,הרותה תלבק
יכ הששו םירששע ינה' :(חיק) םיחספ ארמגב אבומכ] .הרות~ןתמ םדק לע רמאנה
םוש היה אל זא יכ .['וכו 'תורוד הששו םירששע דגנכ ,ימ דגנכ ודסח םלועל
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ץרא~ךרדבו םלועה בושיב קר ןיקסוע ויהו ,הרות
הששו םירששע הרותל המדקש ,ץרא~ךרד הלודג' :(ט השרפ וצ הבר) שרדמב הכרבל
.דבל םנח דסח ידי~לע םלועה םויק רקע היה זאו ,'תורוד

איה הרותה יכ ,תואיצמב הרותה התיה זא םג יאדוב ,הרותה תלבק םדק םגתמאבו
לכ יכ וניה ,רתסהבו םלעהב הרותה התיה ,הרות~ןתמ םדק ,זא םנמא .תיחצנ
ןימלענ תורבדה תרששעה ויה ,הרות~ןתמ םדק זאו ,תורבדה תרששעב הלולכ הרותה
תרתסנו תמלענ הלכ הרותה לכ התיהש אצמנ .םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרששעב
לכבו םלועה לש םירובדה לכבו .תורמאמ הרששעב ארבנש ,םלועה בושי ךותב
,הרותה םלענ םלכב היהיש אדבע הזיא וא םיצע בטוחש ימ ןה ,תויששעהו תודבעה
.הרות~ןתמ םדק הרתסנו המלענ הרותה םש רשא ,תורמאמ הרששעב ארבנ לכה יכ
הניחבמ תויח לבקמ אוה ,טושפ שיא תניחב אוהו הרותה ןמ שרופש העשב ,קידצהו
.הרות~ןתמ םדק לש וז

ותוטישפ תעב ומצע היחמ קידצהש ,הלעמל רמאנה לארששי~ץרא לש ךרדה תניחבוהזו
ומעל דיגה ויששעמ חכ" :תניחב ידי~לע אוה לארששי~ץרא תשדק חכ רקע יכ .םשמ
חתפ הז ליבשבש ,'וכו תישארב קוספב י"שר שרפש ומכ ."םיוג תלחנ םהל תתל
ךרבתי אוה יכ ,תישארבב חתפ ןכ~לע ,'וכו םתא םינלזג ורמאי אלש ,"תישארב"ב
אוה לארששי~ץרא חכ רקעש אצמנ .'וכו ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרבו ,לכה ארב
הז~ידי~לעש ,'ויששעמ חכ' תניחב םהש ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרששע תניחבמ
.לארששי~ץרא ששבכלו ךליל םילוכי לארששי ויה

םימעפל םיאב שודק םע לארששי יכ ,וז הניחב אצמנ ,ץראל~ץוחב ,ןאכםגו
לש הלחתמ ויהש םוקמב ןוגכ ,לארששי תשדקמ דאמ דאמ םיקוחר ויהש תומוקמב
םיאב לארששיו ,לארששי תשדקמ דאמ קוחר אוהש ימ תושרב אוה ושכע םגו ,ם"וכע
תניחב ןכ~םג והזש ,ילארששי םוקמ היהיש ,ותוא ןישדקמו םוקמה םישבוכו ,םשל
ךא םכלש וניאש םוקמה הז םתשבכש ,םתא םינלזג רמול םילוכי ויהו לארששי~ץרא
ששבכל תושר ונל שי הז~ידי~לע ,'תורמאמ הרששע' תניחב ,'ויששעמ חכ' ידי~לע
.ונל הנתנ ונוצרבו ,הארב ךרבתי אוה יכ ,לארששי תשדקב ושדקלו םלועה לכ
ארבנ םהב יכ ,םלועה בושיב וניה ,ץרא~ךרדב ןישבלמ םהש תורמאמ הרששעש אצמנ
ששבכל ןילוכי תורמאמ הרששעה תניחב ידי~לע יכ ,לארששי~ץראל ךרד םה ,םלועה
.ל"נכ לארששי~ץרא

יכ .לארששי~ץראל וניה ,ץראל ביתנו ךרד אוהש וניה ,ץרא~ךרד תניחבוהזו
ךרד אוה ומצעב הז הז ,תורמאמ הרששעב ארבנש ,םלועה בושי אוהש ץרא~ךרד
הזבו .ל"נכ לארששי~ץראל ךרד וניה ,ץרא~ךרד והזו ,ל"נכ לארששי~ץראל ביתנו
ארבנ םהבש תורמאמ הרששע תניחב אוהש ,לארששי~ץרא לש ךרדה וניה ,ץרא~ךרדה
תורוד הששו םירששע ודסחב םיקתמ םלועה היה הזבש ,הרותה תמלענ םשש ,םלועה
.הרותב קסוע וניאש ותוטישפ תעב ומצע היחמ קידצה ומצעב הזב ,הרות~ןתמ םדקש
לכבו םירובדה לכב ,םלועה ךותב תמלענש הרותה תניחבב ומצע היחמ אוה זא יכ
:ל"נכ הרותה תמלענ םשש ,תורמאמ הרששעב וארבנש תודבעה

הזיא שממ טושפ שיא תויהלו תוטישפ ךותל לפלו דריל לודגה קידצה חרכמןכ~לעו
ולפאו ,היהיש ימ היהי ,ל"נה םיטושפה לכ תא היחמ אוה הז~ידי~לע יכ .תע
,תורמאמ הרששעב תמלענה הרותה תניחבב ומצע היחמ אוה יכ ,םלועה תומא
יפכ דחא לכו .ל"נה םיטושפה לכ תויח ןילבקמ ונממו ,םלועה ךותב ןישבלמה
:רתוי הובג תויח ונממ לבקמ אוה ןכ ,ל"נה קידצה לאו השדקה לא רתוי ובורק

ומכ ,םנח תנתמ שקב ,לארששי~ץראל אובל שקבשכ ,םולשה וילע ,ונבר הששמןכ~לעו
איהה תעב" :והזו .(א) םנח תנתמ תניחב "'ה לא ןנחתאו" :(ג םירבד) בותכש
תעה ותוא חכב וניה ,"רמאל איהה תעב" :תניחב חכ םע היה ותלפתש וניה "רמאל
היה זאש ,הרות~ןתמ םדק אוהש ,תורמאמ הרששעה ידי~לע םיקתמ םלועה היהש
םויק היה זאו ,תמלענ הרותה התיה םהבש תורמאמ הרששעה ידי~לע םיקתמ םלועה
וניה ,הרות~ןתמ םדק םלועה םויק לש הזה חכבו .ל"נכ םנח תנתמ ידי~לע םלועה
ששבכלו אובל ןיכוז הזה חכב ל"נה תורמאמ הרששע תניחב ,םנח תנתמ תניחב
.וז הניחב ידי~לע לארששי~ץראל אובל הששמ שקב ןכ~לעו ,ל"נכ לארששי~ץרא

תניחב חכ םע וניה "רמאל איהה תעב" םנח תנתמ וניה "'ה לא ןנחתאו":והזו
םיקתמ םלועה היה זאש ,דבל תורמאמה ידי~לע םיקתמ םלועה היהש ,איהה תע
לארששי~ץראל אובל ןילוכי הז~ידי~לע רשא ,ל"נכ םנח תנתמ תניחב ידי~לע
הזו .ל"נכ וז הניחב ידי~לע לארששי~ץראל אובל הששמ שקב ןכ~לעו ,ל"נכ
םדק ,תעה התואב יכ ,םלענו םותס תניחב הז 'איהה' ."איהה תעב" :תניחב
:ל"נכ 'וכו תורמאמ הרששעה ךותב תרתסנו תמלענ הרותה התיה ,הרות~ןתמ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts