זא ,םירופכה~םוי רחא יכ ,'ה םש םירופכה~םוי תרחמ תא םלועה ןירוקשהזו
תרחמל יכ ,תבש לע םירופכה~םוי תרחמל ףכת ווטצנש הזו .'ה םש תניחב הלגתנ
יזאו ,ןכשמה תכאלמ לע םריהזהו לארששיל ךרבתי םשה הצרתנ םירופכה~םוי
תבש החוד ןכשמה תכאלמש רמול ועטי אלש ידכ ,תבש לע םריהזהו הששמ םליהקה
,תבש לע ורהזה םירופכה~םוי תרחמל ףכתש אצמנ .(להקיו תשרפ י"שרפב אבומכ)
,םירופכה~םוי ירחא ,זא יכ .(:חפ ףד ורתי רהז) אוה~ךירב~אשדקד אמש תבשו
.'ה םש תניחב הלגתנ

םיארקנ םישנע ראש ולפא יכ ,ותויח שרשמ ותוא ןירקוע ,דחא תא ןישינעמשכיכ
,"ךשפנ תא םישקבמה םישנאה לכ ותמ יכ" :(ד תומש) בותכש ומכ ,התימ תניחב
אוה םשהו ;'םיינע וששענש' ,(.ה הרז~הדובע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו
'לוכיבכ ונמשב ףתשמ ומשו' ."ומש אוה היח שפנ" :(ב תישארב) תניחבב ,תויחה
.(ז עשוהי טוקליבו ,די הימרי ,ז עשוהי י"שרפבו ,ב קרפ תינעת ימלשורי)
יכ ,לוכיבכ ,ךרבתי ומצע תא עגונ ,םולשו סח ,שנע הזיא לארששיל שישכ ןכ~לעו
.ל"נכ ונמשב ףתשמ ומשו ,םשה אוהש תויחהב עגונ שנעה רקע

ימ" :ךרבתי םשה ובישהו ,(ב"ל תומש) "אנ ינחמ ןיא םאו" :הששמ רמאשכןכ~לעו
ףתשמה לודגה ומש ןעמל הששעיש ,הששמ שקב (םש) 'וכו "ונחמא יל אטח רשא
תא עגונ ,םתוא שינעישכ אצמנ ,ונמשב ףתשמ ךרבתי ומשש רחאמ יכ .(ג) ונמשב
:(:י הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ~לעו .ל"נכ ,לוכיבכ ,ךרבתי ומצע
ונמשב ףתשמ ומש יכ ,לוכיבכ ,ךרבתי ומצעב עגונ יכ ,'וכו 'שששש וניא אוה'
יתחלס" :רמאו םירופכה~םויב לארששיל אוה~ךורב~שודקה הצרתנשכ אצמנ .ל"נכ
ווטצנ ןכ~לעו .ל"נכ ונמשב ףתשמה ךרבתי ומש לדגנ ,לוכיבכ ,יזא ,"ךירבדכ
,ל"נכ אוה~ךירב~אשדקד אמש תבש יכ ,ל"נכ תבש לע םירופכה~םוי רחא ףכת
הששענש החילסהו הליחמה רחא יכ ,'ה םש םירופיכה~םוי תרחמ ןירוק ןכ~לעו
:ל"נכ ,'ה םש לדגנ ,םירופכה~םויב

זס

(הפוסב הרותה תלחתה רובח)

יתבר ימור םהש ,אניע לע ןיסכמד ןיננע שי יכ."לארששי לכ יניעל תישארב"
תלהק) תניחב הזו .(בנר ףד סחניפ ,אנמיהמ איערב) אבומכ ,אתריעז ימורו
ומכ .'היכבה רחא ךלוהש ,םיניע רואמ הז' "םשגה רחא םיבעה ובשו" :(ב"י
רואמ קלתסמו ךלוה יכבה ידי~לעש ,(:אנק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,תעקוש ברעמבו תחרוז המח חרזמב יכ ,ברעמב רואה תעיקש תניחב הזו .םיניע
קלתסמ ודי~לעש ,יכבה תניחב ידי~לע הז לכו .רואה תעיקש אוה ברעמש אצמנ
לחר" :תובת~ישאר ברעמ יכ .ל"נכ רואה תעיקש תניחב הזש ,ל"נכ םיניעה רואמ
ברעמב הניכש יכ ,(ל"זיראה יבתכב אבומכ) ,(א"ל הימרי) "הינב לע הכבמ
הימרי) תניחב ,לארששי לע ,לוכיבכ ,תללימו הכוב הניכשהו ,(הכ ארתב~אבב)
לע הכוב איהש "ונניא יכ הינב לע םחנהל הנאמ ,הינב לע הכבמ לחר" :(א"ל
יכ ,ברעמב רואה תעיקש ןכ~לעו .םמוקמ לע םניאו םייוגב םירזפמה ,לארששי תרצ
תניחב הזו .ל"נכ רואה תעיקש תניחב הזש ,םיניע רואמ קלתסמ היכבה ידי~לע
םש "ברעמ"ב יכ ,שדקמה~תיב ןברח לע תללימו הכוב הניכשה םשש ,'יברעמה לתכ'
.ל"נכ ,הינב לע הכבמ לחר

,'רוא ירואמ'ל חכ שישכש .הז תמעל הז םהו ,(א) 'שא ירואמו רוא ירואמ'שיו
ירואמ ןיקלתסנו ןיענכנשכש ,םולשו סח ,ךפהל ןכו ,'שא ירואמ' ןיענכנ יזא
תניחב ,שדקמה תיב ןברח תניחב הזו .'שא ירואמ' ןירבגתמ יזא ,םולשו סח ,רוא
וקלתסנש ידי~לע שא ירואמ ורבגתנ יכ ,"יתמצעב שא חלש םורממ" :(א הכיא)
תוקלתסה תניחב אוה היכבה יכ ,"הינב לע הכבמ לחר" :תניחבב ,רוא ירואמ
חלש םורממ" :תניחב ,שא ירואמ ,םולשו סח ,ןירבגתמ יזאו ,ל"נכ רוא ירואמ
:ל"נכ 'וכו "שא

יפיה אוהש ,קידצ שי יכ .םלועה לכ לש ראפהו יפיה םלעתנש ,המלעהה תניחבהזו
ראת~הפי ףסוי יהיו" :(ט"ל תישארב) תניחבב ,ולכ םלועה לכ לש ןחהו ראפהו
הז יכ .(ב) "ץראה לכ ששוששמ ףונ הפי" :(ח"מ םילהת) תניחב ,"הארמ~הפיו
יפיה הזשכו ,םלועה לכ לש יפיהו רודהה אוה ,ףסוי תניחב אוהש יתמאה קידצה
םסרפתנ ,םלועה לכ לש יפיה אוהש ,קידצה הזשכ וניהד ,םלועב הלגתנ ראפהו
לש תמאה ןחה הזב ללכנש ימ לכש .םלועה לש םיניעה ןיחתפנ יזא ,םלועב לדגתנו
ןיחתפנ ,וב ללכנו וילא ברקתמש וניהד ,םלועה לש יפיהו ןחה אוהש ,קידצה הז
,(וס ןמיסב) ליעל ראבמכו .ומצע לע לכתסהל רקעהו ,תוארל לוכיו ויניע
,"םלוע דוסי קידצ" :(י ילשמ) תניחב אוהש ,יתמא קידצל ברקתמש ידי~לעש
:(ב תישארב) תניחבב ,תודוסי העבראה לכ ןיכשמנ ונממש ,טושפה דוסי תניחב
אצוי רהנ' ;"םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ,ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו"
םשמ" רשא ,טושפה דוסי תניחב אוהש ,'םלוע דוסי קידצ' :תניחב הז 'ןדעמ
קידצה ןמ ןיכשמנש ,תודוסי העבראה תניחב וניה "םישאר העבראל היהו דרפי
ךיא ,תודמה לכ לע ומצעב לכתסהל ול יואר הז~ידי~לע ,וילא ברקתמשכו .ל"נכ
העבראהו ,(ג) עודיכ ,תודוסי העבראה ןמ ןיכשמנ תודמה לכ יכ .םהב זחוא אוה
יפיהו ןחה אוהש ,קידצה הז הלגתנשכ ןכ~לעו ,ל"נכ קידצה ןמ ןיכשמנ תודוסי
לכתסמו האורו ,ויניע ןיחתפנ ,תמאה ןחה הזב ללכנו ברקתמש ימ לכ ,םלועה לש
ןיכשמנ םהש ,תודוסי העבראמ ןיכשמנש ,תודמה לכב זחוא אוה ךיא ,ומצע לע
ידי~לע ,םלועב לכתסהלו םשה תלדגב לכתסהלו תוארל לוכי םגו .ל"נכ קידצהמ
.ל"נכ תמאה קידצה לש ראפה תולגתה ידי~לע ויניע וחתפנש

ול שיו םסרפתנש וניהד ,'םש' תניחב הז ,םלועב םסרפתנו הלגתנ קידצה הזשכיכ
ומש' יכ ,ךרבתי ומש ףתשמו שבלמ תמאה קידצה לש םשה הז ךותבו ,םלועב םש
לדגתנש המ לכו ,ךרבתי ומש לדגתנ ,קידצה םש לדגתנשכ אצמנ .(ד) 'ונמשב ףתשמ
.ל"נכ ונמשב ףתשמ ומש יכ ,לוכיבכ ,ךרבתי ומש רתוי לדגתנ ,קידצה םש רתוי
תודחא אוה ךרבתי ומש יכ "דחא ומשו דחא 'ה" :(ד"י הירכז) תניחב אוה 'ה םשו
ךרבתי דחא ומש יכ ,תודוסי העבראה תניחב ךרבתי ומשמ לשלתשמ הטמל ךא ,טושפ
העבראה תניחב ךרבתי ומשמ לשלתשנ הטמל ןכ~לעו .םשה תויתוא עברא תניחב אוה
,ןיע תבו אניעד ןינוג תלת תניחב םשה תויתוא עבראמ לשלתשמ הלחתמו .תודוסי
,'םלוע דוסי קידצ' :תניחבל לשלתשמ םדקמו .תודוסי העבראל לשלתשמ ךכ~רחאו
תומש) "לאלצב םשב 'ה ארק יכ ואר" :הזו .תודוסי העבראה לכ ןיכשמנ ונממש
הז~ידי~לע ,לאלצב םש לדגתנו הלגתנש ידי~לע יכ ,אקיד 'ואר' (ה) (ה"ל
םשב 'ה ארק יכ" :הזו .ל"נכ םיאורו םיניעה ןיחתפנ הז~ידי~לע יכ ,'ואר'
ואר הז~ידי~לעו ,ונמשב ףתשמ ומש יכ ,לאלצב םשב אוה 'ה יכ ,וניה ,"לאלצב
.ל"נכ

ךשמנ םשמש ,תויתוא עברא תניחב אוהש ,םשה תניחבמ ןכ~םג ךשמנ תוארה חכיכ
ןינוג תלת ןיש .תב ןיש תבש תניחב הזו .ל"נכ ןיע תבו אניעד ןינוג תלת
ףד ורתי רהז) 'אוה ךירב אשדקד אמש תבש' יכ (ע ןוקת) ןיע ת"ב ,אניעד
אוה תנא' :(:דמק ףד אששנ רהזב) בותכש ומכ ,תבש תניחב אוה קידצה םג .(:חפ
'ואר' (ז"ט תומש) "תבשה תא םכל ןתנ 'ה יכ ואר" :הזו .'ימוי יהלכד תבש
תלת תניחב ,תוארה חכ תניחב אוה ,אוה ךירב אשדקד אמש אוהש ,תבש יכ ,אקיד
.ל"נכ ןיע תבו אניעד ןינוג

:(ט"י ארקיו) בותכש ומכ ,תבש רכזנ ,שדקמה~תיב ןינב רכזנש םוקמ לכבןכ~לעו
,ןכשמה תכאלמ לע ריהזהש םוקמ לכב ןכו ."וארית ישדקמו ,ורמשת יתתבש תא"
תניחב ןכ~םג אוה שדקמה יכ ,שדקמה~תיבהל ריאמ תבש יכ ,תבש לע םדקמ ריהזה
ארתב~אבב ןיע) "םכיניע דמחמ ,םכזע ןואג" :(ד"כ לאקזחי) בותכש ומכ ,םיניע
,תוארה חכ תניחב אוה תבש יכ ,שדקמב ןיריאמה ןינוגה תניחב אוה תבשו .(ד
הזו .םיניע תניחב אוהש שדקמה~תיבל ןיריאמה ,ןיע תבו אניעד ןינוג תלת םהש
העברא תניחב ,תויתוא עברא אוהש ,'ה םש תניחבמ הששענ הלחתמ יכ .ןיחמ תניחב
לכבו תעדבו הנובתבו המכחב םיקלא חור ותא אלמאו" :(א"ל תומש) תניחב ,ןיחמ
אבומש ומכ) ןיחמ העברא תניחב הז 'הכאלמ לכו תעדו הנובת ,המכח' ."הכאלמ
יכ ואר' :בותכש ומכ ,'ה םש תניחבמ ןיששענ םהש ,(המדקהב :גי ףד רהז ינוקתב
הששענ ךכ~רחאו ,'וכו "הנובתבו המכחב 'וכו ותוא אלמאו ,לאלצב םשב 'ה ארק
:ל"נכ תודוסי העברא ךכ~רחאו ,ןיע תבו אניעד ןינוג תלת תניחב

יכ ,(ד ארתב~אבב ןיע) (וט רבדמב) "הדעה יניע" םיקידצה םיארקנ הזליבשבו
.ל"נכ םיניעה ןיחתפנ םדי~לע

ומש תלדגה תניחב הזש ,ומש לדגתנו תמאה קידצה לש יפיהו ראפה הלגתנשכיזאו
םיניעה ןיחתפנו ,תוארה חכו ןיחמה ןיששענ הז~ידי~לעש ,ל"נכ ,לוכיבכ ,ךרבתי
ת"ישארב' תניחב הזו .םלועה לע חיגשמ אוהש ,תיבה~לעב םלועהל שי יזא ,ל"נכ
הז 'תיב' ,ןיחמ תניחב הז 'שאר' .(.חי ףד ג ןוקת רהז ינוקת) 'ת"יב ש"אר
ןינוג תלת תניחב םהש ,ןיחמה תניחב ידי~לע ומויק רקעש ,שדקמה~תיב תניחב
תניחב הז 'תיב' םג .ל"נכ שדקמה~תיבל ריאמש ,תבש תניחב ,ןיע תבו אניעד
המכחב םיקלא חור ותוא אלמאו' :תניחב ,ןיחמה םה םשש ,ןילפתה לש םיתבה
ןיאלממ ןיחמהש םיתבה תניחב ,אקיד 'אלמאו' .'הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו
ןוקת יכ ,תיבה יקדב קזחמ אוהש ,תיבה שאר תניחב תיבה~לעב שי יזאו ,םתוא
:ל"נכ הז~ידי~לע אוה שדקמה~תיבה

,ללכ 'ה םש וב ןיאש ימ ,םולשו סח ,םסרפתנשכ .שממ ךפהה ,םולשו סח ,שילבא
ןילדגתנ יזאו ,'ה םש םלעתנו טעמתנ ,לוכיבכ ,הז לש ומש לדגתנו םסרפתנשכו
םירבד ,םולשו סח ,םלועל ןיאבו ,ןיריטאט ןירוקש ,םיירדקו תומש ילעב םלועב
םלעתנ יכ ,'ה םש ךפה הז לכש ,םולשו סח ,האמטה תומש םא~יכ םהל ליעומ ןיאש
תניחב םהש ,םולשו סח ,רוא ירואמ ןיענכנו ןיקלתסנ יזאו .םולשו סח ,'ה םש
.ל"נכ 'ה םשמ ןיכשמנש ,ןיע תבו אניעד ןינוג תלת תניחב ,םיניעה רואמ
סח ,םלועב תופרשש ןיאב הזמו ,שא ירואמ ןירבגתמ יזא ,רוא ירואמ ןיענכנשכו
הז~ידי~לעש ,רקש לש םימסרפמה ולא םשב ןילדגתנו ןירבגתמש ידי~לע ,םולשו
:תניחב ,שא ירואמ ןירבגתמו ,רוא ירואמ םיענכנו ,םולשו סח ,'ה םש םלעתנ
ידי~לע ןכ~םג ןיששענש ,שדקמה~תיב תפרשש תניחב הזש ,"שא חלש םורממ"
:ל"נכ שא ירואמ ורבגתנ הז~ידי~לעש ,רוא ירואמ תוקלתסה

הז 'היתודוסי' .(ד הכיא) "היתודוסי לכאתו ןויצב שא תציו" :תניחבהזו
אניעד ןינוג תלת תניחבמ ,רוא ירואמ תניחבמ ןיכשמנש ,תודוסי העברא תניחב
ירואמ תורבגתהה ידי~לע ,'ןויצב שא תציו' :ידי~לע ופרששנו ולכאנש ,ןיע תבו
:ל"נכ שא

בושל הפצמ ךרבתי םשהש ,תעכ ךא .ונשדקמ~תיב ףרששנ רבכ יכ ,ןיא רבעש המהנהו
ןינב ,םולשו סח ,בכעל אלש ונל יואר ,ונשדקמ~תיב תונבלו רזחלו ונילא
תויהל ,תוצחב םוקל רהזל ךירצ דאמ ןכ~לע .ונינבב לדתשהל קר ,שדקמה~תיב
ברחיש םרוגה אוה היה ןושארה לוגלגב ילוא יכ ,שדקמה תיב ןברח לע לבאתמ
בשחנו ,שדקמה~תיב ןינב התע בכעמ אוה ילוא ,ואל םא ולפאו ,שדקמה~תיבה
תויהלו ,תוצחב םוקל דאמ רהזל ךירצ ןכ~לע .(ו) ובירחהל םרג אוה ולאכ ןכ~םג
םוששל ןויצ לע לבאתמה לכל חיטבה ךרבתי םשהו ,שדקמה~תיב ןברח לע דאמ לבאתמ
הז 'ראפ' .אקיד 'רפא תחת ראפ' .(א"ס היעשי) "רפא תחת ראפ" ןויצ ילבאל
תניחב ,ןינוגה תויללכ תניחב ,תיב שאר תניחב ,ןילפת תניחב ,ןיחמה תניחב
שדקמה~תיבל ריאמה תבש תניחב ,רוא ירואמ תניחב ,ןיע תבו אניעד ןינוג תלת
וניה ,(ל"נהמ ךפהה אוהש) ,שא ירואמ תניחב הז 'רפא' 'רפא תחת' .ל"נכ
,רוא ירואמ ורבגתיו ,שדקמה~תיבה ףרששנ םדי~לעש ,שא ירואמ ןיענכנ ויהיש
.ל"נכ ,'רפא תחת ראפ' והזו ,ל"נכ שדקמה~תיבה םויק םהש

,שא ירואמ עינכמ הז~ידי~לע ,שדקמה~תיבה לע לבאתמ אוהש ידי~לעש,אצמנ
ורעבת אל" :תובת~ישאר לבאתמ הזו .ל"נכ תבש תניחב םהש ,רוא ירואמ ןירבגתמו
.ל"נכ שא ירואמ ןיענכנ ,ןילבאתמש ידי~לע יכ .(ה"ל תומש) "םכיתבשמ לכב שא
תלת תניחב ,תבש תניחב םהש ,רוא ירואמ ןיריאמ יזא יכ ,"תבשה םויב" :והזו
ורמשת יתתבש תא" :תניחבב ,שדקמה~תיבהל ןיריאמ םהש ,ןיע תבו אניעד ןינוג
."םתרדל תבשה תא תוששעל" :(א"ל תומש) בותכש הזו .ל"נכ "וארית ישדקמו
ביתכ 'םתרדל' :(דכ ןוקתבו :גמר ףד סחניפ רהז) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו
הששענ הז~ידי~לע ,רוא ירואמ תניחב אוהש ,תבש ידי~לע יכ וניה .הריד ןושל
יכ ,שממ הריד םג .ל"נכ תבש ידי~לע ומויקש ,שדקמה~תיבה תניחב וניהד ,הריד
ןילוצנו ,שא ירואמ ןיענכנ הז~ידי~לע ,רוא ירואמ תניחב אוהש ,תבש ידי~לע
:ל"נכ תבש ידי~לע אוה לארששי תוריד םויקש אצמנ .(ז) ל"נכ תופרשמ

,תמאה קידצה וניה .םלועה לש תיבה~לעבה תניחב ,'תיב שאר תישארב':והזו
ףסויו" :(ב"מ תישארב) תניחב ,ףסוי תניחב אוהש ,םלועה לש ראפהו יפיה אוהש
יכ .םלועה לש תיבה~לעב תניחב ,תיב שאר תניחב ,'וכו "ריבשמה אוה טילשה אוה
ידי~לעו .ל"נכ לארששי לש תורידהו םיתבה םויקו שדקמה~תיבה םויק ודי~לע
לש םיניעה ןיחתפנ הז~ידי~לע ,תיב שאר תניחב אוהש ,קידצה הז לש םשה לדגתנש
,תיב שאר וניה ,'תישארב' .'לארששי לכ יניעל תישארב' והזו .ל"נכ לארששי
לכ יניע ןיחתפנ ודי~לע ,ל"נכ םלועה לש ראפה אוהש ,ל"נה קידצה תניחב
:ל"נכ לארששי

~~~~~~~~~~~~~

ל"נה רמאמ וניה ,חנ לע דפסה אוה תישארב יכ .קידצה קולס לע דפסה תניחבהזו
תניחבמ רמאנ םש יכ .חנ תניחב אוהש ,קידצה קולס לע דפסה אוה תישארב לע
לש ראפה אוהש קידצה םלעתנו קלתסנש וניה ,לארששי לש ראפה םלעתנש ,המלעהה
םא יכ ,קלתסנו םלעתנש המב ללכ דספה ול ןיא ,קלתסנש קידצהל הנהו ,לארששי
תא" :(ו תישארב) תניחב ,אבה םלועב םש ראפמו לודג אוה ,ןאכמ קלתסנו םלעתנ
םינבה וניהד ,תודלותה לעו וראשנש םותי רודה לע לבא ."חנ ךלהתה םיקלאה
,"חנ תדלות הלא" :ןנוקמכ רמאנ םהילעו ,דאמ לודג תונמחר אוה ,וראשנש
הלאו ,קלתסנש חנ תניחב ,קידצה לש םינבהו תודלותה םה 'הלא' :רמואו ןנוקמכ
:וראשנש םימותיה תודלותה םה

תניחב ,תיב שאר תניחב ,שארה אוהש קידצה ןמ ןיכשמנ םלכ תורדה לכש ,עדיכ
לכש ,"שארמ תורדה ארוק" :(א"מ היעשי) תניחבב ל"נכ םלועה לש תיבה~לעבה
שארה אוהש קידצה הז שישכ יזאו .ל"נה קידצה וניהד ,שארה ןמ ןיכשמנ תורדה
,רודה ינב לכ וניהד ,ונלכ יזאו ,'תיב' תניחב שיו 'שאר' תניחב שי יזא ,תיב
'ה םש תניחב ,ראפה אוהש שארה הז םלעתנו קלתסנשכ לבא .תיב ינב תניחב םלכ
תניחב הזש ,םינוציחה לש האמטה תומש ,םולשו סח ,ןירבגתמ יזא ,ל"נכ
ל"נה שאר דגנכ אוהש ,ארחא~ארטסה לש שאר תניחב םהו .ל"נכ רקש לש םימסרפמה
םימסרפמ תניחב ,ארחא~ארטסד שאר תניחב והזש ,"תוצוח לכ שאר" תניחב ,השדקד
םילגלגתמו ,תיב ןיא יזאו ,םולשו סח ,םינוציחה לש האמטה םש תניחב ,רקש לש
תניחב ,םולשו סח ,םלעתנ יכ ,תוצוח לכ שאר ארקנ ןכ~לעו .םולשו סח ,תוצוחב
:רמאנ הז לעו .םולשו סח ,תוצוחב םילגלגתמו ,תיב ןיא יזאו ,תיב שאר
'וכו "זפב םיאלסמה םירקיה ןויצ ינב ,תוצוח לכ שארב שדק ינבא הנכפתשת"
יכ ,'תוצוח לכ שארב' ,םולשו סח ,םילגלגתמ םישודק לארששיש וניהד .(ד הכיא)
אוהש ,ךפהה ,םולשו סח ,רבגתנו ,יתמאה קידצה וניהד ,תיב שארה םלעתנו קלתסנ
:ל"נכ 'תוצוח לכ שאר' תניחב ,םינוציחה לש האמטה לש םש תניחב

היהו ,ןתרצב ףתתשמ היהו ,ךפשנש לארששי םד בבחמו ןנוקמ היה איבנהוהימריו
,ןוהיראוצ לע איחרו ,ארוחאל ןיקדהמ ןוהידיו ,ןירלוקב םיכילומ לארששי האור
םירקיה ןויצ ינב" :לארששי לש םד הפט לכ לע ןנוקמ היהו ,םהמע ףתתשמ היהו
:'וכו "שדק ינבא הנכפתשת 'וכו זפב םיאלסמה

שיא חנ" :והזו .ל"נכ וראשנש תודלותה לע ןנוקמכ וניה ,"חנ תדלות הלא":והזו
:ל"נכ 'וכו קלתסנו היהש וניה ,"היה םימת קידצ

"שארמ תורדה ארוק" תניחב ,שארה אוהש קידצה ןמ ןיכשמנ םלכ תורדה לכהנהו
ןיכשמנ םלכ ,תורדה וניהד ,תודלותה לכש "חנ תדלות הלא" :תניחב הזו .ל"נכ
:ל"נכ ,'שארמ תורדה ארוק' תניחב ,שארה תניחב ,קידצה תניחב אוהש חנ ןמ

תורדה ארוק' תניחב הזו .ל"נה שארה ןמ ןכ~םג ךשמנ גורתאה רודה םגש,עדו
,ל"נה קידצה וניהד ,ל"נה שארהמ ןכ~םג ךשמנש ,גורתאה רודה תניחב ,'שארמ
יכ ,לארששי םה רודהה רקע הנהו .ל"נכ םלועה לש רודההו ראפהו שארה אוהש
,לארששי םה רודהה רקע ןכ~יפ~לע~ףא ,חנ תודלות םה תפיו םח םגש יפ~לע~ףא
ךורע~ןחלשו :ט אמק~אבב) 'שילש דע הוצמ רודה' :תניחב הזו .םש ינבמ םיאבש
ןיעו) חנ ינב השלשמ שילשה אוהש ,םש תניחב הז (ונרת ןמיס םייח~חרא
ישילש ,חנ לש ישילש "הב רתוי תישילשהו" : קוספ לע ושרדש המ איק ןירדהנסב
םש תניחב ,אקיד םש ,םש תניחב אוהו .ל"נכ ראפהו רודהה רקע אוהש ,(םש לש
ראבמש המ םע הז לכ רשקל בטיה ןבהו) :ל"נכ רודהו ראפ תניחב אוהש ,שדקה
(ביטיה םש ןיע ,דחי רשקמ לכה יכ ,וס ןמיסבו ,תישארב רמאמב ליעל

'ןיניע הל תילד אתריפש אתמלוע' תניחב הז "הינב לע הכבמ לחר":ליעל ךיש
,(ט"כ תישארב) "הארמ~תפיו ראת~תפי התיה לחר" יכ .(הצ ףד םיטפשמ רהז)
,הארמ~הפיו ראת~הפי היהש ,ףסוי תניחב אוהש קידצה לש הדלוהה רקע ןכ~לעו
,ןברחה רחא ,תולגב ושכע לבא .לחרמ אוה ,ל"נכ םלועה לש יפיהו ראפה תניחב
הל תילד אתריפש אתמלוע' תניחב איה ןכ~לעו ,'הינב לע הכבמ לחר' תניחבב איה
הז~ידי~לעו .בטיה ןבהו ,ל"נכ יכבה ידי~לע ןיקלתסנ םיניע רואמ יכ 'ןיניע
ךכ~רחאו ,'הינב לע הכבמ לחר' ןינעמ רבדל ליחתמש ,ל"נה רמאמ בטיה רשקמ
ףסויו" :תניחב ,ףסוי תניחב ,יפיהו ראפה אוהש ,קידצה םלעתנש ,המלעההמ רבדמ
תניחב אוהש ,קידצה תדלוה רקע יכ ,דחא ןינע לכה יכ ,'וכו "ראת~הפי היה
:ל"נכ 'וכו לחרמ אוה ,ל"נכ 'וכו ףסוי

חס

אוהש ימל תוארהל לוכי היהיש ,הטמלו הלעמל תויהל לכויש קידצה תומלשרקע
ןכו .ךפהה אוהש ול הארמ היהי ,הנוילע הגרדמב אוהש ותעדב המדנו הלעמל
ול הארמ היהי ,שממ ץראה ךותב ,הנותחתה הגרדמב דאמ הטמל אוהש ימל ,ךפהל
.ךרבתי םשהל ךומס אוה ,אברדאש

ימל תוארהל ךירצ יכ ,ללכ קידצ וניא הז אלבו ,קידצהל היהיש חרכמ תומלשההזו
,לוכיבכ ,שממ 'הל ךומס אוה ןידעש ,ירמגל הנותחתה אטוידב דאמ הטמל אוהש
ךמע ךרבתי אוה יכ ,תחת לאו דחפת לאו ארית לאו ,ךמע 'ה :ול תולגלו וררועלו
םא ולפא ןכ~לע .(ו היעשי) "ודובכ ץראה לכ אלמ" יכ ,שממ ךל בורקו ךלצאו
הנותחתה הגרדמה לפשב אוהו ,ןלצל אנמחר ,לפונש םוקמל ,םולשו סח ,לפונ םדאה
ץראה לכ אלמ' יכ ,ךרבתי וילא בושלו 'הב ומצע תא קבדל לכוי םשמ םג שממ
אטוידב אוהש האורו ,ירמגל הטמל חנמ םדאהשכש ,הזמ ונרבד רבכו .'ודובכ
,ומצעב הזב ומצע תויחהל ול יואר ךרבתי םשהמ דאמ קוחר ,םולשו סח ,הנותחתה
קחרמ היה םדקמ יכ .קוחר אוהש האורש רחאמ ,תוברקתה אוה ומצעב והז יכ וניה
קוחר אוהש עדוי םינפ~לכ~לעש רחאמו ,קוחר אוהש ללכ עדוי היה אלש דע ,ךכ~לכ
:'ה לא בושלו ומצע תא תויחהל ול יואר ומצעב הזבו ,תוברקתה ומצעב והז

םשהמ ירמגל קוחר אוהש ול תוארהל קידצה ךירצ ,דאמ הלעמל אוהש ימל ,ךפהלןכו
תוניחבב ,קידצה תומלש והזו .(א) 'וכו 'תעדי המ תימח המ' ,ךרבתי
,עודיכ ,קידצה תניחב אוהש ,"ץראבו םימשב לכ יכ" :(ט"כ א~םימיה~ירבד)
ימל הארמ היהיש ,הטמלו הלעמל היהיש ,ל"נכ וניהד ,(ב) 'אעראבו אימשב דחאד'
ללכ עדוי וניאו דאמ קוחר אוהש ,ךפהל אוהש ,םימש תוניחבב ,הלעמל אוהש
םש ,םימשב הלעמל םש יכ ,'וכו 'תעדי המ תימח המ' :תוניחב ,ךרבתי ותעידיב
היהי ,שממ ץראב הטמל אוהש ימל ,ךפהלו .'ודובכ םוקמ היא' םילאוש ,אקיד
תויהל ,תומלשה רקע והזו .'ודובכ ץראה לכ אלמ' יכ ,ומע 'ה יכ ול הארמ
.הטמלו הלעמל

יכ ,הומת רבדה הרואכל יכ .םלועב חינהל ןיכירצש םידימלתו םינב תוניחבהזו
בויח אוה המל ןכ~םאו ,רמחה ןמ ירמגל ומצע רבשל םדאה ךירצש רקעה אלה
הזב םינב וירחא חיניש ,תוקלתסהה רחא וניהד ,הלעמל ירמגל קלתסנ םדאהשכ
ירמגל קלתסהל בוט ,אברדא אלה ,םלועה הזב ומוקמ ואלמיש ,ימשגה םלועה
אוהשכ יכ ,ץראבו םימשב ,הטמלו הלעמל תויהל תומלשה רקעה ,תמאב ךא .הלעמל
.םלש םלוע והז ,הטמו הלעמ ,דחי םהינש קר ,תומלש הז ןיא ,דבל דחא םלועב
םגש ידכ ,דימלת וא ןב ,ץראב תיראש ונממ ראשנ היהיש םדאה ביחמ ןכ~לעו
ראשנש המ וניהד ,םלועה הזב ןכ~םג הטמל היהי ,תוקלתסהה רחא הלעמל היהישכ
.ונממ םיכשמנה דימלת וא ןב הטמל ונממ

ומכ ,דימלת וא ןב חינהל ךירצ ןכ~לעו ,וחממ הטמל ראשנ היהיש ,חמה אוהרקעו
תופילח ןיא רשא" :קוספ לע (זטק ארתב~אבב) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש
ךשמנ ןבה ןכו ,ברה חממ אוה דימלתה יכ ,'דימלת רמא דחו ,ןב רמא דח' "ומל
דימלתה לצא יכ .םינב ול היה אל יכ ,דימלת רבס ןנחוי יברו .באה חממ ןכ~םג
:םיכירצ הז םג לבא ,תיערז הפטהב שבלמ חמה ןבה לצא לבא ,תוימשגמ טשפמ חמה

םידימלתל רתוי וריאי םידימלתהו ,םידימלתו םינב ונממ ראשיש ךירצש,ללכהו
,םירחא םידימלת וששעיו ובריו ורפי םידימלתה םגש ,רתוי ןלהל ןכו ,םהירחא
היהיש ידכ ,רתויו רתוי ןלהל ןכו ,םידימלת רתוי וששעי וידימלת ידימלתו
םרכז ראשיש ןכ~םג םיכירצ םינבה ןכו .דעו םלועל הטמל םג וחמ ראשנ
היהיש ,קידצה לש תומלשה רקע והז יכ .'וכו םינב ינבו םינב ,תורוד~ירודל
הז לכ ןיע) :'אעראו אימשב דחאד ץראבו םימשב לכ יכ' :תניחבב ,הטמלו הלעמל
(.בטיה ןינעה ראבמ םש יכ ,םש ןיע ,(ז ןמיסב) םגהני םמחרמ יכ ץקמ יהיו רמאמב

טס

,אצויכו הנתחה לע וא םיחרואל הקשמה איבמה ,שיאהל הכרב ןתל םיגהונשהמ
הקשמה ןמ ןתל ןיגהונ יזא ,הנתח לע וא םיחרואל שבד וא ןיי ןיאששונשכ וניה)
ידוקפ) רהזב בותכש המ יפ~לע אוה (הכרב תוששעל ,הקשמה תא אששונה ,חילשהל
םהש םירבד המכ םש בשוחו ,םיאששונו םיאשנ םהש םירבד המכ שיש ,(.במר ףד
,הבכרמה ןוגכ ,םיאששונ םה םירבדה ולא תמאבו ,םתוא םיאששונש וניהד ,םיאשנ
"ויאששונ תא אששנ אוהו" ותוא םיאשונ ויהש ,ןוראה ןכו ,תאששונו תאשנ איהש
היחה חור יכ" :תובת~ישאר הכרב יכ ,ל"נכ ןינתונש הכרב תניחב הזו .'וכו
,תויחה םיאשונ םינפואה יכ .תאששונו תאשנ תניחב ,(א לאקזחי) "םינפואב
םינפואהש ,הבכרמה לכ אוה ןכו ,םינפואב היחה חור יכ ,םתוא םיאשונ תויחהו
הז ןכ~לעו .לכה תאששונ הבכרמה תמאבו ,הבכרמה תא תויחהו ,תויחה תא םיאשונ
,'םינפואב היחה חור יכ' :תניחב אוהש ,הכרב ול ןינתונ הקשמה תא אששונש
וא) .ותוא אשנמ הקשמה התעו ,הקשמה תא אששונ אוה יכ ,אשנו אששונ תניחב
:(ללכ הזה רבדה ראב אלו תצק תממחמ םגו הבכמ אוה הקשמה יכ ,םירבש הזמ הששענש

ע

,ןיאור ונאש ומכ .רתוי םוקמ קוחרב ושקבמ שקבל ךירצ ,רתוי לודגש ימלכ
,שממ ול ךומסב ץראה ןמ חמוצ אוה יכ ,דימ ול ךומס ושקבמו ותויח חמוצהש
יכ ,חמוצה ןמ תצק רתוי קוחרב אוה ךא ,ץראה לע ןכ~םג הל ךומס השקבמ המהבו
רתוי קוחרב ושקבמ שקבל ךירצ םדא~ןב לבא .חמוצה ןמ הלעמב הלודג המהבה
היה ,דאמ הלעמב לודג היהש ,םולשה וילע ,ונבר הששמ ןכ~לעו .המהבה ןמ רתויו
יכ ,ןידממ השא ול שקבל ךרצה ןכ~לעו ,רתויב םוקמ קוחרב ושקבמ שקבל ךירצ
:ותלדג תמחמ קוחר היה ושקבמ

אע

לש ןיחמה םגו .ץראל~ץוח לש ןיחמ שיו לארששי~ץרא לש ןיחמ שי יכ,עד
.לארששי~ץרא לש ןיחמהמ ןכ~םג םיקנויו םילבקמ םה ץראל~ץוח

הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,לארששי~ץראב איה המכחהו חמה רקעיכ
דחא לכו .'וכו 'לארששי~ץרא תמכחכ המכח ןיא' :(ז"ט תשרפ הבר~תישארב) שרדמב
ןכ לארששי~ץראב ול שיש וקלח יפכ דחא לכו ,לארששי~ץראב קלח ול שי לארששימ
לש ןיחמ תניחב םה ןיחמה לכש אצמנ .לארששי~ץרא לש ןיחמהמ קנויו לבקמ אוה
.ל"נכ המכחהו חמה רקע לארששי~ץראב םש יכ ,םשמ םילבקמ םלכ יכ ,לארששי~ץרא

סח ,דובכה םגפ ידי~לע הששענ הזו ,ץראל ץוח לש ןיחמ שי ןכ~יפ~לע~ףאלבא
לש דובכה םגפ ידי~לע יזא ,ךרבתי םשה דובכב ,םולשו סח ,םגופש ימש .םולשו
םגופש םגפה יפכו ,לארששי~ץרא לש ןיחמהמ קנילו לבקל ןילוכי ןיא ךרבתי םשה
,לארששי~ץרא לש ןיחמהמ קנילו לבקל לוכי וניא ןכ~ומכ ,ךרבתי םשה דובכב
ןיחמ תניחב םה ןיחמהשכו .שממ ץראל~ץוח לש ןיחמ תניחבב ןיחמה ןיראשנ יזאו
שיש תקלחמה תניחב והזו .דחי ןתעד תוושהל ןילוכי ןיא יזא ,ץראל~ץוח לש
יואר היה לבא .דחי ןמצע תוושהל ןילוכי ןיא ץראל~ץוח לש ןיחמ יכ ,םלועב
:תקלחמ שי לארששי~ץראב םגש ןיאור ונא תמאבו ,ץראל~ץוחב םא~יכ תקלחמ היהי אלש

םה ,ל"נכ דובכה םגפ ידי~לע וששענש ,ץראל~ץוח לש ןיחמה ולא יכ ,עדךא
םענ עפושש תעב אוה ץראל~ץוח לש ןיחמה ולא לש ןוקתהו .ןוקת ןמצעל םישקבמ
ןיחמה ולא לש םנוקת ןמז אוה זא ,דובכה תולגתה הששענ הז~ידי~לעש ,ןוילעה
.ץראל~ץוח לש

היעשי) בותכש ומכ ,דובכה ליבשב ארבנ םלועה לכ יכ ,םלועה ןוקת אוה דובכיכ
יכ .ךרבתי םשה דובכ ליבשב וניה ,(חל אמוי) 'וכו "ויתארב ידובכל" :(ג'"מ
רשא ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרששעה לש רמאמו רמאמ לכל יטרפ דובכ שי
אצמנ .האירבהמ ינולפ קלח ארבנ ודי~לעש ,רמאמה הז היה דובכה ותוא ליבשב
הז יכ .רמאמה ותוא היה דובכה הז ליבשבש ,דחימ דובכ ול שי רמאמו רמאמ לכש
דובכ עיגיש ידכ ,הז דובכ ליבשב היה ,האירבהמ ינולפ קלח ארבנ ובש ,רמאמה
דובכ ליבשב היה ,האירבהמ רחא קלח ארבנ ובש ,רחא רמאמ ןכו ,ךרבתי םשהל הז
ליבשב קר ויה םלכ ,תורמאמה לכ ןכו ,ךרבתי םשהל דובכה ותוא עיגיש ,רחא
:ל"נכ םלועה ארבנ הז ליבשב רשא ,ךרבתי םשה דובכ

ול שישכ וניה ,דובכה תולגתה הזיא ומצעב תוארל הכוז לארששימ דחאשכןכ~לעו
הז ליבשב רשא ,דובכה הז הוהתנ רמאמ הזיאמ עדיל ךירצ אוה יזא ,דובכ הזיא
םדא לכ ואל יאדובו .ל"נכ האירבהמ קלח ארבנ ודי~לעש ,רמאמה ותוא היה דובכה
אלכיהב םהש ולא לבא .ךרבתי םשה דובכ תולגתה ומצעב שיגרהל ,הזל הכוז
םה קר ,דובכה ןמ ללכ ןמצעל ןיחקול ןיא יזא ,דובכ הזיא םהל שישכ ,אכלמד
היהיש ידכ ,ךרבתי ודובכ הלעתיו לדגתיש ידכ ,ךרבתי םשהל דובכה לכ ןילעמ
הז הוהתנ רמאמ הזיאמ דובכהב םיניבמ םהו .ל"נכ םלועה ןוקת הז~ידי~לע
האירבהמ קלח ארבנ ודי~לעש ,רמאמה ותוא היה דובכה הז ליבשב רשא ,דובכה
ולא לצאש וניה ,"דובכ רמוא ולכ ולכיהבו" :(ט"כ םילהת) תניחב הזו .ל"נכ
םהל שיש דובכה יכ ,רמאמ ולכ וניה ,רמוא ולכ אוה דובכה ,אכלמד אלכיהב םהש
קלח ארבנ ודי~לע רשא ,דובכה הז ליבשב הוהתנש ,רמאמה ליבשב קר ולכ אוה
:ל"נכ האירבהמ

ח"כ תניחב הז חכ' .(א לאינד) "ךלמה לכיהב דמעל םהב חכ רשאו" :תניחבהזו
ארבנ םהבש תורמאמ הרששע תניחב ,(חי ןוקת ,רהז ינוקת) 'תישארב הששעמד ןותא
ל"נה ןותא ח"כ ןיריאמו ןילגמ םה ,אכלמד אלכיהב םהש ולאש וניה .םלועה
,ארקמ לש וטושפ יפל 'וכו "דמעל םהב חכ רשאו" :והזו ,ל"נכ דובכה ידי~לע
תויהל וכזיש ,הזב דמעל הרובגו חכ םהל היהיש ךירצ יאדוב יכ ,שממ חכ וניה
:ל"נכ תישארב הששעמד ןותא ח"כ תניחב ,רמוא ולכ אוה דובכה םש רשא ,אכלמד אלכיהב

לכ תילכת אוה םדאה יכ .םדאה ידי~לע קר הלגתנ ךרבתי םשה לש דובכהרקעו
ךרבתי ודובכ תולגתה רקע יכ ,(א) םדאה ליבשב התיה האירבה רקע יכ ,םיארבנה
,רתויב םדא~ינב ןיברתנו ןידלונשכ ,הדלוהה ידי~לע ןכ~לעו .םדאה ידי~לע אוה
:ל"נכ םדא~ינב ידי~לע דובכה תולגתה רקע יכ ,רתויב ודובכ הלגתנ הז~ידי~לע

תניחב םה ץראל~ץוח לש ןיחמו ,םענ תניחב םה לארששי~ץרא לש ןיחמ יכ,עדו
."םילבח יתארק דחאלו םענ יתארק דחאל" :(א"י הירכז) בותכש ומכ ,םילבוח
םימכח~ידימלת ולא' 'םענ' :(דכ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו
םימכח~ידימלת ולא' 'םילבח' ,'הכלהב הזל הז םימיענמש ,לארשי~ץראבש
םענ תניחב ידי~לע אוה הדלוהה רקעו .'הכלהב הזל הז םילבוחש ,ץראל~ץוחבש
אב םדי~לע רשא ,(ב) אתומיחרד ןיבוהלש ןיררועתנ ןוילעה םענמ יכ ,ןוילעה
."םישנ תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ ,דאמ יל תמענ" :(א ב~לאומש) תניחבב ,הדלוהה
:הדלוהה םדי~לעש אתומיחרד ןיבוהלש תניחב ,הבהאה ררועתמ ןוילעה םענ ידי~לעש

,עדו .ןוילעה םענ עפש ודי~לע לבקל ילכ ןיכירצ לבא ,דימת עפושןוילעה םענו
יכ ,אתומיחרד ןיבוהלש ןוילעה םענמ הדי~לע לבקל ילכה הששענ הקדצ ידי~לעש
ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ" :(ה"כ תומש) בותכש ומכ ,בל תובידנ איה הקדצ
ןיחתפנ הז~ידי~לעו ,בלה בדנתנו חתפנש וניה ,בל תובידנו ,"יתמורת תא וחקת
ןוילעה םענמ ןיכשמנש ,אתומיחרד ןיבוהלש לבקל ילכ ןיששענו ,אבלד ןיליבש
לש הקדצה אוה רקעו ,ץראל~ץוח לש הקדצ שיו ,לארששי~ץרא לש הקדצ שיו .ל"נכ
הדלוהה הז~ידי~לעש ,ןוילעה םענמ לבקל ילכ הששענ הדי~לעש ,לארששי~ץרא
הקדצ ידי~לע הדלוהה רקע יכ ,"הקדצל םכל וערז" :(י עשוה) תניחב הזו .ל"נכ
הדלוהה רקעש וניה ,"ףסוי בקעי תודלות הלא" :(ז"ל תישארב) תניחב הזו .ל"נכ
:(ט"צ םילהת) בותכש ומכ ,הקדצ תניחב אוה בקעי יכ .ףסויו בקעי ידי~לע
איהש) ,ל"נכ הקדצ ידי~לע הדלוהה רקעו ,"תיששע התא בקעיב הקדצו טפשמ"
:(ןמקל ראבמש ומכ ,םענ תניחב אוה ףסויו ,ל"נכ ןוילעה םענ תעפשה לבקל ילכה

ודובכ הלגתנ הז~ידי~לע ,םדא~ינב ןיברתנו ןידלונש וניהד ,הדלוההידי~לעו
ידי~לע יכ ,"והודבכ בקעי ערז לכ" :(ב"כ םש) תניחב הזו .ל"נכ רתויב ךרבתי
:הז~ידי~לע ,ל"נכ הקדצ תניחב אוהש ,בקעי תניחב ידי~לע הששענש הדלוהה
:ל"נכ ךרבתי ודובכ הברתנ הז~ידי~לע יכ ,'והודבכ'

הדלוהה ליבשב הקדצ ידי~לע הששענה ,ילכה ידי~לע ןוילעה םענ עפוששכיזאו
,רתוי הלעמלמ דוע עפשנו לבקמ ,ןיחמה אוהש ןוילעה םענה תניחב םגו ,ל"נכ
ןכ~םג םילפונ םה ,םילבוח תניחב םהש ,ץראל~ץוח לש ןיחמה ולא יזא ,עודיכ
זא יכ ,הז~ידי~לע ןקתתהל ידכ ,םענ תניחב םהש ,לארששי~ץרא לש ןיחמה ולאב
לש ןיחמה לוקלקו םגפ רקע יכ .ץראל~ץוח לש ןיחמה ולא לש םנוקת ןמז אוה
לש ןיחממ קניל םילוכי םניא הז~ידי~לעש ,דובכה םגפ ידי~לע אוה ץראל~ץוח
.ל"נכ םלוקלק והזו ,שממ ץראל~ץוח לש ןיחמ תניחב םה יזאו ,לארששי ץרא

ךפה ,תונויזב וניה ,'רבדל זב' ."ול לבחי רבדל זב" :(ג"י ילשמ) תניחבהזו
,םילבוח תניחב םהש ץראל~ץוח לש ןיחמ וניה ,'ול לבחי' :הז~ידי~לע ,דובכה
ץראל~ץוח לש ןיחמ םהש ,םילבוח תניחבב ןיחמה ןיראשנ דובכה םגפ ידי~לע יכ
.דובכה םגפ ידי~לע אוה ץראל~ץוח לש ןיחמה לוקלק רקעש אצמנ .ל"נכ

הז~ידי~לעש ,הדלוה ליבשב הקדצ לש ילכה ידי~לע ןוילעה םענ עפושש תעבןכ~לעו
יכ ,ץראל~ץוח לש ןיחמה לש םנוקת ןמז אוה זא ,ל"נכ דובכה תולגתה הששענ
רקע יכ ,ןקתתהל ןילוכי םה הז~ידי~לע ,דובכה תולגתה תניחב ררועתנש רחאמ
ןוילעה םענ עפושש תעב ןכ~לעו .ל"נכ דובכה םגפ ידי~לע היה םהלש לוקלקה
םילפונו ,םילבוח תניחב םהש ץראל~ץוח לש ןיחמה םיאב זא ,ל"נכ הדלוה ליבשב
הזו .ל"נכ הז~ידי~לע ןקתתהל ידכ ,םענ תניחב םהש לארששי~ץרא לש ןיחמב
ץראל~ץוח לש ןיחמה וניה ,'םילבח' "םימיענב יל ולפנ םילבח'" :(ז"ט םילהת)
םהש לארששי~ץרא לש ןיחמב וניה ,םימיענב םילפונ םה ,םילבוח תניחב םהש
."ילע הרפש תלחנ ףא" :והזו .ל"נכ הז~ידי~לע ןקתתהל ידכ ,ל"נכ םענ תניחב
תניחב ,"'ותלחנ לבח בקעי" :(ב"ל םירבד) תניחב ,בקעי תניחב הז 'תלחנ'
"ראת הפי ףסוי יהיו" :(ט"ל תישארב) תניחב ,ףסוי תניחב הז הרפש .הקדצ
םנורכז ,וניתובר ושרדו .דודב רמאנה ,ראת הפי תניחב הז ראת הפיו ,'וכו
,ןיחמ תניחב וניה ,'הכלהב םינפ הארמש ,ראת שיא' :(:גצ ןירדהנס) הכרבל
,ףסויו בקעי ,ולא תוניחב יתש ידי~לעו .ל"נכ הכלהב םימיענמש ,םענ תניחב
םילפונ םילבוחה זאש ,הדלוהה הששענ הז~ידי~לע ,"הרפש תלחנ" תניחב םהש
םינקתתנש ,ל"נה םילבוח תניחב הז לבח ."ותלחנ לבח בקעי" הזו .ל"נכ םימיענב
םינקתתנ הז~ידי~לעש ,הדלוהה הדי~לעש ,הקדצ תניחב ,בקעי תניחב ידי~לע
םילבוח תניחב ,הדל ילבח תניחב הזו .ל"נכ ץראל~ץוח לש ןיחמה םהש ,םילבוחה
ריפש תניחב ל"נה הרפש תניחב והז םג .ל"נכ הדלה ידי~לע םינקתתנש ,ל"נה
:ל"נכו הדלוה תניחב ,אילשו

יכ ,הכלהב הזל הז םילבוחש ,םילבוח תניחב םהש ץראל~ץוח לש ןיחמהשתמחמו
םהש לארששי~ץרא לש ןיחמב םילפונ םה ,ל"נכ דחי ןתעד תוושהל םילוכי םניא
יזא ,םולשו סח ,הברה םימגופשכ םימעפל ןכ~לע .ל"נכ ןקתתהל ידכ ,םענ תניחב
םג יזאו ,לארששי~ץרא לש ןיחמהל םג םגפ םימרוג ,אברדא ,ןקתתהל ןילוכי םניא
,םולשו סח ,ומגפנ יכ ,ןמצע תוושהל םילוכי םניא לארששי~ץרא לש ןיחמה
תקלחמה תניחב והזו .ל"נכ םכותל ולפנש ,ץראל~ץוח לש םימוגפה ןיחמה ידי~לע
:ןכ~םג לארששי~ץראב שיש

ודובכ תולגתה ליבשב קר םה םלכ ,תודלוהה לכו םיארבנה לכ יכ םירבדהללכו
,ןוילעה םענמ לבקל ילכ הששענ הדי~לעש ,הקדצה ידי~לע הדלוהה רקעו .ךרבתי
הזו .ל"נכ ךרבתי ודובכ לדגתנו הלגתנ הז~ידי~לעו ,הדלוהה הששענ הז~ידי~לעש
,(ז"כ םילהת) ו'לכיהב ר'קבלו 'ה ם'ענב ת'וזחל :תובת~יפוס םה המורת תויתוא
ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ" :תניחב ,בל תובידנ איהש הקדצ וניה ,המורת יכ
תולגתה ךשמנ הז~ידי~לעש ,'ה םענמ לבקל ילכ הששענ הדי~לע ,"יתמורת תא וחקת
'ה םענב תוזחל" :והזו ."דובכ רמא ולכ ולכיהבו" :תניחב אוהש ,ךרבתי ודובכ
ב~לאומש) תניחב ,הרישה תניחב הזו .ל"נכ המורת :תובת~יפוס "ולכיהב רקבלו
:(רתוי הלג אלו) "לארששי תורמז םיענ" :(ג"כ

תוכזל ,רקעה והזו ,הרותב תומיענ שי יכ .הרותה תומיענ שיגרהל הכוזהירשא
:הרותהב שיש תומיענה שיגרהל

:(יל הארנ (ג ילשמ) "םולש היתביתנ לכו םענ יכרד היכרד")

בע

ןיכוזשכ יאדוב .דאמ לודג רבד ןכ~םג אוה תמאה קידצה םע ומצע תא תוארלש,עד
,דבל היארה ,הרות ןיעמוש ןיאשכ םג לבא ,הרתי הלעמ אוה ,הרות ויפמ עמשל
.דאמ בוט ןכ~םג אוה ,קידצה םע ומצע תא תוארל ןיכוזש

הלדגה רקעו .הלדג ןילבקמ הז~ידי~לע ,קידצה םע ומצע תא ןיאורש ידי~לעיכ
לש ותלדג אצומ התאש םוקמ לכ' :ךרבתי םשה לצא וניצמש ומכ ,תולפש איה
איה הלדגה רקע יכ ,(אל הלגמ) 'ותונתונע אצומ התא םש ,אוה~ךורב~שודקה
היהיש המ רקע ,םייחצנ םייח ויחיו היחתב ודמעיש ,דיתעל היחתה רקעו .תולפש
היהי דחאו דחא לכ לש תולפשה יכ .דחא לכ לש תולפשה אוה היחתב םוקיו היחנ
,"רפע ינכש וננרו וציקה" :(ו"כ היעשי) תניחבב ,היחתב םוקיו ,דיתעל היחנ
יכ .'וייחב רפעל ןכש הששענש ימ' :(ה הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו
היחנ היהי דחאו דחא לכ לש תולפשהש ,תולפשהל קר היהי היחתב המוקתה רקע
.דיתעל היחתב םוקיו

לכו ,לובגב ושכע ונאש תמחמ הזו ,ושכע גישהל ונל רשפא יא אבה םלוע גונעתיכ
גנע םג ןכ~לעו .ינחורה אבה םלוע גונעת גישהל ול רשפא יא לובג ול שיש רבד
לכ' :(חיק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ,אבה םלוע ןיעמ אוהש ,תבש
תבש גנע יכ ,לובג ילב וניה ,'םירצמ ילב הלחנ ול ןינתונ ,תבשה תא גנעמה
לש םייחצנ םייח רקע ןכ~לעו .לובג יתלב תניחב אוה ,אבה םלוע ןיעמ אוהש
תולפש יכ .דחא לכ לש תולפשהל קר היהי ,אבה םלוע גונעת תניחב ,אובל דיתעל
,לובג םוש ול ןיאו ,שממ ןיא תניחב אוה יכ ,לובג יתלב תניחב אוה תווינעו
תניחבב קר אוה אבה םלוע לש םייחצנ םייח רקעו ,תווינעה תילכתב אוהש תמחמ
םייח הימעוט" :וב רמאנ ,אבה םלוע ןיעמ אוהש תבש ןכ~לעו .ל"נכ לובג יתלב
:ל"נכ םייחצנ םייח תניחב ,םייחל הכוז ,תבש גנע םעט םעוטש ימ יכ ,"וכז

תניחבב ,הלדג לבקל הכוז ןכ ולש ןיחמה תוצצונתה יפל דחאו דחא לכש,עדו
,ו ןוקת םינוקתה ףוס) 'ןיחמ יטהרב' "םיטהרב רוסא ךלמ" :(ו םירישה~ריש)
יפלש ,ןיחמ יטהרב רושקו רוסא אוה הלדג וניהד ,תוכלמה תניחבש וניה .(ה ףד
ומכ ,שדקמה~תיב ןינב תניחב םה תעדהו ןיחמהו .הלדג לבקמ ןכ ןיחמה תוצצונתה
הנבנ ולאכ ,העד וב שיש ימ לכ' :(גל תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
יתש ןיב ןתנ שדקמה~תיבו ,תויתוא יתש ןיב ןתנ העד יכ .וימיב שדקמה~תיב
ךותב ומצע סינכמ אוהש יפכו ותעדו וחמ יפכ דחא לכ ןכ~לעו ,'וכו 'תויתוא
ןינבב קסוע אוה ןכ ,ותעדו וחמ לידגהל רתוי קסוע אוהש המ לכ ,תעדה
חמ ול שיש ימ שיו .ל"נכ תעדה אוה שדקמה~תיב ןינב תניחב רקע יכ ,שדקמה~תיב
ןינבב קסוע תניחב והזש ,ותעדו וחמ לידגהל דימת קסוע אוהו ,ףירחו ריהמ
ילשמ) תניחב הזו .הלדג לבקל הכוז ןכ וחמו ותעד תלדגה יפכו ,שדקמה~תיב
הז 'ותכאלמב ריהמ שיא' ."בציתי םיכלמ ינפל ,ותכאלמב ריהמ שיא תיזח" :(ב"כ
וניה ,'ותכאלמב ריהמ' תניחב אוהש ,ל"נכ ףירחו ריהמ חמ ול שיש ימ תניחב
,ל"נכ וחמ יפכ אוה שדקמה~תיב ןינב תכאלמ יכ ,(א) שדקמה~תיב ןינב תכאלמב
יכ ,תוכלמ תניחב ,הלדגל הכוזש וניה ,'בציתי םיכלמ ינפל' :הז~ידי~לעו
:ל"נכ ,'םיטהרב רוסא ךלמ' :תניחבב ,חמה תוצצונתה יפכ איה הלדגה

אוהש ,ללוכה חממ ןילבקמ םה םיטרפה ןיחמה לכו ,םיטרפ ןיחמ שיו יללכ חמשיו
,רודה םכח אוהש ,תמאה קידצה םע ומצע תא תוארל הכוזה תלעמ והזו .רודה םכח
,וב לכתסמו ותוא האור ללוכה םכחה הזש ידי~לע יכ .ל"נכ ללוכה םכח תניחב
רקע יכ ,הלדג לבקמ הז~ידי~לע ,וחמ ץצונתמש ידי~לעו ,וחמ ץצונתמ הז~ידי~לע
ומכ ,רמאנ המכחה םש~לע םיניע יכ .ל"נכ חמה תוצצונתה ידי~לע אוה הלדגה
.'רמאנ המכחה םש~לע' :י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש
וב ריאמ הז~ידי~לע ,וב לכתסמ ,ללוכה חמ אוהש ,םכחה הזש ידי~לע ןכ~לעו
שי דחאו דחא לכ יכ .ל"נכ הלדג לבקמ הז~ידי~לעו ,וחמ ץצונתמו ,ןיחמו המכח
חנמ אוה דחאו דחא לכ לש תעדהו חמה לבא .ותגרדמ יפל תעדו חמ הזיא ול
,ללוכה חמ אוהש ,רודה םכחה וב לכתסמש ידי~לעו ,ץצונתמ וניאו ,תונטקב
תוצצונתה ידי~לעו ,וחמ תגרדמ יפכ דחאו דחא לכ לש וחמ ץצונתמ הז~ידי~לע
תוצצונתה ידי~לע איה הלדגה רקע יכ ,וחמ תגרדמ יפכ הלדג דחא לכ לבקמ חמה
:ל"נכ חמה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts