תמאה קידצהל עסנל ןוגכ ,ומש ךרבתי ארובה תדובעל דחא לכל שיש תועינמהש,עדו
השקו ,ורבח לשמ רתוי םילודג ולש תועינמהש ,ול המדנ דחאו דחא לכלו ,אצויכו
.םהב דמעל

םא םהב דמעלו תאששל לוכיש המ יפכ ,וחכ יפכ קר תועינמ ול ןיא דחא לכלש,עד
,ךרבתי םשה םש שבלמ המצעב העינמהב םג יכ ,העינמ םוש ןיא תמאבו .הצרי
איה תועינמה לכבש הלודגה העינמהו .(וטק ןמיס 'א יטוקלב) רחא םוקמב ראבמכו
ולפא יכ ,קידצהמ וא ךרבתי םשהמ םיקולח ובלו וחמש המ וניהד ,חמה תעינמ
קולח וחמשכ ,הז לכ םע ,םשל אבו תמאה קידצהל עסנל ול שיש תועינמה רבשמשכ
ענומ העינמה תאז ,קידצה לע ובלב תוימומקע ול שיו ,קידצה לע תוישק ול השקו
.תועינמה לכמ רתוי ותוא

אבו םהילע רבועשכ ךכ~רחאו ,הלפתה לע תועינמ המכ ול שי הלחתבש ;הלפתבןכו
וניה ,ל"נכ םלכמ הלודג העינמה תאז ,ךרבתי םשהמ לתלתפו םקע ובלשכ ,ללפתהל
ובלש וניהד .'רוחס רוחס' 'ביבס' םוגרת ."רחרחס יבל" :(ח"ל םילהת) תניחב
תומש) תניחב הזש ,ךרבתי םשה לע תוריפכו תוישקו תוימומקעב םקעמו ףקמו בבסמ
:(.חכ ףד גי ןוקת) םינוקתב אתיאו .'וכו "השק הדבעב םהייח תא וררמיו" :(א
קעצל ךירצ יזאו ,םלכמ הלודגה העינמה םהש ,ובלבש תוישקה וניה ,'וכו אישקב
הנופו ולוק עמוש ךרבתי םשה יזאו ,בלה יקמעמ קזח לוקב םימשבש ויבאל
תועינמהו תוישקה לכ ירמגל לטבתיו לפי ומצעב הזמש ,תויהל לוכיו .ותקעצל
אישק תויתוא הזו .ותעושי הזש ,ולוק עמוש ךרבתי םשה םינפ~לכ~לעו ,ל"נה
רבגתמשכ ,'הל תורקל קר ךירצש (ז"כ םילהת) "ארקא ילוק יי עמש" :תובת~ישאר
.ל"נכ הריפכהו אישקה וילע

ךלמש ,לשמ ,הכרבל שודקו קידצ רכז ,בוט~םש~לעבה םשב םירפסמש המ הזןיעמו
ביבס תומוח המכו המכ םיניע~תזיחאב בבסו ,דחא םוקמב לודג רצוא חינה דחא
.םרבשל השקו ,שממ תומוח םהש םהל המדנ ,תומוחה ולאל םדא~ינב ואבשכו רצואה
,הרבשל ולכי אלו הינשה לא ואבו תחא המוח ורבש םתצקו ,ףכת ורזח םתצקו
,עדוי ינא :רמא ,ךלמ~ןבה אבש דע ,םיראשנה רבשל ולכי אלו רתוי ורבש םתצקו
דע חטבל ךלהו ,ללכ המוח םוש ןיא תמאבו ,םיניע~תזיחאב קר םה תומוחה לכש
תותסההו תועינמה לכ לע וילאמ לשמנה ליכששמה ןיבי הזמו .םלכ לע רבעש
.םולכ םניא תמאבש ,םימש~תארי לש רצוא לע שיש ,תומוח תניחב םהש ,םייותפו
ןוגכ ,תוימשגב תועינמה טרפבו העינמ םוש ול ןיא זאו ,ץימאו קזח בל רקעהו
,אצויכו ,'וכו ומאו ויבא וא ונתוחו וינבו ותשא ותוא ענומש וא ןוממ תמחמ
לש הרובג ולפא םגו .ךרבתי םשהל ץימאו קזח ובלש ימל םילטבמו םילטב םלכ םה
,המחלמה ירשקב ץורל רתויב קזח בל ול שיש ,בלה ץמאו קזחמ קר אוה ,םירובגה
:(א) םירפסב אבומכ

זמ

לקשל לכויש ,הרתי תונמאו הלודג העיגי הזל ךירצו ,הרות רמול הלודגהנכס
אל ,ול ךירצש המ םא~יכ ןיעמושהמ דחאו דחא לכ עמשי אלש ןפאב ,וירבד סלפב
קר דחא לכ עמשי אל הז לכ םע ,רמואש הרותה לכ ןיעמוש לכהש יפ~לע~ףאו .רתוי
אלא ,ועמש םלועה לכ אלהו' :"ורתי עמשיו" קוספ לע אבומכו .דבל ךירצש המ
סנכנש ,העימשל בשחנ ורתי תעימש קר יכ .(חס ףד ורתי רהז) 'וכו 'עמש ורתי
הרות רמול לוכי וניאש ימו .ללכ העימש בשחנ וניא םלועה לכ תעימשו ,וינזאב
.הרות רמול ול רוסא ,וז הניחבב

תופלקה וניהד ,ולש ערה םג ומע אב ,הרות עמשל קידצה לא אבשכ דחאו דחא לכיכ
לובלב םיששועו םלועה תא םיקחודה םהו ,םולשו סח ,תורבע ידי~לע םיארבנה
הזו .לבלבל הצור דחא לכ לש ל"נה ערה יכ ,הרותה תרימא תעשב לודג קחדו
ערהמ וניה ,'והינמ הלכד אקחד יאה' :(ו תוכרב) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש
ןמ קניל ןכ~םג םיצור תופלקה ולאו .ל"נכ תופלקה םהש ,דחאו דחא לכ לש
וחממ הלעמלו רתוי עמוש דחאש המ וניהד ,תורתומהמ קר אוה םתקיניו ,הרותה
רסמנש הרות יזר תניחב הזו .םתקיני םשמו ,תורתומ תניחב הז ,ותנבהו
,םדאה חממ הלעמל אוהש הממ וניהד ,הרות יזר תניחבמ קר םתקיני יכ ,םינוציחל
.ותנבה יפל דחא לכ

דחא םוש עמשי אלש ,ל"נה תונמא ול היהיש ,הרות רמואה םכחה ךירצןכ~לע
םהל ןתל אלש ידכ ,ל"נכ ול ךיש וניאש ,ותנבהו וחמ יפל וניאש המ ןיעמושהמ
הקדה הפלקה תאזש ,השדקהל הכומסש ,הקד הפלק שיש ,עדו .םולשו סח ,הקיני
הזל ןוקתהו .תורתומ הב ןיא םא ולפא ,המצעב הרותה ףוגמ ולפא קניל הלוכי
ורמאש המ תניחב הזו .הקדה הפלקה ותוא תחרוב זאש ,לארששי תעושימ םירבדמשכ
יכ ,'הרות~ןתמ םדק ול ךלהו אב ורתיש' ,(זטק םיחבז) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תמאה קידצהו .לארששי תועושי תעמוששכ ,תחרובש הקדה הפלקה תניחב אוה ורתי
:םירופכה~םויו הנשה~שאר תמיאמ רתוי ,הרות רמואשכ הלודג המיא ול שי

חמ

ןיקיחרמש ול המדנו .תוקחרתה ול ןיארמש ךרדה יזא ,םשה תדובעב סנכנםדאשכ
תוקחרתהה לכ תמאבו ,םשה תדובעל סנכל ללכ ותוא ןיחינמ ןיאו ,הלעמלמ ותוא
סח ,ותעדב לפל ילבל דאמ דאמ לודג תוקזחתה ךירצו .תוברקתה ולכ קר אוה
תולודג תועיגיב עגיתמ אוהש ,םינשו םימי המכו המכ םירבועש האורשכ ,םולשו
.השדקה ירעשל סנכל ללכ ליחתה אלו ,דאמ קוחר אוה ןידעו ,םשה תודובע ליבשב
לכו ,םילודג םילובלבו םירוהרהו תוימשגו תויבע ןידע אלמ אוהש ומצע האור יכ
המדנו .ותוא ןיחינמ ןיא ,השדקבש רבד הזיא םשה תדובעב תוששעל הצור אוהש המ
אוהש תמחמ ,ותדובעב ללכ הצור ןיאו ,ללכ וילע לכתסמ ךרבתי םשה ןיא ולאכ ול
,ותדובעב והרזעיש ךרבתי וינפל לפנתמו ןנחתמו םעפ לכב קעוצ אוהש האור
ךרבתי םשה ןיא ולאכ ול המדנ ןכ~לע .דאמ דאמ קוחר אוה ןידע ןכ~יפ~לע~ףאו
לע ןה .ללכ וב הצור ןיא ךרבתי אוה יכ ,ללכ וילא הנופ ןיאו ללכ וילע לכתסמ
לכתסהל ילבלו ,דאמ דאמ ומצע קזחל ,לודג תוקזחתה ךירצ הזב אצויכו הלא לכ
.ל"נכ תוברקתה ולכ קר אוה תוקחרתהה לכ תמאב יכ .ללכ הז לכ לע

םשהש ,םהל המדנש ,שורפב םהיפמ ונעמש רשאכ ,םיקידצה לכ לע רבע ל"נהלכו
םישקבמ םהש ,בר ןמז הזש וארש תמחמ ,ללכ םהילא הנופו לכתסמ ןיא ךרבתי
ולאו ,דאמ דאמ םיקוחר םה ןידעו ,ךרבתי םשה תדובע םידבועו םיששועו םיעגיו
,ןושארה םמוקמב םיראשנ ויה ,הז לע לכתסהל ילבל דאמ ןמצע םיקזחמ ויה אל
.וכזש המל םיכוז ויה אלו

,ךתדובעב םיק ראשל תוחכה לכב ךמצע זחאו ,דאמ ץמאו קזח ,יחא יבוהא,ללכהו
דאמ דאמ קוחר התא םאו .הזב אצויכ וא ל"נה לכ לע ללכ לכתסת לאו שוחת לאו
דגנכ הז לכ םע ,ךרבתי ודגנ שממ העש לכב םגופ התאש ,ךל המדנו ,ךרבתי ונממ
טעמ ומצע קתנמ אוהש העונתו העונת לכ ךכ~לכ םשגמ אוהש הזכ שיאש ,עדת הז
הדקנ ולפאו ,דאמ דאמ הרקיו הלודג איה ךרבתי םשהל הנופו ותוימשג ןמ טעמ
םיפלא המכו המכ הזב ץר אוה ,ךרבתי וילא ותוימשגמ קתענ אוהש ,דאמ הנטק
וילע רבגתהש קידצה לש הששעמה ןמ בטיה ןיבת רשאכ ,םינוילע תומלועב תואסרפ
,דימת החמששב ומצע קזחיו דאמ חמששי הז לעו .ונלצא אבומכ ,'וכו תובצעה דאמ
.דאמ דאמ קיזמ תובצע יכ

ול שישכ הלודג הרבע איה ףכת יזא ,ךרבתי ותדובעב סנכל הצור םדאשכ ףכתש,עדו
ךרבתי םשהו ,(אע ףד חנ רהז) ארחא~ארטס איה תובצע' יכ ,םולשו סח ,תובצע
:'התוא אנושש

תצקמ טעמ וניהד ,ומוקמ תא חינהל ילבל ,םשה תדובעב לודג ןשקע תויהלךירצו
,דאמ הזל ךרטצת יכ ,בטיה הז רבד רכזו .המ וילע רבעי םא ףא ,ליחתהש ותדובע
,ץימאו קזח תויהל דאמ דאמ לודג תונשקע ךירצ יכ .םשה תדובעב תצק ליחתתשכ
יכ .םעפ לכב ,םולשו סח ,ותוא ןיליפמ םא ףא ,ודמע לע דמעל ,ומצע זחאל
תא תוששעל וילע ןכ~יפ~לע~ףא ,עודיכ ,םשה תדובעמ דחא ןיליפמש שי םימעפל
יכ .םולשו סח ,ירמגל לפל ומצע חיני לאו ,םשה תדובעב לכויש המ תוששעל ,ולש
,םהב רבעל חרכהב םיכירצ הזב אצויכו םילובלבהו תודיריהו תוליפנה ולא לכ
.הז לכב ורבע םייתמאה םיקידצה םגו ,השדקה ירעשב ןיסנכנש םדק

תמחמ וירוחאל רזוח אוהו ,השדקה לש חתפה לצא אוה רבכש דחא שיש,עדו
ארחא~ארטסה וילע רבגתמ זא ,חתפה לצא ךומס אוהשכ יזאש וא ,ל"נה םילובלבה
אנמחר ,דאמ דאמ ארונו לודג תורבגתהב ,ןלצל אנמחר ,דאמ דאמ רבד~לעבהו
סח ,רוחאל רזוח אוה הז תמחמו ,חתפה ךותל סנכל ותוא ןיחינמ ןיאו ,ןלצל
שממ ךומס ךומס םדאהש האורשכ ,ארחא~ארטסהו רבד~לעבה ךרד ןכ יכ .םולשו
,דאמ דאמ לודג תורבגתהב וילע טשפתמ אוה יזא ,סנכיש טעמכו ,השדקה ירעשל
.ודגנ לודג תוקזחתה זא ךירצ ןכ~לע .ןלצל אנמחר

קסעש תעב ,היהיש ימ היהי ,דחא ול רמוא היה ולאש ,רמאש יתמא קידצמונעמשו
ותדובעב דאמ זרדזמו ץר יתייה ךמצע זחאו קזח ,יחא :ותלחתב םשה תדובעב
.םדא םושמ תוקזחתה םוש עמוש היה אלו ,ל"נה לכ רבע וילע םג יכ ,ךרבתי
המ הששעו ,דאמ ךמצע קזחו .בטיה תאז רכזי ,םשה תדובעב סנכל הצורש ימ ןכ~לע
ירעש ךותל ךרבתי ותרזעב חטבל סנכת םינשהו םימיה תוברבו ,םשה תדובעב לכותש
.דאמ ךתדובעב הצורו םימחר אלמ ךרבתי םשה יכ ,השדקה

תוימשג ןמ טעמ הזיא םעפ לכב קתענו קתנ התאש ,תוקתעההו תועונתה לכש,עדו
,ךרצה תעב ךתרזעל םיאבו םירשקתמו םירבחתמו םיצבקתמ םלכ ,ךרבתי ותדובעל
רבעל ךירצ םדאהש ,עדו .םולשו סח ,הרצ תעו קחד הזיא ,םולשו סח ,שישכ וניהד
:ללכ דחפתי אלש רקעהו ללכהו ,דאמ דאמ רצ רשג לע

אוהו ,םינש האמ לדג תויהל ךירצ הלע לכש ,םילע וילע םילדגש ,ןליא שיש,עדו
האמ לדגשכ אמתסמו .םינש האמ םנושלב ותוא ןירוקו ,םירשה לש םיסדרפב אצמנ
לוקב הרוי אוה םינש האמה ףוסב ךכ~רחאו ,רבועש המ וילע רבוע יאדוב ,םינש
:בטיה לשמנה ןבהו .עיטאמרוא ןירוקש ,הפרשש~ינק ומכ לודג

ןמיסב ןושארה יטוקלב) ידועב יקלאל הרמזא רמאמב רמאנש המ םע ךליליוארו
הזבו .הבוט הדקנ הזיאו תוכז הזיא ומצעב אצמל ששפחלו שקבל וניהד ,(ב"פר
לפנ םא ףא ,ומוקמ תא חיני לאו ,ומצע קזחיו חמששי ,ומצעב אצומש בוט טעמה
ומצעב אצומש בוט טעמד טעמב ומצע קזחי ןכ~יפ~לע~ףא ,ןלצל אנמחר ,לפנש המל
ןיששענ ויהי תונודזה לכו ,ךרבתי םשהל הז~ידי~לע בושל הכזי רשא דע ,ןידע
,םיה לע ,הכרבל קידצ רכז ,בוט~םש~לעבה הששע המו .(:ופ אמוי ןיע) תויכז
שאיל ילבלו קזחתהל ךירצ התא ןכיה דע ,ןיבת הזמו .'וכו רבד לעבה ותיסהשכ
חמשיו .דימת החמששב תויהל רקעהו .היהיש המ היהי םא ףא ,םולשו סח ,ךמצע
תוששעלו הטושכ ומצע תוששעל ,אתוטשד ילמ ידי~לע ולפאו ,לכויש המ לכב ומצע
:דאמ לודג רבד אוהש ,החמששל אובל ידכ ,םידוקרו תוציפק וא קוחצו תוטש ינינע

טמ

תולכתסהבו אמלעב הלק העונתב ,ךרבתי ותוממור םצעו ךרבתי םשה תולדגיפל
סח ,יוארש המ םדאה לע אובל יואר היה ,ךרבתי ודובכ יפל יוארכ וניאש ,אמלעב
אוהו ,תונמחר אלמ םלועה לכו ,םימחר אלמ ךרבתי םשה ךא ,םולשו סח םולשו
םא ףא ,לכויש המ לכב ותדובעב דאמ ומצע קזחל ךירצ ןכ~לע .םלועהב דאמ הצור
בזעי אל יאדוב יכ ,רועש ילב דאמ םיברמה וימחר לע ךמסיו .אוהש ומכ אוה
,דוע הששעי אל אבהלו ןאכמ רקעהו ,ןיא רבעה .רבעש המ רבע םא ףא ,ותוא
לש הבשחמה םג יכ .הששעמב ןהו הבשחמב ןה ,םינפ~לכ~לע הששעת לאו בש היהיו
תויהל ךירצו ,הבשחמ שי היששעה םלועב םג יכ ,היששע ןכ~םג איה ולאכ םישנא
לאו שוחי לא ,אליממ ומע הששענש המו .ל"נכ הבשחמבו הששעמב הששעת לאו בש
:ללכ הז לע לכתסי

םדקמ היהש שממ תומוקמה ולאב רבוע םדאשכ ,איה המלשה הבושתה רקעש,עדו
תומוקמה ולאב רבועשכו ,םימדוקה םימיב וילע רבעש המ יפל דחא לכ ,הבושתה
תוששעל ילבל ורצי הפוכו ,םהמ ףרע הנופ ושכעו ,שממ הלחתמ היהש םינינעהו
:הבושת ארקנ הז קרו ,המלשה הבושתה רקע והז הששעש המ דוע

םע ךרבתי ותוא דבעל לוכי זא יכ ,םדאהל ערה רצי ןידע שישכ ,הלודג הלעמאוהו
,םשה תדובע ךותב וסינכהלו תומימחהו תובהלתהה לכ חקל וניהד ,אקיד ערה רציה
ערה רצי ןיא םאו .אצויכו בלה תובהלתהו תומימחב ןנחתהלו ללפתהל וניהד
,תוואתה תעב תומימחה בכעלו רצעל רקעהו .ללכ המלש ותדובע ןיא ,םדאהל
.ל"נכ הדובעה ךותל ותובהלתהו ותומימח חיני םש ,הדובעהו הלפתה תעב וחינהלו
ןכ~םג אב הזו ,תובהלתהב ללפתמש ,םימעפל ול ןמדזנ ,רשכ שיא וניאש ימ ולפאו
הצורש ימ לבא .רכשש הז לע לבקמ וניא אוהש קר ,ול שיש ערה רציה תומימחמ
:ל"נכ ערה רצי ןידע ול שישכ הלודג הלעמ אוה ,תורשכב גהנתהל

נ

יאש ,רחא םוקמב ראבמכו ,הצור אוהש םוקמל ונוצרכ התוטהל םדאה דיב הבשחמה
תחרופו ותבשחמ תכלוה םימעפל םא ולפאו ,ללכ דחיב תובשחמ ינש ויהיש רשפא
ךרדה לא החרכ~לעב התוטהלו רזחל םדאה דיב אוה ,םירזו םירחא םירבדב תטטושמו
,רחא ךרדל רסו ךרדה ןמ הנופש סוס ומכ שממ אוהו .יוארש המ בשחל ,רשיה
ןכ~ומכ ,רשיה ךרדה לא וחרכ~לעב ותוא ןיריזחמו ,אצויכו רספאב ותוא ןיספותש
:יוארה ךרדה לא הבישהל החרכ~לעב הספתל ןילוכיש ,שממ הבשחמב

אנ

ול עמוש םדאה ןיא םא ףאו .וררועמש המל וררועמו םעפ לכב םדאב שקונ ערהרציה
יעיברו ישילשו ינש םעפ דוע וב שקונ אוה ןכ~יפ~לע~ףא ,ונממ ףרע הנופו
וילא הנופ וניאו ,ערה רציה דגנ ןשקעו ותעדב קזח אוה םדאה םא לבא .רתויו
םיאבה תובשחמה ןינעב ,הלפתב ןכו .ול ךלוהו קלתסמ ערה רציה יזא ,ללכ
ךירצו .לבלבל ,םעפ רחא םעפ ,םימעפ המכ האב הבשחמהש ,ל"נכ שממ אוה ,לבלבל
:הזמ רחא םוקמב ןיעו .קלתסת יזאו ,ןפא םושב ללכ הילע לכתסהל ילבל קזח תויהל

בנ

,םרצויל םימדתמ םיקידצה יכ .תויהל חרכמ והז ,םיקידצה לע תוישק השקשהמ
לע תוישק השק היהיש חרכהב ןכ~ומכ ,ךרבתי םשה לע תוישק השקש ומכו ,אבומכ
:ךרבתי וילא המדתמ אוה יכ ,קידצה

תויהל יואר ךכ ,אברדא :רמול המפב אלגרמ ,ךרבתי םשה לע השקש תוישקהןינעבו
ותלדג יפל ךרבתי ול הפיו האנ ךכו ,ךרבתי םשה לע תוישק ויהיש ,אקיד
יאדוב ןכ~לע ,ונתעדמ דאמ םמורמ אוהש ,ותוממורו ותלדג םצעמ יכ .ותוממורו
וילע ויהיש חרכהב ןכ~לעו .ךרבתי ותגהנה ונלכששב גישנו ןיבנש רשפא יא
,ונתעדמ אשנו םמורמ היהיש ,ךרבתי ארובהל הפיו האנ ךכ יכ ,תוישק ךרבתי
,היה ןכ~םא ,ונתעד בויח יפכ ותגהנה היה םאו ל"נכ תוישקה השק הז~ידי~לעש
:ונתעדכ ותעד ,םולשו סח

גנ

םירבד הנממ הששענש ,דאמ דאמ הרקי הבשחמה יכ .התע יל עדונ הבשחמה תרקילדג
ךרבתי םשה רשא ןמז לכ ,תומלועה ומיקתיש םימיה לכ םויק םהל שיש ,שממ םימלש
אוה המכחו ,דבל ותבשחמ לע הלועש אוה הבשחמ יכ ,רתוי רקי המכחו .'וכו 'וכו
ולפאו .תמאב היהיש רבדה רקעו ,דאמ רקי אוהו ,ולכששב םינינב ותמכחב הנובש
,ךפהל םגו .תמאב היהיש ןכ~םג ךירצו ,דאמ לודג רבד ןכ~םג אוה ,ןישדחמש טשפ
:ךפהל םירבד ןכ~םג הנממ הששענ תמא אלב אוהשכ

דנ

ילארששיה שיאה דיב לכה ,םירבדה לכ ולפאו .ונוצרכ תוששעל םדאה דיב הריחבה
רבד לכ לע םדיב הריחב שי לארששי דיב יכ .ותריחבכ ונוצרכ לכה גהנתהל
לכ ,ילארששיה שיא לצא לבא ,םהב םיחרכמ םהש םירבד שי םירחא לצא יכ .םלועבש
ןכ~לעו ,הדובע וב שי ,אצויכו םוקמ הזיאל עסנל ןוגכ ,הששוע אוהש רבדו רבד
:לכה לע הריחב ול שי

הנ

ךירצ ןיאו ,םלועה הזב חיורהל לוכי םדאהש המ וניהד ,רעשל ןיא הזה םלועהחור
,ךרבתי ארובה וינפל ןיכהש הממ קר ,גאל~ששיוא ןירוקש ,ולשמ תואצוה הז לע
:'וכו התאר אל ןיע .דאמ הברה חיורהלו ודי ביחרהל לוכי

ונ

.'וכו םלוע לש ומוקמ אוה ,אברדא יכ ,ללכ םוקמ ולצא ךיש ןיא ,בל םדאהלשישכ
ךרבתי םשה לצאו ."יבבל רוצ" :(ג"ע םילהת) בותכש ומכ ,בלב אוה תוקלאה יכ
ומוקמ םלועה ןיאו ,םלוע לש ומוקמ אוהש "יתא םוקמ הנה" :(ג"ל תומש) רמאנ
בוט ןיא הז םוקמש רמול ול יואר ןיא ,ילארששי בל ול שיש ימ ,אצמנ .(א)
ןיאו ,םלוע לש ומוקמ אוה ,אברדא יכ ,ללכ םוקמ ולצא ךיש ןיא יכ ,וינפל
:ל"נכ ומוקמ םלועה

זנ

םינטקהל הבוט אוה ,םיארונו םיאלפנ םישודח ,הרות הלגמ יתמא לודג קידצשכ,עד
םגו .וילא םיאבו םיצר לכהש ,הלעמב ןטקה לדגתנ הז~ידי~לעש ,הלעמב
תא ךרבתי םשה ןתנשכ ,םעלבב וניצמש ומכ ,הז~ידי~לע דחא לדגתנ ארחא~ארטסהב
,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) םעלבל תומאה לכ ואב ,לארששיל הרותה
לכ וילא ואבו ,םעלב לדגתנ לארששיל הרותה תניתנ ידי~לעש אצמנ .(זטק םיחבז
,וילא ואבשכ זא יכ .הרות םהל רמאו קוספ הזיא לע ומצע דמע אוהו ,םלועה
'ה" :םהל בישהו ,קוספ לע דמע אוהו ,"בשי לובמל 'ה" ולאשש המ ותוא ולאש
םעלבל ,םולשו סח ,םיאב םניאו השדקב םהש ןמצעב לארששיב ןכו .'וכו "זע
הלגמ הזש ,לודג שער הששענו ,םישודח הלגמ יתמא לודג קידצשכ ךא .וב אצויכו
םיפסאנו ,הלעמב ןטק הזיאל םיאבו םיצבקתמ םלכ יזא ,ולאכ םיארונ םישודח
,לודגה קידצה הלגמש ,םישודחה ידי~לע הששענש שערה תמחמ ,ונממ עמשל ולצא
:רמואש המ םהל רמואו קוספ הזיא לע ומצע דמוע אוהו

חנ

חיגשהל לוכי וניא ותלדג תמחמ ,הלעמב לודג קידצהשכש ,םירמואש םדא~ינבשי
,אברדא יכ ,ןכ וניא תמאבו .םלועהמ קוחר אוה יכ ,םלועה ינב לע לכתסהלו
וניצמש ומכו .םלועה לע רתוי לכתסהלו חיגשהל לוכי אוה ,דאמ לודג קידצהשכ
הברה רתויו רתוי ,דאמ דאמ הלעמב לודג היה יאדובש ,יאכז ןב ןנחוי ןברב
אל םא יל יוא ,רמא םא יל יוא' :רמא ןכ~יפ~לע~ףאו ,הזה ןמזבש םיקידצהמ
ךותב ךכ~לכ יקב היה יאכז ןב ןנחוי ןברש אצמנ .(זט הנשמ זי קרפ םילכ) 'רמא
היהש ירה .םיאמרה ונממ ודמלי אלש ,הרות~ירבד רמול אריתמ היהש דע ,םלועה
לכ תמאב יכ ,תואמר ונממ ודמלי ןפ אריתמ היה ,אברדאש דע ,םלועהב דאמ יקב
ךרבתי םשה אלה יכ ,רתוי םלועב לכתסהלו חיגשהל לוכי ,רתויב לודג קידצהש המ
תיטרפ החגשהב חיגשמ אוה ןכ~יפ~לע~ףאו ,םלועה ןמ דאמ דאמ אשנמו םמורמ אוה
.םלועה לכ לע

אוהש המ יכ ,תחא~תבב םוקמ לכב תויהל לוכי וניא יזא ,שי אוהש ימ תמאביכ
לוכי וניא ,םשה תדובע הזיאב אוהשכ ןוגכ ,ןאכ וניא ןאכ דמוע אוהשכ ,תושי
םוקמ ול ןיא יכ ,םש היהי אלש םוקמ ןיא ,ןיא אוהש ימ לבא .םלועב לכתסהל
םלועב לכתסהלו חיגשהל לוכי אוה ,ןיאב רתוי ללכנ קידצהש המ לכ ןכ~לעו .ללכ
ול ןיא יכ ,םלועהמ קוחרו הובג םוקמב אוהש וילע רמול ךיש ןיא יכ ,רתויב
לע ,דיגמה םשב (בסק ןמיס ,אמק יטוקלב) ונירבדב אבומש ומכו ,ללכ םוקמ
:םש ןיע ,'וכו םירדי ,םיכחהל הצורה

טנ

"הוצמ תררוג הוצמ" יכ ,עד יכ .(:נ םיחספ ןיע) דספנו זירז ,רכששנו זירזשי
ןיב הניחב הזיא שי יאדובו .התרבח תא תררוג הוצמהש אצמנ ,(ד קרפ תובא)
רשא ,התרבחל תחא הוצמ רשקמ אוהש ,הוצמל הוצמ ןיב אוהש המ ,תווצמה
המ וניה ,המצעב הניחבה תאז תמאבו .התרבח רחא תחא םיררגנ תווצמה הז~ידי~לע
.דאמ הרקי ןכ~םג איה הניחבה תאז ,ל"נכ תווצמה ןיב אוהש

ומכ ,אגרדל אגרדמ ,וימימ רשיה ךרדב ךלוהו וירוענמ קידצ אוהש ימןכ~לעו
ולש אגרדל אב םהרבאש "םימיב אב ןקז םהרבאו" :(ד"כ תישארב) םהרבאב בותכש
תא ריכה םינש שלש ןב' יכ ,(.טכק ףד הרשש ייח) רהזב אבומכ ,םימיה ידי~לע
אוה ,וז הניחבב אוהש ימו .אגרדל אגרדמ דימת ךלוה היהו ,(בל םירדנ) 'וארוב
יזא ,הוצמל הוצממ תוזירזב ץרו לודג זירז אוהשכ יכ .תוזירזה ידי~לע דיספמ
יכ .ל"נכ הוצמל הוצמ ןיב אוהש המ ,השדקה תניחב תא הז~ידי~לע דיספמ אוה
תכלוה המצעב הוצמה יכ ,תאזה הניחבה לע גלדמו רבוע אוה תוזירזה הז ידי~לע
הינשה תא תררוגש ,הנושאר הוצמה ידי~לע וילא תררגנו תכשמנ איה יכ ,וילא
הניחבה תא רבעלו גלדל לכוי יזא ,הוצמה לא תוזירזב ץר אוה םגשכו .ל"נכ
ההוששכ לבא .דספנו זירז אוה ןכ~לעו ,ל"נכ תווצמה ןיב אוהש המ וניהד ,ל"נה
.ל"נכ תווצמה ןיבש הניחבה םג גישהל ךכ ךותב לכוי ,תצק

אוה ,הבושת תוששעל ךירצש ימ לבא .וירוענמ רדסכ 'ה יכרדב ךלוהש ימל הזלכו
,ושפנ לע טלמהל ,דאמ ץורלו רהמל ,דאמ דאמ לודג זירז תויהל אקוד ךירצ
אגרדל אגרדמ ךלוה וניא הבושת~לעב יכ בשיתהלו דמעל ללכ תוהשל ול רוסאו
,שדחמ ליחתהל ךירצ אוה יכ ,ל"נה הניחב םוש השדקה ןיבו וניב ןיאו ,ללכ
המ לע גלדל ךירצ הבושת~לעבהש ,אבומכ ,השדקה לא גלדלו ץורל ךירצ אוהו
:ל"נכ רכששנו זירז אוה הזכ שיאו .לודג תוזירזב השדקה לא ץפקלו ,גלדל ךירצש

."תיששעו רמאל הששמ לא 'ה רבדיו" :ןוגכ אוה ל"נכ תווצמה ןיבשהניחבו
המצעב הוצמה רקע יכ .הוצמה םדק םהש ,םירובדה ולאב םג הדובע שי יאדובו
ל"נה םיקוספב םג יאדוב תמאב לבא ,"תיששעו" תבת רחא ,ךכ~רחא הרותב רמאנ
.הוצמל הוצמ ןיבש המ ל"נה הניחב והזו .הדובע םהב שי ,הוצמל הוצמ ןיבש
שי תמאבש ,הז ןינעמ (בכ ןמיס א יטוקלב) רחא םוקמב ןיעו ,הזב שי דועו
:'וכו רבדיו קוספב םג הדובע

ס

יכ" :ןיק לש הללקה ררועתנ יכ ,תורקי היהיש ביחמ לכשה ,םלועב תומחלמשישכ
שיש םימד~תוכיפשה ידי~לע ,(ד תישארב) "ךל החכ תת ףסת אל המדאה תא דבעת
שישכ הזב תביח איה המדאה יכ ,םימד~תוכיפש לע הרמאנ וז הללק יכ .םלועב
בותכש ומכ ,ץראה ןמ םילועה םידאה ידי~לע ןיששענ םימשגה יכ .םימד~תוכיפש
םידאה ןמ יכ ,"המדאה ינפ לכ תא הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו" :(ב תישארב)
הששענ יזא ,םימד~תוכיפשו תומחלמ שישכו ,םימשג םיששענ הזמ ,ץראה ןמ םילועה
.םימד~תוכיפש ל"נה םידאה ןמ

וניה ,"םדיא תעב ברח ידי~לע לארששי ינב תא רגתו" :(ה"ל לאקזחי) בותכשהזו
םירצמ :תומא המכב ןכו .םימד~תוכיפשה הששענ םדי~לעש ,ל"נה םידא תניחב
,ל"נה םידא תניחב "םדיא תעב" :םש רמאנ ,םתלפמ לע אבנשכ ,באומו ןומעו
יזא ,םימד~תוכיפשו תומחלמ שישכ ןכ~לעו .ל"נכ םימד~תוכיפשה הששענ םדי~לעש
,םימד~תוכיפשה הששענ הנממ םילועה םידאה ןמ יכ ,םשל החכ תנתונ המדאה
ןמ הששענ ושכעו ,םידאה ןמ ןיששענ םימשגה יכ ,םימשג ןידרוי ןיא ןכ~לעו
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .ל"נכ םימד~תוכיפש וניהד ,רחא ןינע םידאה
,םימשג שישכ יכ .'וב תוקסופ תוסיג ולפא םימשג תעשב' :(:ח תינעת) הכרבל
:ל"נכ תומחלמהו תוסיגה םיקספנ

רמא ,הסיפתב אביקע יבר היהשכ' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ רשקמהזלו
אבא יאחויל רמוא ינא ,ואל םאו ,הרות ינדמל ,יבר :יאחוי ןב ןועמש יבר ול
רמאי ןועמש יברש ,דאמ דאמ םיהומת םירבדהו .(ביק םיחספ) 'תוכלמל ךרסומו
הצר אל ובר אביקע יברשכ אמתסמ יכ םגו .תוכלמל ורסמיש ,וברל הלאה םירבדכ
:דוע והרסמי המו ,הסיפתב סופת היה רבכ אלה םגו .הבוטל ןוכ יאדוב ,ודמלל

,םינוגה םניאש םידימלת םיעמושו ,םיברב הרות רמואש ימ ידי~לע םג יכ ,עדךא
תניחבב ,םימשג אב הרותה דובכ ידי~לע יכ ,םימשג תריצע ןכ~םג אב הז~ידי~לע
תניחב הזו .םימשג אב ןנעה ידי~לעו ,"ןנעב הארנ 'ה דובכו" :(ז"ט תומש)
םיאבש םימשג תניחב וניה ;"םיבר םימ לע 'ה ,םיערה דובכה לא" :(ט"כ םילהת)
ורמא ,ןוגה וניאש דימלתל הרות דמולהו .הרותה דובכ תניחב ,'ה דובכ ידי~לע
ושרפו ,סילוקרמל ןבא קרוזכ אוהש (גלק ןילח) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
ףולח וניה ,ס"ולק ר"מ :ושורפ ס"ילוקרמש ,(א) הכרבל םנורכז ,וניתובר
אב ןכ~לעו ,דובכה ךפה אוה ,ןוגה וניאש דימלתל הרות דמולשכ אצמנ .דובכה
ילשמ) תניחב הזו .םימשג ןיאב ודי~לעש ,דובכה ךפה ,םימשג תריצע הז~ידי~לע
דימלתל הרות דמולשכ וניה ,"דובכ ליסכל הואנ אל ןכ ריצקב רטמכ" :(ו"כ
הרותה דובכ ןתונש ,(ב) (םש) "דובכ ליסכל ןתונ" :תניחב הזש ,ןוגה וניאש
רטמכ" :והזו .םימשגה לקלקמ הז~ידי~לעו ,ןוגה וניאש דימלת וניהד ,ליסכל
יזא ,ריצקה תעשב יכ .ןתנועב אלש ןידרויש םימשגה לוקלק וניה ,"ריצקב
לוקלק אוה ומצעב הז~ידי~לע יכ ,דובכ ליסכל הואנ אל ןכ רטמה קיזמ ,הברדא
:ל"נכ םימשגה

רמוא ינא ,ואל םאו ,הרות ינדמל :אביקע יברל יאחוי ןב ןועמש יבר רמאשהזו
ינפמש ,ןועמש יבר רבסו ,םיברב שרודו תולהק ליהקמ היה אביקע יבר יכ .'וכו
יכ .םינגהמ םניאש םדא~ינב ועמשו ,םיברב שרוד היהש תמחמ ,הסיפתב ספתנ הז
בותכש ומכ ,לוכיבכ ,תוקלא ךשמנ הז~ידי~לע ,ןילגמש הרות~ישודח ידי~לע
רשפא יא ,יתוא ךישמהלו חקל וצרתשכ וניה ,"המורת יל וחקיו" :(ה"כ תומש)
ךשמנ ןכיהלו .לוכיבכ ,ותוא ןיכישממ הרותה ידי~לע יכ ,הרותה ידי~לע םא~יכ
תניחבב ,לוכיבכ ,הסיפת והזש יפ~לע~ףאו .עמושה חמ ךותל תוקלאה
,ו ןוקת םינוקתה ףוס) 'ןיחמ יטהרב' "םיטהרב רוסא ךלמ" :(ז םירישה~ריש)
אוה ןיחמ יטהרב ,לוכיבכ ,ךרבתי ותוקלא ךשמנש המש ,אקיד 'רוסא' .(ג) (ה ףד
םשהל אחינ אוה ןכ~יפ~לע~ףא ,"יבש תיבש" (ח"ס םילהת) תניחב ,הסיפת תניחב
.הסיפת תניחב אוהש יפ~לע~ףא ,הרותה ידי~לע ,לוכיבכ ,ךשמנ היהיש ,ךרבתי

והז ,ולש חמ ךותל ךרבתי ותוקלא ךישממו ,ןוגה וניאש דימלתל הרות דמולשכלבא
,יאחוי ןב ןועמש יבר רבס ןכ~לעו .הסיפת ושנע ןכ~לעו ,שממ הסיפת
וככדזיו ,ןקתתי הסיפתה ידי~לע יכ ,ל"נכ הסיפתב אביקע יבר ספתנ הז~ידי~לעש
םתאו" :(ב"מ תישארב) תניחבב ,םינוגה םניאש םידימלתל סינכהש ,םירובדה
,אביקע יברל יאחוי ןב ןועמש יבר רמא ןכ~לעו ."םכירבד ונחביו ורסאה
הז~ידי~לע ,יאחוי ןב ןועמש יברל התע דמליש הז~ידי~לעו ,הרות ונדמליש
:םינגהמ םניאש םידימלתל הרות דמלש ,ל"נה םגפ ןקתתי

יברל רמא ןועמש יברש וניה ,אקיד 'רמוא ינא' 'וכו 'רמוא ינא ,ואלםאו'
ינא' :והזו .הרות רמוא ינא יזא ,הרות ודמלל הצור וניא אוה םאש ,אביקע
ומכ ,םידסח ןילגמ הז~ידי~לע ,ןילגמש הרותה ישודח לכ יכ ,'אבא יאחויל רמוא
ולאכ ,ושמשלמ ודימלת ענומה לכ' :(וצ תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
:תורובגו םידסח דחא לכב שיו ."דסח והערמ סמל" :רמאנש ,'דסח ונממ ענומ
ןב היה יכ ,םידסח באה דצמ ול היה אל אביקע יברו .'וכו באה דצמ םידסח
תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תובא תוכז ול היה אלו ,םירג
רבסו .תובא תוכז הל תילד םושמ ,אביקע יברל איששנ ותונמל וצר אלש ,(:זכ
םידסח ול ןיאש תמחמ ,הז תמחמ הרות רמול הצור ןיא אביקע יברש ,ןועמש יבר
,יאחוי יבר ויבא דצמ םידסח ול היה יאדוב יאחוי ןב ןועמש יבר לבא .באה דצמ
רמוא ינא ,ואל םאו' :ןועמש יבר רמא ןכ~לעו ,(ד) (לארששיב לודג היהש)
תניחב ,'אבא יאחוי' תניחב אוהש הרותהל רמוא ינאש וניה ,'אבא יאחויל
םידסחה תולגתה אוה הרותה תולגתה יכ ,הרותה תולגתה םשמש ,באה דצמ םידסחה
.ל"נכ

רמול הצור וניא אביקע יברש הזש ,רמא ןועמש יבר יכ 'תוכלמל ךרסומו':והזו
אביקע יבר היהש הרותה ידי~לע םידסחה תולגתה ידי~לעו ,םידסחה תולגלו הרות
יבר ךא .םינוגה םניאש םידימלתל הרות דמלש ,ל"נה םגפ ןקתמ היה ,התע רמוא
דצמ םידסח ול ןיאש תמחמ ,םידסחה תולגלו הרות~ישודח תולגל הצור וניא אביקע
ותונתונע תמחמש ,אביקע יבר לש תווינע תמחמ קר והזש ,רמא ןועמש יברו .באה
דצמ םידסח ול ןיאש תמחמ ,הרות תולגל לוכי ןיאש רבוס אוה אביקע יבר לש
ןוקת אוה הסיפתה יכ ,הסיפתה ידי~לע םא~יכ ל"נה םגפ ןקתל לוכי ןיאו ,באה
םידסח ול שיש ,הזכ לודג יבר אוה אביקע יבר תמאב לבא .ל"נכ םירובדהל ךוכזו
ידי~לע הרות תולגל אביקע יבר לוכיו ,ללכ תובא תוכזל ךירצ ןיאו ,ומצע דצמ
.ל"נכ ,ל"נה םגפ ןקתי הז~ידי~לעו ,דבל ומצע דצמ ול שיש םידסחה

יל שיש ,הרות רמוא ינאש וניה ,'וכו 'רמוא ינא' :ןועמש יבר רמאןכ~לעו
חרכיש דע ,תולדג תניחב ךותל אביקע יבר תא איבי הז~ידי~לעו ,באה דצמ םידסח
,הרות תולגל יאדוב לוכי אביקע יבר תמאב יכ .הרות רמול וחרכ~לעב אביקע יבר
הרות תולגל לוכיש ,ךכ~לכ לודג אביקע יבר יכ ,תובא תוכז ול ןיאש יפ~לע~ףא
ןועמש יבר הלגיש ידי~לעו ,ונע אוהש קר ,ומצע דצמ ול שיש םידסח ידי~לע
אביקע יבר תא איבי הז ידי~לע ,באה דצמ םידסח ול שי אוהש הרות ודימלת
:והזו .הצור וניאש יפ~לע~ףא הרות רמול וחרכ~לעב חרכיש דע ,תולדג תניחבל
,הרות רמול הצור התא ןיא םא :אביקע יברל ןועמש יבר רמאש וניה ,'ואל םאו'
יכ ,הרות רמוא ינאש וניה ,'אבא יאחויל רמוא ינא' יזא ,ךתונתונע תמחמ והזו
ךחרכ~לעב ךרסמאו ךתוא איבאש ,'תוכלמל ךרסומו' ,ל"נכ באה דצמ םידסח יל שי
תולגתה איהש ,הרות תולגל ךחרכ~לעב חרכמ היהתו ,תולדג תניחבל ,תוכלמל
הז~ידי~לע ,הרות רמאי ודימלת יאחוי ןב ןועמש יברש ידי~לע יכ .ל"נכ םידסחה
תולגתה אוהש ,הרות רמול חרכיו ,וחרכ~לעב תולדג תניחבל אביקע יבר תא איבי
:ל"נה םגפ ןוקת אוהש ,םידסחה

.ל"נה םגפ ןקתתי הז~ידי~לע ,םידסח הלגמש הרותה תולגתה ידי~לע ךיא ראבאלו)
הז~ידי~לע ,הרות הלגמשכ ,תובא תוכז ול שיש דימלתה ידי~לע ךיא ראב אל םג
.(הרות רמולו תולדגב אובל חרכמ ובר היהי

:(א"ל רבדמב) בותכש ומכ ,וחרכ~לעב ןושל אוה הריסמ 'תוכלמל ךרסומו':והזו
ןב ןועמש יבר יכ .'םחרכ~לעב ורסמנש' :י"שר שרפ "לארששי יפלאמ ורסמיו"
:ל"נכ הרות רמאי אוהש ידי~לע תולדג תניחבל וחרכ~לעב אביקע יבר תא איבי יאחוי

אס

םלענו אלפנ רבד תמאב אוה ןינעה הזו .אבומכ ,ןמזהמ הלעמל אוהךרבתי םשה
ןיאש תמחמ קר אוה ןמזה רקעש ,עד ךא .ישונא לכששב תאז ןיבהל רשפא יאו ,דאמ
ןטקנ ןמזה ,רתויב לודג לכשהש המ לכ יכ ,ןטק ונלכשש תמחמ וניהד ,םיניבמ
עברב יזא ,המדמה חכ קר ול ןיאו ,קלתסנ לכשה זאש ,םולחב יכ .רתויב לטבתנו
המכו המכ ךלוהו רבועש ,םולחב המדנ רשאכ ,הנש םיעבשה לכ רבעל םילוכי העש
ולא לכש ,םיאור יזא ,הנשהמ םיררועתנשכ ךכ~רחאו ,דאמ תטעמ העשב םינמז
ךכ~רחאש תמחמ הזו .תמאב דאמ טעמ ןמז אוה ,םולחב ורבעש הנש םיעבשהו םינמזה
קר םה םולחב ורבעש הנש םיעבשה ולא לכ לכשה לצאו ,וילא לכשה רזוח זא ץיקהב
.ונלש לכשה לצא םג הנש םיעבש םה ,שממ הנש םיעבש קר ,ולצא העש עבר

אוה שממ הנש םיעבשל ונלצא בשחנש המ םג ,ונלכשמ הלעמל הובגה לכשהבתמאבו
הנש םיעבש רבעל ןילוכיש ןיאור ונאש ומכ יכ .תוחפ וא העש עבר קר ןכ~םג
,שממ ןכ~ומכ ,העש עבר קר אוהש ונלש לכשב ךכ~רחא ןיעדוי ונא תמאבו ,םולחב
עבר קר רתוי הלעמל הובגה לכשב אוה ,שממ הנש םיעבש ונלכשש יפל בשחנש המ
םולחה תעשב ולצא אב דחא היה םא םולחב םג יכ .תאז םיניבמ ונא ןיאש קר ,העש
,םולכ םניא תמאבש ,םינשו םימי םירבועש ול המדנש הז לכש ,ול רמוא היהו
םולחבש ןוימדה יפל יכ ,ללכ ול ןימאמ היה אל יאדוב העש עבר קר אוה לכהו
ונלכשש יפל ונלצאש יפ~לע~ףא ,שממ ןכ~ומכ ;שממ םינשו םימי םירבועש ול המדנ
הלעמל ןכו .העש עבר קר אוה רתוי לודגה לכשב ,הנש םיעבש לש ןמז והזש המדנ
ונלכשמ הובגה לכשבש ןמזה ותוא םג ,הלעמל רתוי דוע הובג אוהש לכשבש הלעמ
הלעמל ןכו .דאמ תוחפו טעמ ןמזל קר ,רתוי דוע הובגה לכשב ,םש בשחנ וניא
תמחמ יכ ,ללכ בשחנ וניא ולכ ןמזה לכ םשש ,ךכ~לכ הובג לכשש שי רשא דע הלעמ
םירבועש הנש םיעבשה ונלצאש ומכ ,ירמגל ספאו ןיא ןמזה לכ ,דאמ לכשה לדג
ןמזהש דע ,לכשמ הלעמל לכשש שי ןכ~ומכ ,ל"נכ תמאב העש עבר קר םה םולחב
:ירמגל לטבתנ

לכ רחאו ,לבסש המ לבסו םלועה תאירב םוימ רבעש המ וילע רבעש חישמןכ~לעו
.(ב םילהת) "ךיתדלי םויה ינא ,התא ינב" :ךרבתי םשה ול רמאי ףוסב ,הז
יפל ,חישמ לש ולכשש םצע לדג תמחמ הז לכ ךא ,הרואכל ,דאמ אלפנו הומת רבדהו
.דאמ דאמ זא לדגיש ,ולכשש תלעמ םצע תגלפה תמחמו ,זא זחאיש ותגרדמ לדג
ןיא ולכ ,ןמזה ותוא דע םלועה תאירב םוימ וילע רבעש ןמזה לכ היהי ןכ~לע
היהיש ,ולכששב ןמזה לכ לטבתי יכ ,םויה דלונ ולאכ שממ היהיו ,שממ ספאו
יכ ,שממ 'םויה' "ךיתדלי םויה ינא" :ךרבתי םשה ול רמאי ןכ~לעו .דאמ לודג
:ל"נכ ירמגל ספאו ןיא ,רבעש ןמזה לכ

אצמנ .תטעמ העשב לודג םוקמ רבעל לוכי חכ~לעבהש ,ןכ~םג םוקמב םיאור ונאןכו
םיכירצו ,לודג םוקמה הז בשחנ חכ~ישולחה לצאו ,ןטק אוה םוקמה הז לכ ולצאש
חכהש המ לכ ,הלעמ הלעמל ןכ~ומכו .םוקמה ותוא םירבועש דע הברמ העש ךליל
לטבתנ םוקמהש דע ,הלעמ הלעמל ןכו ,רתוי ולצא ןטקנ םוקמה ,רתוי לודג
תא םולחב ןיבהל רשפא יאש ומכ ,הז לכ ןיבהל רשפא יא ונלכששבש קר ,ירמגל
רשפא יא ונא םג ןכ~ומכ ,תמאב םולכ וניא םולחב המדנש ןמזה ותוא לכש ,תמאה
:ל"נכ הובגה לכשב הלעמל םולכ וניא ונלש ןמזה לכש ,ןיבהל ונל

בס

,לארששי ינב יעסמש ,(א) שרדמב אתיא .(ג"ל רבדמב) "לארששי ינב יעסמהלא"
ךיקלא הלא לע ןירפכמ םה ,םוקמל םוקממ ןיעסונ לארששי ינבש תועיסנה וניהד
םגפ שי ,הרז~הדובע ןידבוע ןיאשכ ולפא יכ .הרז~הדובע םגפ לע וניה ,לארששי
םשב) אבומש ומכו ,הרז~הדובע תניחב ןכ~םג איה הנומאה לוקלק יכ ,הרז~הדובע
ףכתש ,"םירחא םיקלא םתדבעו םתרסו" :(א"י םירבד) קוספ לע (בוט~םש~לעבה
לארששי לש תועיסנה ידי~לעו ,הרז~הדובע תניחב אוה ךרבתי םשהמ םירסשכ
האר תשרפ ,ירפס) 'םלועב ףא~ןורח ,םלועב הרז~הדובע שיש ןמז לכו' .רפכתנ
,ףא~ןורחה קתמנ ,ל"נכ הרז~הדובע םגפ רפכתנשכ אצמנ .(םש י"שרפב אבוהו
םכל ןתי ידש לאו" :(ג"מ תישארב) תניחבב אוה תונמחר רקעו .תונמחר ךשמנו
תונמחרה תא רסמיש ,תונמחרה ונל ןתי ךרבתי םשהש וניה .אקיד 'םכל' "םימחר
םה ןירוסיה לכו השקה תאלוחה םגש ,תויהל לוכי ךרבתי ולצא יכ .ונידיב
,םישק ןירוסי ולפא ,םדאהל הששוע ךרבתי םשהש המ לכ יאדוב יכ ,ולש תונמחרה
יכ ,תונמחרה תא ונידיב רסמיו ןתיש ,םישקבמ ונא לבא .תונמחר קר אוה לכה
ולש תונמחרה ותוא לבקל ןילוכי ונא ןיא םגו ולש תונמחרה םיניבמ ונא ןיא
,ונילע םחרנ ונמצעב ונחנאש ,תונמחרה תא ונידיב ןתי ךרבתי םשהש קר ,ל"נה
לארששי והזו .הזב אצויכו ילחה ןמ אפרתהל ,תוטישפב תונמחרה ונלצאו
יעסמ ידי~לע הששענ תונמחרה יכ ,ל"נכ ,םימחר םכל ןתי ידש לא :תובת~ישאר
:ל"נכ לארששי ינב

גס

לש ןוגנ םהמע חלש ,ףסויל םיטבשה תרששע וינב תא חלששכ ,וניבא בקעי יכ,עד
תניחב ,(גמ תישארב) 'וכו "םכילכב ץראה תרמזמ וחק" :דוס הזו .לארששי~ץרא
'רמז ןושל' "תרמזמ" :י"שר שרפש ומכו ,ףסויל םדי~לע חלשש ,ןוגנו רמז
.'וכו

אוהש םוקמה יפלו םיבששעה יפל דחימ ןוגנ ול שי העורו העור לכ יכ ,עדיכ
וניא םג .ולכאל הכירצ איהש ,דחימ בששע הל שי המהבו המהב לכ יכ ,םש העור
יכ .ןוגנ ול שי ןכ ,םש העורש םוקמהו םיבששעה יפלו .דחא םוקמב דימת העור
םיבששעה תרישמו ,הריש קרפ תניחב הזש ,רמואש הריש ול שי בששעו בששע לכ
אוה ,לבי תא הדע דלתו" :(ד םש) בותכש המ דוס הזו .העורה לש ןוגנ הששענ
."בגועו רונכ ששפת לכ יבא היה אוה ,לבוי ויחא םשו הנקמו להא בששי יבא היה
,ךלמה דוד ןכ~לעו .ל"נכ רמז~ילכ ףכת היה ,הנקמ העור םלועב היהשכ ףכת יכ
.ל"נכ (םש) העור היה ןכ~לע ,(ז"ט א~לאומש) "ןגנ עדי" היהש ,םולשה וילע
:(ד"כ היעשי) תניחב הזו .(הנקמ יעור ויהש ,םלכ םלועה תובאב וניצמ םג)
יכ ,ץראה ףנכמ םיאצוי םינוגנו תורימזש וניה ,"ונעמש תרמז ץראה ףנכמ"
,ןוגנה עדוי העורהש ידי~לעו .ל"נכ ןוגנ הששענ ץראב םילדגה םיבששעה ידי~לע
תניחב הזו .לכאל תומהבל שי יזאו ,םיבששעהב חכ ןתונ אוה הז~ידי~לע
םילדג םינצנהש וניה ,"עיגה רימזה תע ,ץראב וארנ םינצנה" (ב םירישה~ריש)
העורהש ןוגנהו רמזה ידי~לעש אצמנ .ל"נכ םהל ךישה ןוגנהו רמזה ידי~לע ץראב
.תומהבל הערמ שיו ,םיבששעב חכ ןתונ אוה ,עדוי

היה ,תומהב ןיב דימת אוה העורהש תמחמ יכ ,ומצעב העורהל הבוט אוה ןוגנהםג
העריש דע ,תוימהבה חורל םדאה חור תניחבמ העורה תא ודירויו וכישמיש רשפא
,'וכו "םהיבא ןאצ תא תוערל וכליו" :(ז"ל תישארב) תניחבב ,ומצע תא העורה
אוה ןוגנה יכ ,הזמ לוצנ ןוגנה ידי~לעו .'ןמצע תא תוערל וכלהש' :י"שר שרפו
עדוי ימ" :(ג תלהק) תניחבב ,המהבה חור ןמ םדאה חור ןיררבמש ,חורה תוררבתה
רקע והז יכ ,"הטמל איה תדריה המהבה חורו ,הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור
לוצנ ןוגנה ידי~לע ןכ~לעו .רחא םוקמב ראבמכ ,הבוט חורה ררבלו טקלל ןוגנה
:ל"נכ ןוגנה ידי~לע המהבה חורמ םדאה חור ררבתנ יכ ,תוימהבה חורמ

,תובב המכב אוהש ןוגנ שיו ,םלש ןוגנ שי יכ ,הניגנב םיבר םיקולחשיו
:םינינעו תובבל וקלחל םילוכיו

קלח הזיא קר םהל ןיא םירשה לבא ,תומלשב ולכ ןוגנה לכ ול שי ךלמהש,עדו
תנא" :(ד לאינד) רצנדכובנל לאינד רמא ןכ~לעו .ומוקמ יפל דחא לכ ,ןוגנב
,ןוגנה לכ ול שיו ךלמ היהש רצנדכובנ יכ ."הב אלכל ןוזמו 'וכו אנליא אוה
בקעי ןכ~לעו .ל"נכ ןוגנה ידי~לע ךשמנ ןוזמה יכ ,ןוזמה לכ ךשמנ ודי~לע
םיטבשה ול ורפסש המ יפכ קר ,ףסוי אוהש זא עדוי היה אלש ףא ,וניבא
ויכרד וינבמ עמשש המ יפכ ,ותומכ רשל ךישה ןוגנ ול חלש ,ףסוי לש ויתוגהנה
חלש ןכ~לע ,ךירצ היהש המ ןוגנה ידי~לע ולצא לעפל הצר בקעי יכ ,ויתוגהנהו
,"םכילכב ץראה תרמזמ וחק" :וינבל רמאש והזו .לארששי~ץרא לש ןוגנה ותוא ול
.םהלש םילכב ,ל"נכ 'ץראה תרמז' תניחב אוהש ,ל"נה ןוגנה תניחב וחקיש וניה
םה "םידקשו םינטב ,טלו תאכנ ,שבד טעמו ירצ טעמ ,החנמ שיאל ודירוהו"
:ל"נכ ץראה ילודגמ הששענ ןוגנה יכ ,ןוגנה תודמו תולוקשמ תניחב

דס

ונאש ומכ שממ םיעגשמ םה ,םלכ טעמכ ,םילודגה םידיגנה לכש ,םיאור ונאשהמ
הששוע ןוממה יכ ,עד לודג ןועגש ול שי ,רישע אוהש ימ לכש ,שוחב ןיאור
ויה םיאיבנה לכ' יכ ,םיאיבנה לש תורישעה תליפנמ אוה ןוממה יכ .עגשמ ותוא
שרפש ומכ ,עגתשמ ומכ היה ,איבנה לע האבשכ האובנהו ,(חל םירדנ) 'םירישע
ידי~לע הששענ ל"נה םידיגנה לצאו :(ח"י א~לאומש) 'יטתשאו' "אבנתיו" :י"שר
:םהלש תורישעה ידי~לע םיעגשמ םיששענ םה ןכ~לעו ,רומג ןועגש ןוממה

הס

,ןיפתשה קרפב תופסותה ובתכש ומכ .הקדצ ומכ בשחנ ,תואבצ 'ה תאנקןיאנקמשכ
"יוג םמורת הקדצ" :(:י ארתב~אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ לע
.'וכו ןיששועש דסח לכש ,'ם"וכעה ולא' "תאטח םימאל דסחו" ,'לארששי ולא'
זא הששע ןדארזובנו' :םש תופסותה ובתכו .םש ןיע ,ןדארזובנמ היאר ואיבהו
:הקדצ ומכ אוה תואבצ 'ה תאנקש אצמנ .'אוה~ךורב~שודקהל אנקש ,הקדצ

וס

הרושל ץוח דחא אצוישכ וניהד ,לארששי דעב הבושת תוששעל חרכמ אוהקידצה
ועסנ דחא םעפש ,לשמ יפ~לע .וליבשב הבושת תוששעל חרכמ קידצה יזא ,לע קרופו
דמעו .הלגעה ןמ םכילשהו סוסה םתוא אששנו ,עגשמו להבמ סוס םע םדא~ינב ינש
רמאו ינשה ונממ קחששו .הברה ותוא הכהו ,ףורגאב סוסה תא תוכהל ליחתהו דחא
חקל ךירצ התא קר ,וז האכה סוסהל ליעות המו ,ךדי תא הכמ התא אלה :ול
ליחתהו העוצר חקלו ,ןכ הששעו ךלהו .ותוא תוכהל ,םיסוסה הב ןיכמש ,העוצר
םתוא ךילשהו םתוא אששנו חרבו ,הלודג הלהבב ץרו סוסה דמעו .סוסה תא תוכהל
וצעיו .הבוט הצע וניא הז םגש ,אצמנ .ןלהל ול חרב סוסהו ,טיטו שפר ךותל
ותוא הכיו ,ןליא הזיאל סוסה תא רשקיו ,הפי לבח חקיש ;ךכ הששעיש ותוא
הז םגש הארו .עגיתנו הברה סוסה הכהו ,ךכ הששעו .ביטיהל ודמלי הזבו ,הברה
ול שיש ,חור~רצקהו העיגיה דעב ולכ סוסה יאדכ וניא יכ ,הבוט הצע וניא
הזו ,הפרשש~ינק ידי~לע ותוא תוריל קר הזכ סוסל הנקת ןיאו ,האכהה ידי~לע
.ול רצ

תוששעל המ הצע אצמל ןילוכי ןיא הרושכ גהנתמ וניאו ,ץוחל אצוי דחאשכךכ
לכ ךא ,רחא ןפאב וא חילש ידי~לע וא ומצעב ותוא שינעהל רשפא היה יכ .ול
ול םתרצ לכבש" ,ךרבתי םשה לצא וניצמש ומכ .ומצעב קידצהל םיעגונ םה םישנעה
,םולשו סח ,הרצ םהל שישכ ןכ~לעו ,לעממ ק"ולא קלח םה יכ ,(ג"ס היעשי) "רצ
ילשמ) "בוט אל קידצל שונע םג יכ" ,ןכ~םג קידצה לצא ןכ~ומכ ;לוכיבכ רצ ול
הוהתנ םדאה יכ .ומצעב קידצהל עגונ אוה ,דחא תא שינעמש שנעה יכ ,(ז"י
ןיכשמנ תודוסי העבראה ולא לכו .רפע ,םימ ,חור ,שא :(א) תודוסי העבראמ
."םלוע דוסי קידצ" :(י ילשמ) תניחב ,קידצה תניחב אוהש ,טושפה דוסימ
תניחבב ,תודוסי העבראה לכ ןיכשמנ ונממש ,טושפה דוסי תניחב אוה קידצהש
העבראל היהו דרפי םשמו ,"ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו" :(ב תישארב)
,טושפה דוסי תניחב ,'םלוע דוסי קידצ' תניחב הז "ןדעמ אצי רהנ" .םישאר
םלכש אצמנ .ל"נכ םישאר העברא תניחב םהש ,תודוסי העבראה "דרפי םשמ" רשא
,ומצעב קידצה תא עגונ ,דחא תא שינעמ אוה םא ןכ~לעו ,קידצהמ ןיכשמנ
:ל"נכ "בוט אל קידצל שונע םג" :ןכ~לעו

:(ל היעשי) תניחבב ,ותוא םיאורו קידצל םיאבשכש ,רסומ~ילעבה ורמאשהזו
לכתסיש ,קידצה ךותב ומצע תא אצמיש יואר ,"ךירומ תא תואר ךיניע ויהו"
תודמה לכ יכ .קידצה ינפ תיאר ידי~לע םהב זחוא אוה ךיא ,תודמה לכ לע ומצעב
אוהש ,קידצה תא האורשכ ןכ~לעו .(ב) אבומכ ,ל"נה תודוסי העבראהמ ןיכשמנ
שיגריו לכתסיש ול יואר ,תודוסי העבראה לכ ןיכשמנ ונממש ,טושפה דוסי תניחב
ןיכשמנש ,תודוסי העבראה ןמ ןיאבש ,תודמה לכב זחוא אוה ךיא הז~ידי~לע
:ל"נכ טושפה דוסי תניחב אוהש ,קידצהמ

העבראה םהש ,רפע םימ חור שא :תובת~ישאר ךירומ תא תואר ךיניע ויהו:הזו
ןיאורשכ ןכ~לעו .ל"נכ קידצהמ ןיכשמנ םלכש ,תודמה לכ ןיכשמנ םהמש ,תודוסי
ומצעב ןיאור הז~ידי~לע ,ךירומ תא תואר ךיניע ויהו :תניחב הזש ,קידצה תא
,רפע ,םימ ,חור ,שא :תודוסי העבראמ ןיאבש ,תודמה לכב זחוא אוה ךיא
:ל"נכ קידצהמ ןיכשמנש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts