חכ

הרות שיו ,ששרדל ולפא הנתנ אלש הרות שי יכ ,תורותה ןיב םיקולח שיש,עד
,וניתובר ורמאש וניצמש ומכו ,בתכל הנתנש שיו .בתכל הנתנ אלו ששרדל הנתנש
.'וכו 'בתכב םרמאל יאשר התא יא הפ~לעבש םירבד' :(:ס ןיטג) הכרבל םנורכז
הנתנ אל והזיאו ,בתכל הנתנ והזיא ,תורותה ןיב ריכהלו ןיחבהל עדויש ימו
לארששימ דחא םא ולפאו ,תומאה ןיב ילארששי שיא תא ריכהל לוכי אוה בתכל
.וריכהל לוכי ,תומא המכ ןיב דמוע

וניה (א) ."ובשחנ רז ומכ יתרות יבר ול בתכא" :(ח עשוה) קוספב זמרמ הזדוסו
בתכל ןתנ אלש המ ןיבתוכש וניהד ,יוארהמ רתוי בר וניה ,יתרות יבר ןיבתוכשכ
רז ומכו ,לארששיה תא ריכהל לכוי ןיאש וניה ,"ובשחנ רז ומכ" יזא ,ל"נכ
אוהש ירכנה לע תועטל לכויש ,ךפהל ןכו ,ירכנלו רזל ול המדנש ,ולצא בשחנ
ןתנ אלש המ תניחבב אוה תומאל לארששי ןיבש לדבהה רקע יכ .ל"נכ לארששי
,הפ~לעבש הרות הנתנ הז ליבשבש' ,(ב) אתיאד ומכ .הפ~לעבש הרות תניחב ,בתכל
ןכ~לע ,בתכבש הרות ןמצעל תומאה וקיתעיו ,תולגב לארששי ויהיש הפצש תמחמ
אצמנ .'הפ~לעב אוהש תמחמ ,קיתעהל םילוכי םניא הזש ,הפ~לעבש הרות ונל ןתנ
ןתנ אלש ,הפ~לעבש הרות תניחבב אוה תומאה לע לארששי לש ןורתיהו לדבהה רקעש
.בתכל ןתנ אלש ,הפ~לעבש הרות תניחבמ קלח לארששימ דחאו דחא לכב שיו .בתכל
ריכהל לוכי אוה ,בתכל ונתנ אלשו בתכל ונתנש תורותה ןיב ריכמש ימ ןכ~לעו
:ל"נכ םלדבה רקע הז יכ ,תומאל לארששי ןיב

טכ

תא לטבל ידכ רתהב ןיאו ,רתהב רוסא תברעת ידי~לע םדאה תיבב הלאשעראשכ
םיגווזהו םידוחיה לכ יכ .הלעמ לש דוחי והזיאב םגפש ,ול ןיארמ הזב רוסאה
תא ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסאו' תניחב הזו .רוסא לוטב תניחב םה
,הרוסא איה זאו ,הסורא איה הלחתב יכ ,רתה הששענ רוסאמש אצמנ .'תואוששנה
רמאנ םלועה הז לש ןותחתה גווזב םג ןכ~לעו .ןיאושנב רתה תיששענ ךכ~רחאו
ושרדש ומכ .םיגווז וניה ,"התיב םידיחי בישומ םיקלא" :(ח"ס םילהת)
איצומ" :יזא ,םיגווז ןינעל קוספה הז (ב הטוס) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
.ל"נכ רוסאה לוטב תניחב ,רתהו רשכ רוסאה הששענש וניה ,"תורשוכב םיריסא
,הלעמ לש דוחיב םגפש ןמיס איה ,הרוסא הלאשהו ,רוסאה לטבתנ ןיאשכ ןכ~לעו
:ל"נכ רוסאה לוטב תניחב אוה דוחיה יכ

ל

תועמד ידי~לע ןיששענש םישודח שיש ,ונלצא ראבמ הזו ,םלועל שדח רפסאבשכ
םה ,שדחה רפסה הששענ םהמש ,םישודחה לש תועמדה ולא יזא ,(בסר ןמיסב אבומכ)
תועמדה ןמ איה םחכ לכ יכ ,ראבמ רבדהו :ןלטבמו ,תומאה תורזג דגנכ םידמוע
הזו .ןלטבמו םדגנכ םידמוע םה ,ל"נה תועמדה ולא שישכ ןכ~לעו .(א) וששע לש
םיה לוח המ' (ב עשוה) "םיה לוחכ לארששי ינב" :תובת~ישאר היכב תויתוא
היכבה 'םהילע ןגמ לארששי~ינב ןכ ,(ב) םלועה ופטשי אלש ,םיה ילג ןמ ןגמ
"םיה לוחכ לארששי ינב רפסמ היהו" :הזו .ל"נכ תומאה תורזג דגנכ תועמדהו
לש תועמדו היכב וניה ,'םיה לוחכ לארששי~ינב םשמ ,ל"נה רפסמ וניה ,'רפסמ'
:ל"נכ םהילע ןגמש ,רפסבש ןישודחה

אל

רבדמב) "ואשי ףתכב" :ןמיסו .הרות לע וילע לבק םא ,רכנ םדא הניגנהידי~לע
,'הריש ןושל אלא ואשי ןיא' :(אי ןיכרע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,(ז
ןיאששונ ויהש ,תהק ינב אשמב רמאנ הז ארקמו ,"ףת ונתו הרמז ואשש" :רמאנש
:הרות לע תניחב וניה ,ןוראה תא ףתכב

בל

,םתרות םילעהל םיכירצ םה ךא ,הרותב םינפ םיעדוי םהו ,םיזונג םיקידצשי
עדויש ,םימעפל שי ולצא םגו .ןשרדה םע בוט~םש~לעבהמ הששעמ ןירפסמש ומכו
הרמוא וניאו ,המילעהל ךירצ אוהו הרותב םינפ וניהד ,םינפ הל שיש הרות
התיה םא תמאבו .הפרושש ךכ~רחאו הבתוכ םימעפלו ,ללכ הבתוכ וניא םימעפלו
ימש תניחב ,תומש םהב שי םגו .םלועה ךותב אב היהו רפס הזמ היה ,תבתכנ
.הפרושלו המילעהל ןיכירצו ,תאז ןילקלקמ םלועה ךא ,השדקב בתכנש

המכ שי םג יכ .וללה םירפסו תורות ףרששנו םלענש המ ,םלועהל הבוט אוהלבא
םיקידצה יאדוב יכ ,םלועה ןמ ודבאנו וחמנו םירפס וששענ רבכש ,םירפס
ךא ,הברה םירפס וששע ,םהב אצויכו םיארומאו םיאנת ,םינומדקה םילודגה
ללכ ונל רשפא היה אל ,תאז היה אל םא יכ ,םלועהל הבוט אוה ךא .ודבאנ
.ךרבתי םשהל ברקתהל

רשפא היה אל ,םלועב ןיטשפתמ ,םולשו סח ,ויה םאש ,ןינימ ירפס הברה שייכ
הנה" :רמאו בהז ילגע ינש הששעש ,טבנ ןב םעברי יכ .ךרבתי םשהל ברקתהל ללכ
לע הלעיה םהירחא לארששי לכ העטהו ,(ב"י א~םיכלמ) 'וכו "לארששי ךיקלא
תולודג תומכח הזב היה יאדוב ךא ,םילגע דבעל הזכ תוטשב בר םע העטהש ,תעדה
התע אצמנ ,ןלצל אנמחר ,םולשו סח םולשו סח ,היה םאו תוסרוקיפא לש דאמ דאמ
רשפא היה אלו ,ךרבתי םשהמ דאמ םיקחרתמ ויה ,םולשו סח ,וללה םירפסמ דחא ףד
םירפסה ןיפרששנו ןימלעתנש המ הבוט אוה הז ליבשבו .ללכ ךרבתי וילא ברקתהל
:ל"נה םישודקה

"בגששנו קידצ ץורי וב ,'ה םש זע לדגמ" :תניחבב ,'ה םש תניחב אוה רפסהיכ
רפסמב רפס יכ ,רפס אד 'ה םש :(:זל ףד תישארב) רהזב אתיאו .(ח"י ילשמ)
.םש הששועו םלועב טשפתנו ,השדקב בתכנש ימש תניחב אוה רפסה יכ .אבומכ ,םש
ותשדק יפכ דחא לכ יכ .ול שיש חישמ תניחב תא רמשל ךירצ דחאו דחא לכש ,עדו
חישמ תניחב לקלקתי אלש ,דאמ רמשל ךירצו ,חישמ תניחב ול שי ןכ ,ותרהטו
אוה חישמ יכ .ףואנמ הרימש אוה חישמ תוניחב יולת ובש רבדה רקעו .ולש
,םטחב יולת ףואנו ,"'ה חישמ וניפא חור" :(ד הכיא) תוניחבב ,םטח תוניחב
אל' :(י השרפ אששנ תשרפ הבר) שרדמב אתיאו ."ףאנת אל" :(כ תומש) בותכש ומכ
חישמ תניחב םגופ אוה יכ ,ףואנ חירמ ולפא דאמ ומצע רמשל ךירצו .'ףא הנהת
וניהד ,אתירוא יפנא לע הרוש אוה חישמ תניחבו .ל"נכ םטח תניחב אוהש ,ולש
תניחבב ,חישמ לש וחור ףחרמ םשו ,הרות לש םינפה ןילגמש םישודקה םירפסה
לש וחור אד םיקלא חור' ."םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא חורו" :(א תישארב)
:(א) אבומכ ,הרותה אוה םימו ,'םימה ינפ לע ףחרמש' ,(.מר ףד יחיו רהז) 'חישמ

םוקמ לכב ;אנקמו ךלוהש ,האנק~חור הששענ "'ה חישמ וניפא חור" תניחבש,עדו
.ותרהטו ותשדק לדגל הז לע אנקמו האנק~חור הששענ אוה ,ףואנ םש אצומש
,"האמטנ אל איהו 'וכו האנק~חור וילע רבע וא ,האמטנ איהו אנקמ" םימעפו
לע אנקמ אוה ,האמטנ אלש יפ~לע~ףא ,ותרהטו ותשדק םצע לדגל יכ (ה רבדמב)
הז~ידי~לע הששענו ,האנק~חורה לש ותרהט םצע דגנכ םגפ בשחנ יכ ,דבל הריתסה
ידי~לע הששענ יכ ,(ד"כ םירבד) "תותירכ רפס" טגה ארקנ ןכ~לעו .טג םימעפל
םימ התוא הקשמש וא .ל"נכ האנק~חורה אוהש ,חישמ לש וחור הרוש םשש ,רפסה
הערזנו התקנו" :אברדא יזא ,ואל םאו 'וכו האמטנ םא תקדבנ יזאו ,םירראמ
:'וכו "ערז

דע ,ךכ~לכ הרהטבו השדקב לודג תורשכב אוהש ,םלועה הזבש האתת אדוחי שיש,עדו
הרשכ איהש ,ךכ~לכ םירשכ ,השאהו שיאה וניהד ,גוזהש .האלע אדוחי יולת ובש
,ךכ~לכ השדקבו תורשכב םגווזו ,דאמ רשכ אוה םגו ,לוספ ץמש םוש הב ןיאו דאמ
ושרדש ומכ) 'םהיניב היורש הניכש וכז ,השאו שיא' יכ .האלע אדוחי יולת ובש
אדוחי והזש ,א"ה הבו ד"וי וב שי יכ ,(זי הטוס ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
הששענ םלועה הזבש רחאמ ,דאמ דאמ רקי אוה האתת אדוחיהו גווזה הזו .האלע
.האלע אדוחי יולת ובש ,וזכ השדקב האתת אדוחי

אוה המ ,ףואנ לע אנקמ אוהש ,ל"נכ חישמ לש וחור תניחב אוהש האנק~חורההנהו
ליבשב האנק~חורה אב ןאכש ,עד ךא ,דאמ םירוהטו םישודק םהש רחאמ ,ןאכ הששוע
ואל ,האנק המע רישק אלד אתומיחר לכ' :(.המר ףד יחיו) רהזב אתיא יכ .הבהא
יכ ."האנק לואשכ השק ,הבהא תומכ הזע יכ" :ביתכד אוה אדה ,'אמיחר אתומיחר
אלש ידכ "ירתסת לא" :הב אנקמ אוה הבהאה לדג תמחמ יכ .הבהא לע הרומ האנקה
.ל"נכ הבהא ליבשב ל"נה האנק~חורה ןאכ לעופ הזו ,םולשו סח ,הבהאה לקלקתי
םולשה לקלקתהל לכוי ,םלועה הזב אוה האתת אדוחיה הז ןכ~יפ~לע~ףאש תמחמ ךא
ליבשב איהש יפ~לע~ףא ,האנקה יכ .האנק~חורה ידי~לע ,םולשו סח ,םהיניבש
:'וכו הל אנקמש ידי~לע ,םולשו סח ,תקלחמ ליטהל הלוכי ,הבהא

ןפרששל ,םתרות םילעהל םילודגה םיקידצה ןיכירצ הז ליבשבש ,עדןכ~לעו
םולש ,םולשו סח ,לקלקי אלש ,האנק~חורה קלתסנ היהיש ידכ ,ל"נכ ןדיבאהלו
םהיניבש םולש לקלקתנשכו ,דאמ רקי םהלש האתת אדוחי יכ .ל"נה שודקה גוזה
ןידבאנ ויהיש ןיחרכמ ןכ~לעו .דאמ לודג דספה אוה ,ל"נכ האנק~חורה ידי~לע
לש וחור אוה האנק~חורה יכ .האנק~חורה קלסל ידכ ,ל"נה םירפסהו תורותה
ןיפרששנשכ אצמנ ל"נכ םירפסה וניהד ,אתירוא יפנא לע הרוש אוהש ,חישמ
לע הרושש ,חישמ לש וחור אוהש ,האנק~חורה קלתסנ אליממ ,םירפסה ןידבאנו
.ל"נכ םירפסה

ימש' תניחב ,'ה םש תניחב אוה רפסה יכ ."החמי השדקב בתכנש ימש" דוסוהזו
שיא ןיב םולש ליטהל ידכ ,דבאיו החמיש ,הרות הרמאו .ל"נכ 'השדקב בתכנש
ןידבאנו ןיחמנ ןהיניבש םולשה ליבשבש ,ל"נה שודקה גוז וניהד ,ותשאל
הלעמל רמחו~לק ןיאששונ יזאו .ל"נכ השדקב בתכנש ימש תניחב םהש ,םירפסה
אוהש ,השדקב בתכנש ימש המו :(זטק תבש) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ)
ירפס ,'וכו םולש ליטהל ליבשב החמי הרות הרמא ,ל"נה םישודקה םירפסה
וחמיש המכו המכ תחא לע ,'וכו לארששי ןיב תורחתו האנשש ןיליטמ םהש ןינימה
תדבא ידי~לעש אצמנ .םלועה ןמ םרכז רקעיו חמיש ,םלועה ןמ ורקעיו ודבאיו
םילוכי יזאו ,ןינימה ירפס ןירקענו ןידבאנש ,הבוט אב םישודקה םירפסה
:ןמא ,ךרבתי וילא ברקתהל

גל

הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו ,(ח"י תומש) 'וכו "הבוטה לכ לע ורתידחיו"
,ןתעשב קר םה תוחמשה לכ יכ .'ןידודח ןידודח ורששב הששענש' ,(דצ ןירדהנס)
לע לכתסי םאו ,ןתעשב קר אוה החמשה ,תירב וא הנתח לש החמשש לשמל ,ןוגכ
לע לכתסי םא לבא .(זי תוכרב) 'וכו םדא ףוס יכ ,םלועב החמשש םוש ןיא ,ףוסה
בוט אוה תילכתה וניהד ,ףוס לכ ףוס יכ ,דאמ חמששל ול שי זא ,ףוסה לש ףוסה
.דאמ

םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,דאמ בוט תומה הדצמש ,המשנה דצמ קר והזהנהו
,דאמ בוט אוה יכ ,'וכו הז "דאמ בוט הנהו" :(ט השרפ הבר~תישארב) הכרבל
,דאמ שודקו יקנ ופוג ולפאו ,קידצ אוהש ימ ךא .בוטה תילכתל ןיאב ודי~לעש
רוהט ופוג םגש רחאמ ,ףוסה לע לכתסמ םא ולפא ,ופוג םע םג חמששל לוכי יזא
,רששבהש "יל רששב הששעי המ יתחטב םיקלאב" :(ו"נ םילהת) בותכש ומכ .שודקו
ףא" :(ז"ט םילהת) בותכש ומכו ,קזה םוש ול תוששעל לוכי וניא ףוגה וניהד
לוכי ןכ~לעו ,דאמ בוט היהי ףוגהל םגש ,חוטב קידצהש "חטבל ןכשי ירששב
.ףוסה לע לכתסמשכ ולפא ,ופוג םע םג חמששל

,דאמ הובג ותמשנש יפ~לע~ףאש ,רג טרפב ,ךכ~לכ שודק ופוג ןיאש ימלבא
שיאה הזש אצמנ .תאז תונשל רשפא ךיאו ,האמט הפטמ רצונ ופוג ןכ~יפ~לע~ףא
לע לכתסמשכ ופוג םע חמששל ול רשפא יא ,רג טרפב ,ךכ~לכ שודק ופוג ןיאש
.תילכתה

ולפא ,שורפ ,הבוטה לכ לע חמשש היה ורתיש "הבוטה לכ לע ורתי דחיו":והזו
,הבוטה לע האלהלו הלעמל "הבוטה לכ לע" :והזו .הבוטה ןמ האלהל לכתסהשכ
ןכ~יפ~לע~ףא ,ףוסה לע וניה ,הבוטה ןמ האלהל וניה ,הז לע לכתסהש יפ~לע~ףא
ךא ,ל"נכ דאמ בוט אוה ,ףוסה לע לכתסמשכ ףא המשנה דצמ יכ .דאמ חמשש היה
,רג היהש רחאמ יכ .ףוגה וניהד ,אקיד ורששב ןידודח ןידודח ורששב הששענש
ןידודח ורששב הששענ' :והזו .ל"נכ ףוסה לע לכתסהשכ ופוגב ותחמשש היה אל
:ל"נכ אקיד ורששב 'ןידודח

דל

לכ לש החמשה ןיא םדא~ינב םתס לצא יכ .(ח"י תומש) "הבוטה לכ לע ורתידחיו"
ימ שי ,הנתח לע ןיאבשכ לשמל .החמשה ןינעב םיבר םיקולח שי יכ ,דחיב תובוטה
,רמז~ילכה ןמ חמשש ,דחא שיו ,אצויכו רששבו םיגד ,לכואש הליכאה ןמ חמשש
,םינתחמה ןוגכ ,המצע הנתחה ןמ חמשש שיו ,םהב אצויכ םירחא םירבדמ חמשש שיו
ראש אצויכו ,המצע הנתחה ןמ םיחמשש קר ,היתשו הליכא לע םיחיגשמ ןניאש
לכמ חמשש ימ ולפאו .דחיב תוחמשה לכמ חמשש היהיש םדא ןיא לבא .םיקולח
ינפב דחא לכמ קר ,דחיב םירבדה לכמ החמשה ןיא ןכ~יפ~לע~ףא ,ל"נה םירבדה
היתשו הליכאה ןמ אל ,ללכ החמשש םוש ול ןיאש ,דחא שי םג .הז רחא הזב ומצע
ךדתשנ הזש לע ,ךודשה לע אנקמש ,רעצו האנק ול שי ,אברדאו ,םירבד ראשמ אלו
.דחיב תובוטה לכמ חמששל הכוזש ימ ,אוה החמשה תולדגו תומלש לבא .הזב

ןיכשמנ םשמש ,שרשה לע וניהד ,הבוטה לכ לע הלעמל לכתסמשכ םא~יכ רשפא יאהזו
החמשה זאו ,דחיב תובוטה לכמ ותחמשש יזאו ,דחא לכה שרשהב םשו .תובוטה לכ
,התרבחב החמשש ללכנש תויללכה ידי~לע יכ .דאמ לודג רואב הריאמו ,דאמ הלודג
לדגנ ,הזב הז תוחמשה יובר רתוי ןיללכנש המ לכ ןכו .תוחמשה רוא רתויב לדגנ
תוצצונתה ידי~לע ,דאמ רואה ףסותנו לדגנ יכ ,רתויו רתויב החמשה רוא ףסותנו
רתויב ףסותנ ,דחיב ןיללכנש תוחמשש רתוי שיש המ לכו .התרבחל החמשמ ץצונתמש
רוא יזא ,דחיב תובוטה לכ לש החמשה ללכנשכ ןכ~לעו .תוצצונתהה רוא רתויו
.ל"נכ הזל הזמו הזל הזמ תוצצונתהה יובר ידי~לע דאמ לודג החמשה

לכ לע" :והזו .דחיב תובוטה לכמ חמשש היהש "הבוטה לכ לע ורתי דחיו":והזו
םשו ,דחא לכה םשש ,שרשה לע וניה ,הבוטה לכ לע הלעמל לכתסמ היה יכ ,"הבוטה
:ל"נכ דחיב תובוטה לכ לע חמשש היה ןכ~לעו ,דחי תוחמשה לכ ןיללכנ

הל

(ט"יק םילהת) "יתעדי םדק" :בותכש הזו ,תודיתע עדיל םהל יוארהרות~ידמול
:הרותה ןמ וניהד ,"ךיתדעמ" ןכיהמו .היהיש המ םדקמ עדוי ינאש

ול

,רפס םהמ הששענש רחאמ ,דאמ דאמ תואלפנהו תוהובגה תורותה ןמ רפס הששענשףכת
הכירכ לש ןיפדהו .אלפנהו חצה םרוא רתסנו הפחנש ,תורתסהו םייופח םהילע שי
:'וכו םיפחמ םה

זל

.(ז"י םילהת) 'וכו "ךינפ הזחא קדצב ינא 'וכו דלחמ םיתממ 'ה ךדיםיתממ"
תוכזל ידכ ,ךרבתי ומשל 'ה יכרדב ךלילו דבעל קר אוה תילכתה רקעש ללכה
,ךרבתי ונוצר והזו ,תילכתה רקע והזש ,ךרבתי ותוא תעדלו ךרבתי ותוא ריכהל
ותדובעב תרחא הנוכ ול היהיש םדאל יואר ןיאו .ךרבתי ותוא ריכנ ונחנאש
.ונוצר הששענו רמאש ,ךרבתי ונוצר תואלמל םא~יכ ,ךרבתי

וסרכו ונטב תואלמל ידכ ,הזה םלוע תוואת רחא ףדורו וימי לכ דבועש ימ שייכ
והז םגו ,אבה םלועל תוכזל ידכ ,לדתשמו דבועש ימ שיו .הזה םלוע תוואתב
,תוניחב והזו .אבה םלוע םע ותואתו ונטב תואלמל הצורש ,ןטב יולמ ארקנ
ןתוא ןה וניה 'ךנופצו םייחב םקלח' ."םנטב אלמת ךנופצו םייחב םקלח"
ןהו ,הזה םלועב םתויח ,םייחב םתואת תואלמל וניהד ,םייחב םקלח ןירחובש
ןירחובש ,'ךנופצו' והזו ,אבה םלוע וניהד ,ןופצה בוט ברב ןירחובש ןתוא
םקלח' והזו :ל"נכ ןטב יולמ תניחב םה םהינשו אבה םלוע וניהד ,ןופצה בוטב
ןהו הזה םלועב ןירחובה ןה ,תותכה יתש ולאש ,'םנטב אלמת ךנופצו םייחב
םהינש ,ל"נכ ,'ךנופצו םייחב םקלח' תוניחב םהש ,אבה םלועה ליבשב ןידבועה
הזו ,הזה םלועב הז ;םתואתו םנטב תואלמל םיצורש ,'םנטב אלמת' תניחבב םה
םיקה ,דמוע םלועב רחובש ,רתוי םכח אוה אבה םלועב רחובה הזש קר .אבה םלועב
הברה רתוי בוט יאדוב תמאב םגו .הלכו רבוע אוהש ,הזה םלוע סאממו ,יחצנהו
תניחב ארקנ הז םג ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,אבה םלוע ליבשב דבוע םא ולפא ,'ה דבעל
,םלועה ךרדכ ,םינב אוה םהלש העיבשהש 'םינב ועבששי' :והזו .ל"נכ ןטב יולמ
.וינבל השרי ריאשהל ידכ אוה םתדובע לכש

ימ ומכ אוה ,וינבל ונוממ חינמו ,תוואת רחא ףדורו ,שודק שיא וניאש ימתמאבו
אוה השדקד ןוממ תמאב יכ .ףונטה לע הסכמו ףונט חקולו ,ףונטב ומצע ךלכלמש
םוקמב ראבמכ ,דאמ תונוילע תושודקו תוהובג תוניחב המכ וב שיו ,דאמ הובג
רחא ,תורתומ םדאה ןמ ראשנש ,תורתומ אוה הזה םלוע תואת לש ןוממה לבא .רחא
.וירחא ראשנש ןוממה אוה ויתוואת לכ רחא תורתומהו ,הזה םלועב ותואת אלמש
תורתוממ םיאב םה יכ ,שממ תורתומ ןכ~םג םה ,השדקב םידלונ םניאש םינבה םג
(ג קרפ תובא) תניחב ,םינבה ווהתנ הזמו ,ץוחל אצויש חמה תריכעו ןוחרסו
יכ ,ףונט ןושל ,םיללוע םינבה םיארקנ הז ליבשבו .שממ ןוחרס ,'החורס הפט'
,ולאכ םינב חינמש ימו .ל"נכו ,'ךולכלו ףונט' :(ח םילהת) י"שר שרפ "ללוע"
םתוא תוסכל הצור אוה ןכ~לע ,ףונטו תורתומ תוניחב םה יכ .ןויזבו יאנג אוה
תוואתה לכ רחא ראשנש ,רומג תורתומ ןכ~םג אוהש ,ןוממה םע םתוא תופילו
:והזו .ףונט לע ףונטב הסכמש אצמנ ,ותומ רחא םהל ריאשמש השריה והזו ,ל"נכ
.םהימי תא םילבמ םה םליבשבש ,םינב אוה םהלש העיבשהש "םינב ועבששי"
תוניחב ןכ~םג םהש ,םיללועה לע תורתומב םיסכמש םהיללועל םרתי וחינהו
.ל"נכ םהימי םילבמ הז ליבשבש ,םינבל םיחינמש השריה וניה ,ל"נכ תורתומ

,'ה םענב תוזחל תוכזל םא~יכ ,ל"נה תותכה יתשמ ימצעל רחוב ןיא ,ינאלבא
קר ול רחבש ,רמא ,םולשה וילע ,ךלמה דודש ;"ךינפ הזחא קדצב ינא" :והזו
ץפח אוהש םינבה םגו ,ךרבתי ארובה ריכהלו 'ה ינפ תוזחל ,ולש תוקדצב תוכזל
יכ ,ותינבת תומד םלצ ,לוכיבכ ,םילשהל ידכ ,ךרבתי וליבשב קר ותנוכ ,ריאשהל
תומבי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו .דאמ םיהובג םה השדקד םינבה
אבשכ יכ .'תומדה תא טעממ ולאכ ,היברו הירפב קסוע וניאש ימ לכ' :(:גס
.ותינבת תומד םלצ םלשנו ,לוכיבכ ,םיקלא םלצ אבו דלונ ,םלועב ןב דלונו
ץיקהב" :קר אוה םינב ועבששי תניחב ,םינב לש העיבשה וניהד 'העבששא' :והזו
ותנומת הזב ררועמו ץיקמ אוהש המ קר אוה םינב לש ותעיבשש רקעש ,"ךתנומת
:ל"נכ ,ותינבת תומד םלצ תניחב ,ךרבתי

תוחלב םידלונ םהש ,תיעבט התימ םיתמ םהש שי יכ .'וכו "'ה ךדי םיתממ":והזו
םהו ,ולאכ םינש רפסמ תויחל םהל יואר םדי~לעש ,ולאכ םירבד ראשו תישרש
םיתמ םהו ,םתויחו םתוחל הלכנו קספנש דע ,םינשה ןתוא לכ םייחו םימיקתמ
."דלחמ םיתממ" :תניחב והזו .דלחמ

"'ה ךדי םיתממ" :והזו ,שנע ליבשב םנמז םדק התימ םהילע רזוג ךרבתי םשהששיו
םה דלחמ םיתמה לבא .םנמז םדק ותמש רחאמ ,אבה םלוע םהל יואר ולאו ,'וכו
ילב הזה םלועב םימיקו םייח םה יכ ,אבה םלוע םהל ןיאש ,הזה םלוע ינב תניחב
.ל"נכ דלחמ םיתמש דע ,שנע םוש

ינבו הזה םלוע ינב וניהד ,ל"נה תותכה יתשמש ,רמא ,םולשה וילע ,ךלמהדודו
,'ה ידי~לע םיתמה ןמ וניה ,דלחמ םיתממ ,"'ה ךדי םיתממ" :והזו ,אבה םלוע
םקלח" :והזו ,הזה םלוע ינב וניהד ,דלחמ םיתמה ןמו ,אבה םלוע םהל שיו
וניה ,"םנטב אלמת" :תניחב םהינשש ,ל"נכ תותכה יתש וניה ,"ךנופצו םייחב
םרתי וחינהו םינב ועבששי" :והזו ,ל"נכ אבה םלועב וא הזה םלועב ןטב יולמ
םג ,וינבל ותוכז ריאשהל הצורו ,אבה םלועב רחובש ימ םגו ,ל"נכ ,"םהיללועל
תותכה יתשמ ימצעל רחוב ינא לבא .'וכו "וחינהו םינב ועבששי" :תניחב הז
העבששא ,'ה ינפ תוזחל הכזא ילש תוקדצה לכ םעש ,"ךינפ הזחא קדצב" ל"נה
.אבה םלוע ליבשב דבועש ימ ולפא דאמ בוט הז לכ םעו .ל"נכ ,ךתנומת ץיקהב

ריאשי קר ,ורכשש לכ לבקל םדאל ןיאש ,אבומכ ,וינבל ותוכז ריאשהל בוטםגו
דוד ןוגכ ,תמאב 'ה יבהוא ,םימלשה םיקידצהש קר .וירחא וינבל ותוכזמ
אבה םלועב אלו הזה םלועב אל םיצור ןיאו ,ללכ הז לכב םירחוב ןיא ,אצויכו
:ל"נכו ךרבתי ונוצר תואלמל קר ,םהינבל םתקדצו םתוכז ריאשהל אלו

חל

עסונ קידצה םימעפלש וניהד .ךפהל םימעפלו ,ןטקהל עסונו ךלוה לודגהםימעפל
.ולצא םיאב םידימלתה םימעפלו ,םידימלתהל ריאמו הנידמה לע

איה הניחבה תאז ,ןטקהל עסונ לודגהשכ וניהד ,הלודג איה הניחבה תאזש,עדו
.ונממ לבקל ךירצ אוה יכ ,לודגהל אובל ךירצ ןטקהש טושפ הז יכ .רתויב הלודג
ןמ לבקל ןטקהל רשפא יאש דע ,דאמ דאמ לודג אוה לודגה לש ורוא םימעפל ךא
עינכהלו דירוהל לודגה חרכמ ןכ~לע ,דאמ לודגה רואה יובר תמחמ ומוקמב לודגה
ידכ ,תצק רואה םשגתיו טעמתי הז~ידי~לעש ידכ ,וירחא ךלילו ןטקה לצא ומצע
דאמ ותלעמ םצע לדגמ והז ,ןטקהל ךליל ךירצ לודגהשכ אצמנ .ולבקל ןטקה לכויש
.ל"נכ

היה םילודג ינפל ולפאש דע ,ךכ~לכ הלעמב לודג היה ,םולשה וילע ,ונברהששמו
שיאהו" :(ב"י רבדמב) בותכש ומכ .םדגנ הענכה תוארהלו ומצע ןיטקהל ךירצ
ןוגכ ,דאמ םילודג ויה םה םגש יפ~לע~ףא וניה 'וכו "םדאה לכמ דאמ ונע הששמ
המוצעו הלודג הלעמב ,םולשה וילע ,ונבר הששמ היה הז לכ םע ,ןרהאו עשוהי
ורוא לבקל ולכויש ידכ ,םדגנ ומצע עינכהלו ומצע ןיטקהל חרכהש דע ,דאמ
אצומ התא םש ,ותלדג אצומ התאש םוקמ לכב' :(אל הלגמ) תניחב הזו .ל"נכ
ולכויש ידכ ,תונטקו הונע ךירצ םש ,רתויב תולדג שיש םוקמ לכבש 'ותונתונע
.ל"נכ רואה לבקל

רבדה רקעו .וב ריאמ לודגה יזאו ,ונממ לבקל ידכ לודגה ינפל אב ןטקהשכהנהו
,ותעד לידגהל ,ןטקהב ריאהל וניהד ,תולדגד ןיחמ תונטקד ןיחממ תוששעל
תניחב והזש ,תולדגד ןיחמל אוביש וניהד ,לודג הששענ היהיו ותונטקמ לדגתיש
םינפב וינפ ול ריאמש ,תומחנו םינפ תראה ידי~לע וב ריאמ םימעפלו .הקתמה
:תניחבב אוהו ,הז~ידי~לע לבקל לוכי וניא םימעפלו ,ןיריהנ ןיפנא ,תוקחושש
ורסיל ךירצש ןירוסי ידי~לע וב ריאהל ךירצש ,'הל ןישטבמ ,קילד אלד אעא'
דירוהל ךירצ לודגהש יפ~לע~ףא יכ ,עדו .לבקל לכויש ותוא לטבל ידכ ,ותוזבלו
בשחנ ןיא ןכ~יפ~לע~ףא ,לבקל ןטקה לכויש ידכ ,ותולדגמ תצק ומצע לטבלו ומצע
הששענש ןוקתה דגנכ ,העש יפל ורוא לטבל ךירצש ,לודגה לש דספההו ןוערגה הז
ךכ~רחאו העש יפל קר אוה לודגה תונטקו לוטב יכ .ולידגמו ונקתמ אוהש ,ןטקהב
:ל"נכ ירמגל ןטקה תא לידגמו ןקתמ אוהו ,ותלעמל רזוח

יכ ,ל"נכ ורוא לבקל ידכ ,ןטקה לצא לודגה תענכהו תונטק ןינעב םיקולחשיו
,וילא עסנלו ךליל ךירצ םימעפלו ,אמלעב העונתב אוה םימעפל :ןינעה יפל לכה
קר ,וקילדהל ןילוכי ןידע ,רוא תצק וב שישכ ,הבכש רנ ומכ .ןינעה יפל לכהו
רנ לצא הטמל ותוא ןיזחואש וניהד ,קלודה רנל תצק ותוא ןיברקמש המ ידי~לע
,רוא םוש וב ןיאשכ לבא רוא תצק ןידע וב שיש תמחמ הזו ,שוחב עודיכ ,קלודה
:'וכו ךפהל וא רואהל שממ ותוא ןיברקמשכ םא יכ ,קוחרמ וקילדהל ןילוכי ןיא

טל

אלפנ רבדה תמאב יכ .(ו"מ םילהת) "ץראב תומש םשש רשא ,'ה תולעפמ וזחוכל"
םירבד המכו המכ הב שיש ,האירבה לכ תא ךרבתי םשה ארב רשא ,דאמ ארונו
ומצע דבל םלועה הזב ולפאו !'ה יששעמ ובר המ ,דאמ דאמ הברה םיארונו םיאלפנ
שיש 'ה תלדג רעשל לכוי ימו ,'וכו םיחמוצו םיממוד ארב רשא ,'ה תואלפנ
אלא ארבנ אל לכל רשאכ לכהו .תומלועה ראש ןכש~לכמ ,םלועה הז לש תוירבב
.לארששי ליבשב

אוה תבש יכ .תילכתה אוהש ,תבש תניחב ליבשב ןתאירב רקע ,ןמצעבלארששיו
רהזו ;א ףד רהזה תמדקה) תומשנה םלוע תניחב אוהש ,ץראו םימש הששעמ תילכת
םוש ילב ,יוארכ ךרבתי םשה תא וגישי םשו ,תבש ולכש םלוע אוהש ,(ולק המורת
היהי דחא לכו ,רומג תודחא הששענ היהי זא יכ ;ענומ םוש ילבו לידבמה ךסמ
,(אל תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמכ ,"ול וניוק 'ה הז" :ועבצאב הארמ
.הלכ האירבה לכ תא ךרבתי םשה ארב הז ליבשבש ,תילכתה והזו

רבדו רבד לכב יכ ,תילכתה תניחב םלועב ארבנש ,רבדו רבד לכב יאדוב שיןכ~לעו
םשגתנש דע ,תולשלתשהב לשלתשנש םוקממ הלחתהה וניהד ,ףוסו הלחתה וב שי
הז ליבשבש ,ףוסהו תילכתה תניחב וב שי םגו .תומדהו הנומתה הזב הוהתנו
:האירבה יטרפב ןנובתהלו תעדלו םנויע קימעהל לארששי ןילוכיש וניהד ,ארבנ
םהב ןנובתהל ,רבדו רבד לכ לש ,'וכו תומדו המוקו ןינבו םירביאה תינבתב
,תילכתה דע הלעמ הלעמל ןכו .הז~ידי~לע ךרבתי ודבעלו ,ךרבתי ארובה תולדג
,תילכתהב הזיחא ול שי רבדו רבד לכ יכ .תילכתה לא רבדה ותוא ךמסנ םשש
ותוא דע ודבעלו ךרבתי וגישהל ןילוכי הז רבד ידי~לעש ,ארבנ וליבשבש
ונויע קימעהל דחא לכ ךירצו .תילכתה לא ךמסנו רבדה ותוא םיתסנ םשש ,תילכתה
תויטרפב ,ותומדו ותינבתב ,רבדו רבד לכב ארובה תלדג ריכהלו תעדל ,הזב
תילכתה תניחבל אובי רשא דע ,הזב ךרבתי ודבעלו ,הזב אצויכו ונינבו וירביא
:'וכו תומשנה םלוע ,תבש תניחב אוהש ,רבדה ותוא לש

ונומכ ךרע ינטק לבא .תאז םילוכי םה ,לודג לכשש םהל שיש לכשש~ילעבההנהו
העידיל אובל ונל רשפא ךיא ,ןילגר תניחבב דאמ התוחפ הגרדמב ונלכש ,םויה
גיהנמ ונל היהו ןתי ימ ,דאמ קקותשהלו עגעגתהלו ףסכל ונל שי ןכ~לעו .וז
,ןילגר תניחבב ונב ולפא ריאהל לכויש ,חכה הז ול היהיש ,ןמאנ העור ,רודה
,םולשה וילע ,ונבר הששמ ומכ .תילכתה לא אובל הכזנש ,ל"נה הגשהו העידי
ומכ ,החפשב ולפא ,םיתוחפבש תוחפב ולפא ריאהל לוכי היה ותלעמ םצע לדגמש
רהז ןיעו ,םש י"שריפו חלשב תשרפ אתליכמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
ירה .'איבנה לאקזחי האר אלש המ ,םיה לע החפש התאר' :(בכ ארקיו ,הנ חלשב
ימיב החפש התארש המ ,האור היה אל ,הזכ לודג איבנ היהש ,לאקזחי ולפאש
אוהו ,גיהנמה ונבר הששמ היהש ,גיהנמה תלעמ םצע לדג תמחמ הז לכו .הששמ
ןכ~יפ~לע~ףא ,חמהמ םיקוחרש ןילגרה ולפאש .ןילגר תניחבב ולפא ריאהל לוכי
לפשה םלועב ארב רשא 'ה תולעפמ ידי~לע ,תילכתה תעדלו גישהל ולכוי םה םג
לכוי זאו ,ןילגרהל ולפא חמה ךישמהל לוכי גיהנמה תלדג ידי~לע יכ .ל"נכ הזה
.רחא חממ םילודג םה ולא ןילגרהש ,תויהל

םה םג ,הכילהה ילכ םהש ,ןילגרה תניחב וניה ,אקיד 'וכל' .'וזח וכל':והזו
,וזה ץראב םשש רשא 'ה תולעפ וניה .'ץראב תומש םשש רשא 'ה תולעפמ' וזחי
תעדל ןילוכי ,הלפשה תאזה ץראבש 'ה תולעפמ ידי~לעש ,לפשה םלועה הזב וניהד
תומש תניחב אוהש תילכתהש וניה ,'ץראב תומש םשש רשא' :והזו .תילכתה גישהלו
אוה היח שפנ" :(ב תישארב) תניחבב ,ץראו םימש הששעמ תילכת :תובת~ישאר
אלא ,תומש ארקת לא' :(:ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,"ומש
,וזה הלפשה ץראב זחאנו שבלמ אוה תילכתה אוהש תומשנה םלוע וניהד 'תומש
אוה תמאבו .ל"נכ תילכתה גישהל ןיחרכמ ודי לע אקיד ,לפשה הזה םלוע ידי~לעש
,ךרבתי ותוא גישהל הזכ הובג רבד אוהש ,תילכתה תגשהש ,דאמ ארונו אלפנ שודח
ידכ םלועה הזב רבעל ןיחרכמ תומשנה לכו ,לפשה םלוע תוירבב אקיד יולת אוה
תומבי) 'ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע ,אב דוד ןב חישמ ןיא' יכ .תילכתה גישהל
.ל"נכ ודי~לע תילכתה גישהל ידכ ,לפשה םלועה הזל אובל ןיחרכמ םלכ יכ ,(.בס
תילכתה גישהל ,םלועה תוירבל םיכרצנ םהש ,תוירבל ךרצנ תניחב םה םלכש אצמנ
:ל"נכ םדי~לע

ןנחתהלו שקבל ,עגעגתהלו תוכבל ,שילש תועמדב ,היכבב תאז רמול ונליוארו
ארובה ריכהלו תעדל לכונש ,תעדה הז ונל היהיש ,הזל הכזנ יתמ ,ךרבתי וינפל
יפכו .ל"נכ תילכתה דע ,ל"נכ תויטרפ יטרפב םלועה הז לש רבד לכמ ךרבתי
םחריש ןיכירצ ונא ,(א) ללכ תופי ונינפ ןיא ונלכו ,התע ונלש התוחפ הגרדמה
,ל"נה העידי ונב ריאהל לכויש ,ןמאנ העור גיהנמ ונל ןתל ,ךרבתי םשה ונילע
:ל"נכ תילכתה לא אובלו יוארכ ךרבתי ודבעל לכונש ידכ

יאדובו .'וכו תילכתהו ףוסה אוה תבשו ,לכה ארבנ םהבש ,הלחתהה םה םימיתששה
ארבנש המ ןיבו םדק ארבנש המ ןיב קולח שי יאדוב יכ ,תוירבה ןיב קולח שי
םימשה תא 'ה הששע םימי תשש יכ" ,םירפסב אתיאו .תבשל רתוי ךומס אוהש ,יששב
לא הלגע דוסב םהו ,וארבנ ןמצעב םימי תששה םגש ,(א"ל תומש) "ץראה תאו
:םיקולח שי ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,(דר להקיו רהז) תבש איהש ,תימינפ הדקנה

'ארבנשמ רתוי ארבנ אלש םדאל ול חונ' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהמ
"היה אל ןדע רשא תא םהינשמ בוטו" :(ד תלהק) בותכש המ ןכו ,(:גי ןיבורע)
םלועב םא~יכ ןירמאנ םירבדה ןיא יאדובו .ארבנ המ לע ןכ~םאו :הומת רבדה
דחא לכ םלועה הזב םדא~ינב ןילבוסש ,ןירוסיהו הזה םלוע תורצ יפכש ,הזה
בוט יאדוב אבה םלועב לבא .ללכ ארבנ היה אל םא רתוי בוט היה יאדוב ,דחאו
םלועב ולפא םגו .ל"נכ תילכתה לא ןיאב אקיד הז~ידי~לע יכ ,ארבנש המ רתוי
'אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט םיששעמו הבושתב תחא העש הפי' הזה
:(ד קרפ תובא)

יאדובו ,הלעמל םיכלמה לכ ןינממ זאו ,(ב הנשה~שאר) 'םיכלמל הנשה~שאר ןסינ'
ךלמ ןכ~םג ונל ןתי ךרבתי םשהו .ותוא ןיכילממש דחאו דחא לכל תונתמ ןינתונ
רשא םעה םה ונחנאו" .ל"נכ 'וכו ונב ריאהל לכויש ,ןמאנ העור ,גיהנמו
ונל היהו ןתי ימו .גיהנמה רחא םיגהנתמש ,(ב) "ךתצע רחא םיכלוהה ךילגרב
:(ט"ל ןמיסל ךיש הז לכ) ל"נכ 'וכו ,םולשה וילע ,ונבר הששמ ומכ גיהנמ

מ

םא ,רחאב ריכהל לוכי אוה ,לארששי~ץרא םעט תמאב םעטש ,לארששי~ץראמ עדוישימ
,ןטק וא הלעמב לודג אוה קידצה ותוא םאו ,ואל םא הנשה~שאר לע קידצ לצא היה
.קידצ ומצעב אוה םא וא ,ואל םא יתמא קידצ אוה םאו

שיא אוהש ימ קר יכ .לכשש םעט עדויש ימ ינפל ריצל ןילוכי לארששי~ץרא םעטיכ
טעמ םישיגרמש םידמול ןוגכ ,לכשמ עדויש ימ לבא ,תאז עדיל ול רשפא יא ,רוב
םעט םישיגרמש ,תורחא תומכחב םימכח וא ,םידמולה ךרדכ אישקו טשפב לכשה םעט
'םיכחמ לארששי~ץראד אריוא' יכ ,לארששי~ץרא םעט ןיבהל ןילוכי ,לכשש
יאדוב לכשהו המכחה םעטו .(בכ ןוקתבו ,:המר ףד סחניפ רהזבו ,חנק ארתב~אבב)
.ךרבתי םשה תחגשה ידי~לע קר אוה לארששי~ץרא תשדק תלעמ רקע ךא ,דאמ רקי
דימת" :(א"י םירבד) בותכש ומכ ,דימת לארששי~ץראב לכתסמ ךרבתי םשהש תמחמו
תשדקמ לארששי~ץרא הז~ידי~לע ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע
,םיניע תניחב ארקנ המכחה תוחתפתה יכ ,המכחה םש~לע םיניע יכ ,םיכחמ הריואו
המכחה םש~לע' :י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש ומכ
אריוא' הז~ידי~לע ,דימת הב לכתסמש ,לארששי~ץראב 'ה יניעש תמחמו .'רמאנ
.'םיכחמ לארששי~ץראד

,ל"נכ חיגשהל םיניע תניחב וניהד ,ךרבתי םשה לצא תאז ררועתנו ךשמנ ןכיהמךא
היעשי) תניחבב ,םהב ראפתמ ךרבתי םשהש ,לארששי תומשנ ידי~לע הששענ הז
,ןילפת תניחב ןיששענ תוראפתהה ידי~לעו ."ראפתא ךב רשא לארששי" :(ט"מ
ןיעקובו םינפל ןיסנכנו ,ןיחמ תניחב םה ןילפתהו ,(הכ הכס) ראפ ןיארקנש
תשדק הששענ הז~ידי~לעש ,לוכיבכ ךרבתי םשה תחגשה הששענ הזמו ,םיניעב
ארקנ הז םש~לעו .ל"נכ םיכחמ לארששי~ץראד אריוא תניחב ,לארששי~ץרא
.ל"נכ ,"ראפתא ךב רשא לארששי" :תניחבמ ,התשדק תלבקמש ,לארששי~ץרא

סח ,םימעפל יכ ,ךרבתי םשהל לארששי תוברקתהב תווש םיתעה לכ אל יאדובךא
ינלק' :תקעוצ הניכשה ,אברדא יזאו ,(א) ךרבתי םשהמ דחא קחרתנש שי ,םולשו
תניחב םגפנו לקלקתנש ,התקעצש וניה .(ומ ןירדהנס) 'יעורזמ ינלק ,ישארמ
ןמ ןיששענש ,ןילפתה תניחב םגפנו ,םהב ראפתהל לוכי וניאש תוראפתהה
,אקיד 'יעורזמ' 'ישארמ' ,'יעורזמ ינלק ,ישארמ ינלק' :הזו .ל"נכ תוראפתהה
ברקתנ לארששימ דחאשכ קר .ל"נכו (עורזה לעו שארה לע ןיחינמש) ןילפת תניחב
רתוי ןיפסותנש המ לכו ,ךרבתי ודבעל הצורש לארששי דוע ףסותנו ,ךרבתי םשהל
ותוראפתה רתוי ףסותנו לדגתנ יזא ,וילא ברקתהלו ודבעל םיצורש לארששימ םיבר
תוראפתהה הז ידי~לעו .וילא םיברקתמה לארששי ומעב ראפתמ ךרבתי אוהש ,ךרבתי
אריוא' תניחב ,לארששי~ץרא תשדק הששענ הזמו ,ןיחמ ןילפת ןיששענ
:ל"נכ ותחגשה יניע ידי~לע 'םיכחמ לארששי~ץראד

אוה יזא ,לארששי ומעב ךרבתי םשה ראפתמש ,תוראפתהה תאז תוארל לוכיש ימךא
תניחב ןכ~םג ולצא ןיששענו ,האורש תוראפתהה תאז ןמ ןיחמו ראפ תניחב לבקמ
ויניע ןיששענ יזאו ,ל"נכ םיניעב ןיעקובו ,ל"נכ םינפל ןיסנכנו ,ןילפת
ןכ~םג םש הששענ ,האורו לכתסמ אוהש םוקמ לכב יזאו .'ה יניע תניחבב ןכ~םג
תניחבמ קר אוה לארששי~ץרא תשדק רקע יכ ,םיכחמ לארששי~ץראד אריוא תניחב
.ל"נה םיניע

,ךרבתי ותוראפתה תוארל לכויש ,ךרבתי םשה תא תוארל לכויש הז אוה ימלבא
רקע אוהו ,ךרבתי ותדובעל םדא~ינב ברקמ אוהש ,תמאה קידצה תא האורש ימ םנמא
םשה ראפתמש תוראפתהה ומצעב אוהש אצמנ ,םימשבש םהיבאל לארששי תוברקתה
רקעו .וב לכתסמש ימ יזא .תוראפתההו תוברקתהה לכ ודי~לע יכ ,ומעב ךרבתי
רתויבו ,'ה רבד תא עמשל םיאבה םלועה וילא םיצבקתמש תעב ,ץובקה תעב רבדה
םיצבקתמש תמחמ ,רתויב לודג תוראפתהה יזא ,לודגה ץובקה אוה זאש ,הנשה~שארב
יפיו ראפ ףסותנו לדגתנ יזאו ,ךרבתי וילא ברקתהל םיצפחה ,םדא~ינב הברה
,יתמאה קידצה הזב תמאב לכתסמש ימ יזא ,ל"נכ תוראפתהה ומצעב אוה יכ ,קידצה
ןילפת תניחב ןכ~םג ולצא ןיששענו ,תאזה תוראפתהה ןמ לבקמ ןכ~םג אוה יזא
לכב םג יזאו .'ה יניע תניחבב ל"נכ ןכ~םג ויניע ןיששענ יזאו ,ל"נכ ןיחמ
אריוא' תניחב ,לארששי~ץרא תניחב ןכ~םג הששענ ,לכתסמ אוהש םוקמ
,ל"נה ויניעב ותולכתסה ידי~לע ריואה םיכחמ אוה יכ ,'םיכחמ לארששי~ץראד
.ל"נכ תוראפתהה ןמ ןיששענש

ךלמ תוארל הכזתשכ וניה ,"ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ" :(ג"ל היעשי) שורפהזו
ויפי אוה יזאש ,ץובקה תעב וניהד ,ותראפתו ויפיב קידצה וניהד ,ויפיב
,לארששי~ץרא תניחב ,"םיקחרמ ץרא הניארת ךיניע" :הז~ידי~לע ,ל"נכ ותראפתו
תלהק) בותכש ומכ ,םיקחרמ ארקנ המכחה יכ .'םיכחמ לארששי~ץראד אריוא' תניחב
ויפיב קידצה תא הארתש הז~ידי~לעש וניה ,"הקוחר איהו המכחא יתרמא" :(ז
אריוא תניחב הששענ היהי ,ךיניעב הארתש םוקמ לכב הז~ידי~לע ,ל"נכ ותראפתו
ימ ,אצמנ .ל"נכ 'םיקחרמ ץרא הניארת ךיניע' :והזו .ל"נכ םיכחמ לארששי~ץראד
לש תמאה םעט םעטש ימ טרפב ,לארששי~ץראל תוקקותשהו הואת ול שיש
,הנשה~שאר לע יתמא קידצ לצא היהש םדא םע דחי דעותמו עגופשכ ,לארששי~ץרא
ריואה הז םג הששענ שיאה הז~ידי~לע יכ ,לארששי~ץרא םעט זא שיגרהל ביחמ אוה
ןיעוגעגו תוקקותשה התע ול ררועתיש יוארו ,ל"נכ לארששי~ץרא תניחבב
:תומימתבו תמאב היהיש רבדה רקעו .ותניחב יפל דחא לכ ,לארששי~ץראל

(א רדס הבר~תלהק) .'ודיב ותואת יצחו תמ םדא ןיא' יכ ,םינינע דוע הזבשיו
שי לבא .ל"נכ ול רסח דימת יכ ,םלועל ןוממב ונוצרו ותואת אלממ ןיאש אצמנ
.לופכ ןושל אוהש ,"ךל תופעות ףסכו" :(ב"כ בויא) תניחב ,הלופכ עפש תניחב
:(םיס אלו) הלופכ איהש רחאמ ,ונוצר אלמתנ עפשה הזבש אצמנ

אמ

א~םימיה~ירבד) תניחבב ,םיקסופה ילעב ידי~לע םיתפומ הששוע ךרבתי םשהםימעפל
הששענ ,ךכ היהיש קסופש ,'והיפ יטפשמ' ידי~לעש ,"והיפ יטפשמו ויתפמ" :(ז"ט
ןילבקמ ,אצויכו רתהו רוסאב קסופשכו ,קסופ~לעבל לבקתנש תמחמ יכ .תפומ
.ודי~לע םיתפומ ןיששענו ,ותעד ןילבקמ ,ןינע הזיאב קסופשכ ןכ~ומכ ,ותעד
:ונינפלש תורודב ויהש םינואגהמ ןירפסמש םיתפומה תניחב והזו

במ

םוקמב ןיעו) .ןוצר יהי ןכ ןמא :תובת~ישאר (ו"ט תומש) "ךאפר יי ינא יכ"
:(הז ןינע רואב רחא

גמ

רקעו ,דחפ םוש ול ןיא רובגה יכ .וילע םידחפ םילפונ בלה תושילחידי~לע
ירשק ךותל ץרו ,רבד םושמ אריתמ וניא ,קזח ובלש ימ וניהד .בלב אוה הרובגה
הזו .םידחפתמ םה בבל~יכר ,ךפהל ןכו .ובל ץמאו קזח ידי~לע רבגתמו ,המחלמה
ידי~לע יכ ,'וכו 'אריה' :י"שר שרפ ,"בבלה ךרו אריה שיא" :(כ םירבד) בותכש
:ל"נכ ,אריתמ אוה הז~ידי~לע ,בבל~ךר

דמ

וניה .(ט"פ םילהת) "יפב ךתנומא עידוא" :תניחבב ,םדא לש הפב הלותהנומאה
.הנומאל םיאב הז~ידי~לע םגו ,הנומא ומצעב והז ,הפב הנומאה ןירבדמש ידי~לע
וניאש יפ~לע~ףא ,תוסרוקיפאו הריפכ לש םירובדמ דאמ רהזל ךירצ הז תמחמו
רזוח אוהש קר ,םולשו סח ,רפוכ וניאו ןימאמ ומצעב אוהש וניה ;ובלמ םרמוא
,םהמ ץצולתמ אוהו ,םיסרוקיפא םהש ,םירחא םשב עמשש תוסרוקיפא ירבד רמואו
.הנומאל קיזמ הריפכ לש הזה רובדה יכ ,דאמ רהזל ךירצ הזמ םג ןכ~יפ~לע~ףא
,תוצלה ירבד רמול רוסא ,אוה ךורב ,ךרבתי םשה לע יכ ,רומג רוסא אוה םג
.קוחשש ךרדב ולפא

ןיעל ילבל דאמ דאמ ומצע קיחרהל ,תומוקמ המכב ונירבדבו םירפסב ראבמרבכו
םילודג ורבחש הריקח לש םירפסמ ולפאו ,איפוסוליפה םירקחמה ירפסב ללכ
יכ ,הנומאל דאמ םיקיזמ םה יכ ,דאמ קיחרהל ךירצ םהמ םג ,לארששי ינב וניחאמ
רקעו דוסיו לודג ללכ הזו .םישודקה וניתובאמ ונלבקש ונתנומאב ונל יד
תומכח םוש ילב ,תומימתב ךרבתי ותוא דבעל ,'וכו רשיו םת תויהל םשה תדובעב
.אל ללכ ללכ תוריקחו

לש תומכחה ולא לכ יכ .דאמ קיחרהל ךירצ ומצעב םשה תדובעב שיש תומכחמםג
קר םהו ,ללכ תומכח םניא ,םשה תדובעב תצק ןיליחתמו ןיסנכנהל שיש ,םלועה
תדובעמ םדאה תא דאמ ןיליפמ תומכחה ולאו .םילודג םילובלבו םיתוטשו תונוימד
.הששועש המב יוארכ אצוי אוה םא ,רתויב קדקדמו רקוחו בשוחש המ וניהד ,םשה
אב אוה~ךורב~שודקה ןיאו' ,תומלשב ותבוח ידי אציש ול רשפא יא םדו~רששב יכ
.(דנ ןישודק) 'תרשה~יכאלמל הרות הנתנ אלו ,(.ג הרז~הדובע) 'וכו 'אינורטב
יחו" :(ח"י ארקיו) רמאנ םהילע ,תורתי תורמחב םירימחמו םיקדקדמה ולא לעו
םה דימתו ,ללכ תויח םוש םהל ןיא יכ (:הפ אמוי) ,'םהב תומיש אלו' ,"םהב
ןיאו ,ןיששועש תווצמהב םתבוח ידי םיאצוי םניאש םהל המדנש תמחמ ,הרחש הרמב
וניא ומצעב אוהו) םהלש תורחש הרמהו םיקודקדה תמחמ הוצמ םושמ תויח םוש םהל
:(ללכ ארמח םוש רימחמ

ךירצ תומכחה לכ רחא ,תמאב תומכח עדויש ימ ולפא ,תומכחה לכ רחא,תמאבו
הזו .תומכח םוש ילב רומג תוטישפב תומימתב 'ה תא דבעלו תומכחה לכ ךילשהל
םכח ןיא תמאב יכ .ללכ םכח תויהל ילבל ,תומכחה לכבש הלודגה המכחה איה
אנמחר' יכ ,אוה רקעהו ,(א) 'ךרבתי ודגנ הנובת ןיאו המכח ןיאו' ,ללכ םלועב
:(:אפר ףד אצת רהז :וק ןירדהנס) 'יעב אבל

המ

שי ךכ~רחאו ,תמאה קידצל עסנל םימעפ המכ ןמצע םיניכמו םיצורש םדא~ינבןינעב
הששה לכ םיקנוי הנממו ,תימינפה הדקנ איה תבש יכ ,עד םיענמנו ,תועינמ םהל
(.דר ףד להקיו) רהזב בותכש ומכ ,הדקנה ביבס םילוגעה תניחב םהש ,םימי
:(ב"י םילהת) תניחבב ,הדקנה ביבס םיעשרה תא ןיכילומ תופלקהו .אבומכו
,תימינפה הדקנה לא םינפל ברקתהל םתוא םיחינמ םניאו ,"ןוכלהתי םיעשר ביבס"
יעשופ ולפא .ברקתהל הוקת םהל שי ןידע ,םילוגעה ךותב ןידע םהש ןמז לכו
הוקת ול שי ןידע ,םולשו סח ,ירמגל םילוגעה ןמ אצי אלש ןמז לכ לארששי
,םילוגעה ןמ ,םולשו סח ,ירמגל אצי רבכש ימ לבא תימינפה הדקנה לא ברקתהל
תניחב ,תבש תניחב אוה קידצהו .ללכ ברקתהל ול רשפא יא יזא ,םידמשמ ןוגכ
:אבומכ ,לכה םיקנוי ונממש ,תימינפ הדקנה

ומ

ונוממ ןתונש ןוגכ ,העש לכבו םוי לכב לארששימ דחאו דחא לכל שישפנ~תריסמ
וניהד .(ד"כ םירבד) "ושפנ תא אששונ אוה וילא יכ" ,שפנה אוה ןוממהו .הקדצל
ונתונו ןוממה לטונ ךכ~רחאו ,ןוממה חיורמש םדק תונכסו תועיגיב ושפנ רסומש
הרשש ייח) םלענה שרדמב אתיא הלפתב ןכו .ושפנ רסומ אצמנ ,ךרבתי םשה ליבשב
יכ .שפנ~תריסמ וניה ,'וכו "םויה לכ ונגרה ךילע יכ" ,תניחב איהש ,(:דכק ףד
סונל תולובחתו ,םילובלבהו תובשחמה םע הלודג המחלמו הלודג העיגי ךירצ
אצמנ ,םלענה שרדמב אבומכ ,'וכו 'ונגרה ךילע יכ' :רמאנ הז לעו ,םהמ חרבלו
:הזב אצויכ ןכו ,שפנ~תריסמ אוהש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts