לודג ךרכב :ול רמאת ךיקלא ןכיה ,םדא ךל רמאי םא' :תוניחב והזו;ליעל ךיש
םג ,הרז~הדובעו םילולג םיאלמש ,םש םגש (א קרפ תינעת ימלשורי) 'ימור לש
שקבל ליחתמשכ יזא ,םולשו סח ,םשל לפונשכ ללכהו .ל"נכ ךרבתי אוה רתסמ םש
אוה תופלקה תויח יכ .השדקה תויחמ ומצע תא היחמ אוה הזב ,ודובכ םוקמ היא
ונממ ןיעדוי ןיאש דע ,הרתסהה תילכתב םש ךרבתי םשה רתסנש המ ,הרתסההמ קר
םינפ~לכ~לע ןיעדויש אצמנ ,ודובכ םוקמ היא ןישקבמשכ ףכת לבא .ללכ ךרבתי
.'ודובכ םוקמ היא' ןישקבמ ןכ~לעו ,םלענו רתסנ אוהש קר ,ךרבתי ק"ולא שיש
םהש ,םותס רמאמ תוניחב אוה היא יכ .ותליפנ םוקמב ומצע היחמ ומצעב הזבו
ומצע תא היחמ אוה לבא .הרתסההמ אוה תופלקה תויחש קר ,םשמ תויח ןילבקמ
םוקמ היא ששפחמש ששופחהו השקבה ידי~לע ,ותליפנ םוקמב השדקה תויח תוניחבב
םוקמב וניהד ,המצעב השדקה לא ירמגל םשמ תולעל הכוז ךכ~רחאו .ל"נכ ודובכ
םלועל 'ה ךורב .ךרבתי ודובכ הלגתיש השדקה רקע יכ ,ךרבתי ודובכ תולגתה
:ןמאו ןמא

ךרדב רמאנש המ לכו ,'וכו ןמצע ןיראפתמה ולא :ליחתמה רמאמ םגו ,הרותהתאז)
םהו ,הזב הז םירושק םירמאמה ולא לכ יכ ,דחא לכה 'וכו ושקה ןוגכ ,'וכו
הדגאה ךותב (זע ףד תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבדב םירתסנו םיזמרמ
יעב יאו ,התעד אחידב יוה דכ הדוהי בר תא אריז יבר לאשש המ ,דאמ האילפה
,דאמ תובגששנ תואילפ םהו ,תולאש המכ ותוא לאשו ,'וכו אמלעד יללח לכ הנמ
אניע אלדמ אלוגנרת אמעט יאמ ,'וכו התבונג אכירא ארות אמעט יאמ :ןוגכ
רתסנו זמרמ םשו ,דאמ תולודג תואילפ םה םלכ םש תורמאנה תולאשה לכו ,'וכו
זמרמו ,הזל ןכ~םג ךיש התעד אחידבו החמשש ןינעב ליעל אבומש המו .ל"נה לכ
.התעד אחידב היהש תעב םש רמאנש ,ל"נה הדגאב ןכ~םג

רמאנש ,ל"נה הדגאב זמרמ ,"הלעל השה היאו" :קוספ לע הזה רמאמב אבומש המםג
לוכיבכ אוהש ,יונפה ללח תניחב דוס הז 'אמלעד יללח לכ הנמ יעב יא' :םש
,ךרבתי םשה ןכ~םג םש היהי אלש רשפא יא יאדוב תמאבו .ךרבתי ותוקלאמ יונפ
רמאמ תניחבמ תויח לבקמש ,ל"נה תניחב והז ךא .תויח לבקי ןכיהמ ןכ~םא יכ
ךיש ,'תבש ארי' הארי ןינעב ןמקל אבומש המ םג .'וכו תישארב תניחב ,םותס
.ל"נכ 'וכו םלכ ללוכש רמאמ שיו ,'וכו רמאמ הל שי הארי לכ יכ ,ןאכל ןכ~םג
אמעט יאמ :ל"נה הדגא לע ,הזל ןכ~םג ךיש החגשה ןינעב ןמקל אבומש המ םג
:(הז לכ רואב עמשל וניכז אלו .אניע ילדמ אלוגנרת

גי

לכו ,ךרבתי םשהל םעפ לכב חרוב אוהו ,ותוא ןיפדורש אצמנ ,םדאה לעןיקלוחשכ
לכב ךרבתי םשה יכ ךרבתי םשהל רתוי ותוא ןיברקמ ,רתוי וילע ןיקלוחש המ
,"AE@נה לואש העיצאו ,התא םש םימש קסא םא" :(ט"לק םילהת) תניחבב ,םוקמ
תא בירקהש' "בירקה הערפו" :תניחב הזו .ךרבתי םשהל חרוב םוקמ לכבש אצמנ
םתוא ותפידר ידי~לעש ,(אכ השרפ חלשב ,הבר~שרדמ) 'םימשבש םהיבאל לארששי
:ל"נכ ךרבתי םשהל רתוי וברקתנ

די

.םורמב הלעמל םיאנושש ול שיש וניה ,(ו"נ םילהת) "םורמ יל םימחולםיבר"
שיש םשכ' :(גק ףדבו :דמ ןירדהנס ןיע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו
:'הלעמלמ םירצ שי ךכ ,הטמל םירצ

וט

,םהמ ענמנ רבד םוש ןיא ולאכו ,תואלפנו תולודגב רקשב ןמצע ןיראפתמהולא
קר אוה םתקיניו םחכ רקע הנה רודה יגיהנמ םהש םהמ שיו ,םדיב לכהו
,שודק הפ םהל שיו ,הלעמב םילודג םייתמא םיקידצ שי יכ .םילודגה םיקידצהמ
:םלועבש רבד לכב 'ה דבעל םילוכי תמאב םהו ,תואלפנו תולודג רבדל םכרדו
ידי~לע םיניד ןיקיתממ םימעפלש' ,תונוכב אבומכו .םירבד ראשו היתשו הליכאב
םתליכא ידי~לע ןוידפ תוששעל ןילוכיש ,םייתמא םיקידצ שיו .'היתשו הליכא
הזמ ,שודקה םהיפמ אצויש םילודגה םיקידצה ולא לש תוראפתהה תמחמו .אצויכו
שממ ןכ םג ןמצע ןיראפתמו ,ףוקכ ןמצע םימדתמש ,םינרקש םיעובצ םיאצמנש ,אב
וניצמש ןיעכו .תמאה קידצה לש שודק הפמ אצויש ,תוראפתה לש תונושלה ולאב
'וכו "םליע תשק תא רבש יננה" :ןוילעה קושב אבנתמ היה הימריש ,םיאיבנב
,ךפהל שממ הז ןושלב אבנתמ היה ,רקש איבנ ,רוזע ןב היננחו ,(ט"מ הימרי)
.ל"נכ ושכע גהנתמ ןכ~ומכ (טפ ןירדהנס)

יכ .ל"נכ תואלפנו תולודגב םיכלוהש ולאכ םיקידצמ קר םתקיני רקעלבא
םהל ןיא ,םיבוט םיששעמו הלפתו הרותב ,תוטישפב 'ה ידבוע ,םיטושפ םיקידצמ
תוטישפב םיגהנתמו ,תולודג םירבדמ םניא ןמצעב םיקידצהש רחאמ ,חכ םוש
יפ~לע~ףאו .ךכ~לכ םהב הזיחא םהלש תולדגהו רקשהל ןיא ןכ~לע ,המת הדובעב
םישנא שיש ,אצמנש ומכ .הז ךרדב םיעובצ םינרקש ואצמיש תצק רשפא הזב םגש
חכ םהל ןיא הז לכ םע ,םיעובצ םהו ,םויה לכ ןילפתו תילטב םיפטעמ םיבשויש
.ל"נכ תולודגב ןיראפתמה ולא ומכ ךכ~לכ םלועה תועטהל

תניחב הזו ,הקדצ~ילעבמ שודקה ויפ רובד לבקמ ל"נה תמאה קידצהש ,עדיכ
,בל יבידנמ ויפ רובד לבקמ קידצהש "'ה אנ הצר יפ תובדנ" :(ט"יק םילהת)
רוצה יכפהה" :(ד"יק םש) תניחבב ,םימ תניחב איה הקדצו .הקדצ~ילעב וניהד
"ןבא בל" שי יכ ,"יבבל רוצ" :(ג"ע םילהת) תניחב הז 'רוצה' ,"םימ םגא
יכפהה" :והזו ,(ו"מ היעשי) "הקדצמ םיקוחרה בל יריבא" וניהד ,(ו"ל לאקזחי)
חכנ ךבל םימכ יכפש" :(ב הכיא) תניחב ,ךר בלל ךפהתנש וניהד ,"םימ םגא רוצה
בותכש ומכ ,םימ הקדצ ארקנ הז ליבשבו .הקדצל בדנתהל ךר בל וניה ,"'ה ינפ
ינפ לע ךמחל חלש" :(א"י תלהק) תניחב הזו ,"ןתיא לחנכ הקדצו" :(ה סומע)
הזו ,ל"נכ קידצה לש שודק הפ הששענ הקדצה ידי~לעו .הקדצב רמאנה ,"םימה
לש הפה הששענ הקדצ ידי~לעש ,'הקדצ וז' "ךיפב" :(.ו הנשה~שאר) תניחב
רוכבו ,"ול רדה ורוש רוכב" :(ג"ל םירבד) תניחב אוה קידצהו .ל"נכ קידצה
חכ שיש אב הזמו ,תועמשמ ינש ול שי שודקה ויפ רובדש וניה ,םינש יפ לטונ
רובדהש רחאמ ,םהלש רקשה לא םהירבד ךפהל ,םהמ קניל ל"נה םיעובצהל הקיניו
:ל"נכ םינש יפ תניחבב ,תועמשמ ינש ול שי ומצעב שודקה

יכ .םהילא םימדתמה םינרקשה ולא םיאצמנש המ תמאה קידצהל הבוט אוה תמאבלבא
:וניה ,קבי תניחב הששענ הקדצה ידי~לעו ,םיקידצל הקדצ ןינתונש םיעשר שי
.ל"נכ הקדצ תניחב אוהש ,םימב ורמאנ ולא תוניחב שלש לכו ,השדק הכרב דוחי
."דחא םוקמ לא םימשה תחתמ םימה ווקי" :(א תישארב) בותכש ומכ 'דוחי'
ומכ 'השדק' .'וכו "היח שפנ ץרש םימה וצרשי" :(םש) בותכש ומכ 'הכרב'
,םיפאונ םהש הקדצ~ילעב םיאצמנ הז תמחמו ."םיששדק םימ" :(ה רבדמב) בותכש
ןיגווז תניחב אוה השדקב קביה תניחבו .ל"נה קביה תניחבמ םיקנוי םה יכ
ןכ~לעו .ןלצל אנמחר ,ףואנ םלצא הששענו ,הקיניה תאז לקלקתנ םלצאו ,השדקד
,הקדצה ןמ שודקה ויפ רובד לבקמ קידצה יכ .קידצה לצא הער איה םהלש הקדצה
.ל"נכ םשמ לבקמש ,קידצה לש ויפ רובדל םגפ םרוג ,ל"נכ םלצא לקלקתנשכו
הקדצ םינתונה םיעשרה ולא יזאש ,ל"נה םינרקשה םיאצמנש המ הבוט אוה ןכ~לעו
םניאש םיינעב םלישכה' :איבנה הימרי רמאמכו ,םהל ןינתונו םהילא ןינופ
לוצנ יזאו ,(:זט אמק~אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,'םינגהמ
קר אוה ל"נה םינרקשה תקיני חכ רקע לבא .ל"נכ םהלש הקדצה םגפמ תמאה קידצה
הרותב םיקסועה ולאמ לבא ,ל"נכ תולודגב םיכלוהה ,םילודגה םיקידצה ולאמ
:ל"נכ חכו הקיני םהל ןיא ,תוטישפב םיגהנתמו דימת

ארמגה ןושל

אכירא ארות אמעט יאמ .יסיכ לכאד םושמ ,התבונג ירטוז אלמג אמעט יאמ
:יקב ישוכרכל יעבו ,ימגאב רידד םושמ ,התבונג

יעבו .םיצוקה וב וקבדי אלש ידכ ,רצק ובנז ךכיפל ,םיצוק .יסיכ הלכאד :י"שר
:םישותיה חירבהל .יקב ישוכרכל

אכירא ירותו התבונג ירטוז אלמג אמעט יאמ :הדוהי בר תא אריז יבר לאששוהזו
:(א"לק םילהת) תניחבב ,טושפה קידצה תוניחב הז 'אלמג' ,(:זע תבש) התבונג
וניאו ,תוטישפב גהנתמ אוה יכ ."ומא ילע למגכ תואלפנו תולדגב יתכלה אלו"
תולודג ויפמ אצוי ןיא יכ .הקיתש תניחבב אוה ותדובע לכו ,תולודג רבדמ
.'אלמג' תניחב והזו ,ומא ילע לומגכ קר אוהו ,תואלפנו

היעשיב) בותכש ומכ ,בנזה אוה ,רקש הרומו איבנ תניחב הז 'התבונג ירטוז'ו
םיקידצב קר אוה םתזיחאש ,רקשה יאיבנ תניחב ,םירקשמה םיעובצה ולא וניה .(ט
הזיחא םהל ןיא ,אלמג תניחב םהש ,םיטושפה םיקידצהב לבא .ל"נכ םילודגה
תניחב והז 'התבונג אכירא ירות' :והזו .ל"נכ 'התבונג ירטוז' והזו ,ךכ~לכ
וניה 'התבונג אכיראו' .ל"נכ "ול רדה ורוש רוכב" :תניחב ,םילודגה םיקידצה
.ל"נכ םלצא קר אוה ,בנזה אוהש ,רקשה הרומו איבנה תקיני רקעש

תניחב םהש ,םיטושפה םיקידצה ולאש וניה ,'יצוק ילכאד םושמ' :בישהשוהזו
הנשושה תא םיבבוסה ,םיחוחהו םיצוקה תא םילכמו םילכואש 'יצוק ילכא' ,אלמג
ויתותפשש" :(ה םירישה~ריש) תניחב ,שודקה רובדה תניחב הז הנשושו .הנוילעה
,םיחוחה לכ םילכמו הלילו םוי הדובעו הרותב םיקסוע םה יכ .'וכו "םינשוש
הקיני םהל ןיא תומימתב הטושפ הדובעמ יכ .שודקה רובדהמ הקיני םהל היהי אלש
םתגהנהש רחאמ ,םדי~לע םהלש רקש גהנלו םהילא תומדתהל םילוכי םניא יכ .ל"נכ
.ל"נכ תוטישפבו תומימתב קר

'ימגאב ירידד' .'יקב ישוכרכל יעבו ימגאב ירידד םושמ ,התבונג אכיראירותו'
"םימ םגא רוצה יכפהה" :תניחבמ ,הקדצ~ילעבמ שודקה םהיפ רובד םילבקמש וניה
ןיכירצש ,ל"נה ק"בי תניחב יקב 'ישוכרכל יעבו ימגאב ירידד' והזו .ל"נכ
הער םרוגו ,ל"נכ קביה םגפנ םלצא יכ ,םיעשר ןינתונש הקדצה לש קביה שרגל
םהמ קנויש המ הלודג הבוט אוה ןכ~לעו .ל"נכ םהמ ויפ רובד לבקמש קידצהל
ןתוא ןילישכמ יכ .ןמצעמ םיעשרה ןישרגמ הז~ידי~לעש ,בנזה אוהש ,'וכו איבנה
:ל"נכ ,םיקידצה ןילוצנו ,הקדצה םהל ןינתונו םהילא ןינופש ,ל"נה םינרקשב

זט

םא~יכ ,םימשה ןמ ףכת ול ןינתונ ןיא ,הסנרפ שקבמ םדאהשכ המ ינפמ:ושקה
,'וכו רצקלו ששרחלו האובת ערזל ךירצ הזש ;ותבס יפל דחא לכל ,תובס ידי~לע
,ףכת ול ןינתונ אל המלו ,הזב אצויכו ,םש ותסנרפ ךרצ אצמלו עסנל ךירצ הזו
.ןמזמ ,ותסנרפ שקבמש העשב

בותכש ומכ ,(א) ךלמה ידי~לע לבקל ןיכירצ לארששי לש הסנרפה לכש ,עד:ץורתהו
אוה תנא הב אלכל ןוזמו 'וכו ףקתו הבר יד תיזח יד אנליא" :(ד לאינד) ךלמב
דובכ ינפלו" :(ו"ט ילשמ) תניחבב ,הונע ידי~לע אוה תוכלמה רקעו ."אכלמ
;תוכלמה ךרד ןכ יכ ,אקיד הונע ידי~לע אוה תוכלמה תלדגו דובכ רקעש ,"הונע
םקש העשב םוי לכבש ומכ .ותלדגו ודובכל הונע םידקיש ,ךירצש ,םעפ לכב
וניא וינפ םגו ,םיטושפ םישובלמב שבלמש ,תונטקב אוה ןידע יזאש ,ותטממ
,דובכ ידגבב שבלתמו ומצע הפימ ךכ~רחאו ,הציחרה םדק ןידע תוכזו תוחצב
:(:בכ אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכו .ךלמה ךרדכ ותלדגב טשפתמו
ןיא יכ .יפד םוש וב היה אלש ינפמ ,לואש לש ותוכלמ הכשמנ אל המ ינפמ'
חוזת םאש .וירוחאמ היולת םיצרש לש הפק ןכ~םא~אלא רובצה לע סנרפ ןינממ
,ל"נכ הונע ידי~לע תוכלמה רקע יכ .'ךירחאמ ךלכ :ול םירמוא ,וילע ותעד
.ל"נכ רתויב ותוכלמ טשפתמ ,רתויב הונע ךלמהל שיש המ לכו

הברהש ,האובת ןוגכ ,םירורב ונממ הששענ ,ל"נכ ךלמה ידי~לע ןוזמהךשמנשכו
ררבתמש דע ,ם"וכע הנממ ןילכואו ,דוע ררבתמ ךכ~רחאו ,תומהב ןילכוא הנממ
,רפש ירמא םהמ ןיששענו ררבתמש דע ,םירורב שי הליכאהב םגו .לארששיל הנממ
תוחכב ךרבתי םשה ןידבועו ןיללפתמו ,ףוסו הלחת םהילע ןיכרבמש תוכרב וניהד
,ךלמ ינדעמ ןתי אוהו ומחל הנמש רשאמ" :(ט"מ תישארב) תניחב הזו .הליכאה
איהש הסנרפה וניהד ,'וכו 'ומחל הנמש' ."רפש ירמא ןתונה החולש הליא ילתפנ
:וירחא ביתכ ףכת ןכ~לעו ,ךלמה ידי~לע התוא ןילבקמ יכ ,'ךלמ ינדעמ' תניחב
,אצויכו תולפתו תוכרב לש רפש ירמא וניהד ,'רפש ירמא ןתונה 'וכו ילתפנ'
,תרטק תניחב םה םירורבה ולאו .ל"נכ ךלמ ינדעמ לש םירורבה ןמ ןיששענש
.םירורב תניחב איה תרטקש ,עודיכ

תוארל ןילוכי םגו ,ךלמהל הרטע הששענ ,ךלמ ינדעמ ןמ ןיששענש רפש ירמאולאמו
ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ" :(ג םירישה~ריש) תניחב והזו .הרטעה תאז
הרטעה תוארל וניה "ובל תחמשש םויבו ותנתח םויב ומא ול הרטעש הרטעב ,המלש
הז ,ךלמה םע רפש ירמאה ןירבחתמש תורבחתה יכ .ותנתח םויב הששענש ךלמה לש
וניהד ,םיתפשה ןחש "ךלמ והער ויתפשש ןח" :(ב"כ ילשמ) תניחבב ,הנתח תניחב
:והזו ."ותנתח םויב" והזו תוער תניחבב ךלמה םע ןירבחתמ ,רפש ירמאה
חמשי תרטקו ןמש" :(ז"כ ילשמ) תניחבב ,תרטק תניחב הז "ובל תחמשש םויבו"
םה ,ל"נכ הרטעה הששענ םהמש ,ל"נכ רפש ירמא הששענ םהמש םירורבה יכ ."בל
םא" התיה איהש ,הוח תניחב וניה "ומא ול הרטעש" :והזו .ל"נכ תרטק תניחב
,(ג"ק םילהת) םימחרו דסח יכרטעמה :תובת~ישאר הוח יכ (ג תישארב) "יח לכ
וניהד ,"ךידע בוטב עיבששמה" :תניחב ידי~לע הששענש ,ל"נה הרטעה תניחב וניה
.(רסח רקעהו) .ל"נכ ךלמ ינדעמ תניחב

הניזחת ויפיב ךלמ" :(ג"ל היעשי) תניחבב ,ךלמה תא תוארל ןיכירצש ללכהו
ול ןינתונ ויה םאו .תונטק תעשב אלו ,ותלדגו ויפיב אוהשכ וניהד ,"ךניע
ןוגכ ,תונטק תעשב ךלמה תא האריש רשפא היה ,ןמזמ םחל ,דימו ףכת ותסנרפ
אצויכו וירוחאמ היולת םיצרש לש הפקש ומצע תא בשחמו ומצע תא ןיטקמש העשב
.םידחימ םיתעב האבש אצמנ ,םיבובס ידי~לע הסנרפה ןינתונש ושכע לבא .ל"נכ
תא תוארל אובי אל ןכ~לעו .וילא הסנרפה אצתש דע ,דחימ תע הכירצ הבס לכל יכ
,דחימ תעב קר ,ףכת הסנרפה ול ןינתונ ןיא יכ ,ל"נכ ויפיב קר ,ותונטקב ךלמה
הסנרפה ידי~לע יכ .'וכו 'ויפיב ךלמ' :תניחבב ,ויפיב קר והארי אלש ןפאב
ךילא לכ יניע" :(ה"מק םילהת) קוספב זמרמ דוסה הזו .ל"נכ הרטעב ךלמה ןיאור
'וכו 'לכ יניע' .'וכו "ךדי תא חתופ ,ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו ורבשי
םלכא תא םהל ןתונ התאו ,ורבשי ךילא לכ יניע" :וניה ,ל"נה אישקה והז
:ץורתהו .ל"נכ ותעב קר ,ףכת ןינתונ ןיאו ,הסנרפ לע ןישקבמש וניהד ,"ותעב
:(םיס אלו) "ןוצר יח לכל עיבששמו ךדי תא חתופ"

זי

הרקיו הלודג תבש תושדקו תולעמ יכ ,תבשב בל בוטו חמשש תויהל דאמ רהזלךירצ
ןוכנו יוארו .םש ןיע ,ותלחתב השדקה רעשב "המכח~תישאר"ב טרפבו ,אבומכ ,דאמ
םש םירמאנה םירבדה לכ לע בטיה ובל םוששלו ,ל"נה רעשב "המכח~תישאר"ב דמלל
תשדקמ םירקי םייטרפ םירבד המכ םש שי יכ .שדק~תבש תולעמו תשדק ןינעב
ןבהו ,ומצע ינפב רבד אוה תבש לע םש רמאנה הלעמו ןינע לכ יכ .תבש תולעמו
.יוארכ המוצעו הלודג החמששב תבש לבקל ובל בהלתיש ידכ ,בטיה םש

םע האריה היהיש רשפא לחב יכ ,תעד םע וניהד ,תומלשב האריההז~ידי~לעו
תמחמ אוה תוליסכה רקעו ."ךתלסכ ךתארי אלה" :(ד בויא) תניחבב ,תוליסכ
הימרי) באומב בותכש ומכו .םלש תעדה ןיא דובעשה ידי~לע יכ ,לחב שיש דובעשה
.'וכו "וב ומעט דמע ןכ~לע ,ךלה אל הלוגבו 'וכו וירוענמ באומ ןנאש" :(ח"מ
תולגו דובעש ידי~לע יכ ,(:בי הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו
תעדה יזא ,תולגו דובעש ןיאו תורח שישכו ,תורח אוה תבשב לבא .לבלבמ תעדה
היעשי) תניחב ,תבש לש החמששהו גונעתה ידי~לע - תורחה רקעו .ל"נכ םלש
םש) תניחבב ,תורח הששענ הז~ידי~לעו .תבשב רמאנה ,"'ה לע גנעתת זא" :(ח"נ
תעדה ,תורח שישכו .תורחל ןיאצוי החמשש ידי~לעש ,"ואצת החמששב יכ" :(ה"נ
זא יכ ,(ט ןוקת רהז~ינוקת) תבש ארי תניחבב ,יוארכ האריה יזאו ל"נכ תומלשב
הזבו .ל"נכ דובעשה תמחמ תוליסכה רקע יכ ,לחה ימיב שיש תוליסכ ילב האריה
ידי~לע יכ ,המודכו רשמ םימעפל םיאריש המ וניהד ,תולופנה תואריה ןילעמ
תורח שי הז~ידי~לעש ,החמשה ידי~לע תבשב אוה תעדה רקעו .ןתוא ןימירמ תעדה
:ל"נכ תומלשב תעדה יזאו

הגאדו תובצע םוש תוארהל ילבלו ,שדק~תבשב הלודג החמשש גהנל ךירצש,ללכהו
הליכא ןה ,גונעת ינימ לכב תבש יגונעתב תוברהלו 'ה לע גנעתהל קר .ללכ
,שדק ולכ ,תוינחור הלכ איה תבש תליכא יכ .לוכיש המ יפכ םישובלמ ןה ,היתשו
,ונ ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמכ ,לח תליכא ןמ ירמגל רחא םוקמל הלועו
:(םש מ"קמבו חיר ףד להקיו רהז ןיעו ,זער ןמיסבו

וניאש המ ןכ~םג םהב אצמנש ףאו ,ןיששועש תובוטה לע טיבהל ךרבתי םשהךרד
(א) ."בקעיב ןוא טיבה אל" :(ג"כ רבדמב) בותכש ומכ .הז לע לכתסמ וניא ,בוט
בוט וניאש המ אקוד וב אצמל ,הערל ורבח לע טיבהל ול רוסא םדאהש ןכש~לכמ
הזלו .בוטה לע קר טיבהל ביחמ ,אברדא קר ,ורבח תדובעב םימגפ אצמל ששפחלו
.החגשהב ותוא גיהנמ יזא ,בוט הששוע םדאהשכ יכ .החגשהו עבט שיש הלודג הבוט
םוש ול עיגהל לוכי היה אל החגשהב ותוא גיהנמ היה םאו ,בוט וניא אוהשכו
.עבטה יפ~לע תובוט ול היהיש תויהל לוכיו ,עבטה לע ותוא חינמ יזא ,הבוט
האור היהשכ יכ .ירמגל החגשהה לטבתתש רשפא היה ,החגשה קר היה אל םאו
לבא .ירמגל החגשהה ריסמ היהו ,סעוכ היה ,יוארכ גהנתמ םדאה ןיאש ,ךרבתי
ןיא תמאבו .ל"נכ וילע חיגשמ ,בטומל רזוח אוהשכו ,עבטה יפ~לע וחינמ ושכע
הזו ,ךרבתי ותחגשה איה עבטה םג תמאב יכ .החגשהו עבט והמ ןיבהל ןילוכי ונא
:ךרבתי ותחגשה איה תמאבש עבטה וניהד ,דחאכ םירבד ינש ןיבהל םדאל רשפא יא

חי

שבולו ,ללכ יואר וניאשכ איעבמ אל .םלועה גיהנהלו םסרפמ תויהל הלודגהנכס
תונכס םהילע שי ,רודה ילודג ,תמאב םשה ידבוע ולפא קר ,ולש וניאש תילט
םא ולפא ,החיצר לע רבעיש ,דאמ קוחר טושפ שיא יכ .םלועה תגהנהב תוארונ
,וזכ הואתל ,םולשו סח ,עיגמשכ ולפאו .הזל הואת ול ןיא יכ ,רשכ שיא וניא
רבעי אל ,רבעי םא ולפאו הזל תועינמ המכ ול שיו ,ודיל אב וניא ,ןלצל אנמחר
תגהנהב לבא .וימי לכ תחא םעפ קר רבעי אלש בורקו ,תוקוחר םיתעל םא~יכ
,םעפ לכב חצרו ףאנו בנג שממ רבעל םילוכי ,ןישדחמש אתירואד ןישודחבו םלועה
:(א) ןלצל אנמחר ,עגר לכב

טי

יכ .ללכ תומכח םוש ילב ,רומג תומימתב םשה דבעל קר אוה תומלשהו תילכתהרקע
תומכ רבד לכ תעדל קר אוה אבה םלועהו תילכתה רקעש ,םירמואש םירקחמ שי
.אוהה םוקמב דמוע המ ינפמו ותוהמ עדיל ,אוהש ומכ בכוכה עדיל ןוגכ ,אוהש
לכששמה רבדהו ומצעב לכשהו ליכששמה חכה וניהד ,לכשו לכששמו ליכששמ שי יכ
לכשהו לכששמהו ליכששמהמ דחא הששענ היהיש ,םלצא אבה םלועהו תילכתה והזו
תילכתה והזש ,תולכששמה גישהלו רקחל הזה םלועב הז לע םהימי םילבמ םהו
םהל ןיא ,ףוגב ןישבלמש הזה םלועבש קר .םתעדל אבה םלועה ומצעב והזו ,םלצא
.הזמ דאמ וגנעתי ,ףוגהמ וטשפתיש אבה םלועבו ,תוריקחה ןמ ךכ~לכ גונעת
.םהלש תוינוציח תומכחו תוריקח ידי~לע אוה תילכתה תגשה רקע ,הערה םתעדלו

דבעל ,תויששעמ תווצמו הנומא ידי~לע קר אוה תילכתה תגשה רקע ונלצא תמאבלבא
,ןיכוזש המל ןיכוז ומצעב הז~ידי~לעו .תוטישפבו תומימתב הרותה יפ~לע םשה
רקעש "'ה תארי המכח תישאר" :(א"יק םילהת) בותכש ומכ ,'וכו 'התאר אל ןיע'
.המכחהל האריה םידקהל ךירצש ,'ה תארי קר אוה המכחה תמידקו תישאר

טעמ יתמ קר ,תילכתה וגישי אל ןכ~םא יכ .םולשו סח ,םתעדכ רבדה ןיאשעדתו
םהל ןיאש ,ךרעה ינטק וששעי המו .םיפוסוליפ לכשש~ילעבה וניהד ,דאמ טעמ
םה וגישי ךיא ,םלועה רקעו בר םהש ,תולכששמה תעדל ,תוריקח רקחל הזכ לכשש
.תילכתה תא

םשה~תארי וניהד ,אקיד תומימת ידי~לע קר אוה תילכתה תגשה רקע תמאבלבא
תא ,עמשנ לכה רבד ףוס" :(תלהק ףוס) והזו .רומג תוטישפב תויששעמ תווצמו
וילע ,ךלמה המלשש וניה ."םדאה לכ הז יכ ,רומש ויתוצמ תאו ארי םיקלאה
ידי~לע קר אוה ,רבד ףוס תניחב אוהש ,תילכתה תגשה רקעש ,ונתוא דמלמ ,םולשה
לכה רבד ףוס" :והזו .תוטישפב ויתווצמ רמשלו 'ה תא האריל ,תוטישפו תומימת
האריל ,תוטישפו תומימת תניחב והזש ,"רומש ויתוצמ תאו ארי םיקלאה תא ,עמשנ
"םדאה לכ הז יכ" :םיסש הזו .ל"נכ תוטישפב 'וכו אדבעב ויתווצמ םיקלו 'ה תא
אוה רקעש רחאמ ,תילכתה תא הז~ידי~לע גישהלו םיקל םדא לכ לוכי הז יכ וניה
:םיקל לוכי םדא לכ הז יכ ,תילכתה גישהל םדא לכ לוכי ןכ~לע .'וכו "ארי םיקלא תא"

סח ,תומכחה ירפס דמללו ,םולשו סח ,רקחמ תויהל דאמ לודג רוסא אוהתמאבו
.תומכח עבשה דמלל ,הזב ומצע סינכהל לוכי אוה ,דאמ לודגה קידצה קר .םולשו
.םש לפל לוכי ,םולשו סח ,וללה תומכחה ךותב סנכנש ימ יכ

הזה ףגנה ןבאה ידי~לעש ,קלמע תניחב איהש ,המכחו המכח לכב ףגנ ןבא שייכ
בותכש ומכ ,רקעב רפכו רקחמו ףוסוליפ היה קלמע יכ .םולשו סח ,לפל ןילוכי
ול ןיאו ,תומכח יפ~לע גהונ קר אוהש וניהד ,"םיקלא ארי אלו" :(ה"כ םירבד)
םיק ראשנו ומצע קיזחמ אוה ,תומכח עבשה ולאב סנכנשכ קידצה לבא .ללכ הארי
עבש" יכ ."היחי ותנומאב קידצו" :(ב קוקבח) תניחבב ,הנומא ידי~לע ודמע לע
,תומכח עבשה ולא ךרד ךלוה לודגה קידצהש וניה (ד"כ ילשמ) "םקו קידצ לופי
לבא ,ל"נכ קלמע תניחב ,ףגנ ןבאה ידי~לע לפלו קילחהל ןילוכי םשש יפ~לע~ףאו
"םקו קידצ לופי עבש" :הזו .ל"נכ הנומא ידי~לע םקו ,לפי עבש קידצה
,םולשו סח ,ןילפונ ודי~לעש ,תומכח עבשה לש ףגנ ןבאה אוהש ,קלמע תובת~יפוס
.ל"נכ הנומא ידי~לע םקו ,לופי עבש קידצה ךא

יכ קלמע תמחלמב ,"הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש) ונבר השמב בותכשהזו
יהיו" :הזו .ל"נכ תוריקחהו תומכחה וניהד ,קלמע תא שילחה הנומא ידי~לע
ומכ ,הנומא תניחב םהש תויששעמ תווצמ תניחב וניה 'וידי' ."הנומא וידי
,תויששעמ תווצמו הנומא ידי~לעש ."הנומא ךיתוצמ לכ" :(ט"יק םילהת) בותכש
ןששירפ' :םגרתש ומכ ,הלפת הז הנומאו .ל"נכ ושילחה ,קלמע תניחב ךפה םהש
יפ~לע םיכלוה םהש ,תוריקחהו תומכחה ןילטבתנו ,עבטה הנשמ הלפתה יכ .'ולצב
תניחבב ,ךרבתי ותודחאב תללכנ הלפתה היהתש ,ונלצא תילכתה רקע והזו .עבטה
והזו ,לוכיבכ ,דחא ךרבתי םשהו הלפתהש ,"ךיקלא אוהו ךתלהת אוה" :(י םירבד)
:תמאב תילכתה רקע

לכש ,םהלש תוסרוקיפאו תומכח יפ~לע הלכ הרותה לכ םישרפמ םירפוכהוםירקחמהו
.לכששו הרוצ יפ~לע לכה םישרפמ ,הרותב םיבותכה תויששעמ תווצמ ולפאו ,הרותה
הרוצהו לשמנה לע קר םיזמרמ םהש םירמוא ,הרותב םיבותכה תויששעמ איעבמ אל
םישרפמ ,הרותב םישרפמה תויששעמ תווצמ ולפא אלא ,םהלש תוילכשש וניהד ,דבל
והזו .ירמגל וטושפב םירפוכו ,םהלש תומכחו תוילכשש לע קר םיזמרמ םהש לכה
היהש' ,(אצת י"שרב אבוהו אמוחנת) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחב
הב הוטצנש ,הנושאר הוצמ איה הלימ יכ .'הלעמ יפלכ קרוזו תולימ ךתוח קלמע
,םירפוכהו םיפוסוליפה תניחב אוהש ,קלמעו .םינימאמל שאר היהש ,וניבא םהרבא
תולימ ךתוח' :והזו .ל"נכ דבל תוילכשש לע לכה שרפמו תווצמה לכב רפוכ אוה
םה יכ .לכשה לא הלעמ יפלכ הקרוזו ,הלימ תוצמב רפוכש 'הלעמ יפלכ קרוזו
ימ ירשא .ל"נכ תווצמה תויששעב םירפוכו ,דבל תוילכשש לע קר לכה םישרפמ
וידי יהיו" :תניחב ,הנומא ידי~לע ותענכה רקע ןכ~לעו .ללכ םהמ עדוי וניאש
:ל"נכ 'וכו "הנומא

.(הזמ תוטמשהב ןיעו ,ומצעב שודקה ויפמ יתעמש אל הרותה תאז)

כ

י תוא ,הבירמ ,שדח ב"אל ךיש

יכ וניה .םנמז םדק םימסרפמ ןיששענ הז~ידי~לע ,םלועב שיש תקלחמהידי~לע
,םלועב םסרפתיש דע המהמתהלו תוהשל ךירצ אוה ,םשה תדובעב סנכנ דחאשכ
דספהו קזה םימרוג םה הז~ידי~לעו .ונמז םדק םסרפתנ תקלחמה םגפ ידי~לעו
הצור הז היהש ,םשה תדובעל ךרדהל םג וא ,ונמז םדק םסרפמ הששענש ,הזה שיאהל
לודג םגפה ןיאש ,םימעפלו .תקלחמה ילעבל התימ ןימרוג יזאו ,םלועב תולגל
.תוינע ןימרוג יזא ,ךכ~לכ

השא ופגנו ודחי םישנא וצני יכו" :(א"כ תומש) קוספב הרותב ראבמ דוסההזו
,ןוירה תניחב אוה ךרד הזיאל סנכל ליחתמשכ יכ .'וכו "הידלי ואציו הרה
אוה קר ,םלועב ךרדה הז הלגתנ אל ןידע יכ ,רובע תניחבב םש םלעתהל ךירצו
המכח ךרדב" :(ד ילשמ) תניחבב ,ןוירה תניחב אוה יזאו ,ותולגל םשל סנכנ
רבע ומכ םש ומצע םמחל ,המהמתהלו םש תוהשל ךירצו ,ןוירה תניחב ."ךיתירה
.םלועב ךרדה הז תולגל ,םלועה ריואל אציש ,ןמזה עיגיש דע ,ומא יעמב
.ל"נכ תקלחמ ידי~לע הששענ הז םגפו .לפנ תניחב הז ,ונמז םדק אצוישכו

הרה השא ופגנו" :הז~ידי~לע ,תקלחמ וניה "ודחי םישנא וצני יכו" :תניחבהזו
םילפנ תוניחבב םהש ,םנמז םדק ןיששענש םימסרפמה תניחב וניה "הידלי ואציו
שרפ "ןוסא היהי אל םא" :הזו .ל"נכ םגפה יפל ,ינע וא התימ םשנעו ,ל"נכ
תוניחב אוהש ,ומצעב המכח ךרדה תא ולקלקיו ודיספי אלש וניה .השאב :י"שר
ואציו ומסרפתנש ,ןמצעב םישנאה וניהד ,םילפנה ודיספי קר ,ל"נכ הרה השא
יתש שי ,םילפנ תלפמש דע התוא ןיפגונשכ ,הרה השאבש ומכ יכ .םנמז םדק םלועב
ואציש ידי~לע םתוא תלפמש ,םדבל םילפנה תדספמ איה םימעפלש וניהד ,תוניחב
ןכ~ומכ הקלתסנו הז~ידי~לע תקוזנ המצעב הרה השאה םג םימעפלו ,םתע אלב
םהש ,םנמז םדק ומסרפתנש ,ןמצעב םישנאה ןידספנ םימעפלש וניה .ל"נה תוניחבב
ןילוכיו ,דבל םילפנה קר ,ומצעב המכח ךרדה קלתסנ אל ןידע לבא םילפנ תניחב
דספנ םימעפלו .ל"נכ הרה השא לשמב ומכ ,ל"נה ןוירה תניחבב םש רבעתהל םירחא
תניחבב םשל סנכל לוכי וניא רחא שיא ולפאש ןפאב ,ומצעב המכח ךרדה םג
יפלו .ל"נכ הרה השאה תתימ תניחב הזש ,םלועל ךרדה הז איצוהלו תולגל ,ןוירה
"שנעי שונע" ,'השאב' "ןוסא היהי אל םא" ,הרותב שרפמש ומכ .שנעה ןכ ,םגפה
היהי םאו" .ל"נכ ךכ~לכ לודג םגפה ןיאשכ הששענש ,תוינע וניה ,'ןוממב'
תחת שפנ תתנו" :יזא ,ל"נכ ומצעב ךרדה םג דיספהל ומרגש ,'השאב' "ןוסא
:ונליצי 'ה .ל"נכ התימ וניה ,"שפנ

אכ

ךירצו ,הז לע םיפצמו םילכתסמה ,םיעודיה ולא שי יזאו ,הרות~ישודחןישדחמשכ
הששענ הזו רז ברקתי אלש ידכ ,םהירחאלו םהינפל םדימעהל ,ליח~ישנא דימעהל
,ךכ~רחאו שדחמש שודחה םדק םיקסופ דמלל ךירצש ,םיקסופה דומל ידי~לע
תדרוי הרותהו .םהירחאלמו םהינפלמ ליח~ישנא תניחב ןיששענ הז~ידי~לעו
ולא םילוכי םניאו ,ןיז~ילכה םע םידמוע ליח~ישנאה יכ ,חטבל םהיניב תכלוהו
:ברקתהל ל"נה

בכ

תודובעב ונמצע ןיעגימ ונא המכ אלה יכ הברה םלועה םיעוט הענכההןינעב
הענכהה היהיש רשפא יא ןכ~םאו ,תולדגד ןיחמל תונטקד ןיחממ תאצל ידכ הלפתבו
ןכ~לעו .תעד הזב שיש חרכהב ןכ~לעו ,תונטקל סנכנ אוה ןכ~םא יכ ,תוטישפב
היה אוה ,םולשה וילע ,ונבר הששמ קר ,יוארכ ונע תויהל לוכי םדא לכ ואל
,הכרבל םנורכז ,וניתוברו .(ב"י רבדמב) "המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ ונע"
הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הפנח יוארכ וניאש הונעל וארק
:הענכהב ול רמאו ,היננח רקש~איבנה דגנ ונע היהש ,איבנה הימרי לע (:אמ
'וכו ףינחמה לכ' :הז לע ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו ;'ה הששעי ןכ ,ןמא
:'וכו 'ונב דיב לפונ ףוסל

גכ

םיפטוח יזא ,םידקרמו םיחמשש םדא~ינבשכ םימעפלש ,לשמ יפ~לע .החמשהןינעב
לוחמ ךותל וחרכ~לעב ותוא םיסינכמו ,הרחש הרמו תובצעב אוהש ,ץוחבמ דחא שיא
ןינעב שי ןכ ,ןכ~םג םהמע חמשש היהיש וחרכ~לעב ותוא םיחירכמו ,םידקרמה
הלעמ לבא .דצה ןמ םיקלתסנ םירוסיו הרחש הרמה יזא ,חמשש םדאשכ יכ .החמשה
,החמשה ךותב ןכ~םג התוא סינכהל ,אקוד הרחש הרמה רחא ףדרל ץמאתהל הרתי
ןירוסיה לכו הרחש הרמה ךפהיש .החמששל ךפהתת המצעב הרוחש הרמהש ןפאב
תוגאדה לכ ךפהמ הודחהו החמשה לדגמ זאש ,החמשה ךותל אבה ךרדכ ,החמששל
התוא סינכמו הרחש הרמה ףטוחש אצמנ .החמששל ולש הרחש הרמהו תובצעהו
.ל"נה לשמכ ,החמשה ךותל החרכ~לעב

ןוגיהש "החנאו ןוגי וסנו וגישי החמששו ןושששש" :(ה"ל היעשי) תניחבהזו
דצה ןמ דמעל החנאו ןוגיה ךרד החמשה תעב יכ ,החמשה ןמ םיסנו םיחרוב החנאו
אקוד םתוא סינכהל ,םעיגהלו םגישהלו ,אקיד םהירחא ףדרל ךירצ לבא ,ל"נכ
החמששו ןושששהש 'וכו "וגישי החמששו ןושששש" :והזו .ל"נכ החמשה ךותל
םתוא סינכהל ,החמשה ןמ םיחרובו םיסנ םהש ,החנאו ןוגיה תא וספתיו וגישי
םיצור םניאש ,ארחא~ארטסה םהש החנאו ןוגי שי יכ .ל"נכ החמשה ךותל םחרכ~לעב
חירכהל ךירצ ןכ~לע .החמשה ןמ םיחרוב םה ןכ~לעו ,השדקה לא הבכרמ תויהל
:ל"נכ ,םחרכ~לעב החמשה וניהד ,השדקה ךותל םתוא

דכ

.וחכ לכב הרחש הרמהו תובצעה קיחרהל רבגתהלו ,דימת החמששב תויהל הלודגהוצמ
ינימ הרששע שי יכ .החמשה לוקלקמ קר ןיאב םלכ ,םדאה לע ןיאבה תאלוחה לכו
יכ 'וכו רוששע ילע" :(ב"צ םילהת) בותכש ומכ ,החמשש תניחב םהש הניגנ
ינימ הרששע ךותב ןיאב הניגנ ינימ דוי ולאו .'וכו "ךלעפב 'ה ינתחמשש
תניחב איהש ,החמשהב םגפו לוקלק שישכ ןכ~לעו .(א) ןתוא ןייחמ םהו ,ןיקפד
ןילקלקתנש ,ןיקפד ינימ דויה ןמ תאלוח ןיאב הז~ידי~לע ,הניגנ ינימ דוי
םילולכ תאלוח ינימ לכ יכ .ל"נכ החמשה םהש ,הניגנ ינימ דויה לוקלק ידי~לע
לוקלק יפכו .הניגנ ינימ דויב םילולכ םינוגנ ינימ לכ ןכו ,ןיקפד ינימ דויב
לכש ,הזב וכיראה םיאפורה ימכח םגו .ל"נכ תאלוח אב ןכ ,ןוגנהו החמשה
.הלודג האופר אוה החמשהו ,תובצעו הרחש הרמ ידי~לע תאלוחה

הכס ימלשורי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ~לעו ,דאמ החמשה לדגתתדיתעלו
תויהל אוה~ךורב~שודקה דיתע' :(אי השרפ ינימש הבר~שרדמבו הברעו בלול קרפ
ךרבתי אוהו ,םיקידצל לוחמ הששעיש וניהד ,'אובל דיתעל םיקידצל הלוח שאר
,וניתובר ושרדש ומכ ,הלוח לש ויתושארמ הלעמל הניכש יכ ,הלוח שאר היהי
הלוחהל ןיא יכ ."יוד ששרע לע ונדעסי 'ה" :רמאנש ,(מ םירדנ) הכרבל םנורכז
תאלוחה לכ ןקתתי החמשה ידי~לע דיתעלו .ותוא היחמ הניכשה קר ,תויח םוש
איה החמשה יכ ,ל"נכ לוחמה שאר וניהד ,הלוח שאר ךרבתי םשה היהי זאו ,ל"נכ
יכ ,ל"נכ הווח ןידוקרהו החמשה ןיארקנ הז ליבשבו .ל"נכ הלוחה ןוקת תניחב
:ל"נכ תאלוחה ןוקת םה

םדאה עבט יכ .דימת חמשש ךא תויהל ,תוחכה לכב דאמ רבגתהל ךירצש,ללכהו
,םירוסי אלמ םדא לכו ,ןמזה ירקמו יעגפ תמחמ תובצעו הרחש הרמל ומצע ךשמל
לכב ומצע תא חמשלו דימת החמששב תויהל לודג חכב ומצע תא חירכהל ךירצ ןכ~לע
אוה הז לכ םע ,דאמ בוט אוה רבשנ בל םגש ףא .אתוטשד ילמב ולפאו ,לכוי רשא
וינפל ותחישש שרפלו ובל רבשל םויב העש הזיא ול עבקל יוארו ,העש וזיאב קר
לקב רבשנ בלמ יכ .החמששב תויהל ךירצ ולכ םויה לכ לבא ,ונלצא אבומכ ,ךרבתי
,םולשו סח ,החמשש ידי~לע לשכל ןילוכי רשאמ רתוי ,הרחש הרמל אובל ןילוכי
.הרחש הרמל רבשנ בלמ אובל רתוי בורק הז יכ ,םולשו סח ,תוללוה הזיאל אובל
:רבשנ בל ול היהי תדחימ העשב קר ,דימת החמששב היהיש ךירצ ןכ~לע

הכ

העש םינפ~לכ~לע ול עבקל וניהד .לכה ןמ הלודגו הנוילע הלעמ אוהתודדובתהה
ונוק ןיבל וניב ותחישש שרפלו ,הדשב וא רדח הזיאב ודבל דדובתהל רתוי וא
,ךרבתי וינפלמ ןנחתהלו שקבל ,סויפו יוצרו ןח ירבדב תואלתמאו תונעטב
וניהד ,וב םירבדמש ןושלב היהי וז החיששו הלפתו .תמאב ותדובעל וילא וברקיש
ןיא םגו ,ותחישש לכ שרפל ול השק שדקה~ןושלב יכ .(ונתנידמב) זנכשא ןושלב
רבדל ונכרד ןיא יכ ,ןושלהב ךכ~לכ לגרמ וניאש תמחמ ,םירובדה ירחא ךשמנ בלה
רבשל רתוי בורקו לק ,וב םירבדמו םירפסמש זנכשא ןושלב לבא .שדקה~ןושלב
ןושלבו .וב לגרמ אוהש תמחמ ,זנכשא ןושל לא רתוי בורקו ךשמנ בלה יכ ,ובל
,ךרבתי וינפל רפסיו חיששי ובבל םע רשא לכ תאו .ותחישש לכ שרפל לוכי זנכשא
םויהמ ךרבתי וילא ברקתהל תוכזל םינונחת תשקב ןהו ,רבעה לע הבושתו הטרח ןה
דימתהל ומצע ליגרהל דאמ רהזיו .הגרד םופל דח לכ הזב אצויכו ,תמאב האלהלו
.ל"נכ החמששב היהי םויה ראשו ,ל"נכ תדחימ העש םויב םוי ידמ הזב

וילא ברקתהל דאמ הבוט הצעו ךרד אוהו ,דאמ דאמ הלעמב הלודג אוה וזהגהנהו
תדובעב ול רסחיש המ לכ לע יכ .לכה ללוכש ,תיללכ הצע איה תאז יכ ,ךרבתי
ותחישש שרפי לכה לע ךרבתי ותדובעמ לכו לכמ ירמגל קוחר אוה םא וא ,םשה
חתפל לוכי וניאו ,וירבד ןימתתסנ םימעפל םא ולפאו .ל"נכ ךרבתי ותאמ שקביו
הנכהה וניהד .דאמ בוט ומצעב הז ןכ~יפ~לע~ףא ,ללכ ךרבתי וינפל רבדל ויפ
הז ,לוכי וניאש ךא ,רבדל קקותשמו ץפחו ,ךרבתי וינפל דמועו ןכומ אוהש
הז לעו .ומצעב הזמ הלפתו החישש ול תוששעל לכוי םגו ,דאמ בוט ןכ~םג ומצעב
.רבדל ולפא לוכי וניאש דע ,ךכ~לכ קחרתנש ,ךרבתי וינפל ןנחתיו קעצי ומצעב
שרפל לכויש ,ויפ חתפיו וילע למחיש ,םינונחתו םימחר ךרבתי ותאמ שקביו
.וינפל ותחישש

ידי~לע קר ,םתגרדמל ואב אלש ,ורפס םימסרפמ םילודג םיקידצ המכו המכש,עדו
,הלעמל הלעמל הלועה ,וז הגהנה תלעמ לדג ומצעמ ןיבי ליכששמהו .וז הגהנה
,וז הגהנה גהנל םילוכי םלכ יכ ,לודג דעו ןטקמ שפנ לכל הושה רבד אוהו
:הזב זחאיש ירשא .הלודג הלעמל ואובי הז ידי~לעו

קידצמ הרות רמאמ הזיא עמוש וא דמולשכ וניהד .הלפת הרותהמ תוששעל בוטםג
המ לכ לע ךרבתי וינפל ןנחתהלו שקבל וניהד ,הלפת הזמ הששעי יזא ,תמאה
.הזמ קוחר אוה המכו ,הז לכל אובל אוה םג הכזי יתמ ,רמאמה ותואב םש רמאנש
.רמאמה ותואב םש רמאנה לכל אובל והכזיש ,ךרבתי ותאמ שקביו

ךיא ,רבד ךותמ רבד ומצעב ןיביו תמא AE@רדב 'ה וכילוי ,תמאב ץפחהוליכששמהו
ךרבתי ותוצרל ,תונוכנ תונעטו ןח ירבד וירבד ויהיש ןפאב ,הזב גהנתהל
טרפבו ,דאמ הובג םוקמל הלוע וז החישה ןינעו .תמאב ותדובעל והברקיש
:הלעמל דאמ םילודג םיעושעש הששענ הזמ ,הלפת הרותמ הששועשכ

וכ

ד תוא ,תורכש ,שדחה ב"אל ךיש

ידיל אובי אלש ידכ ,ותלכימ רתוי תותשל אלש קדקדלו ,תורכשמ קיחרהלךירצ
שבלמ תעדה יכ ,עדו .ותעד ביחרהל הבוט אוה ךרצה יפל היתשה טעמ יכ ,תורכש
יזאו ,וחמ םמורתנו ותעד בחרתנ יזא ,וכרע יפל יוארכ הדמב התוששכו ,םידסחב
ןילדגנו ןיממורתנ ,תעדה םמורתנשכ יכ .היתשה ידי~לע רתויב םידסחה ןילדגנ
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא הז לעו .ל"נכ םידסחב שבלמ תעדה יכ ,םידסחה
תניחב ,אקיד 'התפתמ' ."ונוק תעדמ וב שי ,ונייב התפתמה לכ" :(ה"ס ןיבורע)
םידסחה תלדגה ידי~לעש התפתמ והזו .םידסחה ןילדגנ ןייה ידי~לעש ,םידסח
היהו ,םתס םידסח יפל תותפתהל יואר היה אלש יפ~לע~ףא ,סיפתמו התפתמ אוה
.ל"נכ התפתמ אוה ןייה ידי~לע םידסחה תלדגה ידי~לע לבא ,זגר תויהל לוכי
סעכ הששענו ,תורובגה ףקת ןירבגתמ ,אברדא יזא ,רכתשמו יאדמ רתוי התושה לבא
:םולשו סח ,'וכו תוער ידיל אובל לכויו ,ארחא~ארטסד תורובג ןירבגתמ םימעפלו ,זגרו

וילע ,ונבר הששמ הוצש תורהזאהו תווצמה לכ ןיחכוש תורכש ידי~לעש,עדו
ריכזמו ,רביאו רביא לכב ,לארששימ דחאו דחא לכב שבלמ אוה הששמ יכ .םולשה
ח"מר דגנכ תווצמ ח"מר יכ .רביא ותואל הכישה הוצמה הששעיש ,רביאו רביא לכ
ריכזמש ,ח"מר אירטמיג אוהש ,(ג"ל םירבד) קקחמ ארקנ הששמ ןכ~לעו .םירביא
התשי ןפ" :(א"ל ילשמ) תניחבב ,םתוא חכוש תורכשה ידי~לעו .ל"נכ תווצמ ח"מר
.ל"נכ הששמ לש תווצמ ח"מר חכוש תורכשהו היתשה ידי~לעש ,"קקחמ חכשיו
יכ .ל"נכ םידסחב תעדה תושבלתה תניחב ומצעב והז םירביאב הששמ תושבלתהו
אירטמיג אוהש ,דסחה שיא םהרבא תניחב ,ח"מר םה םירביאהו ,תעדה אוה הששמ
:םירביא ח"מר

זכ

,רשיבו תורשכב גיהנמ אוהו ,(ריריגור ןירוקש) ,גיהנמ וא שדח~סנרפ אוהשימ
דחא לכ תא ךירעמש המ יפכ ,ול יוארכ דחא לכ לע יואששמה ליטהל לכתסמו האורו
,תוער תודמ עבראה לטבמ הז~ידי~לע ,יוארכ הז לע לקהלו הז לע דיבכהל רששיב
.'ערה ןושלו' 'םימד~תוכיפשו' 'תוירע יולגו' 'הרז הדובע' וניהד

תודמ עבראה ולא םרוג ורדנ רחאמהו ,דימ םלשל ןיכירצ ןירדונש רדנה יכ דוסהו
אב ורדנ רחאש ליבשבש ,בקעימ דמלש ,(זל השרפ ארקיו) שרדמב אתיאדכ .ל"נה
'תוירע יולג' ."רכנה יקלא תא וריסה" :רמאנש 'הרז~הדובע' .ל"נה עברא ידיל
ינב ירבד תא עמשיו" 'ערה ןושל' .םכשב 'םימד~תוכיפש' 'וכו "הניד אצתו"
אריו" :בותכש ומכ ,לארששי~ינב תולבסב הששמ הארש ליבשבש ,(םש) אתיאו ."ןבל
ךישה הדובעהו ,םהילע ןידיבכמ ויהש ,םתולבס לע בל ןתנש וניהד ,"םתולבסב
לע ןתנו רבדה ךפהו ,הז לע לכתסמ הששמ היהו ,ךפהל ןכו ,השא לע ונתנ שיאל
לכתסה ןמצעב םישנא ןיב ןכו ,'וכו שיאל יוארש המ ,ול יוארה הדובעה דחא לכ
הכזת הז~ידי~לעש ,הששמל ךרבתי םשה ול רמאו .ול יוארש המ דחא לכ לע ןתל
ןילכתסמש ידי~לעש אצמנ .'וכו "ותשאל שיא ןיב" :ןכ~םג וב רמאנש ,רדנ ריתהל
ןילוצנ הז~ידי~לעו ,םירדנ תרתהל ןיכוז הז~ידי~לע ,יוארכ דחא לכ ךירעהל
:ןבהו .ל"נכ ,ל"נה תודמ עבראמ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts