ידי~לע ,ל"נה זע הטמ ידי~לע ןיששענש םירג ידי~לע יכ .םימער תניחבהזו ד
,ל"נכ התויח תומצע םע ,העלבש השדקה לכ ריזחהל תחרכמ ארחא~ארטסהש
תוחפשמ 'הל ובה" :(ו"צ םילהת) תניחבב ךרבתי ודובכ לדגתנו הברתנ הז~ידי~לע
דובכה לא" :(ט"כ םש) תניחבב ,םימער תניחב הזו ."זעו דובכ 'הל ובה ,םימע
היעשי) תניחב ,תעדה ימימ תניחב הז ,'םיבר םימ' ."םיבר םימ לע 'ה ,םיערה
,תעדה ימימ תניחב וניה ,"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" :(א"י
לדגתנו ,םירג ןיששענ הז~ידי~לעש ,השדקה לא ןירזוחו ארחא~ארטסה ןמ ןיאצויש
שערה יכ ."םיערה דובכה לא" :תניחב ,םימער תניחב והזש ,ךרבתי ודובכ
שער לוק םהש ,םימער תניחב הז ,םירגה ידי~לע ךרבתי ודובכ םסרפתנש םוסרפהו
יכפשד יננע םימער יאמ' :(טנ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ .לודג
הכיא) תניחב איהש ,ארחא~ארטסה תניחב הז ,'אימ יכפשד יננע' .'ידדהל אימ
םירזוחשכ הלפתה תא םיבכעמה תופלקה וניה ."הלפת רבעמ ךל ןנעב תכס" :(ג
ודובכ הלגתנ זאו 'אימ יכפשד יננע' :תניחב הז ,ועלבש תעדה ימימ םיכפושו
.ל"נכ םימער תניחב והזו ,(ז"ט תומש) "ןנעב הארנ 'ה דובכו" :תניחבב ,ךרבתי
יכ ,(ו"כ בויא) "ןנובתי ימ ותרובג םער" :תובת~ישאר אוה םירג ףורצ ןכ~לעו
:ל"נכ םימער תניחבב םה םירג

האב האובנה יכ .האובנה תוטשפתה אב הז~ידי~לע ,דובכה תולגתהידי~לעו ה
:(י םירבד) תניחבב ,שפנ םיעבש תניחב םהש לארששי תושפנ ישרש תניחבמ
,דובכ תניחב אוה תושפנה שרשו .איבנ תובת~ישאר "ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב"
ןכ~לעו ."ידבכ דחת לא םלהקבו ,ישפנ אבת לא םדסב" :(ט"מ תישארב) תניחבב
תוטשפתה אב הז~ידי~לע ,תושפנה שרש תניחב אוהש דובכה תולגתה ידי~לע
.האובנה

יכ ;'רישע'ו 'רובג' ,'םכח' לע אלא הרוש האובנה ןיא' :(בצ תבש) תניחבהזו
:(ג ילשמ) תניחבב םכח .האובנה ךשמנ םשמש ,דובכ תניחבב םה ולא תוניחב לכ
'ה ,דובכה ךלמ הז ימ" :(ד"כ םילהת) תניחבב רובג ."ולחני םימכח דובכ"
דבכה לכ תא הששע וניבאל רשאמו" :(א"ל תישארב) תניחבב רישע ."רובגו זוזע
."הזה

יתילגהו ,ילכיה תא יתפרששו ,יתיב תא יתברחהש יל יוא' :(ג תוכרב) תניחבהזו
ומכ ,הלפתה םגפ תניחב הז 'יתיב תא יתברחה' .'םלועה תומא ןיבל ינב תא
תניחב הז 'ילכיה תא יתפרששו' ."הלפת תיב יתיב יכ" :(ו"נ היעשי) בותכש
תא יתילגהו' ."דובכ רמוא ולכ ולכיהבו" :(ט"כ םילהת) תניחב ,דובכה םגפ
שפנ םיעבשב" :תניחב ,לארששי~ינב תושפנמ האבש האובנה לוטב תניחב הז 'ינב
האבש ,האובנה לוטב תניחב אוה לארששי~ינב תולג יכ ."המירצמ ךיתבא ודרי
:ל"נכ םתושפנמ

דובכה תולגתה יכ .האופר תניחב םה ל"נה תוניחב לכ יכ ,האופר תניחבהזו ו
;"חרז ךילע 'ה דובכו" :(ס היעשי) תניחבב ,שמשה תחירז תניחב הז ל"נה
ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .האופר אב שמשה תחירז ידי~לעו
ימש יארי םכל החרזו" :(ג יכאלמ) בותכש ומכ ,'יריצק ילדא אמוי ילדא' :(:זט
תניחב הז ,דובכה תולגתה ידי~לע טשפתנש האובנ~חור יכ ."אפרמו הקדצ שמש
לכלכי שיא חור" :(ח"י ילשמ) תניחבב ,שמשה תחירז ידי~לע האבה האופרה
םהש ,םיננעה הדי~לעש ,ל"נה הלפתה ידי~לע אוה דובכה תולגתה רקעו ."והלחמ
.ל"נכ דובכה הלגתנו ,םירג ןיששענ זאו ,םיכלוהו םילכ ,תופלקהו ארחא~ארטסה

,תחרוז שמשה הז~ידי~לעש ,תולפתה יובר ידי~לע אבש ,ןוועה תחילס תניחבהזו
עבט יכ .שמשה רוא ךישחמש ,ןנע תניחב אוה ןוועה יכ .האופר אב הדי~לעש
;"םהיששעמ ךשחמב היהו" :(ט"כ היעשי) בותכש ומכ ,ךששח תניחב םה תונוועה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תונוועמ האב תאלוחה רקע יכ ,תאלוחה תניחב הזו
םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו" :רמאנש ,'ןוע אלב ןירוסי ןיא' :(הנ תבש) הכרבל
.האופרה הדי~לעש ,שמשה רוא~םיכישחמש ,םיננע תניחב םה תונוועה יכ ;"םנוע
,(ג) ןברק םוקמב איה יכ ,תרפכמ הלפתה יכ ,תונוועה ןירפכתנ הלפתה ידי~לעו
,יתלפת תיבב םיתחמששו ,ישדק רה לא םיתואיבהו" :(ו"נ היעשי) בותכש ומכ
,םיכלוהו םילכ םיננעהש תניחב הז ,תונוועה ןירפכתנשכו ."םהיחבזו םהיתולוע
תניחב אוה יזאו 'וכו "ךיתאטח ןנעכו ךיעשפ בעכ יתיחמ" :(ד"מ םש) תניחבב
ןנע תניחב אוהש ןוועה תניחב איה תאלוחה רקע יכ ,האופרה םשמש שמשה תחירז
תניחב אוה ,ןוועה חלסנשכו ;האופר תניחב אוהש שמשה רוא ךישחמש ,ךששחו
,הלפתה ידי~לע אב הז לכו .ל"נכ האופר אב יזאו ,תחרוז שמשה זאו ,הלכ ןנעהש
.ל"נכ תונווע תרפכמ איהש

ףסותנש ידי~לע אב אוה ,תאלוחהמ ןילוצנו ןוועה חלסנ הדי~לעש ,הלפתהרקעו
.דאמ דאמב הלפתה לדגתנו הברתנ ,לארששימ ןכש ףסותנש המ לכ יכ .לארששימ ןכש
תושפנ רתויב ןיברתנו ןיצבקתנש המ לכ יכ .לארששי לש ץובקה תניחב הזו
תונוב םינבא שלש יכ .הלפתה תיב דאמ דאמ רתויב לדגתנו הברתנ ,דחיב לארששי
םיתב םירששעו האמ שמח ,םיתב העבראו םירששע תונוב םינבא עברא ,םיתב השש
המ לכש אצמנ .הריצי רפסב אתיאדכ ,בשחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש דע ,'וכו
תושפנהו .ל"נכ םילפכ ילפכב דאמ דאמ רתויב םיתבה ןיברתנ ,תחא ןבא ףסותנש
הז םיתבהו ,'וכו "שדק ינבא הנכפתשת" :(ד הכיא) תניחבב ,םינבא תניחב םה
לש ץובקהל תחא שפנ הברתנו ףסותנש המ לכש אצמנ ."הלפת תיב יתיב יכ" :תניחב
דחא שפנ דוע ףסותנשכ ,ושכע יכ הלפתה תיב דאמ לדגתנו הברתנ ,לארששי
המכו המכ םילפכ ילפכ ,דאמ דאמ הברה םישדח םירחא םיפורצ ןיששענ ,ץובקהל
,םידוהי םש םירדש םוקמב ןוגכ ,לארששימ ןכש ףסותנשכ ןכ~לעו .ל"נכ םימעפ
יכ ,דאמ דאמב הלפתה לדגתנו הברתנ יזא ,לארששימ ןכש דוע םהילע ףסותנשכ
,ןוועה תחילס הז~ידי~לע ,הלפתה יובר ידי~לעו .ל"נכ ץובקהל תחא שפנ ףסותנ
.ל"נכ האופר תניחב אוהש

,ןכש ףסותנש ידי~לע יכ יתילח ןכש רמאי לבו (ג"ל היעשי) תניחבהזו
ידי~לע יכ ןווע אוששנ הב בששיה םעה :יכ ,ל"נכ תאלוחהמ ןילוצנ הז~ידי~לע
אב הז~ידי~לעו ,ל"נכ ןוע תואיששנ תניחב אוה יזאו ,הלפתה הברתנ ןכשה
:ל"נכ תאלוחה לטבתנו ,האופר

,תניחב אוה םימעפלו ,ל"נכ ץובקה ידי~לע ןוע~אשנ תניחב אוה םימעפלש,עדו]
יזא ,םיאכז ץובקה ינב ןיאשכ יכ ;"אששנ אוה ונילח ןכא" :(ג"נ םש) םולשו סח
ליבשב ןירוסי ומצע לע לבקל חרכמ קידצה זאו ,ןוע~אשנ תניחבל םיכוז ןיא
אוה יכ ,םולשו סח ,קידצה אל לבא ,םלועה קר תאלוחמ םילוצנ ןיאו .לארששי
םתלפתו םיאכז םהשכ לבא ;'וכו ונילח ןכא :תניחב ,לארששי ליבשב םירוסי לבקמ
קידצה םג לוצנ זאו ,"ןוע אוששנ הב בששיה םעה" :תניחב אוה יזא ,הנוגה
:[ל"נכ ,"ןווע אשנ הב בשויה םעה ,יתילח ןכש רמאי לבו" :תניחבב ,תאלוחמ

תניחבב ,המדמה חכ תניחב ןקתתנו ררבתנ הז~ידי~לע האובנה תוטשפתהידי~לעו ז
דיב אוהשכ אוה המדמה רורבו ןוקת רקע יכ "המדא~םיאיבנה דיבו" :(ב"י עשוה)
לטבתנו ,השדקד תיתמאה הנומאה ןקתתנ הז~ידי~לע ,המדמה ןקתתנשכו ,םיאיבנה
ןיא ןיבמ לכשהש המב יכ .המדמה חכב היולת הנומאה רקע יכ .תויבזכ תונומא
,ולכששב רבדה ןיבמ וניאו קספנ לכשהש םוקמב קר איה הנומא רקעו .הנומא ךיש
חכ תניחבב קר ראשנ יזא ,ולכששב רבדה ןיבמ וניאשכו ,הנומא ןיכירצ םש
.הנומא ןיכירצ םשו ,המדמה

האובנה תוטשפתה ידי~לע ןכ~לעו ,המדמה תניחבב איה הנומאה רקעשאצמנ
השדקד תיתמאה הנומאה ןקתתנ הז~ידי~לע ,המדמה ןקתתנו ררבתנ הז~ידי~לעש
תניחב םהש ,תורבדה תרששע דגנכ םהו (ד) האובנב תוגרדמ הרששע שי יכ .ל"נכ
."םכמע 'ה רבד םינפב םינפ" :(ה םירבד) בותכש ומכ .האובנ לש תוגרדמ הרששע
ןכ~לעו .(:חלק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,האובנ וז ''ה רבד'
הנומאל ןיכוז ,תורבדה תרששע תניחב ,תוגרדמ הרששע תניחב אוהש האובנ ידי~לע
הנומאה ןוקת רקעש אצמנ .תורמאמ הרששעב 'ה ארב לכהש ןימאהל ;ךרבתי םשהב
:האובנ~חור תניחב ידי~לע איה השודקה

לכ יכ .וילא ברקתהל יתמא גיהנמ ירחא דאמ שקבלו ששפחל ןיכירצןכ~לעו ח
,האובנה הלטבש ,ושכע םגו ,האובנ~חור תניחב ול שי גיהנמו גיהנמ
ןיאש המ ,"תרחא חור" :(ד"י רבדמב) תניחב גיהנמהל היהיש חרכהב ןכ~יפ~לע~ףא
הכזי המ ינפמ ,הז אלב יכ .גיהנמ תויהל הכז הז~ידי~לעש ,ןומהה ראשב אצמנ
ול שי לארששי לש גיהנמו גיהנמ לכ תמאב ךא .רחא אלו גיהנמ תויהל אקיד הז
רשא ,וב חור רשא שיא" :(ז"כ רבדמב) תניחב אוה גיהנמה יכ .תרחא חור תניחב
ול שי יאדוב ,לארששי תא איבמהו איצומה גיהנמה יכ ,"םאיבי רשאו םאיצוי
חורה הזו .לארששיל גיהנמ אקיד אוה הששענ הז תמחמ רשא ,תרחא חור תניחב
ןיא ושכעש יפ~לע~ףא .האובנ~חור ,שדקה~חור תניחב אוה גיהנמהל שיש תרחא
,תרחא חור תניחב ול שי יאדוב ןכ~יפ~לע~ףא ,שממ שדקה~חור ,האובנ~חור אצמנ
.שדקה~חור תניחב ןכ~םג והזש ,ןומהה ראשב אצמנ ןיאש המ ,השדקה ןמ ךשמנה
תניחבב אוה ןכ~יפ~לע~ףא ,תודיתע עדיל שממ שדקה~חור וניאש יפ~לע~ףא
.האובנ~חור ,שדקה~חור

,האובנ~חור תניחב אוהש יתמאה גיהנמהל שיש שדקה~חורה תניחבידי~לעו
יכ .השדקד תיתמאה הנומאה םלצא ןקתתנו קזחתנ וילא םיברקתמה לכ הז~ידי~לע
ררבתנו ןקתתנ וילא ותוברקתה ידי~לע ,יתמאה גיהנמל ברקתהל הכוזש ימ לכ
המדמה ןוקת רקע יכ .גיהנמה לש האובנ~חורה תניחב ידי~לע ,המדמה תניחב ולצא
ררבתנו ןקתתנ המדמה ןוקת ידי~לעו ,ל"נכ האובנ~חור תניחב ידי~לע אוה
:השדקד הרשי הנומאל ןיכוז ,יתמא גיהנמל םיברקתמה לכ ןכ~לע .ל"נכ השודקה הנומאה

דאמ שקבל ךירצו ,הזכ יתמא גיהנמ רחא דאמ דאמ שקבלו ששפחל ןיכירצ תמאבלבא
.תומלשב תיתמא הנומאל הכזיש ידכ ,יתמא גיהנמל ברקתהל הכזיש ,ךרבתי םשהמ
,םולשו סח ,ןיאב הז~ידי~לע ,רקש לש גיהנמל ,םולשו סח ,ןיברקתמשכ יכ
א~םיכלמ) תניחב ,רקשה איבנ תניחב אוה רקש לש גיהנמ יכ .תויבזכ תונומאל
.תויבזכ תונומאל םיאבו ,המדמה לקלקתנ ,אברדא הז~ידי~לעו ;"רקש חור" :(ב"כ
,יתמאה גיהנמהל שיש האובנ~חור תניחב ידי~לע איה הנומאה ןוקת רקע יכ
.ל"נכ הנומאה ןקתתנ הז~ידי~לעו ,המדמה ררבתנ הז~ידי~לעש

תא לבלבמו ברעמ המדמה יזאו ,ןקתמו רורב המדמה ןיא האובנ תניחב אלבלבא
ברעמש ,המדמה לובלבו בורע יכ .שחנה תמהז תניחב הזו .תויבזכ תונומאב םדאה
םלכ םימסוקהו םישחנמה לכ יכ .שחנה תמהז תניחב הז ,תויבזכ תונומאב לבלבמו
תויבזכ תונומאב םתוא לבלבמו ברעמש ,ןקתמו ררבמ וניאש ,המדמה חכ ידי~לע םה
הקספ יניס רה לע ודמעש לארששי' ןכ~לעו .שחנה תמהז םהש רקשו תוטש לש
לכ לש ןבר ,ונבר הששמ ידי~לע ,האובנל םלכ וכז םש יכ ,(ומק תבש) 'ןתמהז
,םלצא המדמה ןקתתנו ררבתנ הז~ידי~לעו .םהלש יתמאה גיהנמ היהש ,םיאיבנה
תונומא אוהש ,שחנה תמהז ,ןתמהז הקספ ןכ~לעו .'הב המלש הנומאל וכזו
ידי~לע וכזש ,המדמה רורב ידי~לע השדקד הרשיה הנומא תומלשל וכז יכ ,תויבזכ
.ל"נכ האובנ~חור

רקב יהיו ברע יהיו" :בותכש ומכ .תישארב הששעמב רמאנה ,יששהד ה תניחבהזו
דע יולת היה םלועה לכש ,(חפ תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"יששה םוי
םלועהש עדיל וניהד ,םלועה שודח רקע יכ .הרותה תא לארששי ולבקש ,ןויסב השש
לכשש ידי~לע יכ .הנומאב יולת אוה ,ונוצרב םלועה תא ארב ךרבתי םשהו שדחמ
רשפא יאש תמחמ ,הזב םירפוכ םיסרוקיפאה ןכ~לעו ,םלועה שודח ןיבהל רשפא יא
םינימאמ ונא יכ ,הנומא ידי~לע קר אוה םלועה שודח רקע יכ .לכשב תאז ןיבהל
תניחב ידי~לע היה םלועה שודח תמאב יכ .שדחמ םלועה תא ארב ךרבתי אוהש 'הב
שודח רקעש אצמנ ."הנומאב והששעמ לכו" :(ג"ל םילהת) בותכש ומכ ,הנומא
וכז זא יכ ,הרותה תלבק דע יולת םלועה היה ןכ~לעו .הנומאב יולת םלועה
יכ ,םלועה שודח הלגתנ אקיד זא ןכ~לעו ל"נכ האובנ~חור ידי~לע המלש הנומאל
:ל"נכ הנומאב יולת םלועה שודח רקע

היהי םדי~לעש םידסחה תוצבקתה יכ .דיתעל םלועה שודח היהי הנומאידי~לעו ט
ידי~לע אוה ,"הנבי דסח םלוע יתרמא יכ" :(ט"פ םילהת) תוניחבב ,םלועה שודח
ךתנומא' ."תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל" :(ב"צ םש) תניחבב ,הנומא
תניחב ,הליל תניחב אוהש המדמה חכב היולת איהש ,הנומאה תניחב הז 'תולילב
וניה ,'ךדסח רקבב דיגהל' :הז~ידי~לעו .המדמה ידי~לע אבש (ה) הליל םולח
הכיא) תניחב הזו .ל"נכ דיתעל םלועה שודח היהי ודי~לעש ,ל"נה דסח תניחב
הז~ידי~לע ,הנומא וניה 'ךתנומא הבר' ."ךתנומא הבר םירקבל םישדח" :(ג
'וכו "ךדסח רקבב דיגהל" :תניחב ,םירקבל םישדח :תניחב ,םלועה שודח היהי
:ל"נכ

ידי~לע וניה ,תואלפנ ידי~לע םלועה גהנתי זא ,דיתעל םלועה שודחהיהישכו י
אוה דיתעל םלועה שודח יכ .עבטה ךרדכ אלש ,תואלפנ תניחב איהש דבל החגשה
:(א"יק םילהת) תניחב ידי~לע אוה לארששי~ץרא רקע יכ ,לארששי~ץרא תניחבב
ארב תישארב" :קוספ לע י"שר שרפש ומכ .'וכו "ומעל דיגה ויששעמ חכ"
חכ" םושמ ,תישארבב חתפ הז ליבשבש' :י"שר שרפו ,"ץראה תאו םימשה תא~םיקלא
:םלועה תומאה ורמאי אלש ידכ ,"םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה ויששעמ
רקעש אצמנ .''וכו הארב ךרבתי אוה יכ ,תישארבב חתפ ןכ~לע ,'וכו םתא~םיטסל
תא ארב ךרבתי םשהש ןיעדויש ידי~לע ,'ויששעמ חכ' ידי~לע אוה לארששי~ץרא
.םלועה

יכ ,לארששי~ץרא לש וז הניחבב ולכ םלועה לכ תא אוה~ךורב~שודקה שדחידיתעלו
.לארששי~ץרא תניחבב ולכ םלועה לכ שדחי זאו ,לכה ארב ךרבתי םשהש הלגתי זא
םירבד) תניחבב ,דימת ךרבתי ותחגשה אוה םשש ,אוה לארששי~ץרא תשדק רקעו
שדחיש ,דיתעלו ;"הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת" :(א"י
ידי~לע ולכ םלועה לכ גהנתי זא ,ל"נכ לארששי~ץרא תניחבב ולכ םלועה לכ תא
ידי~לע םלועה גהנתיו ,ירמגל עבטה לטבתי זאו ,לארששי~ץרא ומכ ,דבל החגשה
תניחב ,שדח ריש רעתי זאו .עבטה ךרדכ אלש ,תואלפנ תניחב אוהש ,דבל החגשה
רעתיש רישה וניה ;"הששע תואלפנ יכ ,שדח ריש 'הל וריש" :(ח"צ םילהת)
ידי~לע םלועה גהנתי זא יכ ,תואלפנ תניחב ,החגשה לש ןוגנ אוהש ,דיתעל
.תואלפנו החגשה

דובכ םירפסמ םימשה" :(ט"י םש) תניחב הזו ,עבטה ךרד תניחב לש ןוגנ שייכ
לש ,עבטה ךרד לש רישהו ןוגנה תניחב אוהש ,"עיקרה דיגמ וידי יששעמו ,לא
הגהנהה לע ךרבתי םשהל ןיחבשמש תוחבשתו םירישה תניחב וניה .םימשה תונוכת
תניחב לש שדח ריש רעתי דיתעל לבא .עבטה ךרדב םלועה גיהנמש ,ושכע לש
הזה שדחה רישו .דבל החגשה ידי~לע הגהנהה היהי זא יכ ,החגשה תניחב ,תואלפנ
תניחב ,ב"ע הלועש ,עברמ ,שלשמ ,לופכ ,טושפ ריש תניחב אוה ,דיתעל רעתיש
הזה רישו ."הנבי דסח םלוע" :תניחב ,דיתעל םלועה שודח היהי ודי~לעש ,דסח
,חיכוהל ןילוכי הזה לוק ידי~לעש ,ןגה תא הקשמ אוהש ,ל"נה לוק תניחב אוה
.ל"נכ ,'וכו "דגהו ךלוק רפשכ םרה" :תניחבב

,ל"נה לוק תוניחבל ןיאב הז~ידי~לעש ,ל"נה תוניחבל ןיכוז הלפת ידי~לעשאצמנ
הלגתנו ,םירג ןיששענ ל"נה הלפת ידי~לע יכ .ל"נכ חיכוהל ןילוכי הז~ידי~לעש
ידי~לעו ,הנומאל ןיכוז האובנ ידי~לעו .האובנה טשפתנ הז~ידי~לעו ,דובכה
וניה ,לארששי~ץרא תניחבב אוה םלועה שודחו .דיתעל םלועה שודח היהי הנומא
הזה רישו ,תואלפנו החגשה לש רישה רעתי זאו ,לארששי~ץרא ומכ החגשה תניחבב
:ל"נה לוק תוניחב אוה

סמל יהיו ,לבסל ומכש טיו ,המענ יכ ץראה תאו בוט יכ החנמ אריו" :תניחבהזו
הירנ ןב ךורבב בותכש ומכ ,האובנ תניחב הז החנמ .(ט"מ תישארב) "דבע
םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,'האובנ וז' "יתאצמ אל החונמו" :(ה"מ הימרי)
טיו .לארששי~ץרא וניה ץראה תאו .(םש י"שרפב אבוהו אב תשרפ אתליכמ) הכרבל
ושרדו "ואשי ףתכב" :תניחב ,ל"נה שדח ריש תניחב ,ןוגנ תניחב הז לבסל ומכש
:רמאנש ,'הריש ןושל אלא ואשי ןיא' :(אי ןיכרע) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןקתתנ הז~ידי~לע ,שדח ריש תניחב ,ןוגנה ידי~לעו ;"ףת ונתו הרמז ואשש"
:והזו ."'ה חישמ וניפא חור" :(ד הכיא) תניחב ,חישמ תניחב אוהש ,ל"נכ חירה
תיבשה אל רשא 'ה ךורב" :(ד תור) בותכש ומכ ,חישמ תניחב הז דבוע סמל יהיו
ןיסמסממש ,סומסמ תניחב סמל תניחב הזו ."דבוע ומש הנארקתו 'וכו לאג ךל
חירה ןקתתנ ל"נה תוניחב ידי~לע יכ .ףדונ חירה היהיש ידכ ,חיר ול שיש רבדב
:ל"נכ חישמ תניחב אוהש

יכ ,טפשמו ןיד תניחבב הלפתה זא הנשה~שארב יכ ,הנשה~שאר תניחבהזו אי
,ארחא~ארטסה לש תויחה לכ ןיאיצומ הז~ידי~לעו .(ו) "אוה םיקלאל טפשמה"
,אוה לארששיל קח יכ" :(א"פ םילהת) תניחב הזו .לארששי תולפתמו תעדמ קניש
לע הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,'אנוזמד אנשל קח' ."בקעי יקלאל טפשמ
אוה יכ ,ארחא~ארטסהמ תויחהו ןוזמה לכ ןיאיצומש וניה ,(זט הציב) הז קוספ
ידי~לע וניה ,'בקעי יקלאל טפשמ' תניחב ידי~לע לכה איקהלו איצוהל חרכמ
איקמ אוה הז~ידי~לעש ,זע הטמ תניחבב איהש ,טפשמו ןיד תניחבב איהש הלפתה
:תניחב ,ירשת תניחב הזו .ל"נכ לארששי תולפתמו תעדה ןמ עלבש ,השדקה לכ
תרבש םי ,(ד"ע םילהת) "םימה לע םינינת ישאר תרבש ,םי ךזעב תררופ התא"
.ירשת ףורצ אוה תובת~ישאר םינינת ישאר

;הנשה~שאר תניחב והזו .תומלשב חמהו תעדה זא ,עלבש תעדה תשדק ריזחמשכ,זאו
ןיאיצומשכו .ל"נה זע הטמ ידי~לע חמהו שארה ןוקת תניחב ,אקיד שאר
והזו .םירג תניחב אוהש ,ותויח תומצע םג ןיאיצומ זא ,עלבש המ ארחא~ארטסהמ
"םתייה םירג יכ רגה שפנ תא םתעדי םתאו" :(ג"כ תומש) תניחב ,ירשת תניחב
ןקתתנו ,האובנה טשפתנו ,דובכה הלגתנ םירג ידי~לעו .ירשת תובת~יפוס 'וכו
.תויבזכ תונומא לטבתנו ,השודקה הנומאה

תניחבב ,דובכה תולגתה תניחב הז העיקת .םירבש ,העורת ,העיקת תוניחבהזו
תניחב הז העורת ."דובכ אסכל היהו ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו" :(ב"כ היעשי)
:ומוגרתו ,"וב ךלמ תעורתו ומע ויקלא 'ה" :(ג"כ רבדמב) תניחבב ,האובנ~חור
תניחב הז םירבש .האובנ תניחב ,הניכשה תארשה וניה :'ןוהב ןוהיכלמ תניכשו'
אבומכ) ,"םהיתבצמ רבשת רבש" :(ג"כ תומש) תניחבב ,תויבזכ תונומא לוטב
הנומאה ןוקתו תויבזכ תונומא לוטב תניחב וניה ,(א"כ ןוקתבו ח"י ןוקתב
ןיכוז הנומא ידי~לעו ."ורבשי ךילא לכ יניע" :(ה"מק םילהת) תניחב ,השודקה
.םלועה שודחל

היהי םלועה שודחו ,(:י הנשה~שאר) 'םלועה ארבנ ירשתב' יכ .ירשת תניחבהזו
יניע דימת" :תניחבב ,הנשה~שאר תניחב הזו ,החגשה תניחב ,לארששי~ץרא תניחבב
,ירשת תוניחב הזו ,ל"נכ שדח ריש רעתי זאו .'וכו "הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה
:"הנמא שארמ ירושת יאובת" :(ד םירישה~ריש) תניחבב

הז יכ ,ל"נה תוניחבה לכ הב ןיאצמנ ,תומלשב הארה גזמשכ .הארה תניחבהזו בי
השדקה לכ איצומ הז~ידי~לעש ,ןיד תניחבב הלפת ללפתמש ,ל"נה חכ~לעבה
,'ויחלושל ןמאנ ריצ' תניחב אוה ,"ללפיו סחניפ דמעיו" :תניחב .ארחא~ארטסהמ
:(ה"כ ילשמ) תניחבב ,הארה תניחב הזו .לארששי ליבשב ושפנ רסומ אוה יכ
,הארה תניחב אוה תורירקו הנצו ;"ויחלשל ןמאנ ריצ ןכ ריצק םויב גלש תנצכ"
אבל יוה ,אבל לע ןיבשנד האר יפנכ אלמלא' יכ .ףוגה תומימח ררקמ הארה יכ
.(:זכ ףד ,ג"י ןוקת) 'אפוג לכ דיקוא

תינונמש ידי~לע אוה ןיחמהו תעדה רקע יכ ,הארה תניחבב אוה ל"נהתעדה תומלש
תינונמש הלעמ איה הארהו ,ףוגה תינונמש ידי~לע רנ ומכ קלוד לכשה יכ .ףוגה
תינונמשה לכ םיקתנ המישנה ידי~לע םג .הארה לש המישנה ידי~לע חמה לא ףוגה
תניחבב ,המשנ ןיחמה ןיארקנ ןכ~לעו .לכשה םויק רקע הז~ידי~לעש ,ףוגה לש
.ל"נכ המישנה ידי~לע תעדהו חמה רקע יכ ;"םניבת ידש תמשנו" :(ב"ל בויא)
ידי~לע קלוד רנ אוה לכשה יכ ."םדא תמשנ 'ה רנ" :(כ ילשמ) תניחב הזו
אצמנ .הארה לש המישנה ידי~לע חמה לא ןילועו ןימיקתמש ,ףוגבש תינונמשה
.הארה ידי~לע תעדה םויק רקעש

,רהז~ינוקתב) אבומכ ,הארהב רמאנה ,'קלס לבה תחנ לבה' :תניחב הז ל"נהםירג
המה לבה" :(א"נ י הימרי) תניחב םהש ,םלועב םילבה שי יכ .(.וצ ףד ט"ס ןוקת
ןיסינכמו םילבה ולא ןילבקמשכו .תוטש לש םלוע ילבה וניה ,"םיעתעת הששעמ
לבהמ יכ .םירג תניחב הז ,השדקד םילבה םהמ הששענו ,הלפתו הרות ךותב םתוא
הזו .םירג תניחב אוה הזש ,הלפתו הרות לש השדקד לבה הששענ םיעותעת הששעמ
וניה .לבה האיצומו לבה תלבקמש ,הארהב רמאנה ,'קלס לבה תחנ לבה' :תניחב
המה לבה' תניחב םהש ,םלועה לש םילבה ןילבקמש ידי~לע ןיששענה םירג תניחב
.ל"נכ הלפתו הרות ידי~לע השדקד לבה תניחבל ןתוא ןילעמו ,'םיעתעת הששעמ

,ךנוהמ ירקת לא' "ךנוהמ 'ה תא דבכ" :(ג ילשמ) תניחב הז ל"נהדובכה תולגתה
.הארהמ אצוי ןורגהו ,(ז) 'ךנורגמ אלא

,האובנ~חור תניחב אוהש ,האר יפנכ לש חורה תניחב הז ,ל"נההאובנה תוטשפתה
."יב רבד 'ה חור" :(ג"כ ב~לאומש) תניחב

הנש רקע יכ ,הארהב יולת אוה ןוימדו הנש יכ ,הארה תניחבב אוההמדמה ןוקת
הארהו ,םדאה לע הנש לפונ זא םימשגה תעב ןכ~לעו .חלו רק ידי~לע אוה ןוימדו
תעב םדאל ןיאבה תונוימדה וניה ,ןוימדו הנש אב הז~ידי~לעש ,חלו רק איה
.המדמה חכ תניחב הזש ,הנשה

שדחתו ןוארבי ךחור חלשת" :(ד"ק םילהת) תניחב הז ,הארה תניחבבםלועה שודח
,החגשה תניחבב אוה םלועה שודחהו .האר יפנכ לש חורה תניחב ,"המדא ינפ
םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחבב ,הארה תניחב הזו ,לארששי ץרא תניחב
דימת" :תניחב הז 'םיניעה תא תריאמש האר המש ארקנ המל' :(טמ ןילח) הכרבל
ןוגנ .ל"נכ החגשה תניחב אוהש ,לארששי~ץראב רמאנה ,'וכו "הב ךיקלא 'ה יניע
םרה רפשכ ,ךששחת לא ןורגב ארק" :תניחב הז ,הארה תניחבב ל"נה שדח רישו
רפשכ תניחב אוהש ,ל"נכ ןוגנה תניחב אוה םשו ,ל"נכ הארה אוה ןורגהו ."ךלוק
.ל"נכ 'וכו

אוה ,ל"נה תוניחב לכ ידי~לע ןקתתנש ,אתמשנד אנוזמ אוהש ,האריהו חירהןוקת
.(ג"כ םילהת) רסחא אל יער 'ה :תובת~יפוס אוה הארה ףורצ יכ ,הארה תניחבב
םש) תניחב 'רסחא אל' :והזו ,אתמשנד אנוזמ תניחב הז ,"רסחא אל יער 'ה"
אוהש ,חיר תניחב איהש ,הארי תניחב וניה ,"ויאריל רוסחמ ןיא יכ" :(דל
:ל"נכ אתמשנד אנוזמ

לארששי הנחמ :רמא :ןשבה ךלמ גוע לע ,הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמ שורפהזו
רקע .והילע ידשאו ,יסרפ אתלת תב ארוט רקעאו ליזא .יסרפ אתלת ,יוה המכ
הלע תחנו ,הובקנו אצמוק הלע יתיא .השירא הבתואו ,יסרפ אתלת תב ארוט
רשע ,יוה המכ הששמ .אסיג יאהלו אסיג יאהל הנש הוכשמ ,הפלשמל אעב .הראוצא
:(:דנ תוכרב) הלטקו ,הלסרקב היחמו ,ןימא רשע רושו ,ןימא רשע תב אגרנ לקש .ןימא

תעדה תניחבמ קנוי היהו ,(דפק ףד תקח רהז) אבומכ ,ןימיב ותזחא היה גועיכ
הצר ןכ~לעו ,(חיק ףד ,ע ןוקת) 'אפסככ ארוח אחמ אנימיד ארטסמ' יכ ,השדקד
.יסרפ אתלת ,יוה המכ לארששי הנחמ' :רמאש הזו .לארששי לע רבגתהל

היהו" :(ג"כ םירבד) תניחב ,לארששי לש הנחמה תשדק תניחב הז לארששי הנחמ
תניחבמ ,ףואנ תואתמ הרימש ידי~לע אוה לארששי הנחמ תשדק רקעו ."שודק ךינחמ
אוה וז הואתמ הרימשה רקעו .השרפב םש בותכש ומכ ,םולשו סח ,הליל~הרקמ
הסורפ הצחמ אוה דחאו דחא לכש ,ןיחמ תלת וניה ,יסרפ אתלת תוניחב ידי~לע
רקע וניה יסרפ אתלת ,יוה המכ לארששי הנחמ :והזו .ל"נכ וז הואת ינפב
אוה ,םולשו סח ,הליל~הרקממ ,וז הואתמ םישודק ויהיש ,לארששי הנחמ לש השדקה
איהה הואתה ינפב הסורפ הצחמ םהש ,ןיחמ תלת וניה ,יסרפ אתלת תניחב ידי~לע
.ל"נכ

:תניחבב ,הלפתה תניחב הז ארוט .והילע ידשאו ,יסרפ אתלת תב ארוט רקעאוליזא
יכ ,'יסרפ אתלת תב' והזו ."יתלפת תיבב םיתחמששו ,ישדק רה לא~םיתואיבהו"
השלש ךשמנ םשמש ,תוסורפ תוצחמ תניחב םהש ,ןיחמה שלשמ ןכ~םג תכשמנ הלפתה
הל שיש ארחא~ארטסהש וניה .ל"נכ םויב תולפת שלש תוניחב םהש ,תונמחר ינימ
תולפת ,םולשו סח ,רקעל הצור איה ,גוע תניחב ,םולשו סח ,תעדה ןמ הקיני
ידשאו' :רמאש והזו .ל"נכ ,םולשו סח ,םעלבלו םהילא םכישמהל ,לארששי
לבא ,םהב זחאתהל לארששי תולפת וילא ךישמהל קר אוה ונוצר רקע יכ ,'והילע
רחאמ יכ .לארששי לע םכילשהלו רזחל הצרמ יזא ,םולשו סח ,ולצא םהשכ ךכ~רחא
םה ןידע ,לארששיל םכילשמו ריזחמ ומצעמ אוהש יפ~לע~ףא יזא ,םהמ קני רבכש
ןכ~לעו .ל"נכ 'ירזכא םיעשר ימחר' יכ ,םהמ הקיני ול שיש ידי~לע ,םימוגפ
םנתונ אוהש יפ~לע~ףא ,לארששי תולפתמו תונמחרהמ ,םולשו סח ,קנוי אוהשכ
:רמאש הזו .ל"נכ םהב ותזיחא ידי~לע םימוגפ םה ןכ~יפ~לע~ףא ,לארששיל ומצעמ
רזחל הצור אוה ,םולשו סח ,םעלביו םרקעיש ךכ~רחא יכ ,'והילע ידשאו'
ארחא~ארטסהש רחאמ יכ] .ל"נכ ודי~לע םימוגפ םה רבכ יכ ,לארששיל םכילשהלו
ןיאיצומשכ לבא םימוגפ םה ןכ~לע ,לארששיל תרזחמ איה המצעמ קר ,תענכנ אל
רזוח זאו ,ירמגל תענכנ ארחא~ארטסה יזא ,ל"נכ זע הטמ ידי~לע וחרכ~לעב ונממ
.[יל הארנ ןבהו ,תומלשב השדקה לא לכה

,לארששי תולפת רקעו רבגתהש וניה השירב הבתואו יסרפ אתלת תב ארוט רקעלזא
םהש ,תולפתה ךישמהש השירב הבתואו .ל"נכ 'יסרפ אתלת תב ארוט' תניחב םהש
,'םורע היה שחנהו' :תניחב הזש ,ולש חמהו שארה ךותל ,םימחרו תעד תוניחב
,ןידו ץומק תניחבב איהש ,חכ~לעבה לש הלפתה תוניחב והז אצמוק יתיא .ל"נכ
.(ג קוקבח) "וזרפ שאר ויטמב תבקנ" :תניחב הז הובקנו .ל"נה זע הטמ תוניחב
הטמ תניחבב אוהש ,ל"נה חכ לעבה לש ןידו ץומק תניחבב איהש הלפתה ידי~לע יכ
,ולש העילבה~תיבב תדמוע איה יכ .ל"נכ ותוא ןיעינכמו ןירבשמ הדי~לע ,זע
."זע ןילי וראוצב" :תניחבב

.ל"נכ ,"זע ןילי וראוצב" תניחבב ,וראוצב תדמוע איהש הראוצא תחנו:והזו
תולפתה לש תושדקה לכ איקהלו איצוהל חרכמ אוה יכ 'הפלשמל אעב' :והזו
אל יכ 'וכו הנש הוכשמ והזו .ל"נכ "ונאקיו עלב ליח" :תניחבב ,עלבש תעדהו
;"לא ונשירוי ונטבמ" םג ףא ,'וכו לארששי תלפת תשדק איצומו איקמ אוהש יד
הוכשמ' :תניחב והזו .םירג תניחב והזש ,שממ ותויח תומצע איצוהל חרכמש וניה
תומצע איצוהל חרכמש וניה ,(ה םירישה~ריש) "ןש תשע ויעמ" :תניחב ,'הנש
ברקב הדר" :תניחב ,"לא ונשירוי ונטבמ" :תניחבב ,ויעמו וברק ךותמ ותויח
.ל"נכ ,"ךיביוא

לכ לש ןבר הששמ יכ ,האובנ תניחב אוה הששמ .ןימא רשע ,יוה המכהששמ
ידי~לע יכ .האובנ לש תוגרדמ הרששע תניחב ,'ןימא רשע' תניחב הזו .םיאיבנה
לקש .ל"נכ האובנל ןיכוז הז~ידי~לע ,ל"נכ דובכה הלגתנ ודי~לעש ל"נה זע הטמ
תב :והזו ,תישארב הששעמ לש הכאלמ~ילכ תניחב הז אגרנ ןימא רשע תב אגרנ
לש הכאלמ~ילכ תניחב םהש ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרששע תניחב ןימא רשע
תורמאמ הרששע תניחב איהש ,הנומאל ןיכוז האובנ ידי~לע יכ .תישארב הששעמ
,םלועה שודחב םינימאמ הנומא ידי~לע יכ .תישארב הששעמ לש הכאלמ~ילכ םהש
םלועה שודחל ןיכוז הנומא ידי~לעו .ל"נכ תורמאמ הרששעב לכה ארב ךרבתי םשהש
.ל"נה שדח ריש רעתי זאו ,דיתעלש

דוי אוהש ,'וכו טושפ ריש אוהש ,דיתעלש רישה תניחב הז ןימא רשע רושו:והזו
לע גלדמ" :(ב םירישה~ריש) תניחב הז רושו :והזו .ןימא רשע תניחב ,תויתוא
:(ד םש) תניחבב ,תוחיר תניחב םה 'תועבגו םירה' ."תועבגה לע ץפקמ ,םירהה
לוק ידי~לע ןגב םילדגה תוחירה וניה ,"הנובלה תעבג לאו רומה רה לא יל ךלא"
הז 'וכו "ץפקמ םירהה לע גלדמ" :תניחב הזו .ל"נכ ןגה תא הקשמ אוהש ,ןוגנה
והזו .תועבגו םירה תניחב םהש ,תוחירה םילדג ודי~לעש ,ל"נה ןוגנה תניחב
ידי~לע ןיששענ םהש ,ןיסאמ ןירוקש ,ןוגנה לש תודמה תניחב הז 'וכו גלדמ
תניחב וניה ,'ןימא רשע רושו' תניחב והזו .רונכבש ןימינה לע הציפקו גולד
תוניחב ידי~לע יכ ,ל"נכ 'וכו 'םירהה לע גלדמ' :תניחב אוהש ,ל"נה ןוגנה
,בקעי לוק תניחב ,ל"נה לוקה תניחב אוה ןוגנה הזו .ןוגנה הזל ןיכוז ל"נה
בקע עינכהו הכהש הלטקו הלסרקב היחמו :והזו ארחא~ארטסד בקע עינכמ אוהש
אוהש ,בקעי לוק תניחב אוהש ,ל"נה ןוגנה לוק תניחב ידי~לע ארחא~ארטסד
:ל"נכ ,'וששע בקעב תזחוא ודיו' :תניחבב ,ארחא~ארטסד בקע עינכמ

ויתעקתו" :תניחב ,דובכה תולגתה תניחב הז ועקת .רפוש שדחב ועקת :שורפהזו
ריש תניחב ,םלועה שודח תניחב הז שדחב ."דובכ אסכל היהו ןמאנ םוקמב דתי
ךיא שרפמ רדהו .ל"נכ ךלוק רפשכ םרה תניחב ,רפוש תניחב והזו .ל"נה שדח
תניחב ,םלועה שודח תניחבל ,ועקת תניחב אוהש ,דובכה תולגתה ידי~לע ןיכוז
תניחב הז הסכב .ונגח םויל הסכב :והזו 'רפוש שדחב' תניחב אוהש ,שדח ריש
תניחב הזש ,"הששע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה" :(ח"י תישארב) תניחב ,האובנ
לא ודוס הלג םא יכ ,רבד םיקלא 'ה הששעי אל יכ" :(ג סומע) תניחב ,האובנ
ידי~לע ןקתתנש ,הנומא תניחב הז .הנשה~שאר אוה ונגח םויל ."םיאיבנה וידבע
."והראתי הגוחמבו" :(ד"מ היעשי) תניחבב ,גח תניחב אוהש ,המדמה חכ ןוקת
.המדמה חכ תניחב םהש ,םיחבשו םיראת וניה 'והראתי'

תוימינפב יכ .המדמה תניחבב םה ךרבתי ותוא ןימדמ ונאש םיחבשהו םיראתה לכיכ
םיראתהו םיחבשה לכש אצמנ .םיראתהו םיחבשה לכמ ירמגל טשפמ ךרבתי אוה לכשה
םיחבש רדסל םילוכי זא ,ןקתמו ררבמ המדמהשכ ןכ~לעו .המדמה תניחבב םה
ותוא ראתל ללכ םיעדוי ןיא יזא ,ןקתמ המדמה ןיאשכ יכ ךרבתי ול םיראתו
המדמה תניחבב םה םיראתהו םיחבשה לכ יכ ,םיראתו םיחבשב ,לוכיבכ ,ךרבתי
הנומאה ןקתתנ הז~ידי~לעו ."והראתי הגוחמבו" תניחב ,גח תניחב הזו .ל"נכ
ירשתב יכ ,םלועה שודח אוה זאש ,הנשה~שאר רקע יכ .הנשה~שאר תניחב איהש
.ל"נכ הנומאב יולת אוה ,םלועה ארבנ

.ל"נכ האובנ ידי~לע איה הנומאהו המדמה ןוקת רקע יכ ונגח םויל אסכב:הזו
תלבק אוהש ןויסב יולת הנשה~שאר רקע ,הנומא תניחב אוהש הנשה~שאר ןכ~לעו
,הנומאהו המדמה ןוקת ידי~לעו .ל"נכ הנומאה ןקתתנ הז~ידי~לעש ,הרותה
תניחבל ןיכוז הז~ידי~לע "ונגח םויל אסכב" :תניחב ,האובנ ידי~לע ןקתתנש
ךשמנ הז לכו ."רפוש שדחב" תניחב אוהש ,ל"נה שדח ריש תניחב ,םלועה שודח
ןיכוז דובכה תולגתה ידי~לע יכ .ל"נכ ועקת תניחב ,דובכה תולגתה תניחבמ
יכ תניחב ידי~לע ןיששענ ולאה תוניחבה לכ ללכו .ל"נכ 'וכו האובנה תוטשפתהל
,ל"נכ ,ל"נה זע הטמ תניחב אוהש ,בקעי יקלאל טפשמ אוה לארששיל קח
:ל"נכ ,ל"נה תוניחבה לכ ןיששענ הז~ידי~לעש

ט

:(א לאקזחי) וכלי תכלל חורה המש היהי רשא לא

אדה ,אחור רתב ןיגהנתמ אבלד ןיקרע והלכ :(זכ ףד ,גי ןוקת) רהז ינוקתבאתיא
.הארה יפנכמ אצויה חורה וניהד ,'וכו "תכלל חורה היהי רשא לא" :ביתכד אוה
ינוקתב םש) 'אפוג לכ דיקוא אבל יוה ,אבל לע ןיבשנד האר יפנכ אלמלא' יכ
הבכנ םימעפלש ,שוחב הארנכ .רנה ןיקילדמו רנה ןיבכמ חורה ידי~לע יכ .(רהז
ןיבשנמש חורה ידי~לע הבכנש רנה ןיקילדמ םימעפלו ,בשנמה חורה ידי~לע רנה
,שאה יקלח ןידרפנו ,תוירורפע רנה לע לפונש ידי~לע אוה רנה יובכ יכ .וב
חפנמ חורה יזא ,וב ןיחפנמשכ ןכ~לעו .רעבל םילוכי םניאו ,שאה דוסימ וב שיש
שאה יקלח םירשקתנו םירבחתנו םירזוח הז~ידי~לעו ,תוירורפעה רנה ןמ
שאה דירפמו חפנמש ,חורה ידי~לע רנה ןיבכמ םימעפל ןכו] .קלדל ןיליחתמו
חור רשא שיא" :(ז"כ רבדמב) בותכש ומכ ,חור תניחב םה רודה יגיהנמו .[רנהמ
יכ ,אבל תניחב םה לארששיו (א) .'דחא לכ לש וחור דגנ ךלהל עדויש' "וב
בשנל רודה יגיהנמ ןיכירצו .(:אכר סחניפ רהז) אמלע לכד אבל םה לארששי
,תוירורפעה םהמ חפנל ,אמלעד אבל םהש ,לארששימ דחא לכ לע םחור תניחבב
אוהש ,ילארששיה שיאה לוכי וניא הז ידי~לעש ,םהילע לפונש הרוחש~הרמ וניהד
םהשכו ,בר~ברע תניחב םהש םיעשר שי םג .ךרבתי םשהל רעבלו קלדל ,בל תניחב
הז~ידי~לעש ,תוירורפע תניחב ןכ~םג הז ,לארששי לע וניהד ,בלה לע םילפונ
,בלה ןמ תוירורפעה חפנל רודה יגיהנמ ןיכירצ ןכ~לעו .ל"נכ רעבל לוכי ןיא
דחאו דחא לכבש שאה יקלח ןירבחתנו ןירזוחו ,לארששימ דחא לכמ וניהד
לארששימ דחאו דחא לכו .בל תניחב ןיששענו ,דחיב לארששי ןירשקתנו ,לארששימ
:ל"נכ ךרבתי םשהל רעובו רזוחו ,בל תניחב םש היהיש ךירצש ,םוקמל בל תניחב הששענ

ןכ~ומכ .הדמה ןמ ץוח דאמ שאה ריעבמ אוה יזא ,הרעס חור בשנמשכ ,םימעפלךא
הזש ,הדמה ןמ ץוח רתויב וריעבמו ,הרעס חור תניחב םדאהב בשנמש שי םימעפל
אלפמב' יכ ,'וכו "'ה לא תולעל וסרהי ןפ" :(ט"י תומש) תניחב ,הסירה תניחב
יפל ול יואר וניאש המ 'ה לא תולעל סרהל רוסאו ,(גי הגיגח) 'ששרדת לא ךממ
הרעס חור תניחב הזש עדי ,הדמהמ ץוח רתויב רעובש םדא האורשכ ןכ~לע .ותניחב
לע שדח רהזבו :זכר ףד סחניפ רהז ןיע) תאז עינכהל לוכי היה והילאו .ל"נכ
יסוס עינכמו בכור היהש הרעסב שא יסוס לע בכר רשא שיא' :תניחב הזו .(תור
היה ,ל"נכ הרעסה ידי~לע אבש ,הדמה ןמ רתויב קלודה שאה וניהד ,'הרעסב שא
בלבש שאה קלדיש ידכ ,הדמב בשנל ךירצ חורה יכ .ועינכמו הז לע בכור והילא
:ל"נכ הושה גזמ יפ~לע הדמב

י

ןיאש תמחמ קר אוה ,ךרבתי וילא םיברקתמ םניאו ךרבתי םשהמ םיקוחר םלועהשהמ
המ ,בטיה ומצע בשיל לדתשהל רקעהו .ןמצע ןיבשימ םניאו ,תעדה~בושי םהל
ןה ,ףוגל תוסנכנה תוואת ןה ,הזה םלועה ינינע לכמו תוואתה לכמ תילכתה
:'ה לא בושי יאדוב זאו ,דובכ ןוגכ ,ףוגל ץוחש תוואת

ול השק ןכ~לעו ,ונוצרכ חמה תא גיהנהל רשפא יא הרוחש~הרמ ידי~לעש ,עדךא
יכ ,ותעד בשיל לכויו ,ונוצרכ חמה גיהנהל לכוי החמשה ידי~לע קר .ותעד בשיל
ידי~לעש ,"ואצת החמששב יכ" :(ה"נ היעשי) תניחבב ,תורחה םלוע אוה החמשש
,חמה לא החמשש רשקמשכ ןכ~לעו .תולגה ןמ ןיאצויו ןירוח~ןב ןיששענ החמשש
וחמ תא גיהנהל לכוי יזאו ,תולג תניחבב וניאו ,ןירוח~ןב ותעדו וחמ יזא
ןיא תולג ידי~לע יכ .תולגב וניאו תורחב וחמש רחאמ ,ותעד בשילו ונוצרכ
ןומע ינב לע (:בי הליגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,בשימ תעדה
ןנאש" :(ח"מ הימרי) רמאנש ,תולגב וכלה אלש תמחמ והיתעד אבתימד ,באומו
:'וכו "וב ומעט דמע ןכ לע ,ךלה אל הלוגבו ,'וכו וירוענמ באומ

ראבמכ ,םינפ~לכ~לע הבוט הדקנ הזיא ומצעב אצומש המ ידי~לע אוה החמששלאובלו
.םש ןיע ,(בפר ןמיסב ,ןושארה יטוקלב) "ידועב יקלאל הרמזא" :קוספ לע
ומכו ,יוג ינשע אלש ,לארששי ערזמ תויהל הכזש המב חמששל ול שי םינפ~לכ~לעו
תרות ונל ןתנו 'וכו ונלידבהו ,ודובכל ונארבש וניקלא ךורב' :ןירמוא ונאש
הזו .ל"נכ ותעד חמשל החמשש ול חקל ול יואר הזב אצויכו הז לכמ .'וכו 'תמא
וחמל החמשה רשקמש וניהד ,לודג רבד אוהש ,'התעד אחידב' :(:זע תבש) תניחב
דוחי הזמ הששענ הלעמל םגו ,ל"נכ תעדה~בושי ול שיו ,ררחשמ חמה יזאו ,ותעדו
:התעד אחידב ידי~לע לודג

אי

,ול ןיעיסמו ,הלפתה ךותב ןיאב םלכ םיבששעה לכ יזא ,הדשב ללפתמ םדאשכ,עד
:(ב תישארב) תניחב ,החישש הלפתה תארקנש תניחב הזו .ותלפתב חכ ול ןינתונו
:(ד"כ םש) תניחב הזו .ותלפתב עויסו חכ ןינתונ הדשה חישש לכש ,"הדשה חישש"
הדשה יבששע לכש ,הדשה חכו עויס םע התיה ותלפתש "הדשב חוששל קחצי אציו"
ןכ~לעו .ל"נכ החישש הלפתה תארקנ הז ליבשבש ,ל"נכ ותלפתב עויסו חכ ונתנ
ץראה לובי לכ יכ ;"הלובי תא ןתת אל המדאהו" :(א"י םירבד) רמאנ הללקב
:רמאנ יזא ,הז לע בוכעו םגפ שישכו ,הלפתה ךותב עויסו חכ ןתל ןיכירצ
לובי ןכ~םג םינתונ ,הדשב ללפתמ וניאשכ ולפא יכ ."הלובי תא ןתת אל המדאהו"
ותיתשו ותליכא ןוגכ ,םדאה לא ךומסש המ לכ וניהד ,ותלפתב עויס ץראה
לובי לכו םיבששעה לכ יזא ,רתויב םהל ךומס יזאש ,הדשב אוהשכ קר ,אצויכו
הדשב חוששל קחצי אציו :תובת~ישאר לובי הזו .ל"נכ ותלפתב חכ ןתונ המדאה
שדחב ועקת רמאמב בטיה ראבמ ןינעה הז) :ל"נכ ,ומע וללפתה הדשה לובי לכש
:(םש ןיע ,א ףדב ליחתמה ,רפוש

בי

ידיל אובלו ,םיבר תולושכמו םיתועטב לפל לכוי ,ותמכחו ולכשש רחא ךלוהםדאשכ
דאמ םילודגה םיעשרה ןוגכ ,הברה ולקלקש שיו .םולשו סח ,תולודג תוער
תודהיה רקעו .םלכששו םתמכח ידי~לע היה לכהו ,םלועה תא ועטהש ,םימסרפמה
,הששועש רבד לכב לכתסהלו ,תומכח םוש ילב ,תוטישפבו תומימתב ךליל קר אוה
דובכ הזב שי םא קר .ומצע דובכ לע ללכ חיגשהל ילבלו ,ךרבתי םשה םש היהיש
,לפונשכ ולפאו .םלועל לשכי אל יאדוב יזאו ,ואל ואל םאו ,הששעי ךרבתי םשה
תוקפסל לפונש ,ןלצל אנמחר ,דאמ דאמ הלודג ותליפנש שיו ,תוקפסל ,םולשו סח
תילכת איה הדיריהו הליפנה ןכ~יפ~לע~ףא ,ךרבתי םשה רחא רהרהמו ,םירוהרהו
.הילעה

וארב אל אוה~ךורב~שודקה ארבש המ לכ יכ .דובכה אוה האירבה לכ שרש יכ ,עדיכ
.(חל אמוי) 'וכו "ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ" :בותכש ומכ ,ודובכל אלא
לכ שרש אוה ךרבתי ודובכש אצמנ ,ךרבתי ודובכ ליבשב ארבנ לכהש רחאמו
קלחו קלח לכבו ,םיקלח שי האירבהב הז לכ לע ,דחא ולכש יפ~לע~ףאו .האירבה
:(ה קרפ תובא) תניחב הזו .ל"נכ ושרש אוהש ,דחימ דובכ תניחב וב שי האירבהמ
רכשש ליבשב אלא ,תוארבהל לוכי דחא רמאמב אלהו .םלועה ארבנ תורמאמ הרששעב'
אוהש ,דחימ דובכ תניחב וב שי רמאמו רמאמ לכבו .'תורמאמ הרששעב ארבנ שנעו
ולכ ולכיהבו" :(ט"כ םילהת) תניחב הזו .ל"נכ לכה שרש אוה דובכה יכ ,ושרש
יכ ,םלועה ארבנ הז~ידי~לעש ,ךרבתי ודובכ וב שבלמ רמאמ לכבש "דובכ רמא
םשש ,םולשו סח ,םיער םירבדו תורבעב ולפאו .(ו היעשי) 'ודובכ ץראה לכ אלמ'
לובג שיש ,"ןתא אל רחאל ידובכו" :(ב"מ היעשי) תניחבב ,ךרבתי ודובכ ןיא
לובג שי הז לכ םע ,ודובכ ץראה לכ אלמש יפ~לע~ףאו ,םשל טשפתי אלש דובכהל
.ל"נכ 'ןתא אל רחאל ידובכו' :תניחבב ,םשל אצי אלש ,ל"נה תומוקמל עיגמשכ
אלש ,ל"נכ תורמאמ הרששעמ רמאמו רמאמ לכב שבלמש ,דובכו דובכ לכל לובג שיו
.ל"נכ םינוציחה תומוקמל טשפתי

תומוקמ ולפאו ,ךרבתי ונממ תויח םילבקמ םה םג יאדוב ןכ~יפ~לע~ףא יכ ,עדלבא
יכ ,עד ךא .ךרבתי ונממ תויח לבקל ןכ םג ןיכירצ הרז~הדובע יתב וא םיפנטמה
ה"ד דק תבש ג"אח ןיע) םותס רמאמ תישארב אוהש ,םותס רמאמ תניחבמ םילבקמ םה
.ונממ תויח םילבקמ םלכו ,תורמאמה לכ ללוכ אוהש ,(םותס רמאמ ,המותס םמ
ןילבקמ םה םשמו ,הרתסהה תילכתב םלענו םותס אוה םותס רמאמה לש דובכהו
,םשמ תויח לבקל םהל רשפא יא םילגתמה תורמאמהו דובכה תניחבמ יכ .תויח
תילכתב רתסנ אוהש ,םותס רמאמהמ קר ,ל"נכ 'ןתא אל רחאל ידובכו' :תניחבב
.ללכ הזב רהרהל רוסאו ,ןיבהל רשפא יא הז רבדו .תויח ןילבקמ םשמ ,הרתסהה

תומוקמ תניחבל וניהד ,ולא תומוקמ תניחבל ,םולשו סח ,לפונ םדאשכןכ~לעו
לע לכתסהל ליחתמ יזאו ,םילודג םילובלבו םירוהרהו תוקפסל לפונו ,םיפנטמה
רחאמ ,ודובכ םוקמ היא שקבמו לאושו ,ךרבתי ודובכמ דאמ קוחרש האורו ,ומצע
,ןלצל אנמחר ,ולאכ תומוקמל לפנש רחאמ ,ךרבתי ודובכמ קוחרש ומצעב האורש
יכ .םירפסב אבומה ,'הילעה תילכת הדירי' תניחבב ,ותילעו ונוקת רקע הז הזו
םותס רמאמה וניהד ,ןוילעה רמאמה לש ןוילע דובכה תניחב הז ודובכ םוקמ היא
םוקמ היא ששפחמו שקבמשכ אצמנ .ולאה תומוקמל תויח ךשמנ םשמש ,ל"נכ תישארב
לדגמש ,היא תניחב אוהש ,ןוילעה דובכה לא הלועו רזוח אוה ומצעב הזב ,ודובכ
יזאו ,םשל לפנ אוהש ידי~לע ,ושכעו ,וללה תומוקמ היחמ אוה ומלעהו ותרתסה
הלועו ,ותליפנ תא היחמו ,םשל ומצע קבדמו רזוח הזבו .ודובכ םוקמ היא שקבמ
.הילעה תילכתב

םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .בלה רוהרה לע רפכמש ,הלוע ןברק תניחבהזו
הלועש' "םכחור לע הלועהו" :בותכש ומכ ,(ז השרפ ,ארקיו ,הבר~שרדמ) הכרבל
איהש ,הפלק שי יכ ,"רחרחס יבל" :(ח"ל םילהת) תניחב שי יכ .'רוהרהה רפכמ
.הגנ תפלק תניחב איהו ,הברה םילובלבו םיבובסו םימוקעב בלה תבבסמו תמקעמ
הגנו" :(א לאקזחי) תניחב ,'רוחס רוחס' :ביבס לש םוגרת ,רחרחס ארקנ ןכ~לעו
ןכ~לעו ,(טי ןמיס 'א יטוקלב ןיע) אבומכ ,םוגרת תניחב איה יכ ."ביבס ול
שקבמ יזאו ,םיפנטמה תומוקמ תניחב הזש ,םשל לפונ םדאשכו .םוגרת ןושלב ביתכ
,ןוילעה דובכה לא בשו רזוח יכ .ונוקת ומצעב הזו ,ודובכ םוקמ היא קעוצו
השה היאו" :(ב"כ תישארב) תניחב ,הלוע תוניחב והזו .ל"נכ היא תניחב אוהש
אבש ,בלה רוהרה רפכלו ןקתל ,הלועל השש תוניחב איה היא תניחבש ."הלועל
.ל"נכ םשמ הלועו ןקתתנ היא תוניחב ידי~לע יכ .ל"נכ םיפנטמה תומוקממ

א"רב ת"ישארב' :(א ףד אנינת ןוקת) םינוקת ףוסב אבומש המ תוניחבהזו
תישארב תוניחב אוהש ,היא תניחב ידי~לע הששענש ,הלועל השה וניהד ,"ש"ית
ששפחמו שקבמ םדאשכ ,הבושתה רקע הז יכ ,הבושת תוניחב הזו .ל"נכ םותס רמאמ
רעטצמו לאושו עגעגתמו ,ךרבתי ודובכמ קוחרש ומצעב האורו ,ךרבתי ודובכ רחא
.בטיה ןבהו ,ל"נכ ונוקתו ותבושת ומצעב והזו ,ודובכ םוקמ ה"יא

,תוינחורב םיכרדב ךלוהשכ וא ךרדב ךלוה םדאשכ יכ .םירבד הברה דוע הזבשיו
הזב שי יכ ,"ךתא החנת ךכלהתהב" :(ו ילשמ) תוניחבב ,וינפל תכלוה הרותה יזא
,ל"נה תוקפס תוניחב שי הרות לכ ינפלו .ותרות יפל דחא לכ יכ ,תוניחב המכ
ןבלמו ררבמש םדק ,םילובלבו תוקפס המכ שי ןישדחמש םדק ,הרות~ישודחב ןוגכ
.הגנ תניחב אוהש ,ערו בוט תעדה ץע תניחב םה תוקפסה ולאו .יוארכ רבדה
:'וכו םייחה ץע תניחב הז ,המצעב הרותה לא עיגמשכו


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts