הששמ הלעשכ' :(:טכ תוחנמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחבהזו
לש ונובר :ול רמא .תויתואל םירתכ רשוק היהש אוה~ךורב~שודקהל ואצמ ,םורמל
היהיש ,ומש ףסוי ןב אביקעו דמעל דחא דיתע :ול רמא .ךדי לע בכעמ ימ !םלוע
יואר !םלוע לש ונובר ול רמא .תוכלה לש ןילת ילת ץוקו ץוק לכ לע שרוד
ול רמא המ ,השק הרואכלו .'הבשחמב הלע ךכ !קתש :ול רמא .ודי לע הרות ןתנתש
המ השקה רבכש רחאמ ,הקיתש וז המו ,אישקה רמא רבכ אלה ,'וכו קתש ךרבתי םשה
היה םא ךא .אישקה לע ץורת ולכששב לפנ ,אישקה הששמ רמאשכ ףכת ךא .השקהש
הבחרו הקזח רתוי אישק לע אב היהו ,רחא ףיקמ וב סנכנ היה ,ץורתה תא רמוא
תא הלגי אלו קתשיש וניה ,ץורתה לע קתש ךרבתי םשה ול רמא ןכ~לע .הלחתבמ
,הבשחמב הלע ךכ :והזו .הלחתבמ הקזח רתוי אישק לע אובי אלש ידכ ,ץורתה
יכ ,שדח רחא לכשש הבשחמב הלוע יזא ,ימינפה לכשה תא ןילגמשכ ףכתש וניה
ןיאש ,םיפיקמל אובי אלש ידכ ,קתשל ןיכירצ ןכ~לעו ,םינפל רחא ףיקמ סנכנ
:ל"נכ (*) ,הבשחמב הלע ךכ ,קתש :והזו ,ל"נכ םגישהל ןיכירצ

תניחב גישה יכ ,ץורתה תא עדוי היה ךכל ,הבשחמה ןמ הלעמל היה הששמ) (*)
:(הז ןינע בטיה ראב אל יכ ,םימותס םירבדהו .תויתוא [*ירתכ] (ירתס)

'הרותל גיס וששעו ,הברה םידימלת ודימעהו ,ןידב םינותמ ווה' :שורפהזו
ול תויהל ל"נה םכחה ךירצש תניחב הז 'ןידב םינותמ ווה' .(א קרפ תובא)
םהל הלגי הלעמ ירד תניחב ינפלש ;דחאו דחא לכ םע רבדל ךיא עדיל ,תוניתמ
לכ אלמ' לש הגשהה הלגי הטמ ירד ינפלו 'וכו תימח המ :תניחב ,המ לש הגשהה
םיהלא יכ" :(ה"ע םילהת) תניחב ,טפשמ תניחב ,ןיד תניחב הזו .'ודובכ ץראה
םניאש םהל תוארהל ,ליפשהל ךירצ אוה םיהובגהש "םירי הזו ליפשי הז ,טפש
םררועל ,םירהל ךירצ ,רפע ינכוש תניחב ,םינטקהו ,ךרבתי ותעידיב ללכ םיעדוי
.ל"נכ ,ודובכ ץראה לכ אלמ יכ ,ושאיתי אלש םציקהלו

םינטקו םילודגב ריאהל ,וזכ הגשהל הכוזשכ יכ 'הברה םידימלת ודימעהו':והזו
חכ ול שי יכ ,וילא םיכירצ םלכ יכ ,הברה םידימלת דימעי יאדוב ,ל"נכ 'וכו
.ל"נכ םלכ םע דמלל

ךירצ יכ ,'הקיתש המכחל גיס' :(ג קרפ תובא) תניחב 'הרותל גיס וששעו':והזו
יכ .ל"נכ ,הבשחמב הלע ךכ ,קתש :תניחב ,םימעפל קתשל ,וירבדל גיס תוששעל
,םיפיקמה תא גישהל הכוז אוה הז~ידי~לע ,הברה םידימלת דימעהל הכוזש ידי~לע
תוששעל ךירצ אוה ןכ~לע ,הלחתמ גישהל לוכי היה אלש המ ןיבמו גישמש וניהד
ןיאש ,ןמזהמ הלעמל םהש םיפיקמב סנכי אלש ידכ ,םימעפל קתשלו וירבדל גיס
:ל"נכ םש שיש םיצורתהו תוישקה ראבל קיפסמ ןמזה

לש הגשהו המ תניחב לש הגשה וניהד ,הטמ ירדו הלעמ ירד לש תוניחב ינשהולאו
תניחב לש הגשהו ןב תניחב לש הגשה תניחב םה ,'ודובכ ץראה לכ אלמ' תניחב
,דימלת ןכ~םג אוה ןבה יכ ,ל"נכ דח ולכ דימלתו ןבש יפ~לע~ףא יכ דימלת
ןכ~יפ~לע~ףא ,ל"נכ ואששע ולאכ בשחנ יכ ,ןב תניחב ןכ~םג אוה דימלתהו ,ל"נכ
יכ ,דבל דימלתמ הרתי הלעמב אוה דימלת אוהש ןבה יכ .דימלתל ןב ןיב שרפה שי
תכשמנ הניאש הרעש םוש וב ןיאו ,ולגר דע ושארמ ,באה ןמ ךשמנ ולכ אוה ןבה
תניחב לש הגשהמ הלעמב רתוי הלודג ןבה לש הגשהה תניחב ןכ~לע ,באה חממ
.דימלתה

האר הששמ יכ ;םיאיבנ ראשל ונבר הששמ תאובנ ןיבש קולחה תניחבוהזו
והזש ,(:טמ תומבי) הריאמ הניאש אירלקפסאב ואר םהו ,הריאמה אירלקפסאב
יכ .דימלתו ןב תניחב םהש ,הטמ ירד תגשהל הלעמ ירד תגשה ןיבש קולחה תניחב
לש הגשהה תניחב הז ,"יחו םדאה ינארי אל יכ" :(ג"ל תומש) תניחב גישה הששמ
,היעשיו .ןב תניחב ,הלעמ ירד לש הגשהה והזש ,'וכו תימח המ :תניחב ,המ
לש הגשה תניחב הז "'ה תא האראו" :(ו היעשי) רמא ,הששממ הנטק הגרדמב היהש
עדיש יפ~לע~ףא יכ .'ודובכ ץראה לכ אלמ' תניחב ,דימלת תניחב ,הטמ ירד
היה אוהש ,ותגרדמ יפל רמא ןכ~יפ~לע~ףא ,המ תניחב לש הגשה שיש היעשי
.(ג) "'ה תא האראו" :תניחב ,'ודובכ ץראה לכ אלמ' לש הגשהה תניחבב

:תניחב ,המ לש הגשהה וניה ,הטמ ירדו הלעמ ירד תוניחב םה דימלתו ןבשאצמנ
"םדאה ינארי אל יכ" :תניחב ,'ודובכ םוקמ היא' :תניחב ,תשפשפ המ תימח המ
:תניחב ,ודובכ ץראה לכ אלמ לש הגשהו הלעמ ירד תגשה ,ןבה תגשה תניחב הז
ולכ ךשמנ אוהש ןבה יכ .הטמ ירד תגשה ,דימלתה תגשה תניחב הז ,'ה תא האראו
יברה לש הגשהה אוהש ,המ תניחב אוהש שממ ויבא תגשהל הכוז ןכ~לע ,באה חממ
אוהש ,הטמ ירד לש הגשהה תניחב קר לבקמ ןיא דימלתה לבא .ל"נכ רודבש םכחהו
:ל"נכ 'וכו ודובכ ץראה לכ אלמ תניחב

תניחבמ לולכ ןבה היהיש ,ןוילעב ןותחתו ןותחתב ןוילע ,תומלועה ללכלךירצו ט
אוהש ןבה יכ .הארי םהל היהיש ידכ ,ןב תניחבמ לולכ היהי דימלתה ןכו ,דימלת
,ללכ הארי ול היהי אל ןכ~םאו ,'וכו תימח המ :תניחב ,המ לש הגשהה תניחבב
תניחבמ לולכ ןבה היהיש ךירצ ןכ~לעו .ךרבתי ודובכ ללכ האור וניאש רחאמ
תניחב וניהד ,דימלתה תניחב לש הגשההמ תצק ןכ~םג ןב תניחבל תוארהל ,דימלת
אלמ' תניחב ותגשהש דימלתה ןכו .הארי ול היהיש ידכ ,'ודובכ ץראה לכ אלמ'
תצק ול תוארהל ךירצ ןכ~לעו ,תואיצמב לטבתהל לכוי ןכ~םאו ,'ודובכ ץראה לכ
:הארי ול היהיו ,תואיצמב לטבתי אלש ידכ ,המ תניחב וניהד ,ןבה תניחב לש הגשההמ

ךפהה וניאו ליח~שיא אוהש ימ הז~ידי~לע ;דימלתו ןב תויללכידי~לעו י
וניהד ,ןוצרה תראה הליכאה תעב לבקל לוכי אוה ,(לזמילש ,לזמ~ער :ןירוקש)
,גלפמ ןוצרב ךרבתי וילא דאמ ףסכיו קקותשיו ,הליכאה תעב ןוצרה ול ריאיש
התאו" :(ה"מק םילהת) תניחב הזו .הצור אוה המ ללכ עדי אלש ,העידי םוש ילב
רבדמב) תניחב ,ל"נה ןוצרה תראה תניחב הז ותעב ."ותעב םלכא תא םהל ןתונ
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,"לא לעפ המ לארששילו בקעיל רמאי תעכ" :(ג"כ
םינפל ןתצחמ היהיש םיקידצ ןידיתע' :(ב קרפ תבש ימלשורי) הכרבל
היהי דיתעלו .לכשה לש הצחמה םהש ,םיפיקמ תניחב הז 'הצחמ' .'תרשה~יכאלממ
םתגשה היהי זאו ,תרשה~יכאלמ לש םיפיקממ הלעמל םיקידצה לש םיפיקמה תוצחמ
תראה תניחב אוה המ תניחב לש הראהה תאזו .לא לעפ המ :תניחב ,המ תניחב
ןתונ התאו" :תניחבב ,הליכאה תעב הלגתמ אוהו ,לכה ןמ הלעמל אוהש ,ןוצרה
:תניחב ,המ תניחב אוהש ןוצרה תראה תניחב ,אקיד ותעב "ותעב םלכא תא םהל
,המ תניחב םהש ל"נה םיפיקמ תניחב ,'וכו "המ לארששילו בקעיל רמאי תעכ"
:ל"נכ ןוצרה תראה תניחב והזש

תויהל וינתמ רגחל הצורש ימ יכ ,עד אקוד הליכאה תעב ןוצרה תראה הלגתמשהמו
,ךפהה היהי אלו ליח~שיא היהיש ךירצ אוה ,וב םייולתהל הסנרפ ןתל ,סנרפמ
הסנרפה לכ יכ .הלשממ תצק ול היהיש ךירצ יכ ,(לזמילש ,לזמ~ער :ןירוקש)
ףקתו הבר יד תיזח יד אנליא" (ד לאינד) :ךלמב בותכש ומכ ,(ד) תוכלמהמ ךשמנ
."אכלמ אוה תנא ,הב אלכל ןוזמו 'וכו

הזיא ול היהיש ידכ ,הלשממ תצק ול היהיש ךירצ ,הסנרפ לבקל הצורש ימןכ~לעו
אלא םולה ןיא' "םלה יששג לכאה תעל" :(ב תור) תניחב הזו .תוכלמה םע תוכיש
יכ ,לכאה תעל תוכלמ תניחב הלשממ ול היהיש ךירצ יכ .(בק םיחבז) 'תוכלמ
.ל"נכ הסנרפה ךשמנ הז~ידי~לע

:הבתכב בותכש ומכ ,הסנרפל ומצע ביחמו ותשא דגנ וינתמ רגוח לעבהשכןכ~לעו
תישארב) בותכש ומכ ,הלשממ תצק ול םינתונ זא ,'וכו ןוזאו ריקואו חלפא אנאו
.ל"נכ הסנרפה ךישמהל לוכי אוה הלשממה ידי~לע יכ ,"ךב לשמי אוהו" :(ג

אוה ,וב םייולתה םיבר םישנאל רתוי הסנרפ ןתל ךירצש ימ לכ םירשה לכןכו
.ל"נכ תוכלמה ידי~לע הסנרפה ךישמהל לכויש ידכ ,הלשממ רתוי ול היהיש ךירצ

םהש םיזמרה וניהד ,המכחה םיב שיש םידיה תניחב ןמ הסנרפה לבקמתוכלמהו
:י"שר שרפו ,"בישקמ ןיאו ידי יתיטנ" :(א ילשמ) בותכש ומכ .םידי תניחב
וב זמרמש ,רובד הזיא רמוא םימעפל ;ותמכח הלגמ םכחהשכ יכ ,םיזמר וניהד
םיזמרה ידי~לע קר ,שורפב ויפב ראבל רשפא יאש המ וניהד ,וידימלתל םיזמר
יתיטנ :תניחב ,םידי תניחב םה םיזמרה ולאו .ותנוכ םיניבמ םה ,רובדהב שיש
םיה הז" :(ד"ק םילהת) תניחבב ,המכחה םיב שיש םידיה תניחב והזו ,ל"נכ ידי
."םידי בחרו לודג

ךדי תא חתופ" :(ה"מק םש) תניחבב ,הסנרפה תא תוכלמה תניחב לבקמ םידיהולאמו
:והזו .ל"נה םידיה תניחבמ תכשמנ הסנרפהש וניה ,"ןוצר יח לכל עיבששמו
ל"נכ הסנרפה ךותב הלגתמש ,ןוצרה תראה תניחב "ןוצר יח לכל עיבששמו"
לבקמ תוכלמהש תמחמ יכ .ל"נכ ,"ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו" :תניחבב
הסנרפהו הליכאה ךותב םש הלגתמ ןכ~לע ,המכחה םיב שיש ולא םידימ הסנרפה
המכחה םיב םיריאמ םיפיקמה יכ ל"נכ ןוצרה תראה תניחב םהש ,םיפיקמה תראה
.ל"נכ םכחה הלגמש

'ןתיול' ,.וב קחשל תרצי הז ןתיול ,'וכו םידי בחרו לודג םיה הז :תניחבהזו
שחנ ןתיול ,חירב שחנ ןתיול" :(ז"כ היעשי) בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב הז
ןמ ןיקחוש םשש ,םיקחש תניחב וב קחשל :והזו .'תוכלמ' :י"שר שרפו "ןותלקע
ןמ הסנרפה לבקמ ןתיול תניחב תוכלמהש וניה .הסנרפ וניהד ,(:בי הגיגח)
,ל"נכ ,"םידי בחרו לודג םיה הז" :תניחב והזש ,המכחה םיב שיש םידיה
קלח דחאו דחא לכל ןתל ,תשתכנו תקחשנ איה םש ,תוכלמהל הסנרפה עיגמשכו
יכ .ןמ ןיקחוש םשש ,םיקחש תניחב 'וב קחשל' :והזו .ול יוארש המ יפכ הסנרפ
,ןתיול תניחב אוהש תוכלמה תניחב לצא תשתכנו תקחשנ ,ןמ תניחב איהש ,הסנרפה
םיב שיש םידיה ןמ וניה ,"םידי בחרו לודג םיה הז" :תניחבמ הסנרפה לבקמש
.ל"נכ םיזמר תניחב םהש ,המכחה

,הסנרפ לע ןיפצמו ןילכתסמ לכה יכ .ותעב םלכא תתל ןורבשי ךילא םלכ:והזו
ןיפצמ םלכש המ ,םלוע יאב לכ לש תונוחטבה ולא לכ ץבקמו טקלמ תוכלמהו
םידי ןמ הסנרפ לבקמו תוכלמה הלוע תונוחטבה ולא םעו ,הסנרפ לע ןילכתסמו
ןורבשי םלכש ,ל"נה תונוחטבה ידי~לע וניה ,"ןורבשי ךילא םלכ" :והזו .ל"נה
תוכלמה ידי~לע הסנרפה ךשמנ הז~ידי~לע ,הסנרפ לע ןילכתסמו ןיפצמו ,וילא
הלגתמש ,ןוצרה תראה תניחב ,אקיד 'ותעב' "ותעב םלכא תתל" :והזו .ל"נכ
:תניחב ,"לא לעפ המ לארששילו בקעיל רמאי תעכ" :תניחב אוהש ,הסנרפה ךותב
יח לכל עיבששמו ךדי תא חתופ" :תניחב ,"ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו"
:ל"נכ ,"ןוצר

'ךעורזו ךנימי' .(ד"מ םילהת) "םתיצר יכ ךינפ רואו ךעורזו ךנימי יכ":והזו
ןוצרה תראה תניחב אוהש ,םיפיקמה תראה הלגתמ םהבש ,ל"נה םידיה תניחב הז
יכ' :הזו ,םינפה רוא םה םיפיקמה יכ ,'םתיצר יכ ךינפ רואו' :והזו .ל"נכ
:ל"נכ ,ןוצרה תראה תניחב םה יכ ,'םתיצר

'תורח' .(ה) (י תלהק) "ולכאי תעב ךירששו ןירח~ןב ךכלמש ץרא ךירשא":והזו
לכו" :תויתוא אוה לבוי יכ ,דימלתו ןב תויללכ תניחב אוהש ,לבוי תניחב הז
,ןב הז ךינב יכ .דימלתו ןב תויללכ וניהד ,(ד"נ היעשי) "יי ידומל ךינב
,תורח תניחב ,לבוי תניחב אוהש דימלתו ןב תויללכמו ,םידימלת םה ''ה ידומל'
תוכלמש 'ןירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא' :והזו .ל"נכ הסנרפה תוכלמה לבקמ םשמ
תעב ךירששו' :והזו .ל"נכ 'וכו לבוי תניחב ,תורח תניחבמ הסנרפה לבקמ
תעכ :תניחב ,הליכא תעשב הלגתמש ןוצרה תולגתה תניחב הז 'תעב' .'ולכאי
.(ו) ל"נכ 'וכו רמאי

תראה ריאמ ,הדעס תעשב ,זא יכ ,'הדעסב ןיחיסמ ןיא' :(:ה תינעת) תניחבהזו
הלע ךכ ,קתש :תניחב ,הקיתש תניחב םהש ,םיפיקמה תראה תניחב אוהש ןוצרה
:ל"נכ ,הבשחמב

לעפל הכוזש המ יפכ דחאו דחא לכ יכ ,עד ;הכנח ןינע יכ .הכנח תניחבהזו אי
אנ חלס ידי~לע יכ ,הכנח ול שי ןכ ,אנ חלס תשקב וניהד ,םירופכה~םויב ותשקב
לע "הזה םעה ןועל אנ חלס" :(ד"י רבדמב) שקב ונבר הששמ יכ .הכנח הששענ
ורמאש ומכ ,שדקמה~תיב ןברח ומרג םילגרמה אטח ידי~לעו ,םילגרמה אטח
היכב םתיכב םתא' :םהל רמא ךרבתי םשהש ,(טכ תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ובש ,היה באב העשת ליל הלילה ותוא יכ .'תורודל היכב םכל עבקא ינא ,םנח לש
םייולת םגפהו אטחה הזב יכ ,אנ חלס הז לע שקב ונבר השמו ,שדקמה~תיבה ברחנ
,שדקמה~תיבה ברחנ םגפה הז~ידי~לע יכ ,תונוועה לכ

:(א היעשי) בותכש ומכ ,תונוועמ םייקנ ונייה ,םיק היה ,שדקמה~תיבשןמזבו
,הליל לש תורבע לע רפכמ היה רחש לש דימת יכ ,י"שר שרפו ,"הב ןילי קדצ"
יפל ;שודק םע לארששי יכ .םוי לש תורבע לע רפכמ היה םיברעה~ןיב לש דימתו
,דחא םוי ולפא ןווע לש אשמה םהילע אשל ןילוכי ןיא םתוקדו םתוינחור לדג
ברח רשא תעמו .םוי לכב ונילע רפכיש ,שדקמה~תיבה תא ןיכירצ ונא ןכ~לע
רפכיש ימ ןיא יכ ,תונוועה ןמ ונמצע תוקנל םילוכי ונא ןיא ,ונשדקמ~תיב
,לארשי לע ושפנ רסמ ןכ~לע ,תאז לכ עדיש ,םולשה וילע ,ונבר הששמו .ונדעב
אוהש ,תיבה ןברח יולת אטחה הזבש עדי יכ ,'וכו הזה םעה ןועל אנ חלס :שקבו
,תיבה~תכנח תניחב הששענ הזמ ,ותשקב לעפל הכזשכו .ל"נכ םיאטחה לכ ללוכ
.תיבה ןברח ךפה ,הכנח תניחב

ןקתתנ הז~ידי~לעש ,םירופכה~םויב אנ חלס תשקב לעפל הכוזש המ יפכ דחא לכןכו
הכנחש אצמנ .הכנח תניחב ,תיבה~תכנח תניחב הששענ ןכ~ומכ ,תיבה ןברח םגפ
הכונח ףורצ ,םולשה וילע ,ונבר הששמ זמר ןכ~לעו ,ל"נכ אנ חלס ידי~לע הששענ
אוה 'וכו התאששנ רשאכו ךדסח לדגכ הזה םעה ןועל אנ חלס יכ ,אנ חלס קוספב
.ל"נכ 'וכו אנ חלס ידי~לע הששענ הכנח יכ ,הכונח תובת~ישאר

ןב תוניחבמ לולכ שדקמה~תיב יכ ,שדקמה~תיבב םילולכ םלכ ל"נה תוניחבה לכןכו
רה ומש ארקנ המל' :(זט תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ דימלתו
,וניתובר ורמא םג .דימלת תניחב הז 'לארששיל האצוי הארוה ונממש ,הירומה
ומש ארקנ המל' :("הננער ונששרע" :קוספ לע םירישה~ריש שרדמ) הכרבל םנורכז
.ןב תניחב הז 'לארששי םיברו םירפ ודי~לעש תוטמה רדח

ידי~לע ךשמנש ,הסנרפ תניחב הז (ד"כ ב~לאומש) ןרגה םוקמב שדקמה~תיבןכ~לעו
תניחב הז ,שדקמה~תיבב היהש םינפה~םחל תניחב הזו .ל"נכ דימלתו ןב תויללכ
תורוא הלגתנ ובש ,דימלתו ןב תויללכ ידי לע ךשמנש ,הסנרפהו הליכאה
,ןירוהנ ע"ש תניחב הז םינפה רוא יכ ,ל"נכ םינפה רוא תניחב םהש ,םיפיקמה
ליהצהל" :(ד"ק םילהת) תניחב הזו .אבומכ ,ףקה םימעפ יתש אוה ע"שו ,עודיכ
םיפיקמה תראה הלגתמ הליכאה ךותבש וניה ,"דעסי שונא בבל םחלו ,ןמשמ םינפ
תוצמ ןכ~לעו .'וכו םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל :תניחב ,םינפה רוא תניחב אוהש
הלגתנו ,הסנרפ ךשמנ הז~ידי~לעש ,תיבה~תכנח תניחב אוה הכנח יכ .ןמשב הכנח
,'וכו "םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל" :תוניחב ,םינפה םחל תוניחב הזש ,םינפה רוא
הז 'AE@נחיו' ."AE@נחיו ךילא וינפ 'ה ראי" :(ו רבדמב) תוניחב הזו .ל"נכ
.ל"נכ 'וכו "וינפ 'ה ראי" :תניחב ,םינפה רוא הלגתנ ודי~לעש ,הכנח תוניחב

םהילע ובל ןתנו לארששי ליבשב ושפנ רסמש ידי~לע ,הכנח דוסל הכזונבר הששמו
אוה לארששי תרצ רקעו .ל"נכ יתמא גיהנמו ןמחר היה אוה יכ ,םתרצב לכתסהל
,ל"נכ אנ חלס םהילע שקב ןכ~לעו ,ל"נכ ,םולשו סח ,תונווע לש אשמה
לכ ןוקת יולת הזבש ,תיבה~תכנח תניחב ,הכנח תניחב הששענ הז~ידי~לעו
.ל"נכ ,ל"נה תוניחבה

יי אריו" :תויתוא אוה (ח) וילסכ .ולסכב ה"כ וניה ,(ז) ה"כ~ונח הכונחוהזו
.לארששי לש ןתרצב לכתסהל ובל ןתנ ונבר הששמ יכ (ג תומש) "תוארל רס יכ
אשמה אוה ןתרצ רקעו (ט) (א"כ א~םיכלמ) 'ףעזו רס ןושל תוארל רס יכ' :והזו
וארק ,הז לע ובל ןתונ אוהש ,הארשכ ךרבתי םשהו .ל"נכ ,םולשו סח ,תונווע לש
ומכ .'תוכלמל יננה ,הנהכל יננה' "יננה רמאיו ,הששמ הששמ" :רמאיו וילא
הז 'הנהכל יננה' .(ב השרפ ,תומש ,הבר~שרדמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש
:(ט"צ םילהת) בותכש ומכ ,םיאולמה ימי תעבשב שמש הששמ יכ ,תיבה~תכנח תניחב
יכ ,דימלתו ןב תויללכ תניחב אוה ןהכ םג .(ב"ק םיחבז) "וינהכב ןרהאו הששמ"
הז הארוה ןושל 'תורוהל' "לארששי ינב תא תרוהל" :(י ארקיו) רמאנ ןהכב
תניחב הז 'תוכלמל יננה' .ןב תניחב ,ןוירה ןושל תרוהל םג .דימלת תניחב
תניחב הזו .ל"נכ םינפה רוא הלגתנ ובש ,הסנרפה ךשמנ ודי~לעש ,ל"נה תוכלמ
."ןוילע לאל ןהכ אוהו ,ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ יכלמו" :(ד"י תישארב)
תניחב וניה 'ןייו םחל איצוה' .תוכלמ תניחב הז 'םלש ךלמ קדצ יכלמ'
אוהש ,ל"נכ הנהכ תניחב הז 'ןהכ אוהו' .ל"נה תוכלמה ידי~לע ךשמנש ,הסנרפ
:ל"נכ ,תוכלמה ידי~לע הסנרפה ךשמנ םשמש ,דימלתו ןב תויללכ תניחב

תוניחבה לכמ הלולכ איה ,הושה גזמב איה הארהשכ ;הארה גזמ תניחבהזו בי
ןילח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םיניע תריאמ איה הארה יכ .ל"נה
אב הארה ידי~לע םג ."'ה תא האראו" :תניחב ותגשהש ,דימלת תניחב הז (טמ
,המ תניחב ותגשהש ,ןבה תגשה תניחב הז (ה ןמיסב ליעל [א"מב] ראבמכ) הנש
התאר אל ןיע" :(ד"ס היעשי) תניחב ,הנש תניחב והזש ,'וכו תימח המ :תניחב
תלהק) תניחב ,ל"נה םיפיקמ תניחב הז הארה ךותבש םייחה חורו ."ךתלוז םיקלא
תניחב ,"ףלחי ינפ לע חורו" :(ד בויא) תניחב ,"חורה ךלוה בבוס בבוס" :(א
.םינפה רוא

:תניחבב ,םינפה רוא ריאמ הז~ידי~לע ,הושה גזמב םה הארה לשםינמשהשכו
תניחב םינפה רוא ריאמ הארה לש םינמשה ידי~לע וניה ,"ןמשמ םינפ ליהצהל"
תניחב םינפה רוא הלגתנ םהב ,ל"נכ המכחה םיב שיש ל"נה םידיהו .םיפיקמ
והזו .ל"נכ ,'וכו "ךדי תא חתופ" :תניחבב ,ןוצרה תראה תניחב םהש ,םיפיקמ
,הסנרפה לש םשה אוהש ,ך'די ת'א ח'תופ לש תובת~יפוס אוהש ,ך"תח תניחב
,םיפיקמה תניחב הלגתנ ל"נה םידיה ולאבש וניה ,חור םימעפ יתש ך"תח .אבומכ
הזו .ל"נכ ,"ףלחי ינפ לע חורו" :תניחב ,"חורה ךלוה בבוס בבוס" :תניחב םהש
בבוס םשש הארה יפנכ תניחב הז "םהיפנכ תחתמ םדא ידיו" :(י לאקזחי) תניחב
:ל"נכ םידיה תראה תניחב ךשמנ םשמש ,םיפיקמ תניחב ,חורה

תניחב הז 'שיא חור' .(ח"י ילשמ) "והלחמ לכלכי שיא חור" :תניחבהזו
םשמש םיפיקמ תניחב ,"חורה ךלוה בבוס בבוס" :תניחב אוהש ,ל"נה םייחה~חור
:ל"נכ 'וכו לכלכי :תניחב ,הלכלכו הסנרפ ךשמנ

הארי לפונ יזא ,רודבש םכחה שדחש ,שודח הזיאמ םירבדמו םיניעמשכןכ~לעו גי
םי הלגתנו ררועתנ יזא ,שודחה תא םירזוחשכ יכ .שודחהב ןיעמו רבדמש הז לע
.הסנרפ ךישמהל תוכלמה תניחב אב יזאו ,הסנרפה תא תוכלמה לבקמ םשמש ,המכחה
קרפ תובא) ורמאש ומכ ,האריה רוקמ איה תוכלמ יכ ,תוכלמב איה האריה רקעו
,שודחה הז שדחש םכחה לש האריה ררועתנ יזאו .'תוכלמ לש הארומ אלמלא' :(ג
ידכו ,ןיעמשנ וירבד ויהיש ידכ ,הארי ול היהיש ךירצ יכ ,האריב יולת לכה יכ
תוכלמה תניחב אב יזאש ,שודחה תא~םירזוחשכ ןכ~לעו .ל"נכ וירבד ומיקתיש
לש הארי ררועתנ הז~ידי~לעו ,ל"נכ הארי תניחב אוה תוכלמו ,הסנרפ םשמ לבקל
:שודחהב ןיעמש הז לע הארי לפונ ןכ~לע ,ל"נה םכחה

יבר היהו ,הניפסב ןיאב ויהש עשוהי יברו רזעילא יברב הששעמ :שורפהזו
רמא .רזעילא יבר רעננו ,עשוהי יבר עזעדזנ .רוענ עשוהי יברו ,ןשי רזעילא
רמא .םיב יתיאר לודג רואמ :ול רמא .תעזעדזנ המ ינפמ ,עשוהי ,הז המ :ול
:(:דע ארתב~אבב) "רחש יפעפעכ ויניע" :רמאנש ,תיאר ןתיול לש ויניע אמש :ול

,ןב תניחב הז רזעילא יבר .דימלתו ןב תניחב הז עשוהי יברו רזעילאיבר
,'םדאה ינארי אל יכ' :תניחב ,'וכו תימח המ :תניחב ,המ תניחב ותגשהש
יכ ,רזעילא יבר תניחב הזו .ל"נכ 'וכו "ךתלוז םיקלא התאר אל ןיע" :תניחב
ןב תניחב הזש ,'וכו הששעי ךתלוז םיקלא התאר אל ןיע :תובת~ישאר רזעילא
,'ודובכ ץראה לכ אלמ' תניחב אוה ותגשהש ,דימלת תניחב הז עשוהי יבר .ל"נכ
םררועל ךירצש ,הטמ ירד לש הגשהה תניחב והזש ,"'ה תא האראו" :תניחב
תוארהלו "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תניחבב ,ל"נכ ןמצע ושאיתי אלש ,םציקהלו
אוה עשוהי יכ ,עשוהי יבר תניחב הזו .'ודובכ ץראה לכ אלמ' יכ םהל
."רפע ינכש וננרו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי" :תובת~ישאר

היה ןכ~לע ,ל"נכ דימלתו ןבב ריאמ אוהש ,רודה םכח תניחב אוהש ונבר הששמו
תניחב אוה הששמ ןב רזעילא יכ .עשוהי ומשש דימלתו רזעילא ומש היהש ןב ול
םשו" :קוספ לע (ט"י השרפ ,רבדמב) שרדמב אבומכ ,ל"נה לודגה רזעילא יבר
רזעילא יבר היהיש ,הז לע שקב ונבר הששמ יכ .'דחימה דחאה' "רזעילא דחאה
:ןכ םיקתנו ,ויצלח יאצוימ

,םיבתכב אבומכ ,ע"ש המ אוה הששעמ .'וכו עשוהי יברו רזעילא יברב הששעמ:הזו
המ תניחב ,םינפה רוא לש ןירוהנ ע"ש תניחב םהש ,ל"נה םיפיקמ תניחב וניה
תוניחב םהש ,עשוהי יברו רזעילא יברש וניה ,הניפסב ןיאב ויהש :הזו .ל"נכ
.םיפיקמה תורוא ןילגתמ םשש ,המכחה םיב ןיכלהמ ויה ,דימלתו ןב

ןיעמ ןינומטו םינופס םהש םיפיקמה תניחב ,ןומטו ןופס ןושל ,הניפס תניחבהזו
ילשמ) תניחב הזו .(ל"נכ ,ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ :תניחב םה יכ) ,לכ
:ל"נכ הניפס תניחב םהש םיפיקמ תניחב ,רוחס רוחס ןושל "רחוס תוינאכ התיה" :(א"ל

תניחב אוהש רזעילא יבר תגשה יכ .רוענ עשוהי יברו ,ןשי רזעילא יבר היהוהזו
המ' :תניחב ,המ תניחב ,'וכו 'התאר אל ןיע' :תניחב ,הנש תניחב אוה ,ןב
,הטמ ירד תניחב ,דימלת תניחב אוהש עשוהי יבר תגשה לבא .ל"נכ 'וכו 'תימח
,"ודובכ ץראה לכ אלמ" :תניחב ,"'ה תא האראו" :תניחב ,רוענ תניחב אוה
עשוהי יברו ,ןשי רזעילא יבר היהו :הזו ."רפע ינכוש וננרו וציקה" :תניחב
.ל"נכ ,רוענ

ןב תויללכ תניחב הז רזעילא יבר רעננ .רזעילא יבר רעננו ,עשוהי יברעזעדזנ
לש הגשהה תניחב ןב תניחבל תוארהל .דימלתב ןב ללכל ךירצ יכ ,דימלתב
יברש וניה ,רזעילא יבר רעננו :והזו .ל"נכ הארי ול היהיש ידכ ,דימלתה
תניחב ותגשהש ,דימלת תניחבב ללכנ ,ל"נכ הנש תניחב ,ןב תניחב אוהש רזעילא
.ל"נכ רוענ

המ תניחב אוהש ,ןב תניחב לש הגשה תניחב הז ,אקיד המ עשוהי ,הז המ :ולרמא
,ןב תניחבב ללכנ היהיש ךירצ דימלתה יכ ,ןבב דימלת תויללכ תניחב הז .ל"נכ
ךיקלא 'ה המ" :(י םירבד) הזו .ל"נכ הארי ול היהיש ידכ ,המ תניחב אוהש
ידכ ,המ תניחבב ללכנ היהיש ךירצ יכ ,אקיד 'המ' ."האריל םא יכ ךמעמ לאוש
יבר תא איבה רזעילא יברש וניה עשוהי ,הז המ :הזו .ל"נכ הארי ול היהיש
ללכנ ,דימלת תניחב אוהש ,עשוהי יבר היהיש ידכ ,המ לש הגשה תניחבל עשוהי
.ל"נכ ןבב

.המכחה םיב לודג רוא הארש םיב יתיאר לודג רואמ :ול רמא .תעזעדזנ המינפמ
:תניחב ,תוכלמ תניחב הז ןתיול ,'וכו תיאר ןתיול לש ויניע אמש :ול רמא
,ול בישהש וניה .ל"נכ 'וכו "ןורבשי ךילא םלכ ,וב קחשל תרצי הז ןתיול"
לש תונוחטבה לכ ץבקמו טקלמ תוכלמ תניחבש המ וניהד .ןתיול לש ויניע הארש
,ןתיול תניחב ,תוכלמו ,הסנרפ לע ןיפצמו תויולת םהיניע םלכש ,םלוע יאב לכ
הז~ידי~לעו .הסנרפ םשמ לבקל המכחה םיל םהמע סנכנו תונוחטבה ולא לכ ץבקמ
הלגתנ םשש ,המכחה םיב סנכנש תמחמ ,הארי וילע לפנ יכ ,עשוהי יבר עזעדזנ
הז~ידי~לעו ,ל"נכ ןתיול לש ויניע תניחב הזש ,הסנרפ לבקל אבש ,תוכלמ תניחב
:ל"נכ האריה רוקמ אוה תוכלמ יכ ,הארי לפונ

תופוקת תניחב הז םימי םיתנש .'וכו "םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו":הזו
אוהש ;ךרא ולכש םוי אוהש ;אבה םלוע תניחב םהש ,ל"נה םינשה תופוקת ,םימיה
םיגונעתה לכ םהש ;ל"נכ םיפיקמ תניחב אוה םינמזה רדס םשש ;ןמזהמ הלעמל
ףד שגיו) רהזב אבומכ ,לבוי תניחב הז הערפו .ל"נכ אבה םלוע לש םיעושעשהו
,(ראב אל ראשהו) :הנמ ןילגתאו ןיערפתא ןירוהנ לכד ,(:י"ר

:הזו .לכ ןיעמ םינומט םהש ,םיפיקמה תניחב אוהש הששמ תרובק תניחבהזו
.הששמ תרובקב רמאנה ,'הלעמל םהל המדנ םינותחתו הטמל םהל המדנ םינוילע'
:תניחב ,ל"נה לכ תניחב הז ,(ד"י הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
ול היהיש ל"נה םיפיקמה ולאל הכוזש קידצה ךירצש ,"ץראבו םימשב לכ יכ"
ותעידיב ללכ םיעדוי םניאש ,הטמל םהש םינוילעל תוארהל ,ל"נכ לכ תניחב
םה יכ ,הלעמל םהל המדנ םינותחת ,ךפהלו 'וכו תימח המ :תניחב ,ךרבתי
:"'ה תא האראו" :תניחב ,'ודובכ ץראה לכ אלמש' ,םיגישמ

הששמ יכ .םיקרפ~ישאר תצק ,תצק קר ראב אלו ,הברה םימלענ םירבד הזב שידוע
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םלכמ הלודג הונעו ,(ב"י רבדמב) ונע היה ונבר
םירבד) קוספב זמרמ אוהש ,הכנח לש ףורצ דוע שיו .(:כ הרז~הדובע) הכרבל
תובת~יפוסב ,וילע וידי תא הששמ ךמס יכ המכח חור אלמ ןונ ןב עשוהיו :(ד"ל
הז אלמ :ל"נה רמאמה לש תוניחבה לכ זמרמ קוספה הזב יכ ,הכונח ףורצ שי
,'וכו וידי הששמ ךמס יכ המכח חור ןכו ,ליעל ראבמה ,ץראה תא ואלמו :תניחב
שמח םהש תורובג שמח שי יכ ;האריה ןינעב םג .ל"נה רמאמב ליעל ראבמ הז לכ
שמחו תואמ עבראו ףלא שיו ,(:זע תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ,תומיא
דע הזב הז תורובגה םיללכנש ,(:זלק ףד ,רבדמב) שודקה רהזב אבומה ,ןארובג
:'וכו ורמאנ םירבדה ולא יכ ,ללכ ראב אל םירבדה ולא לכו .שמחו תואמ עבראו ףלא

.הארי םג םידי ,הניבו המכח ,רתכה עפש :תוריפס רששעה לכמ תרבדמ תאזההרותה
ולאכ ,דימלת יפמ הכלה ענומה' :(וצ תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא םג
רהזב אתיא ,ןב דימלתו ןב םג .'םימש~תארי ונממ קרופו ,דסח ונממ ענומ
םה םידימלת .תראפת אד ונב םש המ .המכח אד ,ומש המ :(:טע ףד ורתי) שודקה
םירביא איה האר .ל"נה תוכלמו ,דוסי אד ,לכ .דוה חצנ אד ,'ה ידומל
ירשא .תועמוש ךכש םינזא ירשא) .םימעפ המכ םהמ רבדמש תוריפס שיו .םיימינפה
:('וכו ול הככש םעה

ח

בקעי יקלאל טפשמ אוה לארששיל קח יכ ,ונגח םויל אסכב רפוש שדחב ועקת
:(א"פ םילהת)

,ורבח תא חיכוהל לארששימ דחא לכ לע לטמו ,לודג רבד אוה החכותשיפ~לע~ףא א
תא חיכות חכוה" :(ט"י ארקיו) בותכש ומכ ,הרושכ גהנתמ וניאש וב האורשכ
(א) אביקע יבר רמאש ומכ .חיכוהל יואר םדא לכ ואל ןכ~יפ~לע~ףא ,"ךתימע
אביקע יבר םאו .'חיכוהל לוכיש ימ הזה רודב שי םא ,ינא המת' :(:זט ןיכרע)
.ושכע לש הזה רודב ןכש~לכ ,ורודב תאז רמא

אוה םג ףא ,ותחכותב ליעומ וניאש יד אל יזא ,חיכוהל יואר וניא חיכומהשכיכ
ער חירה ררועמ אוה ותחכות ידי~לע יכ .ותחכות םיעמושה תומשנה לש חיר שיאבמ
רבד הזיא חנמשכ ומכ .םחיכומ אוהש םישנאה לש תוער תודמו םיער םיששעמה לש
חירה ןישיגרמ ןיא ,רבדה ותוא ןיזיזמ ןיאש ןמז לכ ,בוט וניאש חיר ול שיש
ידי~לע ןכ~ומכ ;ער חירה ןיררועמ יזא ,רבדה ותוא זיזהל ןיליחתמשכ לבא ,ער
לש ער חירה ןיררועמו ןיזיזמ הז~ידי~לע ,חיכוהל יואר וניאש ימ לש החכות
,םחיר שיאבמ אוה ןכ~לעו ,םחיכומש םישנאה לש תוער תודמו םיער םיששעמה
,תומלועה לכמ עפשה קספנ הז~ידי~לעו ,םהלש תומשנה תא שילחמ אוה הז~ידי~לעו
,וניתובר ורמאש ומכ .חירהמ אוה המשנה תקיני רקע יכ .תומשנה ולאב םייולתה
המשנה לכ" :רמאנש ,חירה לע ןיכרבמש ןינמ' :(:ג"מ תוכרב) הכרבל םנורכז
.'חירה הז :רמוא יוה ,ףוגה אלו ונממ תינהנ המשנהש רבד והזיא ."הי ללהת
,המשנה תשלחנ הז~ידי~לע ,םחיר שיאבמ אוהש ,חיכומה הז ידי~לע ןכ~לעו
.םהב םייולתה תומלועה לכמ עפשה קספנ אליממו ,ל"נכ חירהמ התקיניש

תומשנהב בוט חיר ןתונו ףיסומ אוה ,אברדא יזא ,חיכוהל יואר חיכומהשכלבא
תא חיכוהש ,הששמ לש החכותה תניחבב תויהל הכירצ החכותה יכ .ותחכות ידי~לע
תניחבב ,בוט חיר םהב ןתנ ותחכות ידי~לעש ,לגעה הששעמ לע לארששי
אלא ,רמאנ אל בזע .לגעה הששעמ לע רמאנה ,"וחיר ןתנ ידרנ" :(א~םירישה~ריש)
תבש) ארמגב ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו םש י"שר שרפש ומכ ,ןתנ
,בוט חיר םהב ןתנו ףיסוה לגעה הששעמ לע הששמ לש החכות ידי~לע יכ .(:חפ
ידי~לע יכ ,ל"נכ חירהמ איה המשנה תקיני רקע יכ .אתמשנד אנוזמ תניחב אוהש
תניחב אוהש ,תומשנהב בוט חיר ןתונ אוה הז~ידי~לע ,יואר אוהש חיכומה לוק
:ל"נכ אתמשנד אנוזמ

אנוזמ שלחנ אפוגד אנוזמ ידי~לעו ,(ב) אפוגד אנוזמו אתמשנד אנוזמ שייכ
הז~ידי~לע היתשו הליכא ידי~לע וניהד ,אפוגד אנוזמ ידי~לע יכ .אתמשנד
לידגה ימחל לכוא" :(א"מ םילהת) תניחבב ,ארחא~ארטסד בקע תניחב תא ןילידגמ
:(בנק תבש) תניחבב ,ןילגרהו םיבקעה ןיקזחתנ הליכאה ידי~לע יכ ."בקע ילע
,ארחא~ארטסד בקע ,םולשו סח ,לדגתנשכ זאו .'ירגנב חכשתו יככב קד'
בקע" :(ב"כ ילשמ) תניחב אוהש השדקד בקע תניחב ,םולשו סח ,שלחנ הז~ידי~לע
,"'ה תאריב וחירהו" :(א"י היעשי) תניחבב ,חיר תניחב איהש ,"'ה תארי הונע
.אתמשנד אנוזמ אוהש

םילדג םשש ,ןגה תא הקשמ אוה לוק תניחב יכ לוק תניחב ידי~לע אוה הזלןוקתהו
."ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו" :(ב תישארב) תניחבב ,תואריהו תוחירה לכ
תורהנ ואששנ" :(ג"צ םילהת) תניחבב ,לוק תניחב הז 'וכו 'ןדעמ אצויה רהנ'
הקשמ לוקה הז יכ ."אריאו ןגב יתעמש ךלק תא" :(ג תישארב) תניחב הזו ;"םלוק
תניחב והזש ,ל"נכ הארי תניחב םהש ,תוחירה לכ םש םילדג הז~ידי~לעש ,ןגה תא
הז יכ ,ארחא~ארטסד בקע תניחב ענכנ לוקה הז ידי~לע יכ .ל"נכ אתמשנד אנוזמ
,חירה תניחבל בקעי הכז ןכ~לעו ."בקעי לוק לקה" :(ז"כ םש) תניחב אוה לוקה
בקע עינכמ אוהו ,בקעיב רמאנה ,"הדשש חירכ ינב חיר האר" :(םש) תניחבב
אוה לוקה הזו ."וששע בקעב תזחוא ודיו" :(ה"כ םש) תניחבב ,ארחא~ארטסד
ימעל דגהו ךלוק רפושכ םרה" :(ח"נ היעשי) תניחבב ,יוארה חיכומה לוק תניחב
,םתאטחו םעשפ םהל דיגהלו לארששי תא חיכוהל הצורש חיכומה יכ .'וכו "םעשפ
.ל"נכ םהיתונווע ררועמש ידי~לע םחיר שיאבי אלש ידכ ,לוקה הזל ךירצ אוה
יכ ,בוט חיר םהב ןתונו ףיסומ אוה לוקה הז ידי~לע יכ ,לוקה הזל ךירצ ןכ~לע
:ל"נכ 'וכו ןגה תא הקשמ לוקה הז יכ ,תוחירה לכ םילדג לוקה הז ידי~לע

:תניחב אוהש ,ןגה תא הקשמה לוקה הז יכ ,אקיד רפשכ "ךלוק רפושכ םרה":והזו
תא שדחישכ ,דיתעל רעתיש רישה לש ןוגנה לוק תניחב אוה ,"ןדעמ אצי רהנו"
:תובת~ישאר רפשכ והזו .עברמ ,שלשמ ,לופכ ,טושפ ריש תניחב אוהש ,ומלוע
הקשמה לוקה תניחב אוהש ,דיתעלש רישה תניחב אוהש עובר ,שולש ,לופכ ,טושפ
"ךלוק רפשכ םרה" :והזו .חיכוהל לוכי אוה אקיד לוקה הז ידי~לעש ,ןגה תא
.ל"נכ ,אקיד רפשכ

ורמאש ומכ ,יוארה חיכומב רמאנה ,'דסח לש טוח וילע ןיכשומ' :תניחבוהזו
וילע ןיכשומ ,םימש םשל ורבח תא חיכומה' :(חכ דימת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תניחב הז דסח לש טוח יכ ,"אצמי ןח ירחא םדא חיכומ" :רמאנש ,'דסח לש טוח
ןגנתי (סינירטס ןירוקש) ןימינה ולא לעש ,ןימינהמ טוח הששענו רזשנו עלקנש
,ק"וקי ו"קי ק"י 'י םש דגנכ ןימינ ב"ע םהש ,דיתעל לש הזה רישהו ןוגנה
ולכ הלוע אוהש ,(א"כ ןוקת) םינוקתב אבומכ ,'וכו לופכ טושפ ריש תניחב אוהש
תניחבב ,ומלוע תא שדחישכ דיתעלש הזה רישה ןגנתי ןימינה ולא לעו .ב"ע
טוח תניחב והזו .'וכו טושפ ריש רעתי זאש ,"הנבי דסח םלוע" :(ט"פ םילהת)
,ל"נה ןימינהמ הששענה טוחה תניחב וניה ,יוארה חיכומב רמאנה ,ל"נה דסח לש
.ל"נכ ,"הנבי דסח םלוע" :תניחב ,םלועה שודח היהישכ הזה רישה ןגנתי םהילעש
תא ןיטשופו ןיכשומש ,הכשמהה תניחב הז 'דסח לש טוח וילע ןיכשומ' :והזו
אוה ,יוארה חיכומה לוק ידי~לעש אצמנ .ל"נה ריש םהילע ןגנל ידכ ,ןימינה
:ל"נכ תומשנהב בוט חיר ןתונ

םימחר איה הלפתה רקע יכ .הלפת ידי~לע אוה ,ל"נה לוק תניחבל ,הזל אובלךא ב
בותכש ומכ ,תעדב יולת םימחרה רקעו ,(תובאד 'ב קרפב ראבמכ) םינונחתו
'ה תא העד ץראה האלמ יכ ,ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" :(א"י היעשי)
יכ ,תוירזכאו קזה םוש היהי אל זאו ,תעדה לדגי דיתעל יכ ."םיסכמ םיל םימכ
,םימעפלו .תעדב יולת םימחרה רקע יכ ,תעדה ידי~לע תונמחרה טשפתי
יזאו ,תונמחרה ןמצעל ןיכישממ םה יזא ,תונמחרה ןמ תקנוי ארחא~ארטסהשכ
יכ ,תוירזכא תניחבב אוה ראשנש תונמחרה טעמ ולפאו .ונלצא תונמחרה טעמתנ
ימחר" יכ ,תוירזכא הששענו תונמחרה לקלקתנ ,תונמחרה ןמ םיקנוי םהש ידי~לע
תניחבב אוה ונלצא ראשנה תונמחרה טעמ םג ןכ~לעו .(ב"י ילשמ) "ירזכא~םיעשר
.ל"נכ ,םולשו סח ,תונמחרה ןמ םיקנוי םהש ידי~לע לקלקתנ יכ ,תוירזכא

,ארחא~ארטסד תונמחר תניחב הז "דש וצלח םינת םג" :(ד הכיא) תניחבהזו
תניחבב ,השדקד תונמחר תניחב אוה ידש יכ ,(ג"י היעשי) "ידשמ דשכ" :תניחב
דודש אוהש ,הלפת תניחב אוהש ,"םימחר םכל ןתי ידש לאו" :(ג"מ תישארב)
םינת םג :תניחב ,ארחא~ארטסד תונמחרה תניחב ,"ידשמ דש" ידי~לעו .תוכרעמה
,תונמחרה ןמ םיקנוי םהש הז~ידי~לע יכ ,רזכאל ימע תב :הז~ידי~לע דש וצלח
.ל"נכ תוירזכא הששענו םגפנ ונלצא ראשנה תונמחרה טעמ םג הז~ידי~לע
לכ' תניחבב ,תעדה םגפנ ,תוירזכא הששענו תונמחרה לקלקתנש הז~ידי~לעו
תניחבב הששענו תעדה ןטקנ יזאו (:וס םיחספ) 'ונממ תקלתסמ ותמכח ,סעוכה
:(ג תישארב) תניחבב ,תעדה םגפמ ,םולשו סח ,םיקנוי םה יזאו ,תונטקד ןיחמ
,השדקד תעדה תליפנ ידי~לע קנויש ,ארחא~ארטסד תעד וניה ."םורע היה שחנהו"
.ל"נכ סעכו תוירזכא ידי~לע םגפנש

יכ ,וז הואת ינפב הסורפ הצחמ אוה חמה יכ ,ףואנ תואת ,םולשו סח ,אבהזמו
חמהשכ לבא (ג הטוס) 'תוטש~חור וב סנכנ ןכ~םא~אלא הרבע רבוע םדא ןיא'
.תאזה הואתה ינפב ןגמ אוה ,םלש תעדהו

;הואתה תאז ינפב הסורפ הצחמ תניחב אוה דחאו דחא לכו ,ןיחמ השלש שייכ
תניחבב ,תונמחר ינימ השלש שי יכ תונמחר ינימ השלש ךשמנ ןיחמ השלשה ולאמו
יל רקשת םא" :(א"כ תישארב) קוספ לע הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ
דנ השרפ אריו ,הבר~תישארב) 'ןבה לע באה ימחר ןאכ דע' "ידכנלו ינינלו
,ןיחמ השלשמ ןיכשמנ םהו ,תונמחר ינימ השלש תניחב םהש ,(םש י"שרפב אבוהו
:(ח"י ןוקת) 'באה חממ ןבה חמ' יכ

השלשה ולאמ דחימ חמ תניחב אוה הלפתו הלפת לכ יכ .םויב תולפת שלש תניחבהזו
םימחר איה הלפתה רקע יכ ,חמב םייולתה תונמחר ינימ השלש תניחב םהש ,ןיחמ
,םולשו סח ,אב הזמ ,ל"נכ ,םולשו סח ,םגפנ תעדהשכ ןכ~לעו .ל"נכ םינונחתו
תניחבב ללפתהל רשפא יא יזא ,תעדהו תונמחרה םגפנשכ יזאו .ל"נכ ףואנ תואת
זא ,ןיד תניחבב הלפתהשכו ןיד תניחבב הלפתה זאו ,םינונחתו םימחר
איה ארחא~ארטסה תקיני רקע יכ ,םולשו סח ,הלפתה תא תעלוב ארחא~ארטסה
סח ,ןיזחאנ םה ןכ~לעו ,עודיכ ,םיקלא תניחב תונטקד ןיחמ םהש ,םיניד תניחבמ
:םולשו סח ,התוא ןיעלובו ,ןיד תניחב איהש וז הלפתב ,םולשו

הלפת ללפתהל לכויש ,לודג חכ לעב ןיכירצ זא ,ןיד תניחבב הלפתהשכזאו ג
:(ו"ק םילהת) בותכש ומכ ,ירמז הששעמ לע אנקש תעב סחניפ ומכ .ןיד תניחבב
הששעש' :(דמ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ."ללפיו סחנפ דמעיו"
תניחב אוהש ,ירמז הששעמ לע אנק יכ ,ןיד תניחבב הלפת וניה 'ונוק םע תולילפ
הזל ןיכירצש ןווע אוהש וניה ."םילילפ ןוע אוהו המז אוה יכ" :(א"ל בויא)
שישכ יכ .'ללפיו סחנפ דמעיו' :תניחב ,םילילפ תניחב אוהש ,ןיד תניחבב הלפת
,התוא תעלוב ארחא~ארטסהו ןיד תניחבב הלפתה זאש ,םולשו סח ,ףואנ תואת םגפ
היהש תעב ומכ ,ןיד תניחבב הלפת ללפתיש ,לודג חכ לעב ןיכירצ זא ,םולשו סח
.ןיד תניחבב הלפת ללפתהל סחניפ ךרצהש ,ירמז הששעמ

,התוא עלבל הצור ארחא~ארטסה יזאו ,ןיד תניחבב הלפת ללפתמ חכ~לעבה הזשכיכ
תאז עלבל הצור איהשכ יזאו .ל"נכ ןיד תניחבב םהש תולפתה דימת תעלוב איה יכ
העילבה תיבב תדמוע איה הלפתה תאז יזא ,ןיד תניחבב איהש חכ~לעבה לש הלפתה
,ל"נה חכ~לעבה לש הלפתה וניה ;"זע ןילי וראוצב" :(א"מ םש) תניחבב ,ולש
חרכמ אוה יזאו ,ולש העילבה תיבב ,וראוצב ול תדמוע איה ,זע הטמ תניחב אוהש
תעדה לש תושדקה לכ איצוהלו איקהל חרכמ ארחא~ארטסהש וניה ,תואקה ןתל
אוהש יד אלו ."ונאקיו עלב ליח" :(כ םש) תניחבב ,עלבש תולפתהו תונמחרהו
תויחה תומצע איצוהלו איקהל חרכמ אוה םג ףא ,עלבש השדקה לכ איצומו איקמ
ותויח תומצע איקמו איצומש וניה ;"לא ונשירוי ונטבמ" :תניחבב ,שממ ולש
:שממ

ושכעו ,שממ ארחא~ארטסה תומצעמ הלחת ויה םהש ,ןיריגתמש םירג תניחבוהזו
והזש ,שממ ותויח םצע איצוהלו איקהל חרכמ ארחא~ארטסה יכ .השדקה לא ןירזוח
.ל"נכ םירג תניחב

'ברקב' ."ךיביא ברקב הדר ןויצמ 'ה חלשי ךזע הטמ" :(י"ק םילהת) תניחבוהזו
חכ~לעבה לש הלפתה וניה ,זע הטמ יכ ,"לא ונשירוי ונטבמ" :תניחב ,אקיד
,שממ ותויח תומצע איקמו איצומ אוה הדי~לע יכ ,שממ וברקב תדרוי איה ,ל"נה
:(ד"ע םש) תניחב הזו .ל"נכ ,'לא ונשירוי ונטבמ' :תניחב ,ונטבמו וברקמ
,ל"נה זע הטמ ידי~לע יכ ."םימה לע םינינת ישאר תרבש ,םי ךזעב תררופ התא"
ןמ תקנוי התיהש ,שחנהו ארחא~ארטסה וניה .םימה לע םינינת ישאר רבשמ אוה
,"םורע היה שחנהו" :תניחב ,"םיסכמ םיל םימכ" :תניחב איהש ,תעדהו תונמחרה
,סחניפ תניחב חכ~לעבה לש הלפתה וניה ,ל"נה זע הטמ ידי~לעו .ל"נכ
םימה לע םינינת ישאר רבשמו עלבש תולפתהו תעדה תשדק איצומ אוה הז~ידי~לע
סחניפ דמעיו" :תניחבב ,ןיד תניחבב איהש ,חכ~לעבה לש הלפתה יכ .ל"נכ
איקהל חרכמ אוה הז~ידי~לעו ,שחנה לש העילבה תיבב תדמוע איה "ללפיו
יהי הערפ ינפל ךלשהו :תובת~ישאר ללפיו ףורצ והזו .ל"נכ לכה איצוהלו
,ל"נה הלפתה תניחב איהש ,זע הטמ ךילשהל ןיכירצ יכ .(ז תומש) ןינתל
זע הטמה הנוכב ןיכילשמש ."ןינתל יהי הערפ ינפל ךלשהו" :תניחבב ,ןינתהל
.תאזה הלפתה תא ןינתה עלביש ידכ וניה ,ןינתהל היהיש ידכ ,ארחא~ארטסה ינפל
:ל"נכ ולש העילבה תיבב תדמוע איה יכ ,עלבש תושדקה לכ ונממ ןיאיצומ הז~ידי~לע יכ

'קלמע תמחלמו ףוס~םי תעירק ;אבו עמש העומש המ' "ורתי עמשיו" :תניחבהזו
םירבד) בותכש ומכ ,ףואנ תואת םגפב לארששי תא אמט קלמע יכ .(זטק םיחבז)
תניחב ידי~לע אבש ,םולשו סח ,הליל~הרקמ תניחב ,"ךרדב ךרק רשא" :(ה"כ
,"קלמע םיוג תישאר" :(ד"כ רבדמב) תניחבב ,תעדה תניחבמ קנוי קלמע יכ .קלמע
הואתה תאמט ,םולשו סח ,אב הז~ידי~לעש ,ל"נכ "םורע היה שחנהו" :תניחב הזש
,ףוס~םי תעירק תניחב אוה הזל ןוקתהו .קלמע תמחלמ תניחב הזו ,ל"נכ תאזה
הטמ תניחב וניה ."םימה לע םינינת ישאר תרבש ,םי ךזעב תררופ התא" :תניחב
.ל"נכ השדקה ןמ עלבש ,תעדה ימימ ונממ ןיאיצומ הז~ידי~לעש ,ל"נה זע
אוהש ל"נה זע הטמ ידי~לע יכ ,םירג תניחב וניה ,ורתי עמשיו :הז~ידי~לעו
עינכמו ןקתמ אוהש ,'וכו םי ךזעב תררופ התא' תניחב ,ףוס~םי תעירק תניחב
ןיאיצומ יכ .ורתי עמשיו תניחב ,םירג ןיששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ קלמע תמחלמ
:ל"נכ םירג תניחב אוהש ותויח תומצע םג ונממ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts