אוה הנשה שאר יכ .תרצע ינימש ,תוכס ,רופכ םוי ,הנשה שאר :תניחבהזו די
זא יכ ,"םיששדק להקב ךתנומא ףא" :(ט"פ םילהת) תניחבב ,הנומאה ןוקת תניחב
יטוקל לכ ןיצבקתנו ןיטקלתנ הז~ידי~לעו ,תושודקה תולהקה לכ ןיצבקתנ
ןוקת הששענ הז~ידי~לעו ,ל"נכ "םיששדק להקב ךתנומא ףא" :תניחבב ,הנומאה
.ל"נכ ןיחמה

תניחב והזו .ל"נכ ןיחמ תניחב ןקתתנו הששענ יכ ,אקיד שאר הנשה שארוהזו
םישוח השמח שי יכ ,הנשה שאר תניחבב םיאצמנ םלכש ,חמה לש םישוח השמחה
חמהמ יכ ,חמהמ ןיכשמנ םלכו "שושמ ,םעט ,חיר ,העימש ,היאר" :םהש ,חמהב
,הנשה שאר תניחבב םיאצמנ םישוחה ולא לכו ,םישוחה ולא לכל ןידיג ןיכשמנ
.ל"נכ ןיחמו שאר תניחב אוהש

הב ךיקלא 'ה יניע דימת" :(א"י םירבד) תניחבב אוה הנשה~שארב'היארה שוח'
י"שריפב אבומכ) הפוסב אהי המ ןודנ הנשה שארב ,"הנש תירחא דעו הנשה תישארמ
שוח' תניחב והזו ,הפוסב אהי המ ,הנשה לכ לע חיגשמו האור הנשה שארבש ,(םש
ומע תעורתו תולפתו תוקעצ לוק עמוש ךרבתי םשהש המ תניחב אוה העימש .'היארה
:תניחב ,"'ה תאריב וחירהו" :(א"י היעשי) תניחב הז חיר .םימחרב לארששי
הז םעט .'תארבש המ לכ לע ךתמיאו ךיששעמ לכ לע וניקלא 'ה ךדחפ ןת ןכבו'
'הששעד ןידוקפמ' "יתבהא רשאכ םימעטמ יל הששעו" :(ז"כ תישארב) תניחב
םיששעמה לכ הנשה שארב םעוט ךרבתי םשהש המ וניה ,(א"כ ןוקת ,רהז~ינוקת)
בותכש ומכ ,םידיב אוה שושמ .'םעטה שוח' תניחב והזו ,לארששי לש םיבוט
והזו ,םידיב אוה שושמה יכ "ןושימי אלו םהידי" :(ו"טק םילהת) הרז הדובעב
,(ח"י הנשה שאר) 'םירופכה םוי דע הנשה שארמ םיבש לבקל הטושפ ודיש' תניחב
.'שושמה שוח' תניחב הזו

תניחב ןיששענ ןיחמה ןוקת ידי~לעו ,ל"נכ ןיחמה ןוקת אוה הנשה שארבשאצמנ
ימי תרששע תניחב והזו .ןיחמה תוצצונתה םה ןילפת יכ ,אחמ לע ןיסכמד ןילפת
תניחב והזו "ללוזמ רקי איצות םא" :(ו"ט הימרי) תניחב איה הבושת יכ ,הבושת
ןילפתה יכ) .ל"נכ ןילפת ולא "רקיו" :ורמאש ומכ ,'רקי' וארקנש ןילפת
תניחבמ ןילעמו ןינקתמש ידי~לע ןיששענ םהש ,ןיחמה ןוקת ידי~לע ןיששענ
םא" :תניחב והזו .ל"נכ ןילפת ןיחמ תניחב השדקד םתוח תניחבל ורששב םיתחה
.(יל הארנ ןבהו ,הבושת תניחב אוהש ,"ללוזמ רקי איצות

םתוח ךפה ,ןילפת תניחב אוהש ,השדקד םתוח ןוקת רמג אוה זא,רופכ םויבו
ימי תרששעבש וניה .'ןומתחי רופכ םוצ םויבו' :תניחבב ,ל"נכ ארחא ארטסד
יכ ,םנוקת רמג אוה זא םירופכה םויבו ,ל"נכ ןילפתה ןוקת תניחב הששענ הבושת
.ל"נכ ןילפת תניחב אוהש ,השדקד םתוח ןוקת רמג רמגנ זא

,ךאלמ ידי~לע םולח תניחב ,ךאלמ אירטמיגב הכוס יכ ,ךאלמה ןוקת תניחב הזהכס
,ונתחמשש ןמז אוה תוכס ןכ לעו .ל"נכ ןילפתהו ןיחמה ןוקת ידי~לע הששענש
תא לקלקל םילכאמה וקיזי אלש ידכ ,ךאלמהל קוזח ןתל ,ןילפת לש החמשש תניחב
ןיכירצ זא ןכ לעו ,לכאמ ינימ לכ ףסואש ,ףיסאה גח אוה תוכס יכ ,ל"נכ םולחה
ונתחמשש ןמז אוה ןכ לעו ,ל"נכ םילכאמה ןוקת והזש ,ךאלמה תא קזחל החמשש
.ל"נכ

רמאנה ,"ימעב רצעי הז" :(ט א~לאומש) תניחב ,תוכלמ תניחב הזתרצע ינימש
וניה ,"ןת ךלמל ךיטפשמ" :(ב"ע םילהת) תניחבב ,טפשמה ןוקת תניחב הזש ,ךלמב
והזו .ל"נכ ,ל"נה האמט לטבתנ הז~ידי~לעש ,הלעמל ראבמה טפשמה ןוקת תניחב
ןוקת תניחב וניה ,הפטה תרצוע אבקנה תרצע ינימשבש ,םיבתכב אבומש המ תניחב
הפטה תרצענו ,ל"נה תוניחב ידי~לע ורששב םיתחה תניחב ןקתתנש ,ל"נה האמט
:םולשו סח ,ורששב םיתחה תניחבב ,תתחשנ הניאו השדקב

הששענ הז~ידי~לע ,םידימלת םע יתמא יבר שישכש ,םידימלת םע יבר תניחבהזו וט
,ברה לצא םידימלתה ץובק ידי~לע יכ ,ל"נה תוניחבה לכ ןכ םג ןקתתנו
םידימלתה םע ברה דומל ארקנ ןכ לעו .הנומאה יקלח טקלתנו ץבקתנ הז~ידי~לע
,"תבשונ ץרא" :(ז"ט תומש) תניחב אוהש ,הנומאה יקלח ץובק םש לע ,הבישי
הימרי) "העורז אל ץרא" :ךפה ,"הנומא הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת) תניחב
לכ לש הנומאה יקלח לע חיגשמ אוה ברה יכ .ל"נכ הנומא םגפ תניחב איהש ,(ב
תבשל ץרא ינמאנב יניע" :(א"ק םילהת) תניחבב ,םתולעהלו םצבקל דחאו דחא
.ל"נכו ,"תבשונ ץרא" :תניחב ,הבישי תניחב 'ידמע תבשל' ."ידמע

םיארקנ םה ןכ~לע ,ליעל ראבמכ ,הנומאה יצובק ידי~לע ןיששענש םירגהןכ לעו
."ךבשומ ןתיא רמאיו יניקה תא אריו" :(ד"כ רבדמב) בותכש ומכ ,הבישי םש לע
דומל יכ ,(ג"מ ףד א"כ ןוקת) םינוקתב אבומכ ,ךל עיסמד א"ינת ן"תיא :והזו
יכ ,ל"נכ הבישיה תניחב ידי~לע ןיריגתנ םה יכ ,םירגל עיסמ אוה הבישיה
ידי~לע ,םירג ןיששענ הז~ידי~לע ,הבישי תניחב אוהש םידימלת םע יבר ידי~לע
יבר ידי~לע ןקתתנ הנומא תניחבש אצמנ .ל"נכ הנומאה יקלח ןיטקלתנו ןיצבקתנש
.םידימלת םע

ברה חמ םגו ,ברה ידי~לע שדחתנו ןקתתנ םידימלתה חמ יכ ,חמה ןקתתנו שדחתנםג
:'םלכמ רתוי ידימלתמו' :(י תוכמ) ורמאש ומכ ,םידימלתה ידי~לע שדחתנ

ןיחמה ןוקת תניחב אוה זאש שאר תניחב אוהש ,הנשה שארב אוה ץובקה ןמזרקעו
םידימלתה םע ברהב םג יכ וניהד ,הז תא הז ןיקזחמו ןיריאמ םהו ,ל"נכ
המ תניחב הז 'היארה שוח' .חמה לש םישוח השמחה תוניחב לכ שי ,םיצבקתמשכ
רבד אוהש ,"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :(ל היעשי) תניחבב ,ברה תא ןיאורש
לכש המ וניהד "רסומל םנזא לגיו" :(ו"ל בויא) תוניחב אוה 'העימש' .לודג
דחא לכל שיש תועיגיהו תוחרטה תניחב הז 'חיר' .ברה לש רסומה עמוש דחאו דחא
םירישה~ריש) תניחב ,חיר תניחב הזו ,ברה לא אובלו ךלילו עסנל ליבשב דחאו
הדמע ףאבש יתמכח' "יל הדמע יתמכח ףא" :(ב תלהק) תניחב ,"ךפא חירו" :(ז
תוחרט ידי~לע וניהד ,(הנוהכ תונתמב םש ןיע ,ב רדס תלהק הבר שרדמ) 'יל
תניחב והזו ,תועיגיו תוחרט ידי~לע םא יכ ברהמ לבקל רשפא יא יכ ,תועיגיו
.'חירה שוח'

הז 'שושמ' .ברה לש םענ ירמא תוקיתמ שיגרמו םעוט דחא לכש המ תניחב הז'םעט
עיגי איצומ דחא לכש המ ,דחא לכל שיש תואצוהה תניחב הז ,ל"נכ םידי תניחב
ופכ עיגי תניחב ,םידי תניחב ,'שושמ' תניחב הזו ,ברהל אובל תואצוה לע ופכ
ןיריאמ םהו ,הנשה שארב ומכ םישוח השמחה תוניחב ןקתתנ ןאכ םגש אצמנ .ל"נכ
,הנשה שאר לש םישוח השמחה תוניחב שלחנ םימעפלש .הז תא הז ןיקזחמו
תניחב םג .ךפהל ןכו ,םידימלתה םע ברה לש םישוח השמחה ולא ידי~לע ןיקזחתנו
:"ידמלב הרות םותח" :(ח היעשי) תניחבב ,םדי לע ןקתתנ ,השדקד םתוח אוהש ,ןילפת

ווה דכ' :(םש ןיע ו"ק תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחבהזו
'אמויל יסכו (ט) יננע קלסו ,והימילג יצפנ ווה ,אנוה ברד אתביתממ ןנבר ומק
ווה' ,אנוה בר םבר לש הבישיהמ םידימלתה םימק ויהשכ וניה .(אשמש וניהד)
'ה" :(ג"צ םילהת) בותכש ומכ ,תולדג תניחב ןישובלה וניהד ,'והימילג יצפנ
הבישיה ידי~לע יכ ,הואגה תניחב ןיקלסמו ןיצפנמ ויהש וניה ,"שבל תואג ךלמ
:והזו .ל"נכ הואגה ךפה אוהש ,השדקד םתוח ןקתתנ םידימלתה םע ברה לש
הואגה תניחב ,(ג"צ םילהת) "שבל תואג ךלמ יי" :תובת ישאר ימלג ,והימילג
תירבה ןוקת תניחב והז ,'יננע קלסו' :והזו .התוא וקלסו ועינכה םהש ,ל"נכ
קלסו' :והזו .ל"נכ ןילפת ןיחמ תניחבל ורששב םיתחה תניחב ןילעמו ןיקלסמש
.ל"נכ תירבה ןוקת תניחב ,"ןנעב תשקה התיהו" :(ט תישארב) תניחב ,'יננע
.םירג תניחב ,(ז"מ םילהת) "ופסאנ םימע יבידנ" :תובת ישאר ןנע :והזו

,תירבה ןוקת הששענשכ יזאו .ל"נכ תירבה ןוקת הששענ םירגה ןוקת ידי~לעיכ
ןילפת תניחב הששענ יזא ,ןיחמ תניחבל ורששב םיתחה תניחב ןילעמש וניהד
,'אשמש וניהד ,אמויל יסכו' :והזו .(ו"טק ףד ט"ס ןוקת ןיע) אחמ לע ןיסכמד
תניחב ,הששמ תניחב ,אשמש תניחב אוהש אחמ לע ןיסכמד ןילפת תניחב וניה
:ל"נכו ,תעדה אוה הששמ יכ ,'המח ינפכ הששמ ינפ' :(הע ארתב~אבב)

,הששמ תוקלתסה תניחבב םג יזא ,ל"נכ ןילפת תניחב ,הששמ תניחבב חמהןקתתנשכו
םג הבוט איה ,הנש תניחב איהש ראשנש המישרה םג יזא ,ןיחמה ןיקלתסנשכ וניהד
.הששמ תובת ישאר "דבועה תנש הקותמ" :(ה תלהק) תניחבב ,דאמ ןכ

םיעובק ןיחמה ןיא יכ ,םידימלתה לצא ןכו ,ברה לצא ןיחמה ןיקלתסנ םימעפליכ
,הנש תניחב תעדה אוהש ,הששמ תוקלתסה תניחב אוה יזא תוקלתסהה תעשבו .דימת
אוהש ,תעדה תוקלתסהה תעשב םג יזא ,ל"נכ הבישיה ידי~לע ןיחמה ןוקת ידי~לעו
:תניחבב ,הבוטו הקותמ הנשה תניחב םג יזא ,הנש תניחב ,הששמ תוקלתסה תניחב
אוה הז~ידי~לע הששמ תניחבב ןיחמה ןוקת ידי~לע יכ ,ל"נכ "דבועה תנש הקותמ"
."דבועה תנש הקותמ" :והזו .ל"נכ ךאלמ ידי~לע םולח תניחבב ,הנשה ןוקת
ןיקיתמ ןימ תניחב אוהש תירבה ןוקת תניחב ,ןיקיתמ ןימ תניחב ,אקיד 'הקותמ'
ןימ תניחב אוהש ,תירבה םגפ ךפה ,('נ ןמיסב ןושארה יטוקלב (א"מב) אבומכ)
ןיחמה ןוקת ידי~לע לבא ,םולשו סח ,ל"נה האמט םגפ תניחב אוהש ,ןירירמ
.ל"נכ תירבה ןוקת תניחבב ,ןיקיתמ ןימ תניחבב הקותמ הנשה הז~ידי~לע ,ל"נכ
סח ,אב הדי לעש ,הליכאה ול קיזמ ןיאש וניה ,'לכאי הברה םאו טעמ םא' :והזו
ןוקת ידי~לע הנשה תניחב ןקתתנ יכ ,ל"נכ הנשב םולחב ל"נה האמט ,םולשו
איה ,תעדה תוקלתסה תניחב איהש הנשה םג ןיחמה ןוקת ידי~לע יכ ,ל"נכ ןיחמה
:ל"נכ דאמ הקותמו הבוט ןכ םג

'ה תא דבעלו תומכחה לכ ךילשהל ןיכירצ יכ ,חמה תא קלסל אקיד ןיכירצ תמאביכ
אוה שרדמה אלו ,(ג קרפ תובא) ותמכחמ ןיברמ ויששעמ ויהיש ךירצ יכ ,תוטישפב
'ה תא דבעלו תומכחה לכ קלסל ןיכירצ ןכ לעו ,(א קרפ םש) הששעמה אלא ,רקעה
אלא ,םדא ינב םתס לש תוטש לש תומכח איעבמ אל .תומכח םוש ילב ,תוטישפב
,הדובע הזיאל עיגמשכ ,תמאב לודג חמ ול שיש ימ ולפא ,תורומג תומכח ולפא
ולפא ךירצו .תוטישפב ךרבתי ותדובעב קסעלו תומכחה לכ ךילשהל ךירצ אוה
:(ה ילשמ) תניחבב ,םשה תדובע ליבשב עגשמכ הארנש ,םירבד תוששעלו גהנתהל
,ןועגשכ ןיארנה םירבד תוששעל ןיכירצ םשה תבהא ליבשבש ,"דימת הגשת התבהאב"
טיטו שפר ינימ לכב לגלגתהל ןיכירצ יכ ,ךרבתי ונוצרו ויתווצמ תוששעל ידכ
וב שיש רבד לכ אלא ,שממ הוצמ אקוד ואלו ,ךרבתי ויתווצמו םשה תדובע ליבשב
םהל שי תווצמ ג"ירתה ולאו ,תווצמ ג"ירת שי יכ .הוצמ ארקנ ךרבתי םשה ןוצר
ויבאל תחנ וב ןיששועש ,ךרבתי םשה ןוצר וב שיש רבד לכו ,םיבר םיפנע
תוששעל ידכ ,טיטו שפר ינימ לכב ומצע לגלגל ךירצו ,הוצמ תניחב אוה ,םימשבש
.ךרבתי םשהל תחנו ןוצר הזיא

שפרל ומצע ךילשמו ותמכח לכ קלסמש דע ,ךרבתי םשהל ךכ~לכ הקזח ותבהאשכיזאו
הבוט אוה יזא ,תחנ הזיא ךרבתי ול תוששעל ידכ ,ךרבתי ותדובע ליבשב טיטו
וייחב הששמ םגש המ ,ןיחמהמ הלעמל אוהש המ ולפא גישהל הכוז יזא יכ ,ןיחמהל
הזש ,(ז תוכרב ןיע) "ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ" :תניחב וניה ,גישה אל
אל וייחב הששמ םגש ,םולשו סח ,ןידה תוועכ הארנ הז יכ ,טפשמה תווע תניחב
יכ ,וייחב הששמ תניחב הזש ,קלתסנ וניאו תומלשב חמהשכ םג וניה .תאז גישה
תעב ,ןיחמה םויקו ,ל"נכ הששמ תוקלתסה תניחב הז הנש תניחב ןיחמה תוקלתסה
ןילוכי ןיא זא םגו ,וייחב הששמ תניחב הז ,ןיקלתסנ םניאו םימיק ןיחמהש
ידי~לע לבא ,'וכו ול ערו קידצ שי המ ינפמ גישהל וניהד ,ל"נה הגשה גישהל
ליבשב טיטו שפרב ומצע לגלגמו ךילשמש ,ךרבתי םשהל ךכ~לכ הקזח ותבהאש
גישהל הכוז יזא ,ךרבתי ותבהא ליבשב שממ דבעכ תודבע הששועו ,ךרבתי ותדובע
וניהד ,גישהל ןילוכי ןיא ןיחמה םויק תעב וניהד ,וייחב הששמ תניחבש המ םג
:'ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ'

,(:א"יק רהב רהז ןיע) ןב ומכ ,אכלמד איזנגב ששפחמ אוהש ,ןב תניחב שייכ
םוש לאשל ול רוסאו ,ול ונתנש ותדובע תוששעל קר ול ןיאש ,דבע תניחב שיו
ונתנש ותדובע וניהד ,ולש תא תוששעל קר ביחמ אוה יכ ,ותדובע לע הריקחו םעט
אוה הבהאה תמחמש דע ,ויבא תא ךכ~לכ בהוא אוהש ,ןב שי לבא .תוששעל ול
תוללוסה ךותב ץפוקו ךלוהו ,תוששעל ךירצ טושפ דבעש המ ,דבע הששעמ הששוע
טיטו שפר ינימ לכב ומצע לגלגמו ,המחלמה ירשק ךותב ,('יסאפ ןירוקש) הלודגה
,ולאכ תודובע הששוע היה אל טושפ דבע ולפאש המ ,ויבאל חור תחנ תוששעל ידכ
ליבשב רומג תודבעל ומצע ךילשמש דע ,ךכ~לכ הקזחה ותבהא האור ויבאשכ יזאו
אוהש ,ןבה ולפא יכ ,ןבל ולפא רסמנ ןיאש המ םג ול הלגמ אוה יזא ,ותבהא
וניה ,םשל סנכל רוסא ןבה םגש תומוקמ שי ןכ~יפ~לע~ףא ,אכלמד איזנגב ששפחמ
ותמכח לכ קלסמ ןבהש ידי~לע לבא ,םתוא גישמ וניא ןבה םגש ,תוגשה שיש
וניאש המ ול הלגמו וילע םחרמ ויבא הז~ידי~לע ,ל"נכ תודבעל ומצע ךילשמו
םגש ,'ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ' תניחב ול הלגתנש וניה ,ןבל ולפא רסמנ
.תאז גישה אל וייחב הששמ

דבעה' .ותא דבעה ונב לע שיא למחי רשאכ םהילע יתלמחו :(ג יכאלמ) תניחבוהזו
הששועו ותמכח לכ קלסמש ,תודבעל ומצע ךילשמש ןב תניחב וניה ,אקיד 'ותא
,ל"נכ דבע הששעמ הששועש ןב וניה ,ותא דבעה ונב :והזו ,דבע הששעמ
האורש תמחמ ,וילע םחרמ ךרבתי םשה הז~ידי~לע יכ ,'וילע יתלמחו' :הז~ידי~לע
'ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ' תניחב ול הלגמו הארמו ,ךכ~לכ הקזח ותבהא
הכוזש וניהד ,'וכו עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו :(םש בותכש המ) והזו .ל"נכ
:ל"נכ ,ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ הז~ידי~לע גישהל

הזש ,'ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ' גישהל הכוז יכ ;טפשמה ןוקת תניחבהזו
.טפשמה ןוקת תניחב הז ,תאז ןיבהלו גישהל הכוזשכ ,ושכעו ,טפשמה תוועכ הארנ
:ל"נה תוניחבה לכ ןינקתתנו ןיששענ ,םידימלת םע תמא יבר ידי לעש אצמנ

הארה יכ ,ל"נה תוניחבה לכ ןכ םג ןיששענ תומלשב הארהשכ .הארה תניחבוהזו זט
ידי~לע הנומאה ןוקת תניחב ,"הנובת שיא חור רקו" :תניחב הז רק .חלו רק איה
הששענו ,חמה לא הלועה תינונמשהו תיחולחלה תניחב הז חל .ל"נכ הנובת שיא
.ל"נכ ןילפת ןיחמ תניחב

איה הארה יכ .הארה ידי~לע הנשה יכ ,הנשה ןוקת תניחב הז ,תומלשב הארהשכםג
אוה זא םימשג תעשב ןכ לעו .הנשה רקע הז~ידי~לע ,חלו רק ידי~לעו ,חלו רק
תורירק ,חלו רק םה םימשגהש תמחמ הזו ,דאמ הנשה םדאל ברע זא יכ ,הנש ןמז
,חלו רק אוה ןכ םג יזאו ,לטה דרוי זא יכ ,ןכ םג הברע הנשה רקבב ןכו תוחלו
תניחב אוה ,חלו רק איהש הארה ידי לעש אצמנ .ןכ םג זא הברע הנשה ןכ לעו
.הנשה ןוקת

ןילח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םיניע תריאמ איהש םש לע הארםג
וניה ,"בל חמשי םיניע רואמ" :(ו"ט ילשמ) תניחב ,החמשש תניחב והזו .(טמ
.ל"נכ ךאלמה קוזח אוהש ,החמשה ןוקת תניחב

:בותכש ומכ ,בלב אוה טפשמה םוקמ יכ ,טפשמה ןוקת תניחב הז תומלשב הארהםג
,טפשמה לוקלק ידי~לעו ."ובל לע לארששי ינב טפשמ תא ןרהא אששנו"
בלה םומח אב הז~ידי~לע ,ל"נכ הבכרמה ןמ תולופנ תובהא ןילפונ הז~ידי~לעש
תררקמו בלה לע תבשנמ הארהו .טפשמה לוקלק תניחב הז בלה םומחש אצמנ .ל"נכ
.טפשמה ןוקת תניחב והזש ,םומחה

לש חורה תבישנ ידי~לע וניה ."םימ ולזי וחור בשי" :(ז"מק םילהת) תניחבהזו
ןוקת תניחב הששענ הז~ידי~לע ,בלה םומח תררקמו בלה לע תבשנמ איהש הארה
תניחב אוהש ,"טפשמ םימכ לגיו" :(ה סומע) תניחב ,"םימ ולזי" :והזו .טפשמה
תניחב הז ,ל"נכ םיניע תריאמ איהש םש לע האר והזו .ל"נכ טפשמה ןוקת
.טפשמה ןוקת תניחב והזש ,'תואור ויניעש המ אלא ןידל ןיא' :(:ו ןירדהנס)
ןוקת תניחב וניה ,םילשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות :תובת ישאר תריאמ :והזו
וכות ןמגרא ובכרמ" :תניחבב ,השדקד הבהאה םשש ,הבכרמה ןוקת אוהש טפשמה
"אצי רוא ךיטפשמו" :(ו עשוה) תניחב הזו .ל"נכ ,"םילשורי תונבמ הבהא ףוצר
תריאמ איהש ,הארה ידי~לע וניה 'וניטפשמ רואכ איצותו' :םירמוא ונאש ומכו
:'וניטפשמ רואכ איצותו' :תניחב ,טפשמה ןוקת תניחב אוה הז~ידי~לע ,םיניע

,ארבדמב ןנילזאק הוה אדח אנמז ,ןתנ רב אנוה יל רמא :ישא בר רמא :שורפהזו
םלח ,יביצ ןניתימדא .אבששעא אנחנאו אנירקנו אנחתפ .ןדהב ארששבד אמטא הוהו
אק ווהד ירמג והנהל והניזח ,אתש יחרי רסירת רתבל ןרדה יכ .ןניוטו אמטא
ירמג והנה ,הוה ירתמס אבששע אוהה :יל רמא ,רמימאד המקל יאתא יכ .ישחלמ
(:ד"ע ארתב~אבב) :ווה אמתרד

:(ב הימרי) תניחבב ,הנומאה ןוקת תניחב הז רבדמב ךלה דחא םעפש ,רפסשוניה
,הנומאה םגפ תניחב הז .'העורז אל ץרא' ."העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל"
,הנומאה ןוקת תניחב הז רבדמב ירחא ךתכלו ,ל"נכ םיערזה ולקלקתנ הז~ידי~לעש
וניהד ,"העורז אל ץרא" תניחב ונקתו ,רבדמב וירחא וכלהו ךרבתי וב ונימאהש
,םירג תניחב הז 'ארששב אמטא' .ןדהב ארששבד אמטא הוהו .ל"נכ הנומאה תליפנ
ימטא :והזו .ל"נכ ,ורששב םיתחה :תניחב אב םדי לעש ,(י) רששב ילרע םהש
הנומאה תילע ידי~לע יכ .ל"נכ ,ורששב םיתחה תניחבו רששב~ילרע תניחב ארששב
:תניחב ,ארחא ארטסד םתוח ,םולשו סח ,רבגתמ םדי לעש ,םירג ןיששענ הלופנה
.ל"נכ ,ורששב םיתחה

אוהש ,השדקד םתוח תניחב הששענו ,ורששב םיתחה תניחב וננקתש וניה ןניחתפו
.ל"נכ ןיחמה ןוקת תניחב וניה ,"'הל שדק םתח יחותפ" :(ח"כ תומש) תניחב
תאצל אלש ,ןיחמה םוצמצ תניחב ,"רוצה תרקנב ךיתמשו" :תניחב הז ןנירקנו
ומכ ,םילכאמה תויללכ תניחב הז 'אבששע' אבששעא אנחנאו .ל"נכ לובגל ץוח
םה םילכאמה תויללכש אצמנ ;"לכ תא םכל יתתנ בששע קריכ" :(ט תישארב) בותכש
,ל"נכ ןיחמה תא םינקתמ ונייהש רחא וניה אבששעא אנחנאו :הזו .אבששע תניחב
ומגפיו וקיזי אלש ,םילכאמה תא ןקתל ,םילכאמה לע וניה ,אבששעא ונמצע ונחנה
קוזח ידי~לע הששענ ,םילכאמה ןוקת וניה ,הז ןוקתו .םולשו סח ,םולחה תא
ןניתימדא' :והזו .ל"נכ החמשה ידי~לע ,ןוצרה תושדחתה ידי~לע קזחתנש ,ךאלמה
וניה .ןוצרה תושדחתה תניחב ,"אימש ליחב דבע היבצמכו" :תניחב הז 'יביצ
,ךאלמה קוזח והזש ,ןוצרה תושדחתה תניחב ,ןוצרה איבהל םיצור ונייהש
.ל"נכ םילכאמה ןוקת אוה הז~ידי~לעש

ידי לע םילכאמה ןוקתב םיקסוע ונייהש ךותבש וניה םילח יביצ ןניתימדא:והזו
ןושל אוה םילח םג .םולח ןושל םילח :והזו .םולח ונל םלח ,ןוצרה תושדחתה
,דשה חכו ךאלמה חכמ :תוחכ ינשמ רבוחמ היה םולחה יכ ,תורבחתהו תורשקתה
לאינד ןיע) תינעת ןושל ןניוטו :והזו .ל"נכ םילכאמה ונקתתנ אל ןידעש תמחמ
ןוקת אוהש החמשש איבמ תינעתה יכ .םינעתמ ונייהש וניה ,(ז"ק םיחספ ,ו
.ל"נכ םולחה

םינש רחא אוהש ןסינ שדחל ונאבו ונרזחשכ וניה אתש יחרי רסירת רתבל ןרדהיכ
קוזח אוה זאו ,םיכלמל הנשה שאר אוהו םישדחה תלחת ןסינ יכ ,הנשה ישדח רששע
רתבל םגש וניהד ,ישחלמ אקד ירמג ינהל והניזח :ןכ יפ לע ףאו ,ל"נכ ךאלמה
תניחב וניה ,םילחגה םירעוב ויה ןידע ןכ םג זא ,ןסינ אוהש אתש יחרי רסירת
קוזח אוה ןסינב תמאבו .םולשו סח ,ל"נה האמט אב תומימחה ידי לעש ,בלה םומח
המקל אניתא יכ ירמגל ל"נה האמטה זא לטבתיש יואר היהו ,ל"נכ ךאלמה
אבששע תניחב םהש ל"נה םילכאמהש וניה ,ווה ירתמסד אבששע והנה :רמא ,רמימאד
וניהד ,תומ םסו םייח םס :תוחכ ינש םהב לולכ היהש ,'ווה ירת~םס לש' ,ל"נכ
,ל"נכ דשה חכ ןהב ברעתנ יזא ,םילכאמה ןוקת םדק יכ .ל"נכ דשה חכו ךאלמה חכ
.ל"נכ דשה חכו ךאלמה חכ :תוחכ ינשמ םילולכ םה יכ ,ירת םס ,ירתמס תניחב םה יזאו

וניה 'אמתר' .ווה אמתרד ירמג והנה .ל"נכ ,ווה ירתמסד אבששע והנה:והזו
םתר" :(א הכימ) תניחב ,הבכרמה ןוקת תניחב הז ,י"שר שרפש ומכ ,םתר
תווע ידי לע הבכרמה םגפמ אב תומימחהש ,רמימא ול עידוהש וניה ."הבכרמה
.הבכרמה םתר :תניחב ,הבכרמה רושק ידי לע םא יכ ןוקת ןיא הזלש ,ל"נכ טפשמה
תאזה הבהאה תליפנמש םילשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות :תובת ישאר אמתיר והזו
רושק וניה ,"הבכרמה םתר" :תניחב ידי לע םא יכ ןוקת ןיאו ,ל"נה תומימחה אב
:ל"נכ ,"םילשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות ןמגרא ובכרמ" :תניחב ,הבכרמה

,"ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתיה" :תניחב הז ועקת ."רפוש שדחב ועקת":והזו
לעש תונובת שיא תניחב וניה ."הנובת שיא חור רקו" :תניחב ,ףוגה תדרח תניחב
תוראפתה וניהד ,שדח תוראפתהב וניה רפוש שדחב .ל"נכ הנומאה ןקתתנ ודי
ןיששענש ,לארששיב הואג ןיסינכמ םהש םירג תניחב וניה .הלגתנש השדח הואגו
תניחב הז אסכב .ונגח םויל אסכב :והזו .ל"נכ הלופנה הנומאה ןילעמש ידי לע
םהש ,ץרא ינגמה ידי לע ןילפת הששענ ל"נה הואגהמ יכ ,אחמ לע ןיסכמד ןילפת
תניחב הזמ ןיששועו ורששב םיתחה :תניחב איהש ,הואגה םגפ ןילעמו ןינקתמ
אוהש הנשה שאר וניה ונגח םויל :והזו .ל"נכ ןילפת תניחב ,השדקד םתוח
קח אוה לארששיל קח יכ .ל"נה תוניחבה לכ ןיששענ זאש ,ןיחמו שאר תניחב
הז בקעי יקלאל טפשמ .ל"נכ םילכאמה ןוקת תניחב ,(ז"ט הציב) אנוזמד אנשל
:ל"נכ לכה ,טפשמה ןוקת תניחב

'וכו ןהילע יתלמחו :קוספל ,ליעל ךיש

תוששעל ,תוטישפב גהנתהלו תומכחה לכ ותאמ ךילשהל דאמ לודג רבד אוהתמאבו
ירתס תניחב הז יכ ,תומכח ילב ,תומימתב תודבעב ךרבתי ודבעל תודבע הששעמ
שי יאדוב תמאבו ,םיטושפ תודבע הששועשכ יכ ,םש תמלענו תרתסנ הרותהש ,הרות
אוה םהב שיש הרותהש אצמנ .םהב שיש המ ןיעדוי ןיאש קר ,דאמ הובג הרות םהב
:(ז םירישה ריש) תניחב אוה הרות ירתסו .הרות ירתס תניחב ,םלענו רתסנ
,וניתובר ושרדש ומכ ,'רתסב הרות ירבד ףא ,רתסב ךרי המ' "ךיכרי יקומח"
יקומח" :תניחבב ,טפשמה ןוקת הששענ הז ידי לעו ,(:טמ הכס) הכרבל םנורכז
ושרדש ומכ) םוהתה דע ןידרויו ןיללוחמש ןיתשה םהש ,'וכו "םיאלח ומכ ךיכרי
ךיטפשמ" :(ו"ל םילהת) תניחב ,(הכסב ['א דומע] םש ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
םהש ,ל"נה תודבעה ידי לעו .םוהתה דע לפנש טפשמה תניחב וניה ;"הבר םוהת
דע ןיללוחמ םהש ,ןיתש :תניחב ,"ךיכרי יקומח" :תניחב ,הרות~ירתס תניחב
:תניחבמ ,ותליפנמ טפשמה תא ןילעמו םוהתה דע ןידרויו ןיעקוב םה ,םוהתה
ושרדו ,"ארוק םוהת לא םוהת" :(ב"מ םילהת) תניחבב ,"הבר םוהת ךיטפשמ"
רמוא םוהת ,גחב םימה תא ןיכסנמשכ' :(:ה"כ תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
טפשמה ורזחיו ובושיש ,הזל הז ןירוק תומוהתהש ,וניה .'ךמימ עבא :ורבחל
:והזו ."טפשמ םימכ לגיו" :תניחבב ,טפשמה ןקתתיו רזחיש ידכ ,םהילא לפנש
לפנש טפשמה ורזחיו ועיביש וניה ,"טפשמ םימכ לגיו" :תניחב ,'ךמימ עבא'
תויששע ידי לעש אצמנ .ל"נכ ,"טפשמ םימכ לגיו" :תניחבב ןקתתיש ,םהילא
:טפשמה ןוקת הששענ תוטישפב תודבעו

ו

הששענ הז~ידי~לע ,(השדקבש רבד ידי~לע ןיעיזמשכ ןוגכ) הבוט העזידי~לע
ואלו) .בוט~םוי לש החמשש תניחב ,"ךגחב תחמששו" :(ז"ט םירבד) תניחב ,החמשש
החמשה יכ .(בוט~םוי ארקנ ,בוט תניחב אוהש םוי לכ אלא ,שממ בוט~םוי אקוד
,רבגתמשכו .םימדה תוריכע איה לוחטו ,לוחטה ןמ תובצעה יכ ,םימדה ידי~לע
יכ ,םולשו סח ,תושלח ןיאב הז~ידי~לע ,לוחטה לש םימדה תריכע ,םולשו סח
לבקמ לוחטהש המ הבוט אוה ,אברדא יזא ,לוחטב הדמב אוה םימדה תריכעהשכ
,רבגתמ לוחטה לש םימדה תריכעשכ לבא םיכז םימדה ןיראשנ יכ ,םימדה תריכעה
אצוי העזה ידי~לע יכ ,העז איה האופרהו .םולשו סח ,תושלח ןיששענ ,םולשו סח
ןיראשנ יזאו ,םולשו סח ,בכשמל ותוא וליפה םהש ,םירוכעה םימדהב שיש ,סראה
תריכע אוהש ,לוחטה ידי~לע תובצעה רקע יכ ,החמששל הכוז יזאו .םיכז םימדה
.'וכו החמשש הששענ ,העז ידי~לע םימדה תריכע ןיאצויש ושכעו ,ל"נכ םימדה
תניחב וניה (ח"יק םילהת) "י'י הששע םויה הז" :תובת~ישאר העיז תויתוא הזו
:ל"נכ הבוט העז ידי~לע הששענש ,בוט םוי לש החמשש

העזה ידי~לע יכ ,החמשש וילע ךשמנ ,עיזמשכ ףכת הלוחהש ,ןיאור ונאשהזו
:ל"נכ החמשש הששענ

ז

:(א"מ תישארב) 'וכו םלח הערפו ,םימי םיתנש ץקמ יהיו

.גיהנמ תויהל לוכי אוה ,ןמחר אוהש ימ וניה (ט"מ היעשי) םגהני םמחרמיכ א
םינלזגו םיחצור לע וא םיעשר לע יכ ,תונמחרה םע גהנתהל ךיא עדיל ךירצו
לע םחרל לכוי יזא ,תונמחרה םע גהנתהל ךיא עדוי וניאש ימ ןכו .םחרל רוסא
הזכ ןטק יכ ,הזכ ןטקל אלו לודגל ךירצה לכאמ ול ןתל ,םימי העברא לש קונית
םע גהנתהל ךיא עדיל ךירצ ןכ~לע .אקוד בלח ידי לע קר ונוזל ןיכירצ
,ול ךירצה לכאמ לודגלו ,אקיד בלח ול ןתל םחרל ןיכירצ הזכ ןטקלש ,תונמחרה
:ול ךירצש המב םחרל ןיכירצ דחאו דחא לכ לע ןכו

גיהנמה היהי אוהו ,לארששי גיהנמ היה אוה יכ ,ונבר הששמ קר אוה הזכןמחרו ב
ול היה ונבר הששמ יכ .(א תלהק) 'וכו "היהיש אוה היהש המ" יכ ,דיתעל
אלו ,דגנמ ושפנ ךילשהו ,לארששי ליבשב ושפנ רסמו ,לארששי לע תמאב תונמחר
יוגל ךששעאו" :(ב"ל תומש) ול רמא ךרבתי םשה יכ .ללכ ומצע לע ששוח היה
יכ ,(םש) 'וכו "םתאטח אשת םא" :רמא קר ,ללכ הז לע חיגשה אל אוהו ,"לודג
בשימ םלועה היהיש ,םלוע לש ובושיב קסוע היהו ,יתמא גיהנמו ןמחר היה אוה
וניאו בושיה ןמ וניא ,תעד ול ןיאש ימו ,תעדה אוה םדאה רקע יכ ,םדא ינבמ
ול היה ונבר הששמו .םדא תומדב היח תניחב אוה קר ,ללכ םדא םשב הנכמ
וניה ,םדא ינבמ אלממו בשימ םלועה היהיש ,םלועה בושיב קסוע היהו ,תונמחר
:(ד םירבד) בותכש ומכ ,תעדה רוא ונל חתפ אוה יכ ,ליעל רכזנכ ,העד ינב
שי יכ ,ונל הלגו תעדה תא חתפ הששמ יכ ,"םיקלאה אוה 'ה יכ תעדל תארה התא"
:ץראב טילש םיקלא

אנמחר ,תונוועב ,םולשו סח ,ןילפונ שודק םע לארששישכ אוה תונמחרה רקעיכ ג
םלועבש םישקה םירוסיה לכ יכ .תונמחר ינימ לכמ לודגה תונמחרה והז יכ ,ןלצל
לארששישכ יכ .םולשו סח ,תונווע לש דבכה יואשמה דגנכ ללכ םיבשחנ םניא
יואשמה ללכ אשל רשפא יאש ,דאמ דבכ יואשמ והז ,םולשו סח ,תונוועב םילפונ
.(ח"ל םילהת) "ינממ ודבכי דבכ אשמכ" :תניחבב ,הזה דבכה

לארששי לש תוקדו תוינחור עדויו ,םיחוקל םה ןיאמ לארששי תשדק עדויש ימיכ
,אל ללכ ללכ םהל ךיש ןווע ןיאו ,ןוועמ ירמגל םיקוחר םה לארששיש ,עדוי אוה
םלועבש םירוסיה לכ ןכ לעו .םתוינחורו םתוקד לדגו םשרשמ םתשדק לדג יפל
.ןלצל אנמחר ,םולשו סח ,תונווע לש דבכה יואשמה דגנכ יואשמל םיבשחנ םניא
.ללכ םירוסיל םיבשחנ םניא ,תונווע םהב ןיא םא ,םירוסי םדאל שישכ ולפאו
םניא ,ןווע םהב ןיאשכש .'ןוע אלב ןירוסי ןיא' :(ה"נ תבש) תניחב הזו
רקע והזו ,םולשו סח ,תונוועב םילפונשכ קר םה םירוסיה רקע יכ ,ללכ םירוסי
.תונווע לש דבכה יואשמהמ םאיצוהל ,שודק םע לארששי לע םחרל ,תונמחרה
רסומ היה ,ןווע הזיאב לארששי ולפנש תע לכב ,םולשה וילע ,ונבר הששמ ןכ~לעו
לארששי תשדק יפלש ,עדי יכ .אצויכו םילגרמב ןוגכ ,םדעב ללפתהו םהילע ושפנ
.ל"נכ ןווע לש דבכה אשמה ללכ אשל םהל רשפא יאו ןוועמ םיקוחר םה םתוקדו

ןיא' יכ ,תעד ול ןיאש ידי~לע קר אוה ,םולשו סח ,תונוועל םיאב ןכיהמ,תמאבו
לודגה תונמחרה והזו ,(ג הטוס) 'תוטש חור וב סנכנ ןכ~םא~אלא הרבע רבוע םדא
ירשא" :(א"מ םילהת) תניחבב ,תעד וב סינכהל וילע םחרל ןיכירצש ,לכה ןמ
,וילע םחרל ןיכירצו ,(א"מ םירדנ) 'תעדה ןמ אלא ינע ןיא' יכ "לד לא ליכששמ
:תעד וב סינכהל

תומלועב ,הלועש םוקמב תקבדתמו הלוע המשנהו ,קלתסהל ונמז עיגמשכולפאו ד
רקע קר .הלעמל הקובד קר המשנה היהתש ,תומלשו תילכת הז ןיא ,םינוילע
ךירצ ןכ~לע .ןכ~םג הטמל היהת הלעמל איהש תעבש ,איה המשנה לש תומלשה
קלתסנש תעב ןכ~םג הטמל ותעד ראשיש ידכ ,דימלת וא ןב ,הכרב וירחא ריאשיש
ןיא רשא" :(ז"טק ארתב~אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הלעמל
םג .ברה תעד לבקמ דימלתה יכ ,'דימלת רמא דחו ,ןב רמא דח' "ומל תופילח
היהיש ןב ריאשהל רקעהו ,םולשו סח ,עשר ןב ראשנשכ הלעמ ןיא יאדוב ,ןבה
דימלתב יד רמאד ןאמ ךדיאלו .ותעדו ולכשש ונממ לבקיש ,ןכ~םג דימלת תניחב
יכ ,דבל דימלתב םג יד ןכ~לע ,םלועב ותעד ראשיש ידכ אוה רקעש רחאמ יכ ,דבל
הלוע המשנהשכ ,תוקלתסהה תעב םג הזה םלועב ותעד ראשיש ,תומלשה רקע והז
.הלעמל

םשה לש םיעושעשהו םיגונעתה רקעש עדוי אוה ,ךרבתי ותעידיב תצק עדויש ימיכ
רקע והזו ,ךרבתי ומש שדקנו לדגנ לפשה הזה םלועמ ונחנאש קר אוה ךרבתי
רפע ישוגמ הלהת תיבאו" :בותכש ומכ ,ךרבתי םשה לש םיעושעשהו םיגונעתה
תומלועו םינפואו תויחו םיפרשש ול שי ךרבתי םשה יכ ,'וכו "רמח יצורקמ
ולש עושעשהו גונעתה רקע ןכ~יפ~לע~ףאו ,ךרבתי ותוא םידבוע םהש ,םינוילע
וא ןב וירחא ריאשהל ןיכירצ ןכ לעו .הזה לפשה םלוע לש הדובעה הלעמל הלועשכ
ותעד ראשנשכ יכ .לפשה הזה םלוע ינבב ריאיש ,הטמל ותעד ראשיש ידכ ,דימלת
:םלועב ראשנ שממ ומצעב אוה ולאכ בשחנ ,דימלת וא ןב ידי~לע הטמל

,םימש תאריב דחי םירבדמ םינששכ יכ .םידימלת דימעהל ,תאז םיקל לוכי םדאלכו
םימעפלו .דימלת תניחב ולצא ורבח בשחנ ,רובד הזיאב ורבחל ריאמ דחאשכ יזא
אוה הששענ יזא ,רובד הזיא ורבחמ לבקמ אוה ךכ~רחאשכ וניהד ,ךפהל הששענ
אל" יכ ,הזב קסעלו לדתשהל ,רהזל םדא לכ ךירצו .ורבח יבגל דימלת תניחבב
,םלוע לש ובושיב קסעל דחא לכ ךירצ יכ ,(ה"מ היעשי) "הרצי תבשל הארב והת
יכ ,"ץראה תא ואלמו" :(א תישארב) בותכש ומכ ,םדא ינבמ אלממ םלועה היהיש
וב ןיאש ימ יכ .העד ינבמ וניה ,םדא ינבמ אלממ םלועהשכ ,םלועה בושי רקע הז
.ל"נכ ללכ םדא וניא ,תעד

הוצמ אוה ןכ ,םלועה םויק ליבשב םלועב םינב דימעהל הוצמ םדאהש ומכוניה]
דימעהל הוצמש ,הוצמה רקע הז יכ ,םידימלתבו וינבב םימש תאריו תעד סינכהל
ןימ אלו ,אקוד םדא ינב ןיממ תודלות דימעהל רקעה יכ ,םלועה םויקל תודלות
םניאו ,םדא ינבב תעדה ריאמ ןיאש ןמז לכ ןכ~לע .םדא תומדב תויחו תומהב
םהב ןיאש רחאמ ,םדא ינב ללכב םניא ,ותלשממו ךרבתי ותוקלא םישיגרמו םיעדוי
הז לעו ,והבו והתכ םלועה בשחנ ןכ לעו .םדאה רדג רקע הזש ,'ה תא תעדל תעד
םלועה בשימ היהיש ,םלועה תא בשיל ןיכירצ יכ ,הרצי תבשל הארב והת אל :רמאנ
:תוצמ ןכ םג והזו .ךרבתי םשה תא ןיעדויש ,העד ינבמ וניהד ,אקיד םדא ינבמ
הוצמ םדא לכש וניה .םדא ינבב ץראה תא תואלמל ןיכירצש ,"ץראה תא ואלמו"
,םלועה בושי רקע הזש ,ורבחב תעד סינכהל ידכ םימש תאריב ורבח םע רבדיש
.[ל"נכ ךרבתי םשה תא ןיעדויש ,העד ינבמ וניה ,םדא ינבמ בשימ םלועה היהיש

הז~ידי~לעש ,ורבחב םימש תאריו תעד סינכהל הזב קסעל דחא לכ ךירצןכ~לע
יזא ,ותוקלתסה ןמז עיגיו וימי ואלמישכ יזאו ,ולצא דימלת תניחב ורבח הששענ
הזב םיק שממ ומצעב אוה ולאכ בשחנ היהיו ,ורבחב סינכהש רובדה הזב שבלתי
.'דימלת רמא דחו ,ןב רמא דח' "ומל תופילח ןיא רשא" :בותכש ומכ ,םלועה
ול שי יכ וניה ,ומל תופילח שי יזא ,וירחא דימלת וא ןב ראשנשכ אצמנ
.ל"נכ דימלת וא ןב ידי~לע וירחא ותעד ראשנש רחאמ ,ןיפילח

אוה ולאכ בשחנ ,דימלת וא ןב ידי~לע וירחא תעדה ראשנשכו ,תעדה אוה רקעיכ
יבל תוגהו תומכח רבדי יפ :תובת ישאר תופילח הזו .םלועב םיק ראשנ שממ
תוגהו תומכח רבדי יפ" :תניחב אוהש תעדה אוה רקע יכ .(ט"מ םילהת) תונוב'ת
המ וניהד ,וירחא םדאה ןמ ראשנש תופילחהו הראשהה רקע והזש ,"תונובת יבל
לעו .ל"נכ םימש תאריו תמא תעד וב סינכהו ורבח םע הנובתו המכח רבדמ היהש
רקע הז יכ ,תופילח תובת ישאר תונוב'ת יב'ל תוגה'ו תומכ'ח רבד'י י'פ ןכ
:ל"נכ הראשההו תופילחה

אוה דימלתה םגו ,ל"נכ דימלת ןכ םג אוה ןבה יכ .דח ולכ אוה דימלתו ןבתמאבו
ףדב םג םש ןיעו :ט"צ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ןב תניחב
לש ףוגה תא הששע ולאכ בשחנ יכ 'ואששע ולאכ ,הרות ורבח ןב דמלמה לכ' :(טי
אלו תעד וב היה אלש רחאמ ,ללכ םדא םשב ארקנ היה אל םדקמ יכ ,ןכ םג דימלתה
הז~ידי~לע ,תעד וב סינכהו הרות ומע דמלש ידי לעש אצמנ ,םדא תומד קר היה
:ןב תניחב אוה דימלתה םג ןכ~לע ,שממ ואששע ולאכ בשחנ ןכ~לע ,םדא הששענ

תארי ול היהיש ךירצ אוה ,ל"נכ םימש תאריב ורבח םע רבדל הצורש ימ,םנמא ה
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ורבח לצא ןיעמשנ וירבד ויהיש ידכ ,םימש
ומיקתיש ידכ םגו 'ןיעמשנ וירבד ,םימש תארי וב שיש ימ לכ' :(:ו תוכרב)
רובדה ךלוהו רבוע דימו ףכתו ,ורבח םע דחא רבדמ םימעפל יכ .ורבח לצא וירבד
תאריש ימ' יכ .םימש תארי הזל ךירצ ןכ~לע .ללכ ולצא םיקתמ וניאו ,ורבח בלמ
וירבדל םויק שיש וניה ,(ג קרפ תובא) 'תמיקתמ ותמכח ,ותמכחל תמדוק ואטח
תארי ול היהיש ךירצ אוה ,ורבחב תעד סינכהל הצורש ימ ;אצמנ .ורבח לצא
תופילח ןיא רשא :והזו .וירבד ומיקתיש ידכו ןיעמשנ וירבד ויהיש ידכ ,םימש
ןב ידי~לע וירחא ותעד ראשנ ןיאשכ וניה ,(ה"נ םילהת) םיקלא וארי אלו ,ומל
ידי~לע יכ ,םיקלא וארי אלש ןמיס הז ,ל"נכ תופילח תניחב הזש ,דימלת וא
:ל"נכ וירחא ותעד ראשנ הארי

דימעהלו םימש תאריו תעד וב סינכהל ורבח םע דחא רבדל םיקסועשהז~ידי~לעו ו
,עדילו ןיבהל הכוזש וניהד ,םיפיקמה תורוא ןיסנכנ הז~ידי~לע ,ל"נכ םידימלת
תניחב הז ולכששב גישמו ןיבמ םדאש המ יכ .(א) הלחתמ עדויו ןיבמ היה אלש המ
,ולכשש ךותל סנכל לוכי ןיאש המ לבא ולכשש ךותל סנכנ לכשה הז יכ ,ימינפ
תוביבס ףיקמ רבדה הז יכ ,םיפיקמ תניחב הז ןיבהל ול רשפא יאש המ וניהד
,תאז ןיבהל ול רשפא יא יכ ,ולכשש ךותב םינפב וסינכהל ול רשפא יאו ,ולכשש
,ותעד םהב סינכמו ,םדא ינב םע רבדל קסועשכו .ולצא ףיקמ תניחב אוהש תמחמ
ףיקמה לכשה סנכנ הז~ידי~לע יזא ,ול היהש תעדהו לכשהמ וחמ ןקורתנש אצמנ
הז~ידי~לע ,ורבחב ותעד סינכהש ידי לע ולכשש ןקורתנש ידי לע יכ ,םינפל
היה אלש המ ןיבמש וניהד ,ףיקמה לכשה תניחב ןיבהל הכוזו ,םינפל ףיקמה סנכנ
:ל"נכ הליחתמ ןיבהל לוכי

אוהש ,ורבח לצא ימינפ תניחב אוה ,הזל ףיקמש המ יכ ,םיפיקמב תוניחב המכשיו
לצאו ,הזל ףיקמ תניחב אוהש ,לכשש שיו .הלעמ הלעמל ןכו ,ונממ הלעמל הגרדמב
ונממ הובג הגרדמב אוהש תמחמ ,ימינפ תניחבמ ולפא ךומנ אוה לכשה הז רחא
הז~ידי~לע ,ותעד וב סינכמו םימש תאריב ורבח םע דחא רבדמש ידי~לעו ,הברה
ותגרדמו ותניחב יפל דחא לכש ,הלעמ הלעמל ןכו .ל"נכ םינפל ולש ףיקמ סנכנ
.ל"נכ ותעד וב סינכמו ודימלתו ורבח םע רבדמש ידי~לע ,םינפל ולש ףיקמ סנכנ

ךילא בורק יכ .ותששעל ךבבלבו ךיפב ,דאמ רבדה ךילא בורק יכ :(ל םירבד)והזו
םהש ,םיפיקמ תניחב ,דאמ תניחבב אוהש רבדה ךילא ברקל וניה דאמ רבדה
ךיפב יולת הז םינפב םסינכהל ךילא םברקלו ,םדאה ןמ דאמ םיקוחרו םימלענ
יבל תוגהו תומכח רבדי יפ" :תניחב הז ךבבלבו ךיפב .ותששעל ךבבלבו
תניחב ותששעל :והזו .ל"נכ וידימלתל ותנובתו ותמכח הלגיש וניה ,"תונובת
,דאמ תניחב םהש ,םיפיקמה ברקלו סינכהל לכוי הז~ידי~לעו ,ל"נה ואששע ולאכ
:ל"נכ םינפל םסינכהל

ידי~לעש רודבש יברה אוהש ,רודה םכח לש םינוילעה םיפיקמה םה לכה ןמהלעמלו
הז~ידי~לע ,ותעד םהב סינכמו וידימלת םע רבדל קסוע רודבש םכחהו יברה הזש
יכ ,םינשו םימי תוכירא תניחב םה ולש םיפיקמהו .םינפל ולש םיפיקמה םיסנכנ
ןילח :ט"ל ןישודק) ךרא ולכש םוי אוהש ,אבה םלוע תניחב םה ולש םיפיקמה
היהש המ ,ולכ הזה םלועה לכ לש ןמזה לכ יכ .ןמזהמ הלעמל אוה םש יכ ,(ב"מק
םלוע לש תחא עגר דגנ ולפאו ,דחא םוי דגנ ספאו ןיא ולכ אוה ,היהיש המו
קר ,ןמזהמ הלעמל תניחב אוה יכ ,ןמז םוש ןיא םשו .ךרא ולכש םוי אוהש ,אבה
תניחב םהש םיפיקמ שיש .םיפיקמה לש תוגשה תניחב םה םש שיש םינמזה רדס
,(א א~לאומש) "םימיה תופוקת" :תניחב ,םינש תניחב םהש םיפיקמ שיו ,םימי
םה ,םש שיש םיפיקמה ולאו (ד"כ ב~םימיה~ירבדו ד"ל תומש) "םינשה תופוקת"
םלוע לש עושעשהו גונעתה רקע הז וללה םיפיקמ תוגשהו .םש םינמזה רדס תניחב
.םגישהל הכוזש ימ ירשא ;אבה

ולא תוגשה יכ .עדנ אל רשא העידיה תילכת יכ ,העידיה תילכת תניחבהזו
ךבוט בר המ" :(א"ל םילהת) תניחב הז ,אבה םלוע עושעש תניחב םהש ,םיפיקמה
המ" :והזו .לכ ןיעמ םותסו ןומטו ןופצה בוט בר םה םה יכ ,"ךיאריל תנפצ רשא
,(ב) "תשפשפ המ תימח המ" :תניחב ,המ תניחב םה יכ ,אקיד המ "ךבוט בר
תניחב אוה רתכ יכ ,רתכה עפש תניחב הזו .'עדנ אל רשא העידיה תילכת' תניחב
:'וכו "ןימינב תא ורתכ" :(כ םיטפוש) בותכש ומכ ,ףיקמ

ול היהיש ךירצ אוה ,רתכה עפש תניחב ,ל"נה םיפיקמה ולאל הכוזש םכחההזו ז
:ומוגרתו ,"ץראבו םימשב לכ יכ" :(ט"כ א~םימיה~ירבד) תניחב ,לכ תניחב
םיקמו זחוא היהיש וניה .(ב"כ ןוקתבו א"ל תישארב רהז) 'אעראו אימשב דחאד'
קידצה יכ .ץראו םימש תניחב םהש ,ןותחתה םלועו ןוילעה םלוע ,תומלועה ינש
.ותניחבב דחאו דחא לכ תא םיקל ,םהינשב זחוא היהיש ךירצ אוה ל"נה םכחהו

םימש תניחב ,ןותחתה םלועו ןוילעה םלוע וניהד ,הטמ ירד שיו הלעמ ירד שייכ
,ךרבתי ותעידיב ללכ םיעדוי םניאש ,הלעמ ירדל תוארהל קידצה ךירצו ,ץראו
ודובכ םוקמ היא :תניחב ,'תשפשפ המ תימח המ' :תניחב ,המ לש הגשה תניחב הזש
יכ .(ו היעשי) ודובכ ץראה לכ אלמ ,אברדאש ,הטמ ירדל תוארהל ךירצ :ךפהלו
םיקוחר םהש םהל המדנו ,הנותחתה הגרדמב םיחנומה םדא~ינב םהש ,רפע ינכוש שי
וציקה" :(ו"כ םש) תניחבב ,םציקהלו םררועל קידצה ךירצו ,ךרבתי ונממ דאמ
לכ אלמ" יכ ,ךרבתי וילא~םיכומס םהו ,םמע 'הש םהל תולגלו ."רפע ינכש וננרו
ןידע יכ ,םולשו סח ,ןמצע ןישאימ ויהי אלש ,םררועלו םקזחלו ."ודובכ ץראה
,לכ תניחב הזו ."ודובכ ץראה לכ אלמ" יכ ,וילא~םיבורקו ךרבתי םשה לצא םה
אוהש וניה ,'אעראו אימשב דחאד' ,"ץראבו םימשב לכ יכ" :תניחב ,קידצהל שיש
תניחב ,המ תניחבב םיקמו זחוא אוה ןוילעה םלוע :תומלועה ינש םיקמו זחוא
."ודובכ ץראה לכ אלמ" תניחבב םיקמ אוה ןותחתה םלועו ,'ודובכ םוקמ היא'

ללכהו .תצק רתוי רואבב הז ןינע ןכ םג ראבמ םש ,(ח"ס ןמיס) ןמקלןיעו]
רבדל ךיא עדיש וניהד ,ל"נה תוניחבה ינש ול שישכ ,ותומלש רקע קידצהש
,םינותחתבו םינוילעב ,הטמ ירדו הלעמ ירדב ,דחאו דחא לכב ריאהלו דמללו
,הילע ינב ,הלעמב םילודגהלש וניה ,םינטקו םילודג תניחב םהש ,ץראבו םימשב
םניא ןידעש ,םהל תולגלו םהל תוארהל קידצהל חכ היהיש ךירצ ,הלעמ ירד תניחב
הגשההו דומלה הזו 'וכו 'תשפשפ המ תימח המ' :תניחב ,ךרבתי םשהמ ללכ םיעדוי
שי ,ךפהלו .הלעמ ירד תניחב םהש ,הלעמב םילודגהב סינכהלו ריאהל ךירצ אוה
סח ,ירמגל ןמצע תא ןישאימ ויהש דע ,דאמ הנותחתה הגרדמב םיחנומש םדא~ינב
םתלחותו םחצנ דבא רבכו ,ךרבתי םשהמ דאמ םיקוחר םהש םהל המדנ יכ ,םולשו
םושב ןמצע ןישאימ ויהי אלש ,םציקהלו םררועל חכ ול היהיש קידצה ךירצ 'המ
םמע 'ה ןידע יכ ,םהב ריאהלו םהל תוארהלו ,היהיש ךיא היהי ,םלועב ןפא
סח ,תויתחת לואשל לפנ םא ולפא ,שממ ץראה ךותב ולפאו ,םהל בורקו םלצאו
"ודובכ ץראה לכ אלמ" יכ ,ךרבתי ודובכ אצמנ אקיד םש ןכ~יפ~לע~ףא ,םולשו
:[ל"נכ ,'וכו קידצהל שיש ,לכ תניחב הזו

הזיאו םכישמהל ךירצ אוהש ,םיפיקמ הזיא עדיל ךירצ ל"נה רודה~םכחה הזםג ח
ינפב םתולגל םיאשר ןיאש םירבד שי הז ליבשבו ,םכישמהל ךירצ ןיאש םיפיקמ
.ל"נכ ולכשש ךותב םירחא םיפיקמ וסנכי ,םירבדה ןתוא הלגי םא יכ ,םידימלתה
הזיא ודימלת םע רבדמ ברהשכ ,לשמל ומכ ,םיפיקמה ולא לבקל ךירצ ןיא םימעפלו
,אישק הזיא לע אב אוה וירבד ךותבו ,[תופסות ,שורפ ,ארמג] ת"פמגב טשפ
ףכתו ,הלחתב הנממ עדי אל יכ ,ולצא ףיקמ תניחבב הלחתב היה אישקה ותואו
ול ריבסמשכ ךכ ךותבו ,ודימלת ינפב הרמוא אוה ,אישקה תאז ולכששב לפונשכ
ץורת אוהש ,רחא ףיקמ גישמו רזוחש אצמנ ,אישקה לע ץורת ולכששב לפונ ,אישקה
ינפב ץורתה םג הלגמשכ ךא .דימלתה ינפב ץורתה םג רמוא יזאו ,אישקה לע
,התע וילע אבש לכשה הז ידי~לע זאו ,רחא ףיקמ דוע וב סנכנ יזא ,דימלתה
אצמנ .הלחתבמ רתוי הבחרו הקזח אישקה התע ,אברדאו ,אתכודל אישק ארדה
וניהד ,רחא ףיקמ וב סנכנ הז ידי לעש ,דימלתה ינפב ץורתה הלגש ידי~לעש
הקזח אישקה התע יכ ,זע רתיב המוקמל אישקה הרזח הז~ידי~לעש ,שדח לכשש
.הלחתבמ רתוי הבחרו

ינפב ץורתה הז הלגי םא יכ ,םתולגל רוסאש םירבד שיש ,תוגשהב שיןכ~ומכ
,הלחתבמ רתוי הבחרו הקזח אישקה היהי ודי~לעש ,שדח ףיקמ וב סנכי ,דימלתה
ראבל קיפסמ ןמזה ןיאש ,ןמזהמ הלעמל םהש םיפיקמ תוגשהב סנכל לכויש דע
הזיא הלגמ אוהש המ לכ יכ .ןמזהמ הלעמל םה יכ ,םש שיש םיצורתהו תוישקה
אל םא ןכ~לע .ל"נכ ףיקמ תניחב אוהש שדח לכשש וב סנכנ ,ץורת וא אישק ,לכשש
הז~ידי~לע ,תולגל אלש רבד והזיאו תולגל רבד הזיא קדקדל ,וירבדב רהזנ היהי
םיפיקמ תניחב םה יכ ,םראבל קיפסמ ןמזה ןיאש ,םיצורתו תוישקב סנכנ היהי
רהזלו קדקדל ,וירבדל גיס תוששעל םכחה חרכמ ןכ~לע .ל"נכ ןמזהמ הלעמל םהש
,גישהל ךירצש ,םיפיקמה ןתוא קר גישי אלש ןפאב ,תולגל אלש המו תולגל המ
:גישהל ךירצ ןיאש םיפיקמ גישהל אובי אלו


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts