ןכ~יפ~לע~ףא ,םתוא ןיליפשמו עבטה ימכח תועד ןירתוסו ןיעינכמשכ ולפאש,עדו
ררבמ וניאש ,ןוצרב קפס שי ןידעש וניהד ,ףיקתו קזח ןוצרה תולגתה ןיא םא
,תענכנ עבטה תמכחש יפ~לע~ףא ,ןוצרה יפ לע קר גהנתמש קזח רורבב
,שחנה חצמל ,םולשו סח ,תלכי שי ןידע קזח וניא ןוצרהש רחאמ ןכ~יפ~לע~ףא
יכ ,הקדצה חכ ןיכירצ הז לע םגו ,הלחתבכ רבגתיו ררועתיו רזחיש ,עבטה תמכח
:ל"נכ שחנה חצמ דגנכ דימת תדמועו דימת תלעומ הקדצה

אניזחו אתניפסב אנילזא הוה אדח אנמז :יעתשמ האודנה אדוהי בר:שורפ הזו
יעב אק ,אנינת אתא .היותאל יארומא רב תחנו ,אנינת הל רדהד אבט ןבא אוהה
אתא אמד ווהו אימ וכפהתא .השירל הקספ ,אצנקשופ ארפצ אתא .אתניפסל עלב
יתא רדה .אתניפסל העלב יעב אק ,יתא רדה .היחאו הל אילתו הלקש ,הרבח אנינת
ארפצ הוה .אתניפסל הידש ,אבט ןבא אוההל הלקש ,השירל הקספ ,(אצנקשופ) ארפצ
(:דע ארתב~אבב) :הדהב והל וחרפו והולקש ,והילע והניבתוא ,ןדהב יחילמ

ם"בשר

אוהה אתא ןניסרג יכה ,אנינת הל ארדהו ,םיה ךותל ,אבט ןבא אוהה אניזחו
אשירל העטקו :הבקנ ברוע ,אצנקשופ אתא .אתניפסל עלבמל יעב אקו שגר ,אנינת
יעובטל יעב אק רדה :הברה לודג היהש ,םד ברמ ,אמד ווהו אימ וכפהתא .אנינתד
,אבט ןבא אוההל הלקשו יארומא רב לזאו ,הלטקו אצנקשופ אוהה אתא ,אתניפסל
:ןבא אוהה ,ידהב והל וחרפו :ויחו ויחי םא תוסנל ,ירפצ והנהל והנילתו

קלתסנש ,הששמ תרובק םשש ,ןוצרה שרש תניחב הז ,אתניפסב אנילזא אדחאנמז
קקחמ תקלח םש יכ" :(ג"ל םירבד) תניחב ,אתניפס תניחב הזו .ל"נכ ןוצרה שרשב
,ונוצר המלש ןבא :תניחב וניה אנינת הל רדהד אבט ןבא אוהה אניזחו ."ןופס
ןוצרה לע רבגתמו בבסמש ,שחנה חצמ הז אנינת הל רדהד .ל"נה ןוצרה תניחב
:(ז ילשמ) תניחב ,השדקבש םכחה תניחב וניה היותאל יארומא רב תחנו .ל"נכ
ורשקל ,ןוצרה תולעהלו רבגתהל הצר השדקבש םכחהש ,"תא יתוחא המכחל רמא"
חצמ תניחב אבש וניה ,אתניפסל עלב יעב אק אנינת אתא .ל"נכ ןוצרה שרשל
םש יכ" :תניחב ,ןוצרה שרש תניחב ,הניפסה עלבל הצרו ,עבטה תמכח שרש ,שחנה
םגפ ליטהל ,ןוצרה שרשב םג רבגתהל הצר שחנה חצמ יכ ,"ןופס קקחמ תקלח
.ל"נכ ,םולשו סח ,םש הריפכו

הקדצ וניהד ,ברוע תניחב אבש ,שורפ .השירל הקספ ,ברוע וניה ,אצנקשופ אתא
'וכו "יתיוצ םיברעה תאו" :תניחב ,ברוע תניחבב הקדצה תדובע רקע יכ ,ל"נכ
,ל"נכ עבטה תמכח ,שחנה חצמ לע םירבגתמ הז ידי לעו ,תונמחרל תוירזכא ךפהל
תניחב ברוע וניהד ,אצנקשופ אתאש והזו .ל"נכ אגרנ הב ליזיל אבא הבו הנמ יכ
ידי~לע וגרהו ועינכהש ,שחנה חצמ תוניחב שחנה שאר ךתחש ,השירל הקספו ,הקדצ
שרש ,שחנה חצמ עינכהש הז~ידי~לעש וניה אמד ווהו אימ וכפהתא .ל"נכ הקדצה
םיפרוטו םיסרודה ,תוער תויחה תגאש לוק ולפנו וענכנ הז~ידי~לע ,עבטה תמכח
תולגתה אוהש ,בוט םוי לש האירקה לוק עמשנ יזאו ,ל"נכ ונמע ינבמ םיבר
וניה אימ וכפהתא והזו .ל"נכ 'וכו 'םקנ הזח יכ קידצ חמששי' :יזאו ,ןוצרה
הז אמד ווהו ."יתגאש םימכ וכתי" :(ג בויא) תניחב ,תוער תויחה תגאש
ידי~לע יכ .ל"נכ "עשרה םדב ץחרי וימעפ ,םקנ הזח יכ קידצ חמששי" :תניחב
יכ ,'וכו "םקנ הזח יכ קידצ חמששי" :הז~ידי~לע ,תוער תויחה תגאש לוק תענכה
.ל"נכ בוט םוי לש האירקה לוק עמשנ

בוט ןבאל הלקשו ,שחנה חצמ תניחב אבש היחאו הל אילתו הלקש ,הרבח אנינתאתא
וב ליטהש וניה ,הל אילתו .ונוצר המלש ןבא :תניחב ,בוט ןבאה תא לטנש ,ל"נה
תניחב אוהש ,ןוצרב קפס ליטהש ,קפסב הלותה רבד ומכ ,הל אילתו :והזו ,קפס
תמכח יכ ,שחנה חצמ ,עבטה תמכח היחו רזחש היחאו הז~ידי~לעו ,ל"נה בוט ןבא
יעב אק יתא רדה :והזו .ל"נכ ןוצרב קפס היהש ידי~לע הרבגתנו הרזח עבטה
סח ,ןוצרה שרש תניחב ,הניפסה עלבל שחנה חצמ ןינתה אבו רזחש אתניפסל העלב
ברועה אבו רזחש וניה השירל הקספ ,אצנקשופ ארפצ יתא רדה .ל"נכ ,םולשו
דימת יכ ,ועינכהו שחנה חצמ תא גרהש ,השירל הקספו ,ל"נכ הקדצ תניחב
הידשו אבט ןבא אוההל הלקשו .ל"נכ הקדצה ידי~לע שחנה חצמ תא ןיעינכמ
ןבאה תא לטנ יזא ,ירמגל ,עבטה תמכח ,שחנה חצמ תא עינכהש רחא יכ אתניפסל
שרשל וכילשהש אתניפסל הידשו ,ונוצר המלש ןבא :תניחב ,ןוצרה תניחב בוט
:ל"נכ תונוצרה לכ ןירשקמ םשש ,ןוצרה

ונמע היהש ,שורפ ,והל וחרפו והולקש ,והילע והניבתוא ,ןדהב יחילמ ירפצהוה
,עבטה ימכח ירחא ,םהירחא ועטש ונמע ינבמ לארששי תושפנ וניה ,יחילמ ירפצ
.ל"נכ ונמע ינבמ םיבר םיפרוטו םיסרודש ,תוער תויח תניחב םהש

'יחילמ' והזו .(ט תלהק) "חפב תוזחאה םירפצכ" םה יכ ,יחילמ ירפצ:והזו
,ל"נה תוער תויח ידי~לע ולבלבתנ םה םג יכ ,(ג) לבלבמ וניה ,חלממ ןושל
,ל"נה בוט ןבאה ידי~לע םולשל ואציו והל וחרפ ושכעו ,םהירחא ןכ םג ועטו
הששענ יזא ,ןוצרה הלגתנשכ יזאו .ל"נכ התע הלגתנש ןוצרה תניחב ידי~לע
:תניחב ,וחרפ תניחב ןכ םג הזו .ל"נכ דסחה ןילבקמ הארי ידי~לעו ,הארי
,האריה ידי~לע דסחה תעפשה תניחב וניה ,"יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו"
:ל"נכ ןוצרה תולגתה ידי~לע הששענש

תניחב םה ולא תוניחב לכ יכ ,תוכמה לכל האופר אוה יכ ,תואופר תניחבהזו בי
הז ןקז ."היפנכב אפרמ הקדצ" :(ג יכאלמ) תניחבב ,האופר איה הקדצ .תואופר
םימכח ןושל" :(ב"י ילשמ) תניחבב ,האופר תניחב אוה (ב"ל ןישודק) המכח הנק
ששבחל ינחלש 'ה" :(א"ס היעשי) בותכש ומכ ,האופר תניחב אוה ןוצר ."אפרמ
בותכש ומכ ,האופר אוה תישארב הששעמ תכאלמ ."ןוצר תנש ארקל ,בל ירבשנל
."םדיב הכאלמל הכורא לעתו" :(ד"כ ב~םימיה ירבד)

רחא ,הכמה יפ חתפיש ןיכירצ הלחתבש .תוניחב המכ ידי~לע איה הכמה תואופריכ
ךכ~רחא ,הכמה ךותמ םילקלקמה םימדהו החלה איצויו ךשמיש ,ךשומה חכ ךירצ ךכ
ולכויש ידכ ,תוריכעו לוקלק םוש םהב היהי אלש ,םימדה לכ חידהל ןיכירצ
םיכלוה םימדהשכ יכ .בוכע םוש ילב רדסכ םבובס רדס לכ בבסלו ךליל םימדה
,הכמה םוקמב וניהד ,לוקלק וב שיש םוקמל םיאבשכ ,םכרדכ ףוגב םיבבסמו
ךרדה ןכ יכ ,םימדהב שיש לוקלקו תוריכע לכ ךשמנו בכעתנ םשו ,םש םיבכעתנ
םיבכעתנ יזאו ,םימדהב שיש לוקלקו תוריכע ינימ לכ בכעתנ םש לקלקמה םוקמבש
רדס םימדהל שי יכ ,םתצורמו םכולה רדסכ םבובס בבסל םילוכי ןיאו ,םימדה םש
םהב שישכו ,אצויכו ,העשב םימעפ ךכו ךכ ףוגה םיבבסמו םיכלוהש ,ךולהה
ןכ~לע ,רדסכ בבסל םילוכי םניאו ,ל"נכ לקלקמה םוקמב םיבכעתנ ,תוריכע
.הכמה יפ רגסל םיכירצ ךכ רחא .םסבכלו םחידהל ןיכירצ

תניחב איה הקדצ יכ ,ל"נה תוניחב ידי~לע םיששענ תואופר תוניחב ולאלכו
תניחבב ,ךשומה חכ תניחב איה המכח ."חתפת חותפ" :תניחבב ,הכמה יפ תחיתפ
,וניתובר ושרדש ומכו) םינפלמו ינפלמ "םינינפמ המכח ךשמו" :(ח"כ בויא)
"םינינפמ איה הרקי" :קוספ לע (עינצמה קרפ תבש ימלשורי) הכרבל םנורכז
,םינפלו ינפלמ לוקלקה האיצומו תכשומ המכח תניחבש ,(םש ןיע ,םינפלו ינפלמ
תחדה תניחב הששענ הז~ידי~לע ,ןוצרה תולגתה אוהש לגר .םיימינפה תומוקמ לכמ
תניחב ,לגר תניחב הזו .רדסכ םבובס בבסל םימדה ולכויש ידכ ,םימדה סובכו
לגר ידי לעש וניה .םש י"שר שרפש ומכ ,סבוכ ןיע "לגור ןיע" :(א א~םיכלמ)
םימדה סובכו תחדה תניחב הששענ הז~ידי~לע ,ןוצרה תולגתה אוהש בוט םויו
,בובס ןושל גח לגרה ארקנ הז ליבשבו .רדסכ בבסל םימדה םילוכי יזאו ,ל"נכ
תחדה ידי~לע יכ ,ץראה בובס לע "ץראה גוח לע בששיה" :(מ היעשי) בותכש ומכ
:תניחב וניהד תישארב הששעמ .ל"נכ רדסכ םיבבסמ םה הז~ידי~לע ,םימדה סובכו
םיקתיש ,דסחה תעפשהל ןיכוז ל"נה ולא תוניחב ידי~לע יכ ,'הנבי דסח םלוע'
תניחב ,וז הניחב ידי~לעו ,ל"נכ "וארקת 'ה ינהכ םתאו" :תניחב ,ודסחב םלועה
תא ןהכה ריגסהו" :(ג"י ארקיו) תניחבב ,הכמה יפ רגסנ הז~ידי~לע דסח ,ןהכ
:תומלשב אפרתנו ירמגל הכמה רגסנ ,ןהכ תניחב ,דסח תניחב ידי לעש "עגנה

והזיאו .הריכבמכ הרצ תניחב ,הלחתה תניחב הז םירוכבה םויבו:שורפ הזו
ןתל שדחמ ןיליחתמשכ ,הקדצה תלחתה וניה 'הל השדח החנמ םכבירקהב ,הלחתה
החנמ יכ .הקדצה תלחתה תניחב ,השדח הקדצ תניחב ,השדח החנמ תניחב הזו .הקדצ
תניחב ןקתתנ הקדצה ידי~לעו ."הקדצב החנמ ישיגמ" :בותכש ומכ ,הקדצ תניחב
ומכ) ןקזכ םהל המדנ יניסב יכ ,ןקז תניחב הז םכיתעבשב :והזו ,ל"נכ ןקז
תלחתה תניחב אוהש השדח החנמ תניחב ידי~לע יכ ,(יכנא תשרפב י"שר שרפש
לש ותקיני לטבתנ יזאו ,ל"נכ תועובש תניחב אוהש ,ןקז תניחב ןקתתנ הקדצה
םוי לש האירקה לוק עמשנו ,ל"נכ ונוקתכ םניאש ,רודה ינקזמ קנויש ,שחנה חצמ
לש האירקה לוק וניה םכל היהי שדק ארקמ :והזו .ל"נכ ןוצרה תא הלגמש ,בוט
התע עמשנ אוהש ,ל"נכ "שדק ארקמ" :תניחב הזש ,ןוצרה תולגתה אוהש בוט םוי
תולגתה ידי~לע יזאו .ל"נכ ,עבטה תמכח ,שחנה חצמ תא עינכמש ,הקדצה ידי~לע
,הארי הששענ ןוצרה תולגתה ידי~לע יכ וששעת אל הדבע תכאלמ לכ ,ןוצרה
םיקתנ יכ ,הכאלמ םוש תוששעל ןיכירצ ןיא יזאו ,דסח עפשנ הארי ידי~לעו
"םכנאצ וערו םירז ודמעו" :יזאו ,"הנבי דסח םלוע" :תניחבב ,ודסחב םלועה
ןיא יכ וששעת אל הדבע תכאלמ לכ :והזו .ל"נכ ,"וארקת 'ה ינהכ םתאו" ,'וכו
םתאו" :תניחב ,ודסחב םלועה םיקתנ יכ ,קסע םושו הכאלמ םוש תוששעל ןיכירצ
:ל"נכ ,"וארקת 'ה ינהכ

תוער תויח תניחב םהש עבטה ימכח יכ ,שחנה חצמה ןיבו תוער תויחה ןיב קולחשי
קיזחהל ידכ ,הזמ האנה םהל שי יכ ,םתאנהל עבטה תמכחב םיזחואש םימכחה םה
ילב רפוכו עשר אוה ,שחנה חצמ תניחבב אוהש םכחה לבא .אצויכו םהלש רקשו תעד
עשר (אוהש ,ארי עשר ומכ) אוה קר ,ותמכחמ האנה םוש ול ןיאש ,האנה םוש
:ל"נכ האנה םוש ילב רפוכו

לבא ,הלחתהב דאמ השק איה הקדצהש ,הזב הז רושק ולכו דחא ולכ רמאמהללכ
הכאלמ םוש תוששעל ןיכירצ ןיא הקדצה ידי~לע יכ ,דאמ לודג הקדצה לש תלעותה
,שחנה חצמ תקיני ןיאיצומ הקדצה ידי~לע יכ ,ודסחב םלועה םיקתנ יכ ,קסעו
,ןוצרה תא הלגמש ,בוט םוי לש האירקה לוק עמשנ יזאו ,רודה ינקזמ קנויש
האריה ידי לעו ,ןוצרה תולגתה ידי~לע האריה רקע יכ ,הארי הלגתנ יזאו
רשפא יא רונצהו ילכה אלב יכ ,דסחה תעפשה ודי לע לבקל רונצו ילכ הששענ
,דסחה תא ןילבקמ הדי לע ,ילכו רונצ אוהש האריה ידי~לע קר ,דסחה תא לבקל
:םיקתנ יכ ,הכאלמ םוש תוששעל ןיכירצ ןיא זאו ,ודסחב םלועה םיקתמ יזאו
:ל"נכ 'וכו "םכנאצ וערו םירז ודמעו"

ה

בקעי יהלאל טפשמ אוה לארששיל קח יכ ,ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת
:(א"פ םילהת)

יכ .הנומאב ומצע תא קזחלו ומצע תא ששפחל דחא לכ ךירצו ,הנומאה אוהרקעה א
תליפנ ליבשב קר םיאלחה םילבוס םהו ,תואלפמ תוכמ םהל שיש ,םיאלח ילבוס שי
םילחו תונמאנו תלדג תוכמ ךתכמ תא 'ה אלפהו" :(ח"כ םירבד) תניחבב ,הנומאה
ידי~לע יכ ,הנומא םגפ ידי~לע םיאב םה יכ ,אקיד 'םינמאנו' ."םינמאנו םיער
אלו הלפת אלו תואופר אל םהל ליעומ ןיאש ,תואלפמ תוכמ םיאב הנומאה תליפנ
.תובא תוכז

ורמאש ומכ ,הנומא ידי~לע קר םילדג םהו ,םיבששע ידי~לע םה תואופרה לכיכ
,'הנומא תוכזב אלא ןידרוי םימשגה ןיא' :(ח תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
םימשג ןידרוי זא ,הנומא שישכש ."ףקשנ םימשמ קדצו ,חמצת ץראמ תמא" :רמאנש
,םימשג ןיא הנומאה תליפנ ידי~לע לבא ,תואופר שי יזאו ,םיבששע םיחמוצו
שיש רדסה יפ לע אוה בששעו בששע לכב שיש האופרה חכ רקע םג .האופר ןיא יזאו
קר אוה תואפרל וחכ רקעש ,בששע שי יכ .ןמזה יפלו םוקמה יפל ,םיערזהל
ןכו .תואפרל בששע ותואל חכ ןיא ךכ רחאו ,שילש איבה אלש דע ,ותוא ןירצוקשכ
ןמזה לש רדסה יפכ ,הזב אצויכו ,וילאמ לפונש דע ,רמגנשכ קר וחכש ,בששע שי
רחא םוקמבו ,בששעה הז לדג הז םוקמבש םוקמה יפל רדס שי ןכו .םהל שיש
ןמזה יפל םהל שיש רדסה יפ לע קר אוה תואפרל םחכ רקעו ,םירחא~םיבששע םילדג
.םוקמהו

,'םיערז רדס הז הנומא' :(אל תבש) תניחבב ,הנומא ידי~לע אוה םיערזהרדסו
םהל שי הז~ידי~לעש ,םוקמהו ןמזה יפל םיערזה לש רדסה הששענ הנומא ידי לעש
אוה הלפת ןכו .תואופר ליעומ ןיא הנומאה תליפנ ידי~לע ןכ לעו ,תואפרל חכ
:ומוגרתו ,"הנומא וידי יהיו" (ז"י תומש) בותכש ומכ ,הנומא תניחב ןכ םג
תניחבב ,הנומא ידי~לע קר ןכ םג הלגתנ תובא תוכז ןכו .'ולצב ןשירפ'
בותכש ומכ ,ןהבא ןילא 'םינצנה' ."ץראב וארנ םינצנה" :(ב םירישה~ריש)
ומכ ,הנומא תניחב איהש ץראב ןילגתנו ןיארנ םה ,(:א המדקהב) שודקה רהזב
'והלכד אנאמ רפע' :תניחב ,"הנומא הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת) בותכש
אל ול ליעומ ןיא הנומאה תליפנ ידי~לע ןכ~לע .(:כ"ק 'ע ןוקת ,רהז ינוקת)
.ל"נכ הנומא תניחב םה ולא לכ יכ ,תובא תוכז אלו הלפת אלו האופר

ולא הלוחהל ליעומ םימעפלש ,תוחינגו חא לש הקעצ לוק הלוחהל ליעומ ןיאםגו
הז םג הנומאה תליפנ ידי~לע לבא ,וללה תולוק ידי~לע וילע ןימחרמש ,תולוקה
תניחב הז לוקו ,רובד אלב לוק םה ל"נה חא תקעצו תוחינגה יכ ,ליעומ ןיא
םהו ,ןהבא תלת תניחב םהש ,(טס ןוקת) חור םימ שאמ לולכ לוקה יכ ,ןהבא
ןכ לעו .והלכד אנאמ רפע תניחב איהש ,הנומא ידי~לע קר ןילגתנו ןיארנ
.ל"נה תולוקה םג ול ליעומ ןיא הנומאה תליפנ ידי~לע

ידי~לע איה האופרה רקע יכ ,האופר ול ליעומ ןיא ומצעב הז~ידי~לעםגו
םכח הזל ךירצו ,רפע ,חור ,םימ ,שא :תודוסי העברא שי יכ ,תודוסיה תוגזמתה
,םיבששעה ןמ דחאו דחא לכב שיש תודוסיה גזמל (ייריטקאד) יפ לע עדיש ,לודג
.הלוחה הז לצא שלחנו לקלקתנש ,דוסיה לוקלק יפל הלוחה הז ךירצש האופרה יפכ
,הנומא םגפ ידי~לע ןכ לעו ,(תודוסיה תוגזמתה תניחב שי לוקה תערכהב םג)
רפע תניחב ידי~לע קר ןילגתמ םלכ יכ ,תודוסי העבראה תניחב םגפנ הז~ידי~לעש
:האופר ול ןיא ןכ~לע ,והלכד אנאמ איהש

םימה ולאו .הנומאה הלדג םשמש ,םימה אצמלו רתחל ןיכירצש אוה הזלןוקתהו ב
תיששע יכ ךמש הדוא" :(ה"כ היעשי) תניחבב ,הנומאה הלדג םשמש תוצע תניחב םה
.הנומאה הלדג תוצעה ידי לעש ;"ןמא הנומא קחרמ תוצע אלפ

ולפא ליעומ ןיאש דע ,הנומאה לפונו לקלקתנשכ וניה ,בלה קמע תניחב םהתוצעו
תניחבב ,דבל בלה ןמ קעצל ןיכירצ יזא ,ל"נכ רובד אלב לוק אוהש ,הקעצ לוק
םילהת) תניחבב ,לוק ילב ,דבל בלה תקעצ אוהש ,"'ה לא םבל קעצ" :(ב הכיא)
תניחבב ,תוצע תניחב הז בלה קמעו .אבלד אקמעמ "'ה ךיתארק םיקמעממ" :(ל"ק
תמחמ הקעצ לוק ליעומ ןיאשכ ןכ לעו ."שיא בלב הצע םיקמע םימ" :(כ ילשמ)
,אבלד אקמעמ קר ,לוק ילב ;דבל בלה ןמ קעצל ןיכירצ יזא ,הנומאה תליפנ
.'וכו "הצע םיקמע םימ" :תניחב םהש ,ל"נכ תוצעה ןילגתנ הז~ידי~לעו

דחא לכ ,םשפנל הצע ןתל םלועב ןיעדויש וניהד) ,םלועב ןילגתנש תוצעהידי~לעו
,"ןמא הנומא קחרמ תוצע" :תניחבב ,הנומאה הלדג הז~ידי~לע ,(ךירצש המ דחאו
:תניחב ,אלפ תניחב םה תוצעה יכ ,ל"נה תוניחבה לכ ןקתתנו רזוח יזאו .ל"נכ
האופר לבקמו ןקתתנ הז~ידי~לעו ,'וכו "קחרמ תוצע אלפ תיששע יכ ךמש הדוא"
תניחב איה הלפת םג .'וכו "ךתכמ תא 'ה אלפהו" :תניחב םהש ,תואלפמה תוכמהל
תניחבב ,תובא תוכז ןכו ."אלפ הששע תלהת ארונ" :(ו"ט תומש) תניחב תואלפ
:"אלפ הששע םתובא דגנ" :(ח"ע םילהת)

תומש) בותכש ומכ ,תוצע תניחב הז (א"י עשוה) "םירפאל יתלגרת יכנאו":והזו
תניחב הז ויתעורז לע םחק .ךתצע רחא~םיכלוהה "ךילגרב רשא םעה" :(א"י
תמאב יכ םיתאפר יכ ועדי אלו .(א) "םלוע תועורז" םהש ,תובא תוכז
:ל"נכ האופר הששענ הז~ידי~לע

רדעה תניחב הז ךששח .'ארוהנ רדהו אכושח אשירב' ,םלועה תאירב תניחבוהזו
הצעה הלגתנשכ ,ךכ רחאו "ןילמב הצע ךישחמ הז ימ" :(ח"ל בויא) תניחבב ,הצעה
ינמ תוקמע הלגמ" :(ב"י םש) תניחב הז ,םיקמע םימ תניחב ,קמע תניחב אוהש
רדעה אוהש ךששחה החדנו ,הצעה וניהד ,רואה רתוי הלגתנש המ לכו ."ךששח
.רתויב הנומאה לדגתנ ,הצעה

לכ וניהד ,"תולילב ךתנומאו" :(ב"צ םילהת) תניחבב אוה הנומאה לודג רקעיכ
ןכו ,רתויב הנומאה לדגתנ ,םויה רוא לא ברקתנו הלילהמ קלח ךלוהו החדנש המ
דע ,םויה לא רתוי ברקתנו הלילהמ החדנש המ יפכ ,טעמ טעמ תלדגנו תכלוה
הבר םירקבל םישדח" :(ג הכיא) תניחבב ,תומלשב הנומאה לדגתנ זא םויה רואבש
זא" :(ח"נ היעשי) תניחבב ,האופרה תחימצ רקע אוה ,םויה רואב ,זאו ."ךתנומא
תניחב איהש הצעה תולגתה ידי לעש אצמנ ."חמצת הרהמ ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי
,רואה הלגתנו ,הליל תניחב אוהש ךששחה החדנש וניהד ,ךששחה ןמ רואה תולגתה
:תניחבב ,האופרה רקע הז~ידי~לעו ,ל"נכ הנומאה לדגתנ הז~ידי~לע ,םוי תניחב
:'וכו "ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי זא"

,ירמא רדהו אשירב ןגסמ יזע אמעט יאמ :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המוהזו
,הנומא תניחב הז יזע .(:זע תבש) ארוהנ רדהו אכושח אשירב ,םלוע לש ותירבכ
קדצ היהו" :(א"י היעשי) תניחב ,"רזאתה זע 'ה שבל" :(ג"צ םילהת) תניחב
םש) תניחב ,האופרה תניחב ירמא ירמא רדהו .'וכו "רוזא הנומאו ,וינתמ רוזא
.האופרה םשמש ,חור םימ שא :תובת ישאר ;רמא והזו ,"ויתאפרו 'ה רמא" :(ז"נ
רחאו ,הלחתב הנומא םידקהל ךירצ יכ ,הנומא ידי~לע האופרה רקע המ ינפמ וניה
,וניה ,ארוהנ רדהו אכושח אשירב ,םלוע לש ותירבכ :בישהו ,האופרל ןיכוז ךכ
הנומאה לודג רקע יכ ,'וכו אכושח אשירבש םלועה תאירב תניחב אוה הז יכ
תלדגנ הנומאה ןיא יכ ,"ךששח ינמ תוקמע הלגמ" :תניחב איהש ,הצעה ידי~לע
יכ ,הנומא ידי~לע קר האופרה לבקל ןיכירצ ןכ לעו ,םויה רואב קר תומלשב
:ל"נכ ,'וכו "ךרוא רחשכ עקבי זא" :תניחבב ,םויה רואב קר איה האופרה תחימצ

:תניחבב ,תונובת שיא ןיכירצ הזל ,תוצעה וניהד ,ל"נה םימה תולגלותולדלו ג
יכ" :(ב"ל םירבד) בותכש הזו ."הנלדי תונובת שיאו ,שיא בלב הצע םיקמע םימ"
יכ ,הדובא ותצע ,הנובת ןיאשכ יכ ,"הנובת םהב ןיאו ,המה תוצע דבא יוג
,המשנ ול שיש ימ ,אוה תונובת שיאו .ל"נכ הנובת שיא ידי~לע הצעה תולגתה
."םניבת ידש תמשנו" :(ב"ל בויא) תניחבב

תוקלא תוינחור תכשמה ךישממש ידי~לע הששענ הזו ,המשנה חצחצלו ךכזלךירצו
רמאש םש לע ידש יכ ,םוצמצ תניחב אוהש ,ידש תניחב הזש ,םימוצמצ ךותל
,ו"מ השרפו 'ה השרפ הבר~תישארב ןיעו ,ץקמ תשרפ י"שריפב אבומכ) ,יד ומלועל
ידי לעש "םניבת ידש תמשנו" :והזו .המשנה חצחצמ הז~ידי~לעו ,(ב"י הגיגח
חצחצמ הז~ידי~לע ,םימוצמצ ךותל תוקלא תוינחור תכשמה וניהד ,ידש תניחב
ךותל תוקלא תוינחור תכשמה ידי~לע יכ .ל"נכ תונובת שיא אוה יזאו ,המשנה
ךישממשכ יכ ,ותסנרפ הברתנו לפכנ הז~ידי~לע ,םיפוג ךותל וניהד ,םימוצמצ
הששענ יכ ,האירב תניחב הז ,םיפוג ךותל וניהד ,םימוצמצ ךותל תוקלא תוינחור
רקע הזש ,םוצמצהו ףוגה םע תוקלא תוינחור רובח ידי~לע השדח האירב התע
יכ ,ףכת הסנרפ ןתונ ךרבתי םשה יזא ,האירב הזיא הששענשכ ףכת יזאו ,האירבה
שיש ףכתו ,(:ג הרז הדובע) 'םינכ יציב דע םימאר ינרקמ' סנרפמ ךרבתי םשה
ןכו ,הסנרפ הכירצ הניא דבל המשנה יכ ,הסנרפ ןתונ ךרבתי םשה ףכת ,האירב
המשנה רבחתנשכ קר אוה הסנרפה ךרצ רקעו ,הסנרפ ןכ םג ךירצ וניא דבל ףוגה
ןכ לעו ,הסנרפ ןיכירצ זא ,(א*) 'ארששבו אשפנד אפותש' וניהד ,ףוגה םע
תניחב ,האירב תניחב הזש םיפוגו םימוצמצ ךותל תוקלא תוינחור ךישממש ידי~לע
,האירב שישכ ףכת יכ ,ותסנרפ לפכנו הברתנ הז~ידי~לע ,אפוגו אשפנד אפותש
.ל"נכ הסנרפ ךרבתי םשה ןתונ

ףתשמו ךישממש וניהד ורעצב םימש םש ףתשמה לכ :(ג"ס תוכרב) תניחבהזו
יכ ,ותסנרפ ול ןילפוכ יזא ,רעצ תוניחב אוהש םוצמצה ךותל תוקלא תוינחור
.ךל תופעות ףסכו ,ךירצב ידש היהו :רמאנש .ל"נכ הסנרפה הברתנ הז~ידי~לע
תניחב ,םוצמצה ךותל תוקלא תוינחור תכשמה תוניחב ,םוצמצה תוניחב הז 'ידש'
הסנרפה יובר וניה ,"ךל תופעות ףסכו" :הז~ידי~לע 'ורעצב םימש םש ףתשמ'
ליבשב קר אוה קידצה תליכא יכ ,ושפנ חצחצמ אוה הסנרפה ידי~לעו ,ל"נכ
הז שפנה תעיבששו ,"ושפנ עבששל לכוא קידצ" :(ג"י ילשמ) בותכש ומכ ,המשנה
:(ח"נ היעשי) תניחבב ,ותליכא ידי~לע ותמשנ חצחצמש ,תוחצחצה תניחב
:תניחב ,תונובת שיא אוה יזא ,ותמשנ חצחצמשכ יזאו ."ךשפנ תוחצחצב עיבששהו"
הנומאה הלדג םשמו .ל"נכ תוצעה ןילגתנ הז~ידי~לעו .ל"נכ "םניבת ידש תמשנו"
:ל"נכ 'וכו

,תויבזכ תונומא קזחתנו הששענ הז~ידי~לע הנומאה תליפנ ידי לעש,עדו ד
הזשכ ,"הברחה האלמא" :(ו"כ לאקזחי) בותכש ומכ ,אצויכו הרז הדובעה תונומא
אוה תויבזכ תונומא קוזחו םויק רקע יכ .(ב) (ו הלגמ ןיע) 'וכו לפונ הז םק
יכ ,םירג ןיששענ הזמ ,הלופנה הנומאה ןילעמשכו ,השודקה הנומאה תליפנמ
שלחנ הז~ידי~לע ,םתנומא תקיני םשמש הנומאה תליפנ ןיררבנו ןיטקלנש ידי~לע
.םירג ןיששענו השודקה וניתנומאל םירזוח םה יזאו ,םתנומא חכ

םירג ןיששענש וא וניה .לעפב םירג ןיששענ םימעפלו חכב םירג ןיששענםימעפלו
הנומא ןילעמש ידי לעש ,חכב קר הששענש וא ןיריגתמו ם"וכע ןיאבש ,לעפב שממ
,השודקה הנומאה םהש םוקמב םהל הלגתנ הז~ידי~לע ,םתנומא שלחנו הלופנה
לכב" :(א יכאלמ) תניחבב ,ךרבתי ןומדק דיחי שיש ,םהש םוקמב םש םינימאמו
וניה ,הלחתמ היהש תויבזכ הנומאה קזח יפכ יולת הזו ."ימשל שגמו רטקמ םוקמ
ןילעמו התוא ןירבשמשכ ךכ רחא יזא ,הלחתב הקזח התיה תויבזכ הנומאהשכ
,שממ לעפב םירג ןיששענ יזא ,םירג ןיששענו םשמ השדקד הלופנה הנומאה
לא התוא ןיכפהמו תרבשנשכ יזא ,הלחתב ךכ~לכ הקזח התיה אל תויבזכ הנומאהשכו
:חכב םירג קר הנממ הששענ ןיא יזא ,השדקה

תמחמו ,םירג ןיששענ הז~ידי~לע ,הלופנה הנומא ןילעמש ידי לעש ללכההנהו ה
תניחבב ,לארששיל ןיקיזמ םה ןכ~לע ,הנומאה תליפנ תטיקלמ ןיששענ םירגה ולאש
תוכמ תניחב ,תוכמ וניה תחפס .'תחפסכ לארששיל םירג םישק' :(:ע ןישודק)
ןיששענ םירגה ולאש תמחמו ,ל"נכ הנומאה תליפנ ידי~לע ןיששענש ,ל"נה תואלפמ
:ל"נכ תחפסכ םישק םה ןכ~לע ,הנומאה תליפנ תטיקלמ

הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ ,לארששיב הואג ןיסינכמ םה םירגהולאו
הנתנש ,לארששי לש ןתואג ינפמ' "הוג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב" :(:ה הגיגח)
ם"וכע םירזוחשכ ןכ לעו ,םהילא הלפנ לארששי לש השדקד הואגהש אצמנ .'ם"וכעל
:הואג לארששיב ןיסינכמו ,ל"נכ םלצא התיהש הואג םהמע ןיאיבמ םה ,ןיריגתמו

שי יכ ,םנחב רודה לע םיאגתמש ,רודה יגיהנמ הואגה ברח ןילטונהז~ידי~לעו
יכ ,םנחב רודה לע םיאגתמ םהו ,לד םע לע םילשומו תונברב םיגהנתמש ,םיגיהנמ
םהו ,םנחב רודה לע םמצעמ םיאגתמ םה קר ,ללכ םימשה ןמ הלדג םהל ןתנ אל
םירגה ידי~לע "ךתואג ברח רשאו" :(ג"ל םירבד) תניחבב ,הואגה ברח ןילבקמ
חכ םהל שיו ,םנחב לד םע לע םילשומו ,ל"נכ לארששיב הואג ןיסינכמ םהש ,ל"נה
ברח ידי~לע הז לכו ,םתלשממ תחת ומצע עינכהל הצור וניאש ימ תא שינעהל ולפא
:הזו .אמלע יקיזמ ןה יכ ,קיזמ אלא ,שינעמ ארקנ הז ןיא תמאבו .ל"נה הואגה
ידי לעש וניה ,םהילאמ םילדגש םיחיפס תניחב ,'תחפסכ לארששיל םירג םישק'
רודה לע ןמצעמ ןיאגתמו םהילאמ םילדגש ,רודה יגיהנמ הואג ןילטונ םירגה
םש לע ,םירג םיארקנ ןכ לעו ,ל"נכ ללכ םימשה ןמ הלדג םהל ןתנ אל יכ ,םנחב
:ל"נכ הואגה ברח הששענ םירגה ידי~לע יכ ,"ברח ידי~לע והריגי" :(ג"ס םילהת)

ףואנ תואת םיריבגמ םה הז~ידי~לע רודה יגיהנמה ולא לש הואגהידי~לעו ו
רבגתמ הואג ידי לעש ,"דוצת הרקי שפנ שיא תשאו" :(ו ילשמ) תניחבב ,םלועב
םיתחה" :(ו"ט ארקיו) תניחב ,ארחא ארטסד םתוח תניחב איהש ,(ג) ףואנ תואת
תניחבב ,ףואנ תואת לע םירבגתמ השדקד הואגה ברח ידי~לע יכ ,ובזמ ורששב
םיגיהנמה ולא לש הואגה ברח ידי~לע לבא ."ךרי לע ךברח רוגח" :(ה"מ םילהת)
:ל"נכ וז הואת ,םולשו סח ,רבגתמ ,ל"נכ םירגהמ םילבקמש ל"נה

ונילע םינגמ םהש ,ץרא ינגמ שי יכ .רודבש םינגמה ידי~לע אוה הזמלצנהלו ז
הואגה ידי~לע הששענש ,ארחא ארטסד םתוחה ןיעינכמ םה יכ ,ונתוא ןיליצמו
ןירגוס םהש ,"רצ םתוח רוגס םינגמ יקיפא הואג" :(א"מ בויא) תניחבב ,ל"נכ
הואג ידי~לע הששענש ,ל"נה הואת תניחב איהש ,ארחא ארטסד םתוח ןיעינכמו
,ארחא~ארטסד םתוח תניחב אוהש ,הואתה תאז ןיעינכמ םהש ידי~לעו .ל"נכ
ריש) תניחב ,השדקד םתוח תניחב םהש ,ןיחמ ,ןילפת תניחב הששענ הז~ידי~לע
ןוקתו א ןוקת ןיע) "ךעורז לע םתוחכ ךבל לע םתוחכ ינמישש" :(ח םירישה
.(ב"כ

,ףוגה תוחל ידי~לע חמה רקע יכ ,ףואנ תואת תריבש ידי~לע ןיחמה ןוקת רקעיכ
לא םינמש ןיששענו ,חמהל ןילוע םה ףוגבש תוחלהו ,קלוד רנ ומכ אוה חמה יכ
ןיעינכמש ידי~לע ןכ~לע .ףוגה תינונמשו תוחל ידי~לע ןיחמה רקעש אצמנ .חמה
תוחלה ןילוע הז~ידי~לע ,ץוחל ףוגה תינונמשו תוחל ןיאצוי ןיאו ,ףואנ תואת
ןיעינכמש ל"נה םינגמה ידי~לע ןכ~לע .ןיחמה רקע הזש ,םינמש הששענו חמה לא
ןילעמ םה יכ ,ל"נכ ןיחמ ,ןילפת תניחב הז~ידי~לע ןיששוע םה ןכ~לע ,וז הואת
םה ןילפת יכ ,ןילפת תניחב ןיחמ הזמ ןיששוע ,ורששב םיתחה תניחבמ ףוגה תוחל
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,רקי ןילפתה וארקנ ןכ לעו ,ןיחמה תוצצונתה
תואת ןוקת ידי~לע ןיששענ ןילפתה יכ ,ןילפת ולא "רקיו" (:ז"ט הלגמ) הכרבל
ןילפתה ןיארקנ ןכ לעו .ל"נכ ,"דוצת הרקי שפנ שיא תשא" :תניחב איהש ,ףואנ
.ל"נכ םירגה ןיאיבמש ,תוראפתההו הואגה ןוקת ידי~לע ןיששענ יכ ,(ד) ראפ

,ןילפת ,ןיחמ תניחב תעדה אוה הששמ ."הער היה הששמו" :(ג תומש) תניחבהזו
םיעור העבש תניחב הזו .(ט"כ ילשמ) "תונוז הער" ךפה ,השדקד העור אוה
לש ןיש ,םישאר השלש לש ןיש ,ןילפת תניחב העור היה הששמ תניחב ,השדקד
הז ,ןילפת לש ידש תניחב הזו .ל"נה םיעור העבש תניחב םהש ,םישאר העברא
חמה תא חינהל אלש ,ולכששו וחמ תא םצמצל דחאו דחא לכ ךירצש ,םוצמצה תניחב
,ותגרדמ יפל תושר ול ןיאש המב חמה טטושמ היהי אלש ,ול שיש לובגל ץוח תאצל
והזש ,'רקחת לא ךממ הסכמב ,ששרדת לא ךממ אלפמב' :(ג"י הגיגח) תניחבב
י"שריפב אבומכ) הירב לכל ותוקלאב יד שיש ידש יכ ,םוצמצ תניחב ידש תניחב
ךליל ול רוסאש ,ךרבתי ותוקלאב לובגו יד ול שי הירב לכש וניה ,(ךל תשרפ
םוצמצו לובג ול שי דחאו דחא לכ יכ ,רתוי אל ,לובגה דע םא יכ ולכששב
:תניחב ,ול שיש לובגל ץוח תאצל ול רוסא השדקב ולפאש ,וכרע יפל ולכששב
"תוארל 'ה לא וסרהי ןפ" :(ט"י תומש) תניחב ,'וכו ששרדת לא ךממ אלפמב'
הכזש תעב ,הששמב רמאנה ,"רוצה תרקנב ךיתמשו" :(ג"ל םש) תניחב הזו .(*'וכו
רתסנ היהיש ,וילע ןגהל ךרבתי םשה וחיטבהש וניה ,גישהש המ גישהלו תוארל
:ול היהש לובגל ץוח טטושל חמה אצי אלש ,םוצמצ תניחב וניהד ,רוצה תרקנב

וכרע יפל ,ותוקלא תעידיב םוצמצו לובג ול שי דחאו דחא לכ 'יפ) (*
הלעמל אוהש ,ונממ אלפומב תניחב הלעמב ןטקהל בשחנש המ יכ .ותגירדמו
לודגה םדאהו .ונממ אלפומב תניחב ולצא הז ,םש ולכש םצמצל ךירצו ,ותגירדממ
רחא לובגו םוצמצ ול שי אוהש קר ,תאז גישהל לוכי אוה ,הובגה הלעמב ונממ
וניא הז םג ,רתוי דוע הובגה םדא ןכו .ולכש םצמצל ךירצ אוה םשש ,ונממ הובג
ןכו .רתוי דוע הובג לובגו םוצמצ ול שיש קר ,ונממ אלפומב תניחב ולצא בשחנ
לובגו םוצמצ ול שי הירב לכו םדא לכלש אצמנ .ותגירדמ יפל םדאו םדא לכב
ותבשחמ ףודרל רתומ לובגה הז דעש ,ותגירדמ יפל ךרבתי ותוקלא תגשהב דחוימ
לכל ותוקלאב יד שיש ל"זרדש ,ידש תניחב הזו .רתוי אל ךרבתי ונממ גישהל
תעידיב ונייה ,ותוקלאב םוצמצו לובגו יד ול שי 'ירבו 'ירב לכש ונייה .'ירב
תעידיב ע"פב דחוימ לובגו םוצמצו יד ול שי הירבו הירב לכש ונייה ,ותוקלא
.הירב לכל ותוקלאב יד שיש והזו ,ותגירדמ יפכ ותוקלא

יכ ,תולופנה תומשנה תא בישהלו תויחהל ,םירשכ םירובד ןיששענהז~ידי~לעו ח
תא ןיבישמה ,םימעטמ ינימ לכב םתוא בישהלו תויחהל ןיכירצש ,ולפנש תומשנ שי
תלוח יכ ,םיחופתב ינודפר ,תושישאב ינוכמס" :(ב~םירישה ריש) תניחבב ,שפנה
הזמ ,ל"נכ ץרא ינגמ ידי~לע הששענש ,ןיחמה ךוכזו ןוקת ידי~לעו ."ינא הבהא
.םתויחהל תורוהט תורמא הששענ

."הנובתו תעד ויפמ" :(ב ילשמ) בותכש ומכ ,רובדהב אוה חמה תולגתה רקעיכ
תומשנה תא ןיבישמ םהבו ,םירשכ םירובד ןיששענ ,םיכז ןיחמהשכ ןכ לעו
םהש ןיחמ ןילפת ידי~לע וניה ,םעט יבישמ העבש :(ו"כ םש) תניחבב ,תולופנה
םירובד תניחב וניה ,םעט יבישמ העבש ןיששענ םדי לע ,םיעור העבש תניחבב
לופי עבש :(ד"כ םש) תניחב םהש ,ולפנש תומשנה ןיבישמ םהבש ,ל"נה םירשכ
;םיתעבש קקזמ תורוהט תורמא 'ה תורמא :(ב"י םילהת) תניחב והזו .םקו קידצ
םהש ןילפת תניחב ,ןיחמה ךוכז ידי~לע ןיששענש תורוהט תורמאה תניחב וניה
קקזמ :והזו ,ל"נכ םעט יבישמ העבש הששענ הז~ידי~לעש ,םיעור העבש תניחב
:ל"נכ ,םיתעבש

,ךאלמ תניחב םה תורוהט תורמאמה ולא יכ ,(ה) ךאלמ ידי~לע םולח תניחבהזו ט
םלענו םשרנש המ יכ ,חמה לש המישרה אוה רובדה יכ ,ךאלמ ידי~לע םולח תניחב
תורוהט תורמא ןיששענ הז~ידי~לעש ,םיכז ןיחמהשכו ,רובדהב םשרנו קקחנ ,חמב
אוהש חמה לש המישרה קר ראשנ ןיאו ,הנש תעשב חמה קלתסנשכ םג יזא ,ל"נכ
רחאש תניחב הזו .ךאלמ ידי~לע םולח תניחבב ,הכז המישרה םג יזא ,רובד תניחב
הז הששמ תוקלתסה .(ה עשוהי) "יתאב התע" :רמאו 'ה אבצ רש אב הששמ תוקלתסה
יזא ,ומישרה קר ראשנ ןיאו ,קלתסמ תעדה זאש הנש תניחב ,תעדה תוקלתסה תניחב
זא יכ ,"יתאב התע" ,ךאלמ וניהד ,"'ה אבצ רש ינא 'וכו רמאיו" :תניחב אוה
:ל"נכ ךאלמ ידי~לע םולח תניחב ,ךאלמ תניחבב ומישרה ראשנ

הז רמא ןתי 'ה .(ח"ס םילהת) "בר אבצ תורשבמה רמא ןתי 'ה" :תניחבהזו
.ל"נכ ךאלמ תניחב הזש חמה לש המישרה תניחב ,ל"נה תורוהט תורמא תניחב
יבתכב אבומש המ תניחב הזו .ל"נכ םיכאלמ וניה בר אבצ תורשבמה :והזו
דוי תלד ןיש לש םלענה יכ ,ידש לש םלענה אוה תואבצש ,הכרבל ונורכז ,י"ראה
וניהד ,ידש לש םלענהש וניה .םש ראבמכ ,ללוכה םע תואבצ אירטמיגב אוה
ראשנ ןיאו ,הנש תעשב ןיחמה תוקלתסה תניחב ,קלתסנ ןיחמה אוהש ידש תניחבשכ
לש םלענ תניחב איהש ומישרה תאז יזא ,ידש לש םלענ תניחב אוהש ,ומישרה קר
.ל"נכ ךאלמ תניחב ,תואבצ תניחבב איה ,ידש

תניחב הז 'השאר רעשש' ."אקנ רמעכ השאר רעששו" :(ז לאינד) תניחב הזו
יזא ,םיכזו םייקנ ןיחמהשכו ,ןיחמה ןמ ןיאצוי תורעשה יכ ,ןיחמה תוצצונתה
הששע :תובת ישאר רמע .'אקנ רמעכ' :והזו .ךאלמ תניחב ומישרהמ םג הששענ
ןיחמהשכ ,ומישרה ידי~לע ןיששענש םיכאלמ תניחב ,(ד"ק םילהת) תוחור ויכאלמ
.ל"נכ םיכזו םייקנ

:(ג"י היעשי) תניחב תורעשש תניחבמ הששענ יזא ,םיכזו םייקנ ןיחמה ןיאשכלבא
תניחב ,המהבו םדא תניחב הזו .דש ידי~לע םולח תניחב ,"םש ודקרי םיריעששו"
,םדא תניחב הז ךאלמ ידי~לע םולח יכ .דש ידי~לע םולחו ךאלמ ידי~לע םולח
,המדמה חכ הז 'ונתומדכ' ."ונתומדכ ונמלצב םדא הששענ" :(א תישארב) תניחב
חמה הנש תעשב יכ ,ךאלמ ידי~לע םולח תניחב ,ךאלמ תניחבב ונמלצב אוהש
המדמה חכה םג יזא ,םיכז ןיחמהשכו ,המדמה חכ תניחב קר ראשנ ןיאו ,קלתסמ
,ונמלצב אוה המדמה חכהש ונמלצב ונתומדכ :תניחב ,ךאלמ תניחבב אוה ראשנש
:בותכש ומכ ,םדא תניחב הזו ךאלמ ידי~לע םולח תניחב ,ל"נכ ךאלמ תניחבב
:(ב קוקבח) תניחבב ,המהב תניחב הז דש ידי לע םולח לבא .'וכו "םדא הששענ"
."ןתיחי תומהב דשו"

רקיב ןשיו ןל וניאשכ וניה ןילי לב רקיב םדא :(ט"מ םילהת) תניחבהזו
תומהבכ לשמנ :יזא ןילפת תניחבב ןיחמה ךכזמ וניאש וניה ,ל"נכ ןילפת תניחבב
תניחב הזש דש ידי~לע םולח תניחב ,המהב תניחבב המדמה חכה זא וניה ומדנ
.ל"נכ המהב

ינגמ ידי~לע יכ (ז"מ םש) "ץרא ינגמ םיקלאל יכ" :תובת ישאר ךאלמ תויתואהזו
הששענ הז~ידי~לעש ,ל"נכ ןילפתהו ןיחמה ןינקתמש ידי~לע ,ךאלמה הששענ ץרא
:ל"נכ ךאלמ ידי~לע םולח תניחב

חמה לא םינשע םילוע םילכאמה ןמ יכ ,םולחב קלח םילכאמהל םג שילבא י
היהי אלש ידכ ,ךאלמה תא קזחל ןיכירצ ןכ~לע .הנשב תומולח םהמ ןיריטצנו
ידי~לע םולחה םגפנ יזא ,ךאלמהב קוזח ןיאשכ יכ ,םילכאמה ידי~לע םולחה םגפנ
:םולשו סח ,דש ידי~לע םולח תניחבב םילכאמה

העבש" :(ד הירכז) תניחב ,הנממ ךאלמ שי םילקא לכ לעו ,םימילקא העבש שייכ
יפכ ,םירחא תורפ םילדג םילקא לכב ןכ לעו ,"ץראה לכב םיטטושמ המה 'ה יניע
תניחב םהש ,םיעור העבש תניחב דגנכ םימילקא העבשל םיקלחנ םה ןכ לעו ,הנממה
הלחת התוא לבקמ ,תדרוישכ עפשהו ל"נכ םיכאלמה תניחב ןיששענ םשמש ,ןילפת
תא םילבקמ םהש ,ריואב םינכושה םידשה ךרד תדרוי ךכ רחאו ,םש הנממה ךאלמה
תדרוי ךכ רחאו ,דבל םתויח ידכ קר הנממ םיקנוי ןיאו ,דבל רבעמ ךרדב עפשה
תא ךלמה לבקמ ךכ רחאו ,םשל תכלוה עפשהש הדשהו םוקמה ותואל ,הטמל עפשה
ןליאה לע םש רמאנש ,'וכו "אכלמ אוה תנא" :(ד לאינד) תניחבב ,(ו) עפשה
לבקמ ךלמהש ,"דבענ הדששל ךלמ" :(ה תלהק) תניחב הזו .'וכו "הב אלכל ןוזמד"
ןילבקמ ולא לכו .ךלמה התוא לבקמ זא ,הטמל האב עפשהשכ וניהד ,הדשה ןמ עפשה
הדשש ןכו ,י"דש םש לע דש יכ ,ידש םש לע םיארקנ םלכ ןכ לעו ,ידש תניחבמ
חתפי" :(ח"כ היעשי) בותכש ומכ ,ידש םש לע ארקנ הדשה דבועה ןכו ,ידש םש לע
ךרד קר עפשה ןילבקמ םידשה ןיא יזא ,קזח ךאלמה תניחבשכו ."ותמדא דדשיו
.דבל םתויח ידכ קר הנממ םיקנוי ןיאו ,דבל רבעמ

יזאו ,ךאלמה חכ ןמצעל ןילבקמ םה יזא ,ךאלמה חכ ,םולשו סח ,שלחנשכלבא
חכ תא שממ ןכותל ולבק םה יכ ,ד"שה חכ ןהב ברעתנ ,םדי לע םילדגה םילכאמה
ןילכואשכו ,ד"שה חכ תברעת ידי~לע םילדג םה ,םילכאמה םילדגשכ אצמנ .ךאלמה
םג יכ ,וז ףא וז אלו ,םולשו סח ,דש ידי~לע םולח םהמ הששענ ,םילכאמה ולא
ךאלמה יכ ,םולשו סח ,עודיה האמטב הנשב ,םולשו סח ,םדאה תא אמטל ןילוכי םה
הארמכ תורעוב שא ילחגכ םהיארמ" :(א לאקזחי) בותכש ומכ ,שא תניחב אוה
םה יזא ,ךאלמה חכ ןמצעל ןילבקמ םידשה יזאו ,ךאלמה חכ שלחנשכו ,"םידיפלה
ןיכירצ ןכ לעו .ל"נה האמטב ,םולשו סח ,ןיאמטמו הזה שאה ידי~לע ןיממחמ
בל" :(ו"ט ילשמ) תניחבב ,החמשש ידי~לע אוה ךאלמה קוזחו ,ךאלמה תא קזחל
"םעישוה וינפ ךאלמו" :(ג"ס היעשי) תניחב ,ךאלמה תניחב הז ,םינפ בטיי חמשש
קוחשש םש לע םיקחש ארקנ םיכאלמה םוקמ ןכ לעו .חמשש בל ידי~לע קזחתנש
:ל"נכ החמשש ידי~לע םיכאלמה קוזח רקע יכ ,החמששו

'רש) [ברש] ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ןילפת לש החמשה תניחבהזו
.(םש י"רת ןיעו ,ל תוכרב) אנחנמ אק ןילפת :רמאו ,אבוט חדב הוה (הימרי
החמשש ךירצ ןכ לעו ,ל"נכ ךאלמה תניחב הששענ ןיחמ ןילפת ידי~לע יכ ,וניה
אוה ןוקתה ,בוט אל םולח םדאל םלחשכ ןכ לעו .ל"נכ ךאלמהל קוזח ןתל ידכ
תומיכ ונחמש" :(צ םילהת) בותכש ומכ ,החמשש תניחב אוה תינעת יכ ,(ז) תינעת
ךאלמהל קוזח ןינתונ החמשה ידי~לעו ,החמשש הששענ תינעת ידי לעש ,"ונתינע
אבש ,ד"ש ידי~לע םולח תניחב אוהש ,ער םולחה תניחב תא ןיעינכמו ןינקתמו
,םולחה לע תונעתהל הצור ןיאש ימ ןכ לעו .ל"נכ ךאלמהב קוזח ןיאש ידי~לע
ותליכא היהיש וניה (ט תלהק) ,"ךמחל החמששב לכא ךל" :ןיביטימה ול םירמוא
לקלקתנ םדי לעש ,םידשה תא עינכמו ךאלמה תא קזחמ הז~ידי~לעש ,החמשש תניחבב
:ל"נכ םילכאמה ידי~לע םולחה

זאו ,(.ב הנשה שאר) םיכלמל הנשה שאר ןסינ יכ ,ןסינב אוה ךאלמה קוזחרקעו
,םהלש תונמתהה םיכאלמה לכל ןינתונ זאו ,דחאו דחא לכ לש תונמתהה לכ שדחתנ
ליחב דבע היבצמכו" :(ד לאינד) תניחב ,ךרבתי םשה לש ןוצרה שדחתנ יזאו
םיכאלמהל שי זאו ,ךרבתי ונוצרכ םהלש תונמתהה םלכל ןינתונ זא יכ ,"אימש
הזו ,'ולאגנ ןסינב' יכ ,הלאגה ןמז אוה ,ןסינב ,זא יכ .ןיקזחתנו החמשש
ותוא ןיממחמ םידש ויהש ,ןושארה םדא אטח ןקתל היה םירצמ תולג רקעש ,עודי
ידי~לע אוה םומחהו ,('כ תשרפ הבר תישארב :ח"י ןיבורע) 'וכו ןידש דילוהו
אטח ןקתתנו ,ולאגנ ןסינבו םירצמ תולג היה הז תמחמו ,ל"נכ ךאלמה תושילח
םדא אטח ןוקת תניחב הזש ,ךאלמה חכ קזחתנ ןסינבש אצמנ .זא ןושארה םדא
:(ז תומש) בותכש הזו .ל"נכ םירצמ תלאג תעב ,ןסינב ןקתתנש ,ןושארה
וקזחתנ זא יכ ,(ח) ןסינב ולאגנו ואציש ,םיכאלמ תניחב "יתאבצ תא יתאצוהו"
ליחב דבע היבצמכו" :תניחב ,ןוצרה תושדחתה רקע ןכ לעו .ל"נכ ונקתתנו
.ל"נכ םהלש קוזחו ןוקת ןמז אוה זא יכ ,ןסינב אוה ,"אימש

ןינתונ החמשה ידי~לע יכ ,החמשה ידי~לע ןוצרה שדחל ןילוכי הנשה לכב םגלבא
,ןוצרה שדחתנ ולאכ םיכאלמהב החמשש ררועתנ יזאו ,ל"נכ םיכאלמהב קוזח
םהלש תונמתהה ולבק ולאכ ,םויה ותואב ,"אימש ליחב דבע היבצמכו" :תניחב
.םהלש קוזח רקע אוה יזאו ,ןסינב אוה ןוצרה תושדחתה רקע לבא .םויה ותואב
חכ קזחתנו ןקתתנש רחאמ ,ירמגל ל"נה האמטה לטבתיש יואר היה ןסינב יזאו
:ל"נכ ,ךאלמה

םניאש םינידו םינבר ידי לעש ,עד יכ .תרחא הניחבמ ל"נה האמט אבש שילבא אי
ידי~לע יכ ,םולשו סח ,ל"נה האמט אב הז~ידי~לע ,ןידה תווע ןיששועש ,םירשכ
תובהא תניחב ןילפונ ,"טפשמל תואסכ" :(ב"כק םילהת) תניחב אוהש ,טפשמה תווע
,השודק הבהא תניחב אוה םש ,הבכרמה תניחב אוהש טפשמל תואסכ יכ ,הבכרמה ןמ
."םילשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות ,ןמגרא ובכרמ" :(ג םירישה ריש) תניחבב
םשמ םילפונ יזא ןידה תווע ידי~לע טפשמל תואסכ תניחב הבכרמה םגפנשכו
.ל"נה האמטהו םומחה ,םולשו סח ,אב תולופנה תובהאה ידי~לעו ,תולופנ תובהא
.םיער ןילפת תניחב ידי~לע הששענ טפשמה תוועו

ידי~לע ןיששענ ןיחמ ןילפתה יכ ,תלספ םהב שיש ןיחמ ןילפת תניחב שייכ
תניחב ,השדקד םתוח תניחבל ורששב םיתחה תניחבמ ףוגה תינונמשו תוחלה ןילעמש
,לאעמשיו וששע תפט תניחבב תאצל ןיכירצש תוחל שיו .ל"נכ ןיחמ ןילפת
תלספ ברעתנ יזא ,חמה לא ורששב םיתחה תניחבמ תינונמשה ולא תניחב ןילעמשכו
עשר" :(א קוקבח) תניחבב ,טפשמה לוקלק הששענ הז~ידי~לעו ,ןילפתהו ןיחמהב
תניחב ןילעמש ידי~לע ,חמה תא בבסמו ברעתמש תלספה וניה "קידצה תא ריתכמ
טפשמ אצי ןכ~לע :והזו .טפשמה לקלקתנ הז~ידי~לע ,חמה לא לאעמשיו וששע תפט
המלשב בותכש ומכ ,חמה ידי~לע טפשמה יכ ,ל"נכ טפשמה לוקלק וניה ,לקעמ
םגפנשכ ןכ לעו ."טפשמ תוששעל וברקב םיקלא תמכח יכ ואר יכ" :(ג א~םיכלמ)
.טפשמה לקלקתנ ,חמה

,ל"נה האמט ,םולשו סח ,אב הז~ידי~לע ,לקעמ טפשמ תניחב טפשמה לוקלקידי~לעו
םירבד) תניחבב ,ל"נה האמטה אב ודי לעש ,קלמע תויתוא ,לקעמ הזו .ל"נכ
תא אריו" "יניקה תא אריו" :(ד"כ רבדמב) והזו ."ךרדב ךרק רשא" :(ה"כ
האב איה ,קלמע תאמט איהש ,ל"נה האמט יכ ,הרותב הזל הז םיכומס םהש ,"קלמע
תאז ןירוקש ומכ) םולחב הארמ תניחב הזו .הלעמל ראבמה לככ ,םירג ידי~לע
האמט אב הז~ידי~לעש ,קידצה תא ריתכמ עשר :תובת ישאר הארמ .(ןיארמ האמטה
:ל"נכ טפשמה תווע הששענש ידי~לע ,ל"נכ וז

רושק ידי~לע קר ןוקת ןיא ,טפשמה תווע ידי~לע ל"נה האמט אבשכיזאו בי
,'וכו לאירבגו לאפר םהש ,ןמגרא ובכרמ :תניחב ,הבכרמה רשקל ןיכירצש הבכרמה
ןיאב םשמש ,ל"נה הבכרמה םגפ ןקתל ,םרשקל ךירצש ,אבומכ ,הבכרמה יכאלמ םהש
,הבכרמה רושק רמול םינומדקמ ןקתתנ הנשה םדק ןכ לעו .ל"נכ תולופנה תובהאה
ןילוצנ הבכרמה רושק ידי~לע יכ ;'וכו לאירבג ילאמשמו ,לאכימ ינימימ :וניהד
:ל"נה האמטמ

םעו ריעב רפוש עקתיה" :תניחב הז העיקת .םירבש ,העורת ,העיקת :תניחבהזו גי
רקו" :(י ילשמ) תניחב חור~רק תניחב ,ףוגה תדרח תניחב ,(ג סומע) "ודרחי אל
.ל"נכ 'הנובת שיא' ידי~לע ,הנומאה ןוקת אוה הז~ידי~לעש ,"הנובת שיא חור
םירבש .ל"נכ תונוז הער ךפה ,ןילפת תניחב "הער היה הששמו" :תניחב הז העורת
תאו םולחה רפסמ תא" :(ז םיטפוש) תניחב ,םייתמאו םיקדוצ תומולח תניחב הז
:םייתמאו םיקדוצ תומולח וניהד ,"ורבש

ןוקת ןיע) "רבשנ בל" :(א"נ םילהת) תניחב ,טפשמה ןוקת תניחב אוה םירבשםג
,קולד רונ ומכ אוהש ,בלה םומח תובכל הקשנ בלהש המ וניהד ,(ט"מ ףד א"כ
הזמש ,טפשמה לוקלק ידי~לע יכ "םאמצ םיארפ ורבשי" :(ד"ק םילהת) תניחב
,םולשו סח ,ןיאמטמו בלה ןיממחמ םה הז~ידי~לעו ,ל"נכ תולופנ תובהא ןילפונ
טפשמ תא ןרהא אששנו" :(ח"כ תומש) בותכש ומכ ,טפשמה םוקמ אוה בלה יכ ,ל"נכ
תובהאה ידי~לע בלה ןיממחמ םה ,טפשמה לוקלק שישכו ."ובל לע לארששי ינב
,םירבש תניחב הזו .ל"נה םומח תובכל ,בלה תא תוקשהל ךירצ ןכ לעו ,תולופנה
םומח הבכנו ,הקשנ בלהש וניהד ,"םאמצ םיארפ ורבשי" :תניחב ,רבשנ בל תניחב
:טפשמה ןוקת תניחב הזש ,ל"נה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts