הששעש לע ,וילגר תא הלח אסא' :(י הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
םתוא לטבו םימכח ידימלתב אירגנא הששעש ידי~לע יכ .'םימכח ידימלתב אירגנא
םויקו ןוקת תניחב םה תוכלהה יכ ,וילגר תא הלח הז~ידי~לע ,תוכלהה ןמ
,ל"נכ רדסכ ןיכלוהו ןירזוחש ,םימדה תוכולהת תניחב םה תוכלהה יכ ,ןילגרה
:וילגר תא הלח ןכ~לע ,תוכלהה ןמ םימכח ידימלתה תא לטבו הזב םגפש אסאו

יכ ,רובדהב ריאמו תמאה רוא הלגתנ הז~ידי~לע ,הכלה הדות תניחבלןיכוזשכו ד
:(ט"כ ילשמ) תניחבב ,תמאה םגפ תניחב אוה בלה לע ןיפטוש םימדהשכ הלחתמ
,הכלה הדות תניחב הזש ,הרצהמ ןיאצוישכ ךכ רחא לבא ,"םת ואנששי םימד ישנא"
דסח" . "םהרבאל דסח ,בקעיל תמא ןתת" :(ז הכימ) תניחבב ,תמאה ריאמ יזא
רקע יכ ,רובדה םילשמו תמאה ריאמ הז~ידי~לע ל"נכ תוכלה וניה "םהרבאל
ול ןיא רקש ולפאו ,(ד"ק תבש) 'וכו יאק אטשוק יכ ,תמא ידי~לע רובדה תומלש
בלח תבז םגו" :קוספ לע (ג"י רבדמב) י"שר שרפש ומכ) תמא ידי~לע קר םויק
.(ג) ('וכו "שבדו

ידי~לע רובדהב ריאמ אוהש ,תמאה ידי~לע אוה רובדה תומלשו םויק רקעשאצמנ
םה תומש השלש ולא יכ ."רבד 'ה םיהלא~לא" :(נ םילהת) תניחבב ,תומש השלש
תניחב וניה ,רובדה עוברב וניהד ,רובדהב תמאה ריאמ םדי לעו ,תמאה רוקמ
.רובדה יקלח העברא

רמאנ ,(ד) תולגב רובדה היהו ,תולגב לארששי ויהשכ ןכ לעו ,רובדה עובר שייכ
"ךרבד זאמ םג םושלשמ םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל" :(ד תומש) הששמב
,'הקדצ לש רובד' שי יכ .רובדה יקלח העברא ,רובדה עובר תניחב הז ,'וכו
יחה לע םדאל שיש ןורתיה תניחב והזש ,"הקדצב רבדמ" :(ג"ס היעשי) תניחבב
הזש תוירבה םע דסח למוג אוהש ,הקדצ תניחב אוהו םדאה רדג אוהש ,רובדה אוהש
,"םדא הששענ" :רמאנש הזו .יחה ןכ ןיאש המ ,דסח למגל וכרדש ,םדאה רדג
'הקדצ ןאכ ףא הקדצ םתה המ' .'וכו "םויה ומע יתיששע רשא שיאה םשו" :ביתכו
אוה רובדה םשמש הקדצה יכ ,םדא ארקנ הקדצ ידי לעש ,(:גי ףד רהזה תמדקה)
,הקדצ לש רובדה וניה ,"יכנא~םירבד שיא אל" :תניחב הזו .ל"נכ םדאה רדג
דסח תולימג וניהד ,"וירבד לכלכי הולמו ןנוח שיא בוט" :(ב"יק םילהת) תניחב
.הקדצו

."'ה לא ובושו םירבד םכמע וחק" :(ד"י עשוה) תניחב ,'הבושת לש רובד'שיו
רמאתו" :(צ םילהת) בותכש ומכ ,הבושת לש רובד תניחב ,לומתמ םג :תניחב הזו
:"לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ םדא ינב ובוש

:(מ תישארב) תניחב םהש תוכלמל םיבורק םירישע וניהד ,'תורישע לש רובד'שיו
ירשש השלש' :(ב"צ ןילח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"םיגירשה תשלש"
תניחב םהל שיש ,(םש י"שר שרפש ומכ) 'תוכלמל םיבורק םירישע' וניהד ,'םיאג
םיבורק לש רובדה וניה ,"ךלמ והער ויתפשש ןח" :(ב"כ ילשמ) תניחבב ,רובד
לש רובדה וניה ,ל"נה םיגירשה תשלש תניחב ,םשלשמ םג :תניחב הזו .תוכלמל
.'תוכלמל םיבורק םירישע'

תניחב ,ךרבד זאמ םג :תניחב הזו ,(ה) הפ תוכלמ תניחב ,'תוכלמ לש רובד'שיו
:"זאמ ךאסכ ןוכנ" :(ג"צ םילהת)

,יי ,םיקלא ,לא :םהש ל"נה תומש השלש ידי~לע ל"נה רובדה עוברב ריאמתמאהו
םש לע לא יכ ,הלפת תניחב הז לא .םיגווזו םיכודשו הרותו הלפת :תניחב םהש
תניחבב ,לא םשב לארששי ןיארקנ הלפתה ידי~לעו ,תלכיה לעבו ףיקת אוהש ,חכה
"לא ול ארקיו" :רמאנש לא בקעיל אוה ךורב שודקה וארקש ןינמ' :(ח"י הלגמ)
יכ ,ךרבתי ונממ חכה ונמצעל ןיחקול ונא ,לוכיבכ ,הלפתה ידי~לע יכ .'וכו
"לא" לארששי ןיארקנ ןכ לעו ,חכה ונל שיש אצמנ ,ויתורזג ןילטבמ ונא
ימלשורי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו .ל"נכ חכה םש לע הלפתה ידי~לע
ידי~לע יכ .'בזככ לא ירבד הששעש ,אוה שיא אל' "בזכיו לא שיא אל" :(תינעת
,רובדה ריאמ םשמו .לא ןיארקנ לארששי יזאו ,ךרבתי ויתורזג ןילטבמ הלפתה
הזש ,הרובגו חכה ידי~לע וניהד ;"ורבדי ךתרובגו" :(ה"מק םילהת) תניחבב
ידי~לע קר איה הלפתה יכ ,תמאה ידי~לע רובדה ריאמ ,חכה םש לע לא תניחב
."תמאב והארקי רשא לכל 'וכו 'ה בורק" :(םש) בותכש ומכ ,תמא

,"םיקלאל ול היהת התאו" :(ד תומש) בותכש ומכ ,הרות תניחב הזםיקלא
אוה הרות תניחב ,םיקלא תניחבש "הפל ךל היהי אוה" :והזו .'ברל' :ומוגרתו
תניחב הזש ,ותרותב וידימלתל רשי ךרד הרומ ברה יכ ,רובדהל וניהד ,הפל ריאמ
תניחבב ,תמא תניחב אוהו ,"היהת יפכ ללוזמ רקי איצות םא" :(ו"ט הימרי)
."והיפב התיה תמא תרות" :(ב יכאלמ)

ילשמ) תניחב ,"רבדה אצי 'המ" :(ד"כ תישארב) תניחבב ,םיכודש תניחב הז'ה
רשא" :(םש תישארב) תניחבב ,תמא תניחב אוהו ."תלכששמ השא 'המו" :(ט"י
ודרי החישש ןיבק הרששע' יכ ,רובדה םלשנ הז~ידי~לעו ."תמא ךרדב ינחנה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) 'ולכ םלועה לכ דחאו ,םישנ ולטנ העשת ,םלועל
לבא ,תומלש רובדהל ןיא ,תורשקתה ןיאש ןמז לכו (:ט"מ ןישודק ,הכרבל
ל"נה תומש השלש ידי~לעש אצמנ .רובדה יקלח םימלשנו םירבחתנ ,ןירשקתנשכ
ידי~לע רובדה םלשנ םיכודש ,הרות ,הלפת :תניחב םהש ,'ה ,םיקלא ,לא :םהש
:ל"נכ תמאה ידי לע םלשנש ,רובדה עובר וניה ,תמאה

ןיאו ,םירסח םה םימעה תונושל לכ יכ ,שדקה ןושל תניחב אוה רובדהתומלשו ה
קר תומלש ןיאו ,(ב"ל היעשי) םיגלע ןושל ןיארקנ יכ ,תומלש םהל
"רבד רבדו" :(ח"נ םש) תניחבב ,תבשל רשקמ אוה שדקה~ןושלו .שדקה~ןושלל
הכ" :(ו רבדמב) תניחבב .(ג"יק תבש) 'לח לש ךרובדכ תבש לש ךרובד אהי אלש'
ןושלה יכ ,השדקו הכרב ללכנ שדקה ןושלבש (ח"ל הטוס) 'שדקה ןושלב' "וכרבת
ךרביו" :(ב תישארב) בותכש ומכ ,השדקו הכרב וב רמאנש ,תבשל רשקמ שדקה
תומלש ידי~לע ןכ~לע ,תבשל רשקמ שדקה ןושלש ידי~לע ןכ~לעו .'וכו "שדקיו
ימי תששל תבש לש החמשה ןיכישממ הז~ידי~לע ,שדקה ןושל תניחב אוהש רובדה
.לחה

תניחב םה לחה ימיב ןיששועש תווצמה ולפאו ,תובצע תניחב םה לחה ימייכ
ט"טמו ,(:גל ףד ,חי ןוקת ,רהז ינוקת) לחה ימיב התונטלש ט"טמ יכ ,תובצע
ןיאלעל אחינ זאו ןב תניחב אוה תבש לבא ,תובצע תניחב ,דבע תניחב אוה
לחה ימי תשש לש תווצמה לכ ןילעתנו ןיממורתנ יזאו ,החמשש ררועתנו ,ןיאתתו
ןב דלויו" :(ה תישארב) תניחבב ,החמששו החונמ םהילע ךשמנו ,תובצעה ןמ
תבש תניחב וניה ,"ונידי ןובצעמו ונששעממ ונמחני הז ,רמאל חנ ומש ארקיו
רהזבו ופוסב 'ע ןוקת ןיע) ןיאתתו ןיאלעד אחינ ,חנ תניחב ,ןב תניחב איהש
"ונמחני הז" :תניחב ,תובצעה ןמ לכה חמשמו םחנמ אוהש ,(ט"נ ח"נ תישארב
תא ודי לע ןיכישממ יזא ,תבשל רשקמ אוהש ,שדקה ןושל תניחבל ןיכוזשכו .'וכו
ןכ~לע ,תבשל רשקמ שדקה ןושלהש תמחמ יכ ,לחה ימי תששל תבש לש החמשהו השדקה
(תובתה םע) רבד 'ה םיקלא לא :הזו .לחה ימי תששל תבש לש החמשה ודי לע ךשמנ
:ל"נכ החמשש ךשמנ ,שדקה~ןושל אוהש רובדה תומלש ידי~לע יכ ,החמשש רפסמ

תודחאה הלגתנ הז~ידי~לע ,לחה ימי תששל תבש לש השדק ןיכישממשהז~ידי~לעו ו
,הנשמ הלעפ ארבנ םוי לכבש ,תונתשמ תולעפ םה לחה ימי תששב יכ .ךרבתי טושפה
ויהי תונתשמ תולעפש ,ישונאה לכששב תאז ןיבהל ,ישונאה לכשה דגנכ הזו
קר .תאז ןיבהל רשפא יא ישונאה לכשב יכ ,הלעתיו ךרבתי טושפה דחאמ ןיכשמנ
ורמאש ומכ ,הלודג הנתמ ךרבתי םשה ונל ןתנש ,ןיכוז ונאש תבש ידי~לע
,'המש תבשו יזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ' :(:י תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
,םינימאמ ונאש ,דוחיה תנומא לע הרומ תבש יכ .טושפה תודחא הלגתנ הז~ידי~לע
תבשו לחה ימי תששב םלכ ארבש ,ךרבתי טושפה דחאמ ןיכשמנ תונתשמ תולעפה לכש
טושפה תודחא תולגתהו .ךרבתי טושפה תודחא הלגתנ תבש ידי לעש אצמנ .תבשב
הכלה םיברו דיחי' :וניצמש ומכ ,ךרבתי ולצא ולפא דאמ הרקי הניחבה תאז
תניחב הנשמ העד וב שי דחא לכש ,םיבר םהש תמחמ יכ ,(ז"לו 'ט תוכרב) 'םיברכ
תונתשמ תולעפ תניחב אצמנ ,דחא תעדל דחי םימיכסמ םהשכו ,תונתשמ תולעפ
.םתומכ הכלה ןכ לעו ,ךרבתי ויניעב דאמ רקי הזש ,טושפה תודחא תניחב הששענ
רמאי דיחיו דיחי לכ ,ןכ אל םא יכ ,לארששיב תקלחמ תוברהל אלש ידכ םגו
ןיאש ,(:ט"נ אעיצמ~אבב ןיע) לארששיב תקלחמ וברתיו ,ףוס רבדל ןיאו ותעדכ
תודחא תניחב הלגתנשכ יכ ,טושפה תודחא תניחבב קר ונוצר יכ ,ךרבתי ונוצר הז
ךמשו דחא התא" :תניחבב ,ךרבתי טושפה תודחא הלגתנ הלעמל םג ,הטמל טושפה
,הטמל לארששיב הלגתנש תודחא ידי לעש ."ץראב דחא יוג לארששי ךמעכ ימו ,דחא
:הלעמל ךרבתי טושפה ותודחא הלגתנ

יכ ,(ט"מ אעיצמ אבב) יאנכע לש רונתב לודגה רזעילא יברד הששעמ תניחבהזו
תומלשל הכזש ,תוארהל הצור היהו ,(םש) 'םוקמ לכב ותומכ הכלה רזעילא יבר'
ןכ לעו ,ל"נכ תוכלה ידי~לע הזל ןיכוזש ,רובדה עובר תומלש וניהד ,רובדה
לוק תב' ,'וחיכוי שרדמה תיב ילתכ' ,'חיכוי םימה תמא' ,'חיכוי בורח' :רמא
רובדה יקלח העברא וניהד ,רובדה עובר תניחב םה םירבד העברא ולא יכ .'חיכוי
ףד ךל~ךל) שודקה רהזב אבומכ ,ורבד יששוע חכ ירובג םה םיקידצה יכ .ל"נה
,תוארהל רזעילא יבר הצר ןכ~לעו ,םנוצרכ רובדה םע םיגיהנמו םיששוע םהש ,(צ
וניהד ,ונוצרכ רובדה םע תוששעל לוכי ןכ~לעו ,רובדה עובר תומלש ול שיש
תניחב םהש םירבד העבראב תאז הארהו ,ורובד תומלש ידי~לע ונוצרכ עבטה תונשל
:רובדה עובר

בורח יכ ,הקדצ תניחב אוה בורח יכ ,הקדצ לש רובדה תניחב הז חיכוי בורח
אבורחב אמלע אנא' :(ג"כ תינעת) ארמגב ורמאש ומכ ,תורודל קר ותוא ןיעטונ
קר אוה בורחהש אצמנ .'יאנבל ילתש ימנ אנא ,יתהבא יל ילתשד יכיה יכ ,חכתשא
אתא יכ' :(:א"נק תבש) איח יבר רמאש ומכ ,תורודל איהש הקדצה ומכ תורודל
:'םלועב רזוחש אוה לגלג ,'וכו ךינבל ומדקלד יכיה יכ ,אתפר הל םדקא אינע

:"'ה ינפ חכנ ךבל םימכ יכפש" :(ב הכיא) תניחבב ,הבושת תניחב הז םימה תמא

רישע יבהא" יכ ,וב ןינופ לכהש לתכ םהש ,םירישע תניחב הז שרדמה תיב ילתכ
תניחב ,'שרדמה תיב ילתכ' :והזו .םירישעה לא םינופ לכהו ,(ד"י ילשמ) "םיבר
לכש ,'ה ישרוד םיקידצה וניהד "בוט לכ ורסחי אל 'ה ישרד" :(ד"ל םילהת)
יכ ,(ו"פ ןילח) 'אל והדידא ,אמלעא והיתוכז ינהמ םיקידצ' ךא .םהמ ךשמנ בוט
ורמאש ומכ ,םלועה לא בוט לכ ןיכישממ קר ,םולכ םהל ןיא ןמצעב םיקידצה
ליבשב ןוזנ םלועה לכ' :(םש) אסוד ןב אנינח יבר לע ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןיארקנ םירישעה ןכ לעו .'וכו 'ןיבורח בקב ול יד ינב אנינחו ,ינב אנינח
שיש בוט לכו ,םתורישע ידי~לע וילא ןינופ לכהש לתכ םהש ,שרדמה תיב ילתכ
,"בוט לכ ורסחי אל 'ה ישרוד" :תניחב וניה ,שרדמה תיב תניחבמ םהל ךשמנ םהל
:ל"נכ תועפשהה לכ ךשמנ םהמש

,תוכלמ תניחב ,הנקד ןיאקזע תשמ אצוי לוקה יכ ,תוכלמ תניחב הז לוק תב
ה"לר סחנפ :א"כק אששנ רהז ןיע) "אסכל תולעמ שש" :('י א~םיכלמ) תניחב
עובר תומלש ול שיש ,ולא םירבד העבראב רזעילא יבר הארהש אצמנ .(ב"כ ןוקתבו
לע וחיגשה אל ןכ~יפ~לע~ףא לבא .ל"נה רובדה יקלח העברא תניחב וניהד ,רובדה
תניחב הזש ,ךרבתי םשה יניעב רקי הז יכ ,םיברכ הכלה םיברו דיחי יכ ,הז
והזו .ל"נכ תבש תניחב הזש ,ל"נכ תונתשמ תולעפ תניחבמ טושפה תודחא תולגתה
הז יכ ,חצנ םהלש ןב תניחבש וניה ;'ינב ינוחצנ' :אוה~ךורב~שודקה רמאש
:ל"נכ ןב תניחב ,תבש תניחב הז ,דחא תעדל םימיכסמ םיברש

תניחבל החמשש ךישמהל וניה .('ק םילהת) "החמששב 'ה תא ודבע" :תניחבהזו
,םיקלא אוה 'ה יכ ועד :והזו .ל"נכ לחה ימי תשש תניחב ,ט"טמ תניחב ,דבע
לש החמשה ךשמנש ידי~לע הלגתנ הזש ,דחא םה םייונשה לכש ,טושפה תודחא תניחב
:ל"נכ דבע תניחב םהש ,לחה ימי תששל תבש

,אבה םלוע עושעש תניחב אוהש ,האדוה ימי םה הכנח ימי יכ .הכנח תניחבהזו
.ל"נכ תמאה תולגתה ידי~לע ,רובדה תומלשל ןיכוז הז~ידי~לעש ,תוכלה תניחב
שיאל ךירואו ךימת" :(ג"ל םירבד) תניחבב ,הכנח רנ לש ןמשה תניחב והזו
:תניחב ,תמאה רוא הלגתנ ,תוכלה תניחב וניהד ,םידסחה ידי לעש ;"ךדיסח
:(ג"מ םילהת) תניחב ,תמאה רוא תניחב אוהש ,ןמשה תניחב הזו ."ךירואו ךימת"
"ךיפ יחתפ" :תניחב ,(:א"כ תבש) חתפל ךומס ונתל ךירצו ."ךתמאו ךרוא חלש"
:(ט"יק םילהת) תניחבב ,ל"נכ רובדהב ריאמ תמאה יכ ,רובדה וניה ,('ז הכימ)
,שדקה ןושל ידי~לע לחה ימי תששל תבש לש החמשה ךשמנ יזאו "ריאי ךירבד חתפ"
.רובדה תומלש אוהש

אוהש שדקה~ןושל רשקמ ובש ,אחינ תבש תניחב ,ה"כ ונח הכנח :תניחבהזו
,לחה ימי תששל ריאמ תבש לש החמשהו .ל"נכ שדקה~ןושלב "וכרבת הכ" :תניחב
:תניחבב ,לחה ימיב התונטלשש ,דבע ,ט"טמ ,ךונח תניחב הכנח תניחב ןכ םג םהש
ימי תששל ךשמנש ,תבש לש החמשש תניחב "ונידי ןובצעמו וניששעממ ונמחני הז"
:ל"נכ לחה

עושעש םהש ,תוכלה תניחב ,ףוס וניה ץקמ .(ו) "םימי םיתנש ץקמ יהיו":הזו
הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמכ ,םימי םיתנש :והזו .ףוסב אוהש אבה םלוע
:ןנחוי יבר ול שרדש דע ,רעטצמ היהש אמוי דחד בר יב רב יאה לע :(:ה הגיגח)
,םימי םיתנש :והזו ,הנש בושח הנשב דחא םויש ,"ןוששרדי םוי םוי יתואו"
:ל"נכ ןוששרדי םוי םוי תניחב ,תוכלה דומל ידי~לע םינשל ןיבשחנש םימיה תניחב

(עמשל וניכז אל ל"נה הרותה יפ~לע קוספה שורפ רמגו)

החלה תמיקמ הארה יכ ,ףוגה םויק איה הארה יכ .הרצב הארה םג הרצב בלהשהעשבו
יכ ,ףוגה ןישבימ םהש תועונת ול שי ףוגה יכ ,ףוגהל תיחולחלה תכשממו הנבל
בלהשכו .תיחולחל תכשממש ,הארה ידי~לע םויקה רקע ןכ לעו ,ןישבימ תועונתה
,תולודג תוקיפדב קפוד בלה יזאו ,בלה לע ןיפטושו ןילוע םימדה זאש ,הרצב
,ףוגה שביתנ הז~ידי~לעו ,הארה שביתנ יזאו ,תולודג תובישנ תבשנמ הארה יזא
וניה ,חלחלמ ןמשה יכ ,םלועה ןירמואש ומכ ,הארהל האופר אוה ןמשו .םולשו סח
,הרצבו רעצב קידצהשכ הלחתבו .ל"נכ הרצה ןוקת תניחב אוהש ,ל"נה ןמשה תניחב
םגו ,ורעצ לע ןילבאתמו ןיננוקמ אבה םלועו הזה םלועבש תומשנ המכו המכ
ןמד לע רמחו לק ,תננוקמ הניכשה םיעשר לש םימד לע ולפא יכ ,תננוקמ הניכשה
הכוזשכ לבא (ומ ןירדהנס) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םיקידצ לש
:(ז"נ היעשי) תניחבב ,םלכל החמשש ךשמנו ,םלכ ןימחנתמ יזא ,האופרל
םילבאה לכל המחנ ךשמנ ותאופר ידי לעש ,"וילבאלו ול םימחנ םלשאו והאפראו"
:ל"נכ החמשש וניה ,ל"נה

הדותל רומזמ יכ .ותוא רמול וניהד ,דליל השקמל לגסמ אוה הדותל רומזמש,עדו
.(ז) אבומכ ,הדלה םדק תקעוצש תדלויה לש ןילק ןיעבש תניחב ,למ תובת ישאר
תניחב דסחה ידי לעש ,ש"ב ת"אב דסח אוה ח"סק .תויתוא ח"סק הז רומזמב שיו
אוה דליל יושק יכ ,רומזמה הזב תובת ג"מ שיו .ל"נכ לקנב הדלוהה תוכלה
,('ג א~םיכלמ) 'וכו "אל ךל םג יל םג ,ורזג" :תרמוא איהש הפלק שיש ידי~לע
דגנכ רומזמה הזב תובת ג"מ שי הז דגנכו ,םלועה ריואל אציש הצור וניא יכ
:ל"נכ דליל השקמל הלגס אוה הזה רומזמה יכ ,ל"נה םג תניחב

ג

יכ .(א"ק ןירדהנס) םלועב הזע המח :אביקע יברל רמא ,לודגה רזעילא יברהלחשכ
אלו ןידה קיתמהל ןוידפל ךירצ היה יכ ,ןידה קיתמהל לכויש ימ זא היה אל
ידי~לע הלוחה תואפרל בוט אקיד זא ,ןוידפהו הקתמהה רחא תמאב יכ .אצמנ
.תואפרל אפורל תושר שי הקתמההו ןוידפה רחא אקיד יזא יכ ,תואופר

תואופר ידי~לע הלוחה תואפרל וינתמ רגחל אפורה לוכי ךיא ,תמאב הנהיכ
הברה םימס שי יכ ,הלוחה ותוא תואופרל ךירצה ,םסה עדוי וניא אלה ,םימסו
םא יכ אפרתהל לוכי וניא הלוחה יאדוב ךא ,תאלוחה תואופרל םילגסמ םהש
,וניתובר ורמאש ומכ ,הלעמל רזגנש יפכ ,ותאופרל דחימה ינולפ םס ידי~לע
ינולפ םס ידי~לע אפרתיש ,הלעמל ןירזוגש' ,(ה"נ הרז הדובע) הכרבל םנורכז
ומצע סינכהל אפורה לוכי ךיא ןכ םאו .'ינולפ םויב ינולפ שיא ידי~לעו
לוכי זא ןוידפהו הקתמהה רחא לבא .הלעמל רזגנש ,םסה עדוי וניא אלה ,תואפרל
.תואפרל

,ןידה תדמ תמחמ אוה ינולפ שיאו ינולפ םס ידי~לע אקיד אפרתיש ךירצש המיכ
רזגנ ןכ לעו ,ינולפ םויו ןמזה ותוא דע תאלוחה ךשמיש ,רזגנ ןידה תדמ יפכש
,ינולפ שיאו ינולפ םס וניהד ,ולא תובס ידי~לע םא יכ תואפרתהל לכוי אלש
ךכ ,תאלוחה ךשמיש ךירצש ןמזה יפכ יכ ,ינולפ םוי דע תאלוחה ךשמיש ידכ
:ולא תובס דחי ונמדזיש דע תואפרתהל לכוי אלש ידכ ,ותאופרל תובסה ןירזוג
לבא ;ינולפ םויב םא יכ האופר ול היהי אלש ןפאב ,ינולפ שיאו ינולפ םס
ןיד ןירזוגש םדק יזא ,הרזגה לטבתנ יזאו ,ןידה ןיקיתממו ןוידפ ןיששועשכ
רחא וניהד ,ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,רחא ןיד ןירזוג יזא הז ןיד קתמנשכ יכ ,רחא
הלוחה תואפרל אפורה לוכי יזא ,רחא ןיד ןירזוגש םדק ןושארה ןידה תקתמה
,היהיש םס הזיא ידי~לע תואפרתהל לכוי יזאו ,ןיד ןיא יזא יכ ,םימס ידי~לע
.ל"נכ ןיד ןיאש רחאמ 'וכו ינולפ םס אקוד ךירצ ןיא יכ

ןוידפ תוששעל ןיכירצש ,ןוידפ ידי~לע םא יכ תואפרל אפורל רשפא יאשאצמנ
:ל"נכ תואפרל אפורל תושר שי אקיד זאו ,ןידה קיתמהל הלחת

רקע יכ .שפנ ןוידפ רפסמ (תובתה יתש םע) (א"כ תומש) "אפרי אפרו"והזו
,וניתובר ורמאש הזו .ןידה ןיקיתממש ידי~לע ,אקוד ןוידפ ידי~לע האופרה
ןאכמ .'תואפרל אפורל תושר הרות הנתנש ןאכמ' :(ס תוכרב) הכרבל םנורכז
ןוידפה םדק יכ ,תואפרל אפורהל תושר ול שי אקיד זא ,ןוידפה רחא וניה ,אקיד
קר .ל"נכ 'וכו ינולפ םס ידי~לע תואפרתהל ךירצ יכ ,תואפרל אפורהל תושר ןיא
:ל"נכ תואפרל תושר ול שי זא הקתמההו ןוידפה רחא

וניה ,יריצב אפרי ,םלוחב אפרו יכ אוה אפרי אפרו לש תודקנה ןיבש קולחהםג
םלוחש ,הכרבל ונורכז ,י"ראה יבתכב אבומכ ,הקתמה תניחב אוה םלוח יכ
,תונטקד ןיחמ םהש ,ןורגבש םיקלא השלש ןיקיתממ םהש ,תויוה שלש אירטמיג
הקתמהה רחא יזאו .םלח אירטמיג ,תויוה שלש ידי~לע ןיקתמנו ,ןורגב ןידרויש
וניה ,"םש ןיא אפר םא דעלגב ןיא ירצה" :(ח הימרי) תניחב ,יריצב אפרי
ןילוכי אקיד יזא ,םלוחב אפרו תניחב אוהש הקתמהה רחאש ,תואופר תניחב
:ל"נכ יריצב אפרי תניחב אוהש ,תואופר ידי~לע תואפרתהל

ד

לכ םכל היהי שדק ארקמ ,םכיתעבשב 'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבהםויבו
:(ח"כ רבדמב) וששעת אל הדבע תכאלמ

הלחתב יכ .הקדצ תניחב הז (ז"י א~םיכלמ) "ךלכלכל יתיוצ םיברעהתאו" א
,תונמחרל וכפהל ולש תוירזכאה תא רבשל ןיכירצ יזא ,הקדצל בדנתהל ןיליחתמשכ
תונמחר תמחמ הקדצ ןתונו ועבטב ןמחר אוהש ימ יכ .הקדצה תדובע רקע והזו
רקע קר ,םעבטב םינמחר םהש תויח המכ םג שי יכ ,הדובע הז ןיא ,ועבטבש
יתיוצ םיברעה תאו" :תניחב הזו .תונמחרל וכפהל תוירזכאה רבשל הדובעה
.והילא תא לכלכל תונמחרל ךפהתנו ,ירזכא ועבטב אוה ברועה יכ "ךלכלכל
ךליל ךירצ ,ןבדנ אוהש ימ לכ ,בל יבידנה לכו .ל"נכ הקדצב ןיכירצ ןכ~ומכ
הלחתבש וניהד .ל"נה "םיברעה תאו" :תניחב ,וז הניחב ךרד הלחתב רבעלו
,תונמחרל וכפהל ,הלחתב תוירזכא םהל שיש המ ,םהלש תוירזכאה רבשל םיכירצ
:ל"נכ הקדצל בדנתהל

לכו תודובעה לכ יכ .דאמ הדבכו השק איה הקדצה תלחתה וניהד ,וזהניחבו ב
יוא לש ןילק המכ ,םשה תדובעב אדבע הזיא תוששעל ןיצורש המ לכ ,תובושתה
ןיששועש תונשמ תועונת וניה) תויטה המכו תוליפכ המכו תוחינג המכו יובאו
זאש ,הלחתהב רקעו .אדבע הזיא ןיששועש םדק תוששעל ןיכירצ (םתדובעב 'ה יארי
,(םש י"שריפב אבוהו ,ורתי תשרפ אתליכמ) 'תושק תולחתה לכ' יכ ,דאמ השק
ךכ רחא םגו .הלחתה והזיא ןיליחתמש םדק 'וכו תוחינג המכו ןילק המכ ןיכירצו
המכו תועיגי המכ ןיכירצו ,םשה תדובע לקנב אב וניא ןכ םג הלחתהה רחאל
השק הלחתהה ךא .רודה הל היהיש ,אדבע הזיא תוששעל ןיכוזש םדק ל"נכ תועונת
חנ תשרפ אמוחנת) ,םיבוט םיששעמ םיקידצ לש ןהיתודלות רקע יכ ,ל"נכ דאמ
תניחב םה םשה תדובע לכו םיבוט םיששעמו תווצמהש אצמנ (םש י"שריפב אבוהו
תדלומש םדק תדלויהל שי םיריצו םילבח המכו ןילק המכ הדלוהה םדקו ,הדלוה
ומכ ,דאמ הילע השק זאש ,השא לש הנושאר הדלוה וניהד ,הריכבמ טרפבו ,הדלוהה
תולחתה לכ' :תניחב ,הלחתהה תניחב הזש ,"הריכבמכ הרצ" :(ד הימרי) בותכש
.ל"נכ 'תושק

חתפ שישכ ולפאש "חתפת חותפ" :(ו"ט םירבד) תניחבב הלחתה דימת איההקדצו
רבדו רבד לכ יכ ,רתוי חתפה תבחרמו רתויו רתוי תחתופ איה הקדצה הלחתהו
חתפ םש חתפל ןיכירצ ,הדובעה ותואו ךרדה ותואב סנכל ןיצורשכ ,םשה תדובעמ
רבשל ןיכירצ הלחתהבש תמחמ ,'תושק תולחתה לכ' :תניחב הזו ,ךרדה ותואב סנכל
רתוי חתפה חתפלו ביחרהל הקדצה חכ תלגסו .דאמ השק ןכ~לע ,שדחמ חתפ חתפלו
תחתופ הקדצה יזא ,הקדצ ןינתונו הדובע הזיאב חתפ והזיא ןיששועשכש ,רתויו
תחתופ איה יכ ,תולחתהה לכ לש הלחתהה איה הקדצ יכ ,רתויו רתוי חתפה תבחרמו
ןתל ןיליחתמשכ וניהד ,הלחתה שי המצע הקדצב םגו .ל"נכ םיחתפה לכ תבחרמו
השק איה הקדצה תלחתה ןכ לעו ,ל"נכ 'יתיוצ םיברעה תאו' :תניחב הזש ,הקדצ
:ל"נכ תולחתהה לכ לש הלחתה תניחב איה יכ ,דאמ הדבכו

םה ףוגה יכרצ יכ ,דימת תלעומ הקדצה יכ ,דאמ דאמ לודג הקדצה לש תלעותהךא ג
םישובלמו היתשו הליכא :דאמ םילודגו םיבר םה תויחרכהה ולפאו ,דאמ םיבר
תא ןיענומ םהו ,דבל תויחרכהה לע ולפא וינשו וימי תולבל ןילוכיש ,תורידו
ארובה תדובע ןכ םג םה ןמצעב םה םגש יפ~לע~ףאו ,ארובה תדובעמ דאמ םדאה
יכ ,(א) 'אלעל רעתא אתתלד אדבעב' יכ ,אתתלד אתורעתא תניחב םה יכ ,ךרבתי
רויצה ותוא ררועתנ הז~ידי~לע ,םדא ינב ןיששועש תוכאלמו םיקסע לכ ידי~לע
לש רויצה ותואל הראהו תויח איבמו ,תישארב הששעמב הלעמל הכאלמה ותוא לש
,הכאלמהו קסעה ותוא דגנכ ןוכמ אוהש ,הלעמלש תישארב הששעמ לש הכאלמה ותוא
הששענ ,םיששועש תוכאלמהו םיקסעה ידי~לע יכ ,הזה םלועב הטמל הששוע םדאהש
.ןכשמ תניחב הז~ידי~לע

אכיאד ללכמ תובא' ,תוכאלמ תובא םהש תוכאלמ ט"לב םילולכ תוכאלמה לכיכ
םילולכ םלכ ,ןיששועש םיקסעו תוכאלמ ינימ לכ יכ ,(.ב אמק~אבב) 'תודלות
תכאלמ דגנכ םה תוכאלמ ט"לו .תודלות םה ראשהו ,תובאה םהש תוכאלמ ט"לב
םיעברא תוכאלמ תובא' :(:ט"מ תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ןכשמה
אדבעד ארויצכ אנכשמד ארויצו' .'ןכשמה תכאלמ דגנכ ,ימ דגנכ תחא רסח
אפוגד ארויצו' ,הכאלמה הששוע םדאהו ,(המדקהב בי ףד רהז~ינוקת) 'תישארבד
הכאלמה הששועש םדאה ידי לעש אצמנ .(םש םינוקתה תמדקהב) 'אנכשמד ארויצכ
ומכ ,יוארכ קסעהו הכאלמה הששועשכ ,ןכשמ תניחב הששענ הז~ידי~לע ,קסעהו
םויק אוהו ,תישארב הששעמל הראהו תויח ןתונ הז~ידי~לעו ,תוששעל ךירצש
:ארובה תדובע אוה הז םגש אצמנ .םלועה

ךיא אלה יכ ,הז לכל םיכירצ ונייה אל ,ודסח ונילע עפוש היה םאןכ~יפ~לע~ףא
היהיש ,היוה םוש היה אלש ,רומגה רדעה רחא ולכ םלועה לכ תא ךרבתי םשה ארב
ילב ודסחב לכהו .ולאכ תומלוע ארב ןכ~יפ~לע~ףאו ,אתתלד אתורעתא הדי לע
אוהש רחאמו ."הנבי דסח םלוע" :(ט"פ םילהת) תניחבב ,ללכ אתתלד אתורעתא
,ודסח ידי~לע קר ,ללכ אתתלד אתורעתא ילב ולאכ תומלוע ארבל לוכי היה ךרבתי
םיכירצ ונייה אלו ,ודסח ידי~לע קר תומלועה םיקלו תויחהל לוכי אוה יאדוב
ומכ ,םירחא ידי~לע ןיששענ ויה תויחרכהה ולפאו ,הכאלמו קסע םוש ללכ תוששעל
,םכימרכו םכירכא רכנ ינבו ,םכנאצ וערו םירז ודמעו" :(א"ס היעשי) בותכש
,"הנבי דסח םלוע" :תניחב ,דסח תניחב אקיד 'ה ינהכ ."וארקת 'ה ינהכ םתאו
,הכאלמ םוש תוששעל םיכירצ ןיאש ,דסח תניחב ,"'ה ינהכ" םיארקנ ויהיש וניה
ונילע עיפשמ ןיאו ,םולשו סח ,בכעתנ דסחהשכ ךא .ל"נכ ודסחב םיקתמ םלועה קר
.ל"נכ אתתלד אתורעתא ליבשב תוששעל ןיכירצ יזא ,ודסח

וניה ."והששעמכ שיאל םלשת התא יכ ,דסחה 'ה ךלו" :(ב"ס םילהת) תניחבהזו
ולצא בכעתנ דסחהש "דסחה 'ה ךלו" :תניחב הזש ,ךרבתי ולצא בכעתנ דסחהשכ
יפכ וניה ,"והששעמכ שיאל םלשת התא יכ" :יזא ,ונילע ועיפשמ ןיאו ךרבתי
תמחמ ,אקוד תוששעל ןיכירצ יכ .םלשמ ךרבתי אוה ןכ ,הששועש םיקסעהו תויששעה
ונילע עיפשמ היה םא לבא ,ונילע ועיפשמ וניאו ךרבתי ולצא בכעתנ דסחהש
שיאל םלשת התא יכ" :םיקתנ היה יזאו ,ללכ תוששעל ןיכירצ ונייה אל ,דסחה
:ל"נכ ודסח עפוששכ ,ללכ תוששעל ןיכירצ ןיא יכ ,הששוע אוה ולאכ ,"והששעמכ

םילטב ויה יכ ,לבקל רשפא יא דסחה בר יכ ,הגרדהב דסחה לבקל ךירצךא ד
ךירצו ,(ג"כ תינעת) הבוט בר לבקל ןילוכי ןיא יכ ,דסחה בר תמחמ תואיצמב
ידי~לע יכ ,הארי ידי~לע הששענ הזו .דסחה ודי לע לבקל רונצו ילכ תוששעל
קקוחמו" :(ט"מ תישארב) תניחבב ,דסחה ודי לע לבקל רונצו הקיקח הששענ הארי
ףוס) בותכש ומכ ,ףוס תניחב איהש הארי תניחב אוה 'לגר' ."וילגר ןיבמ
תניחב איהש הארי ידי לעש וניה ,"ארי םיקלאה תא ,עמשנ לכה רבד ףוס" :(תלהק
:(ז"י רבדמב) תניחב הזו .דסחה תא וכותב לבקל רונצו הקיקח הששענ ,לגר
ידי~לע ולבקל ךירצ ,ןרהא תניחב דסחהש וניה "יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו"
:"ונימי עשי תורובגב" :(כ םילהת) תניחב הזו ,יולד ארטס הארי תניחב אוהש ,ילכה

"הששעי ויארי ןוצר" :תניחבב ,ןוצרה תולגתה ידי~לע הששענ האריהרקעו ה
לכהש הלגתנש ידי~לע וניה ,הארי הששענ ןוצרה תולגתה ידי לעש ,(ה"מק םילהת)
,ללכ בויח םוש ילב ונוצרב לכה ארב ךרבתי אוה יכ ,ךרבתי ונוצרב גהנתמ
הששענ הז~ידי~לע ,ללכ יעבטה בויח םוש ןיאו ,ךרבתי ונוצרב לכה םיקמו היחמו
,וניתובר ורמאש ומכ ,ךרבתי וינפמ אריתהל ךישו ,שנעו רכשש שי יזא יכ ,הארי
לבא ;'אטחה םרגי אמש :רמא דאמ בקעי ארייו' :(ד תוכרב) הכרבל םנורכז
לכה גהנתמ ולאכו ,םולשו סח ,עבטה בויח שיש םירבוסו ןוצרה הלגתנ ןיאשכ
סח ,ללכ שנעו רכשש ןיא יכ ,ללכ הארי ךיש ןיא ,םולשו סח ,עבטה יפ~לע
האריה רקעש אצמנ .םולשו סח ,עבטה בויח יפכ קר גהנתמ לכהש רחאמ ,םולשו
:ןוצרה תולגתה ידי~לע

זירכמ םיבוט םימיהמ דחא לכ יכ ,םיבוט םימי ידי~לע אוה ןוצרהתולגתהו ו
ארקיו) תניחבב ,דבלב ונוצר יפ לע קר גהנתמ לכהש ,ןוצרה תא הלגמו ארוקו
םוי לכב יכ ,ל"נכ ןוצרה תא זירכמו ארוק שדק בוט םויהש ,"שדק ארקמ" :(ג"כ
ידי לעש ,עבטה ךפה םהש ,תוארונ תותוא ונמע ךרבתי םשה הששע בוט םויו בוט
תאיצי חספב .ללכ עבטה בויח םוש ןיאו ,ונוצרב לכהש ,ןוצרה הלגתנ הז
ונל ןתנש ,הרות ןתמ תועובשב .תוארונ תותואב םירצממ ונאיצוהש ,םירצמ
בוט םויו בוט םוי לכ ןכ לעו .דובכ יננע ףקה תוכסב .תוארונ תותואב הרותה
םיארקנ םיבוט םימיה ןכ לעו .ל"נכ שדק ארקמ תניחבב ןוצרה תא ארוקו זירכמ
,ןוצרה תולגתה אוהש ,בוט םוי ידי~לע יכ .ל"נכ הארי תניחב איהש ,לגר
:ל"נכ הארי הששענ הז~ידי~לע

הזו ,ל"נכ ןוצרה תא הלגמש ,בוט םוי לש האירקה לוק תא ןיעמוש דימת אלךא
םוי לש האירקה לוק תא עמושו שיגרמש המ יפל דחא לכ יכ ,בוט םוי תחמששב רכנ
הלגתנשכ יכ ,בוט םוי תחמשש ול שי ןכ~ומכ ,ןוצרה תא ארוקו זירכמש ,בוט
תודבכהה לכו תולגהו םידובעשה לכש ,םיעדוי יזא ,ךרבתי ונוצרב לכהש ,ןוצרה
.םדימ ונילאגיו ךרבתי אוה םהב םקני םלכ לע ונילע םידיבכמ םהש ,ם"וכעה לש
רחאמ ,םהב המקנ ךיש ןיא ,עבטה בויח יפ לע לכהש ,םולשו סח ,םירבוסשכ לבא
חמששי" :(ח"נ םילהת) תניחב הזו .םולשו סח ,עבטה רדס יפ לע קר גהנתמ לכהש
שלש" ידי~לע וניה .אקיד וימעפ ."עשרה םדב ץחרי וימעפ ,םקנ הזח יכ קידצ
,ןוצרה הלגתנ םדי לעש םיבוט םימיה םהש ,(ז"ט םירבד) "הנשב םימעפ
רמאיו" :(םש) בותכש ומכו ,ל"נכ 'וכו 'םקנ הזח יכ קידצ חמששי' :הז~ידי~לע
םיקלא שיש הלגתנש ,וניהד ."ץראב םיטפש םיקלא שי ךא ,קידצל ירפ ךא םדא
הזו ."קידצ חמששי" :הז~ידי~לעו ,םקני םהבו קידצל ירפ שיו ,ונוצרב טפוש
לוק ידי~לע בוט םויב הלגתנש ןוצרה תולגתה ידי~לע ,בוט םוי תחמשש תניחב
עמוש דחאו דחא לכ אל ךא ,ל"נכ ןוצרה תא ארוקו זירכמ בוט םויהש ,האירקה
ימכח םהו ,םיפרוטו םיסרוד תוער תויח שי יכ ,בוט םוי לש ל"נה האירקה לוק
סח ,ןוצר םוש ןיא ולאכו ,עבטה יפ לע לכהש תיעטמה םתמכחב ןיארמש ,עבטה
ךרד ךותב לכה םימיששמ ,ךרבתי םשה ונמע הששעש תוארונ תותואה ולפאו ,םולשו
ינבמ םיבר םיפרוטו םיסרוד םהו ,תוער תויח תניחב םה וללה םימכחהו .עבטה
סח ,עבטה בויח יפ לע לכה ולאכ ,םתומכ םירבוסו םהירחא ןכ םג םיעוטש ,ונמע
םוי לש האירקה לוק לע רבגתמו הלוע םתגאש לוק יזא ,םירבגתמ םהשכו ,םולשו
תחמשש רקע יכ ,םולשו סח ,בוט םוי תחמשש תבשנ יזאו ,ןוצרה תא ארוקש ,בוט
ברקב ךיררצ וגאש :(ד"ע םש) תניחב הזו .ל"נכ ןוצרה תולגתה ידי~לע בוט םוי
ימכח םהש ,תוער תויחה לוק וניהד ,םיררוצה תגאשש תותא םתתוא ומשש ,ךדעומ
זירכמש ,בוט םוי לש האירקה לוק ךותב וניה ,שממ םידעומה ברקב סנכנ ,עבטה
לכהש ,םלוקב םיגאושו ,שממ םכותב סנכנ םיררוצה תגאשו ,ל"נכ ןוצרה תא ארוקו
םתתוא ומשש :הזו .םימשה תותוא רדס יפכ ,םולשו סח ,עבטה בויח יפ לע קר
םימשה תותוא יפ לע קר לכהש םירמואש ,תותואל םימשה תותוא םימיששמש תותא
:םולשו סח ,עבטה בויח יפכ

,השדקבש לודג םכח ידי~לע אוה ,עבטה ימכח ,תוער תויחה ולא לשםתענכהו ז
עודיכ ,הששמ תוקלתסה תניחב אוה םשש ,ןוצרה שרשב תונוצרה לכ רשקל לוכיש
תניחב ,ןוצרה חצמ תניחב אוהו .(ט"כק אששנ רהז ןיעו :ח"פ ורתי תשרפ רהז)
שרשל םלועב שיש תונוצרה לכ רשקל ךירצו ."ןוצרל וחצמ לע היהו" :(ח"כ תומש)
םירפוכש ,עבטה ימכח תועד רתוסו עינכמו רבגתמ אוה הז~ידי~לעו ,ןוצרה
.ןוצרב

,שרש ול שי רבד לכ יכ ,עבטה תמכח שרש אוהש ,שחנה חצמ תניחב שי הז דגנכךא
תששחנ תחצמו" :(ז"י א~לאומש) תניחב ,שחנה חצמ תניחב אוה עבטה תמכח שרשו
רפוכ היה תילג יכ ,ל"נה שחנה חצמ תניחב וניה ,תילגב רמאנה ,"וילגר לע
חצמ תניחב הזש ,םולשו סח ,עבטה יפ לע לכה תובסה לכש ,תוארהל הצור היהו
'ה ךרביו" :(ל תישארב) בותכש ומכ ,תובס תניחב ,"וילגר" :והזו ,ל"נכ שחנה
ךרבתי םשהש ,ןבלל רמא בקעיש ,םש שורפה אוה ןכ יכ ,יתובסב "ילגרל ךתוא
בקעיש קר .תובס תניחב אוה לגרש אצמנ .ותבסבו ודי לע הכרבה וילא בבסמ היה
,שחנה חצמב ולש תובסה לכ הלות היה תילגו ,ל"נכ ךרבתי םשהב תובסה לכ הלת
:ל"נכ "וילגר לע תששחנ תחצמו" :והזו ,עבטה בויחב וניהד

ותמכח קנויש ,יטרפ שיא ידי~לע וניהד ,לעפב שחנה חצמ תניחב רבגתמםימעפלו
סח ,עבטה יפ לע לכהש ,ותמכחב הארמ אוהו ,עבטה תמכח שרש אוהש ,שחנה חצממ
,השדקבש םכחה ךותב ,עבטה תמכח שרש ,שחנה חצמ תניחב סנכנש שיו .םולשו
קד ןויעב סנכנש דע ,ןויעל ןויעמ ומע סנכל תלחתמ שחנה חצמ לש וז המכחו
ולאכ ,םולשו סח ,םש רפכלו ןוצרה שרשב ,םולשו סח ,םגפ ליטהל הצורש דע ,דאמ
:םולשו סח ,ללכ ןוצר ןיא

םהב ןיאשכ ,רודבש םימי יכיראממ ,רודה ינקזמ ותקיני שחנה חצמה הזש,עדו ח
,(:ב"ל ןישודק) 'המכח הנק הז ןקז' יכ ,ל"נה שחנה חצמ קנוי הזמ ,תומלש
ףיסוהל ,וייח ימימ םוי ול אבו ףסותנש המ לכ ,ןיקזמש המ לכ ,םדאה ךירצו
,וניתובר ורמאש ומכו ,תעדו השדק רוא תופסות ךכ רחא אבש םויו םוי לכב
ןתעד ,ןיניקזמש ןמז לכ םימכח ידימלת ינקז' :(ג קרפ םינק) הכרבל םנורכז
,תעדו השדק וב ףיסוהל ךכ רחא אבש םויו םוי לכב ןיכירצ יכ 'ןהילע תבשיתמ
רתויב ריאיש ךירצ םוי לכש "םוי רואל םיקלא ארקיו" :(א תישארב) בותכש ומכ
.ל"נכ

השדק רוא ןיפיסומ ןיאו םהימי תא םימגופ ,רודבש םימי יכיראמה ,םינקזהשכלבא
םימיה תליפנמ יכ) ,ל"נה עבטה תמכח ,שחנה חצמ קנוי הזמ ,םויו םוי לכב תעדו
קנוי םינקזה ולא לש הזה תעדה םגפמ ,ל"נכ תבשיתמ םתעד ןיא רשא ,םינקזה לש
םירפוכש ,עבטה תמכח תעד ,םולשו סח ,רבגתמו (עבטה תמכח אוהש ,שחנה חצמ
םניאש םימי יכיראמה םינקזהמ םילפונש ,םימיהו תעדה תליפנ ידי~לע ןוצרב
תוניחבה יתש וניה "זגר עבשש םימי רצק" (ד"י בויא) תניחב והזו .ל"נכ יוארכ
תעדו השדק ןיפיסומ ןיאש ,יוארכ םניאש םינקזה תניחב הז 'םימי רצק' .ל"נה
םהימי תא םימגופ םינקזהשכו ,ל"נכ םימי תוכיראהו הנקזה רקע והזש ,םוי לכב
קנוי הזמו ,"םימי רצק" תניחב הז ,ל"נכ תעדו השדקב םהימי תא ןיכיראמ ןיאו
.ל"נכ ןוצרה ךפה "זגר עבשש" :והזו ,ןוצרה חצמ ךפה אוהש ,שחנה חצמ

הז~ידי~לע ,ל"נכ 'וכו 'המכח הנק הז ןקז' :תניחב ,יוארכ םינקזהשכלבא
ןקז ידי לעש "םינפ אוששנו ןקז" :(ט היעשי) תניחבב ,ןוצרה תולגתה רבגתמ
תניחב אוה םינפ תאיששנ יכ ,םינפ אוששנ תניחב אוהש ,ןוצרה רבגתמ השדקבש
םא אששנ ינא טפשוהי ינפ ילול" :(ד ב~םיכלמ) םרוהיל עשילא רמאש ומכ ,ןוצר
ידי~לע קר ,םרוהיל ןוצר םוש ול היה אל עשילאש "AE@ארא םאו ךילא טיבא
אוה םינפ תואיששנש אצמנ .וילא הצרתנ הז~ידי~לע ,טפשוהי לש םינפ תאיששנ
:ל"נכ םינפ אוששנו ןקז תניחב הזו ,ןוצר תניחב

לש תעדהו םימיה תליפנ םגפ ןילעמו ןינקתמ הקדצה ידי לעש ,הזל ליעומהקדצו ט
תניחבב ,ל"נכ שחנה חצמ תקיני הזמש ,יוארכ םניאש ,םימי יכיראמ םינקזה
הקדצה חכש "ונאצמת םימיה ברב יכ ,םימה ינפ לע ךמחל חלש" :(א"י תלהק)
ןינקתמו ןילעמ הקדצה ידי~לע יכ ,םימי יכיראמב וניהד ,םימיה ברב ןיאצומ
בותכהו ,הקדצ ןתתש וניה ,"םימה ינפ לע ךמחל חלש" :והזו .ל"נכ םהלש םגפה
,םימיה ברב ונאצמתו חיורת הקדצל תרזפש ,ךנוממ דיספמ התאש דספההש ,ךחיטבמ
יכיראמה לש תעדה תליפנ םגפ ןילעמ הקדצה ידי~לע יכ ,ל"נכ םימי יכיראמב
חצמ לש תויחהו הקיניה לכ ןיאיצומו ,ל"נכ שחנה חצמ תקיני אוה הזמש ,םימי
איה הקדצה תדובע רקע יכ .ןוצרה חצמ תניחב רבגתמו ,עבטה תמכח ,שחנה
רבשל הלחתהב םיכירצש המ וניהד ,ל"נכ 'וכו יתיוצ םיברעה תאו :תניחבב
אבא הבו הנמ יכ' ,ןוצרה תניחב רבגתמ ומצעב הזמו ,תונמחרל וכפהל תוירזכאה
ועבטבש תוירזכא ךפהמו רבגתמש רחאמ ,(ט"ל ןירדהנס) 'אגרנ הב ליזיל
.ןוצרל זגרה ךפהתנ הז~ידי~לע ,תונמחרל

לוק םילפונו םיענכנ יזא ,ןוצרה חצמ תניחב הלגתנו שחנה חצמ ענכנשכיזאו
יזאו .ל"נכ ןוצרה תולגתה אוהש ,בוט םוי לש האירקה לוק עמשנו ,תוער תויחה
.ל"נכ דסחה לבקל ןילוכי האריה ידי~לעו .ל"נכ הארי הששענ ,ןוצרה הלגתנשכ
:םיקתנ יזא יכ ,ל"נכ הכאלמו קסע םוש תוששעל ןיכירצ ןיא יזא ,דסחה עפוששכו
הז לכו .ל"נכ ,'וכו "וארקת 'ה ינהכ םתאו 'וכו םכנאצ וערו םירז ודמעו"
:דאמ לודג הקדצה תלעותש אצמנ .ל"נכ הקדצה ידי~לע הששענ

ןכ~לע יכ ,ידימ יתחנמ תחקלו" :רמא ,וששעב ןוצר תוששעל בקעי הצרשכןכ~לעו י
ןינתונש המ םג יכ .(ג"ל תישארב) "ינצרתו םיהלא ינפ תארכ ךינפ יתיאר
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הקדצ תניחב ןכ~םג אוה ,ם"וכעל
רמאש והזו .ל"נכ ןוצר הששענ הקדצ ידי~לעו ,'הקדצ ךישגונו' :(ט ארתב~אבב)
החנמ ישיגמ" :(ג יכאלמ) תניחב ,הקדצ וניה ,"ידימ יתחנמ תחקלו" :ול
ינפ תואר ומכ וניה ,"םיקלא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ~לע יכ" ."הקדצב
ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש" :(ז"ט םירבד) תניחב אוהש ,םיקלא
ידי~לע ןוצרה תולגתה רקעו) ,ןוצרה הלגתנ םדי לעש ,םיבוט םימי וניהד ,"'ה
ידי~לע ןוצר ולצא הששענ היהי ןכ~ומכ ,(ל"נכ הקדצה ידי~לע אוה םיבוט םימי
איה וששעל ןתנש הקדצהו החנמהש רחאמ יכ) .ל"נכ 'ינצרתו' :והזו ,הקדצה
ןוצרה הלגתנ הז~ידי~לעש אצמנ ,"הקדצ ךישגונו" :תניחב ,שממ הקדצ תניחב
הששענו הטמל ןוצרה לשלתשנ םשמו ,ל"נכ הקדצ ידי~לע הלגתנ אוהש ,ןוילעה
:(וששעב םג ןוצר

תוארהל הצור היה תילג יכ ,(ז"י א~לאומש) תילגו דוד תמחלמ תניחבהזו אי
תששחנ תחצמו" :תניחבב ,שחנה חצממ קנוי היה יכ ,עבטה יפ לע לכהש ,ותמכחב
ןכ לעו .ל"נכ שחנה חצמ תניחב אוהש ,עבטה בויחב תובסה לכ הלתש ,"וילגר לע
תכרעמ ידי~לע לכהש ,תוארהל הצור היה יכ ,(םש) "םייח םיקלא תוכרעמ ףרח"
:םולשו סח ,עבטה בויח יפכ םימשה

יראה אבו :וזכ הששעמ ול היה רבכש ,רמאו ודגנכ דמעו ,(ב) ליח שיא היהדודו
אששנו .ל"נכ עבטה ימכח םהש ,םיפרוטו םיסרודה ל"נה תוער תויח וניהד בודהו
רפכש וניהד ,רומגה רדעהמ תאז קלסו אששנש ,רומגה רדעהמ וניה רדעהמ הז
בויח יפ לע לכהש קר ,רומגה רדעה רחא ונוצרב לכה ארב ךרבתי םשהש ,הזב
יתענכהו וילע רבגתמ יתייהש וניה ויתכהו וירחא יתאציו .םולשו סח ,עבטה
ונקזב יתקזחהו .ידגנכ דוע רבגתה ךכ רחאש וניה ילע םקיו .ותוא יתלפשהו
םניאש רודה ינקזמ קנויש ,שחנה חצמ ידי~לע ותקיניו וחכ לכש ,יתנבהש וניה
ינקזב ותקיני שרשב םש יתספתו יתקזחהש ,ונקזב יתקזחה ןכ לעו ,ל"נכ יוארכ
ידי~לע ,תוער תויח ,עבטה ימכח תא יתלפשהו יתענכהש ויתימהו ויתכהו .רודה
אוה יכ םהמ דחאכ יתשלפה היהו :ןכ לעו .ל"נכ םתקיני שרשב ,ונקזב יתקזחהש
,ל"נכ 'וכו "תששחנ תחצמו" :תניחב ,שחנה חצממ וחכ לכש ,שממ וז הניחב ןכ םג
ןבאה עבטתו :(םש) בותכש הזו .וליפהלו ועינכהל לכואו ,םתומכ אוה םג ןכ לעו
המלש ןבא" :(א"י ילשמ) תניחב ידי~לע ועינכהש ,שחנה חצמב וניה וחצמב
תאו" :םשל ותכלב דוד תא ישי ריהזהש תניחב הזו .ל"נכ ןוצר תניחב "ונוצר
,ברוע תניחבב הקדצה תדובע רקע יכ .הקדצ תניחב ברוע תניחב הז "חקת םתברע
תויחה איצומ אוה הקדצה ידי~לע יכ ,ל"נכ 'וכו "יתיוצ םיברעה תאו" :תניחב
:ל"נכ רודה ינקזמ קנויש ,שחנה חצמ לש

Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts