אנינת ן"רהומ יטוקל;;;;

א

:(א"פ םילהת) ונגח םויל אסכב רפוש שדחב ועקת

ףוסהו תילכתה הזו ,(א) םיכאלמה לע הלשממ ול היהיש ,ארבנ ילארששיה שיאיכ א
:('ב קרפ תבש ימלשורי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,לארששי לש
בקעיל רמאי תעכ" :רמאנש ,'תרשה יכאלממ םינפל ןתצחמ היהיש ,םיקידצ ןידיתע'
לעפ המ עדיל וצרישכ ,לארששימ לאשל וכרטצי םיכאלמהש ,"לא לעפ המ לארששילו
ךא ,םיכאלמ לע הלשממ ול היהיש ,תילכתה הזל אוביש ,תוארל דחא לכ ךירצו .לא
וב ואנקי אלש ,וז הלשממב דמעל חכ ול היהיש ,תוארלו דאמ ומצע רמשל ךירצ
,הזכ םדאב דאמ םיאנקתמ םיכאלמה יכ ,(ב) םולשו סח ,ותוא וליפיו תרשה יכאלמ
(:וט הגיגח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש וניצמש ומכ ,םהילע הלשממ ול שיש
:ופחדל תרשה~יכאלמ ושקבש ,םילודג המכ לע

הזו .םהמ לוצנ תורשקתהה ידי~לעו לארששי תומשנ םע ומצע רשקל הז לעהצעהו ב
,תומשנה ישרשב ומצע זחאל ךירצש ,"אסכ ינפ זחאמ" :(ו"כ בויא) תניחב
הזו .(ג) "יח לכ םא" :('ג תישארב) תניחב איהש ,דובכה אסכ תחתמ תובוצחה
,םורמל הששמ הלעש העשב :(:חפ תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ תניחב
רשא :ורמא .אב הרות לבקל :םהל רמא ,וניניב השא דוליל המ :תרשה יכאלמ ורמא
:רמא .הבושת םהל רזחה :הששמל אוה~ךורב~שודקה רמא .'וכו םימשה לע ךדוה הנת
וניה ;'וכו ידובכ אסכב זחא :ול רמא .םהיפ לבהב ינופרששי אלש ,אריתמ ינא
,דובכה אסכ תניחב םהש ,תומשנה ישרשב רשקתהלו זחאל הצע ךרבתי םשה ול ןתנש
.ל"נכ םיכאלמה תאנק ןמ לוצנ היהי הז~ידי~לעש ,ל"נכ ,יח לכ םא

ןביו .'וכו םדאה ןמ חקל רשא עלצה תא~םיקלא 'ה ןביו :(ב תישארב) תניחבהזו
ומכ ,הלשממ תניחב אוהש ;(ב"כ היעשי) ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו :תובת~ישאר
וניה ,'םיק רתאב שמשמ ןמיהמ לכרמא הנינמאו' :קוספה הז לע ןתנוי םגרתש
הוח תניחב איהש ,עלצה תניחב והזו .ל"נכ םויק הל היהיש ,ל"נה הלשממ תניחב
דמעל חכ שי הז~ידי~לעש ,ל"נכ תומשנה ישרש ,דובכה אסכ תניחב ,יח לכ םא
בותכש ומכ ,ןוילעה םדאה וניה ,םדאה ןמ חקל רשא :והזו .ל"נכ וז הלשממב
לא וניה ,םדאה לא האיביו .'וכו "םדא הארמכ תומד אסכה לעו" :(א לאקזחי)
.ל"נכ וז הלשממב דמעל ןותחתה םדאל חכ שי הז~ידי~לעש ,ןותחתה םדאה

אנאו ,שא תנאו ארששב אנא' :(א"פ ןישודק) ךאלמה לא אדיסח םרמע בר רמאשוהזו
ישרש תניחב וניהד ,(ד) דחא סרכב אובר םישש :תובת~ישאר ארששב .'ךנמ אנפידע
אנא' :תניחב ,םיכאלמה לע הלשממ ול היהיש ,חכ ול שי הז~ידי~לעש ,תומשנה
:ל"נכ 'ךנמ אנפידע

רוקמו תומשנה לכ רוקמ עדיל ךירצ לארששי לש תומשנה ישרשל ומצערשקלו ג
יכ .רודה ימסרפמ לכ עדיל רקעהו ,תויח תלבקמ המשנו המשנ לכ ןכיהמ ,םתויח
ומצע רשקל ךירצ ,המשנו המשנ לכ םע תויטרפב ומצע רשקלו עדיל לוכי וניא םא
גיהנמו םסרפמ לכ יכ ,םתחת םיקלחנ תומשנה יכ ,רודה יגיהנמו ימסרפמ לכ םע
,םימסרפמה םע ומצע רשקמשכו ,וקלחל םיכישה ,תויטרפ תומשנ המכ ול שי רודה
יכ .םימסרפמה תא ריכהלו עדיל ךירצ ךא .לארששי תומשנ יטרפ לכ םע רשקמ אוה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תוזע ידי~לע קר םהו רקשב םהש םימסרפמ המכ שי
:'אגת אלב אתוכלמ תוזע' :(.הק ןירדהנס) הכרבל

אוהש ,םילשורי ןינב ידי~לע אוה ,תוזע ידי~לע והזיא ,םימסרפמה תאריכהלו ד
ןיעו ,ו"נ תשרפ אריו הבר~שרדמ) םלש הארי תניחב םילשורי יכ ,(ה) בלה תניחב
האריה תומלש וניה ,("םילשוריכ הואנ" :קוספ לע 'ב השרפ רבדמב הבר שרדמ
רוסמה רבד' :(בל ןישודק) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,בלב היולתה
:'תאריו וב רמאנ בלל

האריה ןידיספמש וניה ,בלה וניהד ,םילשורי יבירחמ םהש ,תודמ שלש שיךא
יכ ,'לגשמ תואת'ו 'הליכא תואת'ו 'ןוממ תואת' :םה תודמה שלשהו .בלב היולתה
.בלבש האריה םידיספמ םה ןכ לעו ,בלב םה ולא תודמ שלש

בצע ףסוי אלו ,רישעת איה 'ה תכרב" :(י ילשמ) תניחבב ,בלב ושרש 'ןוממ'
;"ובל לא בצעתיו" :(ו תישארב) תניחב ;"המע

."דעסי שונא בבל םחלו" :(ד"ק םילהת) תניחב,'הליכא'

.בלה ללחבש םדהמ אבה ,תומימחה ידי~לע הואתה רקע יכ ,בלב ןכ םג'לגשמ תואת'
:םילשורי תוניחב אוהש בלבש האריה ןידיספמ םה ןכ~לע ,בלב םהש תמחמו

,ךששח תניחב הז 'הליל' .'וכו 'הלילה יוה תורמשמ שלש' :('ג תוכרב)שורפ הזו
:והזו .ל"נה תודמ שלש תניחב וניה ,תורמשמ שלש תניחב םהו ,תועינמ וניה
:(ט"מ תישארב) תניחב ,'ןוממ תואת' תניחב ,'רעונ רומח הנושאר הרמשמ'
הז .'םיקעוצ םיבלכ הינש' .'ןיסכנב ריתע' :ומוגרתו "םרג רמח רכשששי"
ועדי אל שפנ יזע םיבלכהו" :(ו"נ היעשי) בותכש ומכ ,'הליכא תואת' תניחב
תניחב הז 'הלעב םע תרפסמ השאו ,ומא ידשמ קנוי קונית תישילש' ."העבשש
,'וכו תרבדמ הואר :(.גי תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'לגשמ'
בלחמ קנוי קוניתה םא :הקיניה יפל וז הואת יכ 'ומא ידשמ קנוי קונית' והזו
,(:ו תורוכב) 'בלח הששענו רכענ םד' יכ ,וז הואת וב רבגתמ יזא ,הפוצח השא
ול דלונו ,הימד תריכעמ הששענה בלח קוניתהל קיזמ יזא ,הפוצח איהשכ ןכ~לעו
יזא ,הרשכ השא בלח קנוישכ ,ךפהל ןכו .וז הואת תורבגתה אוהש ,ובלב תומימח
.ומש ךרבתי ארובה תווצמל חרכמה טעמ קר ,תומימח ול ןיאו ,וברקב ללח ובל
ותואל יואר דוד היה אל :(:ד הרז הדובע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו
ישאר יברקב ללח יבל יכ ."יברקב ללח יבלו" :(ט"ק םילהת) רמאנש ,הששעמ
,וז הואת וב רבגתמ ןיאו ,וברקב ללח ובל הרשכ בלח ידי לעש וניה ,בלח תובת
השא בלח ךפהלו .הששעמ ותואל יואר היה אל ,וז הניחבב היהש ,דוד ןכ~לעו
תובת ישאר (ט"ל םילהת) יברקב יבל םח :תניחב ,הברה תומימח דילומ הפוצח
.ל"נכו בלח

בשוי רמשמו רמשמ לכ לעו' :(תוכרבב םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשוהזו
אל ימ גאש הירא" :תניחב ,האריה דספה לע וניה ;'יראכ גאושו אוה~ךורב~שודקה
ןינב ןידיספמ םה ,תורמשמ שלש תניחב םהש ל"נה תודמ שלש יכ ('ג סומע) "אריי
:ל"נכ בלב היולתה האריה תומלש וניה ,םילשורי

,בלה לא תעדה ךישמהל ןיכירצש ,תעדה ידי~לע אוה ולא תודמ שלשןקתלו ה
לא תעדה ךישמהל ךירצש ,"ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :('ד םירבד) תניחבב
תלת ,ןיחמ תלת תניחב אוה תעדה יכ .ל"נה תודמ שלש ןקתתנ הז~ידי~לעו ,בלה
,ןיחמה תושדחתה תניחב אוה לגר לכ יכ .םילגר שלש תניחב םהו ,אתלגלגד יללח
הדמ ןקתתנ םילגר שלשמ לגר לכב וניה ,ולא תודמ שלש ןקתל שדח לכשש ךשמנש
שלשה לבקלו בוט םוי דובכב דאמ רהזל ןיכירצ ןכ~לע .ל"נה תודמ שלשמ תחא
.יוארכ םילגר

יכ ,ל"נה תודמ שלשה ןקתל ןיכוז הז~ידי~לע ,םילגר שלשה תוצמ ידי~לעיכ
יניעב םעה ןח תא ןתנ 'הו" :(ב"י תומש) בותכש ומכ ,'ןוממ תואת ןקתתנ חספב'
ןקתתנ זא יכ ,ללכ וצר אל םה יכ ,('ט תוכרב) 'םחרכ לעב' "םוליאשיו םירצמ
'בלח הששענו רכענ םד' :תניחבב ,'לגשמ תואת ןקתתנ תועובשב' .ןוממ תואת
,(ג"כ תומש) "ףיסאה גח" ארקנ תוכס יכ ,'הליכא תואת ןקתתנ תוכסב' .(ו)
שיש ימ המוד וניא' יכ ,הליכא תואת ןוקת תניחב והזו ,לכאמ ינימ לכ ףסואש
:(ז"ט רבדמב) תניחב והזו .(:ד"ע אמוי) 'וכו 'ול ןיאש ימל ולסב תפ ול
דחאו דחא לכש ,ל"נה תודמ שלש תניחב הז 'םש ישנא' ."םש ישנא דעומ יאורק"
ימש תא ריכזא רשא םוקמ לכב" :(כ תומש) בותכש ומכ 'ןוממ' .םש תניחב ארקנ
'הליכא' .ל"נכ ,'וכו "רישעת איה 'ה תכרב" :תניחב ,"ךיתכרבו ךילא אובא
יכ" :('ב רתסא) תניחב 'לגשמ' ."םחל תיבב םש ארקו" :('ד תור) בותכש ומכ
תניחבב ,םש תניחב ןכ םג איה בלבש האריה םגו ."םשב הארקנו ךלמה הב ץפח םא
,"םש ישנא דעומ יאורק" :תניחב והזו ."דבכנה םשה תא האריל" :(ח"כ םירבד)
,ל"נה תודמ שלשה תא ןקתל ,םילגר שלשה וניהד ,תודעומה תא תורקל ןיכירצש
:ל"נכ 'םש ישנא' תניחב םהש

ארבנ הז~ידי~לע ,בלבש האריה תומלש ןוקת וניהד ,םילשורי ןינבידי~לעו ו
תניחבב ,םיבורכ תניחבמ האב האובנה יכ .האובנה ילכל האובנ עיפשמש ,ךאלמ
(ז) ירטוז יפנא םה םיבורכו "םיברכה ינש ןיבמ לוקה תא עמשיו" :('ז רבדמב)
ךאלמה" :(ח"מ תישארב) תניחבב ,ךאלמה ןמ םיעפשנ םהו ,(:חי תישארב רהז)
.(ח) םיבורכ תניחב ,ירטוז יפנא םהש ;"םירענה תא ךרבי ער לכמ יתא~לאוגה
רוסחמ ןיא יכ תובת~ישאר - ךאלמ תויתוא הז יכ ,הארימ ושרש ךאלמה הזו
,תואבנתהל ןילוכי םינטק וליפאו ,האובנ תכשמנ יזאו ,(ד"ל םילהת) ויאריל
:"םכיתונבו םכינב ואבנו" :('ג לאוי) תניחבב

,תונמתהל תוקקותשה ול שי ,האריל הכוזה הז יכ ,תונמתהמ דאמ רהזל ךירצךא ז
וירבדש תמחמו ,(:ו תוכרב) 'ןיעמשנ וירבד ,םימש תארי וב שיש ימ' יכ
תונמתהה יכ ,תונמתהמ דאמ ומצע רמשל ךירצ לבא ,תונמתהל קקותשמ אוה ,ןיעמשנ
רמאש הזו .האריה ידי~לע הששענה ,ל"נה ךאלמה תוניחב ,האובנה תעפשה דיספמ
ינודא" :(א"י רבדמב) "הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא" :ול רמאשכ ,הששמל עשוהי
םהו רובצ יכרצ םהילע לטה' :(ז"י ןירדהנסב אוהו) י"שר שרפ ."םאלכ הששמ
יכ ,ל"נכ האובנה דיספמו הלכמ ,תונמתה וניה ,'רובצ יכרצ' יכ .'וכו 'םילכ
:ם"אלכ ך"אלמ תויתואמ הששענ

תעפשה תניחב שיש קר ,אבנתיש ימ ןיאש יפ לע ףא האובנה תעפשהידי~לעו ח
,דאמ ההובג איה הלפתה יכ ,הלפתה תידפנו תלאגנ הז~ידי~לע ,םלועב האובנה
רמאמכ ,םהילעמ הלפתה רטפל םיצפח ,ללפתהל םידמועשכו .הב ןילזלזמ םדא ינבו
םירבד ולא' "םדא ינבל תלז םרכ" :(:ו תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תלאגנ האובנה ידי~לעו 'וכו 'םהב ןילזלזמ םדא ינבו ,םלוע לש ומורב ןידמועה
ידי~לעש ."ךדעב ללפתיו אוה איבנ יכ" :(כ תישארב) תניחבב ,תולגה ןמ הלפתה
,"םיתפשש בינ ארוב" :(ז"נ היעשי) תניחב איה הלפתה יכ ,תומלשב הלפתה האובנ
:האובנ תניחב

.תואופרל ןיכירצ ןיא יכ ,ייריטקאדה לכ לפונ יזא ,הלפתה תידפנותלאגנשכו ט
לזמו בכוכמ חכ לבקמ בששעו בששע לכו ,םיבששע ידי~לע םה תואופרה לכ יכ
:(י השרפ ,תישארב ,הבר שרדמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ול דחימה
.'לדג :ול רמואו ותוא הכמש ,לזמו בכוכ ול ןיאש ,בששעו בששע לכ ךל ןיא'
דע ,ונממ ןוילעהמ ןוילעהו ,ונממ הלעמלש םיבכוכמ חכ לבקמ לזמו בכוכ לכו
:(:ט"ע ,ד"מ ןוקת ,רהז ינוקתב) ורמאש ומכ ,םינוילעה םירשהמ חכ םילבקמש
"הבג לעמ הבג יכ" ,'וכו 'אשמש ןמ יול ארהס ,אד ןמ אד ןיול איבכוכ לכ'
ןיוולו םילבקמש דע ,הזמ הזו הזמ הז םיוול תניחב םלכ םהו ,('ה תלהק) 'וכו
םלכש דע ,הובג לעמ הובג ,םהמ םינוילעהמ םילבקמ םירשהו ,םינוילעה םירשהמ
םימש 'ה רבדב" :(ג"ל םילהת) בותכש ומכ ,'ה רבד אוהש ,לכה שרשמ םילבקמ
תאופרל ןיכירצ ןיא ,הלפתל ןיכוזשכ ןכ~לעו ."םאבצ לכ ויפ חורבו וששענ
.לכה שרש אוהש ,'ה רבד תניחב איה הלפתה יכ ,םיבששעה

לידבמה ,עיקר אוה ףלאה יכ וששענ םימש יי רבדב :תובת ישאר ,איבנ תניחבהזו
איהש ,הלפתל ןיכוז האובנ ידי~לע יכ *.('מ ןוקתו 'ה ןוקת) םימל םימ ןיב
טלמיו םאפריו ורבד חלשי" (:ז"ק םילהת) תניחב הזו .ל"נכ 'ה רבד תניחב
רבד ידי~לע קר תואופרה לכ ןילבקמש וניה ,'םאפריו ורבד חלשי' ."םתותיחשמ
תוחנמ) תניחבב ,םיבששע וניה ,'םתותיחשמ טלמיו' :יזא .הלפת וניהד ,'ה
:ל"נכ םיבששעה תאופרל ןיכירצ ןיא יכ ,'תחשל רצוקה' :(א"ע

:ל"נכ 'וכו עיקר איה 'אה יכ ,איבנ תבתבש 'אה םוקמב איה םימש תבת ןכ~לעו ,שורפ*

הלחמ יתריסהו ,ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו ,םכיקלא 'ה תא םתדבעו" :תניחבוהזו
:יזא .(:בצ אמק~אבב) 'הלפת וז הדובע' "'ה תא םתדבעו" .(ג"כ תומש) "ךברקמ
ידי~לע האופר ךל היהיש וניה ;'וכו "הלחמ יתריסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו"
היהיו ,הלפת תניחב 'ה רבד וניהד ,לכה שרש ןמ וכרבתיש ידי~לע ,םימו םחל
חכ ול שי בששעה הזש תוחכה תוקלחתה יכ .םיבששע ומכ תואפרל חכ םימו םחלל
קר אוה םתוחכ יקולח לכ הזב אצויכו ,ינולפ תאלוח הזו ינולפ תאלוח תואפרל
םימו םחל ןיב קולח ןיאו ,דחא לכה 'ה רבד וניהד ,לכה שרשב הלעמל לבא ,הטמל
ךישמהל ןילוכי ,הלפת תניחב 'ה רבד וניהד ,שרשהב ןיזחואשכו ,םיבששע ןיבו
:תניחב ,םימו םחל ידי~לע האופר ול היהיו ,םימו םחל ךותל האופרה תוחכ
:ל"נכ 'וכו "הלחמ יתריסהו 'וכו ךמחל תא ךרבו"

לא' .א :וניה ,תודמ שלש םהו ,הלפתה תודובע ןידיספמ םהש תודובע שלש שיךא י
וליפאו הרז הדובע .ב םדא םוש תוזבל אלש ('ד קרפ תובא) 'םדא לכל זב יהת
תרימש .ג הרז הדובע תניחב ןכ םג אוה תומלשב הנומאה ןיאש ,הנומאה לוקלק
.יוארכ תירבה רמוש ןיאש ימ וניה תירבה

.הלפתה תדובע ןידיספמו ,ארחא ארטסד תודובע תניחב םה ולא תודמ שלש לכיכ
אלו ותוא וזבש לע ,ףסוי יחאב וניצמש ומכ ,הדובע תניחב אוה םישנא יוזב
ךל וננה" :ול ורמאו תודבע תניחבל ולפנ הז~ידי~לע ,ךלמ היהי אוהש ונימאה
רשא ךיקלא 'ה יכנא" :(כ תומש) בותכש ומכ הרז הדובע .(נ תישארב) "םידבעל
,הרז הדובעו םילולג האלמ םירצמ ץרא יכ ,"םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה
םגופש ימ תירבה תרימש .(ט) ל"נה תודבע תניחב ,םידבע תיב םיארקנ ןכ לעו
רורא" :('ט תישארב) וב רמאנש ,םח תניחבב ,תודבע תניחבב ןכ םג אוה וב
."ויחאל היהי םידבע דבע ,ןענכ

תדובעל ןיכוז זאו ,ל"נה תודמ שלשמ וניהד ,ולא תודובע שלשמ תאצלךירצו
.ל"נכ םימו םחלב ולפא םלועבש רבד לכב תואפרתהל ןילוכי זאו ,הלפתה

,תואפרתהל ןילוכי םלועבש רבד לכב וניה ,ןיאפרתמ לכב :(ה"כ םיחספ) שורפהזו
,ל"נה תודמ שלש וניהד ,םימד תוכיפשו תוירע יולגו הרז הדובעמ ץוח ;יאנתבו
ןיאפרתמ לכב :יזא ,ולא תודמ שלשמ אצוישכ וניה ,ל"נכ תודובע שלש תניחב םהש
תדובעל הכוז זאו ,ל"נה תודובע שלשמ ץוח אוהשכ יכ .ל"נכ םימו םחלב ולפא
:ל"נכ םלועבש רבד לכב תואפרתהל לוכי יזא ,הלפתה

ןיערוזש ומכ ,חמוצ תניחב אוהש תאלוח שי יכ .תואלוחה ןיב קולח שיש,עדו אי
ולא ןיפסותנו ,ןידיג ןיששענו תינונמש ונממ אצויו ,בקרנ אוהו ץראב ןיערג
םיפנע דוע םיפנע ולאמו ,םיפנע ומכ אצוי ונממו ,שרשה הששענש דע ,ולא לע
.ירפה חמוצש דע ,םירחא

ויבאמ הדלותב םדאב אוהש תאלוח שיו .םינש המכ םדאב לדגש תאלוח שיןכ~ומכ
תאלוחה יזא תאלוחה לודגו תחימצ תעשבו ,ותונקז תעל אלא הלגתנ וניאו ,ומאו
םידלונש םישוחמ שיש קר ,ונממ עדוי םדא םוש ןיאו ,יח לכ ןיעמ םלענו רתסנ
.תאלוחה לע םינמיס םהש ,תאלוחה לודג תעב ,זא םדאב

ידי~לע תואפרתהל לכויש ,תאלוח שיש םיקולח ןכ םג שי םיבששעה תאופרבןכו
המכ ביכרהל ,םיבכרמ ותאופרל ןיכירצש ,הזמ לודג תאלוח שיו ,דחא בששע
,ותואפרל םיקחרממ תואופר ןיכירצש שיו ,האופרל םיבששע

,םיבששעה חכמ לודג תאלוחה חכ יכ ,האופר םוש ול ליעומ ןיאש תאלוחשיו
קר ,לקב ותוא תואפרל ןילוכי ויה ,הלגתנו חמצנש םדק ,תאלוחה תחימצ תלחתבו
.דבל ךרבתי םשה קר ונממ עדוי ןיאו ,לכ יניעמ רתסנו םלענ היה זאש

לכמ האופרה ןילבקמ יזאש ,ל"נכ הלפת תניחב ,'ה רבד תניחבב ןיזחואשכלבא
ןילוכי יזא ,ל"נכ ןיאפרתמ לכב :תניחבב םימו םחלמ ולפא םלועבש םירבדה
ןיאש רחאמ ,םדאה ןיעמ רתסנ אוהש תעב ,תאלוחה תחימצ תעב וליפא תואפרתהל
וניה ,זא םג ןכ~לע .ל"נכ םימו םחל ידי~לע ותאופר קר ,ללכ תואופרל ךירצ
לכואש ,םימו םחל ידי~לע תואפרתהל ןכ םג לכוי ,תאלוחה הלגתנ אל ןידעש תעב
.זא

ינא יכ ךילע םיששא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ" :(ו"ט תומש) תניחבוהזו
יפל לבא (י) ,האופרל ךרצ המ ,םיששי אל םא :םישרפמה לכ ושקהו ."ךאפר 'ה
איבי אלש וניה ,"ךילע םיששא אל 'וכו הלחמה לכ" :שורפ .בטיה בשימ ל"נה
'ה ינא יכ" :הזו .הלחמה תחימצ תעב םדקמ ךתוא אפרי יכ ,ללכ הלחמ ידיל ךתוא
קר ,ונממ עדוי ןיא זאש ,הלחמה תחימצ תעב וניה .אקיד ''ה ינא' "ךאפור
ידיל אובי אלו ,הלפת תניחב ,'ה רבד תניחב ידי~לע ךתוא אפרא זא ,''ה ינא'
.ל"נכ ותחימצ תעב םדקמ אפרתי יכ ,ללכ הלחמ

שלשמ ןיאצויש ידי~לע אוה הלפתה ןוקתו ,ל"נכ הלפתה ןוקתב יולת הזלכו
:ל"נה תודובע

,ויתוצמל תנזאהו ,הששעת ויניעב רשיהו 'וכו עומש םא רמאיו" :תניחבוהזו
ויניעב רשיהו .ל"נה תודובע שלשה ןוקת תניחב הז (םש) "ויקח לכ תרמשו
לע רשי" :(ג"ל בויא) רמאנ םישנא הזבמשכ יכ ,םישנא יוזב ךפה הז הששעת
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'וכו "יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא
(א"כ תישארב) תניחבב ,תירבה ןוקת תניחב הז ויתוצמל תנזאהו .(.ז"פ אמוי)
לכ תרמשו ."םיקלא ותא הוצ רשאכ םימי תנומש ןב ונב קחצי תא םהרבא למיו"
הימרי) םהילע רמאנש ,הנומא םגפ הרז הדובע ךפה ,הנומא ןוקת תניחב הז ויקח
'ה ינא יכ 'וכו יתמש רשא הלחמה לכ" :יזאו ,"אוה לבה םימעה תוקח" :('י
םירבדה לכב 'ה רבד ידי~לע תואפרתהל לוכיו ,תומלשב הלפתה יזא יכ ;"ךאפור
:ל"נכ 'וכו 'ןיאפרתמ לכב' :תניחבב ,ל"נכ תאלוחה הלגתנש םדק ולפא *,םלועבש

ןכ םג יזא ,םדקמ תואפרתהל הכוז ןיאשכ ןוגכ ,הלחמה חמצנו דלונשכ םגו *
תא ךרבו" :תניחבב ,הרומג הלחממ םג 'ה רבד תניחב ידי~לע תואפרתהל לכוי
לכוי 'ה רבד ידי~לע יכ ,הרומג הלחמ וניה ,"ךברקמ הלחמ יתוריסהו 'וכו ךמחל
:ל"נכ םלועבש רבד לכב םלועל תואפרתהל

,וניתובר ורמאו ,(ח"ל היעשי) "יתיששע ךיניעב בוטהו" :היקזח רמאשהזו
,דחא לכהו ,תואופרה רפס זנגו הלפתל הלאג ךמסש ,('י תוכרב) הכרבל םנורכז
הז~ידי~לע ,ל"נכ תולגה ןמ הלפתה תא לאגש וניה ,הלפתל הלאג ךמסש ידי לע יכ
יכ ,ל"נכ תואופרה לכ םילפונ זא ,הלפתה תלאגנשכ יכ .תואופרה רפס זנג
יכ ,םהלש תואופרב ןישיבתמ םירוטקאדה לכ יזאו ,ל"נכ 'ה רבד ידי~לע ןיאפרתנ
תניחב אוהש ,הלפתה ךותל םחכ םירזוח םיבששעה לכ יכ ,האופר םושל חכ ןיא יזא
;הדשה חישש לכו םיבששעה לכ תבוח ןכ יכ .ל"נכ ןוילעה םשרש אוהש ,'ה רבד
םה יזא ,ןוילעה םשרש אוהש ,'ה רבד תניחבב אוה יזאש ,ללפתהל דמוע םדאשכ
,תאלוח הזיא לע ללפתמ םדאשכו .ןוילעה םשרש אוהש ,הלפתה ךותל םחכ ןיריזחמ
םחכ ריזחהל םיביחמ םה ,תאלוחה ותוא תואפרל חכ םהל שיש ,םיבששעה ןתוא יזא
.ל"נכ 'ה רבד תניחב ,םשרש איהש ,הלפתה ךותל

חישש םע התיה ותלפתש "הדשב חוששל קחצי אציו" :(ד"כ תישארב) תניחבהזו
:ל"נכ םשרש איהש ,ותלפת ךותב םתוא ונתנו םחכ ורזח הדשה חישש לכש ,הדשה

.חירו םעט הארמב הזמ הז םיקלחנ םירבדה לכ יכ .חישמ תוצצונתה תניחבהזו בי
.חיר ,םעט ,הארמ :תובת ישאר ,רטמ םשב ארקנ םיחמצה לכ לדגמה רבדה הז ליבשב
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,חירהמ אלא תינהנ המשנה ןיא יכ ,חירה אוה רקעו
הז רמוא יוה ,ףוגה אלו ונממ תינהנ המשנהש רבד והזיא' :(:ג"מ תוכרב) הכרבל
."הי ללהת המשנה לכ" :(נ"ק םילהת) תניחבב ,המשנהמ איה הלפתה רקעו .'חירה
חור" :('ד הכיא) תניחבב ,םטח תניחב אוה חישמ יכ ,תולפתה לכ לבקמ חישמו
איהש הלפתה תקיני יכ ,תולפתה תניחב םהש תוחירה לכ לבקמש "'ה חישמ וניפא
תניחב "ךל םטחא יתלהתו" :(ח"מ היעשי) תניחב הזו .ל"נכ חירהמ איה ,המשנהמ
וניהד ,(אי) הדשה חישמ לבקמו קנוי אוה יכ ,חישמ ארקנ הז ליבשבו .ל"נכ םטח
'וכו "םטחא יתלהתו" :תניחב ,םטח תניחב איהש הלפתה ךותב םיאבש תוחירה לכ
:ל"נכ "'ה חישמ וניפא חור" :תניחבב םתוא לבקמ חישמו

"היאר לכ יניעב ןח תאששנ רתסא יהתו" :תניחבב ,ןח תואיששנ תניחבהזו גי
אוה הלפת לעבה הז יכ .(ג"י הלגמ) ותמאכ ול המדנ דחאו דחא לכש ('ב רתסא)
םילבקמ םלכ םימשה אבצ לכו תוחכה לכש ,ןוילעה שרשה אוהש ,'ה רבד תניחבב
ול המדנ דחאו דחא לכ ,םינוילעה םירשה לכו םימשה אבצ לכ ןכ לעו ,ונממ
ומע קסוע אוהש ול המדנ דחאו דחא לכו ,םהיניעב ןח אששונ אוהש וניה ,ותמאכ
:ונממ םילבקמ םלכ יכ ,דבל

יכ .וינפל לפונ םתוזע יכ ,תוזע ידי~לע םהש םימסרפמה ריכהל לוכייזאו
םינוילעה םירשה לכש ,ןוילעה שרשה אוהש ,'ה רבד תניחב איהש הלפתל הכוזשכ
,ולצא ןיוול תניחב םלכ םה יזא ,ונממ םחכ םילבקמ םלכ םימשה אבצ לכו
דע םיוול תוניחב םה םלכש אצמנ .'וכו אד ןמ אד ןיוול איבכוכ לכ :תניחבב
לכש ,לודגה הולמה אוהש ,הלפת~לעבה תניחב אוהש ,'ה רבד איהש ,ןוילעה שרשה
אבצו" :('ט הימחנ) תניחבב ,ונממ ןיוול תניחב םה םלכ תוחכה לכו םימשה אבצ
תניחב אוהש םשרשל םיענכנו םיוחתשמ םה םימשה אבצ לכש "םיוחתשמ ךל םימשה
תובת ישאר םיוחתשמ ךל םימשה אבצו :הזו .ל"נכ הלפת לעבה תניחב ,'ה רבד
תניחב אוהש ,לודגה הולמה דע הזמ הזו הזמ הז ןיוול תניחב םה םלכ יכ ,הולמ
'ה רבד אוהש ,ןוילעה שרשה תניחבב אוה יכ ,לודגה הולמה אוהש ,הלפת לעבה
.ל"נכ

םינפ זעמ םדא ןיא יכ ,תוזע ידי~לע קר םהש םימסרפמהב ריכהל לוכיןכ לעו
אוהש ,הלפת לעבה ינפל לפונ םתוזע ןכ לעו ,(ג אעיצמ אבב) ובוח~לעב ינפב
תומש) תניחב הזו .ל"נכ ונממ ןיוול תניחב םה םלכ יכ ,ל"נכ לודגה הולמה
אוהש ,ןח תואיששנ תניחב ידי לעש "םשב ךעדאו יניעב ןח תאצמ יכ" :(ג"ל
הז ידי לעש ,ונממ םיוולו םילבקמ םלכש ,'םיוחתשמ ךל םימשה אבצו' :תניחב
:הז~ידי~לע ,ל"נכ 'ותמאכ ול המדנ דחאו דחא לכ' :תניחבב ,םהיניעב ןח אששונ
םסרפמ אוהש ימ יכ ,םשה ילעב םימסרפמה לכ ריכהלו תעדל לכותש 'םשב ךעדאו'
תניחב הז 'םשב ךעדאו' םג .ל"נכ וינפל לפונ אוה ,תוזע ידי~לע םש ול שיו
אוה םימסרפמה ידי~לע יכ "ומש אוה היח שפנ" :(ב תישארב) תניחב ,תושפנה
ישרשל תורשקתה וניהד ,"אסכ ינפ זחאמ" :תניחב הזש ,ל"נכ תושפנה לכ םע רשקמ
:ל"נכ דובכה אסכ תניחב םהש ,תומשנה

שאר תניחב הז ,ורבחב רבדל בשוי םדאשכ יכ .הנשה שאר תוששעל ןילוכייזאו די
,דאמ הזמ רהזל ךירצו .ורבח תא ןדו בשוי אוהש ,אנידד אמוי אוהש ,הנשה
םיקלאל טפשמה יכ" ,ורבח תא טפשל הזל יואר אוה םא בטיה ומצע לע לכתסהלו
,וניתובר ורמאש ומכ ,םדאה תא טפשל יואר ודבל ךרבתי אוה קר יכ ,(בי) "אוה
אוה ימו 'ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא' :(ב קרפ תובא) הכרבל םנורכז
,םלוע לש ומוקמ אוהש ,ךרבתי םשה םא יכ ,ורבח םוקמל עיגהלו עדיל לוכיש
תשרפ (גי) י"שריפב אבוה ,חס תשרפ ,אציו ,הבר~תישארב) ומוקמ םלועה ןיאו
לוכי ךרבתי ודבל אוה ןכ לעו ,ךרבתי ולצא םוקמ ול שי דחאו דחא לכו ,(אשת
תא ןד יוה' :ונב םיקמ אוה יאדובו ,םימחרה לעב ךרבתי אוה יכ ,םדאה תא ןודל
.(א קרפ תובא) 'תוכז ףכל םדאה לכ

יכ ,שדח שארב ,ןידה םוי אוהש ,הנשה שאר ונל עבקש המב ותונמחר ןיאורונאו
ןכ~לע ,ךרבתי ותאמ הרפכ שקבל ונינפ ןימירמ ונייה ךיא יכ ,לודג דסח אוה הז
ךרבתי אוה לוכיבכ זאש ,שדח שארב הנשה שאר ןידה םוי עבקו דסח ונמע הששע
ורמאש ומכ) שדח שארב רמאנה ,'הרפכ ילע ואיבה' :תניחבב ,הרפכ שקבמ ומצעב
ןידה םויב השוב ונל ןיא ןכ לעו ,(ט תועובש (די) הכרבל םנורכז וניתובר
םשהש ידי~לע םג .ל"נכ ,הרפכ זא שקבמ ומצעב ךרבתי אוהש רחאמ ,הרפכ שקבל
הששעש וניה הרפכ ילע ואיבה :רמול ךרטציש הז ידיל אב לוכיבכ ומצעב ךרבתי
אובל השוב ונל ןיא ןכ~לע 'וכו ילע ואיבה :רמולו וילע טרחתהל ךרצהש רבד
רבד הששע ךרבתי אוה םג יכ ,םהילע טרחתהלו הרפכ םהילע שקבל וניאטחב וינפל
אוה ןכ~לע ,ולש תונמחר לדג ןיאור ונאש ,אצמנ .ל"נכ וילע טרחתהל ךרצהש
יכ ,דחאו דחא לכ םוקמ עדוי ךרבתי אוה יכ ,םלועה תא ןודל יואר ךרבתי ודבל
.ל"נכ ומוקמ םלועה ןיאו ,םלוע לש ומוקמ אוה יכ ,ךרבתי ולצא םה תומוקמה לכ

,שדקמה תיבב ןוגכ ,הניכשה תארשה םהב היהש תומוקמ םיאצומ ונאש יפ לע ףאיכ
המלש רמאש ומכ ,םולשו סח ,ךרבתי ותוקלא םש םצמצתנש ,םולשו סח ,הנוכה ןיא
קר 'וכו "הזה תיבה יכ ףא ,ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה" :(ח א~םיכלמ)
ארויצו תישארבד אדבעד ארויצ היה שדקמה~תיבב יכ ,םיאנ םירבד םש היהש תמחמ
אוה לבא ,ךרבתי ותשדק םשל ךישמה ןכ~לע ,(םינוקתה תמדקהב ןיע) ןדע ןגד
לוכי ךרבתי אוה ןכ לעו ,םלוע לש ומוקמ אוה קר ,ומוקמ םלועה ןיא ךרבתי
עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא' :םיקמ אוה יכ ,ןידה םוי אוהש ,הנשה שאר תוששעל
.ל"נכ םלוע לש ומוקמ אוה יכ ,'ומוקמל

ךרבתי םשהש וניה "םימי ךראל 'ה ,שדק הואנ ךתיבל" :(ג"צ םילהת) תניחבהזו
ומצעב ךרבתי אוה לבא ,םיאנ םירבד םש ויהש תמחמ שדקמה תיבל ותשדק קר ךישמה
וניה ,"םימי ךראל 'ה" :ןכ לעו םלוע לש ומוקמ אוה קר ,ומוקמ םלועה ןיא
'ד הציב ןיע) ל"נכ אתכירא אמוי אוהש ,הנשה שאר תוששעל לוכי ךרבתי אוהש
,דובכה אסכ תניחבב זחואש ימו .(ג"צש ןמיס םייח~חרא ךורע~ןחלשבו 'ו ףדו
:(ב א~לאומש) תניחבב ,םלוע לש ומוקמ תניחב ןכ םג אוה ,תומשנה ישרש תניחבב
ידי~לע וניהד ."לבת םהילע תשיו ץרא יקוצמ 'הל יכ ,םליחני דובכ אסכו"
:תניחב ,םלוע לש ומוקמ אוה הז~ידי~לע ,תומשנה ישרש ,דובכה אסכ תניחב
:ל"נכ הנשה שאר תוששעל לוכי אוה ןכ לעו 'לבת םהילע תשיו'

ויתעקתו" :תניחב ,ל"נה הלשממה תניחב הז ועקת .רפוש שדחב ועקת :שורפהזו
תניחבב ,םילגר שלשבש ןיחמה תושדחתה תניחב הז שדחב .ל"נכ "ןמאנ םוקמב דתי
שודח ידי~לע םה םילגרהו םידעומה לכש "םידעומל חרי הששע" :(ד"ק םילהת)
.חריה

םינוקת ןיעו אכר זטר ףד סחנפ רהז) ארפושד ארפושמ ןוזנש ,בלה תניחב הזרפוש
ריעב רפוש עקתיה" :(ג סומע) תניחבב ,הארי תניחב אוה רפוש םג .(טמ אכ ןוקת
רפושכ םרה" :(ח"נ היעשי) תניחבב ,האובנ תניחב אוה רפוש םג ."ודרחי אל םעו
"הי יתארק רצמה ןמ" :(ח"יק םילהת) תניחבב ,הלפת תניחב אוה רפוש םג ."ךלוק
ןירזוחש ,הדשה חישש תניחב אוה םג .רפושה בחרמו רפושה רצמ תניחב הזו ,'וכו
,רפוש תניחב הזו ,ל"נכ "הדשב חוששל קחצי אציו" :תניחבב ,הלפתה ךותל םחכ
,הדשב חוששל קחצי אציו :תובת ישאר לבויה ןרקב ךושמב" :(ו עשוהי) תניחבב
יכ ,הנשה שאר וניה "ונגח םויל אסכב" ולא תוניחבה לכ ידי~לעו .ל"נכ
:ל"נכ הנשה שאר תוששעל ןילוכי הז~ידי~לע

ךאלמה תניחב וניהד ,האובנה עיפשמה ךאלמה יכ ,אישק שי ל"נה האובנהןינעב
תניחב אוה ל"נה ךאלמה יכ ,האובנה םוקמ תניחבמ הטמל אוה ,ל"נכ ,'וכו לאוגה
הזב שי ךא .האובנה םשמש ,דוהו חצנמ הטמל תניחבב איהו ,אבומכ ,הניכשה
ןיאו ,האובנ עיפשמ אקיד איה יזא ,םהמ הלעמל הלוע איהשכ וניהד ,וגב םירבד
:הזב קסע התע ונל

ב

תודוהל ולא הכנח ימי תנומש ועבקו' :בותכש ומכ ,האדוה ימי םההכנח ימי א
םלוע עושעש רקע הז יכ ,אבה םלוע עושעש תניחב הז האדוה ימיו .'וכו 'ללהלו
הז~ידי~לעש ,ךרבתי ותוא ריכהלו ךרבתי לודגה ומשל ללהלו תודוהל אבה
,רתויב ךרבתי ותוא ןיריכמו ןיעדויש המ לכ יכ ,ךרבתי וילא~םיבורקו םיכומס
לכ' :תניחבב ,םלכ דיתעל ולטבתי םירבדה לכ ראש יכ ,רתויב וילא~םיכומס
ןיע ,זכ השרפ רומא ,ט השרפ וצ ,הבר שרדמ) 'הדות ןברקמ ץוח ,ןילטב תונברקה
ותוא תעדלו ללהלו תודוהל ,האדוהו הדות תניחב קר ,דיתעל ראשי אלש ,(םש
,"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" :(א"י היעשי) בותכש ומכ ,ךרבתי
:אבה םלוע עושעש לכ הזש

ןיכוזש תוכלהה יכ ,תוכלה תניחב הז ,אבה םלוע עושעש אוהש ,הדותתניחבו ב
הדנ) תניחבב ,אבה םלוע עושעש תניחב הז ,םהב שדחל הכוזש ימ טרפב ,דמלל
שדחתנשכ יכ .'אבה םלועה ןב אוהש ול חטבמ ,םוי לכב תוכלה הנושה לכ' :(גע
.ל"נכ אבה םלוע עושעש רקע אוה תעדהו ,העידיו לכשש שדחתנ ,הכלה

ןישרפמ םהש ,הדות וניהד ,'תודוהל ןיכירצ העברא' :(:דנ תוכרב) תניחבהזו
"'ה ידסח" ."'ה ידסח וננובתיו הלא רמשיו םכח ימ" :םפוסב םיסש ,ז"ק רומזמב
ענומה לכ' :(וצ תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תוכלה תניחב הז
םימכח שומשו "דסח והערמ סמל" :רמאנש ,'דסח ונממ ענומ ולאכ ,ושמשלמ ודימלת
ומכ ,ותומכ הכלהש "דוד ידסח" :(ה"נ היעשי) תניחב םהש ,תוכלה תניחב הז
.'ותומכ הכלהש' "ומע 'הו" :(:גצ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,אבה םלוע עושעש תניחב ,ךרבתי םשהל בורקו ךומסש וניה ,"ומע 'הו" :והזו
:ל"נכ תוכלה תניחב אוהש

יכ ,הרצמ ןיאצוישכ ןיאיבמ הדות יכ ,הכלה םשב הדותה הנכמ הזליבשבו
שיגרמו עדוי בלה יכ ,בלב הרצה רקע יזא ,םולשו סח ,הרצ והזיאל ןילפונשכ
"ןיבמ בלה" יכ "ושפנ תרמ עדוי בל" :(ד"י ילשמ) בותכש ומכ ,רתויב הרצה
לכ םיסנכתמ ,הרצה תעשב ,יזאו .רתויב הרצה שיגרמ אוה ןכ לעו ,(א"ס תוכרב)
םיסנכתמ יזא ,םולשו סח ,םוקמ והזיאב הרצ שישכ ומכ ,בלה לא~םילועו םימדה
לא~םילועו םימדה לכ םיצבקתנ ןכ~ומכ .הצע ונממ לבקל ,םש שיש םכחה לא םלכ
הרצב בלה זאו ,בלה לע םיפטוש םה יזאו .הרצה דגנכ הלובחתו הצע שקבל ,בלה
ףא ,םלכמ רתוי הרצה שיגרמ אוה יכ ,ומצעב גאוד בלהש יד אל יכ ,לודג קחדבו
,םדאל הרצ ,םולשו סח ,שישכ ןכ לעו .דאמ ול ןירצמו וילע ןיפטוש םימדה םג
לעו ,וילעמ םכילשהלו ומצעמ ענענל שקבמ אוה יכ ,תולודג תוקיפדב קפוד בלה
ןיאצוישכ ךכ רחאו ,םולשו סח ,הרצה תעשב תולודג תוקיפדב קפוד אוה ןכ
ןכ לעו .ףוגה יליבש ךותב רדסכ ךליל םימדה תוכולהת ןירזוח יזא ,הרצהמ
תוכולהת םש לע ,הכלה םשב הנכמ איה ,הרצהמ ןיאצוישכ האב איהש ,הדותה
:ל"נכ הרצהמ ןיאצוישכ רדסכ ןיכלוהש ,םימדה

ומכ) 'תוננטצמ היתוכרי דליל תערוכ השאש העשב' יכ .לקנב הדלוה האבהזמו ג
יכ ,הדלוהה הששענ הז~ידי~לעו ,(:אי הטוס ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,ץוחל דלוה תא םיחוד םה יזאו ,םש םוקמה קחדנ יזאו ,הלעמל ןילוע םימדה
תוכולהת תניחב אוהש ,הכלה הדות תניחב הזש ,םמוקמל םימדה םירזוח ךכ~רחאו
יכמת שי יכ ,הדלוה תניחב איה הכלהה םג יכ .ל"נכ רדסכ ךליל םירזוחש ,םימדה
יכ ,םמצעמ םנוממ םירסחמ םה הלחתבו ,הרות ידמולל ןוממ םינתונש ,אתירוא
יכ ,תוננטצמ היתוכרי תניחב הזש ,םלצא רסחנ ,םכח דימלתהל ןוממה םינתונשכ
,םכח~דימלתה ןיקיזחמש םנוממ ידי~לע ,ךכ רחא לבא .(א) 'עמשמ יתרת םימד'
.ןורסחה אלמתנו רזוח דסחה תעפשה ידי~לע יזא ,דסח תניחב םהש תוכלה דלונו

,"המחה רואכ הנבלה רוא היהו" :(ל היעשי) תניחבב ,אבה םלוע עושעש תניחבהזו
תאלמתהל הדיתעו ,תורירקו ןורסח תניחב ,רק העבט הנבלה יכ ,(ב) דיתעל רמאנה
תניחב םהש ,תוכלה תניחב ,הדלוה תניחב הזש ,ןורסחה יולמ תניחב ,המחה רואכ
ץראהו םימשה תודלות הלא" :(ב תישארב) תניחב הזו .ל"נכ אבה םלוע עושעש
ידי~לע הדלוהה יכ ,דסח וניה ,(בי תשרפ הבר~תישארב) ם"הרבאב "םארבהב
הדותל רומזמ" :(ק םילהת) תניחב הזו .ל"נכ דסח תניחב םהש ,תוכלה תניחב
תובת ישאר ץראה לכ ייל ועירה .הדלות תויתוא הדותל ."ץראה לכ ייל ועירה
:ל"נכ הדלוה תניחב םה ,הדות תניחב ,תוכלהה יכ .אבומכ ,הכלה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts