וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז

רפס

ן"רהומ יטוקל

אנינת

רפסב והשעמ רואל אצי רבכ רשא .הנפ ונממ דתי ונממ .אנתקד אוה אנת יאה
יניע ריאהל ודי תינש ףיסוה דוע .הנושאר אצי רשא האמדק "ן"רהומ יטוקל"
ךרכה רמגנ רשא ירחא םיארונו םיאלפנ םישודח תולגל .הנמ ימ תדע לארשי~ינב
רשא ,הנורחא עסונה הזה ארונה ךרכב םיספדנה הלאה םירמאמה המה אלה .ןושארה
וכלי רשא .המימת 'ה תרות .המכח רוקמ עבונ לחנ העושיה יניעממ ונבאש
'ה םוימ והיפמ ושקבי הרותו 'ה רבד תא שקבל וטטושי .המימי םימימ לארשי~ינב
הישות לידגה הצע אילפה .הלגס םעל ובוטמ עיפשיו ךרבי אוה ןיע בוט .המש
אניצוב םסרפמה שודקה ברה ,ונברו ונרומ וננודא דובכ אוה אולה .הלילע ארונ
,ןמחנ יבר ;ברה ונרומ ומש תשדק דובכ ,ןופצהו זונגה רוא אריקיו אבר האלע
,הלאה םירבדה לכ ונילא ארקי ויפמ .הלהת הימוד ול ,הכרבל שודקו קידצ רכז
יכ דע ןורחא רודל תאז בתכת .הלהקה ןמזב וילא לארשי~ינב ופסאי רשא תעב
:הליש אובי

ידי לע סופדל אבוה

בלסרב ידיסח

המדקה

זונגה רוא ,שודקה ונבר יפמ ונעמש רשא ,תורוהט תורמא ,םדא תודלות רפס הז
רואל אצי רבכ רשא ,הכרבל קידצ רכז ,ןמחנ יבר ברה ונרומ ,םלענהו ןופצהו
רשא ,םינורחאה וירבד הלאו ,רבכ ספדנה "ן"רהומ~יטוקל" רפסב םיארונה וירמאמ
ויפמ ונינזאל עמשנ רשא תאו ,ל"נה רפס רמגנ רשא ירחא תולגלו שדחל ףיסוה
ירבד לכ יכ ,תעדל תאזו .הזה רפסב בתכנ ותוקלתסה דע האלהו אוהה םוימ שודקה
םירבד םה םלכ ,רבכ ספדנ רשא ןושארה רפסה ירבד לכ ןכ~ומכו הזה רפסה
ןטושפ יפל םגו ,םתנוכת דע אובל ןיעמה האלי ,םי ינמ םיבחרו םיקמע ,םינוילע
היה רשא ,דאמ דאמ םיקמע םירבד םה יכ ,בתכב םירבדה ןיבהל דאמ השק םירבד לש
רמאמ לכ יכ .םירבד לש ןטושפ יפל ולפא ,םתנוכ ןכת בתכב םראבל ענמנה ןמ
תובר תורתסנ םהב שי ,הכרבל ונורכז ,ונבר ישודחמ ןינעו ןינע לכו רמאמו
,דאמ לודג תויללכ םהו ,דאמ דאמ ןוילעו הובג םוקממ םיחקלנ םה םלכ יכ ,דאמ
דחא רמאמ ,םיארונו םיאלפנ םינינע המכו המכ וב ןיללכנ רמאמו רמאמ לכבו
לכוי תצק העיגיה רחא ןכ~יפ~לע~ףאו ,םינוש םינינע המכלו םימעט המכל קלחתמ
לבא ,רבד ךותמ רבד תצק ןיבהל לכוי םגו םירבד לש ןטושפ תצק ןיבהל ןיעמה
תלדג םצעב רפסלו ךיראהל ונל רשפא יאו ,ונתעדמ והבג םשרשב םירבדה ןכת
רבד לע ליכשמו .וייחב וילע היה רשא תקלחמה לדגמ ,הכרבל קידצ רכז ,ונבר
,הכרבל ונורכז ,ונבר ירבד לע ובלו ויניע םישי רשאכ ,טעמ טעמ וילאמ ןיבי
םא ,הזמ רתיו .ותלדג תראפת רקי תאו ותשדק םור ףקת םצע טעמ ןיביו ליכשי
:םורממ חור ונילע הרעי דע םירבדה םותס .דיתעל ןיחבי _ הכזי

רכז ,ונבר ירבד לא םידרחה ,ונמולש~ישנא לכל עידוהל ךירצ אד ןוגכ םלוא
,וירובח תוארל תולכ םהיניעו ,וירבד עמשל םיקקותשמהו םיפצמה ,הכרבל קידצ
ואצי רשא ,םירמאמה תונוכ רקע ,הכרבל קידצ רכז ,םלענה רוא ונבר ירבד לכש
לכ יכ ,השעמה םא~יכ םהב רקעה אוה שרדמה אל ,שודקה ויפמ הרהטבו השדקב
דאמ דאמ לודג תוררועתהו תוארונ תוצעו תואלפנ תוגהנה םה םלכ םישודקה וירבד
תובהלתהב בלה םיביהלמ ,םידיפלכ םירעוב שא ילחגכ וירבד לכו ,ךרבתי ותדובעל
,ליכשמ לכל הזב ךיראהל ךרצה ןמ ןיאו ,ךרבתי וילא ץרמנ תוקקותשהבו לודג
.ובבל חמשיו ויניע וארי ,תחכונו לכ תא ותעדמ ןיבי יכ ,ותמאל תמאב ץפחה
תולעל הכזנ דע ,םדי תעכ ליכשמה ,אובת הפ דע :רמאו םוסחמ יפל המישא ןכ ללג
:ןמא ,ונימיב הרהמב הנרב ןויצל

יבא ינודא ןב ןתנ 'קה .רידאיו הרות לידגי ,רדסמהו קיתעמה ירבד הכ אלה
'הומ םסרופמה דיסחה ןואגה ברה ןתח .יתבר בארמענמ ו"צי ץריה ילתפנ ר"רהומ
ק"קבו לילגהו ץינימערק ק"קבו דארגיראש ק"קד ד"בא היהש ,ל"צז יבצ דוד
:ו"צי בולהאמ

אביבחד ידיאו ,ותוקלתסה רחא ףכת בולהאמב רבכ ספדנ שודקה רפסה הז הנהו
ןיעמה הארי רשאכ ,תובוט תולעמ המכ תופסותב תינש וספדנ תעכו ,והל ודזא
ויתוחיש ךותמ יתטקלש ,םיאלפנ םירבד המכ רפסה ףוסב ונפסוה םג .ויניעב
ועמשש ,םירחא יפמ יתעמש םתצקו ,ומצעב שודקה ויפמ םבר יתעמשש ,םישודקה
ויתוחישב שיש תוקמעה לדג דאמ תעדוי ישפנ רשאלו .ומצעב שודקה ויפמ
תדובעב תואלפנ תוצע המכו ,םהמ דמלל ןילוכי אתורבג אתכלה המכו ,םישודקה
לע לכתסמו ודקדקב חמ ול שיש ימ ,וירבדמ דמלל ןילוכי ץרא~ךרד תוכלהבו םשה
.םישודקה ויתוחישמ םירבד המכ סיפדהל בוטה ענמא אל :יתרמא ןכ~לע ,תמאה
טקלל יתפסוה תעכו ,רבכ םיספדנה םירפסב ולש תושודק תוחיש המכ וספדנ רבכו
םיארונה םימי יכ ,יאנפה תסיפאו סופדה תואצוה תמחמו ,הנהכ םירבד המכ דוע
תוחישה לכ סיפדהל ענמנה ןמ היה ןכ~לע ,ןיאבו ןישמשממ הבוטל ונילע םיאבה
קוחרמ יכ ,לכה סיפדהל דעומל ןוזח דוע םשה הצרי םאו ,ילצא~םיבותכה תושודקה
רבכו ,הרהטבו השדקב שודקה ויפמ אציש רובדו רובד לכ עיגמ ןכיה דע יל הארנ
התאר ןיע ,ירפ ושע םגו וחילצה רבכ ונספדהש תוחישה ;לאל הלהתש ,יתיאר
ךרדב ךליל ונכזי ךרבתי םשהו .תמאב םיצפחה לכ יניעב דאמ ובטוהו ,םרשאתו
רשא שורד ךרדב ןה ,םינפא המכב ונמע רבדל הברה רשא וירבד לכ תא םיקל תמאה
הברהש תובר תוחיש וא םישנא ןומה ללכ םע החיש ךרדב ןה ,םיברב שרד שורד
ידכ לכל רשאכ לכה _ ונמע לגלג םילוגלג המכב ,ומצע ינפב דחא לכ םע רבדל
תואלמל הכזנש ,אופא ןתי ימ .םימתבו תמאב ודבעל ךרבתי וילא ונבבל תוטהל
:ןוצר יהי ןכ ,ןמא ;תמאב ונוצר

הטמשהבשחש ,דחא היהש ידי~לע קר םשה דבע םהרבאש _ (ג"ל לאקזחי) "םהרבא היה דחא"
'ה ירחאמ םירסש ,םלועה ינב לע ללכ לכתסה אלו ,םלועב ידיחי קר אוהש ותעדב
:והזו ,םלועב דחא אוה ולאכ קר ,םיענומה ראשו ויבא לע אלו ,ותוא םיענומו
םא יכ סנכל ול רשפא יא ,םשה תדובעב סנכל הצורה לכ ןכו ."םהרבא היה דחא"
לכתסי אלו ,םלועב ידיחי ודבל אוה םא יכ םלועב ןיאש בשחיש וז הניחב ידי~לע
וא ,אצויכו וינבו ותשאו ונתוח וא ומאו ויבא ןוגכ ,וענומה םדא םוש לע
.ךרבתי ותדובעמ םיענומו םיתיסמו םיגיעלמה ,םלועה ינב ראשמ שיש תועינמה
_ "םהרבא היה דחא" :תניחבב היהי קר ,ללכ םהילע לכתסיו שוחי אלש ךירצו
:ל"נכ םלועב דיחי אוה ולאכ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts