חער

,םהל שי םינפ הזיא שדקמה תיבה לש םילכה לכ תוארל ןילוכי בוט ףילח לעשעד
,"ךילכ אנ אשש" הפי טחשיו ןיכסה קדביש וששעל קחצי רמאשכ בותכש הזו
,ל"נכ הפיה ןיכסה לע םיארנ םהש ,שדקמה תיב לש םילכ לע זמר ,(ז"כ תישארב)
ומכ ,שדקמה תיב לש םילכ לע זמר ךילכש :(ה"ס השרפ תישארב) שרדמב אתיא ןכו
אצמנ ,"ויהלא רצוא תיב איבה םילכה תאו" :רמאנש .'לבב הז ךילכ' :םש ורמאש
:שדקמה תיב לש םילכ לע זמרמ ךילכש

םלועב אל ,קידצ םוש אנקמ וניאש קידצה תניחב ,(ה"כ רבדמב) "יתאנק תאואנקב"
:ךרבתי ודבל ותוא קר ,אבה םלועב אלו הזה

טער

ןיביחרמ הטמלש ,דאמ הבחר הטמלמ איהו ,הלעמל הטמלמ הרות םירמואש שישעד
הלעמלש דע הלועו רצקמו ךלוהו ,רצק אוה הלעמלו דאמ ותוא ןילידגמו רבדה
יאדוב יכ טעמ טעמ קר ,םולכ הנממ ראשנ אל הלעמל יכ ,דאמ דאמ רצק אוה הלעמ
םשו ,הטמל הלעמלמ הרות םירמואש ךפהל שי לבא .שודקה ץוצינ הזיא םש שי
איה הטמלש דע ,תדרויו תרצקתמ הטמל תדרויש המ לכו ,דאמ דאמ הבחר איה הלעמל
תוררועתהב ןכו :דאמ הבחר איה הלעמל לבא ,הטמל טעמ טעמ קר איהו .דאמ הרצק
,"יל רצב יפ רבדו" :(ו"ס םילהת) תוניחבב ,רצק הטמלמ היהיש ךירצ ,הטמלמ
רבדו" תוניחב הזו .הפה לצא הטמל אוה רצקהו הלעמל אוה בחרהש ,רפוש תניחבב
,ל"נכ רפוש תוניחבב ,יפ לצא ,ילא רצקהו רצה דצה היהיש וניה ,"יל רצב יפ
ול רצ היהש ,קחדהו רצמה ןמ היה הלחתההש ,ויתולפת לכב דוד לצא וניצמש ומכו
אב ךכ~רחאו ,המודכו לבנ תרצ וא םולשבא תורצ וילע לפנש תמחמ ןוגכ ,דאמ
:שדקה חור ךותל הלפת ותואב

פר

,וב תמקונ הרותהש המקנו שנע ול הז ,הרות ןידב םיניד ינפל ןודל ךירצש ימעד
הרות אוה רומחב הרפ ףילחמה ןידה לשמל יכ ,הרות אוה ןתמו~אשמה לכ תמאב יכ
םשב הז לכ ןירפסמש ומכו) ,הרות יאדוב אוה ומצעב רבדה ןיששועשכ ןכש לכמו
ותבשחמ רשקיש ךירצ ,ןתמו אשמ ןיששועשכ ןכ לעו .(הכרבל ונורכז בוט~םש~לעבה
לא לפונו ,הרותה ןמ ןתמו אשמה רקועש ימו ,םש םישבלמה םינידהו הרותהב קר
,ושנע יזא ,םש שבלמה הרותה לא ותבשחמ רשקמ וניאו ,ומצעב ןתמו אשמה
לכו םירבדה לכ איבהלו רזחל ךירצ יזאו ,הרות ןידב ןודל ךירצ אוה ךכ~רחאש
איבהל ךירצ ,ופוס דעו ותלחתמ ןתמו אשמה תעשב ול היהש םיקסעה לכו תובשחמה
הז לע םיקסופ םהו ,םינידה ינפל לכה רפסלו רזחל ךירצש וניהד ,הרותה לא לכה
.הרות ןיד

וב תמקונ הרותהש ,המקנ ול אוהו ,הרות ןתמו אשמה ירבד לכמ הששענו רזחשאצמנ
ןתמו אשמה לא לפנו ,הרותה ןמ ןתמו אשמהב םישבלמה םינידה רקע רשא לע
ןיד ינפל אובל ךירצש ושנע ןכ לע ,ןתמו אשמהב הרות םוש ןיא ולאכ ,ומצעב
םיארמ יזאו ,הרות םהמ תוששעלו ןתמו אשמה ירבד לכ איבהל ךירצ יזאו ,הרות
יאדוב יכ ,ל"נכ הרות ןיד לכהמ הששענ ושכע יכ ,הרות אוה ןתמו אשמה לכש ול
הזיא רסח םא יכ ,םינידה ינפל תובשחמה לכ ולפא םירבדה לכ איבהל ךירצ אוה
רבעש המ לכ לכה איבהל אקוד ךירצו ,הרות ןידה לקלקתי הבשחמ הזיא וא רובד
הששענו רזחש אצמנ ,הרות ןיד הזמ ןיששוע םהו ,םינידה ינפל ןתמו אשמה תעשב
אשמהב ןיאש הלחתמ רבס אוהש ומכ רבדה ןיאש ול ןיארמו ,הרות ןתמו אשמהמ
ושכע יכ ,הרות םה םלכ ןתמו אשמה ירבד לכש ךיניעב האר אלה יכ ,הרות ןתמו
.ל"נכ הרות ןיד לכהמ הששענ

קר ,ןידב הכוז לבא ,ןודל ךירצש קר ושנע ןיאש דחא שי יכ ,םגפה יפללכהו
ושנע יזא ,הרותה ןמ ןתמו אשמה רתוי רקעש דחא שי לבא ,ל"נכ םגפש ול ןיארמש
קר היהיש ךירצ ןתמו אשמ ןיששועשכ תמאב יכ .ןידב הכוז וניא םגש ,רתוי
:ל"נכ הרותה לא רשקל ךירצ ותבשחמ תוימינפ לבא .ןתמו אשמה ךותב הבשחמה תינוציח

,תמא רובד רובדה היהיו ,הנומאב ןתיו אשיש וניהד ,ןתמו אשמהב הנומא ךירצםג
תוניחב אוה ןתמו אשמ יכ ,'הנומאב תתנו תאששנ' :(אל תבש) ורמאש המכ
,תולופנ תושדק שי יכ ,ומוקמל ותוא ןיבישמו ןינתונו ,רבדה ןימירמו ןיאשנמש
,ןתוא ןימירמו ןיאשנמ ןתמו אשמ ידי לעו ,ולפנש תוצוצינ תוניחב וניה
.ל"נכ ןתמו אשמ תוניחב הזו ,ןמוקמל ןתוא ןינתונו

דימת ןכשל הנומאה ךרד יכ ,הנומא ידי לע אוה תופלקה ןמ תוצוצינה רורב רקעו
םיוגה ךותב םילשורי תאז" :('ה לאקזחי) תוניחבב ,תולופנה תושדקה ולא לצא
איה ,הנומא תוניחב ,הנמאנ הירק איה םילשורי ,"תוצרא היתוביבסו היתמש
ולא ןכ לעו ,ל"נכ דימת םהיניב איה יכ .'וכו היתוביבסו םייוגה ךותב תנכוש
,םשמ םתוא הלעמ איהו ,הנומאה תוביבס ןיזחאתנו םיקבדנ םה ,ולפנש תוצוצינה
תוצוצינה ןילעמ הנומאה ידי לעש ,הנומאב ןתמו אשמ תוששעל ךירצ ןכ לעו
.ל"נכ תוצוצינה תולעהל ,ןתמו אשמ תוניחב רקע הזש ,ל"נכ

תוכלמו ,הריציה לא הלועש היששעד [תעד הניב המכח] ד"בח תוימינפ תוניחב הזו
אבומכ) הרותה תניחב איהש ,ו"או תניחב איה הריצי ,תופלקה ןמ הלוע היששעד
לא ןתמו אשמה תיששע תעשב ,ותבשחמ תוימינפ רשקמש ידי~לעו ,(שודקה רהזב
אוהש ,ןתמו אשמה לש וניה ,היששעד ןיחמה תוימינפ תניחב והז ,ל"נכ הרותה
וניה ,היששעד תוכלמו ,ל"נכ הרותה וניהד ,הריציה לא הלועש ,היששע תוניחב
תוצוצינה תררבמ איה יכ ,תופלקה ןמ הלוע ,ל"נכ ןתמו אשמבש הנומאה תוניחב
םוקמ שי הז ידי לע ,הריציל היששעד ד"בח הלעש ידי לעו ,םהמ הלועו םהמ
ידי לע וניהד ,הריציל ד"בח הלועש הז ידי לע םג ,היששעל תולעל תוכלמל
ןמ תוצוצינה ררבל חכ הנומאה תלבקמ הז ידי לע ,הרותה לא ותבשחמ רשקמש
ןמצעב םה םג וזחאתיש רשפא היה ,חכה הז אלב יכ ,םהמ תולעלו תופלקה
חכ תלבקמ ,הרותה לא הבשחמה תוימינפ ןירשקמש ידי לע ךא .םולשו סח ,הנומאהב
:םהמ תוצוצינה איצוהל םהמע םחלל ךירצ יכ ,המחלמ תיששענ יזאו ,ל"נכ תולעל

,ןתמו אשמ תוניחב הז ,אצת יכ .'וכו "המחלמל אצת יכ" :(א"כ םירבד) שורפהזו
תניחב ארקנ ןתמו אשמ יכ .'וכו "ךתאצב ןולובז חמשש" :(ג"ל םירבד) תניחב
קיפסמ היה ןולובזש תמחמ ,םיוש רכשששיו ןולובזש יפ לע ףא יכ .ךתאצ
רכשששיו' ,ךתאצ ארקנ הז לכ לע ,'ןולובז חמשש' וילע רמאנו ,רכשששיל
הלעמל איהו ,רתוי תוימינפ איה הרותה תדובע ,ןכ יפ לע ףא יכ ,'ךילהא
קיפסמ אוה יכ .הלודג הדובע איה ןתמו אשמה םגש יפ~לע~ףא ,ןתמו אשמה תדובעמ
דגנ ,ךתאצ ארקנ הז לכ לע ,'ןולובז חמשש' וילע רמאנו ,םימכח~ידימלתה תא
הרותה תדובע ןכ~יפ~לע~ףא יכ 'ךילהאב רכשששי' תניחב איהש הרותה תדובע
הגרדמה תארקנ ,הנממ הלעמלש הגרדמה דגנ הגרדמו הגרדמ לכ ןכו ,רתוי הלעמל
םשה דבועש ימ ולפאו ךילהא תארקנ איהש ,הלעמלש הגרדמה דגנ ךתאצ הטמלש
תוקבד ולפא ארקנ ,דוע הנממ הלעמלש הגרדמה דגנ הז לכ םע ,תוקבדב ךרבתי
לע המחלמל והזו ,ל"נכ ןתמו אשמה תניחב וניה .אצת יכ והזו ,ךתאצ תניחב
תולעהלו ררבל ךירצ יכ ,ל"נכ םיביואה םע המחלמ תעש אוה זא יכ ,ךיביא
ומכ .הנומא תניחב הז ,ךידיב ךיהלא 'ה ונתנו והזו ,ל"נכ םהמ תוצוצינה
תוצוצינה ןילעמ הנומא ידי לע יכ ,"הנומא וידי יהיו" :(ז"י תומש) בותכש
תילע" :(ח"ס םילהת) בותכש ומכ ,הרותה תוניחב הז ויבש תיבשו והזו .ל"נכ
:ל"נכ "יבש תיבש םורמל

אפר

תוארל לוכי ,הרותה תויתוא לע לכתסיו ,רפסה לע ומצע בשי םא טושפ םדאולפא
וליחתי הרותה תויתוא לע בטיה בטיה ותולכתסה ידי~לעש וניה ,תואלפנו תושדח
,וניתובר ורמאש תופרטצמו תוטלוב תויתוא תניחבב ףרטצהלו ריאהל תויתואה
תוארל ןילוכיו ,םישדח םיפורצ תואלפנ הארי יזאו ,(:גע אמוי) הכרבל םנורכז
םדא יכ ,טושפ םדא ולפא רשפא הזו ,ללכ הזל ןוכ אל רבחמה לעבש המ רפסהב
גישהל לוכי ירמגל טושפ םדא ולפא קר ,העיגי ילב תאז תוארל לוכי לודג
אלש ךא ,ל"נכ הרותה תויתוא לע לכתסיו ומצע בשי םא ,ל"נכ תושדח תוארלו
ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,ללכ הארי אל אקוד זאש תויהל לוכי יכ ,ןויסנל רבדה דימעי
:ל"נכ טושפ םדא ולפא הזל גישהל לוכי

בפר

ששפחל ךירצ ,רומג עשר אוהש ימ ולפאו ,תוכז ףכל םדא לכ תא ןודל ךירצ יכעד
טעמ וב אצומש הז ידי לעו ,עשר וניא טעמה ותואבש ,בוט טעמ הזיא וב אצמלו
לכויו ,תוכז ףכל תמאב ותוא הלעמ הז~ידי~לע ,תוכז ףכל ותוא ןדו ,בוט
לע תננובתהו עשר ןיאו טעמ דועו" :(ז"ל םילהת) תניחב הזו ,הבושתב ובישהל
התאש יפ~לע~ףאו ,תוכז ףכל לכה תא ןודל ריהזמ קוספהש וניה "ונניאו ומוקמ
בוט טעמ וב אצמל שקבלו ששפחל התא ךירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,רומג עשר אוהש האור
שיש בוט טעמ דוע וב שקבל התא ךירצש ,עשר ןיאו טעמ דועו והזו עשר וניא םשש
בוט טעמ וב ןיאש רשפא ךיא ,עשר אוהש יפ~לע~ףא יכ ,עשר וניא םשש ,ןידע וב
התאש הז~ידי~לעו ,וימימ בוט רבד וא הוצמ הזיא הששע אלש רשפא ךיא יכ ,ןידע
התא הז~ידי~לע ,תוכז ףכל ותוא ןד התאו ,עשר וניא םשש בוט טעמ דוע וב אצומ
דועו והזו ,הז~ידי~לע הבושתב בושיש דע ,תוכז ףכל הבוח ףכמ תמאב ותוא הלעמ
הז~ידי~לע ,עשר וניא םשש ,בוט טעמ דוע עשרהב אצומש ידי~לע ,עשר ןיאו טעמ
,ותגרדמו ומוקמ לע לכתסתו ןנובתתשכ וניה ,ונניאו ומוקמ לע תננובתהו
הדקנ הזיא ,בוט טעמ דוע וב ןיאצומש ידי~לע יכ ,ןושארה ומוקמ לע םש ונניאו
ףכל הבוח ףכמ תמאב ותוא ןיאיצומ הז~ידי~לע ,תוכז ףכל ותוא ןינדו ,הבוט
:ןבהו ,ל"נכ ונניאו ומוקמ לע תננובתהו והזו .תוכז

תויהל דאמ רהזל םדאה ךירצש עודי הז יכ ,ומצעב םג אצמל םדאה ךירצןכו
ולפאו .(םימעפ המכ ונלצא ראבמכ) דאמ דאמ תובצעה קיחרהלו ,דימת החמששב
לעבה הצורו ,םיאטח אלמ אוהו ,בוט םוש וב ןיאש האורו ומצעב לכתסהל ליחתמשכ
ול רוסא ןכ~יפ~לע~ףא ,םולשו סח ,הרוחש הרמו תובצעב הז ידי לע וליפהל רבד
הששע אלש רשפא ךיא יכ ,בוט טעמ הזיא ומצעב אצמלו ששפחל ךירצ קר ,הזמ לפל
אוה ,בוטה רבדה ותואב לכתסהל ליחתמשכש ףאו ,בוט רבד וא הוצמ הזיא וימימ
רבדהו הוצמה םגש האורש וניה ,םתמ וב ןיאו םיעצפ אלמ ןכ םג אוהש האור
םע ,הברה םימגפו תורז תובשחמו תוינפ אלמ ןכ םג אוה ,תוששעל הכזש השדקבש
לע יכ ,בוט טעמ הזיא השדקבש רבדהו הוצמה התואב היהי אלש רשפא ךיא הז לכ
בוט רבדהו הוצמהב הבוט הדקנ הזיא היה םינפ~לכ~לע ,אוהש ךיא םינפ לכ
תא תויחהל ידכ ,בוט טעמ הזיא ומצעב אצמל שקבלו ששפחל םדאה ךירצ יכ ,הששעש
טעמ ןידע ומצעב אצומו ששפחמש הז ידי לעו ,ל"נכ החמשש ידיל אובלו ,ומצע
,הבושתב בושל לכויו תוכז ףכל הבוח ףכמ תמאב אצוי אוה הז~ידי~לע .בוט
ומכ וניה ,ל"נכ "ונניאו ומוקמ לע תננובתהו עשר ןיאו טעמ דועו" תוניחבב
.תובוט תודקנ הזיא םהב אצמלו םיעשרה תא ולפא תוכז ףכל םירחא ןודל ןיכירצש
'וכו טעמ דועו תניחבב ,תוכז ףכל הבוח ףכמ תמאב םתוא ןיאיצומ הז~ידי~לעו
ףכל ומצע תא ןודל ךירצש ,ומצעב םדאה לצא אוה ןכ ומכ ,ל"נכ 'וכו תננובתהו
,ירמגל לפי אלש ומצע תא קזחל ידכ ,ןידע הבוט הדקנ הזיא ומצעב אצמלו ,תוכז
,ומצעב אצומש בוטה טעמב ושפנ תא חמשיו ,ומצע תא היחי אברדא קר ,םולשו סח
ךירצ ןכ ומכו ,בוט רבד הזיא וא הוצמ הזיא וימימ תוששעל הכזש המ וניהד
אוה בוטה רבדה ותוא םגש ףאו ,בוט רבד הזיא דוע ומצעב אצמל ,דוע ששפחל
.הבוט הדקנ הזיא ןכ~םג םשמ איצוי הז לכ םע ,הברה תלספב ברעמ ןכ~םג

םוקמב ראבמכ םינוגנ ןיששענ הז~ידי~לעו ,תובוט תודקנה דוע טקליו ששפחיןכו
טקלמש תניחב אוהש ,רמז ילכב ןגנמ תניחב ,(ד"נ ןמיסב ץקמ יהיו רמאמב) רחא
איה השדקד הניגנ יכ ללכהו] .םש ןיע חור תובצע האכנ חורה ןמ הבוט חורה
ידי~לעש ,ערה ןמ בוטה רורב ידי~לע ,הששענ ןוגנה רקעו ,עודיכ דאמ דאמ הובג
םינוגנ םיששענ הז~ידי~לע ,ערה ךותמ תובוט תודקנה ןיטקלמו ןיררבמש
.[בטיה םש ןיע ,תורימזו

שקבמו ששפחמש המב ומצע תא היחמו ומצע תא ליפהל חינמ וניאש ידי לע ןכ לעו
ערה ךותמ ,תובוט תודקנה ולא ררבמו טקלמו תובוט תודקנ הזיא ומצעב אצומו
לוכי אוה יזאו ,ל"נכ םינוגנ ןיששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ 'וכו ובש תלספהו
ותוימשג תמחמ ותעדב לפונ םדאהשכש עודי הז יכ .'הל תודוהלו רמזלו ללפתהל
וניא בר יפ~לע יזא ,תמאב השדקה ןמ דאמ דאמ קוחר אוהש האורש םיערה ויששעמו
תובצעה לדג תמחמ ,ללכ ויפ חתפל לוכי וניאו .הז תמחמ ללכ ללפתהל לוכי
.ךרבתי םשהמ וקוחר םצע לדג האורש ידי~לע ,וילע לפונש תודבכהו הרוחש הרמהו
ומצעב עדויש יפ~לע~ףאש וניהד .ל"נה הצעה יפ~לע ומצע תא היחמ אוהשכ לבא
,ךרבתי םשהמ דאמ דאמ קוחר אוהו ,דאמ הברה םיאטחו םיער םיששעמ ול שיש
,ל"נכ תובוט תודקנ הזיא ןידע ומצעב אצומו שקבמו ששפחמ אוה ןכ~יפ~לע~ףא
לכב דאמ ותחמשש לידגהל ,םדאהל יואר יאדוב יכ ,הזב ומצע תא חמשמו היחמו
תא חמשמו היחמשכ יזאו ,ןידע ומצעב אצומש לארששי תשדקמ הבוט הדקנו הדקנ
'הל תודוהלו רמזלו ללפתהל לוכי אוה יזא ל"נכ הז~ידי~לע ומצע

ידי לע וניה ,אקיד ידועב .ידועב יקלאל הרמזא :(ו"מק םילהת) תניחבהזו
ידי לע ,ל"נכ עשר ןיאו טעמ דוע תניחב ימצעב אצומ ינאש ילש דועה תניחב
הרמזא הרמזא והזו .ל"נכ 'הל תודוהלו רמזל לכוא הז~ידי~לע ,הדקנה התוא
:ל"נכ תובוט תודקנה טקלמש ידי לע ןיששענש םינוגנו תורימז וניה אקיד

לודג דוסי אוה יכ ,תאזה הרותה םע ךליל דאמ ,הכרבל ונורכז ,ונברריהזהו]
בר יכ ,םולשו סח ירמגל ומלוע דבאי לבלו ,ךרבתי םשהל ברקתהל הצורש ימ לכל
תמחמ ,תובצעו הרוחש הרמ תמחמ אוה םקוחר רקע ,ךרבתי םשהמ םיקוחרש םדא ינב
יפכ דחא לכ םהיששעמ ולקלקש םלוקלק לדג םמצעב םיאורש תמחמ ,םתעדב םילפונש
ןברו ,םתעדב םילפונ םה הז תמחמו ,ויבואכמו ובבל יעגנ תא ומצעב עדויש המ
םיששוע םניאו ,ללכ הנוכב םיללפתמ םניא הז ידי לעו ,ירמגל ןמצע םישאימ
רבד לע דאמ ליכששהל םדאה ךירצ ןכ לע .ןידע תוששעל םילוכי ויהש המ ולפא
,תמאב הששעש םיער םיששעמ תמחמ אוהש יפ~לע~ףא ,ותעדבש תוליפנה לכ יכ ,הז
לכה ,הז~ידי~לע וילע לפונש הרוחש הרמהו תובצעהו ,ותעדבש הליפנה ,הז לכ םע
ןכ~לע .םולשו סח ,ירמגל וליפהל ידכ ותעד שילחמש ,רבד לעב יששעמ קר אוה
הזיא םעפ לכב ומצעב שקבלו ששפחל תאזה הרותה םע ךליל ,דאמ קזחתהל ןיכירצ
הפציו ,ומצע תא חמשיו היחי הז~ידי~לעו .ל"נכ 'וכו תובוט תודקנו בוט טעמ
ידועב יקלאל הרמזא תניחבב ,'הל תודוהלו רמזלו ללפתהל לכויו ,ןידע העושיל
:[ל"נכ 'ה לא תמאב בושל הכזי הז~ידי~לעו ,ל"נכ

דחא לכב אצמנש תובוט תודקנה טקלל וניהד ,םינוגנה ולא תוששעל לוכיש ימשעדו
יכ ,דומעה ינפל ללפתהל לוכי אוה ,ל"נכ לארששי יעשופהב ולפא ,לארששימ
,רובצה לכמ חלשנ היהיש ךירצו ,רובצ חילש ארקנ אוה ,דומעה ינפל ללפתמה
תודקנה לכו ,ןיללפתמהמ דחא לכב אצמנש הבוט הדקנ לכ ץבקיש ךירצש וניהד
,רובצ חילש והזו ,הזה בוטה לכ םע ללפתיו דמעי אוהו ,וב ןיללכנ ויהי תובוט
,וילא םיבאת תודקנה לכ ויהי ,הז~ידי~לעש ,וזכ הובג הניחב וב היהיש ךירצו
לכ תא ןודל לוכיש וניהד ,ל"נה םינוגנ תוששעל לוכיש ימו ,וב ןיללכנ ויהיו
םלכב אצמל שקבלו ששפחל לדתשמ יכ ,םיעשרהו םילקה תא ולפא ,תוכז ףכל םדא
הגרדמב זחואש קידצה הז ,ל"נכ םינוגנ ןיששענ הז~ידי~לעש ,ל"נכ תובוט תודקנ
שי אוה יכ ,דומעה ינפל ללפתהל וניהד ,רובצ חילשו ןזח תויהל לוכי אוה ,תאז
ויהיש תניחב וב היהיש ךירצש ,תמאב ןוגהה רובצ~חילשהל הכירצה וז הניחב וב
לכ ץבקל לוכי אוה יכ ,ל"נכ וב ןיללכנ ויהיו וילא םיבאת תובוט תודקנה לכ
:ל"נכ לארששי יעשופב ולפא לארששימ דחא לכב אצמנש תובוט תודקנה

הזו ,אנמיהמ איער אוהש ,הששמ תוניחב אוהו ,העור רודו רוד לכב שישעדו
וב ןיאש םהיפ לבה םילבקמ ןבר תיב לש תוקונתש עדו .ןכשמ הששוע אוה העורה
ןמ ליחתמ אוה ,הרותב סנכהלו תורקל ליחתמשכ קוניתה ןכ לעו ,ןכשמה הזמ אטח
רבדמ "ארקיו" יכ אריעז ףלא אוהש ,(ז השרפ וצ הבר שרדמ) "הששמ לא ארקיו"
םשמ ןכ לעו ,ןכשמהמ ומע רבדל ליחתהו ךרבתי םשה וארק זאש ,ןכשמה תמקה רמגמ
תורקל ןיליחתמ םשמו ,ל"נכ םהיפ לבה ןילבקמ םשמ יכ ,תוקוניתה ןיליחתמ
:הרותה ךותל סנכהלו

וב שי דחאו דחא לכב יכ ,העור תניחב אוה דחאו דחא לכ רודבש םיקידצה לכשעדו
ןילבקמ םשמש ,ןכשמ תניחב הששוע אוה ,ותניחב יפל דחאו דחא לכו ,הששמ תניחב
אוהש ןכשמה תניחב יפל ,ותניחב יפל דחא לכו ,ל"נכ םהיפ לבה תוקוניתה
דחאו דחא לכל שיש אצמנ ,םשמ ןילבקמ םהש תוקונית ול שי ןכ ומכ ,הששוע
ותניחב יפל דחא לכ ,ונממ םהיפ לבה ןילבקמ םהש תוקונית ךס ,רודה יקידצמ
תוקוניתש :(:גל תבש) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש המ תניחב הזו ,ל"נכ
"םיעורה תונכשמ לע ךיתוידג תא יערו" :רמאנש רודה ןווע לע ןיספתנ
םהיפ לבה ןילבקמ םהש ,"םיעורה תונכשמ לע" :והזו םיעורה לע ןינכשמתמש
:ל"נכ ןכשמ הששוע דחא לכש ,רודבש םיקידצה וניהד ,םיעורה לש תונכשמה תניחבמ

,ול םיכישה תוקוניתה םה הזיא ,קידצו קידצ לכ תעדל וניהד ,תאז לכ עדילךא
דע םהמ אוביש רודהו ,הזב שיש תוניחבה לכ עדילו ,ונממ ןילבקמ םה המכו
דוס והזו .הז לכ עדיל לוכי אוה ,ל"נה םינוגנ תוששעל לכויש ימ ,עד .ףוסה
האור ןזחה ורמא תמאב' :(אי תבש) הנשמב הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ
אוהש .ל"נה םינוגנה תוששעל לוכיש ימ וניהד ,ןזחה .'םיארוק תוקוניתה ןכיה
ןכיה עדויו האור אוה .ל"נכ דומעה ינפל ללפתהל רובצ~חילשו ןזח תויהל לוכי
םה ודי~לעש ,םהיפ לבה ןילבקמ םה קידצ הזיא לצא וניה ,ןירוק תוקוניתה
:ל"נכ הרותהב ןיסנכנו ןיארוק

:ןושארו ןורחא לאל הלהת .ןושאר רפס םלשנו םת

.םבתכ יפמו םהיפמ .םירבחהמ יתטקלש םישדח םיטוקל .םינושארה לע ףיסומ הלאו
:םינושארב ואבוה אלש

גפר

,הברה םהמ רסחש הארנה יפכ ךא ,אלפנ הרותמ םירקי םירבד הזיא ומשב יתעמש)
:(יתעמשש המ םשרא ןכ יפ לע ףא ךא

תמחמ הז ,תקלחמ םהיניב שי ןכ~יפ~לע~ףאו ,דחא שרשמ םהש םיקידצ ינש שי יכעד
םילהת) ביתכ יכ ,דודו לואש ןיבש תקלחמ תניחב הזו ,ושרשבש ותדמ הנשמ דחאש
בוט וניה' :(ח"סק המורת) שודקה רהזב אתיאו ."ינופדרי דסחו בוט ךא" :(ג"כ
ינש תניחב הזו ,'רבל טשפתאד דסח .הוגב לילכ הבוט בוט אלא ,דסח וניה
וניהד .'הוגב לילכ הבוטש' בוט תניחב הזש קר ,דחא שרשמ םהינשש םיקידצ
ותרות הלגמש ,רבל טשפתאד דסח תניחב אוה ינשהו ,םירחאל ותרות הלגמ וניאש
:(:טמ הכס ןיע) "הנושל לע דסח תרותו" :תניחב דסח תניחב והזש ,םירחאל
.תקלחמ םהיניב שי הז~ידי~לעו

,םילודג םיקידצ ויה םהינשש ,דודו לואש ןיב היהש תקלחמה תניחבהזו
תניחב היה הז יכ ,ל"נה תוניחב תמחמ וניה ,תקלחמ םהיניב היה ןכ~יפ~לע~ףאו
:(גנ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא יכ ,דסח תניחב היה הזו ,בוט
'אתכסמ ילג אלד לואש' ,"וחמששיו ינוארי ךיארי" :הב ביתכ 'אתכסמ ילגד דוד'
,'אתכסמ ילג אלד לואש' יכ .ל"נכ וניה ,"עישרי הנפי רשא לכ לא" :הב ביתכ
ותרות דמלמ היהש ,אתכסמ ילגד דוד לבא .'הוגב זינג הבוטד' .בוט תניחב והז
הז תמחמו ,"הנושל לע דסח תרותו" תניחב ,רבל טשפתאד דסח תניחב והז ,םיברל
.תקולחמ םהיניב היה

םימערהש אתיאו ,(ו"נ ןמיסב) רחא םוקמב אבומכ 'םימער תניחב אוה תקלחמה'יכ
םימח םידאה ןתוא ןיבאוש םיננעהו ,שא ומכ םימח םידא ןיאצויש ידי~לע ןיששענ
הז~ידי~לע ,םכותב םקיזחהל ןילוכי ןיאש דע הברה םידאה םתוא ןיבאושש תמחמו
איהש הרותהש תמחמ יכ ,ל"נה תקלחמ תניחב הזו ,םימער ןיששענ הזמו ןנעה עקבנ
הרוצע איה ,'וכו "שאכ ירבד הכ אלה" :(ג"כ הימרי) בותכש ומכ ,שא תניחב
תניחבב תאצויו תעקוב הז~ידי~לע ,התוא הלגמ וניאש תמחמ ,תרעוב שאכ ובלב
.ל"נכ תקולחמ תניחב אוהש ,םימער

וניה ,'דומל ןיכירצ םימכח~ידימלת לש ןתחישש' :(ט"י הרז הדובע) תניחבהזו
,דומל ןיכירצ הזל ,הז לע הז ןיקלוחו ןיחיששמש םימכח~ידימלתה לש תוחישה לכ
הבוטו םירחאל ותרות דמלמ ןיאש תמחמ ,דומלה ןורסח תמחמ אוה תקלחמה רקע יכ
:ל"נכ הוגב זינג

םיעשרה לש תקלחמ שי לבא .ל"נכ הרותהמ ךשמנ אוה ,םיקידצ לש תקלחמהשאצמנ
םילהת) .ךרבתי םשה ינפל דוד לבוק היהש והזו ,ללכ הרותהמ ךשמנ וניאש
אלש ילע ןיקלוחו ןיחיששמ םהש ,"ךתרותכ אל רשא תוחיש םידז יל ורכ" :(ט"יק
:ללכ הרותה יפ~לע

תופידר ילע היהיש תע לכבש ,"ינופדרי דסחו בוט ךא" :(ג"כ םש) דוד שקבשהזו
:ל"נכ דסחו בוט תניחבמ ,םשמ קר תקלחמה היהיש תקלחמו

דפר

אשמב קסועש תמחמ דמלל יאנפ ול ןיאש ,ול רמאש דחא תא חיכוהש ,ומשביתעמש
.םוי לכב הרותב קסעל ןמז הזיא ףטחל ול יואר ןכ~יפ~לע~ףאש :רמא ,ןתמו
:םדאה תא ןילאושש ,(אל תבש) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ והזש ,רמאו
תא עבקו" :(ב"כ ילשמ) בותכש ומכ ,הלזג ןושל אוה עבק ?הרותל םיתע תעבק
םא ,ויקסעב דורט אוהש ןמזה ןמ לזג םא ,םדאה תא ןילאושש וניה ;"שפנ םהיעבק
אדרטה ךותמ הרותל םיתע לזגלו ףטחל םדאה ךירצ יכ ,הרותל םיתע ןהמ תלזג
:קסעהו

הפר

קידצה לש הרותה םעט ןימעוטשכ ףכת וניה (א"ל ילשמ) "הרחס בוט יכהמעט"
ברקתי אלו ענמי ךכ~רחאש יפ~לע~ףא וניה ,"הרנ הלילב הבכי אל" בוש ,תמאה
ריאי םלועל ןכ~יפ~לע~ףא ,(ךששחו הליל תניחב והזש) ונממ קוחר היהיו וילא
ףכת "הרחס בוט יכ המעט" :והזו .ולצא ותויהב הנממ תצק םעטש ,הרותה רוא ול
הרותה וניה ,ולש הרוחסהש ,קידצה לש הרותה אוהש ,"הרחס בוט יכ" ןימעוטשכ
רוא ול ריאת דימת יכ ,"הרנ הלילב הבכי אל" םלועל בוש יזא ,בוט המעט ,ולש
אל יכ ,הליל תניחב איהש ,תוקחרתהה תעב וניה ,הלילב ולפא ,ולצא םעטש הרותה
:דעו םלועל הרנ הלילב הבכי

ופר

אצויה והזו ,ברה חכשנו םירטשו םיטפש תשרפ לע רמאש המ רבכמ ומשמ יתעמש)
:(ןידע םירכוז ונאש המ ,םשמ

,האתת המכחו האלע המכח תניחב םהו ,ןדעו ןג :תוניחב ינש םהו ,ןדע~ןג שייכ
,האתת המכחו האלע המכח וניה ,תוקלא תמכח תגשה אוה ןדע~ןג גונעת רקע יכ
שי יכ ,םירעשה ידי~לע םא~יכ רשפא יא הזל תוכזל ךא .ל"נכ ןדע~ןג תניחב םהש
וניהד ,ןדע~ןגל סנכל ןיכוז הז~ידי~לעש ,ןדע~ןג ירעש תניחב וניה ,םירעש
תניחב ,ץראב םינומטו םיזונג םירעשה ולא ךא ,האתת המכחו האלע המכח תגשהל
לשומ היהיש ,ץראה לע תיבה לעב הזל םיכירצו ;"הירעש ץראב ועבט" :(ב הכיא)
:ץראב ועבטנש םירעשה דימעהלו םיקהלו איצוהל לכויש ,ץראב

דימעהל ןילוכי זאו ,ץראב לשומו ךלמ תויהל ןיכוז םיקסופ דומל ידי~לעש,עדו
."ץרא דימעי טפשמב ךלמ" :(ט"כ ילשמ) תניחב הזו .ץראב ועבטש םירעשה םיקהלו
דומל וניהד ,הרותה ינידו יטפשמ אוהש ,טפשמ ידי~לע וניה ,אקיד 'טפשמב'
,לשומו ךלמ הששענ הז~ידי~לע ,הרותה ינידו יטפשמ םיררבמש ,םיקסופ
,ץראב ועבטש םירעשה הלגמו םיקמו דימעמ זאו ,ץרא דימעהל לכוי הז~ידי~לעו
:ל"נכ ןדע~ןגל ןיכוז הז~ידי~לעש

"טבש" .(ז"ט םירבד) "ךיטבשל 'וכו ךירעש לכב ךל ןתת םירטשו םיטפש":והזו
םיטפש :והזו ,(ץראב ועבטנש םירעשה וניה) הירע'ש ץרא'ב ועב'ט תובת~ישאר
םילשומהו םיגיהנמה תניחב םהש ,םירטושו םיטפושה יכ ;'וכו ךל ןתת םירטשו
,םיקסופ תניחב ,הרותה יטפשמ ידי~לע רקעה יכ ,אקיד םיטפוש והזו .ץראב
.ץראב ועבטנש םירעשה ןילגתנ הז~ידי~לע ,"ץרא דימעי טפשמב ךלמ" :תניחב
ועבטנש םירעשה ןימיקמ םירטושו םיטפושה יכ ,ךיטבשל ךירעש לכב ךל ןתת :והזו
,ומלעתנש םירעשה ןילגמו ןימיקמ םה יכ ,"ךיטבשל ךירעש לכב" והזו .ץראב
דומל וניהד ,םהלש טפשמה ידי~לע םתוא ןימיקמ םה ;הירעש ץראב ועבט תניחב
:ל"נכ ,"ץרא דימעי טפשמב ךלמ" :תניחב ,םיקסופ

ליחתהל םימוצעה וימחרב ונרזע הכ דע רשא ,םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתונה ךורב
."ן"רהומ יטוקל" רפס הזה ארונה ךרכב ואבוה רשא ,םינושארה וירבד רמגלו
,ןיראבתמו ןילגתמ וב תונופצ לכ חנעפ תנפצ ,ןירהנ רסילת איכד אנומסרפא
הל השדקד תוצעו םימש~תאריו תיתמאה המכחה יליבש לכ ןכ אעדרהנד יליבשכ
וירבד לכ ,ןירמטמד הל אילגמד וב םיקלא חור רשא שיא הזכ אצמנה ,ןיריהנ
דעו םלועה ןמ םכיקלא 'ה תא וכרבו ומוק .ןירועבו רונד ןיקוקז שא ילחגכ
םהינבלו םהל עישומו ןגמ םלועמ אוה וניתובא תרזע .ןירוהנ ןל ילגד םלועה
ליחתהל ,אנדעסב יוהיד ,אנמחר םדק ילצנו הדק יוחנ ןעכ ,ןירד ירדל םהירחא
רדסל וניכז רשאכ .אנ העישוה 'ה אנא ."אנינת ן"רהומ יטוקל" רפס רמגלו
יאובת םיקי ונימיב הרהמבו ,הננרב ןויצל בושנ ידע םתוששעל הכזנ ןכ םתוא
:ןוצר יהי ןכ ,ןמא .הנמא שארמ ירושת

קזחתנו קזח קזח


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts