טנר

לדג לע טרחתמו הדותמו ,ךרבתי םשה ינפל ורעצו ותחישש שרפמו דדובתמםדאשכ
תמחנמו הרעצו התחישש וינפל תשרפמ ודגנכ הניכשה םג יזא ,הששעש םימגפה
תניחב הזו ,לוכיבכ ןכ םג הלצא םגפ ,ותמשנב םגפש םגפו םגפ לכ יכ ,ותוא
שקבתש ותוא תמחנמ איהו .'וכו "ךרימאה 'הו תרמאה 'ה תא" :(ו"כ םירבד)
:םימגפה לכ ןקתל תולובחת

סר

תניחבב .םש ןיע .(ט"נ ןמיסב) שדקה לכיה הרותהב ראבמש ומכ ,שפנה אוהםשה
שי יכ :שפנ תריסמ וז הניחבב שיו .םש ןיע "ומש אוה היח שפנ" :(ב תישארב)
אוה ךירב אשדק דוחי ליבשב 'ה שודק לע םשפנ ורסמש תוכלמ יגורה הרששע
יאש ,תורודה ןתואב ואר םהו ,שפנ תריסמ ידי~לע דוחיה רקעש ,עודיכ התניכשו
םשפנ ורסמ ןכ לע ,םהיתומשנ ידי לע םא יכ הלעמל םידוחי תוששעלו ןקתל רשפא
םירזוח םה יזא ,שפנ תריסמ ידי~לע הלעמל תולוע תושפנהשכ יכ ,םשה שודק לע
הניכשה יקלח םהש ,שממ לעממ הולא קלח םה לארששי יכ ,ואצי םשמ יכ ,הניכשהל
יזא הניכשהל םירזוח םהשכו .(ו"מ היעשי) "ןטב ינמ םיסמעה" תניחבב ,שממ
ררועתמ יזאו .(ג"י ארקיו רהז) ךבגל אניתאק ארב המב יזח תראפתמ הניכשה
,םולשו סח ,הגירה הז ךרצל אב םימעפלו ,עודיכ דוחי הששענו ןוילע תוקקותשה
ידי~לע דוחי היהיש ידכ ,לארששימ תושפנ המכו המכ ,םולשו סח ,ןיגרהנש
סח ,דאמ תושפנ הברה דוחיה לא ןיכירצ םימעפל יכ ,הלעמל תולועה םהיתושפנ
:םולשו סח ,הגירה אב ןכ לע ,םולשו

,םסרפמ וניאו םסרפמ אוהש דחא שיש וניהד ,םסרפמה וניה ,םשה תדבא ידי~לעןכו
יכ ,םסרפמ וניא ןכ~יפ~לע~ףאו ,ונממ םירבדמ לכהו לכ יפב םסרפמ אוהש וניהד
תדבא וניהד ,םסרפמה תא דבאש קר ,הזב ץפח וניאש דחא שיו ,ללכ בושח וניא
ןכ~יפ~לע~ףא ,םסרפמ היהי אלש ונוצר ןיאש יפ~לע~ףא וניהד ,שפנה איהש םשה
תניחב אוהש ,םשה תא דבאש וניהד ,ונוצרב אלש רבד דבוא םדאש ומכ ,ותוא דבא
תא רסומש ,ותעדבו ונוצרב תאז הששועש דחא שי לבא ,םלועב םש ול שיש םסרפמ
שפנ תניחב אוהש ,ל"נכ םש תניחב אוהש ,ולש םסרפמה וניהד ,םשה שודק לע ושפנ
יכ ללכ םסרפמ וניא ןכ~יפ~לע~ףא ,םסרפמ אוהש יפ~לע~ףא הז תמחמו ,ל"נכ
,ותעד לע הלע אלש םיבזכ וילע םידובו ,וילע םירבוד לכה יכ ,ךפהל אוה אברדא
שפנ תריסמ תניחב אוה יכ ,הנוכב הז הששועו הזמ שממ םימד תוכיפש ול שיו
ליצמ אוהו ,ל"נכ הזמ םימד תוכיפש ול שי םגו ,ל"נכ שפנה אוה םשה יכ ,שממ
,ל"נכ דוחיה ליבשב ,םולשו סח ,םהילע אובל יואר היהש הממ הזב לארששי תא
.ל"נכ םתוא ליצמ אוה ,ל"נכ ושפנ אוהש ומש תריסמ ידי~לעו

אסר

ןכ~לע ,תוברקתה תלחת תוקחרתה יכ ,אוה םימשה ןמש עדי ותגרדממ םדאלפונשכ
.'ה תדובעב סנכל שדחמ ליחתיש ותצעו ,ךרבתי םשהל ברקתהל רתוי ררועתיש לפנ
לכב שממ ןיכירצש 'ה תדובעב לודג ללכ הזו .םלועמ ללכ ןידע ליחתה אל ולאכ
ונורכז ,ונבר ירפסב תומוקמ המכב דוע הז ןינע ןיעו) :שדחמ ליחתהל םוי
קר ,םלועבש רבד םושמ לפל ילבלו .'ה תדובעב קזחתהל םדאה ךירצ המכ .הכרבל
:(דעל ךל ברעיו ,הז ןינעב בטיה ןיע ,שדחמ םעפ לכב ליחתהל

בסר

ליחתמ יזא ,הרותב שדחל ליחתמשכ יכ ,תורהנ הששענ הרותה תושדחתה ידי~לעש,עד
בותכש ומכ ,לכשה אוהש ,"אצי 'ה תיבמ ןיעמו" :(ד לאוי) תניחבב ןיעמ עבנל
ךכ~רחאו ,ןטקו רצ אוה הלחתב ןיעמה הזו ."תיב הנבי המכחב" :(ד"כ ילשמ)
ולאמ תותשל םיאב לכהו ,תורהנ ונממ הששענש דע ,רתויו רתוי טשפתמו בחרתמ
.תורהנה

יכ ,םדקמ תוכבל ךירצ אוה ,שממ ןהב שיש אתירואד ןישודח שדחל הצורש ימןכ לע
ארטסו תופלק ןכ~םג ואובי יזא ,םהמ תותשל םיאב לכהו ל"נה תורהנ ןיששענשכ
הששוע יזאו ,םדקמ תוכבל ךירצ ןכ~לע ,םשמ ןכ~םג תותשל ,םולשו סח ,ארחא
;"שבח תורהנ יכבמ" :(םש י"שר ןיע ,ח"כ בויא) תניחבב ,תורהנ יכבה ידי~לע
.ארחא ארטסו תופלקה לכ םקופס יד ןיתוש םשמו ,תורהנ ןקתמ יכבה ידי~לעש
םכישמהל לוכי יזא ,ךכ~רחא שדחמש אתירואד ןישודחמ תורהנ הששועשכ ךכ~רחאו
ארקנ ןישודחהו תוכלהה רובח ןכ~לעו .םירז ונממ ותשי אלש ,ךירצש תומוקמל קר
,יכבב הקשמה ךסמל ךירצש "יתכסמ יכבב יוקשו" :(ב"ק םילהת) תניחב הז .תכסמ
.ל"נכ םדקמ תוכבל ךירצ יכ

תניחב הז ,"וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע" :(ז"לק םילהת) תניחבהזו
.וניכב םג והזו .ל"נכ תורהנ ןיששענ םהמש ,תובישיה לצא הששענש ילבב דומלת
.ל"נכ "יתכסמ יכבב יוקשו" :תניחבב ,םדקמ תוכבל ךירצ יכ

גסר

לכואשכ יכ ,הרתי הליכא לכוא םדאש המ ידי~לע אב ,ןלצל אנמחר ,תחדקה ילחשעד
,ךירצש המ יפכ קר לכאל םדאה רדג יכ ,המהב לכאמ תניחב אוה ךירצש הממ רתוי
אב הז~ידי~לעו ,םויה לכ תסעולו תלכואש ,המהב הששעמ אוה רתוי לכואשכו
ןידע וררבתנ אלש תוצוצינ ולכאמ ךותב םדאהל ןמדזנשכ ןכו ,ןלצל אנמחר ,תחדק
םדא אוהש ימ אל םא) .ל"נה ילח ןכ םג אב הז~ידי~לע ,םדא לכאמל המהב לכאממ
לכואשכ יכ :(רבדמ תלעמל לכאמה תולעהלו המלש הגרדממ גלדל לוכיש דאמ לודג
:(ו"ס םילהת) תניחב הזו ,המהב רדגל םדא רדגמ אצויש אצמנ ,ל"נכ המהב לכאמ
,םדא רדגמ הטמל אוה יכ ,ונממ הלעמל ישונא רדגש וניה ."ונשארל שונא תבכרה"
אנמחר ,תחדקה ילח תניחב הז םימבו שאב ונאב יזא ,ל"נכ המהב רדגל דרי יכ
.תורירקו תומימח םימו שא אוהש ,ןלצל

והילא יבד אנתבו א קרפ ןתנ יברד תובאב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
ןושארה םדאל אוה~ךורב~שודקה רמאש העשב' :(הז ןושל אתיא םש א"ל קרפ אבר
,'דחא סובאב לכאנ רומחו ינא :רמא .וירביא ועזעדזנ הדשה בששע תא תלכאו
הדשה בששע תליכא ידי~לע אבש ,תחדקה ילח תניחב הז ,'וירביא ועזעדזנ'
הבשיתנ םחל לכאת ךפא תעזב עמשש ןויכ' ורמאש הזו .ל"נכ המהב לכאמ ידי~לע
שא רובח ידי לע אוה תעדה רקע יכ ,תעדה םגפ תניחב הז תחדקה ילח יכ ,'ותעד
,העז ידי~לע אוה ל"נה ילחה תאופר יכ .'וכו ךפא תעזב עמשש ןויכ הזו ,םימו
:ל"נכ תעדה תומלש אוהש ,ל"נה ילחמ אפרתנש המ תניחב אוה ,ותעד הבשיתנ הז~ידי~לעו

דסר

השדקב עיפשהל ךירצ היה אוה יכ ,אוה תירבה םגפ יכ ,תירבה ןוקת איההקדצ
,רחא םוקמל םולשו סח ,הכישמהו ,םשמ העפשהה קלס אוהו ,עיפשהל ךירצש םוקמל
,השדקה לא םשל עיפשמו רזוח הז~ידי~לעש ,הקדצה ידי~לע ןוקתה ןכ~לעו
תבדנב רמאנה "םישנה לע םישנאה ואוביו" :תניחב הזו :ןקתתנ הז~ידי~לעו
ןכשמה תבדנ לש הקדצה ידי~לע הששענש גווז תניחב וניה .(ה"ל תומש) ןכשמה
רזוח יכ ,רתוי םגפנ אוה אברדא יזא ,ןוגה וניאש ינעל ןתונשכ ןכ לעו ,ל"נכ
(ד"נ ןמיסבו ,א"ל ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ןיעו :ךירצ וניאש םוקמל עיפשמו
:תירבה ןוקת אוה הקדצש ןכ םג ראבמש

הסר

םה גווזה לש תומשנ ולא (לכ) יכ ,ךודשה תורשקתה תעשב סרח ילכ תריבש לעםעט
ןיא יכ ,םלעהב אוה םהלש תודחאתההו תורשקתהה הטמל ךא .(א) דחא הלעמל
התע דע היהש םהלש תורשקתהה הלגתנ יזאו ,ךודשה דע םהלש תודחאתהמ ןיעדוי
תויחהו" :תניחבב אוה םיאנתה תעב הלגתנש תורשקתהה לש תולגתהה הז ךא ,םלעהב
,םלעתנ דימו ףכתו ,תורשקתהה הלגתנ ךודשה תעשב יכ .(א לאקזחי) "בושו אוצר
תעשבש אצמנ ,הפחה דע וילע הרוסא איה ןידע יכ ,ןיקחרתנו ןידרפתנ ךכ~רחא יכ
,ל"נכ םלעתנ דימו ףכתו ,םלעהב התע דע היהש םהלש תודחאה רוא הלגתנ ךודשה
תורשקתה תעשב סרח ילכ ןירבוש הז ליבשבו ,ל"נכ 'בושו אוצר תויחהו' תניחבב
ןמ אצויה רואכ שורפ ,"קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו" :(םש) ביתכ יכ ,ךודשה
לעו ,העש יפל קר אוהש סרח ילכ ןירבושש העשב אצויש ץוצינה וניהד ,ןיסרחה
,ל"נכ בושו אוצר תניחבב הלגתנ םהלש תודחאה רוא זאש ךודשה תורשקתה תעשב ןכ
קזבה הארמכ 'בושו אוצר תויחהו' דוס לע זמרמ הז ,סרח ילכ ןירבוש ןכ~לע
:(ופוסב אנינת יטוקלבו 'ס ןמיסב ליעל הז לע םעט דוע ןיעו) :ל"נכ

וסר

הכס תוצמב ןירהזנ ןניאש ידי~לע אוה ,ןנמז אלב תויחו תומהב תותימשעד
םא" :תוניחב ,(ג ףד םינוקת) 'ןינב לע אככסמד אמא' תוניחב הכס יכ ,יוארכ
ומכ ,המהב רדגל םדא רדג ןיבש לדבהה תוניחב והזו .(ב ילשמ) "ארקת הניבל
לכ יחכשת לאו 'ה תא ישפנ יכרב" :(י תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,הטמל המהב ידדמ תקנוי המהבה לבא ,הניב םוקמב םידד הל הששעש ,"וילומג
,הניב םוקמב אוהש םדא ידדמ קנוי םדאהש ,המהבל םדא רדג ןיבש שרפהה והזו
,הטמל םהש המהב ידדמ תקנוי המהבה לבא .הכס תוניחב "ארקת הניבל םא" תוניחב
,הניב םוקמב םהש םדא ידד תוניחבמ לפונ יזא ,הכס תוצמב םגופשכ ןכ לעו
לש עפשמ קנויש אצמנ ,םשמ קנויו ,המהב ידד תניחבל לפונ יזאו ,הכס תוניחב
תא םהמ לטונש ידי לע ,םיתמ םה הז ידי לעו ,םתויח תא קנוי ןכ לעו ,המהבה
,תומהבה לש עפשה תא לטונ ןכו ,ותליפנ אוה ןכ הכסב םגפש םגפה יפלו ,םתעפשה
תישארב) תוכס הששע והנקמלו תניחב והזו ,תויחהו תומהבה תותימ םרוג ןכ ומכו
:ל"נכ והנקמ ליבשב אוה הכסה יכ :(ג"ל

:(אי הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םהל קיזמ ןינבב ןיקסועהםג
קיזמ ןיא יזאו ,לכששו המכחב תיבה תונבל ךירצ יכ ,'ןכסמתמ ןינבב קסועה לכ'
תיב הנבי המכחב" :(ד"כ ילשמ) בותכש ומכ ,תיב תונבל ול יואר יזאו ןינבה ול
.(עפשה סינכהל םוקמ ול שי יכ) (א) ,"ואלמי םירדח תעדבו ןנוכתי הנובתבו
םגפש לע ושנע הז יכ ,ןכסמתמ ןכ לעו ,ול קיזמ יזא ,לכשש אלב הנובשכ לבא
הזש ,ןכסמתמש ושנע ןכ לעו .ל"נכ המכחב תיבה תונבל ול יואר היה יכ .המכחב
ידי לע ןכ לעו .(ט תלהק) "היוזב ןכסמה תמכח" תוניחב ,המכחה םגפ תוניחב
תיב תונבל לוכי הז~ידי~לע ל"נכ הניבל םא תניחב ,לכשש תניחב איהש הכסה
עסנ בקעיו" :(םש תישארב) תניחב הזו :ל"נכ 'וכו "תיב הנבי המכחב" תניחבב
:ל"נכ "תיב ול ןביו התוכס

איהש הניבמ תאצוי הרותה יכ ,דחא םה תוכסו תועובש יכ ,תועובש תניחבהזו
"הניבל םא" :תניחב ,"ךמא תרות ששטת לאו" :(א ילשמ) בותכש ומכ הכס תניחב
:ל"נכ הכס תניחב אוהש

אצמנ .הרותה תאצוי םשמ הכס תניחבמ יכ ,הרות תחמשש אוה תוכס רחא ףכתןכ לעו
הרותה תאצוי םשמ יכ ,הרותה תוניחבב םמצעב םיששענ ,הכסב וסנכנש ידי לע
,תישארבד תיב וניה ,תיב תוניחב ,תישארב אוהש הרותה תלחתמ זאו ,ל"נכ
זאש ,(ב) ןווס תניחב והזו :ל"נכ "תיב ול ןביו התוכס עסנ בקעיו" :תוניחב
:(ג) ל"נכ 'וכו תיב ול ןביו התוכס עסנ בקעיו תובת~ישאר הרות ןתמ ןמז אוה

זסר

ןוקת) ,הרות ישמח 'השמח' דגנכ האר יפנכ 'השמח' יכ ,הארהל האופר אוהתועובש
:שדח תויח לבקל ןילוכי הרותה ןילבקמ תועובשבו :(ה"כ

חסר

תוששעל דימת תעגעגתמ שפנה הנהו .םייח ול המל ,תילכתה לע לכתסמ םדאהןיאשכ
איה יזא ,םולשו סח ,ךרבתי ונוצר הששוע םדאה ןיאש האורשכו ,הרצוי ןוצר
הלחנ הזמו ,םדאה ףוגמ קלתסהל המצע ךישמהל תלחתמו ,השרשל רזחל דאמ עגעגתמ
אלממ ןיאש תמחמ ונממ המצע תכשממש ידי לע ,שפנה חכ שלחנש ידי לע ,םדאה
רזוח םדאהש המו :אוה ךורב םוקמה ןוצר הששעיש קר הצור איה יכ ,הנוצר
ומצע ףכל לוכי םדאה הזש האור שפנהש תמחמ אוה .תואופר ידי לע ותואירבל
ושכעו םילכאמ ראשו םחל תליכאב לגרמ אוה יכ ,ותוליגרו ותואת ךפה תוששעל
האור שפנהש תמחמו ,ותואירב ליבשב םירמ םימסו תואופר לבקמו ותואת הפוכ
הפצמ איה יכ ,וילא תרזוח איה ןכ לע תילכת הזיא ליבשב ותואת ףכל לוכי אוהש
:ךרבתי ורצוי ןוצר תוששעל ,יתמאה תילכתה ליבשב ותואת ףכיש

טסר

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

.(ד םיטפוש) רמת תחת תבשוי איהו ,רבדל ןמיסו ,רודה הששעמ רכנ קידצהתרידמ
ףא דחא בל אלא ול ןיא רמת המ' :(די הלגמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו
:'ןכ לארששי

(הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)

רע

תוחילסו תושקב רמוא דחאש ןיאורשכ ןוגכ ,ורבחל םדאמ תוררועתה שישומכ
ליחתמו ורבחמ ררועתמ יכ ,ןכ םג ונממ ררועתמ ורבח יזא ,רבשנ בלב תוררועתהב
,בלה תוררועתהב תושקב ןכ~םג רמול ליחתמו ,ןכ םג ררועתנו ,ומצע לע לכתסהל
,ומצע ירבד ךותמ ררועתמש ,הבו הנמ תוררועתה ומצע םדאה לצא שי ןכ ומכ
הזמ ררועתנ ךכ ךותבו .יל יו קעוצו תוררועתהב תונחתו תושקב רמואש וניהד
ליחתמו ,שממ יל ,יל יו אלה ,ךכ קעוצ ימו ,ינא ןכיה ומצע לע לכתסהל ליחתמו
תמאב רמוא ןכ~םג ולאכ ול המדנ הלחתבש ףאו .אקיד יל ,יל יו קעצל תינש
:ןבהו ךכ רחאל םדק ןיב שרפהה ןיאור ךכ~רחא הז לכ םע ,יוארכ

אער

:(ה קרפ תובא) בותכש ומכ .תומוקמ המכב ראבמכ השדקד תוזע םדאהל היהישךירצ
,תוזע ול היהיש ךירצ ומצעב ברה דגנ ולפאו ,ליעל אבומכו ,'רמנכ זע יוה'
קר אוה ,רתוי ברקמ דחאש הזו .שיבתי אלו ,ךירצש המ לכ ומע רבדל וינפ זעיש
הזש ,הזב יולת הז ךא ,רתוי ומע רבדמ הז תמחמו ,רתוי תוזע ול שיש ידי~לע
תמחמו .'ה תא הברה דבועו הששוע אוהש ותדובע תמחמ אוה ,רבדל תוזע ול שיש
הששוע הז ידי לע ,ומע רבדמ אוהש הז תמחמו ,ברה םע רבדל תוזע ול שי הז
יולת הזש אצמנ ,ומע הברה רבדמש ידי לע רתויב ררועתמש ידי לע ,הברה דבועו
ןכיהמ ןיעדוי ןיאו ,הזב הז םייולת םהש םלועב םירבד המכ שי ןכו ,הזב
:ל"נכ הזב יולת הז יכ ,ורבחמ ליחתמ דחא לכ יכ ,הלחתהה

ברע

דגנל םיששי אלש ,םשה תדובעב לודג ללכ הז ,(ה"צ םילהת) ועמשת ולוקב םאםויה
םוימ בשחי אלש ךירצ ,ותוכרטצהו הסנרפ קסעב ןה ,םויה ותוא םא~יכ ויניע
ותוא םא יכ ויניע דגנל םיששי אל ךרבתי ותדובעב ןכו ,םירפסב אבומכ ורבחל
אשמ אוה ולאכ םדאהל המדנ ,'ה תדובעב סנכל ןיצורשכ יכ ,העשה ותואו םויה
אל ,םויה ותוא קר ול ןיאש בששחישכ לבא .וזכ דבכ אשמ אשל ול רשפא יאו ,דבכ
רחמ ,ליחתא רחמ רמאל ,םויל םוימ ומצע תא החדי אלש םגו ,ללכ אשמ ול היהי
יכ ומלועב םדאל ןיא יכ ,תודובעה ראשב הזב אצויכו ,יוארכ חכבו הנוכב ללפתא
.ירמגל רחא םלוע אוה תרחמה םוי יכ ,וב דמועש העשה ותואו םויה ותוא םא
:ןבהו ,אקיד 'םויה' ,ועמשת ולוקב םא םויה

גער

םידילומש ,דאמ םילודג הילע ינב שי לבא ,םלועה הזב םידילומש םינב שישעד
םהש תומשנה לכ יכ ,םלועב םידלונה םינבב םישבלתמה תומשנהמ הלעמל םהש תומשנ
םה ללכב לבא .תוצוצינה תוקלחתהמ קר םה ,רתוי שיש ףאו ,אובר םישש םה םלועב
םישבלתמש תומשנ אובר םיששמ הלעמל םה ל"נה תומשנה ולא לבא .אובר םישש קר
הזב ןיאבשכ ולפאו ,םלועה הזב שבלתהל ללכ ןייואר םניא םה יכ ,םלועה הזב
םהב בותכש ,הששמ ינב תוניחב הזו ,ללכ םלועה הזמ םיבשחנ םניא םה ,םלועה
הלעמל' :(ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדו ,"הלעמל ובר היבחר ינבו"
:ל"נכ םהמ הלעמל ויה םה יכ ,אובר םיששה ללכב םיבשחנ ויה אל םה יכ ,'אובר םיששמ

דער

ותרותמו ךרבתי םשהמ ןמצע רקעל ידכ םהימי לכ םיעגיו םידבועש םיעשר שישעד
םהש יפ לע ףא ,םכותב ןידע שיש לארששי תשדק לש השודקה הדקנה יכ ,ירמגל
תמיאמ האריו הבושת ירוהרה םהב האיבמו ,םתוא תלבלבמ איה ,םירומג םיעשר
םה ןכ לע ,םהלש תוואתהו תורבעהמ גונעת םהל ןיא הז תמחמו ,לודגה ןידה
היהי אלש ןפאב ,םולשו סח ,םתעדב הרומג הריפכל ועיגיש ידכ םיעגיו םיואתמ
המכ דאמ דאמ הלודג העיגי הזל םיכירצ לבא ,תמאה לא תוטנל קפס דצ דוע םהל
םתוא תחנמ הניא םהבש תודהיה יכ ,ןבזשל אנמחר ,ןלצל אנמחר םינש המכו
:דימת םתוא תלבלבמו

ילב ,םולשו סח ,הרומג הריפכל וניהד וואתהש המל ןיאבו ןיעיגמשכ םהמ שישעדו
:תמאה ןיאור זאו ,םלועה ןמ םיתמ דימו ףכת יזא ,תמאה לא קפס םוש

הרע

איה םא ,םדאה קלתסנשכו .(א) דחא רנ הנממ הששענ ,ןיששועש הוצמו הוצמ לכשעד
ששפחמ תויהל הל ןינתונ יזא ,ךרבתי םשה יניעב דאמ הרקי איהש הלודג המשנ
לכ תילכת והזו ,ךרבתי ךלמה יזנגמ הצריש המ ול חקיו ששפחיש ,אכלמד איזנגב
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תורנ ןיכירצ ששופחלו ,אבה םלוע יגונעת
ירדח לכ ששפוח םדא תמשנ 'ה רנ" :קוספמ ודמלו ,'תורנב ששופחש' :(:י םיחספ)
לצאו .(ו ילשמ) "הוצמ רנ" :תניחבב ,ל"נכ תווצמה ןמ ןיששענ תורנהו ,"ןטב
םיתמב" תניחב הזו ,אכלמד איזנגב תוקלתסהה רחא המשנה תששפחמ ,תורנה ולא
וניה .'ישפח' .(:אנק תבש) 'תוצמה ןמ ישפח הששענ םדא תמש ןויכ' "ישפח
:ל"נכ ששופחה םדי~לעש תורנ םה תווצמה יכ ,תווצמה ןמ הששענש ששופחה תניחב
:ויבא יזנגב ששפחמ אוה םייחב ודועב םגו ,וייחב ומצע תיממש קידצ שי לבא

וער

,ןימוי אתש והלכ ןוכרבתיד ןיגב קר ,ללכ העיבשש ליבשב הניא תבש תליכא יכעד
יכ ,םימיה תשש לכ ןיכרבתנו ןיעפשנ תבש תליכאמ יכ :(ח"פ ורתי) רהזב אבומכ
הכרבל םנורכז ,וניתובר ודמלש ומכ ,עבשש ול ןיא אמוס יכ ,תבשב העיבשה רקע
תלטונ הסג העיספו' .'וכו "ךתנע ןעמל רבדמב ןמ ךליכאמה" :קוספמ (:דע אמוי)
רקעש אצמנ .(:גמ תוכרב) 'ישמש יבד אשודקב הל רדהמו םדא לש ויניע רואמ
תיאר ידי לע העיבשה יכ ,העיבשה זא ןכ לעו ,תבשב אוה םיניע רואמ תומלש
,'םימעפ ששלש ךרבל וב םידעוס ,הנטק העיספ וב םיעסופ' הזו ,ל"נכ םיניע
ידי לעש ,תומלשב םיניע רואמה הז ידי לעש ,הנטק העיספ םיעסופ תבשבש וניה
וניהד ,ךרבל קר אוה םימעפ ששלש וב םידעוסש המ ןכ לעו .ל"נכ העיבשה הז
לכאל ךירצ היה אל ומצע תבש ליבשב לבא .ל"נכ ןימוי אתש לכ ןוכרבתיד ןיגב
:ל"נכ ךרבל אוה קר ,העיבשה תבשב יכ ,םימעפ ששלש ךכ לכ

זער

יל הששועש ומכ רמול ,םיאנושה דגנכ ומצע דמעל ןיא ,םדאה לע תקלחמ שישכעד
,םולשו סח ,וב תוארל ,ושקבמל אובי אנושהש םרוג הז יכ .ודגנכ ול הששעא ןכ
םהל תוששעלו ,תוכז ףכל םתוא ןודל יואר אברדא קר ,וב תוארל הצור אוהש המ
,הילע ןישד לכהש רפעה ומכ ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" :תוניחב ,תובוטה לכ
היה לכה ,תובוט םינבאו ףסכו בהזו היתשו הליכא תובוטה לכ םהל תנתונ איהו
ןכ~יפ~לע~ףא ,ותער םישקבמו וילע םיקלוח םהש יפ~לע~ףא ןכ ומכ ,רפעה ןמ
.ל"נכ רפעה ומכ ,תובוטה לכ םהל הששעי

,ודגנכ ןכ םג רתחיו ומצע דמעי אוה םא ,ורבח תיב תחת רתוח דחאשכ ,לשמכאוהו
ךפושו םינפב דמוע ורבחו רתוח דחאשכ לבא ,ושקבמל רתוחה אובי לקב יאדוב יזא
,ושקבמ תוששעל אנושה לוכי וניאו ,ותבשחמ ריפמ יזא ,ודגנכ לת הששועו רפע
ומכ ןכ םג רתוחש תניחב והזש ,םדגנכ תוששעל םיאנושה דגנכ דמעל ןיא ןכ ומכ
ישפנו" תניחב ,רפע תניחב ידי~לע לבא .לקב ושקבמל אובי הז~ידי~לעש ,אנושה
יכ ,לפי הב תחש הרוכ יזאו ,ל"נכ אנושה תבשחמ ריפמ הז~ידי~לע .ל"נכ "רפעכ
דמוע ורבח יכ ,וילע ךפשנש רפעה ידי לע ורבח לע הרכש תחשהב ראשנו לפונ
:ל"נכ רפעכ ישפנו תניחב ידי~לע ,ל"נכ ודגנכ רפע וילע ךפושו

קר אוה םתנוכ יאדוב ,םיקידצ וילע םיקלוחשכ לבא .םיעשר םה םיקלוחהשכ הזלכו
ומכ אוהו ,וילעמ םיניד םיקיתממו ,הז~ידי~לע ותוא ןיאשנמו ןימירמש ,הבוטל
,הקדצב הז ןיעכ וניצמש ומכו הבוט הנתמ ול ךילשמו ורבח תחת ומצע רפוחש דחא
תאז ןכ ,(:זס תובתכ) לבקמה עדי אלש ידכ ,ענצהב תוקדצ וכילשה םיאנת המכש
.ל"נכ ענצהו םלעהב הבוט ול ןינתונש אוה ,םיקידצ לש תקלחמה

תניחב השדקב רמת שי יכ .'וכו "םיערמ ילע םימקב" :(ב"צ םילהת) דוד שקבשהזו
'תבתוככב רואשש' תניחב .ארחא ארטסב רמת ודגנכו ,(םש) "חרפי רמתכ קידצ"
ףקתו תוללכ אוה רואשש יכ ,ארחא ארטסבש רמתה וניה ,הרמת איה תבתוכו (א)
ןושל רמת ארקנ ןכ לעו ,אבומכ יולמבו עוברב םיקלא תניחב אוה יכ ,םינידה
תרומת ,תלוא המכח תרומת יכ ,הרומת תארקנ איהש ארחא ארטסה וניה ,הרומת
תקלחמ אוה ארחא ארטסהו םינידה שרשו .(הריצי רפסב) אבומכ 'וכו םייח
ןידה ןיאו ,השדקבש תקלחמ םשרשו ,תקלחמ תניחב אוה ארחא ארטסה יכ ,השדקבש
,השדקבש תקלחמ איהש םיקידצ לש תקלחמ ידי~לע ןכ~לעו ,ושרשב אלא קתמנ
יכ ,"חרפי רמתכ קידצ" הז~ידי~לעו ,ל"נכ ןשרשב םינידה םיקתמנ הז~ידי~לע
םינידה תקתמה תניחב איהש תקלחמה ידי~לע ,ארחא ארטסד רמתה לטבתנו קתמנ
זחאנו לשלתשנ םשמש תמחמ קר ,הלודג הבוט איה םיקידצ לש תקלחמש אצמנ ,ןשרשב
םיקידצ לש תקלחמהש המדיש רשפא ןכ לע ,הרומג תקלחמ םהש םינידהו ארחא ארטסה
לבא ,ל"נכ םש ןיזחאנ םהש תמחמ ,םולשו סח האנשש לש רומג תקלחמ ןכ םג איה
.הבוטל קר אוה תמאב

,תובוט קר תקלחמה ןמ עמשי אלש םיקידצ לש תקלחמ וילע היהישכ ,דוד שקבשהזו
,םיקידצ לש תקלחמ וניה .םיערמ ילע םימקב הזו ,ל"נכ הבוטל םתנוכ יאדוב יכ
יאדוב יכ .(א"ע ארקיו רהז) ןישרפתמ אלד ןיער ןירת תניחב םיערו םיחא םהש
עמשי אלש .חרפי רמתכ קידצ ינזא הנעמשת ילע ומוקי םהשכו .םילודג םיבהוא םה
"חרפי רמתכ קידצ" תניחב אוהש ,הזב ול ןיששועש תובוטה םא יכ תקלחמה ןמ
סח ,הרומג תקלחמ איהש ,םולשו סח ,העטי אלו ,ל"נכ םינידה תקתמה תניחב
קר אוה תקלחמה תאז יכ ,תקלחמה תאזב הזיחא םהל ןתל אלש ידכ ,ל"נכ ,םולשו
:ל"נכ הבוטל

לכב חכ תנתונש ,הלובי תנתונ ץראהש תעב ןכ לעו ,ץראה ןמ ןיאב תואופרה לכםג
לכב רתוי חכ שי יזא ריא שדחב אוהש הטינחה ןמזב וניהד ,םיחמצהו תונליאה
ןתוא וחקי םא ולפא ,רחא ןמזב לבא .חכ םהב ץראה תנתונ זא יכ תואופרה
אוהש ריא שדחב תואופר ןיחקול ןכ לעו חכה הז םהל ןיא ,ןמצעב תואופרה
.(יאמ)

לארששי ץראו .לארששי~ץרא תיצמתמ ןילבקמ תוצראה לכ יכ ,לארששי ץרא אוהרקעו
וניה .םתס ץרא תארקנ םימעפלו ,ןענכ ץרא תארקנ םימעפל ,תוניחב 'ב הל שי
,וניתובר ורמאש ומכ ,'ינע ןאכ' תניחב ,ןענכ ץרא תארקנ יזא ,תקלחמ שישכ
אצמנ ,'ינע ןאכ ןיא' "ינענכ היהי אלו" קוספ לע :(נ םיחספ) הכרבל םנורכז
האמ החוד תחא תקלחמ יכ ,תקלחמ ידי לע הזו ,ינע ןאכ תוניחב אוה ןענכ
.(ב) תוסנרפ

הנקמ יעור ןיבו םרבא הנקמ יעור ןיב ביר יהיו" :(ג"י תישארב) תוניחבהזו
.'וכו 'ינענכהו' הז~ידי~לע תקלחמהו בירה ידי~לעש ,"ץראב זא ינענכהו טול
תניחב תארקנ איה יזא םולש שישכ לבא .ל"נכ ןענכ ץרא תניחב תארקנ יזא יכ
היתוחכ תנתונש ,(ז"ס םילהת) "הלובי הנתנ ץרא" תניחב איה יזאו ,םתס ץרא
רייא תויתוא ןכ~לעו ,ל"נכ תואופרה לכל חכ שי יזאו ,ץראה לובי לכל
תואופרה לכ םה יזא יכ .(ג) :(ו םילהת) עגר וששבי ובושי יביא תובת~ישאר
תניחב איהש ,תקלחמה ךפה אוהש ל"נכ הלובי הנתנ ץרא תניחב ,םולש תניחב םהש
:ל"נכ ןענכ ץרא

יכ ,"םויה והולכא" :(ז"ט תומש) בותכש ומכ ,הליכאה איה תבש דובכ רקעשעדו
.(ז"נ ןמיסב ליעל) ראבמכו ,שדק ולכ תוהלא ולכ אוה יכ ,דאמ הרקי תבש תליכא
תבש לולחמ יכ ,תבש לולחל ןוקת אוהו ,תבש תדעסב תוברהל הלודג הוצמ ןכ לעו
.םולשו סח ,תבש לולחב לשכהל רשפא לקב יכ .רהזל רשפא יא

תניחב ,ללח תוניחב אוה תבש לולח יכ ,תבש לש הליכאה ידי~לע אוהןוקתהו
ותשא התמש ימו' .(א"כ םירבד) "המדאב ללח אצמי יכ" תוניחב ,תוקלתסה
ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ 'תורצקתמ ויתועיספ הנושארה
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הנושאר ותשא תניחב איה תבשו ,(בכ
גוז ןב תתנ לכל אוה~ךורב~שודקה ינפל תבש הרמאש :(א"י השרפ הבר תישארב)
לולחש אצמנ .הלש גוז ןב אוה לארששי תסנכש ךרבתי םשה הבישהו ,תתנ אל ילו
.ל"נכ תורצקתמ ויתועיספ תוניחב ,תורצק תועיספ תוניחב אוה תבש

תבשב עספל ורסא ,הכרבל םנורכז ,וניתובר אברדא אלה יכ ,ךפהל וניצמהנהו
לחב יכ ,עד ךא .הנטק העיספ תבשב עספל אקוד ךירצו ,(:גיק תבש) הסג העיספ
תקנוי ארחא ארטסהש תומוקמ שי ,המלש המוק איה הוצמ לכו ,הוצמ ןיששועשכ
תודרוי הילגר" תוניחבב ,ארחא ארטסה תקיני םשמש ,הוצמה לש ןילגרה ןהו ,םהמ
תבשמ בישת םא" תוניחבב תופלקה ןמ ןילגרה ןילוע תבשבו ,(ה ילשמ) "תומ
תלחתמ יזאו ,השדקה לא הוצמ לש ןילגרה ןיבישמ תבשבש ,(ח"נ היעשי) "ךלגר
ךרד תוששעל הלוכי הניא הכילהה תלחתב יאדוב הנהו ,ךרבתי םשה ינפל ךליל
ליחתמשכ קוניתה לשמכ אוה ךא ,ןילגרה ימעפ קיקד ליבש ןידע אוה קר השובכ
םע ויעושעשו ותבהא לדג תמחמ באה ךא ,הפי ךלהל לוכי וניא הלחתבש ,ךליל
רבד הזיא הששוע קוניתהשכ ןיאור ונאש ומכ ,ךרד וילגר ימעפמ הששוע אוה ,ונב
באה תבהא תמחמ הז לכ םע ,ללכ המכח וניאש ףא רובד הזיא רבדמ וא ,ןטק
ומכ ,לודג רבד הזמ הששועו וביחרמו ולידגמו רבדה בבחמ אוה ,הזמ ויעושעשו
םשהל שדח ךרד הזיא הששוע םדאשכ וא ,ךליל תלחתמ הוצמהשכ ,ךרבתי םשה ןכ
,הזמ ךרבתי ויעושעש לדג תמחמ הז לכ םע ,קיקד ליבש אוה הלחתבש ףא ,ךרבתי
.השובכ ךרד וילגר ימעפמ הששוע אוה

בותכש המכ תווצמה וניה ,'קדצ' ."ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ םילהת) תוניחב הזו
םששיו" יזא ,ךרבתי וינפל ךליל הוצמה תלחתמשכ ."קדצ ךיתוצמ לכ" :(ט"יק םש)
ליבש קר םהש ,ןילגרה ימעפמ השובכ ךרד הששוע ךרבתי אוהש ,"וימעפ ךרדל
ליבש קר םהש ,וימעפ תא ,שובכו בחר ךרדל םיששמ אוה ,ויעושעש תמחמו ,קיקד
תניחבב ןילגרה חכ ןילבקמ םשמש תבש תליכא ידי לע הששענ הז לכו ,ל"נכ קיקד
חכ ןילגרה ןילבקמ הליכאה ידי לעש ,'ןילגרב חכשתו יככב קוד' :(בנק תבש)
ךרד םהמ הששענ ,תונטק תועיספ ,קיקד ליבש קר םהש ,ןילגרה ימעפמ הששענ יזאו
:ל"נכ השובכ

תבשבש וניה .םימעפ ששלש ךרבל וב םידעוס ,הנטק העיספ וב םיעסופ :תוניחבהזו
ותשא התמש ימ ,הברדא אלה יכ ,הרואכל ,הומת אוהו .הנטק העיספ םיעסופ
היהו ,ל"נכ הנושארה ותשא תוניחב אוה תבשו ,תורצקתמ ויתועיספ ,הנושארה
וניה 'וכו ךרבל וב םידעוס ךא ,תובחרו תולודג תועיספ וב היהיש יואר
ןיבחרתנו תונטק תועיספה ןינקתתנ תמאב הז~ידי~לעו .תבש תדעס םילכואש
ידי לע ןכ לעו ,ל"נכ "וימעפ ךרדל םששיו" תניחבב השובכ ךרד םהמ הששענו
ידי לע יכ ,ל"נכ תורצק תועיספ תוניחב אוהש ,תבש לולח ןקתתנ תבש תליכא
:ל"נכ השובכ ךרד םהמ הששענו תובחר תורצק תועיספמ הששענ תבש תליכא

:תואופרה ימכחל עודיכ הארהל האופר אוהלגר

היהש לע רעטצמש ותלפתב ןוכל וכרד היה .(כ"ק םילהת) "ךשמ יתרג יכ ילהיוא"
אוה רמת :"ךשמ יתרג יכ" :הזו ,םיניד ך"שמ םיאב םהש ,תולופנה תוארימ אריתמ
:אבומכ ,ך"ש םימעפ יתש ןכ םג


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts