אמר

לבא ,םולשו סח ,םדאה תא הלכמ היה ןידה תדמה יזא ,םולשו סח ,םינידשישכ
הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ירמגל תולכל חכ הל ןיא ןידה תדמה
,ורבח תא ירמגל תולכל חכ ול שי םדאה לבא ,'םילכ םניא םהו םילכ יצח' :(ט
דמועו רחא םדא אבו ,םולשו סח ,דחא םדא לע םיניד שישכ ןכ לעו ,םולשו סח
,םדאה וב םקניש רתוי םיצור םה יכ ,ונממ קלתסמ ןידה תדמ יזא ,וילע קלוחו
קלוח אוה ,םלועה ןוקתב חיגשמו לודג קידצ אוהש ימ ןכ~לע ,ל"נכ חכ ול שי יכ
וילע וכמסי יכ ,ל"נכ ןידה תדמ וילעמ קלסל ידכ דחא קידצ לע הנוכב םימעפל
ותואל םירוסי הששוע וניאו םימחרב הששוע אוה ךכ~רחא לבא ,רתוי םקני אוהש
:קידצה

תא ואנקב 'וכו יתמח תא בישה 'וכו רזעלא ןב סחניפ" :(ה"כ רבדמב) שורפהזו
ןידה תדמ קלסו 'ה תמח תא בישה סחניפש וניה .'וכו "יתילכ אלו םכותב יתאנק
הזו ,ל"נכ םינידה וקלתסנ ןכ~לע .םהב םקנל המקנ שבל אוהש ידי~לע ,לארששימ
הצור םדאשכ רתוי םיצור םה ןכ~לע ,'וכו תולכל םילוכי םניא םינידה יכ תמחמ
ונל עידומ הזבש וניה ,"יתאנקב לארששי ינב תא יתילכ אלו" :הזו .ל"נכ םקנל
המקנ שבלו .ךרבתי ותאנק תא ואנקב ,לארששיל סחניפ הששעש הבוטה לדג הרותה
ינב תא יתילכ אלו" יכ אוה םעטהו ,הלודג הבוט םהל הששע הזבש ,םהב םקנל
,לארששי ינב תא הלכמ יניא ,ילש ןידה תדמב יתאנקבש וניה ,"יתאנקב לארששי
תולכל חכ ול שי םקונשכ םדאה לבא .ל"נכ תולכל חכ הב ןיא ןידה תדמ יכ
האנק שבלש המב ,לארששיל האלפנ הבוט סחניפ הששע ןכ~לע .םולשו סח ,ירמגל
םהב םקני סחניפש םבשחב .םינידה חכ לארששימ התפר הז~ידי~לע יכ .םהב םקנל
,םולשו סח ,ירמגל תולכל רתוי םקנל חכ ול שיש םדא אוה סחניפ יכ ,רתויב
לבא .ל"נכ ןידה תדמ קלסו יתמח תא סחניפ בישה הז~ידי~לע ןכ~לעו ,ל"נכו
:םהילעמ םינידה לקה ךכ~רחא יאדובו ,ןמחר היה יאדוב סחניפ ,תמאב

במר

ימו :(ג"פ תופלקה רעש "םייח~ץע" ןיע) 'הפלקב ןיפנא ךירא' תניחב שישעד
,ויניע םיצעי םא ףאו ,רוהרהמ לצנהל ול השק ,וז הניחבמ השאב עגופש
,'הפלקה לש ןיפנא ךירא' תניחב איה יכ ,ול ןמדזת הנפיש דצ לכב ןכ~יפ~לע~ףא
:ול ןמדזת הנפיש דצ לכב ןכ~לעו ,םיכרא םינפ םהש

ןכ~יפ~לע~ףא ךא ,ףואנ ירוהרהמ לצנהל דאמ תלעומו הלודג הלגס אוה הקדצשעדו
קר .םולשו סח םהמע החישש תוברהלו םישנה םע ברעמ תויהלו ,הז~לע ךמסל רוסא
הברת לאו ךתיב ינב םיינע ויהיו' :(א קרפ תובא) והזו ,ךכ~לכ ול קיזמ וניאש
,ךתיב ינב םה םיינעו הקדצ הששוע התאש ףאש וניה ,'השאה םע החישש
אוהש המ לבא ,הברי אלש קר רוסאה ןיא לבא ,ל"נכ 'וכו הברת לא ןכ~יפ~לע~ףא
םהש ףואנ לש םירוהרהמ תלצמ איהש הקדצה ידי~לע הששענ הזו ול קיזמ ןיא חרכמ
:('י ילשמ) תניחבב םהמ תלצמ הקדצו ,תמ תוניחב ,האמטה תובא יבא תניחב
:ונליצי םשה ,"תוממ ליצת הקדצו"

גמר

,דאמ םלעתמ אוה ןכ~לע ,ותשדק לבסל לוכי םלועה ןיאש ,דאמ לודג קידצ שישעד
הזו .דאמ ותשדק לדג תמחמ הז ,הרתי תושירפו השדק םוש ונממ םיאור ןיאו
רישש אצמנ ,(ג קרפ םידי) 'םישדק שדק םירישה רישו שדק םירישה לכ' תוניחב
וילע ,ךלמה המלשש וניצמ הנהו ,םירפסה לכמ הברה רתוי דאמ שודק אוה םירישה
םלכ םה תלהקו ילשמ תמאבו ,םירישה רישו תלהק ,ילשמ :םירפס השלש רבח ,םולשה
לבא ,םימעפ המכ הרהטו השדק תובת םהב וניצמו .דאמ םימש תאריו רסומ םיאלמ
ריש רפס לכבש ,חכשתו ןיע קופ ,ללכ הרהטו השדק תובת אצמנ וניא םירישה רישב
ותשדק םצע לדג תמחמ הזו .רוהטו שדק תובת םוש רפסה לכב םש אצמנ ןיא םירישה
:ללכ הרהטו השדק תובת םש אצמנ וניא ןכ~לע .השדק םוש םש םיאור םניא

דמר

רמשל ךירצ ,םהמע ןתמו אשמו םיקסע ול שיש וניהד ,ם"וכעה ןיב ברעמ אוהשימ
ומצע קלחל ,םולשו סח ,םתשרב ספתהל לכוי לקב יכ ,ול קיזי אלש דאמ דאמ ומצע
םיכאלמ רשא לפשה הזה םלועב אוהש םדאהל יד אל יכ ,ול שיש ותודהי תגרדממ
םלועה הזב םיכאלמ ואב תחא םעפש וניצמש ומכ .םלועה הזב דמעל חכ םהל ןיא
רתוי חכ םהל שי לארששי תמאב לבא .(ח"נ ףד תישארב רהז) דאמ ודכלנו
ארובהב קבדהלו ,הזה םלועה לע רבגתהלו םלועה הזב דמעל ןילוכי םהו ,םיכאלממ
רמשל ךירצ ןכ~לע ,דאמ השק הז ,ם"וכעה םע ברעמ ןכ~םג תויהל לבא ,ומש ךרבתי
:ותודהיו ותורשכ תגרדממ טמי לב קזח דתיכ תויהל ,דאמ דאמ ומצע

המר

,םירדחהב סנכנ אוה ,הרותב שדחל ליחתמשכ ,םהל הכוזש ימו ,הרות ירדח שישעד
םירדחל םיחתפ המכו המכ שי רדחו רדח לכב יכ ,רדחל רדחמו רדחל רדחמ סנכנו
םשמ טקלמו ,םלכב ליטמו סנכנ אוהו ,םירחא םירדחל םירדחה ןתואמ ןכו ,םירחא
,דאמ רהזל ךירצש ,עד לבא .וקלח ירשא דאמ תודומחו תורקי תולגסו תורצוא
םניאש ןישודח המכו המכ שי יכ ,הזל ןיכוז הרהמב אל יכ ,ומצעב העטי לבל
המדנש ףאו .םיקלא הששע הז תמעל הז תא יכ ,תורומתה ילכיהמ קר ,םשמ םיאב
.תוגשהל ןימדנש םיאנ םישודח שי םש םג ,ןכ יפ לע ףא ,הלודג הגשהל םדאל

לע זמרמ הזש ןיעדוי ,םדא תבת ןיבתוכשכ לשמל ומכ ,תוניחב המכ שי הזבםגו
שיו ,םדאה רויצ םוש םש בותכ ןיא יכ ,אמלעב זמרב קר אוה לבא ,םדאה תומד
ןירסנמש שיו ,םדאה תומד תצק רתוי הלגנ םשו ,םדאה רויצ רינה לע ןיריצמש
ןיא ןכ יפ לע ףא לבא ,םדאה רויצ רתוי דוע הלגתנ םשו ץע תכיתחמ םדאה רויצ
הרות לש ןישודח המכ שי ןכ ומכ ,תמאב םדאה אוה ומצעב םדאה קר .שממ םדא הז
ומכ ,םדא תניחב איה הרותה יכ ,דבל םדא תבת ןיבתוכש ומכו סקנפ ומכ קר םהש
לבא ,הזמ םינפל סנכנ אוהש שיו ,"םדא הרותה תאז" :(ט"י רבדמב) בותכש
םדא תניחב והז ומצעב הרותה לא ןיכוזשכ קר ,ל"נכ םדא הז ןיא ןכ~יפ~לע~ףא
אוה ,תיתמאה הרותה תאז קר וניה אקיד הרותה תאז ,םדא הרותה תאז והזו ,תמאב
:םדא תניחב

תולכיה ולא ךרד חרכהב ךליל ךירצ ,תמא לש הגשה הרותב גישמש םדק םדא לכשעדו
יכ ,יוארה הגשהה לא אב רבכש רבסל ,ומצעב תועטל רוסאש ללכה לבא ,תורומתה
הרות ירדחל סנכל ליחתה אל ןידעש עדישכ לבא ,םולשו סח םש ראשי ןכ רבסי םא
ירעש ול וחתפיש דע ריצפיו ,תולפתב הבריו ,םשה תדובעב קזחתי יזא ,םייתמאה
.שרפהה הארי זאו ,תמאב השדקה

הכז ךכ רחאו ,ךרבתי םשה ליבשב םיפוגסו םיתינעתו תודבע הששע םאולפאו
ולפא יכ ,ל"נה תמא לש תוגשה םהש רבסל הז~לע דמעי לא ןכ~יפ~לע~ףא ,ןישודחל
הזה םלוע תוואתב ולפאו ,םיתינעתו תודבע ךירצ תורומתה ילכיה לש תונוימדהל
זירכמו דחא עסונ יזא ,עידמוקו קוחשש ןיששועשכ לשמל ןוגכ ,הזל אמגד שי
ןיא ןכ~יפ~לע~ףא ,עמשל הואת אוהש ףאו ,עידמוקה לע וששעיש םירבדה לכ בשוחו
אלבטה לע ריצמ םש שי עידמוקה םש ןיששועש רדחהל אבשכ ןכו ,ומצעב קוחשה הז
,םינפל םשל םיאבשכ ולפאו ,ומצעב רבדה וניא הז םגו ,םש וששעיש םירבדה לכ
אוה ,עידמוק לעבה הששועש םירבדה לכו ,ףוק הששעמכ הששועו ,דחא ץל דמוע
ומצעב קוחשה אוה רקעו ,ומצעב רבדה וניא הז םגו ,תונצילב וירחא הששוע
,םינפל סנכנש ול המדנש ימ שי יכ ,ומצעמ לשמנה ןיבת ןכ ומכו ,םש ןיששועש
:תמא לש הגשה גישהל ליחתה אל יכ ,ירמגל ץוחב דמוע ןידעו ,םינפלו ינפלו

,תמאב השדקה לש תולודג תוגשה גישהל הכוזשכ ףא ,דאמ לודגהקידצהו
ארובה תולדג תא ותרכה םצע לדגל ,םולכל ויניעב םיבשחנ םניא ןכ~יפ~לע~ףא
רוא ול תוארהל ךרבתי םשה ליחתיש ,םעפ לכב קזחתמו לדתשמ אוה ןכ~לע .ךרבתי
:וימימ ללכ גישהל ליחתה אל ולאכ ,הרותה

ומר

הבגיו" :(ז"י ב~םימיה~ירבד) בותכש המכ ,תולדג ול היהיש םדאה ךירצםימעפל
הזיאל תולעלו הגשהל אובל ךירצשכ יכ ,תינעת ומכ ליעומ אוהו ."'ה יכרדב ובל
יברש' :(הפ אעיצמ אבב) וניצמש ומכו .םדקמש ותמכח תא חכשל ךירצ יזא ,הגרדמ
הלודג רתוי הגשהל אובל ךירצ היה יכ ,'ילבב דומלת חכשל ידכ הנעתה אריז
תולדגה ידי~לע יכ ,ל"נה תינעתה ומכ ליעומ תולדגהו ,לארששי~ץרא תרות איהש
לכ' :(:וס םיחספ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ותמכח תא ןכ םג חכוש
אוה תולדג יאדוב יכ ,הרתי המכח הזל ךירצ ךא ,'ונממ תקלתסמ ותמכח האגתמה
אובי אלו ,ירמגל ונממ קלתסת ותמכח יאדוב ,תמאב האגתי םאו ,דאמ לודג רוסא
,הזב גהנתהל ךיא ,הרתי תונמא הזל ךירצ ךא ,שממ הטוש הששענ היהיו ,הגשהל
,ל"נכ חכשל ךירצ אוהש םדקמש ותמכח חכשל ידכ קר תולדג ול היהיש
:תמאב ונע היהי ןכ~יפ~לע~ףאו

זמר

תניחב אוה ס"שב רמאנה "וקית"ש :(:ז"כ וצ אנמיהמ איער) שודקה רהזבאתיא
הטושפ ןונה תאזש עדו .וקית הששענו ןוקית לש ןונה רסחנש וניהד ,ןוקת רסחמ
הששענו תפפכנו תלפשנ איה יזא ,ל"נכ וקית תניחב הששענו ןוקיתהמ תרסחנשכ
ונלאגי 'ה ,ל"נכ תפפכנ ןונהש קר ,ןוקית תויתוא אוהש תוניק תניחב הזמ
:ל"נה וקיתה ןקתתיו ,ןוקיתל תוניקה וכפהתיו

חמר

םיקידצמ םירופס ידי לע יכ ,דאמ לודג רבד אוה ,םיקידצמ תויששעמ ירופסשעד
ומישרה יכ ,דאמ ץרמנ קשחב ךרבתי םשהל לודג תוררועתהב בלה בהלתנו ררועתנ
ומישרה תאז ,ךרבתי םשה תא ותדובע ידי לע ,ונממ ןירפסמש קידצה ותוא הששעש
:לודג תוררועתהב ךרבתי םשהל תררועמ איהו ,קידצהמ ןירפסמש תעב תררועתנ

טמר

לוכי ,רבד םושמו םדא םושמ אריתמ וניאו קזח ובלש ימ יכ ,בלהב הרובגהרקע
אריתמ וניאש ובל ףקתו קזח ידי~לע תומחלמה ששבכלו תוארונ תורובג תוששעל
תא שבוכה רובג והזיא' :('ד קרפ תובא) תניחב הזו ,המחלמה ףקת ךותל ץרו
'ה חור לחתו" :(ג"י םיטפוש) וב רמאנש ןושמש תורובג תניחב הזו ,'ורצי
.'ה חור וילע החלצ תומוקמה ןתואבש ,"לאתשא ןיבו הערצ ןיב ןד הנחמב ומעפל
תורובג הששע הז ידי לעו ,בלב הרובג ףקתו קזח ול אבש וניהד ,הרובג שבלו
:תוארונ

נר

עדויו תעד ול שיש ימ יכ ,תעדה ןורסחמ קר םניא םירוסיה לכו רעצ ינימ לכשעד
'ה" יכ ,רעצ םוש שיגרמ וניאו ,ןירוסי םוש ול ןיא ,ךרבתי םשהמ החגשהב לכהש
ןוגכ ,םתוא םישיגרמ חרכהבש ןירוסי שיש יפ~לע~ףאו .(א בויא) "חקל 'הו ןתנ
םהו ,ףוגה ןמ המשנה תאיצימ שיש םירוסי ומכ ,הבכרהה תמחמ םיאבש םירוסיה
המשנה הרשקנש תמחמו ,ףוגה ןמ טשפתהל המשנה תלחתמש תמחמ םיאבש הלוחה ירוסי
ןכ~יפ~לע~ףא ,דורפה תעב םירוסיה שיגרמ חרכהב ןכ לע ,קזחו ץימא רשקב ףוגהב
םשהמ החגשהב לכהש רורב תעדב עדויש תעב לבקתהל םיחונו דאמ םילק םירוסיה
תעד ול שישכ ללכ ןישיגרמ ןיאש ןירוסיו רעצ ינימ ראש ןכש לכמו ,ךרבתי
שיגריש ידכ תעדה ונממ ןילטונש תמחמ אוה ,ןירוסיהמ רעצה רקעו ,ל"נכ
:ןירוסיה

ןילותו תעדהמ ולפנש תמחמ אוה לכה ,תולגב םהל שיש לארששי לש רעצ רקעהזו
םהל אב הזו ,ל"נכ ןירוסיו רעצ םהל שי הז תמחמו ,לזמבו םירקמבו עבטב לכה
,דאמ תחלצמ םתעש ןיאורש תמחמ ,םהמ ודמלו ם"וכעה ןיב ןייורש םהש תמחמ
תמחמו ,הרקמו עבטב לכה ןילותו םהמ םידמול םה ןכ~לע ,םילפשו םיזבנ לארששיו
םהל היה אל .החגשהב לכהש תעד םהל היה ולא יכ ,םירוסי םהל שי ומצעב הז
סח ,םיאטוח םהשכ קר ,עבטהמ הלעמל םה לארששי תמאבו .ל"נכ ללכ םירוסי
שי יזאו ,עבטהו לזמה תחת םהש ם"וכעה ומכ ,עבטה תחת לא םילפונ יזא ,םולשו
ומצעב הז~ידי~לע קר אוה םהלש תולגהו רעצה רקעו ,םולשו סח ,רעצו תולג םהל
,לארששי לע םחרל הצור אוה~ךורב~שודקהשכו ,עבטב ןילותו ,תעד םהל ןיאש
יזאו ,החגשה םהילע ךישממ יזא ,םהל רצמהמ ףוסו ץק תושעלו ,םתולגמ םעישוהלו
יזאו ,םדי תחת םינותנ לארששי ויהיש ביחמ היהש לזמהו עבטה לטבמו עינכמ
:החגשהה ידי לע םהילע םילוע לארששיו ,םהל רצמה ביחמ

עבטה לטבתי ץקה תעב דיתעל יכ ,םלועה ףוסמ ךישממ אוה החגשהה תאזשעדו
ןשעכ םימשה יכ" :(א"נ היעשי) בותכש המכ ,דבל החגשה קר היהי אלו ,ירמגל
םיבכוכה תכרעמ יפ לע איהש עבטה לטבתיש וניה ,"הלבת דגבכ ץראהו וחלמנ
לזמ םוש היהי אלו ,תולזמה לכ ובברעתיו ולבלבתיש וניה ,וחלמנ והזו ,תולזמו
הצור ךרבתי םשהשכ התע םג ןכ~לעו ,הלעמל לארששי ויהי זאו ,דבל החגשה קר
החגשה םהילע ךישממ יזא ,הלעמל לארששי ויהישו ם"וכע הזיאמ ףוסו ץק תוששעל
לארששי םילעתנ החגשהה תאז ידי~לעו ,החגשה קר היהי אל זאש ,םלועה ףוסו ץקמ
אב ץק" :('ז לאקזחי) תניחב הזו :םהל הרצמ היהש ם"וכעהמ ףוסו ץק הששענו
החגשה ךישממ יזא ,ם"וכעה לע ץק איבהל הצור אוה~ךורב~שודקהשכ וניה ,"ץקה
:ל"נכ ןורחאה ץקמ

,עבטה הנשמ הלפתו ,ךכ ביחמ עבטה יכ ,עבטהמ הלעמל החגשה תניחב אוההלפתו
םיבורק םיקלא ול רשא לודג יוג ימ יכ" :(ד םירבד) תניחב ,לודג תוניחב אוהו
עמוש ךרבתי םשהש ,ונתלדג הז יכ ,"וילא וניארק לכב וניקלא 'הכ וילא
אנ הרפס" :('ח םיכלמ) בותכש ומכו ךרבתי ותחגשה ידי לע עבטה הנשמו ,ונתלפת
הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,"עשילא הששע רשא תולודגה תא יל
החגשהו םיסנ תניחב איהש הלפתש אצמנ ,'דבעד אוה ימחרב דבעד עשילאו' :(זכ
:לודג תניחב איה ,עבטה ךפה

העשב ?אהוג יאמ :(טנ תוכרב) אניטק ברל אימט יבוא בישהש המ שורפהזו
ינש דירומ ם"וכעה ןיב רעצב ןייורש ןהש וינב תא רכוז אוה~ךורב~שודקהש
אוה ךורב שודקהשכ וניה ,ופוס דעו םלוע ףוסמ עמשנ ולוקו לודגה םיל תועמד
המ ,רעצה רקע הז יכ ,אקיד ם"וכעה ןיב ,ם"וכעה ןיב רעצב ןייורש ןהש רכוז
הזו ,עבטהו לזמהב ןילותו תעדהמ ולפנו םהמ ודמלו ם"וכעה ןיב ןייורש ןהש
יכ החגשה םהילע ךישממש וניה .'וכו תועמד דירומ יזאו ,ל"נכ םהלש רעצה רקע
לע :(:אנק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המכ ,החגשה תוניחב םה תועמד
,'יכבה רחא ךלוהש תוארה הז' ,"םשגה רחא םיבעה ובשו" :(ב"י תלהק) קוספ
םה תועמדהש אצמנ ,םכותל ךשמנ תוארהו ,תוארה קלח םיחקול םה תועמדהש אצמנ
:ל"נכ תוארה םיחקול תועמדה יכ ,תוארהו החגשהה יקלח

תוניחב וניה ,לודגה םיל ,החגשהה יקלח ךישממש וניה ,'תועמד ינש דירומו'הזו
יזאו ,"שרגנ םיכ םיעשרהו" :(ז"נ היעשי) תניחב ,לארששי לע ןילשומה ם"וכעה
והזו ,ל"נכ לודג תניחב איהש הלפת תוניחב ,החגשה תניחב לודג תוניחב הששענ
ץקמ םלועה ףוסמ החגשה ךישממש וניה ,ופוס דעו םלועה ףוסמ עמשנ ולוקו
אב ץק תוניחב ,לארששיב םילשומה ם"וכעהמ ץקו ףוס תוששעל ,ופוס דע ןורחאה
:ל"נכ ץקה

אוה ןכ~לע ,רעצו ןירוסי ול שיש רחאמ יכ ,רעצה תעב ןיכובש תועמד תניחבהזו
ידכ תועמד ןידירומ ןכ~לעו ,ל"נכ העושי ול היהיש ידכ ,החגשה תוניחבל ךירצ
,תועמדה ךותל ךשמנ תוארהו החגשהה יכ ,תוארהו החגשהה יקלח םדי לע ךישמהל
םהש וניה ,'יכבה רחא ךלוהש תוארה הז' "םשגה רחא םיבעה ובשו" תוניחבב
הזו :ל"נכ תועמדה ךותל ךשמנ תוארהש אצמנ תוארהמ קלח םילטונו תוארה םירסחמ
יכב' ,הלחש תעב רמאנה ,"לודג יכב והיקזח AE@ביו" :(ח"ל היעשי) תוניחב
לודג תוניחב הזש ,החגשההו תוארה תא יכבה ךותל ךישמה יכ ,אקיד 'לודג
א~לאומש) ,ורעצ לע הכבש תעב דודב רמאנש המ הזו ,ל"נכ 'וכו הלפת תוניחב
יכ ,ל"נכ לודג תוניחב החגשה תוניחבל ותיכב עיגהש ,"לידגה דוד דע" :(כ
:ל"נכ ןירוסיו רעצ ינימ לכמ םילוצנ החגשהה ידי~לע

אנר

םישנא לע םיעשר לש תובשחמ םילפונ הז~ידי~לע ,תקלחמ וניה תומחלמ ידי~לעשעד
הזל ןוקתהו :הז~ידי~לע םהילע םילפונש ,תוריפכ לש תובשחמ וניה ,םירשכ
,ל"נה םיעשר תובשחמ לטבמ הז~ידי~לע ,המחלמה םחלי 'הש .'ה לע המחלמה רסמל
המחלמה רסמי םא ולפא םיקתהל םתבשחמב חכ שי ,םהלש הקדצ ידי~לעש עד לבא
הקדצ םינתונ ם"וכע יכלמ ולפאש וניצמ יכ ,םינתונ םיעשרש תוקדצ שי יכ .'הל
י"שר שרפש ומכ "ונצבקי םילד ןנוחל" :(ח"כ ילשמ) בותכש ומכ תובוט םיששועו
:םש ןיע

ונוק ןיבל וניב םיקודקדה לכבו תומלשב תווצמ הששועש וניהד ,תמא שיאשעדו
,ולצא דחא לכהש ,תמא תניחב הזש ,םדא ינב ינפב הוצמה תוששעל קדקדמש ומכ
שי ,תמאה שיאה הז ,םדא ינב ינפב הששועשכ ןיבו 'ה ינפל הוצמ הששועשכ ןיב
תדמוע איה ,ןיששוע םהש ל"נה תוקדצה ולא יכ ,תוקדצה לכ ומצעל ךישמהל חכ ול
םיקוחר םהש תמחמו ,תמאל המצע ךשמל הקדצה ךרד יכ םלצא הניאו םהמ הקוחר
הקדצה יכ ,תוקדצה לכ ומצעל ךשומ תמא שיאה הזו ,םהמ הקוחר הקדצה ,תמאמ
הלשכ יכ ,דמעת קוחרמ הקדצו" :(ט"נ היעשי) תניחב הזו ,תמאה רחא קר תכשמנ
תמחמ יכ ,תמא בוחרב לשכנש ,תמחמ הז ,קוחרמ תדמוע הקדצהש וניה ,"תמא בוחרב
:ל"נכ םהמ הקוחר הקדצה ןכ~לע ,תמא ןיאש

תאזה הוצמה לכ תא תוששעל רמשנ יכ ונל היהת הקדצו" :(ו םירבד) בותכשהזו
רמשל וניהד ,תמא תוניחב ונל היהישכ וניה ."ונוצ רשאכ וניקלא 'ה ינפל
,םדא ינב ינפב הששועש ומכ ,םיקודקדה לכב ,ודבל 'ה ינפל תווצמה לכ תוששעל
'ה ינפל תאזה הוצמה לכ תא תוששעל רמשנ יכ" הזו ,ל"נכ תמא תניחב הזש
לכ תוששעל רמשנש וניה ,אקיד 'וניקלא 'ה ינפל' 'וכו "ונוצ רשאכ וניקלא
רשאכ והזו .םיטרפהו םיקודקדה לכב ,וננוק ןיבל וניניב ,דבל 'ה ינפל תווצמה
םגש ,ל"נה תמא תניחב וניה ,ךרבתי םשה ונוצ רשאכ םיקודקדה לכב וניה ,ונוצ
,ל"נכ 'וכו םיקודקדה לכב קדקדמ אוה ,דבל ךרבתי םשה ינפל הוצמה הששועשכ
יכ ,תוקדצה לכ ונמצעל ךישמנש וניה .אקיד 'ונל' ,"ונל היהת הקדצו" :זאו
יזא ,תוקדצה ומצעל ךשומ תמא שיאה הזשכ אצמנ :ל"נכ תמאל ךשמל הקדצה ךרד
:ל"נכ םיקתהל םתבשחמב חכ ןיאו הקדצה חכ םהל ןיא

דחא יכ דחא אוה תמא יכ .(א) תמא תניחב אוה הקדצ יכ ,תמאל תכשמנ הקדצשהמו
וניא 'וכו ינש שי םאו :(הריצי רפס) רפוס התא המ דחא ינפל יכ דחא קר אוה
רמול רשפא יא ,תמאה רבד הזיא לע םירמואשכ יכ ,דחא קר אוה תמאה ןכו ,דחא
םירבד דחא רבד לע רמול רשפא רקש לבא ,אוהש ומכ תמאה וניהד ,דחא םא יכ
ילכ לע יכ .םש ראבמש המ םש ןיע ,א"נ ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמכ םיבר
הצרי םא לבא ,דבל ףסכ ילכ אוהש וניהד ,דחא םא~יכ תמאה רמול רשפא יא ףסכ
ראש וא תששחנ וא בהז ילכ אוהש רמול לכוי יכ הברה רמול לוכי ,רקש רמול
,אוהש ומכ דחא רבד םא יכ תמאה רמול רשפא יא ,םלועבש םירבדה לכב ןכו ,תומש
םיאלפנ םירבד דוע םש ןיעו ,דחא אוה תמאש אצמנ ,ל"נכ הברה אוה רקשה לבא
.(םש ןיע דחא אוהש תמאה ןינעמ

ותרותו ,תמא ךרבתי םשה יכ .דח אלכ לארששיו אתירואו אוה ךירב אשדקןכ לעו
ומכ ,יונש םוש וב ןיא תמאב יכ ,דחא לכה ,תמא םלכש ןויכו ,תמא לארששיו תמא
ךרבתי םשה יכ ,םתילכ אל בקעי תיב םתאו יתינש אל 'ה ינא :(ג יכאלמ) בותכש
יכ ,םילבקמה לצא קר אוה יונשהו ,ל"נכ ,םולשו סח ,יונש ילב דחא אוהו תמא
סח ,יונש םוש וב ןיא ךרבתי םשה לבא ,יונשה ולצא הוהתנ ןכ לבקמה יפכ
לצא אוה יונשהו ,דבל דחא חכ קר אוה שמשה יכ ,שמש תניחב הזו ,םולשו
ררקל תופקהלו ךיתהל ןוגכ ,שמשה ידי~לע םיוהתנ םייונש המכ יכ ,םילבקמה
האב שמשהשכ ןוגכ ,םילבקמה תמחמ קר הזו .רחא םוקמב ראבמכ תוחכה ראשו םמחלו
הלצא הוהתנ ןכ לעו ,תמאב השק וניא הועשהש תמחמ הז .ותוא תכתמ ,הועש לע
.דבל דחא חכ קר אוה שמשה לבא .תוחכה ראשב ןכו ,ךיתהל חכה

החרזו" :(ג יכאלמ) תניחב .ל"נכ תמא תניחב שמש תניחב איהש ,הקדצ תניחבהזו
:(:ו תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו ,"הקדצ שמש ימש יארי םכל
יכ ,'ןינוג המכל ןינתשמ וינפ תוירבל םדא ךרצנש ןויכ ,םדא ינבל תלז םורכ'
אוהש הקדצה לבא ,םילבקמה תמחמ קר אוה לכהו ,םייונש המכ םיאב הקדצה ידי~לע
אוה יונשהו ,ל"נכ יונש הב ןיאו ,דבל דחא קר אוה ל"נכ שמש תניחב תמא תניחב
תולדג תמחמ וינפ הנתשנש שיו ,ןינוג המכל םהינפ ןינתשנש םילבקמה לצא קר
ךרטצנ אוהש לע תונטק תמחמ שיו ,תוירבל ךרטציש ול יואר וניאש רשאב ,ול שיש
שי הזב םגו ,ול םינתונש לע חמשש ,החמשש תמחמ וינפ הנתשנש שיו ,תוירבל
לצא קר אוה םייונשהש אצמנ ,ול ןינתונש לע דאמ חמשש ימ שי יכ ,םייונש
חכ קר איה הקדצה לבא .ל"נכ םהינפ ןינתשנ ןכ ותניחב יפל דחא לכ םילבקמה
:ל"נכ תמאל המצע תכשומ ןכ לעו ,שמש תניחב ,תמא תניחב איה יכ ,דבל דחא

וב רמאנ "בקעיל תמא ןתת" :(ז הכימ) בותכש ומכ .תמא תניחב אוהשבקעיו
שמש יכ ,ל"נה הקדצ היהת ונלו תניחב וניה ,"שמשה ול חרזיו" :(ב"ל תישארב)
ידי~לע בקעיש וניה ,"הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו" ל"נכ הקדצ תניחב איה
הזו ,שמש תניחב םהש ,תוקדצה לכ ומצעל חירזהלו ךישמהל חכ ול היה תמאה
:ל"נכ "הקדצ היהת ונלו" תניחב ,אקיד ול ,"שמשה ול חרזיו"

ןתמחמ הרות~רפס ערקנש דע שרדמה~תיבב וקלחנש הששעמ' :(:וצ תומבי)ארמגב
הששענ תקלחמ ידי~לעש אצמנ .'הרז הדובע הז תיב היהי אל םא ינא המת :רמאו
םוי לכ בלב תוער ובשח רשא" :(ם"ק םילהת) בותכש הזו ,תוריפכו הרז הדובע
,בלב תוער ובשח ודי לע ,תקלחמ וניה ,תומחלמה ידי לעש ,"תומחלמ ורוגי
:ל"נכ תוריפכ וניה ,תוער תובשחמ םיאב הז~ידי~לע

וניה ,הקיתש תניחב הזו .ל"נכ המחלמה םחלי 'הש 'הל המחלמה רסמל הזלןוקתהו
:(ד"י תומש) תניחב הזו ,ונליבשב םחלי אוהש 'ה לע ךמסל קר םהל קתשל ךירצש
ןילטבתנ יכ ,הבשחמה הלעתנ וז הקיתשה ידי לעו ."ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה"
.(טכ תוחנמ) 'הבשחמב הלע ךכ ,קתש' תניחב הזו ,ל"נכ תוריפכ לש תוער תובשחמ
.ל"נכ הבשחמה הלעתנ הקיתשה ידי~לעש

ידי לע הששענש ןוקתה לקלקל ,םולשו סח ,םילוכי יזא ,םיקתוש םה םגשכךא
תניחב הקיתש ןושל "םישרוח ושרח יבג לע" :(ט"כק םילהת) תניחב הזו ,ותקיתש
,'םתינעמל וכיראה' והזו .ל"נכ ובג לע הלוע םתקיתשש וניה ,"ןושירחת םתאו"
ידי לעש וניה ,"יתקדצ יב התנעו" :(ל תישארב) תניחב ,םהלש הקדצה תניחב הז
לע ,םולשו סח ,הלעי םתקיתשש רבגתהל ,םולשו סח ,ןילוכי םה ,םהלש הקדצה
הצעה ליעומ ןיא הז תמחמו .'וכו "םישרוח ושרח יבג לע" תניחבב ,ונתקיתש
"ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" תניחב אוהש 'הל המחלמה רסמל וניהד ,ל"נה
יזאו םהלש הקדצה חכ לטבתנו תוקדצה לכ ומצעל ךשומ תמאה שיאה ךא ,ל"נכ
:ל"נכ תוריפכה לכ ןילטבתנו הערה םתבשחמ לטבתנ אליממ

בנר

רסחנ הקדצ ןינתונשכ עבטה יפ לע יכ תקזמ הקדצה ןיא ,םיקידצה ןיב תודחאשישכ
רסחי אלו הקדצ ןתל לכוי םיקידצה ןיבש תודחאה ידי~לע לבא ,ןתנש המ ותאמ
אל ןכ יפ לע ףאו ,תמאב שפנ תריסמ םדאהל היהיש םילוכי הז ידי~לע ןכו ,ללכ
:םייחב ראשיו ול קיזי

גנר

הזה שאהמש ,הדלותה תלחתמ םדאב שא שי יכ ,ףואנ תואת טעממ אוה ,הנש טועמשעד
ןינתונש היתשו הליכאה לכ םגו ,תוואתה לכ לש תורעבתה לכ םדאב ןירעוב
שלחנ הזה שאה ,הנש טועמ ידי לעו ,לכה ףרוששו הלכמ אוה הזה שאה .ףוגהל
חירכמ םדאהשכ הנש יובר ןכו ,הנש טועמ חמהל קיזמש ךא ,רעבל חכ ול ןיאו
םדאשכ קר ,חמהל קיזמ הז םגו ,ל"נה שאה טעממו שילחמ הז םג הברה ןשיל ומצע
הז לכ] :ל"נה שאה שלחנ אל יכ ,החכו הפקתב לגשמה תואת יזא ,יוארכ הדמב ןשי
המ יפכ ךא ,בטיה ראב אל הזב ותנוכ ןכתו םישודקה ויתוחישש ךותמ ונעמש
הזיא ידי~לע ףואנ תואת טעמל הצע םוש ליעומ ןיאש הנוכה ,ותחישמ יתנבהש
יובר וא הנש טועמ ידי~לע הואתה שילחהל רשפא היה יכ ,חמהל קיזמ יכ ,הלובחת
קזחתהל קר ,הז דגנכ הצע ןיאו המכח ןיא ןכ~לע ,חמהל םיקיזמ םהינש לבא ,הנש
:[ותאמ תאז הואת קלסל ול רזעי 'הו ,ורצי תא ששבכל רובג תויהל

דנר

םילודג םירבד דימת םיאור םהו ,דאמ םיהובגו םינוילע םירבד םהםיניע
הממ קר םילודג םירבד עדוי היה ,םירשכ םיניעל הכוז םדאה היה םאו ,םיארונו
לשמל ומכ .האור המ עדוי ןיאש ךא ,דימת תואור םה יכ ,תואור ויניעש
עדוי םדאה ןיא יזאו לודג תוריהמבו הרבעהב םדאה יניע ינפל רבד ןיריבעמשכ
היארב ותוא האר יאדוב ,ויניע ינפל רבדה וריבעהש העשבש ףא הנהו ,האר המ
לכ םע ,תומלשב רבדה ואר ויניעש ףא יכ ,האר המ עדוי ןיא הז לכ םע ,הרומג
יכ ,האר המ עדיש תעדהל תוארה איביש ידכב יאנפ היה אל תוריהמה תמחמ הז
הארנה רבדה תצק ההשיש ,ןמז תצק ךירצ הזלו ,תעדב יולת הז הארש רבדה עדיל
עדיש ידכ ,הארנה רבדה תא תעדהל תוארה חכ טישויו אוביש ידכב ,ויניע ינפל
ןמז היה אל לבא ,תוארה חכב קר רבדה האר אל תוריהמה תמחמו ,האר המ תעדהב
דימת ויניעב האור םדאה ןכו ,האר המ עדוי וניא ןכ~לעו ,תעדהל רבדה טישוהל
הרבעהב וינפל ןיריבעמש ומכ אוהש ךא (תונויזחו תוארמ וניה) םילודג םירבד
:ןבהו ,ל"נכ האר המ עדוי וניא ןכ לע ,לודג תוריהמבו אמלעב

הנר

דבל הנומאמ יכ ,הנומאהמ לפל ול רשפא תעד םוש ילב קידצהב ןימאמ אוהםדאהשכ
:לפל ול רשפא יא יזא ,תעדהב םג ןיבמש תעד םג ול שי םא לבא ,לפל רשפא

ונר

התא וילג אוששב" :(ט"פ םילהת) דוסהו ,םילגה עינכהל םיה לע לגסמ התאםש
:(א) "םחבשת

זנר

ומא ול החינהש .'וכו הששעמ יפ לע .(ג"כ םירבד) 'וכו "ךער םרכב אבתיכ"
רזעל ךרטצי ואל םאו ,ולצא תויהל ונחיני אל ולבסל לוכי וניאש ימש האוצ
רתוי לכואשכ יכ .(רחא םוקמב ראבתיו) .'וכו ולצא םיבורקה לע םיקוחרהמ
ןוגכ ,ונממ תויח ול שיש שרש ול שי רבד לכ יכ ,ול קיזמ לכאמה הז וכרצמ
תויח םהל שי םילכאמה ןכו ,האופרל םתוא חקול םדאהש הממ תויח םהל שי םימסה
לכואשכ לבא םילכאמהל תויח שי הזמ ,םהמ תויח לבקמו םתוא לכוא םדאהש הזמ
אוהו ,וילא ךירצ םדאה ןיאש רחאמ ,תויח לבקל יממ לכאמה הזל ןיא וכרצמ רתוי
לכאמה ןכ לעו ,םשמ תויח לבקמ וניא יאדובש ילכ ךותל םדאה וחינה ולאכ המוד
אוה הז~ידי~לעו םדאה לש תויחה איצומ אוה יזאו ומצע תויחהל תויח ול שקבמ
:הזו ,ול םיקיזמו םילכאמה ראש ולפא ומע ןיפרטצנ הז תמחמו ,םדאהל קיזמ
לכאת אלש וניה ,"ןתת אל ךילכ לאו" :הזו .רתוי אל ,"ךעבשש ךשפנכ תלכאו"
:ל"נכ ול ךירצ ןיאש רחאמ ילכה ךותל ןתונכ המוד הזש ךכרצמ רתוי

חנר

סח ,ותגרדממ וליפהלו ךרבתי םשה ךרדמ ותוא תוטהל םילוכי םדאה לע תקלחמשישכ
,ירצו יפדור םיבר" :(ט"יק םילהת) םולשה וילע ,ךלמה דוד ראפתהש הזו ,םולשו
:ךרבתי םשה ךרדמ הטנ אל הז לכ םע ,םיבר תקלחמ וילע היהש ףאש ,"יתיטנ אל ךיתודעמ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts