'ע השרפ אציו הבר תישארב ןיע) לודגה רזעילא יברש שרדמב וניצמןכ לעו
וילע יכ ,הששמ לש ונב לוגלג היהש תמחמ הזו ,םירג ריג (תלהק הבר שרדמבו
הז חכב ןכ~לעו :(ט"י השרפ רבדמב הבר שרדמ) אבומכ "רזעילא דחאה םשו" :רמאנ
בותכש ומכ .ריגתנ הז~ידי~לע הששמ ןתוח היהש תמחמ ורתי ןכו :םירג ריג
ול םרג הז ,הששמ ןתוח היהש תמחמ יכ ,"הששמ ןתוח ורתי עמשיו" :(ח"י תומש)
תוששעל קר אוה ,ותומ רחאל ושכעו וייחב הששמ תדובע לכ יכ ,ריגתנו עמשש
:ל"נכ םירג

זטר

ונא וניתולפת ידי לע ונחנאו ."יח לכ םא" עבטהל םירוק םיפוסוליפה יכעד
י"ח תניחב הזו ,עבטה הנתשנ הלפתה ידי לעו ,ךכ ביחמ עבטה יכ ,עבטה םילטבמ
.יח לכ םא עבטה ןילטבמ ,ןאכרב יח ידי~לעש םינימה תכרב ץוח הלפתה תוכרב
:םיסרוקיפאהו םינימה ןילטבמו ןיעינכמו

זיר

םיכירצ זומתב זא יכ ,ואו רסח זמת תובת~ישאר השמ תרות ורכז(יכאלמ ףוס)
ורבתשנש תוחולה ידי~לע יכ ,החכשה הוהתנ זא יכ ,החכשה ןקתל ןורכזה ךישמהל
:(ד"נ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,החכשה הוהתנ זומת שדחב
רסח ןכ~לעו ,'לארששימ הרות החכתשנ אל תונושארה תוחולה ורבתשנ אל אלמלא'
תניחב םה תוחולה יכ ,ואוה קלתסנ תוחולה ורבתשנש רחאמ יכ ,ל"נכ זמתמ ואו
השש ןכרא תוחולה' :(ד"י ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ואו
ומכ תוחולה ונתנ זומתב יכ .זמת תובת~ישאר וניתרות ןתמ ןמז םג :השש ןבחרו
זאש תמחמ ,ואו רסח ןאכ םגו .(:ד אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
:ל"נכ ואו תניחב םהש תוחולה ורבתשנ

חיר

יזח אל והיאד בג~לע~ףאו' ,הרזג הזיא ,םולשו סח ,םדאה לע רזגנשכ םימעפלשעד
םאתפ םימעפלש אב הזמו ,ומצע תא ריתסהל הצור הז תמחמו :(ג הלגמ) 'יזח הלזמ
וניא אוהש יפ~לע~ףאו ,ומצע תא ריתסהל ידכ והז קוחר םוקמ הזיאל עסונ םדאה
םימעפלו םשל עסנל ןוצר ול אב ןכ~לע הזמ תעדוי שפנה הז לכ םע ,הזמ עדוי
הזמו ,םולשו סח ,דאמ ול קיזהל לכוי זאו ,רתויב םש םסרפתנ אוה םשל אבשכ
ומצעב היה אוהו ,לארששי~ץראל עסנל הצר םאתפש דאמ לודג קידצ תוקלתסה היה
,לודג םוסרפ היהו הנידמה לע עסנו ומצע תא ריתסהל ךירצ היהש הזמ עדוי
:ונליצי םשה ךומסב וננמזב ערא ןכו ,ךרדה ותואב קלתסנו

טיר

ןיא יאדוב יכ .(םש שרדמ) ,'הליד אריפרופ עזב' ,(ב הכיא) ותרמאעצב
הנה" :(ח א~םיכלמ) בותכש ומכ ,ךרבתי ותואגו ודובכ לבסל לוכי שדקמה~תיבה
לארששי תבהא תמחמ קר .'וכו "הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה
,ותוכלמ תולגל ידכ שדקמה~תיבב ותניכש תורשהל ידכ ותואג תא שיבלהו םצמצ
,ותוכלמ תולגל ליבשב לוכיבכש ,"שבל תואג ךלמ 'ה" :(ג"צ םילהת) תניחב הזו
לבא ,ונילע ותוכלמ לע תלבק לבסל לכונש ידכ ,ולש תואג תא םצמצו שיבלה
אלו ונואגו ותואג תא ךרבתי םשה הלגו הארה לוכיבכ יזא וינפל ואטח לארששישכ
ולבסל לוכי היה אל יכ ,שדקמה~תיבה ברחנ אליממו ,דוע ומצמצלו ושיבלהל הצר
ערקש וניה ,ולש שובלה תא ערקש ,'הליד אריפרופ עזב' "ותרמא עצב" הזו ,ל"נכ
,שדקמה~תיבה ברחנ אליממו ,ל"נה "שבל תואג" תניחב ל"נה םוצמצהו שובלה תא
ותואג לבסל לוכי שדקמה~תיבה ןיא בוש ,שובלהו םוצמצה תא לטבו ערקש רחאמ יכ
:ל"נכ "ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה ןה" יכ ,ונואגו

,ותוכלמ תולגל ידכ ותואג תא םצמצו שיבלהש ,ל"נה ןינעל ומשב יתעמשדוע
תניחב אוה תוכלמ תניחב האריש ,ןינעהו ,וינפלש םויב רמאש המ זא ריכזהש
םשהש ,"האריל םא יכ ךמעמ לאוש ךיקלא 'ה המ" :(י םירבד) בותכש הזו ,הענכה
תניחב אוה ,ךמעמ לאוש יכ ,הארי םהמ לאושו לוכיבכ ומצע תא ןיטקמ ךרבתי
בותכש ומכ תוכלמ תניחב אוה הארי יכ .ורבחמ שקבמו לאושה ומכ ,תולפשו הענכה
תוכלמו :(םימעפ המכ רבכ אבומכ) "תוכלמ לש הארומ אלמלא" :('ג קרפ תובא)
הל תילד תוינע' תניחב והזש ,'םע אלב ךלמ ןיא' יכ ,הענכהו ינע תניחב אוה
,םולכ המצע דצמ הל ןיא תוכלמה תדמש וניה :(רחא םוקמב אבומכ) 'םולכ המרגמ
תדמש אצמנ ,'םע אלב ךלמ ןיא' יכ ,תוכלמה תדמ הלגתנ םלועה ידי~לע םא יכ
.הענכהו ינע תניחב איה ,הארי תניחב איהש תוכלמה

ומצע תא עינכה ,ותאריו ותוכלמ תולגל ךרבתי םשה הצרש הרות ןתמ תעשבןכ~לעו
המכ םהל חיטבהו ותוכלמ ולבקיש םהמ שקבו ,לוכיבכ לארששיל ךרבתי םשה
"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" :(טי תומש) בותכש ומכ ,תוחטבה
ותוכלמ תולגל ליבשב היה הז לכו ,הענכה תניחב םה תוחטבהה ולא לכש ,'וכו
הז לכ יכ ,'וכו "םכינפ לע ותארי היהת רובעבו" :(כ םש) בותכש ומכ ותאריו
ומצע תא ןיטקמ ךרבתי םשה יכ ,ל"נכ תוכלמ תניחב איהש האריה ליבשב היה
הצרשכ וניה .'ךלמ 'ה' ,"שבל תואג ךלמ 'ה" :והזו ,ל"נכ ותוכלמ תולגל ליבשב
ןיטקהו ותואג תא םצמצו שיבלהש ,"שבל תואג" יזא .ותוכלמ תולגל ךרבתי םשה
:ל"נכ לוכיבכ ומצע תא

."ותרמא עצב" ,זא ונחלש לע בשיש דחא ןשרדל תוחצ ירבד זא רמאש ,יתעמשםג
:ןוממו עצב ליבשב הרות רמואש

שיא רתסי םא" :(ג"כ הימרי) קוספ לע רמאש ,ומשב יתעמש ,ל"נה ןיעמדוע
ןכ םג ךרבתי םשה זא ,ומצע תא ןיטקמ םדאשכ יכ ,"ונארא אל ינאו םירתסמב
ותואג הארמ ןכ~םג ךרבתי םשה יזא ,לדגתמו האגתמ םדאהשכ לבא ,ומצע תא ןיטקמ
ומצע תא ריתסמו ןיטקמ םדאהשכש ,"םירתסמב שיא רתסי םא" :והזו ,ולדגו
אל ינאו יזא ,תולפשו הונעב ומצע תא ןיטקמו םילעמו ריתסמש וניהד ,םירתסמב
תניחב ספאו ןיא תניחב אוהש .אל תניחבב וילא ימצע הארמ ןכ~םג ינאש ,"ונארא
:ל"נכו ,תולפשו הונע

כר

רישע ןכו ,רובג ןכו ,דאמ רקי אוה םכחה ,םלועב םירקי םירבד המכ שי יכעד
לעפל םילוכי ,םהמ דחא לכ לצאש עדו :תואשנתה הזיא ול שיש ימ וניהד ,לשומו
ורפסיו םהמ דחא לצא ךליו ,םולשו סח ,רעצ הזיא ול שי םאש ,ורעצמ עשוהלו
:עשוהל לכוי הזמ ,וילע ולצא םימחר ררועיש דע וינפל

אכר

,וליצמו ודיב ותוא הסכמ ךרבתי םשה יכ ,םיאנושמ לוצנ רששעמ ןינתונשידי~לע
השרפ רמא הבר שרדמ) 'עשרה תא ףדור קידצ ולפאו' "ףדרנה שקבי םיקלאה" יכ
וילע הסכמ ךרבתי םשהש "ךיתיסכ ידי לצבו" :(א"נ היעשי) תניחב הזו .(ז"כ
ךרבתי אוה יזא ,ךרבתי םשהל ךומס אוהש קידצ ףדרנהשכו ,וליצמו ודי לצב
קוחר אוהש אצמנ ,עשר ףדרנהשכ לבא ,ךרבתי םשהל ךומס אוה יכ ,ודיב וליצמ
יזא .'וכו שקבי םיקלאה יכ וליצמ ךרבתי םשה ןכ~יפ~לע~ףאו ,ךרבתי םשהמ
םשהמ קוחר אוהש ףא ,וילע הפחמו הטישומו ודי לידגמ ךרבתי םשה לוכיבכ
.ךרבתי

,תוקפתסה תניחב אוה הלודגה די יכ ,הלודגה די תניחב הששענ רששעמידי~לעו
"םיה יגד לכ תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה" :(א"י רבדמב) בותכש ומכ
'ה דיה" :ךרבתי םשה ובישהו ,'ןוהל קפסיה' :סולקנוא םגרתו "םהל אצמו" 'וכו
תוקפתסה תניחבש אצמנ ,םקיפסהל הלוכי איה הלודגה די תניחבש אצמנ ,"רצקת
תמ םדא ןיא' יכ ,תוקפתסה תניחבב אוה רששעמ ידי~לעו הלודגה די תניחבב אוה
ןיא ול שיש המ לכו .'וכו םיתאמ שקבמ הנמ ול שי יכ ,'ודיב ותואת יצחו
רצואה תיב לא רששעמה לכ תא ואיבה" :(ג יכאלמ) ביתכ רששעמב לבא ,ול קיפסמ
תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו "יד ילב דע 'וכו תאזב אנ ינונחבו
תניחב הששענ רששעמ ידי~לעש אצמנ .'יד רמולמ םכיתותפשש ולביש דע' :(:ב"ל
ודי טישומ ךרבתי םשה הז~ידי~לעו ,ל"נכ הלודגה די תניחב אוהש תוקפתסה
:דגנתמ תניחב "דימת ידגנל 'ה יתיוש .ל"נכ םיאנושמ לוצנו וילע הסכמו

בכר

,ותגרדממ לפונ םימעפל םא ולפאו ,החמששב 'ה דבעלו החמששב דימת תויהלךירצ
ונאש ומכ תצק הראה הזיא ול חירזמ היהש םימדוקה םימיב ומצע קזחל ךירצ
םיכלוהו וב םינימאמו אמוס וניאש דחא שיאב ןמצע םיקיזחמ םימוס המכש ,םיאור
,ללכ האור וניאש ףא ,ולקמ רחא ךלוהש ולקמל ןימאמ אמוסה םגו ,וירחא
תצק ול חירזה םימדוקה םימיבש רחאמ וניהד ,ומצע רחא ךליל יוארש ןכש~לכמ
,ובלו ויניע ומתסנו הזמ לפנ ושכעש ףא ,ךרבתי םשהל ובל ררועתמו קזחתמ היהו
היה זאש ומכ וניהד ,םהירחא ךליו םימדוקה םימיב זחאיש יואר הז לכ םע
רחא ךליו ,דאמ ובל קזחי ושכע םג ןכ .ךרבתי ותדובעב קזחתהל ובל ררועתמ
םימי תצקב רשא דע ,ל"נכ הזמ לפנ ושכעש ףא ,זא ול היהש החירזהו תוררועתהה
:(הזל ךישש המ רפסה ףוסב ןיע) .ןמא ,ךרבתי ורוא ול חרזיו רזחיו 'ה ורזעי

גכר

ןינמז' יכ ,ותשקב ואלמי אלש תויהל לוכי ךרבתי םשה תאמ שקבל ךירצקידצהשכ
רמולו רזגל לוכיש קידצ שי לבא :(:הק ףד אריו רהז) 'וכו 'אלד ןינמזו עמשד
וניה ."םהל רומא 'וכו וכרבת הכ" :(ו רבדמב) תניחב הזו .ןכ היהיש רמוא ינא
:ןמא 'וכו "ךרמשיו 'ה ךכרבי" ןכ היהיש רמוא ינאש

דכר

הסכמש ידי~לע קידצה ןמ הראהו תויח ןילבקמ םה ,קידצה ןמ םיקוחרהולפא
,ןליאה ןמ תויח ןיבאוש םלכו ,ןילעו הפלקו םיפנע ול שיש ,ןליאה ומכ ,םהילע
םה םג תמאבו ןליאהמ תויח ןילבקמ ןיאש המדנו ,ןליאה ןמ םיקוחרש םיבששע שיו
קידצה לצא שי ןכ ,שמשה ןמ ןליצמו םהילע ןגמ ןליאה יכ ,ונממ תויח ןילבקמ
ולפאו :(א תוא ו"ס ןמיסב) רחא םוקמב ראבמש ומכ 'וכו םיפנעו ןילע תניחב
:ל"נכ ןליאה ומכ םהילע הסכמש ידי~לע ונממ תויח ןילבקמ םיקוחרה

הכר

אוה תומלשב ןוחטבה רקע יכ תומלשב ןוחטבה הז~ידי~לע ,תומלשב הארהשכעד
הז 'יניע' ,"ורבשי ךילא לכ יניע" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ לכשה ידי~לע
לע' :י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש ומכ ,לכשה תניחב
תוגרדמו תולעמ המכ שי יכ ,ןוחטבה אוה ןכ לכשה יפלו ,'רמאנ המכחה םש
יפל לכהו ,"דע ידע 'הב וחטב" :(ו"כ היעשי) תניחבב ,ףוס ןיא דע ןוחטבב
תיחולחלה ידי~לע אוה לכשה רקע יכ ,הארה ידי~לע לכשה רקעו ,ל"נכ לכשה
,רואה אוה חמבש המשנהו ,הליתפה איה חמהו ,ןמשה תניחב םהש ,חמה לא םילועה
לע אוה תיחולחלהו ,ל"נכ ףוגבש תיחולחלה ידי~לע אוה לכשה םויק רקעש אצמנ
יוה אבל לע יבשנמד האר יפנכ אלמלא' :(:ז"כ רהז ינוקתב) אבומכ ,הארה ידי
םיפנכ יששרופ םיבורכה ויהו" :(ה"כ תומש) תניחב הזו ,'אפוג לכ דיקוא אבל
םיקתנ הארה ידי~לעש אצמנ :(.דלר ףד סחניפ רהז) 'אבלד אתרפכ' "תרפכה לע
קלוד רנ תניחב אוהש לכשה םויק הז~ידי~לעו ,בלה ידי~לע שביתי אלש תיחולחלה
אצמנ ,ל"נכ ןוחטבה הששענ הז~ידי~לע לכשה ידי~לעו ,ל"נכ תיחולחלה ידי~לע
:ל"נכ הארה תומלש ידי~לע אוה ןוחטבה תומלשש

טושפ לוק קר אוהש הנקהמ אצויה לוקה וניהד ףוצפצהמ תוששעל ןילוכייזאו
רקע יכ ,רובדה םיכתחמש הפה תואצומ השמח ידי~לע ,רובד הששענ היהיש ,ףוצפצו
רבדמ אוהש םדאה רדג אוהש ,רובדה ךותח ידי~לע אוה ,יחל םדא ןיב שיש לדבהה
וניהד ,רובדה ךותח אוה לדבהה רקעו ,"םדאל הפ םשש ימ" :(ד תומש) תניחבב
שי תופועו תומהב םג יכ ,רובדהו תויתואה ךותח לוקהו ,ףוצפצהמ הששוע םדאהש
לוכיש םדאה רדג והזו ,רובדהו תויתואה ךותח םהל ןיאש קר ,ףוצפצו לוק םהל
.ל"נכ רובדה ךתחל

"םדא הששענ" :(א תישארב) תניחבב ,הקדצ ידי~לע אוה ,םדא רדג תניחבלאובלו
ןאכ ףא הקדצ םתה המ 'וכו "םויה ומע יתיששע רשא שיאה םש" :(ב תור) ביתכו
תניחב הששענ הקדצ ידי~לעש וניה.(זל ןמיסב ליעל אבוה) רהזב בותכש ומכ הקדצ
יכ ,'הקדצ וז' "ךיפב" :(ו הנשה~שאר) והזו ,ל"נכ רובד תניחב אוהש םדא
םשש ימ" :תניחבב םדאה רדג תניחב אוהש ,רובדה וניהד הפה הששענ הקדצ ידי~לע
'הב חטב" :(ז"ל םילהת) תניחבב ,ןוחטבה ידי~לע אוה הקדצה רקעו ."םדאל הפ
אריתמ יכ ,יוארכ הקדצ תוששעל לוכי וניא ןוחטב ול ןיא םא יכ ,"בוט הששעו
אלש 'הב חטובש ,ןוחטב ידי~לע אוה הקדצה רקעו ,הקדצל ןתונש המ ול רסחיש
הזה רבדה ללגב וכרבי ךרבתי םשה יכ ,ללכ הקדצה ידי~לע רסחי אלו דיספי
.'וכו

הז~ידי~לעו ,הקדצ ןיששוע הז~ידי~לע ,לכשה ידי~לע אוהש ןוחטבה ידי~לעשאצמנ
וניה ,"יניע ולכ ינורג רחנ" :(ט"ס םילהת) תניחב הזו ,ל"נכ רובדה הששענ
ןוחטב ול ןיא יזאו ,לכשה וניהד ,"יניע ולכ" תניחב ,תומלשב לכשה ןיאשכ
ךותח ול ןיאש וניה ,"ינורג רחנ" יזא ,"יקלאל לחימ יניע ולכ" תניחב ,ל"נכ
לוקמ תוששעל לוכי יזא ,ל"נכ הקדצ הששועו ןוחטב ול שישכ לבא ,ל"נכ רובדה
לכ וחשיו רופצה לוקל וקיו" :(ב"י תלהק) תוניחב הזו ,ל"נכ םירובד םיפוצפצה
תומוד תורישה לכש' :(בנק תבש) הכרבל םנורכז וניתובר ושרדו ,"רישה תונב
והזו ,ל"נכ רובדו החישש ,תורישו םיפוצפצמ הששענ היהיש וניה ,'החיששכ וילע
לוקמ םירובד עמוש היהש ,הכרבל ונורכז בוט~םש~לעבה לע ןירפסמש המ תניחב
:ל"נכ םירובד םיפוצפצמ הששוע היה יכ ,רונכה

וכר

תמשנ תניחב םה יכ ,תובצעו הללי לש םינוגנ םירמזמ םה בר יפ~לע םיעשרהשהמ
םיששוע םה ןכ~לעו ,דימת תללימ איהש תיליל איה בר ברעד אמאו ,בר ברע
םתקיני יכ ,וללה םינוגנ לא ךשמל םדא ינב ךרדש המו ,ל"נכ הללי לש םינוגנ
תראמ תניחבב ,תוארה לוקלק תניחבמ ,(ט"כ תישארב) "תוכר האל יניעו" תניחבמ
ףד ד"מ ןוקת רהז ינוקת) תיליל אד רסח "תראמ יהי" :(א םש) בותכש ומכ ,רסח
,האל ינבמ םהש ,רישב םיחצנמ ויהש יול טבש תניחבמ אוה ןוגנה רקעו ,(:טע
דלונש ידי~לע יכ ,"ילא ישיא הולי םעפה" :(ט"כ םש) רמאנ יול דלונשכ זאו
הוליש ,הכשמהה תניחב הז~ידי~לע :(ט"י ףד תומש רהז) אנוגנד ארטס אוהש יול
האל יניעו" תניחבמ ,םשמ דרויו לשלתשנ אוהש הניגנ ןכ לעו ,הילא ךשמיו
םינוגנה ולא םירמזמשכו ,ל"נכ "הולי םעפה" תניחבב ,ךשמל חכ ול שי ,"תוכר
ורמאש המ תניחבב רואה םלשנ תבשב יכ ,םתוא ןילעמ הז~ידי~לע ,תבשב ל"נה
'וכו ויניע רואמ תלטונ הסג העיספ' :(:גמ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
וב םיעסופ" :תניחבב ,תומלשב רואה תבשבש אצמנ .'אשמש יבד אשודקב הל ארדהמו
ידי~לע ,ל"נכ תוארה לוקלקמ םתקיניש ל"נה םינוגנה ןילעמ יזאו ,"הנטק העיספ
:ל"נכ תומלשב תוארה ןוקת תניחב אוהש תבש

זכר

לע ןירבועשכ םירמואש המש ,תסנכה~תיבב שרדש דחא קידצ םשב רפסש ומשביתעמש
לע םילדגה םיבששעב םילגלגמ םהש םיעשר שי יכ ,(פ"ב) רזעי 'ה םירצוקה
םילהת) תניחב הזו ,םיבששעה ןתוא ןירצוק ןיא יכ ,הילע םהל ןיאו ,תוגגה
םירבועה ורמא אלו 'וכו רצוק ופכ אלמ אלש 'וכו תוגג ריצחכ ויהי" :(ט"כק
העשב 'ה תכרב םהילע םירמוא ןיאו ןתוא ןירצוק ןיא יכ .'וכו "'ה תכרב
םירמוא ,ןירצוקש האובתה התוא לבא ,הילע םהל ןיא ןכ לעו םהילע ןירבועש
.הילע הל שי הז ידי לעו ,ל"נכ 'ה תכרב םירבועה

חכר

תוששעלו הבושתב םדא ינב ריזחהל לכותש המשנב לכתסמ אוה~ךורב~שודקהשכשעד
ןיא' יכ ,וילע תקלחמ היהיש האורו שקבמ לוכיבכ ומצעב ךרבתי אוה יזא ,םירג
יכ ,'םיכלמ ןחלש םושמ(דכ תומבי) 'המלש ימיב אלו חישמה תומיל םירג ןילבקמ
אוה םירגה רקעו ,לארששי תלדג ןיאורש תמחמ קר ,הבהאמ ןיריגתמ ןניא זא
רג ימ" :(ד"נ היעשי) בותכש ומכ ,קחדו ינעב םיפוחס לארששיש תעב ןיריגתמשכ
ריזחמש ימ לע תקלחמ היהיש חרכהב ןכ לעו :(ארמגב םש) 'וכו "ךתוינעב ,ךתא
ברקתמש ימ זא יכ ,הולש םוש ול היהי אלש ידכ ,םירג ריגמו בטומל םדא ינב
:והזו .ל"נכ תחנו םולש םושמ אל תמאב םירג ריגל לוכי יזאו ,תמאב אוה וילא
"ויבא ירוגמ" :('ד השרפ תישארב) שרדמב אתיאו "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו ,ויבא ירויגמ ומכ ,ויתובא ומכ םירג ריגמ היהש
לש וזגר וילע ץפק דימ ,הולשב בשיל בקעי שקב' "בקעי בשיו" :(םש) הכרבל
אל הז~ידי~לע ,"ויבא ירוגמ" תניחב ,םירג ריגמ היה בקעיש תמחמ וניה ,'ףסוי
לכוי אל הולש ול היהי םאו ,תמאב םירגה ויהיש ידכ הולשב בשיל לוכי היה
:ל"נכ חישמה תומיל םירג ןילבקמ ןיא יכ ,םירג תוששעל

טכר

שי ךפהל ןכו ,םלדגלו םינב תדלוהל םילגסמ םה ,הטמ םהמ ןישועשכש םיצע שישעד
"ונתדלומלו ונל שיאה לאש לואש" :קוספב זמרמ הזו .'וכו םילגסמ םניאש
הלג וניתוסירע יצע ולפא' :(א"צ השרפ תישארב) שרדמב אתיאו .(גמ תישארב)
:ל"נכ הדלוהה תלגס הז~ידי~לע הטמה יצע ידי~לע יכ ,'ונל

לר

,ובר אוה ימ דימלתה לש םינפב ריכהלו תוארל לוכי תוארל םיניע ול שיש ימעד
אצמנ ,"וינפ ריאת םדא תמכח" :(ח תלהק) יכ ,תחא םעפ ובר הארש דבלבו
ובר ינפב לכתסהל ךירצ הז ליבשבו ,וינפ לבקמ אוה ובר תמכח לבקמ דימלתהשכ
יכ ."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :(ל היעשי) בותכש ומכ ,ותמכח לבקמש העשב
:ל"נכ ובר אוה ימ עדיל לוכי דימלתה ינפב לכתסמשכ ןכ לעו ,ל"נכ םינפב אוה המכחה

אלר

לכ יכ ,רבד לכ לע ללפתהל יואר ,"םיוחתשמ ךל םימשה אבצו" :םירמואשהעשב
םס הזיאב חכ ןתונ דחא לכו ,םימשה אבצ םהש םילגלגה תוחכ ידי~לע תואופרה
האופר םיכירצשכו ,תואפרל חכ םיבששעו םימסה םילבקמ םהמו ,ול ךישה בששעו
,אצויכו רחא בששעב הזו הז בששעב חכ ןתונ הזש םילגלגהמ תוחכ המכ םירבחתמ
תעב ךרבתי םשהמ שקבל בוט ןכ לע ,האופרל הבכרה םהמ ןיששועו םלכ םירבחתמו
וילא הידוהו חבש ןתלו תווחתשהל םלכ םיאב זאש ,'וכו "םימשה אבצו" :םירמואש
ךותב ותאופרל םיכירצה תוחכה ולא וכישמיש םהל ךרבתי םשה הוציש ,ךרבתי
הז ןינע ןיע) :ןוצר יהי ןכ ןמא אליממ אפרתיו רחא רבדב וא םחל תכיתח
:(א ןמיסב אנינת יטוקלב תוכיראב

בלר

"ויאבצ לכ והוללה ויכאלמ לכ והוללה 'וכו םימשה ןמ 'ה תא וללה" :רמואשהעשב
םדאל יואר הזמו .'ה תא וללהיש םלכל הוצמו םלכל ארוק םדאה יזא .'וכו
:ךרבתי וחבשלו וללהל תומלועה לכל ארוק ותלפתבש רחאמ ,בלה תנוכב הלפתל ררועתהל

גלר

חצנמו םהילע רבגתמו קזחתמ אוהו ,םירוהרהו תוער תובשחמ םדאה לעםירבגתמשכ
,ךרבתי םשה יניעב דאמ רקי אוהו .הזמ לודג גונעת אוה ךורב שודקהל שי ,םתוא
הז וחצניש תויח המכ ןיחינמ םה ,ארגפד אמויב םימעפל םיכלמה לצא שיש לשמכ
ןכ ומכ ,ןוחצנה ןמ לודג גונעת םהל שיו םילכתסמו םידמוע םהו ,הז םע
,תורוהט תויח תניחב םה תושודק תובשחמו .(א) תויחה תניחבמ םיאב םה תובשחמה
םע הז וחצניש הלעמלמ הנוכב םיחינמו ,תואמט תויח תניחב םה תוער תובשחמו
:םתוא חצנמו תואמט תויחה לע רבגתמ םדאהשכ לודג גונעת אוה~ךורב~שודקהל שיו ,הז

לקב ןכ לע .דחא םעפב דחיב תובשחמ ינש ויהיש םלועב ןפא םושב רשפא יאשללכה
הבשחמה ותוא בשחל אלש וניהד ,הששעת לאו בשב קר תוער תובשחמ שרגל ןילוכי
רשפא יא יכ ,ןתמו אשמ ולפא וא הדובע וא הרותב תרחא הבשחמ הזיא בשחל קר
:(ב"ע ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמ רבכו .ןפא םושב דחיב תובשחמ ינש ויהיש
תוער תובשחמה שרגל ידכ הנאו הנא וששאר ענענלו המחלמ תוששעל ןיכירצ ןיאש
םהילע חיגשהל ילבל קר רתוי םירבגתמ הז~ידי~לע אברדא ,ללכ ליעומ הז ןיא יכ
ילבלו ,ןתמו אשמ וא הלפת וא הרותב קסוע אוהש המב ולש תא תוששעל קר ,ללכ
:קלתסת אליממ הז ידי לעו ללכ וירוחאל לכתסהל

דלר

,דאמ לודג רבד אוה ,םהל עראש הממ וניה .םיקידצמ תויששעמ ירופסשעד
ימ םא~יכ .םיקידצ לש תויששעמ רפסל רשפא יא לבא ,ותבשחמ רהטנ הז~ידי~לעו
םשה ומכ ךששחו רוא ןיב לידבהל לוכיש וניהד ,ךרבתי םשהל ומצע תומדהל לוכיש
ודגנכ שיש וניהד ,ער ודגנכ שי קידצ לש הששעמ לכ דגנכ יכ ,לוכיבכ ךרבתי
רבד הששע סחניפש וניצמש ןוגכ ,הזב אצויכ ערא םהל םגש ,םיעשר לש תויששעמ
ןכו ,ריואב חרפ םעלב םגש ,עשר לש השעמ שי הז דגנכו ,ריואב חרפש לודג
.בוטה תמעל ערה יכ ,הזב אצויכ

שרפההו לדבהה לדג עדוי הז ,ךששחו רוא ןיב לידבהל לוכיש ימ קר אוהשרפההו
ידי לע השדקד ארטסמ הז יכ ,םיעשר לש תויששעמל םיקידצ לש תויששעמ ןיבש
הששעש וניה ,"תולדגה יל אנ הרפס" :(ח ב~םיכלמ) עשילאב בותכש ומכ ,ותלפת
וא תולובחת ידי לע םה םיעשר לש תויששעמ לבא ,(זכ הלגמ) הלפת ידי לע םיסנה
לידבהל עדויש הז קר עדוי שרפהה רקעש אצמנ ,ארחא ארטסמ רחא רבד וא ףושכ
.בוטל ער ןיב ךששחל רוא ןיב

לדבהה ןימאמש המלש הנומא ול שי לבא ,'וכו לידבהל תעדה הז ול ןיאש ימםגו
היהתש ךירצ לבא ,םיקידצ לש תויששעמ רפסל לוכי הז םג ,ל"נכ םהיניב שיש
האור ולאכ ול המוד היהי הנומאה ידי~לעש דע ,דאמ הרורב המלש הנומא הנומאה
ןמיסב ליעל) רחא םוקמב אבומכ אילגו םיתס תניחב ,שממ םיניעב ןימאמש רבדה
"ךששחה ןיבו רואה ןיב לידבהל" :(ב השרפ תישארב) שרדמב אבומש הזו .(ב"ס
וניה 'םיעשר לש םהיששעמ ולא ךששח' 'םיקידצ לש םהיששעמ ולא רוא'
,ךששח תניחב םה םיעשר לש תויששעמ ךפהלו ,רוא תניחב םה םיקידצ לש תויששעמש
:ל"נכ םיקידצ לש תויששעמ רפסל לוכי ךששחל רוא ןיב לידבהל לוכיש ימו

ןיחמ תניחב אוה תעדה לובלב יכ ,תורצמ לוצנ םג ,ותבשחמ רהטנהז~ידי~לעו
תויששעמ ירופסו ,ןיניד תניחב םה תונטקד ןיחמ יכ ,תורצ ןיאב הזמו ,תונטקד
,"תולדגה תא יל אנ הרפס" :בותכש ומכ ,תולדגד ןיחמ תניחב םה םיקידצ לש
ןיכשמנ םהש תוער תובשחממ ותבשחמ רהטמ הז~ידי~לעו ,לודגה רואמה תניחב
ןיחמ תניחבמ םה םלכש םינידהו תורצה קיתממ הז~ידי~לעו ,תונטקד ןיחממ
:ל"נכ תונטקד

רהטל הצורשכ םגו ,םוצמצ שי הששעמ לכב יכ ,הששעמה רפסל ךיא עדיל ךירצםג
רופסהמו הששעמהמ ולצא הששענש אצמנ ,קידצה לש הששעמה רופס ידי~לע ותבשחמ
ונממ רפסמש קידצה הז היהיש ךירצ יאדובו ,הבשחמ ולצא הששענ ,רובד אוהש
ןכ~לע ,ולצא הבשחמ תניחבב ,קידצה ותוא לש תויששעמ היהיש ידכ ,ונממ הובג
םלוע לא תולעל לוכיו ,ותבשחמ רהטנ יזאו ,רפסל ךיאו רפסל יממ עדיל ךירצ
לא סנכל הצורש ימו ,דאמ הובג הבשחמה יכ ,תומלועה תילע ארקנ הזש הבשחמה
,הבשחמה דיספמ אוה ,ןוגה רובד זא רבדי םא ולפאו ,קתשל ךירצ ,הבשחמה םלוע
תוחנמ) תניחב הזו ,הדיספמ ןוגה רובד ולפאש ,דאמ הובג רבד אוה הבשחמה יכ
אלו קתשי םא ולפאו קתשל ךירצ הבשחמה לא תולעלש ,'הבשחמב הלע ךכ קתש' :(טכ
הז לעו ,התוא ןיענומו הבשחמה ןילבלבמש םילובלב שי הז לכ םע ,ללכ רבדי
:ל"נכ תויששעמ ירופס ידי~לע הזו ,הבשחמה תרהט ךירצ

אוה ,ל"נכ ךששחו רוא ןיב לידבהל ךרבתי וילא תומדהל לכויש ,הזלתוכזלו
ןיכוז הזו ,השדקה תויללכ תניחב הזש ,תויעבטמ אציש וניה ,החגשה ידי~לע
םש יכ ,תושדקה לכבש השדקה תויללכ אוה לארששי~ץרא יכ ,לארששי~ץרא ידי~לע
'ה יניע דימת" :(א"י םירבד) ,לארששי~ץראב רמאנ ןכ~לעו ,תושדק רששעה לכ
,"ךשדק ןועממ הפיקשה" :(ו"כ םירבד) תניחב ,החגשה קר אוה םש יכ ,"הב ךיקלא
תומדלו תוושהל הצור ינאשכ וניה ,"דימת ידגנל 'ה יתיוש" :(ז"ט םילהת) הזו
ומכ ,לארששי~ץרא תניחב וניה ,"דימת ידגנל" יזא ,ל"נכ ךרבתי םשהל ימצע
יניע דימת" :רמאנש 'לארששי~ץרא אלא דימת ןיא' :(ה"ק םילהת) שרדמב בותכש
:"הב ךיקלא 'ה

.(א) המק אוה םשהו ,םשה הזב ןישמתשמ ךלמ תוששעל ןיצורשכש םש שישעדו
םקהמו ןיכלמ הדעהמ" :(ב לאינד) תניחב הזו ,ךשדק ןועממ הפיקשה תובת~ישאר
:"יתמלא המק הנהו" :(ז"ל תישארב) ףסויב רמאנש הזו ,"ןיכלמ

הלר

הז ,הזמ שיבתמ אוהו ,ונממ ןיקחושש םלועה יזאו ,לפונו קלחנו ךלוהש ימשעד
,דעומ ארקנ םגו ,לגר ארקנ בוט~םוי יכ ,בוט~םוי תחמששב םגפש ידי לע אב
הדעומ ולגר ןכ~לע ,דעומ לגר הזמ הששענ ,בוט~םוי תחמששב םגפש ידי~לעו
,בוט~םוי תחמשש םגפמ תולופנ תוחמשה תניחב אוה ,ןיקחושש קוחשה הזו ,לפנו
תודעומה תא הזבמהו' .(ט עשוה) ,תששב ארקנ הרז הדובע יכ ,שיבתמ ןכ לעו
ול אוה םימעפלו .השוב וילע האב ןכ~לע (חיק םיחספ) 'הרז הדובע דבוע ולאכ
:בושיש וריכזהל ידכ קר הזב ול רפכתנ ןיא םימעפלו ,הרפכל

ולר

ףוסל הלדגל הלעיש הכוז הז~ידי~לע ,יוארכ תומימתבו תורשכב תונבר גהונשימ
הזה רודב ןוגכ ,וז הלדגל הלוע אוה ,רודה ותואב הלדגל בשחנש המ לכו ,וימי
ףוסב לבקתיש הכוז יזא ,םסרפמ קידצל ותוא ןיקיזחמשכ אוה דובכהו הלדגה רקעש
ול ןינתונו ,טושפ רשכ שיא אוהש קר ,ןכ וניא תמאבש ףא ,לודג םסרפמל וימי
:'וכו ךכ~רחאו םלועה ןמ אצויש םדק ורכשש

זלר

ןוגנה רקעש :(.ט"י תומש) רהזב אבומכ ,םלועל יול איבה ריש ילכהו ןוגנהרקע
התעש .(ט"כ תישארב) "ילא ישיא הולי םעפה" :האל הרמאש הזו ,יאולד ארטסמ
ישיא הולי םעפה' םלועל ריש ילכו ןוגנה תניחב אב ודי לעש יול דלונש םעפה
הזו .ןבהו ,ריש ילכו ןוגנ ידי~לע אוה םירבד ינש תורבחתה יכ ,יאדוב 'ילא
םנח ינופדר םירשש :(ט"יק םילהת) .הנתח לע ןינגנמש רמז ילכ תניחב
שחר תובת~ישאר

עיגמה שחר ול ןתל ןיגהונ ויהש ,ומצע לע רמאש תוחצ ירבד םה ןינעה הז)
ןינעמ ל"נה ןינע זא רמאו ריעב הנתח היהש תעב וינפל ונדמע תחא םעפו ,ברהל
היה בר יפ~לעש ,שדקב וכרד היה ןכ יכ) ,ל"נכ הנתחה לע ןינגנמש רמז ילכ
םוקמב הזמ ראבתי רשאכ תעה התואב זא רבדנו הששענ היהש המ ןיעמ הרות רמוא
עיגמ יאדוב :רמאו הנע .ול עיגמה שחר ןינעמ וינפל םיחיששמ ויה זאו .(רחא
:םנ'ח ינופד'ר םיר'שש ,שחר יל

חלר

ללכ עדוי וניאש ףא ישילשה אובישכו ןינע הזיא לע םהיניב םיקלחמ םישנאינששכ
רתוי ושרשל ךומס דחאהש תמחמ הז ,ורבח םעמ רתוי דחא םע םיכסי יזא ,םנינעמ
,ןיוש םישנא ינש ןיא יכ ,דחאכ ול םיוש ויהיש רשפא יא יאדוב יכ ,ורבחמ
:ןבהו ,הז םע םיכסמ אוהש אב הזמו ,רתוי ךומס דחא יאדוב ןכ~םאו

טלר

םילהת) בותכש ומכ ,םולשמ אוה רובדה רקע יכ ,רבדל רשפא יא תקלחמידי לע
תוצמ ומצע לע לבקל הלפתה םדק דחא לכ ךירצ ןכ לעו ."םולש אנ הרבדא" :(ב"כק
לכוי הז~ידי~לע ,םולשו הבהא שיש הז~ידי~לעש ידכ "ךומכ ךערל תבהאו" :הששע
דחא םא ולפא ןכ לעו ,רבדל רשפא יא ,תקלחמ שיו םולש ןיאשכ לבא ,הלפתב רבדל
רשפא יא ןכ לע תומלשב םולשה ןיא הז לכ םע ,וילע ןיקלוח םהש קר ,םולש הצור
דוד רמאש הזו ,וילע ןיקלוח םהש רחאמ ,םולש שיא אוהש ףא ללפתהלו רבדל
םולש היה ידצמו םולש שיא ינא יכ ,"םולש ינא" :(כ"ק םש) ,םולשה וילע ,ךלמה
הז לכ םע ,םולש ינאש ףאש וניה ,"המחלמל המה ,רבדא יכו" הז לכ םעו ,םלכ םע
:ל"נכ ילע ןיקלוח םהש תקלחמהו המחלמה תמחמ רבדל רשפא יא

לכ עדיל לוכי ,םולש תניחבב אוהש ימ ןכ~לעו ,ל"נכ םולשמ םה םירובדה לכהנהו
לכ עדוי אוהש ,םולש ארקנש אוה~ךורב~שודקה ומכ ,םלועה לכ לש םירובדה
לכ יכ ,"וחש המ םדאל דיגמו" :(ד סומע) בותכש ומכ םלועה לכ לש םירובדה
המ םדאל דיגמו תובת~ישאר םולש תויתוא הזו ,ל"נכ םולשמ םיאב םירובדה
:וחישש

ימ ןכו ,הברה רבדמ הברה תומימח וב שיש ימו ,תומימחמ םיאב םירובדהלכ
בותכש ומכ ,תומימחמ אוה רובדה יכ ,רבדל לוכי ןיא ,תומימח וב ןיאו ררקתנש
אבוהלש אוהו ,"ינושלב יתרבד שא רעבת יגיגהב יברקב יבל םח" :(ט"ל םילהת)
:'וכו ארונד

מר

קידצהל ברקמשכ ןכ~לעו ,תמאה קידצהמ קר םיאב םה םירבדה לכו תועפשההלכ
קוחר אוהשכ לבא ,םינב וא תורישע ןה ול ךירצש המ תא לקב לבקל לכוי ,תמאה
לזמה יפל םינב וא תורישע לבקמ דחא לכ יכ ,לודג יששקב ול אב יזא קידצהמ
אוהשכ ןכ לעו ,תועפשהה לכ םיאב םשמ יכ ,קידצהמ העפשהה לבקמ לזמהו ,ולש
,קידצהמ העפשהה לבקל ידכ ,לודג חכ ול תוששעל ךירצ לזמה יזא ,קידצהמ קוחר
.ונממ קוחר אוהש תמחמ

ראשנו הזמ תמ אוהו תורישע םדאל עיגמ םימעפל ,םיבר םיקולח הזב אצמנןכ~לעו
תא דבוא םגו תורישע לבקמש הז~ידי~לע תמ אוה םימעפלו ,ןישרויל תורישעה
,דבכ אשמ היבגהל הצור דחאשכ לשמל ומכ אוהו ,םיבר םיקולח ןכו ,תורישעה
לבא ,אשמה היבגמ םימעפלו ,דאמ הדבכש תמחמ אשמה היבגהל וחכ לכ סינכמ אוהו
לבא ,הז תמחמ תמש דע וברקב ויעמ ושלתנו ורקענ הזב סינכהש חכה לדג תמחמ
לפנ וברקב שלתנש תמחמ םימעפלו ,ודיב אשמה ראשנ ןכ~יפ~לע~ףאש תויהל לוכי
ולפא ולצא הראשנ אל אשמה םגו אשמה היבגהש תמחמ תמ הזש אצמנ ,ודימ אשמה םג
קידצהמ לבקל ידכ לודג חכ ול תוששעל ךירצ לזמהש תמחמ ,ל"נהב ןכ ומכ ,וינבל
לבא .ל"נכ םיקולח המכ תויהל לוכי הז תמחמ ונממ קוחר אוהש תמחמ ,העפשהה
.ולצא בורק אוהש תמחמ ,חכ ול תוששעל ךירצ לזמה ןיא יזא ,קידצהל ברקמה

דבוא הז~ידי~לעו ,תמאה קידצהל ברקתי םדאש תויהל לוכי םימעפל ,הז לכ םעלבא
אל והיאד יפ~לע~ףאו' ,דאמ הובג רקי רבד האור אוהש תמחמ הז יכ עד ,תורישעה
הז~ידי~לע ,דאמ הלענו רקי רבד האור לזמהש תמחמו .(ג הלגמ) 'יזח הלזמ יזח
םינבאו בהז האורו ,תששחנ לש אשמ אששונש ימ ומכ ,ולצאמ תורישעה ךילשמ
תמחמ ןכ ומכ ,םירקיה םירבדה תא ףטוחו ץרו לכה ךילשמ יזא ,םירקיו תובוט
לכמ ,די רחאלכ תורישעה לזמה ךילשמ יזא ,םינינפמו זפמ רקי האורו ברקתנש
תורישעה לכמ רקי אוה קידצהל תוברקתההש ומצעב םג שיגריש הכוזשכ ןכש
:תורישע ללכ הצור וניאו ןוממ לע חיגשמ וניא יאדוב יזא ,םלועבש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts