בצק

הרות ירבדמ רקי אוה ,אמלעד ילמב ולפא תמאה קידצה יפמ אצויש תמא רובדשעד
הז לבא ,הברה תובורעת םש תויהל לוכי רחאה לש הרות ירבדהב יכ ,רחא קידצ לש
וב ןיאו תמא קר אוהש ןויכו ,דבל תמא קר אוה תמאה קידצה יפמ אצויה רובדה
,תמא רובד אוהש תמאה קידצה יפמ רובד עמושש ימו ,ונממ רקי ןיא תובורעת םוש
."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :(ל היעשי) תוניחבב .זא ותוא האורשכ טרפבו
חינמ קידצה הז יכ ,ותמשנו ולכשש תוניחבו ,קידצה לש םינפה תוניחב לבקמ אוה
.ולכשש לבקמש אצמנ ,רובדה הז לבקמ אוהו ,שדחמש רובדה הז ךותב ולכשש

:(ב"ל בויא) בותכש המכ לכשה תניחב איה המשנה יכ ,המשנה תוניחב ןכ םגהזו
תמאו ,תמא אוה רבדמ אוהש רובדה יכ ,ולש םינפ לבקמ ןכו ,"םניבת ידש תמשנו"
בקעי ךינפ ישקבמ" :(ד"כ םילהת) תוניחבב ,השדקד םינפה לכ לש םינפה אוה
קידצה יפמ רובד לבקמש הז אצמנ ,"בקעיל תמא ןתת" :(ז הכימ) תוניחב ,"הלס
אוהש קידצה לש ונקויד תומד ותעדב ריטצנו קקחנו ,ותמשנו ולכששו וינפ לבקמ
.המשנהו לכשהו םינפה

ותעדב ריטצנש המ לכ וניה ,ונממ לכה תחכשמ החכש יכ ,החכשמ רמשל ךירצשךא
רבדה בתכי םא ולפאו ,ל"נה לכ ונממ רבועו חכשנ החכשה ידי~לע ,ל"נכ רובדהמ
,בתכנה רפסה לע םג החכשה תניחב לפונ ,תרבגתמ החכשה תניחבשכ ןורכזל רפסב
תוניחבב החכש תוניחב רבגתמ זאו ,רובדה שדחש םכחה רטפנ ,םולשו סחשכ וניה
.בתכנה רפס לע ולפא החכש הרוש זאו ,"בלמ תמכ יתחכשנ" :(א"ל םילהת)

וירבד ןידמולשכ דומלה תעשב םכחה לש ונקויד תומד וינפל ריצל הזל הצעשיו
דמוע אנתה ולאכ דומלה תעשב ריצל ךירצש :(ב"פ םילקש) ימלשוריב אבומכ
םירובדה ולא יכ ,םכחה תומד םש ריטצנו םשרנ םכחה לש רפסהב יכ ,וינפל
אצמנ ,וינפ תוניחבו ותמשנו םכחה לכשש םה ,רפסהב ןיריצמו ןימשרנה תויתואהו
אצמנ ןכ~לע ,תובתהו תויתואה ולאב אוה שממ ותומד אוהש וינפו ותמשנו ולכשש
וניהד ותומד יפכ יכ ,םירובדה ולא שדחש םכחה לש ונקויד תומד רפסו רפס לכב
םכחהל היה םא יכ ,רפסב תויתואה ןיריטצנ ןכ ,םכחה לש וינפו ותמשנו ולכשש
םירחא תויתוא ריצמו שדחמ היה ,תרחא המשנו םינפו לכשש וניה רחא תומד
לש ונקויד תומד רפס לכב שיש אצמנ ,ותומד אוהש ול היהש לכששה יפכ ,רפסהב
:םכחה

האמ רזוחש המ ידי לע וא .םכחה םרמאש ומכ םכחה ירבד רכזל ןורכזלהכוזשכו
וינפל ריטצנ ,םכחה םשב רבדה הז רמואשכ זא ,ורכוז הז ידי לעש ,םימעפ תחאו
ןורכזה היהיש ךא ,ומצעב םכחה ורמא ולאכ אוה ירהו ,םכחה לש ונקויד תומד
.ל"נכ שממ ונקויד תומד ותעדב קקחנ זאש ,ןורכזה חכב תמאב

דימלתה םע דמולה הז יכ .'וכ 'המוד אוה המל דלי דמולה' :('ד קרפ תובא)הזו
תעדב ריצמ אוה ןכ ,םש ולכשש תויתוא ריצמו ,רינה לע וידב בתוככ שממ אוה
תוניחב שיש וניה ,תוניחב דומלהב שיש ךא ,ל"נכ שממ ותומדו ולכשש ,דימלתה
,רבדה הז ברה שדחש תעבו שממ ברה יפמ רבדה עמוש דימלתהשכ וניה ,דלי דמולה
תוניחבב תושפנה תא הלעמש המ ידי לע םיוהתנ םישודחה יכ ,דלי תניחב אוה זאש
דלונ ולאכ דלי תוניחב אוהש אצמנו .(גי ןמיס) ליעל ראבמכ םתוא שדחמו רובע
,שוטשט ילב בטיה םש ריטצנו קקחנש ,שדח רינ לע הבותכ וידל המוד זאו ,םויה
.ורכזל לכויו בטיה ותעדב קקחלו ריטצהל לכוי זאש וניה

תעשב אלש ךכ רחאל ויפמ ולפא וא ,ומצעב םכחה יפמ עמוש וניאש ןקז דמולהלבא
ומכ ןקז תוניחב אוה זאו ,ל"נכ רובע תניחבב ותמשנ שדחתנ אל יזאו ,שודחה
שודחה ןכ .םש שטשטמ בתכהש ,קוחמ רינ לע הבתכ וידל המוד זאו ,םדקמ היהש
לכויו םש בטיה ריטצנ אל הז לכ םע ,ותעדב קקחנו בתכנש ףא םכחה שדחמש
,דבע ,אקיד 'דבעל' ,'וברכ תויהל דבעל ויד' :(חנ תוכרב) תוניחב הזו ,וחכשל
ושרדש ומכ ,ל"נכ םימעפ תחאו האמ רזחש ידי~לע וברמ לבקמש המ רכוזש ימ אוה
תחאו האמ וקרפ רזוחה הז םיקלא דבוע' :(:ט הגיגח) הכרבל םנורכז ,וניתובר
,ובר לש ונקויד תומד ול ןמדזנ יכ ,וברכ תויהל הכוז ןורכזה ידי~לעו ,םימעפ
וידכ ובר תומדו םינפ ותעדב בטיה ריטצנו קקחנ יכ ,ל"נכ זא ורמא ובר ולאכו
,ל"נכ הבותכ ויד תניחב .'וכ דבעל ויד תוניחב הזו ,ל"נכ רינה לע הבותכ
:(םש ןיע ט"נק המורת שודקה רהזב אבומ ןכו)

תומד אלא ריטצנ אל יכ .ויד תוניחב אוה דימלתה לצא ותומד ריטצנש המיכ
הגרדמ אלא שבלתמ וניא אגרדב אגרד שבלתמש תושבלתהה לכש ללכ הז יכ ,ונקויד
הנושארה הגרדמ אוהו ,הנוילעה לש ןילגר תניחב וניה ,הנוילעה אגרדבש הנורחא
המכח התששעש המ' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,הנותחתה אגרד לצא
ומכ אוהו ,תומדה אלא ריטצנ אל ןכ לעו ,'אתולסל בקע הונע התששע השארל הרטע
תומדו רויצ קר וניא הז לכ םע .ל"נכ תומדהו שממ הרוצה וב ריטצנש ףאש ,ויד
אלא וניא הז לכ םע ,תומדה ריטצנ ובש ףא רובדה ןכ ,ומצעב רבדה שממ וניאו
:ןבהו .רובד וניה ,ולש הנותחתה הגרדמ וניה ,תומדו רויצ

תניחב ,'הנבל שא יבג לע הרוחש שא' :('ו קרפ םילקש ימלשורי) תניחבהזו
.(:ה"לר סחניפ רהז) ,'אחמד אנובל ןמ' "ןונבל ןמ םילזונו" תניחב ,ןיחמ
לצא לפשו רחש אוהש המ יכ ,"הואנו ינא הרוחש" :(א םירישה ריש) תניחב הזו
:ןותחתה לצא ןוילעו האנ אוה ,ולש הנותחתה הגרדמ וניה ,ןוילעה

גצק

,םלועבש רבד הזיא לע ותבשחמ רבגיו קזחי םאו ,לודג ףקת הל שי הבשחמהשעד
היהי יאדוב ,ןוממ ול היהיש דאמ ותבשחמ קזחי םא ולפאו ,ךכ היהיש לעפל לכוי
לכ הפיקת הבשחמהו .תושגרהה לכ לוטבב היהת הבשחמהש קר .רבד לכב ןכו ,ול
ידי לע ,שממ התימה רעצ שיגריש וניהד ,שממ ותבשחמב ושפנ רסמל רשפאש דע ,ךכ
.היהתש התימ הזיאב םשה שודק לע ושפנ רסמל הצרמ אוהש ותעדב ומצע לע לבקיש
רסמל הצרמ אוהש ותבשחמב לבקמש העשבש דע ,ךכ~לכ הבשחמה רבגלו קזחל רשפאו
.שממ התימה רעצ שיגרי יזא ,םשה שודק לע תומל ושפנ

אובי יתמ הז קוספ לע רעטצמ יתייה ימי לכ' :(אס תוכרב) אביקע יבר רמאשהזו
לע לבקמ אביקע יבר היהש עמש~תאירק תעשבש וניה .'וכו 'ושכע ונמיקאו ידיל
הקזח הבשחמב ושפנ תריסמ ומצע לע לבקמ היה ,ןיד~תיב תותימ עברא ומצע
ןילקוס ולאכ ,שממ התימה ירוסי שממ שיגרמו רעטצמ היהש דע ,וזכ הפיקתו
'וכו 'אובי יתמ רעטצמ יתייה ימי לכ' הזו .שרפה םוש ילב שממ ותוא ןיפרוששו
לע ישפנ רסמל 'ונמיקאו ידיל אובי יתמ' יתעדב יתלבקו יתרעשש הממש וניה
ושכע ,ל"נכ שממ התימה ירוסי לבוסו שיגרמו רעטצמ יתייה דבל הזמ ,םשה שודק
הלבקהמ שממ רעצה הז לבוס יתייה דימת אלה ,ונמיקא אלו לעפב ידיל אבש
.דבל הבשחמב

היה ולאכ רעצה הזמ שממ תומל לכוי ,ל"נכ ךכ~לכ שפנ תריסמב הבשחמהקזחמשכו
התימהמ שיגרמש רעצהל לעפב התימה ןיב שרפה ןיא יכ לעפב התימה וזמ תמ
שיגרמש תעב םש ראשל ילבל ומצע קיחרהלו ענמל ךירצ ןכ לע .ל"נכ הבשחמב
:םולשו סח ותע אלב תומי אלש ,ושפנ אצתש בורקש

דצק

ולש תוריעהמ דחא ריעל דיקפ חלש לודג רש לשמל יכ ,הטוש אוה דובכ הצורשימ
אוהש ועדי אל םילרעה יכ ,דובכה לכ םש ומצעל חקל ל"נה דיקפהו ,קוחר םוקמל
ינפל םילפונ ויה וילא םיכירצ ויהשכו רשה ומצעב אוהש ורבסו ,רשה דבע
דובכ לש םייונכה לכ םע ותוא םיארוק ויהו .דובכה לכ ול םינתונו ,וילגר
יקסע לע ול לאשו ,וינפל דיקפה אבו םשל ומצעב רשה אב דחא םעפ ,רשהל םיכישה
ותוא לאשו ,דחא רטושל ארקו .םתדובע םידבוע םניא םילרעה ולא עודמו ,הנידמה
לפנ ףכתו .דיקפה תא קר רשה תא ריכה אל רטושה לרעהו ,ריעה קסע לע רשה
יזא .ותלאש קסע לע ול בישהו ,רשהל ךישה דובכה לכ ול קלחו ,דיקפה ילגרל
יניעבש ,הזמ לודג ןויזב ןיא יכ ,דאמ שיבתנו ,הרדק ילושכ דיקפה ינפ וכפהתנ
.הזה דובכ ול םינתונ רשה

קלחל הלוכי הניא די ןוגכ םדאהמ רביא יכ ,רובדהמ קר אוה דובכה רקעןכ ומכ
וניא םדאה ינפ ולפא ןכו ,םדאה תינבת המצעב דיהב רכנ וניא םג יכ ,דובכ ול
רדג הז ןיאו ,ףוק ןוגכ םדא ינפ הל שיש היח םג אצמנ יכ ,ומצעב םדאהל דחימ
ןכ לעו ,יחמ םדאה לדבמ הזבש רובדהמ םא יכ דובכ לבקמ וניא ןכ לעו ,םדאה
אירטמיג "לכיה" יכ ,ךלמה לכיה אוה רובדהו .רובדהב אוה דובכה רקעש רחאמ
ןיע) "חתפת יתפשש ינדא" :(א"נ םילהת) בותכש ומכ ,רובדה תניחב ,"ינדא"
עודיכ ,הזמ לודג ןויזב ןיאו ,ךלמה לכיהב דובכ לבקל הצור ןכ םא :(ח"י ןוקת
:ל"נה לשמב ל"נכ ,ךלמה ינפל לודג דובכ ול וקלחישכ דאמ דבעה שיבתי יאדובש ,שוחב

הצק

,ונל ביחרמ ךרבתי םשה ,המצעב הרצהב ולפא םגש וניה ,(ד םילהת) יל תבחרהרצב
םג ,ול רצמ ךרבתי םשהש תעב ולפאש ,הארי .'ה ידסח לע םדאה לכתסי םא יכ
,"יל תבחרה רצב" :הזו ,ומע ודסח לידגמו ,ול ביחרמ ךרבתי םשה ,המצעב הרצהב
םשהש םיפצמ ונאש המ דבלמ ,הכותב הבחרה יל תתנ ,המצעב הרצה ךותב ולפא וניה
המצעב הרצהב םג ולפא ךא ,דאמ ונמע ביטייו ,תורצה לכמ בורקב ונעישוי ךרבתי
:ונל ביחרמ

וצק

.('ב קרפ תובא) 'וכו םינונחתו םימחר אלא עבק ךתלפת הששעת לא ללפתמהתאשכו
שודקהש ותלפתב שקעתהל רוסאש וניה ,רבד םוש לע ומצע דמעל םדאל רוסא יכ
.הלזגב ,הקזחב רבד חקול ומכ אוה הז יכ ,ותשקב תא אקוד ול הששעי אוה ךורב
םשה ןתי םא ,םינונחתו םימחרב ךרבתי םשה ינפל ןנחתהלו ללפתהל ךירצ קר
,'עבק ךתלפת הששעת לא' :הזו .(א) רחא םוקמב אבומכ ,ואל ואל םאו ןתי ךרבתי
המ לכש וניה ."שפנ םהיעבק תא עבקו" :(ב"כ ילשמ) בותכש ומכ ,הלזג ןושלמ
ומצע דמעלו שקעתהל רוסא ,םיכרצ ראש וא םינב וא הסנרפ ןה ,שקבמ אוהש
חקולש עבק תלפת אוה הז יכ ,ותלפת תא אוה ךורב שודקה הששעי אקודש ,ותלפתב
:ל"נכ םינונחתו םימחר ללפתי קר ,הלזגב הקזחב רבדה

זצק

םלועהש ערה ןושל ידי לעש תווינעה תא םגופו קיזמ םלועה לש ערה ןושלשעד
ערה ןושל םגפ יכ ,םיונע תויהל םיקידצהל רשפא יא ,הזה םגפה ידי לע ,םירבדמ
,ונע תויהל רשפא יאו ,הונעה םגפנ ,הז ידי לעו ,המכחל הונע ןיב דירפמ
יכ ,םולכ הניא המכח אלב הונעש עודי הזו ,המכח אלב אוה ונע היהי םא ולפאו
אוה ולאכ תוטש ךרדב שאר תפיפכב ומצע תוארהל ,הונעה תלעמ הז ןיא יאדוב
,ערה ןושל םגפ ידי לעו ,המכחב איהשכ הונעה רקעו ,הלוספ הונע הז יכ ,ונע
תלעמ היה הזו ,ונע תויהל רשפא יא הז~ידי~לעו המכחל הונע ןיב דורפ הששענ
,הונעה תלעמב לודג ךכ~לכ היהש ,ותוא הרותה החבשש ,םולשה וילע ,ונבר הששמ
'וכ רבדתו" :(ב"י רבדמב) בותכש הזו ,ותונתונעל קיזה אל ערה ןושל ולפאש דע
ונע הששמ שיאהו" ,ןכ~יפ~לע~ףא ,םלועב ערה ןושל םגפ היהש אצמנ .'וכ "השמב
ול קיזה אל ,ערה ןושל םגפ ולפאש ,הונעב ךכ לכ הלודג הלעמב היה יכ ,"דאמ
:ולש הונעל

חצק

קעצת המ" :(ד"י תומש) בותכש ומכ ,עסל ול םירמוא ךרבתי םשהל קעוצ דחאשכ
:"ועסיו לארששי ינב לא רבד ילא

טצק

ידי לע .אוהו ,םולשו סח ,ותשא תומת אלש ,ןמלא לש שנעמ לצנהל הקתמה שישעד
תויהל ילבל ,שנעה הזמ ןילוצנ הז ידי לע ,הרותהב תוקיתמ םעט ןישיגרמש
םילהת) ךתרמא יכחל וצלמנ המ תובת~ישאר ןמלא תויתוא הזו ,םולשו סח ,ןמלא
בותכה םגו ,הזה שנעהמ ןילוצנ הרותהב תוקיתמ ןישיגרמש ידי לעש :(ט"יק
לש ןידה ןיקיתממ הרותהב ןישיגרמש תוקיתמה הז ידי לעש ,"יפל שבדמ" :םיסמ
:םיבתכב אבומכ השא אירטמיגב שבד יכ ,םולשו סח ,ותשא תתימ

ר

םיינע םבר ויה םימדוקה םינמזבו ,םירישע םה הזה ןמזבש םיקידצהשםעטה
ופוס ינעמ הרותה תא םיקמה לכ' :('ד קרפ תובא) הנשמב זמרמ הז ,םינויבאו
םימדוקה םינמזב ויהש םיקידצה םה םה הזה ןמזבש םיקידצהו ,'רששעמ המיקל
:רששעמ המיקל התע םיכוז ןכ לע ,ינעמ הרותה ומיק רבכו ,לוגלגה דוסב

אר

תיבב ונתנ לוק" :קוספ לע אבומכ הלפתהב ןיקעוצ חספבש :(ב הכיא) םוגרתבזמרמ
:(י ילשמ) :םוגרתב םש ןיע ,'אחספד אגחב ןילצמד אמע לקכ' ,"דעומ םויכ 'ה

:תצמ תובת ישאר תוממ ליצת הקדצ

:(ב"יק םילהת) םינויבאל ןתנ רזפ ,הקדצ רזפל .ןלצל אנמחר לפונ ילחלהלגס
.ל"פנ תובת ישאר

בר

רתוי ולכשש המ לכ יכ ,רתויב דובכ ול קלחל ךירצ ,רתויב ןטק ולכשש ימלכ
לע דאמ ןידיפקמ םישנהש ,שוחב םיאור ונאש ומכו ,דובכב ץפח רתוי אוה ,ןטק
:דאמ הנטקו הלק ןתעד םישנהש ,תמחמ הזו ,דובכה תא דאמ םיצורו ,םדובכ

גר

הזו ,תעכ תזחוא איה ךיא הניכשה דמעמ עדיל םילוכי םישנה לש םירבדירופסמ
םולש תא תעדל םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ היהש" :(ב רתסא) יכדרמ לצא בותכש
רצחמ הניכשה םולש עדיל ,תאז גישמ היה יכדרמ יכ ,הניכשה איה רתסאו ,"רתסא
:םהירבד ירופס ידי~לע םישנה תיב

דר

ןינתונש תועמהש אבומכ םכח~דימלתל ןינתונשכ טרפב ,עודי הקדצהתלעמ
םכח דימלתל ןינתונש תועמה הז תמאב לבא ,אתירוא יכמת תניחב אוה םכח~דימלתל
,םכח~דימלתל ןינתונש תועמה הז תובכל לוכי הרבע ןיאו ,שממ הרות תניחב אוה
הזו .(אכ הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ 'הרות הבכמ הרבע ןיא' יכ
הבכמ הריבע ןיאו תובת~ישאר תועמ הזו ,ל"נכ שממ הרות תניחב אוה תועמה
הששעמ הזיא רפס תאז הלגש תעב יכ ,הברה םירבד הז ןינעב שי דועו :הרות
:הלא םירבד םא יכ בתכל וניכז אל ךא ,הז ןינעב

הר

,ול עראש םויה ותואב םילהת לטיפק הרששע רמול ,ןלצל אנמחר ,הליל הרקמלןוקת
יכ ,התוא החקלש הפלקהמ הפטה איצוהל םילהת תרימאב חכ שי יכ ,םולשו סח
,עודיכ הז לע הנממה איהש המש לש תויתוא שמחה םע ת"יליל אירטמיגב םילהת
רפסמכ ןוכמ אוהש ,ה"פת אירטמיגב םילהתש ,םילהת תרימא תעשב ןוכל ךירצו
ינשה ידי~לעש םמ דוי יה דמל ףלא דמל ףלא הזכ ואולמב םיקלא לא תומש ינשה
שי יכ ,עודיכ הרובגו דסח תניחב איה הפטה יכ ,הפלקהמ הפטה האצוי ולא תומש
לא תומש ינשה ידי לעו ,הרובגו דסח תניחב םהש תוחלו תומימח םימו שא חכ הב
,ל"נכ םילהת אירטמיג םהש עודיכ הרובגו דסח תניחב םהש ל"נה םיקלא
:םילהת תרימא תעשב ןוכל ךירצ הזו ,םשמ הפטה ןיאיצומ הז~ידי~לע

הרששעה תניחב םהש ,הרמז ינימ הרששע שי יכ ,לטיפק הרששע רמול ךירצןכ~לעו
ירשא םהש :(רהזבו ז"יק םיחספ ארמגב) אבומכ םילהת רפס םהב רמאנש תונושל
לש ןושלו ןושל לכב חכ שיו ,י"שר שורפב ןיע 'וכו היוללהו ליכששמו חצנמלו
ךפה םה ,תונושלה ולאמ דחא לכ יכ ,ל"נה הפלקה חכ לטבל ל"נה תונושל הרששעה
החכ רקעש ל"נה הפלקה ךפה ,תולכתסהו היאר ןושל אוה ירשא יכ ,ל"נה הפלקה
,רסח "תראמ יהי" תוניחבב ,"תוארמ ויניע ןיהכתו" תניחבמ ,תוארה לוקלקמ
'תיליל אד' :(:טע ףד ד"מ ןוקת רהז ינוקת) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו
:הנממ ךפה איה היאר ןושל אוהש ירשאו ,היארה לוקלקמ החכ רקעש אצמנ

םוקמב ןיע הז ןינעו ,הזמ ךפה אוה ליכששמו ,לכשמ תניחב איה יכ ,ליכששמןכו
אוה ,םולשו סח ,הרקמב םדאה תא איטחהל החכ רקע יכ .(טי ןמיסב ליעל) רחא
,ערו בוט ברעמ אוהש ,ןמגרת ידי לע ליכששמ תניחב אוהש ,םוגרת ןושל ידי~לע
:םש ןיע ליכששמ םימעפלו לכשמ םימעפל

ללהו ,דימת הלליב תללימ איהש םש לע ,תיליל המשש ,הפלקה ךפה ,היוללהןכו
.שרפ אל ראשהו :ה"ללי ךפה םה יללה תויתוא יכ ,הללי ךפה

דסח תניחב איה הפטה םג יכ ,עודיכ הרובגו דסח תניחב אוהש תעדהמ האב הפטהםג
ךירצ ןכ לע ,תורובג שמחו םידסח השמח תניחב אוה תעדהש עודיו ,ל"נכ הרובגו
:לטיפק הרששע רמול

אוהש .ףאנ תובת~ישאר עשפ יוששנ ירשא ליכששמ דודל" :(ב"ל םילהת) תניחב הזו
:םילהת וניהד ,ליכששמ דודל תניחב ידי לע ענכנ

םרמאל ךירצש ,תויטרפב םילהת לטיפק הרששעה ,הכרבל ונורכז ,ונבר הלגךכ~רחא
,דודל םתכמ ,ןה ולאו ,רוהט יתלב הרקמ ,םולשו סח ,ול הרקיש םויה ותואב
חצנמל :ב"מ ,גרעת ליאכ :א"מ ,לד לא ליכששמ ירשא :ב"ל ,ליכששמ דודל :ז"ט
וארק 'הל ודוה :'צ ,הששמל הלפת :ז"ע ,ןותודי לע חצנמל :ט"נ ,תחשת לא
ולאש :רמאו :נ"ק ,ושדקב לא וללה היוללה :ז"לק ,לבב תורהנ לע :ה"ק ,ומשב
הכוזש ימו ,םולשו סח הרקמל דאמ דאמ לודג ןוקת םה ,םילהת לטיפק הרששעה
,םולשו סח ,הרקמה לש ארונה םגפמ ללכ דוע דחפל ךירצ ןיא ,םויה ותואב םרמאל
:(ופוסב "אנינת ן"רהומ יטוקל"ב הז ןינע ןיעו) :הז ידי לע ןקתתנ יאדוב יכ

ור

הששועש הרבעב לודג קולח שי יכ .(ט"יק םילהת) 'וכו ךדבע שקב דבא הששכיתיעת
לקב ול רשפא יזא ,הבושתב בשו דימו ףכת ררועתנ םא ןיב ,םולשו סח ,םדאה
.בוטה ךרדהמ הברה קחרתנ אל ןידע יכ .ומוקמל רזחל

לקלקמ רחא ךרד לא רשיה ךרדהמ הטונו ךלוה יזא ,םולשו סח ,הרבע הששועשכיכ
,דאמ םילקלקמו םיעות םיכרדו תוביתנ המכו המכ ךרדה ותואמ םיאצוי םשו
ולאב םיכובנו םיעות יזא ,ערה ךרדה ותואב ,םולשו סח ,ךליל ןיליחתמשכש
ףכת םדאה תא תורקל וכרד ךרבתי םשה לבא ,םשמ תאצלו בושל השקש דע םיכרדה
יפל ארוק דחא לכלו וירוחאל בושיש וארוקו ,לכשה ךרדמ העות אוהש האורשכ
והזו ,והכמו וב טעובש שיו ,שממ האירקב שיו ,הזימרב וארוקש שי ,ותניחב
,הרותהו ,"יתפ ובהאת םייתפ יתמ דע" והימק תזרכמ אתירוא יכ ,ולש האירקה
.וילא ורזחיש םשקבמו םתוא ארוק אוהש ומצעב ךרבתי םשה אוה

אוהש תמחמ ,בושל לקב ול רשפא יזא ,רשיה ךרדמ הברה הטנ אל ןידעשכןכ~לעו
עמוש היהו ,ךרבתי םשה לצא היה ךומס הז יכ ,וב ליגרו לוקה תא ןידע ריכמ
םיכרדה ולאב הברה העת אל ןידעו ,לוקה תא חכש אל ןידעו הרותה לוק ולוק
רשאכש העורה לשמכ אוהו ,בושל ול רשפא לקב ןכ לעו ,םיכובנהו םיעותה םירחאה
הברה העת אל ןידע השהשכו ,ותוא ארוק אוה ףכת יזא ךרדהמ העות דחא השש
,ךרדהמ הברה הטנ רבכשכ לבא .ףכת וירחא ךלוהו לוקה ריכמ אוה יזא ,ךרדהמ
הזש תמחמ ,ושקבלמ דוע שאימ העורה םגו .וב ריכמ וניאו לוקה תא חכש רבכ יזא
העתו הטנו ,ועשרב ,םולשו סח ,ןמז ךיראה רבכשכ ןכ ,ותאמ העתו ךלהש בר ןמז
יזא םילבלבמהו םיכובנהו םיעותהו םילקלקמה םיכרדה ולאל רשיה ךרדהמ הברה
:ל"נכ בושל ול השק

,דאמ הברה ,םולשו סח ,םהב העות םדאשכ ,םיעותהו םילקלקמה םיכרדה ולאשעדו
ותועת ברמ אקיד יזאו ,םיכובנה םיכרדה ולאב ךליו דאמ העתיש םימעפל רשפא
טעמ קחרה קר היהי אלו ,ןושארה ומוקמל דאמ ךומס היהיש דע בושיו ךפהתי ,םהב
לבא ,ומוקמל דוע בושי לק ןויסנ ידי לע לקבו ,ןושארה ומוקמ ןיבל וניב
בושל ששוח וניאו ,לוקב ריכמ וניא ,ןויסנה ול ןימזמו וארוק ךרבתי םשהשכ
אל ןידעו ותורחבב ןידעש ימ יכ ,ןקזל םימי לוע ןיבש קולחה אוה הזו ,ומוקמל
תא חכש אלו ךומס אוה ןידעש תמחמ ןקזהמ בושל רתוי ול רשפא ,ויאטחב ןיקזה
.האירקה לוקה

ךרדהמ הטונה דבוא הששכ רשיה ךרדהמ יתיעתש וניה ,דבא הששכ יתיעת",הזו
רהמתש וניה ,יתחכש אל ךיתוצמ יכ ,ךדבע שקב ,ךינפלמ לאוש ינא ןכ לע ,ל"נכ
:והזו ,תווצמהו הרותה לש האירקה לוקה תא ןידע רכוז ינאש ןמז לכ ,ינשקבל
"יתחכש אל ךיתוצמ יכ" ,ףכת ינשקבל רהמתש ,"יתחכש אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב"
,יתשקב ןכ~לע ,הרותה םהש תווצמה לש האירקה לוק תא ריכמ ינא ןידעו ,ןידע
וניהד ,ךיתווצמ תא יתחכש אל ןידעש ןמז לכ ,דימ הרהמ ינשקבל ילע םחרתש
םדאה ,םולשו סחשכ יכ ,תווצמהו הרותה לש האירקה לוק תא ריכמ ינא ןידעש
ריכמ וניאו ,תווצמהו הרותה לוק תא חכש רבכ יכ ,ושקבל דאמ השק םיאטחב ןקזנ
ושקבל ךרבתי םשה רהמיש ,ךרבתי םשהמ שקבל םדאה ךירצ ןכ~לע ,האירקה לוקב
,ל"נכ תווצמהו הרותה לוק תא ירמגל ןידע חכש אלש ןמז לכ ,וילא וריזחהל
:ל"נכ "יתחכש אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב" ,םולשה וילע ,ךלמה דוד שקבש המ והזו

זר

,"ורבדי ךתרובגו" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ תורובג תניחב םה םירובדהלכ
'ה םהמ הששענו הפהב ןיאצויו ןיעקוב תעדבש תורובג 'ההש םיבתכב בותכש ומכו
הקתמההו ,םקיתמהל ךירצו ,תורובג תניחב םה םירובדה לכש אצמנ ,הפה תואצומ
םירובדה ןיקיתממ הז~ידי~לע ,םירבדמש םיבוט םירובדו הרותה דומל ידי~לע אוה
.תורובגה תניחב םהש

ילודגל םלועה הזב םיאב םהו ,ןלצל אנמחר ,תושק תורובג ןיאצוי םימעפלשעדו
,תושק תורובג ,םולשו סח ,ןיאצוישכ ןכ לע ,לודג תעד םהל שיש תמחמ רודה
.ל"נכ םירובד םהמ הששענו ,הפהמ ןיאצויו ןיעקוב םשו ,םילודגה תעדב םיאב
םיקיתממ ןיאשכו ,םקיתמהל תוארל ךירצו ,תושק תורובג תניחב םה םירובדה יזאו
הגרדמב זא םהש וא םקיתמהל חכ םהל ןיאש תמחמ ,םולשו סח ,תושקה תורובגה
םיקידצ ולפא יכ ,אטחו םגפ הזיאב זא ומגפש תמחמ ,םקיתמהל רשפא יאש הנטק
'וכו "ץראב קידצ ןיא יכ" ,רבד הזיאב םיגושו םימגופ םה םימעפל םילודגו
םהש תושקה תורובגה םיקיתממ םניא ,וז הניחבב זא םהש תמחמו ,(ז תלהק)
רבדל ןיליחתמ יזא ,תושק תורובג םהש םירובדה םיקיתממ םניאשכ יזאו ,םירובדה
רודה קידצ לע ןירבדמש וא ,טרפה לע וא ללכה לע םיער םירובד םירובדה ולאב
סח ,רודה קידצ לע םילפונו םיאב תושק תורובג םהש םהלש םירובדה לכ יזאו
.םולשו

,ל"נה םירובדה םהש תושק תורובגה ולא קיתמהל תוארל ךירצ רודהקידצהו
דסח יפלכ הטמ אוהש אצמנ ,וילע םירבדמש הזב תוכז ףכל םתוא ןד אוהש ידי~לעו
,הבהאב םלבקמ ,וילע םירבדמ םהש םירוסיה לבקמש ידי~לע וא ,םקיתממ הזבו
םא לבא ,ל"נכ תושקה תורובגה םהש םהלש םירובד ןכ םג קיתממ אוה הז~ידי~לע
סח ,דאמ ותגרדממ לפל לכוי יזא ,םקיתמהל רודה קידצב ,םולשו סח ,חכ ןיא
,םולשו סח ,קלתסיש וא ,וילע םיאבש ל"נה תורובגה ולא ידי~לע ,םולשו
,ל"נה תושקה תורובגה ולא תקתממ ותמשנ ותוקלתסה ידי~לע זאו ,הז~ידי~לע
יכ ,ומש חמי צ"שה הששעממ קלתסיש רמא יכ ,בוט~םש~לעבה תוקלתסה היה הזמו
,םסרפמכ םתוא העטהש םיגלפמ םידמולו רודה ילודג המכ ויה ומש חמי צ"שה לצא
םהל אבש תמחמ היה הזו ,הפ~לעבש הרות ללכ לע תוער ורבדו ללכה ןמ ואצי םהו
םיער םירובד ורבד ןכ לעו ,ל"נה תניחב תמחמ םתוא וקיתמה אלו תושק תורובג
,הכרבל ונורכז בוט~םש~לעבהו ,רודה לודג לע ולפנ םירובדה ולאו ,ללכה לע
,בוט~םש~לעבה םשב םירמואש ומכו ,קלתסנ הזמו ,רודה לודגה זא היה אוה
חמי צ"שה לש הששעמה ידי~לע ובלב םיבקנ ינש ול וששענש :רמאש ,הכרבל ונורכז
.ל"נכו קלתסנ הזמו .ומש

רבד אוה ,ומצעב רודה קידצה לע םירבדמשכ וא ,הפ~לעבש הרות לע םירבדמשכיכ
אציו רהז) בותכש ומכ ,רודה קידצב יולת אוה הפ~לעבש הרות רקע יכ ,שממ דחא
םוקמב אבומכ הפ~לעבש הרותה אוהש ,'אבתי איקידצ ןירת ןיב אתניכש' :(:גנק
,הרותה ומצעב אוה םכח~דימלתה ןכו .(ב"י ןמיסב דודל הלהת הרותהב ןיע) רחא
ימקמ ימיקד 'וכו יאשפט המכ' :(:בכ תוכמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
הששועו רזוח אוה יזא ,םהלש םירובד קיתממ קידצהשכ לבא ,'וכו 'אתירוא
,דסח תרות הששוע יזאו :(ב"י ןמיסב םש) רחא םוקמב אבומכ הרות םירובדהמ
:קוספ לע (:טמ הכס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םירחאל דמלל וניה
הרות םיששועשכ יאדוב יכ ,'הדמלל תנמ~לע דמולה הז' "הנושל לע דסח תרותו"
:םקיתממ הזבו ,דסח תרות אוהש אצמנו ,המע םירחא דמלל ול רשפא ולא םירובדמ

חר

הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל

םירוסי םיששוע םיעשרש המ :שורפ .(ז"ל םילהת) 'וכו "שקבמו קידצל עשרהפוצ"
קידצה ןנובתיש ידכ ךרבתי םשה תאמ הבס הז ,םיקידצה תא םיפדורו םיקידצל
ןכ ,הפוצ ארקנש ריעה רמושכ ,הפוצ ומכ אוה עשרהש אצמנ ,ויששעמב שפשפיו
לע שיש תקלחמה טעמ ,רחא שורפ .תוימשגב לפלמ קידצה תא רמוש אוה עשרה
ומסרפתיו ולגתי אלש םהל הסכמ ומכ איה תקלחמה יכ ,םהל הבוט איה םיקידצ
בותכש ומכ הסכמ ןושל הפוצ ,"קידצל עשר הפוצ" :שורפ הזו ,ךרצה ידכמ רתויב
םיברמ ,תקלחמב םיברמ םיעשרה ולא לבא ,"בהז ותוא תיפצו" :(ה"כ תומש)
שקבמו" :והזו ,םיעשרה לש םתאנששו םתקלחמ לבסל םיקידצב חכ ןיאש דע ,הסכמב
ןכ ,םישנהל ול רשפא יאש דע וילגר דעו ושארמ םדא תא ןיסכמש ומכ "ותימהל
אל 'הו" לבא ,ותימהל ןישקבמו תקלחמב םייופצב םיברמו ןיסכמ ןה םיעשרה ולא
:"ודיב ונבזעי

טר

,תוער תולפת םדא לכל שיש עודי יכ .(:וכ תוכרב) םונקת ןידימת דגנכתולפת
:("בקעי ןיע"ה תחסנ יפל ג"ס תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
יוארה הלפת ללפתהל דמועשכ ךכ~רחא אצמנ ,'אירק אנמחר אתרתחמ לע אבנג'
איהש דגנכ תולפת תניחב הזו ,ותוא תלבלבמו הער הלפתה אב יזא ,ללפתהל
םנורכז ,ונימכח ורמא יכ םכח~דימלת חרוא תסנכה ,הזל ןוקתהו ,ול תדגנתמ
םיקידצ חראו" :(ד ילשמ) תניחב אוה חרואו .(ומ תוכרב) 'ךרבמ חרוא' ,הכרבל
הרששע~הנומש תניחב אוהש ,"קידצ שארל תוכרב" :(י םש) ביתכו ,"הגנ רואכ
,הלפתה ןוקתה אב ודי~לעש אצמנ .(ז"מ ןוקתבו ד"מר סחנפ רהז) הלפתבש תוכרב
ורמאש ומכ ,םכח~דימלת חרוא תסנכה תניחב הז ,םונקת ןידימת :שורפ הזו
ולאכ ותיב ךותב םימכח ידימלת חראמה' :(:י תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
:'ןידימת בירקה

יר

הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,"תבהאו" םיקמ אוה הנומאב ןתמו אשמידי~לע
"תבהאו" םיקמשכו .'וכו 'ךידי לע בהאתמ םימש םש אהיש' "תבהאו" :(ופ אמוי)
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא יכ ,חרטו העיגי אלב הסנרפ ול היהי הז ידי לע
ידי~לע היה ףוס םי תעירקו ,'ףוס~םי תעירקכ ויתונוזמ ןישק' :(חיק םיחספ)
םיה בשיו" :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ "תבהאו" תניחב םהרבא תוכז
יזא ,םהרבא תניחב רקבה תע עיגהשכ אצמנ .(א) 'םהרבאד רקב אד' "רקב תונפל
אשמ ידי לע אצמנ ,ףוס םי תעירק וינפל השק היה רקבה דע יכ ,לקל יושקמ אצי
:ויתונוזמ ול ןישק ןיא יזא םהרבא תניחב "תבהאו" תניחבב זוחא הנומאב ןתמו

איר

לע אלא וניא ןינידה תקתמה רקע יכ ,םיקידצל הנשה~שאר לע ןיעסונ םלועהשהמ
אלכ :(רהזב אבומכ) (בותכש ומכ) .םשרש םש יכ ,תובשחמה תרהטו תשדק ידי
תורשקתה ידי~לע אלא םיכז ןיחמל אובל רשפא יאו .(א) וררבתא הבשחמב
הששמ' ,"ףסוי תומצע תא הששמ חקיו" :רהזב (בותכש ומכ) (אבומכ) ,םיקידצל
אלא ןיחמל תומלש ןיאש וניה ,'קידצ תניחב אוה ףסויו ,ןיחמ תניחב אוה
ךירצו ,הנשה לכ לש םינידה רוקמ אוה הנשה שארו .םיקידצל תורשקתה ידי~לע
:הבשחמה תשדקל תוכזל ידכ םיקידצל ןיעסונ הז ליבשבו ,םקיתמהל ידכ ותבשחמ תא רהטל

ביר

וניה 'ה תנומת יכ ,'ה תנומתב ןיטיבמ הז~ידי~לע יכ ,ףכ לא ףכ תאחמ תניחבהז
ןירוק ונאש תונוימדו םייונכ ראשו ןונחו םוחר ותוא ןימדמ ונאש תונוימד
ומכ ,הלפתה רובד תניחב הז םיאיבנו ,םיאיבנה ולג תונוימדה ולא לכ ,ותוא
ןיאחומו תונוימדהו תונומתה תא וניתפששב םירבדמ ונאשכו ,"םיתפשש בינ"
םירובדה םה םיאיבנה יכ ,"המדא םיאיבנה דיב" :(ב"י עשוה) םיקתנ יזא ,םיפכב
,"המדא םיאיבנה דיבו" :תניחבב ,הלגתנ ןוימדה זאו ,םיאיבנה די םה םיפכהו
:"טיבי 'ה תנומתו" :(ב"י רבדמב) םיקתנו

םה םיפנכה יכ ,"םהיפנכ תחתמ םדא ידיו" :(י לאקזחי) תניחב הז ףכ תאחמםג
:"רבד דיגי םיפנכ לעבו" :(י תלהק) תניחבב ,םירובדה

דיו תבתוכ די םידי ינש םהש הפ~לעבש הרותו בתכבש הרות ךותב הלפתה ללכנםג
:תמתוח

:(א) 'קידצד ארטסמ תאירקתא הפ' אבומכ םיקידצל תורשקתה ידי~לע אב רובדהחכ

:הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ,ןאכ דע ט"ר ןמיסמ)

גיר

רבד לעבה ןמ םדאה תא תוסכלו ריתסהל הצור אוה~ךורב~שודקהשכש םש שישעד
יזאו ,םשה הזב ותוא הסכמו ריתסמ אוה יזא ,וילע רזגנש תוממ ותוא ליצהל
תחת סנכהל לכויש םוקמ ול שקבל םדאה הז תוביבס ששפחמו טטושמ רבד לעבה
תמחמ חכ ול ןיאו קלתסנ וילע טיבמשכ ףכת ךא ,םדאה הזל קיזהל הסכמהו רתסמה
לע טלשל הסכמהו רתסמה תחת סנכל םוקמ אצומ ,םולשו סחשכש עד לבא .םשה הז
בותכש המ תניחב הזו ,םשה הזמ חכ רתוי רבד לעבה דוע לבקמ אברדא יזא ,םדאה
יכ וניה ,'זא טטושמ תומ לש ם"מה סחניפ הארש' :(ו"לר סחנפ) שודקה רהזב
:ל"נכ ביבס ביבס טטושמה ם"מ~ך"מסה תניחב איה ם"מה

יל רתס התא :(ב"ל םילהת) קוספמ אצויו ,לאס םש אוה ,ל"נה םשהשעדו
ם"מ~ך"מסה תניחב ל"נה ם"מה תניחב אוה ינרצת רצמ לש םמהו ,תובת~ישארמ
אצומ ,םולשו סח ,םאו ,ל"נכ םדאה לע טלשל ,ל"נה רתסמהו הסכמה ביבס טטושמה
,ל"נה ל"אס םשהל ם"מה ףרטצנ יכ ,םשה הזמ חכ רתוי לבקמ יזא ,טלשל םוקמ
,רצמ תבתל ,יל רתס התא תובת ןיב קיספהל ךירצ ןכ לע ,לאמס ומש ףורצ הששענו
,םולשו סח ,םדאה לע טלוששכ יזאו ,םולשו סח ,ומש ףורצ תוששעל אלש ידכ
תוכרב) תומל םדא ףוס ,ל"נה םשהמ הששענ יזא ,ל"נכ םשה הזמ חכ דוע לבקמו
,ל"נה םשה חכב ןמצע תא ןירמשמשכ לבא .ל"נה ל"אס םש תובת~ישאר אוהש :(ז"י
:ינרמשתו ינרצת רצמ םגו ,יל רתס התא תניחב ,רתסמו הסכמ אוה ל"נה םשה יזא

דיר

אלו םויה לכ הרותב םיקסוע ויה ,םתתימ םוי םיעדוי ויהשכ םינושארהתורודב
עד ,םדומל עצמאב ותמש םדא ינב וניצמ ושכעו .םהילע רבד לעבהל הטילש היה
דומל טרפב ,יוארכ דומלה ןיא םא לבא ,חכ םוש ול ןיא יאדוב ,ןגהכ דומלה םאש
דומלת יכ ,דומלהמ חכ רתוי לבקמ אוה יזא ,יוארכ דומלה ןיא םא ארמג
,התוא עינכהל וא דומלתה דומלב חכ שי ןכ~לע .תיליל המש לש תויתוא אירטמיגב
:םולשו סח ,ךפהל וא

וטר

.(א) םיניד יתב העבראו םירששע שי יכ ,תונוידפ ינימ העבראו םירששע שישעד
ןכ~לע ,םש שיש ןידה קיתמהל דחימ ןוידפ שי ןיד~תיבו ןיד~תיב לכ דגנכו
םירששעה לכ עדוי דחאו דחא לכ אל יכ ,ןיששועש ןוידפה ליעומ וניא םימעפל
הששוע וניאשכ ןכ~לעו ,םלכ הששוע וניא םתוא עדוי םא ולפאו ,תונוידפ העבראו
.ליעומ וניא הז~ידי~לע ,ןידה ותואל דחימה ןוידפה

קיתמהל לוכיו ,ןיניד יתב העבראו םירששעה לכ תא ללוכש דחא ןוידפ שיש,עד ךא
תולגתה תניחב ,ןוצר תע ךירצ ןוידפה הזלו ,םיניד~יתב העבראו םירששעה לכ
'וכו "ןוצר תע ,'וכו יתלפת ינאו" :תניחב ,החנמב תבשב ומכ ,ןוצרה חצמ
אצמנ אלו ,ןוידפה הז עדוי דחא לכ ואל ,םיקידצה ולפא ךא .(ט"ס םילהת)
,ןוידפ הששוע קידצה הזשכ ולפא םימעפו ,ןוידפה הז עדיש ארדב דח םא~יכ
יכ ,הזכ ןוידפל דאמ םיבאת הלעמל םג יכ תמחמ הזו ,ליעומ וניא ןכ~יפ~לע~ףא
העבראו םירששעה לכ קיתמהל לכויש ,הזכ ןוידפ הטמלמ םהל אב םעפ לכב ואל
רבד ךרצל המע םישמתשמ םה הקתמהה תאז םהל אבשכ ןכ~לעו ,תחא~תבב ןיניד~יתב
שיש ןמז לכ' יכ ,םירג ןיששענ ,הקתמההו ןוידפה הז~ידי~לעש וניהד ,רחא
ם"וכעה קתמנ ,ףא ןורחהו ןידה ןיקיתממשכו .(ב) 'םלועב ףא ןורח םלועב ם"וכע
.םירג ןיששענו

יכ ,ותומ רחאל םגו ,וייח ימי לכ ,םולשה וילע ,ונבר הששמ תדובע היההזו
ידכ ,רועפ תיב לומ רבקנ ותומב םגו ,םירג תוששעל ידכ בר ברעה ברקל לדתשה
אוה זאש ,החנמב תבשב קלתסנ ןכ לעו .םירג ןיששענ ויהיש ידכ ם"וכעה קיתמהל
,םירג תוששעל ידכ ,ל"נכ םיניד יתב העבראו םירששעה לכ קיתמהל ידכ .ןוצר תע
דמוע הששמ ןכ~לעו ,ןוצרל ם"וכעה לש ףא ןורחה קיתמהל ,הששמ תדובע לכ יכ
אוה יכ .ןוצר רפסמל דמש רפסמ ןיב ,עצממ אוה הששמ רפסמ יכ :ןוצרל דמש ןיב
:ל"נכ ןוצרל הכפהל דמשה קיתמהל דימת דמוע


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts