אוהש בקעי תניחב ,לד .רתכ יגת אוהש ,לד יגת ,לדגתי אבר המש שדקתיולדגתי
'וכו "םיקלא םע תירשש יכ" ,יגת תניחב אוה לארששי תניחבו .לד תניחב בקע
לכ) ."ןוצר יח לכל עיבששמו" .ראב ,אבר .ידש ק"ת ,שדקתיו .(ב"ל תישארב)
םירבדה ולא תרימא תעשב יכ ,םיקרפ ישאר םא יכ םהמ ובתכנ אל םירבדה ולא
ךרדב תוריהמב םרמא קר ,דימת וכרדכ ,בטיה ונל םראביש וניכז אל ,םיארונה
ונורכז ,י"ראה תונוכב םיראבמה שידק לש תונוכה לכ ןאכ ונל זמרו ,אמלעב זמר
:(הלאה םירבדה רואב המ דע עדוי ונתא ןיאו .ל"נכו ,הכרבל

חעק

םירובדב תודותהל ךירצו ,אטחה תא טרפל ךירצ יכ ,םירבד יודו אקוד ךירצ יכעד
,אטחה ותאמ חכשנ םימעפל .תובר תועינמ הזל שיו .הששעש המ לכ לע םעפ לכב
.תובר תועינמ דועו ,תודותהל רובדה איצוהל ול השקו דאמ וילע דבכיש שיו
.החמששב הוצמ ראש וא הוצמ לש הנתח ןוגכ ,הוצמ לש החמשש הזל ךירצו

וא חמשש אוהשכ ןכ~לעו ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מרמ המלש המוק אוה החמששיכ
קר החמשה םימעפל יכ ,בקע דעו שארמ החמשה לכב רבעיש תוארל ךירצ ,דקרמ
לע םלוע תחמששו" :(ה"ל היעשי) תניחב ,ןיחמהב וא ,בלב םימעפלו ,ןילגרב
.החמשהב שיש המוקה לכב וניה ,החמשה לכב רבעיש החמשה רקע ךא ,"םשאר

:(ט"י םילהת) יכ ,החמשה איה תווצמה לכ תודקנ שרש יכ ,תובר תווצמ הזלךירצו
לכ ,החמשהמ רביא הל שי תווצמ ג"ירתמ הוצמ לכו ,"בל~יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ"
.הששעת אל וא הששע תוצמ ןה הוצמ הזיאב םגפ םא ןכ לעו ,התניחב יפל הוצמ
התוא דגנכ אוהש רביאה הזב עגופשכ יזא ,החמשה תמוקב ךלוהו רבועו חמששכ יזא
החמשש התדקנש הוצמה התואב םש םגפש תמחמ ,םש חמששל ול רשפא יא ,רבעש הוצמ
גאדא" :(ח"ל םש) תניחבב .החמשה ךפה אוהש הגאד ול שי ,אברדאו ,ל"נכ
.םדקמ הששעש אטחה רכזנו שיגרמ הז ידי לע ןכ~לעו ,"יתאטחמ

הגיגח) 'ןומרכ תווצמ םיאלמ לארששי יעשופ ולפא' יכ ,תווצמה יובר ידי לעךא
לש החמשה רוא יובר יכ ,החמשה תענומה אטחה לש הגאדה לטבתנ הז ידי לע .(זכ
ידי לעו ,תודותהל לוכי יזאו אטחה לש תועינמה לטבמו בהלתנ ולש תווצמ יובר
םגפ יכ ,(ח"ע ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמכ רובדה םלוע ןקתתנ םירבד יודו
האצי ישפנ" :(ה םירישה ריש) תניחבב ,רובדה תניחב אוה שפנהו ,שפנב אטחה
ומכ ,רובדה םגפ תונבלו ןקתל אקוד םירובדב תודותהל ךירצ ןכ לעו ,"ורבדב
.(םש) רחא םוקמב ןיעו "'ה לא ובושו םירבד םכמע וחק" :(ד"י עשוה) בותכש
אשדק דוחי הששענ הז~ידי~לע ,םירבד יודו ידי לע רובדה הנבנו ןקתנש ידי לעו
תוררועתה ךירצ יכ ,רובדה םע דחיתנו אלעלד לוקה ררועתנש ,התניכשו אוה ךירב
.רובדה םע דחיתמו לוקה הואתמו ררועתמ הז~ידי~לעו ,רובדה תונבל וניה ןותחת

ףד ךל ךל) רהזב אתיאו "ורבד לוקב עמשל ורבד יששוע" :(ג"ק םילהת) תניחבהזו
רובדה ןינקתמש ,"ורבד יששוע" ידי~לע וניה 'אליעלמ ןילק עמשמל ןיכז' :(צ
עמשמל ןיכזו ,רובדב דחיתהל לוקה ררועתנש ,'ורבד לוקב עמשל' הז ידי לע
ילכ לוקו הניגנ לוק תעימש ןינעב םיאלפנ םירבד דוע הזב שיו) .'וכו ןילק
וניה ."הרמז לוקו הדות הב אצמי החמששו ןושששש" :(א"נ היעשי) הזו ,(רמז
:ל"נכ הרמז לוקו ,םירבד יודו תניחב ,הדות ,החמששו ןושששה ךותב אצמנש

טעק

וא ללפתהל לוכי וניאש תוינחורב ןה תוימשגב ןה תקלחמ ינימ לכ דגנכשעד
וילע םיקלוחו םידמועש ,תקלחמ ללכב לכה יכ .םשה תדובעב ךירצש המ תוששעל
הניחב הזיאמ תקלחמה לטבל ידכו ,תוששעל הצורש המ ונוצרו ותעד לטבל םיצורו
.תינעת ךירצ הז~לע ,םולש תושעלו היהתש

,"םולש הברמ הקדצ הברמ" :(ב קרפ תובא) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המהזו
םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,הקדצ אוה תינעתה רקע יכ ,תינעת תניחב אוה הקדצ
רחא ןוצר אוה תקלחמה תניחב יכ ,'אתקדצ אתינעתד ארגא' :(ו תוכרב) הכרבל
םויה םצעב" .(ח"ס ירחא) רהזב אתיא תינעתה תלגסו ,ונוצר לטבל וילע םידמועש
אשדקל אבלד אתוער אקבדאל אבל אענכאל תינעתה תלעמש' "םכיתשפנ תא ונעת הזה
ולש םירחאה תונוצרה לכ לטבתנו בלה שלחנו ענכנ תינעתה ידי לעש ,'אוה ךירב
הז ידי לע ןכ~לעו .'וכו אבלד אתוער אקבדאל ,אוה~ךורב~שודקה ןוצר ינפמ
,וניתובר ורמאש ומכ ונוצרכ אלש םירחא תונוצר תניחב אוהש תקלחמה לטבתנ
םירחא ןוצר לטביש ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב' :('ב קרפ תובא) הכרבל םנורכז
,ל"נכ ךרבתי םשה ןוצר ינפמ ונוצר לטבתנ רבכ תינעתה ידי~לעו ,'ךנוצר ינפמ
ל"נכ םולש הששענו תקלחמה לטבתנו ,ונוצר ינפמ םירחא ןוצר לטבתנ ןכ לע
הנשה~שאר) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .'םולש הברמ הקדצ הברמ'
םוצ הל ירק' "החמששלו ןוששששל ויהי 'וכו ישימחה םוצו יעיברה םוצ" :(:ח"י
,תקלחמ שיו םולש ןיאשכ וניה ,'םוצ םולש ןיאשכ אלא .'וכו ןושששש הל ירקו
.םולש הששענ תינעתה ידי~לעו ,ל"נכ תינעת הזל ךירצ יכ ,םוצ יזא

,החמשה תויחו תמוק הנבנ תינעתה ידי~לע יכ ,החמששו ןושששש םולש שישכיזאו
םוש םהל ןיאו ,ךשחב ורבעש םימיה וניה ,םיתמ היחמו ררועמש תינעתה תלעמ יכ
תווצמ םויה הזב הששועשכו ,הלעמלמ עפש וילע ךשמנ םויו םוי לכ יכ ,תויח
סח ,םא ךא ,הלעמלמ בר עפשו תויח ול ךישממו םויה היחמ יזא ,םיבוט םיששעמו
םא~יכ הלעמלמ עפש וילע דרוי וניא יזא ,תווצמ וב הששוע וניא םא ,םולשו
סח ,וב הששועו םויה הז לטונ אוהשכו ,םוצמצב ונויח ידכ קר דאמ לודג םוצמצב
םג ץצומש דע ,םויה הזב שיש טעמה עפשה ץצומו קינימו דירומ יזא ,ער ,םולשו
לכ יכ ,ומויב םוי רבד הלעמלמ אבה עפשה דבלמ ,ומצעב םויהל שיש תויחה םצע
לש ימצעה ותויח םג ץצומ אוהו ,עפשה דבלמ ומצע תויח ול שיו ,האירב אוה םוי
,ומא ידשמ קנויה קוניתה לשמ ומכ ,םיתמ םירגפ וללה םימיה וראשנש דע ,םויה
ךא ,שממ התויחו המד ץצומ בלחה קספנשכו ,בלחה קנוי בלח הל שיש ןמז לכ
.תינעתה יפל לכהו ,וללה םימיה היחמו ררועמ אוה תינעתה ידי~לע

רחאמ ,םויה הזמ חכו תויח ול ןיא אצמנ ,הנעתמשכ יכ .תוימשגב וניבהלשיו
שיש חכב םשה דבועש אצמנ .םשה תא דבוע ןכ~יפ~לע~ףאו וב התושו לכוא וניאש
ןכ~לע ,לומתא לש חכב םויה דבועש אצמנ ,חכ ול ןיאמ הז אלב יכ ,לומתאמ ול
חכ ול קיפסמ ןיא יזאו דוע הנעתמשכ ךכ~רחאו לומתא לש םויה ותואב תויח איבמ
ערפמל םימדוקה םימי לש חכב שמתשהל ךירצ זאו ,ףוגה שלחנ רבכ יכ ,לומתא לש
רשפאש דע ,ותמו ולפנש םינושארה םימיל הראהו תויח םעפ לכב איבמש אצמנ ,דוע
היחמ יזאו ,ומא ידשמ קניש םימיה לש חכב שמתשהל ךרטציש ,ךכ לכ תונעתהל
תויחה איהש ,החמשה תמוק הנבנ תינעתה ידי לע ןכ~לעו] .םימיה לכ ריאמו
רקעהו ,בטיה ראב אל ןינעה הז) :[(א) רחא םוקמב ראבמכ תווצמה לכ לש תודקנו
ותוא סינכמו רבעש םויו םוי לכ לש חכה איצומש המ ידי לע ,תינעתה ידי~לעש
.(ל"נכ החמשה הנבנ הז~ידי~לע ,ל"נכ םהב םגפש םיתמה םימיה לכ היחמו ,FF@'ה תדובעב

וניה ,תינעת ןושל 'ונתינע' ,"ונתינע תומיכ ונחמש" :(צ םילהת) בותכשהזו
םינושארה םימיה היחמ ןכ תינעתה ימי יפכ יכ ,תינעתה תומיכ החמשה היהתש
,וניתובר בותכש הזו ,ל"נכ החמשה הנבנ ןכו .ולש םיבוט םיששעמו תווצמב
וניה םולש שישכ יכ ,'החמששו ןושששש םולש שישכ' :(םש) הכרבל םנורכז
תומיכ ונחמש" :תניחב ,ל"נכ החמששו ןושששש הז~ידי~לע ,ל"נכ תינעתה ידי~לע
'וכו ךיניע ואר ימלג" :(ט"לק םילהת) .החמשה ןכ תינעתה ימי יפכ "ונתינע
םירופכה םוי הז "םהב דחא ולו" ,ומצע ינפב הריצי אוה םוי לכ ,"ורצי םימי
תוללכ אוה םירופכה םוי יכ ,םימיה לכ היחמש תינעת אוהש םש י"שר שרפש ומכ
,תונוצרה וניה "םכיתשפנ תא ונעת הזה םויה םצעב" :רמאנ וילעו ,םימיה לכ
אהיו אמוי יאהב אענכתאלו אשפנו אפוג אלכ אללכאל' ל"נה רהזב בותכש ומכ
עינכהל רקעהו ,ןוצר תניחב אוה שפנ יכ .'וכו 'אוה ךירב אשדקב ןוהליד אתוער
לולכ אוהש םויה לש תוימצעה תוימינפ ידי~לע ,"הזה םויה םצעב" :הזו ,ןוצרה
:ל"נכ 'וכו ונעת ,םימיה לכמ

פק

רשא םוקיה לכ תאו" :בותכש ומכ ,ןיניד תניחב םה תועמ ,ןוידפה תלגסןינעב
תועמה אצמנ .(ט"יק םיחספ) ,'וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ הז' "םהילגרב
קדצו' ,"ולגרל והארקי קדצ" :(א"מ היעשי) תניחב הזו ,ןילגר תניחב םה
.(ב) 'אניד אתוכלמד אניד' יכ ,ןיניד תניחב אוה תוכלמו .(א) 'אשידק אתוכלמ
ןינידה שרשו ,ןשרשב ןינידה קיתמהל ךירצו .ןיניד תניחב םה תועמ ןכ לעו
ןיחינמש ידי~לע ןכ לעו ."הרובג יל הניב ינא" :(ח ילשמ) בותכש ומכ ,הניבב
יתש םש שיש וניה ,םידי ששלש הניבב שי יכ ,ןינידה ןיקתמנ תועמה לע םידיה
אבש ידי~לע ןכ~לעו המרה די אוה םידיה תוללכו ,הקזחה דיו הלודגה די םידי
ןינידה ןיקתמנ ,הניבבש םידי ששלש תניחב םהש םידיהל ןינידה אוהש תועמה
הזבש ןידה קיתמהל ךירצו ,ל"נה םידי ששלשה םשש הניב אוה ןשרש יכ ,ןשרשב
תומלוע הששלשהמ םלועו םלוע לכב שיש םידי הששלשה ידי~לע היששעה םלועה
לש ןידה קיתממשכו ,הריצי האירב תוליצא וניה ,היששעה םלועה הזמ הלעמלש
יכ .'וכו ג"בא ב"מ לש םש ידי~לע קתמנ ,הריציבש םידי ששלשב היששעה םלוע
םשו ק"יקא םש ידי~לע קתמנ האירבה םלועבו .די םימעפ ששלש אירטמיגב ב"מ
קתמנ תוליצאה םלועב הלעמלו .די םימעפ ששלש ב"מ אירטמיג ןכ םג םהינשש ו"קי
םה דחי םלכש יולמד יולמו יולמו טושפ וניה ה"מ םש לש תויתוא ב"מ ידי לע
ולצא ראשי אלש ןצמק היהי אלש תוארל ךירצו .די םימעפ ששלש תויתוא ב"מ
:ןיניד ולצא ראשי אלש ,ןתל ךירצ הז המכ תעדל ,הרתי המכח ךירצ הזלו ,ןיניד

אפק

לע ,םהמ רתוי בושח םדא אוה םא ולפא דחא שיא לע םישנא הזיא רשקבםירשקתמשכ
הז ידי לעו ,םהמ דחא לכל שיש דובכה יקלח םיצבקתנ יכ ,וליפהל םילוכי הז לכ
םירענ ינואר" :(ט"כ בויא) תניחבב ,םדי לע לפונו ולש דובכ קלח לטבתנ
רשקתנו ץבקתנשכ םהלש דובכה יקלח יכ ,תולדג ינפל לטב תונטקהש ,"ואבחנו
לודג אוה וילע ןיקלוחש שיאה הזש אל םא ,ודבל ולש דובכ קלחמ לודג אוה ,דחי
יזא ,דחיב םהלש דובכ יקלח לכמ רתוי לודג ,ולש דובכ קלחש דע ,דאמ הלעמב
ךכ~לכ לודג ןיא םא לבא ,ל"נכ 'וכו ינואר תניחבב וינפל םה םילטבתנ אברדא
ויהי אלש קר ,ונממ ךומנ םהמ דחא לכ םא ולפא ,רשקה ידי לע וליפהל םילוכי
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ 'ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק' יכ ,םיעשר
תויח ול שיו עשר וניא םא לבא ,דובכב קלח םהל ןיא םיעשר יכ :(וכ ןירדהנס)
.ל"נכ רשקה ידי לע וילע םיקלוחש ימ ליפהל ולכויו דובכב קלח ול שי ,שפנהמ

רמאו ,םולשה וילע ,ונבר הששמל חרק תקלחמ קיזי אלש בקעי ללפתה הזלעו
דובכה יקלח רשקתיו דחיתי אלש וניה ,"ידובכ דחת לא םלהקב" :(ט"מ תישארב)
אלשכו ,םיבושח "םש ישנא דעומ יאורק" ויה םה יכ ,םהמ דחא לכל שיש םהלש
המו .םליפהל םדגנ דמעל הששמ לכוי יאדוב ,םהלש דובכה יקלח רשקתיו דחיתי
םש) בותכש ומכ .שפנה תוניחב אוה יכ ,דובכה תניחב אוה בקעי יכ .ידובכ רמאש
לפונש הלפנה רקע ,םדא הזיא ןיליפמשכו ."בקעי תיבל האבה שפנה לכ" :(ומ
:ונליצי םשה ,ףואנ תואתל

ימשגב דאמ תולודג תובוט םה ,וישנא לעו תמאה קידצה לע ןירבודש םירבדהלכ
"םיבצנ םתא" :קוספ לע (םיבצנ תשרפ אמוחנת) שרדמב אתיאש ומכו ,ינחורבו
:םכתא ןיביצמה ןה ןה תוללקה לכש רמול תוללק תשרפל ךמסנש

בפק

לש הריפסהמ קר םירבדמ םה ,הריפסה ימי לכב הריפסב םירבדמ םלועהש המ לכש עד
ירופסל בטיה ונזא הטי םא ,תאז עדילו עמשל לכוי ןיבמ אוהש ימו ,םויה ותוא
:םוי ותוא לש הריפסהמ קר םירבדמ םהש עמשי םהירבד

גפק

לכ םלועב םיבשוי םהש םתבישי רדס וניהד ,לוגעב ןיבשוי םה רודבש םיקידצהשעד
ןיקיספמש םהיניב םדא ינב ראש שיש ףאו ,לוגעה רדס לע אוה ,ומוקמב דחאו דחא
םניאו ,בושיה ןמ וניא תניחבב םה םדא ינב ולאש עד ךא ,לוגעה רדס ןילקלקמו
לע אוה~ךורב~שודקהו לוגע רדסב םיבשוי םיקידצה םיראשנ יזאו ,ללכ םיבשחנ
תניחב םה לוגעב םיבשויש םיקידצה ולא יכ ,ןיד~תיב שאר תניחב אוהו ,םלכ
הסנרפ ןכו ,הבוחל ןה תוכזל ןה ,דחאו דחא לכל טפשמה אצוי םהמש ןיד~תיב
:ול יוארכ דחאו דחא לכל הסנרפה ןיקלחמ םהש םהמ תאצוי

דע ,ךכ לכ הקזח הבהאה היהיש וניה הבהאו ,םהיניב הבהא היהיש אוהרקעהו
אלש ללכ לבסל םילוכי םניא הבהאה לדג תמחמ יכ ,דימת הז תא הז םיאור ויהיש
,הז תא הז וארי אלש לבסל םילוכיש הבהא שי םג ,דימת ורבח תא דחא וארי
הז ןיאור תניחב אוה הז םגו ,קוחרמ ןמצע תא ןיבהואש הבהא אוה ןכ~יפ~לע~ףאו
םהשכ לבא ,ותוארל לוכי וניאש יואנשה רבד לע םלועה ןירמואש ומכ ,הז תא
הזו :ל"נכ הבהא תניחב אוהש ,הז תא הז םיאור תניחב אוה הז תא הז םיבהוא
תניחב הז ,'ןירדהנס' ,'הלגע ןרגכ תבשוי התיה ןירדהנס' :(ל ןירדהנס) תניחב
םשמש ,ןרגכ תניחב הזו ,ל"נכ הסנרפה לכו םיטפשמה לכ ןיאצוי םהמש ,םיקידצה
תא הז ןיאור ויהיש ידכ הז לכו ,ל"נכ לוגעב םתבישיו ,הסנרפו תונוזמ אצוי
:ל"נכ היאר תניחב איהש ,הבהא תניחב וניה ,ארמגב םש בותכש ומכ הז

דפק

םידקמ םימעפלו ,רזוח רואו רשי רוא הששענ םימש תאריב ורבח םע רבדמדחאשכ
,ורבח ירבד לבקל לוכי ןיאו ןטק חמ ול שי לבקמהשכ ,רשי רואה םדק רזוח רואה
,ורבחמ אוה לבקמ הזל םדק ,רשי רוא תניחב והזש ונממ ורבח לבקמש םדק זא יכ
:רשי רואל םדק רזוח רואה יזאו

אוה ןכ~יפ~לע~ףא ,ונממ לבקמ ורבח ןיאש ףא .םימש~תאריב ורבח םע ןירבדמשכיכ
,ורבחל ויפמ םירובדה ואציש האכהה ידי~לע יכ ,ורבחמ תוררועתה לבקמ
ןיע םיבתכב אבומה שממ רזוח רוא תניחב והזו) ,וילא רואה רזוח הז~ידי~לע
יפ~לע~ףא ורבחל רבדמשכ ןכ ומכ ,וילא רבדה רזוחש לתכב הכמש ימ ומכ :(םש
ידי~לע ,םהמ ררועתהל לוכי ומצעב אוה ןכ~יפ~לע~ףא ,ונממ לבקמ ורבח ןיאש
רבדמ היה םא ןכ לעו ,וילא ורזחו וב וכהו ורבח יבגל םירובדה ואציש האכהה
ידי לעו ,ללכ םהמ ררועתמ היה אלש תויהל לוכי ומצע ןיבל וניב םירובדה ולא
תניחב ידי~לע וילא ורזח יכ ,ררועתנ אל ורבחש ףא םהמ ררועתנ ,ורבחל םרבדש
:(ןבהו םיבתכב ראבמכ האכה תניחב ידי~לע אוהש רזוח רוא תניחב הזו) .ל"נכ האכהה

הפק

אשידק אמש לוכיבכ והידבועב ומלתשא לארששי דכ' :(:ד ארקיו) רהזבאתיא
ךיקלא 'ה המ" :(י םירבד) בותכש ומכ ,האריה איה תומלשה רקעו ,'וכו 'םלתשא
ףוס) בותכש ומכ ,רבד ףוס הארי תארקנ ןכ לעו ,"האריל םא יכ ךמעמ לאוש
.םירבדה לכ תומלש איה יכ ,"ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס" :(תלהק

בר והיאד ןיגב ותוממורו ותלדגמ 'המ ארי אוהש ימ שי ,תוארי ינימ ינששיו
ידי~לע ,תונותחת תוארי ידי~לע האריל אבש וניה ,הנממ הטמל הארי שיו ,טילשו
האריו .'ה תאריל אבו רכזנ אוה הז~ידי~לע ,רחא דחפמ וא רשמ וא היחמ אריש
יכ .א תוניחב איה ,ותוממורו ותלדגב לכשה תוננובתה ידי לע איהש הנושארה
'תוכלמ לש הארומ אלמלא' :('ג קרפ תובא) בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב איה האריה
אובל רשפא יא יכ ,'םולכ המרגמ הל תילד ןיגב' .תלד תוניחב איהו .'וכו
בתכש ומכ .דוי ארקנ לכשהו ,ותלדגב לכשה תוננובתה ידי~לע םא~יכ האריל
,'הרמאנ הבשחמה םש לע דוי אלא ,הששמ רש בתכל יוארש' "הששמ רישי זא" :י"שר
.א הזו .ואו תניחב אוה האריהל לכשהמ הכשמההו

ילד תניחב איה יכ .דא תניחב איה ,םינותחת םירבדמ האב איהש הינשההאריהו
וניא וז האריה ידי~לעו ,םינותחת םירבדהמ אלא ,לכשהמ תכשמנ הניאש ,תלד
ךירצ דחאשכ ומכ ,ןיבקנ ןיימ תאלעה תניחב אוה יכ ,םלועב תועפשה קר ךשמנ
ותשקבו וירובדש תמחמ ,רבדה ולצא לעופ השקבה ידי~לעו ,ונממ שקבמו ורבחל
,ןיבקנ ןיימ תאלעה תניחב םירובדה ולא וששענ ,ונממ שקבו ורבחל ומצע עינכהש
םירבדהמ האריה הלעמש המ ןכ ,ךירצש המ ול עיפשהל ורבח לצא השקבה םילעופו
.םלועב תועפשה ןיכשמנו ,ןיבקנ ןיימ תאלעה תניחב הזמ הששענ ,םינותחתה

איהש וז הנותחתה האריה ידי~לע ,"ץראה ןמ הלעי דאו" :(ב תישארב) תניחבהזו
ןיכשמנ הדי לע יכ ,"המדאה ינפ לכ תא הקשהו" :הז ידי לע ,ל"נכ דא תניחב
וקניי אלש עפשה לבקל ילכ תוששעל ךירצ ,עפשה ךשמנשכו ,ל"נכ תועפשה
.םדא תויתוא הזו ,המותס םמ תניחב איה ילכהו ,ונממ םינוציחה

הצורשכ ןמא ומכ ,ילכה םששר הששענ ,קידצהל עסנל ןוצרהו תוקקותשההידי לעו
,ילכה הששוע ךכ~רחאו ,ילכה רויצו םששר הלחתמ קקחלו ריצל ךירצ ילכ תוששעל
ילכה הששענ וילא אבשכ ךכ~רחאו ,ילכה םששרו רויצה הששענ עסנל ןוצרה הזב ןכ
האריה וניה ,םיניעל הארי ידי~לע ,"םיניעל הארי םדא" :(ז"ט א~לאומש) הזו
.םדא תניחב הששענ הז ידי לע ,ל"נכ םיניעב האורש המ ידי~לע לבקמש הנותחתה
ילכה אוה םמהו .ל"נכ וז הארי תניחב אוהש דא ידי לע תועפשה ןיכשמנש וניה
בלה תלכששהמ האב איהש ל"נה הנוילעה האריה ידי לע לבא ,ל"נכ עפשה לבקל
הארי 'הו הזו ,ל"נכ אוה ךירב אשדקד אשידק אמש םלתשא הדי לע ,ותוממורב
בלה תלכששהמ האב איהש הנוילע הארי תניחב אוהש בבלל הארי ידי לעש ,בבלל
דכ' ל"נה רהזב בותכש ומכ .'ה םש םלשנ הז~ידי~לע .ל"נכ ךרבתי ותוממורב
,ל"נכ האריה איה תומלשה רקעו ,'םלתשא אשידק אמש והידבועב ומלתשא לארששי
בבלל הארי תוניחב איהש ל"נה הנוילע הארי ידי לע יכ "בבלל הארי 'הו" והזו
:ל"נכ 'ה םש םלשנ

ליח לא ליחמ וכלי" :(ד"פ םילהת) קוספ לע ךיש אוהש ,ומשב יתעמש רמאמה הז]
ףוסל תוכיש שי ,הארנה יפכ ךא ,שורפה עדוי יניאו ,"ןויצב םיקלא לא הארי
עסנל תוקקותשהה ידי לעש ,ופוסב בותכש המ םש ןיע ל"נה רמאמ ןינעל ארקמה
."ןויצב םיקלא לא הארי" תניחב והזו ,'וכו ילכה םששרו רויצ הששענ קידצהל
,ל"נכ 'וכו תוקקותשהה ידי לע הששענש ,ילכה םששרו ןויצ תניחב הז 'ןויצ'
,"ןויצב םיקלא לא הארי" תניחב ךרבתי םשהל ברקתהל ךכ~רחא ןיכוז הז~ידי~לעש
:הלחתב הלודגה ותוקקותשה ידי~לע הששענש ,ילכה םששרו ןויצ ידי~לע וניה

תלחתב רתוי תוחרטו תועיגי ול שיש ימ לכש ,הכרבל ונורכז ,ונבררמאו
ויבאמ ןוגכ ,תולודגו תובר תועינמ ול שיש וניהד ,ךרבתי םשהל תוברקתהה
תמחמ תועינמו דאמ ותוא םיבכעמו םיענומש םדא ינב ראשמ וא ונתוחו ותשאו
,דאמ ותוא םיענומו וינפל םיחטתשמש ,םילובלבו םיבוכעו תועינמ יראשו ןוממ
תלחתב ול שיש תוחרטהו תועיגיה ולא לכ ,םרבשל דאמ חרטלו עגיתהל ךירצ אוהו
השדק הברה לבקל ךכ~רחא הכוז הז~ידי~לע יכ ,םדאהל הלודג הבוט םה ,תוברקתהה
תועיגי רתוי ול שיש המ לכו ילכה הששענ הלחתבש תועיגיה ידי~לע יכ ,הרהטו
הרהטו השדק עפש וכותב ךכ רחא לבקל רתויב לודג ילכ ול שי 'וכו תוחרטו
.[ל"נכ "ןויצב םיקלא לא הארי" תניחב הזו ,ךרבתי םשהל ברקתהל

ופק

םה םהישנאש תמחמ אוה .(ןיוד) ה"ריק תונידמבש םיקידצהמ םיתפומ ןירפסמשהמ
ירבדב םינימאמ םהש הנומא ידי לע יכ ,םיקידצהב םינימאמו םירשכ םישנא
אוהשכו ,םיתפומ אלמ יאדוב קידצה תמאב יכ ,םיתפומ ןילגתנ הז~ידי~לע ,קידצה
יכ ,רובדו רובד לכ לע ,קידצה ירבד לע ובלו ויניע ןתונו קידצהב ןימאמ
המ לכ ,ותיבל אבשכ ,ךכ~רחא יזא תנוכמ הנוכבו ,קדצו תמא וירבד לכש ןימאמ
קידצה ירבדב ערפמל ןיבמו ,ול עראיש רבד לכ לע בטיה לכתסמ אוה ,ותוא עראיש
,ומע רבדש םירבד ךותב ול זמרש קידצה תנוכ התיה הזש ,ולצא ותויהב ומע רבדש
ול זמרש ,ערפמל קידצה ירבדב לכה אצומ אוה ,ול ןמדזיש רבדו רבד לכ ןכו
םיאיבנה לצא וניצמ ןכו ,הז~ידי~לע םיתפומה הלגתנו הששענש אצמנ ,ןכ היהיש
המ לע שורפב ותאובנ םיניבמ ויה אלו ,זמרב התיה האובנה איבנה רמאש תעבש
איבנה ירבד םיקתנש ערפמל ןיעדוי ויה ,איבנה ירבד םיקתנשכ ךכ~רחאו ,זמרמ
ומכו ,הז לע ןוכתהש ,ערפמל איבנה ירבד וניבהו ,םדקמ הז לע זמרו אבנתהש
םש בותכש ומכ ,םימותס םירבדה התעו ,הלאגה ץק ףוס לע זמרמש לאינדב וניצמש
לבא ,הלאגה ןמז םש זמרמ ךיא התע עדוי םדא ןיא יכ ,םתחו םירבדה םתס (בי)
ועדי יזא ,ונחישמ אוביו תמאה ץק עיגיו םירבדה םיקישכ םשה הצרי םא דיתעל
:םיאיבנ המכב וניצמ ןכו ,ץקה ןמז וירבדב זמרמש ךיא ערפמל

זפק

לודג דסח אוהש וניה ,(ב"ס םילהת) והששעמכ שיאל םלשת התא יכ דסחה 'הךלו
שפשפל ןיבמ אוה הז~ידי~לעש ,הדמ דגנכ הדמ םדאל םלשמ אוהש ךרבתי םשה תאמ
םשה םלשמש המ רקעש ,עד ךא ,הבושתב בושלו וב םגפש אטחה עדילו ויששעמב
ונוע םימש ולגי" :(כ בויא) בותכש המכ ,לארששי~ץראב אוה ,הדמב הדמ ךרבתי
םשו ול הממוקתמ איה ,לארששי~ץרא תוניחב וניה 'ץרא' ,"ול הממוקתמ ץראו
בותכש הזו ,הדמ דגנכ הדמ ,והששעמכ שיאל םלשל ןיקדקדמ םש יכ ,ונווע הלגתנ
שיאל םלשת התא תובת~ישאר ,"היבשוי תלכא ץרא" :(ג"י רבדמב) לארששי~ץרא לע
תמחמ ,ןירוסי ברה לע םהל שי לארששי~ץראב םש םיבשויה ןכ לעו ,ל"נכ והששעמכ
:והששעמכ שיאל םלשל םש ןירהממש

חפק

,םלועה ריואל םדאה אצויש םדק יכ ,ותדבא לע רזחל קידצהל עסנל ךירצשעד
אציש ןויכו ,םלועה הזב גישהלו דבעלו תוששעל ךירצש המ לכ ול ןיארמו ןידמלמ
,(:ל הדנ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ותאמ חכשנ דימ םלועה ריואל
,דבוא חכושה תא ,הכרבל םנורכז ,וניתובר וארקש ומכ ,הדבא תניחב איה החכשהו
ךירצו .'וכו 'דבאל ריהמו עמשל ריהמ' :('ה קרפ תובא) הכרבל םנורכז ,םרמאמכ
דע ותדבא לע רזוח קידצה יכ ,קידצה לצא איה ולש הדבאהו ,ותדבא שקבלו רזחל
דע ,םתדבא םג אצומש דע םירחא תודבא רחא שקבמו רזוח ,האצומש רחאו ,האצומש
,ותדבא ריכהלו שקבל םכחהל אובל ךירצ ןכ לע ,םלועה לכ לש תודבאה אצומש
יאמר וניא םא ונשרדיש דע הדבאה ול בישמ וניא קידצה ךא ,ולצא הלבקל בושלו
וניא םא ךיחא תא ששרדתש דע' "ול ותבשהו ךיחא ששרד דע" :בותכש ומכ ,ןרקשו
:(:זכ אעיצמ אבב) 'יאמר

טפק

תניחבב תולצעו תובצע אוה שחנה תכישנ רקע יכ ,תולצעו תובצעמ דאמ רהזלךירצ
םיאב םהש תולצעו תובצע תניחב איה רפע ,"ומחל רפע שחנו" :(ה"ס היעשי)
:םירפסב אבומכ ,רפעה דוסימ

צק

םעה ירבד תא הששמ בשיו ,הששענ 'ה רבד רשא לכ :ורמאיו ודחי םעה לכונעיו"
ירבדב םעה עמשי רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה הששמ לא 'ה רמאיו ,'ה לא
הומת אוהו .(ט"י תומש) "'ה לא םעה ירבד תא הששמ דגיו 'וכו ךב םגו ךמע
ירבד תא הששמ דגיו" :רמאנ םהילעש ,תינש םעה ירבד םה המ יכ ,דאמ אלפנו
הנעמ רחא תינש םעה והובישהש םירבדו הנעמ םוש בותכב אצמנ אל יכ ,"םעה
."'ה לא םעה ירבד תא הששמ דגיו" בוש הז המו .'וכו "רבד רשא לכ" ןושארה

םה ונע .הרותה תא לבקל הששמ םהל רמאש המ לע ורמאו ונעט לארששי יכ ,עדךא
רחאמ יכ ,תוששעל םיחרכמ ונא 'ה רבדי רשא לכ רמולכ "השענ 'ה רבד רשא לכ"
םיחרכמ ונא ירהו ,הריחב םוש ןיא ירה ,הוצמה תאז תוששעל 'ה יפמ רובדה אציש
,תוששעל אלש הריחב םוש ןיא יכ יאדוב "הששענ 'ה רבד רשא לכ" הזו ,וניששעמב
,"'ה לא םעה ירבד תא הששמ בשיו" :ףכת רמאנ הז לעו .'ה יפמ אציש רחאמ
רמאיו" אוה~ךורב~שודקה ול בישה דימ ,לארששי תנעט אוה ךורב שודקהל בישהש
,אקיד "ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב" ,אקיד "ךילא אב יכנא הנה הששמ לא 'ה
היהי אל ,ךיקלא 'ה יכנא" :בותכש ומכ ,דבל ךמע קר תורבדה רבדא אלש וניה
הז~ידי~לעו ,ךמע ירבדב ועמשי קר םהו ,לארששיל חכנל אלו ,םלכ ןכו 'וכו "ךל
םעה ירבד תא הששמ דגיו" :רמאנ הז לעו ,םנוצרכ תוששעל הריחבה חכ םהל היהי
ןעט ,הלחת םעה ונעטש המ וניה ,'ה לא םעה ירבד תא ןעט הששמש וניה ."'ה לא
אלש ידי לע ,הריחבה םהל היהיש לארששי תא תנקת יכ ,ומצע לע 'ה לא התע אוה
הריחבה חכ יל היהי אל התעמ יכ ,תנקת אל ימצע תא לבא ,דבל ימע קר רבדת
םעה ורבדש המ וניה ."'ה לא םעה ירבד תא הששמ דגיו" :הזו ,ימע רבדתש רחאמ
,הריחב יל היהי אל יכ ,ילע אהת המ יכ .'ה לא התע אוה ןעט ,הלחת ונעטו
ול הוצ אלו ,"רחמו םויה םתשדקו םעה לא ךל הששמ לא 'ה רמאיו" .'ה ובישה
ןוכו :(ז"פ תבש) 'ותעדמ דחא םוי ףיסוה הששמו' ,םימי ינש קר ךרבתי םשה
דע הרות הנתנ אל תמאבש ומכ ,ךרבתי ותעד התיה ןכ יכ ,אוה ךורב שודקה תעדל
אל יכ ,לבקל אלש וא הרותה תא לבקל הששמ תריחב יולת היה הזבו ,םימי השלש
היה אל םאו ,תמאב היהש ומכ םימי השלש רחא קר הרותה תא לבקל רשפא היה
םימי ינש קר ול רמא אל ךרבתי םשהו ,הרותה תא לבקמ היה אל ,דחא םוי ףיסומ
היה הז~ידי~לעש ,דחא םוי ףיסוהו הרותה תא לבקל ול רחבו ותעדמ ןיבה אוהו
:ותעדמ דחא םוי ףיסוהש המב הששמ לש הריחבה רקע יולת היה הזבו ,הרותה תלבק

אצק

םיגונעתה לכ ויהי הזלו ,ןדע~ןגב דחא םוקמב ורבח לצא דחא בשיש רשפאשעד
,גונעת םוש ול היהי אלו םולכ שיגרי אל ורבחו ,תומלוע י"שה לכו םיעושעשהו
ורמאש ומכו (ה"כ ילשמ) "רקח ןיא םיכלמ בלו קמעל ץראו םורל םימש יכ"
םיסומלק םימגאו ויד םימיה לכ ויהי םא' :(אי תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
בלש אצמנ .'וכו "םורל םימש" :רמאנש 'תושר לש הללח בתכל ןיקיפסמ ןיא 'וכו
יפלא המכו המכ םוקמ ךכ לכ םיספותש ,ץראה קמעו םימשה םורמ הברה לודג םיכלמ
ןתל לוכיש דע לכה םיספות םה ,םמוקמב דאמ םינטקש חמהו בלהו ,תואסרפ םיפלא
םימשה תונוכתו הנידמו הנידמ לכ ובלב ריטצהלו ספתלו הנידמו הנידמ לכ לע בל
ךיא .ארובה תלדג םכחו ןבהו האר ,"רקח ןיא םיכלמ בל" יכ ,הזמ רתויו רתויו
ומוקמב ספתי ,הזכ ןטק חמו ,הזכ ןטק בל תכיתחש ,הברמה תא קיזחמ טעומה
.תוקלאה םש אצמנש תמחמ קר הזו ,הלאכ םילודג םירבד

ןיב התעמו :(ט"מ ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמכ בלהב אוה תוקלאה רקעיכ
יפלאמ דחא קלח לוכיבכ וניאש ,תוקלא תוניחב קר םש אצמנש בלהב םא ,םכחו
,טעומה ומוקמב ספתל לוכיש ,וכרע לודג המכ אוה ךורב ארובה תחגשהמ םיפלא
בל ןתונש לע ,"רקח ןיא םיכלמ בלו" :רמאנ ם"וכע לע ולפאו .רפסמ ןיא תומלוע
רשא םדאה לכ םע ,ויתחתש תונידמה לכ ,ותעדב רעשמו ספותו ,הנידמו הנידמ לכל
תולדגמ ותעדב רעשל ,רמחו לק םיפלא יפלא ןד יוה התעמו ,הב אצמנה לכו ,וילע
.אוה ךורב ארובה

לע ךלמ אוהש ובלב עדויש ,בלב קר אוה ותלשממו וגונעתו ךלמה תולדג רקעשאצמנ
הזלש ,ךמצעמ ןיבת התעמו ,וצפחו ובל ןוצרכ םלכב לשומו הלאה תונידמה לכ
רקח ןיא דע ומוקמב ספתל לוכי בלה יכ ובלב תומלוע י"שה לכ ול היהיש רשפא
בשויש יפ~לע~ףא ורבחו ,םיעושעשהו םיגונעתה לכ ול היהיו ,ל"נכ רפסמ ןיאו
ורבחל שיש םיעושעשהו תובוטה לכמ ,הז לכמ רסח ובל יכ םולכ שיגרי אל ולצא
י"שה לכו אבה םלוע עושעשו גונעת תשגרה רקע יכ ,ול ירשא ,ובל ךותב קידצה
:ל"נכ בלב אוה לכה תומלוע


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts