שרגמש שאה עבט יכ .האמטה חור שרגמ הז~ידי~לע ,בלה תומימח ידי לע יכ*
ידי לע הפרש ינקה הרויש המ תבס והז יכ ,תודוסיה ימכחל ררבתנש ומכ ,ריואה
חרוב ,שאה חכ ידי~לע יכ .(רווליפה וניהד) הלעמל ןירוזש המ ןיקילדמש
ררבתנ דועו ,הפרש ינקה תא םהב ואלמש םירבדה תא החוד אוה ריואהו ,ריואה
םשהל רעובש בלבש תומימחה ןכ~לע ,ריואה שרגמ שאהש ,ללכהו .םירבד המכמ שוחב
:ובל רהטנ הז ידי לעו ,האמטה חור תא שרגמש וניה ,ריוא םהש תוחורה שרגמ ,ךרבתי

ויפמ ןינעה הז יתעמש אל יכ .רדסכ הפי בתכנ אל .ןאכ דע תובהלתהל אובלו ןמ)
.ומשב רחא יפמ קר .ומצעב שודקה

םיראבמ םש ,א"כ ןמיסב םיתסו רימט אקיתע הרותהב ליעל ןיע ןינעה רקעו
ידי לע וניהד ,בלב םח דילומ לכשה תעונתש ,ללכהו .תוכיראב ולא תומדקה
,םש ראבמכ 'וכו תורנה תעבש תשדק ידי~לע ,שודקה תעדה תגשהל הכוזש
ידי~לעו .םש ןיע םש בותכש ומכ ,ךרבתי םשהל בלה תובהלתהל הכוז הז~ידי~לע
ובל רהטמ הז~ידי~לעו ,ל"נכ תוטש חור האמטה חורה שרגל הכוז בלה תובהלתה
שדקה חור תניחב םהש ,דדובתמש םעפ לכב םישדח םירובד רבדל הכוז זאו .ל"נכ
:[ל"נכ שממ

זנק

ךכ~רחא רשפא ךיא ינא המת ,קידצה יפמ םיאצויה הרותה ירבדל ומצע קבדתיםא
לטונ הרות ירבדמ הנהנה לכ' :(ד קרפ תובא) והזו .הזה םלועה ייח ץפחלו לבסל
.בטיה ןבהו .'םלועה ןמ וייח

חנק

,םולכ היה אלו םשל וברקו ,קוחרמ רעוב שא םימעפל וארש ,ורפס םדא ינבהמכ
הזש עדונ רבכו .ךכ הארתנ םימעפל םיה לע םגו .ךרדב םימעפל ןכ~םג הארתנ ןכו
הזיא םילועו תירפג לש חכ םהל שיש םידא שיו .ץראה ןמ םילועה םידאה ןמ אב
ןיליחתמו הטמל םילפונו הלעמלמ רק חור םהילע הכמו ,הז םע הז םיצבקתנו םידא
ליחתמו ךרבתי םשהל ובל רעבנ םימעפלש םדא ינב המכ שי ןכ ומכ ,העש יפל רעבל
םוי יצח ךשמנ םימעפלו ,ותומדקל רזוחו לטבתנ העש רחאלו ,ךרבתי םשה תדובעב
,םיעשרמ אב הזו הברמ ןמזל אלו חצנל אל ךא ,תועובש הזיא וא םימי הזיא וא
יפכו .םדא הזיאל םיאבו םיצבקתמ תוטרחה ולאו .הטרח םיאלמ םיעשרהש הממ וניה
תוטרחה ולאמ יכ ךרבתי םשהל ובל רעובש ןמזה ךשמנ ןכ .ול םיאבה תוטרחה רפסמ
ול אב וניאש םדא ינב שי יכ ,הזב הוש םדא לכ ואל ךא .םאתפ ובל רעבנ
.רחא םוקממ קר תוטרחה ולאמ תובהלתה

טנק

.לוכיבכ ךרבתי םשה ןיבו םדא ינב ןיב יעצמא אוהש הניכשה איהו יעצמא שישעד
ימו ,תחא הניחבב דמול םדאו םדא לכ אלש תורותה דומל ןיב קולח שיש עודיו
הרותה דומלה תלבקמ ,הניכשה יזא הניכשהל הלוע ודומלש ,הניכשהל דמלל הכוזש
.תוימשג עפשו תוינחור עפש וניה ,עפש הזמ ךשמנו ,ךרבתי םשהל הלעמו

הלוע יזא הרותה תלבקמ יעצמא תניחב איהש הניכשהשכו ,םימו שא שי הרותהביכ
םיפרששו םיכאלמה לכלו תומלועה לכל ,הלעמל עפש ונממ ךשמנו ,הלעמל שאה חכ
הזל דרויו ,תוימשג עפש הזמ הששענ םימה חכו .תוינחור עפש אוה הזו ,'וכו
.םלועה

הלאמששבו הנימיב םימי ךרא" וניה ,הרותהב שיש לאמששו ןימי תניחב אוההזו
ורמאש ומכ ךרא ולכש םלועל אוה םימי ךרא יכ .(ג ילשמ) "דובכו רששע
תניחב איהש תוינחור עפש תניחב אוהו (:ט"ל ןישודק) הכרבל ונורכז ,וניתובר
דובכו רששעו ,םינוילעה תומלוע םהש ,ךרא ולכש םלועל איה עפשה תאזש ןימי
.לאמשש תניחב איה תוימשג עפש אוהש

םדא היהיש ךירצ הזל יכ ,הניכשהל הלוע ודומל היהיש הזל הכוז םדא לכ אלךא
הכוז םדא לכ אלו ,ארפעמ אתניכש אמקואל וניה ,הניכשהל קר ודומל היהישו רקי
אתניכש אמקואל ודומלש רמוא םא םגו ,םימש תאריב דמול םא ףאו ,הז דומלל
.הניכשהל ודומל היהיש ךכל יואר םא עדוי ימ הז לכ םע ,ארפעמ

לא תולעל הל רשפא יאו ,תאצוי הרותהשכ יזא ,הניכשהל הלוע ודומל ןיאשכו
יזאו ,הליל הששענ ךכ ךותבו ,תולעלו המצע תא היבגהל אוה העבטו ,הנוכמ םוקמ
םהו (:ג"ר ףד ץקמ) שודקה רהזב םיראבמה 'וכו ןיסומינ ינידרג לכ ןיאצוי
םיבאוש םלוע ינב לכו ,םלועה לכל הטמל תרזפתמו ,הטמל תלפונו ,הילע םיכמ
.הנשב וא ץיקהב ,ריואב הטמל הרזפתנש הרותה תאזמ םיבאוש םלכו ,ריואהמ

םימש אריו רשכ םדא יכ ,הנממ הששענ ןכ תאזה הרותהמ ול עיגמש םדאה תוהמיפלו
יזא ,ורזפתנש ולא תורותהמ ןילבקמשכ ,קידצו לודג םדא וא ,ךרעה ינטקמ ולפא
היעשי טוקליבו ח"זמ םינוקתבו םינוקתה תמדקה) הרות ל"ט הזמ ולצא הששענ
,לבקמה תגרדמ יפל לכהו ,הרותהל קשחו שדח תוררועתה הזמ םהל עיגמו (ו"כ
המכ לש תורות המכמ לבקמשכ יכ ,אתירואד ןישודח תורותה ולאמ םיששענ תצקל
ןישודחו הזמ תוגשה גישהל לכויו ,םישדח ןיפורצ ולצא הששענ ,םדא~ינב
שדח תוררועתה הזמ םהל עיגמ ,שדחלו גישהל םילוכי םניאש םינטקלו ,אתירואד
ולצא תוררועתההו קשחה שדחתנש ,ןישודח תניחב ןכ םג אוהש ,הרותהל ץרמנ קשחו
.םינוגהו םירשכ םדא ינבל עיגמשכ הזו

ולאמ ולצא הששענש ,הזמ ךפה הששענ יזא ,םירשכ םניאש םדא ינבל עיגמשכךא
תועיגיל שדח תוררועתהו ץרמנ קשח אברדא ול עיגמש ,תוכאלמ ט"ל תורותה
אוהש תוכאלמ ט"ל וניה הרות ל"טמ שממ ךפהה אוהש ,הזה םלועה תדובעו תוחרטו
."םחל לכאת ךפא תעזב" :(ג תישארב) תניחב

הששענ רשכ םדאל עיגמשכ וניה ,ל"נכ הרותהב שיש לאמששו ןימי תניחב אוההזו
תניחב אוה הז תוכאלמ ט"ל הששענ ךפהלו ןימי תניחב וניה ,ל"נכ הרות לט הזמ
עפש ,םיממו שאמ לאמששו ןימיהמ הששענ הניכשהל הלועה הרותה דומלב יכ ,לאמשש
רזפתנו ל"נכ הניכשה לא תולעל לוכי וניאש דומלה הזבו ,תוימשג עפשו תוינחור
יפל ,תוכאלמ ט"ל וא ,לט .םיממו שאהמ לאמששו ןימיהמ הששענ ,ל"נכ ריואב
:ל"נכ ,םילבקמה תוהמ

,ויפמ םידאו םילבה םיאצוי דמול םדאהשכ יכ ,שממ תוימשגב ראבמ אוה הזרבדו
רפסה לע בשויש העשב הז לכ לע ,ויפמ רובד איצומ וניא םימעפל םא ולפאו
ולאו ,עבטב עודיכ תוחלו תומימח םהב שיו ,ונממ םידאו םילבה םיאצוי ,ןיעמו
םוקמה לא תולעל םילוכי םניאשכו ,םימו שא תניחב םה םיאצויש םידאהו םילבהה
'וכו ןיסומינ ינידרגה תניחב וניה ,ל"נה םהילע הכמ הלילב יזאו ,םהל ךירצה
באוש יזאו ,ריואהמ ןיבאוש םדא ינבו ,ריואב םירזפתנו ,ל"נכ הלילב ןיאצויש
םג וב שי תוימשגב לט תמאב ןכו ,ריואב ורזפתנש ולאה תורותה תוחכמ דחא לכ
,ץראה ןמ םילועה םידאהמ ןכ םג הששענו ,תויחהלו תימהל ערו בוט תוחכ ינש ןכ
םהמ הששענו ,הטמל םילפונו הלעמלמ רק חורה םהילע הכמו ,תורירק שי הלילבו
םינימ שיו ,םינמש םיששענ ,ונממ תולכואה תומהבו ,םיבששעה לכ תויח אוהו ,לט
רבד הזמ עיגמו ,םהל קיזמ לטהמ םילכואה םדא ינבל םגו ,לטה דאמ םהל קיזמש
ןכ ,ל"נכ תויחהלו תימהל ,תוחכ ינש לטהב שיש אצמנ ,םולשו סח ,םיאלח ינימו
הששענ ,ימשגה לטה תניחב שממ םהש ,ל"נה תוניחב ידי לע ל"נה תורותהמ הששענ
:ל"נכ 'וכו םב וכלי םיקידצו .ל"ט הזמ

,וניתובר רמאמ והזיא וא ארקמ יתאצמ אל לבא ,רמאו הנע ,תאזה הרות רמאשרחא]
הלא םירבד אצמל לכויש דחא אצמי רשפא ,הלא םירבד וב אצמל ,הכרבל םנורכז
עשוהי יבר רמאש המ זא ריכזהו ,הכרבל םנורכז ,וניתובר רמאמ וא ארקמ הזיאב
רוד דיתע רמוא תייהש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ךיניעמ רפע הלגי ימ' :(ז"כ הטוס)
:['הרותה ןמ ארקמ ול אצומ ךדימלת אביקע יבר אלהו ,הרותה ןמ ארקמ ול ןיאש 'וכו דחא

סק

םשה תדובעל ותוא ריכזמו םדאב שקונ אוה םימעפל :םדאב שקונו קפודקפדה
תא ריכזמ אוה םימעפלו ,"קפוד ידוד לוק" :(ה םירישה ריש) תניחבב ,ךרבתי
ידי~לע ריואה ןמ אב המישנהו ,המישנה ןמ אב קפדה יכ ,םולשו סח ,הרבעל םדאה
:ךפהל וא בוטל םא קפדה הששענ ןכ רובדה יפכו ,רובדה

אסק

חנמה ץע הנהו ,(כ םירבד) "הדשה ץע םדאה" יכ ,םדאה תא םירמו היבגמתקלחמה
ןיפטוש םימ וילע ןיאבש ידי לע םא~יכ ,ומצע תא היבגהל ול רשפא יא ,ץראה לע
םילהת) בותכש ומכ םימ ארקנ תקלחמהו ,ץעה תא ןיאששונו ןימירמ םימה יזא
:"דחי ילע ופיקה םויה לכ םימכ ינובס" :(ח"פ

בסק

,דיגמה ישנאל דגנתמ היהו ,סחימו רישע שיא היה ,הכרבל ונורכז ,דיגמהימיב
הזב לדתשהלו ,וילא ותוא ברקל ואריש םהל רמאו ,שיאה הזמ וישנא ול ורפסו
ותוא ואיבהש .'ה םרזעש דע וששע ןכו ,םהל רזעיש ךרבתי םשהל ללפתהלו דאמ
,ויסכנמ דריל ליחתה ךא ,םימש ארי רשכ שיא הששענו ,הכרבל ונורכז ,דיגמהל
וניה ,דחא םוקמב ויהיש רשפא יא םהינש ולאש .הכרבל ונורכז ,דיגמה רמאו
אצמנ .(:הכ ארתב אבב) 'ןיפצי רישעהל םירדי םיכחהל הצורה' יכ ,הלדגו הרות
יזא םורדב אוהשכ יכ ,רישעהל ול רשפא יא ןכ~לע .םורדל דמוע םיכחהל הצורשכ
אוהש תווינעה תילכתב אוה םא ,םא~יכ .ךפהל ןכו ,ןופצב תורישעו ןופצב ונניא
וא ןופצב אוהש וילע רמול רשפא יא יכ דצ םושב דמוע וניא יזא ,שממ ןיא
,דחא םוקמב הלדגו הרות היהיש רשפא ןכ~לע ,שממ ספאו ןיא אוהש רחאמ םורדב
.שודקה ונברו ,םולשה וילע ,ונבר הששמ ןוגכ

גסק

שממו) ,ףרעה ךרד םא~יכ הפה ךרד אצוי וניאו ,תאצל ןכומו רובדה חנמםימעפל
.(ףרעה ךרד קר הפה ךרד אצוי וניא רובדהש םימעפ המכ עמשל רשפא

שודקה רובד טרפב ,םמצעל רובדה ספתל דימת םיצור תופלקהו ,תופלק ששלש שייכ
,םספתל םיצורו ,םיבושחו םיאנו םיפי םירובדה לכ םלצא יכ ,לודג םדאמ
הרשש התיה אל ולא ,םירוחש םלכ ויהש םיירצמה יכ ,תמאב האנ רובדהשכ ןכש~לכמ
הרשש תוניחב אוה רובדהו ,דאמ םהיניעב הבושח התיה ןכ םג ,ךכ~לכ ראת תפי
לשומ אוהש :(גי תוכרב) יתמאל הרשש תוניחב אוהש שי ,וכרע יפל דחא לכל
אוהש שיו ,ולכ םלועה לכ לע הרשש תניחב אוהש שיו ,הנידמו ריע לע ולש רובדב
םירובדה לכ ,םילפשו םירוחש םלכש םירצמ תוניחב םהש םלצא ךא ,ותיבב ררושש
רשו םיקשמה רשו םיפואה רש םה תופלק ששלשה יכ .םספתל םיצורו םיבושח
השדקה ירוחא דמועש ףרעה תויתוא אוה הערפו .היתשו הליכא תוואת םהש ,םיחבטה
יזא ,רובדה אוהש הרשש תא ,הערפ ירשש םהש ,ל"נה םירשש הששלשה ןיאורש ףכתו
ואריו" :(ב"י תישארב) בותכש ומכ הערפל ותוא םיספותו ,םהיניעב האנו הפי
טשוו הנק םה ל"נה םירשש הששלשה יכ "הערפ לא התוא וללהיו הערפ ירשש התוא
.ףרעהל רובדה ןיספותו ,ןידירוו

רצ היהש ףא המע הניכש היהש הרשש תוניחב שודקה רובד אוה רובדהשכ הנהו
הלודג הבוט אוהש 'הב חטבו עדי הז לכ םע ,החקלנש תעב דאמ דאמ םהרבאל
טלש רשא תע" תניחב אוהש ,ךרבתי םשהל לודג תחנ הזמ הששענש ,םשל הספתנש
אוה םא לבא .עודיכ םישודקה תוצוצינ םשמ הטקלש (ח תלהק) "ול ערל םדאב םדאה
םש עקתשי ,םולשו סח ,טעמכו ,םשל ותוא וספתיש רשפא ,םולשו סח ,טושפ רובד
.םשמ ואיצוהל חכ ול שיש ,תמא קידצ אוביש אל םא

ןירבוד לכהו ,תוירבה יפב החישש הששענש ,רובד ונממו ולכמ הששענש ,םדאשיו
ול שי םשל אבש דחאו דחא לכ לצאו ,םלכ יפב רזפתמו דנו ענ ךלוה אוהו ,ונממ
םדא יפל אבשכו ,ותניחב יפל הערפ ול שי דחא לכ לצא יכ ,תונשמ תורצו םייונע
לפונו רובדה םיספות םהשכ ףא םירשש הששלשו הנידמ םירצמו ךלמ הערפ םש לודג
םישודקה תוצוצינ םש אצמל ול רשפאש אחינ ול שי הז לכ םע ,דאמ ול רצ םהילא
.הזמ הבוט היהיו

רבדמ םשו ,םש לפונ אוהו ףרעהל רובדה םיספותשכ םשו םילפש םישנא יפל אבשכךא
תכלוה שפנה ,דאמ רמו רצ ,עגפל ימ םע ול ןיא שיא הב רבע אל הברעו היצ הממש
,רבדמב אמצו בערו ףיע אוהו םישנא המכ יפב שפנה רוזפב תרזפתמו הדנו הענ
רשב שיא" :תניחבב המצע תא תלכואו האמצהו הבערה השפנ בישהל לכא הל ןיאו
םוש ול ןיאו דאמ תורירקה וילע רבגש שיאה ןוימדכו (ט היעשי) "ולכאי ועורז
ןיא ,שפנה ןכ~ומכ ,ומצע ץוכמו קבחמו לפכמ אוהו וב ףטעתהלו ומצע םמחל יוסכ
תפטעתמש - "ףטעתת םהב םשפנ" :תניחב איהו ,המצע תוסכלו ףטעתהל יוסכ םוש הל
הניא ,לכאמ רבד הל ןינתונ םא ולפאש דע ,הפלעתנ ךכ~לכו ,הבו הנמ המצעמ
יאש ,ךכ~לכ ףלעתנש דע ,וילחב בר ןמז לטמש הלוחה ומכ ,לכאל לבקל הלוכי
המו ;לבקל לוכי וניאו החוד אוה ,ול ןינתונשכו ,לכאמ םוש לבקל ול רשפא
ךרבתי םשה ונל ןתנש תובוט תוצעל ונעמש אלש ,ונמצעל ונמרג ונחנאו ,הששענ
רסאנו ספתנ יכ ,ןירוסאה~תיבב שובח אוה זאו (םינפ אלו ,ףרע ילא ונפ יכ)
יכ ,הטמל דאמ וכילשמ ךכ~רחאו ,םימשל והלעמו הלעמל והיבגמ םימעפלו .םש
,הטמל ךלשנ ןכ~לעו ,הלעמל די~רחאלכ הכלשה ךרדב קר ,רדסכ התיה אל הילעה
תאופר חלשי ךרבתי םשה ."תומוהת ודרי םימש ולעי" :(ז"ק םילהת) בותכש ומכ
:ןמא ,ונתירחא ביטייו ,ןוכנ לכה היהיש ונחטב יכ ,שפנה

:רמא ,בתכב ילצא הלא םירבד הארשכ ,ךכ~רחא לבא ,שודקה ויפמ יתעמש הזלכ)
רמאמל םירשקמ הלא םירבד לכש :רמאו .יוארכ הפי םיתבתכ אל הלא םירבדש
םיראבמ םהש ,'תודוהל ןיכירצ העברא' :(:דנ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תורבדמ יכלוה םהש ,ל"נה העברא לכש ,וירבדמ ןבומו הארנה יפכו .ז"ק רומזמב
ראבמכ ,שפנה תורצ לע זמרמ לכה - םיה~ידרויו הלוחו םירוסאה~תיבב םישובחו
הזו - ,'וכו רבדמב אמצו בערו ףיע ,הדנו הענ תכלוהש ,שפנה תורצ ןינעב ליעל
רשא דע ,הפלעתנ ךכ~לכש ,שפנה ילח ןינעמ רבדמ ןכו .'וכו רבדמב ועת תניחב
רבדמש ,"םשפנ בעתת לכא לכ" :תניחב הזו - 'וכו לכאמ רבד הל ןינתונ םא ולפא
ודרי םימש ולעי" :ןינעמו ,םירוסאה~תיבב שובח ןינעמ רבדמ ןכו .הלוחמ
העבראה לכ זמרמש ,השודקה ותנוכ ראבמו .םיה ידרוי תניחב והזש ,"תומוהת
,םיבר תקלחמ הילע שיש ,םשה תדובעב שפנה תורצ ןינע לע ,תודוהל ןיכירצ
תונשמ תורצו םילודג םילוטלטו םירוסיו םייונע תלבוסו ,הילע םימק םיברו
םיביח ונא הז לעו ,תורצה לכמ םעפ לכב התוא ליצמ ךרבתי םשהו ,ל"נכ 'וכו
הרותהב הז ןינע ןיעו) .השודקה ותנוכ ןיבהל ונכזי ךרבתי םשהו .דימת תודוהל
:(ב"ס ןמיסב "םיקלא בסיו"

דסק

ומצע תא רסמל חרכהו הלחנש אפור :לשמל .תמאה קידצה לש םירבד ירופסןינעל
איצוהל ,עדוי אוהש המ יפכ תואופר ול ןתיש הצור אפורהו ,לודגה ריטקאדה דיל
ןכ .ול ןתל ךירצש םיבושחו םירקי תואופר עדוי ריטקאדה לבא ,וחלגלו ןש ול
הצורו ,תושפנה ילח אפור אוהש ,רודה קידצו םכח~דימלתהל שיא אוביש ,ןמדזי
תמאב לבא .עדוי אוהש המ יפכ ,םיכרדו תוגהנה וניה ,תואופר קידצה ול ןתיש
םימעפל הנהו .ותאופרל וגיהנהל ךירצש ,םירשי םיכרדו תואופר ול שי קידצה
תומי ,אוהש ומכ ומצעב םסה ול ונתי םא רשא ,םס הזיא הלוחהל ןתל חרכהה
.םירחא םירבדב םסה ברעל חרכהה ןכ~לע ,קפס ילב הלוחה

הרותה יכ ,ותאופרל ךירצה הרותה תוימינפ םהל תולגל רשפא יאש ,םישנא שיןכ
ינש שי הרותהב יכ ,"ךרשל יהת תואפר" :(ג ילשמ) בותכש ומכ ,האופר איה
:(:בע אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .תומ םסו םייח םס .תוחכ
ול ורמאי םא ןכ לעו .'תומה םס ול הששענ הכז אל םייח םס ול הששענ הכז'
,תומ םס הששענ הכז אלש ולצא יכ ,קפס ילב תומי ,איהש ומכ המצעב הרותה
הז םג םימעפלו ,םירחא הרות ירבדב הרותה תוימינפ ול שיבלהל חרכהה ןכ~לע
הרותה ןישיבלמ ןכ~לע .םירחא הרות ירבדב ושיבלי םא ףא לבקל לוכי וניא
הרותה םג יכ .םש הזונגה האופרה לבקל לכוי ןעמל ,םיינוציח םירבד ירופסב
:איהש תומכ הרסמל רשפא היה אלש תמחמ תויששעמ ירופסב התע תשבלמ המצעב

הסק

תוערה לכ ,הבהאב לבקתש וניה .(ט"י ארקיו) "'ה ינא ךומכ ךערלתבהאו"
תוערהו םירוסיה לכ רחא ךיששעמ יפלש ,עדתש יואר יכ ,ךילע םיאבה ןירוסיהו
סח ,רתויו רתוי ךל עיגמ היה יכ ,םימחרב ךמע גהנתמ אוה ןידע ,ךל שיש
תוערה וניה ,ךל אבש ערה בהאתש ,"ךערל תבהאו" והזו .ךיששעמ יפל ,םולשו
וניה ,אוה התאש ומכ ךומכ יכ ,הבהאב םלבקת ,םולשו סח ,ךילע םיאבה ןירוסיהו
:ל"נכ םימחרב ךמע גהנתמ ינא ןידע ,םימחרה לעב ,"'ה ינא" ,ךיששעמ יפל

וסק

םיקלאה שיא וילע בתכנ םעפ עשילא יכ ,הלשממ ול שי זא קידצה לצאםלועהשכ
ינב ויהשכ' :(ד"מ חלשב רהז) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו .םתס עשילא םעפו
:םתס עשילא ארקנ ודבל היהשכו ,םיקלאה שיא ארקנ היה ולצא םיאיבנה

זסק

:תינעת ומכ םה ,תמאה םכח~דימלתה לצא םיתבושש םיתבשה יכ ,ןמאהועד

חסק

ינפל" :(ז"ט ילשמ) בותכש ומכ ,םולשו סח הרצ ול אוביש ןמיס תולדג םדאלאבשכ
:(ו"ט םש) בותכש ומכ ,לודג דובכל אוביש ןמיס ,לפש אוהשכ ןכו ,"ןואג רבש
:"הונע דובכ ינפלו"

טסק

.(ז םירבד) םתא םתיששעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו

שישכ יכ דקרל רשפא יא ,תויטרפב וא תויללכב תורצ ןה ,םולשו סח תורצ שישכיכ
םהו (ג"מ תישארב רהז) םיצר םיארקנ םהו .ןידה יחולשל ןתוא ןירסומ ןיניד
יכ ,ןינידה וניה ,םשל וטשפתנש םימדה תמחמ םידבכ ןילגרה יזאו ,ןילגר תניחב
הדל תעשב יכ ,ןילגרהמ םימדה ןיאצוי יזא ןידה דלונשכו .םיניד תניחב םימד
,וניתובר ורמאש ומכ הילגר ןיננטצנ ןכ לעו ,השאה ילגרמ םימדה ןיאצוי
וניה ,ןילגרהמ םימדה ןיאצויש ידי~לע הדלה רקעו .(:אי הטוס) הכרבל םנורכז
ורמאש ומכ .(א) ןיד תניחב אוה רובע תעשב יכ ,ןילגרהמ ןינידה ןיאצויש
השאכ הרבע םהילע אלמתמ התאש העשב' :(:טכ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
תעשב זא יכ ,ןידה תקתמה תניחב אוה הדלו .ןיד תניחב אוה רובעש אצמנ ,'הרבע
יטוקל"ב הזמ ןיעו) ל"נכ הדלה רקע הז~ידי~לעש ןילגרהמ םימדה ןיאצוי הדל
זא יכ ,דקרל רשפא יא ,םולשו סח ,הרצהו ןידה תעב ןכ~לעו .(ב ןמיסב "אנינת
תמחמ ןינידה תורבגתה תעשב םידבכ םה ןילגרה יכ ןילגרה היבגהל רשפא יא
םימדה ןיאצוישכ לבא .ל"נכ ןילגרה ךותל זא ןיכשמנ ןיניד תניחב םהש םימדהש
הלוכי יזאו ,םילק ןילגרה יזא ןינידה ןיקתמנשכ וניהד ,ןילגרהמ ןינידה םהש
:החמשה תמחמ דקריש דע ,םש טשפתהל החמשה

ןידי השועש המ לכ לע וניהד ,ומצע תא ןד םדאהש ידי~לע אוה ,ןידהקיתמהלו
ויששעמב שפשפיו ,תוששעל ול יואר ךכ םא רבד לכ לע ומצע תא ומצעב טפשיו
,ומצע תא טפושו ןד םדאהש הז ידי לעו ,הרותה טפשמו ןיד יפ~לע יוארכ םנקתיו
'הלעמל ןיד ןיא הטמל ןיד שישכ' יכ .הלעמלש ןידה לטבמו קיתממ הז ידי לע
ןילגרהמ םימדה ןיאצוי יזא ןידה קתמנשכ זאו .(ו"ט ןמיסב ליעל הזמ ןיעו)
.ןידוקרל הכוזש דע ןילגרב טשפתהל החמשה הלוכי יזאו

תוכזל וניה ,ןילגרה םה בקע .(א) החמשש ןושל היהו .ןועמשת בקע היהווהזו
םיטפשמה תא ידי~לע ןיכוז הז ,החמשה ועמשי ןילגרה םהש םיבקעהש דע החמששל
,םינידהו םיטפשמה םכמצעב תוששעל ורמשתש .םתא םתיששעו םתרמשו הלאה
החמשה ועמשתש 'ןועמשת בקע היהו' זאו ,ל"נכ הלעמלש ןידה לטבתנ הז~ידי~לעש
.ל"נכ םינידה םשמ םיאצויש ידי~לע ןילגרהב

םשה יזא החמששל הכזתשכ יכ .תירבה תא ךל 'ה רמשו תניחב והזש ,יתאצמדוע
יכ ,שדק תירבה תא רמשל ךרזעב היהיש וניהד תירבה תא ךל רמשי ומצעב ךרבתי
הפלקה ידי~לע אב תירבה םגפ יכ ,עודיכ תובצע ידי~לע אוה תירבה םגפ רקע
רקע ןכ~לעו ,תובצע תניחב והזש דימת תללימש ,םש לע ,תיליל תארקנש העודיה
ומצעב ךרבתי םשהש ןיכוז החמשש ידי~לע יכ ,החמשש ידי~לע ןיכוז תירבה תרימש
.ל"נכ שדק תירבה תא רמשל ול רזעי

עק

ול שי ךכ ,ותדובע יפלו ותמשנ יפל דחא לכ יכ .'וכו םיבר ירצ ובר המ'ה
הלודג הגרדמב אוהש שיו ,ןכשמו ויבאמו וינבמ םירוסי ול שיש שי ,םירוסי
לכמ םירוסי ול שיו ונממ לודג שיו םיקוחר םינכשמ םירוסי ול שיו ,ונממ
םירוסיה ידי~לע דחא לכו ,םלועה לכמ םירוסי ול שיו דאמ לודג שיו ,ריעה
אששונ אוה ,םהמ ןירוסי ול שישכ יכ ,םהמ ןירוסי ול שיש םישנאה וילע אששונ
ןירוסיה ידי~לע ךא .םישנא ךכ~לכ וילע אשל רמחל רשפא ךיא ךא .וילע םתוא
,ףוגהל ןיקיעמו ןירצמ םהש םש~לע ,תורצ םיארקנ ןירוסיה לכ יכ ,ופוג ענכנ
רמחה ענכהב יכ ,שפנה הלדגתנו הריאמ הז~ידי~לע תורצה ידי~לע ףוגה תתכנשכו
ןישטבמ ארונ הב קלס אלד אעא' :(ח"סק חלש) רהזב בותכש ומכו ,הרוצה לדגת
יכ ,הרוצ ןושל הרצ תארקנ ןכ~לעו .'וכו 'אתמשנד ארוהנ הב קלס אלד אפוג ,הל
ןירוסי ול שיש הז ידי~לעש אצמנ .הרוצה הריאמו ףוגה ענכנ הרצה ידי~לע
,םישנא המכו המכ הילע תאששל הל רשפא שפנהו ,שפנה וניה ,הרוצה הריאמ תורצו
הז~ידי~לע יכ ,"ילע םימק םיבר" ,ירצ ןיברתנש המ לכ ."ירצ ובר המ 'ה" :הזו
.םשרשל םיבר םירמו םיקמו אששונ ינא

אעק

םלוע ןוארדלו תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא וציקי רפע תמדא ינשימםיברו
,התע דע עדונ היה אלש המ 'ה תדובעב שדח לכשש ררועתנש ידי~לע .(ב"י לאינד)
תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא" ךא ,"וציקי רפע תמדא ינשימ םיבר" הז~ידי~לע
תא לכשה הז םע ןידבועש (ד"י עשוה) "םב וכלי םיקידצ" יכ ,"םלוע ןוארדלו
קר ,ךרבתי םשה תא הזב םידבוע םניאש ,"םב ולשכי םיעשופו" ,ךרבתי םשה
,שדחה לכשה הזמ ןיעדוי םהש לע ,םלועה תא ןיפרחמו ןיזבמ םה הז~ידי~לעש
ףרחל וניה ,םלוע ןוארדלו תופרחל יתעמשש ומכו .הזמ ןיעדוי םניא םלועהו
,םלועה ףרחלו תוזבל קר ,שדחה לכשה הז םע ןישמתשמ םניא יכ ,םלועה תוזבלו
.הזמ םירסחו םיקיר םה םלועהו הזמ ןיעדוי םהש ידי~לע

בעק

,ומצע םדאה דצמ אוה לכה ,תואירב וא הסנרפ וא םינב ןה םדאל שיש תונורסחהלכ
לצ הששוע םיערה ויששעמ ידי~לע םדאה ךא ,דימת וילע עפוש ךרבתי םשה רוא יכ
ענומה לצה הששענ ןכ ויששעמ יפלו ,ךרבתי םשה רוא וילע עיגמ ןיאש ,ומצעל
לצה הנהו ,לצה הששענ הדי לעש הששעמה יפל ןורסחה ול עיגמו ,ךרבתי םשה רוא
ןבאו ץע םשג ומכ (ונממ קד אוהש וניה) ינחור רבד דגנ דמועש ימשג רבדמ אוה
ןכו ,ץראה לצ ידי~לע הנבלו המח יוקל ןכו ,לצ הששוע המחהו הנבלה רוא דגנ
םדאה ןכ~לעו ,ודגנ לצ הששועו ,תוימשג אוה ,הנממ הלעמלש המ דגנ המצעב המחה
םשה לש עפשו רוא ונממ ענומש ומצעב לצ הששוע ןכ ,ויששעמ יפכו ותוימשג יפכ
,לצ הששוע וניא יזא ,םלועה הזמ ללכ וניאו ,ומצע לטבמ םדאה םא לבא ,ךרבתי
ארבש המ לכ יכ ,דובכה אוה ךרבתי םשה רוא רקעו ,ךרבתי םשה רוא לבקמו
ידובכל" :(ג"מ היעשי) בותכש ומכ ,ודובכל אלא ארב אל אוה~ךורב~שודקה
לכ אלמ" אוה םא וניה ,(ו םש) "ודובכ ץראה לכ אלמ" :הזו .'וכו "ויתארב
הזו :דובכה אוהש ךרבתי םשה רוא לבקמ יזא ,םלועה הזמ ללכ וניאש ,"ץראה
ןכ~לעו .(חכ בויא) "אצמת ןיאמ המכחה" יכ ,"ולחני םימכח דובכ" :(ג ילשמ)
םהל ןיא יכ ,קיספהל לצ םיששוע םניאש ידי~לע ,דובכל םיכוז ,ןיא םהש םימכחה
:ל"נכ תוימשג םוש

.םולשו סח ,ךפהל ךפהלו ,םלועל הבוטו םייח תוקחושש םינפ הארמ ךרבתיםשהשכו
םכינפל יתתנ האר" :הזו .ךפהל ןכו ,בוט אוה תוקחושש םינפ הארמשכ קידצה ןכו
.םכלש םינפל וניה .'וכו "תומה תא בוטה תאו םייחה תא םויה

געק

הנומאהו ,בתוכה לש שפנה תוימינפו שפנה ריכהל תמאה קידצה לוכי בתכהידי לע
תויח הל שי המצעב הנומאה יכ ,הנומאה שרש תניחב שי יכ ,ולש הנומאה שרשו
ןכ~םג ול שי הנומאה םלועו ,הנומאה חקלנ םשמש הנומא םלוע שיש וניהד ,שרושו
איהו ,הנומאה תוימינפ תניחב איהש הנומאה שרש תניחב הזו ,ךרבתי םשהב הנומא
היעשי) בותכש ומכ תחא הניחב םה הנומאהו שפנה יכ ,שפנה תוימינפ תניחב
,"תולילב ךתנומאו" :(ב"צ םילהת) ביתכו ,"הלילב ךיתיוא ישפנ" :(ו"כ
הנומאה תוימינפ תניחב איהש שפנה תוימינפו שפנה ריכהל רשפא בתכה ידי~לעו
ישפנ אנא' :(הק תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש "יכנא" תניחבב ,ל"נכ
אתיא יכ ,ושפנ תוימינפ םגו בתכה ךותב ושפנ ןתונ בתוכהש וניה 'תיבהי תיבתכ
יכנא תוינוציח אתניכש אד תיבה'י ישפ'נ אנ'א ןוקירטונ י"נא' שודקה רהזב
ןכו .(א) תוימינפ אתניכש תניחב לע זמרמ ף"כהש אצמנ 'תוימינפ אתניכש אד
ף"כהו ,שפנה תוימינפ איה רתכהש תומלועה תושבלתה ןינעל "םייח~ץע"ב אתיא
אצמנ ,עודיכ שפנ תניחב איה הניכשה יכ .(ב) ליעל אבומכ רתכ תניחב איה
תוימינפ שפנה תוימינפ תניחב הארנו הלגתנ 'כ תניחב אוהש בתכה ידי~לעש
:ל"נכ הנומאה

תלעפ קר וניא בתכה יכ ,בתכהמ הלודג הלעמב אוה יתמאה קידצה םע רבדמשרובדהו
,ומצעב שפנה אוה רובדהו ,שפנה תוהמ ןיבהל קידצה לוכי הלעפה ךותמו ,שפנה
רבד אוה רובדהש יפ~לע~ףאו ,"ורבדב האצי ישפנ" :(ח םירישה ריש) בותכש ומכ
שפנה תוהמ אוה רובדהו ,תמא קידצ אוהש תמחמ ןכ~יפ~לע~ףא ,שממ וב ןיאש
.המצעב שפנה תוהמ תוארל לוכי ןכ~לע ,המצעב

דעק

אלש ומש ריכזהל ורובע ללפתמהל ןיא םדאה לע םירבוג ,םולשו סח,ןינידהשכ
תעב םש ויבא ול ארק אל חנש .(א) אתיאד ומכו ,םולשו סח ,ןינידה ורבגתי
ידי~לע יכ םש ול ןתל ויבא הצר אל ןכ~לעו ,ןינידב םלועה זא היהש םושמ ותדל
והזו ,וילע רבגתהל םינידה ולכויו םיגרטקמה ןיב םיסמו רכנ היהי םשה
אנ לא" םתס רמא קר ,המש ריכזה אל םירמ לע ,םולשה וילע ,ונבר הששמ ללפתהשכ
ריכזהל הצר אל ,הילע םירבוג ןינידה ויהש תמחמ יכ .(ב"י רבדמב) "הל אנ אפר
אפר אנ יכ .ותלפת ךותב אלפנ זמרב המש םילעה ןכ~יפ~לע~ףאו ,ל"נכ שורפב המש
לע ריכזהל ךירצש המא םשו הלוחה םש וניה ,שממ ןווכמ דבכוי םירמ אירטמיגב
.ל"נכ שורפב ריכזהל הצר אל ךא ,וילע ןיללפתמשכ הלוחה

העק

היהתש דאמ בוט הטרחה ולפאו .הודחו החמשש תמחמ איהשכ אוה היכבה תלעמרקע
ודגנ דרמש לע דאמ עגעגתמו טרחתמ אוה ,ךרבתי םשהב ותחמשש ברמש ,החמשש תמחמ
,היכבה תלעמ רקע הזו ,החמשה בר תמחמ היכב ול ררועתמו ,םינושארה םימיב
םילהת) םויה לכ ןוליגי ךמשב תובת~ישאר אוה היכב הזו ,החמשש תמחמ היהתש
םשמ ררועתמ אוה היכב יכ .ךרבתי ומשב החמשש תמחמ היהתש היכבה רקעש (ט"פ
,י"ראה יבתכב אבומכ ג"ס לש יולמה אירטמיגב היכב ןכ~לעו ,הניבב אוהש ,ג"ס
,"ןיבמ בלה" :בותכש ומכ אבל הניב יכ החמשמ היהת היכבה תוררועתהש וניה
ךירצ םשמו ,"יבלב החמשש תתנ" :(ד םילהת) בותכש ומכ ,בלב איה החמשה רקעו
.ןבהו היכבה קתמנ הז ידי לעו ,ל"נכ היכבה תוררועתה היהתש

ועק

קובדה תוטש חורמ אלמ ובלש המ ,תוטש חורה וברקמ שרגל דאמ רהמל םדאהךירצ
בהואש המ שפנ תבהא וניה תורשקתהו ,תמאה קידצהל רשקתנש ידי~לע הזו ,וב
,תוטש חורמ אלמ ובלש יפלו קידצה בלב ובל ללכנ הז ידי לעו ,דאמ קידצהל
לצא ראבמכ ,םש תאצל יונפ םוקמ ול שקבל ריואה עבטו ,ריואה אוה חורהו
תוריהמב רבושו עקוב אוה ,םש תאצל יונפ םוקמ ריואה אצומשכו ,םירקחמה
יבלו" :תניחבב ללח אוה קידצה בלו ,קידצה בלב ובל ללכנשכ ןכ לעו ,הלהבבו
אלמ ובלש ובלב קובדה תוטש חורה לש ריואה ןכ לעו .(ט"ק םילהת) "יברקב ללח
יונפ םוקמ אצמש תמחמ ,ץוחל חרובו הלהבב ובל רבושו עקוב אוה ,ריואה הזמ
שי הז~ידי~לע ,וברקמ תוטש חורה תוריהמב שרגמש ידי לע ןכ~לעו ,קידצה בלב
,ל"נכ תאצל תוטש חורה תולהבו תוריהמ ידי לע ובל רבשנ יכ ,רבשנ בל ול
:בלה רבשנ ןכ~לעו תאצל םוקמ העש יפל אצמ אל ןכ~לעו

זעק

תובת ישאר רבד ,ךרבדכ יסוכ תובת~ישאר ךירבדכ יתחלס י"י רמאיו:(ד"י רבדמב)
לחמל םימעפל ןיי ןיתוששכ חכ םהל שיש םיתמא םיקידצ שי יכ ,ישאר ןמשב תנשד
ול שי ןייש :(וע אמוי) הכרבל םנורכז וניתובר ורמא יכ ,הז ידי לע תונווע
הז~ידי~לע ,ןיחמ תוניחב אוהש שאר הששענשכו ,שאר הששענ הכז ,תוניחב ינש
:והזו ,"הנרפכי םכח שיאו" :(ז"ט ילשמ) בותכש ומכ ,תונווע רפכל לוכי אוה
,ל"נכ "ישאר ןמשב תנשד" תובת~ישאר אוה רבד יכ ,"ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו"
תניחב "שדק תחשמ ןמש" :(ל תומש) תניחב םהש] ,ןיחמה תומלש תניחב איהש
"ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו" :הזו .[עודיכ "שארה לע בוטה ןמשכ" (ג"לק םילהת)
.אקיד ךרבדכ החילסהש ,"ךרבדכ יתחלס" :והזו ל"נכ "יסוכ" תובת~ישאר אוהש
תמאה קידצה הכוזש ןיחמה יפכ וניה ,הכוז התאש "ישאר ןמשב תנשד" תניחב יפכ
ידי~לע החילסה רקע יכ ,תונווע תוחילסל הכוז ןכ ומכ ,ןייה תיתש ידי~לע
תנשד :והזו .ל"נכ "הנרפכי םכח שיאו" תניחבב לבקמש םישודקה ןיחמהו המכחה
ונאיצותו םימבו שאב ונאב" תניחב .(ג"כ םילהת) היור 'י'ס'ו'כ ישאר ןמשב
'וכו לגעה תא ףרששיו" (ב"ל תומש) לגעה לצא היה ןכ יכ .(ו"ס םש) "היורל
."םימה ינפ לע רזיו

ןיכירצ יכ ,ראפתהל רובד ול ןיאש םלא תונמאה הששענש (ח"נ םילהת) םלאםנמאה
,ןיחומה םה הי יכ .םיקלא הששענו .הלעמל ראפתהל לכויש תונמאהל רובד תוששעל
אבומכ) ,תירבה םגפ לע "לארששיל תודע הי יטבש" יכ ,תירבה תרימשב יולת הזו
:(סחניפ תשרפ י"שר שורפב

בותכש ומכ ,דובכ תניחב אוה תוכלמ .התוכלמ ךילמיו התוערכ ארב ידאמלעב
םדא לש ונוצר' יכ ,ןוצר תניחב אוהו ,"ורמאי ךתוכלמ דובכ" :(ח"מק םילהת)
,ךרבתי םשה ןוצרב הצרתמו קפתסמ םדאהשכו .(א קרפ האפ ימלשורי) 'ודובכ והז
,ל"נכ ןוצרהמ תוכלמה רקע יכ ,'התוכלמ ךילממ' יזא ,הצור ךרבתי אוהש ומכ קר
ןוצרהמ אוה תוכלמה רקע יכ ,'התוכלמ ךילמיו התוערכ ארב יד אמלעב' והזו
הז ידי לע ,ךרבתי םשה ןוצרמ ץוח רחא ןוצר הזיא םדאה הצורשכ לבא ,ל"נכ
הזיאל תוכלמ הזיא הששענ ןכ רחאה ןוצרה יפכו ,ם"וכעה לש םירחא תוכלמ הששענ
ול היהי אלש ,ךרבתי םשה ןוצר דגנ ירמגל ונוצר לטבל םדאה ךירצ יכ ,ם"וכע
ואל ןה ,םינבו ןוממ ול היהיש ןה ,ךרבתי םשה הצורש ומכ קר ,רחא ןוצר םוש
.ךרבתי םשה הצורש ומכ קר רחא ןוצר םוש הצרי אל תונוצרה ראש לכ ןהו ,םולשו סח


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts