טלק

לחב יכ ,אוה אתבשד ארקי יכ .(ה"פ םילהת) וימעפ ךרדל םששיו ךלהי וינפלקדצ
לש ןילגרהמ הפלקה תקנוי יזא ,הוצמ הששוע םדאהשכ ,םינוציחה תטילש שיש
,ןילגר תניחב איהה הוצמהל ןיא יזאו .המלש המוק איה הוצמ לכ יכ ,הוצמה
תניחבב] ,ןילגרה החקל הפלקה יכ .אוה~ךורב~שודקה ינפל ךלילו םהב תולעל
.["תומ תודרוי הילגר" :(ה ילשמ)

ךותב ויהש ,הוצמהמ ןילגרה םילוע יזא ,םינוציחה תטילש לטבתנו ,תבשאבשכו
.אוה~ךורב~שודקה ינפל תכלוהו הוצמה הלוע יזאו ,םהמ וקניש לחב םינוציחה
ןילגרה רזחתו בישת תבש ידי~לעש ,"ךלגר תבשמ בישת םא" :(ח"נ היעשי) והזו
,אוה~ךורב~שודקה ינפל תכלוהו הוצמה הלוע יזאו .םינוציחה ןיבמ םאיצוהל
הנוכ ילבו ,םינטקבש ןטק ידי~לע תיששענ םא ףא ,הב עשעתשמ אוה~ךורב~שודקהו
.הוצמהמ לודג גונעת אוה~ךורב~שודקהל שי הז לכ םע ,הוצמהל יוארה תומלשו
לכ םע ,יוארכ ךלוה וניאש ףא ,ךלהל ליחתמ ונבשכ לודג גונעת ול שיש באה ומכ
לארששימ דחא לכמ דאמ עשעתשמ אוה~ךורב~שודקה ךכ ,ונממ דאמ עשעתשמ הז
ךרד תוששעל לוכי וניא ,ךרד ןיאש םוקמב רבדמב ךלוהה הנהו .הוצמ הששועשכ
ומכ ,קדצ םיארקנ תווצמהו .הברה ךלישכ םא~יכ ,וילגר ימעפ ידי~לע השובכ
הוצמהשכ ,ךלהי וינפל קדצ והזו ."קדצ ךיתוצמ לכ" :(ט"יק םילהת) בותכש
הששוע אוה~ךורב~שודקה ,וימעפ ךרדל םששיו יזא ,אוה~ךורב~שודקה ינפל תכלוה
לדג תמחמ יכ .םיברל השובכ אוהש ךרד לע רמאנ אוהש ,ךרד ,וילגר ימעפמ
ךרד ,וילגר ימעפמ הששוע ,הוצמהמ אוה~ךורב~שודקהל שיש םיעושעשהו םיגונעתה
."וימעפ ךרדל םששיו" והזו .השובכ

::(תוכיראב ז"ער ןמיס ןמקל הז ןינע ןיע)

מק

יא ומצעב קידצה יכ :(ז"ל בויא) .והששעמ ישנא לכ תעדל םותחי םדא לכדיב
וישנא ידי~לע קר .ולכשמ הלעמל אוה יכ ,הסיפת םוש וב ןיא יכ ,וגישהל רשפא
ישנא םהש ,וישנא ןיאורש ידי~לע יכ .קידצה תלעמ ןיבהל לכוי ,וילא ןיברקמה
ןידע םיקוחר םניא םלועה יכ ,הגשהו הסיפת םהל שי םהבו ,םימלשו םיארי הששעמ
תלעמ עדיל ול רשפא תמאה הצורש ימ ןכ לע ,ומצעב קידצהמ ומכ ךכ~לכ םהמ
רשפא יא וילע קוקחה בתכהש ,םתוחה לשמ ומכ והזו .וישנא ידי לע קידצה
,הועש לע םתוחה ןיריצמו ןיכמש ידי~לע קר .ךפהב תויתואהש תמחמ ,ותורקל
דיבו :והזו .םתוחה בתכ םיניבמו ,םתוחה לע םיקוקחה םירויצהו תויתואה םיאור
."םדאה לכ הז יכ" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,םדא לכ ארקנ קידצה םותחי םדא לכ
,ותוא עדיל לכות ,קידצה לש הששעמ ישנא ידי~לע ,והששעמ ישנא לכ תעדל הזו
תואב םתח ויאצאצו" בותכש ומכ ,םתוח תניחב אוה קידצה םגו .ל"נכ םתוחה לשמכ
.(א) 'תירב רטנד ןאמ אוה קידצו' ,"שדק תירב

אמק

ובלש ןמז לכ יכ .ובבל תלרע תא לומישכ וניה ויאטח באכ תמאב שיגריש הכזיםא
ול היהיו ,ובבל תלרע תא לומישכ קר ,תמאב שיגרהל ול רשפא יא ,םוטאו לרע
לדגמ יזאו .תמאב טרחתיו רעטציו ,ובאכ לדג תמאב ובבל שיגרי יזאו ,בלב ללח
,וכשמנש םוקמ לכלו ,ונממ וכשמנש תופטה לכ לש תובבלה לכ םג ושיגרי ,הטרחה
,םדא ינב ןיממ וינב םהמ ווהתנו ונממ וכשמנש םתוא ןה ,םהש םוקמב םש ושיגרי
.םירביא ראשו בל םהל שי םש םגו ,םולשו סח רחא םוקמל ונממ וכשמנש םתוא ןהו
,תמאב טרחתהלו רעטצהל ליחתיו ,ובאכ לדג ובבל שיגריו ,ובבל תא לומישכ יזאו
םוקמב םילטמ םה ךיאה תמאה םהל עדותיו ,תופטה לש תובבלה לכ םש ושיגרי יזא
קר .אמלע יקיזמ ןה יכ ,םהל בוטש םהל המדנ הלחתמ יכ .תיתחת לואשב תופונט
,םה ןכיה ןישיגרמ יזא ,םהיבא בבל לומנש ידי~לע ,םבבל לומנשכ ךכ~רחא
:(ל םירבד) והזו .םהיניב לודג שער םש הששענו ,רעטצהלו ןנוקל ןיליחתמו
בבל םג לומי ,ובבל תא 'ה לומישכ וניה ,"ךערז בבל תאו ,ךבבל תא 'ה למו"
ושיגריש וינב םיביחמ יזא ,םדא ינב ןימל ןה ,ערזה ךשמנש ןכיהלו .וערז
סח רחא םוקמל ךשמנ םא ןכו .םהיבא בבל לומנש ידי לע הבושת רוהרה ןכ~םג
:ל"נכ ושיגריו תובבלה םש ולומי יזא ,םולשו

וניה .בבל תאו ךבבל תא תובת~ישאר לולא יכ ,לולא שדח אוה הזל לגסמהןמזהו
לש בלה וניה .ל"נכ ךשמנש ןכיהל ,וב יולתה םתס בבל תאו ובבל תא 'ה לומיש
ןהו ,םדא ינב ןימ וינב םהמ ווהתנו וכשמנש םא ,וכשמנש םוקמ הזיאל תופטה
רטפנשכ ןכ לעו .וב םייולת םהו ,וינב םה םגו רחא םוקמל ,םולשו סח ,וכשמנש
הזש ךא ,םדא ןיממ שממ וינב ומכ ,וילע םיננוקמו הטמה רחא םיכלוה םה םדאה
ןלצל אנמחר ,הלודג הפרחלו ןויזבל ול אוה ,וירחא םיננוקמו םיכלוה םהש
:עודיכ וללה םישנעמ ןלצל אנמחר

במק

אוהש וא ,רפס םוש ול ןיאש וא ,ץראה םע אוהש ןוגכ ,ללכ דמלל ול רשפא יאשימ
דמוח בלהש המ יזא ,םשה תא דבעלו דמלל דאמ ףסכנו וב רעוב ובלש קר ,רבדמב
םיקידצ ינש םלועב ואצמנ יכ .רפסה ךותמ דומל תניחב אוה ומצעב הז ,דמלל
קידצה הזש וניה .תואסרפ תואמ המכ הזמ הז םוקמ קוחרב םהו ,הזל הז םירבדמש
אישקה לע ץורת אוהש רבד רמואו ,ומוקמב םש ינשה קידצהו ,הרותב אישק השקמ
ץורת אוה דחאה לש אישקהו ,השקמ הזו השקמ הז םימעפל ןכו .ןושארה קידצה לש
יכ עמוש םדא םוש ןיא הזו ,הזל הז םירבדנ םה הז~ידי~לעו ,ורבח לש אישק לע
.ומצעב אוה ךורב שודקה םא

הז םירבדמ םניא םהש וניה ,והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא :(ג יכאלמ)והזו
הירב םוש ןיא הזו .ץרתמ הזו השקמ הזש ידי~לע ,אליממ םירבדנ םה קר ,הזל
רבחמו ,עמוש ךרבתי אוה קר יכ ,עמשיו 'ה בשקיו והזו ,ךרבתי םשה םא יכ עמוש
רפסה הזו .ןורכז רפסב בתכיו והזו ,ןורכזל רפסב םבתוכו .הזל הז םירבדה
תניחבב ,םהירבד ןיבתכנ םש ,הלעמל שיש בל תניחב אוה ,םהירבד וילע ןיבתכנש
יאש קר ,דמלל קשוחו וברקב רעוב ובלש הזו ."ךבל חול לע םבתכ" :(ג ילשמ)
לבקמ םשמו ,ל"נה ןורכז רפס תניחב אוהש ,הלעמלש בלמ ,בל לבקמ אוה ,ול רשפא
ןורכז רפסב בתכיו בותכש הזו .שממ רפסה ךותמ דומל תניחב אוהו ,וקשח ובל
תוכרב) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,ומש יבששחלו 'ה יאריל וינפל
ולאכ בותכה וילע הלעמ ,האששע אלו סנאנו הוצמ תוששעל בשח ולפא' :(ו
בשחנ אוה ,ול רשפא יאש קר ,תוששעל בשוחו ףסכנ ובלש ומצעב הז יכ .'האששע
בתכיו" :והזו .ןורכז רפס תניחב אוהש ,הלעמ לש בלמ וקשח לבקמ יכ .היששעל
הששענש ןורכז רפסה הזש וניה ,"ומש יבשוחלו 'ה יאריל וינפל ןורכז רפסב
םיקשוחו םיצפחה םהש ,"ומש יבשוחו 'ה יארי" ליבשב אוה ,ל"נה םיקידצה ינשמ
.דמלל םילוכי םניאו םיסנאו תועינמ םהל שיש קר ,הרות דמללו תווצמ תוששעל
:ל"נכ בל תניחב אוהש ,רפסה הזמ ,קזחה םבל קשח ידי~לע םילבקמ םהש

,בלה קר ול היה אלו ,דמלל יממ ול היה אלו ,םירגל שאר היהש םהרבאןכ לעו
.ןורכזה רפס ארקנש ,הלעמ לש בלה הזמ ןכ םג לבק ,ארובה תדובעל דאמ קשחש
םדק תומשנה ושדחש המ בלה לע בתכנ היהו ,םלועב םיקידצ םוש ויה אל זאו
לא וטיבה" :(א"נ היעשי) בותכש ומכ ,רוצ וניבא םהרבא ארקנ ןכ~לעו .האירבה
רוצ" :(ג"ע םילהת) תניחב אוה יכ ,םש י"שר שרפש ומכ םהרבא הז ,"םתבצח רוצ
לע םיארקנ םירגה לכ ןכ~לעו .ךרבתי םשהל קשוח בל קר ול היה אל יכ ,"יבבל
תומש) תניחב ,"םהרבא יקלא םע םימע יבידנ" :(ז"מ םילהת) םיארקנו ,ומש
:םהרבא ומכ ,ךרבתי םשהל ףסכנ םבלש המ קר םהל ןיא יכ ,"בל בידנ" :(ה"ל

גמק

וניאו ,הצעל ךירצשכ יכ .םינידה תקתמה אוה יכ ,רודה ימכחמ הצע לבקמהתלעמ
ךיא עדוי וניאו ולכשש םצמצתנ יכ ,םוצמצ תניחב איה ,תוששעל ךיא עדוי
ביחרמ אוה ,הצע ול ןתונ םכחהש ידי~לעו .עודיכ םיניד תניחב אוהו ,תוששעל
ומכ ,אתמכחד וריהנ אוה דסח יכ ,םידסח תניחב הזו .ותמכח וב ריאמו ,ול
:(ב"נ םילהת) ביתכו 'אתמכחד וריהנ לא' :(.ד"צ ףד ךל ךל) שודקה רהזב בותכש
:"םויה לכ לא דסח"

ורמאש ומכ ,בר ארקנ קידצהו ,"ץעוי ברב העושת" :(א"י ילשמ) ביתכםג
םג .'ימד םיברכ התוכז שיפנד ידיא הששמ' :(ט תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
קר היהש עדוי יזא ,ותצעמ הפי ול התלע אל ךכ~רחאש ףא ,קידצה תצע לבקמ םא
ילב הער ול עיגתש רשפא היה ,קידצה תצע לבקמ היה אל םא ךא .ךרבתי םשהמ
:(ט"י ילשמ) בותכש ומכ ,ומצע לע ךשמ ומצעב אוהש קר ,הלעמ לש ןיד~רזג
אוהש עדוי ,קידצה תצע לבק םא ךא ."ובל ףעזי 'ה לעו וכרד ףלסת םדא תלוא"
:הלעמלש טפשמ יפ לע קר

]דמק

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

ןיא קידצה לצא יכ ,(א רדס תלהק הבר שרדמ) .ודיב ותואת יצחו תמ םדאןיא
.ךרבתי םשה תא דבוע אוה התימ רחאל םג יכ ,התימ רחאל ןיבו םייחה ןיב קולח
,וימי לכ היתשו הליכא תוואת רחא ךשמנש םדאה הז לצא אלא .קולחה הז ןיאו
םימי שיו .ולצא תרכנ התימהו ,תמ ארקנ הז ,התושו לכוא ןיא התימ רחאלו
ויצח' :(:חס םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,היתשו הליכא הרתהש
תא זחואו ,ורצי תא שבוכ אוה יצחה תאזב ולפא ,קידצהו .'םכל ויצחו 'הל
אוה הזב ולפא ,ול רתהש יצחה תאז ולפא ,ודיב ותואת יצחו והזו .ודיב ותואת
ןיאו .התימ רחאל ולפא ,יח דימת אלא ,תמ ןיא הז יאדוב .ודיב ותואת זחוא
:םשה דבוע אוה דימת יכ ,םייחל התימ ןיב ולצא קולח

המק

ילעב וברו" :(ט"מ תישארב) ומוגרתכ ,תקלחמ תניחב הז ,'וכו יצחו תמ םדאןיא
ומכ .תמ אל ולאכ יאדוב ,תקלחממ ותואת זחואש ימו .'אתגלפ ילעב' ,"םיצח
רודל רשפא יכו :('ב קרפ םילקש ימלשורי) "םימלוע ךלהאב הרוגא" :דוד שקבש
לבא .'תמ אל ולאכ' זאו ,(א) ומשמ הכלה רבד םירמוא ויהיש אלא ,תומלוע ינשב
ומכ) םירמוא שיו םירחא ומכ ,םמשמ הכלה ורמא אלש וניצמ ,תקלחמ ידי~לע
:(םש ןיע :גי תוירוהב ל"ז וניתובר ורמאש

ומק

הלוכי השא תארקנה הרותה ךיא השק רבדה יכ .(ט"י םילהת) 'וכו הנמאנ 'התודע
הז ליבשב ,יתפ תמיכחמ איהש ,הז לע ץורתהו .תודעל הלוספ השא אלה ,דיעהל
,ד"י ףיעס ה"ל ןמיס תודע תוכלה "טפשמ ןששח"ב אבומש ומכ ,דיעהל הלוכי
הזו .'תונמאנ םישנ ,תויהל םיליגר םישנא ןיאש םוקמבד ,אוה םינומדק תנקת'
,'וכו "וקתמי םיבונג םימ" :(ט ילשמ) תניחבב ,רתסב םה תוואת רקעש ,עודי
יתפ ימ ותוא תארוקו ,םש תדמוע איה הרותה לבא .םש םיליגר םדא ינב ןיאו
עמוש וניא ותואת תקושת תמחמו ,(ח"נ ףד ירחא רהז) (םש) 'וכו הנה רוסי
תאזו .הרבעה לע ףכת טרחתמו ,התאירק ףכת שיגרמ אוה ותואת רמג רחאו ,התאירק
רמג רחאו ,תוטש חור וב היה הרבעה תעשב יכ ,"יתפ תמיכחמ" תניחב הז ,הטרחה
יפ~לע~ףא הרותה הז ליבשב .טרחתמו םיכחהו ,הרותה לש הירמאל ונזא הטה הרבעה
:ל"נכ םש םיליגר םישנא ןיאש םוקמב תדמוע איה יכ ,דיעהל הלוכי השא איהש

:(הכרבל ונורכז ונבר ןושל .ןאכ דע ד"מק ןמיסמ)

זמק

םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הרותב קלח ול ןיא םינפ תוזע אוהש ימשםשכ
הרותה ןתל אוה~ךורב~שודקה שקבש ,רוד ףלאל הוצ רבד' :(די הגיגח) הכרבל
ןלתשו דמעו ,תורוד הששו םירשעל הנתנו םיקתמ םלועה ןיאש האר ,תורוד ףלאל
יכ ,הרותה תלבק ללכב םניא םינפ יזעהש אצמנ .'רודבש םינפ יזע ןה ןהו ,'וכו
םנורכז ,וניתובר ורמא ןכו .הרותה לבקל םייואר ויה אלש תורוד ד"עקתתהמ םה
רה לע ויתובא ילגר ודמע אלש עודיב תוזע וב שיש ימ' :(כ םירדנ) הכרבל
לפש שיא אוהש ימ ,ןכ ומכ .הרותב קלח ול ןיא םינפ תוזעהש אצמנ ,'יניס
ורמאש ומכ ,הרותב קלח ןכ~םג ול ןיא ,השדקד תוזע םוש וב ןיאו הזבנו
ןהש ינפמ לארששיל הרות הנתנ המ ינפמ' :(:ה"כ הציב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,השדקד תוזע וב היהיש ךירצ יכ .'ןיזע
תוזע לבקמ אוה ,וב שיש השדקד תוזע ידי~לעו .'רמנכ זע יוה' :(ה קרפ תובא)
לארששי לא ,םיקלאל זע ונת" :(ח"ס םילהת) תניחב אוהו ,ךרבתי םשהמ השדקד
,אתתלד אתורעתא תניחב הז ,'םיקלאל זע ונת' ,"םעל תומוצעתו זע ןתונ אוה
ונתוא ענמל ונילע םימקה לכ דגנכ דמעל השדקד תוזע ונל שיש הז~ידי~לעש
,השדקד תוזע והזש ,םדגנכ לודג תוזעב ןירבגתמ ונאו ,םולשו סח ,ונתדובעמ
לעו ."םיקלאל זע ונת" תניחבב ,הלעמל חכו זע לוכיבכ ןינתונ ונא הז~ידי~לע
לארששי לא" תניחבב ,ונילע עפשנו ,השדקד תוזע תניחב הלעמל ררועתנ הז ידי
ןתונו ,השדקד תוזע ונילע עיפשמ ךרבתי םשהש ,"םעל תומוצעתו זע ןתונ אוה
יאש ,רודבש םינפ יזעה לכ לש ארחא ארטסד תוזעה דגנכ דמעל ,תומוצעתו זע ונל
,השדקד תוזע ול ןיאשכ יכ .השדקד תוזע ידי~לע םא~יכ ,םדגנכ דמעל רשפא
ןיאשכ הרותב קלח םדאל ןיא יכ ,ותדובעו ותרותמ םיענומה ותוא ולטבי יאדוב
:ל"נכ השדקד תוזע ול

,םינפ תוזע ,םולשו סח ,תויהל ילבל ,תוזעה םע גהנתהל ךיא ויכרד סלפל ךירצו
הונע תדמו .השדקד תוזע ול היהי ןכ~יפ~לע~ףאו ,ל"נכ דאמ הער הדמ איה יכ
ומצע לע בתכל לכויש הגרדמב היהישכ הונעה תדמ רקעו ,ירמגל רחא ןינע אוה
תגרדמ והז ,"דאמ ונע הששמ שיאהו" :(ב"י רבדמב) םולשה וילע ,ונבר הששמ ומכ
ינתת אל' :(:ט"מ הטוס) ףסוי בר רמאש םיארומאב וניצמש ומכו ,תילכתב הונעה
:'אנא אכיאד הונע

חמק

תאזו .הארי ןכ םג הל שי ןכ םאו ,ךרבתי םשהמ הארי איה המצעב האריהתדמ
ללכנ ןכו .הארי ןכ~םג הל שי ןכ םאו ,ךרבתי םשהמ הארי ןכ~םג איה האריה
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו :ףוס ןיא דע הלעמל הלעמל ,התרבחב תחא הארי
םש ןיעו 'א קרפ תבש ימלשורי 'א רדס הבר םירישה ריש 'א 'ד אמוחנת) הכרבל
:רמאנש ,השאר לע הרטע המכח התששע אתולסל בקע הונע התששעש המ' :(הששמ ינפב
ןכו ,הארי איה הונעה בקעש אצמנ ."'ה תארי המכח תישאר ,'ה תארי הונע בקע"
המצעב האריה יכ ,הארימ הלעמל הארי שיש אצמנ ,הארי ןכ~םג איה "המכח תישאר"
.ל"נכ ףוס ןיא דע הלעמל הלעמל ןכו ,הארי ןכ םג הל שי

טמק

ומכ לגסמ אוה תוצח .(ט"יק םילהת) ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הלילתוצח
לע ,והזו .(א) ימחר טפשמו ,אניד קדצ יכ .םינידה תקתמה אוה יכ ,ןוידפ
רקעו :םוקא הליל תוצח ,הזל ןוקתה .טפשמ לע רבוג קדצש וניה ,ךקדצ יטפשמ
ןמז ליחתמ זאו ,ףרחב ןהו ץיקב ןה הלילה תלחתמ תועש השש רחא דימת אוה תוצח
לע לכתסהל בוט רקבבו :תועש יתש וניהד ,הינש הרומשא רמג דע ךשמנו .תוצח
:(ז"נ חלשב תשרפ .שודקה רהזב ןיע) תעדה ךשמנ הז~ידי~לעו ,םימשה

נק

,דאמ רתסנ רבד אוה .(בשיו תשרפ אמוחנת :ו"ל הטוס) האר ויבא לש ונקוידתומד
תלעמו .עדי אל בקעי יאדוב יכ ,עדוי וניא ומצעב אוהו ,הארתנ תומדה ךיא
.םדא ינבמ םיסכמו םירתסנ םירבד םה .ונקויד תומד הארש ףא ןויסנה

אנק

ישארבו" תשרפ ,גווזה םדק ותשאו שיאה םהינש ורמאיש ,אמיק לש ערזלהלגס
שיאה ןכ~םג זא ורמאי ,םולשו סח ,הלוח קוניתהשכ ןכו .(ח"כ רבדמב) "םכישדח
ןכו ,רבד לכ לש תויחה אוהש ואו רסח תראמ יכ ."םכישדח ישארבו" תשרפ השאהו
אוה הז לכו .(ד"נר סחנפ רהז ןיעו .ו"לר יחיו רהז) ןכ םג ואו רסח הששמ תלכ
סח ,ייברל הרכסא אוהש ,ואו רסח תראמ תניחב ךשמנ םשמש ,הנבלה תמיגפ דוס
לע זמרמ ו"אוה ןכ לעו .(ב) רבד לכ לש תויחה אוה ו"אוה יכ .(א) םולשו
שדח שארבו .םולשו סח ,םינטק םינבה תתימ ךשמנ םשמו ,ל"נכ תויחה ןורסח
,ןורסחהו םגפה תילכתל העיגה זא יכ ,עודיכ ןקתתהלו תאלמתהל הנבלה תלחתמ
,םתודלות לכל הרפכ תובת~ישאר תלכ והזו .יולמהו ןוקתה ליחתמ ףכת יזאו
תלחתמ יזא יכ ,הנבלה תניחב אוהש ,הששמ תלכ תניחב קתמנו ןקתתנ שדח~שארבש
ךשמנש ,ל"נכ ,םתודלות לכל הרפכ ,הששמ תלכ תניחבמ ךשמנ זאו .ל"נכ תאלמתהל
םייח םהילע ךשמנ היהיש ,לארששי לש םתודלות לכ לע תקתמהו החילסו הרפכ
:ל"נכ םינבל הלגס ,"םכישדח ישארבו" תשרפ ןכ~לעו .םיכראו םיבוט

בנק

קר .התוא תבבסמ הפלקה יזא ,הל םיכישה םיפנעה םע םלועל השודק המשנאבשכ
סח ,םיפנעה םגפ תמחמו .חותפ חתפה הנומאה דגנכש ,הנומא דגנ חתפ ראשנ
ןיא יזאו .הנומאה ןמ םתוא ןיכילשמש וניהד ,םשמ םתוא ןיכילשמ ,םולשו
ןיכילשמ םימעפל יכ .ל"נה המשנה אוהש ,םשרש לא ברקתהל וניהד ,סנכל ןילוכי
רהז) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש וניצמש המ ןיעכ ,הנומאה ןמ דחא ןיליפמו
,לארששי~ץראב רבקל םייואר םניאש םיתמה לע ,לארששי~ץרא לע :(ב"ע ףד ירחא
,הנומאה וניהד ,ל"נה חתפה תמיתס הנהו .'וכו יתלחנו יצרא תא ואמטתו ואובתו
וניה .הלחתבכ חתפה חתפנ ךכ~רחאו ,העש יפל קר אוה ,ל"נכ םיפנעה םגפ ידי~לע
,ל"נה תבבסמה הפלקה יזא ברקתהל יואר ןיאש ימ תא ץוחל ךילשהל ןיכירצש תעבש
חתפה לע םג תטשפתמו תברקתמו תרבגתמ איה ,ל"נכ הנומא דגנכ חתפ הב שיש
,שישכו .הלחתבכ חתפנו חתפה רזוח ,ךכ~רחא ףכתו .סנכל לוכי ןיא יזאו ,ל"נה
חתפה לע טשפתהל ל"נה בובסהל חכ שי הז~ידי~לעש ,הברה םימגפ יובר ,םולשו סח
סח ,ירמגל חתפה םתסי אלש ןיששוחו ןיאריתמ יזא ,ל"נכ סנכל חינהל ילבל
ארי ל"נה חתפב םש ןידימעמ יזאו .תבבסמה הפלקה תורבגתה ידי~לע ,םולשו
דגנ תלעות אוה ןכ~יפ~לע~ףאו .םש וסנכי אלש רמשל דמוע ומצעב אוהש ,םימש
םימש אריה תמחמ ,חתפה לע טשפתהלו ברקתהל הל רשפא יאש ,ל"נה תבבסמה הפלקה
ברקתהלו עסנל ליבשב ושפנ רסומש וניהד ,שפנ תריסמ ידי~לעו .םש דמועש
המכח וילא ריאיש רשפא יא ךא .וילא ומצע קבדל רשפא הז~ידי~לע ,קידצהל
:טרפבו ללכב הלאגה רהמי ךרבתי םשהו :ומצעב חמה וניהד

אעראב .'ב קרפ תורומתה רעש "סדרפ"ב אבוה :(.א"מק :מ"ק ףד) המורתרהזב ןיע
לע סרפנש אשילק אסירפ םש בותכש המ בטיה םש ןיע ,'וכו אלכ אנקתתמ אשידק
.אשילק אסירפ תניחב אוהש םימש אריה תניחב אוה ,ל"נה דוסה יפ~לעו .חתפה
תמחמ חתפה לע טשפתהל הל רשפא יא הפלקה םגו ,רשפא יא לעמל ,רהזב םש ראבמכו
בטיה קודו ,םימש אריה ןינעב ליעל בותכש המ שממ אוהו .םש ןיע אשילק אסירפה
,לארששי~ץרא ןינעמ ןכ םג רבדמ םשש ץראה בוט רפסב ןיע םגו .תואלפנ ןיבתו
:ל"נה םע דחא לכה יכ ,אתלמל אתלמ תומדל בטיה רבדה ןבהו

גנק

תלבקמ איה קר ,ללכ המצעמ רוא הל ןיא הנבלה יכ .םכח~דימלת ינפ תלבקןינע
רוא תלבקמ הז~ידי~לע ,תשטלמ הארמכ איה הנבלהש ידי~לע וניה .שמשהמ רוא
יתלב ךושחו בע המשג היה םא ךא .ץראה לע ריאהל רוא הנממ ץצונתמו ,שמשהמ
המח תניחב םה ,ברהו דימלתה ןכו .ללכ שמשה רוא לבקל הלוכי התיה אל ,תשטלמ
ןיפנא תניחב וניה ,םינפ ול שי דימלתה םאו .(א) רחא םוקמב ראבמכ הנבלו
יזאו .ברה ינפ רוא לבקל ,םינפ לבקל לוכי יזא ,תשטלמ הארמ תניחב ,ןיריהנ
,תשטלמ הארמ לכב ומכ ,וינפ לבקמה דימלתה ינפ ךותב ומצע הארתי ,ברהש יואר
דימלתהש ,ןאכ ןכ םג ביחמ ןכ .הארמה ךותב ומצע תא האור הדגנכ דמועה לכש
והזו .ברה ינפ וכותב הארתיש ,וכותל ברה ינפ לבקיש וניה ,ברה ינפ לבקי
.ל"נכ שממ םינפ תלבק וניה ,םינפ תלבק

תשטלמ הארמ תניחב םהש ,ןיריהנ ןיפנא וניה ,םינפ דימלתהל שי םא אקודוהזו
לוכי ןיא יזא ,ןיכושח ןיפנא תניחב אוהש וניה ,םינפ ול ןיא םא ךא .ל"נכ
ומכ ,ברה ינפ וכותב הארתמ ןיא יאדובו .הנבלו המח ןינעל ל"נכ ,םינפ לבקל
תואתב עקשמ אוה םא ,תעדל רשפא הז ידי לעו .ךושחו בע רבד לכ דגנ דמועה
אוהש ,ןיכושח ןיפנא תניחבב אוהש עדוי ,וב ומצע תא האור ןיא םא יכ ,ןוממ
לכ ןכו .(םש ןיע ג"כ ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמכ ןוממ תואתב עקשמה תניחב
רתוי ןוממ תואתמ אציש דחא לכ יכ .הז~ידי~לע תעדל ול רשפא ,ורבח דגנ דחא
.(םש) רחא םוקמב ראבמכ ,קידצ ודגנכ ארקנ ,ורבחמ

לארששי ויה הרות ןתמ תעשב וניה ,'וכו םינפב םינפ :(ה םירבד) בותכשהזו
םכותב הארתיש וניה ,השדקד םינפ לבקל םילוכי ויהו ,ןיריהנ ןיפנא תניחבב
תניחב ,םהינפ ךותב היה השדקד םינפש ,םינפב םינפ והזו .ל"נכ השדקד םינפ
לכמ אצויו ,דחא לכ םע רבדמ היה רובדהש ,םכמע 'ה רבד והזו .ל"נכ םינפ תלבק
,םינפ תוזע אוהש ימ ךא :ל"נכ השדקד םינפ וכותב ללכנש רחאמ ,לארששימ דחא
,וניתובר ורמא ןכ~לעו ,ל"נכ םינפ לבקל לוכי וניאו ,השדקד םינפ ול ןיא
ויתובא ילגר ודמע אלש עודיב תוזע ול שיש ימ לכ" :(כ םירדנ) הכרבל םנורכז
:"יניס רה לע

דנק

תואריהמ םה םלכ ,םדאל שיש םינידהו ןירוסיה לכו תולופנ תוארי שי יכ,עד
תניחב םהו .ונממ ןירוסי ול שיו דחפתמ אוהש רבדה הז ךותל ולפנש תולופנה
רובגהש ,עבטה דגנ אוהש ףאש ,רובגה לע שלח תמיא תומיא שמח :(:ז"ע תבש)
לעו .םירבדה ולאב השבלתנו הלפנש הנוילעה האריה תמחמ אוהש ךא ,שלחהמ דחפי
ךירצו .םילופכ ך"פצנמ תויתוא שמח םהש ,תורובג שמח דגנכ ,שמח רפסמב םה ןכ
שרפש ומכ ,בלב איה האריה םוקמו .םמוקמל םשרשל ,תולופנה תואריה תולעהל
הכירצ האריהו .(טי םישודק) "תאריו" וב רמאנ םדא לש ובלל רוסמה רבד :י"שר
ךירצ תעדהו ."ךתלסכ ךתארי אלה" :(ד בויא) רמאנ תעד אלב יכ ,תעד םע תויהל
אוהשכ תעדה רקע ךא .בל אלב אוה ךא ,תעד ול שי ם"וכע םג יכ ,בלב תויהל
םש) בותכש ומכ ,"ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :(ד םירבד) בותכש ומכ ,בלב
השרשש האריה םע בלבש תעדה רבחמשכו .אקיד "תעדל בל םכל ןתנ אלו" :(ט"כ
:"אצמת םיקלא תעדו 'ה תארי ןיבת זא" :(ב ילשמ) רמאנ יזא ,בלב המוקמו

הלעמו דימעמ טפשמ ידי~לע וניה ,"ץרא דימעי טפשמב ךלמ" :(ט"כ םש) ביתכהנהו
אוה ,טפשמו ."הארי ץרא" :(ו"ע םילהת) בותכש ומכ ,ץרא תניחב איהש ,האריה
.הלעמל ותוא ונידיש םרט ,הששועש רבדו רבד לכ לע ומצע ןדו טפוש םדאהש המ
הטמל ןיד שישכ' יכ ,הלעמלש ןידמ לוצנ ומצע תא טפוש ומצעב אוהש המ ידי~לעו
ןיא ןיד וילע ןיאש ןויכו .('ה השרפ םיטפוש הבר שרדמ) 'הלעמל ןיד ןיא
הארי קר ול ןיאו ,רבד םושמ אריל ךירצ ןיאו ,הטמל שבלתהלו לפל האריה הכירצ
:תוממורה תארי ,הנוילעה

םש ,ו"ט ןמיסב ,זונגה רוא םעט םעטל הצורש ימ ,הרותהב ליעל הז לכ ןיע)
::(תוכיראב הז לכ ראבמ

הנק

תובצע תמחמ אוה ,קידצהל עסונ וניא םדאהש המו .דאמ הער הדמ אוהתובצע
תמחמ וניה .תולצעו תובצע תמחמ אוה ,יוארכ ללפתמ וניאש המ ןכו .תודבכו
דמוע ךרבתי םשהש ןימאמ היהו ,המלש הנומא ול היה םא יאדוב יכ ,הנומא ןורסח
היה אל יאדוב ,ותלפת לוקל ןיזאמו ,ויפמ אצויש רובדו רובד לכ עמושו ,וילע
רקע ךא .יוארכ ללפתמ היה יאדובו ,ותלפתב תודבכו תולצעו תובצע םוש ול
,תובצעו תולצע וילע לפונ ןכ~לעו .הנומא ןורסח תמחמ אב אוה ,הלפתה לובלב
.ותלפת תא לבלבמו

הטח ןיחינמשכ ,לשמל ומכ .הנומא ןורסח תמחמ אוה ,תולצעהו תובצעה רקעיכ
םיקיז אלו חור םוש ול קיזמ וניאו ,הפי חמוצו לדג אוה יזא ,הבוט ץראב
.רבד םוש ול קיזמ וניא ןכ לע ,לדוגה חכו חמוצה חכ שיש תמחמ הזו ,םימערו
ןיאש תמחמ ,ץראב בקרנ אוה יזא ,העירזל הבוט הניאש ץראב הטחה ןינתונשכ לבא
בותכש ומכ ,חמוצה חכו לדוגה חכ תניחב איה הנומאו .לדוגה חכו חמוצה חכ ול
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,לודג ןושל ,"הסדה תא ןמוא יהיו" :(ב רתסא)
איהש ,הנומא ול שישכ ןכ לעו .'םיערז רדס הז הנומא' :(א"ל תבש) הכרבל
םדא םושמ ארי וניאו ,רבד םוש ול קיזמ ןיא יזא ,חמוצה חכו לדוגה חכ תניחב
םושמ דחפתמו אריתמ וניא יכ ,קידצהל עסונו ,יוארכ תויחב ללפתמו ,רבד םושו
,חמוצה חכו לדוגה חכ ול ןיא יזא ,הנומאב ןורסח שישכ לבא .םלועבש ןינע
,תודבכו תולצעו תובצע ול שי ןכ~לעו ,ל"נה הטחה ומכ ,שממ בקרנ אוה יזאו
:שממ בקרנ אוהו

לוטב םוש לע חיגשמ וניאו ,רבד םושמ ארי וניאש המ וניה ,םיפא ךרא תניחבהזו
לוכי רבד םוש ןיאש .םיפא ךרא תניחב הז ,ולש תא הששוע קר ,ותדובעב לובלבו
םשה תא ותדובעב ולש תא הששוע קר ,רבד םוש הל תפכא אל יכ ,ותוא לבלבל
.ךרבתי

ןורח םלועב הרז הדובע שיש ןמז לכ' יכ ,הנומא תניחבב יולת אוה םיפא ךראיכ
לטבתנ ,הרז הדובע ךפה אוהש הנומא ידי~לע לבא ,(האר תשרפ ירפס) 'םלועב ףא
ידי~לע הכוזש וניה ,ףא ןורחה ךפה אוהש ,םיפא תכיראל ןיכוזו ,ףא ןורחה
ותלפתב וילע רבועש העינמו לובלב רבד לכ לע ופא ךיראיש ,םיפא תכיראל הנומא
וחור רצעי קר ,ללכ הז~ידי~לע לצעתי אלו בצעתי אלו ,לכה לבסיש ,ותדובעו
לכ לע שוחי אלו ,לכה לע רבעיו ,ותדובעב ולש תא הששעיו ,ללכ הל תפכי אלו
,הנומא ידי~לע ןיכוזש ,םיפא ךרא תניחב אוה הז לכש .ללכ תועינמהו םילובלבה
חילצמו חמוצו לדג אוה הז~ידי~לע יכ .חמוצה חכו לדוגה חכ תניחב אוהש
,םולשו סח תולצעו תובצעב וליפהל ענומ םוש ולבלבל לכוי אל יכ ,ותדובעב
לכתסי אלו ,החמששו תוזירזב ולש תא הששעי קר ,םולשו סח ,הז~ידי~לע וענמלו
חכ תניחב ,הנומא תניחב ,םיפא ךרא תניחב אוה הז לכש ,ללכ םילובלבה לכ לע
.ל"נכ חמוצה חכו לדוגה

יכ .םיפא ךרא תניחבל םיכוז םש יכ ,לארששי~ץראב יולת םיפא ךראש,עדו
הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת) בותכש ומכ ,הנומא תניחב אוה לארששי~ץרא
שיש ימכ המוד לארששי ץראב רדה לכ' :(:י"ק תובתכ) ל"זח ורמאש ומכו ,"הנומא
תניחבל ןיכוז הנומא ידי~לעו ,הנומא תניחב אוה לארששי~ץראש אצמנ .'קולא ול
.ל"נכ ותדובעמ לובלבו ענומ םוש ולבלבל לכוי אלש וניהד ,ל"נכ םיפא תכירא
תניחב אוהש ,לארששי~ץרא ידי~לע ןיכוז ,ילארששיה שיא תדובע רקעש אצמנ
ןיכוז הז~ידי~לעש ,חמוצה חכו לדוגה חכ תניחב ,םיפא תכירא תניחב ,הנומא
תוכזל רשפא יאש ,לבלבמו בכעמו ענומ םוש לע לכתסהל ילבלו ,ותדובעב קזחתהל
.ל"נכו הז~ידי~לע םא~יכ תמאב םשה תדובעל

בהלתמ היהש ,םולשה וילע ,ונבר הששמ לש תובהלתההו תוקקותשהה לדג רקעו
םשש הארש תמחמ ,םיפא תכירא לש תאז הדמ ליבשב קר היה ,ךכ~לכ לארששי~ץראל
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .ל"נכ םיפא ךרא תניחבל ןיכוז לארששי~ץראב
םיפא ךרא האר המ' ,"וחתשיו הצרא דקיו הששמ רהמיו" :(א"יק ןירדהנס) הכרבל
לארששי ץראב יולת אוהש םיפא ךרא תניחב הארש תמחמ יכ ,ל"נכ וניה .'האר
ךראל תוכזל ידכ ,לארששי ץראל רעוב ובל היהש ,"הצרא דקיו" ןכ~לע ,ל"נכ
אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמ האר תמא רמא דחו' :םש ורמאש הזו .ל"נכ םיפא
םש קיסמו .(א) רחא םוקמב ראבמכ תמא תניחב אוה לארששי~ץרא יכ ,'יגילפ
:ל"נכ םיפא תכירא תניחב אוה רקע יכ ,האר םיפא ךרא הנמ עמש ארמגב

םגו ,לארששי~ץראל םיעוגעגו ןיפוסכ ול היהיש ךרבתי םשהמ שקבל םדא לכךירצו
לכ' יכ ,תובצעלו סעכהל הלגס אוהו .לארששי~ץראל םיקידצה לכל םיעוגעג היהיש
,הנומא תניחב אוה לארששי~ץרא לבא .(ה"ק תבש) 'ם"וכע דבוע ולאכ סעוכה
ונא ,דוחיה תנומא אוהש ,עמש~תאירק םדקש הזו :סעכה ךפה ,םיפא~ךרא תניחב
םיעגעגתמו םישקבמ ונאש וניה ,'ונצראל תויממוק ונכילוי אוהו' :םישקבמ
.הנומא אוהש ,עמש~תאירק וניה ,הנומאל םיכוז הז~ידי~לעו ,לארששי~ץראל

ונק

אוה ,ונוק ןיבל וניב םירבדמש המ יכ .(א"נ םילהת) 'וכו יל ארב רוהטבל
הזמ דסי ,דאמ הלודג ותלעמ היהש ,םולשה וילע ,ךלמה דודו .שדקה~חור תניחב
םילהת) בותכש ומכ ,שדקה~חור תניחב אוה ותניחב יפל דחא לכ ןכו .םילהת רפס
יל רמא" ,'ךתוחילשבו ךליבשב ךל' :י"שר שרפש ומכ ,"יבל רמא ךל" :(ז"כ
תניחב אוהו ,שממ ךרבתי םשה ירבד םה ,רמוא בלהש םירבדה לכש ."יבל
.םישדח םייוצר ירבדו םינונחתב םעפ לכב שקבל ,דימת שדחל ךירצו .שדקה~חור
םשהל ובל רעובו בהלתמש ידי~לע ,אוה בלה תרהטו .בלה תרהט ךירצ ,הזל תוכזלו
סח ,הער הואתל וא הרבעל רעבנו בהלתנש דגנ יכ .בלה רהטנ הז~ידי~לע ,ךרבתי
לעו ,*ךרבתי םשהל ובל רעביו בהלתיש ךירצ הז דגנ ,ובל אמטנ הזמש ,םולשו
וריבעת שאב אבי רשא רבד לכ" :(א"ל רבדמב) בותכש ומכ ,ובל רהטי הז ידי
אוהש ,םישדח םירובד םעפ לכב רבדל הכוז יזא ,בלה תרהט ול שישכו ."שאב
,יברקב שדח ןוכנ חורו יזא ,םיקלא יל ארב רוהט בל והזו :שדקה~חור תניחב
.ל"נכ שדקה~חור תניחב םהש ,םישדח םירובד שדחל הכזיש

ררועמ העונת יכ .העונת ידי לע אוה ,ךרבתי םשהל תומימחו תובהלתהלאובלו
סמי יזא ,הועש ושארב בחתיו ץח קרזי םא ,שוחב ןיאור ונאש ומכ ,תומימח
ידי~לע ,הנהו הנה ךלוה םדאשכ ןכו .העונתה ידי לע אבה תומימחה תמחמ הועשה
,הטקשו החונ הבשחמה הלחתמ יכ ,הבשחמהמ אוה העונתה רקעו) .עיזמ אוה ותעונת
,ומוקמ לע בשישכ הלחתמ וניה .הבשחמל הבשחממ עעונתהל הבשחמה תלחתמ ךכ~רחאו
הבשחממ עעונתהל ותבשחמ ליחתמ ,ךליל הצורשכ ךכ~רחאו .בשיל ותבשחמ היה
ךירצ ןשי םדאשכ ןכ לעו .תומימח דירומ ןכ ידי~לעו ,ךליל בשחל הנושארה
.(תומימח ול ןיא ,הטקשו החונ הבשחמהש תמחמ יכ ,ומצע תוסכל

,השודקה ותרותבו ךרבתי ארובה תלדגב תבשוח הבשחמהשכ ,תוינחורב ןכ ומכו
םשהל ובל רעובו ,תומימח דירומ העונתה ידי~לע ,הבשחמל הבשחממ עעונתמו
דוסי יכ .םיבכוכה תעונתמ לבקמש המ אוה ,שאה דוסי תומימח רקע ןכו .ךרבתי
הלעמלש לגלגמ לבקמ לגלג לכ ןכו ,םילגלגל ךומסו ריואה דוסימ הלעמל אוה שאה
םשה תדובעל םדא ינב ברקמש ידי~לע וניה ,םיברה קידצמש ידי~לע ןכ~לע .ונמיה
,םיברה קידצמ ארקנ הז םגש ,תוכז ףכל םדא לכ ןדש ידי~לע וא ,ךרבתי
לאינד) בותכש ומכ ,ךרבתי םשהל תובהלתהו תומימח ןכ~םג דירומ הז~ידי~לע
לכויו ,ונממ הלעמלש הממ תומימחה לבקמ אוהו .םיבכוככ םיברה יקידצמו :(ב"י
.הטמל םידירומו ,הלעמלמ םילבקמש םיבכוכה ומכ ,ןכ~םג רחאל תומימח דירוהל
יפל קר אוה ,רחאל תומימח איבמש ףא ,הלעמלש יממ תומימחה לבקמ וניאש ימ לבא
ררקתמ ומצע לזרבהש ,םימל ןיכילשמש ןבלמה לזרבה ומכ .ררקתמ ומצע אוהו ,העש
:העש יפל קר אוה םמחתנש םימה םגו


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts