חיק

.[םלועהל הבוט אוהו] ,ןיבמש זנכשא ןושלב רבדה שרפל בוט ,רבד הזיאדמולשכ
בותכש ומכ ,חישמ תניחב אוהש הששמ תניחב אוה רודה קידצ לכ יכ ,ןינעהו
.(א) הששמ אירטמיגב הלישו .חישמ וניה ,"הליש אבי יכ דע" :(ט"מ תישארב)
ריפש הששמ' :(:אק תבש) בותכש ומכ ,הששמ ורבחל דחא םיאנתה וארק ןכ~לעו
,חישמ הששמ תניחבב םה שודחה לש םירבדה ולא ,הרותב רבד שדחמשכו .'תרמאק
לע תפחרמ" ,חישמד אחור אד ,"םיקלא חורו" :(:ב"צק ףד בשיו) רהזב בותכש ומכ
םמצעב םה ,שדחמש הרות ישודחה יכ ,ונרמאש והזו .הרותה וניה "םימה ינפ
חור' .(ג"ל םילהת) "ויפ חור" וניהו .תפחרמ וחור םש יכ ,חישמ תניחבב
.(ג) 'אללממ

ומכ ,לארששי לכ רובע ןיערמ לבס חישמ יכ .(ד) הכרבל םנורכז ,ונימכחורמאו
ןכ םג אוה רודה קידצ לכ ןכב ."וניעשפמ ללחמ אוהו" :(ג"נ היעשי) בותכש
.ל"נכ חישמ תניחבב אוה יכ ,םהילעמ לקהל ,לארששי ללכ ליבשב ןירוסי לבוס
והזו .'והיניגב לח דבעתאד' "וניעשפמ ללחמ אוהו" :(פ"ר אצת) רהזב בותכו
ידי לע יכ ,ןיבמש ןושלב רבדה שרפל ןיכירצש ,ונרמאש המ וניהו .ןיערמ לבסד
םירבדה תשדק לדג ךרעל לח ךרד אוה ,ונושלב שרפמשכ יכ .לח תניחבב הששענ הז
,ללחמ אוה הז ידי לעו .םימורמ יהבגב קידצה יפמ ואציש המ יפכ ,םמוקמב
וניעשפמ אוה הז לכ ךא ,לארששי לע רפכל ןיערמ לבס ,וז הניחבבו .לח דבעתאד
לבס אוהו ,ל"נכ לח ךרדב קר םירבדה ןיגישמ ונא ןיא ,וניעשפ תמחמ יכ ,אקיד
תומכ םירבדה םיגישמ םה יכ ,הזל םיכירצ םניא םימרה םישנא יבגל ךא .ןיערמ
:קידצהמ אציש ומכ ,םהש

טיק

ךירצ םדאשכ יכ .(בי תבש) םחרתש איה הלוכי :רמוא תבשב הלוחה תא רקבלסנכנה
ןימחרמ הז~ידי~לעו ,רחא לע םחרי אוהש ,תונמחר ול חלוש ךרבתי םשה ,םימחרל
תוירבה לע םחרמה לכ' :(:אנק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .וילע
תדמו .ךימחרו םימחר ךל ןתנו" :(ג"י םירבד) בותכש ומכו ,'וילע ןימחרמ
ךפה איהש סעכ יכ .תונמחר ול שי העד ול שיש ימ ,תעדב יולת תונמחרה
."חוני םיליסכ קיחב סעכ" :(ז תלהק) בותכש ומכ ,תוליסכ תמחמ אוה ,תונמחרה
רוסא העד וב ןיאש ימ לכ' :(גל תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ לעו
.חוני םיליסכ קיחב סעכ יכ ,תונמחר וב ןיא העד וב ןיא םא יכ ,'וילע םחרל
וב ןיא םא לבא ,ל"נכ 'וילע ןימחרמ םחרמה לכ' יכ ,וילע םחרל רוסא ןכ לע
םימחר ול היהיש ךירצ ,םימחרל ךירצש הלוחה הז אצמנ .וילע םחרל רוסא תונמחר
ביתכ לחה תומי לכ יכ ,תעד תוניחב איה תבשו .ל"נכ תעדב יולת הזו ,םירחא לע
,(ג"ס ףד חלשב) רהזב בותכש ומכ ,אתוטשב "וטקלו םעה וטש" :(א"י רבדמב)
איה הלוכי ,הלוחהל םירקבמה ןירמואש הזו .דחא לכל תעדה ךשמנ תבשב לבא
םחרתש וניה ,חכונ ןושל ,םחרתש הלוכי ,תעד תוניחב אוהש תבשהש וניה ,םחרתש
ןויכו .תבש תוניחבמ ךל שיש תעדה ידי לע ,םירחא לע םימחר ךל היהיש ,התא
.ל"נכ 'וכו םחרמה לכ יכ ,םימשה ןמ ךילע ומחרי יאדוב םימחר ךל היהיש

ךק

:(ז"י תומש) הרותב שרפמ .רסומ ירפסב יד אלו ,קידצהל עסנל ןיכירצש המןינעה
ול רמאש ףא יכ ,"עשוהי ינזאב םיששו רפסב ןורכז תאז בתכ הששמ לא 'ה רמאיו"
רבדיש ,עשוהי ינזאב םיששו ,ול הוצו ,הזב קפתסה אל ןכ יפ לע ףא ,רפסב בתכל
םירבד) שרדמב ורמאש ומכו ,קידצה הפמ ןיעמושש המ רקעה יכ .הפ לא הפ ומע
,ונושל הזו ,'וכו "ןדריה תא רבוע התא םויה לארששי עמש" :קוספ לע (ג השרפ
שדקש ךלמל ,המוד רבדה המל ירמא ןינבר ,לארששי עמש ןאכ םהל רמול האר המ
תא ירמש ,תחא תדבא ךלמה הל רמא .ןהמ תחא הדבא ,תוילגרמ ינשב הנורטמ
הששענ תא ודבא ,עמשנו הששענב לארששי תא אוה~ךורב~שודקה שדק ךכ .הינשה
דע .לארששי עמש יוה ,עמשנ ורמש הששענ ןתדבא הששמ ןהל רמא ,לגעה תא וששעש
תניחב אוהש ,היששע תניחב אוהש רפסה ךותמ דמולשכ ןכ לעו .שרדמה ןושל ןאכ
לבא .הששענה תא ודבא לארששי יכ ,ותוא ררועל ךכ לכ חכ הזב ןיא ,הששענ
:ל"נכ לארששיל םהל ראשנ רתכה הזש ,עמשנ תניחב אוה ,קידצה הפמ עמוששכ

אכק

:(מ םילהת) 'וכו ךנוצר תוששעל ילע בותכ רפס תלגמב יתאב הנה יתרמא זא

וניה ,ומצע תא אצומ ,דמולו האור אוהש םוקמ לכבו ,רפסב דמולו האורםדאשכ
אב אוהש רפס הזיאב םוקמ לכב ,ותולפשו ותותיחפ האורו ,רסומ ומצעל חקולש
יתאב הנה יתרמא זא ,הזו .ךרבתי ונוצר תוששעל ץפחש ןמיס הז ,םש ןיעמו
:ל"נכ יתצפח יקלא ךנוצר תוששעל ןמיס הז .ילע בותכ רפס תלגמב

בכק

הניא ןוחצנה תדמש ,עודי הז יכ .(ו"ט א~לאומש) רקשי אל לארששי חצנםגו
הזו ,ןוחצנה תמחמ ותוא החדי ,תמא רבד םיניעל הארי םא ףא יכ ,תמאה תלבוס
ףא אוה~ךורב~שודקה יכ ,אוה~ךורב~שודקה תדמ םדו רששב תדמכ אל ךא .דאמ ררבמ
."רקשי אל לארששי חצנ םגו" :והזו .םולשו סח ,רקשמ וניאו ,תמא אוה ןוחצנהב

גכק

רשא לכ לע וירבד לבקלו ,רודבש קידצהל ומצע רשקל ,וב יולת לכהש דוסיהורקעה
ןימי וירבדמ ,םולשו סח ,תוטנל ילבלו .לודג רבדו ןטק רבד ,הז אוה יכ רמאי
רמוא ולפא' :(םיטפוש תשרפ ירפס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,לאמששו
ול ןיא ולאכ ותעד קלסלו ,תומכחה לכ ותאמ ךילשהלו .'וכו 'לאמשש ןימי לע ךל
םוש ולצא ראשנש ןמז לכו .רודבש ברהו קידצהמ לבקי רשא ידעלב ,לכשש םוש
.קידצהל רשקמ וניאו ,תומלשב וניא ,ומצע לכשש

הרז הדובע ידבוע ויה זא יכ תולודג תומכח םהל ויה הרותה תלבק תעבלארששיו
ויהש ילולו .עודיכ תולודג תוריקחו תומכח יפ~לע םתועט היהש ,םהימיבש
רפכל םילוכי ויה יכ .הרותה םילבקמ ויה אל ,תומכחה ןמצעמ ןיכילשמ לארששי
לכ ולפאו .םהמע ונבר הששמ הששעש המ לכ םהל ליעומ היה אלו ,םולשו סח ,לכב
התע םג יכ ,םהל ליעומ היה אל ,םהיניעל הששעש םיארונה םיתפומהו תותואה
שודק םע לארששי ךא .םתמכח תועטו תוטש ידי~לע םירפוכה םיסרוקיפא םיאצמנ
ולבק הז~ידי~לעו ,ודבע הששמבו 'הב ונימאהו ,תומכחה וכילשהו ,תמאה ואר
וליבקד אמע' ,"םכח אלו לבנ םע" :(ב"ל םירבד) סולקנוא םגרתש וניהו .הרותה
ידי~לע וניה ,ומיכח אלו ידי~לע היה הרותה תלבק רקע יכ .'ומיכח אלו אתירוא
:ל"נכ תומכחה לכ םתאמ וכילשהש

רשא ,תיתמאה המכחה איהו הרותה תויללכ אוהש ,תוביתנ בל תובת~ישאר לבנהזו
המכחה תולבונ תארקנה ,הרותה תניחב איהש ,לבנ וניהו .םילטב תומכחה לכ הלצא
,הזה םוגרתה בשימו ראבמ התעש הארו אובו) .(זי השרפ הבר תישארב) הנוילעה
לע ומגרתל ,לבנ תבת ןינע המ ,וילע םיהמת םלועה לכו ,הלודג האילפ אוהש
.(א) (ולאה םוגרתה ירבד ךחל וצלמנ המ התע ךא .הרותה תלבק

המלשו .תומכח םוש ילב ,ערמ רסו םיקלא ארי רשיו םת תויהל ,הדובעהרקעהו
רמא ,"םדאה לכמ םכחיו" :(ה א~םיכלמ) וב בותכש רחא ,םולשה וילע ,ךלמה
:(ג"ע םילהת) ףסא רמא ןכו ."יל םדא תניב אלו שיאמ יכנא רעב יכ" :(ל ילשמ)
ןיאו המכח ןיא' :(א"כ ילשמ) ביתכ ןכו ."ךמע יתייה תומהב עדא אל רעב ינאו"
:"'ה דגנל הצע ןיאו הנובת

דכק

רבדמשכ יכ .(טיק םיחספ) 'חמששו ותוא ןיחצנמש ימל ורמז' ,חצנמל רומזמריש
תא חצנל הצור ,תושקבו תונעטב ותחישש שרפמו אוה~ךורב~שודקה ינפל
ול חלוש ןכ לע .הזמ גונעת ול שי ךרבתי םשהו ,לוכיבכ אוה~ךורב~שודקה
היה אל יאדוב הז אלב יכ .גונעתה לבקל ידכ ,לוכיבכ ותוא חצנל לכויש םירובד
ןימזמו חלוש ומצע ךרבתי םשה ךא ,אוה~ךורב~שודקה תא חצנל םדו רששבל רשפא
:ל"נכ ותוא חצנל תונעטו םירובד ול

הכק

םנורכז ,וניתובר ודמלו ,'וכו 'הל םויה תבש יכ םויה והולכא הששמרמאיו
"םויה" אתלת יכ ,תבשב תודעס ששלש לכאל ביחש ,ןאכמ' :(:זיק תבש) הכרבל
לש הדעסב לכאל אלש זמרל ,םויה ביתכ תודעס ששלשמ הדעס לכ לעש אצמנ .'יביתכ
ליבשב םימעפלו ,לומתאמ בערש ליבשב םילכוא םימעפל יכ .םויה ליבשב קר תבש
ליבשב םא~יכ לכאי אל ,תבש לש תודעס ששלשמ הדעס לכב ךא ,רחמל בער אהי אלש
:ךכ~רחא ליבשב אלו םדק ליבשב אל וז הדעס וניה ,םויה

ומכ ויתבתכו ,ומשמ רמאש רחא יפמ קר ,ומצעב שודקה ויפמ יתעמש אל ןינעההז]
ומצעב קפקפו ,הז ןינעמ ,הכרבל ונורכז ,ומע יתרבדש ןמדזנ ךכ~רחא .יתעמשש
,וניתובר ירבד לכב ראבמכו ,דאמ דאמ הרקי תבש תליכא אלה :רמאו הז~לע
יתנבהו .םינדעמב תוברהלו תותשלו לכאל אקוד ןיכירצ תבשבש ,הכרבל םנורכז
רמאמב ותנוכ ןכתו .םולשו סח ,תבש תליכאב טעמל ,ל"נה הז רמאמב ותנוכ ןיאש
ונעמש ךכ~רחא קר .הז רמאממ דוע ומע רבדל יתיכז אל יכ ,ללכ יל ראב אל הז
תבש תליכא תשדק תלעמ ןינע לע תורות המכו המכ ,הכרבל ונורכז ,שודקה ויפמ
יכ ,וטושפכ התשמבו לכאמב תוברהל תבשב ןיכירצש שורפב רמאו ,דאמ הרקיש
ןב יסוי יבר תא ולאש הרותהב ןיע .'וכו שדק הלכ תוקלא הלכ איה תבש תליכא
אוה תבש דובכ רקעש םש בותכש המ (ז"ער ןמיסב) ןמקלו ,ז"נ ןמיסב אמסק
: [(ב) תומוקמ המכב דועו םש ןיע הליכאה

וכק

דכ ארדל יו אתיא יאחוי ןב ןועמש יבר תא אירבחה וחבשש תומוקמ המכברהזב
ןויכ' ,"שפניו תבש" :(א"ל תומש) תניחב אוהו .(ג) חכשתו ןיע קופ קלתסת
אבש הרתי שפנה לש גונעתה לדג תמחמש וניה .(זט הציב) 'שפנ הדבא יו תבשש
ןכ .תבש~יאצומב שפנה תדבא לע רעטצהלו עגעגתהל ףכת םיליחתמ ןכ~לע ,תבשב
,יאחוי ןב ןועמש יבר םברמ ולבקש םיעושעשהו םיגונעתה לדג תמחמ ,אירבחה
.םהל היהיש תוקלתסהה רעצ םבל לע הלעו ,עגעגתהל וליחתה דימו ףכת ןכ~לע

אצמת אלפנ דוס םהל הלגש לע יאחוי ןב ןועמש יבר תא אירבחה וחבשש םוקמלכב
:הרות ישודח דוע םהל רמא ךכ~רחאש

זכק

אלו דימת םימלש ויהי םידגבה ןכ לעו .הרימש אוהש ,ל"משחה דוסב םהםידגבה
רהזנ אל םא םדאה תא ןיעבות ןמצעב םידגבה :הרימשה לוקלק אוה יכ םיעורק
םידגבה תא רמשל תאז הרהזא לדג) :תויקנב ןקיזחהלו יוארכ ןדבכל ןתרימשב
:(ט"כ ןמיסב ליעל ןיע םימתכמ

חכק

,לגשמה תואת לש וניהד ,הרבעד ערה רציה ןינעל :(:טס אמוי) ארמגבאתיא
,ףואנ לש ערה רציה יניע תא ומסש יפ~לע~ףאש אצמנ .והוקבשו הניעל והנילחכ
תמחמש ,תצק םירשכה םישנאב םימעפל אצמנש המ תניחב הזו .ראשנ ןכ~יפ~לע~ףא
ןכ~יפ~לע~ףאו ,םישנב לכתסמ וניאו ויניע ליפשמ אוה ,ובלב םשה תארי עגונש
הניעל והנילחכ תניחב אוהו .דצה ןמ לכתסמו ,די רחאלכ ןיעה תא בנוג אוה
ענומש ידי~לע ויניע אמסמ אוהו ,לכתסהל הצורש ערה רציה יניע אמסמש ,ארציד
:די רחאלכ דצה ןמ לכתסמ יכ ערה רציה ראשנ ןכ~יפ~לע~ףאו ,לכתסהלמ ומצע

טכק

אוה ,ללכ ונממ לבקמ וניאש ףא ,קידצהל ברקמשכ .(ג"י רבדמב) היבשוי תלכאץרא
יכ .ךרבתי םשה תדובעל ליעומ ,קידצהב ןימאמש הדבל הנומאהו .דאמ בוט ןכ םג
,םיבששע ןוגכ חמוצ תלכוא יחהשכ ןוגכ ,ןוזנל ךפהתנ ןוזמהש הליכאה עבט
לכוא רבדמהשכ ,רבדמל יחמ ןכו .היעמ ךותב ןיסנכנשכ ,יחל םיבששעה ןיכפהתנ
ךפהתנ ,םירביאהל קלחתנש ןוזמה םשל סנכנש םוקמ לכלו .רבדמל יחה ךפהתנ ,יחה
,חמל ךפהתנ חמהל סנכנה ןוזמהמ קלחה ןוגכ .םשל סנכנש שממ רביאה תוהמל
ץרא יכ היבשוי תלכא ץרא :והזו .םירביאה ראשל ןכו ,בלל ךפהתנ בלל סנכנהו
והזו ."הנומא הערו ץרא ןכש" :(ז"ל םילהת) בותכש ומכ ,הנומא תניחב אוה
ךפהתנש וניה ,הלצא לכאנ ,הנומא תניחב איהש ,ץראל סנכנשכ יכ ,היבשוי תלכא
קידצהל לכאנ ,ץרא תניחב אוהש ,וב ןימאמו קידצהל קובדשכ וניה .התוהמל
:שממ קידצה תוהמל ךפהתנו

םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ~לעו .הזה חכה ןכ~םג הל שי ,המצעב לארששי ץראןכו
םעה" :רמאנש 'ןווע אלב יורש לארששי~ץראב בשויה לכ' :(איק תובתכ) הכרבל
,הלצא לכאנ םש בשויהש ,'היבשוי תלכוא ץרא' איה יכ ,'ןוע אוששנ הב בשויה
ול חטבמ ,לארששי~ץראב תומא עברא ךלהמה' ולפא ןכ לעו .שודקה התוהמל ךפהתנו
:םש הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ 'אבה םלוע ןב אוהש

ילע ברקב" :קוספ לע (א"ק ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ראבמה ןינע ןכ םג והזו
אלד ןיער ןירת וברקיש הצור ינאשכ ,םש ןינעה ללכש ."ירששב תא לכאל םיערמ
תא לכאל' :והזו .רמחה עינכהל וניה ,ירששב תא לכאל ךירצ ינא ,ןישרפתמ
ריש) והזו .התוהמל ךפהתתש ,רששבה לכאת שפנהש ךירצש .אקיד 'לכאל' ,'ירששב
,םישודקה ןיחמה םהש ,ןישרפתמ אלד ןיער ןירת וניה ,"םיער ולכא" :(ה םירישה
המשנה תוהמל ךפהתי ףוגהש וניהד ,ףוגה תא לכאי שודקה תעדהו חמהש םיכירצש
ןוזמהש ,הליכא תניחב והזש .(רחא םוקמב ראבמכ) תעדהו חמה אוהש ,השודקה
העור היהת התאש וניה ,"הנומא הערו ץרא ןכש" :והזו .ל"נכ ןוזנל ךפהתנ
ךפהתנש ןוזמה תניחב ,ל"נכ הנומאהל לכאנ היהתש וניה ,הנומאה תא ןיזמו
:ןוזנל

ךרבתי םשהל ברקתהל דאמ קזח ונוצר םא ,ןוצרב יולת רקעה ןכ~יפ~לע~ףאךא
תנומאו תוברקתה ידי~לע זא ,ופוג תוואת רבשל ול השקש קר ,ותוא דבעלו
םא ךא .ל"נכ ותוהמל ךפהתנש וניה ,קידצהל לכאנו ,הליכא תניחב אוה ,םיקידצה
תניחב אוהו ,םיקידצל תוברקתה םוש ול ליעוי אל ,םשה תא דבעל ללכ ונוצר ןיא
יזא ,ותוא תלבוס עבטה ןיאש הליכא לכוא םא ןוגכ .ןוזנל ךפהתנ וניאש ןוזמ
,שממ וז הניחב אוה ןכ .ותוא איקמ ףוגה קר ,ןוזנל ךפהתמ וניאו לכעתמ וניא
,ולבסל לוכי וניא קידצה יכ .ולצא ברקמש ףא ,קידצהל ללכ לכאנ וניא יכ
תא האק רשאכ" :(ח"י ארקיו) לארששי~ץראב בותכה תניחב אוהו .ותוא איקמו
איה קר ,התוהמל ךפהתיש הלצא לכאנ תויהל ולבסל הלוכי הניאש וניהד ,"יוגה
:ונליצי 'ה .ותוא האיקמ

לק

הכוזו ,ףואנמ לוצנ הונע ידי~לע .(בנ הכס) ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגהלכ
האגתמה לכ' :(:ד הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .תירבה תרימשל
תוכימסה שורפ הזו ."דוצת הרקי שפנ שיא תשאו" :רמאנש ,'שיא תשאב לשכנ ףוסל
םירמו ןרהא רבדתו" :קוספל ,'וכו "דאמ ונע הששמ שיאהו" :(ב"י רבדמב)
היפי םש~לע תישוכ' יכ ,חקל רשא תישוכה השאה תודוא לע ורבד םה יכ ."השמב
םה יכ ,תושירפה לע ורבד ןכ לעו .(ב) יפי םשל החקלש ורמא םהו .(א) 'תארקנ
שיאהו" ,ףכת הכמסו הרותה הבישה הז לעו .שורפ תויהל רשפאש ןימאהל וצר אל
ול רשפא היה ,'םדאה לכמ ונע' היהש ידי~לע יכ ,"םדאה לכמ דאמ ונע הששמ
םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .ללכ האתת אדוחי ול היה אלו ,ירמגל שורפ תויהל
זעב לש ופקת ,זעב לש ותונתונע ףסוי לש ופקת' :(:טי ןירדהנס) הכרבל
םגפמ לוצנ הונע ידי~לע יכ ,הונעב יולת אוה יכ .'שיל ןב יטלפ לש ותונתונע
רבגתמש ,ונממ לודג ורצי .תולדג ול שיש ,ורבחמ לודגה לכ :בותכש הזו .תירבה
ףד ארקיו) רהזב אבומכ ,ערה רציה רקע הז יכ ,ףואנ תואתב ערה רציה וילע
:'ןיירע האלגל אשיב ארציד ארקע' :(:וט

אלק

אוה יכ .תושפנ תונכס ,הלודג הנכס אוה דובכ יכ ,דובכה ןמ דחפלו אריתהלךירצ
תניחב אוה דובכ יכ ,"דובכה ךלמ" :(ד"כ םילהת) בותכש ומכ ,םינידה לכ תא ןד
םא ,"דובכה ךלמ הז אוה ימ" ןילאושו םירקוח לכה יזאו .לכה תא ןדה תוכלמ
ידובכב ירקת לא' ,"ידובכב שדקנו" :(ט"כ תומש) בותכש הזו .הזל יואר אוה
,םולשו סח ,התימ ול םרגל לכוי דובכה ידי~לע יכ ,(:וטק םיחבז) 'ידבכמב אלא
ולבקי אלש הרעשה טוחכ דובכהב םגפי ,םולשו סח ,םא ,םינזאמב לקשנ אוה יזאו
ארקיו) "קדצ ינזאמ" ארקנ :הזו .תערכמ הבוח ףכ ,םולשו סח ,יזא ,ךירצש ומכ
וניהו .ל"נכ דובכה ךלמ ,דובכ תניחב אוהש .(א) 'אשידק אתוכלמ קדצ' יכ (ט"י
:םינזאמב לקשנ זא יכ ,קדצ ינזאמ

בלק

בושו ,ללכ בושח וניא הכומסה הנידמבו ,תחא הנידמב לודג םסרפמ אוהש קידצשי
רתאמ קפנד ןיעמ :(פ"ר אצת) רהזב בותכה ןינע אוה .םסרפמ אוה תרחא הנידמב
ךלוהש םוקמב ףאו ,רחא םוקמב קוחרב אצויו עבונש דע אעראל תוחתמ ילזאו ,דח
:אנליא ישרש הקשמ אוה ,אערא תוחת

גלק

המוקמב הריאמ המצעב שמשה יכ .םויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגנ רואכ םיקידצחראו
ינב ןיב תקספמה ץראה תמחמ אוה העינמה קר ,םויה עצמאבו םויה תלחתב הושב
דע תצקמ תצקמ קר םויה תלחתב ךכ לכ טשפתמ רואה ןיא ןכ לע .שמשה ןיבו םדא
.םילבקמה תמחמ העינמה קר ,דימת ריאמ ומצעב אוה קידצה ןכ .ץראה לע טשפתנש
םלועב םיעקשמ םדא ינב יכ .הזה םלועה וניה ,תקספמה ץראה תמחמ אוה העינמהו
:קידצה רוא לבקל םילוכי םניא ןכ לעו ,הזה

,'וכו הל תפיע דכ הפע הלגמ" :קוספ לע (אכ ןיבורע) ארמגב ורמאש ןינעאוהו
םיתאמו םיפלא תששלשמ תחא תרזכ ולכ םלועה לכ אצמנ ,'וכו "הל תפלק דכ
דמוע ,םלועה אוהש ,ןטקה תרזהש קר ,דאמ הבחרו הלודג הרותהש אצמנ .הרותמ
הזה םלועה לכש ףא ,הרותה לש לודגה רוא תוארלמ ענומו ,םיניעה רואמ ינפב
.(א"י בויא) םי ינמ הבחרו דאמ הלודג איהש הרותה דגנ ,ןטק תרז קר אוה
,הזכ לודג רבד ינפב ץצחלו קיספהל הזכ ןטק רבד לכוי ךיא ,השק הרואכלו
,הרותה דגנכ דאמ ןטק ולכ הזה םלועה לכ יכ .ותומכ םימעפ םיפלא המכ לודגש
קיזחת םא הנטק עבטמ ומכ ,אבומה לשמכ אוה ךא .םימעפ םיפלא ודגנכ הלודגש
םימעפ םיפלא לודג רההש יפ~לע~ףא ,לודג רה תוארלמ ענמי ,ךיניע דגנ התוא
תיאר ינפב תצצוח ןכ~לע ,ויניע דגנ תדמוע עבטמהש תמחמ ךא .הנטקה עבטמה ומכ
לא אבו עיגמשכ ןכ .םימעפ המכ ונממ לודגה רבדה האור וניאש דע ,םיניעה
הזה םלועהו .הזמ בוט ןיאש ול המדנו ,םלוע ילבהב םש עוקש ראשנ ,הזה םלועה
המכ לודג אוהש ,הרותה לש גלפמו לודג רוא תוארלמ ותוא ענומ ,טעמהו ןטקה
לודג רוא תוארלמ תקספמ ץראהש ,שמשה לשמ שממ אוהו .ל"נכ ודגנכ םימעפ םיפלא
.אבומכ ל"נה לשמכ אוהו ,ץראה ומכ םימעפ המכ לודג שמשהש ףא ,שמשה לש

קר ,דימת הריאמש שמשה ומכ .שממ 'הגנ רואכ' ,"הגנ רואכ םיקידצ חראו":והזו
ןכ .ל"נה לשמכו שמשה דגנ הנטק ץראהש ףא ,ל"נכ תקספמה ץראה תמחמ העינמהש
לודגה רוא תוארלמ קיספמ הזה םלועה וניה ץראהש קר ,דימת םיריאמ םיקידצה
דגנ דאמ תוחפו ןטק אוה ללכב ולכ הזה םלועהו ,דאמ לודג םרואש ףאו .םהלש
לכו .ל"נה עבטמה לשמכ ,םרוא תוארלמ ענומו קיספמ אוה הז לכ םע ,לודגה םרוא
רוא תוארל לוכי וניאש דע ,וינפב ץצוחו ויניע ינפב דמוע םלועהש תמחמ הז
דגנמ ןטקה קיספמה קלסי םא לבא .םימעפ םיפלא ונממ לודגה םיקידצהו הרותה
וששאר םירי קר ,םלועה לע לכתסי אלו ,םלועה ןמ ויניע הטיש וניהד ,ויניע
רוא תוארל הכזי יזא ,ץצוחו קיספמה םלועה ןמ הלעמל לכתסיו ויניע היבגיו
םימעפ תובברו םיפלא לודג םרוא תמאב יכ .םיקידצהו הרותה לש גלפמהו לודגה
חינמ וניאו ,ויניע ינפל דמוע הזה םלועהש קר ,ל"נכ וילבהו הזה םלועה לכמ
עבטמה לשמכ ,םיקידצהו הרותה רוא לע הלעמל לכתסהל ויניע תוטהל ללכ ותוא
.ל"נכ 'וכו לודג רה תוארלמ תקספמו םיניעה ינפב תדמועה ,שממ ל"נה הנטקה
ןכ ומכ .ונממ לודגה רהה הארי ףכתו ,ויניע דגנמ עבטמה קלסל לכוי לקב לבא
,ויניע דגנמ םלועה ריבעהל לוכי ,אמלעב הרבעהבש ,הרותהו םלועה ןינעל שממ
םלכ תומלועה לכב ןיריאמש ,םיקידצהו הרותה לש לודגה רוא תוארל הכזי זאו
.דאמ ןבהו .דאמ לודג רואב

תודוסו תורואמ אלמ םלועה יכ ,יובאו יוא רמאש ,בוט~םש~לעבה םשב יתעמשןכו
:םילודג תורוא תוארלמ תבכעמו ,םיניעה ינפב תדמוע הנטקה דיהו ,םיארונו םיאלפנ

דלק

אלש ,דאמ רהזל ךירצ יכ .םיברל ןכש~לכ ,דיחיל ולפא הרות רמול הלודגהדובע
לכשה יפט ךילשמש ,ףואנ תניחב אוה יכ .לבקמה לכששל יואר וניאש רבד רמאי
ארקנ םימעפלו .םולכ ולצא דילומ וניא יכ ,הלטבל ארקנו .ךירטצא אלד רתאב
רבד הז~ידי~לע הששוע לבקמהש וניה ,םוגפו לוספ איצומו דילומש ,שממ ףואנ
,םולשו סח ,לכוי ,הרות רמואש ידי~לע ןכ~לעו .ותגרדמ יפל ול ךירצ וניאש
,םיברב הרות רמואשכ דאמ רהזל ךירצ ןכ לעו .ףואנ תואתב רציה וילע רבגתהל
רמואש ףאו .רתוי אל ,ול ךירצש המ םא יכ דחא לכ עמשי אלש וקלחתי וירובדש
,ול עגונה םא יכ דחאו דחא לכ בלב סנכי אל הז לכ םע ,הושב םלכל םיבר ינפב
אמלע אלכ אלהו "ורתי עמשיו" :(חס ףד ורתי) רהזב בותכש ומכו .ול ךירצו
רהז) 'עמשד אנדא לע ללמד ןאמ האכז' והזו .םש ןיע 'וכו עמש ורתי אלא ועמש
,לודג אוהש וניה ,ורבחמ לודגה לכ :(בנ הכס) ורמאש הזו .(:ופק ףד הוצת
וילע רבגתהל לכוי יכ ,ל"נכ ונממ לודג ורצי יזא ,הרות רמוא הז~ידי~לעו
:ל"נכ וירובד סלפלו רמשהל ךירצו ,ל"נכ ףואנ תואתב ערה רציה

הלק

,םיבוט םימיה תא דבכל ,תולדגמ לצנהל הלגס .טפשא םירשימ ינא דעומ חקאיכ
,םולשה וילע ,ונבר הששמ יכ .ותלכי יפכ בלה תבחרהבו החמששב בוט םוי לבקלו
"םדאה לכמ דאמ ונע" תויהל הכז ,הניב ירעש העשתו םיעבראל הכזש ידי~לע
,בוט~םויה תא לבקמשכ ןכ לעו .הניב איהש ,אמאד ןיחמ בוט~םויו .(ב"י רבדמב)
אבומכ תויתוא 'יה םע גס אירטמיגב בוט םוי יכ .הונעל הכוז ,הניב איהש
,תולדגה לטבמ בוט~םוי יכ .(ח"וז ןמ םינוקת ןיע) חור סג ךפה אוהש ,תונוכב
,תולדגה לטבתנ קידצהל ברקמשכ ןכ לעו .תולדגה יבגל לטבתיש תונטקה עבט יכ
:(ט"כ בויא) תניחב אוהו .ירמגל לטבתנ קידצה לש לודגה רוא ידי~לע יכ
יכ ,םינטקה םיאבחנ קידצה ינפ םיאורש ידי~לע וניה ,"ואבחנו םירענ ינואר"
ומכ ,םיקידצב יולת אוה בוט~םוי תשדק חכ רקעו .תולדג ינפל לטבתנ תונטקה
ושרדו ,"םדעומב םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא" :(ג"כ ארקיו) בותכש
אצמנ .'םתא אלא םתא ירקת לא' :(דכ הנשה~שאר) הכרבל םנורכז ,וניתובר
לבקמו ,םיבוט םימיה תא דבכמו לבקמשכ ןכ~לעו ,םיקידצב םייולת םיבוט םימיהש
יכ ,ולש תולדגה לטבתנ ,ל"נכ קידצ תניחב אוהש ,בוט~םוי לש לודגה רוא
חכ רקע יכ ,'לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא ביח' ןכ~לעו .תולדג יבגל לטב תונטקה
:םיקידצב יולת בוט~םוי

ינא חבשמ רמאש רזעלא יבר לע :(:זכ ףד הכס) ארמגב ושקהש המ ריפש בשימהזבו
ליבקהל םדא ביח קחצי יבר רמאהו ,"ךגחב תחמששו" :רמאנש לגרב םינלצעה תא
אוהש ףא יכ .בטיה םש ןיע 'וכו "תכלוה תא עודמ" :רמאנש ,לגרב ובר ינפ
ביחמ אוה הז לכ לע ,המויב יתאו לזא אלו ,בוט~םויב וברמ הסרפ האמ קוחרב
,בוט~םויה תא דבכיש וניה ,לגרב ובר ינפ ריכיש וניה ,לגרב ובר ינפ ליבקהל
תשדק רקע יכ ,'וכו ובר ינפ תניחב אוהש ,בוט~םוי לש לודגה רוא לבקיו
,שממ ובר ינפ לבקמ אוה בוט~םויה תא לבקמשכו .ל"נכ םיקידצב יולת בוט~םויה
:ל"נכ תולדג יבגל לטבתיש תונטקה עבט יכ ,תולדגה לטבתנ הז~ידי~לעו

וניה ,טפשא םירשימ ינא .םיבוט םימיה תא לבקאשכ ,דעומ חקא יכ שורפהזו
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,'טפשא םירשימ' תניחב אוהש ,הונעל הכזאש
ירבדב ףא לוכי ,'וכו הששעי המ 'וכו "םלא םנמאה" :ביתכד יאמ :(טפ ןילח)
רמול דומלת ותעד סיגה םא ולפא לוכי ,"ןורבדת קדצ" רמול דומלת הרות
ידי~לע ,"טפשא םירשימ ינא דעומ חקא יכ" :הזו .'םדא ינב וטפשת םירשימ'
:ל"נכ 'טפשא םירשימ' תניחב אוהש ,הונעל הכזא הז~ידי~לע ,םידעומה תא לבקאש
ןמיסב ליעל) "היבשוי תלכא ץרא" :קוספ לע רחא םוקמב ראבמה ןינע ןכ~םג והזו
:קידצה תוהמל ךפהתנו לכאנו ,תולדג יבגל לטב תונטקה יכ (טכק

יכ ,בוט~םוי תשדק שיגרהל לכוי קידצהל רשקמ אוה םא ,הז ןינעב ונעמשדוע
,קידצהל רשקמ אוה םא הז~לע ןמיסהו .ל"נכ בוט~םוי תשדק תניחב אוה קידצה
רקעו .ל"נכ תולדג ינפל לטבתיש תונטקה עבט יכ ,תולפש ול שי םא אוה
:(ד"מ תישארב) בותכש ומכ ,המלש הבהא קידצה תא בהאיש ,הבהא אוה תורשקתהה
א~לאומש) בותכש ומכו ,'השפנכ הל אביבח' :ומוגרתו ,"ושפנב הרושק ושפנו"
תבהאמ רתוי היהי קידצה תא ותבהאו ."דוד שפנב הרשקנ ןתנוהי שפנו" :(ח"י
ידי~לע יזא ."םישנ תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ" :(א ב~לאומש) בותכש ומכ ,םישנ
יולת בוט~םוי רקע יכ ,ל"נכ בוט~םוי תשדק לבקל לוכי ,קידצהל תורשקתהה
.םיקידצב

לטבל ,תופלקה ןיבמ השדקד תוכלמ תניחב תולעהל ,אוה בוט~םוי תניחב רקעיכ
המרגמ הל תילד ןיגב ,תל"ד תארקנ תוכלמ יכ .ארחא ארטסד תויכלמ עברא תוכלמ
,השדקד תוכלמהו .םולכ המרגמ הל תילד אצמנו ,'םע אלב ךלמ ןיא' יכ ,םולכ
ךירצ בוט~םויבו .הפלקד תויכלמ עברא הנממ הששענו הלפנ ,ת"לד תוניחב איהש
יהיו" :(א"י םש) בותכש והזו ,ארחא ארטסד תויכלמ 'דהמ השדקד תוכלמה תולעהל
לכ יכ ,הנשה תבושת ארקנ בוט םוי :שורפ ,"םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושת תעל
םלועה םיקרפ העבראב' :(זט הנשה~שאר) בותכש ומכ ,ןיד ימי םה םיבוט םימיה
,תופלקה ןיבמ תוכלמה אצוי הז~ידי~לעו .הבושתב בושל ךירצו ,'וכו חספב ןודנ
הלודג' :(:ופ אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םתלשממ לטבתנו
תעל" והזו .תופלקד תוכלמהמ הבושת ידי~לע ןילאגנש ,'הלאגה תא תברקמש הבושת
,ת"לד תניחב איהש ,השדקד תוכלמ אצוי זאש ,"םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושת
.ארחא~ארטסד תויכלמ עבראה חכ לטבתנו ,תופלקה ןיבמ

רבדמב) בותכש ומכ ,תויכלמ עבראה תללוכ איה יכ ,קלמע תוכלמ חכ לטבלרקעו
רמאנ ,קלמע ךלמ גגא תא לאומש גרהשכ ןכ~לעו ."קלמע םיוג תישאר" :(ד"כ
ךתחש .'עבראל וכתח' :י"שר שרפו ."גגא תא לאומש ףסשיו" :(ו"ט א~לאומש)
איהש ,השדקד תוכלמהמ הלשממו חכ םהל היהי לבל ,ארחא ארטסד תויכלמ עבראה
והזו ,ל"נכ בוט~םויב הששענ הזו .םהמ השדקד תוכלמה הלעה יכ ,ת"לד תוניחב
תועובש תובת~ישאר אוהו ף"סש אוה הבתה שרשו ,הלעפ אוה דוי ו"יו ,"ףסשיו"
םה םיבוט םימיה יכ .השדקד תוכלמה אצוי זאש ,םיבוט םימיה םהש ,חספ תוכס
אלמלא' :(ג קרפ תובא) בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב ,הארי תניחב איהש ,ןיד ימי
םילשחנה לכ ךב בנזיו" :(ה"כ םירבד) קלמעב רמאנ ןכ לעו ,'תוכלמ לש הארומ
,השדקד תוכלמה תא ולעה אלש תמחמ היה וחכ רקע יכ ,"םיקלא ארי אלו 'וכו
:ל"נכ תוכלמ תניחב אוהש ,םיקלא תארי םהל היה אלש תמחמ

,םינימ העברא תוכסב ,תוסוכ עברא חספב ,תווצמ עברא שי בוט~םוי לכבןכ~לעו
ה"רקח םגו ה"ניכה ה"רפסיו האר זא ,תוניחב העבראב אוהש הרותה דומל תועובשב
איהש ,תוכלמה דגנכ ,(םמ השרפ אשת ד"כ השרפ הבר תישארב ןיעו ח"כ בויא)
תניחב םה םימכח~ידימלתהו .ל"נכ תופלקה ןיבמ בוט~םויב תאצויש ,ת"לד תניחב
םה יכ ,ןנבר יכלמ ןאמ :(בס ןיטג) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תוכלמ
:םדי לע הששענ בוט~םוי תשדק רקע ןכ~לע ,תוכלמה תא םילעמ

בקע" :(ב"כ ילשמ) והזו .ל"נכ תולפשו הונע ול שי ,בוט~םוי תשדקםילבקמשכו
ןכ םג חרט וניבא םהרבאו :ל"נכ תוכלמ תניחב אוה הארי יכ ,"'ה תארי הונע
לאעמשיו קחצי ונממ אציו ,תוכלמה םהמ תולעהל ,םיכלמה תעברא ףדרו ,הז~לע
:'וכו םכח דחא םינב העברא דגנכ ,וששעו בקעי

ל ןמיסב אניכסד ארשימ הרותהב ליעל בטיה ראבמ הז לכ ,ןאכ דע ונעמש דוע ןמ)
:(םש ןיע

.(ג קרפ ה"ל רעש) "םייח~ץע"ב אבומכ דליל השקמה לש המחר חתפנהז~ידי~לעו
,(המ תורוכב) 'השאל תותלדו םיריצ שי ךכ תיבל תותלדו םיריצ שיש םשכ'
ךירצו .םש ןיע .'וכו דלוה רצונ םשש ,המותס 'ם תרוצ הששענ ןיתלד יתשהמו
ם"מה ךתחש עבראל וכתח "ףסשיו" :והזו ,דלוה אציש ידכ ,ןיתלד ינשל 'םה ךתחל
:(רחא םוקמב ראבתי ,דליל השקמה לש הז ןינע רואב) :ןבהו .ןיתלד ינשל

ולק

,וניתובר ורמאש המ והז .(ב קרפ תובא) ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידתלא
לע תקלחמ שישכ יכ .'תוכז ףכל םדא לכ תא ןד יוה' (א קרפ םש) הכרבל םנורכז
יכ .תוכז ףכל ונודל ידכ וילע קלוחש המב ,ורבחב תוכז אצמל רקחל ךירצ םדא
קלוח ןכ לעו ,הלעמב ונממ לודג וריבחש תמחמ וא ,םינפ ינשמ ענמי אל תקלחמה
תגרדמל ןכ םג אוה עיגיש לדתשהל ךירצ יזאו .ותגרדמל עיגה אלש לע וילע
אוהש ךפהל םימעפל וא .תקלחמ היהי אל יזאו ,םיוש םהינש ויהיש ידכב ,ורבח
ןכ לעו .ותגרדמל עיגה אלש לע ,וב אנקתמ ורבחש תמחמ תקלחמהו ,ורבחמ לודג
דחא םוקמב םה זאו ,תוכז ףכל ורבח הלעמ אוה הזבו ,תוכז ףכל ונודל ךירצ
םהש תמחמ קר אוה תקלחמ יכ .תקלחמ היהי אל יאדוב יזאו ,תחא הגרדמב וניה
ויהי םא לבא .ל"נכ ורבחמ לודג אוהש וא ונממ לודג ורבחש וא ,הזמ הז םינשמ
ךיש ןיא דחא רבדב יכ ,תקלחמ היהי אל יאדוב ,תחא הגרדמב דחא םוקמב םהינש
ומע היהתש לדתשתש וניה ,'ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןודת לא' :והזו .תקלחמ
,תקלחמ היהי אל יאדוב יזאו .ל"נה םינפ ינשמ דחאמ ,תחא הגרדמב ,דחא םוקמב
:תקלחמ ךיש ןיא דחא רבדב יכ

בוש היהי אלו וב רזחי ורבחש תויהל לכוי ,תוכז ףכל ורבח תא הלעמשהזבו
.(א) וששאר לע התוח התא םילחגש תויהל לכוי יכ .הלפמ ול היהיש וא ,תקלחמ
,אקיד 'ןד' ,'תוכז ףכל םדא לכ תא ןד יוה' והזו .תוכז ףכל והלעמ התאש הזב
תא ןינד ,הגרדמ הזיאל ןילועש םדקש עודי יכ .שממ טפשמו ןיד תניחב אוה יכ
,הובג רתוי הגרדמל והלעמ התאו ,תוכז ףכל ותוא ןד התאש הזב ןכ~לעו .םדאה
:םוקי ןכ טפשמה אציש יפכו ,ותוא ןינד

זלק

,יל שיש לעממ יקלא קלחהש וניה .(ט"יק םילהת) ךירבד רמשל יתרמא 'ה יקלח
:ךירבד רמשל יתוא דמלמו יל רמוא

חלק

ומכ ,בלב תוקלאה רקע יכ .ךתוחילשב :י"שר שרפ (ז"כ םש) ינפ ושקב יבל רמאךל
ימו (ט"מ ןמיסב ליעל) רחא םוקמב ונלצא ראבמכ "יבבל רוצ" :(ג"ע םש) בותכש
עדיל לכוי ,"יברקב ללח יבלו" :(ט"ק םש) תניחבב ,(ד"כ םש) "בבל רב" אוהש
יבל רמא ךל" והזו .שממ 'ה ירבד אוהש ,ול רמוא בלהש המ ידי~לע ,תודיתע
:ןבהו ,ל"נכ שממ 'ה ירבד םה ,רמוא בלהש המ יכ .ל"נכ 'ךתוחילשב ךל' ,"ינפ ושקב


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts