םירבדה לכ בישהל וניהד ,הבושתל ןיכוז הרותה ידי~לעש ,אוה הלאה םירבדהללכו
םמוקממ ושרגתנו וחדנש םוקמל ויתונוועב וחדנש תויתואהו םיפורצה לכו
'וכו בשימ תעדה ןיא םמוקמב םניאש ןמז לכ יכ בשימ תעדה היה אל הז~ידי~לעש
לכבש םיפורצהו תויתואה יקלח םמוקממ ןישרגתנ תונוועה ידי~לע יכ ,ל"נכ
בשימ תעדה ןיא הז~ידי~לעו ,הניכשה תולג תניחב הזו ,ותמשנ שרש יפכ תומלועה
.ל"נכ םימחר ררועל לוכי ןיא הז תמחמו ,ל"נכ

המוקמב הינע איהש ,הרותה ידי לע אוה הבושתה רקעו ,הבושת תוששעלךירצו
וקחרתנש םיפורצהו תויתואה לכ הז~ידי~לע רשקמו ברקמו ,רחא םוקמב הרישעו
רקע יכ .םימחר ררועל הכוזו ,בשימ תעדה זאו .םמוקמל םלכ בישמו ,םמוקממ
ראבמכו) .'וכו וילע םחרל רוסא העד וב ןיאש ימ לכ' יכ ,תעדב יולת םימחרה
לע אצמנ .(םש ןיע ,הכרבל ונורכז ,ונבר ירבדב םירחא תומוקמב םימעפ המכ הזמ
.ךרבתי ולצא םימחר ררועל ןיכוז זאו ,תעדה םלשנו הבושתל ןיכוז הרות ידי
ררועי ,םימחרה ולאבש ,ךרבתי ולצא םימחר םיררועמ ונאש ,אוה תונמחרה רקעו
ומצעב אוה קר ,םהילא עיגהל םילוכי ונא ןיאש םילודגה םימחרה תא ומצעב
,םיררועמ ונאש םיטושפה וימחרבש וניהד .ל"נכ הז~לע ללפתהל ךירצ ךרבתי
םימחר םהש ,ולש םילודגה םימחרה םהב ררועיו ,ונילע םחרי םימחרה ולא ידי~לע
.יאדוב העושי ונל היהי םשמו ,האמיתס אקיתעד םילודג

הז~ידי~לעש ,תעדלו הבושתל ןיכוז הז ידי לעש ,הרות אלא זע ןיא ,יזע והזו
והזו .ל"נכ ונילע ללפתמ לוכיבכ ומצעב אוהש דע ,ךרבתי ולצא םימחר םיררועמ
יכ .יאדו העושיל יל יהיו ,זא .'ה תלפת וניה ,אקיד ק"י תרמז ,ק"י תרמזו
וימחר ררועל םיטושפה וימחרב ללפתמש ,'ה תלפת אוהש ,ק"י תרמז ידי~לע
םיקספנ םניא םילודגה וימחר יכ .ל"נכ המלש העושי לבקי יאדוב זא ,םילודגה
םגפו ןווע םוש ןיא יאדוב ,םימחרה ולאב ונילע םחרי ךרבתי םשהשכו ,םלועל
ןמא .תומלשב העושי ונל היהי יאדובו ,םילודגה םימחרה ולא ינפב ץצוח היהיש
:ןמאו

וק

:(א"מ םילהת) 'ה והטלמי הער םויב לד לא ליכששמ ירשא

ןיא יכ ,תונמחר ךירצ הז לעו .(אמ םירדנ) 'תעדה ןמ אלא תוינע ןיאד'אתיא
לכשש ול ןיאש שיא לע תוללכב ,תוטרפבו תוללכב הז תוינעו .הזמ הלודג תונמחר
שי יכ ,ומצע שיאה לע תוטרפבו .וליכששהל לכשש לעבה ךירצו ,ארובה תדובעב
אובל ומצע תא קזחל ךירצו ,ןיחמה תונטק ארקנ אוהו ,לכשש ול ןיאש ןמז
םידסח וילע ךישממו ןינידה לכ ןיקתמנ ,ןיחמה תולדגל אבשכו .ןיחמה תולדגל
ןיב הנתנש העד הלודג' :(גל תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמ הזו .םימחרו
ררועתנ ,ןיחמה תולדגל אובישכ :שורפ ."'ה תועד לא יכ" :רמאנש ,'תויתוא ינש
דסח" :(ב"נ םילהת) ךרד לע ,דסח אוה ,'לא' .תויתוא ינשמ םידסחו םימחר וילע
והזו :"'ה םיבר ךימחר" :(ט"יק םש) ךרד לע ,םימחר אוה ,''הו' ."םויה לכ לא
ומצע ליכששמו ,ןיחמה תונטקב אוהשכ וניה ,לד לא ליכששמ ירשא קוספה שורפ
לוכי אל םאו .ןינידה לכ ןיקתמנ ,'ה והטלמי הער םויב יזא ,ןיחמה תולדגל
םג ררועתנ הז~ידי~לעו ,םירחא ליכששיש ,הזל הצע ,ןיחמה תולדגל אובל ומצעב
:ולצא

זק

:(א"כ םירבד) ויבש תיבשו 'וכו ךיביא לע המחלמל אצת יכ

,ךידיב ךיקלא 'ה ונתנו .ערה רציה אוהש ,ךיביא לע המחלמל אצת יכ,שורפ
לשומ קידצ" ךרד לע ,'ךידיב ךיקלא 'ה תא' ,רסמי ומכ ,ןתי ערה רציה רמולכ
,ויבש תיבשו ,הז לע הצע הרותה תנתונ .(א) (ג"כ ב~לאומש) "םיקלא תאריב
וניה ,וילע רבגתת הזב ,תולדגב וניה ,ךילע רבגתהל הצור אוהש המ םע רמולכ
.ןיבמל ידו ,ימע הרוש אוה~ךורב~שודקה ןיאו ,הואג יל שישכ לשומ ינא ךיא ול רמאתש

חק

:(א"נ םילהת) הרבשנ חור םיקלא יחבז

לע הלועה" :(כ לאקזחי) בותכש ומכ ,בלה רוהרה לע האב הלוע יכ עודיהנה
ןכשמ םשש ,בלה ירוהרה לע האב הלועש וניה .(ז השרפ ארקיו הבר שרדמ) "םכחור
.(מ ןישודק) 'ם"וכע ירוהרהמ רב ,הששעמל הבשחמ ףרצמ ךרבתי םשה ןיאו' .חורה
דדובתמ וא ,תוקבדב ללפתהל ליחתמש המ וניה ,םדא לכ לצא ךיש ם"וכע רוהרהו
ירוהרה תוניחב והז ,ותגרדממ לפונ תודדובתהה וא הלפתה עצמאבו ,ומצע תא
אצמנ ,הנומאה לקלקתנשכו .הנומאה לוקלק תמחמ ןיאב תוליפנה לכ יכ .ם"וכע
ךרבתי םשהו ,"רוחא ורוזנ" :(א היעשי) בותכש ומכ ,ךרבתי םשהמ וינפ ריזחמ
.רוחאב רוחא אוה אצמנ ,ונממ וינפ ריתסמ ןכ םג

שיבתמו ,וברקב וחור תא רבשמשכ אוה הלוע תוניחבו .הלוע הז לע איבהלךירצו
,הזכ הובג םוקמב יתייהש .ץראל םימשמ יתכלשנו יתלפנ ךיא ומצעב בשוחו
לע םחרמו .רוחאב רוחא יתראשנו ,ךרבתי םשהמ ינפ יתרזחהו יתלפנ ,ושכעו
םדא לצא היהש ומכ ,הריסנ הזל ךירצו .וזמ הלודג תונמחר ןיא יכ ,ומצע
היהו רסננ ךכ~רחאו ,(אס תוכרב) רוחאב רוחא ןיפוצרפ וד וארבנש ,ןושארה
ת'א ח'תופ" תונוכב בותכש ומכ ,ך"תח םש תניחב אוה הריסנהו .םינפב םינפ
לע הששענ ך"תח םשהו .ומצע תא רסנמו ךתוחש וניה ,ך"תח תובת~יפוס ,"ך'די
,חור סינכמו חור איצומו חנאמ יאדוב ובל תא רבשמשכ יכ ,ובל תא רבשמש ידי
אבו ,הריסנ תוניחב והזו ,ך"תח אירטמיג ,ח"ור םימעפ ינשו .ןיחור ןירת אוהו
תוניחב וניה ,םיהלא יחבז והזו :הלוע תוניחב והזו ,םינפב םינפ תוניחב לא
.ל"נכ הרבשנ חור אוה ,הלוע

םינטק םירבד המכ םהב שי םג .םירבחה ןושל אוה ,ןאכ דע רבעת יכ ג"ע ןמיסמ)
תומוקמ המכבש דע ,ללכ ןקתמ וניא ןושלה ברה יפ~לעו ,לארששי~ץרא םדק ורמאנש
ומכ יתחנה ראשהו ,תצק יתנקת ןקתל ידי האצמש םוקמ לכבו .ןוכמה לע דמעל השק
תומדקהו ,הברה רסומ ירבד םינפ לכ לע םהמ אצוי ,אוהש ךיא ןושלה יכ ,אוהש
.(ךרבתי וילא ברקתהל תוארונ תוצעו ,תואלפנ

טק

תלהק) 'וכו הששעמכ םהילא עיגמש םיקידצ שי רשא ץראה לע הששענ רשא לבה שי
.(ח

,וכרע יפל דחא לכ ,חנגקד יחונגמ ,ןורגהמ אצויה הפ לבה וניה ,'לבה',שורפ
,שיו .רבעה לע הנו חנאתמו ,וימי לכ עשר שי ."ולשכי םיעשופו וכלי םיקידצ"
.ןכ םג חנאתמו הנו ,תונושארה לע אהותו ,ורקעמ קידצ ,םולשו סח

שדקמש ימ ,תישפח הריחבהו .האמטד ודגנכו ,השדקד לבח ,םילבח ינש שיהנהו
ומצע רשקמ ומצע אמטמש ימ ,םולשו סח ,ךפהלו ,השדקד לבחב ומצע רשקמ ומצע
ורמאש ומכ ,ףוגב .שפנו ףוגב התימ תניחב אוה החנאהו הנה ,הנהו .האמטד לבחב
שפנבו .'םדא לש ופוג תרבוש החנא' :(:חנ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
התימה םדק יכ ,"ןועוגי םחור ףסות" :(ד"ק םילהת) בותכש המ עודי יכ ,ןכ~םג
איה ךיא ,הב ןיעתו קדקדת םא ,החנאהו הנה ןכ ומכ .ןועוגי יזאו ,םחור ףסותנ
טעמכו ,וחור ףסותנ הלק העש יפל יכ ,םחור ףסות תניחבב איה ,ןורגה לא תכשמנ
.הבושתב בושל הצורו ,ודיבש תורבע לע הנו חנאתמש ימ הנהו .ףסאתו עוגת עגר
םחור ףסות" :תניחבב ,ודיב היהש ערה ןמ ףסאנו עוגנ אוה וז החנאב יזא
בוטה לע חנאתמו הנש ימ ,םולשו סח ,ךפהל ןכו .השדקה לא קבדנו ,"ןועוגי
לא קבדנו ,השדקד וחור ףסאנו עוגנ יזא ,האמטב ומצע קבדל הצורו ,ודיבש
.האמטה

ןיהותש םיקידצ שי .חנאתמו הנ אוהש החנאהו הנהמ הפ לבהה וניה ,לבה שיוהזו
יכ ,םיעשרה הששעמכ םהילא עיגמו ,החנאהמ םהיפמ לבה אצויו ,תונושארה לע
אצויש לבההמו ,םיחנאמו םיהונש םיעשר שיו .האמטהו ארחא ארטסה לא ןיקבדנ
.השדקה לא ןיקבדנו ,האמטהמ ןיקספנ יכ ,םיקידצה הששעמכ םהילא עיגמ ,םהיפמ
ףכתו ,םהינשבש דחאמ לבחמ תויח ול תויהל ךירצו ,הז תמעל הז תא יכ ללכהו
ומצע תא ליגרהל בוט ןכ לע :ודגנכש לבחב קבדנ אוה ,הז לבחמ קספנ אוהש
םשהל בושל ותחנא ףקתב קקותשהלו ףסכלו ,םיבוט םניאש ויששעמ לע חנאתהל
:ל"נכ השדקד לבחב רשקתנו ,האמטד לבחמ קספנ ,תאז החנא ידי~לע יכ .ךרבתי

תרקי תלעמ לדגמ ,רתוי רואבב םש ראבמו .הז ןינעמ םירבחה די בתכמ יתאצמדוע
טועמ לע וא ,ויתונווע לע םדאה חנאמש החנאהש םש ראבמ יכ .השדקד החנאה
ףוגה קר רבשמ וניא תינעתב יכ .תוינעתו םיפוגס המכמ בוט רתוי אוה ,ותגשה
יכ .בוטל ערמ ולש תויחהו שפנה תא ףילחמ םגו ,ףוגה לכ רבשמ החנאב לבא ,דבל
.םולשו סח ,ךפהל וא בוטל ,השרש םוקמל המשנה רשקמה לבח אוה ,םדאה לש לבהה
רשקמ היהש לבחהמ קספנ יזאו ,"ןועוגי םחור ףסות" :תניחבב אוה חנאתמשכו
:ל"נכו 'וכו החנאה יפכ רחא לבחל רשקתנו הלחתמ

יק

:(א עשוהי) ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל

לכ ספתל לוכי .ינחור ולכששו .ולעפ רשי ךז רשאו .תוינחור איה הרותהיכ
הרותה הלוכיו .םוקמ ספות וניא ינחור רבד יכ .רבד חכשי אלו .הלכ הרותה
.תושממ הנממ הששועו .הרותה ירבד םשגמ אוהש ימ ךא .ולכששב ןכשלו טשפתהל
הצרי םאו .רתוי אלו ולכששב ספתל לוכי אוה המכ .הבצקו רועש הל שי יזא
רבכ אוה םא .ימשג רבד לכ ךרדכ .ולכששב סנכנ רבכש המ החדי יזא .רתוי גישהל
:החכשה אב הזמו .רבכ וב היהש המ החדי רתוי ונאלמי םא .אלמ

:(י תומש) בותכש ומכ .תושממ ןושלמ 'שומי' ."הרותה רפס שומי אל" :והזו
'ךיפמ' .הרותה ירבדב תוימשגו תושממ היהת אלש רהזה רמולכ ."ךששח שמיו"
ורמאש הזו .הזמ רהזת .תוימשגו תושממ הל היהי ךתאמ אצויש ךיפ תמחמ רמולכ
םיקתיש םוי םיעברא ףסוי בר הנעתהש (הפ אעיצמ אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
.'וכו ךערז יפמו הל ווחא 'וכו הנעתה בושו .ךיפמ ושומי אל הל ווחא .ודומל
יכ .החכש היהי אל יכ .ודומלת םיקתי יזאו .ךיפמ ומשגיו ושומי אלש רמולכ
:קודו .םוקמ ספות וניא ינחור רבד

איק

א~לאומש) ומדי ךששחב םיעשר ךפהלו .יבר תובת~ישאר (ל תומש) לארששי ינב שאר
:יבר תובת~ישאר (ב

ביק

םינש םיתחת םיששת הדצב הבתה חתפו הלעמלמ הנלכת המא לאו הבתל הששעתרהצ
.ןולח םירמוא שיו בוט ןבא םירמוא שי ,רהצ :י"שר שרפ .(ו תישארב) הששעת םישילשו

תבבסמ ארחא ארטסה יכ .(ב"י םילהת) "ןוכלהתי םיעשר ביבס" יכ עודיהנה
,םולשו סח ,תורבע רחא ךשמנ רבכש ימ טרפבו .הששע הז תמעל הז תא יכ ,השדקה
.דצ לכמ ותוא ןיבבסמ םהו ,םולשו סח ,ומוקמ םשו ,ארחא ארטסה רחא ךשמנו
,'ה ינפל םירובד רבדלו ללפתהל דאמ ול השק ,'ה לא בושל וחור ררועי רשאכו
ול רשפא יאש תמחמו .ל"נכ ונינע יפל דחא לכל ,דצ לכמ ותוא ןיבבסמ ןה יכ
םירובדה לכ ןכל ,יוארכ תויחו ומיחרו וליחדב םיקלא ינפל רובד איצוהל
,הלעמל תולעל םילידבמה םיכסמהו תוצחמה עקבל ולכוי אל רבדמ אוהש תולפתהו
ןייוארה םירובד רבדיו ,תמאב בושיו הכזי רשא דע .םיכסמה תחת הטמל םיראשנו
ריאמה רובדה עקבמ יזא ,לודג תוררועתהב אבלד אקמעמ ומיחרו וליחדב לבקתהל
דע הטמל םיחנמ ויהש םירובדה לכ ומע ולעיו ,םילידבמה םיכסמהו תוצחמה לכ תא
.הנה

,ותגרדמ יפל תמא ךרדב ךליל ,תמא אוה וב יולת לכהש רקעה ,הזל הכזי ךיאךא
יכ ,לכה דוסי אוהו ,(טס אמוי הנ תבש) 'תמא אוה~ךורב~שודקה לש ומתוח' יכ
רוא וב שבלתנ לוכיבכ יזא ,תמא תגרדמב אוהש ןויכו .ףוס ךות שאר אוה תמא
.(ב) "יעשיו ירוא 'ה" :וילע רמאנ זאו ,תמא ומתוח רשא ,ומצעב ךרבתי םשה
רוגס אוהש תולגהו ךששחהמ תאצל הברה םיחתפ אצמל לכוי ,ול רוא 'השש ןויכו
.םש

:חל אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הברה םיחתפ םש שי תמאביכ
םש אצמנש ןויכו .(א) 'הברה םיחתפ ול שי ,ול ןיחתופ אמטל אבה' :(:טכ תוחנמ
םיחתפה הארי אלו ,(ב תלהק) ךלוה ךששחב ליסכה קר .תאצל תלכי היה ,םיחתפ
תמא ירובד רבדל הכזי רשא דע .תאצל ול ונתי אלו ,םש רושקו רוסא אוהו ,תאצל
ריאי ךירבד חתפ" :יזאו .ל"נכ ול רוא 'הו ,םיריאמ םירובדה יזא ,'ה ינפל
םה ,ל"נכ תמא ירובד וניה ,םיריאמה םירובדה יכ .(ט"יק םילהת) "םייתפ ןיבמ
אלו ,ךששחב ןינותנה םייתפה יכ ,'םייתפ ןיבמ' םיסד וניהו .חתפה ול ןיארמ
רמאל" :(ט"מ היעשי) בותכש ומכ ,ךששחהמ תאצל חתפה ואריו וניבי ,תאצל וארי
לולצו רורב רומג תמא ,תמאה היהיש ךירצ ךא ."ולגה ךששחב רשאל ואצ םירוסאל
.יפד םוש ילב

רבדל ,וייח ימי לכ דחא םעפ הכזיש ,וימי לכ ללפתהל ול שי ןיבמהליכששמהו
תוניחבל הכוזש ימו ,תוגרדמ המכ הזב שיו .יוארכ 'ה ינפל תמא לש דחא רובד
ךא .'ה רוא וב שבלתנ יכ ,ומצעב ריאמ אוה יזאו ,ול רוא 'ה יזא ,יתמאה תמא
ףא ,תמא לש הגרדמב אוה הז לכ לעו ,תמא לש הנוילע הגרדמל עיגה אל ןידעש ימ
ליעוה תמאה הז לכ לע ,ןוכנה תמאל עיגה אלש רחאמ ,ומצעב ריאמ וניא יכ
.ומצעב ליכששמה םניבי ,םינינעו תוגרדמ הזב םגו .וב ריאהל רחא לכויש

היחמ ךרבתי םשהו ,ימשגהו םילגלגהו םיכאלמה םלוע תומלוע השלש שיש עודיהנהו
,םלועה םיקמ אוה ,לוכיבכ ול רוא 'הו ,תמאל הכוזש ימו .ונוצרב םלכ םיקמו
רבדתש רמולכ ,הבתל הששעת רהצ ביתכד וניהו .תומלוע הששלשה לכל עפש ןתונו
םירמוא שיו 'וכו בוט ןבא םירמוא שי י"שר שרפ הז לעו .םיריאמה תמא ירובד
ריאמ אוה ,יתמאה תמא תגרדמב אוהש ימ ,תוגרדמ יתש שי יכ ונרמאש והז ,ןולח
םהש םירמוא שיו .ומצעמ ריאמש בוט ןבא םהש ,תמא ירמא םירמוא שי הזו .ומצעב
.ןולחב ומכ וב ריאהל רחא לכוי יכ ,ןולח םהו ל"נה הגרדמב אל ךא ,תמא ירמא
ןיא ןולחהו ,ומצעמ ריאמ בוט ןבאה יכ ,ןולחל בוט ןבא ןיבש קולחה הז יכ
לאו וניהו .וב ריאהל לכוי הב אצויכו שמשה ןוגכ רחא רבדש קר ,ומצעמ ריאמ
'ההו .םהמ לולכ רובדהש םימ FF@שא תובת~ישאר ,המא ,המא ארקנ רובדה יכ ,המא
,הלעמלמ הנלכת רשא םירובד רבדתש ,המא לאו וניהו .הפה תואצומ תשמח אוה
תמא ירובד ויהיש הלעמל םהל ןיפסכנ היהיש ,"ישפנ התלכ" :(ד"פ םילהת) ןושלמ
:(ה"כ תישארב) ןושלמ איה ,'הדצו' ,םיששת הדצב הבתה חתפו יזאו .םיריאמה
ארטסהב חתפ תוששעל הכזתש ,הזו .ארחא ארטסהו ערה רציה וניהו ,"ויפב דיצ"
שממ ןוכמ חתפ תוששעל רהזל ךירצ התאש רמולכ .דצ לכמ ןיבבסמה ךששחהו ארחא
ארטסהו הדצה תורבגתה ומכ יכ .הדצ תארקנש ארחא ארטסה דגנכ רמולכ ,הדצב
תמא ירובד וניה ,הבתה חתפ תוששעל ךירצ התא שממ ןוכמ הז יפל ןכ ,ארחא
:בטיה ןבהו ,ל"נכ

רגסמו אולכ אוהו ,הפלקהו ךששחה תורבגתה תילכתב עקשמ אוה רשאכש ,הנוכהרקעו
אנמחר םיבובס המכב םידדצ ידצ לכמ ותוא תפקמו תבבסמה ,הלפא ךששחה ךותב
ותצע רקע יזא .ךששחה ךותמ תאצל הלובחתו הנקתו חתפ םוש ול ןיאו ,ןלצל
הז דגנכו .יתמאה תמאה קר שקביו ,ותמאל תמאה לע טיביו ,תמאהל ומצע ךישמיש
תניחב אוהו ,ומצעב ךרבתי םשה אוה תמאה יכ ,ול ךישחיש בובסו ךששח םוש ןיא
הכזי יאדובו .ותוא ךישחיש ךששח םוש ןיא ,ול רוא 'הש ןויכו ."ירוא 'ה"
.ל"נכ "םייתפ ןיבמ ריאי ךירבד חתפ" תוניחבב ,ךששחהמ תאצל םיחתפה תוארל
:בטיה ןבהו

הלפתב רובד םוש רבדל ול רשפא יאש יפ~לע~ףא ,ותשקבו ותנחתו ותלפתבש,רקעהו
,ןכ יפ לע ףא ,דצ לכמ דאמ דאמ ותוא בבסמה לובלבהו ךששחה לדגמ ,םינונחתו
,לשמל ןוגכ .אוהש הכומנ הגרדמ הזיאב ,תמאב רובדה רבדל הארי םינפ לכ לע
תוררועתהו תובהלתהב רבדל לוכי וניאש יפ~לע~ףא .תמאב ,"העישוה 'ה" :רמאיש
,תמאה רובדה ידי~לעו .אוהש המ יפכ ,תמאב רובדה רמאי ןכ~יפ~לע~ףא ,יוארכ
,רואל ךששחמ תאצל הכזי הז~ידי~לעו ,ךששחה ךותבש םיחתפה תוארל הכזי
:('ט ןמיסב ומיסכי תמהת הרותהב הז לכ ליעל ןיעו) .ל"נכו ,יוארכ ללפתהלו

םיעשר הבושתל ררועל ,ומע םירחא םג הכזי ,תאצל חתפ עקבל הכזיש הזבםג
הבתה חתפו תניחב ןכ םג והזו .םש םירוסא םהש תולגהו ךששחהמ םאיצוהל ,םירחא
דצמ אלו ,רחא דצמ םהש רמולכ ,דצה ןמ םהש םתואב חתפ הששעתש ,םיששת הדצב
.ךששחהמ תאצל םבישהל םבל ררועל ,חתפ הששעי אוהו .ארחא ארטסמ קר ,השדקה
םמיקת התא יכ .הששעת ,ל"נכ תומלוע הששלשה וניה ,םישילשו םיינש םיתחת יזאו
:ל"נכ תמאב

.ותגרדמ יפל דחא לכל ,הלפתה ןינעב םיהובג םינינע ,ל"נה םירבד ללכבשיו
ןתונ אוהו ,הלפתה תניחבב םיששענ ךיא ,תולזמו םיבכוכ ןינע ללכנ הז ןינעבו
:('י השרפ הבר תישארב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש המ ןינעו .רבד לכל עפש
.םייתמאה וירובדב לכל עיפשמ אוה יכ ,'וכו 'בכוכ ול ןיאש בששע לכ ךל ןיא'
רעשל ותלפת תולעהל ךירצו ,עודיכ םירעש ב"י שי יכ ,הלפתה תואחסונ ןינעו
:(ד"כ רבדמב) והזו .תולעל לכוי אל רחא טבש רעשל עיגי םא יכ ,ולש טבשה
תוכרב) 'הלפת אלא הדימע ןיא' ,'םקו' ."לארששימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד"
בכוכ ךרד' וניהו ,וטבש רעשל ותלפת תולעהל ךירצש ,לארששימ טבש וניהו .(:ו
ןושלמ ,גווז תוניחב אוה ךרדו ,הלעמל גווז הששענ הזבו .ל"נכ 'בקעימ
לכ ןימינב אבא רעטצנש וניהו ."וכרד תא רששב לכ תיחשה יכ" :(ו תישארב)
,"וחלשת ויתובא הטמל שיא" יכ ,(:ה תוכרב) ותטמל הכומס אהתש ותלפת לע וימי
הכומס אהתש' וניהו .ל"נכ ולש טבשל וניה ,ויתובא הטמל הלפתה חלשל ךירצש
ורמא יכ ,'םורדל ןופצ ןיב הנותנ אהתש יתטמ לעו' .ולש הטמל ,'יתטמל
רישעהל םירדי םיכחהל הצורה' :(:הכ ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
קרפ תובא) 'ץרא ךרד םע הרות בוט' יכ ,עודיכ עצממה בוט ,רבד לכבו .'ןיפצי
,םהינש ןיב עצממ אהתש ,םורדל ןופצ ןיב וניהו .(תורישעו המכח וניה) (ב
ןופצ תניחב ןהש ,רששעו המכח ןיב וניה) .ל"נכ ותטמ תניחב אוהש ,הלפתה
הדצב הבתה חתפו והזו .('ןיפצי רישעהלו םירדי םיכחהל הצורה' ,ל"נכ םורדו
,םיששת הדצב וניהו .ולש טבש רעשל םמוקמל ולעיש ,תמא ירובד ללפתתש ,םיששת
וטבש רעשב ,הלש דצב ,הדצב ,הלפתה לש תמא ירובד וניה ,הבתה חתפה םיששתש
:(ל"נה 'ט ןמיסב הז לכ ןיע) .קמע ןינעהו ,ול עיגמה

,וניתובר ורמאש ומכ ,הברה םיחתפ םש שי תמאב יכ םש בותכש המל ,ליעלךיש
םש אצמנש ןויכו .'הברה םיחתפ ול שי ,ול ןיחתופ אמטל אבה' :הכרבל םנורכז
ךלוה ךשחב ליסכה קר ,תאצל תלכי היה ,(םדי לע לפנש םיחתפה וניה) םיחתפ
.םש ןיע 'וכו

הרואכלש ,הכרבל ונורכז ,ומע יתרבד ,ל"נה ןינעה לכ שודקה ויפמ יתעמששכזאו
ינפמ" :(:ט"כ תוחנמב) םש ורמא ,הכרבל םנורכז ,וניתובר אלה יכ ,הז לע השק
,(ויתחתמ חותפש י"שר שרפ) הרדסכאל המודש ינפמ ,י"הב הזה םלועה ארבנ המ
.(אצוי הער תוברתל ונממ תאצל הצורה לכש י"שר שרפ) אצי תאצל הצורה לכש
חתפב ,הל ןילעמ י"שר שרפו) הל יליעמ הבושתב רדה יאד ,הערכ אילת אמעט יאמו
שרפו) 'וכו אתלמ יעיתסמ אל ,ךהב וליעילו .(וגגל וכותבש לגר ןיב ןוילעה
יעב רהטל אבהד ,אתלמ אעיתסמ אל .הב קפנד ןותחתה חתפ ,ךהב וליעילו י"שר
יאש ,ןאכ ראבמ אצמנ .(הרתי חתפ אעויס הל ידבע ךכלה ,ערה רצי ינפמ אעויס
בטיה ראבמכ ,םש ךרד לפנש חתפה ידי~לע הבושתב בושלו האמטהמ תאצל רשפא
תאצל ןילוכיש ,הלעמל בותכש המל רתוס הז הרואכלו .ל"נה י"שר שרפו ארמגב
.ל"נכ המצעב האמטהב שיש םיחתפה ידי לע ,האמטהמ

תוארל הכזי םא יכ .וגב םירבד הזב שיש ,די רחאלכ בישהו .תישקה הפי:רמאו
הדיריה יכ .ורבח תליפנ לש םיחתפה ךרד תאצל לוכי אוה ,םש שיש םיחתפה
הליפנ בשחנש המ םימעפל ,וניה .ןבהו ,הז לש הילע תניחב אוה ,הז לש הליפנהו
יבגל ,הילע תניחב ולצא בשחנ ,רתוי ההובג הגרדמב אוהש ורבח לצא הדיריו
ומצעב אוה לפנש םיחתפה ךרד תולעל רשפא יאש יפ לע ףא ,ןכ לע .הלפשה ותגרדמ
היה םא ןכ~יפ~לע~ףא ,ל"נה ארמגב ראבמכ רתוי הובגה חתפ ךרד קר ,םש ךרד
לש םיחתפה ךרד ,םשמ תולעל לוכי היה ,המצעב האמטהב שיש םיחתפה תוארל הכוז
הילע ולצא בשחנ ,ורבח לש הליפנהו הדיריה יכ .םדי לע לפנש ונממ הובגה ורבח
םא~יכ ,םדי לע םשמ תולעלו ,םש שיש םיחתפה תוארל תוכזל רשפא יא לבא .ל"נכ
ףא .אוהש המ יפכ תמאב רובדה ותלפתב רבדל ומצע ליגריש ידי לע ,תמאה ידי לע
ידצמו דצ לכמ ותוא ןיפיקמו ןיבבסמ םילובלבהו תועינמהו ךששחהש יפ לע
לע ןכ~יפ~לע~ףא ,ללכ ללפתהל לוכי וניאש דע דאמ דאמ ותוא ןילבלבמו ,םידדצ
תא ךישמהל הארי ןכו ,ל"נכ אוהש הגרדמ הזיאב תמאב רובדה רבדל הארי םינפ לכ
ךרבתי םשה ול ריאיש הכזי הז ידי לעו .ל"נכו ותמאל תמאה לא דימת ומצע
םש ןיע .ל"נכו לודג רואל ךששחמ תאצל הכזיו ,םש שיש םיחתפה האריו ,ומצעב
:בטיה בטיה

יכ .וייח ימי לכ תמאב רשכ שיא תויהל ןילוכי תאז הצע ידי~לעש ,זא ילרמאו
ידי לע ,הז ידי לע ומצע תא קיזחהלו ומצע תא תויחהל ןילוכי אוהש ךיא דימת
יכ .(ב) "ונממ ךישחי אל ךששח לכ םג" רשא ,ומצעב ךרבתי םשה רוא אוהש תמאה
ןיאש קר .םשמ תאצל םיחתפ םש היהי אלש ,םלועב ארחא ארטסו האמט םוש ןיא
םשה ול ריאמ ,תמאה ידי לע לבא .םש שיש תוכשחה לדוג תמחמ ,ןתוא ןיאור
הלפאמ תאצל ,ותליפנ קמעב םג הוקת חתפ אצמלו תוארל הכזיו ,ומצעב ךרבתי
:ןמאו ןמא .דימת תמאב ךרבתי וילא ברקתהלו ,הרואל

גיק

םשב יתעמש יכ .(ג קרפ תובא) ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמןיערפנו
םא םלועה לכ ןיפסאמ ,םולשו סח ,םלועבש ןיד רזג לכ םדק יכ :בוט~םש~לעבה
,םולשו סח ,ןידה וילע רזגנש ומצעב שיאה תא ףאו .אוהה ןידהל ןימיכסמ
םא יאדוב יכ ,ןינעהו .םולשו סח ,ןידה רמגנ יזא ,םיכסמ אוה םא ותוא ןילאוש
,ותוא ןיעטמ ךא .ןכ ןידה ןיאש רמאיו שיחכי יאדוב ,ומצע לע שורפב ול לאשי
ןינעכו .ןידה רמגנ יזאו ,ןידה קסופ אוהו ,וב אצויכ לע ותוא ןילאושו
הששעמ ול רפסו ,'וכו איבנה ןתנ וילא אובב ,םולשה וילע ,ךלמה דודב וניצמש
קספנ יזא ,'וכו הששבכה תאו ,'וכו 'ה יח :רמאו הנע (ב"י ב לאומש) חרואה
ןילאושש רמולכ ,ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנו והזו .ויפמ אצי רשאכ דוד לע ןידה
:וילע אוה ןידהש עדוי וניא יכ ,ותעדמ אלש אוה ןכ~יפ~לע~ףאו .ותעד

םדאש םירופסו םירובדה לכב יכ .םדא לכ ןילאוש ךיא ,דאמ קמע אוהןינעהו
ןידה רמגל ילבל ,דאמ הזב רהזל ךירצו ,םימרו םיהובג םירבד םש אצמי ,עמוש
ןינעב הזב שי יכ ,םיקיתע םירבדהו .תושפנ תנכס אוה יכ ,שלשיו הנשיש דע
ול רמא ןירוסי ךילע ןיביבח' :(:ה תוכרב) הזו :םיהובג םינינע םירבד ירופס
,םהב ץפח התא ןיא םא רמולכ .'המקואו אדי הל בהי ,ךדי יל בה ,'וכו ןה אל
:המקואו ,אדי הל בהי יזא .תמאב םהב הצור התא ןיאש ,הז לע ךדי יל בה

דיק

תלעמ דאמ בוט יכ .(ז"מק םילהת) 'וכו רטמ ץראל ןיכמה םיבעב םימשהסכמה
םניאו ,םלועהל ךישמהל הבוט ברו עפש לבקל ןילוכי ןהש ,םיזונגה םיקידצה
ךא .םימסרפמ םניאו םיזונג םהש תמחמ ,םהילע םיגרטקמ םניאו ,םהילע םילאוש
,וילע הסכמ תקלחמה יכ .הזל תלעת אוה תקלחמ וילע שישכ ,םסרפמ אוהש ימ ולפא
הסכמה הזו .וילע וגרטקיו וחמי אלו ,םלועהל עפש ךישמהל לוכי הז~ידי~לעו
,האריו הבהא וניה ,םימו שא םש~לע ,קידצה תניחב אוה םימש ,םיבעב םימש
,תוימשגו תויבע ןושלמ ,םיבעב םימש הסכמה הזו .םימש קידצה ארקנ הז םש~לעו
תקלחמה יוסכ ידי~לעו .וילע ןיקלוחו ןישקמש ,תוישקו תויבעב קידצה תא הסכמש
גורטק ילב עפש ךישמהל לכוי הז~ידי~לע יכ ,רטמ ץראל ןיכמה ,ולאה תוישקהו
:ל"נכ

קר אוה קידצה לע קלוחש עשרהש ,'וכו קידצל עשר הפוצ :(ז"ל םילהת) הזו
שקבמו ךא .ל"נכ עפש ךישמהל לכויש ידכ ,קידצה לע יוסכו יופצ וניה ,הפוצ
:ודיב ונבזעי אל 'ה ,קידצה תא ,םולשו סח ,תימהלו רקעל שקבמ עשרהש ,ותימהל
:(ח"ר ןמיס ןמקל הזמ דוע ןיעו .תצק ןושל יונשב ח"פ ןמיסב ליעל ראבמ ןינעה הז)

וטק

ךלוה אוהש ימ יכ .םיקלאה םש רשא לפרעה לא שגנ הששמו קחרמ םעהדמעיו
תדמ יזא ,ךרבתי םשה יכרדב ךליל הצורו בהלתנ ךכ רחאו ,וימי לכ תוימשגב
ול ןימזמו ,ךרבתי םשה יכרדב ךליל ותוא חינמ וניאו ,וילע גרטקמ ןידה
תאזה העינמהב לוכיבכ ומצע תא ריתסמו .(א) אוה דסח ץפח ךרבתי םשהו .העינמ
ךורב ארובה םש אצומו ,העינמהב לכתסמ אוה ,תעד רב אוהש ימו .(הטמל ןיע)
רמאת ךיקלא ןכיה םדא ךל רמאי םא' :(א"פ תינעת) ימלשוריב אתיאד ומכ ,אוה
האורשכ ,תעד רב וניאש ימו ."ריעשמ ארק ילא" :רמאנש ,'םראבש לודג ךרכב ול
וניה לפרעו ןנע יכ ,לפרעו ןנע תניחב אוה העינמו .וירוחאל ףכת רזוח העינמה
הזו ."תכשח אלו" :(ב"כ תישארב) בותכש ומכ ,העינמ ןושל אוה ךששח ,ךששח
ןידמוע ,ל"נכ העינמה וניה ,לפרעה ןיאורשכ יכ ,קחרמ םעה דמעיו ,קוספה שורפ
.םיקלאה םש רשא ,לפרעה לא שגנ ,לארששי לכ תעד תניחב אוהש ,הששמו .קחרמ
:ךרבתי םשה רתסנ המצעב הבש ,העינמה לא וניה

ומצעב ךרבתי םשהש המ ,ל"נה ןינעה ראבל ףיסוהש ,שודקה ויפמ הזב ונעמשדוע
םגו .(ב) טפשמ בהוא ךרבתי םשה יכ :רמאו .ל"נכ העינמה ךותב ומצע תא ריתסמ
הבהאהמ רתוי הלודג איה ,לארששי תא בהוא אוהש ותבהא ךא .לארששי בהוא אוה
יואר וניאש ימ לע גרטקמ ןידה תדמהשכ ןכ לעו .(ג ) טפשמה תא בהוא אוהש
תמאה קידצל ברקתהל ,םייחה ךרדל סנכל וחינהל ילבל ,ךרבתי םשהל ברקתהל
לוכיבכ חרכמ ךרבתי אוה ןכ לע ,טפשמ בהוא אוה ךרבתי םשהו .תמאה ךרדלו
ויששעמ יפל ול יוארה יפכ ,םייחה ךרדמ וענומל תועינמ ול ןימזהל םיכסהל
אוה יכ ,ןידה תא תוחדל לוכי וניא ךרבתי אוה יכ .טפשמהו ןידה יפ~לע ,םיערה
.ל"נכ טפשמ בהוא ךרבתי

הלודג איה לארששי לש הבהאה התואו ,לארששי בהוא ךרבתי אוה תמאבש רחאמךא
לוכיבכ חרכמ אוה יכ ,ךרבתי םשה הששוע המ ,ל"נכ טפשמה לש הבהאהמ רתוי
בהוא אוה יכ ,וילעש טפשמהו ןידה תמחמ ,תמאה ןמ וענמל תועינמה לע םיכסהל
ןכ~יפ~לע~ףאש ,ךרבתי וצפחו ונוצר ותמאל תמאב ןכ~יפ~לע~ףא לבא .ל"נכ טפשמ
םשה ,ןכ לע .ל"נכ טפשמהמ רתוי לארששי בהוא אוה יכ ,ךרבתי וילא םדאה ברקתי
ומצע תא ריתסמ ומצעב ךרבתי אוה לבא ,תועינמ ול ןימזהל תושר ןתונ ךרבתי
ךותב ךרבתי םשה תא אצמל לוכי ,תעד רב אוהש ימו .תועינמה ךותב לוכיבכ
ןמצעב תועינמה ףקתב יכ ,ללכ םלועב העינמ םוש ןיא תמאב יכ .ןמצעב תועינמה
,ךרבתי םשהל ברקתהל ןילוכי אקיד ןמצעב תועינמה ידי לעו ,ךרבתי םשה רתסנ
םש יכ ,העינמה אוהש ,לפרעה לא שגנ הששמו והזו .ל"נכ ךרבתי אוה רתסנ םש יכ
:ל"נכ םיקלאה

זטק

'םימשה ןמ וילע ןימחרמ תוירבה לע םחרמה לכ' יכ .תורבעמ לוצנ הקדצןתונה
ןויכו .(גל תוכרב) 'וילע םחרל רוסא העד וב ןיאש ימ לכו' ,(:אנק תבש)
ןיא' יכ ,הרבע ידיל אובלמ לוצנ יזאו .תעד ול ןינתונ חרכהב ,וילע ןימחרמש
העד ול שישכ לבא ,(ג הטוס) 'תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הרבע רבוע םדא
:ןוצר יהי ןכ ןמא .תורבעמ לוצנ

זיק

ורמאש ומכ ,והילא תולגתה ליחתמ תבש יאצומב יכ .תבש יאצומב ןשיל השקשןינעה
.תבש~ברעב אלו תבשב אב והילא ןיאש' :(:ג"מ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,ונימכח
,וניתובר ורמאו .והילא תולגתה ליחתמ זאמ ןכ לעו ,'אובל לכוי תבש~יאצומבו
,עורזב ןיברקמה קחרל אלא אב והילא ןיא' :(ח קרפ תוידע) הכרבל םנורכז
,וניתובר ורמאש ומכו .תמאה ברקלו רקשה קחרל וניהו .'עורזב ןיקחרמה ברקלו
"ןוכת תמא תפשש" :ביתכ אנימ יאה לאשד' :(ח"פק ףד אשת) רהזב הכרבל םנורכז
,םיקתהל דיתע תמאה יכ ,ןוכת אלא ביתכ אל תננוכ :רזעלא יבר ול בישהו ,'וכו
הדוהי עשוי וימיבו והילא אובי רשאכו .םש ןיע חישמו והילא אובישכ וניהד
ושכע דע 'עורזב ןיברקמה קחריו' ."ןוכת תמא תפשש" :םיקי יזא .(א) לארששיו
ןיברקמה קחרל' הזו .תמא תניחב םהש ,'עורזב ןיקחרמה ברקיו' ,רקשב אוהש
םנורכז ,וניתובר ורמא יכ ,תמאה ברקלו רקשה קחרל וניה ,'ןיקחרמה ברקלו
.ןבהו ,'הלמ ןיקחרמ תמאו הלמ ןיברקמ רקש' :(דק תבש) הכרבל

,(ג תישארב) רורא ארקנה ,שחנה תניחבמ אוהש ,רקשה קחרל אובי והילאהנהו
ןויכו .(:זנ תוכרב) התימב םיששמ דחא אוה הנשהו ,םלועל התימ איבה שחנהו
יכ .ןשיל השק ןכל ,שחנה אוהש רקשה החדנ ,והילא תולגתה ליחתמ תבש~יאצומבש
,םלועל ודרי הנש ןיבק הרששע' :(:טמ ןישודק) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא
אוהו ,"םידבע דבע ןענכ" :(ט תישארב) תניחב אוה דבעו .'םידבע ולטנ העשת
,והילא תולגתה תניחב אוה תבש~יאצומבש ןויכו .שחנה תניחב ,(םש) רורא תניחב
.םידבעל הדריש הנשה החדנ ,םידבע דבע ןענכ תניחב אוהש ,שחנה תניחב החדנו
הלדבה תעד ןיא םא יכ ,דועו :דבע תניחב ךפה ,ןב אירטמיגב והילא ןכ לעו
תניחבב אוה ,הלדבה שיש תבש יאצומבש אצמנ .('ה קרפ תוכרב ימלשורי) ןינמ
:תעדה תוקלתסה אוה הנשה יכ ,ןשיל השק ןכ לעו .'וכו תעד ןיא םא יכ ,תעד


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts