הצ

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

םדא ינב םהילע םיקמ אוה~ךורב~שודקה יזא ,םיאגתנ רודה יגיהנמו רודהיסנרפשכ
,ונימכח ורמאש ומכ ,םהילע םתעד וחוזי אלש ידכ ,םהילע ורבדיו וקולחיש
לש הפק ןכ םא אלא רובצה לע סנרפ םינממ ןיא' :(:ב"כ אמוי) הכרבל םנורכז
קרפ ןיפנא ךירא רעש "םייחה~ץע"ב אבומש דוס :שורפ הזו .'וירחאמ יולת םיצרש
יולתש םיצרש לש הפק ידי~לע ,שורפ .'ה"פ ראשנ ה"מ ריסת ,ה"מד םירוחא' .ב"י
,המ ונממ ריסמשכו .ןיאו ספאו המ תניחבב ומצע תא קיזחמ הז~ידי~לע ,וירוחאמ
םדא ינבש וניה ,הפ ראשנ יזא ,האגתמ אוהש אלא ,המל ומצע תא קיזחמ ןיאש
.ותוא םיזבמו ,ךירוחאל רזח םירמואו םהיפ תא םיחתופ

:הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)

וצ

'וכו ומוי אבי יכ האר יכ ול קחששי 'ה וינש וילע קרחו קידצל עשר םמז
.(ז"ל םילהת)

,לודג תוקבדב ללפתהל הצורש קידצל הרז הבשחמ אובי ןיאמ השקד ,ךכ אוהןינעה
אלא .'ותוא ןיעיסמ רהטל אבה' :(:חל אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא אלה
תולפת ידי~לעו ,תומלועה לכמ תוצוצינה ולפנ הריבשה תעמ יכ ,ךכ אוה ןינעה
תא קבדמו ,ללפתהל דמוע קידצשכו .הגרדמ רחא הגרדמ ,טעמ טעמ ןילוע ,םיקידצה
הגרדמל אבשכו .הדמ התוא ןיעמ הרז הבשחמ ול לפונ ,התע הב אוהש הדמל ומצע
ךירצ קידצהו .התע הב אוהש תאזה הדמה ןיעמ הרז הבשחמה ול לפונ ,הלודג רתוי
התולעהל המב עדיל ךירצו ,הרז הבשחמה תאז איה םלוע הזיאמו הדמ הזיאמ עדיל
התולעהל הצור קידצה ,םימעפל ךא .הב התע אוהש הדמה ותואלו םלוע ותואל
ןידע אב אלש הנוילע הגרדממ הרז הבשחמ ול לפונ יכ ,אוה םעטה .לוכי וניאו
,וזמ הנותחת הגרדמ ןידע ול שי יכ ,התולעהל ול רשפא יא ןכל ,וז הגרדמל
.התע הב אוהש הגרדמ וניה

שישכ יכ ,ידיב הלבק שי יכ ,עד .הנמז םדק הרז הבשחמ ול האב המל ,השקךא
תמחמו .רחא קידצל תקלחמ התוא ןיעמ הרז הבשחמ לפונ ,קידצ הזיא לע תקלחמ
:תקלחמה ילעב לכ ןוצרה חכב רבשמ ,התוא הלעמ וניאש יפ~לע~ףא ,התולעהל הצורש

וניה ,וינש וילע קרחו ,קידצל .הרז הבשחמ וניה ,עשר םמז :קוספה שורפהזו
אב אל ןידעש וניה .ומוי אבי יכ האר יכ ,ול קחששי 'הו .התולעהל הצורש
וחתפ ברח ,שרפמו .וז הרז הבשחמה ול אובי ןיאמ ךא .וז הרז הבשחמה תגרדמל
.קידצ הזיא לע תקלחמ ררועתנש וניה ,'המחלמ ןושל ברח' :י"שר שרפו ,םיעשר
.הז קידצ בלב וניה ,םבלב אובת .תקלחמה התוא לש הרז הבשחמה וניה ,םברח
:ל"נה תקלחמה ,רמולכ .הנרבשת םתותשקו ,הזה ןוצרה חכב ,התולעהל הצורש ידי~לעו

זצ

.(ג"פ םילהת) לא טקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקלא

דרוי עפשה םשמש ,דדימו דדלא ארקנש הלעמל םוקמ שיש אוה עודיד ,ךכ אוהןינעה
אבומש ומכ) ,דד םה י"מ תויתוא ינשהו ,דד םה ,ל"א תויתוא ינשה יכ .םלועל
תישארב) בותכש ומכ ,אה תארקנ עפשהו .(ךתולעהב תשרפ ,י"ראהל "הרות יטוקל"ב
וניתונוועב שי םימעפל ךא .םלשמ םיקלא םשה םלשנו ."ערז םכל אה" :(ז"מ
ךירצו .םולכ המרגמ הל תילד םש~לע ,תלד אה ןמ הששענו ,עפשה תוקלתסה םיברה
.'ה 'דה ןמ ןיששוע דציכו .'ה 'דה ןמ הששעיש ומצע תא זרזל לארששימ דחא לכ
ישאר זועמ םירפא השנמ ילו דעלג יל :(ס םילהת) ביתכ הנהד .ךכ אוה ןינעה
תא טשקו ןדע ךרבתי םשה ,םלועה תאירב םדק יכ .ךכ אוה שורפה ,יקקוחמ הדוהי
ידי~לעש ,םיקידצ ויהיש הפצש ,םיקידצ לש םיבוט םיששעמבו ןתלפתב ומצע
לשומ קידצ" :ךרד לע ,וצריש המ לכ ולעפיו ,םתלפתב ולשמי םהלש םיבוט םיששעמ
.(א) (ג"כ ב לאומש) "םיקלא תארי

,תועינמ ינש שיש אלא .ותלפתב לשמל ,וז הגרדמל אובל לוכי לארששימ דחאלכו
תמחמ וא ,לודג סחימ אוהש ,תולדגב ללפתהל דמועש וניה ,הלפתה םדק איה תחאה
קר .ותלפתל הלשממ היהיש רשפא יא הז תמחמו ארובה תדובעב עגיו למע אוהש
והזו .םלועב דיחי אוהו ,ארבנ םויה ולאכ ול המדנ היהיו ,תאז לכ חכשל ךירצ
םיקלא ינשנ יכ" :(א"מ תישארב) בותכש הזו .החכשו ןוישנ ןושל ,השנמ תניחב
העינמהו :ארובה תדובעב למעש ,"ילמע לכ תאו" .סוחיה הז ,"יבא תיב לכ תא
,דיזמב רהרהש וא ,דיזמב םינושארה תונווע תמחמ יכ .הלפתה ךותב איה ,תינשה
לשמל רשפא יא ןכ םג תורז תובשחמה תמחמו ,ותלפתב תורז תובשחמ ול םילפונ
,הלפתה לש תושודק תובשחמ ידי~לע תורז תובשחמה רבשל ךירצ ןכ לע .ותלפתב
תניחב והזו .תויכזכ ול ןיששענ ,תורז תובשחמה וניהד ,תונודזה הז~ידי~לעו
היהש רבדה יכ שורפ ."יינע ץראב םיקלא ינרפה יכ" :(םש) בותכש ומכ םירפא
.תויכזכ ול ןיששענ תושודק תובשחמה ידי~לעו ,שביו ברח וניהד ,םדקמ תוינעב

.תולפשו הונע ידיל אב יאדובו ,ל"נה םירפאו השנמ ,ולא תוניחב יתשבללפתמשכו
אצמנ ,"'ה תארי הונע בקע" :(ב"כ ילשמ) בותכש ומכ ,האריה ךשמנ הונעה ןמו
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תוכלמ תארקנ האריהו .האריב ןכ םג ללפתמ
תניחב הל שי הלפתהש אצמנ ,'וכו 'תוכלמ לש הארומ אלמלא' :(ג קרפ תובא)
ןוצר אלמתנו ,ךרבתי םשה לש גונעת הזו .הלשממ תניחב וזכ הלפתהל שיו ,תוכלמ
ויהיש ,קוחרמל הפצ ךרבתי םשהש קר ,הזה גונעתה היה אלש הלחתמ המו .ארובה
ןכש~לכ .תורמאמ הרששעב םלועה ארבנ גונעתה הזמו ,הז ןפאב וללפתיש םיקידצ
ומכ ,תורמאמ הרששעב ומלוע תא שדחמ ךרבתי םשהש ,הזה גונעתה אבש ,ושכע
."תישארב הששעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו" :בותכש

םדק ךרבתי םשהל היהש גונעתה הלגתנש .דע לג ןושל ,דעלג יל ,קוספה שורפהזו
השנמ לש תוניחב יתשה ול היהישכ ,םיקידצ לש ןתלפתב טשקו ןדעש ,םלועה תאירב
,הלפתה וניה ,הדוהי .תושודק תובשחמה ריבגיש וניה ,ישאר זועמ .ל"נכ םירפאו
הררשש ןושל' :י"שר שרפו ,יקקוחמ ."הדוא םעפה" :(ט"כ תישארב) בותכש ומכ
ומלוע שדחיו ,ל"נה גונעתה הלגתיו ,הלשממ הלפתהל היהיש וניה ,'תוכלמו
.ה הששענ ,ל"נה דו ד"וי ,ד"וי םה ל"נה תורמאמ הרששעו :ל"נכ תורמאמ הרששעב
,תורמאמה וניהד ,"יתרמא" :(ט"פ םילהת) רמאנש ,דסחמ ךשמנ תורמאמ הרששעו
:"םויה לכ לא דסח" :(ב"נ םש) רמאנש ,לא ארקנ דסחו .'הנבי דסח םלוע'

הששענ םיהלא םשמש האור התאשכ ,וניה .ךל ימד לא םיהלא :קוספה שורפוהזו
,לא טקשת לאו שרחת לא ךל רמא .'ד 'הה ןמ הששענש וניהד ,ימד לא תויתוא
הששעתו ,ל"נה תוניחב יתשב הלפתה ידי~לע ,לא תוניחב ררועתש הארתש
איה 'הו .דד תניחב י"מו ,דד תניחב ל"א הששענו ,ל"נכ 'ה 'דה ןמ הז~ידי~לע
יעדויל עודיכ ,תוללכה 'ב םע ,בלח אירטמיג הלש ןירויצ הששלשב 'ה יכ ,עפשה
:(ב) ןח

חצ

תוכרב) תומצע לש לג הששענו ויניע וב ןתנ ,םימעפ המכ ארמגב רמאנש המןינעה
לג הששענ המו ,וב ויניע ןתנ ןושלה המ .(ק ןירדהנס הע ארתב אבב דל תבש חנ
.הרבע רבע םא ,עיגמ םגפה ןכיה דע האור וניא םדאה הנה ,ךא .תומצע לש
'ה יניע" :(ד"ל םילהת) בותכש ומכ ,'ה יניע ול שי קידצה יכ ,האור קידצהו
"ץראה לכב תוטטושמ המה 'ה יניעו" ,'ה יניע ול שי קידצהש ,"םיקידצ לא
והזו .עיגמ םגפה ןכיה דע האור קידצה אצמנ ,(ז"ט ב םימיה~ירבד ד הירכז)
הששענו .םיקידצ לש םהיניעב האור היהיש רמולכ ,וב ויניע ןתנ ,ארמגה שורפ
ויניע םצוע" :(ג"ל היעשי) ןושלמ תומצעו ,תולגתה ןושלמ לג ,תומצע לש לג
שנע ןיאו .םדקמ ונממ רתסנ היהש ,םגפש המ האור אוהש וניהד ."ערב תוארמ
:םגפש המ האור םדאשכ ,הזמ לודג

טצ

.(ג םירבד) רמאל איהה תעב 'ה לא ןנחתאו

וניאש ,תע שי םימעפל םא ךא ,ךרבתי םשהל לודג תוקבדב ללפתהל ךירצ םדאההנהד
יוארכ ןוכל לוכי וניאש רחאמ ,ללכ ללפתמ יניא רמאי לא .תוקבדב ללפתהל לוכי
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,תלבקמ הניא הלפתהו ,תוקבדב ללפתהלו
םהל רמא 'וכו ול ורמא 'וכו ללפתמ היהש אסוד ןב אנינח יבר לע :(:דל תוכרב)
ךרד לע והזו .'וכו עדוי ואל םאו לבקמ אוהש ינא עדוי יפב יתלפת הרוגש םא
סח ,ואל םאו .תלבקמ ,ויפב הצרמו הרוגש הלפתה יזאש ,תוקבדב םא ,ונרמאש
לכוי אל םאו .דימת ללפתי אלא ,ןכ םדאה רמאי לא ןכ יפ לע ףא .ךפהל ,םולשו
יזא ,יוארכ תוקבדב ללפתיש תעב יכ .וחכ לכב ללפתי .יוארכ תוקבדב ללפתהל
.יוארכ ללפתהש איהה הלפתה םע תולפתה לכ הלעי

וניה ,רמאל אוהה תעב .תוקבדב אלש ןיב תוקבדב ןיב ,דימת 'ה לא ןנחתאו:הזו
אוהה תעב וניהו .יפב יתלפת הרוגש תניחב אוהש ,תוקבדב ללפתהל הכזאש תעב
תולפתה לכ הלעי זא ,תוקבדב ללפתמש תמחמ ויפב םיצרמו םירמאנ םירבדהש ,רמאל
:ל"נכ התע דע ללפתהש

ק

שוחב ןיאור ונא עודמו ,'ה םכותבו םישודק םלכ רודו רוד לכב רשא םיקידצההנה
רשא שיו .לכל המה םיבוטו ,דאמ הבוט םעבטו םגזמ רשא םיקידצ םהב שיש ,תוארה
סעכ ונממ הארנ םימעפלו ,םע ןומה םע החונ ועבטו וגזמ ןיאו ,תמא קידצ אוה
הרומה איה יכ ,הרותה רואמ חקול אוה םיקידצה תקדצ לכש עודי הנה .הדיפקו
,הרותה רואממ לודג רואמ גישה רשא קידצה הנהו .ותקדצ החקל הנממו ,ךרד
םיבשיתמ םהינש ותרותו ותקדצ יזא ,הרותב ותגשה יפל םיושב ןכ םג ויששעמו
גישהש הרותה תמכח רוא רשא קידצהו .תוירבה םע החונ ותעד ךכיפל ,תחנו הבושב
אהתש רשפא יאו ,הרותה לש השודקה שאה וב תחתרמ הרותה יזא ,וישעממ דאמ הלדג
ורמאש הזו .ל"נה קידצה ומכ םע ןומה םע תברועמו ,תוירבה םע החונ ותעד
אקד אתירוא חתרד ןנברמ אברוצ יאה' :(ד תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר
:ל"נכ דאמ ותרות הלדגש יפל ,הב אחתרמ

אק

.ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ ירששב תא לכאל םיערמ ילע בורקב

יכ ,ארב תישארב וניה ,(ו"כ היעשי) "םימלוע רוצ 'ה היב" יכ ,ךכ אוהןינעה
לכשה אוה ,דוי יכ .('א השרפ הבר תישארב) 'םימלוע ארב תישאר' תארקנש הרותב
תשמח תניחב ,הרות ישמח השמח אוהש ,הרותה לש תויתוא אוה ,אהו ,הרותה לש
,ל"נכ ק"י תניחב איהש הרותהב וניה ,םימלוע רוצ 'ה ה"יב וניהו .הפה תואצומ
,וניתובר ושרדו ,"םתא םדא" :(ד"ל לאקזחי) ביתכו .ל"נכ םימלועה לכ ארב
.'םדא ןייורק ם"וכע ןיאו ,םדא ןייורק םתא' :(אס תומבי) הכרבל םנורכז

ושרדש ומכ ,תוחכ ינש שי יכ .ןיכושח ןיפנא 'ע שיו ,ןיריהנ ןיפנא 'ע שייכ
,"הששמ םשש רשא הרותה תאזו" :קוספ לע (:בע אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןיפנא אוה ,םייח םס .תומ םס ול הששענ הכז אל ,םייח םס ול הששענ הכז
ינבישוה םיכשחמב" :(ג הכיא) בותכש ומכ ,ןיכושח ןיפנא אוה ,תומ םס .ןיריהנ
לכ םהל שי ם"וכע לכו .הקיני ם"וכעל שי ,ןיכושח ןיפנא ןמו ."םלוע יתמכ
םירבד) הזו .תודמה לכמ רתוי תחא הדמ לא ךורכ המאו המא לכ קר ,תוער תודמה
לכל הרותה ןתל אוה~ךורב~שודקה הצרש ,'וכו "ןראפ רהמ עיפוה" :(ג"ל
םיכורכ םהש הדמ התואש ועמשש תמחמ ,הלבקל הצר אל דחאו דחא לכו ,םיאורבה
.(גצק קלב רהז ןיע הכרבה תאז השרפ ירפס) הרות הרסא םהירחא

םירשקמו םיכורכ םהש ם"וכעה םתוא תחת ענכנ אוה ,תוער תודמ וב שיש ימלכו
ןינתונ הרות לע ונממ קרופה לכ' :(ג קרפ תובא) והזו .תוער תודמה םתואל
.תוכלמ לע תניחב והזש ,תוימשגב דובעש וניה ,'ץרא ךרד לעו תוכלמ לע וילע
יכ .ץרא ךרד לע תניחב והזש ,ם"וכעה לש תוער תודמה וניהד ,תויצרא ךרד םגו
הז~ידי~לע ,ןיריהנ ןיפנא 'ע תניחב איהש ,הרות לע ונממ קרפש ידי~לע
,ם"וכעה לש תוער תודמהו דובעשה םהש ,ןיכושח ןיפנא 'ע תניחב וילע ןירבגתמ
הרות לע וילע לבקמה לכ' ,לבא .ל"נכ ץרא ךרד לעו תוכלמ לע תניחב והזש
ןיבמו ןיעמש ,ןויעב דמולש ימ וניה ,'ץרא ךרד לעו תוכלמ לע ונממ ןיריבעמ
ריאת םדא תמכח" :(ח תלהק) תניחב ,ןיריהנ ןיפנא תניחב והזש ,הרותה תומכח
ונממ לטבתנ יכ ,ץרא ךרד לעו תוכלמ לע ונממ ןיריבעמ הז~ידי~לע ,"וינפ
לבקש ידי~לע ,ןיכושח ןיפנא תניחב םהש ,םהלש תוער תודמהו תוואתהו דובעשה
.ל"נכ ןיריהנ ןיפנא תניחב איהש ,הרות לע וילע

אוה ,גישמ וניאש המו .ןיריהנ ןיפנא תניחב אוה ,ולכששב גישמ םדאש המ לכיכ
,הרותה תומכח גישמש דע ,הרותב ןיעל הכוזשכ ןכ לעו .ןיכושח ןיפנא תניחב
,ם"וכעה לש תוואתהו תודמה ןיענכנ זא ,ןיריהנ ןיפנא תניחבב אוה יזאש
תולובג בצי" :(ב"ל םירבד) תניחב והזו .ל"נכ ןיכושח ןיפנא תניחבב ןיזחאנש
תומש) תניחב .ריהנו ריפס ןושל אוה ,'רפסמל' ."לארששי ינב רפסמל םימע
,לארששי ינב רפסמ תניחב םהש ,ןיריהנ ןיפנא רחא וניה ."ריפסה תנבל" :(ד"כ
:ל"נכ ןיכושח ןיפנא תניחב םהש ,םימע תולובג בצי םהירחא

םע לארששי תשדק תניחב םהש ,ןיריהנ ןיפנא תניחב שי ומצעב םדאו םדאלכבו
םהש ,ם"וכע םיעבשה תזיחא וב שיו .תוואתהו תודמה לכמ םשרשב םיקוחרה ,שודק
םיעבשה תניחבמ םה םלכש ,תוער תודמו תוואתה תניחב םהש ,ןיכושח ןיפנא תניחב
ודמליו םיוגב וברעתיו" :(ו"ק םילהת) בותכש ומכ .ןיכושח ןיפנא םהש ,ם"וכע
םדאשכו .ל"נכ םיוגה ןמ ןיכשמנש ,ובש תוער תודמב ברעמש וניהש ,"םהיששעמ
בותכש ומכ ,ויתומצע לע קקחנ ןוועהו הרבעה זא ,םולשו סח ,הרבע רבוע
םא יכ ,הזמ תאצל ול רשפא יאו ."םתומצע לע םתונוע יהתו" :(ב"ל לאקזחי)
,תודמהו תוואתה לכמ ךפהה איהש ,ןיריהנ ןיפנא תניחב איהש ,הרותה ידי~לע
םדאה ךירצ יכ .םולשו סח ,תורבעה לכ ןיכשמנ םשמש ןיכושח ןיפנא תניחב םהש
תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הילע ומצע תימהלו הרותב עגיתהל
הרותה ןיא' ,"להאב תומי יכ םדא הרותה תאז" :(ט"י רבדמב) קוספ לע :(:גס
תוער תודמה תניחב םהש ,ותוימצע וניהד ,'הילע ומצע תיממש ימב אלא תמיקתמ
עגיתהל ךירצ יכ .ל"נכ ויתומצע לע םיקוקחה םימגפה לכ םהמש ,תוער תוואתהו
תניחב םהש ,ןיכושח ןיפנא תניחבמ אציש וניהד ,התוא ןיבהל הכזיש דע הרותהב
הרותה תגשהו תעידי תניחב םהש ,ןיריהנ ןיפנא תניחבל ,העידיה תרתסהו תוכשח
.ל"נכ

תניחב ,םדא ארקנ הרותה ידי~לע וניה .םדא הרותה תאז תניחב ,םדא ארקנזאו
ידי~לע ןיכוז םדא םש רקע יכ .'םדא םייורק ם"וכעה ןיאו םדא םייורק םתא'
,תוער תוואתהו תודמה לכמ ךפהה איהש ,ןיריהנ ןיפנא תניחב איהש ,הרותה
תומכחמ םיקוחרה ם"וכעה לבא .'םדא הרותה תאז' תניחב ,םדא םיארקנ הז םש~לעש
תודמה לכב םיעקשמ םה יכ ,ןיכושח ןיפנא תניחב םה יכ ,ןיריהנ ןיפנאמ ,הרותה
.ל"נכו םדא םייורק ןיא ןכ לע ,תוער תוואתו תוער

הרותה תומכח וניהד ,גישהל ןיכוזש יתמאה לכשה תניחב אוה ,םדא תניחב רקעיכ
תניחב ,המכח תניחב אוהש ,טושפ לכשש וניהד ,תוילכשש ששלש שי יכ .השודקה
ךכ~רחאו .הניב ארקנ הז ,ןיבמו דמולשכו ."תיששע המכחב םלכ" :(ד"ק םילהת)
םידי תניחב םה ,ולא תוילכשש שלשו .עודיכ תעד ארקנ הז ,הרותה עדוישכ
ולאו .הרותה תלבקתמ םהבש ,המרה דיו הקזחה דיו הלודגה די תניחב ,הרותל
םהש ,הניבו המכח םה ק"י יכ .ק"י םימעפ ששלש תניחב םה ,םיילכשש הששלשה
דחא לכב םילולכ םהש ,(צ"ר וניזאה 'ד ארקיו רהז) ןישרפתמ אלד ןיער ןירת
םש רקעש אצמנ .םדא אירטמיג אוה ק"י םימעפ ששלשו ,ל"נה תוילכשש ששלשהמ
,ןיריהנ ןיפנא תניחב אוהש ,הרותה תומכח וניהד ,יתמאה לכשה תניחב אוה ,םדא
:ל"נכ תוער תודמו תוואתה לכ תריבשו תקחרה תניחב

,ק"י תניחב םהש ,ןישרפתמ אלד ןיער ןירת תניחב הז ,םיערמ ילע ברקבוהזו
תימהלו לכאל וניה ,ירששב תא לכאל ךירצ .םדא תניחב הרותה תמכח אוהש
יזאו .ל"נכ 'הילע ומצע תיממש ימב אלא תמיקתמ הרותה ןיא' יכ ,ילש תוימצעה
ןיפנאב ןיזחאנש םיביואהו םירצה לכ יכ ,ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ אליממ
ןיפנאל הכוזו ,ןיכושח ןיפנאה תניחב םילטבתנ יכ .םילפונו םילשכנ ,ןיכושח
,ןישרפתמ אלד ןיער ןירת תניחב ,ה"י תניחב אוהש ,הרותה תומכח אוהש ,ןיריהנ
ןיזחאנש םיביואהו םירצה לכ זאו .ל"נכ םדא לארששי ןיארקנ אקיד הז םש לעש
ןיריהנ ןיפנאל הכז יכ ,םילפונו םילשכנ ,תוער תודמו תוואתב ,ןיכושח ןיפנאב
:ל"נכ

בק

.(א"מ תישארב) ימע לכ קשי ךיפ לעו יתיב לע היהת התא

קרפ תובא) 'ודובכל אלא ארב אל אוה ךורב שודקה ארבש המ לכ' יכ ,אוהןינעה
הזיאבו .הניכשה תחת תופלקה ןיפפכנ ,הז ידי לעו .ותוכלמ תולגל ידכ .(ו
יכ דחאו דחא לכ םידומ זא ,לארששיל בוט בר עיפשמשכ ,ותוכלמ הלגתנ ןינע
,תולפתה ידי לע ,עפשה דירוהל םילוכי המבו .(ג"ק םילהת) "הלשמ לכב ותוכלמ"
ןפאב ללפתיש ,ותלפתב רהזי דחא לכ ןכ לעו .עפשה לבקל םילכ םה תובתה יכ
ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ךרד לע ,םלועב עפשה ררועל לכויש
.'םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא לכ ביח' :(ז"ל

םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,האריב ,םלועב עפשה ררועל לכוי ןינעהזיאבו
ינימ ינש שיו .'ןיעמשנ וירבד םימש תארי וב שיש ימ לכ' :( :ו תוכרב) הכרבל
ןיא וזכ הארי לעו ,הצרתש יתמ םימעפל םדאל האבש הנוילע הארי ,דחאה ,הארי
תארי לשומ קידצ" :ארקנ וז האריו .ומצע םדא חכמ םדאל האבש ,הארי שיו .רכשש
הלגתנו ,םלועל דרוי עפשו ,תעמשנ הלפתה וזכ האריבו .(ג"כ ב לאומש) "םיקלא
.ותוכלמ

הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ הארי אוה ,יתיב .יתיב לע היהת התא:והזו
תאריב לשומ קידצהשכ רמול הצור .'וכו 'אתרד הל תילד לע לבח' :(:אל תבש)
,'ךמפ רמימ לעו' :סולקנוא םוגרתו ,ימע לכ קשי ךיפ לעו ,הז ידי לע ,םיקלא
וניה ,אסכה קר והזו .םלועב עפשה ררועתיש וניה ,ימע לכ ןזתי ,הלפתה וניה
טועמ וניה ,AE@ממ לדגא .תוכלמ אוה ,אסכ טועמ אוה קר יכ ,תוכלמה טועמ
דירומ ,האריב איהש הלפתה חכמ יכ .AE@ממ לדגתנ ,טועמב איה התעש ,תוכלמה
:ל"נכ ותוכלמ לדגתנו ,םלועב עפש

גק

תלחנמ ולזוג ולאכ דימלת יפמ הכלה ענומה לכ' :(:אצ ףד ןירדהנס) ארמגבאתיא
ינבש הששמ הארש ןויכו .'וכו "השרומ הששמ ונל הוצ הרות" :רמאנש ,תובא
םהל ארק הז ליבשב ,םתובא תלחנמ לארששי ינב [בל] ןיאינמ דג ינבו ןבואר
.'איביח אירבג ידימלת' :סולקנוא םגרתו ,(ב"ל רבדמב) "םיאטח םישנא תוברת"
.ל"נכ תובא תלחנ םה תוכלהו ,תוכלה םכמ לזג םכברש ,םכינברמ םתלבק הזה רבדה
.םתובא תלחנ לארששימ לזגל םכנוצרו ,םכיתובא יכרדב םיכלוה םתא םג התעו
ידמלמ ולא' "םיבכוככ םיברה יקידצמו" :(:ח ףד) ארתב אבבד אמק קרפבו
םג אמתסמ ,לארששי ינב בל ןיאינמש ,םיבר םיביחמ םהש הארש ושכעו ,'תוקונית
םישנא תוברת" םהל ארק הז ליבשב .םיברה יביחמ אלא ,םיברה יקידצמ םניא םבר
:'איביח אירבג ידימלת' :סולקנוא םגרתו ,[םיאטח]

דק

קרפ הונע רעש "המכח~תישאר"בו ז"לק ןמיס "םידיסח רפס"ב אבוה) שרדמבאתיא
לספל דבע ונב ןבש שנענ ,םיאטח םישנא תוברת דג ינבל הששמ רמאש ליבשב' :('ח
ןב דבעיש ולש שנעל ,םיאטח םישנא תוברת לש הז ןינע המ ,השק רבדהו .'הכימ
לכ' :(:יק תובתכ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא יכ ,ץורתהו .הרז הדובע ונב
:(זצ תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו ,'הולא ול ןיא ולאכ ץראל ץוחב רדה
םניא דג ינבו ןבואר ינבש םתוא דשוח היה הששמו .'ופוגב הקול םירשכב דשוחה'
ונב ןבב שנענ הז ליבשב .הולא םהל ןיאש אצמנ ,קלח םוש לארששי ץראב םיצור
:אבומכ ןכ םג ץראב קלח לטל וצר יכ ,רבדב ויה םירשכ םה יכ ,הולא ול היה אלש

הק

:(ו"ט תומש םיה תריש) העושיל יל יהיו הי תרמזו יזע

שקבמ דחא לכו .ימשגב ןה תוינחורב ןה ,םילודג םימחר ןיכירצ םלועההנה
:(ל םירבד) בותכש ומכ ,לכ יניעל אוה םימחרהו .אוה ןכיה עדוי וניאו ,םימחר
.'וכו "םימשב אלו איה הקוחר אל"

םיטושפ םימחר תיא ,םימחר תיאו םימחר תיא' :(:ז"לק ףד אששנ) רהזב אתיאהנהו
היעשי) בותכש ומכ ,'האמיתס אקיתעד םילודג םימחר תיאו ,ןיפנא ריעזד (א)
םיברה ונינוועב ךא ,םימחר ןיכירצ ונאו ."ךצבקא םילודג םימחרבו" :(ד"נ
ריכיש ימ ןיאש תמחמ ,םימחרה ךישמהל לכויש ,ךכ ללפתיש ימ ןיא הזה רודב
ךירצ ומצעב אוה ךורב שודקהו .תוקחדהו תולגה לדג ינפמ ,ךכ לכ ארובה תלדג
,ללפתמ אוה ךורב שודקהש ןינמ' :(ז תוכרב) ארמגב אתיאדכ ,הז לע ללפתהל
שודקהש ןאכמ ,יתלפת אלא רמאנ אל םתלפת ,"יתלפת תיבב םיתחמששו" :רמאנש
.'וכו ןוצר יהי ,ללפתמ המו .ללפתמ אוה ךורב

קלח וב שי םדא לכב יכ .הרות ידי לע ,ללפתי ךרבתי אוהש אובל לוכיהמבו
רשקמ אוה םשל ,ומצע תא קבדמ אוהש המ לכבו ,םיפורצו תומלועה לכ תוללכמ
תויתואהו וקלח רשקמ אוה ,ותואתו ובל תורירש רחא ךלוה אוהשכו .וקלח
ןכ םג תעדהו ,םיפורצהו תויתואה םילבלבתמו ,םולשו סח ,ארחא ארטסל םיפורצהו
ומכו ,תונמחר תדמ וב ןיא תעד וב ןיאש ימ לכו .הניכשה תולג אוהו ,לבלבתמ
רוסא העד וב ןיאש ימ לכ' ןכל ."חוני םיליסכ קיחב סעכ" :(ז תלהק) בותכש
תדמ וב ןיא יכ ,(גל תוכרב) הכרבל ונורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'וילע םחרל
תויתואהו תומלועה תויללכמ ויקלח ובושי ,המלש הבושתב בששכו .תונמחר
םירבד) בותכש ומכ .תונמחר ררועתמו ,םלש תעדה זאו .ןמוקמל ןכ םג םיפורצהו
תומלועה תויללכמ קלחה וניהד ,(םש םוגרת ןיע) "ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" :(ל
הכרבל ונורכז ,ונימכח ורמאש ומכ .םלש תעדה יכ ,"ךמחרו" ,יזא ,יובש םש רשא
.םלש ותעד ומוקמב אוהש רבד לכש ,"ךלה אל הלוגבו" :קוספה לע :(:בי הלגמ)
.הרותב הלות הבושתה רקעו

ןמז לכ יכ .'ןיחמ' 'הקיני' 'רובע' ,םירבד הששלש וב שי השדקבש רבד לכבהנהו
הדל' [ארקנ ,לעפה לא חכמ אבשכו .םלענ אוה יכ] ,'רובע' ארקנ חכב רבדהש
דמולשכו .'ןיחמ' ארקנ יזא ,הכירצה הלעפה תוששעל רבדה טשפשכו .'הקיניו
ןתונו ,דמלל בשוישכ יכ .ל"נה םירבד הששלש וב תויהל ןיכירצ ןכ םג הרות
יעמב רבעכ הב םלעתמ אוה יכ ,רובע ארקנ ,הב םלעתמו ,הרותהב ובלו ותבשחמ
:(ה ילשמ) בותכש ומכ ,'הקיניו הדל' ארקנ ,הב ןיבמו הרותה דמולשכו .ומא
ארקנ ,הב שדחל הצורו רבד ךותמ רבד ןיבמשכ ךכ רחאו ."תע לכב ךורי הידד"
:קוספ לע :(ןיד~תיב והואר קרפ הנשה~שאר ימלשורי) ארמגב אתיאדכ .'ןיחמ'
ךירצש ,רחא םוקמב הרישעו המוקמב הינע ארקנ הרותה יכ ,"המחל איבת קחרממ"
המכחא יתרמא" :(ז תלהק) ךרד לע ,המכח ארקנ ךכלו .רחא םוקממ היאר איבהל
.המכח וניה ,ןיחמ ארקנ רבד ךותמ רבד ןיבמשכ אצמנ ."ינממ הקוחר איהו
וקלחבש םיפורצהו תויתואה רשקמו .הרומג הבושת איה זא ,הז ןפאב דמולשכו
,םלש תעדה זאו .השדח הירב הששענו ,ןמוקמ לאו ןשרש לא תומלועה תוללכמ
:תונמחר ררועתמו

,טעמ רבדב קר םחרל לוכי וניא דחאה ,םימחר ילעב ינש שישכ לשמ ךרד לעהנהו
,םימחרל ךירצש ימ ,ןכ לע .המלש העושי ולש תונמחרב לעופ םחרמ אוהשכ ינשהו
ללפתיש בטומ .תטעמ העושי קר היהי אלו ,ןושאר לש תונמחרב שמתשהל ול המל
העושי ןושארה לש םימחרב לעפיו ,ינשה םימחרה לעבל ןושארה םימחרה לעבה
םימחרב לארששי לע םחרמו ללפתמ ולש םיטושפה םימחרב ךרבתי םשה ךכ .המלש
והזו .הלפתהו ,תעדה אוהש תונמחרה ררועתנ ,רכזנכ הרות דמולשכו .םילודג
,הי תרמז הששענ ,רכזנכ דומליש הרותה ידי לעו .(ב) הרות אלא זע ןיאו ,יזע
:העושיל יל יהיו זא ,ךרבתי םשה לש םימחרהו הלפתה וניה

יתעמש ךכ רחא ךא .בטיה רואבב הבתכנ אלו ,םירבחה ןושלמ איה הרותה תאז םג
.אוהו ,ןאכ ראבמה 'ה תלפת ןינע ומצעב שודקה ויפמ

שודקה רהזב בותכש ומכ) םילודג םימחרו םיטושפ םימחר ךרבתי םשה לצא שייכ
ינשהו ,טושפ תורישע ול שי דחא ,םירישע ינש ריעב שישכ ,לשמל הנהו .(ל"נכ
רשפא יא רשא דאמ דאמ בר ןוהו םוצע תורישעב גלפמו דאמ לודג רישע אוה
וניא אוהו .בר ךסל הלועה ,הלודג העושיל דחא םדא ךרצהו .ותורישע ךירעהל
יא לודגה רישעהל יכ ,הלעמב ןטקה רישעהל םא יכ ,ושקבמ שקבל ברקתהל לוכי
לכב ול רזעל הצור אוהש יפ~לע~ףא ,ןטקה רישעה הז לבא .וילא אובל ול רשפא
תאלמל ותלכיב ןיא יכ ,ונממ ושקבמ לבקל לכוי אל ןכ~יפ~לע~ףא ,ותלכי
הזל הצועיה הצע ןכ לע .ותלכימ םילודג ויתולאשמ יכ ,שיאה הז לש ויתולאשמ
ברקתהל לוכי לקבש ןטקה רישעה הזל ךליש .ךכ הששעיש ,העושי ךירצה שיאה
העושיל ךרצנ ינא הנה ,ול רמאיו ,וילא אוביש .וילא םימחר ררועלו ,וילא
לע ,יתולאשמ תואלמל ךתלכיב ןיא לבא ,ילע םחרל ץפח התאש עדוי ינאו ,הלודג
התאש ,ילע ךלש תונמחרה תאז היהי ,ילע םחרל הצור התא אלה יכ ,ךממ ישקבמ ןכ
ותורישע םצעל יכ ,יתולאשמ אלמיש ונממ םימחר שקבל דאמ לודגה רישעהל ךלת
סנכל לוכי יניא יכנאש קר .םילפכ ילפכב ,יתולאשמ תאלמל לוכי אוה ,לודגה
ונממ שקבל ,הזב ילע םחרת .וילא אובל לוכי התא לבא ,הזכ לודג שיאל אובלו
.תומלשב יתעושי יכרצ לכ יאדוב ינעישות הזבו ,יתולאשמ אלמיש ירובע

לצא םימחר וררועיש ,םיטושפ םימחרה לצא םישקבמ ונאש ,לוכיבכ שממ אוהןכ ומכ
והזו .תומלשב וניכרצ לכ ונעישוהל םימחר ולבקי םשמו ,םילודגה םימחרה
שודקהש ןינמ' ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ,אוה~ךורב~שודקה תלפת תוניחב
םיללפתמו םישקבמ םיטושפ םימחרה תוניחב לוכיבכש וניה ,'ללפתמ אוה ךורב
,םיטושפ םימחרה ררועל םא יכ חכ ונב ןיא ונא יכ .םילודגה םימחרה םיררועמו
תדמ יפכו ,לובג םהל שי םימחרה ולא לבא .ןיפנא ריעזד םתס םימחר תוניחב םהש
ןיכירצ ונא ןכ לע .ונל עישוהל רשפא יא ,םולשו סח ,ולאה םיטושפה םימחרה
םמצעב םימחרה ולאש ,ךרבתי םשה לצא ונתלפתב ןיררועמ ונאש םתס םימחרהש שקבל
לעו ,םשמ םיבר םימחר ונילע ךשמנ היהיש ,םילודגה םימחרה וררועיו וללפתי
ןבהו :ל"נכ אוה ךורב שודקה תלפת תניחב והזו ,יאדוב העושי ונל היהי הז ידי
:דאמ םיארונו םיאלפנ םירבד םה יכ ,בטיה

הומת הרואכלד ."הל אנ אפר אנ לא" :(ב"י רבדמב) קוספה שורפ והזש ,יתעמשדוע
תאז שקב ,םולשה וילע ,ונבר הששמש ,בטיה ראבמ התע ךא .אנ תבת לפכ ,דאמ
התעו .התוא אפריש ומצעמ שקביו ללפתי לוכיבכ ומצעב ךרבתי םשהש ,ךרבתי םשהמ
וילע ,ונבר הששמש וניה .אנ לא ,והזו .הזה ארקמה תכתה ,שבדמ קותמ המ
,ךינפלמ ךמצעב ללפתהו שקבו ,אנ ,לא :ול רמאו ךרבתי וינפל ללפתה ,םולשה
אוהש ךרבתי ותוא שקבו ךרבתי םשהל ללפתה הששמש ,ל"נכ וניה .הל אנ אפר
:אנ תבת לפכ בטיה ראבמו קדקדמ התעו .הל אנ אפר שקביו ללפתי ומצעב


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts