יכ .תורובגו םידסח תניחב ןכ םג אוה םשה שודק יכ ,םשה שודק תניחבוהזו
לע רבגתמ ךכ~רחאו .םידסח תניחב והז ,אתומיחרד ןיבוהלשב בהלתנ אוה הלחתמ
תניחב והזש ,תורובג תניחב והז ,םשה שודק לע תומל ושפנ תא רסומו ,ורצי
לע תומל םשפנ תא ורעה לארששי יעשופ ולפא ךכלו .ל"נכ ףסוי תניחב ,םולש
יעשופ ולפאו ,(א השרפ הבר תישארב) 'וכו 'הבשחמב הלע לארששי' יכ .םשה שודק
,ונממ לודג גונעת ךרבתי םשהל שי ,לארששי םשב הנכמ אוה ןידעש ךא ,לארששי
ותוא דירפהל ןיצורשכו ."ראפתא ךב רשא לארששי" :(ט"מ היעשי) בותכש ומכ
,הינש ואו אלב ותורקל רשפא יאו ,עדונכ 'ו תניחב איהש ,לארששי וז הניחבמ
:ל"נכ ושפנ רסמל וז הניחב וב ררועתנ דימו ףכתו ,ףסוי תניחב אוהש

,וילע ארקנ לארששי םשש ןמז לכ לארששי יעשופ ולפא לארששימ דחא לכ יכשורפ]
לארששי אטחש יפ~לע~ףא' ,(ז"יו ד"י םינמיסב ראבמכ) לארששי יעשופ ארקנ יכ
,ל"נכ 'ו תניחב אוהש ,לארששי םשב ןידע ארקנש רחאמו ,(ד"מ ןירדהנס) 'אוה
וניה .הינש 'ו אלב התורקל רשפא יא ואו יכ ,ןכ םג ףסוי תניחב וב שי ןכ לע
לארששי יכ) ףסוי תניחב אוהש ,הינש 'ו וב רשקמ ,'ו תניחב אוהש לארששיש
,ףסוי תניחב וב רשקמ לארששימ דחא לכבש אצמנ .(א) (עודיכ ילזא אדחכ ףסויו
לע וריבעהל ןיצורשכ ףכת ןכ לעו .ל"נכ םשה שודק תניחב ,םולש תניחב אוהש
רשקמש ףסוי תניחב ףכת וב ררועתנ ,לארששי תניחבמ ודירפהל ,םולשו סח ,תד
,אתומיחרד ןיבוהלש וניהד .םשה שודק לע שפנ תריסמ תניחב אוהש ,לארששיב
:[ל"נכ ףסוי תניחב ,םולש תניחב והזש ,םשה שודק לע תומל ורצי לע תורבגתהו

לכ אובי אוב ודי~לעש ילכ אוה םולשהו ,םולשה תניחב אוה ףסויש ,הלועהללכ
םדא לכ לכויש ידכ ,הזב ומש ךרבתי ותנוכו .לארששיל תוכרבהו תועפשהה
יכ ,המכח ,השדק אוה המו .ךרבתי םשה ינפל השדק לש םירובד רבדל ילארששיה
,לכששו המכחב הלפתו הרותב רבדמ םדאשכ והזו .(ב) עדונכ השדק ארקנ המכח
הנבנ יכ ,הזמ לודג גונעת ךרבתי םשהל שיו .השדק ארקנ ,רבדי המ עמושו ןיבמו
םילהת) תניחב הזו .םילשורי תניחב אוהש ,רובדהו ,המכח איהש ,ןיחמ הזמ
תישארב) בותכש ומכ ,רובד תניחב אוה םילשורי יכ."'ה םילשורי הנוב" :(ז"מק
אוה קדצו ,'םילשוריד אכלמ' :סולקנוא םגרתו "םלש ךלמ קדצ יכלמו" :(ד"י
ןיחמ תניחב אוה 'הו ."ןורבדת קדצ" :(ח"נ םילהת) בותכש ומכ ,רובדה תניחב
תניחבמ החדנ היהש ימ רמול הצור ,לארששי יחדנשכ ,הנבנ אוה יתמיא .עדונכ
:סנוכ ךכ~רחאו ,לארששי

םולשהו .ל"נכ הרהטבו השדקב םירובד רבדל לוכי םולשה ידי~לעש ,וננינעלרזחנו
,םידסח אוהש תויוה וניה .תורובגו םידסח וניה ,ל"נכ םיכפה ירת רבחמ אוה
יכ ,תורובג אוה םיקלאו ."ודסח 'ה הוצי םמוי" :(ב"מ םילהת) בותכש ומכ
אנידו' ,"םדקמ יכלמ םיקלאו" :(ד"ע םש) בותכש ומכ ,תוכלמ אוה םיקלא
ךידעלבמו" :(א"מ תישארב) ףסויב רמאנ ןכ םג ןכלו :(:י ןיטג) 'אניד אתוכלמד
םילהת) בותכש ומכ ,ןיחמ תניחב אוה ,'ודי' ."ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל
'ולגרו' .אחמ המכח אוה תישארו ,תישאר אוה שדקו ."שדק םכידי ואשש" :(ד"לק
אוה קדצו ."ולגרל והארקי קדצ" :(א"מ היעשי) בותכש ומכ ,תורובג תניחב אוה
ךתרובגו" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ ,תורובג תניחב אוה רובדו ,רובדה
רבחמ םולשה אוה ףסויו ,ל"נכ תורובגו םידסח ףסוי לצא בותכש אצמנ ."ורבדי
בותכש ומכ .תוינחורבו תוימשגב תוכרבו תועושי אוביו ,דחא תויהל םיכפה ירת
:סולקנוא םגרתו ,"העושיה יניעממ ןוששששב םימ םתבאשו" :(ב"י היעשי)
ארובה תאמ תדח ןפלאו הרות אובי ,העושתה ידי~לעש וניה .'תדח ןפלא ןולבקתו'
:ותגרדמ יפל דחא לכל ,ךרבתי

שרפש ומכ וניה ."םולשב ומע תא ךרבי 'ה ,ןתי ומעל זע 'ה" :קוספה שורפהזו
ומעל' ןכ םג הרותה איהש 'זע' יזא ,םולש ילכ ידי לע תוכרב ךרבי 'השכ ,י"שר
.'תדח ןפלא ןולבקתו' וניה 'ןתי

םולשה יכ ,השדקב םירובד רבדל ןילוכי םולשה ידי~לע יכ ,ןינעה רואבהארנ]
לע שפנ תריסמ תניחב ,ףסוי תניחב והזש ,תורובגו םידסח ,םיכפה ירת רבחמ
שדק ארקנ המכח יכ ,השדקד ןיחמו המכח אוה השדקה רקעו .ל"נכ םשה שודק
'הל לארששי שדק" :(ב הימרי) בותכש ומכ ,תישאר תניחב אוה שדק יכ .עודיכ
,המכח תניחב אוה תישארו .םוקמ לכב שדק אוה תישאר לכ יכ ,"התאובת תישאר
םישודק םירובד רבדל הכוז םדאשכו ."המכח תישאר" :(א"יק םילהת) בותכש ומכ
רשקמש וניהד ,םירובדה ךותב ותעדו ותמכחו וחמ לכ סינכמו ,הלפתו הרות לש
שיו ,שדק תניחב והז ,רבדמ אוהש המ עמושו ןיבמו ,םירובדהל בטיה ותבשחמ
םידסח תורבחתה תניחב אוהש ,םולש תניחב והזו .הזמ לודג גונעת ךרבתי םשהל
רובדהל ,ל"נכ םידסח תניחב םהש ןיחמהו המכחה רשקמו רבחמ אוה יכ ,תורובגו
.ל"נכ תורובג תניחב אוהש

ודי תא שיא םירי אל ךידעלבמו" :ףסויב רמאנ ןכ לעו ,ל"נכ ףסוי תניחבוהזו
המכחה תניחב םהש ,ןילגרו ןידי תניחבמ לולכ אוה ףסוי יכ ,"ולגר תאו
,"שדק םכידי ואשש" :בותכש ומכ ,שדק תניחב המכח תניחב הז ןידי יכ ,רובדהו
םשה תדובעבו הרותב קסעל ןיכירצ ןכ לע .ל"נכ 'וכו רובדה תניחב הז ןילגרו
,שפנ תוריסמב ללפתהל אוה הלפתה תומלש רקעש ,הלפתה תעשב טרפבו שפנ תריסמב
לכ הצרמ יאדוב ,םשה שודק לע שפנ תריסמ יכ .םשה שודק לע ושפנ רסמל ןוכיש
ונינפלש תורודב שוחב וניאר רבכש ומכו) ל"נכ םילקבש לקה ולפא לארששימ דחא
ףכתו (םהל ירשא םשה שודק לע ותמו םשפנ ורסמ םיתוחפו םילק םישנא המכש
.ל"נכ ףסוי תניחב ,םולש תניחב ררועתנ ,םשה שודק לע ושפנ רסמל הצרמשכ
השדקה רקע הזש ,רובדה לא הבשחמה רשקל וניהד ,רבדל ןילוכי הז~ידי~לעו
.ל"נכ םולש ידי~לע הזל ןיכוזש ,ל"נכ

אוה 'ה ,ל"נכ 'וכו רובדה תניחב אוה םילשורי ,"'ה םילשורי הנוב":והזו
הנוב" תניחב והזש ,רובדה לא חמה רשקל תוכזל וניה .ל"נכ ןיחמ תניחב
לארששי יחדנ" ידי~לע ןיכוז הז .השדקד רובדה ןינוב ןיחמהש ,"'ה םילשורי
,לארששי תשדקמ ןיחדנה לכש ,םשה שודק לע שפנ תריסמ תניחב הז ,"סנכי
שודק לע םשפנ םירסומו ףכת ןיררועתנ יזא ,םולשו סח ,תד לע םריבעהל ןיצורשכ
,השדקה ךותל לארששי תשדקמ ןיחדנה לכ ןיסנכנ םשה שודק ידי~לעש אצמנ .םשה
שודק יכ ,''ה םילשורי הנוב' הז~ידי~לעו .'סנכי לארששי יחדנ' תניחב והזש
תניחב והזש ,רובדה לא הבשחמה רשקל ןילוכי הז~ידי~לעש ,םולש תניחב אוה םשה
:ל"נכ 'ה םילשורי הנוב'

האור םדאשכש ,הלפתה תעשב טרפבו ,'ה תדובעל האלפנ הצע הזמ ונל אצוישאצמנ
אוהש ומצע תא ריכזי יזא .רובדה לא הבשחמה רשקלו ,ללכ ללפתהל לוכי וניאש
אוה םא ולפא ,אוהש ומכ אוהש יפ~לע~ףא יכ ,םשה שודק לע תומל הצרמ יאדוב
סח ,ירמגל תד לע וריבעהל םיצור ויה םא ,ןכ~יפ~לע~ףא .דאמ הנותחתה אטוידב
יעשופ ולפא הצרמ הז לע יכ .םשה שודק לע ושפנ רסומ היה יאדוב ,םולשו
שוחב וניאר רשאכ ,םולשו סח ,תד לע רבעל אלו םשה שודק לע תומל לארששי
שודק לע ושפנ רסמל הצורש ומצע תא ריכזישכ ףכתו .ל"נכו רפסמ ןיא םימעפ
חמה תורבחתה תניחב אוהש ,ףסוי תניחב ,םולש תניחב ררועתי הז~ידי~לע ,םשה
:ל"נכו רובדה לא הבשחמה רשקלו ללפתהל לכוי הז~ידי~לע ןכ לעו ,ל"נכ רובדהו
ןיכירצש טושפ רבדל השודקה ותחישש ךותב תאז רמאש שודקה ויפמ יתעמש ןכו
:[שפנ תריסמב ללפתהל

אפ

:'לארששי~ץרא תלספ' :י"שר שרפו ,(ג"י רבדמב) רהה תא םתילעו בגנב הזולע
יכ ,לארששי~ץרא ארקנ הלפתב וא הרותב רבדמש קידצ לש םירובדהש ,אוה ללכה
אוה שפנו .'וכו "ץראכ ישפנ" :(ג"מק םילהת) בותכש ומכ ,שפנ תניחב איה ץרא
רבדמ קידצהשכו ."ורבדב האצי ישפנ" :(ה םירישה ריש) בותכש ומכ ,רובד תניחב
תחיששב םע ןומה םע רבדמ אוהש םירובדהו .לארששי~ץרא ארקנ ,הלפתב וא הרותב
ןומה תא רשקל ידכ ,ןילח תחישש רבדמ המלו .לארששי~ץרא תלספ ארקנ אוה ,ןילח
ןיע ,ןונבל :רמול ךירצ) רה ןיא ארמגב אתיאד .רה תניחב אוהש ,תעדה לא םע
:רמאנש ,שדקמה תיב אלא (ונדמלי םשב ןנחתאו השרפ טוקלי ןיעו ,ו"נ ןיטג
תוכרב) ארמגב אתיאד ,תעד תניחב אוה שדקמה~תיבו ."ןונבלהו הזה בוטה רהה"
ןיב ןתנ שדקמה~תיבש ,'וימיב שדקמה~תיב הנבנ ולאכ תעד וב שיש ימ לכ' :(ג"ל
רשפא יא הלפתו הרות ידי~לע יכ .תויתוא יתש ןיב ןתנ תעדו ,תויתוא יתש
:(ט הלגמ) ךלמה ימלתב אתיאדכ .תמאה ןמ םיקוחר םהש תמחמ ,םשרש לא םרשקל
.'וכו תישארב ארב םיקלא םלכ ובתכו ,הרות רפס ול בתכל םינקז ב"ע בישוהשכ'
תא רשקל הצורש קידצה ךכ .םיפורצה תא ךפהל וכרצהו ,תמאה ןמ קוחר אוה יכ
שיבלהלו ,ןילח תחישש םהמע רבדל ךירצ ,תויתמאה הרותה ןמ םיקוחרה םע ןומה
תלספ םהש ףא יכ ,לארששי ץרא תלספ ארקנו .םיפורצב רבדמ אוהש קר ,הרותה םהב
:לארששי תוניחב איהש ,הרות םהב שי ןכ~יפ~לע~ףא ,ץרא

אוה ,'הז' ,בגנב הז .םילוע םע ןומה םתאש וניה ,ולע ,קוספה שורפוהזו
,וניתובר ושרדו ,"םדאה לכ הז יכ" :(בי תלהק) בותכש ומכ ,קידצה תניחב
אוה קידצה וניה .הזל תוצל אלא ארבנ אל םלועה לכש (ל תבש) הכרבל םנורכז
רשקל לוכי הז~ידי~לעו .ןילח תחישש וניה ,לארששי~ץרא תלספ וניה ,בגנב
:ל"נה תעדה וניה ,רהה תא םתילעו ,םכתא

ומע רבדמו ,םע ןומה ןמ דחא אבשכו ,ותגרדממ לפונ קידצה םימעפל יכ ,דועו
אב קידצהו ,קידצהל היחמ אוה זא ,ונממ הנהנ קידצהו ,םלועה ילבה לש םירבד
וניה ,הז ולע והזו .תעדה תניחבל םתולעהל קידצה לוכי ךכ רחאו ,ותגרדמל
תחישש ומע רבדל וניה ,בגנב תויהל התא ךירצ ,ותגרדמל תולעל ךירצ קידצהשכ
םכתא רשקל קידצה זא לכויש ,רהה תא םתילעו הז~ידי~לעו ,ותויחהל ידכ ןילח
:ל"נכ רה ארקנה תעד תניחבל

בפ

םיבישמ םניאו םתפרח םיעמוש םיבלוע םניאו םיבלענה :(:חפ תבש) ארמגבאתיא
:"ותרובגב שמשה תאצכ ויבהאו" :רמוא בותכה םהילע

1תפלקו .(א) תחקלתמ שאו לודג ןנעו הרעס חור ,תופלק ששלש שי יכ ,עדונהנה
תללכנ םימעפלו ,השדקב תללכנ םימעפלו .השדקה ןיבו תופלק שלשה ןיב איה ,הגנ
.(ב) ןיבמל ידו םיקושעה תמשנ תניחבב איהו ,הפלקב

אוה יעברו ,ל"נה תופלק שלשה דגנכ ,הלרע ינש ששלש ,תישארב ירדס תניחבוהזו
דוס והזו .תורוא ל"מב תללכנ םימעפל יכ ,ל"משח תוניחב אוהו .הגנ דגנכ
.הגנ תניחב ,יעיבר קד רועו .תופלק ששלש םה ,תורוע ששלש שי יכ ,הלימ

הניד יחא ורמא הז ינפמו .ל"נה תופלק ששלשמ םה ,םדאל םיאבה תופרחהלכו
הפרח יכ הלרע ול רשא שיאל ונתחא תא תתל לכונ אל" :(ד"ל תישארב) םכש ישנאל
יתלג םויה" :(ה עשוהי) רמא ,תינש לארששי תא למ רחא עשוהי םגו ."ונל איה
תופלק ששלש תניחב איהש ,הלרע תניחבמ םיאב תופרחה רקע יכ ."לארששי תפרח תא
תא םיקלא ףסא" :(ל תישארב) ומא הרמא ,ףסוי דלונשכ ןכ לעו .(ג) ל"נה
הלימ תניחב ,תירבה תשדק תניחב אוהש ,ףסוי תניחב תולגתהב יכ ."יתפרח
ןימח םימ תציחר תנוכ והזו .ל"נכ תופלק שלשה וניה ,תופרחה ופסאנ ,עדונכ
תופלק ששלשה םג םיצפח זאו ,השדקב תללכנ הגנ תופלק זא יכ ,שדק~תבש~ברעב
הוכמו ,"ה"י תבהלש" :(ח םירישה ריש) תניחב םידרוי זאו ,השדקב זחאל תולעל
םינרפצ תליטנ תנוכ אוהו .ןימח םימ תניחב אוהו ,השדקב וזחאי אלש ןתוא
:עדונכ שדק~תבש~ברעב

.הקיתש אוה ,ש"ח תניחב אוה זאו ,'םיבלוע םניאו םיבלענה' ארמגה שורפ והזו
לש הקיתש םימעפל יכ ,הבהאמ ןיששועו .ל"נכ 'םיבישמ םניאו םתפרח ןיעמוש'
אוהשכ לבא .הפלקב ללכנ וז תניחב אוה זאו ,ודגנכשל םירוסי תוששעל ידכ םדאה
תאצכ ויבהאו" :רמוא בותכה םהילע .השדקב תללכנ ש"ח תניחב אוה זא ,הבהאמ
:ל"נכ הי תבהלש תניחב איה ,"ותרובגב שמשה

ששלשה תניחב םיחוד הז~ידי~לע ,םיבישמ םניאו םתפרח ןיעמושש ידי~לעששורפ]
ל"משח תניחבב םיללכנו .ל"נכ הפרח תניחב ,הלרע תניחב םהש ,ל"נה תופלק
בירל הצור וניאש ידי~לע הפרחה החוד אוה יכ ,ש"ח תניחב איהש הקיתשה ידי~לע
תניחב איהש ,הלרעה לוטב איהש ,הלימ תניחב ,ל"מ תניחב והזש .ורבח תא ףרחלו
,הקיתשה וניה .ל"מ ש"ח ,למשח והזו .ל"נה תואמטה תופלק ששלש תניחב .הפרח
םיששועו' והזו .ל"נכ הלרע תניחב איהש ,הפרחה לוטב תניחב ,הלימ תניחב איהש
ינש הב שיש .ל"נה הגנ תניחב והז ,ל"משח תניחב איהש הקיתשה תאז יכ ,'הבהאמ
תופלק ששלשה ךותב ,הפלקב תללכנ םימעפלו ,השדקב תללכנ םימעפל ,תוניחב
תוששעל ידכ ,ורבחל קתוש אוה םימעפל יכ וניה .ל"נכ הפרח תניחב םהש ,ל"נה
תללכנ זאו .רתויב ורבח תא ףרחמ אוה הקיתשה תאזבש אצמנ ,רתויב םירוסי ול
קתושש הבהאמ הששועשכ לבא .ל"נכ הפרח תניחבב ,הפלקב הגנ תניחב ,הקיתשה
.השדקב תללכנ הגנ תניחב יזא ,ורבח תא ףרחלו שיבל הצור וניאש תמחמ ,הבהאמ
תבהלש תניחב והז ,"ותרובגב שמשה תאצכ ויבהאו" :רמוא בותכה םהילע ןכ לעו
[ל"נכ ל"משח תניחבב ,השדקב הגנ ללכנ הז~ידי~לעש ,ל"נה ה"י

גפ

ףלא ,וניהד .ןיאפ השש שי תיב~ףלאהב יכ ,עד .(א"כ ילשמ) ףא הפכי רתסבןתמ
,פ אלב ןתוא ארקל רשפא יא ןכ םג ף"וקו ף פ ףך ףכ םג .פ אלב תורקל רשפא יא
.תיליל ןינמכ ,פ"ת אירטמיג ,'פ םימעפ הששו .ןיאפ השש ב"אהב שיש אצמנ
ל"נה הפלקה ידי~לע אוה ,רוהט יתלב הרקמ םדאל עראשכ ,םולשו סח ,הנהו
ןיאפה ןמ וניה ,המש ןינמכ תיב~ףלאה ןמ תקנוי ל"נה הפלקה הנהו .עודיכ
שיא (זי הטוס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ךכיפל .ףא אפ ןמ הששענו ,ל"נה
.ותלכוא שא ,רוהט יתלב אוהש וניה ,וכז אל .םהיניב היורש הניכש וכז השאו
םה ,(ל"נה .ק .ף .פ .ך .כ .א וניה) ןיאפה לש ןמצע תויתואה יכ ,הארו עד יכ
ןמ תושודקה תוצוצינה הדופ ,רתסב הקדצ ןתונשכו .וב ןימקונו ,שא אירטמיג
ילכ וילע הפוכ ןושלמ .ףא הפכי רתסב ןתמ והזו .א"פ ףאה ןמ הששענו ,הפלקה
:[יאלפ אוהו] א"פ הששענו ,ףאה ךפוהו הפוכש ,ףא הפכי הזו .(הכיפה ןושל אוהש)

דפ

ראבל .ינוממב יתייה ןרתו ול רמא ,םימי תכראה המב :(חכ הלגמ) ארמגבאתיא
את' :ונושל הזו ,(ג"כק ףד אששנ השרפ) שודקה רהזב אתיאד המ עדיל ךירצ ,הז
אלו ,הל גיהנאד אגרד אוההד הפוצרפ הל תיא דח לכל תישארב ימי תישל יזח
שנ רב לכ לועי אלד ,רבלמ רדג הל תיא אמוי לכו .'וכו בוט הב תילד םוי חכשת
לועיו אביח והיאד ןאמ ,אד ןיגבו .'וכו ארוהנל איסכד ךששח ןוגכ ,בוט אוההל
ואלד רתאל לועי אלד התבשחמ ןילבלבמ םיברקעו םישחנ המכ אתירואד ןיזר עדנמל
הששענ רוגטקו ,הרמימל ןונא ןיריטנ ןיליא לכ ,בוט והיאד ןאמ לבא .הליד
םימש אריו קידצו בוט שנ רב אה אנרמ ןורמיו ,זונגה בוטל הל ןולעיו ,רוגנס
ירקתאד אערת יאהב היל וחתפ ,ןול אמיי זונג בוט אוהה .'וכו ךמדק אליעל יעב
.הליד אגרד םופכ לועי קידצ לכ ,הבושת והיאד אערת יאהב וא ,הבהא

וניה ,הרותב בשחלו תוגהל הצור םדאשכו ,(:טי הרז הדובע) הרות אלא בוטןיאו
םה ולאו ,התבשחמ ןילבלבמ םיברקעו םישחנו ןיריטנ ןונא ,אתירואד ןיזרב
רהזב ל"נכ ,ול ןיחתופו ,דאמ דע קשוחו הצור םדאשכו .םדאל ןיאבש תובשחמה
,זונגה בוטה גישמו האור יכ ,דאמ דע לודג ולצא םויו םוי לכ יזא .שודקה
.םויה ותואל ךישה ,אתירואד ןיזר וניה

בוטהל תסנכנ תודמה ןמ הדמ הזיאב וניה ,םימי תכראה המב אנתה לאששהזו
,ינוממב יתייה ןרתו ול בישהו .ל"נכ םילודג תויהל ךלש םימיה תכראהו ,זונגה
.אנימיד ארטס אוהו ,הבהא ירקתיאד אערת איהו ,וניבא םהרבא תדמ איה וזש
וניה .'אפסככ ארוח אחמ אנימיד ארטסמ' (ח"יק ףד ע ןוקת) רהז ינוקתב אתיאו
,התבשחמ ןילבלבמש תורז תובשחמה וניה ,םיברקעו םישחנה לכו םיגרטקמה לכש
אב ןקז םהרבאו" :(ד"כ תישארב) םהרבאב רמאנ ךכלו .אפסככ ארוח ןיששענ
ארוח אחמ אנימיד ארטסמ יכ .םילודגו םימלש ולש םימיה לכ ויהש וניה ,"םימיב
זונגה בוטה לא םוי לכב אובל לוכי היהו ,רוגנס הששענ רוגטקה ןמו ,אפסככ
:ול ךישה

הפ

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

טישוא' תניחבב ןיפנא ריעז לצא איה תוכלמה הלחתמ יכ .הנטק העיספ ובםיעסופ
ונורכז ,י"ראה יבתכב ראבמכו :ג"ר ףד קלב) שודקה רהזב אבומכ ,'רבל העיספ
רזעו דעס תניחבב הלדגלו הנקתל םיצור ונאשכ שורפ ,וב םידעוס .(הכרבל
דוה חצנ תא ריאהל ךירצש שורפ ,םימעפ ששלש ךרבלו .םינפב םינפ אהיש ,ודגנכ
המ ידי לע שורפ ,ריהצת םתקדצ .הנינב רקע םשמ יכ ,ןיפנא ריעזד דוסי
ןיחמהו .אבומכ לבקמ אוהש ןיחמה ידי לע ,ןיפנא ריעזד דוסי דוה חצנ ןיכרבתמ
הזו .הניבד דוסי~דוה~חצנב םישבלמ םהו ,הרובגו דסח הניב המכח ,עברא םה
ןישאר העברא לש ןישו ןישאר הששלש לש ןיש דוס םהש ,םימיה תעבש רואכ תניחב
:(הכרבל ונורכז ונושל ןאכ דע)

ופ

.'וכו םימעפ ששלש ךרבל וב םידעוס הנטק העיספ וב םיעסופ

ןיא תושמשה ןיב שדק~תבש~ברעו ,םינוציחה תטילש אוה לחה ימיב יכ עודיהנה
לכ ודרפתי" ןידכ אמוי שדקתא דכ' :שודקה רהזב אבומש ומכ .ללכ הטילש םהל
ןיחינמ ןיאש ,ןילגר תוניחבב אוה ,לחה ימיב ןהלש הטילש רקעו ."ןוא ילעופ
ןנברד יכרב ינה' :(ו תוכרב) ארמגב אתיאד .ךרבתי םשה יכרדב ךליל םדאל
:(ח"נ היעשי) בותכש ומכ ,הכילהה חכ םהל ןירזוח שדק תבשבו ,והינמ יהלשד
םשה יכרדב ךליל לוכי שדק תבשבש ,ונרמאש ומכ וניה ,"ךלגר תבשמ בישת םא"
.ךרבתי

וניא ןכ~יפ~לע~ףאו .וכמתל דעס ךירצ ןידע ,ךליל ליחתמשכ קונית ,לשמלךא
ליחתמ םדאשכ ךכ .ותוא קזחל ןיכירצו ,תונטק תועיספ קר ,הצורמב ךליל לוכי
תניחב אוה הזה דעסהו ,וכמתל דעס דוע ךירצ ,ךרבתי םשה יכרדב ךליל תבשב
אטשק' :(דק תבש) תכסמב אתיאדכ ,ישילש לגר תניחב אוה הזה תמא תניחבו .תמא
ארי ץראה םע ולפא' :(ד קרפ יאמד תכסמב) אתיאדכ ,תמא תניחב אוה תבשו ,'יאק
.ישילש לגר תניחבו ,וכמתל דעס אוה ,וז הדמב ומצע תא קבדמשכו .'תבשב רקשל

ךליל ולכויש ידכ ,םהב חכ ןתלו ,ל"נה םילגר שלשה תא ךרבל ןיכירצ ןידעךא
ןסכאמש וא ,תבש לע םדאל ןתונש וניה ,תבשב הששועש הקדצ ידי~לע אוהו .בטיה
.ונחלש לע ינע

.שדק~תבשב ןיששועש הקדצו ,לחה ימיב ןיששועש הקדצ שי ,הקדצ ינימ ינש שי יכ
הקדצו .'וכו "הקדצ שמש" :(ג יכאלמ) בותכש ומכ ,שמש תוניחב אוה הקדצו
םלוע ןיעמ אוהש תבש לש הקדצו .הזה ןמזבש שמש דגנכ אוה ,לחה ימיב ןיששועש
שמשו .םימיה תעבש רואכ אוהש ,אובל דיתעל שדחתהל הדיתעה שמש דגנכ איה ,אבה
קדצ" :(ה"פ םילהת) רמאנש .ןילגר תניחבל חכ ןתונ אוה ,הקדצ תוניחב אוהש
חרזיו" :(ב"ל תישארב) רמאנ םגו .הכילה ול הששוע הקדצש וניה ,"ךלהי וינפל
הקדצ הששועש הזב אצמנ .'ותעלצמ ותואפרל ,וכרצל ול' :י"שר שרפו ,"שמשה ול
ששלש תניחבל חכ ןתונה אוה ,םימיה תעבש רואכ שמשה רוא תניחב אוהש ,תבשב
.ל"נה ןילגר

.ל"נכ הנטק העיספ ןידע עסופ תבשבש וניה ,הנטק העיספ וב םיעסופ ,שורפוהזו
ומצעל הששוע אוה ,ל"נכ תמא תניחב אוהש תבש תניחב ידי לע וניה ,וב םידעוס
םהב חכ ןתלו .ל"נה םילגר ששלש וניה ,םימעפ ששלש ךרבל .ישילש לגרו דעס
ןתיש וניה ,םימיה תעבש רואכ ריהצת םתקדצ ידי לע אוה ,יוארכ ךליל ולכויש
:ל"נכ םימיה תעבש רואכ שדחתהל הדיתעה שמש תניחב איהש ,ל"נכ תבשב הקדצ

זפ

."םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת"

ןיררועתמ ,רשיה ךרדב ךליל הצור םדאשכ ףכת שוחב ןיאור ונא יכ ,אוהןינעה
תאריו שנעה תארי ,הארי ינימ ינש שי יכ ,ךא .ךפהל אוה ארבסהו .םיניד וילע
אוהש תמחמ יכ .הנומא ארקנ תוממורה תאריו ,קדצ ארקנ שנעה תארי .תוממורה
אוה ,ןימלע לכד אשרשו ארקע טילשו בר אוה ךרבתי םשהש המלש הנומאב ןימאמ
יכ .שנעה תארי ידי לע קר הנומאל אובל רשפא יא יכ ,אוה עודיו .ונממ ארי
תוחכה לעבו תלכיה לעבו ,ףיקת אוה ךרבתי םשהש ןימאמ ,שנעהמ ארי אוהש תמחמ
ךירצ ,רשיה ךרדב ךליל הצורשכ ףכת ,אצמנ .הלודג רתוי הנומאל אב הזמו ,םלכ
,"קדצב לבת טפשי אוהו" :(ט םילהת) ביתכ קדצבו .קדצ ארקנה הארי ול תויהל
ארקנה האריה לא וניה ,תמאה לא אבשכ ךא .םינידה וילע ןיררועתמ ךכיפל
.ןשרשב ןיקתמנ ןינידה לכ זא ,הנומא

:(ב"כ ילשמ) ןושלמ ,הארי אוה בקעי יכ ,האריהל וניה ,בקעיל תמא ןתתוהזו
תא קבדל אבש ימ ארקנ םהרבא יכ ,םהרבאל דסח יאדוב זא ."'ה תארי הונע בקע"
היהו" (:ח"צק ףד קלב רהזב) בותכש הזו .םר אובא ןושלמ ,ךרבתי םשהל ומצע
אל דע אלא ,הנומא וניהו קדצ וניה ,"ויצלח רוזא הנומאו וינתמ רוזא קדצ
וביט לכו ,הנומא ירקא הדהב תמא רבחתאד ןויכ ,קדצ ירקא הדהב תמא תרבחתא
:הב אירש ארוהנ לכו

חפ

:(ז"מק םילהת) רטמ ץראל ןיכמה םיבעב םימש הסכמה

.קידצה ידי לע אלא םלועל אובל םהל רשפא יא תוכרבהו תועפשהה יכ ,עודיהנה
םהב לבקל םידיה םה יכ ,האריו הבהא וניהד ,םלבקל המב םידי ול שי קידצה יכ
אלש ידכ ,האריהו הבהאה זנגל הזכ קידצה ךירצו .תוכרבה לכו תועפשהה לכ
וניה ,םיבעב םימש הסכמה והזו .תועפשהה ונממ ולזגיו ,וילע םיגרטקמה וגרטקי
האריהו הבהאה וניה ,םימו שא וניה ,םימש תוסכל לוכי קידצהשכ וניה .םימו שא
:רטמ תניחב םהש ,תוכרבה לכ ךישמהל לוכיש וניה ,רטמ ץראל ןיכמה ,יזא .ולש

,בטיה וילע םיחיגשמו םיעדוי םיגרטקמה יזא ,לודג םסרפמ אוה קידצהשכךא
קיזחהל רחא קידצ בלב ןתונ אוה ךורב שודקהו .עפשה דירוהל ול םיחינמ םניאו
'םימש םשל אוהש תקלחמ' והזו .עפשה דירוהל לכוישו ,ותוסכל ידכ תקלחמב וילע
וניה .האריו הבהא ול שיש תמחמ ,םימש םשב הנכמ אוהש ,קידצ םשל וניה ,(א)
:תוכרבו תועפשה תניחב אוהש ,רטמ ןיכהל ידכו .האריו הבהאה ,םימש םשל

טפ

רסחש המ לכ יכ ,עודי הנה .(ח םילהת) והרטעת רדהו דובכו םיקלאמ טעמוהרסחתו
והזו .םיקלא תניחב אוהש ,הניכשהב אוה ןורסחה ,ימשגב ןה ינחורב ןה םדאל
ךא .הניכשהב וניה ,םיקלאמ יאדוב ןורסחה וניה ,םיקלאמ טעמ יאדוב ,והרסחתו
אלו ,תובצעו לודג רעצ ול היהי יאדוב ,הטמלו הלעמל אוה ןורסחהש ,תאז עדישכ
יכ ,ייח המו ינא המ ,ומצעל בישהל ךירצ ךכל .החמששב ךרבתי םשה דבעל לכוי
החמששל אב ךכ ךותמ .הזמ לודג דובכ שי יכו ,ולש ןורסחה יל רפסמ ומצעב ךלמה
דובכ ידי~לע וניה .והרטעת רדהו דובכו :והזו .ולש ןיחמה ושדחתנו ,הלודג
:םישדח ןיחמב והרטעת ,ןורסחה ול רפסמ ומצעב ךלמהש ,ול שיש רדהו

צ

(ד"ק םילהת) ץראה ןמ םיאטח ומתי 'הב חמששא יכנא

תוצוצינ ולפנש ,הריבשה תמחמ ןיאב ןה ,םדאל םיאבש תונורסחה לכ יכ ,עודיהנה
יזא ,ויקלאב ומצע תא חמשמש ידי לע אוה ןוקתהו .עודיכ הניכשהמ ורסחנו
,'הב חמששא יכנא הזו .תוצוצינה לכ הלעתנו ,הריבשהמ תונורסחה לכ ומלשנ
יתייהו" :(א א~םיכלמ) בותכש ומכ .תונורסחה וניה ,םיאטחה לכ ומלשנו ומתי
:הניכשה תניחב ,הנוילעה ץרא וניה ,ץראה ןמ ."םיאטח המלש ינבו ינא

אצ

:(ז"י תומש) שמשה אב דע הנומא וידי יהיו

םדאל תויהל ךירצש רקעהו .בלב קר אוהש הנומא שי ,הנומא ינימ המכ שייכ
היבגהל ךירצש י"ראה יבתכב אבומש ומכ .םירביאה לכב טשפתיש דע ,ךכ~לכ הנומא
,םידיהב הנומא הזל ךירצש אצמנ .השדקה לבקל ידכ ,שארה דגנ הליטנ תעשב וידי
וניא הנומא אלב יכ .השדקה לבקמ ,שארה דגנכ וידי היבגמש תמחמש ןימאהל
,וזכ הנומא ול שישכו ."הנומא ךיתוצמ לכ" :(ט"יק םילהת) בותכש ומכ ,םולכ
.רתוי לכשש לא אב ,הנומאב ומצע תא קיזחמש המ לכו .לכשה לא הנומאה ןמ אב
ןיבמ ,הלודג רתוי הנומא לא אבשכ ושכע ,ןימאהל הלחתמ ךירצ היהש רבדה יכ
.לכשב ןושארה רבדה

טשפתנש דע ,הלודג ךכ לכ הנומא ול היהש ,הנומא וידי יהיו השמב בותכשהזו
לכשהל וניה ,שמשה אב דע הלודג ךכ לכ הנומאה היה וידיב ולפאש ,םירביאה לכב
:(א ןמיסב ליעל) ונלצא אבומכ המכח תניחב אוה שמשו ,רבדה לש

בצ

עשילאב בותכש ומכ .םיתמ תויחהל לוכי .ותיב ךותב דנו ענ םדאש המידי לע
."הנה תחאו הנה תחא ךליו" :(ד ב~םיכלמ) הב ביתכ ,תימנושה ןב תא היחהשכ
אבל יוה אבל לע יבשנד האר יפנכ אלמלא' :(:זכ ףד ג"י ןוקת) םינוקתב אבומו
תניחב אוה בקעי יכ .ףסויו בקעי תוניחב םה בלהו הארהו ,'אפוג לכ דיקוא
ומכ .(א) הרות תניחב אוה תמאו ."בקעיל תמא ןתת" :(ז הכימ) בותכש ומכ ,תמא
האר יפנכ השמח דגנכ ,םירפס השמח שי הרותהבו ."תמא תרות" :(ב יכאלמ) בותכש
,(א"מ ץקמ) "חנעפ תנפצ" ארקנ ףסוי יכ ,בל תניחב אוה ףסויו .(ה"כ ןוקת)
לכ דיקוא הוה ,בלבש שאה רעובשכו .'וכו "יתנפצ יבלב" :(ט"יק םילהת) ביתכו
םיככשמו ,אבל לע יבשנמ ,םידנו םיענ האר יפנכ השמחהש ידי לעו .אפוג
,'בקעי שקב' :(ד"פ השרפ בשיו הבר תישארב) בקעיב רמאנ ךכל .בלבש תומימחה
.בלבש תומימחה וניה ,'ףסוי לש וזגר וילע ץפק .הולשב בשיל' ,הארה וניה
תאז" :(ט"י רבדמב) בותכש ומכ ,הרות תניחב אוהש ,םדאש המ ידי לעש אצמנ
תוניחב אוהש ,שאה תא ךכשל לוכי ,ותיב ךותב ולפא דנו ענ ,"םדא הרותה
:םייח ויהיש ,םיתמ תויחהל לוכיו ,םיניד

גצ

לכל שרש איהש ,"תבהאו" לש הששע תוצמ םיקמ ,הנומאב ןתמו אשמ הששועהלכ
םימעטמ יל הששעו" :קוספ לע :(א"כ ןוקת) םינוקתב בותכש ומכ .הששע תווצמ
ארמגב אתיאד ,"תבהאו" תוצמ ןימיקמ דציכו :'הששעד ןידוקפמ' ,"יתבהא רשאכ
ארק םדא ?דציכ ,ךדי לע םימש םש בהאתיש הארתש "תבהאו" קוספ לע :(ופ אמוי)
המ ,הנומאב ונתמו ואשמו ,תוירבה םע תחנב וקסעו ,םימכח ידימלת שמשו ,הנשו
,ודי לע בהאתמ םימש םש אצמנ .'וכו הרות ודמלש ימ ירשא ,םירמוא תוירבה
:(א) תווצמה לכ שרש אוהש ,תבהאו לש תוצמ םיקמו

אנקסמב (םש) ארמגב אתיאדכ .ןמזהמ הלעמלש הגרדמל אב ,הנומאב ןתמו אשמבםג
רמאמכ ,הבשחמב אוה לארששיו ."ראפתא ךב רשא לארששי" :רמוא בותכה וילעו
הבשחמו ,'הבשחמב הלע לארששי' :(א השרפ הבר תישארב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
יכ .חצ לכששב ללפתהל לוכי ,הנומאב ןתמו אשמ ידי לע םגו .ןמזהמ הלעמל אוה
.(:ו תוכרב) םלוע לש ומורב דמועה רבד אוה יכ .ןמזהמ הלעמל ןכ םג איה הלפת
:חצ לכששב ללפתהל לוכיו ,ןיחמה תולדגל אב הז חכמ ,הבהאל אבש תמחמ םגו

דצ

.(ח"צ םילהת) וניקלא תעושי תא ץרא יספא לכ ואר לארששי תיבל ותנומאו ודסח רכז

:(ג"מ היעשי) ביתכד לארששי ליבשב אלא וארבנ אל תומלועה לכש ,ךכ אוהןינעה
אל 'היששע' 'הריצי' 'האירב' וניהד ,"ויתיששע ףא ויתרצי ויתארב ידובכל"
,"םכותב יתנכשו" :(ה"כ תומש) ביתכד ,לארששי וניה ידובכו .ידובכל אלא ארבנ
אל וכותב' [ס ףד (תינעת תכסמ) ה"לש ןיע] הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו
.'לארששימ דחא לכ ךותב ותניכש הרשמ אוה~ךורב~שודקהש דמלמ ,םכותב אלא רמאנ
ירק ןנחוי יבר' יכ ,דובכ ארקנ שובלו .שובל ארקנ לארששימ דחא לכ אצמנ
.(גיק תבש) 'אתודבכמ הנאמל

.בוט בר םהל עיפשהל ידכ ,לארששי ליבשב אלא וארבנ אל תומלועה לכאצמנ
לכב" :(ג"ס היעשי) רמאנש ,רעצ ול שי ,םהיתונווע תמחמ לבקל םילוכי םניאשכו
ךירצו ,אוהש תומכ ולבקל רשפא יא ,דסחה רוא תוריהב תמחמ ךא ."רצ ול םתרצ
בותכש ומכ ,ךכ היהי ,רבדל ךירצ ,בוט בר עיפשהל הצורשכ וניה .שודקה םוצמצל
,א תוא ןאכ דע ,םימוצמצ םה תויתואהו ."וששענ םימש 'ה רבדב" :(ג"ל םילהת)
םש) בותכש ומכ ,תולגב ןכ םג רובדה םיברה וניתונוועב ךא .ת תוא ןאכ דע
רמאנ ךכל .תולגב לארששי םע רובדה וניהו ,"ודובכ תא םיוגב ורפס" :(ו"צ
וניהו ,"רבד 'ה יפ יכ ודחי רששב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :(מ היעשי)
.ךרבתי םשה םע היהי לוכיבכ ןכ םג רובדה זא לארששי ולאגישכ

ארבנ יליבשב רמול םדא לכ ביח' :(זל ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתוברורמאו
תוצוצינה לכ הלעיש האריש .ךכ אוה ןינעה ,ןוקתה והמו .ונקתל ביחו ,'םלועה
םיששענ תויתואהו .תויתוא הלעמ אצמנ ,תויתוא םה תוצוצינהו ,רבד לכבש
.לארששיל בוט בר עפשנ רובדה ידי לעו ,םירובד

,המ רבדב לכתסישכ .ךכ אוה הצעה ,ךרבתי םשהל תוצוצינ תולעהל ןילוכי דציכךא
הזה הנומאה ןמו .תוצוצינו תויתוא הזה רבדב שיש המלש הנומאב ןימאי ,ףכת
תשש איה היששעהו ."הנומאב והיששעמ לכו" :(ג"ל םילהת) רמאנש ,ן"יז הששענ
בותכש ומכ ,המכחה הנומאה לא ףרצי ךכ~רחאו ,תיעיבשה איה הנומאהו ,לחה ימי
,הנומא תניחב איה ,ךיבא יקלאו ."ךיבא יקלא תא עד" :(ח"כ א םימיה~ירבד)
אוהש ,ךרבתי וב םינימאמ ונאש ,(:גי ןילח) 'םהידיב םהיתובא הששעמ' ומכ
שרפש ומכ ,ד"וי איה המכחו .לכשהו המכחה איה ,עדו ,רקעה והזש וניתובא יקלא
הבשחמה םש לע 'י ,רישי אלא רמאנ אל רש' ,"רישי זא" :(ו"ט תומש) י"שר
.'ע אירטמיגב 'י םימעפ 'ז יכ ,ןיע הששענ ,ל"נה ןיזהו דויהמו .'הרמאנ
.(ו"ט רבדמב) "הדעה יניע" םיארקנ הדעה ימכח יכ ,המכח אוה ןיעה ,דועו
.תוצוצינה ןילעתנ יאדוב ,םלועהמ רבדב לכתסמשכ ,הזכ ןיע ול שישכ אליממו
.תולכתסה ןושלמ ,'ץיצ' ,"רוהט בהז ץיצ תיששעו" :(ח"כ תומש) בותכש ומכ
וניה ,"םתוח יחותפ וילע תחתפו" ,זא ,המכחבו הנומאב ,ל"נכ רוהט אוהשכ .(א)
שדק" םתוא הלעתו ,םירבדה לכב םימותחה תוצוצינה הזכ ןיע ידי~לע חתפתש
םירובדה ידי~לעו ,םירובד הששענ תויתואמו ,תויתוא םה תוצוצינהו ."'הל
,ספא הששענ הזה רבדה יזא ,רבדהמ תוצוצינ הלעמשכו .לארששיל בוט בר עיפשמ
:רבדה לש תויחה םה תוצוצינה יכ

דסח עיפשהל הצורשכ וניה .העפשה ןושל ,רכז ,ודסח רכז ,קוספה לש שורפהזו
:(ד"כ ילשמ) רמאנש ,המכחה איהש ,לארששי תיבל ותנומאו ,ףרצי יזא ,לארששיל
הששענ רבדה לש תויצראה וניה ,ץרא יספא לכ ואר ,יאדוב ."תיב הנבי המכחב"
.וניקלא תועושי הששענ ,תוצוצינה וניה ,'ת דע 'אמ תויתואה וניה ,תאו .ספא
.לארששיל בוט בר ךרבתי םשה עיפשמ הז~ידי~לעו ,םירובד הששענ תוצוצינהמ יכ
:וגונעת הז יכ ,"וניקלא תעושי" :והזו


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts