תאלעה תניחבב אוה ,םולש הששועה הזו .םולש תוששעל ןיכירצ ,תקלחמ שישכיכ
,ובל קולח יכ .תקלחמ תניחב אוה ,אישק הזיא םדאל לפונשכ יכ .ןיבקונ ןיימ
לע הז ןיקלוחו ,הז תא הז ןירתוס םירבדה ולאכ ול הארנ יכ .רבדה ןיבמ וניאו
ןיב םולש הששוע אוה ץורתה ידי~לע יכ ,םולש הששועה תניחב אוה ץורתהו .הז
.ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב והזו ,הז תא הז םירתוסו םיקלוחכ םיארנה םירבדה
דחא ררועמש הבהאו תוקקותשה תניחב אוה ,ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב רקע יכ]
תניחב והז ,יתמא קידצל עסנל וא ,ךרבתי םשהל קקותשמ דחאשכ ןוגכ .ורבח יבגל
.ויקידצלו ךרבתי םשהל ןירשקתמו ןירבחתמ הז~ידי~לעש ,ןיבקונ ןיימ תאלעה
,דחי םברקמו ,ורבח יבגל דחא לכ בלב הבהא סינכמש ,םולש הששועה הזש אצמנ
םולשה הז םימעפלו .[ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב והז ,םהיניב םולש הששועו
.רחא םוקמל ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב אוהו ,רחא םוקמב םולש הששוע

.עודיכ ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחבב םה ,הלפתו הרותב םירבדמש םירובדהלכו
הזו ."םולש םיתפשש בינ ארוב" :(ז"נ היעשי) בותכש ומכ ,םולש תניחב אוהש
האירב תעשב יכ ."לכה תא ארובו םולש הששוע" :בותכש ומכ ,האירבה ןוקת רקע
,תויתוא תניחב ןה תומלועהו ,(עודיכ םילכ תריבש ידי לע) הטמל תומלוע ולפנ
הששענ ,הלפתו הרות לש ןיבקונ ןיימ תאלעה ידי~לעו .תוצוצינ המכל ורזפתנו
סינכמש םדק יכ ,םולש תניחב והזו ,םלוע הששענו ,תויתואהו תוצוצינהמ ףורצ
,רובחו ףורצ םוש םהל ןיא ,הלפתו הרות ירובד ךות תויתואהו תוצוצינה ולא
רובדה לא םסינכמשכו .ורבח לע רבגתמ ץוצינ לכ יכ ,תקלחמו םירבש תניחבב םהו
לש השדקד רובדה ידי~לע יכ .םולש תניחב והזש ,םרבחמו םפרצמ אוה ,השדקד
,ל"נכ םולש הששענ הז~ידי~לעש ,ןיבקונ ןיימ תאלעה הששענ ,הלפתו הרות
.שדחמ ןארב ולאכ בשחנו ,ןילופנה תומלועה לכ ןישדחתנו ןינקתתנ הז~ידי~לעש

ןויצל רמאלו" :('ה ףד רהזה תמדקה) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המוהזו
ףא ,ילולמב ץראו םימש ארוב אנא המ ,יפתשב ימע אלא ימע ירקת לא' ,"התא ימע
רזוח יכ ,הלפתו הרות ירובדב ץראו םימש ארוב אוה יאדוב יכ .'וכו 'ןכ התא
םולש יתתנו" :(ו"כ ארקיו) תניחב הזו .ל"נכ ןילופנה תומלועה ןקתמו שדחמו
האירבה ןוקת רקע והזש ,םולש הששענו ,תוצוצינה ןילעתנ תויצראהמ יכ ,"ץראב
תולעהל ידכ .םירחא םירבד אלו ,םישודק םירובד קר רבדל ןיכירצ ןכ לע .ל"נכ
.תומלועה לכ ןקתל ,ל"נה תוצוצינה

םימש 'ה רבדב" :(ג"ל םילהת) בותכש ומכ ,רובדה ידי~לע התיה האירבה רקע יכ
,שובלמבו התשמבו לכאמב ,םירבדה לכב תוצוצינ ולפנ הריבשה ידי~לעו ."וששענ
אוה ,הזב אצויכו התושו לכואש רבדהב שיש גונעתה יכ .םלועבש םיגונעתה לכבו
,רובדה לא םאיצומש םדקו .ל"נכ תויתוא םה תוצוצנהו ,םשל ולפנש תוצוצינהמ
רששב לכ שפנ יכ" :(ז"י ארקיו) בותכש ומכ ,שפנ תניחב אוהש ,םד תניחבב םה
:(ה םירישה ריש) תניחב והז ,רובדה ידי~לע םאיצומשכו ."אוה ושפנב ומד
.םהיניב םולש הששועו ,דחי םרבחמו תוצוצינה הלעמ זאו ."ורבדב האצי ישפנ"
אב הזמ ,ךרבתי םשה תא םהב דבע אלש םימדה ידי~לעש ,הלעמל ונרמאש והזו
,ל"נה ןילופנה תוצוצינה תניחבמ אוה ,תקלחמהו ןוחצנה רקע יכ .תקלחמו ןוחצנ
.ל"נכ םימד תניחב םה יזאו ,ל"נכ תקולחמ תניחבב םה זאש ,םנקתמו םרבחמש םדק
הברה רבדיש וניהד ,וב םיאצמנש םד יפטה לכב ךרבתי םשה תא דבעל ךירצ ןכ לעו
רובדה יכ .הלפתו הרות לש םירובד ,םימדה לכמ הששענ היהיש דע ,הלפתו הרותב
ךשמנה תקלחמהו ןוחצנה לכ לטבמ יזאו .ל"נכ םימד תניחב אוהש ,שפנהמ אוה
םשה תא םהב דבע אל ןידעש םימדה תניחב םה םהש ,ל"נה ןילופנה תוצוצינהמ
:ל"נכ ךרבתי

םיקתיש דע ,חישמה תאיב דע םוי לכב הששענ ,תוצוצינה רורב לש תאזהניחבו
יבתכב אבומכ) "םיתיזה רה לע אוהה םויב וילגר ודמעו" :(ד"י הירכז)
יכ .(רחא םוקמב ראבמכ) ןילגר תניחבב אוה ,תוצוצינה ןוקת רקע יכ .(ל"זיראה
םירבד) בותכש ומכ ,'הרות' .ןילגר תניחב אוהש ,הדימע תניחב םה הלפתו הרות
."רהה תיתחתב ובציתיו" :(ט"י תומש) ביתכו ."ידמע דמע הפ התאו" :(ה
םש) תניחב הזו ."ללפיו סחניפ דמעיו" :(ו"ק םילהת) בותכש ומכ ,'הלפתו'
ומכ ,הלפתו הרות לש רובדה תניחב אוה ,'קדצ' ,"ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ
קדצ" :תניחבב ,ןילגרה ןינקתתנ הז~ידי~לע ."ןורבדת קדצ" :(ח"נ םש) בותכש
,'וכו "אוהה םויב וילגר ודמעו" :תניחבל ןיכוז הז~ידי~לעו ."ךלהי וינפל
.(ללכ ןיבמ יניא הז ,ליעל ןיע 'וכו אקוניד אתוש תניחב הזו)

:תניחבב םה יזא ,השדקד רובדה לא תוצוצינה איצומש םדק וניהד ,ןוקתה םדקיכ
םאיצומשכ ךכ~רחאו .ןילגרה םגפ תניחב אוהש ,(ב"ל תישארב) "וכרי לע עלוצ"
,"עלצה תא ןביו" :(ב םש) תניחב והז ,השדקד רובד םהמ הנובו ,רובדה לא
יפלכ םירבד חיטה יול' :(:ב"כ הלגמ) תניחב והזו .וכרי לע עלוצ תניחב ןקתמש
.עלטא ןכ לע ,רובדהב םגפש תמחמ יכ .'וכרי לע עלוצ' תניחב הז ,'עלטאו הלעמ
:ל"נכ רובדה םגפ תניחב אוהש ,'וכרי לע עלוצ' תניחבב ראשנ יכ

תישארב) תניחב והזו .ספאו לטב ףוגה היהיש דע ,הלפתו הרותב רבדלןיכירצו
ומכ ,הוח תניחב אוהש) .רובדה םע דחא ףוגה אהיש ,"דחא רששבל ויהו" :(ב
תניחב איהש .(א) רחא םוקמב ראבמכ "הוחי הלילל הלילו" :(ט"י םילהת) בותכש
('דחא רששבל ויהו' :רמאנ הז לעש ,'עלצה תא ןביו' :תניחב ,ל"נה עלצה
אובלו .הלפתו הרות ירובד ידי~לע ספאכו ןיאכ ירמגל ףוגה לטבתיש ,וניהד
ארתב אבב) ל"ז וניתובר ורמאש ומכ ,הארי ידי~לע אוה ,ירמגל ףוגה לטבל ,הזל
,"קחצי דחפ" :(א"ל תישארב) תניחב אוה דחפו ,'ורבוש דחפ השק ףוג' :(י ףד
:הארי וניהד

אוה~ךורב~שודקה אצמ אל' יכ ,םולש תניחב הז ,םיקלא ונכרבי קוספה שורפהזו
לטבתנ הז~ידי~לעש ,הארי וניה ,ותא וארייו .'םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ
לכש וניה ,ץרא יספא לכ והזו .ל"נכ הלפתו הרות ירובד ידי~לע ,ירמגל ףוגה
אוהש ,הכרבל ןיכוז יזא .ל"נכ ירמגל ןילטבתנ יכ ,ןיאו ספא םיששענ תויצראה
םינוג ינש שי הלפתו הרותבו .ל"נכו 'םיקלא ונכרבי' תניחב ,םולש תניחב
:(ללכ יתנבה אל הז םג ,'וכו הקעצו הבשחמ

וע

:(ב"כ תישארב) םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו

אדה ,'אפסככ ארוח אחמ אנימיד ארטסמ' ,(.ח"יק 'ע ןוקת) רהז ינוקתבאתיא
.רזוחה רואו רשיה רוא שי תולכתסהב ,הנה :"יבהוא םהרבא ערז" :ביתכד אוה
.רזוחה רוא אוה ,ץפחש רבד תוארל עיגהבו .רשיה רוא אוה ,תוארה תוטשפתהד
רזוחו ,הארנה רבדב הכמו טשפתמו ךלוה תוארה חכש תמחמ ,תוארה חכ רקע יכ]
תא ןיאור םיניעה זאו ,םיניעב רבדה ריטצנו ,םיניעל ,האכהה תמחמ ,תוארה חכה
חכב שיש ,אצמנ .(םש ןיע ד תוא ג"י ןמיס ליעל) בטיה ראבמכ .הארנה רבדה
רבדהל ויניעמ תוארה תוטשפתה חכ יכ .רזוחה רואו רשיה רוא תניחב תוארה
רזוח הז~ידי~לעש ,הארנה רבדב תוארה תאכהו .רשיה רוא תניחב והז ,הארנה
רוא תניחב והז ,ל"נכ היארה רקע הז~ידי~לעש ,ויניעב ריטצנו ויניעל רבדה
:[ל"נכ ויניעל תוארה בשו רזוחש ,רזוחה

רמאנ ,ןזאה רבשל ידכ ךא ,הדמ םושב ספתנ וניאש ףא אוה ךורב ךרבתי םשהו34
,'הארי' ."עדי קחרממ הובגוהארי לפשו 'ה םר יכ" :(ח"לק םילהת) ןכ םג וב
,העידיה רקע יכ] .רזוחה רוא תניחב אוה ,'עדי קחרממ' .רשיה רוא תניחב אוה
חכה רזוחש המ תניחב איהש ,רזוחה רוא תניחב ידי~לע אוה ,האורש המ עדיל
,שממ ויניעב רבד הזיא האור םדאה םימעפל ןכ לעו .ויניעל תוארה
ויניע ינפל רבד הזיא ןיריבעמשכ ןוגכ ,האור אוה המ עדוי וניא ןכ~יפ~לע~ףאו
רבדה ריציו ,ויניעל תוארה חכה רזחיש יאנפ היה אלש תמחמ הזו .לודג תוריהמב
המ העידיהש אצמנ .םש ןיע 'ג תוא ה"ס ןמיסב ראבמכו ,ותוא עדיש דע ותעדב
:['רזוחה רוא' תניחב הז ,האור אוהש המ עדויש

אלב אוה ,רבדה ותואר םדקמ יכ .ןמזו לובג וניהד ,ילכ הששוע תולכתסהש,עדו
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש והזו .לובג ול הששענ ,רבדה האורשכו .לובג
האורש ימ המוד וניא יכ ,"ןמה תא ךליכאיו ךביעריו ךנעיו" :(ד"ע אמוי)
.ל"נכ לובג ול ןיא האור וניאש ימ יכ .עבשש ול ןיא אמוסש ןאכמ ,'וכו לכואו
הששוע ,תוארה חכב יכ ."שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט" :ארק יאמ ,ארמגד אנקסמו
:לובגה אוהו ,ושפנל ךולה

הפוצו לכתסמש ,תולכתסה תניחב אוה ןוחטבה יכ .ןוחטבה תלעמ תניחבוהזו
ךילא לכ יניע" :(ה"מק םילהת) תניחבב ,וב חטובו ,דבל ךרבתי םשהל ויניעב
יכ .ןמזו לובג וניהד ,ילכ הששוע ןכ םג ןוחטבב תולכתסהה ידי~לע יכ ."ורבשי
ול ךירצש רבד םימעפל יכ .ןמז אלב איהש ךא ,דימת הלעמלמ תדרוי העפשהה
העפשההל הששוע ,ןוחטבב תולכתסה ידי~לע ךא .םינש ששלש וא םיתשב אובי ,ושכע
לכ יניע" :קוספה שורפ הזו .ךירצ אוהש ןמזו תעב עפשה אובתש ,ןמזו לובג
ותולכתסהב :שורפ ."ותעב םלכא תא םהל ןתונ" ,הז~ידי~לע ,"ורבשי ךילא
,"ורבשי ךילא לכ יניע" :תניחב ,ןוחטב תוניחב וניהד ,ךרבתי םשהל ויניעב
ןמזו תעב וניהד ,אקיד 'ותעב' ."ותעב םלכא תא םהל ןתונ התא" :הז~ידי~לע
:ל"נכ ןמזו לובגו ילכ הששוע ,תולכתסה תניחב אוהש ןוחטבה יכ .ךירצ אוהש

,"ישפנ האמצ" :(ב"מ םש) תניחב שי יכ .םיקידצל תוברקתה תלעמ תניחבהזו
תדובעב םג ןכ ומכ .םיערה םימ ולפא התושש ,דאמ אמצ אוהש ימ ומכ וניהד
ותדובע םידבועו םידמולו ,ןואמצ תניחבב דימת םהש םדא ינב שי ,ךרבתי ארובה
ךא ,ךרבתי םשה תדובעל דימת תקקוש ושפנ יכ ,ןואמצ תניחבב דימת םהו .דימת
,(ט"צ תוחנמ) 'המויק איה הרות לש הלוטב םימעפל' יכ .לכששו ןמז אלב אוהש
תוקבדתה תלעמ והזו ."ךתרות ורפה 'הל תוששעל תע" :(ט"יק םילהת) בותכש המכ
שורפ הזו :ןואמצ תניחבב היהי לבל ,ןמזו לובג םיששוע םה יכ ,םיקידצב
אלו "אובא יתמ" .ל"נכ ןואמצ תניחב הז ,"יח לאל םיקלאל ישפנ האמצ" :קוספה
היהתש הכזאש וניהד ,אקיד האראו ,"םיקלא ינפ האראו" .ןואמצ תניחבב אהי
וניא יזאו ,ל"נכ יוארכ ןמזו לובג תניחבב אוה יזאש ,היאר תניחבב הדובעה
:ל"נכ ןואמצ תניחבב

םישדח" :(ג הכיא) בותכש המכ ,ןיחמה תושדחתה ךירצ םויו םוי לכבןכ לע
וניהד ,חמה שודח יכ] .'וכו "ובוטב שדחמה" :בותכש המכו ,'וכו "םירקבל
תעידי יכ .היאר תניחב והז ,םעפ לכב לודגו ךלה ולכששו ,שדח לכששל הכוזש
ויניעב ותוא האור ולאכ ,וירב לע רבדה ןיבמו עדויש ,היאר תניחב אוה לכשה
לע' :י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש ומכו ,הפי היארב
[םימעפ המכ ונבר ירבדב אבומכ ,'רמאנ המכחה םש

,קוחרמ תוארל לוכי ,הפי ולש תוארה חכש ימ יכ ,תוניחב יתש שי תוארהחכבו
,קזח ולש תוארה חכ ןיאש ימ לבא .תוארל ךירצש רבדה לא ברקתהל ךירצ ןיאו
םשה תדובעב ןכ .הפי וב לכתסהלו ,תוארל הצורש רבדהל ברקתהל ךירצ אוה
ךירצש ימ שיו .ןויע ילב דמלל וא ללפתהל לוכיו ,חצ וחמש ימ שי ,ךרבתי
אלב רובדה היהי ,ותבשחמב הלעיש םדקמ רבדי םאו ,רבדיש םדקמ ותבשחמב תולעהל
.םיניד תניחב םהש ,תונטקד ןיחמ תניחב והזו .םירבדה רחא תניחב אוהו ,הבשחמ
,ונימכח רמאמכ .םידסחו םימחר תוניחב אוהו ,ןיחמה תולדגב אוה חצ ולכשש ימו
יכ" :רמאנש ,'תומש ינש ןיב הנתנש העד הלודג' :(ג"ל תוכרב) הכרבל ונורכז
'הו ."םויה לכ לא דסח" :(ב"נ םילהת) בותכש ומכ ,דסח אוה לאו ."'ה תועד לא
."'ה םיבר ךימחר" :(ט"יק םש) בותכש ומכ ,םימחר אוה

בותכש ומכ .ויאטח לע המלש הבושתב בושיש דע ,חצ לכששב ללפתהל רשפא יאךא
הזיאבו .'ךבל תושפט תי 'ה ידעיו' :ומוגרתו ,"ךבבל תא 'ה למו" :(ל םירבד)
םנורכז ,ונימכח רמאמכ .ללכ םששר םוש ראשי אלש ,הבהאמ הבושתב ,רמאנ הבושת
עמשמ םיבבוש השקד ,"םתבושמ אפרא םיבבוש םינב ובוש" :(ו"פ אמוי) הכרבל
ןאכ הבהאמ ןאכ ,ינשמו .םששר ראשיש עמשמ ,'אפראו' .םששר םוש אלב ארקעמד
ילב ללפתהל לוכיו ,חצ לכשש ול שיו ,םששר םוש ראשנ ןיא הבהאמ יכ .הארימ
:וחמ שדחתהל לוכי םויו םוי לכבו ,ןויע

לוכי וניאש ,הושב דימת אוהש םדא ,שורפ .םירבדה רחא יהיו :קוספה שורפ הזו
והזש ,ןיניד ,םיקלא תניחב אוהש ,ןיחמה תונטקב אוהש .ןיחמה תושדחתהל אובל
ןיחמה תניחב תא םירהלו תוסנל וניה ,הסנ םיקלאהו .ל"נכ םירבדה רחא תניחב
תניחב אוהש ,םהרבא תניחב ידי~לע ,ןיכוז הז .םיקלא תניחב םהש ,תונטקד
םידסח תניחב םהש ,תולדגד ןיחמל ןיכוז ,הבהאמ הבושת ידי~לע יכ .הבהא
ןיסנמ ,םהרבא תניחב ידי~לעש .םהרבא תא ,הסנ םיקלאהו והזו .ל"נכ םימחרו
:ל"נכ תולדגד ןיחמל ןיכוזו ,םיקלא תניחב םהש ,תונטקד ןיחמה תא ןימירמו
הששענ הבהא תדממ :שורפ .'ארוח אחמ אנימיד ארטסמ' :שודקה רהזה שורפ הזו
ערז' ארקנ חמה יכ ."יבהוא םהרבא ערז" :ביתכד אוה אדה ,ףסככ חצ ולכשש
:ל"נכ חצ לכששל אב תאז הדממש ,הבהא תדמ איהש ,'יבהוא םהרבא

זע

,םיששוע ונאש המ לכש ,אוה ללכה הנהד .(ד"י הירכז ץראה לכ לע ךלמל 'ההיהו
תניחב אוה ,הפ לבהה יכ .ךרבתי ותוכלמ הלגתיש ידכ אוה ,דומל ןהו ,הלפתה ןה
,ומיחרו וליחדב ללפתמ וא דמולשכו .ו תניחב אוה ,הכשמהב אוה לוקהו .ה
דמולשכו .דחא םלוע ארוב ,הז ןפאב הכלה דמולשכו ,(י ןוקת) ה"י תניחב הלגתנ
ףד םינוקתה תמדקהב) הליד ןימלע ןה תוכלההו ,אתינורטמ הששענ ,אתכסמה לכ
הלגתנש ,"ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" :הזו .'םע אלב ךלמ ןיא' יכ .(ד"י
אלו ,רפסה ןמ רסח ןוכמה רקע יכ ,ולככ ובר ןאכ רסחש ןיעמל ראבמ) :ותוכלמ
:(ולא םירבד לע ללכ דמעל יתיכז

חע

,חישמ תניחב הזב שי הנה .(ב א~לאומש וחישמ ןרק םריו וכלמל זעןתיו
ידכ היה האירבה תלחת יכ .היחתו ,התניכשו אוה ךירב אשדק דוחיו ,שדקה~חורו
םצמצתהל חרכהו ,לבקל ירשפאב היה אל ותראה לדג תמחמו ,ותוכלמ תדמ הלגתיש
תדמש וניה ,"םימלוע לכ תוכלמ ךתוכלמ" :(ה"מק םילהת) הזו .תומלוע ךותב
ןכל ,ותוכלמ לע לבקיש ימ ןיאו לבקל לכונש ידכ ,תומלוע ךותב שבלתה תוכלמ
.םע אלב ךלמ ןיא יכ ,ותוכלמ לע ולבקיש ,לארששי תושפנ תואצוי

האצי ישפנ" :(ה םירישה ריש) והזו .רובדה םלועמ ,לארששי תושפנ תואצויןיאמו
,תוכלמ תניחב אוה רובדהו .רובדה םלועמ תואצוי לארששי תושפנש וניה ,"ורבדב
ילב דימת םתא תנכוש יכ ,ןכ םג הניכש תוניחבו .'הפ תוכלמ' :והילא רמאש ומכ
אוהו .(א) "םתואמט ךותב םתא ןכושה" :(ז"ט ארקיו) בותכש ומכ ,עגר קספה
תחכוש הניאו ,הינב םע דימת תכלוה םאהש ומכ ,וניה ."םינבה םא" :(ב) תניחב
הימרי) והזו .דימת םדאה םע תכלוה ,הניכש תניחב אוהש ,רובדה ןכ .םתוא
ותוא תרכוז רובדהש ,ונרמאש ומכ וניה ,"ונרכזא רוכז וב ירבד ידמ יכ" :(א"ל
.תפנטה םוקמב ולפא ומע תכלוהו ,דימת

ומכ ,םלאתנו .תולגב ,הניכשה תניחב אוהש רובדהש ,הניכשה תולג תניחבוהזו
קדצ םלא םנמאה" :(ח"נ םילהת) והזו ."הימוד יתמלאנ" :(ט"ל םילהת) בותכש
רובדה אוה ,תוכלמו .(ג) עדונכ אשידק אתוכלמ הז קדצ יכ וניה ,"ןורבדת
.םלא אוה תולגב אוהשכ ,ל"נכ

וחק" :(ד"י עשוה) בותכה רמאש ומכ .םירבד יודו וניה ,ןקתי םגפש המבןכלו
,"'ה לא ובושו" ,יזא ."ינדא ינפ חכנ" ,ובל לכב דימת הדותיש ,"םירבד םכמע
,התניכשו אוה ךירב אשדק דוחי תניחב והזו .ושרש לא םגפש םירבדה לכ ובושיש
בותכה רמאש ןכ םג והזו .'ה לא ,ל"נכ הניכשה תניחב אוהש ,רובדה דחימ יכ
,וניה ."רבד 'ה יפ יכ ודחי רששב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :(מ היעשי)
הלגנו" יזא ,ל"נכ התניכשו אוה ךירב אשדק דוחי אוהש ,'ה םע רובדה דחימשכ
,הניכשה תראה לדגתנו הלגתנש ,וניה .עדונכ הניכש וז ,'דובכ' ."'ה דובכ
.תוכלמ תניחב אוהש

:תחווצ הניכשהש .(ד) שודקה רהזב בותכש ומכ ,החכ שלחנו הרוא ןטקנ ושכעיכ
ןכוש ינאש ,לארששי תבהא וניה ,"ינא הבהא תלוח יכ ,'וכו תושישאב ינוכמס"
ןקתיש [ידי~לעש] ונרמאש ומכ לבא .הניכשה תולג והזו .םתואמט ךותב ולפא םתא
הלגתי ,'ה םע ,הניכש תניחבו תוכלמ תניחב אוהש ,רובדה דחייו ,תוכלמ ףוצרפ
וניה ,"םייח ךלמ ינפ רואב" :(ז"ט ילשמ) והזו .תוכלמ ףוצרפ לש הרוא לדגתיו
,תוכלמ תדממ םייח באוש יכ ,תויחל לוכי ,תוכלמ ףוצרפב הראה ןתיש [ידי~לעש]
:ל"נכ ושרש אוהש

.תומישנ םשונש תמחמ םא יכ וניא ,יח םדאש המ יכ ,שדקה~חור תניחב והזםגו
אוצר תויחה" :(א לאקזחי) תניחב והזו ,חורה סינכמו איצומש ,המישנ איה המו
איצומ ,הלפת וא הרות רבדמו ,אשידק אתוכלמל קובד םדאשכ ,ןכלו ."בושו
ברק וניה ,"םכברקב ןתא השדח חורו" :(ו"ל םש) והזו .השדקה חור סינכמו
.שדקה חור וניה ,"ןתא השדח חורו" ,יזא ,השדק לש המישנ םשונ אוהשכ ,םכלש

יכ ,הרות דמולשכ וניה ,"םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא חורו" :(א תישארב)הזו
"תפחרמ" .שדקה~חור אוהש ,"םיקלא חורו" ,יזא ,עודיכ .(ה) הרות וז םימ
בותכש ומכ ,תויחל רשפא יא הרות אלב יכ .םייח חור באושו וילע ףפוחו
אבל יוה אבל לע יבשנד האר יפנכ אלמלא' :(:ז"כ ףד ג"י ןוקת רהז ינוקתב)
יכ .'הרות אד אימו' ,(:ח"יר סחניפ רהז 'אימ אד הארו' .'אפוג לכ דיקוא
.אפוג לכ דיקוא תויהל ירשפאב היה ,ךרבתי םשהל ובלב רעוב ילארששיה שיאהשכ
,םולשו סח ,ןכו .וילע תלצמו תנגמ ,הלפת וא הרותה תויתואב שבלתישכ לבא
ךכ רחאשכ לבא .אפוג לכ ןכ םג דיקוא הוה ,הזה םלוע תוואת לא רעובשכ ,ךפהל
חור באוש יכ .תויחל לוכיו ,וילע תלצמו תנגמ איה ,הוצמ הששוע וא הרות דמול
םייורק םהייחב םיעשר' ןכלו .ושרש אוהש תוכלמ תדממ ,שדקה~חור אוהש ,םייח
באושו .תויח ול היהי ןיאמ ,השדקד לבחמ קספנש תמחמ יכ ,(:ח"י תוכרב) 'םיתמ
,וניתובר ורמאש והזו ,(ד תלהק) "ליסכו ןקז ךלמ" לא קובד יכ ,תוטש לש חור
.'תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הרבע רבוע םדא ןיא' :(ג הטוס) הכרבל םנורכז
.שדקה~חור וב סנכנ ,ךפהל לבא

רתסא שבלתו" :(ה רתסא) בותכה רמאש ומכ ,תוכלמ תוניחב אוהשדקה~חורו
.'שדקה~חור התשבלש' :(:ד"י הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"תוכלמ
חור יחתו" :(ה"מ תישארב) קוספ לע י"שר שרפש ומכ ,ןכ םג היחת תניחבו
היעשי) ולצא בותכ יכ ,חישמ לש הניחב והזו .'שדקה~חור וילע התרשש' ,"בקעי
ףוצרפ ןקתי יזא יכ .שדקה חורב לכה אלא ,'וכו "טפשי ויניע הארמל אל" :(א"י
"הכולמה 'הל התיהו" .ושרש לא תוכלמ תניחבה לכ ץבקתנו ,תומלשב תוכלמ
ונארוב תא ריכהל לכונו ,(ד"י הירכז) "ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" ,(הידבוע)
'ה יכ" :(ז"מ םילהת) והזו .הנומתו רויצו שובל םוש אלב ,תומלועה לכמ הלעמל
הרוא הלעתיו ,לודג היהי תוכלמ תדמשכ וניה ,"ץראה לכ לע לודג ךלמ 'וכו
לכמ הלעמל וניהד ,לכ לע ונארוב תא ריכהל לכונ יזא ,וניששעמ ןוקת תמחמ
:ל"נכ תומלוע תושבלתהב אוה ושכע יכ ,ושכע ומכ אלו ,תומלועה

ןרק םריו" :יזא ,תוכלמ תדמל הראהו זע ןתישכ וניה ,"וכלמל זע ןתיו":והזו
,טעמ טעמ הגרדמ לא הגרדממ ךליו ,ולש חישמ תוניחב ןקתי דחא לכ יכ ."וחישמ
:ל"נכ חישמ תוניחב והזו ,תומלשב תוכלמ ףוצרפ תראה ןקתיש דע

םהמ ןוכמה הארנה יפכו .ןכ םג םהב רסחו ,הפי םירדסמ םניא הלא םירבדםג]
תוניחב אוהו ,הניכשה תוניחב אוה השדקד רובדה יכ השדקד רובדה תלעממ רבדמש
אוה ךירב אשדק דוחי תוניחב ,היחת תוניחב ,שדקה חור תוניחב חישמ לש וחור
םירדסמ םירבדה ןיאש קר .ל"נה הרותה ירבד ךותמ ראבמ הז לכו .התניכשו
יאצומל םירשיו ןיבמל םיחוכנ םלכ ןכ~יפ~לע~ףא .ןקתמ ןושלה ןיאו ,יוארכ
:תעד

םאה ומכ ,םיפנטמה תומוקמל ולפא םדאה םע ךלוה רובדהש ,תאז הרותמ ראבמםג
:והזו ."םינבה םא" רובדה ארקנ ןכ לעו ,ךלוה אוהש םוקמ לכל דלוה םע תכלוהה
,םולשו סח ,חנמ םדאה םא ולפאש וניה ,"דוע ונרכזא רוכז וב ירבד ידמ יכ"
ןכ~יפ~לע~ףא ,םיפנטמה תומוקמב ולפא ,דאמ הגרדמה לפשב ולפא ,אוהש םוקמב
םוקמב אוה םא ולפאש ,וניהד .ךרבתי םשהב ומצע תא ריכזהל לוכי רובדה ידי~לע
הלפתו הרות לש םישודק םירובד םינפ~לכ~לע רבדל םש םג קזחתי םא ,אוהש
,םיכומנה תומוקמב םש ולפא ,ךרבתי םשהב ומצע תא ריכזהל לוכי ,תודדובתהו
חינמ וניא רובדה יכ ,לפנש םוקמל לפנ םא ולפא ,םיפנטמה תומוקמ תוניחב םהש
לכש ,"דוע ונרכזא רוכז וב ירבד ידמ יכ" :תוניחבב .ךרבתי םשה תא חכשל ותוא
חינמ וניא רובדה הז ,השדקד רובדה אוהש ,ךרבתי םשה לש רובדה וב שיש ןמז
םשהב קזחתהל ותוא ריכזמו רכוז רובדה יכ ,ךרבתי םשהמ חכשנ תויהל ותוא
הארונו האלפנ הצע אוהו .רובדה חכ לדגמ ,בטיה רבדה ןבהו .אוהש םוקמב ךרבתי
:םולשו סח ,ירמגל ומלוע דבאי לבל ,תמאב ץפחש ימל

יכ .םדאה לש םייחה רקע אוהש ,השודקה הרותה קסע תלעמ לדג ,הזמ ראבמדוע
אוה האר יפנכו 'אפוג לכ דיקוא אבל יוה אבל לע יבשנד האר יפנכ אלמלא'
בוטל ,שא תרודמ תורעבת ינימ ינש םדאב שי יכ וניה .ל"נכ הרותה תוניחב
.םיבוט םניא םהינשו .ךפהלו

לבא ,שא דוקי דקיכ ךרבתי םשהל דאמ דאמ רעוב ילארששיה שיאה בל םימעפליכ
םשהל רעובש יפ~לע~ףאו .אפוג לכ דיקוא תויהל רשפא היהש דע ,ידמ רתוי אוה
םצמצלו ררקל רשפא יאו .בוט וניא ידמ רתוי אוהש רחאמ ןכ~יפ~לע~ףא ,ךרבתי
ןגת הרותב קסעישכ יכ .הרותה ידי~לע םא~יכ הדמב היהיש ,תאזה תובהלתהה
סח ,שי ןכו .יוארכ היהיש תובהלתהה םצמצל הכזיש ותוא ליצתו ,וילע הרותה
ןכ םגש דע ,ךכ לכ הזה םלוע תוואת לא םדאה רעוב םימעפל יכ .ךפהל ,םולשו
ותוא תלצמו ,וילע תנגמ איה הרות דמולשכ לבא .םולשו סח ,אפוג לכ דיקוא היה
.םולשו סח ,ירמגל ופרששל הצור היהש ,תוואתה לש הזה ערה שאה תובהלתהמ םג

לטבתמו ףרששנ היה יכ ,ללכ םיקתמ םדאה היה אל ,םולשו סח ,הרותה אלבשאצמנ
והזו .םולשו סח ,לאמששל וא ,ידמ רתוי ןימיל ,וחכב שיש תורעבתה יוברמ
,'אפוג לכ דיקוא אבל יוה ,אבל לע יבשנד' ,הרותה איהש ,'האר יפנכ אלמלא'
:[הששעמל םירבדה ןבהו .ל"נכ הזמ תלצמ הרותה קרו ,ל"נה תורעבת ינימ ינש ידי~לע

טע

לכ ךירצש ,ללכה הנה .(ז"ל םילהת) הנומא הערו ץרא ןכש בוט הששעו 'הבחטב
ןקתלו המלש הבושת תוששעל וניהד ,אחישמ בוכע היהי אל ודצמש תוארל םדא
.חישמ תולגתה וב שי ,תמאב קידצ אוהש ימ ,קידצו קידצ לכבו .ויששעמ
ומכ ,הששמ תניחב אוהש ,חישמ לש הדמ וב שי ,חישמ תולגתה וב ןיאש יפ~לע~ףאו
הששמ יכ .שרפאש ומכ ,'הששמ אד חישמ' :(:הכ ףד תישארב) שודקה רהזב בותכש
,לארששי תולדגו תובישח עדיו ,תמאב ותולפש עדי יכ ,לארששי דעב ושפנ רסמ
רסמ הז תמחמו ,"םדאה לכמ דאמ ונע הששמ שיאהו" :(ב"י רבדמב) בותכש ומכ
תובישח ריכיו ,ותולפש עדויו ,תמאב קידצ אוהש ימ ןכל .םדעב ותויחו ושפנ
.םדעב ושפנ תא רסמל לוכי ,לארששי

ןתנ 'ה יכ ואר" :(ז"ט תומש) רמאנ תבשב יכ .תבשב ,ותולפש תוארל לוכייתמיאו
תב 'ת"ב' ,אניעד ןינוג תלת ,'ן"יש' ,תב ן"יש אוה ת"בש יכ ,"תבשה תא םכל
תבשב רמאנה "ויתחת שיא ובש" :והזו .ותולפש תוארל לוכי תבשב ןכ לעו ,ןיע
,"ומוקממ שיא אצי לא" ,םינפ לכ לעו .אוהש הממ לפש ,ותגרדמ תחת וניה ,(םש)
הטוס) 'סחניפכ רכשש שקבמו ירמז הששעמ הששוע' ןוגכ ,ותגרדממ הלעמל וניה
.תבש איהש ,המלש הבושת הששועשכ ,תבשב ותולפש תוארל לוכי יתמיאו .(:ב"כ
."ןידד ןותאכ ןידד ןותא ,ךיקלא 'ה דע תבשו" :(ל םירבד) בותכש ומכ

םלוע ילבהב ןיכלוהו ןתמו אשמ ןיששועש םדא ינב שי ,תחא .תובושת ינש שייכ
והזו .ןושארה ומוקמל רזוח ךכ~רחאו ,הבושת ירוהרה ול לפונ תועצמאבו .הזה
םעפו אמט םעפ יכ ,אחינ ול ןיאש ,"בושו אוצר תויחה" :(א לאקזחי) תוניחב
המלש הבושת לבא .לוח ימי תשש תוניחב והזו ,רתמו רוסא ,לוספו רשכ ,רוהט
החונמ ול שיש .(א) 'החונמ אב תבש אב' יכ .אחינ ול שיש ,תבש תוניחב אוה
.ירמגל ערה החדנו ,לכו לכמ

השרפ תישארב) הבר שרדמב אתיא יכ ,תבש תוניחב אוה המלש הבושתש ,הנמאנעדתו
הששעש ול בישהו ,ךנידב הששענ המ ול לאשו ,ןיקל ןושארה םדא עגפשכ :(ב"כ
."תבשה םויל ריש רומזמ" :רמאו חתפ ,הבושתד אליח ףיקת ךכ םא ,רמא .הבושת
הששועשכ יכ ,בטיה ןוכמ ונירבד יפל לבא .הבושת לצא תבש ןינע המ ,הרואכלו
,ידש תניחבו ,תבש תוניחב והז ,אחינ ול שיו ,ירמגל ערה החדנו המלש הבושת
הבר תישארב ב"י הגיגח) 'יד ומלועל רמאש ,ידש אוה המ' יכ .ט"טמ תניחבו
םויב תבשיו" :(ב תישארב) בותכש ומכ ךכ ןכ םג תבש תוניחבו .(ו"מ השרפ
.עדונכ ידש תניחב ןכ םג אוה ,ט"טמ תניחבו .יד רמאו ,"ותכאלמ לכמ יעיבשה
והחיניו םדאה תא חקיו" :קוספ לע (ז"כ ףד תישארב) שודקה רהזב בותכש והזו
.'וכו הליד ןידוסי עבראמ הל לטנ אלא ,הל לטנ ןאמ 'חקיו' 'וכו "ןדע ןגב
רמתא הלעו .ןמתמ הל לטנ אוה ךירב אשדק ,אתירואב קסעתמו אתבויתב בתד אנמזב
הרמשלו ,הששעד ןידוקפב הדבעל .'וכו ןוהליד הואתמ השפנ שירפא ,"דרפי םשמו"
,ער אנליאד ורירממ היקשתא ,אתירוא לע רבע יאו .'וכו הששעת אלד ןידוקפב
ץע אד ,"ץע 'ה והרויו" ןוהב רמתא ,אתבויתב ןיבית םאו .ערה רצי והיאד
."ידיב םיקלאה הטמו" הב רמתאד ,חישמ הששמ אדו ."םימה וקתמיו" הבו ,םייחה
.ונושל ןאכ דע התימ הרטסמו םייח הרטסמ ,ט"טמ אד הטמ

ולכ הששענו ירמגל ערה החדיש ,המלש הבושת הששועשכ וניה ,ונשרפש ומכהזו
ודיב היהש וניה ,"ידיב םיקלאה הטמו" הב רמתאד ,חישמ הששמ תוניחב והז ,בוט
אוה ט"טמ יכ .התימ הרטסמו םייח הרטסמ ,ט"טמ אד הטמו .[בוטל ערמ] ךפהל
םילולכש ,הנשמ ירדס השש תוניחב םהש ,לחה ימי תשש תוניחב הזש ,הנשמ תוניחב
.עדונכ רתמו רוסא רוהטו אמט לוספו רשכ תוניחב הששמ

םתבושת ןיאו ,ךרבתי ארובה תדובעב ןידע םיעובק םניאש םדא ינב ולאןכ לעו
,ךרבתי ותדובעב תצק ליחתמו הבושת רוהרה ול לפונ םימעפל קר ,ןידע המלש
לפונו רזוחו ,ררועתנו רזוח אוה ךכ~רחאו ,ומוקמל רזוחו הזמ לפונ ךכ~רחאו
ימי תשש תוניחב איה הבושתה תאז .בוטל ערמו ערל בוטמ םעפ לכב הנתשמ ןכו
,לוספ םעפו רשכ םעפ ןכ םג אוה יכ .ל"נכ 'וכו לוספו רשכ תוניחב םהש ,לחה
והז ,המלש הבושת הששועשכ לבא .אחינ ול ןיא יכ ,'וכו רוהט םעפו אמט םעפ
,בוטל ערמ ךפהל ודיב היהש ,חישמ הששמ תניחב והזו .ונשרפש ומכ ,תבש תוניחב
םג ט"טמ תניחבו .לכו לכמ אחינ ול שיו ,ידש תוניחב והזו ,ירמגל ערה החדנו
ימי תששב והז ,הנשמ אוה ט"טמ תוניחבש ונרמאש יפ~לע~ףא ,ידש תוניחב ןכ
יזא) .ידש תניחב והזו ,"ותכאלמ לכמ תבשיו" ,החונמ אב תבש אבשכ לבא .לחה
תניחב אוהש המלש הבושת הששועשכש ,הזמ ונל אצויה .(י"דש תניחבב ט"טמ ללכנ
:ל"נכ ותולפש תוארל לוכי הז ידי לע ,ונרמאש ומכ תבש

וניה ,בוט הששעו .לכו לכמ החונמ ול שיש ,חטבו יקשה ןושל ,'הב חטב אוההזו
םילהת) רמא תאד המכ ,שפנ תוניחב וניה ,ץרא ןכש .רומג בוטל ערמ ךפהתנש
המלש הבושת הששעש תמחמ ,אחינ ול שי שפנהש וניה .'וכו "ץראכ ישפנ" :(ג"מק
תובישחו ,ותולפש תוארל לוכיו ,תבש תוניחב אוה המלש הבושת הששועשכו .ל"נכ
,אנמיהמ איער ומכ תויהל לוכיש וניה ,הנומא הערו והזו .לארששי תולדגו
:לארששי דעב ושפנ תא רסמל לוכיש

ומצע קיזחמש וניהד ,"ויתחת שיא ובש" תוניחב אוהש ,תולפש ןינעל ,ליעלךיש
.הז ןינעב ,הכרבל ונורכז ,ומשמ יתעמש בוש .ותגרדמו ומוקמ תחת הטמל לפש
לוכי םדא םוש ןיא הז~ידי~לע ,תמאב ותולפש תוארל ןיכוזש הז~ידי~לעש
ונע אוהש רחאמ יכ .םולשו סח ,ותסנרפ חפקל וניהד ,ומוקממ ותוחדלו ואיצוהל
ןילוכי ןיא יאדוב ןכ לע ,ללכ םוקמה תחת וניאו ,ןיא תניחבב אוה ,תמאב לפשו
ידי~לע וניה ,"ומוקממ שיא אצי לא ויתחת שיא ובש" :והזו .ומוקממ ותוחדל
תולפשב דימת ומצע קיזחמש ,"ויתחת שיא ובש" תוניחב והזש ,תולפשל ןיכוזש
םדא םוש יכ ."ומוקממ שיא אצי לא" הז~ידי~לע ,ל"נכ ותגרדמו ומוקמ תחת הטמל
.ל"נכ םולשו סח ,ותסנרפמ ותוחדל וניהד ,ומוקממ ואיצוהל לכוי אל

ורבח תונמאל דרויה לכ' :(א"פ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
ורבח תוחדל הצורו ,ורבח תונמאל דרויש רחאמ יכ ,'וכו 'שיא תשא לע אב ולאכ
שיא ובש" :תניחב ,ל"נה תולפש תניחב םגפל הצור אוהש אצמנ ,ותסנרפמו ומוקממ
תובת~ישאר תשא יכ .'שיא תשא לע אב ולאכ' אוה ןכ לעו ,ל"נכ 'וכו "ויתחת
שיא ובש' תניחב אוהש ,תולפשו הונע תניחבב םגופש וניה ,ויתחת שיא ובש
:ל"נכ 'ומוקממ שיא אצי לא' הז~ידי~לעש ,'ויתחת

פ

:(ט"כ םילהת) םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זע 'ה

:('ג קרפ ןיצקע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ ,םולשה לודגש עודיהנה
,םולשה אוה המו .'םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ אוה~ךורב~שודקה אצמ אלש'
(:ב"י ףד ארקיו רהז) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ .םיכפה ירת רבחמש
םיכפה ירת םהש ,םיממ הזו שאמ ךאלמה הז יכ ,"וימורמב םולש הששוע" :קוספב
אוהו .דחי םרבחמו םהיניב םולש הששוע אוה~ךורב~שודקהו ,שא הבכמ םימ יכ
ףסויב רמאנ ךכל .תורובגו םידסח ,םיכפה ירת רבחמ ףסוי יכ ,ףסוי תניחב
לאמשש' יכ .תורובג תניחב אוה ,"הער םתבד תא ףסוי אביו" :(ז"ל תישארב)
יכ ,םידסח תניחב אוה ,(םש תישארב) "שקבמ יכנא יחא תא" (ז"מ הטוס) 'החוד
אוה ,"טילשה אוה ףסויו" :(ב"מ תישארב) ביתכו (םש הטוס) 'תברקמ ןימי'
םש) ולצא רמאנו .םידסח תניחב הז ,"ץראה םע לכל ריבשמה אוה" .תורובג תניחב
ןיחמ אוהש ,'םינשב ךרו המכחב בא' :י"שר שרפו ,"ךרבא וינפל וארקיו" :(א"מ
[עודיכ תורובגו םידסח תניחב םהש] תונטקו תולדגד


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts