םהלש ערה רציהש ,םימשגמ םיכומנ םדא ינב שי יכ .ערה רציב תוניחב המכ שייכ
וניה ,םמצעב םימדה םה םהלש ערה רציה ,ברהו .םשגמו ךומנ ערה רצי ןכ םג אוה
.םימדה לובלבמו תריכעמ ,םהלש םילובלב רקעו .ופקתב אוהש ,ילאמשה ללחבש םדה
לודג תוטש ולצא אוה ,הזה ערה רציה ,אוהש לכ חצ תעד ול שיש ימ תמאבו
ןומהה יניעב בשחנש המ ולפאו .ותוא חצנל תורבגתה םוש ךירצ ןיאו ,ןועגשו
םושל ול בשחנ אלו ,תוטש ולצא אוה ,ףואנ תואת לש ןויסנה ןוגכ ,לודג ןויסנל
ארובה וננודא תלדגמ טעמ עדויו ,תעד םוש ול שיש ימ יכ .(א) ללכ ןויסנ
ונינדאו 'ה לודג יכ יתעדי ינא יכ" :(ה"לק םילהת) בותכש המכ ,ומש ךרבתי
םשה תלדג יכ .(ב) הפ~לעב אלו בתכב אל ,הז ריבסהל רשפא יאו ."םיהלא לכמ
אריו) שודקה רהזב בותכש ומכ ,הבלב רעשמד המ םופל דח לכל קר אוה ךרבתי
רעשל הכוזש ימו .'הבלב רעשמד המ םופל דח לכל' ,"הלעב םירעשב עדונ" (:ג"ק
ןיאו ,ןויסנל רבד םוש בשחנ וניא הז לצא יאדוב ,ךרבתי םשה תלדג תא ובלב
.הז לע תורבגתה םוש ךירצ

ךירצו ,ערה רצי אוה ןכ~יפ~לע~ףאו ,שודקה ךאלמ אוהש ,ערה רצי תניחב שישקר
,תעד רבה הזו .םיניד תוניחב ,תורובג תוניחב וניה .ונממ דאמ טלמהלו רבגתהל
קיתמהלו ,וילע רבגתהל ךירצו .םינידו תורובג וניה ,ל"נה ערה רציה הז ול שי
ןיאב וניה ,ללכהל ךירצש םוקמב ללכנש ימ יכ .בוט ולכ קר היהיש ,םינידה
,בוט ולכ תויהל ךירצ ןכ לע .םולשו סח ,ןיד םש ןיאו ,בוט ולכ םש ,ףוס
:הלעמלש ערה רציה םהש ,םינידהו תורובגה לכ קיתמהלו

,הואת תמחמ תוימשגב אטח דודש ,רמול הלילח יאדוב יכ ,עבש תבב דוד םגפ הזבו
רבכ גרהש ,(ט"ק םילהת) "יברקב ללח יבלו" ,ומצעב דוד רמא רבכ יכ ,םולשו סח
,וניתובר ורמאש ףאו .ילאמשה ללחבש םדה עינכהו ,תילכתב ימשגה ערה רציה תא
,'וכו העוט אלא וניא אטח דוד רמואה לכ' :(.ו"נ תבש) הכרבל םנורכז
אל יאדוב הז םג ,אבומכ הששענש לק אטחהו ןטקה םגפה הז ולפא ,ןכ~יפ~לע~ףא
וז הואת אב םשמש ,םולשו סח ,םימדה תריכע תמחמ ,הואת תמחמ ,םולשו סח ,היה
,הלעמלש ערה רציה קיתמה אלש ,תורובגב הלעמל היה ולש םגפה קר .ףואנ לש
דודל עבש תב התיה היואר יכ ,לודג תוקדב היה הז םגו .םינידהו תורובגה וניה
םימד יכ ימשל תיב הנבת אל" :(ב"כ א םימיה~ירבד) דודב רמאנש הזו .'וכו
ףאו .תיבה תונבל הכז אל ןכ~לע ,תורובגה קיתמה אלש וניה ,"תכפש םיבר
,ללכהל ךירצש םוקמב ,הלעמה תילכתב ,הלעמל הלעמל הז לכ םע ,םחלנ 'ה תמחלמש
:ללכ םיניד םוש ילב בוט קר תויהל ךירצו ,בוט ולכ םש ,ףוס ןיאב וניה

יבגל והיא אמכא ןוילע רתכ ולפא' :(:ג"כק ףד ע ןוקת רהז ינוקת) תניחבהזו
תניחב "וכלהתי הכשחב וניבי אלו ועדי אל" :(ב"פ םילהת) תניחב .תולעה תלע
:ל"נה םישודקה םיקידצה לש ערה רציה אוהש (*הלעמלש השדקה .(ג)

אל יאדוב ,תובר תוירכנ םישנו הערפ תב אששנש ,םולשה וילע ,ךלמה המלשןכו
א~םיכלמ) בותכש ומכ ,תמא םכח היה יכ ,ימשגה ערה רציהמ היהש ,תעדה לע הלעי
,תצק תמא םכח אוהש ימש ,ונידיב ללכ חנמ רבכו .'וכו "םדאה לכמ םכחיו" :(ה
םוקמב הפי השא ותוא עבתת םא ולפא .ןויסנ םושל הואתה תאז ולצא בשחנ וניא
ול בשחנ וניאו ,ןועגשו תוטש קר ולצא אוה ,הואתה תאלמל ודיב היהיש ,רתס
.דוס הזב שי ,ןויסנב דמעש קידצה ףסוי חבש הרותב רמאנש המו .ללכ ןויסנל
.הלעמ לש ערה רציה חצנל ,תורובגה תקתמה תניחבב ,ל"נה הניחבב ןויסנה רקעו
אל ,המלש םגפש המ ןכו .ללכ ןויסנ וניא הזש ,ימשגה ערה רציה חצנל אל לבא
:ל"נכ וז הניחבב קר היה

ושרדש ומכ ל"נה ערה רצי תניחב וניצמ ךרבתי ולצא (לוכיבכ) הלעמל םגו (*
הלע הלחתב :(י"שרפב אבומו ב"י השרפ הבר תישארב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
לוכיבכ ךכ~רחאו ,ל"נכ ערה רצי תניחב הזש ,ןידה תדמב םלועה תא ארבל הבשחמב
רבשל הטמל חכ ךשמנו לשלתשנ חכה הזמו .'וכו םימחר תדמ ףתשו ,ערה רציה רבש
הז ןושל ראבמ ןכו :ערה רציה רבשל חכ היה אל תאז אלול יכ ,ערה רציה תא
ןתונש ,ורצי תא שבוכש ותרובג תרובג איה וז' םש ורמאש (:ט"ס אמוי) ארמגב
ןידה תדמ שבוכ ךרבתי םשהש המש ,ל"נה ןינע םש ראבמ אצמנ .'םיעשרל םיפא ךרא
המכב רהזב ןיעו ,(ד) ךרבתי ולצא ערה רציה תריבש תניחב אוה ,ופא ךיראמו
:ערה רציה תניחב (ה) (שרש) אוה ןידה תדמ תניחבש ,ראבמו ןבומ םש .תומוקמ

ךירצ ,ןלצל אנמחר הרצ הזיא ול שיו ,םולשו סח ,םיניד וילע שיש ימ,ןכ לעו
יכ ,םינידהמ אוה ערה רציה רקע יכ .זא ערה רציהמ לצנהל דאמ לדתשהלו תוארל
,ונמיה הלעמל שרש ול שי יאדוב ,םימדה תוריכע לש ימשגהו בעה ערה רציה ולפא
.*ערה רציב תוניחב המכ שי יכ ,שרש ןכ םג ול שי ,ונממ הלעמלש ערה רציה הזו
הפלק תניחב אוה ךא ,םימדה תריכעמ וניאש ,ךכ לכ םשגמ וניאש ,ערה רצי שיו
םלצא יכ ,תעדו המכח ילעב םישודקה לש ערה רציה וניא ,ערה רציה הז םגו .הקד
.םינידו תורובג תניחב אוהש ,שודקה ךאלמ אוהש ,הלעמלש ערה רציה קר אוה
רציה דע ,ןוילעה ערה רציהמ ,םיער םירציה לכ לש ,ןוילעה שרשה תילכת אוהו
לע שישכ ,ןכ~לע .םימדה תריכע ,לכסהו יתפהו הטושה םהזמהו םשגמה ןותחתה ערה
,ערה רציה לכ לש שרשה אוהש ,םינידו תורובג וילע רבגתמש רחאמ ,םיניד םדא
.הז לע תוקזחתהו תולדתשה ךירצו ,ולש ערה רציה דאמ וילע רבגתמ זא ןכ~לע

םימעפלש ,רמולכ) .לודג ערה רצי שי ,ךרבתי םשהל ומצע תוברקתהה ןינעב םג*
ראבמכו "וסרהי ןפ" תניחב והז יכ ,ערה רציהמ אוה הדמהמ ץוח תובהלתהה יובר
ןכ~לעו .ךרבתי םשהל ברקתהל ליחתמשכ ,לודג ערה רצי שי יכ .(ו)רחא םוקמב םג
וסרהי ןפ םעב דעה דר" :(ט"י תומש) הששמל ךרבתי םשה ריהזה ,הרות ןתמ תעשב
ערה רציהמ םריהזהל וכרצהו ,הלודג הלעמב זא ויה לארששי יכ ."תוארל 'ה לא
.ךרבתי םשהל תוברקתהב שיש

תולכסו ןועגשו תוטש אוה ,םימדה תריכע אוהש ,םלועה בר לש ערה רציהש,עדתו
חור וב סנכנ ןכ םא אלא הרבע רבוע םדא ןיא' :(ג הטוס) ורמאש המכ ,לודג
,םלועה לכמ רתוי לודג םכח אוהש ,הרבע לש תוטש חור שי תמאב יכ .'תוטש
,שממ תוטש אוה ,םלועה בר לש תוטש חורה הז ךא .תוטש חור אוה ןכ~יפ~לע~ףאו
,הרז~הדובע ירוהרה םהל שיש םדא ינב המכ שיש ,הארת אלהו .עגשמו יתפ ליוא
ןיאש ומצעב עדויש ףאו .הרז~הדובע תומד ודגנל אב ללפתהל דמועש העשבש שיו
השקו ,תומדה הז וינפל דמועו ריטצמו ,דאמ וילע רבגתמ ןכ~יפ~לע~ףא ,שממ הב
ןועגשו לודג תוטש ךל שיה ,האר התעו .ותבשחמו ונוימדמ תאז ריבעהל דאמ ול
.הזמ רתוי

םריבעהלו ,םהמ לצנהל דאמ ול השק ,תונוימדה ולא וילע םירבגתמש ימיאדובו
וילע םירבגתמ ,הנהו הנה וששאר קרוזו ענענמו רבגתמש המ לכו .ותבשחממ
,םימהזמה םיערה ןירציה ולא לש תלגסו עבט הז יכ .רתויו רתוי ולא תונוימדה
ומכ אוה יכ .םירבגתמ םה רתויו רתוי ,תובשחמה ולא לע רבגתהל םיצורש המ לכ
רבדה יזאו ,ונממ חרבש רבדה הז לע די רחאלכ דצה ןמ לכתסמו ,רבדמ חרוב םדאש
םעפ לכב לכתסמש אברדא קר ,הזמ ותעד חיסה אל יכ ,רתויב וילע רבגתמ הזה
ולא ול שיו ,הזב דכלנש ימ לכל עודיש ומכו .הז ןבהו ,הבשחמה תאז לע וירחאל
,לודג ןועגשו תוטש אוהש ןיבהל םדא לכ לוכי הזבו .ןלצל אנמחר ,תובשחמה
.חמה לובלבו תריכעמ ,םימדה תריכעמ קר אוהו

קלסל דאמ ול השק ןכ~יפ~לע~ףאו ,שממ הב ןיא הרז הדובעש ,לכל עודי הזיכ
שיש תונז ירוהרהה ולא ןכ .דאמ וחמ לבלבתנו רכעתנ רבכש תמחמ ,םהמ ותבשחמ
הצור אוהשכו ,השא וינפל ןמדזנש תעב ןוגכ ,ויניעב האורשכ טרפב ,םלועה ברל
קלסל הצורו ,וששאר ענענמ יזאו ,םירוהרהה ולא הצור וניאו ,רשכ שיא תויהל
ול שיש ימ תמאבו .ל"נכ וילע םירבגתמ םה רתויו רתויו ,ונממ ולא תובשחמה
לפונ וניאש המ ,הלעמ םושל ולפא ולצא בשחנ וניאו ,לודג תוטש ולצא אוה ,העד
ינב בר לצאש ומכו .ללכ וששאר ענענלו קרזל ללכ ךירצ וניאו ,הזמ רוהרה וילע
.תונז ירוהרהה תוטש ולצא ןכ ,הרז הדובע ירוהרהה ולא ןועגשו תוטש אוה םדא
,ןיריפש ןישנ אזח דכ יאחוי רב ןועמש יברש :(ד"פ םישודק) רהזב אתיא ןכ לעו
הרז הדובע ירוהרהש ומכו ,םילילא תניחב םה יכ ."םילילאה לא ונפת לא" :רמא
.ןועגשו תוטש םה תונז ירוהרהה ולא ןכ ,םלועה לכל הלגנ תוטש םה

,תונז ירוהרה ןה ,תובשחמה ולא ול שיו ,הזב דכלנ רבכש ימ ,הנקתה רקעןכ לע
ידכ ,ופוג רהטיו שדקיש קר ,הנקת ול ןיא ,םולשו סח ,הרז הדובע ירוהרה ןה
יכרד ,הבושתה יכרד ול הרויו ,תמאה םכח לצא ךליו .וימד רהטיו ךכדזיש
לכ לבא .ול אפרו בשו ,לרעה ובבל ענכי זא .רבד לכ לע תונוכנ תוצע ,המכחה
ול שיו ,ץמאתמו רבגתמש המ הנקת םוש ןיא ,ופוג רהטנו שדקתנ אל ןידעש ןמז
:ל"נכ םירבגתמ םה רתויו רתוי יכ הבשחמה קלסל ,םילודג םירוסי

םא ,אברדא ןכ לע .ימשגה בעה ערה רציה הזל חכ ןתונו ,דאמ קיזמ אוה תובצעםג
ךירצ ,תוער תובשחמה ולאב הצור וניאו ,ללפתהל הצורו ,'ה ארי תויהל הצור
ולש תא הששעי קרו ,וינפל םידמועש המ הל תפכי אלשו ,ללכ םהילע חיגשהל אלש
ומכו .ללכ םהילע חיגשי אלו ,ןתמו אשמ וא הלפת וא הרותב ,קסוע אוהש המב
ונוימדב וינפל דמועו ןמדזמ היה ,ללפתהל דמעש העשבש דחאב הששעמ יתעמשש
,הבשחמה קלסלו רבגתהל הצרש המ לכו ,הזמ םילודג םירוסי ול היהו ,לרע ם"וכע
ןכ~יפ~לע~ףאו ,ם"וכעה דמעיו ,הל תפכי אלש ,םכח ול ץעיו .רתוי וילע הרבגתה
אלש ןמז לכ ,העש יפל הצע הז ךא .ונממ קלתסי הזבו ,ללפתיו ולש תא הששעי
הצע ול ןתיו ,םכחל ךליו ,ל"נכ ומצע רהטלו שדקל רקעהו .ןידע ופוג שדקתנ
:ל"נכ רבד לכ לע הנוכנ

גע

(םירבחה ןושל)

,אילגו םיתס הרותה הנהד .(ג"מ היעשי) ינא ךתא םימב רבעתיכ
שובלה אוה ונל הלגנש המ וניהד .אילגו םיתס ןכ םג אוה~ךורב~שודקהו
ומצע תא זרזל ךירצ םדא לכ ,הנהו .תוימינפה אוה ונממ רתסנש המו ,תוינוציחו
.ונממ רתסנש המ ,תוימינפה גישהל

לש רובדה לא הבשחמה רשקיש ,המשל הלפתב ,ונממ רתסנה לא עיגהל לכוי ךיאךא
'םיקידצ לש ןתלפתל הואתמ אוה~ךורב~שודקה' יכ .קזחו ץימא רשקב ,הלפתה
עיפשהל דימת הצורו .(א) אוה דסח ץפח אוה~ךורב~שודקה יכ ,המלו ,(:ס ןילח)
רמאנש ינא ארקנה ילכ ידי~לע קר ,דריל הלוכי העפשה ןיאו .תוכרבו תועפשה
."םכרבא ינאו" :(ו רבדמב)

הבשחמה רשקמש ןפאב ללפתמשכ ,לארששימ דחא לכ ידי~לע הששענ ל"נה ילכהו
םלכ ךמעו" :(ס היעשי) רמאנש ,קידצ ארקנ לארששימ דחא לכ יכ .רובדהל
ןונהו .(ד"מק םילהת) "םילבסמ וניפולא" ןושלמ ,ףלא ארקנ קידצהו ."םיקידצ
,ןונ ארקנ תוכלמו (ב) הפ תוכלמ ךרד לע ,תוכלמ אוה רובדה יכ ,רובד ארקנ
,הששענ דויהו .תוכלמ ןושל :י"שר שרפו ,"ומש ןוני" :(ב"ע םילהת) בותכש ומכ
תומש) בותכש ומכ ,ד"וי ארקנ הבשחמה יכ .ל"נכ רובדהל רשקמש הבשחמה ידי~לע
ילכה רמגנו .'הרמאנ הבשחמה םש לע ד"וי' :י"שר שרפו ,"הששמ רישי זא" :(ו"ט
םשה ךכיפלו ,אוה דסח ץפח יכ ,ךרבתי םשה ץפח םלשנו ,דרוי עפשהו ,ינא ארקנה
:ןתלפתל הואתמ ךרבתי

אצמנו .הבגל רמול הצור .אבקונ ארקנ רחאמ גונעת לבקמש ימ יכ ,אוהעודיו
.לארששי יבגל אבקונ הששענ לוכיבכ ,ןתלפתמ לארששימ גונעת לבקמ ךרבתי םשהשכ
חוחינה חיר ידי לע יכ ,"'הל חוחינ חיר השא" :(ח"כ רבדמב) בותכש והזו
"רבג בבוסת הבקנו" .השא דוסב הששענ ,לארששי לש תולפתמ ךרבתי םשה לבקמש
רוא הרותהב ליעל ןיעו) .תוינוציח הששענ תוימינפהמ ןכ םא ,(א"ל הימרי)
.(הז ןינע ןכ םג ראבמ םש ,(ו"ט ןמיס) זונגה

תומש) בותכש המכ ,תולגתה ןושלמ ,רבעתו ,םימב רבעת יכ ,קוספה שורפוהזו
ןיאו' .'וכו 'ה ילגתיו :סולקנוא םגרתו ,"םירצמ תא ףגנל 'ה רבעו" :(ב"י
רתסנה ךל הלגתיש הצרתשכ ,אוה שורפהו .(ז"י אמק אבב) 'הרות אלא םימ
:ל"נכ ינא תארקנש ילכה הששעתש הארת ,רמולכ ,ינא ךתא .הרותהמ

דע

ךירצ םדא לכ הנה .(ז"נ םילהת) ךדובכ ץראה לכ לע םיהלא םימשה לעהמור
.םיניד ינימ ינש שי הנהד ,המבו .השרש םוקמל התולעהל וניהד ,ושפנ תואפרל
אניד שיו .(ומק תבש) 'הוחב אמהז ליטה שחנ' תניחב ,אבאסמד אניד ,א .(א)
."חיכוי 'ה בהאי רשא" :(ג ילשמ) בותכש ומכ ,אשידק

לכ (ח תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תוקחרתה אוה תוברקתהתלחתהו
ןיחמ תניחב אוהו .הלעמלמ ןידה תא וילע םיקידצמ ,הטמלמ ומצע תא קידצמה
אוה םהרבא יכ ."קחצי תא דילוה םהרבא" :(ה"כ תישארב) תניחב אוהו ,תונטקד
אדה ,הרובגב שבלמ הז דסחו .(א"ל םש) "קחצי דחפ" ,הרובג אוה קחציו ,דסח
רבג יכ" :(ז"יק םש) רמאנש הזו ,"ונימי עשי תורובגב" :(כ םילהת) ביתכד אוה
:(א"כ תישארב) בותכש ומכ ,םיקלא תניחב אוה קחצי יכ ,והזו ."ודסח ונילע
י"שר שרפש ומכ ,תוכלמ תדמ ,הרשש תניחבמ אב אוהו ."םיקלא יל הששע קוחצ"
אתוכלמד אנידו' ,'םלועה לכ לע הרשש' :(ג"י תוכרב ארמגמ אוהו ,ז"י םש)
קדצ' :(ז"י ףד רהז ינוקת) בותכש ומכ ,קדצ ארקנ תוכלמהו .(:י ןיטג) 'אניד
.תונטק תניחב והזו .(ד"י תישארב) "םלש ךלמ קדצ יכלמו" ,'אשידק אתוכלמ
ארק ךששחלו" .ךששח תניחב אוהו ,(ז"כ םש) "תוארמ ויניע ןיהכתו" תניחב אוהו
ךתיוא ישפנ" :(ו"כ היעשי) בותכש ומכ ,שפנ תניחב אוהו ,(א םש) "הליל
.(ב) "הלילב

:(ג תישארב) תניחב אוה ,תולדגל אבשכו .תולדגל תונטקמ ךליל ,םדא לכ ךירצו
בותכה רמאש המ הזו .'רמאנ המכחה םש לע' :י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו"
.(ח תוכרב) 'הרות אלא בוט ןיאו' ,"בוט יכ רואה תא םיקלא אריו" :(א םש)

קחצי תוניחב ןהש .'הרות~תחמששו אבר אנעשוה' תוניחב ןה ,ולא תוניחב ינשו
יכ ,הברע תניחב אוהו .העד אלב רובד תניחב אוה ,'אבר אנעשוה' יכ .בקעיו
אתיאדכ ,(ו"נר סחניפ ,ב"ל וצ רהז ,רמא תשרפ אמוחנת) 'םיתפששל המוד הברע'
אמוגמגב הב םגמגמו אתירואב יעלד ןאמ תיא' (:ה"פ ףד םישודק) שודקה רהזב
הל ליבקו ,הלמ יאהב ידח אוה ךירב אשדקו ,אליעל אקלס הלמו הלמ לכ ,עדי אלד
ןורקאו ,ןיברבר ןינליא ןילמ ןונאמ ודבעתאו ,אלחנ יאהד ןינרחס הל עטנו
ומכ ,שפנה לש תויחה אוהו .העדב רובד תניחב אוה ,הרות תחמששו :לחנ יברע
חראב הב ילדתשמו אתירואד יוחרוא יעדיד ןונא ןיאכז' :(םש) רהזב בותכש
יכאלמ) בותכש הזו .'וכו 'אתוסא אלכד אלעל ןייחד אנליא ןיעטנ ןונאד ,רושימ
רובד תניחב אוהש .בקעי תניחב אוה שמש יכ ,"היפנכב אפרמו הקדצ שמש" :(ג
ןגמו שמש" :(ד"פ םילהת) בותכה רמאמ הזו .אתוסאד אנליא תניחב אוהו ,העדב
שורפ הזו .םימחרו ןיד תוניחב םה ,בקעיו קחצי תוניחב יכ .(ג) "םיקלא 'ה
.(ד) קחצי תניחב אוה הנבלה יכ ,"המחה רואכ הנבלה רוא היהו" :(ל היעשי)
.(ה) בקעי תניחב אוה המחהו

,אשידק אניד תניחבב אוה םאו ,אבאסמד אניד תניחבב אוה םא םדא עדישןמיסו
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הלפת לוטב וב ןיאשכ .הלפת ,רבדל ןמיס
ךורב" רמאנש ,'הלפת לוטב וב ןיאש לכ ,הבהא לש ןירוסי והזיא' :(ה תוכרב)
בותכש ומכ ,םינפ תניחב אוה הלפתו ."יתאמ ודסחו יתלפת ריסה אל רשא 'ה
תרתסה" :(ל םילהת) בותכש הזו ;"ללפתיו וינפ היקזח בסיו" :(ח"ל היעשי)
:םירמוא רודה ינציל ויהש יפל :י"שר שרפש המ הזו ."להבנ יתייה ךינפ
םינפ רתסלק רצ אוה~ךורב~שודקהו ,אבאסמד ארטס תניחב ,הרשש הרבעתנ ךלמיבאמ
אוה ,ןידהש שורפ .קחצי תא דילוה םהרבאש םידומ לכה ויהו ,ול המוד קחצי לש
אוהש ,הז ןיד תניחבבו .קחצי דילוה ,םהרבאד ארטסמו ,אשידק אניד תניחב
אוהו ,םיגיסה אוה ,וששע תניחבו .רובדה אוה ,בקעי .תוניחב יתש שי ,שפנה
,םהרבא ןב קחצי תודלות הלא :י"שר שרפ הזו "אטחת יכ שפנ" :(ה ארקיו) תניחב
:(ז"כ תישארב) בותכש ומכ המכחה אוה ,בקעי תניחב לא אבשכו .וששעו בקעי
ומכ ,שפנה תניחב אפרתנ זא .'ינמכחו' :סולקנוא םגרתו ,"םימעפ הז ינבקעיו"
המימת 'ה תרות" :(ט"י םילהת) בותכש הזו ."היפנכב אפרמו הקדצ שמש" :בותכש
קדצ" :(ח"נ םילהת) בותכש ומכ ,קדצ ארקנ העד אלב רובדהו ."שפנ תבישמ
קוספה שורפ הזו .הקדצ ארקנ ,המכחה איה ,בקעי תניחב לא אבשכו ."ןורבדת
אלב םדקמ היהש שפנה וניהד ,"עישוהל בר הקדצב רבדמה ינא" :(ג"ס היעשי)
.העידיב רובד תניחב אוהש ,הקדצה ידי~לע עשונו ,העידי

לא אבשכו .תוכלמ תדמ איהש ,"ךירשל יהת תואפר" :(ג ילשמ) קוספה שורפהזו
אחמו' ,חמהמ תכשמנ ערזה תפט יכ .ושרשל והלעמו ,שפנה ןקתנ ,המכח תניחב
.ודובכ הלגתיש קר אוה ,ארובה דבעל םדאה ךירצש תודובעה לכו .(ו) 'המכח
באו ."ידובכ היא ינא בא םאו" :(א יכאלמ) בותכש ומכ ,דובכ ארקנ המכחהו
.'המכחב בא' :י"שר שרפ ,"ךרבא" (א"מ תישארב) בותכש ומכ ,המכח ארקנ
,ןימלע ארב אתירואב אוה ךירב אשדק יכ ,תומלועה ושדחתנ המכח ידי~לעו
אבשכו .(א השרפ הבר תישארב) הלחת הבשחמב ולע לארששיו ,המכח ארקנ הרותהו
:קוספה שורפ הזו :םימש תניחב אוה בקעיו .םלועה שדחתנ יזא ,המכחה לא שפנה
אניד ,םיקלא תניחב איהש ,שפנ תניחב הלעמ אוהשכ ,"םיקלא םימשה לע המור"
,"ךדובכ ץראה לכ לע" ,זא ,המכח תניחב ,םימש אוהש .בקעי תניחבל ,אשידק
:ודובכ הלגתנש

.ל"נכ םירבחה ןושלמ אוהו ,שודקה ויפמ יתעמש אל ,הז ןמיסבש הרותה תאז]
אלש אוה בתכנש המ םגו ,הברה רסחו ,דאמ םגמגמ ןושלהש ויניעב הארי ןיעמהו
[אוהו .ןאכ םיבתכנה ולא םירבדמ יתנבהש המ יפכ תצק ראבל יתרמא ןכ לע .רדסכ

עגיתמש ידי~לע הזו .השרש םוקמל התולעהל וניהד ,ושפנ תואפרל םדא לכ ךירציכ
.הניבהלו התוא עדיל הכוזש דע ,הרותב

שיו .הוחב אמהז ליטה שחנ תניחב ,אבאסמד אניד שי יכ ,םיניד ינימ ינש שייכ
אוהש תוקחרתה תניחב והזו ."חיכוי 'ה בהאי רשא תא" :תניחב ,אשידק אניד
ומצע תא קידצמה לכ' ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תוברקתהה תלחתה
ומצע תא קידצהל הצור םדאשכ ,וניהד .'הלעמלמ ןידה תא וילע םיקידצמ הטמלמ
םיניד וילע םיכשמנש וניהד ,ןידה תא וילע םיקידצמ יזא ,ךרבתי םשהל ברקתהלו
.םירוסיו

סח ,ותדובעמ וקיחרהל םיצור ולאכ ,תוקחרתהכ ןיארנ םה םירוסיהו םינידהולאו
םה תוקחרתההו םינידה ולא יכ ,תוברקתהה רקע אוה תוקחרתהה הז תמאבו .םולשו
רבגתיו ,הזה ןויסנב דמעיש ידכ ."חיכוי 'ה בהאי רשא תא" תניחב ,ותבוטל
דועו ,קשחה ליבשב םה תועינמהש .(ז) רחא םוקמב ןיעו) .רתוי ברקתהל ץמאתיו
אוהש קר .אשידק אניד תניחב אוה ןידה הז ,ןכ לעו (תומוקמ המכב הזמ ראבמ
.עודיכ ןידה תזיחא רקע םשמש ,תונטקד ןיחמ תניחב

אוה קחציו ,דסח תניחב אוה םהרבא יכ ,"קחצי תא דילוה םהרבא" תניחבוהזו
,קחצי תניחב אוהש ,שודקה ןידה הזש ,וניה .קחצי דחפ תניחב ,הרובג תניחב
,לודג דסח שבלמ ןידה הזב תמאב יכ .דסח תניחב אוהש ,םהרבאמ ךשמנו דלונ אוה
תורובגב" תניחב הזו .ל"נכ "חיכוי 'ה בהאי רשא תא" תניחב ,ותבוטל אוה יכ
הז יכ .דסח תניחב ,ונימי עשי םהב שבלמ םינידהו תורובגה ךותבש ,"ונימי עשי
רבג יכ" תניחב והזו .ל"נכ "קחצי תא דילוה םהרבא" תניחב ,דסחמ ךשמנ ןידה
רתוי הז~ידי~לע ברקתיש ידכ ,ל"נכ תמאב םידסח םה תורובגהש ,"ודסח ונילע
.ל"נכ ךרבתי םשהל

,תונטקד ןיחמ תניחבמ םה םינידה יכ ,ןידה הז קיתמהל תוארל דחא לכ ךירצלבא
תניחב אוהש ,ןידה תא קיתמי הז~ידי~לעו ,תולדגל תונטקמ ךליל םדא לכ ךירצו
יל הששע קוחצ" :בותכש ומכ ,םיקלא תניחב ,ןיד תניחב אוה קחצי יכ .קחצי
תארקנש' :י"שר שרפש ומכ ,תוכלמ תניחב איהש ,הרשמ דלונ קחצי יכ ."םיקלא
אניד תניחב ,ןיד תניחב אוה תוכלמו .'ולכ םלועה לכ לע הרשש םש לע הרשש
תארקנ זאש ,תונטקד ןיחמ תניחבב אוהשכ ,אוה ןידה רקעו .אניד אתוכלמד
זאו ."םלש ךלמ קדצ יכלמו" תניחב ,אשידק אתוכלמ קדצ יכ ,עודיכ קדצ תוכלמה
םשמש ,םיניד תניחב ,תונטקד ןיחמ תניחב אוה זא ,קדצ תניחבב איה תוכלמהשכ
אוהש ,"תוארמ ויניע ןיהכתו" תניחב ,ךששח תניחב אוהש .קחצי לש ןידה ךשמנ
ךתיוא ישפנ" תניחב ,שפנ תניחב והזו ."הליל ארק ךששחלו" תניחב ,הליל תניחב
."הלילב

.תונטקד ןיחמ תניחבמ אבש ןידה קיתמהלו ,תולדגל תונטקמ ךליל םדא לכךירצו
:י"שר שרפו ,"םהינש יניע הנחקפתו" תניחב והז ,תולדגד ןיחמ תניחבל אבשכו
,תולדגד ןיחמ תניחב ,המכח ידי~לע אוה הקתמהה רקע יכ .'רמאנ המכחה םש לע'
הרותו (ו ילשמ) תניחב] ,רוא תארקנ הרותה יכ .הרותה תעידי ידי~לע וניהד
.'הרות אלא בוט ןיאו' ,"בוט יכ רואה תא םיקלא אריו" :בותכש ומכו ,[רוא
יכ .ל"נכ ןיד תניחב אוהש ,ךששחה ךפה איהש ,רוא תניחב איה הרותה יכ ,וניה
.ל"נכ .ןידה קתמנ ,הרותה תעידי ידי~לע

,אשידק אניד תניחבב אוה םאו ,אבאסמד אניד תניחבב אוה םא םדאה עדישןמיסו
,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,הלפת לוטב וב ןיאשכ .הלפת ,רבדל ןמיס
אל רשא 'ה ךורב" :רמאנש ,'הלפת לוטב וב ןיאש לכ ,הבהא לש ןירוסי הזיא'
הז ,'םינפ' ,"להבנ יתייה ךינפ תרתסה" :בותכש הזו ."יתאמ ודסחו יתלפת ריסה
אוהשכ וניה ."ללפתיו 'וכו וינפ והיקזח בסיו" :בותכש ומכ ,הלפת תניחב
סח ,השק ןיד אוה זא ,םולשו סח ,הלפת לוטב וניהד ,םולשו סח ,םינפ תרתסה
:ל"נכ "להבנ יתייה ךינפ תרתסה" תניחב ,םולשו

תא דילוה םהרבא" תניחב ,דסחה דצמ ךשמנש ,אשידק אניד תניחב אוה קחציש,אצמנ
םירמוא רודה ינציל ויהש יפל' :הז קוספ לע י"שר שרפש המ הזו .ל"נכ "קחצי
קחצי לש ןידהש ,וניה .אבאסמד ארטס תניחב וניה ,'הרשש הרבעתנ ךלמיבאמ
רצ ןכ לעו .ךלמיבא תניחב אוהש ,םולשו סח ,אבאסמד ארטסמ ךשמנ ,הרשמ דלונש
םהרבאש םידומ לכה ויהו םהרבאל המוד קחצי לש םינפ רתסלק אוה~ךורב~שודקה
תניחב םהרבאד ארטסמו ,אשידק אניד תניחב אוה ןידהש שורפ .קחצי תא דילוה
:ל"נכ קחצי דלונ ,דסח

בקעי תניחב הז ,ל"נכ הרותה תעידי אוהש ,המכחה ידי~לע ,קחצי לש ןידהתקתמהו
,ל"נכ שפנה תניחב אוהש ,קחצי תניחב הזה ןידה תניחבמ יכ .קחצימ דלונש
תניחב ,המכחה תניחב אוה ,בקעי .וששעו בקעי תניחב םהש ,תוניחב יתש םידלונ
םיגיסה תניחב אוה ,וששעו .קחצי לש ןידה תקתמה תניחב אוהש ,העידיב רובד
."אטחת יכ שפנ" תניחב אוהו ,ןידה תניחבמ ןידרויו ןילשלתשמש ,רומג תלספהו
:ל"נכ וניה .'וששעו בקעי' :י"שר שרפו ,"םהרבא ןב קחצי תודלות הלא" :והזו

יכ .העדב רובד תניחב אוהש ,בקעי תניחב ידי~לע אוה ,קחצי לש ןידה תקתמהיכ
יכ .'ינמכחו' :סולקנוא םגרתו ,"ינבקעיו" :בותכש ומכ ,המכח תניחב אוה בקעי
אבר אנעשוה' תניחב ןה ,ולא תוניחב ינשו .העדב רובד שיו ,העד אלב רובד שי
רובד תניחב אוה ,'אבר אנעשוה' יכ .בקעיו קחצי תניחב ןהש ,'הרות תחמששו
שודקה רהזב אתיא יכ ,םיתפששל המוד הברע יכ ,הברע תניחב אוהש ,העד אלב
אקלס הלמו הלמ לכ ,עדי אלד אמוגמגב הב םגמגמו אתירואב יעלד ןאמ תיא'
ודבעתאו ,אלחנ אוההד ןינרחס הל עטנו ,הלמ יאהב ידח אוה ךירב אשדקו ,אלעל
תניחב םה לחנ יברעש אצמנ .'לחנ יברע ןורקאו ,ןיברבר ןינליא ןילמ ןונאמ
.העד אלב רובד

ןיחממ ךשמנש ,קחצי דחפ תניחב ,ןיד תניחב אוהש ,אבר אנעשוה תניחבוהזו
רובד תניחב אוה ,הרות~תחמשש לבא .ןידע תעד אלב רובדה ןכ לעו ,תונטקד
יוחרוא ןיעדיד ןונא ןיאכז' :רהזב אתיאדכ .שפנה לש תויחה אוהו ,העדב
אלכד אלעל ייחד אנליא ןיעטנ ןונאד ,רושימ חראב הב ילדתשמו ,אתירואד
תניחב אוהש ,תולדגד ןיחמ תניחב ,המכח תניחב אוהש ,בקעי תניחב הזו .'אתוסא
,בקעי תניחב אוה ,שמש יכ ."היפנכב אפרמו הקדצ שמש" תניחב ,שפנה תאופר
רובד תניחב ,המכח תניחב אוהש ["שמשה ול חרזיו" :(ב"ל תישארב) בותכש ומכ]
אתוסאד אנליא תניחב אוהש הרות ,הרות תחמשש תניחב ,הרותה תניחב אוהש ,העדב
,ןידו םימחר תניחב הז ,'םיקלא 'ה' ,"םיקלא 'ה ןגמו שמש" תניחב הזו .ל"נכ
רואכ הנבלה רוא היהו" תניחב הזו .ןגמו שמש תניחב םהש ,קחציו בקעי תניחב
קיתמהל ךירצו .בקעי תניחב איה המחהו ,קחצי תניחב איה הנבלה יכ ,"המחה
דע ,בקעי תניחב אוהש ,שמש תניחב ידי~לע ,הנבל תניחב אוהש ,קחצי לש ןידה
.אפרמו הקדצ שמש תניחב ,הקדצ קדצמ הששענ זאו .המחה רואכ הנבלה רוא היהיש

,בקעי תניחב ידי~לע ,התוא ןיקיתממשכו .קדצ תארקנ ,ןיד תניחבב תוכלמהשכיכ
ינא" תניחב ,העדב רובד תניחב אוהש ,הקדצ שמש תניחב ,הקדצ תניחבב איה יזא
,קדצ תניחבב ,ןיד תניחבב םדקמ היהש שפנה יכ ."עישוהל ברו הקדצב רבדמה 'ה
התקתמה והז ,הקדצל קדצמ הלועשכ .העד אלב רובד תניחב ,תונטקד ןיחמ תניחבב
.ל"נכו "עישוהל ברו הקדצב רבדמ" תניחב ,התעושיו

,הרותה תמכח וניה ,'המימת 'ה תרות' "שפנ תבישמ המימת 'ה תרות" תניחבוהזו
תבישמ תניחב ,שפנה תאופר תניחב אוהש ,הקתמהה רקע והז .העדב רובד תניחב
,'ךירשל' .הרותה חבשב רמאנש ,"ךירשל יהת תואפר" :תניחב והזו .ל"נכו שפנ
.קחצי לש ןידה ךשמנ םשמש ,'םלועה לכ לע הרשש' :תניחב ,תוכלמ תניחב הז
.ל"נכ הזה ןידה לש הקתמההו האופרה איה ,הרותהו

תדלוה לש ערזה תפט יכ .ושרשל והלעמו ,שפנה ןקתתנ ,הרותה תמכחל אבשכיכ
איה הבשחמהו ,הלחת הבשחמב ולע לארששי יכ .המכח ,אחמו ,חמהמ תכשמנ שפנה
תמכח אוה םלכ שרש יכ .תומלועה לכ שרשו ,לארששי תושפנ שרש איהש ,המכח
ומכ ,המכח תארקנ הרותהו .ןימלע ארב אוה ךירב אשדק אתירואב יכ ,הרותה
תניחב והז ,הרותה תמכחל שפנה הכוזשכו .'וכו "המכח ינא" :(ח ילשמ) בותכש
יזאו .ל"נכ הרותה אוהש ,המכח ידי~לע היה תומלועה לכ שודח יכ .םלועה שודח
תודובע לכ לש תילכתה רקע והזש ,ךרבתי ודובכ הלגתנ יזא ,המכחל הכוזשכ
ידכ קר אוה ,ךרבתי ארובה תא דבעל םדאה ךירצש תודובעה לכ תילכת יכ .םדאה
דובכהו .['וכו "ויתארב ידובכל" :(ג"מ היעשי) בותכש ומכ] .ודובכ הלגתיש
תניחב אוה באו ,"ידובכ היא ינא בא םאו" :בותכש ומכ ,המכחה ידי~לע הלגתנ
:'המכחב בא' :י"שר שרפו ,"ךרבא" :בותכש ומכ ,המכח

םוקמב אבומכ) בקעי תניחב הז ,םימש .םיקלא םימשה לע המור ,קוספה שורפהזו
,בקעי תניחבל .אשידק אניד ,םיקלא תניחב אוהש ,שפנ תניחב הלעמ אוהשכ .(רחא
:ל"נכ ודובכ הלגתנ יזא ,ךדובכ ץראה לכ לע ,יזא .המכח תניחב ,םימש תניחב אוהש

הע

.המחלמו תקלחמו ןוחצנ תדמ שי ,הנהד .ץרא יספא לכ ותא וארייו םיקלאונכרבי
זיו" :בותכש ומכ ,ךרבתי םשה םהב דבע אל ןידעש םימדמ ,וז הדמ אב ןכיהמו
הכרב קיזחמ ילכ אוה~ךורב~שודקה אצמ אלו' .'םימד' :י"שר שרפו ."םחצנ
,םולש הששועה תניחב שי תקלחמבו .(ג קרפ ןיצקוע) 'וכו 'םולשה אלא לארששיל
תוניחב אוה ,אישק הזיא םדאל לפונשכ ,לשמל .ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב אוהו
,םימעפלו .ןיבקונ ןיימ תאלעה אוהו ,םולש הששועה תניחב אוה ,ץורתהו .תקלחמ
הרותו .רחא םוקמל ןיבקונ ןיימ תאלעה אוהו ,רחא םוקמב םולש הששוע םולש
ארוב" בותכש ומכ .םולש אוהש ,ןיבקונ ןיימ תאלעה תניחב ןכ םג אוה ,הלפתו
ולפנ האירב תעשב יכ ,"לכה תא ארובו םולש הששועו" ."םולש םיתפשש בינ
תאלעה ידי~לעו .תוצוצינ המכל ורזפתנו ,תויתוא םה תומלועהו ,הטמל תומלוע
הזו .םלוע הששענו ,תוצוצינהמ ףורצ הששענ ,הלפתו הרות לש ןיבקונ ןיימ
:והזו .םולש הששענו ,תוצוצינה הלעתנ תויצראהמ יכ ,"ץראב םולש יתתנו"
ןכ םג אוה יכ ,'וכו יפתשב ימע אלא ימע ירקת לא ,"התא ימע ןויצל רמאלו"
.ל"נכ ץראו םימש ולולמב ארוב ומכ

לע וילגר ודמעי אוהה םויבו" דע ,חישמ תאיב דע ,םוי לכב הששענ תאזתניחבו
'הרות' .הדימע תניחב ןכ םג םה ,הלפתו הרותו .ןילגר תניחב אוהש "םיתיזה רה
דמעיו" ,'הלפתו' ."רהה תיתחתב ובציתיו ,ידמע דמע הפ התאו" :בותכש ומכ
,הלפתו הרותד ןילגר תניחב ידי לעו ,ןילגר תניחב אוהו ."ללפיו סחניפ
וינפל קדצ" :בותכש ומכ ,"םיתיזה רה לע וילגר ודמעו" :תניחב ,וברקתנ
אתוש' :שורפ הזו ."ןורבדת קדצ" :בותכש ומכ הלפתו הרות אוה קדצו ,"ךלהי
.(ו"נ הכס) 'אמאדו הובאד אקושב אקוניד

'ה רבדבו" ,ןילגרו ןיקוש תוניחב הששענ ,הלפתו הרות לש םירובדה ידי~לעיכ
.שובלמבו התשמבו לכאמב רבד לכב ולפנש תוצוצינ שי ןכל ,"וששענ םימש
םדקו .תויתוא םה תוצוצינהו ,תוצוצינה אוה התשמו לכאמ רבדה ןמ שיש גונעתהו
לכ שפנ יכ" :בותכש ומכ ,שפנ תניחב אוהו .םד תניחב םה ,רובדה לא איצומש
םדקו ."ורבדב האצי ישפנ" :תניחב אוה ,רובדל האצישכו ."אוה ושפנב ומד רששב
תא ןביו" :תניחב םה ,רובדה לא האיציהבו ,"וכרי לע עלוצ" :תניחב איה
םירבש תניחבב םהו ,ףורצ םהל ןיא רובדה םדק ל"נה תוצוצינש ינפמו ."עלצה
אוהו ,ףורצב אוה ,רובדה לא ואיצוהבו .ורבח לע רבגתמ ץוצינ לכ יכ ,תקלחמו
אלו ,הלפתו הרות ירבדב רבדל ל"נה תוצוצינהב ךירצש ,אצמנ .םולש תניחב
םירבד חיטה יול' :(ה"כ תינעת ג"נ הכס) ארמגה שורפ והזו .םירחא םירבדב
תוצוצינה איצוהש חכמ יכ .וכרי לע עלוצ תניחב אוהש ,'עלטאו הלעמ יפלכ
."וכרי לע עלוצ" :תניחבב ראשנ ,םירחא םירבדב

:קוספה שורפ הזו .ספאו לטב ףוגה היהיש דע ,הלפתב וא הרותב רבדלךירצו
אב אוה המבו .ספאכ אהיש דע רובדה םע דחא ףוגה אהיש ,"דחא רששבל ויהו"
השק ףוג' :(י ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא יכ ,האריב ,הז רבדל
:הארי אוה ,קחצי דחפ אוה ,דחפו .'ורבוש דחפ

היהישכ הכרבה יכ רמולכ ."ותוא וארייו םיקלא ונכרבי" :קוספה שורפהזו
:בותכש המכ ,ספא םיששענ תויצרא לכ רמולכ ."ץרא יספא לכ" ,הארי תניחבב
תניחב אוהו ,הקעצו הבשחמ ,םינוג ינש שי הלפתו הרותבו :"דחא רששבל ויהו"
יקומח" :תניחב הבשחמבו ,"הנרת ץוחב תומכח" :תניחב הקעצה יכ .דודו הששמ
היהש רמולכ ,'וכו "רבדיו ךליו" :ביתכו ,הששמ קעציו ביתכ השמב ."ךיכרי
תולהקמב" :ביתכ דודבו ."הנרת ץוחב תומכח" :תניחב הזו ,םיברב תולהק ליהקמ
."הנרת ץוחב תומכח" :ןכ םג אוהו ,"םיקלא וכרב

האצמ רשא לכו .הברה רסח םג ,ללכ רדסמו ןקתמ וניא ןושלה ,הרותה תאז םג]
.אנינת ארודהמב םבתכלו רזחל יתחרכה ,ךרבתי םשה רזעב ולא םירבדמ ןיבהל ידי
[והזו

:(ז"ס םילהת) ץרא יספא לכ ותא וארייו םיקלא ונכרבי

תא םהב דבע אל ןידעש םימדמ האב תאז הדמו ,המחלמו תקלחמו ןוחצנ תדמ שייכ
זיו" :(ג"ס היעשי) בותכש ומכ ,םימדהמ אוה ןוחצנה תדמ רקע יכ .ךרבתי םשה
ףדרלו ,תקלחמהו ןוחצנה תדמ לטבל דחא לכ ךירצו .'םימד' :י"שר שרפו ,"םחצנ
ןיצקוע) 'םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ אוה~ךורב~שודקה אצמ אל' יכ ,םולשה רחא
:םולשל הכזי הז~ידי~לע ,הלפתו הרותב הברה רבדיש ידי~לע ןיכוז הזו .(ג"פ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts