,ןוממה ול שי רבכו ,ןוממ הנממ הוהתנו ,עפשה ול עיגה רבכ םא ולפאש,עדו
לכ לודג סעכב ותוא הרגמ רבד לעבה םימעפל ,הז לכ לע .ל"נכ המוח תניחב אוהש
לכוי אלש יואר היהש ףא .רבכ ול שיש ןוממה ולפא ,ונממ דבאמו דיספמש דע ,ךכ
,ןוממ עפשה תולשלתשהמ הוהתנ רבכש רחאמ ,סעכה ידי לע ןוממה ול דיספהל זא
יואר ,המוח תניחב אוהש ,ול שיש ןוממה אברדאו ,סעכל ךפהתהל רשפא יא בושו
לע .המוח תניחב ךפה אוהש ,סעכ ול ןימזהלו ול דיספהל לכוי אלש וילע ןגיש
ונממ דיספיש ,ךכ~לכ לודג סעכב םדאה לע רבגתהל רבד לעבה דיב חכ שי ,הז לכ
:(א"יק םילהת) תניחבב אוה ,םדאל דרוי ןוממהשכ יכ .רבכ ול שיש ןוממה ולפא
'ה .ל"נכ ופאב ושפנ ףרוט הזמ הששענו ,סעכל וכפהמ אוהו .ויאריל ןתנ ףרט
:ןוצר יהי ןכ ןמא תאזה הנגמה הדממ ונליציו ונרמשי

טס

לטונ ןלזגהש וניה ,םינב ונממ לזוג אוה הזב ,ןוממ ורבח תא לזוגהש,עד
ידי~לע יכ .(א) וגוז תב ידי לע ול אב ,םדאה לש ןוממה רקע יכ .םינב לזגנהמ
רואמ תורוא טשפתמו ץצונתמש ידי~לע ,וניה .ןוממה ול אב הזמ ,השפנ רוא
םוקמב ראבמכ ,שפנה םוקממ אוה ןוממה יכ .ןוממה תניחב םה תורואה ולא ,השפנ
הנורחאה הניחבה איה יכ ,י"ראה יבתכב עודיכ הבקנ תניחב איה שפנו .(ב) רחא
.המשנ חור שפנ ןמ

הנותחתה הגרדמה ללכ יכ .ודגנ שפנ תניחב אוה ,הלש המשנו חור שפנ ללכןכו
תניחב ידי~לע ןכ לע .הנמיה הלעמלש הגרדמ דגנ ,הבקנ תניחב ,שפנ תוניחב איה
ןוממה רקע יכ .ןוממה ול אב הדי לע ,ולצא שפנה תניחב איהש ,וגוז תב הבקנה
אריו) רהזב בותכש ומכ ,ןילגר תניחב איה יכ רחא םוקמב ראבמכ ,הב יולת
לכ תאו" :(א"י םירבד) ביתכו .'אתתא אד' "רמשי וידיסח ילגר" :(:ב"יק
.(ט"יק םיחספ) 'וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ הז' ,"םהילגרב רשא םוקיה
ורמאש הזו .ןילגר תניחב ,הבקנ תניחב ,שפנ תניחבמ אב ןוממה רקע יכ
וניה ,'המוח אלב יורש השא אלב יורשה' (:ב"ס תומבי) הכרבל םנורכז ,וניתובר
רישע ןוה" :(ח"י ילשמ) בותכש ומכ ,ןוממה תניחב איה המוח יכ .ןוממ אלב
אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ לעו .'וכו "הבגששנ המוחכו וזע תירק
:(ג) 'ורתעתתד יכיה יכ וכישנל וריקוא' :(ט"נ אעיצמ

םוכס םעו ,ול תדחימה וגוז תב םע אב אוה ,םלועל אב אוה רשאכ םדאו םדאלכו
הזב ול ויהיש םינב וניה ,תורפ המכו .םלועה הזב ול היהיש ,ול בוצקה ןוממ
רקע תניחב אוה השפנ רואש ,וניה .תורפו םיפנעו ןליא תניחב םהו .םלועה
וניה ,הרוא תוטשפתהו תוצצונתה וניה ,םיפנע םיטשפתמו םיאצוי ונממש ,ןליאה
םילדג ולא םיפנעה לעו .ןליאה לש םיפנע תניחב אוה ,ל"נכ ןוממה תניחב
ונממ לטונו לזוג אוה ,ןוממ ורבחמ לזוג דחאשכ אצמנ .םינבה וניה ,תורפה
,ןכ לע .ל"נכ ןוממה םשמש ,השפנ רוא תוצצונתה וניה ,ולש ןליאה לש םיפנע
םילדגו םייולת םהש ,ויתונבו וינב שפנ ונממ לטונו לזוג אוה הז~ידי~לע
לטונשכו ,ולא םיפנעה לע םילדגה תורפה םה םה יכ ,הזה ףנעה רואמ םיקנויו
:תורפה לטונ ףנעה

יולת הז יכ ."וינב ברו ,ורשע דובכ תא ןמה םהל רפסיו" :(ה רתסא) בותכשהזו
םהינפל ןוכנ םערז ,ליח ורבג םג וקתע" :(א"כ בויא) בותכש ומכו .הזב
םערז' הז ידי לע .תורישע הז 'ליח ורבג םג וקתע' ."םהיניעל םהיאצאצו
ליצה רשא רששעה לכ יכ" :(א"ל תישארב) ,האלו לחר ורמאש הזו .'וכו 'ןוכנ
תורישעה רקע יכ ,אקיד 'ונינבלו ונל' ."ונינבלו אוה ונל וניבאמ םיקלא
,ןליאה תניחב רקע איה השאה יכ .ל"נכ םינבה םייולת הבו ,השאה ידי~לע
.ל"נכ ולאה םיפנעב םילדגה תורפה םה םינבהו ,ןליאה לש םיפנעה םה תורישעהו
ורבח תא לזוגה' :(ט"יק אמק אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ,דוס הזו
:'ויתונבו וינב שפנ ונממ לזוג ולאכ

,ול היהי אלש ונממ לזגל לכוי ,םינב ול היה אל ןידע לזגנה הז םאש,עדו
קיזהל לכוי ,םינב לזגנהל שי רבכ םא ולפאו .ל"נכ ףנעה לטונו לזוגש ידי~לע
םיפנעל וניה ,ןמאל ןיכירצ םינבה ןידע םא יכ .םולשו סח ,וינב ותומיש ול
ןכ לעו .ףנעהמ דוע קניל ןיכירצו ,ןכרצ לכ ורמגנ אלש תורפ שיש ומכ ,הלש
לבקלו דוע קניל םיכירצה ,םינבה וניה ,תורפה קיזמ אוה ,ףנעה לטונ הזשכ
ןליאה יפל לכהו ,הלזגה יפל לכהו .ל"נכ ןמא רוא תוצצונתהמ וניה ,ףנעהמ
.תורפהו םיפנעהו

ןיבו ,םיפנעה תוכיאו תוהמ ןיבו ,ןמצע תונליאה ןיב םייונש המכו המכ שייכ
ול שיש ןליא שי יכ .םיבר םייונש שי ןלכב ,תורפה ןיב ןכו ,םיפנעה יובר
תוהמ ןיב ןכו .םיבר תורפו םיטעמ םיפנע .ךפהל ןכו .םיטעמ תורפו םיבר םיפנע
הרששע ול שיש שיו .דאמ רקי אוה לבא ,דחא ףנע ול שיש ןליא שי ,ןמצע םיפנעה
םינב םהל שיש םיינע המכ שי ןכ .םיבוהז הרששע קר םיוש םניא םלכו ,םיפנע
םניאו ,םיתוחפ םה ולש םיפנעה לכש וניה .דחא זוז אלא תגשמ ודי ןיאו םיבר
,לודג רישע שי ,ךפהל ןכו .םיתוחפו םיטעמ םיפנע שיש וא ,דחא בהז ךרעב קר
הז לכ םעו ,םירקיו םיבר םיפנע ול שיש וא ,דאמ רקי אוה ולש ףנעהש תמחמ
.תונליאה לשמב ל"נכ ,םיטעמ םינב קר ול ויהי אלש תויהל לוכי

איצוהל יוארש ול דחימ ףנע לכו ,םיפנע הששלש םע דחא ןליא ,לשמל ספתנהנהו
אוה ףנע לכש ,לשמל רמאנ ןכו .םינב השש ול היהיש יוארש אצמנ ,תורפ ינש
,םימדא תואמ ששלש ול תויהל יוארש אצמנ .םימדא האמ ול היהיש ךרעו הניחבב
ונממ לטונו לזוג אוה ,םימדא האמ הנממ לזוג םא אצמנ .וללה םיפנע הששלשמ
.םינב ינש ונממ לטונש אצמנ ,דחא ףנע

,הז רחא הזב םיפנעהמ תאצל םייואר תורפה םא ,לודג קולח שי הזבש ,עדלבא
ןידע ןכ~יפ~לע~ףא ,םינב ינש ונממ לטונו ,דחא ףנע ונממ לזוג הזש ףאש אצמנ
יכ ,םיראשנהב קיזה אל יכ ,םיראשנה םיפנעה לש םינבה רתי םיקתהל ול םייואר
סרכב השש' .(ד) תניחבב ,תחא תבב תאצל םייואר ויה םא לבא .םולכ םהמ לטנ אל
דחא ףנע ךרע תניחב םהש ,םימדא האמ םא יכ ונממ לזג אל הזש ףא ןכ~לע ,'דחא
,תחא תבב תאצל םייואר ויה םלכש רחאמ ,םלכ רוא לקלק הז לכ םע ,תורפ ינש לש
האמה ולאב ול קיזהל לכוי ןכ לע ,תומלש םהל ןיאו ,םרוא םהמ רסחו לטנ הזו
.םינבה לכ ונממ לטל ,ונממ לטנש דבל םימדא

,תורפהו םיפנעהו ,ןליאה יפלו ,הלזגה יפל ,םייונש המכו המכ הז ןינעב שיןכו
הל ןיאש ןמז לכו .הרוא םילשהל דימת הכירצ איה יכ ,ללכהו .םתומכו םתוהמב
תניחב אוה יכ ,ןוממה ידי לע התומלש רקעו .דילוהל הל רשפא יא ,תומלש
:ל"נכ הרוא תוצצונתה

ריהזמ קוספהש ,"ץומח ורשא טפשמ ושרד בטיה ודמל" :(א היעשי) בותכשהזו
וינב שפנ ליצהל ידכ ,וקשוע דימ קושע ליצהל ,לזגנה תא קזחלו טפשמ תוששעל
דימ לוזג וליצתו ,טפשמ וששעתש המש ,'וכו בטיה ודמל הזו .ל"נכ ויתונבו
םש) בותכש המכ ,'ה ידומל תניחב םהש ,םינבהל הבוט וששעת הז~ידי~לע ,ולזוג
םהש ,םינבהל היהת הבטההש ,'בטיה ודמל' הזו ."'ה ידומל ךינב לכו" :(ד"נ
הוש ורבח תא לזוגה' (גק אמק אבב) ,ארמגה תנוכ דוס הזו .''ה ידומל' תניחב
ידמ וספת המל ,דאמ הבגששנ האילפ אוהו .'ידמל ולפא וירחא ונכילוי הטורפ
'וכו לזוגה .תמאה םתנוכ הזו ,דאמ תרתסנו תמלענ איה ארמגהש ,עד ךא .אקוד
ול ריזחהל ךירצש .םינבה וניה ,'ה ידומל וניה ,ידמל ולפא וירחא ונכילוי
'ה ידומל תניחב ,ידמל הזו .ונוממ תא לזגש ידי לע ונממ לזגש םינבה ולפא
:ל"נה

רוא רסחי אלו ,וינבל קיזי אל הז לכ םע ,ןוממ ונממ לטונש ףא םימעפלש,עדו
אוהש ןלזגה הזשכ ,הל שיש לודגה רעצהו באכה תשגרמ שפנה תוינחורב יכ .השפנ
תמצמצמ איה ןכ לעו .הינב שפנ לזגלו ,הרוא רסחל אב ,שממ תושפנ חצור ומכ
אל ןלזגה הזש ידכ ,השפנ יקלח המצעל תצבקמו ,המצע תצוכמו תכשממו ,הרוא
לבקל הילע רבגתהל ןלזגה לכוי אל םימעפלש דע .הרוא רסחלו ,הנממ קניל לכוי
המצמצו ,שפנה הרבגתה רבכ הז לכ םע ,ונממ ןוממה לטנו לזגש ףאו ,הרואמ
וניא ,ןלזגה חקלש ןוממה הזו .הרואמ לבקל החינה אלו ,הרוא הצבקו הכשמו
תניחבב אוה הזה ןוממהו .ללכ רוא וב ןיאש רחאמ ,אמלעב ארפע קר ,ללכ ןוממ
תמחמ ,"בשחנ ףסכ ןיא" :(ט ב םימיה~ירבד) תניחבב ,"בהז תורפע" :(ח"כ בויא)
שיש ומכו .הרואמ לבקל החינה אלו הרבגתה יכ ,רוא םוש בהזהו ףסכהב ןיאש
םה ,םלטל אב םדאשכש ,ןירגנוא תנידמב תונליא שי יכ ,הזה םלועב ותמגד
:םתוא לטל םיחינמ םניאו ,ןמצע םיניטקמו ןיכישממ

.תופלקהו ארחא ארטסה תזיחא םש שי ,רבדב תומלש ןיאשכ יכ ,ןישודק תניחבהזו
,דימת םהיניב תחדנו תרזפתמ איה יכ .תופלקה ןיב איה ,אבקונ תניחב שפנהו
הוש וא ףסכה הז האור איהשכ ןכ לעו ."תומ תודרוי הילגר" :(ה ילשמ) תניחבב
,המילשהלו ,התוא שדקל אבש שיאה הז דיב ,ל"נכ הרוא תומלש תניחב אוהש ,ףסכ
ןיבמ היחדנ ץבקיו ,הרוא םילשי אוהש ,ול תפסכנו וילא הבאת הז ידי לע
הרוא םלשנש ידי~לע יכ ,ףסכב ןישודק תניחב הזו .תוממ הילגר איצוהל ,תופלקה
ןיבמ האצויו ,התאמטמ תשדקתמ איה הז~ידי~לע ,ןורסח הב ןיאו ,ףסכה ידי לע
אוה ףסכה יכ ,הזה ףסכה ידי~לע וילא תינקנו תשדקמ איה ןכ לעו .תופלקה
ןמ תאצל המצע תנמזמו תשדקתמש ,ןישודק ןושל הזו .ל"נכ השאה רוא תומלש
:ודי לע השדק לבקלו ,האמטה

ץבקמו ,הזב הרוא םילשמ אוה ,חיורמו ןתונו אששונ אוהש ןתמו~אשמהלכבו
םיפנעהו ןליאה תקנה תניחב אוה יכ ,דימת הרוא םילשהל ךירצ אוה יכ .היחדנ
וניה ,םיפנע לדגמ ןליאה הז~ידי~לע ,םמילשמו םקינימ אוהש ידי לעש ,תורפהו
רחא ףכת הבתכ הל ןתונש הזו .ל"נכ תורפ םיששוע םיפנעהו ,הרוא ץצונתמש
חיטבמש ,'ךתי סנרפאו ןיזואו ריקואו חלפא אנאו' ,הבתכב הל חיטבמו ,ןישודקה
:ל"נכ ןוממה ידי~לע ,דימת הרוא םילשהל הל

םיכירצ ןידע םימעפל .ןיאצוי תורפהשכ יכ .םינבל ךישש השרי תניחבהזו
קספנ יכ ,דוע קניל םילוכי םניאו ,רטפנשכ ןכ לעו .ל"נכ םהמ קניל םהיפנעל
איהו ,םרוא םילשהל ,םהל ךישה ןוממה םישרויו םילבקמ םה ןכ~לע ,ןליאה תקנה
:תלטונש הבתכה תניחב הזו ,הרואל הל יוארש המ ראשה תלבקמ

םילטונ ןכ יפ לע ףאו ,םיפנעהמ רוא דוע לבקל םינבה ןיכירצ ןיאםימעפלו
,םגוז תב םהמע ףכת אצוי ,םלועל םיאצוי םינבהשכ יכ ,תרחא הניחבמ והז .השרי
ןכ~לעו .םרוא ץבקמ באהו ,תורפהו םיפנעהו ןליאה ,וניה ,םהינבו ,םנוממו
.םהלש רוא יקלח ץבקמש ידי לע ,וינב ליבשב ןוממ באל ןכ םג היהיש רשפא
,היפנעמ רוא לבקל ,ןמאל םיכירצ םניאש ףא ,השרי םילטונ םה םימעפל ןכ~לעו
אל תמאבו .םהלש רוא יקלחמ םדי לע םהיבא ץבקש ,םהלש ןוממ םילטונ םה לבא
רשפא יא לבא .םרוא יקלח הוש וניא יאדוב יכ ,הושב השריה קלחל יואר היה
עדויה םא~יכ ,ולא םיקולח עדוי ןיא יכ ,הטמלש ןיד~תיבל הז טפשמ רסמל
:הזל ןתונו הזמ לטונו ,יוארכ ךכ~רחא רדסמ תמאב אוהו ,תומולעת

ףסכנו קבדתמ אוה יאדוב יכ .םירוהרהל אב אוה ורבח תא לזוגש הז~ידי~לעש,עדו
איה ןכו .ל"נכ השפנ רוא אוהש ,ונממ לטנש ןוממה ידי~לע ,ולזגש ורבח תשאל
.השפנ רוא ומצעל ךשמש ידי~לע ,וילא התוא ךשמש ידי~לע ,וירחא תרהרהמ
,ורבח תונמאל דרויה' (א"פ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ~לעו
אב אוה יכ .'וכו "אמט אל והער תשא תאו" :רמאנש ,'שיא~תשא לע אב ולאכ
ולש גוז תב ןלזגה דבאי ,םימעפלו .ל"נכ הלזגה ידי~לע ,והער תשא שממ אמטמו
ןכ םא ,וגוז תב רואב וניה ,ורבח ןוממב וניע ןתנש רחאמ יכ .הלזגה ידי לע
רואב ,ולש ןוממב ,וקלחב הצור וניאו ,ולשמ ומצע תא הנופו ,ולשב סאממ אוה
אוהש ומכ ,ונממ תקחרתמו ,ונממ המצע תא הנופ איה םג איה ןכ~לע ,ולש גוז תב
ימלשורי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו .הנממ הנפו ,ומצע תא קחרתה
,הל אששנהל ותעדב היהש ןמז לכ ,שיאל תנתממ איהש השאל לשמ' (ט קרפ תוכרב
תאשנו הכלה איה ףא ,הנממ ותעד תא גילפהש ןויכ ,ול תנתממו תבשוי התיה
:ולש גוז תב דבאל לכוי ,השא ןלזגהל ןיא םא ןכ~לע .רחאל

ףקת יפל לכהו .לזגנה לש גוז תבה ולפא ,ורבחמ לזגל םימעפל ןלזגה לכויםגו
רשפאש דע ,הששעמבו רוהרהב ורבח ןוממ לע ותורבגתהו וקשחו ותואת קזחו
,ורבח ןוממ לזגו רבגתהש רחאמ יכ .לזגנה ורבח לש גוז תב םג חקיו רבגתיש
רחא ןכ םג המצעב איה תכשמנ םימעפל ןכ~לע ,ל"נכ וגוז תב שפנ רוא אוהש
,ורבח תשא םג לזוג ןלזגה םימעפל ןכ~לעו .הלעבמ ןלזגה הז לזגש ןוממה
.הדמח ידי~לע וא ,םידיב ונממ לזגש ןוממה ידי~לע

םג ,ורבח ןוממל ול שיש תוקקותשהו הואתו הדמח ידי~לע םג יכ ,עדיכ
.(ה) רחא םוקמב ראבמכ ,לודג ףקת הל שי הבשחמה יכ ,ולזגל לכוי הז~ידי~לע
והזו .םידיב םולכ לזג אלש ףא ,הלזג ןוממ םדאהל היהיש תויהל לכוי ןכ~לעו
רומח רוסא אוה המצעב הדמחה יכ ,דמחת אל ,תורבדה תרששעבש רומחה ואלה רוסאה
ויתונבו וינב שפנו ,ונוממ ונממ לזגל הדמחהב חכ שי יכ ,ןלצל אנמחר דאמ
אעיצמ אבבב ונינשש ומכ ,ןודקפב די חלשל הבשחמב ולפא רוסא שי ןכ לעו .ל"נכ
ומכ ,הז~לע ביח םא קר איה אתגלפה יכ .'ןודקפב די חלשל בשוחה' :(:ג"מ ףד)
.ל"נכ ,אמלע ילכל יאדוב שי רוסא לבא ,שממ די חלושה

.ל"נכ ורבח תשא דמוחו ,םירוענ תשאב סאממ תניחבב אוה ןלזגה םימעפל,הנהו
תניחב הזו .ורבח לשב םג ץפחו ,ונוממ תא הצורש ,םהינשב הצור םימעפלו
תשאבו" :(ב יכאלמ) בותכש ומכ ,הז לע ריהזה איבנהו .'ותיב ךותב הרצ סינכמ'
תא אנושש התאו ,ךקלחב ךל יד ןיא םא ,הנוכה ."חלש אנשש יכ ,דגבת לא ךירוענ
.הקדצ ןתתש ,הזל הנקת הששעתש וניה .חלש ןכ לע ,ךל קיפסמ וניאש ,ךנוממ
המכ ,"םימה ינפ לע ךמחל חלש" :(א"י תלהק) בותכש ומכ ,חלש תוניחב איהש
,ןימצמצמ ויתונוזמש םדא האור םא' :(.ז ןיטג) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
.'הקדצ םהמ הששעי

,אבקונ תניחב ,שפנה לע תופלקה תורבגתה תמחמ אוה ,ןימצמצמ ויתונוזמש המיכ
םיקנוי םה ,הילע תופלקה םירבגתמש ידי~לעו "תומ תודרוי הילגר" :תניחבב
האיצומ אוה ,הקדצ ידי~לע לבא .ןוממ ול ןיא הז~ידי~לעו ,הרוא םירסחמו הנממ
הילגר" םדקמ היהש הממ וניה ,(י ילשמ) "תוממ ליצת הקדצ" :יכ .תופלקה ןיבמ
,וירוענ תשא תוניחב ,ונוממ ןקתל לכוי הקדצ ידי לע ,ןכ לעו ."תומ תודרוי
:חלש אנשש יכ ,הזו ,הב דגבל אלו

.הדמח ידי~לע ולזגש וניה ,ול שיש הלזג ןוממ ןקתל לכוי הקדצ ידי לעש,עדו
ךירצ ,םיברה תא לזג םא ןכו ,הלזגה תא בישיש דע ןוקת הל ןיא שממ הלזג יכ
הדמח ידי~לע הלזג ןוממ ול שי םא לבא .םיבר יכרצ ,לזגש ןוממהב תוששעל
םיקתיש וניה .ךכ םיקתי הקדצ ידי~לעש ,הקדצ ידי~לע ןקתל לוכי הז ,ל"נכ
:הדמחה ידי לע הלזג לש איהש ףא ,ונוממ ולצא

בשיו" :(ג יכאלמ) קוספ לע (אע ןישודק) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
החנמ ישיגמ 'הל ויהו ףסככו בהזכ םתא קקזו יול ינב תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ
ידי לעש ,וניה .העמטנ העמטנש החפשמ לע אוה~ךורב~שודקה הששע הקדצ ,"הקדצב
וינב שפנ לזוג תניחב אוה יכ ,העמטנש החפשמ תוניחב אוהש ,הלזגה ןקתתנ הקדצ
ידי~לעו .תובורעת לש החפשמ תניחב אוה ןכ לע ,ל"נכ ורבח תשא לטונו ויתונבו
ףרצמ בשיו" :הזו .'העמטנ העמטנש החפשמ' ורמאש ומכ ,ךכ םיקתיש ןקתתנ ,הקדצ
לש אוהש בהזהו ףסכה קקזיו ףרציש וניה ,"ףסככו בהזכ םתא קקזו ףסכ רהטמו
:ל"נכ העמטנש החפשמ תניחב אוהש ,ל"נכ הלזג

הל ןיוה ןוממ םשל השא אששונה' :(ע ןישודק)הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
הטוש אוה ,ןוממהל ומצע הנופו ,ןוממ םשל האששנשכ יכ .'םינגהמ םניאש םינב
םכחהש וניה .(ו) ,(י תלהק) "ולאמששל ליסכ בלו ונימיל םכח בל" יכ .ליסכו
בותכש ומכ ,ןימי תניחב אוהש ,הרותהל וניה ,ונימיל הנופ אוה השא אששונשכ
ידכ ,הרותה ליבשב השא אששונש ,וניה ."ומל תד שא ונימימ" :(ג"ל םירבד)
דמולה' :(י"ק תוחנמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,הרהטב הרות דמליש
ליבשב השא אששונש ,'ולאמששל ליסכ בל' לבא .'וכו 'השא אששונ הרהטב הרות
אצמנו ."דובכו רששע ולאמששב" (ג ילשמ) בותכש ומכ ,לאמשש תניחב אוהש ,ןוממ
םניאש םינב הל ןיוה ןכ~לעו ,ותעד דבואו םגופו ,ליסכ אוה ןוממ םשל אששונשכ
:םינבה םיאב םשמש תעדה םגפש רחאמ ,םינגהמ

תורבגתה רקע יכ .םיאנושש םיששענ הזמ ,ןוממהל ומצע הנופש ידי~לעש,עדו
בותכש ומכו ,לכששו תעדב היולת הבהא יכ .חמה תריכעו לובלבמ אב אוה ,האנשה
הבהא הל ןיאש ,וניה ."המכח קולא השה יכ ,הל אלל הינב חישקת" :(ט"ל בויא)
םיקנוי הזמ ,חמה תריכע ול שישכ ןכ~לעו .המכח הל ןיאש תמחמ אב הז ,הינב לע
ןכ ,ןוממ תואת ידי לע חמה לש תוריכעהו לובלבה יפכו .םיאנושה םירבגתמו
ותינפו ותואת יפל יכ ,םנח יאנושש הזמ םיששענ םימעפלו .םיאנושה תורבגתה
ןמז לכו .םיאנושה םירבגתמ ןכו ,וחמ רכעתנ ןכו ,ליסכ הששענ ןכ ,ןוממל
םג םה ,חמה תוריכעהמ וניה ,םשמ םירבגתמה םיאנושה יזא ,חמה ךותב תוריכעהש
תוניחב אוה הזה תעדהש ףא ,םתאנשש לע םעט םהל שיש ,חמבו תעדב םיאנושש ןכ
םינפ לכ לע םהל שי הז לכ םע ,חמה תריכעמ קר אוה האנשה רקע יכ ,חמה תוריכע
.חמה ךותב ןידע תוריכעהש רחאמ ,םתאנשש לע םעט

לוכי חמה ןיאש דע ,ליסכ ךכ לכ הששענו ,ןוממל ךכ לכ קשוח םימעפלש ,עדלבא
ןיחמ ירתומ םה תורעשש יכ ,תורעשש תוניחבב אצויש דע ,תוריכעה ללכ לבסל
ירתומ תניחבמ ,תאזה תוריכעהמ וניה ,םשמ םיאבה םיאנושה םג זאו .עודיכ
רחאמ ,םתאנשש לע םעט םוש םהל ןיא יכ .םנח יאנושש םה ,תורעשש תניחבמ ,ןיחמ
.תורעשש תניחבמ ,ןיחמ ירתוממ קר ,חמה ךותבש תוריכעהמ ולפא םיאב םניאש
יאנושש קר םהו ,םתאנשש לע ,חמ תריכע לש ולפא ,תעדו םעט םוש םהל ןיא ןכ~לע
יאנושש יכ ,"םנח יאנושש ישאר תורעשמ ובר" :(ט"ס םילהת) תוניחב הזו םנח
:ל"נכ ןיחמ ירתומ ,תורעשש תניחבמ םיאב םנח

תוניחב ,םכחהש ,עד ,תורעשש תניחב ,ןיחמ ירתומ ןכ םג ול שיש ףא ,םכחהלבא
,ולש ןיחמ ירתומש .ןישה לע ןימיב רעש תניחב םה ,ולש תורעששו ןיחמ ירתומ
תמחמ יכ .ךרבתי םשה תדובעל עדמהו המכחה ירעש םהב חתופש ,םירעש תניחב םה
תוסכתהלו שבלתהל ךירצ אוה ,ורואמ לבקל ולבסל םלועהל רשפא יא ,ומצעב וחמש
,ונממ לבקל םלועה ולכויש ידכ ,םיכומנו םינטק םירבדל ומצע ליפשהלו ,ומצע
:(ד"י ילשמ) תניחבב .ךרבתי םשהל םברקל עדמהו המכחה ירעש םהל חתפיש ידכ
םיערה עינכהלו תוחשל ידכש ."קידצ ירעש לע םיעשרו ,םיבוט ינפל םיער וחש"
,קידצה לצא והזו .ל"נכ קידצ ירעש לע םיעשרה איבהל ךירצ ,םיבוטה ינפל
רעש תניחב םה ,םכחה לש תורעשהש אצמנ .תורעשש תניחב ,ןיחמ ירתומ תניחב
םכח בל" :תניחב הזו .לאמששב שממ תורעשש םה ,ליסכה עשרה לצא לבא .ןימיב
.ולאמששל ליסכ בלו ,ונימיל

הניאש השא אששונה' :(ע ןישודקב םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאןכ~לעו
וניא יאדוב ,ול תנגוה הניאש השא אששונשכ יכ .'וכ 'ותפוכ והילא ,ול תנגוה
.ול הנוגה הניאש ,ולש וניאש המב רחובו ,וירוענ תשאב ונוממב ,וקלחב הצרתמ
הז לע הנממ והילא ןכ לע ,ל"נכ תורעשש תניחב ,תורתומ תניחב אוה הז~ידי~לעו
,תורעשש תניחב לע ,הז~לע הנממש ,(א ב~םיכלמ) "רעשש לעב" אוה יכ .ושנעל
,ותפוכ והילא' (םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ~לעו .ןיד םהב תוששעל
,'ותפוכ' .ןיחמ ירתומ תניחבו ,ןיחמ תניחב הז .'ועצור אוה~ךורב~שודקהו
,"םיטהרב רוסא ךלמ" :(ז םירישה ריש) תניחב ,ןילפת תניחב ,ןיחמ תניחב
,ןיחמ ירתומ תניחב הז ,'ועצור' .(ז) אבומכ ןילפת תניחב םהש ,ןיחמ יטהרב
:ןיחמ ירתומ תניחב ןהש ,תועוצר תניחב

סעכה םגפ ןינעמ ,םדוקה ח"ס ןמיסבש הרותהו ,הלזג רוסא רמח לש הרותה תאז]
ןבומכ ,הזל הז תוכישו רובח םהל שי ,ולא הרותה ינש .תורישעה דיספמש
םש יכ ,ט"נ ןמיסבש שדקה לכיה לש הרותה ךותב דחי םירבחמ םהו .ליכששמל
:[בטיה םש ןיע .איהה הרותה ךשמה ךותב רוצקב ולא םינינע ינש ואבוה

ע

(ט ארקיו) :לארששי ינקזלו וינבלו ןרהאל הששמ ארק ינימשה םויב יהיו

לכו ,ץראה ןמ לדג לכהש ,שוחב ןיאור ונאש ומכ ,ץראה לע םה םירבדה לכיכ
.ץראהמ וקחרתיו וקספיש רשפא יאו ,ץראה לע םיחנמו םיכלוה תוירבהו םירבדה
ומוקממ ולטונו ,רבדה חירכמש ימ שיש ידי~לע וניה חירכמה חכ ידי~לע אל םא
ךכ~רחאו .ץראהמ רבדה קחרתנ ןכ ,חירכמה חכ יפכו .הנממ וקיחרמו ,ץראהמ
יזא ,הלעמל רבד םדא קרוז םא :ןוגכ .ץראהל רבדה רזוח ,חירכמה חכ קספנשכ
וקרוזו רבדה חירכמ ןכ ,וחכ יפכו .ץראהמ וקיספמו רבדה חירכמ וחכ ידי~לע
.ץראהל לפונו רבדה רזוח ,חירכמה חכ אוהש ,וחכ קספנשכ ךכ~רחאו .רתוי הלעמל
ויה אל ,ואל םא יכ .המצעל םירבדה לכ תכשממו ,ךשומה חכ הל שי ץראה יכ
ינב לכו ,תירודכ איהש תמחמ ,הנממ לפל יואר היה יכ ,הילע םיקתהל םילוכי
,חירכמה חכ קספנשכ ןכ לעו .ךשומה חכ הל שיש ךא ,עודיכ הביבס םידמוע םלועה
לפונו חרופ אוה ,הטמל רתוי ברקתמש המ לכ ,ץראהל הטמל לפונו רבדה רזוחו
לפונ ןכ~לע ,ץראה לש ךשומה חכהל ברקתמש תמחמ הז ,רתוי תוריהמב הטמל
.הטמל רתוי תוריהמב

:(י ילשמ) בותכש ומכ םלוע דוסי אוה קידצה יכ ,ל"נה רפע תניחב אוהקידצהו
לכ ךישמהל ,ךשומה חכ ול שיו .וילע םידמוע םירבדה לכו ,"םלוע דוסי קידצו"
לכש ,םלוע דוסי אוהש ,םלועב דיחי קר אוה ,קידצה הז יכ .וילא םירבדה
יפל דחא לכ ,ונממ םיפנע קר םה םיקידצה לכ ולפאו ,ונממ םיכשמנ םירבדה
הז יכ .ףנעה ןמ ףנע תוניחב אוהש שיו ,ונממ ,ףנע תוניחב אוהש שי .ותניחב
תישארב) תוניחבב ,רפעכ ומצע םיששמו ,לפשו ונע אוה ,םלועב דיחיה קידצה
לכש ,רפע תניחב וניה ,םלוע דוסי אוה ןכ~לעו ."רפאו רפע יכנאו" :(ח"י
וניה ,'היהת לכל רפעכ ישפנו' :םישקבמ ונאש הזו .ל"נכ וילע םה םירבדה
לכ ךישממ ,קידצה הזו .ל"נכ רפעכ וילא לכה ךישמהל ,ךשומה חכ הל היהיש
ןיכשמנ תועפשהה לכש ,"בהז תורפעו" :(ח"כ בויא) תוניחבב ,םלועל תועפשהה
ךרבתמ אוה ,קידצה הזל הקדצ ןינתונ םא ןכ לעו .ל"נה קידצהמ ,רפע תוניחבמ
:(י עשוה) תוניחבב ,םילפכ לפכ תחמצמש ,רפעה לע העירז תניחב אוה יכ .דימ
רפע תניחב וניאש ימל הקדצ ןתונ םא לבא ."דסח יפל ורצקו הקדצל םכל וערז"
"םהב הששע ךפא תעב" :תותנע ישנא תא הימרי ללקש הזו .תורפ הששוע וניא ,ללכ
רפע תניחבב םניאש וניה ,(:ז"ט אמק אבב) 'םינגהמ םניאש םיינעב םלישכה'
.ללכ העירז תניחב הניא םהל םינתונש הקדצה ןכ לעו ,ללכ

חכ ול שיש ,רפע תניחב אוהש ,קידצה הזל םדא ינב לכ וכשמיש יואר היההנהו
ינב שיש ,וניה .ונממ ןיקיחרמו ןיקיספמ ,חירכמה חכ ידי~לע ךא .ל"נכ ךשומה
םקיחרהלו םקיספהל םדא ינב תא םיחירכמ םה ,םהיששעמו םרובד ידי~לעש ,םדא
חכ קיספישכ ךכ~רחאו .ל"נכ קידצהמ קיחרמ ןכ ,חירכמה חכ יפלו .ל"נה קידצהמ
קיספישכ יכ .ל"נכ רפע תניחב אוהש קידצהל ברקתיו ומצע ךישמיו רזחי ,חירכמה
ינב שי ןכ~לעו .ל"נכ ךשומה חכ ול שיש ,ל"נה קידצהל רפעהל בושי ,חירכמה
לבא ,םתוא קיחרמה חירכמה חכב ןידע םהש תמחמ ,קידצהמ דאמ םיקוחר םהש םדא
םדאשכ ,ןיאור ונאש הזו .ל"נכ וברקתיו ורזחי ,חירכמה חכ קיספישכ ךכ~רחא
תמחמ ,רתוי קשח ול שי ,רתוי קידצה םוקמל ברקתמש המ לכ ,קידצהל עסונ
:ל"נכ ךשומה חכהל רתוי ברקתמש

דמוע היהש םוקמל תוקלא ךישמהל ,ךשומה חכ ול היה ןכשמ יכ ,ןכשמ תניחבהזו
יכ .אקיד 'הצורנ ךירחא' ,"הצורנ ךירחא ינכשמ" :(א םירישה ריש) תניחב .םש
אבומכו .ל"נכ ךשומה חכה תמחמ ,ל"נכ רתויב ץר אוה ,וילא רתוי ברקתמש המ לכ
הרשתש ,לארששיל ןוכשמ אוהש ,ןוכשמ ןושל אוה ןכשמהש (א"ל קרפ תומש) שרדמב
יתתנו" :(ו"כ ארקיו) בותכש ומכ ,םולשו סח ,ואטחי םא ולפא םלצא הניכש
הרוש הניכשה ,ןכשמה ידי~לעש אצמנ ."םכתא ישפנ לעגת אלו םככותב ינכשמ
,ךשומה חכ תניחב ול שיש ,'וכו ינכשמ ןושל ןכשמ יכ ,ל"נכ וניה .לארששיב
,ןכשמה תא םיקהל רשפא יא ןכ לעו .ל"נכ םש דמוע היהש םוקמל תוקלא ךישמהל
בותכש ומכ ,םדאה לכמ ונע היהש ,הששמ תניחב ,רפע תניחב אוהש קידצה אלא
הז אקוד יכ ,ומיקהל לוכי היה אל רחאו ."ןכשמה תא הששמ םקיו" :(מ תומש)
חכ תניחב אוהש ,ןכשמה םיקהל לוכי ,ךשומה חכ תניחב ,רפע תניחב אוהש ,קידצה
:ל"נכ תוקלאה ךישמהל ,ךשומה

,וניתובר ושרדו ,"טעמה םתא יכ םכב 'ה קשח םכברמ אל" :(ז םירבד) בותכשהזו
ןיטיעממ םתאש תמחמ קר 'וכו אל" :(םש י"שרפב אבוהו ט"פ ןילח) הכרבל םנורכז
הז~ידי~לע ,ןמצע םיניטקמו ןיטיעממ םהש תמחמ יכ ."םכב 'ה קשח ,'וכו םכמצע
ןכ~לעו ,ל"נכ תוקלאה ךשומש ,ןכשמ תניחב ,ךשומה חכ ול שיש ,רפע תניחבב םה
,תולפש ידי~לע יכ ,"אכד תא ןכשא" :(ז"נ היעשי) תניחב הזו .םכב 'ה קשח
,ולצא ךרבתי םשה ךישמהל ,ךשומה חכ ול שי הז~ידי~לע ,רפעכ ומצע םיששמש
:ל"נכ ןכשמה תניחב והזש

,"ידובכב שדקנו" :(ט"כ תומש) בותכש ומכ ,ןכשמה לצא רמאנה דובכה תניחבהזו
םדא לכל שיש דובכה לכ יכ ."ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו" :(מ םש) בותכש ומכו
,רפע תניחב אוהש ,קידצה הזמ קר םילבקמ םה םלכ ,לודג דעו ןטקמ ,םלועבש
,קידצה הז לצא קר אוה ,הלדגהו דובכה לכ יכ .לכה ךשמנ ונממש ,ןכשמ תניחב
םש ותלדג אצומ התאש םוקמ לכ' :(א"ל הלגמ) בותכש ומכ .ונממ םילבקמ םלכו
דובכה לכ הרוש םש ,תונטקהו תולפשה םוקמבש ,אצמנ .'ותונתונע אצומ התא
םילבקמ ,םלועבש םישארה לכ ןכ לעו ."אכד תא ןכשא" :בותכש ומכ ,הלדגהו
שדחתנ םעפ לכב יכ ,דובכה תושדחתה ןכו רפע תניחב אוהש ,קידצה הזמ םדובכ
ידי~לע לכה אוה דובכהו תוישארה שדחתנו ,רחא תונמתהל אב הנממה הזש ,דובכה
:תוניחבב ,דובכה אב םשמש ,םעפ לכב ןכשמה תא ותמקה יפכ יכ .קידצה הז
:ל"נכ תוישארהו דובכה לכ שדחתנ ןכ ,ל"נכ "ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו"

קידצהשכ יכ .לארששי ינקזלו וינבלו ןרהאל הששמ ארק ינימשה םויב יהיו,הזו
םשש ,ןכשמה תא םיקמ אוהש הזב םתוא ארוק אוה ,םעה ישאר תא תורקל ךירצ
.ונממ דובכה לבקל וילא םיאב םלכ יכ ,םתוא ארוק הז~ידי~לעו ,ל"נכ דובכה
ןרהאל הששמ ארק' ,הז~ידי~לע ,ןכשמה תא הששמ םיקהש ,'ינימשה םויב' הזו
תמקה ידי~לע יכ .לודג דעו ןטקמ ,םעה ישאר ללכ םהש ,'לארששי ינקזלו וינבלו
ורמאש הזו :ל"נכ 'וכו וינבו ןרהא תניחב םהש ,םעה ישאר לכ תא ארק ,ןכשמה
היה זא יכ ,'םיכלמל הנשה שאר ןסינש' :(א הנשה~שאר) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןכ~לעו :ל"נכ םישארהו םינממה לכ לש םיכלמ לש דובכה ךשמנ םשמש ,ןכשמה תמקה
הז~ידי~לעש ,שדח שאר תניחב הז יכ ,אקוד ןסינ שדח שארב ןכשמה תמקה היה
:ל"נכ םיכלמל הנשה~שאר ןסינ שדח~שאר תניחב והזו ,ל"נכ םישארה לכ םישדחתנ

אע

םימעפל יכ .דאמ ול קיזמ אוה ,םסרפמ אוהש המ יכ .םסרפמ תויהל דאמ השקש,עד
אפרנ ותרבחבו" :(ג"נ היעשי) בותכש המכ ,םיבר ליבשב ןירוסי לבסל ךירצ
,"םיברב ול קלחא ןכל" :(םש) תוניחבב אוה ןכ~לע ,םסרפמ אוהש רחאמ יכ ."ונל
."ונל אפרנ ותרבחבו" :רמאנ וילע יכ ,םיבר ליבשב ןירוסי לבסל ךירצ ןכ~לע
.םימסרפמ אקוד םתוא םיששועו ,םימסרפמ תויהל ןיכירצש םדא ינב המכ שיש קר
ןיפילחמ הזבו ,לארששי ליבשב םהילע םירוסי םמצעמ םילבקמש םיקידצ שי לבא
:םש ןיע ."וינפ הסכי םיתשבו" קוספ לע ג"ס ןמיסב הלעמל ראבמכ .עפשה

בע

הצור ךכ~רחאו .רשכ שיא העש ותואב הששענו ,הבושת רוהרה םדאל אבםימעפל
ךכ~רחאו .קידצהל עסנל הצור ןכב ,הבושתל ובל ררועתנש רשאב ,אדבע תוששעל
אבשכ ךכ רחאו .הליחת ול היהש ותקושתמ לפונו ,ערה רציה וילע רבגתמ ,עסונשכ
ךיניעב השקי לא ,וקשח לכ דבואו ,רתוי דוע ערה רציה וילע רבגתמ ,קידצהל
.הז לע ךינויער ךולהבי לאו ,תאז

ררועתהש בוטה תמחמ ,הבושת רוהרהה ול אבשכ הלחתב יכ תמחמ ךשמנ הזש ,עדיכ
היהש ערה ורצי לטבתנו ,ורצי תימה ,העש ותואב ויששעמ ידי לע יזא ,וכותב
הצורשכ ךכ רחאו .העשה ותוא לש אדבעהו הבושת רוהרהה הזב ותימה יכ ,ול
ומכ) 'ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ' יכ .רחא ערה רצי וילע רבגתמ ,עסנל
היהש הממ לודג ערה רצי התע ול שיו ,(ב"נ הכס הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
,שדחה ערה רציה הז וילע רבגתמ יזא ,ודגנ קזחתמ וניא םא ןכ לע .הלחת ול
ערה רציה הז דגנ ,רתויב שדח תורבגתה ךירצ יכ .הלחת ול היהש ותקושתמ לפונו
:ל"נכ ול אבש שדחה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts