לע ןיכוזש הרותה תושדחתה ידי לע ,םהילע ןימחנתמו ןירוסיה םילקמ ךכ רחאךא
יפ לע ףא ,ךכ רחאו .ל"נכ לוטב תניחבל אב ןירוסיה ידי~לע יכ .ןירוסיה ידי
תושדחתה הששענ הז ידי~לע ,לוטבהמ ראשנש ומישרהמ ןכ~יפ~לע~ףא ,לוטבהמ בשש
תובוט םה ןירוסיה לכש גישהו ,תילכתה לא לטבתנש לוטבה ידי~לע יכ .הרותה
,אתירואד ןישודח לא ילכ אוה החמשהו .החמשש אלמתנ הז ידי לע ,דאמ תולודג
הששענ לארששי ורמאש העשב' :(ח"פ תבש) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש ומכ
ואטחשכו ,דחא לכ שארב םירתכ ינש ונתנו ,םיכאלמ אובר םישש ודרי ,עמשנו
.'"םשאר לע םלוע תחמששו" רמאנש ,ונל ןריזחהל אוה ךורב שודקה דיתעו ,'וכו
.הרותה תלבק תניחב אוהש ,עמשנו הששענ תניחב איה החמשהש אצמנ

הז ידי לע ,ל"נכ לוטבה לש ומישרה ידי~לע ןיכוזש הרותה תושדחתהידי לעו
ןירוסיה תשגרה יכ ,שפנה ןואמצ ןיבכמ הז ידי לע יכ ,ךכ רחא ןירוסיה ןיררקמ
תניחב אוה תוחילמו ,תוחילמ ידי לע אוה ןואמצ יכ ,שפנה ןואמצ תניחב אוה
,חלמב תירב רמאנ' :(ה תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,ןירוסי
ידי~לע אוה ,שפנה לודג רקע יכ ,לכשה תב איה שפנה יכ .'ןירוסיב תירב רמאנו
."בוט אל שפנ תעד אלב םג" :(ט"י ילשמ) בותכש ומכו ,הנקתמו הלדגמש ,לכשה
תניחב אוה יזא ,לכשה םגפנשכ לבא .תורפ הששוע אוה יזא ,תומלשב לכשהשכו
,ןישיגרמש ןירוסיה תניחב אוה ,תוחילמהו .(ז"ק םילהת) "החלמל ירפ ץרא"
ידי לעו .ל"נכ שפנה ןואמצ תניחב אוהו ,ל"נכ תומלשב לכשה ןיאש ידי~לע
תוניחבב ,ןואמצה ןיבכמו ,ןירוסיה ןיררקמ הז ידי לע ,ל"נה הרותה תושדחתהה
רבגה ירשא" :(ד"צ םילהת) תוניחב הזו ."םימל וכל אמצ לכ יוה" :(ה"נ היעשי)
הרותה תושדחתהל הכוז ,ןירוסיה ידי לע יכ ,"ונדמלת ךתרותמו הי ונרסית רשא
ןישודחל ךכ רחא הכוזשכ ,יוארכ םלבקו ןירוסיה ידי לע לעפש ןמיס הזו .ל"נכ
ידי לעו ,ןירוסיה ידי~לע תילכתה לא לוטב תוניחבל הכזש ןמיס הזש .אתירואד
:ל"נכ ומישרה ידי~לע ,אתירואד ןישודחל הכז הז

לכתסהל לוכי יזא ."םיפוצ הדשש" תוניחבב ,תוריאמ ויניעשכ ,ל"נה הדשהלעבהו
יזא ,תילכתהמ קוחרש דחאב האורשכו .תילכתה לא בורק אוה םא ,דחאו דחא לכב
.הלפתה לכמ דחא תוששעל לוכי וניא יכ ,ל"נכ יוארכ תומלשב ןידע ותלפת ןיא
דחא תוניחבב ותלפת ללכל לוכי וניאו ,הבתה תלחת חכוש ,הבתה ףוסב דמועשכו
.ל"נכ דחא ולכ אוהש ,תילכתה לא ואיבמו ,וב לכתסמ ,ל"נה הדשה לעבהו .ל"נכ
אוה ןידע ,הלפתה ףוסב דמועש יפ לע ףאו ,הלפתה לכמ דחא תוששעל לוכי יזאו
:ל"נכ הלפתה תלחת לש הבתה תלחתב דמוע

יה ,ונקת םיפוצהש ,םש קיסמו ,'ורמא םיפוצ ך"פצנמ' :(ד"ק תבש) תוניחב הזו
תוניחבב ויניעשכ ,הדשה לעבה תוניחב הז ,םיפוצ .הבת ףוסב יהו הבת תלחתב
,תילכתה לא םיכומס םהש םתוא לע לכתסהלו ןקתל לוכי יזא .ל"נכ םיפוצ הדשש
םיקוחר םהש םתוא לעו .ל"נכ הבתה תלחתב םה ןידע הלפתה ףוסב םידמועשכו
.ל"נכ שממ הבתה ףוסב םה ,הבתה ףוסב םהשכ יכ .הבת ףוס תוניחב םהו ,תילכתהמ
םוחכש' תוניחב הזו .ל"נכ תילכתה לא םתוא םיאיבמו ,םתוא םינקתמ םיפוצהו
םניא יכ ,הבתה תלחת וחכש ,תילכתהמ םיקוחר םהש תמחמש וניה ,'םודסיו ורזחו
דחא ולכ היהיש ,םתוא ונקתו םודסיו ורזחו ,ל"נכ דחא תניחבב םתלפת םיללוכ
:ל"נכ

המכחה" :(ז תלהק) בותכש ומכ ,לכשה אוה זעב .תור לא זעב רמאיו,שורפ הזו
תורישהו תולפתה לש רובדה אצוי הנממש ,שפנה תניחב איה תור ."םכחל זעת
המש ארקנ המל' :(:ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תוחבשתהו
תעמש אולה .'תוחבשתו תורישב אוה ךורב שודקהל הורש דוד אצי הנממש ,תור
המ ךינזאל עמשה וניה ,תעמש אולה והזו .ל"נכ לכשה תב איה שפנה יכ ,יתב
ןנחתמו שקבמש ,וינונחתו רובדה תשקב עמשו ךינזא הטה וניה ,ךיפב איצומ התאש
.ל"נכ ונממ דרפתת לבל

םיטוקל םה םירובדהו תויתואה לכ יכ ,ל"נכ רחא הדששב טקלל יכלת לאוהזו
ותאמ ךלת לבל ,שפנהמ שקבמ רובדהו .ל"נכ םינוילע תודששב םיטקלמש םירקי
ךא ,ל"נכ רתוי טקללו ךליל ךירצ יכ רשפא יא הז ךא .ל"נכ םירחא םיטוקל טקלל
הנושאר הבתמ רבעת לא ,תרחא הבתל ךלתשכ ולפאש ,וניה .הזמ ירובעת אלו םגו
רשא הדשב ךיניע ,הזו .ל"נכ תילכתה לא הכוזש ידי לע ,הששענ הזו .ל"נכ
השירחה תילכת איה הריצקה יכ ,תילכתה לע תולכתסהה תניחב וניה .ןורצקי
ךירצש ,םיניעה תמיתס תניחב הז ,ךעגנ יתלבל םירענה תא יתיוצ אולה .העירזהו
לע לכתסהל רשפא יא הז אלב יכ ,ל"נכ תילכתה לא ונוכל ,תוארה רבחלו ,םרגוסל
ךירצש ,תורבחתהו אתוצ ןושל ,"םירענה תא יתיוצ אולה" הזו .ל"נכ תילכתה
יכ ,ל"נכ לכשה יתרשמ םה יכ ,םירענ םיארקנ םיניעהו .ל"נכ תוארה רבחלו תוצל
.ל"נכ לכשהל תרשמו חילש אוה תוארה

,וינפלש המ לכ האורו ,רזפתנ תוארהשכ יכ .שפנה יעגנ תניחב ,ךעגנ יתלבלוהזו
.שפנה יעגנ תניחב והז ,ל"נכ אמלע יאהד וזחמ ויניע רגוסו םתוס וניאש וניה
ילבה לע דצה ןמ לכתסהל ילבל ,תוארה וניהד ,םירענה תא רבחלו תוצל ךירצו
לע יזאו ,ל"נכ תילכתה לע לכתסהל לכוי זאו .שפנה תא עגנל יתלבל ,הזה םלוע
בששכ ךכ רחא ךא .ל"נכ ןירוסיה לכ ןילטבתנ ,תילכתה לע תולכתסהה ידי
.ל"נכ שפנה ןואמצ תניחב הזש ,ל"נכ רתויב ןירוסיה ןירבגתמ ,לוטבהמ

,ןואמצה תובכל יכ .םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו םילכה לא תכלהו תימצו,הזו
ידי~לע ,לכשה לש םילכה םהש ,ןיחמה ןילבקמש ,הרותה תושדחתה ידי~לע אוה
תיתשו ,הזו .ל"נכ הנואמצ תובכל שפנה התוש םשמו ,ל"נכ לוטבהמ ראשנש ומישרה
,הרותה תושדחתה ןיבאוש םה ,לכשה יניע םהש םירענה יכ .םירענה ןובאשי רשאמ
רחא ןירוסיה ןילטבתנ הז ידי לעו .ל"נכ תילכתה לע תולכתסההמ ראשנש ומישרהמ
:ל"נכ שפנה ןואמצ ןיבכמו ,ךכ

הימרי) תניחב ,שפנה תניחב אוה ,ןג .ןרהאו הששמ תניחב ,ןדע ןגה תניחב הזו
התאר אל ןיע ןדע יכ .תילכתה תניחב אוה ,ןדע ."הור ןגכ םשפנ התיהו" :(א"ל
:ל"נכ לוטב תניחב (:ד"ל תוכרב ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ)

דיתעל םיקידצל לוחמ תוששעל אוה ךורב שודקה דיתע' :(אל תינעת) תניחבהזו
ילכ איהש ,החמשה תניחב הז ,'לוחמ' .'וכו 'ועבצאב הארמ דחא לכו ,אובל
ןמ ומישרה לש החירזה ידי~לעש ,לוטבה ידי לע הז לכו .ל"נכ הרותה תלבקל
הארמ' תניחב הזו .םש אבומש ומכ ,םילכה ידי~לע ,הרותה האב םשמ ,לוטבה
הזו .הרותה האב םשמש ,ומישרה לש החירזהו הארמה תניחב הז ,'הארמ' .'ועבצאב
:"םיקלא עבצא" :(א"ל תומש) תוניחב איהש ,הרותה תניחב ,'ועבצאב הארמ' תניחב

וס

ןכ ךל יהי ךתאמ חקל יתא הארת םא 'וכו רמאיו ,ילא ךחורב םינש יפ אניהיו
עשילא היהש אצמנ ,םינש יפ עשילאב ךכ רחא םיקתנ הנהו .('ב ב~םיכלמ) 'וכו
ויה םלכ ,עשילא הששעש תולודגהו םיסנה לכ יכ .ובר והילאמ רתוי הנוכב ללפתמ
הרפס" :קוספ לע (ז"כ הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .הלפת ידי לע
:'דבעד אוה הלפתב ,דבע יכ עשילאו' ."עשילא הששע רשא תולדגה לכ תא יל אנ

.וברכ םינש יפ ול היהיש וניהד .ברהמ לודג דימלתה היהיש רשפאש,עד א
ךחורב םינש יפ אנ יהיו" :תניחב הזו .ובר לש וחכב היהי לכה ,ןכ~יפ~לע~ףאו
יפ ול היהי ,ובר והילא לש ומצע חורה תניחב ידי לעש ,אקיד 'ךחורב' ,"ילא
:ותומכ םינש

בותכש ומכ .אתתל חור ,אלעל חור .תוחור ינש תניחב קידצהל שיש ,אתיאיכ
חנ רהזב םש בותכש ומכ] 'אתתל חנ אלעל חנ' ,"חנ חנ תודלות הלא" (ו תישארב)
לכ אלא ,אנמז ירת חנ המל' :ונושל הזו אתפסותב םש ןיע .הז קוספ לע :ט"נ ףד
דח אחורו ,ןיד אמלעב דח אחור ,ןיחור ןירת הל תיא ,אמלעב יד קידצו קידצ
תניחב ול שיש וניהד .[םש ןיע 'וכו יקידצ והלכב חכשת יכהו .יתאד אמלעב
.דאמ דאמ לודג אוה ,הלעמלש תויחהו חורהו .הטמל תויחו ,הלעמל תויח
ןליאהש .ןליאב םיפנעכ וב םייולת םהש קר ,דחא שרשמ קידצה םע םה םידימלתהו
,תוניחב המכ הזב שיו .ןליאה ךרד תויחה םיקנוי םיפנעהו ,ושרשמ ותויח קנוי
.תוניחבה יראש ןכו ,םילע תניחבב םהש שיו םיפנע תניחבב םהש םידימלת שי יכ
דחא לכ ,וייחב גישהש הממ רתוי הברה גישמ אוה יזא ,קידצה תוקלתסה תעשבו
:םיקידצ ראשבו ,שודקה ונברבו ,ארדאב יאחוי ןב ןועמש יברב וניצמש ומכ .ותגרדמ יפל

תויחהו חורה תניחב הטמל אבו דרוי יזא ,תוקלתסה תעשבש ידי לע והזש,עדו
תמאב יכ .אלעלד חורה םע אתתלד חורה ,דחי םידחאתנו ןיקבחתנ יזאו ,אלעלד
חורהש תמחמו .לודג תודחאב דאמ ןידחאתנ ,הזל הז ןילגתנשכ ףכתו ,דחא םהינש
,םלועה הז ללכ לבסל לוכי וניא ועבט יכ ,םלועה הזב תויהל לוכי וניא אלעלד
,ל"נה חורה הלעמל קלתסנשכ יכ ,קידצה קלתסנ הז ידי לעו .אלעל קלתסנ ןכ לע
:ל"נכ לודג תודחאב דאמ ודחאתנש תמחמ ,אתתלד חורה ומע קלתסנ

וניאש ימ ולפא ,קידצה תוקלתסה תעשב תויהל ,דאמ לודג רבד אוהןכ לעו
הראה זא הלגתנש אצמנ ,אלעלד חורה הטמל הלגתנו דרוי זאש תמחמ יכ .ודימלת
םהל הבוט אוהו ,םש זא אצמנש ימ לכל הלודג הבוט אוה ןכ לע ,דאמ הלודג
קוספ לע :(:ה הגיגח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו .םימי תכיראל
םידימלתהל לבא ."ותומי םימכח הארי יכ ,'וכו חצנל דוע יחיו" :(ט"מ םילהת)
שרשמ םיקנויו ,קידצהב ןייולת םהש תמחמ יכ ,רתויב זא דאמ הלודג הראה עיגמ
םע ןכ םג םיקבחתנו םידחאתנו .שממ םתויח אוה ,אלעלד תויחה הזש אצמנ .דחא
הכוז םא ,הז ידי לעו .ל"נכ שממ םתויחו םחור אוה יכ ,לודג תודחאב חורה הז
ידי~לע קלתסנ ,םלועה ןמ רטפהל ונמז עיגהש קידצה יכ .םינש יפ לבקל לוכי
יזא ,ןנמז עיגה אל ןידעש םידימלתה לבא .ל"נכ אלעלד חורה םע דחאתנש תודחאה
יא יכ ,אתתלד חורה םע דאמ דחאתנש תודחאה לדגל אלעלד חורה םלצא ראשנ הברדא
ךשומש ידי לע ,הז ידי לע קלתסנ קידצהש אצמנ .הזמ הז דוע דרפתהל םהל רשפא
יכ .הז ידי לע םינש יפ םהל עיגמ םידימלתהו ,אתתלד חורה תא אלעלד חורה ומע
:ל"נכ אתתלד חורה םע דאמ דחאתנ יכ ,אלעלד חורה תוניחב םלצא ראשנ

,שממ ןליאב םיפנע ומכ קידצהב דאמ רשקמש ימו ,םידימלתב שי תוניחב המכךא
לצא וניאש יפ~לע~ףא ,קידצהל שיש תודיריו תוילע לכ ומצעב שיגרמ אוהש וניהד
םא ,קידצה לש תודיריו תוילע לכ ומצעב שיגרהל דימלתהל ול יואר יכ .קידצה
תוילעה לכ םישיגרמ םיפנעה יכ .ןליאב םיפנע ומכ ,יוארכ תמאב רשקמ אוה
קנוי ןליאה יכ .תויח םהל שיו ,םילדג םה ץיקב ןכ לעו ,ןליאהל שיש תודיריו
שיש וניהד ,ושרשמ ותויח םש ךרד קנויש ,וב שיש ןידיגה ידי לע ,ושרשמ ותויח
ץוכתנו תיחולחלה שביתנש ףרחב ןכ ידי לעו .ותויח םש ךרד קנויש םיללח וב
ןכו ,זא םילעה םילפונ הז תמחמו ,םיפנעה לכ םג םיצוכתנ הז ידי לע ,םיללחה
.ל"נכ ץיקב ךפהל

לש תודיריו תוילעה לכ שיגרמ אוהש וניהד ,ןכ ומכ קידצה לא רשקמ אוהשימו
תוניחב המכו המכ שי יכ ,תודיריו תוילע לש תוניחב המכו המכ שי יכ .קידצה
תוניחב ןכ םג אוהש ,םשה תוקלתסה שיו ,שפנה תוקלתסה תוניחב שי יכ ,תוקלתסה
תוניחב הזש ,(ס"ר ןמיס ןמקל) רחא םוקמב ראבמכו ,שפנה אוה םשה יכ ,תוקלתסה
תוניחב ןכ םג אוהש ,אגרדל אגרדמ תוקלתסה שיו .םש ןיע שממ שפנה תריסמ
,ובר לש תודיריו תוילעה לכ ומצעב שיגרמש ,ךכ לכ רשקמש דימלתהו .תוקלתסה
.ל"נכ תוקלתסהה תעב םינש יפל תוכזל לוכי יזא

ךתאמ .ךתאמ ,קלתסנו חקל יתוא הארתש וניהד ,חקל יתא הארת םא תוניחבהזו
תעב םינש יפל הכזת זאו ,ל"נכ תוקלתסהה שיגרת ךמצעמו ךתאמש וניהד ,אקיד
תניחב אוה יזא ,אוהש הניחב הזיאמ תוקלתסהה לש תע לכב יכ .ל"נכ תוקלתסהה
תניחב יפכ אוה תולגתההש קר .ל"נה הניחבב אליעלד חורה תולגתהו תדירי
תוניחב הזו :ל"נכ ירמגל הלגתנו דרוי ,ירמגל תוקלתסהה תעשבו ,תוקלתסהה
אוה ושכע ילואו ןפ יכ ,ובר ינפ ליבקהל דימת לדתשהל ךירצש ,ובר ינפ תלבקה
.ל"נכ םינש יפ תניחבב ,הלודג הראה זא לבקי הכזי םאו ,תוקלתסה תניחב לש תע
.וברמ רתוי תוקדצו תודבע הששעיו ,הנוכב ללפתיש רשפא יזא ,םינש יפ לבקמשכו
,"ילא ךחורב םינש יפ אנ יהיו" :תניחבב ,ובר לש חור תוניחב ידי לע לכהו
רטא יכ ,די רטא והמ עדוי וניא ,תאז עדוי וניאש ימו) :ל"נכ אקיד 'ךחורב'
:(לעפה לא חכמ איצוהל עדוי וניא םג .שודח רבד אוה די

שרפה ןיאו ,דחיב םירשקנ לעפהו חכה יזא ,לעפה לא חכמ ןיאיצומש םדקיכ ב
,רבד הזיא תוששעל הצור םדאשכ וניהד ,הלחת הבשחמב הששעמ ףוס יכ .םהיניב
זאו .ותיב ןינב רויצ היהי ךיא ,ותבשחמב הלחת בשחל ךירצ .תיב תונבל ןוגכ
הבשחמב ,הששעמה ףוסש אצמנ .ותונבל ליחתמ יזא ,ותיב תומד ותבשחמב רמגנשכ
,הבשחמה תלחתב ןידע רשקנ הששעמה ףוס יזא ,לעפה לא חכמ איצוהש םדקו .הלחת
יזאו ,לעפה לא חכמ איצוהל תוארל ךירצו .ללכ םהיניב לדבהו שרפה ןיאו
.לעפהו חכה ןילדבנו ןיחתפנ

איהש ,הששעמה ףוס ןיבו ,חכ תוניחב איהש ,הבשחמה תלחת ןיב לדבהו שרפהשיו
תניחב איהש ,עצמאב ואוו ,ןידוי יתש איה א יכ ,ףלא תניחב הזו .לעפ תניחב
חכ תוניחב םהש ,ףוסב ד"ויו שארב ד"וי תניחב םה ,ןידוי ינשה ולאו .חתפ
ד"וי אוהש ,אוה ךורב היוה םש אוהש ,םצעה םש לש ד"ויה תניחב וניה .לעפו
לש ד"וי תניחב איה ,ינשה ד"ויהו .חכ תניחב ,הלחת הבשחמ תניחב אוהש ,שארב
.לעפ תניחב ,הששעמ ףוס תניחב ,ףוסב ד"וי אוהש ,ינדא םש אוהש ,יונכה
ךכ רחאו .ל"נכ םהיניב לדבה ןיאו ,דחי ןירשקנ םה ולא ן"ידוי ינש הלחתבו
ךותבש ואוה תניחב הזו .ל"נכ ןילדבנו ןיחתפנ םה ,לעפה לא חכמ ןיאיצומשכ
םהש ,ן"ידוי ינשה ולא ןילדבנו ןיחתפנש המ וניה .חתפ תניחב אוהש ,ףלאה
:ל"נכ לעפו חכ תוניחב

ינש לש ן"ידויה ינש ןיב שיש תויתוא ואוה תניחב אוה ,ףלאה ךותבש ואוהתאזו
,םצעה םש לש ד"ויה לצא תויתוא ששלש שי יכ .יקנודקאי ,הזכ ,ל"נה תומשה
אוהש ,יונכה םש לש ד"ויה לצא תויתוא ששלש שי ןכו .הבשחמה תלחת תניחב אוהש
רויצו םוקמ םהש ,תוניחב ששלש שי םלועבש רבד לכב יכ .הששעמ ףוס תניחב
בשחל ךירצ ,תיב תונבל הצור םדאשכ ןוגכ .ל"נה תויתוא ששלש תניחב םהש ,ןמזו
רבד לכב ןכו ,תיבה הנבנ היהי רויצ הזיאבו ,ןמז הזיאבו ,ותונבל םוקמ הזיאב
ששלש ןכ םג שי ,רבדה תא הששועשכ וניהד ,הששעמה ףוסב ךכ~רחא ןכו .םלועבש
דוי לצא שיש תויתוא ששלש תוניחב הזו .ןמזו רויצו םוקמ םהש ,ל"נה תוניחב
תניחב איהש ,ףוסב דוי לצא תויתוא ששלש שי ןכו ,הבשחמה תלחת איהש ,שארב
.ל"נכ ןידויה ינש ןיבש ואוה תניחב םהש ,הששעמה ףוס

חכ תניחב םהש ,ל"נכ אתתלד חורו אלעלד חור םהש ,ל"נה תוחורה ינש תניחבהזו
יתש תניחב יכ .ל"נכ ןילדבנו ןיחתפנ ךכ~רחאו ,דחי םירשקנ םה הלחתבש .לעפו
םשה לצא ףא ןורח תניחב שי יכ .ףא ןורח תקתמה ידי לע ןיששענ ,ל"נה תוחורה
ןשע תוניחב אוה ,םולשו סח ,ףא ןורח שישכו .םדא ינב לצאו ,לוכיבכ ךרבתי
קיזמ ןשעה הזו ."ופאב ןשע הלע" :(ח"י םילהת) בותכש ומכ .ויריחנמ אצויש
וניאו הסנרפ ול שיש ידי~לע יכ ,לעפה לא חכמ ןיאיצומ הדי לעש] ,הסנרפל
בקעי לאש ירשא" :תוניחבב ,יתאד אמלע תוניחב .תמאל הכוז ,תוירבל ךרצנ
יכ .[ןמקלדכ לעפה לא חכמ ןיאיצומ הז ידי לעש ,"ויקלא 'ה לע ורבשש ורזעב
,הסנרפ תניחב םהש ."םיניעל ןשעכ" :(י ילשמ) תניחבב םיניעל קיזמ ןשעה
ומכ ,הסנרפל קיזמ סעכ יכ .'וכו "ורבשי ךילא לכ יניע" :(ה"מק םילהת) תניחב
רבשל ךירצו .(ט"נ ןמיסב ליעל ןיע) תורישעה דיספמ סעכש רחא םוקמב אבומש
תניחב ונממ הששענ היהיש דע ,וררבלו ןשעה קיתמהל וניהד ,ףא ןורחה קיתמהלו
.ןשעה תוררבתהמ הששענש ,יריוא חור וניהד .חור

:(ד הכיא) תניחב ,חישמ תניחב אוה ,ףא ןורחה לש ןשעה תקתמה אוהש ,חורההזו
ןידע ,םידיה תניחב לא חורה הז תניחב אב אלש ןמז לכו ."'ה חישמ וניפא חור"
אוה םשש ,היששעה ילכ םהש ,םידיה תניחבב אוה ,היוהה רקע יכ .היוהה םדק אוה
תניחבבו ,"יחור דיקפא ךדיב" :(א"ל םילהת) תניחבב .חורה תניחב תולגתה רקע
."שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ ודיב רשא" :(ב"י בויא)

חכ תניחב םהש ,ל"נה תוחורה ינש ןידע ,םידיה תניחבב חורה הלגתנשכךכ~רחאו
אל ןידעש וניהד .ןידע דחיב םהינש םה ,לאמששו ןימי םידיה ינש תניחב לעפו
לעפהו חכה ןידע יכ .ל"נכ תוחורה יתש תולגתה םשש ,םידיה ודרפתנו וחתפנ
.ל"נכ לאמששל ןימי ןיב רכנ ןיא יזאו ,ללכ םהיניב לדבה ןיאו ,דחי םירשקנ
ןה זאש ,לעפה לא חכמ ןיאיצומש םדק וניהד ,האירבה םדק תניחב ןידע זאו
.ל"נכ דחי םירשקנ

,םידיה ןיחתפנ זאו .האירבה רמג אוה זא ,לעפה לא חכמ ןיאיצומשכךכ רחאו
החפט ינימיו ץרא הדסי ידי ףא" :(ח"מ היעשי) תניחבב ,לאמששל ןימי ןיב רכנו
יתש ,םידיה יתש תניחב םהש ,לעפהו חכה ןיב רכהו שרפה שי זא יכ ."םימש
ףא' תניחב הזו ,ל"נכ ףא ןורחה תקתמה ידי לע הששענ הז לכו .ל"נכ תוחורה
םידיהש ,"ךדי תא חתופ" :(ה"מק םילהת) תניחב הזו .ל"נכ אקיד ףא ,'ידי
ן"ידוי ינש תניחב ,'ךידי תא' הזו .ל"נכ לאמששל ןימי ןיב ןירכנו ןיחתפנ
רעשב "םייח~ץע~ירפ"ב אבומו :ז ףד המדקהב םינוקתבו רהזב בותכש ומכ) ל"נה
ינש תניחב םה םידיה יכ .'ךידוי אלא ךדי ירקת לא' ,(םש ןיע ה"פ תורימזה
:ל"נכ לאמששו ןימי םידיה יתש תוניחב הזש ,לעפו חכ תניחב םהש ,ל"נה ןידוי

ןיחתפנ םידיהש תניחב וניה ,אבומכ 'ךתח' תובת~יפוס 'ךדי תא חתופ'והזו
'וכו 'ץרא הדסי ידי ףא' :תניחב ,ל"נכ לאמששל ןימי ןיב רכנו ,ןיכתחנו
,(םש "םייח~ץע~ירפ"ב אבומכ) חור םימעפ יתש אירטמיגב 'ךתח' ,הזו .ל"נכ
,ל"נכ םידיה ינש ,ןידויה ינש תניחב םהש ,ל"נה תוחורה ינש תניחב וניה
,'וכו 'תא חתופ' והזו .ל"נכ לעפה לא חכמ ןיאיצומשכ ןיכתחנו ןיחתפנשכ
חור' תניחבב ,ףא ןורחה תוקתמה ידי~לע הששענ הז לכו .ל"נה חתפ תניחבב
חור תניחב וניה ,יפא תובת~ישאר ךד'י ת'א חתו'פ הזו .ל"נכ ''ה חישמ וניפא
ןיכתחנו ןיחתפנ ,'וכו 'וניפא חור' תניחב ידי~לע יכ .ל"נה 'וכו וניפא
:ל"נכ תוחורה יתש תניחב םהש ,םידיה

תניחב ,ל"נה םידיה תוחתפתה תניחבב ,הזב ןכ םג ןייולת תורבעהו תווצמה לכו
.ןמזו רויצו םוקמ םהש ,ל"נה תוניחב ששלש ןכ םג םהב שי יכ .ל"נכ לעפו חכ
,'הרבע ידיל אב התא יאו םירבד השלשב לכתסה' :(ב קרפ תובא) תניחב הזו
םידיה תוניחב ידי~לע הששענ ,םולשו סח ,הרבעה רקע יכ ,אקיד 'הרבע ידיל'
חכמ האיצומשכ ךכ~רחאו ,םולשו סח ,התוששעל בשוחש ,חכב הרבעה הלחתבו .ל"נה
םיעשר' יכ ,תמכ בושחו ,רומג עשר אוה יזא ,םולשו סח ,התוא הששועו לעפה לא
םיללח ומכ" :(ח"פ םילהת) תניחב הזו .(:ח"י תוכרב) 'םיתמ ןייורק ןהייחב
ךדימ' ,והזו .םיתמ םייורק ןהייחב םהש םיעשרה וניה ,'וכו "רבק יבכוש
ידי~לע הששענ הרבעהש וניה .י"שר שרפש ומכ ,ך"תח ןושל 'ורזגנ' ,'ורזגנ
ךותח תליפנמו .ך"תח תובת~יפוס 'ךדי תא חתופ' תניחב ,םידיה ךותח תניחב
ןושל ,'ורזגנ ךדימ המהו' תוניחבב הרבעה הששענ ,השדקבש ולא םידיה תוחתפתהו
טרחתמש הטרח איה הבושתה רקע יכ ,הרבע לע הבושת ליעומ ןכ לעו .ל"נכ ך"תח
תוניחב ,ל"נכ חתפ תוניחב הזש .'הטרח חתפ' :(:ב"כ םירדנ) תוניחב ,הרבעה לע
:ל"נכ ךדי תא חתופ

רובדה תויתוא ויהיש ךירצו .רובדה תומלש ידי לע אוה ,לעפה לא חכמאיצוהלו ג
תויתוא ןימלשנ הז ידי לעש ,יתאד אמלע תוניחב ידי לע הששענ הזו ,תומלשב
םשה תא וארקי ם"וכעה ולפא יכ ,תומלשב רובדה היהי אובל דיתעל יכ .רובדה
הרורב הפשש םימעה לא ךפהא זא יכ" :(ג הינפצ) בותכש המכ .רובדה םע ךרבתי
.תומלש רובדהל היהיש אצמנ ,'וכו "'ה םשב םלכ ארקל

םע ךרבתי םשהל ןיארוק םלועה לכ ןיאש רחאמ ,תומלשב וניאו רסח רובדה ושכעיכ
זא ןכ לעו ,ם"וכע ולפא ,רובדה םע ךרבתי םשהל םלכ וארקי דיתעל לבא .רובדה
םע ךרבתי םשהל וארקי לכהש רחאמ ,הרורב הפשש תניחב ,תומלשב רובדה היהי
ונתלדג רקע יכ ,דיתעל היהי הז לכו .תומלש רובדהל שיש אצמנ ,רובדה
וארי זא יכ .ונתלדג תא לכה ואריו ועדי זאש ,אובל דיתעל הלגתי ונתראפתו
ךבוט בר המ" ,םקלח ירשא םהירשא ,םירשכהו םיקידצה תראפתו תלדג תא לכה
"םיעשר םתוסעו" :(ג יכאלמ) בותכש המכ ,םיעשרה תלפמ ךפהלו .(א) "םהל ןופצה
לכ לע ,הששעמ לכ לע ןודנ םדאה היהיש ,אבר אנידד אמוי היהי זא יכ .'וכו
לכהו ,ךרבתי וינפל החכש ןיא יכ ,ןטק רבד םוש לע ול ורתוי אלו ,טרפו טרפ
.(ב) זא ול רכזנ היהי

בותכש ומכ) ,'וכו עשרל קידצ ןיב ואריו ובושיו ,םיעשרה תלפמ היהישכ יזאו
.("ודבע אל רשאל םיקלא דבוע ןיב עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו" :יכאלמב םש
םלכ וכפהתי יזאו .'וכו עשרל קידצ ןיב קולחה וארי ,אנידד אמויב אקיד זא יכ
לכ לא ךפהא זא" :תוניחבב ,'ה םשב םלכ וארקיו ,הז ידי לע ךרבתי םשהל
אצמנ .ל"נכ הרורב הפשש תניחב ,תומלשב רובדה היהי יזאו .ל"נכ 'וכו "םימעה
.ל"נכ זא רובדה םלשנ היהי הז ידי לע ,דיתעל היהיש םיעשרה תלפמ ידי לעש
הלפמ היהיש וניהד ,הזה םלועב םג יתאד אמלע תניחב ךישמהל ןיכירצ לבא
:תמא ידי לע הששענ הזו ,הזה םלועב םג םיעשרל

,תוירבל םדאה ךרצנש ןויכ' יכ .תוירבל ךרצנ םדאה ןיאשכ ,אוה תמאהרקעו
השק ,תוירבל ךרצנ אוהש ימ יכ .(:ו תוכרב) 'ןינוג המכל ,םורככ וינפ הנתשמ
וילע ןילפונ םיברב יכ .דיחיב ללפתהל ול חונו בוטו ,םיברב ללפתהל דאמ ול
רחאמ ,םדא ינב ליבשב ותלפתב םירקשו תועונת הששועש ,םירקשו תולודג תוינפ
,ולשמ סנרפתמ יכ ,הסנרפ ליבשב תוירבל ךרצנ ןיאש ימ ולפאו .םהל ךרצנ אוהש
וניהד ,רחא רבד ליבשב וא ,דובכ ליבשב ,תוירבל ךרצנ אוהש שי ןכ יפ לע ףא
ךירצ אוהש ,תוירבל ךרצנ אוהש אצמנ .אצויכו תובישחו דובכ לש הואת ול שיש
רקשב לפל לכוי ,הניחב הזיאב תוירבל ךרצנ אוהשכ יזאו .םהלש תובישחו דובכל
.ל"נכ םדא ינב ליבשב רקשב תועונת תוששעל וניהד ,ותלפתב לודג

רקש תוששעל ויניעב שיבתמו ,תצקמב 'ה תא אריו ,תצק רשכ שיא אוהש ימשיו
דאמ הברה אוה תמאה לבא .תמאב ללפתהל ןוכתמו ,םירחא ליבשב ותלפתב הנגמ
,דחא קר אוה תמאה יכ .תמא הברה אצמנ אל יכ ,תמא וניא הז םגו ,ידמ רתוי
תמחמ וניהד .(א"נ ןמיסב אביקע יבר רמא הרותהב ליעל) רחא םוקמב אבומש ומכ
לע תוסכל הצור אוה ןכ לע ,ל"נכ רומג רקשב ללפתהל ומצע יניעב שוב אוהש
תאחמה וא העונת והזיא תוששעל ץפחש ,לשמל וניהד .תמאב רקשה שיבלהלו ,רקשה
ןכ לע ,םדא ינב ליבשב ותלפתב רקש הששעיש הזב שיבתמ אוה לבא ,רחא ליבשב ףכ
רבדה לגלגתנש דע ,ותבשחמב םיבובס ערה רציה ול בבסמו ,ומצע תעד בנוג אוה
,ףכ לא ףכ תוכהל וא ,ותלפתב וז העונת תוששעל תמאב ךירצ אוהש ותבשחמב
ותוא ליבשב העונתה התוא תוששעל ךירצ אוהש תמא הזיא ומצעל אצומש וניהד
.ידמ רתוי תמא הברה ול שיש אצמנ ,תמאב רקשה הסכמ אוהש אצמנ .תמאה

.ודבל ךרבתי םשה ליבשב ותמאל תמאב ללפתהל וניהד ,דחא קר וניא תמאה רקעהיכ
תמא ינימ המכו ,ןינוג המכ הזב שי יכ ,דאמ הברה אוה רקש לש תמאה הז לבא
םילפונ זאש ,'תוירבל םדאה ךרצנש ןויכ' והזו .רקשה לע תופחל ומצעל אצומש
תניחב הז ,'וינפ' .'ןינוג המכל וינפ הנתשמ' יזא ,ל"נכ םירקשו תוינפ וילע
תניחב ,"הלס בקעי ךינפ ישקבמ" :(ד"כ םילהת) תניחב ,םינפ תניחב אוהש ,תמאה
הנתשנ ,םינפ תניחב אוהש ,ולש תמאהש וניהד ."בקעיל תמא ןתת" :(ז הכימ)
אצומש וניהד .רקשה וב שיבלמש ,תמא ינימ המכ ול שיש וניהד ,ןינוג המכל
,תמא אוהש םינפה הנתשנש אצמנ ,ךכ ליבשב וא ,ךכ ליבשב ותנוכש ,תמא ומצעל
:ל"נכ דחא אלא וניא תמאה רקעה יכ ,ןינוג המכל

הזו .תוירבל ךרצנ ןיאשכ וניה ,"ייחב 'ה הללהא" :(ו"מק םילהת) שורפהזו
.םדא םוש תויחל ךרצנ וניאש ,ילש םייחמ יח ינאש וניה ,אקיד ייחב ,'ייחב'
יכ ,ולש םייח םניאש וניה ,(:ב"ל הציב) 'םייח םניא וייח תוירבל ךרצנה' יכ
לכוא יזא ,ילש םייח יח ינאו ,תוירבל ךרצנ יניאשכ לבא .םירחאמ יח אוה
והזו :ל"נכ אקיד "ייחב 'ה הללהא" :והזו ,ל"נכ תמאב וינפל ללפתהלו וללהל
:(הטמל ןיע) 'וכו 'ודעב ךשח םלוע תוירבל םדאה ךרצנש ןויכ' :(םש)

ידי לע אוה ,אבה םלועל םיעשרה תלפמ רקע יכ ,םיעשרה תלפמ אוה יזא תמאשישכו
דעל תננוכ ,"דעל ןוכת תמא תפשש" :(ב"י ילשמ) בותכש ומכ .זא הלגתיש תמאה
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תמאה הלגתי אובל דיתעל יכ .ןוכת אלא ביתכ אל
הז ידי לע ,דיתעל הלגתיש תמאה ידי לעו .(ג"ס ןוקתבו :ח"פק אשת רהז) הכרבל
,"ודיבאהל וינפ לא ויאנוששל םלשמו" :(ז םירבד) תניחבב .םיעשרה תלפמ היהי
ןמ ןדיבאמו 'ויאנוששל םלשמ' ,הז ידי לעש .ל"נכ תמא תניחב הז 'וינפ'
ארמגב ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכו .(ג) שודקה רהזב אבומכ .םלועה
םשה לש תמאה תניחב אוהש םינפה יכ ,וינפ לע אשמכ םה לוכיבכש :(ב"כ ןיבורע)
יזא ,תמאה וניהד ,םינפה תניחב הלגתנשכו .םיעשרה תא לבסל לוכי וניא ,ךרבתי
תמאה הלגתי זא יכ ,דיתעל םתלפמ היהי הז ידי לעו .ל"נכ םיעשרה תלפמ אוה
:ל"נכ

.ל"נכ םינפה תניחב הלגתנ הז ידי לע ,ל"נכ הזה םלועב תמאל ןיכוזשכןכ~לעו
ידי לע םתלפמ הששענ יזאו ,הזה םלועה ךותב אבה םלוע תניחב ןיכישממ יזאו
תומלש ןיכישממ הז~ידי~לעו :ל"נכ אבה םלועב היהיש ומכ ,הזה םלועב םג תמאה
תניחב יכ .הזה םלועה ךותב ,הרורב הפשש תניחב ,דיתעל היהיש רובדה תויתוא
ךרבתי םשה לא םלכ ןיכפהתנ הז ידי לעש ,םתלפמ ידי לע הששענ הרורב הפשש
.ל"נכ

תוניחב ךישמהל ךירצש וניה .תבשב רמאנה ,"רבד רבדו" :(ח"נ היעשי) תניחבהזו
םילשהל ,הזה םלוע לש רובדה ךותב ,יתאד אמלע תוניחב אוהש ,תבש לש רובד
ורמאש ומכ ,תבש תוניחבמ אוה רובדה תומלש רקע יכ .הזה םלועב רובדה
.'לח לש ךרובדכ תבש לש ךרובד אהי אלש' (:ג"יק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
ךישמהל ךירצו ,ל"נכ אבה םלוע תוניחב אוה תבש יכ ,רובדה תומלש אוה תבשב יכ
:ל"נכ לח לש רובדה ךותב תבש לש רובד

,תמא תניחב אוהש ,'לא' תניחב ידי לעש .(ד) 'הריציב היוה לא' תניחבוהזו
ורמאש ומכ ,בקעי תניחב אוהש ,"בזכיו לא שיא אל" :(ג"כ רבדמב) תניחב
,לא בקעיל אוה ךורב שודקה וארקש ןינמ' :(ח"י הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר
אוהש תמאה הזו .ל"נכ תמא תניחב בקעי יכ ,'וכו "יקלא לא ול ארקיו" :רמאנש
לוכי ,תוירבל ךרצנ ןיאו הסנרפ ול שישכ יכ .הסנרפב יולת ,יתאד אמלע תוניחב
'ה לע ורבשש ורזעב בקעי לאש ירשא" :(ו"מק םילהת) תניחב הזו .ל"נכ ללפתהל
בקעי לא' יזא ,תוירבל ךרצנ ןיאו ,'ויקלא 'ה לע ורבששכ' יכ ."ויקלא
תוניחב ךישמהל ןיכוזשכ יזאו .ל"נכ תמא תניחב אוה 'בקעי לא' יכ ,'ורזעב
תלפמ הששענ יזא ,הזה םלועה ךותב ,םינפ תוניחב ,תמא תוניחב ,יתאד אמלע
.ל"נכ םיעשרה

ורמאש המכ ,רכשש םולש תניחב איה יה יכ ,ןיהה יולמב היוה תניחבהזו
יהו ,"יהו הגה" :(ב לאקזחי) קוספ לע (א"כ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר
אוהש לא וניהד ,'היוה לא' תניחב הזו .אבה םלועב םיעשרל רכשש םולש הז
יולמב היוה תוניחב אוהש ,םיעשרל רכשש םולש הששענ ודי לעש ,תמא תוניחב
ךישמהל ,'רבד רבדו' תוניחב אוהש .הזה םלועה ךותב הכישמהל ךירצ ,ל"נכ ןיהה
:(ט"לק םילהת) תוניחבב .הריצי תוניחב םהש ,ל"נכ לחה ימי ךותב תבש לש רובד
םהב דחא ןיאשכ ,הריצי תוניחב םה לחה ימיש וניהד ,"םהב דחא אלו ורצי םימי"
תא ,לחה ימי תניחב אוהש ,הריצי תוניחבל ךישמהל ךירצו .תבש תוניחב אוהש
(ה) תוניחב הזו .תבש תוניחב ,יתאד אמלע תוניחב אוהש ,'היוה לא' תוניחב
:ל"נכ רובדה תויתוא םימלשנ הז ידי לעש ,'הפ תוכלמ'


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts