וילעו ,תוינוציח תומכחמ אבש ,תיסרוקיפא שי .תיסרוקיפא ינימ ינש שיש,עדו ב
שי תאזה תיסרוקיפאה יכ .'סורוקיפאל בישתש המ עדו' :(ב קרפ תובא) רמאנ
,תורתוממ םיאב םהש ,תוינוציח תומכחמ אב תיסרוקיפאה תאז יכ ,הבושת הילע
תופלקה ווהתנ םשמו ,םילכה ורבתשנ רואה יובר תמחמ יכ .םילכ תריבש תוניחבמ
.השדקה תלספ תורתוממ ,םילכ תריבשמ וניה ,םשמ םיאב תוינוציח תומכחו .עודיכ
ראשו ,העזו רעששו םינרפצ ןוגכ ,תלספו תורתומ ינימ המכ שי ,םדאה לצא ומכ
ןכו ,השדקה לש העודי תלספו תורתוממ אב הנוציח המכח לכ ןכ ,תורתומו תלספ
יאדובש ףא ,תאזה תיסרוקיפאל לפונש ימ ןכ לעו .עודי תלספו תורתוממ אב ףושכ
הלצה אצמל ול רשפא ,םשל לפונש ימ ןכ~יפ~לע~ףא ךא .םשמ טלמהלו חרבל ךירצ
רחאמ יכ .םש והשרדיו והשקבי םא ,ךרבתי םשה תא םש אצמל לכוי יכ .םשמ תאצל
ורבשנש תויתוא המכו ,השדקה תוצוצינ המכ םש שי ,םילכ תריבשמ םיאב םהש
לש תוישקה בשיל ,לכששו תוקלא םש אצמל לכוי ןכ~לעו .עודיכ םשל ולפנו
יכ ,םילכ תריבשמ תורתוממ םיאב םהש ,תוינוציח תומכחמ אבה תאזה תיסרוקיפאה
ןכ לעו .םשל ולפנו ורבשנש תויתואו לכשש וניה ,תוקלא תויח םש שי
:סורוקיפאל בישתש המ עדו רמאנ וילעו ,הבושת הילע שי תאזה תיסרוקיפאה

םיקמע םהש תמחמ אלא .תומכח םניאש תומכחה םהו ,תיסרוקיפא ןימ דוע שילבא
רקש ארבס רמוא דחאשכ לשמל ומכ .תומכחכ םיארנ הז תמחמו ,םתוא םיגישמ םניאו
אבש אישקה בשיל ןדמל ןיאש תמחמו ,[תופסות ,י"שר שורפ ,ארמג] ת"פמגב
וניא תמאבש ףא ,הלודג המכחו ארבס רמאש המדנ הז~ידי~לע ,וז ארבס ידי~לע
,המכח םוש םניא תמאבש ,םירקחמה לצא תוישקו תוכובמ המכ שי ןכ .ללכ ארבס
םימדנ הז~ידי~לע ,םבשיל ישונא לכשהב ןיאש תמחמ ךא .ארקעמ םילטב תוישקהו
לש תוישקה ולא יכ ,תוישקה ולא בשיל רשפא יא תמאבו .תוישקו תומכחל
תוקלא םש ןיא יונפה ללחה ךותב םש רשא ,יונפה ללחמ םיאב ,תאזה תיסרוקיפא
םושב רשפא יא ,יונפה ללח תניחבמ ,םשמ םיאבה תוישקה ולא ןכ לעו .לוכיבכ
םג םש אצומ היה ולא יכ .ךרבתי םשה תא םש אצמל וניה ,הבושת םהל אצמל ןפא
לע ןכ לעו .ל"נכ ףוס ןיא לכה היהו ,יונפ היה אל ןכ~םא ,ךרבתי םשה תא ןכ
הבושת םוש ןיא יכ ."ןובושי אל היאב לכ" :(ב ילשמ) רמאנ ,תאזה תיסרוקיפאה
.לוכיבכ ותוקלא םצמצ םשמש ,יונפה ללחמ אבש רחאמ ,תאזה תיסרוקיפאה לע

תאזה תיסרוקיפאה לע ולפאו ,תומכחה לכ לע םירבוע הנומא ידי~לע לארששיקר
קר ,המכחו הריקח םוש ילב ךרבתי םשהב םינימאמ םה יכ .יונפה ללחמ אבה
אצמנ .(ב) 'ןימלע לכ בבוסו ןימלע לכ אלממ' ךרבתי םשה יכ .המלש הנומאב
שרפה תויהל ךירצו .תומלועה לכ ביבסו ,תומלועה לכ ךותב לוכיבכ אוהש
ללחה תניחב ידי~לע ךא .דחא לכה ןכ~םא ,ואל םאש .בובסהו יולמה ןיב ,לוכיבכ
ללחהש אצמנ .האירבה לכ תא ארב וכותבו ,לוכיבכ ותוקלא םצמצ םשמש ,יונפה
ללחה לע םג בבסמ ,ןימלע לכ בבוס אוהש ךרבתי םשהו ,םלועה לכ תא ףיקמ יונפה
ללחה ךותב ארבנש ,האירבה לכ וניה ,ןימלע לכ אלממ רמול ךיש ןכ לעו .יונפה
קיספמ עצמאבו .יונפה ללחה לע םג בבסמש וניה ,ןימלע לכ בבוס םגו .יונפה
.ותוקלא םשמ םצמצ לוכיבכש ,יונפה ללחה

.ןימלע לכ בבוסו ןימלע לכ אלממ ךרבתי םשהש םינימאמש ,הנומא ידי~לעהנהו
ותמכחמ הוהתנ ומצעב יונפה ללחה םגש ןכ~םא ,ןימלע לכ בבוס אוהש רחאמו
,תאז גישהל רשפא יאש קר ,ךרבתי ותוקלא םש שי ותמאל תמאב יאדובו .ךרבתי
תוישקהו תומכחה לכ לע םירבוע םה ןכ~לע .ל"נכ ךרבתי םשה םש אצמלו
םהל אצמל רשפא יא יאדובש םיעדוי יכ ,יונפה ללחמ םשמ אבה תיסרוקיפאהו
,ךרבתי םשה תא םהב אצומ היהש וניה ,הבושת םהילע אצומ היה םא יכ .הבושת
,ותמאל תמאב לבא .האירבה תווהתהל רשפא היה אלו ,יונפה ללח היה אל ןכ~םא
תוריקח ידי~לע לבא .ךרבתי ותוקלא םש שי יאדובו ,הבושת םהילע שי יאדוב
.יונפה ללח תניחב אוהש רחאמ ,ךרבתי םשה תא םש אצמל רשפא יא יכ ,םש םיעקשנ
ותוקלא שי םש םג תמאב יאדובו ,וילע םג בבוס ךרבתי םשהש ןימאהל ןיכירצ קר
.ךרבתי

.תומכחה לכ לע םתנומאב םירבוע םהש םש~לע ,םיירבע םיארקנ לארששיןכ~לעו
יונפה ללחמ אבה תינשה תיסרוקיפאה וניה ,תומכח םניאש תומכחה לע ולפאו
עשוהי) ןושלמ ,(ג תומש) "םיירבעה יקלא" ארקנ ךרבתי םשה ןכ~לעו .ל"נכ
ללחה לע םג בבסמ ותוקלאש וניה .'ןידדצ ןושל' .(ג) "רהנה רבע" :(ד"כ
םיארקנ לארששי ןכ~לעו .ןידדצל רואה םצמצש ,םוצמצה ידי~לע אבה ,יונפה
םה ,ל"נכ םיירבעה יקלא ךרבתי םשהש םינימאמש םתנומא ידי~לעש ,םיירבע
.ל"נכ תינשה תיסרוקיפאה וניה ,תומכח םניאש המ לעו ,תומכחה לכ לע םירבוע
חרבל ,רתויו רתוי רהזל ךירצ יאדוב ,תינשה תיסרוקיפאה הזמ יאדוב ןכ~לעו
,םש עקשי יאדוב ,םולשו סח ,יכ ,ללכ םהירבדב טיבהלו ןיעל ילבל ,םשמ טלמהלו
:ל"נכ 'וכו "ןובושי אל היאב לכ" :רמאנ וילע יכ

ירבדב ןיעל אקוד ךירצ אוה ,הששמ תניחב אוהש לודג קידצ שי םא ,עדךא ג
ןיעמש ונויע ידי~לע הז לכ לע ,ל"נכ םבשיל רשפא יאש ףאו .ולא תיסרוקיפאה
ולא יכ .תאזה תיסרוקיפאה ךותב ועקשנו ולפנש תומשנ המכ םשמ הלעמ אוה ,םש
,הקיתש תניחבב םה ,יונפה ללחמ אבה תאזה תיסרוקיפאה לש תוישקהו תוכובמה
,רובדה ידי~לע התיה האירבה יכ .ל"נכ םבשיל תויתואו לכשש םהילע ןיאש רחאמ
רובדהבו ."םאבצ לכ ויפ חורבו וששענ םימש 'ה רבדב" :(ג"ל םילהת) בותכש ומכ
םירבדה לכ ווהתנ םדי לעו ,הפה תואצומ תשמח קר אוה רובדה ללכ יכ ,המכח שי
לובגה אוה רובדהו ."תיששע המכחב םלכ" :(ד"ק םש) בותכש ומכו ,האירבה לכ לש
,הזל לובג םה ולא תויתואש ,תויתואהב ותמכח ליבגה יכ ,םירבדה לכ לש
.הזל לובג םה ולא תויתואו

,ל"נכ לוכיבכ לכמ יונפ אוהו ,ל"נכ תומלועה לכ ףיקמ אוהש יונפה ללחהבלבא
,םשמ םיאבה תוכובמה ןכ לעו .ל"נכ תויתוא אלב לכשש ולפאו ,רובד םוש םש ןיא
יבר תתימ לע לאששכ' :(ט"כ תוחנמ) השמב וניצמש ומכו .הקיתש תניחבב םה
התאש וניה .'הבשחמב הלע ךכ ,קתש :ול ובישה .הרכשש הזו הרות וז ,אביקע
אוהש ,הבשחמב הלע ךכ יכ .וז אישק לע ץורתו הבושת לאשל ילבלו ,קתשל ךירצ
הלע תוניחבב אוה יכ ,וז הלאש לע קתשל ךירצ התא ןכ~לע .רובדה ןמ הלעמל
ללחמ םיאבש תוכובמהו תוישקה ולא ןכ ומכו .התוא בשיל רובד םש ןיאש ,הבשחמב
קר ךירצו ,הקיתש תניחבב םה ןכ~לע ,ל"נכ לכשש אלו רובד םש ןיאש ,יונפה
,ולא תוכובמהו תיסרוקיפאה ירבדב ןיעלו סנכל רוסא ןכ~לעו .םש קתשלו ןימאהל
:ארקנש תוניחבב ,הקיתש תניחב אוה הששמ יכ .הששמ תניחב אוהש קידצ םא~יכ
אוהש קידצה ןכ~לעו .רובדה ןמ הלעמל אוהש ,הקיתש תניחב ,(ד תומש) "הפ דבכ"
תוניחב םהש ,ולא תוכובמה ירבדב ןיעל לוכי ,הקיתש תוניחב ,הששמ תוניחב
:ל"נכ םשל ולפנש תומשנה תולעהל ידכ ,ןיעל אקוד ךירצו .ל"נכ הקיתש

ללח ידי~לע ,םלועה תאירב רקע יכ .םלועה תאירב תוניחב איה תקלחמ יכ,עדו ד
.ל"נכ םלועה תאירבל םוקמ היה אלו ,ףוס ןיא לכה היה הז אלב יכ ,ל"נכ יונפה
,האירבה לכ תא ארב וכותבו ,יונפה ללח הששענו ,ןידדצל רואה םצמצ ןכ~לעו
ןכו .'וכו "וששענ םימש 'ה רבדב" ,ל"נכ רובדה ידי~לע ,תודמהו םימיה וניה
םוקמ היה אל ,דחא םימכח~ידימלתה לכ ויה ולא יכ ,תוקולחמה תניחב אוה
דחא לכו ,הזמ הז םיקלחנ םהו ,םהיניבש תקלחמה ידי לע קר .םלועה תאירבל
אוהש ,יונפה ללח תוניחב םהיניב הששענ הז ידי לע ,רחא דצל ומצע ךשומ
.ל"נכ רובדה ידי לע םלועה תאירב אוה ובש ,ןידדצל רואה םוצמצ תוניחב

לע הששענש םלועה תאירב ליבשב קר םה לכה ,רבדמ םהמ דחא לכש םירבדה לכיכ
ידי לע לכה תא םיארוב םימכח~ידימלתה יכ .םהיניבש יונפה ללחה ךותב םדי
אלא ימע ירקת לא' "התא ימע ןויצל רמאלו" :(א"נ היעשי) בותכש ומכ .םהירבד
המדקהב רהזב בותכש ומכ) 'ןכ םתא ףא ילולמב אעראו אימש ידבע אנא המ ,ימע
.רתוי אל םלועה תאירב ךרצ יפכ קר ,ידמ רתוי רבדל אלש רהזל ךירצ ךא :(ה ףד
,ורבתשנ ,רואה יובר לבסל םילוכי םילכה ויה אלש ,רואה יובר ידי לע יכ
תווהתה םרוג הזמ ,רבדל הברמ דחא םא ןכ .תופלקה תווהתה היה םילכה תריבשמו
הז~ידי~לעש ,םילכה תריבש ויה הז~ידי~לעש ,רואה יובר תניחב אוה יכ .תופלקה
:תופלקה תווהתה

ףוגל יתאצמ אלו ,םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ :(א קרפ תובא) הנשמה שורפהזו
.'אטח איבמ םירבד הברמה לכו ,השעמה אלא ,רקעה אוה שרדמה אלו .הקיתשמ בוט
הוהתנש ,יונפה ללח תניחב אוה ,םימכחה ןיב .'וכו םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ'
ןיב' הזו .ל"נכ םהיניב שיש תקלחמהו דורפה ידי לע ,םימכחה ןיב הששענו
ךיש ןיא ,דחא םלכ ויה םא יכ .םהיניב תקלחמו דורפ שיש וניה ,אקיד 'םימכחה
ללחה ךותבו ,יונפה ללח תוניחב הששענ תקלחמה ידי~לעו .םימכחה ןיב רמול
.תודמהו םימיה וניה ,םלועה תאירב הששענ הזה יונפה

ןיב .םלועה תאירב תניחב אוהש ,יתודמו ימי לדגמ יתייהש ,יתלדג ימי לכהזו
האירבה לכ הששענ םש יכ ,ל"נכ יונפה ללחה ךותב ,אקיד םימכחה ןיב ,םימכחה
יכ ,ימי םארקש הזו .תולדגל תונטקמ ,יתודמו ימי יתלדגהש ,יתלדג הזו .ל"נכ
בוט ףוגל יתאצמ אלו הזו .ל"נכ 'וכו םלועה תא ארוב אוה יכ ,ולש םימי םה
םא~יכ ,םשל סנכל רוסא יכ .ל"נכ הקיתשמ בוט ןיא יונפה ללחב םש יכ ,הקיתשמ
ןיב יתלדג ימי לכ' :רמאש הזו .ל"נכ הששמ תניחב ,הקיתש תוניחבב אוהש ימ
ומכ ,הקיתש תניחבב ,וז הגרדמב זחאש ידי לע יכ ,'וכו יתאצמ אלו םימכחה
יכ .יונפה ללחב םש ויתודמו וימי לדגמ היה ןכ~לע ,הקיתשמ בוט ןיאש :רמאש
אוה שרדמה אלו הזו .ל"נכ הקיתש תוניחבב אוהש ימ םא~יכ ,םשל סנכל רוסא
ולאש םהירבדו םשרדמ לכ יכ .אטח איבמ םירבד הברמה לכו ,הששעמה אלא רקעה
ידי לע וארביו וששעיש ,הששעמה אלא ,דבלב שרדמה רקעה ןיא ,םירבדמ םימכחה
םירבד הברמה לכ' ךא .ל"נכ ימע אלא ימע ירקת לא ,ל"נכ םלועה תא םהירבד
:ל"נכ תופלקה ווהתנ רואה יוברמ יכ ,'אטח איבמ

ןמ תומשנה תא הלעמ אוה ,הששמ תניחב אוהש ,קידצה לש ןוגנה ידי לעש,עדו ה
,םלועבש המכחו המכח לכש ,עד יכ .םשל ולפנש יונפה ללחה לש תאזה תיסרוקיפאה
המכחה תכשמנ רמזה הזמו ,וז המכחל דחימ רמזה הזש .דחימ ןוגנו רמז הל שי
רמז ול שי המכחו לכשש לכש ,"ליכששמ ורמז" :(ז"מ םילהת) תוניחב הזו .תאזה
.תיסרוקיפאה המכחל דחימה רמזו ןוגנ הל שי ,תיסרוקיפאה תמכח ולפאו .ןוגנו
ינוי ארמז הב יוה המ רחא' (:ו"ט הגיגח) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו
הז יכ ,'ונממ ןילפונ ןינימ ירפס המכ ,שרדמה תיבמ םק היהשכו ,המפמ קספ אל
ןינימ ירפסה ויה הז ידי לע ,ויפמ קספ אלש ל"נה רמז ידי לע יכ ,הזב יולת
אצמנ .ול היהש תונימהו תיסרוקיפאה הזל דחימ היה רמזה הז יכ ,ונממ ןילפונ
.וילא דחימו ךישה ןוגנו רמז הל שי ןכ ,התגרדמו התניחב יפל המכחו המכח לכ

ןוגנו רמז הל שי ,הנוילע רתויה הגרדמבש המכחה תניחב יכ ,הגרדמל הגרדממןכו
תליחת איהש האירבה תדקנ תישאר דע הלעמ הלעמל ןכו .התניחב יפל ןוילע רתוי
רוא םא~יכ ,םש שיש המכח התואל ףיקמ ןיאו .הנממ הלעמל ןיא םשו ,תוליצאה
שי םש םג יאדובו .תומכחהו תואירבה לכ וכותבש ,יונפה ללחל ףיקמה ףוס~ןיאה
יכ .התוא גישהלו עדיל רשפא יא ,ףוס ןיא רואב םש שיש המכחה ךא ,המכח תניחב
קר םש ןיאו .ללכ גישהל רשפא יא ותמכחו ,ומצעב ךרבתי םשה אוה ףוס ןיא
.לכה ףיקמו ןימלע לכ בבסמ ףוס ןיאה ורואש ךרבתי וב םינימאמש ,הנומא תניחב

ולפאש םיאור ונאש ומכו .הנומאל דחימה ןוגנו רמז ןכ םג הל שי,הנומאו
וב ןירמזמש ,דחימ ןוגנ ם"וכע לש הנומא לכל שי ,םתועט ירבדב ם"וכע תונומא
ותואו .ןוגנו רמז הל שי הנומא לכ ,השדקב ךפהל ןכ .םתלפת תיבב וב ןיכרועו
תונומאו תומכח ינימה לכמ הנוילעה הנומא אוהש ,ל"נה הנומאל דחימה רמזה
רמזה ותוא ,ל"נכ ןימלע לכ בבוסה ומצע ףוס ןיא רואהב הנומא וניה ,םלועבש
.הנומאו המכח לכל םיכישה ,םלועבש תורימזו תוניגנה לכמ הלעמל ןכ םג אוה
הלעמל אוהש ,ןוגנהו רמזה הזמ ןיכשמנ ,תומכחה לכ לש םינוגנהו תורימזה לכו
ןיא רואהב הנומאהל ךישה רמזה אוה יכ .תומכחה לכ לש םינוגנהו תורימזה לכמ
:לכה ןמ הלעמל אוהש ,ומצע ףוס

,(ג הינפצ) "'ה םשב םלכ ארקל הרורב הפשש םימעה לכל ךפהיש" אובלדיתעלו
שארמ ירושת יאובת" :(ד םירישה ריש) םיקתי זא ,ךרבתי וב ונימאי לכהו
לכל שאר אוהש ,ל"נה וז הנוילע הנומא תניחב וניה ,אקיד 'הנמא שארמ' ."הנמא
וז הנומא שארל ךישה ןמזהו ןוגנה וניה ,אקיד 'ירושת' הזו .ל"נכ תונומאה
קידצ םא יכ ,הכזיש ימ ןיא ,תאזה הנוילעה הנומא לש רמז תניחבלו .ל"נכ
תניחב ,הקיתש תניחב אוהש ,וז הנומא תגרדמב אוהש .הששמ תניחב אוהש ,רודה
הששמ יכ .ל"נכ רובדהמ הלעמל ןידע איהש וניה ,ל"נה 'הבשחמב הלע ךכ קתש'
.ל"נכ הקיתש תוניחב אוה

ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאו ,"הששמ רישי זא" :(ו"ט תומש)הזו
הששמ דיתעש ,הרותה ןמ םיתמה תיחתל ןאכמ ,'רישי אלא ,רמאנ אל רש' (:א"צ
דיתעל לש ןיב הזה םלוע לש ןיב ,תורישה לכ יכ .ןכ םג אובל דיתעל רישל
הנוילעה הנומאל ךישש רמזל הכזש .הקיתש תניחב אוהש ,הששמ לצא קר אוה ,אובל
:י"שר שרפש הזו .הנממ םיכשמנ םלכ יכ ,תורימזה לכ ןיללכנ םשש ,לכה לע
,ל"נה 'הבשחמב הלע ךכ' תוניחב וניה .הרמאנ הבשחמה םש~לע ד"וי ,'רישי'
אוהש ,קידצה לש ןוגנ ידי לע ןכ לעו .ל"נכ הקיתש תוניחב ,הששמ תוניחב
ךותב ולפנש תומשנה לכ םיאצויו םילוע הז ידי לע ,ל"נכ הששמ תוניחב
הנומא וניה ,'הנומא שאר' תוניחבב אוה ונוגנ יכ .יונפה ללח לש תיסרוקיפאה
םיללכנו .תיסרוקיפאה לכ םילטבתנ וז הנומאו ןוגנ ידי לעש ,לכה לע הנוילעה
לכ םיכשמנ ונממש ,לכה ןמ הלעמל אוהש ,הזה ןוגנה ךותב םינוגנה לכ םילטבתנו
:ל"נכ םינוגנה

תוניחב אוה הערפ .'וכו יתדבכה ינא יכ הערפ לא אב הששמ לא 'ה רמאיו,הזו ו
םגו ,"םעה תא ועירפת" :(ה תומש) ןושלמ ,לוטב ןושל הערפ יכ .יונפה ללח
וכותבו ,לכמ יונפו לטב אוהש ,יונפה ללח תניחב וניה .תולגתה ןושל הערפ
גישהל רשפא יא יכ ,בל תודבכ שי יונפה ללחב םשו .ל"נכ האירבה לכ תולגתה
םיראשנש ,בל תודבכ םהב שי ,םשמ םיאבה תומכחה לכו .ל"נכ יונפה ללחה תוניחב
םשמ ותוקלא הנפש תמחמ ,ךרבתי םשה םש אצמל רשפא יאו ,ךרבתי םשה לע אישקב
"אב הששמ לא 'ה רמאיו" :ןכ לעו .ל"נכ תווהתהל האירבה לכותש ידכ ,לוכיבכ
יכ םשל סנכל רוסא יכ ,יונפה ללחה תוניחב ,הערפ לא אובי ,אקיד הששמש .'וכו
.ל"נכ ךרבתי םשה תא םש אצמל רשפא יא יכ ,ל"נכ הששמ תוניחב םא

לכ לש תומדקהה תוניחב םה ,םידבע .וידבע בל תאו ובל תא יתדבכה ינא יכ,הזו
וניה .המכחהל םישמשמו םידבע םיארקנ םהו ,תומדקה הל שי המכח לכ יכ .תומכחה
םיראשנש ,בל תודבכ םהב שי ,יונפה ללחמ םשמ םיאבה תומדקההו תומכחה לכש
ובל תא יתדבכהש המש וניה ,וברקב הלא יתתא יתש ןעמל והזו .ל"נכ אישקב
ידכ ,'וכו "יתיש ןעמל" היה הז ,ךרבתי םשה תא םש אצמל רשפא יאש ,'וכו
ךותב םש תווהתהל האירבה לכותש ידכ וניה ,האירבה לש תויתואה וברקב תישאש
ותוקלא םצמצמ היה אל םא יכ .לוכיבכ םשמ ותוקלא הנפו םצמצש ,יונפה ללחה
האירבה ךותב םש יכ ,'וכו רפסת ןעמלו הזו .ל"נכ האירבל םוקמ היה אל ,םשמ
לעש ,רובדו תויתוא םש שי יכ ,רבדלו רפסל לכות םש ,יונפה ללח ךותב הוהתנש
:ל"נכ האירבה הוהתנ םדי

,ל"נכ ותונמחר ליבשב התיה האירבה ללכ רקע יכ ,ךנב ןבו ךנב ינזאבהזו
,יונפה ללחה ךותב ארבנש רבד לכבש אצמנ .ל"נכ רובדה ידי לע התיה האירבהו
,הזה רבדה תא ארבו ,ותונמחר םצמצ ךרבתי םשה יכ .ותונמחר םוצמצ םש שי
רבדה הזש ,הביח ךרבתי ותונמחר תדמש .ולש תונמחרה יפכ ,הזה תומדו תינבתב
.ל"נכ ותונמחר תולגל ידכ ארבנ לכה יכ ,האירבה לכ שרש תונמחרה יכ .ךכ היהי
.(ד) 'ןבה לע באה ימחר ןאכ דע' "ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו" :הזו
המב יכ .("ידכנלו ינינלו יל רמשת םא" :קוספ לע א"כ תישארב י"שר שרפש ומכ)
.רבד לכב שיש ותונמחר םוצמצ גישהלו ,רבדלו רפסל לכות םש ,האירבה רחא אוהש
לכ שי הזה רבדבו ,תונמחר ךכ לכ שי הזה רבדבש וניה ,'וכו באה ימחר ןאכ דע
.תונמחר ךכ

תריבשמ רואה יוברמ םיאבש תופלקה תניחב הז ,'וכו םירצמב יתללעתה רשא תאהזו
תוללועו קוחשש יתיששעש וניה .'יתקחשש' :י"שר שרפ ,'יתללעתה' יכ .םילכ
םקעמו קחשמו המדמש ימ ומכ קר השדקה דגנכ ןהש ,תופלקה תניחב וניה ,םלועב
רשא יתתא תאו והזו .(ה) םדאל ומצע המדמו קחשמה ףוקכ קר םה יכ ,ורבחל ומצע
לע .ל"נכ םילכ תריבשמ ,רוא יוברמ םיאב םה יכ ,תויתוא םש שי יכ ,םב יתמש
השדקה יצוצינ םש שי יכ ,'ה תא ריכהל ולכות םש יכ .'ה ינא יכ םתעדיו ןכ
תניחב וניה ,תופלקה תניחב ,קוחשה תניחב ךותב ולפאש ,וניה .ל"נכ תויתואו
.'ה תא ריכהל לכות םש םג ,ל"נכ רוא יובר תניחבמ אבש ,הנושארה תיסרוקיפא
תויתוא םש אצמל רשפא יכ .ל"נכ 'סורוקיפאל בישתש המ עדו' :רמאנ וילע יכ
:ל"נכ םילכ תריבשמ םיאב םה יכ ,םבשיל תוצוצינו

תניחב אוה ,רחמ .ךלובגב הברא רחמ איבמ יננה ,'וכו הערפ לא הששמ אביו,הזו
יב התנעו" :(ל תישארב) תניחב :(ב"כ ןיבורע) רכשש לבקל רחמ יכ ,אובל דיתעל
ללחה תניחב וניבי זאו ,אובל דיתעל רכשה לובק תניחב וניה ,"רחמ םויב יתקדצ
,תוקלא םש שי תמאבש ,תויהל רשפא ךיא ,םוצמצה ידי לע אוהש יונפה
לובקה רקע יכ ,רכשש לובקה ומצעב והזו .ל"נכ יונפה ללח אוה ןכ~יפ~לע~ףאו
.הזה םלועב ןיבהל רשפא יא היהש המ וניביו ,תוגשה וגישיש ,אוה דיתעל רכשש
הבו הנמ השובלד אצמק אוההכ ,הברא תניחבב אוה יונפה ללחהש ועדי זאו
.(יונפה ללח דוס תניחב והזש הלבק ירפס לכב אבומכ) ,(א"כ השרפ הבר תישארב)
אוהש וניבי .ןישובלה תניחב ודי לעש ,יונפה ללח לש םוצמצה תניחב אוה ,שובל
,םוצמצ תניחב ,שובל תניחב אוה ןכ יפ לע ףאו .תוקלא םש שי תמאבש ,הבו הנמ
.יונפה ללח תניחב

תניחב ,ןישובל תניחב ,'יתקדצ' ."רחמ םויב יתקדצ יב התנעו" :תניחבהזו
דוס הלגתי ,רכשש לובקה היהיש ,רחמ םויב זאש ."יתשבל קדצ" :(ט"כ בויא)
הנמא שאר הלגתי זא יכ .ל"נכ יונפה ללחה לש םוצמצה תניחב ,ןישובלה תוניחב
שאר לש ןוילעה ןוגנה תניחב ,ל"נה "הנמא שארמ ירושת יאובת" :תניחב ,ל"נה
איבמ יננה הזו .ל"נכ יונפה ללח לש תוכובמה לכ לטבתנ ודי~לעש ,ל"נה הנומא
אוהש ,הניגנ תניחב :(ב"ל בויא) שונאב אוה חור ןכא תובת~ישאר ,הברא רחמ
ודי~לעו ,ל"נכ הנומא שאר לש רמזהו ןוגנה הלגתי זאש ,וניה .חור תניחב
:ל"נכ יונפה ללח לש ולפא ,תיסרוקיפאה לכ ולטבתי

הס

ירובעת אל םגו ,רחא הדששב טקלל יכלת לא ,יתב תעמש אלה ,תור לא זעברמאיו
םירענה תא יתיוצ אולה ,ןהירחא תכלהו ,ןורצקי רשא הדשב ךיניע .'וכו הזמ
:(ב תור) םירענה ןובאשי רשאמ ,תיתשו םילכה לא תכלהו ,תמצו .ךעגנ יתלבל

יפי רקי לדגו .דאמ םיאנו םיפי םיבששעו תונליא םילדג םשו ,הדשש שי יכ,עד א
םה ,םיבששעו תונליאו .תאז התאר ןיע ירשא ,רפסל רשפא יא וילודגו הדשה
םידנו םיענ םהש ,תומרע תומשנ המכו המכ שיו .םש םילדגה תושודק תומשנ תניחב
םגו .םמוקמ לא סנכלו בושל ולכויש ,ןוקת לע םיפצמו םיניתממו ,הדשל ץוחמ
הל השק ,ץוחל תאצוי איהשכ םימעפל ,תומשנ המכ םייולת הבש ,הלודג המשנ ולפא
.םנוקת ךרצב קסעתהל לכויש ,הדשה לעב לע םיפצמו םישקבמ םלכ םהו .םשל רזחל
:דחא לש הדובעו הוצמ ידי~לע וא ,דחא לש התימ ידי~לע הנוקתש ,המשנ שיו

שיא תויהל ךירצ ,הדשה לעבה אוה תויהל ומצע סינכהל ,וינתמ רגחל הצורשימו
לודג םדא תויהל ךירצ יכ .דאמ לודג קידצו ,םכחו ,ליח רובגו ,ףיקתו דומא
ולפאו .ותתימ םע םא יכ ןינעה רמגל לוכי וניאש ,דחא שיו .דאמ הלעמב גלפמו
אל םתתימ םע ולפאש ,םילודג המכו המכ שי יכ ,דאמ לודג תויהל ךירצ הזל
ךירצש המ רמגל לוכי ,דאמ דאמ הלעמב גלפמו לודג םדא שי םא קר .וליעוי
ותולדג ידי לע ךא ,וילע ןירבוע םישק םירבדו ןירוסי הברה יכ .ותויח םייחב
תומשנה ןקתל הכוזשכו :ךירצש ומכ הדשה תולעפ הששועו ,םלכ לע רבוע ותלעמו
:הנוקת לע הלפתה יזא יכ ,ללפתהל דאמ הפיו בוט יזא ,םסינכהלו

ינוקת ראשבו ,םלדגלו תונליאה תוקשהל דימת לדתשמו חיגשמ אוה ,הדשה לעבההזו
יכ .ורבח תא דחא שיחכי אלש ,יוארה הקחרה הזמ הז תונליאה קיחרהלו .הדשה
:ורבח תא שיחכי אלש ידכ ,הלודג הקחרה לודג ברקמל תוארהל ךירצ םימעפל

לעב יניע ןיריאמ יזא .םוקמ לש ונוצר ןיששועש תורפ ןיששוע תומשנהשכש,עדו ב
:(ג"כ רבדמב) תניחב הזו .ךירצש םוקמב ןיאורו ןיפוצ תויהל ןילוכיו ,הדשה
םיכשחתנ יזא ,םולשו סח ,ךרבתי ונוצר ןיששוע ןיאשכ לבא ."םיפוצ הדשש"
ןיע :ה ןטק דעמ ח"י קרפ תולהא) "םיכוב הדשש" :תניחב הזו .םולשו סח ,ויניע
רחא םיבעה ובשו" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,תוארה לוקלק אוה יכב יכ ,(םש
רחא ךלוהש תוארה הז' :(:א"נק תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"םשגה
לוכי יזא ,ל"נה 'םיפוצ הדשש' תוניחבב ,תופוצו תוריאמ ויניעשכו .'יכבה
לכ לש רובדהב לכתסהל לוכיש וניה .תילכתה לא ואיבהל ,דחאו דחא לכב לכתסהל
ואיבמ אוה יזא ,ןידע תילכתהמ קוחרש תמחמ ,תומלשב ונוקת לע וניא םא ,דחא
.תומלשב ןגהכ רובדה זאו ,תילכתה לא

,הלפתה ירובד רבדמו ,ללפתהל דמוע םדאשכו ,אלמ םלוע אוה רובדו רובד לכיכ
םינשוש טקלמו ,הדששב ךלוהה םדאכ .םיאנ םינשושו םיחרפו םיציצ טקלמ אוה יזא
תחאל תחא דוע טקלמ ךכ~רחאו .תחא הדגא הששועש דע ,תחאל תחא םיאנ םיחרפו
םיפי תודגא המכו המכ ץבקמו טקלמו ךלוה ןכו ,דחי םרבחמו תרחא הדגא הששועו
הששענו ,תויתוא המכ םירבחתמש דע ,תואל תואמ הלפתב ךלוה אוה ןכ ומכ .םיאנו
ךכ~רחאו .תובתה יתש ןירבחתנ ךכ~רחאו ,תומלש תובתב הששוע ןכו .רובד םהמ
ךלוהו ,רתויו רתוי טקלמ ךכ~רחאו .תחא הכרב רמוגש דע ,רתוי טקלמו ךלוה
ראפ לדג ראפי ימ .רתוי ןלהל ךלוה ןכו ,תושדקל תורובגמו ,תורובגל תובאמ
.הלפתה ירובדב ץבקמו טקלמ םדאש ,םיצובקהו םיטוקלה

םדאה יהיו" :(ב תישארב) בותכש ומכ ,שפנהמ אצוי אוה רובדהו ,אצוירובדהשכו
ורמאש ומכ ,וינזאל עמשנו אב רובדהו .'אללממ חורל' :ומוגרתו ,"היח שפנל
.'ךיפב איצומ התאש המ ךינזאל עמשה' (ו"ט תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר
,הנושאר תוא אצוישכ ףכתו .ונממ דרפת לבל ,שפנהמ ןנחתמו שקבמ רובדה יזא
ךיא יכ .ונממ דרפת לבל שפנהמ ןנחתמו שקבמ יזא ,ךורב תבתמ ת"יב תוא ןוגכ
רקי תא האור התא יכ .וניניב שיש הבהאהו תורשקתהה לדגל ,ינממ דרפתהל לכות
,תמא ןה .יתאמ דרפלו ינממ ךמצע קתנל לכות ךיאו ,יתראפתו ירדהו יויזו ייפי
ךיא לבא ,תולודג תודומחו תורקי תולגס דוע טקלל ידכ ,רתוי ךליל ךירצ התאש
אל םשל אובתו ךלתש םוקמ לכבש הארת םינפ לכ לע ,יתוא חכשלו ינממ דרפל לכות
לכ תשקבמ הבתה לכ יזא ,תחא הבת רמוגשכ ןכש לכמ .ינממ דרפת אלו ,יתוא חכשת
.ל"נכ התאמ ךליל ותוא תחנמ הניאו ,ותוא תקבחמו תפפלמו .ל"נה

רמג דע םינינעו תוכרב המכו ,םירובד הברה דוע רבדל חרכמו ךירצ אוהתמאבו
,רבדמש רובד לכבו .הלכ הלפתה לכמ דחא תוששעל ךירצש ללכה ןכ לע .הלפתה
.דחא לכה היהי ףוסה דע הלפתה תלחתהמו הלפתה לש םירובדה לכ םש אצמנ היהי
.הלפתה לש הנושאר הבתב דמוע ןידע היהי ,הלפתה לש ןורחאה רובדהב דמועשכו
ולפא דרפתי אל ןכ~יפ~לע~ףאו ,הלכ הלפתה לכ ללפתהל לכוי הז~ידי~לעש ידכ
:הלפתה לש הנושאר תואמ

הירכז) בותכש ומכ .תילכתה תניחב אוה הז ,דחא תניחב וניה ,וז הניחבש,עדו ג
.תילכתה וניה ,'אוהה םויבו' ."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" :(ד"י
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .בוט ולכ אוה דחא יכ ,בוט ולכ תניחב אוהו
אנדאה וטא' ,'וכו "דחא 'ה היהי אוהה םויב" :הז קוספ לע (נ םיחספ) הכרבל
בוטה' :הבוטה לעו ,'תמא ןיד' :הערה לע ןיכרבמ אנדאה אלא ,אוה דחא ואל
אוה דחא תניחבש ,אצמנ .'ביטימהו בוטה לכה לע וכרבי דיתעל לבא ,'ביטימהו
ןירוסיהו תורצה לכ ולפא יכ .בוט ולכ אוה תילכתה יכ ,בוט ולכ אוהו .תילכתה
תוער םניא יאדוב ,תילכתה לע לכתסי םא ,םולשו סח ,םדאה לע ןירבועה תוערהו
ךרבתי םשהמ הנוכב םיאב ןירוסיה לכ יאדוב יכ .תולודג תובוט קר ,ללכ
םה ןירוסיה ןכ םאו .ויתונווע קרמל םא ,הבושתב בושיש וריכזהל םא ,ותבוטל
תוערה לכבש ,אצמנ .הבוטל קר יאדוב אוה ךרבתי םשה תנוכ יכ ,תולודג תובוט
,ךרבתי םשה תנוכ וניה ,תילכתה לע לכתסי םא ,םולשו סח ,םדאל שיש ןירוסיהו
לכתסיש הבוטה בר לדגמ ,החמשש אלמתי אברדא קר .ללכ ןירוסי ול היהי אל
ןיא תמאבו .ל"נכ דחא ולכ .בוט ולכ אוה תילכתה יכ .וללה ןירוסיה תילכתב
.בוט ולכ קר ,םלועב ער םוש

תמחמ קר אוה .םולשו סח ,וילע םירבועש ןירוסיהמ םדאל שיש רעצה רקעךא
זאו ,בוט ולכ אוהש ,תילכתה לע לכתסהל לוכי ןיאש דע ,תעדה םדאהמ ןיחקולש
שיגרמ וניא ,תילכתה לע לכתסמו ,תעד ול שישכ יכ .ןירוסיה באכו רעצ שיגרמ
שפנב עבטנש המ ,רתסנו םלענ רבד ןיבת הזבו .ל"נכ ןירוסיה לש רעצה ללכ
רביא הזיא ןיכתוחשכ לשמל ןוגכ ,ןלצל אנמחר ,םילודג ןירוסי ול שישכ ,םדאה
,שוחב םיאור ונא הז יכ .קזחב ויניע תא םצועו םתוס יזא .םולשו סח ,םדאל
םצמצמו ,ויניע תא םתוס יזא ,ונממ קוחר אוהש רבד לע לכתסהל הצור םדאשכ
יכ תמחמ הזו .תוארל הצורש קוחרה רבדה לא תוארה ןוכל ידכ ,תוארה ץוכמו
.חמה ךותל האורש רבדה איבהל ,חמה לש חילשו תרשמ אוה תוארה

.חמב איה העידיהו ,האורש רבדה תוהמ עדיל וניהד ,העידיה איה היארה רקעיכ
תוארהו ,תוארה תא חלוש אוה יזא ,ודגנכ דמועש רבדה הז עדיל חמה הצורשכו
ןיריבעמשכ ןכ לעו .האורש המ עדוי יזאו ,חמה ךותל ואיבמו ,רבדה האורו ךלוה
רבדה האר תמאבש ףא ,רבדה תוהמ עדוי וניא ,לודג תוריהמב םדא ינפל רבד
.חמה ךותל רבדה איבהל יאנפ היה אל ,תוריהמה תמחמ הז לכ םע ,שממ ויניעב
תמחמ ,חמה ךותל ואיבהלו םשל ךליל תוארהב חכ ןיא ,ונממ קוחר רבדהשכ ןכ לעו
,תוארה רזפתנש רוזפה תמחמ ןכו .ותוא םילבלבמ דצה ןמ האורש םירחא םירבדהש
ךירצ ןכ~לע .חמה ךותל האורש רבדה איבהל חכ וב ןיאו ,שלקנ אוה הז~ידי~לע
ולבלבי אלש ידכ ,ךירצש רבדה לא ונוכלו ,תוארה םצמצלו ,ויניע תא םתסל
תוארל לכוי זאו ,שולק היהי אלו ,תוארה חכ קזחתיש ידכ םגו .םירחא םירבד
ולכ ,בוט ולכ אוהש ,תילכתה לע לכתסהל םיצורשכ ,ןכ ומכ .ל"נכ קוחרה רבדה
.תילכתה לא תולכתסהה ןוכלו ,ויניע תא םתסל ךירצ .דחא

.ןיניעד ומיתסב םא יכ ותוארל רשפא יאו ,םדאהמ הקוחר איה הזה תילכתה רואיכ
ידכ ,עבצאהב םקחדל םג ףא ,דאמ הקזחב םרגסלו ,ירמגל םיניעה תא םתסל ךירצש
ויניע תא םתסל ךירצש וניה .הזה תילכתה לע לכתסהל לכוי זאו ,ירמגל םמתסל
לע ללכ לכתסהל ילבל ,דאמ םרגסלו ויניע םילעהל ,ירמגל אמלע יאהד וזחמ
.בוט ולכש ,הזה תילכתה רוא גישהלו תוארל לכוי זאו .וילבהו הזה םלוע תוואת
לעו .ל"נכ תילכתהמ קוחרש תמחמ ןירוסיה רקע יכ ,ל"נכ ןירוסיה ולטבתי זאו
ןירוסיהמ חרבל ידכ ,ל"נכ ןירוסי תעשב ויניע םתסל םדאה שפנב עבטנ ןכ
יא תאזה תולכתסההש .בוט ולכ אוהש ,תילכתה לע תולכתסהה ידי לע ,םלטבלו
אוה המ םולכ עדוי וניא םדאהש ףאו .ל"נכ םיניעה תמיתס ידי~לע םא~יכ ,רשפא
תעשב םיניעה םתסל העבטמ ןכ~לעו ,לכה תעדוי שפנה ןכ~יפ~לע~ףא ,הששוע
:ל"נכ ןירוסי

יזא ,דחא ולכ ,בוט ולכ אוהש ,תילכתה לא לטבתנש לוטב תעשב ,תמאבהנהו ד
,לוטבה תוניחבב עובק דימת תויהל רשפא יא ךא .ל"נכ ןירוסיה ןילטבתנ תמאב
.בושו אוצר תוניחבב לוטבה היהיש חרכמ ןכ לעו ,ישונא רדגמ אצי ןכ~םא יכ
,ןיחמהל רשפא יא יזא ,לכשה ילכ אוהש ,חמה לא לוטבהמ לכשה רזוחשכ ןכ~לע
אוהש ,ףוס ןיא תוניחב אוה יכ .לוטב תוניחב לש לכשה הז לבקל ,םילכה םהש
לש רעצה חמה שיגרמ הז תמחמו ,בוט ולכ ,דחא ולכ אוהש ,תילכתה תוניחב
יכ .חמהב אוה ,םולשו סח ,םיבאכהו ןירוסיה לכ לש השגרהה רקע יכ .ןירוסיה
וזיאב באכה חמה שיגרמ הז ידי לעו ,םלכ םירביאה לכל תורונצ ןיאצוי חמהמ
:אוהש רביא

ןירוסיה ןירבגתמ יזא ,ןיחמה וניהד ,םילכה לא לוטבהמ רזוחשכ ךכ~רחאשעדו
דגנכ הז םירבגתנו םימחלנו םיקבאתמש םישנא ינש ךרדכ .םדקמ ויהש הממ רתויב
ומכ .רתויב רבגתמו ,דאמ קזחתמ אוה יזא ,וילע רבגתמ ורבחש האור דחאשכש ,הז
ידי לע ,םלטבלו ןירוסיה לע רבגתהל הצור אוהש ,םיניד ילעבה ןיאורשכ ןכ
ךכ רחא ןכ~לעו .רתויב םירבגתמו םיקזחתמ םה יזא ,ל"נכ תילכתה לא לוטבה
,ודגנכ םירבגתמ םה יכ .םדקמ רתוי םילודג םה ןירוסיה יזא ,לוטבהמ בששכ
:ל"נכו םהמ חרבל הצורש תמחמ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts