ךרבתי םשה ליבגהש המ ,תמאה יכ .הנומא ידי~לע אוה ,םילכאמה לשרורבהו ב
,וירב לע רבדה ןיבהל ,לכשה דדחל הלודג הוצמ אוה ,ןיבהל לכויש ישונאה לכשל
ןיב קולח שי יכ .'סורוקיפאל בישתש המ עדו' :(ב קרפ תובא) רמאנ הז לעו
עדו' :רמאנ הז לע ,וז אישק לע ץורת ןיבהל םדאה לוכיש אישק שי יכ ,תוישקה
קר ,וזכ אישק לע ץורת ןיבהל ישונאה לכשל ירשפאב וניאש ,אישק שיו .'וכו המ
ולכשש לע ךמוסש ימ לכו ,םהב ןיעל םדאל רוסא ,ץורתה הלגתי אובל דיתעל
,וזכ אישק לע יכ ."ןובושי אל היאב לכ" :(ב ילשמ) רמאנ הז לע ,הב ןיעמו
םהילע שיש תוישקה ולא ולפאו .הנומא לע דימעהל קר ,ולכשש לע ךמסל רוסא
,תוסרוקיפא וב הקרזנו ,בישהל עדוי וניאו ,לכשה יליבש ומתסנ םימעפל ,הבושת
יפל דחא לכל איה תוסרוקיפאה תאזו .תוסרוקיפא לע בישהל המ עדוי וניאו
.טעמל בר ןיב ןיבהל לוכי ,ותניחב

רמאמכ ,בוט רציל ףופכ ערה רציה היהיש ,ןירצי ינשב 'ה תא דבעל ךירציכ
.ךירצי ינשב "ךבבל לכב 'וכו תבהאו" :(ד"נ תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח
אלש וניה .ןירצי ינש ןיב תקלחמ ול היהי אלש ,ויקלא 'ה םע םלש ובל היהיש
םדאה עדוי היה םא תמאבו ."םבל קלח" :(י עשוה) תניחב ,וילע קלח ובל היהי
דמוע אוה~ךורב~שודקהו ,(ו היעשי) 'ודובכ ץראה לכ אלמש' ,םלש בלב העידי
דאמ קדקדמ היהו ,לודג תובהלתהב ללפתמ היה יאדו .הלפתה עמושו ,הלפתה תעשב
וניא הז ליבשב ,םלש בלב העידי תאז עדוי וניא םדאהש ליבשבו .וירבד תא ןוכל
ןכ ,ותעידיו ולכשש טועמ יפל דחא לכו .ךכ~לכ קדקדמ וניאו ,ךכ לכ בהלתמ
רציהמ איה העידיה תרתסהו ,בלבש בוטה רציהמ איה העידיהו .וקודקדו ותובהלתה
ובל תא השקמ ערה רציהש ,תוישקו תוסרוקיפא ןה ןה ,העידיה תרתסהו .בלבש ערה
:(ח"כ ילשמ) הערב לפל

רציה תקלחמ תווהתה רקע יכ וניה .ושרשב ותוא ןקתל ,בלבש תקלחמה הזלןוקתהו
,הטמל לשלתשנש דע ,אגרדל אגרד ןמ הלשלתשהשכ .השדקבש תקלחמה ןמ ושרש ,ערה
,תוסרוקיפא וב ליטמו ."םבל קלח" תניחבב ,ערה רציה תקולחמ ונממ הוהתנ
תקלחמ אוה ,השדקבש תקלחמו .בישהל עדוי וניא רשא לכשה יליבש ונממ ריתסמו
ונממ הוהתנ ,הטמל םתולשלתשהמו .ריתמ הזו רסוא הזש ,ארמגבש םיארומאו םיאנת
,ערה רציה תקלחמ לטבתנ אליממ יזא ,השדקבש תקלחמה ןקתמשכו .ערה רציה תקלחמ
.םשמ אלא ותזיחא ןיא יכ

לש הערכהו םולשה אוה הכלה קספ יכ .תוקוספ תוכלה ןה ,השדקבש תקלחמהןוקתו
,השדקבש םולשהל רשקתנ אוה ,םיקסופה דומל ידי לעו .םיארומאו םיאנתה תקולחמ
תא דבעל לכוי זאו .ובלבש ערה רציה תקלחמה לטבתנ זאו .השדקבש תקלחמה ןקתמו
.סורוקיפאל בישהל עדויש .לכשה ירעש ול וחתפנו .םירצי ינשב ,ובבל לכב םשה
עדו ןוקירטונ ,םולש תויתוא הזו :ל"נה םולשהו הערכהה ידי לע הששענ הז לכו
:ובלבש תוסרוקיפא לע בישהל עדוי ,םולשה ידי לע יכ .סורוקיפאל בישתש המ

ינשב ,אקיד 'בבל' ."ךקדצ יטפשמ ידמלב בבל רששיב ךדוא" :(ט"יק םילהת)הזו
לבא :םיקסופה דומל ידי לע וניה ,'ךקדצ יטפשמ ידמל' דכ ,יתמיא .ןירצי
.הנומאב ומצע תא קזחל קר ,םהב ןיעל םדאל רוסא ,ץורת םהילע ןיאש תוישקה
אוה ךירב אשדק דוחי ,ותליכא ידי לע תויהל לכוי ,תומלשב הנומא ול שישכו
ידי~לע הליכא תניחב וניה ,"הנומא הערו" :(ז"ל םילהת) תניחב .ל"נכ התניכשו
:הנומא

:(ג הינפצ) תניחב ,םיקחרמה אקוד ברקל וניה ,הנומא יטושקו תומלשרקעו ג
:דחא םכש ודבעלו ,לארששי תונומאל וברקי ם"וכע ולפא ,"'ה םשב םלכ ארקל"

תולעהל הלחתמ ךירצ ,ל"נכ םיקוחרה תא ברקל וניה ,הנומאה תאםילשהלו ד
,רובדה ומצע תא ךפוה יזא ,רובדה תויתוא וררבתנשכו .רובדה תויתוא יצוצינ
ם"וכעה זאו .תויח אלב תופלקה םיראשנו ,תופלקה ןיבמ השדקה תוצוצינה טקלמו
תניחב ,םתנומא תא םיכילשמ יזא ,תויח םהל ןיאש םיאורשכ ,תופלקהמ םתקיניש
,"ובהז ילילא תאו ופסכ ילילא תא םדאה ךילשי אוהה םויב" :(ב היעשי)
לא ךפהא זא" :(הינפצב םש) תניחב הזו .לארששי תנומאל םמצע תא םיקיבדמו
ךפוה אוה ,םהיניבמ ררבתנש רובדה וניה ,'הרורב הפשש' ."הרורב הפשש םימעה
ארקל" :םיקתנ זאו .השדקה תוצוצינ יראש םהמ טקלל ידכ ,םימעה לא ומצע תא
:לארששי תנומאב םלכ וקבדיש ,"'ה םשב םלכ

םעשפ ךרדמ" :(ז"ק םילהת) תניחב הזו .תינעתל ךירצ ,רובדה יצוצינתולעהלו ה
אוה ,רובדה ןוקת רקע יכ ."ורבד חלשי" :יזא ,'וכו "ונעתי םהיתונועמו
ינפמ יכ .השדקה ירוחאמ אלא וניא ,תופלקה תקיני רקע יכ .תינעתה ידי~לע
הלעמלמ םהל םינתונ םימעפל אלא .רוא תוריהב תמחמ ,קניל םהל רשפא יא השדקה
תע" :(ח תלהק) תניחב ,םהל ערל אלא וניא הז לכו ,השדקה ינפמ קניל חכ ןוכמב
םה תוואתה יכ ,תופלק תניחב םה תוואתה לכו ."ול ערל םדאב םדאה טלש רשא
.ףוגה םויקל תורתומ םהש אצמנ ,םיקתהל ףוגה לוכי תוואתה אלב יכ ,תורתומ
.תורתומ םה תופלקהו .ירפה אלא וניא רקע יכ ,תורתומ םה תופלקה ומכ
.השדקה לע תופלקה תורבגתה אוה ,םדאה לע תוואתה םירבגתמשכו

:םהש ,'םיחבט'ו 'םיפוא'ו 'םיקשמה רש' ,הערפ ירשש השלש םה תוואתהישארו
,םישאר םהש ,היתשו הליכא תוואת תניחב םהש .(ב) 'ןידירו'ו 'טשו'ו 'הנק'
וניה ,ףרע תויתוא אוהש ,הערפמ םתקיניו .םהירחא םיכשמנ תוואתה לכש
יכ ,הל ןיכומס םה יכ ,םירבדה רחא תניחב ,םירובדהמ םתקיני רקעו .םירוחאמ
,םתקיני רקעו .הפה תואצומ תשמחל םיכומס םה 'ןידירו'ו 'טשו'ו 'הנק'
ךירצ ,םירבגתמ תופלקה םהש תוואתה ישארשכו .ךכ לכ םיכז םניאש םירובדהמ
ידי לע איה ,השדקה ירוחא תוקבדו .וקניי אלש ,השדקה ירוחא ריתסהלו קיבדהל
רחאו ,ד"וי הלחתמ םיבתוכש ,םירוחא תניחבב ה"יוה םש םיבתוכש ומכ .תינעתה
ןכ .'וכו א"ה ד"וי םיבתוכו םירוחאל םירזוח ,א"ה םיבתוכו םיצורשכ ךכ
:השדקה ירוחא תוקבד תניחבב אוה ,ל"נה םירשה לש ןתענכה רקע אוהש ,תינעתה

,לשמל .תונעתהל ליחתהש תועשה םיבשוח ונאשכ אלא וניא ,תינעתה תוכז רקעיכ
תמחמ אלא ,ומצע תמחמ ןיא ,רתויב בשחנ אוהש ינשה םויה ,םימי ינש הנעתמשכ
:רתוי תוכזל ינש םוי בשחנ יזא ,ןושאר םויל םירזוח ונאש

ורתי תשרפ אתליכמ) 'תושק תולחתה לכ' יכ ,הלחתה ןה םירבדה לכ רקע יכםג
טעמ סנכנ אוה ,הלחתה רחא לבא .ךפהל ךפהמ אצויש תמחמ ,(י"שרפב אבוהו
ןכ ,הלחתההמ קוחרמל ךלוהש םויו םוי לכב ןכו .ךכ לכ וילע השק וניאו ,לגרהב
אלא וניא ,םימי לכ לש הדובעה חכ רקעש אצמנ .לגרהב טעמ סנכנש ,רבדה לקנ
.(ג) תונעתהלו ןיבהל ליחתהש ןושאר םויל ,ירוחאל רזחל ןיכירצ ונאש ,הלחתהה
רזוח םוי לכבו .ךפהל ךפהמ אציש ,הלחתהה וילע השק היהש ,הבושתה תלחת אוהש
,רובדהל םיכומס םה ,ל"נה םירשה ולאש תמחמו .הלחתהמ חכ לבקל ,וירוחאל
תניחב ,ןורגה רצמ תניחב ,םירצמ תולגל רובדה תא ןיכשממ יזא ,םירבגתמשכו
לעו .ךרבתי םשה ינפל רובד םוש רבדל לוכי וניאו ,"ינורג רחנ" :(ט"ס םילהת)
לכוי זאו ,ןורגה חלחלל םידסחה ימימ ךישממ אוה ,ומצע תא ביערמש תינעתה ידי
.רבדל

,תינעת תניחב וניה ,'בער' ."ץראב בער יהיו" :(ב"י תישארב) תניחבהזו
,םירוחא תניחב םיקלא היוה יכ ,השדקה ירוחא תוקבד אוה הזו .ומצע תא ביערמש
םשו .ב"ע הלוע ק"וקי ו"קי ק"י י וניהד ,םירוחאב היוה םש יכ] .בער רפסמ
[ב"ער םילוע דחי םהינשו .'ר הלוע םיקלא יקלא קלא לא א הזכ ,םירוחאב םיקלא
איצוהל ,ןורגה רצמ חלחלל םידסחה ימימ תודרוה וניה ,"המירצמ םהרבא דריו"
חלחלל ,"הבגנה עוסנו ךולה" :(םש) תניחבב ."ינורג רחנ" תניחבמ ןורגה תא
ירוחא ןיקבדתנשכ זאו ."ךששחת לא ןורגב ארק" :(ח"נ היעשי) םיקתהל ,הביגנה
.השדקה לש םינפה ןילגתנ זאו ,קנילו םשל סנכל תופלקהל רשפא יאש ,השדקה
םיאור ,ל"נה םירשה ולאש ,וניה .(םש תישארב) "הערפ ירשש התוא ואריו" :זאו
,ךרבתי םשהמ ןוכמ אוה הז לכו ."הערפ לא התוא וללהיו" ,רובדה דוה יפוי תא
:הזו ."ול ערל םדאב םדאה טלש רשא תע" :תניחב ,םהיפמ םעלב איצוהל ידכ
:תניחב ,"ללהתת איה 'ה תארי השא" :(א"ל ילשמ) הזו ."הערפ תא 'ה עגניו"
,וניה ."הידי ירפמ הל ונת" ,ליבשב אלא הז ןיא ."הערפ לא התוא וללהיו"
יזא ,תופלקה ןיבמ התויח לכ האיצומ איהשכ .םהיניבמ השדקה תוצוצינ איצוהל
םשב םלכ ארקל" ,לארששי תנומאל םלכ םינופו ,םהילילא תא ם"וכעה לכ ןיכילשמ
:התנומאל םירחא וברקיש ,הנומאה יטושק רקע הזו ."'ה

אתמילוע .ןיניע הל תילד אתריפש אתמילוע :(ה"צ ףד םיטפשמ אבס) תוניחבהזו
:תניחב ,"יתיער תא הפי" (ו םירישה ריש) תניחב ,הנומא תניחב הז ,אתריפש
,םהב ןיעל ןיאש ,ל"נה תוישקה ולא וניה ,ןיניע הל תילד :"הנומא הערו"
תא לאשת םא יכ ,ארימט איה יכ ,ילגתאו אתרימט אפוג :ותנומאב קזחל ךירצו
ךיש וניא הנומא יכ ,םעט ךל בישהל עדוי וניא יאדו ,הנומאב םעט הזיא ןימאמה
רבדה ןימאמה לצאש וניה .'אילגו' ,ןכ~יפ~לע~ףאו .םעט עדוי וניאש רבדב אלא
:המלשה ותנומא לדג תמחמ ,וב ןימאמ אוהש רבדה תא ויניעב האור ולאכ ,יולג
תניחב ,רקב לכב םדאה לצא תשדחתמ הנומאה יכ ,אממיב איסכתמו ארפצב תקפנ
,םלוע יקסע תדרט תמחמ ,אממיב איסכתמו .'וכו "םירקבל םישדח" :(ג הכיא)
ןיברקמשכ ,הנומאה יטושק רקע וניה ,ווה אלד ןיטושקב תטשקתמ :הנומאה הסכתנ
:הל ןיברקמ ויה אלש םדא ינב הלצא

ךירב אשדק דחיתנ יכ .דאמ הרקי איה ותליכא יזא ,תומלשב ךכ לכהנומאהשכו ו
לע תצלממ איה הנומאה ,יזא .'וכו "תורל זעב רמאיו" :תניחבב ,התניכשו אוה
.התצילמ איה הזו .ויפנכ לצב םתוא ברקיש ,ךרבתי םשה ינפל םיקוחרה

וניא ותוקלא תעידי רקעש תמחמ ,ךרבתי םשה תנומאמ םיקוחרה לש םתועט רקעיכ
תכרעמ ידי~לע אוה םלועה תגהנהש ,יולגמ םיאורש תמחמו .םותסה לע יולגמ אלא
,עבטה יפ לע לכהש םיבשוח שיו .ותועט יפל דחא לכ ,תויעטב ולפנ ,תולזמה
וצרש ,לגעב ועטש ומכ ,יעצמאה תא דבעל ךירצש םיבשוח שיו .גהונ וגהנמכ םלוע
"ונינפל וכלי רשא" :ורמאש ,ךרבתי םשה ןיבל םניב ,יעצמא לגעה תא תוששעל
תובסה תא םיששועו .םילשכנ םיבר ,הזכ תויעטבו .יעצמא תניחב ,(ב"ל תומש)
םג םינימאמ לבא ,ךרבתי םשהב םינימאמש וניה .ךרבתי םשה ןיבל םניב ,יעצמא
,הסנרפ לש הבסהב לשמל םינימאמש וניה .תובסל ךירצש םירמואו ,יעצמאב ןכ
הבסה אלב ,םולשו סח ולאכ .רקע ןתמו~אשמ לש הבסה םירמואו ,ןתמו אשמה אוהש
,האופרה לש הבסהבו .הסנרפ םהל ןתל ךרבתי םשה דיב תלכי ןיא ,ןתמו אשמ לש
םשה דיב תלכי ןיא ,םימסה ילב ,םולשו סח ,ולאכ ,רקע םהמ םיששוע ,םימס אוהש
לכ תלעו תובסה לכ תבס אוה~ךורב~שודקה יכ ,ןכ רבדה ןיאו .אפרל ךרבתי
ךרבתי םשהב ןימאהל ךירצ ,תובסה ולאב ונקסעו .הבס םושל ךירצ ןיאו ,תולעה
.רקע תובסהמ תוששעל אלו ,דבל

לע יולגהמ עדיתנ יזא ,תולזמה תכרעמ לש בויח הזיא ותלפתב לטבמקידצהשכו
.עבטה הנשמו תוכרעמה דדשמו ,קידצה תלפת עמוש אוהש ,אצמנ יקלא שיש ,םותסה
םידיתע' :(ח"ס םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,דיתעל היהי הז לכו
:תואלפנ ראשו ,'םיתמה תא תויחהל םיקידצ

,ינודא יב וילא רמאיו .אכלמל אכלמד אתברקת אד ,אדוהי וילא שגיו:הזו
ינזאב רבד ךדבע אנ רבדי .םיקוחרה ולא לע ,ךרבתי םשהמ םימחר תשקבמ הניכשהש
,הערפכ ךומכ יכ .רבעה לע ,ךדבעב ךפא רחי לאו .יעצמא דוע עמשי אלו ,ינדא
ךניאש תמחמו ,יולגהמ אלא םדא ינבל עודי ךניא התא יכ .תולגתה ןושל ,הערפ
ךנוצר לטבמ התאשכ לבא .ותועט יפל דחא לכ ועט ךכיפל ,יולגהמ אלא עודי
:(:ז"ט ןטק דעמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,קידצה ןוצר ליבשב
םיאורשכ ,םותסה לע יולגהמ ועדי יזא .'לטבמ קידצו רזוג אוה~ךורב~שודקה'
,אצמנ יקלא שיש ועדי יזא ,לטבמ קידצו ,הרזג הזיא םיביחמ תולזמה תכרעמש
תכרעמ וניה הערפ .םיקמ וניאו רזוג הערפ המ הזו .קידצה ןוצר הששוע אוהש
:לטבמ קידצה יכ ,םיקמ ךניאו רזוג התא ףא .םתרזג לכל םייולגה תולזמה

וניה ,הדעס ןושל 'בסיו' (כ השרפ תומש) שרדמב אתיא ,'וכו םיקלא בסיווהזו
.הפה תואצומ תשמח וניה ,(םש י"שרפש ומכ) השמחמ דחא ,םישמחו .הבסה ןושל
זא" :בותכש ומכ ,דחא םכש ודבעל ,לארששי תנומאל םינופ ם"וכעה לכ םדי לעש
רצממ ,םירצמ ץראמ לארששי ינב ולע .'וכו "הרורב הפשש םימעה לכ לא ךפהא
,ןורגה רצממ ,ל"נה תוואתה ישארמ לארששי ינב תולע ידי~לע ,וניה .ןורגה
יטושק רקע הזו .לארששי תנומאל ם"וכעה תא ריזחמ ,רובדה ידי~לע ,ל"נה
הרתה יזא ,תומלשב הנומא ידי~לע .'ווה אלד ןיטושקב אטשקתמ' תניחב ,הנומאה
:"בסיו" תניחב ,הליכא

:הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)

ידי~לע יכ ,סורוקיפא'ל בישת'ש ה'מ עד'ו תובת~ישאר ם"ולש הזו ,'ב תואלךיש
שיש םולשה ידי~לע םגו .םש ןיע ל"נכ ובלבש תוסרוקיפא לע בישהל עדוי םולשה
ראבמכ ,תוסרוקיפאה ןילטבתנ הז~ידי~לע םג ,ורבחל דחא ןיב ,לארששי ןיב
:(ח"ל השרפ הבר תישארב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .(ד) רחא םוקמב
ולפא ,לארששי ןיב םולש שישכש' ,(ד עשוה) "ול חנה םירפא םיבצע רובח"
יכ .(י םש) "ומשאי התע ,םבל קלח" לבא .'םהל ןילחומ הרז הדובע ןידבוע
םיאב םניאש רחאמ ,ותעדב זחוא דחא לכו ,ל"נכ תוריפכ ןיאב תקלחמה ידי~לע
הז ורבדיו דחי ואובי ולפאו .ותעדל וכפהל ורבח םע דחא רבדל ,דחי םידעותמו
ולפא ,םולש שישכ לבא .תקלחמה לש ןוחצנה תמחמ ,ותעדמ בושי אל ,הז םע
הרז~הדובעה לטבתי יאדוב ,םולשה ידי~לע יכ .םהל ןילחומ הרז הדובע ןידבוע
הז תא הז ובישיו ,הז םע הז ורבדיש ידי~לע ,םהמ דחא לכל שיש תוסרוקיפאהו
םולשה ידי~לע הרשיו המלש הנומאל ואובי יאדובו .תוריפכהו תוערה ויתועדמ
:(ה) רחא םוקמב ראבמכו ל"נכ

:(ל"נה תואל ךיש הז םג)

םה תוכלההש םש ראבמ .בטיה םש ןיע דודל הלהתב ראבמכ ,תוכלה הששענתקלחמהמ
.םש ראבמכ תוכלהל תקלחמה לש תויתוא יפורצה ךפהמו רזוח יכ ,תקלחמה ןוקת
ףורצ םהמ הששועו ,תקלחמה לש ןיפורצה ולא דמול קידצהש םש בותכש המ םש ןיע
וניהד ,תוכלה דמלל ןיכירצש ,ןאכ ראבמש המ תניחב והזו .םש ןיע 'וכו הכלה
:ןבהו .תקלחמה ןוקת ליבשב ,קסופ

:(ה תואל ךיש)

ךפה לא ךפהמ אצויש תמחמ תושק תולחתה לכ יכ .הלחתה ןה םירבדה לכ רקע יכםג
םעפ לכב אוביש האריש ךירצ ,קידצהל עסונש םעפו םעפ לכב ןכ לעו .ל"נכ 'וכו
היה אלש ומכ קר ,תינש םעפ אב אוה ושכעו ,קידצה לצא היה רבכש ומכ אל .שדחמ
אוה רקע יכ .ןושאר םעפ שדחמ ושכע אבש ומכ ולצא היהיו ,קידצה לצא םלועמ
וניא םימיה לכ לש הדובעה חכ רקעש אצמנ ,ל"נכ תושק תולחתה לכ יכ ,הלחתהה
גהנתמו ךלוה ןכ ,הלחתהה לש תובהלתההו חכה יפכו .םש ןיע ל"נכ הלחתהה אלא
ןפ יכ ,שדחמ םעפ לכב ליחתהל ךירצ ןכ לע .ל"נכ הלחתהה איה רקע יכ ,ותדובעב
יכ ,יוארכ תומלשב הניא ותדובע לכ םג ןכ םאו ,יוארכ ותלחתה התיה אל ילואו
קידצהל אובלו ,שדחמ םעפ לכב ליחתהל ךירצ ןכ לע .הלחתהה יפכ גהנתמ לכה
היהתש ידכ ,ךרבתי םשה תדובעל שדח תורבגתהו ,לודג תובהלתהה חכב ,שדחמ
,וז אששח שששחל ךירצ םעפו םעפ לכב ןכו .ל"נכ הלחתהה חכ יפכ יוארכ ותדובע
:שדחמ םעפ לכב קידצהל אובלו ליחתהל ךירצו ,יוארכ ןידע ליחתה אל ןפ

גס

הז ןושלב רכזמש ומכו ,המא םוגרת ןושלב ארקנ תירב יכ .הלימה תנוכדוס א
.םהמ לולכ תירבהש .(א) םיחפט השש תב המא תניחב אוהו .(:ח"ק תבש) ארמגב
"דחאל םיפנכ שש םיפנכ שש ול לעממ םידמוע םיפרשש" :(ו היעשי) תניחב אוהו
תניחב וניה ,שלשל םיקלחנ םהו .ל"נה םיחפט הששה תניחב םה ,'םיפנכ שש' .(ב)
."ףפועי םיתשבו ,וילגר הסכי םיתשבו ,וינפ הסכי םיתשב" (םש)

הסכי םיתשבו' .(:ב"ל אמק אבב) 'וינפ לע ול חפטו' תוניחב אוה ,םינפיכ
,תירבב רמאנה ,'חפט הסכמו חפט הלגמ' תוניחב ,םיחפט ינש תוניחב אוה 'וינפ
,'וילגר הסכי םיתשב' ןכו .(:כ םירדנ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
םיחפט ינש תניחב ןכ םג אוהו .(םש אמק אבב) 'ולדנסב ול חפטו' תניחב אוה
ןמ וארבנש ,תופוע תניחב אוה ,'ףפועי םיתשבו' .'חפט הסכמו חפט הלגמ' ,ל"נכ
ז"ע ז"ט ןיטג ח"ע אמוי) 'חיפטהל תנמ~לע חפוט' תוניחב ,(:ז"כ ןילח) קקרה
.(:ס

תניחב םה ,ל"נה םיחפט הששה יכ .תירבב םיחנמו םילולכ ,םלכ םיחפט הששהלכו
הנה" :(ט"ל םילהת) תניחבב ,"ץראה תאו םימשה תא 'ה הששע םהבש םימי תשש"
םויב חניו 'וכו 'ה הששע םימי תשש" :(כ תומש) בותכש ומכ ."ימי תתנ תוחפט
,יעיבשה םויב םלכ חינה ,םיחפט הששה תניחב ,םימי תששה לכש וניה ,"יעיבשה
ןיבו יניב םלוע תירב" :(א"ל םש) בותכש ומכ ,תירב תניחב אוהש ,תבש אוהש
."לארששי ינב

םיחפט השש ,םימי תשש תניחב .(א"י ןוקת) 'ת"יש א"רב ת"ישארב' תניחבהזו
ףד 'ג ןוקת) ש"א ת"ירב ת"ישארב' הזו .תירבב םילולכו םיחנמ םלכש ,ל"נה
,שא תירב הזו .םיפנכ שש ,םיחפט השש ,םימי הששמ לולכ אוהש תירב וניה .(ח"י
השש הל שי שא םג יכ .ל"נכ םיחפט השש תניחב ןהש ,'םיפנכ ששב םיפרשש' תניחב
לשבמ ,איפקמו ךיתמ וניה ,שאב תוחכ השש שיש ,םירקחמל םג ראבמכו ,תוחכ
אוה הפיפעה ידי~לע יכ ,תוחכ השש וב שי ףוע ןכו .ןיבלמו ריחשמ ,ףרוששו
:'וכו קוחרו בורק ,הלגתמו םלענ

לולכ אוה ."םלוע דוסי קידצ" :(י ילשמ) תוניחב ,תירב תוניחב אוהשקידצהו
לכש וניה .םיתש םיתש לש תוניחב שלשל םיקלחנש ,ל"נה םיחפט הששה תוניחבמ
חפט הלגמ תניחב אוה יכ .'חפט הסכמו חפט הלגמ' תוניחב אוה ,ששלשהמ הניחב
הלגמ תניחב אוה ןכו .'וינפ הסכי םיתשב' :תניחב הזו ,מוצע דגנ חפט הסכמו
הלגמ תניחב אוה ןכו .'וילגר הסכי םיתשב' תניחב הזו ,םלועה דגנ 'וכו הסכמו
םלועה לצא אוה םימעפל יכ .'ףפועי םיתשב' תניחב הזו ,ךרבתי םשה דגנ הסכמו
הסכתנש ,הסכמ תניחב אוה םימעפלו .םהילא ומצע ברקמו הלגמש ,הלגמ תניחב
םניאו ,םהמ םמורתמו ,םהמ קחרתמש יד אלו .דאמ םהמ קחרתמש ,םהמ םלעתנו
לבלבתנו םקעתנש דע ,תוהימתו תוישק וילע םילפונש אלא ,וילא ברקתהל םילוכי
הסכמ' :תניחב הזו ,תואילפו תוישק וילע השקו ,דאמ םהמ קחרתנש תמחמ ,םחמ
.'חפט

לכו" :(א"י תומש) ומכ ,הכשמה ןושל ןילגר ,'וילגר הסכי םיתשבו' תניחבהזו
םלועה ךישממש הכשמההבש ,וניה .(ג) 'ךתצע רחא םיכלוהה' ,"ךילגרב רשא םעה
יא ומצעב קידצה חמש תמחמ יכ .ל"נכ 'וכו הסכמו חפט הלגמ תניחב אוה ,וילא
ידכ ,םינטק םירבדב ומצע שבלתהלו תוסכתהל ךירצ אוה ןכ~לע ,ונממ לבקל רשפא
הסכמו חפט הלגמ' :תניחב הזו .ונממ לבקל םלועה ולכויש ,תולגתהל לכויש
ומצע הלגמ אוה הז ידי לעש ,הלגמ תניחב אוה ,ומצע שבלתמו הסכמש המש ,'חפט
הסכמ תניחב אוה םימעפלו .םהילא תולגתהל רשפא היה אל הז אלב יכ ,םהילא
:ל"נכ םהמ אלפנו קחרתנו םהמ םלעתמו הסכתמש ,שממ

ברקלו קבדל ךירצ יכ ,'וכו הסכמו הלגמ תניחב תויהל ךירצ ךרבתי םשה לצאןכו
המ לכ לבא .וילא ברקתמו הלגנ ךרבתי םשה לוכיבכ ולאכ ,ךרבתי םשהל ומצע
ךירצ ,רתוי ברקתמש המ לכ וניה .רתוי קחרתהל ךירצ ,ךרבתי םשהל רתוי ברקתמש
םשהל ברקתנ רבכש ותעדב המדיו בשחי םא יכ .ךרבתי םשהמ דאמ קוחר אוהש עדיל
עדוי היה םא יכ .םולכ עדוי וניאש ןמיס הז ,ךרבתי םשה תועדיב עדויו ,ךרבתי
םשהל רתוי ברקתמש המ לכ יכ .ונממ דאמ קוחר אוהש עדוי היה ,ךרבתי םשהמ תצק
יאש רבד הזו .ללכ עדוי וניאו ,דאמ קוחר אוהש עדוי אוה ,רתוי עדויו ,ךרבתי
היעשי) תניחב הזו .רועש ןיא ארובה תלדג יכ ,תאז ריבסהלו רבדל הפל רשפא
ברקתמש המ לכש ,'וכו הסכמו חפט הלגמ :תוניחב ,"בורקלו קוחרל םולש" :(ז"נ
וניה ,'שמשמ' :ומוגרתכ 'ףפועי' ,'ףפועי םיתשבו' תניחב הזו .ל"נכ קחרתמ
:ל"נכ ךרבתי םשה דבועו שמשמש ,שומשה לש 'וכו הסכמו חפט הלגמ תוניחב

ןושל םינפ יכ .ומצע לצא חפט הסכמו חפט הלגמ תניחב הז ,וינפ הסכיםיתשבו
תחגשהו ןוצר ןושל םינפ םגו .(ד) "וכלי ינפ" :(ג"ל תומש) בותכש ומכ ,סעכ
םימעפל אוה קידצהו ."ךילא וינפ 'ה ראי" :(ו רבדמב) בותכש ומכ ,ךרבתי םשה
ךרבתי םשה םע ףילחמש ,ףולח ומכ אוהו ,םלועה ליבשב ןירוסי ומצע לע לבקמ
,וז החגשה ינפ הסכמו ,החגשההו העפשהה תאז הצור וניאש ,החגשההו העפשהה
העפשהה התואו .תוינחור החגשהו העפשהב רחוב אוה יכ ,ןירוסי ומצע לע לבקמו
םימעפלש ,'וכו הסכמו חפט הלגמ תניחב הזו .םלועה ןיב הרזפתנ ,הל הכלהש
ןוצר לש םינפ הסכמ םימעפלו ,סעכ לש םינפ הסכמו ,החגשהו ןוצר לש םינפ הלגמ
:ל"נכ החגשהו

ונכרעי תבשה םויב" :(ד"כ ארקיו) בותכש ומכ ,תירב תניחב אוה םינפהםחלו
:"חפט תרגסמ ול תיששעו" :(ה"כ תומש) םהב רמאנו ,"םלוע תירב ,'וכו 'ה ינפל
:(ג תור) בותכש ומכ ,תחפטמ ,ל"נה םיחפט הששה תלבקמה הניחבה תארקנ ןכ לעו
,"ךתמא לע ךיפנכ תששרפו" :(םש) בותכש ומכ ,התשקב היה הז יכ ."תחפטמה יבה"
יבה הל רמאיו" :ןכ לע .ל"נכ םיחפט הששה תניחב ןהש ,ל"נה םיפנכה השקבש
:ל"נה םיפנכ שש ,םיחפט השש תניחב ןהש ,"םירועשש שש הל דמיו תחפטמה

ךותב איהש תמחמ ,יאדוב אחינ הל ןיא הלמנה תאזו ,היפ ךותב הלמנו שחנשיו
,הפיפעל הכילה ןיבש קולחהו .ףפועמ םימעפו ,ךלוה םימעפ שחנהו .שחנ לש היפ
ךרדכ ,טעמ טעמ ךלוה אוה הכילהב לבא ,הברה עגרב חרפלו ףועל לכוי הפיפעב יכ
םיעגונ םהשכ טרפבו ,םירבדמש םיער םירובדה לכבו .הדבכ העונת אוהש ,ךלוהה
יכ .ףפועל לכויש ,שחנהל םיפנכ םיששוע םה םירובדה ולאב ,םילודגו םיקידצ לע
םיפנכ לעבו" :(י תלהק) תניחבב ,השדקד םיפנכ םיששוע ,םישודק םירובד ידי לע
ששה דגנ םהו ,שחנהל םיפנכ םיששוע ,םיער םירובדה ולאב לבא ."רבד דיגי
תניחב ונממ הששענ ןכ לע ,האר יפנכמ אצוי רובדה יכ .ל"נה השדקה לש םיפנכ
לש םיפנכ ששה דגנ אוה ,הנקד ןיאקזע תישמ אצויה רובדה יכ ,שחנהל םיפנכ
:ל"נה השדקה

בותכש ומכ .תיסרוקיפאו איפוסוליפ םירקוחה ,ערהל םימכחה ולא םה,שחנהו
םאש ,ערהל םימכח קר םהש ,"ועדי אל ביטהלו ערהל המה םימכח" :(ד הימרי)
תישארב) תוניחב ,שחנה תוניחב םהו .ולכוי אל ביטיהל םתמכחב שמתשהל וצרי
םיפנכ םיששוע ,םיער םירובד ידי~לעו ."הדשה תויח לכמ םורע היה שחנהו" :(ג
תטשפתמו תפפועמש וניה .חרפלו ףועל ולכויש ,שחנה תניחב םהש ,ולא םימכחהל
םה ,םמצעב םתוריקחב םגו .םלועהל דאמ קיזמו ,םלועב םהלש תיסרוקיפאו םתמכח
םהל חתפנו ,תוריהמב ףפועמ םלכשש וניה ,ףפועמ לכשש ול שיש ימ ומכ ,םיפפועמ
יזא ,ל"נכ םיער םירובד םהל ןיאש וניה ,םיפנכ שחנהל ןיא םא לבא .דאמ םתמכח
םירקוחש המ קר ,ל"נה ערהל םימכחהל ןיאש וניה ,הכילה תניחב קר שחנהל ןיא
םתמכח ףפועמו טשפתמ ןיאש וניה ,םלועב םיפפועמ םניאו ,ןמצע ןיבל םניב
םהידימלת ןוגכ ,םהילא ךומסש ימל קר ,םלועהל קיזהל םילוכי םניאו .םלועב
,טעמ קר ךלוהש ,ךלוהה ומכ .קיזהל םילוכי םניא םהמ קוחרב לבא ,םהירבחו
,ףפועמ םלכשש ןיא ןמצע ןיבל םניב םגו .ףפועמה ומכ קוחרמל רהמל לוכי וניאו
קר ,םהלש תומכחב םיריהמו םיפפועמ םניאו ,ךכ~לכ המכחה םהל חתפנ ןיאש וניה
קר אוה ,םתמכחב םירחאל םיקיזמש המ םגו .ךלוהה ומכ ,טעמ טעמ םתמכחב םירקוח
,חמהל תצק קבדנש קר ,בלהו חמה ךותל קמעב סנכנו ףפועמ וניאש ,הכילה תניחבב
םיפנכ ,םולשו סח ,םהל שישכ לבא .חמהו בלה ךותל קמעב סנכנ וניא לבא
ףפועמה ומכ ,קוחרמל קיזמ םגו ,ל"נכ ףפועמ םלכשש יזא ,ל"נכ םיער םירובדמ
בלהו חמהב קבדנו סנכנו תשבשמה םתמכח ףפועמש םגו ,קוחרמל תחא העשב ףפועמש
:דאמ לודג קמעב

,קידצהו רשיה םכח אוהש ,רודה םכח תוניחב אוה ,שחנה יפ ךותב חנמההלמנהו
יזא ,תומכחה ולאב סנכנו השדקד לודג םכח אוהש תמחמו .תובוט תודמ לעבו
,דאמ לודג רעצ ול שי זא ,תומכחה ולאב רקחל ,םתריקחב םיסנכנ םימכחה ולאשכ
דאמ וילע םירבגתמ יכ .ל"נה שחנה תניחב םע וניה ,םהמע הלודג המחלמ ול שיו
,דגוב ןוחטב וילע רבגתמש ,דגוב חטבמ תניחב אוהו ,תויבזכ תונומאו םילובלב
תוניחב והזו .תויבזכ תונומא תניחב והזש ,יוארכ תמאו םלש ןוחטב וניאש
איה דגוב חטבמה הזש וניה ,"דגוב חטבמ תדעומ לגרו העור ןש" :(ה"כ ילשמ)
םכח אוהש תמחמ יכ .ל"נכ היפ ךותבש הלמנה אוהש ,םכחה תא העור ןש תוניחב
,רתויב תויבזכ תונומאהו םילובלבה ולא וילע םירבגתמ ,'ה תדובעב סנכנו
.םהמע הלודג המחלמ דימת ול ךירצו

קר .הלודג המחלמו לודג רעצ ול שי ,ףפועמ אוהשכ ןיבו ךלוה שחנהשכןיבו
אוהשכ ןיב אחינ םוש ול ןיאו .דאמ רתוי לודג ורעצ ,הפיפעה תעב יאדובש
תעב אוהו ,הפיפעה ןיבו הכילהה ןיב עצממ שיש קר .ףפועמ אוהשכ ןיב ,ךלוה
הצורש תעב ףפועמה ךרדכ ,הטמל הלעממ ,הפיפעה ןמ ומצע דירומו הפיפעה קסופש
ךלוה וניא יזא יכ ,אחינ ל"נה הלמנהל שי יזאו ,הטמל ומצע דירוהלו לשלשל
תעב ןוגכ ,ןירקוח םניאו םיחינ םימכחהש םיתע המכ שי יכ ,וניה .ףפועמ וניאו
אוה םכחה יכ .היפ ךותבש הלמנה תניחב אוהש םכחהל אחינ שי זאו ,הליכאו הנש
הז יכ ,"םכחו היכרד האר לצע הלמנ לא ךל" :(ו ילשמ) בותכש ומכ ,הלמנ תניחב
:םעה לא 'ה יכרדו תעד דמלמ םכחה

לזאו אריואב חרפד שחנ אוה ןאמ' :(ה"צ ףד םיטפשמ רהז)אבסה רמאש המ דוסהזו
תוניחב וניה .'יונש ןיב בכשד הלמנ דחל אחינ תיא ךכ ןיבו ךכ ןיב ,אדורפב
םירובד ידי לע ,וניה .םיריואה ידי לע ,ותחירפש ,'אריואב חרפד' .ל"נה שחנה
תוניחב קר ול ןיאש וניה ,'אדורפב לזאו' .םיפנכ םהמ ול הששענש ,םיער
ןיא יזא ,םיער םירובדמ םיפנכ שחנהל ןיאו ,ונוקתכ םה השדקד םיפנכשכ ,הכילה
םהיפנכו" :(א לאקזחי) תוניחב ,'אדורפב לזאו' הזו .הכילה תניחב קר ול
תוניחב קר ול ןיאש ,'לזאו' ,יזא .השדקה יפנכ תוניחב וניה ,"הלעמלמ תודורפ
לכב רקחל םירקחמהל תישפח הריחבה יכ ,דימת ול שי הכילה תוניחב יכ .הכילה
םירובדמ םיפנכ םהל ןיאשכ ,ל"נה הניחבב ףפועל םילוכי ןיאש קר ,וצריש תע
עצממה תניחב וניה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב :ל"נכ הכילה תניחב קר םהל ןיאו ,םיער
הכילהה ןיב אוהש ,ךכ ןיבו ךכ ןיב ארקנ הזו ,ל"נכ הפיפעהו הכילהה ןיב
:ל"נכ הנש ןיב בכשד הלמנהל אחינ הל שי יזאו הפיפעהו

םהש ,ערהל םימכח םהש ,םירקחמה ולאש וניה ,'אדורפב םיסו ארובחביראש'
תלחתמ םתריקח תלחתש ,'ארובחב יראש' ,אוה םתריקחו םתמכח ,ל"נכ שחנה תוניחב
םיילכשב םתמכח תמיתסמש ,'אדורפב םיסו' .הרוצו רמח רובחמ ,םירבחמהמ
הגרדממ םילועו ,הרוצהו רמחה רובחמ ליחתהל ,םתריקח לכ ךרד ןכ יכ .םידרפנה
,רתוי םיקדה לש הרוצו רמחמ ךכ~רחאו ,םיימשגה לש הרוצו רמחמ הלחתמ ,הגרדמל
.םידרפנה םיילכשב םימיסמו םיעיגמש דע ,לולעו הלע לש הרוצו רמחמ ךכ~רחאו
םה ,ןמצעב םירקחמהל עודיכ ,תשבשמהו תיעטמה ,תישונאה םתריקחב גישהל םיצורו
,םידרפנ םיילכשש תא ,הרוצו רמח רובחמ ,וללה םתוריקח ידי~לע גישהל םיצור
:'אדורפב םיסו ארובחב יראש' הזו

דס

יתש ןעמל וידבע בל תאו ובל תא יתדבכה ינא יכ הערפ לא אב הששמ לא 'הרמאיו
תאו םירצמב יתללעתה רשא תא ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו .וברקב הלא יתתא
ךלובגב הברא רחמ איבמ יננה .'וכו יי ינא יכ םתעדיו םב יתמש רשא יתתא
:(א) (י תומש)

אל םאו ,ותונמחר תולגל הצר יכ ,םלועה תא ארב ותונמחר תמחמ ךרבתי םשהיכ א
תלחתמ האירבה לכ תא ארב ןכ לעו .ותונמחר הארמ היה ימ לע םלועה תאירב היה
רשאכו .ותונמחר תוארהל ידכ ,ימשגה םלוע לש זכרמה תדקנ ףוס דע ,תוליצאה
.ףוס ןיא לכה היהש תמחמ וארבל םוקמ היה אל ,םלועה תא ארבל ךרבתי םשה הצר
ךותבו .יונפה ללח הששענ הזה םוצמצה ידי לעו ,ןידדצל רואה תא םצמצ ןכ~לע
בותכש ומכ) םלועה תאירב םהש ,תודמהו םימיה לכ ווהתנ ,הזה יונפה ללחה
.(ותלחתב םייח~ץעב

םוש היה אל ,יונפה ללחה יתלב יכ .םלועה תאירבל חרכמ היה ,יונפה ללחההזו
ןיבהל רשפא יא ,יונפה ללחה לש םוצמצה הזו .ל"נכ םלועה תאירבל םוקמ
ללחה יכ .ןיאו שי ,םיכפה ינש וב רמול ךירצ יכ .אובל דיתעל םא יכ ,גישהלו
תוקלא םש ןיאו ,םשמ ותוקלא םצמצ לוכיבכש ,םוצמצה ידי~לע אוה יונפה
םלועה תאירבל םוקמ ןיאו ,ףוס ןיא לכהו ,יונפ וניא ןכ אל םא יכ ,לוכיבכ
ןיא יאדוב יכ ,תוקלא ןכ םג םש שי ןכ~יפ~לע~ףא יאדוב ,ותמאל תמאב לבא .ללכ
דע ,יונפה ללח תניחב ללכ גישהל רשפא יא ןכ~לעו .ותויח ידעלב רבד םוש
:אובל דיתעל


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts