יכ .ל"נכ ןקז תניחב ,ל"נה םימי תוכירא תניחב אוהש ,קיתע ינוקת תניחבהזו
םה אנקד ינוקתש' :תונוכב אבומכ ,'הטמלמ בחרו הלעמלמ רצק' ןכ םג ןקזה
ךכ~רחאו הרצק איה הלחתמש ,'וכו "בחרמב יננע 'וכו יתארק רצמה ןמ" :תניחב
וניהד ,ל"נה םימי תוכירא תניחב איה ןקז יכ ,ל"נכ וניה .תבחרתמו תכלוה
הארי ידי~לע ןיכוז הזש ,ל"נכ השדק תופסותב תע לכב וימי ןיביחרמו ןיכיראמש
תניחב אוהש ,רפושה ידי לעש אצמנ .ל"נכ רפוש תניחב אוה הז לכש ,ל"נכ
הלגתנ הז~ידי~לע ,ל"נכ תורקע תודיקפ הששענ הז ידי לעו ,הנשה תוררועתה
,רפושה לש םילבהה תניחב הזו .ל"נכ יפיה לבה תא עינכמ ,האריו .ל"נכ הארי
שרדמ) 'םכיששעמ ורפש' תניחב ,יפי ןושל רפוש יכ .'יפיה לבה' תניחב םה יכ
יכ ,יפיה לבה ענכנ ,רפושה לש םילבהה ידי לעש ,וניה .(ט"כ השרפ ,רמא ,הבר
:ל"נכ האריה תולגתה תניחב אוה רפוש

ימ רמא ,'וכו קידצה ותוא לש וימי לכ :ןנחוי יבר רמא :(ג"כ תינעת) שורפהזו
עטנד ארבג אוההל היזח ,אחראב לזאק הוה דח אמוי .ןינש ןיעבש םינד אכיא
ןיעבש תייחד ךל אטישפ ,ןיעט אל ןינש ןיעבש דע אבורח ידכמ הל רמא ,אבורח
יל ילתשד יכיה יכ ,התחכשא אבורחב אמלע אנא ,הל רמא .הנמ תלכאו ,ןינש
ארדה .םינו ,אתניש הל איתא ,אתפר ךרכ אקו בתי .יאנבל ילתש ימנ אנא ,יתהבא
,ארבג אוההל יזח ,רעתא םק יכ .ןינש ןיעבש םינו ,אניעמ יסכאו ,אתינושמ הלע
,אבאד הובא הל רמא ,אבורח אוההל הלתש ןאמ תעדי ,הל רמא .אבורח אוההמ לכאד
:'וכו יכמר יכמר הל הדלי אקד הרמחל אזח .ןינש ןיעבש יל ימינ יאדו רמא

:י"שר

ןיעבש םינד אכיא ימ :ההימתב ,'וכו רשפא :'וכו לגעמה ינוח ,קידצה ותוא
,בתי :אתימק הניעט ,ןעט אל :תחא הנשב ,םינש ןיעבש ןשי םדא שי רמולכ,ןינש
,אניעמ יסכא :עלסה ןש ויביבס התלע ,אתינושמ הל ארדהא :'וכו לגעמה ינוח
אבו רזחו התיה רכז תרבעמ ,תודלו ידלו ,יכמר יכמר :םתה והוחכשא אלו ישנאד
:הדילוהו הילע

יבל ליע הוה דכד' :וז איגסב םש ורמאש ומכ .דאמ לודג היה לגעמה ינוחיכ
הרות לש םינפ םוש היה אל יכ ,והל קרפמ הוה ןנברל והל ווהד אישק לכ ,אשרדמ
לפל רשפא ךיאש וניה .ןינש ןיעבש םינד אכיא ימ ,לאש ןכ לעו .ונממ רתסנ
לבא ,רתוי וא דחא םינפמ לפל רשפאש ףא יכ ,םינפ םיעבשה לכמ הניש תניחבל
.םלכמ לפל רשפא ךיא

,ןינש ןיעבש תייחד ךל אטישפ 'וכו ,הל רמא ,אבורח עטנד ארבג אוההלהיזח
אוהש ,םישורב אוה בורח יכ .קיתע תניחב ,ןקז תניחב הז ,'בורח' .הנמ תלכאו
ץוצענה תחת" :(:י הלגמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .יכדרמ תניחב
אוהש ,הושה רפסמב םה יכ ,דסח בר תניחב אוה יכדרמו .יכדרמ הז "שורב הלעי
םהש .תוינומדק םינש לש תויששעמ ירופסב קסועש דחא הארש וניה .קיתע תניחב
הז ,'תייח' .'ןינש ןיעבש תייחד ךל אטישפ ימ' :ותוא לאשו .ל"נכ קיתע תניחב
ידי לע ררועל תנחב םולכ ,וניה .ל"נכ רובד תניחב ,הנשה תוררועתה תניחב
.םינש ברקב לש תויששעמ ירופס

,םיעמשנ ךירבד ויהיש וניה .'ךיפל רתמה ןמ' תניחב וניהFF@FF@,והינמ תלכאו
ירופס רפסל קסוע התא ךיא ,ותוא לאשש וניה] .םינוגה םידימלתה ויהיש
,םינוגה םניאש םידימלת ועמשי אמש .תוינומדק םינש לש ,הלאכ תוהובג תויששעמ
ידי לע ררועל תנחבו תיסנ רבכ יכו .ל"נכ 'ךיפל רתמה ןמ' תניחבב םניאש
םיעבשה תניחב םהש ,םינש םיעבשה ךותב םהש ,םינש ברקב לש תויששעמ ירופס
םידימלתל ךירבד ועיגה יכ .הז~ידי~לע םתנשמ םררועל ךדיב הלעו ,הרותל םינפ
התאש דע .ל"נכ 'והינמ תלכאו' תניחב ,'ךיפל רתמה ןמ' תניחב םהש ,םינוגה
לש תויששעמ ירופס םהש ,רתוי םיהובגה תויששעמ ירופסב דוע קסעל ,ושכע הצור
,הלאכ םיהובג תויששעמ ירופס רפסל ,אריתמ התא ןיא ךיאו .תוינומדק םינש
.[םינוגה םניאש םידימלת ועמשי ילוא

םינש לש תויששעמ ירופס רפסאש ולפאש וניה ,התחכשא אבורחב אמלע אנא ,הלרמא
םידימלתהש ,החכש תניחב איבהל לוכי ינא .ל"נכ םיבורח תניחב םהש ,תוינומדק
קסועש קידצהש ,ליעל ראבמש ומכ וניה] .ל"נכ םהמ חכשנ היהי םינוגה םניאש
ויהי וירבדש ,ורמוש ךרבתי םשה ,תויששעמ ירופס ידי~לע הנשהמ םלועה ררועל
.[ל"נכ םינוגה םניאש םידימלתה בלמ ןיחכשנ

ודילוהש ומכ ,וניה FF@FF@.יאנבל ילתש ימנ אנא ,יתהבא יל ילתשד יכיהיכ
הפ ריתהל ,םימלא הפ ריתהל' תניחבב ,ל"נה תויששעמ ירופס ידי לע יתוא
ונינב םידלונ ןכ םג הז ידי לעש וניה ,'יאנבל ילתש ימנ יכה' .ל"נכ 'תורקע
,הלאכ תויששעמ ירופס רפסל חרכמ אוהש ול רמאש ,שורפ] :ל"נכ הז ידי לע
ךשמנ הז ידי לעו ,תויששעמ ירופסב וקסע יתובאש ומכ יכ .תורקע תודיקפ ליבשב
ךירצ ינא ןכ ,יתוא ודילוה הז ידי לעש ,ל"נכ תורקע תודיקפ תניחב ,הדלוהה
.ל"נכ תויששעמ ירופס ידי לע ךשמנ הדלוהה רקע יכ ,הז ידי לע ינב תא דילוהל
:[ל"נכ 'יאנבל ילתש ימנ יכה ,יתהבא יל ילתשד יכיה יכ' ,והזו

וילע אב ,הליכאה ידי לעו ,ותדעס לכאש וניה .םינו אתניש הל איתא ,אתפרךרכ
ראבמכ .הליכאה ידי~לע ותגרדמ ךרע יפל הנש תניחבל לפנש ,וניה .םינו הנש
הלע ארדה .ל"נכ הנש תניחבל לפל לוכי הליכאה ידי לע םימעפלש ,ליעל
תעשב ביבס ןיבבוסו ןירזחמש תונוימדהו םיבובסה תניחב וניהFF@,אתינושמ
המדנ יכ ,הנש תניחבב אוהש ימב ןיריכמ ןיא םלועה יכ ,אתירב עדי אלו .הנשה
וניה ,רעתא םק יכ .ל"נכ הנש תניחב אוה לכה תמאבו ,הדובעו הרותב קסועש םהל
ותוא הארש וניה ,אבורח יאהמ לכאד ארבג יאהל היזח .הטמלמ תוררועתה תניחב
.ךיפל רתמה ןמ תניחב וניה ,םהמ לכאו .ל"נה תויששעמ ירופסב קסוע

.תאזה השעמה רופס אוה ןמז הזיאמש וניה ,אבורח יאהל ילתש ןאמ תעדי ,הלרמא
.םינש עברא ינפל םא יכ היה אל תמאבו ,רבכ היהש הששעמ רפסמ דחאש רשפא יכ
ירופסהש ,ול בישהש ,וניה .קיתע תניחב ,ןקז תניחב וניה .אבאד הובא הל רמא
תניחב םהש ,תוינומדק םינש לש תויששעמ ירופס םה ,םהב קסוע אוהש תויששעמ
לפנ יאדובש וניה .ןינש ןיעבש יל ימינ יאדו :רמא .ל"נכ קיתע תניחב ,ןקז
.ל"נכ םינש םיעבש תניחב םהש ,םינפ םיעבשה לכמ הנש תניחבל

רכשששי" :תניחב ,תורישע תניחב וניה .יכמר יכמר הל הדלי אקד ,הרמחלאזח
תויששעמ ירופס ידי לע יכ ,ל"נכ לודג תורישע ךשמנ הז ידי לע יכ ."םרג רומח
ריתהל םימלא הפ ריתהל' הז ידי לע ,ל"נכ הנשהמ ןיררועמ הז ידי לעש ,ל"נה
,םימיה תוכירא ךשמנ האריה ידי לעו ,הארי הלגתנ הז ידי לעש ,'תורקע הפ
תוכיראה ךותל תורישעה ךשמנ הז ידי לעו ,ל"נכ קיתע ינוקת תניחב ,ןקז תניחב
:ל"נכ םימי

יא אלטבתמד אלעלד הרות אד 'וכו "'הל תוששעל תע" :רמאו ןועמש יבר חתפ,הזו
תניחב איהש ,אלעלד הרות וניה .רמתא ןימוי קיתעלו ,אד ינוקתב דבעתא אל
ידי לע הששענ וניא םא ,םיקתהל לוכי וניאו לטבתמ אוהש ,ל"נה תוננובתה
:ביתכ :ל"נה םימי תוכירא תניחב ,קיתע ינוקת תניחב םהש ,ל"נה םינוקת תניחב
אתורעתא תניחב הז ."'ה םילאב ךומכ ימ" :ביתכו ."ךומכ ימ לארששי ךירשא"
ימ לארששי ךירשא" :תניחב ,הטמלמ םיררועתמה לארששי לש חבש אוהש ,אתתלד
םילאב הכומכ ימ" :תניחב והזש ,ל"נכ אלעלד אתורעתא אוה ךכ רחאו ."ךומכ
:"'ה

תניחב וניה .אלכד אללכ ןנא :רמאו ,אבא יברלו 'וכו הרב רזעלא יברלארק
,'םימש ארומ' :תניחב .ל"נה ןיוק הששלש תניחב ידי לע אוהש ,האריה תומלש
,ונב רזעלא יברו ,ןועמש יבר ידי לעש ,אצמנ .'םאו בא ארומו' ,'ברה ארומו'
ינוקת תניחב ,םימי תוכירא אב הז ידי לעש .האריה םלשנ ,ודימלת אבא יברו
תניחב ,הקיתש תניחבב ויהש ןתואש וניה .אלק ועמש ,וקיתשא :ל"נכ קיתע
וניה ,'אלק ועמש' .ל"נכ הנש תניחב ידי לע רבדל םילוכי ויה אלו ,םימלא
.ל"נכ 'עמשד אנדא לע לילמד ןאמ האכז' תניחב ,הנשה תוררועתה תניחב

ידי לע יכ .ינפוגה גווז תניחב ,הדלוה תניחב הז ,ןשקנ אדל אדהתובכראו
תורקע הפ ריתהל הז ידי לע ,'םימלא הפ ריתהל' תניחב אוהש ,הנשה תוררועתה
אלק ,אלק יאמ :ל"נכ ינפוגה גווזל םדוקש ןיקישנה גווז תניחב והזש ,ל"נכ
םינפה תא םהב ןישיבלמש ,תויששעמ ירופס תניחב וניה .יפנכתמד האלע איפונכד
דוע ףנכי אלו" (ל היעשי) תניחב ,ףנכ תניחב אוה תושבלתהה יכ .ל"נכ הרות לש
תניחבב ,רבדל ןיליחתמו ,הנשהמ ןיררועמ ,תושבלתהה הז ידי לעו ."ךירומ
:ל"נכ לכה ."רבד דיגי םיפנכ לעבו" :(י תלהק)

אס

לחדמל יוה תואי םתה :רמא ,"יתארי ךעמש יתעמש 'ה" :רמאו ןועמש יבר ידח
:(ח"כק ףד אששנ ארדיאב םש) 'וכו

אדומע אוה טפשמ יכ .רואל ונטפשמ איצוהל ןילוכי ,םימכח תנומא ידילע א
הזו .לאמששלו ןימיל הטונ וניאש ,עצממה ךרד תניחב וניה .(א) אתיעצמאד
רשא רבדה ןמ רוסת אל" :(ז"י םירבד) תניחב אוהש ,םימכח תנומא ידי לע ןיכוז
:תניחבב ,ל"נכ רורב טפשמה אצוי הז ידי לע ,ןכ לעו ."לאמששו ןימי ךל ודיגי
םהמ איצויו לבקיש ךירצ ,דמול םדאהש םידומלה לכ יכ ,וניה .(ב) "תמא יטפשמ"
םידומלה לכמ דמליו לבקיש ,וניהד .לקעמ טפשמ תניחבב היהי אלש ,תמא יטפשמ
יפל םיגהנתמש םירחאל ןה ,ומצעל ןה ,גהנתהל ךיא עדיש .תוגהנה יטפשמ ,דמולש
וא ברל ןה ,ול שיש תונברהו הלשממה יפכ ,ותניחב יפכ דחאו דחא לכ ,ותעד
זאו .'וכו "רוסת אל" :תניחב אוהש ,םימכח תנומא ידי לע ןיכוז הז לכו .טעמל
ןימיל הטונ וניאש ,תמא יטפשמ תניחבב ,תורשי תוגהנה יטפשמ איצוהל לכוי
.ל"נכ לאמששו

ורמאש ומכ .תורתומב וניה ,רששב תעיגיב ןודנ יזא ,םימכח תנומאב םגופשכלבא
האוצב ןודנ םימכח ירבד לע געולה' :(א"כ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר
אוה יכ ,הדמ דגנכ הדמ אוהו ."רששב תעיגי הברה גהלו" :בותכש ומכ ,'תחתור
ןודנ ןכ~לע ,ולצא רתומל ךא םה םהירבדו ,םהילע גיעלמו ,םהירבדב ןימאמ וניא
ךלמה ינפמ וארייו" :(ג א~םיכלמ) תניחבב ,חמה ןמ ןה םיטפשמה לכו .תורתומב
ףוגהשכו .ןוזמה יפל אוה ,חמהו ."טפשמ תוששעל וברקב םיקלא תמכח יכ ואר יכ
לבא .תורשי תוגהנה ,תמא יטפשמ איצוהל לוכי יזאו .רורב חמה יזא ,יקנ
לא םיחורס םינשע םילוע יזא .ל"נכ םימכח תנומא םגפ ידי לע ,תורתומב ןודנשכ
יזאו ,תמא יטפשמ איצוהל לוכי וניא יזאו .ותעד ןילבלבמו םיבברעמו ,חמה
אצי ןכ לע קידצה תא ריתכמ עשר יכ" :(א קוקבח) תניחבב .לקעמ טפשמ אצוי
ןילבלבמו ,חמה ןיפיקמו ןיבבסמ םיחורס םינשעהש ידי לע ,וניה ,"לקעמ טפשמ
לב םיטפשמ" :(ז"מק םילהת) תניחבב ,לקעמ טפשמ אצוי הז ידי לע ,ותוא
:ןיחומה לובלב וניה ,"םועדי

גאודב רמאנה תניחבב ,תורתומה ולא תניחבמ היה ודומלש ידי~לע,גאודו
שרפו 'וכו "גאוד ומשו 'ה ינפל רצענ לואש ידבעמ שיא םשו" :(א"כ א~לאומש)
תניחב ,תוריצע תניחבמ היה ודומל יכ .'הרותב קסעל 'וכו ומצע רצוע' :י"שר
ןכ~לעו .לקעמ טפשמ קר ,תמא יטפשמ ודומלמ איצומ היה אל ,הז ידי לע .תורתומ
ודומלש ידי~לע ,היה הזו ,(:ו"ע תומבי) להקב אובל יואר דוד ןיאש ןד היה
:ל"נכ תורתוממ היה

םילוכי םניאש יד אלו .תורתומה ולאמ םדומלש ,יבר םשב םיארקנש םיגיהנמשיו ב
םהו ,םירחא תא גיהנהל םילוכי םניאש ןכש לכמו ,ל"נכ ןמצע תא גיהנהל ולפא
ןתל אלש ,םתוא ךימסהל אלש תוארל ךירצ .םלועה גיהנהל ,ןמצעל הלדג םילטונ
יכ ,ךכ~לכ םיביח םניא ןמצע םה יכ .יבר םשב םינכמ ויהי אלש ,זעו ףקת םהל
ףקת םהל ןתל אלש ,דאמ רמשל ךירצ ךא .םלועה גיהנהל לודג ערה רצי םהל שי
,יבר םשב םיארקנ ויהיש םדי לע םיכמסנו זעו ףקת םהל םינתונה ולא יכ ,זעו
.ןובשחו ןיד ןתל ןידיתע םה

םוש ול ןיאו ,ונדי בתכ שלחנ הז~ידי~לע ,ןוגה וניאש יבר ןיכימסמשידי~לעו
םיבתכל ףקת היהי אלש ןירזוג םה הז~ידי~לעו .םדי בתכב חכ ןינתונו ,ףקת
הז~ידי~לעו .םהלש בתכ דמלל ןיחרכמ ויהי לארששיו ,םהלש םיבתכל םא יכ ,ונלש
לא ,רבכ לארששי םש ובשיתנש ,בושיה םוקממ לארששי ינב שרגל ןכ םג ןירזוג
.םלועמ לארששי םש ויה אלש תומוקמ

ומכ ,םידיב הכימסה יכ .תחא הניחבמ םה ,בתכהו ,ברה תא ןיכמוסש הכימסהיכ
וידי תא הששמ ךמס יכ המכח חור אלמ ןונ ןב עשוהיו" :(ד"ל םירבד) בותכש
,המכח תניחבמ ןכ םג אוה בתכה יכ .תבתוכ די תניחב ,בתכה תניחב אוהו ."וילע
'ה רבדב" :(ג"ל םילהת) בותכש ומכ .תומלועה לכ וארבנ םהב ,בתכה תויתוא יכ
תוא לכב שי יכ ."תיששע המכחב םלכ" :(ד"ק םש) ביתכו ,'וכו "וששענ םימש
היהי ודי לעו ,וז הנומתב היהי וזה תואהש ךרבתי ותמכח הביחש ,המכח תואו
ןכו .םלועה ותואב שיש הגהנהה ותואב גהנתהלו ,הנומתה תאזב םלועה הז ארבנ
ותמכח תרזג ןכ יכ ,רחא תוא תנומת ידי~לע ,תרחא הגהנהו הנומתב תומלועה ראש
.ךרבתי

יזא .ל"נכ תמא יטפשמ תניחבב ותגהנהש ,יבר םשב ךמסנ ,הכימסל יוארהםכחהשכו
ןונ ןב עשוהיו" :תניחבב ,'ה די תניחבמ ותמכח לבקמ יזאש ,הכימסה ידי~לע
ןכ םג אוהש ,ונדי בתכב חכו הראה איבמ יזא .ל"נכ 'וכו "המכח חור אלמ
ילעFF@'ה דימ בתכב לכה" :(ח"כ א~םימיה~ירבד) תניחבב .ל"נכ המכח תניחבמ
איבמ הז ידי לע ,הכימס תניחב הזש ,'ה דימ לבקמש לכשה ידי~לעש ,"ליכששה
המהו חורה םהילע חנתו" :(א"י רבדמב) תניחב הזו .ל"נכ בתכב חכו הראה
הראה ואיבה הז~ידי~לע ,המכח חורה ולבקו ,זא וכמסנש ידי~לעש ,םיבותכב
,םטפשמל ענכנ ונדי בתכ ןיאש יד אל ,יזאו .ל"נכ ונדי בתכב וניה ,םיבותכב
םילהת) תניחבב ,ונדי בתכ ידי~לע םלכ ,םהלש תוגהנה יטפשמ לכש ולפא אלא
.בותכ טפשמ םהב תוששעל" :(ט"מק

בתכל ףקת ןינתונו ,ונדי בתכ שלחנ הז~ידי~לע ,ןוגה וניאש יבר ןיכימסמשכלבא
תניחב אוהש ,אקוד םהלש םיבתכ ידי לע תויהל םיכירצ םיטפשמה לכו ,םהלש
תא שרגל ןירזוגהז~ידי~לעו :ל"נכ לקעמ טפשמ תניחב ,"םועדי לב םיטפשמ"
ץוחב ולפא ,רבכמ םש ןיבשוי לארששיש םוקמב יכ .רבכ ובשיתנש םוקממ לארששי
יכ ."טעמ שדקמ" :(א"י לאקזחי) תניחב ,לארששי~ץרא תשדק תניחב אוה ,ץראל
יכ .לארששי ץראד אריוא תניחבב ריואה שדקתנ ,םש ןיבשוי לארששיש ידי~לע
אבב) 'םיכחמ לארששי~ץראד אריוא' תניחבב ריואה שדקתנ ,ונדי בתכ ידי~לע
תויתוא תניחב אוה בתכה יכ .(ב"כ ןוקתבו ה"מר סחניפ רהז :ח"נק ארתב
תויתואה תניחב םיקקחנ ,הביתכ תעשב ריואב סומלקה תועונת ידי לעו ,תומיכחמ
לארששי~ץראד אריוא' תניחבב ,ריואה שדקתנ ודי לעו .ריואה ךותב תומיכחמ
וניאש יבר ןיכימסמש הכימסה ידי לע ,ונדי בתכב ןימגופש ידי לעו .'םיכחמ
אוהש ,רבכמ םש ובשיש םוקממ ,בושיה ןמ לארששי ןישרגמ הז ידי לע ,ל"נכ ןוגה
,הממש רבדמ םוקמ לא ,םשמ םתוא ןישרגמו .ל"נכ לארששי~ץראד אריוא תניחב
:ל"נכ םלועמ לארששי םש ובשי אל יכ ,השדק םוש םש ןיאש

תונתשהה לכ עדיל ,עיקרה ילגלג יכולהת תמכח ונממ חקלנ ,הז ידילעו ג
הרסמנ המכחה תאז הלחתמ יכ .םהל רסמנו ,עיקרה ילגלג ידי~לע ןיאבה תודיתעו
ושרדו ,"םימעה יניעל םכתנבו םכתמכח אוה יכ" :(ד םירבד) בותכש ומכ ,ונל קר
,םימעה יניעל איהש הניבו המכח וזיא' :(ה"ע תבש) הכרבל םנורכז ,וניתובר
.'תולזמו תופוקת בושח הז :רמוא יוה

יאדוב יכ .המכחה םהל ןיעידומש יפ~לע ףא ,ונלצא דוסה ראשיש ,לכשש הזב שייכ
ומכ ,וז המכח ןיעדוי ונאש ,ונתמכחמ ועדיש ידכ ,המכחה םהל עידוהל ךירצ
יכ ,דוס וניא ,םהל ןיעידומש רחאמ ,ןכ םאו .'וכו "םכתמכח איה יכ" :בותכש
יפ לע ףאו ,המכחה םהל עידוהל ןילוכיש ,לכשש הזב שי ךא .ןיעדוי םה םג אלה
."םימעה יניעל םכתנבו םכתמכח איה יכ" :תניחב הזו .ונלצא דוסה ראשי ןכ
ףכתו ,םהל ןיעידומש העשב םימעה יניעל קר איהש וניהד ,אקיד 'םימעה יניעל'
םהל ןיעידומ ונא ןיא יכ .ונלצא דוסהש ןיעדוי קר ,ללכ ןיעדוי ןניא ךכ רחא
תאז תוארהל ןילוכיש ,לכשש הזב שיש קר ,רובעה דוס איהש ,םצעב המכחה תאז
המכחה דוס םצע לבא ,ונלצא איה המכחה תאזש ועדי ןעמל ,דבל םהיניעל המכחה
.ונלצא ראשנ

.תולודג תומשנ םהל שיש ,רודה ילודגל קר רסמנ וניאש ,רובעה דוס תניחבוהזו
שי לגלגו לגלג לכו .םיכאלמה םהש ,םיילכשש ידי~לע אוה םילגלגה תוכולהת יכ
ךולה תונתשה אוה הז~ידי~לעו .ודי~לע גהנתמש ,ךאלמ וניהד ,דחימ לכשש ול
,רתוי וא הנשב ךלהמ לגלגה הזו ,רדסה הזבו ,שדחב ךלהמ לגלגה הזש ,םילגלגה
תונתשה יפל לכהו .בבסמש דע םינש םיפלא המכ בר ןמז ךירצש לגלג שיו
ולא לכו .םילגלגה םיגהנתמ ןכ ומכו ,הלעהמ םקוחר יפל םינתשמ םהש ,םיילכשה
םלכש ,המשנה איהש ,ללוכה לכשש אוהש ,ללוכה גיהנמהמ םילבקמ םלכ ,םיילכשה
לכשה עפוש המשנהש ,"םניבת ידש תמשנו" :(ב"ל בויא) תניחבב .הדי לע םיגהנתמ
םילהת) בותכש ומכ .םילגלגה תויללכ אוהש ,םימש תארקנ המשנה ןכ לעו .םהב
גיהנמ אוה המשנה יכ .(:א"צ ןירדהנס) המשנה וז ,"לעמ םימשה לא ארקי" :(נ
ילגלג םש לע ,אתלגלג תארקנ המשנה ןכ לעו .ל"נכ םילגלגה לכ לש ,ללוכה
,רובעה דוסב ןיאיקב ,תולודגה תומשנה ולא ןכ לעו .הדי לע םיגהנתמש עיקרה
.גיהנמה ומכ םתגהנה עדוי ימ יכ

,"ץראה ירפ" :(ד היעשי) תוניחבב ףוג םהל היהיש ןיכירצ תולודגה תומשנהולאו
,לארששי ץראד אריוא תוניחבב שדקתמ ריואהשכ יכ .לארששי ץראד אריוא תוניחב
לכה ,תויערז הפטה אב םשמו ,םדאה ןוזנ םהמש ,םש לדגה האובתהו תורפה לכ יזא
יתמקר" :(ט"לק םילהת) תוניחבב ,ףוגה םקרנ םשמו .לארששי ץרא תוניחבב אוה
יואר יזאו .ץראה ירפ תניחבב ףוגה יזאו ,לארששי~ץרא תניחב ,"ץרא תויתחתב
"ץראה לאו" ,'המשנה הז' "לעמ םימשה לא ארקי" :תניחבב ,הלודג המשנ לבקל
לבקל לוכי ,יקנו ךז ףוגהשכ ,ףוגה יפל המשנה יכ .(ןירדהנס םש) 'ףוגה הז'
תונידמ שי ןכו ,םשגמו בע םלכשש תונידמ שי ןכ לעו .ךפהל ןכו ,הלודג המשנ
ידי~לע ןכ לעו .הנממ אצויה ןוזמה יפל ,הנידמה יפל לכהו .לולצו ךז םלכשש
ןילוכי ןיא יזא ,ל"נה תניחב ידי~לע ,לארששי~ץראד אריוא תניחבמ ןישרגתנש
דוס חקלנ הז~ידי~לעו ,הלודג המשנ לבקל ןילוכי ןיאו ,םיכז םיפוג םקרתהל
:ונתאמ רובעה

םיאיבנה לא ידי התיהו" (ב"יק תובתכ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
לארששי תיב בתכבו" .'רובעה דוס הז' "ויהי אל ימע דוסב 'וגו אוש םיזוחה
וניה .ועמשמכ "ואובי אל לארששי ינב תמדא לאו" .'הכימס הז' "ובתכי אל
םשב ןיכימסמש הכימס ידי~לע וניה ,'הכימס הז ובתכי אל לארששי בתכב' ,ל"נכ
לאו' :והזו .ל"נכ לארששי בתכ ןישילחמ הז~ידי~לע ,םינוגה םניאש תא ,יבר
.ל"נכ לארששי~ץראד אריוא תניחבמ ןישרגתנש וניה ,"ואובי אל לארששי תמדא
רובעה דוס ונתאמ חקלנ הז~ידי~לעש ,'רובעה דוס הז ויהי אל ימע דוסב' והזו
:ל"נה תורתומה ידי~לע הז לכו :ל"נכ

אוהו ,ושפנל הצע תתל לוכי וניא דימתו ,םלועל המלש הצע ול ןיאהז~ידי~לעו ד
לש תפנטה יכ .םישנ תצע .(ד) תורעבנ תוצע תניחבב ויתוצע לכ יכ .קפסמ דימת
."םבל לע םהילולג ולעה" :(ד"י לאקזחי) תניחבב ,בלה לא הלוע תורתומה
ןיטג) שליע בר רמאמכ .םישנה תצע םוקמ אוהש ,אסכה תיב ומכ ףנטמ ובל הששענו
:םתצע לכ םשש ,'אסכה תיבב ןירדסמ ילמ לכ ישנ' :(ה"מ

תניחבב ,תפנטה תאזמ רהטמ אוהש םימ שי ,תורתומה ולאב עקשנ רבכש ימךא ה
לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" :(ו"ל לאקזחי)
יתשל וצחי אלו" :(ז"ל םש) תניחבב ,המלש הצעל אב יזאו ."םכתא רהטא םכילולג
תפנטהו ןילולגהמ ןירהטנש ידי~לעש ."םהילולגב דוע ואמטי אלו ,דוע תוכלממ
לאינד) בותכש ומכ ,תוצע תניחב ,תוכלממ יתשל וצחי אלו ,הז~ידי~לע ,ל"נה
םיששענ ,ל"נה םימה ידי~לע יכ .המלש הצעל הכוזש וניה ,"ךלע רפשי יכלמ" :(ד
:"שיא בלב הצע םיקמע םימ" :(כ ילשמ) תניחבב ,תומלש תוצע ולצא

תקלחמ ןכ לעו ."הבירמ ימ" :(כ רבדמב) תניחב ,תקלחמ תניחב םה ,םימהולאו
הששענ תקלחמ לכמ יכ ."םימ אלמ םיקלא גלפ" :(ה"ס םילהת) תניחב ,אתגלפ ארקנ
ןילאושו ןישקמש ,אישקו הלאש איה תקלחמה יכ .תובושתו תולאש תניחב ,רפס
הזמ הששענו ,הלאשה ץרתמו בישמ אוה הז~ידי~לעו ,הבושתב בש אוהו .וילע
המכ ולצא םישדחתנ הז~ידי~לע ,הבושתה ידי~לע יכ .תובושתו תולאש רפס תניחב
.םירפס

םיכירצ םלכו ,םירפס המכ דוע תויהל םידיתע םגו ,ושכע םירפס המכ שי יכ
יכ ,אלכ ולצא םירפסה לכ ויה יזא ,םימכח תנומא ול היה אלשכ הלחתבו .םלועהל
גהלו ץק ןיא הברה םירפס תוששע" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,םהילע גיעלמ היה
בששכו .ולצא אלכ םלכ יזאו ,םהירפס יובר לע גיעלמש וניהד ,'וכו "הברה
לכ ולצא םיבשחנו םירזוח יכ ,רפס םעפ לכב ולצא שדחתנ יזא ,הז~לע הבושתב
ןנובתמו לכתסמ אוה יכ ,תקלחמה יפל לכהו .אלכ ויניעב ויה הלחתבש םירפסה
הז~ידי~לעו .רחא ןפאב אלו ,םירובדה ולאב ,ךכ םיקלוח םה המ ינפמ ,תקלחמהב
ידי~לע ,תקלחמה ךשמנ םשמ יכ .םימכח תנומאה ןקתלו ,הבושתב בושל ךיא ןנובתמ
תנומא לא בשו רזוח אוה ןכ ,תקלחמה יפל ,הבושתה יפלו .םימכח תנומאב םגפש
הלחתב היהש המ ויניעב בשחנו רזוח יכ ,רפס ולצא שדחתנ ןכ ומכו .םימכח
תנומאה לא רזוחו בשש ,הבושתה ןכ ,תקלחמה יפל םעפ לכב ןכו .אלכ ויניעב
רפס הזיא דוע ויניעב בשחנו רזוח יכ ,רחא רפס ולצא שדחתנ ןכ ומכו .םימכח
ידי~לע ,ןכ לעו .ל"נכ אלכ ויניעב היהו ,וילע גיעלמ היה הלחתבש ,רחא
ידי~לעש ,"יביר שיא בתכ רפסו" :(א"ל בויא) תניחב הזו .רפס הששענ תקלחמה
:רפס הששענ תקלחמו ביר

אוה .תקלחמ םהילע שי ןכ~יפ~לע~ףאו ,יאדוב המלש םתנומאש רודה יקידצשיו
אוה םתוונוועו" :(םש) ,'וכו "אששנ םיבר אטח אוהו" :(ג"נ היעשי) תניחבב
ידי לע ,וילע שיש תקלחמה ידי~לעו .םלועה ליבשב תקלחמ ול שיש וניה ,"לבסי
:םע ןומהה לצא םימכח תנומאה ןקתמ הז

ישודחב םינימאמ םניאו ,ןמצעב הנומא םהל ןיאש תמחמ ,תקלחמ םהילע שיש שיו
םילודג םיעושעש ךרבתי םשהל שיש םינימאמ םניאו ,םישדחמ םהש םהלש הרות
םה הז~ידי~לע ,ןמצע לש םישודחב הנומא םהל ןיאש הז~ידי~לעו .םהלש םישודחמ
םיבש םה הז~ידי~לעו ,תקלחמ םהילע אב ןכ לעו .םהלש ןישודחהב ןילשרתמ
הזמ הששענו ,םישדחמו םירזוחו ,םהלש ןישודח ןלצא םיבשחנו םירזוחו ,הבושתב
:רפס

,הבושתב בש הזו ,השקמו לאוש הזש הז~ידי~לעש ,הלעמל רפס הזמ הששענםימעפלו
:(ג יכאלמ) תניחבב ,הלעמל רפס הששענ הז ידי לע .ץרתמו בישמ הז~ידי~לעו
:"רפס בתכיו עמשיו 'ה בשקיו והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא"

ןיד הזיא שיש םוקמ לכו .םינידה םהש ,םימוצמצה לכ םיקתמנהז~ידי~לעו ו
ןיברתנ הז~ידי~לעש ,םימכח תנומא ןוקת ידי~לע ,הז~ידי~לע קתמנ ,םוצמצו
אוה ,םינידהו םימוצמצה לכ לש תוקתמה לכ יכ .השודקה הרותה לש םירפסה
םשו ,םינידה שרש אוה לכשהש .(ה) ורירבתא הבשחמב םלכ יכ ,לכשה ידי~לע
ךירצ םוצמצו ןיד לכו .(ו) ושרשב אלא קתמנ ןידה ןיא יכ .םינידה םיקתמנ
ודי לעש לכשש םוצמצו םוצמצ לכל שיו .ושרש םשש ,ול ךישה לכשב קתמנ היהיש
.קתמנ

לכ םיקתמנ םש ןכ לעו ,םשמ ןילבקמו ,םש םילולכ תומכחה לכש ,האלע המכח שיךא
ךישה אקיד לכשה הזב םא יכ קיתמהל רשפא יא ,םייטרפ םיילכשהב יכ .םינידה
םש ,םלכמ לולכש האלע המכח תניחב ידי~לע לבא .ושרש אוהש ,םוצמצה הזל
.םלכ םינידה לכו ,םימוצמצה לכ םיקתמנ

חלשב רהז) 'תקפנ האלע המכחמ אתירוא' יכ ,האלע המכחמ תאצוי איהשהרותהו
,הרותה תומלשו .תומלש הל שישכ םא~יכ ,האלע המכחמ לבקל הלוכי ןיאו .(ב"ס
הרות ידי~לע םא~יכ ,תומלש הל ןיא בתכבש הרות יכ .הפ לעבש הרות ידי~לע איה
:תניחבב ,תקלחמה ידי~לע םישדחתנש ,ל"נה םירפסה ידי~לע ןכ~לעו .הפ לעבש
םלשנ הז~ידי~לע ,"ץק ןיא הברה םירפס תוששע" :תניחב ,"יביר שיא בתכ רפסו"
תניחבמ הראה תלבקמש "ןבאה תוחול" :(ד"כ תומש) תניחבב הרותה ,יזאו .הרותה
לכו .תוכיאו תומכב רחא םוצמצ ול שי ,םלועבש רבד לכ יכ .(ז) היתש ןבא
םילבקמ םלכו ,םלועה תתשה ונממש ,היתש ןבאב םימשרנ םלכ ,םלועבש םימוצמצה
.םישדק ישדק תניחב ,האלע המכח תניחב אוה יכ ,םינידה לכ תקתמה םשו .ונממ

תניחב אוהש ,םישדק ישדק תניחבב םיללכנו םילבקמ םלכו .(ח) שדק ארקנ לכשהיכ
םג יכ .תויללכבו תויטרפב ,םינידה לכ תקתמה םשמו .םלכמ לולכש ,האלע המכח
חכ ךישמהל ןכ םג ןיכירצ ,םוצמצ הזיא לש לכשש הזיאב ,טרפב ןידה ןיקיתממשכ
ןכו .ןידה קיתמהל יטרפה לכשה הזל חכ היהיש ידכ ,ל"נה ןוילעה לכשהמ
םא~יכ קיתמהל רשפא יא ,היהיש םוצמצ הזיאמ םינידה לכ קיתמהל ,תויללכב
.ל"נכ .(ט) היתש ןבא תניחב ,םישדק ישדק תניחב ,ןוילעה לכשה תניחב ידי~לע

תניחבב ,האלע המכחמ תלבקמ יזא ,ל"נכ םירפסה ידי לע תומלש הל שיהרותהשכו
.םינידה לכ םיקתמנו ,תומכחה לכב תעפשמ יזאו .היתש ןבא תניחב ,ןבאה תוחול
תניחב אוהש ,העושיהו רזעה רקעש ,"שדקמ ךרזע חלשי" :(כ םילהת) תניחבב
תויתוא הזו .עודיכ שדק ארקנש לכשה ידי~לע וניה ,שדקמ אוה ,םינידה תקתמה
ידש יות ןה" :א"ל בויא ארקמה ןושל) .יננעי ידש יות ןה תובת~ישאר ,היתש
לכ לש תומישרה תניחב וניה ,'ידש יות ןה' .("יביר שיא בתכ רפסו יננעי
הזו .ל"נה היתש ןבא תניחב ,היתש ךותב םיאבש ידי~לע ןיקתמנ .םימוצמצה
:ל"נכ "שדקמ ךרזע חלשי" :תניחבב ,הקתמהה תניחב ,'יננעי'

וניה ,ל"נכ בתכ רפסו ידי~לעש ,"יביר שיא בתכ רפסו יננעי ידש יות ןה":הזו
תלבקמו ,תומלש הרותהל שי זאש ,ל"נכ תקלחמה ידי~לע ןיששענש םירפסה יובר
יות ןה' הז~ידי~לע ,ל"נכ היתש ןבא תניחב איהש ,האלע המכחמ ,ללוכה לכשמ
היתש ןבאמ ןילבקמש ,ןבאה תוחול תניחב ידי~לע ,הקתמהה תניחב ,'יננעי ידש
:ל"נכ

אנידד אמוי אוה הנשה~שאר יכ .םיקידצל הנשה~שאר לע ןיעסונש המ תניחבוהזו ז
אוהש .רודה קידצה לא וימוצמצו ותשדק םע אב דחאו דחא לכו ,הנשה לכ לש
יקוצמ 'הל יכ" :(ב א~לאומש) תניחבב .היתש ןבא תניחב ,םישדק ישדק תניחב
הז~ידי~לעו .םלועה תתשנ םהילעש םיקידצה םהש .(י) "לבת םהילע תשיו ץרא
,בקעי ינבא תניחב הזו .ל"נכ היתש ןבא תניחב ידי~לע ,םינידה לכ םיקתמנ
,ב"ע חנ רהז ןיע ,ח"ס השרפ אציו הבר תישארב) היתש ןבא ךותב םלכ וללכנש
הנכפתשת" :(ד הכיא) בותכש ומכ ,םינבא תניחב םה תושפנה יכ .(א"לר יחיו
לעו ,היתש ןבא תניחב אוהש ,רודה קידצה ךותב םיללכנו םיאב םלכו ."שדק ינבא
:ל"נכ םימוצמצה לכ םיקתמנ הז ידי

תניחבב ,החמשש הששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ תושפנה לכ דחי םיללכנשהז~ידי~לעו ח
:(כ ילשמ) תניחבב ,רנ תניחב אוה שפנה יכ ."חמששי םיקידצ רוא" :(ג"י ילשמ)
,החמשש הששענ הז~ידי~לעו ,רוא םהמ הששענ דחי ןיללכנשכו ."םדא תמשנ 'ה רנ"
:"חמששי םיקידצ רוא" :תניחב

יכ .לחדמל יוה תואי ןמת ,"יתארי ךעמש יתעמש 'ה" :רמאו ןועמש יבר ידחהזו
הבהא םהב היה אלש ידי~לע ותמש וירבחו אביקע יבר לע וז האובנ רמא קוקבח
תורובג תניחב ויה םה יכ .(:ב"ס תומבי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
,םהלש ןוקתה ויהש וירבחו ןועמש יברו .וקתמנ אלו .דחי וללכנ אלו ,םימוצמצו
לעו ,דחי ןיללכנש תוללכו הבהאה תניחב וניה ,אילת אתוביבחב ןנא רמא ןכ~לע
תניחב וניה ,ןועמש יבר ידח תניחב אב הזמו .ל"נכ ןוקתהו הקתמהה הז ידי
:"חמששי םיקידצ רוא" :תניחב ,הבהאהו תוללכה ידי לע הששענש ,החמשה

.אמויקד אחור החור תילד 'וכו ליכר ךלוה' ."דוס הלגמ ליכר ךלוה" :רמאוחתפ
ןיאש ידי~לע יכ ,ל"נכ םימכח תנומא וניהFF@.אנמיהמ הוה אלו .המכח חור וניה
הז ,דוס הלגמ .ל"נכ תורתומב ןודנ יכ ,המכח חור וב ןיא ,םימכח תנומא וב
תניחבב ,ל"נכ הכימסה ידימ לכשה רוא ןילבקמ ןיאש ,ונדי בתכ לוטב תניחב
ידימ ,לכשה רוא לבקל תוכירצ תויתואה יכ ."רוא הסכ םיפכ לע" :(ו"ל בויא)
ידי לע ,'ליכר ךלוה' תניחב אוהש ,םימכח תנומא םגפ ידי~לעו .ל"נכ הכימסה
אל ימע דוסב הז~ידי~לעו ,ל"נכ לכשה רוא קלתסנו הלגתנש ,'דוס הלגמ' הז
תנומא תניחב ידי~לע .אמויקד אחור הב תיאד ,רבד הסכמ חור ןמאנו :ל"נכ ויהי
:ל"נכ 'רוא הסכ םיפכ לע' תניחב ,רבד הסכמ ,הז~ידי~לע ,םימכח

בס

(הכרבל ונורכז ונבר ןושל)

:(א) (ג"י תומש) 'וכו םעה תא םיקלא בסיו

ןיפא התניכשו אוה ךירב אשדק דוחי הששענ ,לארששי לש םתליכא ידי~לעש,עד א
'לכאה תעל' ."םלה יששג לכאה תעל תורל זעב רמאיו" :(ב תור) תניחבב ,ןיפאב
.התניכשו אוה ךירב אשדק דוחי אד ,'םלה יששג' הליכאה ידי~לע וניה ,אקיד
רהז) 'אכלמב אכלמ אתברקת אד' "הדוהי וילא שגיו" :(ד"מ תישארב) תניחב
רחא לכאמ תויהל ךירצ הליכאה קר .(ז"מרה שורפב םש ןיעו ,ו"ר ףד שגיו
,הזכ לכאמ ידי~לע .תובורעת וב שיש לכאמ יכ .תובורעת םוש וב ןיאו ,ררבתנש
:אטחל םדאה לכוי


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts