תא םידירומ םה יכ ,ותדובע יפנכ תחת םברקל רוסאש םיעשר המכ שיש,עדו ו
ךכ~רחאו ,בר ברעה תא ברקש ,הששמ יבג וניצמש ומכ .ותגרדממ םברקמה
ןיאו .(ב"ל תומש) "ךמע תחש יכ דר ךל" :אוה~ךורב~שודקה ול רמא הז~ידי~לע
ןה ,לודג לוקלק אב יזא ,טפשמ ןיאשכו .םהלש ערה עינכהל ,ל"נה טפשמב חכ
:ל"נה עוברו אלוגעב ןה ,ל"נה טפשמ ידי~לע םיששענה םיכאלמב

הז ,'דומרת' .'תוטורט םיידומרת לש םהיניע המ ינפמ' :(א"ל תבש),שורפ הזו
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) םהמ םירג ןילבקמ ןיאש םיעשר תניחב
םהיניע ,םברקמה לכו .('ןיידומרתה ןמ םירג ןילבקמ ןיא' ז"ט תומבי
ןיע תב ,'תב' .אניעד אנוג תלת ,'ןיש' ,תבש לוקלק תניחב הז .'תוטורט'
לע ןיע יכ .םיניע תניחב םהש ,ל"נה תיבו המוחה לוקלק תניחב .(ןיעבש אנוקת)
לעו .(ה) "םהינש יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) בותכש ומכ ,רמאנ המכחה םש
סעכה םגפ תניחב הזו ."שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט" :(ו תלהק) ,רמאנ שפנה
:(ה תלהק) תניחב ,תורישע תניחב הזו "יניע סעכמ הששע" :(ו םילהת) תניחב
תא ולאשו ."ויניע תואר םא יכ וילעבל ןורשכ המו הילכוא ובר הבוטה תוברב"
ןיניע תוניחבה לכ ןילקלקמ וניה .'תוטורט םהיניע המ ינפמ' :איששנה ללה
:ללה בישהו 'םיידומרתה' ןוגכ ,ןברקל ןייואר ןניאש תא ןיברקמשכ ,ל"נה
ןיאש דע ,קזח ךכ~לכ ןתחלצה ,םיעשרה ולאש וניה .'תולוחה ןיב ןירדש ינפמ'
םורמ תע לכב ויכרד וליחי" :(י םילהת) הזו .ןתעשר עינכהל טפשמה חכב תלכי
ןיאש דע ,ןתחלצה תניחב ,'וליחי' תניחב ,'תולוחה ןיב' :הזו ."ודגנמ ךיטפשמ
,םדגנמ טפשמ םורמש תמחמו ,ל"נכ טפשמ ךירצש עודי הזו .םדגנכ טפשמ
.לוקלקב ןיניעה תניחב הז~ידי~לע

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

,דחאכ ורמאנ םהינש ,שדקה לכיה לש הרותה תאזו ,ח"נ ןמיסבש דחמ ןיקפנתלת)
ינשל םקלח םבתכשכ ךכ~רחא ךא ."העורת יעדי םעה ירשא" :קוספ לע ,תחא הרותב
היהש יתנבהו .םינשל םיתקלח יל רמא ,בתכב ולא תורות ותאמ יתלבקשכו .תורות
(:ותנוכ עדוי 'הו ,הזב הנוכ ול

ס

:(ח"כק ףד אששנ) אשידק אבר ארדאה

ורפהד םושמ ,'הל תוששעל תע יאמא .'הל תוששעל תע ,רמאוןועמש יבר חתפ
ינוקתב דבעתי אל יא ,אלטבתמ יהיאד ,אלעלד הרות ,ךתרות ורפה יאמ .ךתרות
ךומכ ימ" :ביתכו ,"ךומכ ימ לארששי ךירשא" :ביתכ .רמתא ןימוי קיתעלו .אד
:רמאו ,ארחא ארטסמ אבא יברלו ,המק הבתוא הרב רזעלא יברל ארק ."'ה םילאב
אדל אד ןתבכראו ,אלק ועמש ,וקיתשא .ןימיק ונקתתא ןאכ דע .אלכד אללכ ןנא
:יפנכתמד האלע איפונכד אלק ,אלק יאמ .ןשקנ

אובל רשפא יאש .דאמ לודג תוננובתה םהב שיש ,הרותה יליבש שישעד א
ןיא חמק ןיא םא' אתירוא יטשפבש ומכ .תורישע ידי~לע םא~יכ ,תאזה תוננובתהל
תוננובתהל ןכ ומכ .הסנרפ םינפ לכ לע ול היהיש ךירצו ,(ג קרפ תובא) 'הרות
,בר ןוה ול היהיש .דאמ לודג תורישע ול היהיש ךירצ ,דאמ לודג אוהש ,תאזה
היהש רכשששי ינבו .תאזה תוננובתהל ,אמלעד ןוה לכ ךירצ יכ .הב לכ רסחת אלו
יעדוי רכשששי ינבמו" :(ב"י א~םימיה~ירבד) תניחבב ,תוננובתהה תאז םהל
רכשששי" :(ט"מ תישארב) תניחב ,תורישע ידי לע םא~יכ ,הזל וכז אל ,"הניב
םהל היה םיאיבנה לכו הששמ ןכ לעו .'ןיסכנב ריתע' :ומוגרתו ,"םרג רומח
הרותהב שיש תמחמו .תאזה תוננובתהל ודי לע אובל ידכ ,דאמ לודג תורישע
.(א) ןוה הרותה תארקנ ןכ לע ,תאזה תוננובתה

ונבר הששמ וניהד .דאמ לודג תורישע םהל היה ,הרותה םדי ךרד רבעש ימ לכןכו
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ לודג רישע היה ,לארששיל הרותה איבהש
תא רדסו ,דומלתה תמיתח היהש ישא בר ןכו ,תוינשמה םתחו רדסש יבר ןכו .(ב)
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ דאמ םילודג םירישע ויה ןכ~םגש ,דומלתה לכ
הרותה לכ תא ורדסו ונקתש תמחמ יכ .(ה"פ אעיצמ~אבב ןיעו ט"נ ןיטג) הכרבל
ךירצ יכ ,ל"נכ םירישע ןכ םג ויה ןכ לע ,הרותה םדי ךרד רבעו ,הפ לעבש
.ל"נה תוננובתהל לודג תורישע

ימלשורי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו ,"ךל לספ" :(ד"ל תומש) תניחבהזו
םדק ,הרותה יטשפבש ומכ יכ .'וכו ךלש ויהי תלספה' :(ח"ל םירדנו ה"פ םילקש
,תומדקהה ןיכילשמ ךכ~רחאו .תומדקה םדקמ רמול ךירצ ,טשפ הזיא ןישדחמש
תניחב םה ,םדקמש תומדקההו םירבדה לכו ,ןוכמה אוה רקעה יכ .ןוכמה לא םיאבו
ךליל ךירצ ,הרותה תוננובתהב ןכ ומכ .ןוכמה ביבס ןילספנו ןירסננש ,תלספ
ולא לכו ,ןוכמה אוה רקעהו .ןוכמה לא םיאבש דע ,םיבובס המכב בבסלו ,םדקמ
.תוננובתהה לא םיאב ודי לעש ,תורישע תניחב םהו ,תלספ תניחב םה ,םיבובסה
לש תלספה הז יכ .הששמ רשעתנ םשמ ,'ךלש היהי תלספה' "ךל לספ" :תניחב הזו
םהו .תוננובתהה ביבס ביבס ןילספנו ןירסננש ,םיבובסה תניחב םה ,תוחול
,ןוממ תויתוא הזו .ל"נכ תוננובתהה לא םיאב ודי לעש ,ל"נכ תורישע תניחב
יכ ,הששמ רשעתנ םשמש ,תוחולה תניחב אוה ו"יוהו .השמ רשעתנ םשמ תובת~ישאר
ארתב~אבב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ 'וכו 'ו ןבחרו 'ו ןכרא תוחולה
:(ד"י

,םימי תוכירא תניחב .קיתע ינוקת תניחב ידי לע אוה ,תאזה תורישעלאובלו ב
לש תורישעה תא וכותב לבקל ידכ ,םימי תוכירא ךירצ יכ .ןקז תניחב
לכ יכ .וימי לידגהלו ךיראהל האריש ךירצש וניה ,םימי תוכיראו :תוננובתהה
תלחתבש וניה .רצק אוה הלחתב יאדוב ,דחא לכ לצא ליחתמש םוקממ םויו םוי
דמללו ללפתהל ןוגכ ,םויה ותואב תוששעל ךירצש הדובעה דאמ וילע השק ,םויה
ךכ~רחאו ,טעמ טעמ ליחתהל ךירצ יכ ,רצק אוה ותלחתב םויה ןכ לעו .אצויכו
העש לכ ךיראהלו הביחרהלו הלידגהל תוארל םדאה ךירצו .ותדובעב ךלוהו בחרתמ
היהי ,ינשה םוי אבשכ ןכו .השדק תופסותב ביחרהלו לידגהל ,ךכ רחא אבש העשו
ןיבחרתמ וימי ויהי םעפו םעפ לכב ןכו .הרתי השדק תופסותב בחרתמו ךלוה
:םימי תוכירא תניחב הזו ,השדק תופסותב

תניחב .תורישעל הכז הז~ידי~לע ,םימי תוכירא תניחב ,ןקז תניחבל הכזשםהרבאו
תניחב הזו :"לכב םהרבא תא ךרב 'הו ,םימיב אב ןקז םהרבאו" :(ד"כ תישארב)
,תוננובתהל אב ,ל"נה ןקז תניחב ידי לעש ,"ןנובתא םינקזמ" :(ט"יק םילהת)
:ל"נכ ןקז תניחב אוהש ,םימי תוכירא ךותל ךשמנש ,תורישע ידי לע אב אוהש

אוה .ל"נכ םעפ לכב השדק תופסותב וימי ךיראהלו ביחרהל וניהד ,ןקזתניחבו ג
ןיכראתנ הז~ידי~לעש .םויו םוי לכב השדק תופסות האיבמ האריהש ,הארי ידי לע
היעשי) תניחב הזו ."םימי ףיסות 'ה תארי" (י ילשמ) תניחבב ,םימיה ןיבחרתנו
רצק אוהש ,'רצואכ האששע' :(א"ס תוכרב) תניחב ,"ורצוא איה 'ה תארי" :(ג"ל
,ןיכלוהו ןיבחרתמ ךכ~רחאו ,םירצק םה םימיה תלחתה יכ .הטמלמ בחרו הלעמלמ
תוכיראל ,האריה ידי~לע ןיכוזש אצמנ .ל"נכ האריה ידי~לע ,השדק תופסותב
יכ .תורישעל ןיכוז הז~ידי~לעש ,קיתע ינוקת תניחב ,ןקז תניחב םהש ,םימי
ןחה רקש" :תניחב ידי לע אבש ,תוינע וניהד ,תורישע לש ךפההמ תרמוש האריה
."יפיה לבהו

ןכו ,םישנא םע ורובדבו ,הליכאבו ,הדימעב םישועש ,רקש לש ןח ינימ המכ שייכ
םיאב םה ,רקש לש תונחה ולא לכו .דחימ רחא ןח שי רבד לכלו ,םירבד ראשב
רמשנ וניאש ימ ,וניהד ."יפיה לבהו ןחה רקש" :תניחבב ,יפיה לבה ידי~לע
ךפה אוה האריו .רקש לש תונחה ולא לש תוואת ול שי הז~ידי~לע ,םישנה יפימ
."ללהתת איה 'ה תארי השא ,יפיה לבהו ןחה רקש" :(א"ל ילשמ) בותכש ומכ ,הזמ

סנכל וצרשכ ףכתו .תוארי םש ויה אלש תומוקמל ואבשכ ,קחציו םהרבאןכ לעו
,םישנה יפי ,םתשדק לדג ךרע יפל שיגרהל וליחתהש ידי~לע ,תאז ושיגרה ,םשל
,ותוחאכ ןהיתושנ גווז ןמצע לע ורסא ןכ לעו ,הארי םש ןיאש ושיגרה ןכ לעו
.'וכו "הזה םוקמב םיקלא תארי ןיא קר יתרמא יכ" :(כ תישארב) בותכש ומכ
רגיו" :(א"כ םש) בותכש ומכ ,םימי תוכירא ךישמהו ,תאז םהרבא ןקת ךכ~רחאו
.ל"נכ "םימי ףיסות 'ה תארי" :תניחב ,"םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרבא
לכו" :(ו"כ םש) תניחב ,םהרבא ןקתש םינוקתה לכ םיתשלפה ולקלק ךכ~רחאו
וגווז רסאל ןכ םג ךרצה ,םשל קחצי אבשכ ןכ לעו ."םיתשלפ םומתס 'וכו תוראבה
הזמ תלצמש ,הארי תניחב איהש ,םימי תוכירא םש ךישמה רשא דע .ל"נכ ותוחאכ
ףקשיו םימיה םש ול וכרא רשאכ יהיו" :(םש) בותכש ומכ ול הרתה זאו .ל"נכ
בותכש ומכ ,תורישעל םש הכז ,םימי תוכירא ךישמהש הז~ידי~לעו .'וכו "ךלמיבא
יכ .ל"נכ 'וכו "םירעש האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו" :(םש)
,תוינעל אב הז~ידי~לע ."יפיה לבה" :תניחבמ רמשנ וניאו ,הארי ול ןיאש ימ
."םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ ,ךבבלב היפי דמחת לא" :(ו ילשמ) בותכש ומכ

,יפיו .המישנה תוכיראמ אוה ,תורישע יכ .םיכפה ינש םה ,יפיה לבהו תורישעיכ
קספה תויהל ךירצ יזא ,תויערז הפטה תאיצי תעשב יכ .המישנה קספהמ אוה
ריוא אוהש ,המישנה ידי לע הפטה ררקתי אלש ידכ 'א .םימעט ינשמ ,המישנה
יואר היהתש ידכ ,תומימחב תאצל הכירצ יכ .ץוחבמ עגר לכב לבקמש ,רקה
אוה ןכ לע ,הפטה תוחדלו איצוהל החודה חכ קסועש תמחמ יכ 'בהו .הדלוהל
חכ קסועש תמחמו ,חור סינכמו חור איצומ אוה המישנה יכ .המישנה קספה חרכהב
הזו .המישנה קספה אוה ןכ לעו ,חורה איצוהל רשפא יא ,הפטה תוחדל החודה
האצוי ודי לעו ,החודה חכהב שבלתמ אוה ,םש ראשנו םדקמ סנכנש לבההו חורה
ךז לבהה םא יכ .זרזמו ןבלמ דלוה ןכ ,לבהה תוחצו תוכז יפכו .ץוחל הפטה
יזאו ,היקנו החצ ןכ םג איה ,הזה לבהה םש שבלמש תאצויש הפטה יזא ,יקנו
.ןכ םג הפטה רכעתנ יזא ,לבהה ךותב תוריכע שי םאו .זרזמו ןבלמ ןכ םג דלוה
.דלוה תווהתה ןכ ,לבהה יפכ יכ ,"המד לבהל םדא" :(ד"מק םילהת) תניחב הזו
דלוה זרזמו ןבלמ אוה לבהה יכ ,"םדא ינב לבה ךא" :(ב"ס םש) תניחב הזו
לבהש אצמנ .ל"נכ לבהה יפכ אוה יפיה יכ ,"יפיה לבה" :תניחב הזו .ל"נכ
:המישנה קספהמ אוה ,יפיה

אוה ןכ לעו .המישנה קספה תניחב לבקמש אצמנ ,םישנה יפי דמוחש ימןכ לעו
ינימ לכ וניהד ,תורישע ינימ לכ יכ המישנה תוכירא תניחב אוהש תורישעמ ךפהב
לכ ןכו .םימשג ידי~לע קר םה ,תוכתמ ינימ לכו ,םיבששעו תונליאה לכו ,ןגד
ורצוא תא ךל 'ה חתפי" :(ח"כ םירבד) בותכש ומכ ,םימשג ידי~לע םה תורצואה
ןילבקמו ןיסינכמש ,המישנה תניחבמ םה םימשגהו .'וכו "ךצרא רטמ תתל בוטה
."קצומב םימ בחרו חרק ןתי לא תמשנמ" :(ז"ל בויא) בותכש ומכ ,ץוחה ןמ ריוא
ידי~לע אוה תורישעהש וניה ,"וזע תירק רישע ןוה" :(ח"י ילשמ) תניחב הזו
תירק' והזו .ל"נכ ץוחה ןמ עגר לכב ןילבקמש רקה ריוא אוהש ,המישנה תניחב
:(ז"ל בויא) "וזע תורטמ םשג" :תניחב ,'וזע

םהש ,'םיוגה ילבהב' יכ ,"םימשגמ םיוגה ילבהב שיה" :(ד"י הימרי) בותכשהזו
םימשג יכ ,םימשג תניחב םש ןיא ,ל"נה 'יפיה לבה' תניחב ,המישנה קספה תניחב
,"טעמי לבהמ ןוה" :(ג"י ילשמ) תניחב הזו :ל"נכ המישנה ידי~לע קר םה
,"הנובת שיא חור רקו" :(ז"י םש) תניחב הזו :ןוהה טעמתנ ,ל"נה לבה ידי~לע
,ל"נה תוננובתהל ןיכוז הז ידי~לע ,המישנה לש רקה חור אוהש ,חור רק ידי~לע
:ל"נכ תורישע ידי~לע אבש

ידי לע תוננובתהה רקע יכ ,"םניבת ידש תמשנו" :(ב"ל בויא) תניחבהזו
רקע יכ .המישנה ידי~לע אוה ,לכשה ןוקת רקע יכ .ל"נכ חור רק תניחב ,המישנה
לכשה יכ .ףוגבש םינמשה ידי לע אוה ,ןנובתהל לכויש ,ונוקת לע היהיש לכשה
ןמש ומכ םהו ,וילא ןיכשמנש םינמשה ידי לע קלוד אוה יכ ,קלודה רנ ומכ אוה
קלדל לוכי לכשה ןיא ,ףוגב םינמש ןיאשכו .תקלודה הליתפ לא ךשמנש
הז ידי לעו .ףוגה תוחל ןישביתנש ידי~לע ,םיעגשמ םיאב הזמו .תוננובתהב
לע םה ,ףוגבש םינמשהו תוחלה לכו .קלדל םינמש ול ןיאש ידי לע ,חמה לקלקתנ
'אפוג לכ דקוא אבל יוה ,אבל לע ןיבשנד האר יפנכ אלמלא' יכ .המישנה ידי
ידי~לע אוה .ףוגבש תוחלו תינונמש םויק רקעש אצמנ .(:ז"כ ףד ג"י ןוקת)
לכויש לכשה םויק הז~ידי~לעו ,בלה ררקל ץוחבמ רק חור הארה תלבקמש .המישנה
םויק רקעש ,"םדא תמשנ 'ה רנ" :(כ ילשמ) תניחב הזו .ל"נכ תוננובתהב קלדל
הארי ידי~לעש אצמנ .ל"נכ המישנה ידי לע אוה ,לכשה אוהש ,'ה רנ ןוקתו
:ל"נכ תוננובתהל םיאב ודי לעש ,תורישעה ךשמנ הז~ידי~לעש ,םימי תוכיראל ןיכוז

,'ךבר ארומו' ,'םימש ארומ' תניחב .ןיוק ששלש תניחבב איה ,האריהתומלשו ד
,םינוגה םינבלו ,םינוגה םידימלתל הכוזש רודה םכח שישכו .'םאו בא ארומו'
.'םימש ארומ' תניחב אוה ,רודבש ברהו םכחה תארי יכ .תומלשב האריה יזא
בא ארומ' םהל שי ,םינבהו .'ךבר ארומ' תניחב ,ברה תארי םהל שי ,םידימלתהו
:תומלשב האריה ,ולא תוארי ששלש ידי~לעש .'םאו

וניהד .ששלש ששלשמ לולכ היהיש ךירצ ,ל"נה ששלשהמ דחא לכ לש האריתניחבו
'המכח' ןיחמ תלתה לכב לולכ היהיש ךירצ ,'םימש ארומ' אוהש ,ברה לש ארומ
ארובה תלדג תוננובתה ידי~לע אוה ,ברה לש ותארי רקע יכ .'תעד' 'הניב'
ךירצ ןכ לע ,לכשה ידי~לע ותאריש אצמנ .ולכששב שרודו רקוחש ,ומש ךרבתי
םיאלמ ויהי םלכ ,ותעדו ותניבו ותמכחב ,ןיחמ הששלשה לכב האלמ האריה היהתש
לבקמש דומלה ידי לע אוהש ,'ךבר ארומ' וניהד ,דימלתה תאריו :םשה תארימ
,ןיוק ששלש תניחב ןכ םג אוהש ,דומלה יקלח לכב תכשמנ היהתש הכירצ .ברהמ
,'םאו בא ארומ' אוהש ,ןבה תאריו :(ח"פ תבש) 'האתילת אתירוא' תניחב וניה
תלחנ ןוהו תיב" :(ט"י ילשמ) תניחב ,'תובא תלחנ' תניחבב הכישמהל ךירצ
."תובא

תניחב וניהד .ל"נכ תובא תלחנ םהש ,תורישע יקלח לכ לע האריה טשפתתשךירצו
שילש' ,ויתועמ םדא שלשי םלועל' :(ב"מ אעיצמ אבב) תניחב ,ןיוק ששלש
,תורישעב שיש ולא םיקלח הששלשו .'ודיב שילשו' ,'עקרקב שילשו' ,'איטמקרפב
רכזנ אל הלכ הרותה לכב יכ .הרותב רכזנש תורישע םימעפ הששלש דגנכ םה
:(ד"י תישארב) בותכש ומכ ,םודס לצא וניהד .ולא םימעפ ששלש םא~יכ ,תורישע
יכ" :(א"ל םש) בותכש ומכ ,האלו לחר לצאו ."םרבא תא יתרשעה ינא רמאת אלו"
רישעה" :(ל תומש) בותכש ומכ ,םילקש לצאו .'וכו "םיקלא ליצה רשא רששעה לכ
."הברי אל

,ביתכ םודסב יכ .םודס לצא רכזנש תורישעה דגנכ אוה ,איטמקרפבש שילשיכ
אוהש ,ןתמו אשמה לטבל וצר םה יכ .(ג) "לגר ינמ םיחכשנה" :(ח"כ בויא)
אקוד ךירצ ןכ לע ,"ךתאצב ןולבז חמשש" :(ג"ל םירבד) בותכש ומכ ,לגר תניחב
תורישעה דגנכ אוה ,'עקרקבש שילשו' :'איטמקרפבש שילש' ,והזו .ןתמו~אשמ
לבא .תוננובתה ליבשב קר אוה ,תורישעה רקע תמאב יכ .האלו לחר לצא רכזנש
יכ" :ורמאש והזו .ןתומכ תעדה ינטקו ,םישנ ליבשב קר אוה תורישעה ,הז אלב
אוה תורישעה לכש וניה ,"ונינבלו אוה ונל וניבאמ םיקלא ליצה רשא רששעה לכ
םיקלא ךילא רמא רשא לכ התעו" ,התא לבא .ונומכ תעדה ינטקו םישנ ליבשב קר
אוה הז דגנכו .'ה תלדגב תוננובתה ליבשב תורישעהל ךירצ התאש וניהד ,"הששע
שילשו' :'םלוע עקרק השא' :(:ד"ע ןירדהנס) תניחב ,'עקרקבש שילש' תניחב
תניחב ,"םכיתשפנ לע רפכל" :םש רמאנש .םילקש לצאש תורישעה דגנכ אוה ,'ודיב
:"שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ ודיב רשא" :(ב"י בויא)

,הארי הלגתנ ,הדל ידי לע יכ .תורקע תודיקפ ידי לע אוה ,האריהתולגתהו ה
ןיאצוי הדלה ידי לע יכ ."הדלויכ ליח םש םתזחא הדער" :(ח"מ םילהת) תניחב
תורובגהו םימדה ויהש ,הרקע הדקפנשכ טרפבו .הארי תניחב ןהש ,תורובגו םימד
יפכו .רתויב האריה הלגתנ ,ןיאצוישכ ךכ רחא ןכ לע .התע דע ךכ לכ ןירצענ
הברה ודקפנשכו ,הארי הלגתנ ,תחא הרקע הדקפנשכ יכ .האריה תולגתה ןכ ,הדלה
תולגתה ןכ הדלה יפכ "הדלויכ ליח" :תניחב הזו .רתויב האריה הלגתנ ,תורקע
ףקת אוהש ,(.א"י הנשה~שאר) קחצי תדיקפ היה הנשה~שארב ןכ לעו .האריה
המכ ודקפנ ,הרשש הדקפנשכ יכ .(ד) "קחצי דחפ" :תניחב ,דאמ האריה תולגתה
.(ג"נ השרפ תישארב הבר שרדמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ המע תורקע
אוהש ,קחצי תדל ידי לע יכ ,"וינקזל ןב יתדלי יכ" :(א"כ תישארב) תניחב הזו
:תניחבב ,ל"נכ ןקז תניחב ,םימי תוכירא ךשמנ הז ידי לע ,האריה תולגתה
:ל"נכ "םימי ףיסות 'ה תארי"

םדא ינב שי יכ .םתנשמ םדא ינב תא ןיררועמש ידי~לע הששענ ,תורקעתודיקפו ו
הרותב םיקסועו ,םשה תא םידבוע םהש םלועהל המדנש ףאו ,םהימי תא םינשיש
לכ ראשנ יכ .םהמ תחנ ךרבתי םשהל ןיא םתדובע לכ ןכ יפ לע ףא ,הלפתבו
,לכשה אוה תויחה רקע יכ .הלעמל תולעתהלו םמורתהל לוכי ןיאו ,הטמל םתדובע
,לכשש םע איה הדובעהשכו ."הילעב תא היחת המכחה" :(ז תלהק) בותכש ומכ
תניחב ,תונטקד ןיחמ תניחבל לפונשכ לבא .תולעתהל לכותש תויח הב ןימיששמ
.הלעמל תולעתהל לוכי ןיא ,הנש

םירשכ םישנא םהש שיו .םיער םיששעמו תוואת ידי לע ,הנש תניחבל ולפנששיו
אלש לכאמ םדאה לכואשכ םימעפל יכ .הליכא ידי לע אוה םתליפנש קר ,םיפיו
,תוימשגבש ומכ יכ .הנש תניחבל וחמ לפונ הז ידי לע ,םדא לכאמל ןידע ררבתנ
אלש םילכאמ שי ,תוינחורב ןכ ומכ .הנש םיטעממש שיו ,הנש םיברמש םילכאמ שי
םחל" :תניחב אוה יזא ,הרהטבו השדקב לכואשכו .הנש תוניחבל ןיליפמש ,וררבתנ
ריאת םדא תמכח" :(ח תלהק) בותכש ומכ ,םינפה אוה לכשה יכ .(ה) "םינפה
תניחבל לפונו ,לכשה וניה ,וינפ דבוא יזא ,השדקב ותליכא ןיאשכ לבא ."וינפ
בטייו תשיו לכאיו" :(ג תור) בותכש ומכ ,בלה תויחהל אוה לכאמה רקע יכ .הנש
:(ח"מ השרפ תישארב הבר שרדמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,"ובל
ער איבמ יזא ,השדקב ותוא לכוא ןיאו ,ררבמ לכאמה ןיאשכו .'אבלד אדעס אתפ'
ךינפ עודמ" :(ב הימחנ) בותכש ומכ ,םינפה לקלקתנ ,בלה ער ידי לעו .בלה לא
שקביו רזחיש וניהד ,םינפה תשקב ,ךפהל ןכו ."בל ער םא יכ הז ןיא ,םיער
ושקב יבל רמא ךל" :(ז"כ םילהת) בותכש ומכ ,בלה ןוקתב יולת אוה ,וינפ
,בלה לקלקתנ ודי לעש ,ררבמ ןיאש לכאמ ידי לע םימעפל ןכ לעו ."ינפ
רשפא יאו .ותנשמ וררועל ךירצו .הנש תניחבל לפונו ,םינפה דבוא הז~ידי~לע
ררועתמשכ קר .אתתלד אתורעתא ךירצ יכ ,ומצעמ ררועתמשכ םא יכ ,וררועל
ףכת ךירצ ןכ לע .רתוי ןשי ראשנ היה ,ותוא ןיררועמ ויה אל םא ,ומצעמ
,הנש תעשב ונממ קלתסנש וינפב ותוא שיבלהלו ,וינפ ול תוארהל ,ררועתמשכ
:הנשה תוררועתה תניחב והזו

םינפה תא ול שיבלהל ןיכירצ ,ותנשמ וררועלו ,וינפ ול תוארהלןיצורשכו
לכ יכ ,םינש םיעבש תניחב םהו ,הרותל םינפ םיעבש שי יכ .תויששעמ ירופסב
:םימעט הששלש תמחמ ,אקוד םינפה תא שיבלהל ןיכירצו .ורבחמ הנשמ דחא

ןיכירצו .םאתפ רואה תא הארי אלש ,ורגסל ןיכירצ ,רועה תא ןיאפרמש ומכ יכ.א
הנשב היהש הזל ןכ ומכ .םאתפ האריש המ ול קיזי אלש ידכ ,רואה תא ול םצמצל
תא ול שיבלהל ןיכירצ ,ררועלו וינפ ול תוארהל ןיצורשכ ,בר ןמז ךששחבו
םילהת) תניחב הזו .רואה םאתפ ול קיזי אלש ידכ ,תויששעמ ירופסב םינפה
:(ט"כ בויא) תניחב ,ןישובל תניחב אוה ,'קדצ' ,"ךינפ הזחא קדצב ינא" :(ז"י
ךכ~רחא תוארל לוכי זא יכ ."ךתנומת ץיקהב העבששא" :יזא ."יתשבל קדצ"
םאתפ רואה ול קיזי אל יכ ,הנשהמ ותוא ןיררועמו ןיציקמשכ וניהד ,ץיקהב
:וב םינוציחה וזחאתי אלש ידכ ,שיבלהל ךירצ יכ ,ינשה םעטהו :ל"נכ

ךירצ ןכ לע .תאצל ותוא וחיני אל ,וב ןיזחואה םינוציחה יכ,ישילשה םעטהו
:(ד"י בויא) תניחבב ,וב ןיריכמ ויהי אלש ,ותונשל ידכ ,וינפ תא שיבלהל
:"והחלשתו וינפ הנשמ"

,ולש םינפה תא ןישיבלמש שי יכ .םינפה תא ןישיבלמש הזב ,תוניחב המכשיו
.הובג םינפ ול תוארהל ךירצו ,ולש םינפב וררועל רשפא יאש שיו .הששעמ רופסב
רשפא יאו ,הובג הרות םירמואש וניהד ,הרות ירבדב ןכ םג ןישיבלמ םימעפלו
תניחב הזו .הנממ הנטקו הכומנ הרותב התוא ןישיבלמו ,איהש תומכ ךכ הרמאל
.'והררוע' :י"שר שרפ ,'והייח' ."והייח םינש ברקב ךלעפ 'ה" :(ג קוקבח)
לש תויששעמ תניחב וניה ,'םינש ברקב' .תויששעמ ירופס וניה ,'ךלעפ' :והזו
ירופס ידי לע ותוא ןיררועמש וניה .(ו) ל"נכ םינש םיעבש םהש ,םינפ םיעבשה
:ל"נכ םינפ םיעבשה לש תויששעמה וניה ,םינש ברקב ןהש ,תויששעמ

ידי~לע םא יכ ,םינפ םושב וררועל רשפא יאש דע ,םינפ םיעבשה לכמ לפנש שילבא
ןילבקמ םינש םיעבש ,םינפ םיעבשה לכש ,תוינומדק םינש לש תויששעמ ירופס
םיעבשה לכש .(ז) םינפ תרדה תניחב ,ןקז תניחב ,קיתע תניחב הזו .םשמ תויח
ודימלת תא דמולה יכ .(ח) דסח ברו תניחב הזו .םשמ רודהו תויח ןילבקמ םינפ
תובתכ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,דסח ומע הששוע אוה ,תחא הכלה
הז ,םימכח שומשו .'דסח ונממ ענומ ולאכ ,ושמשלמ ודימלת ענומה לכ' :(ו"צ
תניחב הז ,ודימלת םע דמול ברהש המש אצמנ .ברהמ לבקמ דימלתהש תוכלה תניחב
:תניחבב ותוא שיבלמש ,םינפ םיעבשה לש םינפ הזיא םע וררועמשכ ןכ לעו .דסח
ידי~לע וררועמשכ לבא .םתס דסח תניחב אוה ,ל"נכ "והייח םינש ברקב ךלעפ 'ה"
לכו םינפה לכ יכ .(ט) דסח ברו תניחב אוה ,תוינומדק םינש לש תויששעמ ירופס
:םשמ ןילבקמ םידסחה

ידכ ,םינוגה םניאש םידימלתמ ומצע רמשל ךירצ אוה ,םדא ינב ררועלקסועשכו ז
הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש ומכ ,ול קיזי אלש ,םהלש ערהמ וב קבדנ אהי אלש
,ונימכח ורסא ןכו .'וכו 'ןוגה וניאש דימלתל דמלמה לכ' :(ג"לק ןילח)
תרות היהת ןעמל" :רמאנש ,האמט המהב רוע לע בתכל :(ח"ק תבש) הכרבל םנורכז
ןושלה יכ .הביתכ תניחב אוה ,רחא םע דמולשכו .'ךיפל רתמה ןמ' "ךיפב 'ה
,דימלתה בל לע בתכנו קקחנש ,"ריהמ רפוס טע ינושל" :(ה"מ םילהת) תניחב אוה
וירבד ויהי אלש ךירצ ןכ לעו ."ךבל חול לע םבתכ" :(ג ילשמ) בותכש ומכ
רששבל רשפא יא ךא .ןוגה וניאש דימלת וניה ,האמט המהב רוע תניחב לע ןיבתכנ
ךירצ הזלו .ונממ םינוגה םניאש םידימלת ועמשי אלש ,ומצעב רמשנ תויהל םדו
,ודימלת םע ודומל ידי~לעש וניהד .תוששעלו רמשלו דמללו דמלל ,ודומל היהיש
,וניתובר ורמאש ומכ .הרות ירבדל ואששע ולאכו ,ורבחל ואששע ולאכ היהי
,'וכו ואששע ולאכ ,הרות ורבח ןב דמלמה לכ' :(:ט"צ ןירדהנס) הכרבל םנורכז
רמוש ךרבתי םשה יזא ,וז הנוכב דמולשכו .'וכו הרות ירבדל ואששע ולאכו
ויהי קר ,ןוגה וניאש דימלתה לש ןורכזה חכב ןיבתכנ וירבד ויהי אלש ,ותוא
ותחישש היהיש ךירצ ,תויששעמ ירופס ידי~לע ררועל קסועשכו .ונממ ןיחכשנ
תניחב הזו .ל"נכ תוששעלו דמלל וניהד ,ל"נה דומלה תניחבב ןכ םג וירופסו
המ לכש וניהד ,'דומל ןיכירצ םימכח~ידימלת לש ןתחישש' :(:ט"י הרז הדובע)
תויששעמ ירופס תניחב אוהש ,ותחישש לא ןכ םג ןיכירצ ,דומלה לא ןיכירצש
:ל"נכ

,םכח~דימלת תחישש תניחב הז ,'והלעו' ."הפורתל והלעו" :(ז"מ לאקזחי),והזו
ולפא' ,"לבי אל והלעו" :(הרז הדובעב םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ
רתמה ןמ' :תניחב וניה ,הפ ריתהל "הפורתל" :והזו .'וכו םכח~דימלת תחישש
וניה ,'דומל ןיכירצ םימכח~ידימלת תחישש' תניחבב איה ותחיששכ יכ .'ךיפל
והזש ,םינוגה םניאש םידימלת ןמ רמשנ יזא ,ל"נכ תוששעלו רמשל דמללו דמלל
:ל"נכ 'וכו ןיבתוכ ןיאש ןינמ' ,ל"נכ 'ךיפל רתמה ןמ' :תניחב

:הז קוספ לע :(ק ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש המ תניחבהזו ח
ררועמש הז~ידי~לע יכ .'תורקע הפ ריתהלו ,םימלא הפ ריתהל' "הפורתל והלעו"
'וכו "הפורתל והלעו" :תניחב והזש ,תויששעמ ירופס ידי~לע םתנשמ םדא ינב
תניחבב ויהשכ םדקמ יכ .'םימלא הפ ריתהל' תניחב הששענ הז~ידי~לע ,ל"נכ
יכ ,וירבד םהינזאל עמשנ היה אלו ,םכחה תוררועתה םיעמוש ויה אלו ,הנש
אלו םישרחכ ויה םה לבא ,(:ו"פק הוצת רהז) 'עמשד אנדא לע ללמד ןאמ האכז'
וניאש אוה שרח םתס' יכ ,רבדל םהל רשפא היה אל הז תמחמו .ללכ םיעמוש ויה
וניאש תמחמ וניהד ,(:ב הגיגח ,םש ןיע 'א קרפ תומורת) 'רבדמ וניאו עמוש
.רבדל םילוכי יזא ,וירבד עמושו ,םכחה וררועמש ושכעו .רבדל לוכי וניא עמוש
:"םלאל ךיפ חתפ" :(א"ל ילשמ) תניחב הזו ,'םימלא הפ ריתהל' תניחב הזו

ךכ לכ םלצא םצמצמ היהש רובדה הז יכ ,תורקע הפ ריתהל תניחב אוההז~ידי~לעו
,לודג חכב אצוי אוה ,רובדה אצוישכ ושכע ,םימלאו םישרח ויהש בר ןמז הז
תניחב ,הדלוה ילכל אב חכה הזו ."ורבד יששע חכ ירובג" :(ג"ק םילהת) תניחבב
ילכ תניחב םהש ,רודה ינחטב וניהד ."ינוא תישארו יחכ" :(ט"מ תישארב)
לעו ."חכ ופילחי 'ה יוקו" :(מ היעשי) תניחבב ,חכה הז ןילבקמ םה ,הדלוהה
ינחטב ןילבקמשכו .הדלוהה ילכ םה תוילכה יכ ,תוחוטב ,תוילכה ןיארקנ ןכ
,ונוחטב יפל דחא לכ .טפשמו ןיד יפ~לע ןילבקמ םה ,רובדה לש חכה הז ,רודה
:תניחב ,ףולח ינב לכ ןיד לא ,"םלאל ךיפ חתפ" :תניחב הזו .חכה לבקמ ןכ
לא רובדה חכ אצוי הז~ידי~לע ,'וכו ךיפ חתפ ידי~לעש ."חכ ופילחי 'ה יוק"
ךירצו .ל"נכ טפשמו ןיד יפ~לע ותוא ןילבקמש ,םינחטבה םהש ,הדלוהה ילכ
לבקל ולכויש ידכ ,הדלוהה ילכ לא ןיבורקו ןיכומס רובדה ילכ ויהיש ,תוארל
קוחרו םהיפב התא בורק" :(ב"י הימרי) תניחבב ויהי אלש ,ל"נכ רובדה חכ
םיאלמ ולא יכ ,הדלוהה ילכלו רובדה ילכל תחא היוה ןכ לעו ."םהיתוילכמ
הששענ ,רובדה חכ ידי לע יכ .תחא הניחב םה יכ ,ולא ומכ ,םיבצעו םידיג
הפ ריתהלו ,םימלא הפ ריתהל' ,"הפורתל והלעו" :תניחב הזו .ל"נכ הדלוהה
:ל"נכ הזב יולת הז יכ ,'תורקע

,ינפוגה גווזל םדוק ,ןיקישנה גווזש .ינפוגה גווזו ,ןיקישנה גווז תניחבהזו
תניחב אוהש ,םימלא הפ ריתהל תניחב ,רובדה חכ ידי~לע יכ .םיבתכב אבומכ
:ל"נכ תורקע הפ ריתהל תניחב ,ינפוגה גווז הששענ הז~ידי~לע ,ןיקישנה גווז

ושכעש ,תורוהל .םיגווזה תורשקתה תעשב ןירבושש ,סרח ילכ תריבשתניחב הזו
םהש ,תוילכ תניחב ,ןוחטב תניחבב אוהש .הדלוה ליבשב אוהש ,תורשקתה הששענש
הז~ידי~לע ,"הלעב בל הב חטב" :(א"ל ילשמ) תניחב הזו ,ל"נכ הדלוהה ילכ
תניחבב ,סרח ילכה ןירבוש הז לעו .ארחא ארטסד ןוחטבה תניחב רבשנו לטבתנ
אצמי אלו ,םירצוי לבנכ הרבשו ,'וכו זולנו קששעב וחטבתו" :(ל היעשי)
אוה ,ל"נכ תורשקתהה ידי~לע הששענש השדקד ןוחטבה יכ .'וכו "סרח ותתכמב
ןיזמרמ םגו .ל"נכ סרח ילכ תריבש תניחבב אוהש ,ארחא ארטסד ןוחטבהמ ךפהל
תניחבב ,ןוחטבה תניחבב ,םולשו סח ,ודגביו ,השדקב וגהנתי אל םאש ,םהל
דגוב חטבמ ידי~לע הששענ הזש ,סרח ילכ תריבש תניחבב ויהי יזא .הדלוהה
:ל"נכ

יאש ,וניה ."ךיפ יחתפ רומש ךקיח תבכשמ ,ףולאב וחטבת לא" :(ז הכימ)הזו
FF@ףלא תניחב אוהש ,רובדה לא ןיכומס ,הדלוהה ילכ וניה ,ןוחטבה היהיש רשפא
הזמ הששענ היהיש וניה ,'ךקיח תבכשמ' :הזו .םימלא הפ ריתהל תובת~ישאר אוהש
יא הזו ."ךקיחב הבכשו" :(א א~םיכלמ) תניחב ,'ךקיח תבכשמ' :הזו .הדלוה
:ל"נכ 'ךיפ יחתפ רמש' ידי~לע םא~יכ רשפא

רדעה תניחב אוה ,'רפע' ."הוקת שי ילוא והיפ רפעב ןתי" :(ג הכיא),הזו
ןתיל ךירצש ,וניה ."ךתרמא חשת רפעמו" :(ט"כ היעשי) בותכש ומכ ,רובדה
,'ה יווקל ,רובדה חכ אב הז~ידי~לעו .ל"נכ םימלא הפ ריתהל ,רובדה תניחב
'ה יווקל רובדה עיגיש ידכ ,'הוקת שי ילוא' ,והזו ,ל"נכ הדלוהה ילכ םהש
,היולת הדלוהה יכ ,"ץראה רפעכ ךערז היהו" :(ח"כ תישארב) והזו :ל"נכ
:ל"נה 'והיפ רפעב ןתי' תניחב ידי~לע

ןיציקמש וניה ,"וציקי רפע תמדא ינשימ םיברו" :(ב"י לאינד) תניחבהזו
רובדה רדעה תניחבמ ,'רפע תמדא ינשימ' והזו .ל"נכ ןתנשמ ןתוא ןיררועמו
:(ב תישארב) בותכש ומכ ,רובדה תניחב וניה ,'םלוע ייחל הלא' והזו .ל"נכ
הפ ריתהל תניחב וניה ,'אללממ חורל' :ומוגרתו ,"היח שפנל םדאה יהיו"
,"יבל הרבש הפרח" :(ט"ס םילהת) תניחב וניה ,'וכו תופרחל הלאו .םימלא
."ךבל חול" :בותכש ומכ ,תוחולה תריבש תניחב איהש ,בלה תריבש ,החכש תניחב
ןיבורע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,החכש אב ,תוחולה תריבש ידי~לעו
ןניאש ןתואש וניה .'החכש התיה אל תונושארה תוחול ורבתשנ אל אלמלא' :(ד"נ
:ל"נכ םהמ חכשנ ,האמט המהב רוע תניחב םהש ,לבקל ןייואר

רפושש ,םירפסב אבומכ .הנשה תוררועתה תניחב אוה רפוש יכ ,רפוש תניחבהזו ט
הפ ריתהל תניחב אוה הז~ידי~לעו ."םכתמדרתמ םינשי ורוע" :תניחב זמרמ
.ל"נכ תורקע הפ ריתהלו ,םימלא

תניחב ,רובדה רדעה תניחב אוה ,'העיקת' .'העורת' 'םירבש' 'העיקת' תניחבהזו
,רובדה תניחב אוה ,'העורת' ."ךיפ ירמאב תשקונ ךיפכ רזל תעקת" :(ו ילשמ)
תניחב ,ןוחטב תניחב הז ,'םירבש' ."םיבר וערי קידצ יתפשש" :(י ילשמ) תניחב
היעשי) בותכש ומכ ,הדלוה ילכ תניחב ."ויקלא 'ה לע ורבשש" :(ו"מק םילהת)
תוררועתה תניחב אוהש ,רפושה ידי~לע יכ ."דילוא אלו ריבשא ינאה" :(ו"ס
וניהד .ל"נכ תורקע הפ ריתהלו ,םימלא הפ ריתהל תניחב אוה הז~ידי~לע ,הנשה
רדעה תניחבב ויה הלחתמש .םתנשמ וררועתנש ולאמ חכב אצויה ,רובדה חכש
דע ,ךרבתי םשהל םתנשמ םררועמשכ ושכעו .ל"נכ םימלאו םישרחכ ויה יכ ,רובדה
.ל"נכ רבדל ןיליחתמ יזא ,תמאה םכחה תוררועתה םיעמושש

הז ידי לעו ,ל"נכ רודה ינחטב תניחב םהש ,הדלוהה ילכ ךותל אב ,רובדה הזו
לכו .ל"נכ 'וכו הרשש הדקפנ זאש ,הנשה שאר תניחב והזש .תורקע תודיקפ הששענ
.ל"נכ 'םירבש העורת העיקת' תניחב ,הנשה שארב ןיעקותש ,רפוש תניחב אוה הז
סומע) בותכש ומכ ,רפוש תניחב הזו .ל"נכ הארי הלגתנ ,תורקע תודיקפ ידי לעו
רצק' אוהש ,רפוש תניחב הזו .'וכו "ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" :(ג
יננע הי יתארק רצמה ןמ" :(ח"יק םילהת) תניחב והזש ,'הטמלמ בחרו הלעמלמ
ןיכוז הדי לעש .ל"נכ האריה תולגתה אוה ,רפושה ידי לע יכ .אבומכ "הי בחרמב
והזש ,תע לכב הרתי השדק תופסותב וימי ךיראהלו ביחרהל וניהד ,םימי תוכיראל
תניחב ,"ורצוא איה 'ה תארי" :תניחב ,'הטמלמ בחרו הלעמלמ רצק' תניחב
.ל"נכ 'וכו 'רצואכ האששע'


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts