םילהת) ,והזו .ל"נכ 'וכו הלמשב םימ ררצ ימ וינפחב חור ףסא ימ:(ליעל ךיש)
,ודיב חורה ףסאמו טקלמש ,וחור בשי ידי~לע ."םימ ולזי וחור בשי" :(ז"מק
יכפש" :תניחב ,בלה תניחב אוהש ,םימ ררצ ימ תניחב .םימ ולזי הז~ידי~לע
:םש ןיע ,ל"נכ "ךבל םימכ

ןיא (:ט"י הדנ ,ו"ס םיחספ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המ אוה ,ןינעהללכ
חכמ אוהו ,ומצעמ הוש הרזג ןד אוהש תויהל לוכי יכ .ומצעמ הוש הרזג ןד םדא
וניה ,הוש הרזג ןודל רוסא ןכ לע .םש ןיע ל"נכ אתלמל אתלמ המדמש .המדמה
,ונבר הששמ דע ,וברמ וברו ,וברמ הלבק ןכ םא אלא .ומצעמ ,אתלמל אתלמ תומדל
:ןבהו המדמה חכמ לצנהל ידכ ,הרובגה יפמ ,םולשה וילע

הנ

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

רחא יתצר תחא םעפ ,יתייה םיתמ רבוק רמוא לואש אבא (:ד"כ הדנ) ארמגבאתיא
:'וכו תמ לש תילוקב יתסנכנו ,יבצ

.לארששי ץרא תניחב ידי~לע אלא ,רשפא יא םיעשר לש םתלפמב תוארל יכ,עד א
,ןימי .(א) "ךילגרל םדה ךיביוא תישא דע ינימיל בש" :(י"ק םילהת) תניחבב
אבומכ) לארששי ץראב דלונש ,ןימי ןב ,ןימינב תניחב .לארששי ץרא תניחב הז
:(חלשיו תשרפ י"שרפב

,ארחא ארטסה די תחת איהש ,תולגב ושכע לארששי~ץרא תשדק תניחבךישמהלו ב
ולפא התשדק ךישמהלו תולגל ןילוכי ןכ~יפ~לע~ףא ,תולגתהל התשדקב תלכי ןיאו
ולפא וניה ,"םהיביא ץראב תאז םג ףאו" :(ו"כ ארקיו) תניחבב .הזה רמה תולגב
תשדק תא ךישמהל ןילוכי המ ידי~לעו .תאז םג תניחב תולגל ןילוכי ,רמה תולגב
(.ד"עק ףד חלש) רהזה רמאמכ .תובא תוכז רוא תוצצונתה ידי~לע ,לארששי~ץרא
יתירב תא יתרכזו" :(םש) תניחבב .'אתניכש ןמת תיא ,תובא ןמת תיאד רתאב'
תשדק הלגתנ יזא ,תובא תוכז רוא ץצונתמשכ ,"רכזא ץראהו 'וכו בקעי
הצר עשרהש המ עשרהב האור םג אלא ,עשרהמ לוצנ םדאהש יד אלו .לארששי~ץרא
:וב תוארל

דוע אלו' (:ז תוכרב) תניחב ,םהיאנושש לע ןיע ער תניחב םיכישממ םיעשרהיכ ג
לע דמלש תוכז דומל ידי~לע ,הזה ןיע ערמ לוצנ םדאהו .'ויאנוששב האורש אלא
ערמ קידצה תא ליצהל ליבשב ,עשרה לע תוכז דמלמ אוה~ךורב~שודקה םג יכ .עשרה
:עשרה לש ןיע

:רמאנש ,'ןידב הכוזש אלא דוע אלו' (םש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
,תוכז וילע ןידמלמש ,ןידב הכוזש היכזה תאזו ."ודגנמ ךיטפשמ םורמ"
הזל ךירצ ,טפשמהו ןידה קלסל יכ .עשרה לש ןיע ערמ קידצה לוצנ הז~ידי~לע
.עשרה לע טלשל אלש ,"ידי טפשמב זחאתו" :(ב"ל םירבד) תניחבב ,דיה תולגתה
תניחבב ,ןיע ערה לש סראמ קידצה הסכתנ ובש ,לצ הששענ יזא ,'ה די הלגתנשכו
םישוטל םהיניע ,הזה רמה תולגב םיעשרה יכ ."ךיתיסכ ידי לצבו" (א"נ היעשי)
וטיבי המה" :(ב"כ םילהת) תניחבב ,קוחרמל םיטיבמ ויניע סראו .קצומ יארכ
לוכי םהלש סראה ןיאש ,םיכשחנו ויניע רואמ והכ לצה ידי~לעו ."יב וארי
ימ" :(ב"מ היעשי) תניחבב ,ןטק הזה ןמזב םהיניע רואמש םיקידצה לבא .קיזהל
םניאש תוארה ישולח ךרדכ ,םהיניע רואמ קזחתנ לצה ידי~לעו ."םלשמכ רוע
:תוארל ולכויש ידכ לצל םיכירצו ,לודגו קזח רואשכ בטיה תוארל םילוכי

'הו ,ל"נכ ןיע ער םע וניה ,ותימהל שקבמו קידצל עשר הפוצ (ז"ל םילהת)והזו
הלגתנ המ ידי~לעו .ל"נכ 'ה די תולגתהב וניה ,אקיד "ודיב" .ודיב ונבזעי אל
,"ידי טפשמב זחאתו" :תניחב ידי~לע .וטפשהב ונעישרי אלו ידי~לע ,'ה די
תניחבב ,עשרה יניע רואמ והכ הז~ידי~לע יכ .ל"נכ "ךיטפשמ םורמ" :תניחב
הכוזש ,טפשמ תניחב והז ,"הילילפ וקפ ידי~לע ,היארב וגש" :(ח"כ היעשי)
:ל"נכ ויניע רואמ ךשחנ ,היארב וגש הז~ידי~לע .ןידב

תניחבב ,קוחרמל תוארל לוכיו ,ל"נכ קידצה לש ויניע רואמ קזחתנ לצהידי~לעו
.ךרבתי םשה לש ותקדצ גישמו האורו ,"םירהה לא יניע אשא" :(א"כק םילהת)
תדממ הז ןיאו ,ןידב הכוז עשרהש יפ~לע~ףא ,קידצה 'ה יכ ןיבהלו עדיל לוכיו
לש ותקדצ והז ,טפשמב עשרה תא קידצמ אוה~ךורב~שודקהש קדצהש האורו .קדצה
לא יניע אשא" ,והזו :"עשר קידצא אל יכ" :(ג"כ תומש) ,אוה~ךורב~שודקה
ךתקדצ" :(ו"ל םילהת) תניחבב .אוה~ךורב~שודקה לש ותקדצ תניחב והז ,"םירהה
:הבר םוהתב שובכ ךיטפשמש יפ~לע~ףא ,"לא יררהכ

לוכיו ,ותנומא קזחתנ .'ה תקדצ האורש ,קידצה לש היארה קוזחידי לעו ד
ידי~לע יכ .'ה תקדצ הארש םדק ול היהש ,ותומימקעמ טשפתנ ובל יכ .ללפתהל
ךתקדצו" :(םש) תניחבב ,רשיתנו ,ותומימקעמ בלה טשפתנ ,האורש 'ה לש תוקדצה
ול המדנ היה יכ ,ךרבתי םשהב תומלשב ןימאהלמ ובל םקענ הלחתמ יכ ."בל ירשיל
רשיתנ ,'ה תוקדצ האורש ושכע לבא .ןידה תא אוה~ךורב~שודקה ,םולשו סח ,תועש
איה הלפתה רקע יכ .ויכרצ לע ללפתמו ,ומצע תא קזחמ זאו הנומא תומלשב ובל
ןיאו .עבטה תונשל ולפא ,אוה ךורב שודקה תושרב לכהש ןימאמש ,הנומא ידי~לע
:(ט"יק םילהת) תניחב והזו .'ה קידצ יכ ,הירב לכ רכשש חפקמ אוה~ךורב~שודקה
:הלפת תניחב הששענ ,הנומא תניחב איהש ,בל תרשי ידי~לע ,"בבל רששיב ךדוא"

,הרפ .'רושמ תליבקד הרפ' (:פ"ק ףד תקח) רהזה רמאמכ ,המדא הרפ תניחבוהזו
,רושמ תליבקד ."וניתפשש םירפ המלשנו" :(ד"י עשוה) תניחב ,הלפת תניחב והז
:תניחב ידי לע יכ ."בורק אלו ונרושא" :(ד"כ רבדמב) ןושל ,תולכתסה תניחב
."המימת המדא" :והזו .הלפת תניחב הששענ ,ל"נכ "םירהה לא יניע אשא"
רהזב בותכש ומכ) איפר אניד ,םת רוש אד ,'המימת' .אניד תרזג אד ,'המדא'
טפשמב זחאתו" :תניחבב ,ןידה חכ שילחמ אוה~ךורב~שודקהש האורש וניה .(םש
רהזב םש הז םג) לארששי ינומא ימולש אד ,"לע הילע הלע אל רשא" :"ידי
היארה קוזח ידי לע הששענש ,הלפת תניחב ,הנומא קוזח תניחב והז .(ל"נה
:ל"נכ "בל ירשיל ךתקדצו" :תניחב ,ל"נכ

.רפאו רפע תניחבל הכירצ ,הלפתה תניחב יכ .הרפב רמאנה רפאו רפע תניחבוהזו
:(ג יכאלמ) תניחבב ,בוטה תחת ,ללכב ןה טרפב ןה ,ערה עינכהל ךירצ יכ
שיש רפא תניחב הזו .(ב) "םכילגר תופכ תחת רפא ויהי יכ םיעשר םתוסעו"
"הדמע ילגר" :(ו"כ םילהת) תניחבב ,הלפת תניחב הז ,לגרו .הלפתה תניחבב
םידיסח ומכ .הלפת תעשב לטבי ,ורמחו םשגמה ופוג וניה ,טרפבש ערה :'וכו
:(ג) תוימשגה תוטשפתה הלפת תעשב םהל היהש ,םינושארה

,םהלש ערה לטבי םהמע ללפתמש לארששי יעשופ לש תולפתה וניה ,ללכבשערהו
רשקיש וניה ,הלפתבש רפעו :הלפתבש רפא תניחב הזו .השדקל אסכ ערהמ הששעיו
םתוא ררועיו .רפע ינכוש לש ןיתמשנו ןיחורו ןישפנ םע ,טרפבו ללכב ומצע תא
."רפע ינכוש וננרו וציקה" :(ו"כ היעשי) תניחבב ,ומע וללפתיש ,ותלפתב
:ל"נכ רפע ינכוש םע ורובד רשקיש רמולכ ."והיפ רפעב ןתי" :(ג הכיא) ,והזו
יכנאו 'ה לא רבדל יתלאוה אנ הנה" :(ח"י תישארב) ותלפתב םהרבא רמאש והזו
:הלפתה תניחבל ךירצ הז יכ ,"רפאו רפע

.םיעשר ,םינוניב ,םיקידצ תובת~ישאר רבצ תויתוא יכ ,רובצב הלפתארקנ והזו
םלועל' :(:מ ןישודק) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,ללפתמה אוה ,'ינוניב'
.רפע תניחב והז ,'םיקידצ' .'וכו 'יאכז ויצח ולאכ ומצע תא םדא הארי
,טרפב .ללכבו טרפב שי הז ,רפע ינכוש ררועלו :ל"נכ רפא תניחב והז ,'םיעשר'
וניה ,ללכבו .ןקתנו לוגלגב רבכ ואבש ולש המשנ~חור~שפנ יקלח וניה
:ומע וללפתיש םתוא ררועל ,םירחא רפע ינכוש לש המשנ~חור~שפנ

ירחא רהזב) אבומכ וניה .העבש הנינע לכש ,הרפב רמאנה העבש העבש תניחבוהזו
תניחב והז .'וכו םינהכ העבש ,ןיסובכ העבש (ט"י השרפ הבר רבדמבו :ו"ע
:"ךיתללה םויב עבש" :(ט"יק םילהת) תניחב ,הלפת

ברב ליסכ לוק" :(ה תלהק) תניחב .תולוק ששלש תניחב ותלפתב ןקתל ךירצםג ו
תניחב ,לוק תניחבו ,"עמוש יכנא תונע לוק" :(ב"ל תומש) תניחבו ,"םירבד
ץע תניחב והזו :"ףדגמו ףרחמ לוקמ 'וכו ידגנ יתמלכ םויה לכ" :(ד"מ םילהת)
:הרפב רמאנה ,תעלות ינשו ,בוזאו ,זרא

םהש .'תובזוכ תונומאו תוגהנהה ברב ,םירבד ברב ליסכ לוק' :תניחב הזזרא
,זרא תניחב והזו .(ד"י ילשמ) "רבד לכל ןימאי יתפ" יכ ,ירומאה יכרד תניחב
יהובגהו ."והבג םיזרא הבגכ רשא ירומאה תא יתדמשה יכנאו" :(ב סומע) תניחב
לא בלהמ םילועה םינשעה ,ותמוק הבג תמחמ יכ .םיליסכ ןה ברה יפ~לע ,המוק
שיש ךרדה ברב םישלחנ ולאה םינשעה .תובשחמ םהמ תווהתהלו ,חמב לשבתהל חמה
.תוילכשש תובשחמ םהמ תווהתהל םתלכיב םניאו ,םתמוק הבג תמחמ ,חמה לא בלהמ
םוש םהל ןיאש ,ירומא יכרד תניחב הזו .םיטוש םה המוק יהובגה ,הז תמחמו
תובר תונומא םינימאמ םה ,הז ליבשב ."והבג םיזרא הבגכ יכ" תמחמ ,לכשש
:תויבזכ

לבא .תוילכשש תובשחמ םהמ הששענו ,בטיה םילשבתנ םהלש םינשעהש ,המוקינטקו
הברמ ותמכחש לכ' :(ג קרפ תובא) תניחב ,םיבוטה םהיששעממ רתוי םלכשש תמחמ
ליכהל םבלב חכ ןיא ,םבל לא תרזוח תוילכשש הבשחמהשכ ,הז~ידי~לע .'וישעממ
םה הז~ידי~לע .םיבוט םיששעמ ידי~לע אוה ,בלה קוזח רקע יכ ,לכשה תא
,םיאיטחמ םה לכשה הז ידי~לעו ,"ןיא בלו המכח תונקל" :(ז"י ילשמ) תוניחבב
םילהת) תניחבב םניאו .(ד) רוהטו בוט בל םהל ןיאש ,םיפוסוליפה ןה ןהו
םיאיטחמ לכשה הז תמחמו ,"ךל אטחא אל ןעמל ךתרמא יתנפצ יבלב" :(ט"יק
תניחב הז ,'בוזא' ."ריקב אצויה בוזא" :(ה א~םיכלמ) תניחב ,ןהו .רתויב
יכ ,וכותב לכשה חכ ןיפצהל לוכי וניא בלה לבא ,לכשה ילעב םה .המוק ינטק
קיזמ דאמ דאמש ,איפוסוליפ תמכחב םיקסועה םיפאונה טרפבו .רסחו שלח םבל
אצויה בוזא" :והזו ."בל רסח השא ףאונ" :(ו ילשמ) תניחבב ,רסח םבל יכ .םהל
ליכהל הלוכי בלה ןיאו ,בלה תוריק ךרד אצוי לכשהש .בלה תוריקב וניה ,"ריקב
יכנא תונע לוק" :תניחב והזו .'וכו "יתנפצ יבלב" :תניחבב ,לכשה תא הכותב
םהילעו .עודיכ םתמכחב הלעמ יפלכ ןיפדגמש .(ה) ןיפודגו ןיפורח לוק ,"עמוש
:רתוי םכחתת לאו" :(ז תלהק) ,רמאנ

,םיאנושמ תופרחו תונויזב םדאל שיש .ישילש לוק תניחב והז ,תעלותינשו
והזו ."ףדגמו ףרחמ לוקמ ,ינתסכ ינפ תשבו ידגנ יתמלכ םויה לכ" :תניחבב
:"םע יוזבו םדא תפרח שיא אלו תעלות יכנאו" :(ב"כ םילהת) תניחב תעלות

.ולא תוניחב ששלש םהש ,הרפב רמאנה ,'הפיסא' ,'הפרשש' ,'הטיחש',והזו
םיטשש הטחשו" :(ה עשוה) תניחבב ,םיליסכ תנומא לוטב תניחב והז ,'הטיחש'
,וכותב המכחה ירבד תא ליכהל לכויש ,בלה קוזח תניחב והז ,'הפרשש' :"וקימעה
,בלב לכשה ירבד רצענש ידי~לע יכ ."יברקב יבל םח" :(ט"ל םילהת) תניחבב
תניחב והז ,'הפיסא'ו :'הפרשש' והזו .(ו) רוצע שאכ אוה לכשה יכ ,בלה םמחתנ
הז ,"יתפרח תא םיקלא ףסא" :(ל תישארב) תניחבב ,םיאנושה לש תונויזבה לוטב
:ל"נכ ישילש לוטב תניחב

,תויבזכ תונומאב םילפונה תא תולעהל .ותלפתב ןקתל ללפתמה ךירצ ,הזלכו ז
ןקתלו :המלש הנומא םבלב עבקלו ,הלפתה איהש תיתמא הנומאל ותלפתב םתולעהל
איטחי אלש ,םלכשש תא ליכהל םבל לכויש ,איפוסוליפ ימכחה םירקחמה בל תא
,הלפתבש בלה תנוכ ידי~לע הששענ הזו .'וכו "יתנפצ יבלב" :תניחבב ,םתוא
.דובכל ךפהל ,תופרחהו תונויזבה לכ ךפהלו :םבל תא ןקתמ

אלא ,רבד םוש האור ןיאו ,לכו לכמ ומצע תא לטבמו ,ךלמה לכיהב דמוע םדאשכיכ
יוזבהו הפרחה תא שרפמ אוה ,יוזבו הפרח והזיא עמוששכ יאדוב .האור ךלמה תא
תא הזביו ,ךלמה לכיה ךותל דחא אוביש רשפא ךיא יכ .ךלמהל דובכ לש שורפל
שרפל ךיא םירובדהב ןנובתמו .דובכ ירובד םה םירבד ולא יאדוב אלא ,ךלמה
וילע תופרחה ולא אמש ,בשחל ןיאו .ךלמהל דובכ םהמ ווהתיש ,םתוא ףרצלו
.ומצעב ךלמה אלא ןאכ ןיאו ,לטבתנ ותושי אלה ,אוה ימ יכ ,וניא הז .םירמאנ
םפרצל ךירצ ,תורימאה לכ ."דובכ רמוא ולכ ולכיהבו" :(ט"כ םילהת) והזו
:(א"נ םש) תניחבב .ךלמה לכיהב דמוע םדאה ,הלפתה תעשבו .דובכ םהמ תווהתהל
תוששעל ךירצ ןכב .(:א"ל ףד ח"י ןוקת) לכיה והז ינדא ,"חתפת יתפשש ינדא"
:ךלמהל דובכ יפורצ ,תונויזבה לכמ

'תובא תוכז הלח' :תניחבב ,תובא תוכז רוא ץצונתמ ,ונוקתכ הלפת ידילעו ח
הלח יכ ,ונוקתכ תולפת ידי~לע הששענ הזו .[(ב תואב) ל"נה ,חלש רהזב ןיע]
.הלפת תניחב ידי~לע (ב"ל תומש) 'וכו "תא הששמ לחיו" :ידי~לע ,תובא תוכז
תניחב םג יכ .תאז םג איהש ,הלח תניחב איהש ,ןמת אתניכש ,ןמת תובאד רתאבו
הוצמה תאז יכ ,לארששי~ץרא תשרי תניחב אוהו .םיציב ג"מ רועש איהש ,הלח
ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו" :(ו"ט רבדמב) בותכש ומכ ,ףכת וששעיש ווטצנ
,ןמת ןהבאד רתאב' יכ .(ז) "המורת ומירת הלח םכיתוסירע תישארמ המורת
,לארששי ץרא תניחב ידי לעו .לארששי ץרא איה ,הלח תניחב איהד .'ןמת אתניכש
.וב תוארל וצר םהש המ ,םהב האור םג אלא ,םיעשר לש ןיע ערמ לוצנש יד אל
ידי לע ושכעו .וואתהש הממ רתוי וגישהש .(ח) "םבל תויכששמ ורבע" ושכע דעו
,לארששי ץרא ידי לע ,המורת הלח ידי לע ,תובא תוכז הלח ידי לע ,"לחיו"
:(ג"י ילשמ) "בל תלחמ הכשממ תלחות" ,םבל הששענ

תניחב ,הלפתה ןוקת תניחב הז ."וכרד רמשו 'ה לא הוק" (ז"ל םילהת),והזו
ץצונתמה תובאה רוא םהש ,תשקד ןינוג תלת ןהו .הלפתה תניחב ,תשקה תכירד
,הז ידי לעו .לארששי ץרא תניחב והז ,"ץרא תשרל ךממוריו" ,הז ידי לע .ל"נכ
הערו ץרא ןכש" :והזו :ל"נכ 'וכו "ינימיל בש" :תניחב ,"הארת םיעשר תרכהב"
:לארששי ץרא תניחבל אב הז~ידי~לע ,הלפתה איהש ,הנומא ידי~לע .(םש םילהת) "הנומא

ל"נה תולוקה םימעפל יכ .ותלפתב ל"נה תולוק ןקתל לוכי םדא לכ ואלש ,עדו ט
אוה םדגנכ דמועש ימ לכ יכ דע ,ךכ לכ םילודג םיעשרמ םיאצוי םה ,ותלפתב
ולפאו .םולשה וילע ,ונבר הששמ תלפת ומכ ,הלודג הלפת הזל ךירצו .ושפנ ןכסמ
ךומס היה גוע תזיחא יכ .ןשבה ךלמ גועמ ארי היה ,םולשה וילע ,ונבר הששמ
"ותוא ארית לא" :הששמל אוה~ךורב~שודקה רמאש דע .לארששי~ץרא אוהש ,ןימיל
.(ד"פק ףד תקח) רהזב אבומכ ,'קלתסא יליד אנימי אה' :רמא יכ (א"כ רבדמב)
.לארששי~ץראל ךומס וצראו .םהרבאד אתיב ינבמ אוהש ,ןימיב ותזיחא גועו
דאמ ךירצש ,םדא ינב ראש ןכש לכ ,תורגתהל ונממ הששמ ארי היה הז ליבשבו
האצישלו ,וב תורגתהל לכוי םא ,ותזיחא ךיא עשרה שרש ןיבהלו ,ומצע תא שפשפל
:ול

תרכהב תוארל דימת ותולדתשה התיהש - 'יתייה םיתמ רבוק' :לואש אבא רמאשוהזו
רקע יכ ,יבצ רחא יתצר תחא םעפ .(:חי תוכרב) 'םיתמ ןייורק םהייחבש םיעשר'
תשדק תכשמה ידי~לע ,לארששי~ץרא תשרי ידי~לע אוה ,םיעשר לש ןתלפמ
לכל איה יבצ" לארששי~ץראו ,ל"נכ 'וכו "ינימיל בש" :תניחבב ,לארששי~ץרא
.ל"נה תולוק ןקתל הצרש וניה ,תמ לש תילוקב יתסנכנו .(כ לאקזחי) "תוצראה
םדי לעו ,תולפת ששלש םהש ,הלפתה תניחב וניה ,תואסרפ ששלש וירחא יתצרו
רוא ךישמהל ידכ ,אסכה ילגר תניחבב םהש ,תובא תששלש רוא ץצונתמ
אלש .התלכ אל תילוקו ,יתעגה אל יבצו .ל"נה יבצ תניחב איהש ,לארששי~ץרא
רמג רחא וניה ,ירוחאל יתרזחשכו .ל"נה תולוק לוטב ,לארששי~ץרא תניחב גישה
,איה ןשבה ךלמ גוע לש יל ורמא .תועיספ ששלש וירוחאל םדאה עסופ זאש ,יתלפת
היה ונבר הששמ ולפאו .ןימיב ותזיחא יכ ,ולאכ תולוק ןקתל לוכי םדא לכ ןיאו
:(םש) רהזב אבומכ ותוא ארית לא אוה~ךורב~שודקה וחיטבהש דע ,וינפמ ארי

אביו" (ד"י תישארב) בותכש ומכ .טילפ ארקנ ,גועכ עשר תניחב,הז ליבשבו
םש תופסותבו א"ס הדנ ןיעו ב"מ השרפ ךל~ךל הבר תישארב) גוע הז "טילפה
אוהו .הרשש תא אשיו םהרבא גרהיש הצרש .(א השרפ םירבד הבר שרדמ ןיעו
:תניחבב ,"ודיב ונבזעי אל 'ה ,'וכו םהרבא ,קידצל עשר הפוצ" :תניחבב
הששמ ןמז דע ,בר ןמז ונממ וטפשמ שבכ אוה~ךורב~שודקהו ."ידי טפשמב זחאתו"
חצנל הטלפאו" :(ג"כ בויא) תניחבב ,טילפ ארקנ הז ליבשבו .םולשה וילע ,ונבר
:ריבכ ןמז טפשמהמ טלמנש ,"יטפשמ

,םיעשרה תותירכ םדק יכ .'ה ינפל םיכוז ,בוט יששוע םהש םיקידצה,הז~ידי~לעו
ינפ" :(ד"ל םילהת) תניחבב ,םתירכהל ידכ ,ער יששועב רתסמו הסכמ 'ה ינפ היה
ינפ הלגתנ ףכת ,םיעשר תותירכב םיאורשכ ףכת ,ושכעו ."םתירכהל ער יששועב 'ה
אוהש ,דימת ידי~לע יכ ."דימת וינפ ושקב" :(ה"ק םש) ,והזו :בוט יששועל 'ה
."הב ךיקלא 'ה יניע דימת" :(א"י םירבד) בותכש ומכ .(ט) לארששי~ץרא תניחב
תוארל וכזת ,לארששי~ץרא ידי~לע יכ .'ה ינפ אצמל וכזת ,לארששי~ץרא ידי לע
:ל"נכ םיעשר תותירכהב

,הריציב היששע תויללכ ,םינפה רש ט"טמ ךאלמב ל"דנס ךאלמ תויללכ תניחבוהזו
ךירצ ,המישנו המישנ לכב .(תונוכב אבומכ) "המשנה לכ" קוספה ןילפוכש ידי~לע
הארנכ ,המישנה לפכנ ערה ןיע ידי~לעו .(ד"י השרפ הבר~תישארב) 'ה תא ללהל
.הלופכ המישנ לבקל ויפ חתופו קהגמ יזא ,ערה ןיע םדאל שישכ ,שוחב
,'הל תודוהלו ללהל ךירצש טרפבו .ל"נכ לפכל ךירצ ללהה םג ,הלופכ המישנהשכו
רש ט"טמ תניחב והזו .םיעשר תרכהב האור אוהו ,תאזה ערה ןיעמ ותוא ליצהש
תותירכ ידי~לע ,ל"נכ 'ה ינפל ןיכוז בוט יששועש וניה ,היששעל ריאמ םינפה
:המישנה תליפכל ומרגש ,ןיע ערה

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

ונ

לכ םכל היהי שדק ארקמ ,םכיתעבשב 'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו
::(ח"כ רבדמב) וששעת אל הדובע תכאלמ

ול שי ןכ ,ותניחב יפל דחא לכו ,תוכלמ תניחב לארששימ דחא לכב שייכ א
אוהש שי ןכו ,רתויב לשומ אוהש שיו ,ותיבב ררושש אוהש שי .תוכלמ תוניחב
םיפלא ירשש" :תוניחבב .ול שיש תוכלמה תניחב יפל דחא לכ ,םלועה לכ לע לשומ
:(ח"י תומש) "תורששע ירששו םישמח ירששו תואמ ירששו

וניה ,אילגתאב .איסכתאבו אילגתאב איה ,דחא לכב שיש תאזה תוכלמהתוניחבו
יפכ ,אילגתאב םישנאה ולא לע לשומ אוהש ,ותניחב יפל דחא לכל שיש הלשממה
תניחב ותניחב יפל דחא לכל שי םג יכ ,אוה איסכתאבו .ל"נכ ולש תוכלמה תניחב
ולא לע הלשממ םוש ול ןיאש הארנ אילגתאבש ףאש וניהד .איסכתאב תוכלמ
םתמשנ יכ .םישנאה ולא לע לשומ אוה ,לודג םלעהבו איסכתאב הז לכ םע ,םישנאה
דחא לכל איה ,איסכתאב תוכלמ לש הניחבה תאז םגו .ויתחת םיענכנו ,ויתחת םה
:'וכו "תואמ ירששו ,םיפלא ירשש" :תניחבב ותניחב יפל

,לודג םלעהבו איסכתאב ןכ~יפ~לע~ףאו ,הלשממ םוש ול ןיא אילגתאבש דחאשיו
תחת םלכ םה םהיתומשנ לכ יכ .רודה יקידצ לכ לע ולפאו ,רודה לכ לע לשומ אוה
תוניחבב ,לודג םלעהב אוהש קר .וילא םיפופכו םיענכנ םלכו ,ותוכלמו ותלשממ
לע ,םילילא~תדובע םידבוע םהש ףאש ."ימשל שגמו רטקמ םוקמ לכב" :(א יכאלמ)
אוהש קר ,ךרבתי ותוא םידבועו ,ךרבתי וילא םיענכנ םלכ םה לודג םלעהב הז לכ
ול ןיא אילגתאבש ףאש ,איסכתאב תוכלמ לש הניחבה תאז ןכ ומכ .לודג םלעהב
:וילא םיענכנו ויתחת םלכ םהו ,םהילע ךלומ אוה ,לודג םלעהב הז לכ םע ,הלשממ םוש

אלש .וכרצלו ותאנהל ול שיש תוכלמה תוניחב םע שמתשהל ילבל ,דחא לכךירצו ב
תניחבב תוכלמה תניחב היהתש קר ,ותואת תאלמל דבעכ ולצא תוכלמה תוניחב היהת
היהי תוכלמהש ,"ןירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא" :(י תלהק) תניחבב .ןירוח ןב
:ךתאנהל וב שמתשהל ילבל ,ןירוח ןב ךלצא

הל שי ,תוכלמה וניה ,תורמהש .(:ט"לק ןילח) רורד רמ תניחב ,יכדרמ תניחבהזו
תוניחבב ,ךרבתי םשהל םא יכ ,וכרצלו ותאנהל הב שמתשהל אלש ,תורחו רורד
םשה תדובעל תוכלמה םע שמתשהל וניהד ."הכולמה 'הל התיהו" :(א הידבע)
יפל דחאו דחא לכ ,וילא םיענכנש תומשנה לכ תא חיכוהלו ריהזהל וניהד ,ךרבתי
ךירצ ,ותיבב לשומ אוה םא ןה .איסכתאבו אילגתאב ול שיש תוכלמה תוניחב
רתוי ריהזהל וילע לטמ ,רתוי הלשממ ול שי םאו .ותיב ינב תא חיכוהלו ריהזהל
:ולש תוכלמה תניחב יפל ,םישנא רתויו

:(:ז"פ םיחספ) תוניחבב היהת אלש ,תוכלמה ךותל םימי תוכירא ךישמהלךירצו ג
תניחב אוה ,ול שיש תוכלמה תניחב יפל דחא לכ יכ .'הילעב תא תרבקמ תונברה'
תוכלמ תניחב ול שיש ,ושרשמ םהש םישנאה תא חיכוהלו ריהזהל וילע לטמש ,הפוצ
,ושפנ תא ליצמו ,ולש תא הששוע אוה יזא ,םתוא חיכומו ריהזמ אוה םאו .םהילע
עשר תרהזה יכ התאו ,'וכו לארששי תיבל ךיתתנ הפצ" :(ג לאקזחי) רמאנש ומכ
וניא םא לבא ."תלצה ךשפנ תא התאו תומי ונועב אוה ,'וכו ועשרמ בש אלו
תרבקמ תונברה' ןכ לעו ,(םש בותכש ומכ) וילע שנעה יזא ,םתוא חיכומו ריהזמ
וניהד ,תוכלמה ךותל םימי תוכירא ךישמהל תוארל ךירצ ןכ~לעו .'הילעב תא
:םתוא חיכוהלו ריהזהל לכויש האריש

םניא םגו ,םהל ךירצש המ עדוי וניא יכ ,םתוא חיכוהלו ריהזהל ול רשפא ךיאךא
אובלו .םחיכוהל ךיא עדיל ידכ ,תעד הזל ןיכירצ ןכ~לעו .םתוא חיכוהל ולצא
וניאש םלועה םירמואש הזו .ומצעב םימי תכירא ידי~לע ןכ םג אוה ,הזה תעדל
:םימי תוכיראמ ,םייחמ אוה העידיה רקע יכ ,וייחמ עדוי

ךירב אשדקד אמש אתירוא יכ .הרותה קסע ידי~לע אוה ,םימי תוכיראל אובליכ
ןכ ,ומשב ותוא ןירוק דחא תא תורקל ןיכירצשכ ומכו ,(:ה"כ ףד 'י ןוקת) אוה
ךירצ ,םימי תוכיראו םייח ונממ ךישמהל ידכ ,םייחה יח תא תורקל ןיכירצשכ
,הרותה קסע ידי~לעש אצמנ .ל"נכ הרותה אוה ומשו ,לוכיבכ ומשב ותוא תורקל
,םלועה לכמ רתויב הרותה קסע לע ךלמה רהזמ ןכ לעו .םימי תוכיראה תא ןירוק
תשרפב בותכש הזו .ל"נכ תוכלמה ךותל םימי תוכיראה תא תורקל ךירצ אוהש תמחמ
לע םימי ךיראי ןעמל וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו" :(ז"י םירבד) ,ךלמה
קסע ידי~לעש וניה ,אקיד וב "ארקו" ."וייח ימי לכ וב ארקו" :הזו ."ותכלממ
יכ ,אקיד וייח ימי ."וייח ימי" :הזו .ל"נכ םייחה תא ארוק אוה הרותה
תא לבקל רשפא יא םוצמצו הדמ אלב יכ .הדמב םלבקל ךירצ ,תויחה תא ןילבקמשכ
ןכ~לע ,רנה יובכ םרוג ןמשה יובר יכ ,רוא יובר תמחמ ,ךרבתי םשהמ תויחה
.הרותה קסע ידי~לע ןיכוז הזו ,הדמב תויחה לבקל ךירצ

הזה םשהבש ,רבדה לש ילכה אוה םשהו ,אוה~ךורב~שודקה לש ומש איה הרותהיכ
םשהבש ,"ומש אוה היח שפנ" :(ב תישארב) בותכש ומכ .הזה רבדה לש תויחה לבגנ
ףכת ןמזמ אוה ,ומשב םדאה תא ןירוקשכ ןכ לעו .רבד לכ לש תויחהו שפנה לבגנ
לש ומש אוה הרותה ןכו .ולש תויחהו שפנה לכ לבגנ םשהבש תמחמ ,ולצא
תניחב איה הרותה יכ .םייחה יחמ תויחה לבגנ םשש וניה ,אוה~ךורב~שודקה
תניחב םהש ,םירדסו תוישרפו םיקוספו תובתו תויתוא הרותהב שי יכ ,תודמ
לש ומש אוהש הרותה ידי~לע ןכ~לעו .הדמב תויחה לבגנ םהבש ,תודמ
הרותה ידי~לע יכ .תויחה תא לבקל םילוכי ,תודמ תניחב אוהש ,אוה~ךורב~שודקה
הזו .םימי תניחב םהש ,תודמה ךותל תויחה תא ןיכישממו ,םייחה תא םירוק
ומכ ,המ תניחב איהש הרותהש וניה ,"איה המ ימי תדמו" :(ט"ל םילהת) בותכש
םימיו תודמ תניחב איה ,"םיטפשמהו םיקחהו תודעה המ" :(ו םירבד) בותכש
רשפא היה אל הז אלבש ,םימיהו תודמה ךותל תויחה תא ןירוק הדי לעש .ל"נכ
הרותה ידי~לעש ,"וייח ימי לכ וב ארקו" :הזו .רוא יובר תמחמ תויחה תא לבקל
.ל"נכ תודמהו םימיה ךותל תויחה תא ארוק

ךירצ ומשב דחא תא תורקל ןיכירצשכ יכ ,אקיד הפב הרותב קסעל ךירצןכ~לעו
תורקל רשפא יא ןכ .אמלעב הבשחמב ומשב ותורקל רשפא יאו ,אקיד הפב ותורקל
ורמאש הזו .הדבל הבשחמה ידי~לע אלו ,הפה ידי~לע םא יכ ,ומשב םייחה יח תא
םהיאיצומל' "םהיאצומל םה םייח יכ" :(ד"נ ןיבורע) הכרבל םנורכז ,ונימכח
קסע ידי~לע אצמנ .ל"נכ םייחל הכוז הז~ידי~לעש ,אקיד הפב םהיאיצומל .'הפב
ומצעב אוה לכשהו תעדה יכ .תעדל הכוז זאו ,םימי תוכירא ןיכישממ ,הרותה
רקע אוה לכשה יכ ,"הילעב תא היחת המכחה" :(ז תלהק) בותכש ומכ תויחה
:חיכוהל ןיכירצש ימ תא חיכוהלו ברקל םילוכי ,תעדה הז~ידי~לעו .תויחה

ךא .ואצמל דאמ השק ןכ םג ,תחא הרתסהב רתסנ ךרבתי םשהשכו .תורתסה ינש שייכ
ותוא אצמיש דע רתחלו עגיל רשפא ,תחא הרתסהב רתסנ אוהשכ ,ןכ~יפ~לע~ףא
הרתסהב רתסנ ךרבתי םשהשכ לבא .ונממ רתסנ ךרבתי םשהש עדויש רחאמ ,ךרבתי
םשהש ללכ עדוי וניאש וניהד ,ונממ תרתסנ המצעב הרתסההש וניהד ,הרתסה ךות
םשהמ ללכ עדוי וניאש רחאמ ,ותוא אצמל ללכ רשפא יא יזא ונממ רתסנ ךרבתי
,הרתסהה ריתסאש וניהד ,"ריתסא רתסה יכנאו" :(א"ל םירבד) תניחב הזו .ךרבתי
,ךרבתי ותוא אצמל לוכי וניא יאדוב יזאו .רתסנ ךרבתי םשהש ללכ ועדי אלש
ךרבתי םשהש ללכ עדוי וניא יכ ,ךרבתי ותוא שקבל ךירצש ללכ עדוי וניאש רחאמ
.ל"נכ תרתסנ המצעב הרתסהה יכ ,ונממ רתסנ

שבלמ םש םג יאדוב ,הרתסה ךותבש הרתסההב ולפאו ,תורתסהה לכב ולפא תמאב לבא
ידעלב יכ ,ךרבתי םשה תויח וב היהי אלש רבד םוש ןיא יאדוב יכ .ךרבתי םשה
לכבו ,םיששעמה לכבו ,םירבדה לכב יאדוב ןכ~לעו .ללכ םויק ול היה אל ותויח
רבד ןיששוע ,םולשו סח ,םא ולפאו .לוכיבכ ךרבתי םשה םש שבלמ ,תובשחמה
,ךרבתי םשה תויח םש שי יאדוב הז לכ םע ,ךרבתי םשה ןוצרכ אלש אוהש ,הרבע
לכבש אצמנ ,רבד לכ לש תויחה איה הרותהו .לודג םוצמצבו םלעהב אוהש ךא
םש שי ,םולשו סח ,הרבע לש הששעמו רובד הבשחמ ולפא ,תובשחמה לכבו ,םירבדה
:תורתסה תניחבב ,לודג םוצמצבו םלעהב אוהש ךא ,הרותה תושבלתה ןכ םג

אמוי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'רתהכ ול הששענ הנשו רבע'יכ
םיפורצ הששועו ,םייח םיקלא ירבד ךפהמ אוה תורבעה ידי~לעש וניהד ,(:ו"פ
ערל םירמאה יוה" :(ה היעשי) בותכש ומכ ,רתה רוסאמ הששענש דע ,הרותב םירחא
,ךרבתי םשה תויח םש שבלמ תורבעה ךותב ולפאש אצמנ .'וכו "ער בוטלו בוט
לש םיפורצה ךפה ,תורבעה תמחמש וניהד .םלעהב אוהש קר .הרותה תויתוא וניהד
תניחב הזו ,רתהכ ול הששענ הנשו רבע ,ל"נכ רתה רוסאמ הששענש דע ,הרותה
הששענש ל"נה הניחב וניהד ,תחא הרתסהב ונממ רתסנ ךרבתי םשהשכו .תחא הרתסה
הז לכ םע לבא .רתהכ ול הששענ רבכש רחאמ ,ואצמל דאמ השק ןכ םג ,רתהכ ול
הששענש עדוי םינפ~לכ~לעש רחאמ ,ומש ךרבתי ותוא אצמיש דע רתחלו עגיל רשפא
םע .רתהכ תורבעה ול הששענ רבכו ,ונממ רתסנ ךרבתי םשהש ףא ןכ~לע .רתהכ ול
ול הששענ תניחבל עיגהו לפנש המ וניהד ,ומצעב הז ובל לא בישיש רשפא הז לכ
ול הששענש הזמ עדוי םינפ לכ לעש רחאמ ,הזמ אציש דע רתחיו שקביו ,רתהכ
.רתהכ

,תרתסנ המצעב הרתסההש וניהד .הרתסה ךותב הרתסה תניחב דוע שיש ,עדלבא
ולצא ךפהנש ללכ עדוי וניאש וניהד ,ונממ רתסנ ךרבתי םשהש ללכ עדוי וניאש
,םא וניה .םולשו סח ,רומג רושימל ול תומוד םיער םירבדה לכ קר ,רתהל רוסאה
ונממ רתסנ יזא ,םולשו סח ,תורבע רתוי הששוע ,הנשו רבעש רחא ,םולשו סח
לכהו ,רוסא דונדנ םושמ ללכ עדוי וניאש קר ,רתהכ ול הששענש עדיש תאז ולפא
.ל"נכ תרתסנ המצעב הרתסההש ,הרתסה ךותבש הרתסה תניחב הזו .ויניעב רשי אוה
תויתוא וניהד ,ךרבתי םשה שבלמ םש םג ,הרתסהה ךותבש הרתסהה ךותב םג תמאבו
ךפה תורבעה יובר ידי~לעש קר .ל"נכ רבד םושל תויח ןיא וידעלב יכ ,הרותה
וניאש דע .תויתפל הרותה תומכחמ ולצא ךפהנש דע ,ירמגל םייח םיקלא ירבד
ךותבש הרתסה תניחב הזש ,ל"נכ רתהכ ול הששענש ומצעב הז ולפא ללכ עדוי
.ל"נכ הרתסה

ךותל םימי תוכירא ךישממש ידי~לע הזו ,ל"נה תורתסהה תולגל ךירצןכ לע
ךותב ולפאש עדיל לכוי ,תעדה הז ידי לעו .ל"נכ תעד תניחב אוהש ,תוכלמה
,ךרבתי םשה שבלמ םש םג ,הרתסה ךותבש הרתסהה ךותב ולפאו ,המצעב הרתסהה
ומצעב הזמ ,ךרבתי םשה םש שי תורתסהה ךותב ולפאש עדויש רחאמו .הרותה וניהד
.הרות הששענ ,הרתסה ךותבש הרתסהמ ולפאו .הרות םהמ הששענו ,תורתסהה ןילגתנ
ןיעדוי ויה אלש תמחמ קר .ל"נכ הרות וניה ,ךרבתי םשה שבלמ םש םג תמאב יכ
םשהש ןיעדוישכ ,ףכתו .תורתסהה תניחב אוה ומצעב הז ,םש רתסנ ךרבתי םשהש
הנממ הששענו ,הרתסהה ךותבש הרתסהה הכפהתנ ומצעב הז~ידי~לע ,םש רתסנ ךרבתי
.םש רתסנ ךרבתי םשהש עדויש רחאמ ,תעדל ,ןאכ רתסנש הרותה הרזחהו ,תעד
המצעב הרותה יזא ,הרות הנממ הששענו ,תעדל הרתסה ךותבש הרתסהה רזחנש ןויכו
רהז) 'יתפ ובהאת םייתפ יתמ דע והימק תזרכמ אתירוא' :תניחבב ,םתוא החיכומ
.(ו"כק אששנ ,ח"נ ירחא ,ו"ל ינימש

שארב" :(א ילשמ) בותכש ומכ ,דימת החיכומו תקעוצו תזרכמ הרותה תמאביכ
לש זורכה לוק עמוש וניאש קר .'וכו "ובהאת םיתפ יתמ דע 'וכו ארקת תוימה
,הרות םהמ הששענו תורתסהה ורזחנו ולגתנש רחאמו .ל"נה תורתסהה תמחמ ,הרותה
םתוא החיכומ המצעב הרותה ,הרות םהמ הששענשכ ףכת יזא ,ל"נכ תעדה ידי~לע
:ל"נכ 'וכו "םיתפ יתמ דע"

ל"נה תעדו המכחה ידי~לעש ,"המכחב החתפ היפ" :(א"ל םש) בותכשהזו
."החתפ היפ" הז ידי לע ,ל"נכ הרות םהמ ןיששועו ,תורתסהה ןילגמ הז~ידי~לעש
םתוא החיכומו היפ תחתופ המצעב הרותהש ,והימק תזרכמ אתירוא תניחב וניה
,תוכלמה ךותל םימי תוכירא ןיכישממ הדי לעש ,הרותה קסע ידי לעש אצמנ :ל"נכ
תעדל ןיכוז הז ידי~לעו ,ל"נכ תודמהו םימיה ךותל תויחה ןיכישממ הדי לע יכ
תניחבב ,ךרבתי םשהמ דאמ םיקוחרה תא ולפא חיכוהל ןילוכי הז~ידי~לע .ל"נכ
:ל"נכ הרתסה ךותבש הרתסה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts