This is G o o g l e's cache of http://www.mohorosh.org/likutei_mohoron/lm26.html as retrieved on 24 Jul 2006 22:03:19 GMT.
G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.
The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.
This cached page may reference images which are no longer available. Click here for the cached text only.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:28S2X-JbjcMJ:www.mohorosh.org/likutei_mohoron/lm26.html+site:www.mohorosh.org&hl=en&ct=clnk&cd=80


Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.

"Likutei Mohoron"
(:והזו יתעמשש המ יפכ הזמ תצק ימצעב יתבתכש הינש אחסנ ךל אהו)

שי יזא ,רתוי עדיל םדאל רשפא יאש תעדל הכוזש וניה ,תעדה תומלשל הכוזםדאשכ
םישרפמ םהו .תוניחב שמחב ,ךרבתי םשה תעדל ,תומלשב םדאה תעד ןיב שרפה
עדיל םדאל רשפא יאש המ ,תעדה תומלשל עיגיש לדתשהל םדאה ךירצו םירפסב
ולאש .ולא םירבד השמחב קר ,ךרבתי םשה תעדל ותעד ןיב שרפה היהי אלו .רתוי
.ישונא ןיממ הלעמל אוהש ימ אל םא ,תעדל ישונא לכששל רשפא יא םירבד השמח

:הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םירג ידי~לע אוה ,תעדה תומלשל תוכזלךא
,לאושו השקמ דחא לכש ידי~לע יכ .'םלכמ רתוי ידימלתמו ,יתוברמ יתדמל הברה'
,ותלאש לע דחא לכל בישהל ךירצו ,ךרבתי םשה תדובעל העינמ ול שי דחא לכ יכ
.ותעד םלשנ הז~ידי~לע

הכוזשכ ךא .םלשה תעד ול ןיא יכ ,דילומ וניא ןטק יכ .םינבל הכוזהז~ידי~לעו
תריגמ הרששו ,םישנא ריגמ היה אוהש םהרבאב ןכ לעו .םינבל הכוז ,םלשה תעדל
שרפה היה אלש ,תעדה תומלשל הכז הז ידי~לע ,(ט"ל השרפ הבר תישארב) םישנ
א"ההל הכז הז~ידי~לעו ,םירבד השמחה ולא אלא ,ךרבתי םשה תעדל ותעד ןיב
ידי~לע יכ ,(ד"מ השרפ םש) 'דילומ םהרבא דילומ וניא םרבא' ןכ~לעו .ל"נה
:דילוהל הכז ,א"ה תניחב אוהש ,תעדה תומלש

דנ

עבש תלע ראיה ןמ הנהו ראיה לע דמע הנהו םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו
:(א"מ תישארב) 'וכו תורפ

:(ד"ק םילהת) העיריכ םימש הטונ המלשכ רוא הטע תשבל רדהו דוה דאמ תלדג יקלא 'ה

רקעו .בלה תתימ תניחב ,החכשל לפי אלש ,ןורכזה תא דאמ רמשל ןיכירציכ א
םלוע ןיאש ,םולשו סח ,ותעדב היהי אלש ,יתאד אמלעב דימת רכזל אוה ןורכזה
'ה דוחי הששענ הז~ידי~לע ,יתאד אמלעב ותבשחמ קבדמש המ ידי~לעו .דחא אלא
.אבומכ יתאד אמלע תניחב אוהש ,אלמ םש תניחב אוה םיקלא 'ה יכ) :ל"נה יקלא
,אתונמהמד אתורש אד ,יקלא 'ה .הז קוספ לע ח"צ ףד םיטפשמ אבסב ראבמ ןכו
:(יתאד אמלעד הבשחמד וקילס

אוה ,יתאד אמלעב התבשחמ אקבדאל וניהד ,אבה םלועב דימת רכזל ,וזהניחבו ב
רקבב ףכת ,םשה יארי גהנמ תויהל יואר ךכ תויללכב .תויטרפבו תויללכב
תאז הששעי ךכ~רחאו .יתאד אמלעב דימ רכזי ,רבד םוש ליחתיש םדק ,וציקהב
וניה ,השדקה לש תונותחתה תוגרדמ תושבלתה אוה ,הזה םלועה לכ יכ ,תויטרפב
םגש ףא ."ילגר םדה ץראהו" (ו"ס היעשי) תניחבב ,השדקה לש ןילגר תניחב
ןיאש ךא .הזה םלועב תולגתה ןכ םג םהמ שי ,השדקה לש תונוילעה תוגרדמ
תניחב לבא .ןילגר תניחבב ריאמש הראה םא יכ ,םלועה הזב םצעב שבלתמ תולגתהה
.םלועה הזב םצעב ןילגתמ ,ןילגר

ףוס ןיאמ ותוקלא םצמצמ אוה~ךורב~שודקהו ,הששעמו רובד הבשחמ וב שי םוילכו
לכל ול ןימזמו ,וילע דמועש ימשגה םלוע לש זכרמה תדקנ דע .תילכת ןיא דע
תאזב ול שיבלמו .םוקמה יפלו םדאה יפלו םויה יפל ,הששעמו רובד הבשחמ םדא
קימעהל ךירצ ןכב .ותדובעל וברקל ידכ םיזמר ול ןימזמש הששעמו רובד הבשחמה
תאזב שבלמש ,תויטרפב תוזימרה והמ ןיבהלו ,ותניב לידגהלו ,הזב ותבשחמ
אשמ וא הכאלמ ןה .ךרבתי םשה ול ןימזהש ,םויה הז לש הששעמו רובד הבשחמה
ותבשחמ לידגהלו קימעהל ךירצ ,םוי לכב ךרבתי םשה ול ןימזמש המ לכו ,ןתמו
:ךרבתי םשה לש ויתוזימר ןיבהל ידכ ,הזב

לכשש יפל קר .השדקה לובגמ אצי אלש ,הדמב תויהל ךירצ ,הזב לכשה תולדגההךא
יכ ,ותגרדממ הלעמל הזב לכתסי אל ןכו .הזב הבשחמה לידגי ןכ ,ולש ישונא
.(ג"י הגיגח) 'ששרדת לא ךממ אלפמב'

:תניחב אוהש ,םלועה הזמ רבד חקל הצורשכ וניה .תשבל רדהו דוה ,דאמ תלדגהזו
תלדג תניחבב היהי ,*םלועה הזב ןישבלמה ןילגר תניחב םהש ,"תשבל רדהו דוה"
אלאמששד ארטס אוהש ,דאמ הזו .םוצמצבו הדמב היהי ,לכשה תלדגההש וניה .דאמ
.[אלאמששד ארטס אוה אד ,דאמ .םש אבסב בותכש ומכ] .םוצמצה ונממש

אבסב בותכש ומכו .רדהו דוה תניחב םהש ,דוהו חצנ תניחב םה ןילגרה יכ)*
חצנ תניחב םהש .םש ןיע 'וכו תוברע ידב ירת ןילא ,"תשבל רדהו דוה" ,ל"נה
:(עודיכ ןילגר תניחב דוהו

ךרבתי םשה ול זמרמש םיזמרה ןיבהל הכוזש וניה ,הזב ןיבמו עדויש ימולפאו
רחאמ ,הזה םלועה יקסעב קר קסעיש וניה ,הזב קר קסעל הצרי ןכ םאו .רבד לכב
םדאה ךירצ יכ ,ןכ וניא תמאב ךא .םהב זמרמ ךרבתי םשהש םיזמרה ןיבמ אוהש
הזמ תויחרכהב ול ךירצש המב קר ,םלועה הזמ קפתסהל ,תוקפתסה ול היהיש
,הזה םלועה יקסעב תשבלמה השדקה תאזש תמחמ .א .םימעט ינש תמחמ הזו .םלועה
יבקע ןוע" :(ט"מ םילהת) תניחבב .הכומנ השדק איהו .ןילגר תניחב אוה
םוקמ אוה ןכ לע ,םהמ קניל ןיצורו ,דימת התוא ןיבבסמ תופלקהש ."ינבסי
,וזמ ההובג הדובע שיש תמחמ ,דועו .תויחרכהב קר קפתסהל ךירצ ןכב .ןכסמ
תושדקהו תודובעה ןתואב ךרבתי םשה דבעל ךירצו ,הנממ ההובג השדק אוהש
.הזמ תוהובגה

םשהש םיזמרה תא ןיבהל לוכיש דע ,לודג חמ ול שיש םכחהו קידצה ולפאש,וניה]
דבעל לוכי אוה הז~ידי~לעו .לח יקסעב ולפא ,םוי לכב רבד לכב ול זמרמ ךרבתי
,םולשו סח ,הצרי ןכ םאו .לח יקסעב ולפא ,םלועבש םירבדה לכב ךרבתי םשה תא
לוכיו ,םהב שיש םיזמרה עדוי אוהש רחאמ .לח יקסעב וניהד ,הזב קר קסעל
יקסעב תוברהל רוסא יכ ,ןכ וניא תמאב לבא .םדי לע ךרבתי םשה תדובעל ברקתהל
,א ,ל"נה םימעטה ינש תמחמ .ל"נה םיזמרה ןיבמו עדויש ימל ולפא ,הזה םלועה
.'בהו ;ל"נכ 'וכו דאמ ןכסמ םוקמ אוה הזה םלועה יקסעב הדובעה תאזש תמחמ
ולפא ןכ לעו .תווצמהו הרותה תשדק וניהד ,הזמ ההובג הדובעו השדק שיש תמחמ
דבל תויחרכהב םלועה הזמ קפתסהל ,תוקפתסה ךירצ אוה ,ל"נה םיזמרה עדויש ימ
.[ל"נכ

ןיאש םיעשרה יכ .אלמ רוא תניחב וניה ,המלשכ רוא הטוע תניחב אוה תוקפתסההו
.רסח תראמ םלצא ,"רסחת םיעשר ןטבו" (ג"י ילשמ) תניחבב ,תוקפתסה םהל
,תוקפתסהה םהל שיש םיקידצב לבא ."עשר תיבב 'ה תראמ" (ג םש) תניחבב
תניחבב .אלמ רוא אוה םלצא ,(ג"י םש) "ושפנ עבששל לכא קידצ" :תניחבב
היעשי) רמאנש ,קידצ אלא בוט ןיא ,"בוט יכ רואה תא םיקלא אריו" (א תישארב)
:(:ח"ל אמוי) "בוט יכ קידצ ורמא" :(ג

םימש הטונ :תניחב הזו .הקדצל ונממ שירפהל ךירצ ,הפוג תוקפתסהה הזמולפאו
העיריהו ,העיריה תחת איה ,ינע תניחב אוהש ,תירבה ןורא יכ .(א) העיריכ
.הקדצ תניחב הזו ,תירבה ןוראל עיפשמ

קידצ דוחי הששענ הז~ידי~לע ,לבקמהל ןתונה עיפשמש הקדצ ידי~לע יכ,שורפ]
העיריה תעפשה תניחב הזש ,לארששי תסנכל עיפשמ קידצ תניחבש ,לארששי תסנכו
:[ל"נכ "העיריכ םימש הטונ" :תניחב ,תירבה ןוראל

הששענ .ל"נכ םיזמרה ןיבהל ,הז לכב קימעהל לכשה הז םהל ןיאש ,םעןומהו ג
.ןתמו אשמו ,הלפתו ,הרותו ,ןילפתו ,תיציצו ,הנש ידי~לע ,אליממ הז לכ םלצא

יקלא 'ה תניחב ,ל"נכ תויללכב יתאד אמלעב אתבשחמ אקבדאל תניחב איה ,הנשהיכ
:(ב) יתאד אמלעל הלוע המשנה ,הנש תעשב יכ .ל"נה

לכשה תלדגה תניחב םה ,ןילפת יכ ."דאמ תלדג" :תניחב םה,ןילפתו תיציצו
לכ ןיבהל לכשה תלדגה תניחב וניה ,עודיכ ןיחמה תניחב םה ,ןילפת יכ) .ל"נה
םוצמצה תניחב אוה ,תיציצו .(ל"נכ םוי לכב ךרבתי םשה ול זמרמש םיזמרה
ךל חלש רהזב בותכש ומכ) אנידד איסרכ תלכת יכ .ל"נה דאמ תניחב אוהש ,ל"נה
ריש) תניחבב ,ןילפתל םדוק תיציצ ןכ לעו .םוצמצ תניחב אוהש ,(ה"עק ףד
לאמשש יכ) .(ג) "ינקבחת ונימיו" :ךכ~רחאו ,"ישארל תחת ולאמשש" :(ב םירישה
תניחב אוה ןימיו .ל"נכ תיציצ תניחב אוהש ,םוצמצ תניחב ,ןיד תניחב אוה
:(ל"נכ ןילפת תניחב ,ןיחמ

אלכל ןוזמד םייחה ץע תניחב איה הרותה יכ .ל"נה תוקפתסהה תניחב אוה,הרותו
םגו .תוקפתסה תניחב איהש אצמנ ,הנממ וקופס יד דחא לכל שיש וניה .(ד) היב
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,תוקפתסה תניחב שי ,המצעב הרותה דומלב
תניחב אוה הרותה דומל ,ןכ לעו .'רמגל הכאלמה ךילע אל' (ב קרפ תובא)
המב הרותה קסע ןימיקמ םה ,דמלל םילוכי םניאש ןומהה ולפאו .ל"נה תוקפתסהה
:(:ט"צ תוחנמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,עמש~תאירק ןירוקש

ורמאש ומכ) העש ייח איה הלפת יכ .ל"נה "רדהו דוה" :תניחב אוה,הלפתו
וניה ,ל"נה "ילגר םדה ץראה" :תניחב וניה ,(י תבש ,הכרבל םנורכז ,ונימכח
:ל"נכ םלועה הזב ןישבלמה השדקה ילגר תניחב

קידצ דוחי תניחב וניה ,ל"נה "העיריכ םימש הטונ" :תניחב איה,ןתמו אשמו
ארקנ קידצה .ןתמו אשמ תניחב םה ,לארששי תסנכו קידצ יכ .ל"נה לארששי תסנכו
.(א"י רבדמב) "קנויה תא ןמואה אשי רשאכ" ,םלועה תא אששונ אוה יכ ,אשמ
ומכ ,"קידצ שארל תוכרבו" :(י ילשמ) בותכש ומכ ,תוכרבה לכ אששונ אוהו
לכ לש תייערז הפטה אששונ אוהו ."'ה תאמ הכרב אשי" :(ד"כ םילהת) בותכש
איהו ,לארששי תסנכל עיפשמו ,"ערזה ךשמ אששונ" :(ו"כק םש) תניחבב ,תומשנה
:(א"ל ילשמ) םש לע ,ןתמ לארששי תסנכ תארקנ הז םש לעו .םלועה לכל תנתונ
ידי לע הששענ לארששי תסנכו קידצ לש דוחיו ."היתורענל קחו התיבל ףרט ןתתו"
:ןתמו אשמ

אוה ,הריבשו .הריבש תעשב ולפנש השדקה תוצוצינ וב שי ,םלועבש רבד לכיכ
העש ול שי רבד לכו .םלועה הזמ רבדו רבד לכל ולפנו ורבשנש תויתוא תניחב
שיש תוצוצינה ןתוא םע דחא שרשמ אוהש ,הז םדאל וז העשב אובל ךירצו .(ה)
וניה ,רבדה הזמ תויח לבקמ אוהו ,הז םדאל רבדה הז עיגמשכו .רבדה הזב
,םדאה הזב םירבשנה תויתואה ןיללכנ הז~ידי~לע .םש שיש םירבשנה תויתואהמ
הז~ידי~לעו .ףוגה לכ לש תויחב טשפתמו ,המלש המוק םהמ הששענו ,ולש תויחב
,וב שמתשהל םדאה הז לצא רבדה תוהשל ךירצו .תומלש םהל שיו ,תויתואה ןימלשנ
םדאל ותושרמ אצוי ךכ~רחאו .ושרשל ןיכישה תוצוצינהו תויתואה ןיקספנש דע
,רחאה םדאה םע דחא שרשמ םהש ,םיראשנה תויתואהל הילע היהיש תעה עיגהש ,רחא
,הלחתמ ולש היהש םדאה ותואל אבו רבדה רזוח םימעפלו .ותושרל אצוי ןכ~לעו
םילשהל זא לוכי היה אל ,ולא המשנ חור שפנ יקלח זא ול היה אלש תמחמ יכ
לוכי םדי לעש ,המשנ~חור~שפנ יקלח ולא ול ועיגהש התע דע ,ולא תויתואה
.רחא לצא תוהשל חרכה ,ךכ ןיבו .םיראשנה תויתואה ולא םילשהל

תוראה תמחמ ,ולש המשנ~חור~שפנב הראה ול ףסותנ ,ולא תויתואהםילשמשכו
שרשב ריאמ ,וז הראה ידי~לעו .ולצא ומלשנו וילא ועיגהש ולא תויתוא
.ל"נכ תומשנה לכ ישרש םהש ,לארששי תסנכו קידצב אוהש ,ולש המשנ~חור~שפנ
ןתמו אשמ םיארקנה ,לארששי~תסנכו קידצ דחיתנ ,תאזה תוצצונתהה ידי~לעו
לע יכ .ןתמו אשמ ,דומלה לכו ,םירבדה לכו ,רכממו חקמ ארקנ הז םש לעו .ל"נכ
:ל"נכ ןתמו אשמ םיארקנה ,לארששי תסנכו קידצ דחיתנ םדי

,ןיע ער תניחבל לפי אלש ומצע תא רמשל ךירצ ,ל"נה ןורכזה רמשלידכו ד
ןורכזלו" :(ג"י תומש) תניחבב ,ןיעב הלות ןורכזה רקע יכ .בלה תתימ תניחבל
םילהת) תניחבב ,בלה תתימ ידי~לע ,ןיע ער ידי~לע אב החכשה יכ ."ךיניע ןיב
אנירוש יכ ,תחא הניחב םה בלה תתימו ןיע ער יכ ."בלמ תמכ יתחכשנ" (א"ל
לעו .(:ח"כ הרז הדובע) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) אילת אבלב אניעד
תתימו ."וברקב ובל תמיו" :(ה"כ א~לאומש) וב רמאנ ,ןיע ער היהש לבנ ןכ
םבתכ" :(ג ילשמ) תניחבב .תוחול תניחב אוה ,בל .תוחול ירבש תניחב איה ,בלה
,הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,תוחול ירבש ידי~לע איה החכשו ."ךבל חול לע
אצמנ .'םלועב החכש התיה אל תונושארה תוחול ורבתשנ אל אלמלא' (ד"נ ןיבורע)
ירבש תניחב איהש ,בלה תתימ תניחב אוהש ,ןיע ער ידי~לע איה ,החכשה רקעש
:ל"נכ החכשה רקע םשמש ,תוחול

רמאנש ,בלה תתימ וב רמאנ הז~ידי~לע ,ויבא תוכלמב הער וניע היהשםולשבאו
ןב חינה אל ןכ לעו ."םולשבא בלב םעקתיו םיטבש השלש חקיו" :(ח"י ב~לאומש)
,ךלמה דודו :ל"נכ ןיע ער ידי~לע ,ןורכזב םגפ יכ ,(א"י הטוס ןיעו םש) רכז
רמאו ,ארג ןב יעמש ותוא ללקו ,םולשבא ינפמ ותוכלממ זא חרב ,םולשה וילע
ערל לפונש האורש ימ יכ ,אקיד "יניעב" ."יניעב 'ה הארי ילוא" :(ז"ט םש)
.ונממ חרבל ךירצ ,ונממ לצנהל הזב דמעל לכויש ומצעב שיגרמ וניא םא ,ןיע
ידכ ,ןיע ערה תניחב תוהמ תוארל ךירצו .ןקתל ךירצ יזא ,ןקתל לוכיש ימ לבא
ןיע ערל לפונשכו .ןיע ער תוניחב המכ שי יכ ,ודי לע ןקתל ךירצש שרשה עדיל
.תואשנתהה לש שרשהב עינכהל ךירצ ,ורבח לש תואשנתהב הרצ וניעש ,תואשנתה לש
א~לאומש) תניחבב ,תוכלמה שרש אוהו .חישמ תניחב אוהש ,תוכלמה שרשב וניה
םש) תניחבב ,ןיע בוט תניחב אוהו ."וחישמ ןרק םריו וכלמל זע ןתיו" :(ב
:חישמ אוהש ,דודב רמאנה ,"יאר בוטו םיניע הפי" :(ז"ט

(:ד"כ הדנ ארמגה ןושל)

יתדמעו ,יתחתמ הרעמ החתפנ תחא םעפ .יתייה םיתמ רבוק ,רמוא לואש אבא:אינת
:הוה םולשבא לש ןיע ורמא ,ירוחאל יתרזחשכ .ימטח דע ,תמ לש וניע לגלגב

ערה תא דימת ןקתל לדתשה לואש אבא יכ .יתייה םיתמ רבוק ,לואש אבא רמאשהזו
תניחב וניה ,הרעמ .יתחתמ הרעמ החתפנ תחא םעפ .ל"נכ התימ ארקנה ,ןיע
.תמא תניחב וניה ,יתחתמ .(ז א~םיכלמ) "תוילו שיא רעמכ" :תניחב ,תוקבד
,(ב"כ ילשמ) "ךרבי אוה ןיע בוט" יכ ."חמצת ץראמ תמא" :(ה"פ םילהת) תניחבב
יקלאב ךרבתי ץראב ךרבתמה" :(ה"ס היעשי) בותכש ומכ ,תמא תניחב םה תוכרבהו
יתדמעו .תוקבד ול החתפנ ,ולש תמאה ידי~לעש ,לואש אבא רמאש הזו ."ןמא
סנכל הנכסב ימצע יתדמעה ,תוקבדה תמחמ וניה ,ימטח דע תמ לש וניע לגלגב
ידכ ,חישמ תניחבב שמתשהל יתכרצהש דע .ןיע ערב וניה ,תמ לש וניע לגלגב
הכיא) "'ה חישמ וניפא חור" :תניחב אוהש ,ימטח דע הזו .ןיע ערה תא עינכהל
.(ד

תניחבל לפנ םולשבאש וניה ,התיה םולשבא לש וניע יל ורמא ,ירוחאליתרזחשכו
חישמ תניחב יתרזחש ,ןוקתה רחא וניה ,ירוחאל יתרזחשכ והזו .הזה ןיע ערה
:(ז םירישה ריש) תניחבב ,חישמה ךלמה שרש םש יכ .ירוחא תניחבל ,ומוקמל
תניחב וניה ,"רוסא" .(א"כ ףד 'ו ןוקת) 'ןיחמ יטיהרב' ,"םיטהרב רוסא ךלמ"
:(ז תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,ירוחא תניחב איהש ,ןילפת לש רשק
ינודא שפנ התיהו" :(ה"כ א~לאומש) הזו .ןילפת לש רשק הז ,"ירוחא תא תיארו"
םה ןילפת יכ .(ו) ןילפת לש רשק וניה .דודב רמאנה ,"םייחה רורצב הרורצ
הכוז ןילפת חינמה לכ' (ד"מ תוחנמ) הכרבל םנורכז ונימכח רמאמכ ,םייח תניחב
םולשבא לש וניעש ול ורמא אל ןכ לעו ."ויחי םהילע 'ה" :רמאנש ,'םייחל
ומצע ןכסמ היה אל רשפא ,הזמ םדקמ עדוי היה ולא יכ .וירוחאל רזחש דע ,התיה
:הלודג הנכס אוה יכ ,הזכ ןיע ערב סנכל ךכ~לכ

.הזמ רמשל ךירצ ,ןיע בוט אוהש ימ ולפאו .המדמה חכמ ןיעה תא רמשלךירצו ה
האורש ידי~לע ,תועטל לוכי ,הפי היאר ול שיש ימ ולפא יכ ,םיאור ונאש ומכ
.הזל הרתי הרימש ךירצ ןכ לע .תמאה ןמ ךפהל ול המדנו ,קוחרמ

המהב םג יכ ,תוימהבה חכ אוה המדמה חכ יכ ,ערה ןושל ידי~לע אב המדמהחכהו
חכ וילע רבגתנ ןכ לעו ,תוימהבל לפונ אוה הבד איצומהו .המדמה חכה הז הל שי
תעדהשכו ,(י ילשמ) "ליסכ אוה הבד איצומ" יכ .תוימהבה חכ אוהש ,המדמה
עשוה) תניחבב .תוימהבה תבהאל לפונו ,ךרבתי םשה תבהאמ לפונ ,ונממ קלתסנ
:(א"מ היעשי) תניחב וניה ,ןהכ ."יל ןהכמ ךסאמאו ,תסאמ תעדה התא יכ" :(ד
ארקיו) "ןהכה ץמקו" :תניחב ,"ןהכ התא" :(י"ק םילהת) תניחב ."יבהוא םהרבא"
:(עשוהב םש) תניחבב .תוימהבה חכ אוהש ,המדמה חכ וילע רבגתמ זאו .(ז) (ה
:המדמה חכ וניה ,"ומדנ" ,"תעדה ילבמ ימע ומדנ"

תורשל דימת ריזחמ אוה ןכ~לעו ,םש ןכשל ילכ דימת שקבמ אוה ,המדמה חכההזו ו
לבקתמו האנ שודח אוה ,הרותב רבד םישדחמ םה םא ןכ~לעו .תוכלה הנוש יפ~לע
ערהש ךא ,אתלמל אתלמ המדמ אוהש ,המדמה חכמ אב אוה יכ .(ךילג זנכשא ןושלב)
הרות ישודח ידי~לע יכ ,הסנרפל םיקיזמ םישודחה ולאו .בוטהמ רתוי אוה ובש
לא ,"התא ימע ןויצל רמאלו" :(א"נ היעשי) בותכש ומכ ,ץראו םימש םיארבנ
רהזב בותכש ומכ) 'וכו ילולמב אעראו אימש ידבע אנא המ ,ימע אלא ימע ירקת
בותכש ומכ ,םלועל תוכרבהו תועפשהה לכ םיאב הז~ידי~לעו .(ה ףד המדקהב
םה םישודחהשכ ךא .'וכו םימשה תא בוטה ורצוא תא ךל 'ה חתפי" :(ח"כ םירבד)
בער אב םדי לעו ,(םש רהזב) אושד ןיעיקר ןיארבנ יזא ,המדמה חכ ידי~לע
תמחמ ךא .עבשש תניחב םהש ,הרות ירבד םהש ,בוט ןכ םג םהב שיש ףאו .םלועל
ואב יכ עדונ אלו" :תניחבב .לטבתנ בוטהו ,רבוג ערה ןכ לע ,בוטהמ רתוי ערהש
תניחב לע בערה ינש עבש תניחב ,םולשו סח ,רבגתמש ,(א"מ תישארב) "הנברק לא
ינפמ בוטה רכנ ןיאש דע .בוטה לע ערה תורבגתה תניחב אוהש ,עבשה ינש עבש
:ל"נכ 'וכו "עדונ אלו" :תניחבב ,ערה

תבש~ברעב ארבנ אוהש ינפמ אוה ,תוכלה הנוש יפ~לע תורשל המדמה חכה רזחמשהמו
ףד תישארב) רהזב בותכש ומכ ,ףוג ול ארבנ אלו ,םויה וילע שדקו ,תושמשה ןיב
.(ח) "תוששעל םיקלא ארב רשא" :קוספ לע (:ה"נק ףד המורת תשרפבו ,ח"מו ז"מ
,תושמשה ןיב תבש~ברעב וארבנ ,המדמה חכה תניחב םהש תופלקהש ,םש ראבמש
חכה הז ןכ לעו .םש ןיע 'וכו ףוג אלב חור וראשנו ,םויה וילע שדק ךכ ךותבו
תורשל ףוג ומצעל שקבמ אוה ,ףוג אלב חור אוהש ,תופלקה תניחב אוהש ,המדמה
אוה ןכ לע .םתרות ירבדב לכה םיארוב םה יכ ,תוכלה ינושה לצא ךלוהו .וב
:םדי לע וב שבלתהל ףוג ול ארבנ היהיש ידכ ,םלצא הרושו ךלוה

חכ תניחב אוהש םולחהש המ וניה ,םולחה תונשה לעו (ל"נה השרפב םש) בותכשהזו
רהממו ,םיהלאה םעמ רבדה ןוכנ יכ .תוכלה הנושה לע תורשל ותולדתשה ,המדמה
לכה ןוכנ היהש ,ל"נה "תוששעל םיקלא ארב רשא" :תניחב הז .ותוששעל םיהלאה
הז תמחמו ,ףוג אלב ותוששעל םיקלא רהמו ,םויה שדקו ,תושמשה ןיב תבש ברע
"אוה דחא הערפ םולח" ,הזו :ל"נכ תוכלה הנושה לע תורשל דימת ריזחמ אוה
:(ה תומש) בותכש ומכ ,לטב חכ ,המדמה חכ תניחב אוהש ,הערפ םולח וניה .(םש)
ראבמכ הבהא תניחב אוה דחא יכ] ,הבהאמ וניה ,דחאמ אב אוה ."םעה תא ועירפת"
יכ ,תעדה ילבמ ימע ומדנ" :תניחב .ל"נכ הלופנ הבהאמ וניה .[רחא םוקמב (ט)
:ל"נכ 'וכו "תסאמ תעדה התא

הבד איצומ" :תניחב אוהש ,ערה ןושל ידי~לע אבש ,תעדה תוקלתסה ידי~לעאצמנ
,ךרבתי םשה תבהאמ לפונ הז~ידי~לע .תעדה ונממ קלתסנש וניהד ,"ליסכ אוה
חכה ידי~לעו .תוימהבה חכ אוהש ,המדמה חכ וילע רבגתמ זאו .תוימהבה תובהאל
רשק התע םיענ המו בוט המ ,הארו אוב התעו :החכשל לפונו ןורכזה םגפנ ,המדמה
ידי לעש .תעדה ילבמ ימע ומדנ ,והזו .ל"נה 'וכו "ימע ומדנ" ,הזה ארקמה לכ
.יל ןהכמ ךסאמאו תסאמ תעדה התא יכ ,והזו .ל"נכ המדמה חכ רבגתמ ,תעדה םגפ
רבגתמ זאו ,ל"נכ ןהכ תניחב םהש ,השדקד תובהאמ לפונ ,תעדה םגפ ידי~לע יכ
,הז קוספב םש םיסש והזו .ל"נכ 'וכו "ימע ומדנ" תניחב ,המדמה חכה וילע
חכה רבגתמ הז~ידי~לעש ,תעדה םגפ ידי~לע יכ ,יאדו חכשתו .ךיקלא תרות חכשתו
.ינא םג ךינב חכשא ,והזו .ל"נכ החכשל אבו ןורכזה םגפנ הז~ידי~לע ,המדמה
אבומש ומכ ,רכז ןב ול ןיא הז~ידי~לע ,החכשל לפונו ןורכזב םגופש ידי~לע יכ
:והזו ,ל"נכ ןורכזב םגפש הז תמחמ רכז ןבל הכז אלש ,םולשבא ןינעל ליעל
:ל"נכ "ינא םג ךינב חכשא"

חכ אוהש ,המדמה חכה תניחב אוה הערפ יכ ,אקיד םירכזה לע הערפ רזגןכ לעו
המדמה חכ יכ .ל"נכ רכז ןב תניחב אוהש ,ןורכזה לע רבגתמ אוהש .ל"נכ לטב
,והזו .ל"נכ ןורכזה תא ,םולשו סח ,לטבמו םגופ אוה ,םולשו סח ,רבגתמשכ
,אקיד "הראיה" ."והכילשת הראיה דוליה ןבה לכ 'וכו הערפ וציו" :(א תומש)
יפ' תניחב וניה .(תישארב תשרפ י"שרפב אבומכ) ןושיפ הז ,םירצמ רואי יכ
.ל"נכ המדמה חכה הרוש םשש ,(ה"נ ןוקתבו ב"ע ו"כ תישארב רהז) 'תוכלה הנוש
לע הרושה ,המדמה חכה ידי לע ,רכז ןב תניחב אוהש ,ןורכזה םגפל הצרש וניה
:ל"נכ תוכלה הנוש יפ

םיאיבנה דיב" :(ב"י עשוה) תניחב ,די תניחב ידי~לע אוה ,המדמה חכהעינכהלו
חלשמ לכב םתחמששו" :(ב"י םירבד) תניחב ,החמשש תניחב וניה ,דיו ."המדא
לע האובנה הרוש הז~ידי~לעש ,דיב ןינגנמש רמז ילכ תניחב הזו ."םכדי
תופסאתה אוה ילכה יכ .'וכו "ןגנמ יל וחק" :(ג ב~םיכלמ) בותכש ומכ םיאיבנה
רמאנכ ,הער חור .(י) האכנ חור ,חור תובצע שי יכ .ערו בוט ברעמ אוהו ,חורה
םילהת) בותכש ומכ ,הבוט חור שיו ."הער חור ותתעבו" :(ז"ט א~לאומש) לואשב
.שדקה~חור ,האובנ חור תניחב אוהו ."רושימ ץראב יניחנת הבוט ךחור" :(ג"מק

לואשב בותכ ןכ לעו .תמא תואובנ לבקל לוכי וניא ,ערו בוט ברעמ אוהשכךא
היה יכ .'עגשמ ןושל' :י"שר שרפו ,"םרע לפיו 'וכו אבנתיו" :(א"י א~לאומש)
דיב טקלמו ץבקמ אוה ,ילכה לע דיב ןגנמש הזו .חור תובצע ,תוטש חורב ברעמ
עדיש ,ןגנ עדוי תויהל ךירצו .חור תובצע ךותמ ,האובנ חור ,הבוט חורה תא
וניה .החמשה וניה ,ןוגנה תונבל ידכ ,תחאל תחא חורה יקלח אצמלו טקללו ץבקל
דרילו תולעל ךירצ יכ .חור תובצע ךפה אוהש ,האובנ חור ,הבוט חורה תונבל
:תומילשב החמשה תונבל ןוכל ידכ ,ןגנמש ילכה לע ודיב

הז ץבקש ,האובנ חור ונממ לבקמ יזא ,ןגנ עדויהמ ןוגנה הז עמושאיבנהשכו
.(ט"י א~לאומשב םש) "ךל בוטו ודיב ןגנו" :הזו .חור תובצעה ךותמ ודיב
חורה ןינבו תוצבקתה רקעו .ערה ךותמ בוטה ףרצמו טקלמש ,אקיד "ךל בוטו"
:(א"ל םילהת) בותכש ומכ ,תוחורה תונודקפ םש יכ .דיה ידי~לע אוה ,האובנ
לכ חורו יח לכ שפנ ודיב רשא" :(ב"י בויא) בותכש ומכו ,"יחור דיקפא ךדיב"
:"'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו" :(םיכלמב םש) הזו ."שיא רשב

חורה ןמ הבוט חורה ררבמ הז~ידי~לע ,רמז ילכה לע דיב ןגנמש ידי~לעאצמנ
אוהש ,המדמה תענכה תניחב אוה הז לכו .ל"נכ האובנ חור תניחב והזש ,הער
חור ,הבוט חורה תניחב תא לבלבלו םגפל הצורש ,תוטש חור ,הער חורה תניחב
יכ .ל"נכ דיב ןגנמה ידי~לע האבה החמשה ידי~לע ,לטבתנו ענכנ אוהו .האובנ
חור ,חור תובצע תניחב אוה המדמה יכ ,תובצע ידי~לע אוה המדמה תורבגתה רקע
ןורכז תניחב אוהש ,האובנ חור ,הבוט חורה תא לבלבמ אוהש ,הער חור ,האכנ
חור לבקל ןילוכי ןיא ןכ לעו .ל"נה יתאד אמלעב אתבשחמ אקבדאל תניחב ,ל"נה
:בותכש ומכ ,דיב ןגנמ תניחב אוהש ,החמשש ידי~לע םא~יכ ,שדקה חור ,האובנ
'וכו "ךל בוטו ודיב ןגנו" :תניחב ,"'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו"
:ל"נכ

אלש ידכ ,תומלשב ילכה היהיש ךירצ םג .ל"נכ ןגנ עדוי היהיש ךירצ ,ןגנמההזו
םגו ,ןגנ עדוי היהיש ךירצ ןכ~לעו .תחא תבב ערו בוט ברעמה חורה לכ אצת
,יוארכ תומלשב ןוגנה ןוכלו ררבל לכויש ידכ .םלש הילע ןינגנמש ילכה היהיש
ןמ .האובנ חור תניחב ,החמשש תניחב אוהש ,הבוט חורה ררבמש המ תניחב אוהש
,ןגנ עדוי וניאש וא ,םלש ילכה ןיאשכ יכ .ל"נכ הער חור אוהש ,חור תובצעה
רמאנ וילע ,הער חורה ןמ הבוט חורה ררבל ,ודיב דרילו תולעל עדוי וניאו
יזאו ,תחא תבב חורה לכ איצומש וניהד ,"ליסכ איצוי וחור לכ" :(ט"כ ילשמ)
אוהש) חורה רורב ידי~לע הששענ ,ןוגנה תמיענ רקע יכ .ןוגנה הנבנ ןיא יאדוב
אוה ,ןוגנה תניחב רקעש וניה .(הניגנה ימכחל עודיכ ,לוקה םשמש ריואה
ומכ אצוי ,תחא תבב חורה לכ אצוישכו .הער חורה ןמ הבוט חורה רורב ידי~לע
.המדמה ענכנ ןיאו ,החמשהו ןוגנה הנבנ ןיא יזאו ,ערו בוט ברעמ אוהש

תניחב וניה ,"ותמדאל" ."ותמדאל בושי וחור אצת" :(ו"מק םילהת) תניחבהזו
,המדמה ענכנ אל יכ .המדמה לא בשו רזוח יזא ,חורה לכ אצוישכ וניה .המדמה
לבא .ערו בוט ברעמה חורה לכ אצויו ,הבוט חורה ררבלו טקלל לוכי וניאש רחאמ
יזא .הער חורה ןמ הבוט חורה תניחב ררבמו טקלמה ,ל"נה די תניחב ול שישכ
,האובנה תניחב רקע יכ .ל"נכ "המדא םיאיבנה דיבו" :תניחבב ,המדמה עינכמ
עינכמ הז~ידי~לעו .הער חורה ןמ הבוט חורה ררבמש ,ל"נה דיה תניחבמ אוה
:ל"נכ הבוט חורב ברעמה הער חור תניחב אוהש ,המדמה

םימ ררצ ימ ,וינפחב חור ףסא ימ ,דריו םימש הלע ימ" :(ל ילשמ) בותכשהזו
הז יכ .ןגנמה תניחב הז ,'דריו םימש הלע ימ' ."ץרא יספא לכ םיקה ימ ,הלמשב
יפכ ,ןימינה תדמב דרילו תולעל ךירצ יכ .הניגנב דרויו הלוע אוה ,ןגנמה
םהש ,שממ וינפחב .וינפחב חור ףסא ימ ,הזו :חורה ץבקל ידכ ,רישה לקשמ
תונודקפ םשש ,םידיב אוה חורה תניחב רקעש .ל"נכ חורה שרש םש יכ ,םידיה
:(ב הכיא) בותכש ומכ בל תניחב ,םימ .הלמשב םימ ררצ ימ ,הזו :ל"נכ תוחורה
רמושש ,הלמשב םימ ררוצ אוה ,חורה טקלמש הז~ידי~לעש וניה ."ךבל םימכ יכפש"
:המדמה וילע טלשי אלש בלה

הזב שבלמה ןילגר תניחב םיקמ אוה הז~ידי~לעש ,ץרא יספא לכ םיקה ימהזו
ימ ינרבעיו" :(ז"מ לאקזחי) בותכש ומכ ,ןילגר תניחב ,"יספא" .םלועה
הכוז יזאו .המדמה ענכנ הז~ידי~לע ,ל"נה דיב ןוגנ ידי~לע יכ ."םיספא
,םלועבש רבד לכב שיש םיזמרה לכ ןיבהל עדויש המ תניחב אוהש ,ל"נה ןורכזל
םלועבש םירבדה לכב םישבלמה ,השדקה ילגר תניחב ,תוקלא תויח תניחב םהש
השדקה ילגר תניחב םיקמו הלעמש ,"ץרא יספא לכ םיקה ימ" :והזו .ל"נכ
:ל"נכ םלועה הזב ןישבלמה

םהב רמאנה ,הבד יאיצומ תניחב אוה ,םימי םיתנש .םימי םיתנש ץקמ יהיו,והזו
הבהא תניחב םגפנו לקלקתנ םדי לעש ."הנשל םוי הנשל םוי" :(ד"י רבדמב)
.ץמקה םגפ תניחב אוהש ,ץקמ הזו .ל"נכ "ןהכה ץמקו" :תניחב אוהש ,השדקד
וניה .ןושיפ הז ,ראיה .ראיה לע דמע הנהו .ל"נכ המדמה חכה וניה ,םלח הערפו
,'וכו ראיה ןמ הנהו .ל"נכ המדמה חכה םהילע רבגתמש ,תוכלה הנוש יפ תניחב
ערהו .ל"נכ ערו בוט וניה ,בער ינש עבשו עבשש ינש עבש אב םדי לעש וניה
אוה ונוקתו ."הנברק לא ואב יכ עדונ אלו" :תניחבב ,בוטה לע רבוגו הברתמ
אוהש ,ערה תא קיתממ אוהש ."יתפרח תא םיקלא ףסא" :(ל תישארב) תניחבב ,ףסוי
."םיוגב בער תפרח דוע וחקת אל רשא" :(ו"ל לאקזחי) תניחבב ,בערה תניחב
םיקלא חור רשא שיא" :(א"מ תישארב) תניחב ,'וכו "חור ףסא" :תניחב אוהו
,דיה ידי~לעש ."ךיניע לע ודי תישי ףסויו" :(ו"מ םש) ,וב רמאנש הזו ."וב
:קוספ לע שרדש המ (.ח"צ ףד םיטפשמ) אבסב ןיע :ל"נכ המדמה חכמ ןיעה רמשנ
:'וכו "דאמ תלדג יקלא 'ה"

."יחור שפחיו החיששא יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא" :(ז"ע םילהת) :תניחבהזו
ןמזה יזא ,ל"נה "יחור דיקפא ךדיב" :תניחב ,תוחורה תונודקפ אוה זאש ,הלילב
דדובתהל ,תודדובתהה לש ןמזה רקע זאש וניה .הער חורה ךותמ הבוט חורה ץבקל
ששפחלו ,ובבל םע חוששל ,ךרבתי םשה ינפל ותחישש שרפלו ,ונוק ןיבל וניב
והזש .הער חורה ךותמ םררבל ,ןידע וב שיש תובוט תודקנה וניהד ,הבוט חורה
הכוז הז~ידי~לעש וניהד .ל"נכ ןורכזה רמשנ הז~ידי~לעש ,ל"נה ןוגנ תניחב
אמלעב התבשחמ אקבדאלו ופוס לע דימת בשחלו ,אבה םלועל ןורחאה ותילכת רכזל
.ל"נכ ןורכז תניחב אוה הז לכש .דימת יתאד

ארקמב קדקדת םא ."יחור ששפחיו ,החיששא יבבל םע ,הלילב יתניגנ הרכזא":והזו
תניחב הז ,הרכזא .ל"נה ןינע לכ ראבמ םלכב הלאה תולמה לכבש אצמת ,הזה
וניהד ,יתניגנ תניחב הזו .יתאד אמלעב דימת רכזל ןיכירצש ,ל"נה ןורכזה
תניחב ידי~לע יכ .ל"נכ ערה ןמ בוטה רורב תניחב אוהש ,ל"נה ןוגנה תניחב
ידי~לע ,אוה ןורכזה תרימש יכ .אבה םלועב ומצע רכזל ןילוכי ,החמששו ןוגנ
אוה הבוט חורה רורב רקע יכ ,הלילב והזו .ל"נכ החמשש תניחב אוהש ,דיב ןוגנ
ידי~לע יכ ."החיששא יבבל םע" :והזו .ל"נכ תוחורה תונודקפ אוה זאש ,הלילב
לוכי זאו .ל"נכ המדמה חכמ בלה רמשנ הז~ידי~לע ,ל"נה החמששו ןוגנ תניחב
:תניחבב ,ל"נה "הלמשב םימ ררצ ימ" :תניחב והזש ,'ה ינפל םימכ ובל ךפשל
.יחור ששפחיו החיששא יבבל םע ,והזו ."'ה ינפ חכנ ךבל םימכ יכפש"
ששפחלו ,אבה םלועל יחצנה ותילכתמ ובבל םע חוששל ןיררועתנ הז~ידי~לעש
ךרבתי םשהל בושל ידכ ,וברקבש הבוט חורה תניחב ,תובוט תודקנה אצמל שקבלו
:עודיכ הבוט חורה ררבלו ,הער חורה עינכהל ,אוה הבושתה רקע יכ .הז~ידי~לע

ןויכו ,דוד לש ותטממ הלעמל יולת היה רונכ יכ ,הליל תוצחב המיק תניחבהזו
וניה .(:ג תוכרב ל"ז וניתובר ורמאש ומכ) וילאמ ןגנמ היה הליל תוצח עיגהש
אוהש ,דוד לש רונכמ ךשמנה השדקד ןוגנה תוניחב ררועתנ זא הליל תוצחבש
םוקל ,םשה תדובעב רבגתהל ןמזה זא ןכ~לעו .ל"נכ 'וכו הבוט חורה רורב תניחב
ידי~לע רורבה רקע זא יכ .ךרבתי וינפל ותחישש שרפל ,םשה תדובעב קסעל זא
בטיה ןבהו .ל"נכ זא ןגנמש דוד לש רונכ תניחב אוהש ,ל"נה ילכב ןוגנ תניחב
:הששעמל ולא םירבד

ךיא ,התע יתרמא ינא :רמא תאזה הרותה רמאש רחאו .הכנח תבשב הרמאנ הרותהתאז
רהז) 'אניצוב אקלדאלו אשדק תובר חשמ אכשמאל' :תניחב ,הכנח רנ ןיקילדמ
"שדק תחשמ ןמש" ,(ד"נק ךתולעהב ד"ק ח"פ רמא ז"ל ינימש ז ארקיו א"ל תישארב
ןורכז תניחב אוהש ל"נה תעדה תלדגה תניחב וניה .עודיכ תעדה אוהש ,(ל תומש)
:רתוי ראב אלו ;ל"נה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts