םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,שמש ארקנ קידצה יכ ,םהב להא םשש שמשל :שורפהזו
אבו שמשה חרזו" ,'וכו 'ילע לש ושמש העקש אלש דע' :(:ב"ע ןישודק) הכרבל
רמאמכ .לארששי ידי~לע אלא וניא ,ותגשה וניה ,קידצה לש ותחירזו ."שמשה
'לארששי ליבשב אלא הלדג ךל יתתנ םולכ' ,"ךמע תחש יכ דר ךל" :(ב"ל תומש)
:(ט"כ בויא) ומכ ,ותחירז ןושל 'להא' ."םהב להא" :והזו .(.ב"ל תוכרב)
ןיסנכנ ,םולשו סח ,לארששישכו .לארששי ידי~לע ,"םהב" :והזו ."ורנ ולהב"
.ותגשה הסכתנו הפחתנו ,ותגשהמ קידצה לפונ יזא ,תומאה לש תוינוציח תומכחב
.תומאה לש ןתמכחמ לארששי ןיאצוישכו

זאו .ושכע דע ול היהש הסכמהו הפחהמ אצוי קידצה ,ותפחמ אצי ןתחכ אוהויזא
לוקב עומשל ורבד יששע חכ ירבג" םה םיקידצה יכ ,חרא ץורל רובגכ ששיששי
םילוכי ויהש הזה חרא ץורל ידכ תורבגתה ךירצ יכ .(גי) (ג"ק םילהת) "ורבד
.ךרדה הז לודג תוריהמב םיצר ושכעו ,םיפוזנ לארששי ויהש הזה ןמזב ךליל
.םיפיקמ תוניחב ,ל"נכ תלכת תניחב ,תיציצ תניחב איה ,תאזה תורבגתהו

םילכמ ,תאזה תלכת תניחב םעו .םיפיקמ תוניחב ,ותפוקתו ואצומ םימשה הצקמהזו
.ותמחמ רתסנ ןיאו ,הזו ."םיוגה לכב הלכ הששעא יכ" :תניחבב ,ם"וכעה םיצשו
."ומניאו הלכ המחב הלכ" :(ט"נ םילהת) בותכש ומכ ,הלכ תניחב הז ,ותמחמ
תרות ,הזו .ל"נכ תבש גנע תניחבב ,אקיתעד אתירוא תגשהל םיכוז הז~ידי~לעו
.םולכ הנממ וגישה אל ןידעש ,ןידע המימת איהש ,אקיתעד הרות איהש .המימת 'ה
:שפניו תבש וב יכ ,תבש תניחב הז ,שפנ תבישמ

,לארששי ידי לע ותרובג לבקמ קידצה יכ ,תילט ןתחהל הלכה תחלוש המל םעטהזו
:"םהב להא םשש שמשל" :בותכש ומכ

ומכ ,בלב איה החמשה יכ ,ל"נכ הלועה איה םש לע ,הנתחה לע הלע םירמואשהזו
םע ימ ,"הלוע תאז ימ" :תניחב הזו ."יבלב החמשש התתנ" :('ד םילהת) בותכש
:הלוע תאז

הזו :ל"נכ 'וכו טושפ ריש ,ד"וי םע ת"לד ,א"ה הז ,הנתחה לע ןירמזמשתורימזו
:ל"נכ אקיתעד אתירואל ,תבש גנעל ןיכוז הז~ידי~לעש ,תבש ןיקעוצש

,לאמששו ןימי שי ושכע לש אתירואב יכ ,תבש ןיארוקשכ תועמ ןינתונשהמו
רהז) ןמת רששע תילו לאמשש תיל ,אקיתעב לבא .('ג ילשמ) "רששע הלאמששבו"
תא ןינתונ ,אקיתעד הרותה תרוששב לארששי ןיעמוששכ הז ליבשבו .(ט"כק אששנ
.(ז"י תוכרב) היתשו הליכא תיל אבה םלועב יכ ,תועמל ךירצ ןיא יכ .תועמה
םהש םיקידצה וניה .(די) ,"ןודדי תואבצ יכלמ" :(ח"ס םילהת) שורפ הזו
.ןידוקר הזו ,חרא ץורל ידכ ,תוריהמבו הצורמב ןידדמ םהש "חכ ירובג ויכאלמ"
,תועמל ךירצ ןיאש תורוהל ,תועמה םיקלחמ םה לארששיו ,ללש קלחת תיב תונו
:תבש תובת~ישאר ללש קלחת תיב :לאמשש אקיתע תניחבב םש ןיאו

תניחב איה הלכהש תורוהל ,תועמ ןיקלחמש הזב לודג תונרתו תורוהל רחאןינע
יתוקירהו' :תוניחבב ,לודג תורישע אב הז~ידי~לעש .א"ה תיששענ ת"לדמש ,א"ה
ןיקלחמש .(:ב"ל תבש) 'וכו 'םכיתותפשש ולביש דע ,יד ילב דע הכרב םכל
:שורפ הזו .םלצא בושח ןיא תועמהש דע ,הכרבה תאזל ועיגהש הרומ ,תועמה
רמולמ םהיפ ולבש וניה ,הפ יא תניחבב אוהש ,'תיריששע' ."הפיאה תיריששעו"
:ל"נכ א"ה ת"לדמ ,ןיהה תיעיברמ הששענש תמחמ הזו ,תורישע ךכ לכ םהל שיש ,יד

והזיאב דבל .הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל אוה הז לכ ,ןאכ דע ב"ל ןמיסמ)
יפמ וא ,שודקה ויפמ יתנבהו יתעמשש המ יפכ ,םירבד תצק םש יתפסוהש תומוקמ
:(ומוקמב דחא לכ םשרנכ .ובתכ

:(והזו ,תאזה הרותל םיכישה םירבד יתעמש דוע)

.(א"ע אמוי) ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי חבזמה יבג~לע ןיי ךסנישהצורה
:('ב א~לאומש) בותכש ומכ ,"יבבל רוצ" :בותכש ומכ ,בלב אוה תוקלאה רקע יכ
לש ריצה אוה בלה יכ .(.י תוכרב) 'וניקלאכ ריצ ןיא' ,"וניקלאכ רוצ ןיאו"
אוה~ךורב~שודקה רוא היה האירבה םדק יכ .ל"נכ 'וכו בלבש המכחה וניה .תודמה
,"יברקב ללח יבלו" :תניחבב בלהשכ אצמנ .בטיה םש ןיע ל"נכ ,'וכו ףוס ןיא
,םוטא בלהשכ ךפהלו .םלועה תאירב תוניחב אוה ,ל"נכ יבבל רוצ תוניחבב
קידצה ןכ לעו .םש ןיע הלעמל ראבמכ ,האירבה תא לקלקמ אוה ,בל תלרע תניחבב
ןכ לע ."יבבל רוצ" :תוניחב ,"יברקב ללח יבלו" :תניחבב ,המכחב חותפ ובלש
ומכ .םלועב תואלפנו םיסנ תוששעלו ,תישארב הששעמ שדחל לכוי הז~ידי~לע
קידצה הז ,'ובוטבו' ."תישארב הששעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו" :בותכש
בל יכ .(:ח"ל אמוי) "בוט יכ קידצ ורמא" :('ג היעשי) בותכש ומכ ,בוט ארקנש
:ל"נכ םלועה תאירב תניחב אוה ,ל"נה קידצה

ומכ ךיכרי יקומח" :(ט"מ הכס) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש המשורפ הזו
וניה .םוהתה דע םיללחמו ןיבקנמש ןיתישה ולא "ןמא ידי הששעמ םיאלח
םיאלח' הזו .(וט) רהזב אבומכ 'אבל אד םוהת' יכ ,"יברקב ללח יבלו" :תוניחב
.(הכסב םש ושרד ךכ) אוה~ךורב~שודקה לש ותונמא ידי יששעמ ,'ןמא ידי הששעמ
"יברקב ללח יבלו" :תוניחב ,םוהתה דע ןיללחמש וניה ,םיאלח תוניחבש וניה
לש ותונמא ןמא ידי הששעמ הזו .ל"נכ םלועה תאירב תניחב הז ,ל"נכ
'וכו ןיללחמש םיאלח תוניחב ,'וכו ללח יבלו תוניחב יכ ,אוה~ךורב~שודקה
תוניחב אוה הז יכ ,אוה~ךורב~שודקה לש ותונמא ידי הששעמ שממ אוה ,ל"נכ
והזו ,ל"נכ םלועב םיסנ תוששעל לכוי הז~ידי~לעו .ל"נכ םלועה תאירב
לכ םהתו" :('א תור) בותכש ומכ .םיסנ תוניחב וניה ,'םוהתה דע ןיללחמש'
'םנורג אלמי 'וכו ןיי ךסנל הצורה' :והזו .ןיהמת לכה יסנ רבד לעש "ריעה
.אבלו הנק םה ,םוהתה דע ןיללחמש ןיתיש תניחב אוה ,'םנורג' יכ .'וכו
:('ע ןירדהנס) יכ ,יברקב ללח יבלו :תניחבב ,בלה ללח חתפנ ןייה ידי~לעו)
יבג~לע ןיי ךסנמ ולאכ ,'וכו םנורג אלממה לכ ןכ לעו .(ןיחקפ ינחירו ארמח
בתכנ אל יכ ,םירבד תצק רסח ןאכ) :ל"נכ םוהתה דע ןיללחמו ןיבקנמש ןיתישה
:(תצק חכשנו .ונמזב

ץורל 'וכו לודג תורבגתה ךירצ יכ .'וכו "חרא ץורל רובגכ ששיששי" .ליעלךיש
תוריהמב םיצר ושכעו םיפוזנ לארששי ויהש ןמזב ךליל םילוכי ויהש הזה חרא
ויפמ זא יתעמש ,הרותה תאז רמאש תעב .ונושל ןאכ דע 'וכו ךרדה הז לודג
םיכוזה םדא ינב ןינעל ,הז ןינע שורפב רמאש .רתוי רואבב הז ןינע שודקה
ןכ~יפ~לע~ףא ,רבעש המ ןקתל םיכוזש יפ~לע~ףאש ,רמאו .רבעה לע הבושת תוששעל
תא דבעל םילוכי ויהש ,ךרבתי םשהמ םיקוחר ויהש ןמזה ותוא אוה ןכיה ןידע
תא תאלמלו םילשהל וניהד ,תאז ןקתל םיכירצ יאדובו .ןמזה ותואב ךרבתי םשה
וינפלמ םיפוזנ ויהש תעה ותוא לכב ךרבתי םשה תא דבעל םילוכי ויהש הדובעה
תוזירז ןיכירצ ,הבושתל ררועתהל ןיכוזש רחא ןכ~לע .ונממ םיקוחרו ךרבתי
ןקתל ותדובע תוזירז ידי~לע הכזיש ידכ ,דאמ דאמ ץורלו ,ךרבתי ותדובעב לודג
לודג תוריהמב ץורל ךירצ ושכע יכ .ורבעש םימיה לש הדובעה ןורסח םג םילשהלו
הזב וישנאל רמאו :ךרבתי םשהמ קוחר היהש ןמזב ךליל לוכי היהש ךרדה הז
.ןיפאח סיפע ןינעק ךאנ טלאז ריא ןיגאי רעיז ךיז טפראד ריא :ןושלה

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

נ

:(ב"כ םילהת) 'וכו בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה

םילהת) "הנרמאת יתומצע לכ" :תניחבב ללפתהל לוכי ןיא ,תירבב םגופה לכיכ
,(א) 'ונברק לכאו תחנ אבלכ יזא' ,"יתומצע לכ" :תניחבב ללפתמ ןיאשכו .(ה"ל
לכ" תארקנ הניחבה תאז ,הלפתה ירובדב תוקיתמ םעוטו ללפתמשכו .ותלפת וניה
יכ .תירבה םגפ ןקתשכ אלא ,הלפתב תוקיתמ םעטל לוכי ןיאו ."הנרמאת יתומצע
.תירבה תרימש .(ג) שדק ערז .(ב) ,ןיכדד ןיימ תניחב הז ,ןיקיתמ ןיימ

ויפמ םיאצוישכו .םיבוטו םיקותמ וירובד יזא ,ןיקיתמ ןיימ תניחבב אוהשימו
םיסנכנ יזא ,'וכו 'ךנזאל עמשה' :(ו"ט תוכרב) ורמאש ומכ ,וינזאל עימשמו
."םצע ןשדת הבוט העומשו" :(ו"ט ילשמ) תניחבב ,ויתומצע ךותל ןיימה תוקיתמ
זאו ."הנרמאת יתומצע לכ" :תניחב הז ,םירובדה תוקיתמ ןישיגרמ תומצעשכו
'ג ןוקת םינוקתב בותכש ומכ) הירא תניחב הז םצע יכ ,הנברק לכאו תחנ הירא
.(םינורחאה םינוקת א"יהב

אלו" :(ו"ט תומש) תניחבב ,ןירירמ ןיימ תניחבב אוה ,ותירבב םגפש ימלבא
:תניחבב ללפתהל לוכי ןיא יזא .אמט ערז ,ןיבאסמ ןיימ .הרממ םימ תותשל ולכי
.בה בה חווצש ,ןירירמ ןיימ תניחב אוהש ,תחנ אבלכ זאו ."הנרמאת יתומצע לכ"
,('ה ילשמ) "תויפ ברח" :תניחב אוהו ,תויפ ירת הל תיאד הרמ תניחב אוהו
.(םש םינוקתב בותכש ומכ) בה בה ןיחווצש ,תונב ירת הל תיאד םנהיג תניחב
הזו .םדא לש תומצע רבושש ,ןלצל אנמחר ,שינכערב ןירוקש תאלוח תניחב הזו
תאלוחה אבש ,ןירירמ ןיימ ,ןיבאסמ ןיימ תניחב ,תומצעבש חמה לוקלק תמחמ
.ףואנ תואת תמחמ תאזה

אב) רהזב בותכו] ,"וב ורבשת אל םצעו" :(ב"י תומש) חספ ןברקב וניוטצנשהזו
םירצמהל דאמ השק היה הזו ,"ותוא ןוכילשת בלכל" תומצעב ןימיקמ ויהש :(:א"מ
חספב יכ .ונוקת לע ותירב םא ,ומצע תא לארששימ דחא לכ וניחביש ידכ [םש ןיע
.עודיכ הלימ תוצמב יולת חספה רקע יכ ,"וב לכאי אל לרע לכו" :(םש) וב ביתכ
ויה ,םולשו סח ,םיבלכה םהב וטלש םא וארו ,םיבלכל ויתומצע תא וכילשהשכו
:ונוקת לע ,םולשו סח ,תירבה ןיאש םיעדוי

תאמט ןינעל "דרפכ סוסכ ויהת לא" :(.פ ףד םישודק תשרפ) רהזב אתיאד המהזו
םגפש ימ ןכב .םש ןיע "שפנ יזע םיבלכהו" :קוספה איבמו ,"ןיבה ןיא" ,תירבה
:ברחמו םיבלכמ ומצע תא רמשי ,ותירבב

היראשכ וניה .הירא יפמ ינעישוה לבא .(ד) בלכ דימו ישפנ ברחמ הליצה":הזו
הירא לצאו ,הלצה ןושל בותכ בלכו ברח לצא והזו .העושיל יל הז ,ינברק לכאי
:העושי ביתכ

םיבלכהו" :(ו"נ היעשי) בותכש ומכ ,םיבלכה ןה ןה ,רודב שיש םינפ יזעשעדו
ותירב ןקת אל ןידעש ,ילארששיה שיא תלפת לע םיקלוחו ןידמוע ןהו ."שפנ יזע
ןנברמ אברוצ' :(:א"י תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו :תומלשב
,ךרעה רקי איה ותליכא קידצה יאדוב יכ .'אתוריש אבלכ לוכיל ,אתינעתב ביתיד
."ושפנ עבששל לכא קידצ" :(ג"י ילשמ) בותכש ומכ ,השדקד שפנ תא עיבששמ יכ
הז ליבשב ,ושפנ עיבששהל עדוי ןיאו ,ושפנ תא ביערמד ןנברמ אברוצ יאהו
עדוי ןיא אוה םג יכ ,"העבשש ועדי אל" :ביתכ םהב םגש ,אתוריש אבלכ לוכיל
יכ ,(ד הנשה~שאר) לגש םשב בלכ ארקנ הז ליבשבו :הרקיה ושפנ תא עיבששהל ךיא
:ל"נכ לגשמה תואת לע אב אוה

ךירצש ימ לבא .אתוריש אבלכ לוכיל יזא ,הנעתמו תונעתהל ךירצ ןיאשאקודו
,אתינעתב ביתיד תניחב הזו .(ה) אוה הוצמו תונעתהל ךירצ יאדוב ,תונעתהל
:אבומכ הנתשמ ןיאש רבדה לע הרומ אוה ביתי ,אקיד ביתי

(הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)

אנ

:רמאנש ,םימ םימ ורמאת לא ,רוהט שיש ינבאל ןיעיגמ םתאשכ אביקע יבררמא
:(* "יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבד"

תורקשמו" :(ג היעשי) תניחבב ,תוינחורבו תוימשגב םיניעל קיזמ רקשהיכ
לע ןוגכ .אוהש ומכ רבדה ןיארמ םניאש ,ןירקשמ םה תוהכ םיניעהשכ יכ ."םיניע
םיניעה יכ .תמאה ןמ ךפה ,םינש אוהש דחא לעו ,ןטק אוהש הארמ לודג רבד
ובשו" :(:א"נק תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,תועמדה ןמ תוהכ וששענ
הרמה ירתוממ ןה תועמדו .'יכבה רחא ךלוהש תוארה הז' ,"םשגה רחא םיבעה
תריכעמ תבאוש איה ,הרוחש הרמהו .םיניעה ךרד ץוחל םתוא החוד עבטהש ,הרוחש
תא רכעיש דע ,רקש רבדל רשפא יא יכ .רקשה ידי~לע אוה ,םימדה תריכעו .םימדה
.םימדה תא םדקמ ךכזמשכ םא~יכ ,רבדל רשפא יא תמאו .וימד

."ורבדב האצי ישפנ" :(ה םירישה ריש) בותכש ומכ ,שפנה אוה רובדה רקעיכ
רמואשכ אצמנ ."שפנה אוה םדה יכ" :(ז"י ארקיו) בותכש ומכ ,םדה אוה שפנהו
ווהתנ הרוחש הרמה ירתוממו .הרוחש הרמה האב הזמו םימדה תריכע ול שי רקש
ילע חולמ םיפטקה" :(ל בויא) תניחב הזו .תוהכ םיניעה הז~ידי~לעו ,תועמדה
:החישש ידי~לע אבש ,םיחולמ םימ םהש ,תועמד תניחב הז ,"חולמ" ,"חישש

:רמאנש םש םיסש ומכ) .רקש לע הרהזא אוהש ,'םימ םימ ורמאת לא' תניחבהזו
,תועמד תניחב אוהש ,רקש תניחב םה ,'םימ םימ' :('וכו "ןוכי אל םירקש רבד"
יד אל ,םיחולמ םימ התושה ךא ,ונואמצ הורמ ,םימ התושה יכ .םיחולמ םימ םהש
םימ תותשל ךירצש דע ,ונואמצ לע ןואמצ ףיסומש אלא ,ונואמצ הורמ וניאש
םימ ורמאת לא' והזו .'םימ םימ' ,רקשה ארקנ ןכ~לעו .ונואמצ תובכל ,םירחא
:יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבד" :רמאנש ,רקשה אוהש ,'םימ

אוה ערה יכ .דחאמ קוחרה תמחמ אוה ,האמטה אוהש ,ערה אוהש ,רקשהתווהתהו
ךיש ןיא דחאבו .ער אוה םדא לש ונוצר דגנ אוהש המ לכ ,לשמל ,תוידגנ
םויב' :(נ םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו .בוט ולכ אלא ,תוידגנ
.ער ךיש ןיא דחאב יכ ,'ביטימהו בוטה ולכ היהיש ,'וכו דחא 'ה היהי אוהה
ולכ זא היהי יכ ,(ב"י ילשמ) "דעל ןוכת תמא תפשש" :םיקי אובל דיתעל ןכ~לעו
.בוט ולכ ,דחא

תמאה אוה ,ףסכ ילכ אוהש וילע םירמואשכ ףסכ ילכ לע ,לשמל ,דחא אוה תמאיכ
יא יכ ,דחא אוה תמאהש אצמנ .רקש אוה ,בהז ילכ אוהש וילע ןירמואשכ לבא
רמול רשפא יכ ,הברה אוה רקשה לבא .רתוי אל ףסכ ילכ אוהש קר תמא רמול רשפא
ושקב" ,תניחבב אוה רקשהש אצמנ .תומש ראשו תששחנ ילכו ,בהז ילכ אוהש
לטבתיו ,ערה לטבתי אובל דיתעל הז ליבשבו .(ז תלהק) "םיבר תונבשח
וניה ,'וכו "וערי אל" :(א"י היעשי) בותכש ומכ ,תועמדה לטבתיו ,תודגנתהה
תניחב וניה ,'וכו "ידג םע רמנו ששבכ םע באז רגו" :(םש) ביתכו .ערה לוטב
וניה ,"םינפ לכ לעמ העמד םיקלא 'ה החמו" :(ה"כ םש) ביתכו .תודגנתהה לוטב
,"דחא ומשו דחא 'ה היהי" זא יכ .(א) ל"נכ רקש תניחב םהש ,תועמדה לוטב
בותכש ומכ ,האמטה לטבתי אובל דיתעל ןכ~לעו .ל"נכ תמא ולכ ,בוט ולכ אוהש
ומכ ,דחא ולכ היהי זא יכ ."ץראה ןמ ריבעא האמטה חור תאו" :(ג"י הירכז)
הרהטה תזיחא רקעש שורפ] ."דחא אל אמטמ רוהט ןתי ימ" :(ד"י בויא) בותכש
:[דחאמ תוקחרתה תניחבמ אוה ,האמטהו

ולכ היה ,לעפה לא איצוהש םדק ,לוכיבכ ,חכב האירבה היהשכ ,האירבה םדקיכ
יכ ,רמול ךיש היה אל רוהט םש ולפא .שדק ולכו ,בוט ולכו ,תמא ולכו ,דחא
לכמ םתרהטו" :(ו"ל לאקזחי) בותכש ומכ ,האמט שישכ אלא ךיש ןיא רוהט
ערה רקע אוהש ,םיבר תונבשח תניחב םש ןיא ,דחא ולכשכ לבא ."םכיתואמט
ןקתתנ ודי לעש ,האמטהו שדקה ןיב עצממה תניחב אוה הרהטה יכ .ל"נכ האמטהו
עצממ אוהש ,הריחבה תניחב אוהו ."םכיתואמט לכמ םתרהטו" :בותכש ומכ ,האמטה
ןיא דחאב יכ .דחא ולכ היה זאש ,האירבה םדק ךיש ןיא הזו .םירבד ינש ןיב
.הרהטה תניחב אוהש ,הריחב ךיש

תניחב ףכת הוהתנ יזא ,לעפה לא חכה ןמ האירבה תא אוה~ךורב~שודקהאיצוהשכו
.האירבהו דחאה תניחב ,םירבד ינש ויה ,לעפה לא חכה ןמ איצוהשכ יכ הרהטה
,ול ךומס אוה יכ ,דחאה ןיב עצממ אוהש .הרהטה תניחב אוהש ,הריחב ךיש זאו
לע ןמיסו םששר אוה ךא .האמטהו ערה איהש ,םיבר תונבשחל עיגה אל ןידעו
רהזב בותכ ןכ~לעו .האמטו ער היהיש דע עיגיו לשלתשהל לכויש ,תולשלתשהה
יכ .אלאמששד ארטסמ ,האמטה תזיחא רקעש :(תומוקמ המכבו .ח"מ ףד תישארב)
רשפא ןכ~לעו .האמט היהיש דע לשלתשיש ןמיס אוהו ,האמט שיש תזמרמ הרהטה
:בותכש ומכ .הרהטמ הלשלתשנ המצעב איה יכ ,הרהטל האמטה תולעהלו ךכזל
תניחב אוהש ,הרהטה תניחבמ ,האמטה תזיחא רקעש אצמנ ."םכיתואמט לכמ םתרהטו"
תא תרהטו" :תניחב .(ב) יול תניחב ,לאמשש תניחב אוה הרהטהו .ל"נכ הריחבה
אוה האמטה תזיחא רקע ןכ~לעו .עודיכ לאמשש תניחב אוה יולו .(ג) "יול ינב
:ל"נכ האמטה תזיחא רקע םשמש ,הרהטה תניחב אוה לאמשש יכ ,אלאמשש תניחבמ

תולשלתשה רקע םשמש ,הריחבה תניחב ,הרהט תניחב ,לאמשש תניחב וניה ,הזלכו
רחא תניחבמ ךשמנ הז לכ .ל"נכ רקש תניחב ,תודגנתההו ערה אוהש ,האמטה
וניהד ,תוניחב ינש לוכיבכ היה זאש .לעפה לא חכמ האירבה אציש רחא ,האירבה
תמחמ אוה ,'וכו האמטה איהש ,רקשה תזיחא רקעש אצמנ .ל"נכו האירבהו דחאה
:ל"נכו האירבה רחא תניחבמ וניה ,ל"נכ דחאמ קוחרה

לא חכמ אוה~ךורב~שודקה איצוהש ,הלעפה רחא ולפא ,ךרבתי םשה תחגשהידי לעו
ירוחאמ וניה ,החגשהה תראשהמ קנוי ערהו .ומע תודחאב םה םירבדה לכ ,לעפה
ומכ ,וילע ךרבתי םשה תחגשה תמא ידי~לעו .דחאמ קוחר אוהו .(ד) עודיכ הפתכ
ונממ ריסמ ,ערה אוהש רקשה ידי~לעו ."ץרא ינמאנב יניע" :(א"ק םילהת) בותכש
ןיאו ,"יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבד" :(םש) בותכש ומכ ,ךרבתי םשה תחגשה
איצוהש הלעפהו תושיה רחא היהיש הצור אוהש ימ אצמנ .אפתכ ירוחאמ אלא ותויח
היהשכ םדקמ היהש ומכ ,דחאכ ןבו בא היהיש ,דחא ולכ היהיש ,לעפה לא חכמ
:דחא ולכ יזאו ,וילע ךרבתי םשה תחגשה הז~ידי~לעו ,רקשמ ומצע רמשי ,חכב

תניחב אוה ,רוהט שיש .רוהט שיש ינבאל םיעיגמ םתאשכ ,אביקע יבר רמאשהזו
הלעפה םדק ומכ היהיש הצרת םא .ל"נכ רוהט םש ךיש זאו ,שי אוהש ,הלעפה רחא
בא תניחב אוה .ינבאל ןיעיגמ םתאשכ ,והזו .דחאכ ןבו בא היהיש ,חכב היהש
אוה ,רוהט שיש .דחא לכה היהש ,חכב היהש האירבה םדק תניחב אוהש ,אדחכ ןבו
.ינבאל ,רוהט שיש עיגהל וצרת םא .הרהטו תושי תניחב אוהש ,הלעפה רחא תניחב
דגנל ןוכי אל םירקש רבד" :רמאנש .ל"נכ רקש תניחב אוה ,םימ םימ ורמאת לא
.דחאמ קוחר אוהו ,ךרבתי םשה תחגשה וילעמ ריסמ אוה רקש ידי~לע יכ ,"יניע
היהש ומכ ,דחא ולכ ,החגשהה ידי~לעו .וילע ךרבתי םשה תחגשה ,תמא ידי~לע ךא
:ל"נכ האירבה םדק

תוכרב ןיעו ,ד"ס היעשי) "ךתלוז םיקלא התאר אל ןיע" ,אבה םלוע רכששןכ לעו
:"ךתלוז םיהלא" קר ,האריש ןיע היהי אל ,דחא ולכ היהיש רחאמ יכ .(:ד"ל
קולח היהי ךיא ןכ םא יכ .ןיבהל רשפא יאש המ אישק שי הזב םגש ,זא רמאו
םשה ליבשב םלועה הזב ותעיגיו ותדובע יפלו ,ותגרדמ יפל דחאו דחא לכל רכשה
ולכ היהיש רחאמו .םיוש םלכ ויהי אל ,ןורחאה ףוסהב םג יאדוב יכ .ךרבתי
רשפא יאש דוס הזב שי ךא .ותגרדמ יפל ורבחל דחא ןיב קולח ךיש ךיא ,דחא
:םיקיתע םירבדהו ,וניבהל

יניע תחגשה קלסמ רקשה ידי~לע יכ ,םיניעל קיזמ רקשה הז ליבשבו:(ליעל ךיש)
קוחרמ ךשמנ רקשה יכ .ל"נכ החגשה תניחבב םהש ,םיניעב םגופו ,ךרבתי םשה
,ומצעב הז תמחמו .ל"נכ ,רקשה אוהש ,ערה אוהש ,האמטה תזיחא רקע םשמש ,דחאמ
תחגשה ידי~לע יכ .וילעמ ךרבתי םשה תחגשה קלסמו ,החגשהב רקש ידי~לע םגופ
,דחאב םגופ רקשה ידי~לעו .האירבה םדק ומכ האירבה רחא ,דחא לכה ךרבתי םשה
סח ,דירפמו ,רקשה ידי~לע החגשהה קלסמ ןכ לע .ל"נכ דחאמ קוחר רקשה יכ
ידי~לע לבא .ל"נכ האמטה תזיחא רקע םשמש ,האירבה םדקמ האירבה רחא ,םולשו
זאו ,ךרבתי םשה תחגשה ךישממ הז~ידי~לע בוט ולכ ,דחא ולכ תניחב אוהש ,תמא
רמא והזו .ל"נכ האירבה םדקב האירבה רחא ללכנ ,החגשהה ידי~לע יכ .דחא לכה
ופוסו ,ופוסב ותלחת ,בטיה הזה רמאמה רשקמ הזבו :ל"נכ 'וכו אביקע יבר
:בטיה ןבהו ,ותועצמאב ןכו ותלחתב

בנ

ובל הנפמו ,ידיחי ךרדב ךלהמהו ,הלילב רוענה ,רמוא יאניכח ןב אנינחיבר
:(ג קרפ תובא) ושפנב ביחתמ הז ירה ,הלטבל

הערה םתעד יפלו .תואיצמה ביחמ אוה םלועהש םירמואש ,םיסרוקיפא שייכ
לבא .םלועה גהנממ ,םולשו סח ,םיתפומו תויאר הז~לע שיש םהל המדנ ,תשבשמה
םשה קר יכ .תואיצמה ירשפא אוה ואולמו םלועה תמאב יכ ,םהיפ הצפי לבה תמאב
ירשפא םה םהב רשא לכ םע תומלועה לכ לבא ,תואיצמה ביחמ אוה דבל ךרבתי
היה ךרבתי ותורשפאו וחכו ותלכיבו ,ןיאמ שי םארב ךרבתי אוה יכ .תואיצמה
.תואיצמה ירשפא אוה ואולמו םלועה לכ יאדוב ןכ~לע ,םארבל אלש וא םארבל

,תואיצמה ביחמ אוה םלועהש ,םולשו סח ,תועטל ןילוכיש ,תועטה ךשמנ ןיאמ ךא
,לארששי תומשנ וכשמנו ולצאנ רבכש התע תמאבש תמחמ ךשמנ הזש עד .םולשו סח
אל לכה ואולמו םלועה לכ יכ .תואיצמה ביחמ תניחבב אוה םלועה יאדוב התע
יאדוב ןכ~לעו .םלועב ןילשומ לארששיו .(א) עודיכ לארששי ליבשב אלא ארבנ
םיקלו ארבל חרכמ ךרבתי אוה לוכיבכ ,לארששי תומשנ וארבנו ולצאנש רחא התע
ךא .תומלועה לכ םליבשב ארבל ידכ ,לארששי תומשנ ליצאה ןכ תנמ~לע יכ .םלועה
,םהב םייולתה תומלועה לכ םע ןמצעב םה ויה ,ולצאנשכ ןמצעב לארששי תומשנ
ךא .םארבל אלש וא םארבלו םליצאהל ותורשפאב היה יכ ,תואיצמה ירשפא היה לכה
םלועה לכ היה יזא ,לארששי תומשנ ליצאהל אוה~ךורב~שודקה הצרתנשכ ףכת
ביחמ אוה לוכיבכ יזא ,לארששי תומשנ ולצאנש רחאמ יכ .תואיצמה ביחמ תניחבב
םהו ,ןליבשב וארבי תומלועה לכש ,ןתמשנ ולצאנ ןכ תנמ~לע יכ ,םלועה איצמהל
םירמואש םיסרוקיפאה לש תועטה ךשמנו לשלתשנ הזמו .בטיה ןבהו .לכב ולשמי
ביחמ אוה דבל ךרבתי םשה קר תמאב לבא .תואיצמה ביחמ ,םולשו סח ,אוה םלועהש
:ל"נכ תואיצמה ירשפא םה םירבדה לכ לבא ,תואיצמה

,ונוצר וששעי לארששיש ידכ היה ,לארששי ליבשב םלועה לכ ארבש הנוכהרקעו
,תואיצמה ביחמ אוהש ,ךרבתי וב וללכיו ורזחיש וניהד .ןשרשב וקבדיו ורזחישו
ןיללכנו ,םוקמ לש ונוצר ןיששוע לארששיש המ לכ אצמנ .לכה ארבנ הז ליבשבו
בויחב ,םליבשב ארבנש םלועה לכ ללכנ הז~ידי~לע .תואיצמה ביחמ אוהש ,םשרשב
םשה ביחמ הז ליבשב קרו ,הז ליבשב אוה םלועה ארבנש תילכתה רקע יכ .תואיצמה
וששעיש ידכ ,ל"נכ לארששי ליבשב תומלועה לכ םיקלו ארבל ,לוכיבכ ךרבתי
ביחמ תניחבב םלועה ללכנ ,ונוצר ןיששועשכ אקיד זא ןכ~לעו .ל"נכ ונוצר
לכ םע רתויב ןיללכנ םה ,רתוי ונוצר ןיששועש המ לכ יכ .ל"נכ תואיצמה
םה ,ךרבתי ונוצר ןיששועש ידי~לע יכ .תואיצמה בויחב םהב םייולתה תומלועה
תומלועה לכ םהמע ןיללכנ זאו ,תואיצמה ביחמ אוהש ךרבתי וב ןיללכנו ןירזוח
:ל"נכ תואיצמה בויחב ,םשפנב םייולתה

ביחמ אוהש ,ךרבתי םשה תודחאב ללכהלו רזחל וניהד ,ושרשב ללכהל הזל תוכזלךא
דע ,ירמגל ומצע לטביש .לוטב ידי~לע םא~יכ ,תוכזל רשפא יא הז .תואיצמה
:ךרבתי ותודחאב ללכנ היהיש

שרפמו דדובתמש ידי~לע יכ .תודדובתה ידי~לע םא~יכ ,לוטב ידיל אובל רשפאיאו
,תוער תודמהו תוואתה לכ לטבל הכוז אוה הז~ידי~לע ,ונוק ןיבל וניב ותחישש
:ושרשב ללכהלו ,ותוימשג לכ לטבל הכוזש דע

,םויב יכ .הזה םלועה תדרטמ יונפ םלועהש תעב ,הלילב אוה תודדובתהה רקעךא
קבדתהלמ םדאה תא לבלבמו לטבמ אוה ,הזה םלועה רחא םלועה ןיפדורש ידי~לע
רחאמ ןכ~יפ~לע~ףא ,דורט וניא ומצעב אוה םא ולפאו .ךרבתי םשהב ללכהלו
אובל זא השק הז~ידי~לע ,הזה םלועה ילבה רחא זא םיפדורו ,זא םידורט םלועהש
:לוטב ידיל

,ידיחי ךרדב ריעהמ ץוח וניהד ,דחימ םוקמב תודדובתהה היהיש ןיכירצםגו
,םויב םדא ינב םש םיכלוהש םוקמב יכ .םדא ינב םש םיכלוה ןיאש םוקמב
ןכ םג לבלבמ אוה ,םש םיכלוה םניא תעכש יפ~לע~ףא ,הזה םלועה רחא םיפדורה
ודבל ךליש ךירצ ןכ~לע .ךרבתי וב ללכהלו לטבתהל לוכי וניאו ,תודדובתהה
ותעדו ובל הנפיו ,דדובתיו ךלי םשו .םדא םש ןיאש םוקמב ,ידיחי ךרדב ,הלילב
הלחתבש וניה .תמאב לוטב תניחבל הכזיש דע ,לכה לטביו ,הזה םלוע יקסע לכמ
הז לטבל הכזיש דע ,ל"נכ ידיחי ךרדב הלילב תודדובתהב תוחיששו תולפתב הברי
דע ,ל"נה תודדובתהב דוע הברי ךכ~רחאו .תאז הואתו הדמ לטבל וניהד ,רבדה
םוקמבו ,ל"נה ןמזב ,תודדובתהב בר ןמז גהני ןכו .תרחא הואתו הדמ לטביש
ךכ~רחאו ,'וכו רבד הזיא ונממ ראשנ ןידע ךכ~רחאו .לכה לטביש דע ל"נה
.םולכ ונממ ראשנ אלש דע ,הז םג ןילטבמ

ונממ ראשנ ןידע ,תוער תודמו תוואתה לכ לטבש רחא תויהל לוכי יכ שורפ]
הזיאל ויניעב בשחנש דע ,תוסגהו תואגה ירמגל לטב אל ןידעש וניהד .םולכ
ונממ ראשי אלש דע ,ל"נה תודדובתהב תוברהלו עגיתהל ןיכירצ ןכ~לעו .רבד
.[תמאב לוטב תניחבל הכזיש דע ,תמאב המ תניחבב היהיש ,םולכ

ביחמ אוהש ,ךרבתי וב וניהד ,ושרשב ושפנ ללכנ יזאו ,תמאב לוטבל הכוזשכיזאו
לכה יכ ,תואיצמה ביחמ אוהש ,ושרשב ושפנ םע םלועה לכ ללכנ יזא .תואיצמה
:ל"נכ תואיצמה ביחמ תניחבב ודי לע םלועה לכ הששענ יזאו ,ל"נכ וב יולת

והזו .בטיה ראב ל"נה הנשמהב התע ראבמ הז לכ ךיא ,תואלפ יאלפ הארתהתעו
וניב ותחישש שרפמו דדובתמו ,הלילב רוענ אוהש וניהד ,וטושפכ הלילב רוענה
םוקמב ,אקיד ידיחי ךרדב ךלוהש ,ל"נכ וניה ,ידיחי ךרדב ךלהמהו .ונוק ןיבל
,הלילב ,תודדובתהה תומלש רקע אוה יזא יכ ,ל"נכ םש םיכלוה םדא ינב ןיאש
:והזו .ל"נכ לוטב תניחבל אובל ןילוכי אקיד זא יכ ,ל"נכ אקיד ידיחי ךרדבו
תוכזל ידכ ,הלטבל הזה םלועה יקסע לכמ ובל הנפמש וניהד הלטבל ובל הנפמו
ןיללכנ יזאו ,ל"נכ תואיצמה ביחמב ושפנ ללכיש הכוז זאו .ל"נכ לוטב תניחבל
ללכנש ,ושפנב ביחתמ הז ירה :והזו .ל"נכ תואיצמה ביחמב ושפנ םע תומלועה לכ
הכז ,ל"נה תודדובתהה ידי~לע יכ .ושפנ םע תואיצמה ביחמ תניחבב םלועה לכ
םע םלועה לכ ללכנ הז~ידי~לעו ,תואיצמה בויחב ושפנ ללכנש דע ,לוטב תניחבל
תואיצמה ביחמ תניחבב םלועה לכו ושפנ הששענו ,ל"נכ תואיצמה בויחב ושפנ
:ל"נכ 'ושפנב ביחתמ הז ירה' :והזו ,ל"נכ

:(והזו .רוצקה תילכתב הבתכש תאזה הרותהמ ,הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ךל אהו)

ותושי לטבמ םדאש ,לוטבה רקעש עד :'וכו הלילב רוענה ,ידיחי ךרדבךלהמה
.תודדובתה ידי~לע אלא הז ןיא ,ךרבתי םשה תודחאב ללכנו ,ןיא הששענו
אוה ןמזהו .םיענומה ותוא ולבלבי אלש ,דחימ ןמזו םוקמ ךירצ תודדובתההו
אלו ,ידיחי ךרדב אוה םוקמהו .םינשי לכה זאש ,הלילב רוענה וניה ,הלילב
םיכלוה םיבר ןיאש ךרדב אקיד אלא ,םיכרד ירבוע ונקיספי אלש ,םיברה ךרדב
לכמ ובל תונפל לוכי זאו .ידיחי ךרדב ךלהמהו וניהו ,דדובתיו ךלי םש ,םש
לטבתנשכ זאו .הלטבל ובל הנפמהו וניהו ,תושיה לכ לוטבל אובל לוכיו ,לכו
יכ ,ביחמ תניחבל אב אוה זאו ,ךרבתי םשה תודחאב ללכנ אוה יזא ,ירמגל
לטבתנשכו ,תואיצמה רשפא םה םירבדה לכו ,תואיצמה ביחמ אוה~ךורב~שודקה
ירה :תניחב הזו ,ביחמב ללכנו ,רשפא תניחבמ אצוי אוה יזא ,ותודחאב ללכנו
:ושפנב ביחתמ הז

גנ

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל הז םג)

אל הרששו םהרבאו ."ערז םכל אה" :(ז"מ תישארב) תניחבב ,א"הב יולת הדלוהרקע
םש) תניחבב ,תעדה ידי~לע הדלוה רקע יכ .(א) תאזה א"הל ועיגהש דע ,ודילוה
וניה ,תעדה רקעו .(:ח"ס ןירדהנס) 'דילומ וניא ןטקו' ,'וכו "םדא עדיו" :(ד
לבא ,תעד שי ןטקל םג יכ .לעפה לא חכמ ולכשש תא איצויש וניה ,ותעדב שמתשיש
חכמ ותוא איצוה אלו ,ותעדב שמתשה אל יכ ,לעפב אלו חכב תעדה ןידע ןטקה לצא
המ ותעדב גישהו ,לעפה לא חכמ ותוא איצוהש ,ותעדב םלש אוהש ימו .לעפה לא
ןיאו ,אוה~ךורב~שודקה תעדל בורק אוה יזא .ותעדב גישהל םדאה תעדל רשפאש
קנוי ותעד זאו .אבומכ םירבד השמח אלא ,ךרבתי םשה תעדל םדאה תעד ןיב קולח
:דילומ זאו ,א"ה תניחב איהש ,ךרבתי םשה תעדמ

םדא ינב םע קסועש קסע ידי~לע אלא רשפא יא ,תעדב םלש אהיש ,ותעד תאםילשהלו
,ותעד ןידדחמ םה יכ .ותעד םלשנ הז~ידי~לע ,ךרבתי םשה תדובעל םברקל
םינב םיארקנ םידימלת הז ליבשבו .(י תוכמ) 'ןלכמ רתוי ידימלתמו' תוניחבב
:הדלוהה אב םדי לע יכ ,(ךינבל םתננשו קוספ~לע ןנחתאו תשרפ ירפס)

,םתעד ומילשה הז~ידי~לע יכ ,םירג ריגל ןמצע תא וחרט הרששו םהרבא הזליבשבו
םירג ידי~לע יכ .םינבל וכזו ,ךרבתי םשה תעדל וניה ,תאזה א"הל וברקתנו
אוהו ,ותעדב םלש ןיאש ימ לבא :'םלכמ רתוי ידימלתמו' תניחבב ,םתעד לדגתנ
ןטק אוה יזאו ,א"ה תניחב אוהש ,ךרבתי םשה תעדמ ןכש לכ ,םדאה תעדמ קוחר
:דילומ ןיאו

ותדובעל םברקל םדא ינב רחא םיפדורו ,ןמצע תא םיעגימ םיקידצהשםעטה הזו
תוניחבב ,םתעד םילשהל ידכ אלא ,םולשו סח ,םדובכ תוברהל ידכ הז ןיא .ךרבתי
:'םלכמ רתוי ידימלתמו'

.ןוילע תעדל םיבורקו ,תעדב םימלש םה יכ ,תורקע דקפל םיקידצה דיבהז ליבשבו
איה איה ,םירבד השמחו .ל"נכ םירבד השמח אלא ךרבתי םשה תעדל םתעד ןיב ןיאו
:הדלוהה םשמש ךרבתי םשה תעד

,הרידו ,האנ השא ,םדא לש ותעד ןיביחרמ םירבד השלש' :(:ז"נ תוכרב)הזו
אהיש ,הושה גזמב גזממ רמח ול אהיש .השא םשב הנכמ רמחה וניה ,השא .'םילכו
ןאמ לע לבח' :(:א"ל תבש) רמאמכ ,האריה וניה ,האנ הרידו :לכשש לבקל יואר
.(ג קרפ תובא) ותמכחל תמדוק ואטח תארי אהיש ךירצ יכ ,'אתרד הל תילד
לוכי ,תונכה ולא לכ ול שישכו .ונממ ולבקיש םינוגה םידימלת וניה ,םילכו
:תעדה תומלשל אובל

תועידי עדוי דחאה ועדמבש ,ןושארה .ונעדמ ןמ ועדמ לדבנש םירבד השמח ןהולאו
םהל ןיאשכ ולפא ,םאצמה םדק םירבדה עדוי ,ינשה :ועדמב יובר ןיאו ,תובר
יונש ןיאש ,יעיברהו :תילכת םהל ןיאש םירבד ףיקמ ועדמש ,ישילשהו :ללכ היוה
ותעידיש ישימחהו :לעפ בש ךכ~רחאו ,חכב רבדה עדוישכ יונש ןיאו .ותעידיב
:ותורשפאמ רבדה איצומ ןיא

:(הכרבל ונורכז ,ונושל ןאכ דע)


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts