,ומצעב לארששי ץראו .עודיכ לארששי ץרא לש עפשמ ןוזנ ,ולכ םלועה לכהנהו
."בקעיל תמא ןתת" :('ז הכימ) רמאנכ ,בקעי תדמ אוהש ,תמא ןמ עפשה לבקמ
םג אוהש ,םימו שא ,םימש תוניחב אוהו .ןינוגה תוללכ אוהש ,תראפת תדמ אוהו
.ןינוגה תוללכ ןכ

םילגרמהש תמא ןה ,השקד ."היבשוי תלכא ץרא" :(ג"י רבדמב) ,הרותב זמרמהזו
,חרכהבו .(ד) תמא איהש הרותב םהלש רקש בתכנ ךיא ךא ,םהיפמ רקש ואיצוה
רמולכ ,"תלכא ץרא" ,ל"נה זמרל שיו .תמא רבד םהב זמרנ וללה םירבדבש
תדמ אוהש ,"בקעי בשיו" תוניחב אוהש ,היבשוי תוניחבמ אוה ,התעפשהו התליכאש
.בקעי תדמ אוהש ,ראפ םיארקנש ,ןילפת תוניחב ןכ םג אוהו .ל"נכ תמא

ושרדש ומכ ,"רפש ירמא ןתונה החולש הליא" ,לארששי ץרא תארקנןכ לעו
.היתורפ לשבל החולש הליא איה לארששי ץרא רמולכ ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
ןתונה" וניהו .ןילפת תוניחב ,תראפת תוניחב אוהש ,תמא תדממ אוה התעפשהו
אוה ילתפנ ,זמרל שיו .ןילפת תניחב אוהש ,ראפ ןושל אוה רפש יכ ,"רפש ירמא
:ןילפת תויתוא

תובת~ישאר ה"שא יכ ."השא םע םייח האר" :('ט תלהק) ,ןכ םג זמרל שי הזלעו
ורמאש ומכ .םייח ןיארקנ ןילפת יכ ,"םייח האר" וניהו .רפ'ש ירמ'א ןתונ'ה
יכ .ןילפת לע ושרדד ,"ויחי םהילע 'ה" :(ד"מ תוחנמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר
'וכו "ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" :(ח"כ םירבד) ,רמאנ ןילפתב
ןתונ'ה תובת~ישאר ,"ה"שא םע" ,ןילפת אוהש ,"םייח האר" וניהו .(ו תוכרב)
:ל"נכ ןילפת תוניחב ןכ םג אוהש ,רפ'ש ירמ'א

אוהש ,'ץרא' ,רמולכ ."םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא" :('ח םירבד),והזו
אל' ןכ לעו .םיקונפתב רחוב וניאו ,םינפ תראה תוניחבב אוה זאו .תמא תוניחב
אוהש תמחמ קר .םינדעמ ראש אלו ,'םחל הב לכאת' ,תוינעו תולד תמחמ ,'תנכסמב
ןכ לעו :לכאל םחלב קר רחוב וניאו ,הליכא תואתמ טשפמ אוהו ,תמא תוניחבב
בקעי' :וילע רמאנש ,בקעי תדממ התעפשה יכ .םייחה ץרא ,לארששי ץרא תארקנ
:םייח םיארקנש ,ןילפת תוניחב ןכ םג אוהו .(:ה תינעת) 'תמ אל וניבא

הזו .ל"נכ תמא תדממ העפשהה יכ ,חורב ותסנרפ יזא ,תמא תדמב זחואה יכ,אצמנ
(ט"יק םיחספ) ושרד ,הכרבל םנורכז ,וניתובר יכ .יאק אטשק :(ד"ק תבש) ,זמר
והזו .'וכו 'ודימעמש םדא לש ונוממ הז' 'וכו "םוקיה לכ תאו" :קוספ לע
ותסנרפו ,וילגר לע ודימעמש ונוממ הז ,'יאק' יזא ,תמא תדמב זחואה ,'אטשק'
:תמא תוניחב אוהש םינפ תרתסהב אוה יכ ,'יאק אל ארקש' ךא .חורב

,הרצב ןינותנ לארששיש רחאמ יכ .תינעת ןירזוג ,אובת אלש הרצ לכ לעןכ לעו
תואת רבשל ,תינעת ןירזוג ןכ לעו .םיניד תוניחב ,םינפ תרתסה תוניחבב םה
לוטבו תקתמה תוניחב אוהש ,םינפ תואיששנו תוראה תוניחב היהי יזאו .הליכא
:'וכו ןיקדקדמ ןהש םינפ אשא אל יכו ,ל"נכ םינידה

לע ושרדש ,(ד"כ תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבדב תואלפנ ןיבתהזבו
הז' :(:ג"ק תוחנמ) ורמא םג .'וילפת הלותה הז' "םיאולת ךייח ויהו" :קוספ
רבד םהינשו ,םייח םיקלא ירבד ולאו ולא יכ ,ונרמאש והז .'רטלפה ןמ הנוקה
אוה יזא .תמא תדמ אוהש ,ןילפתב םגופו ,וילפת הלות אוהש רחאמ יכ .דחא
:רטלפה ןמ תונקל ךירצו ,ןימצמצמ ויתונוזמו ,ולש עפשה טעמתנו ,םינפ תרתסהב
יכ" ."הב ךיקלא 'ה יניע דימת" :(א"י םירבד) ,לארששי ץרא לע ביתכ ןכ לעו
תדמ איהש ,לארששי ץרא ךא ,(א"ק םילהת) "יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבוד
:'וכו "הב 'ה יניע דימת" ,תמא

תניחבב אוה יזא .תוימשגה הואת תמחמ אלו ,ושפנ עבששל לכוא קידצהשכהנהו
ללהלו תודוהל דמוע ,וז הליכא חכב רשאכו .תמא תדממ ןוזנו ,םינפ תואיששנ
תוללכ אוהש ,תראפת תדמ ,בקעי תניחב םהש ,תמא ירובד ונממ ןיאצוי יזא ,'הל
םג התעפשהש ,לארששי~ץרא תניחב ןכ םגו .םימו שא ,םימש תניחב אוהו .ןינוגה
םימש ארבל אוה~ךורב~שודקהל ףתש הששענ ,הז חכב ןכ~לעו .ל"נכ בקעי תדממ ןכ
ןכ םג ונממ םיאצויו םיעבונש םישודקה וירובדב ,תמא תניחבב םהש ,ץראו
."החולש הליא" איה לארששי~ץרא יכ ,הלעמל ונרמאש והזו .ל"נכ תמא תניחבב
הליא" איהש ,לארששי ץרא תוניחבמ ןוזנה יכ ,"רפש ירמא ןתונה" וניהו
המצעמ תנתונש רמולכ ."רפש ירמא ןתונה" יזא ,תמא תוניחב איהש ,"החולש
םימש ארבל לכוי ןכ לעו .תמא ירמא םהש ,תראפת ןושל "רפש ירמא" החכמו
ןויצל רמאלו" :(א"נ היעשי) רמאנ וילעו .ל"נכ תמא תדממ ןכ םג םהש ,ץראו
םתא ףא ,ילולמב אעראו אימש ידבע אנא המ .ימע אלא ימע ירקת לא ,"התא ימע
םימש ארבל לכוי ,םייתמאה םירבדב יכ ,(.ה רהזה תמדקה) ל"נכ אלולמב 'וכו
,ןויצ ירמא תניחב אוהש ,תמא ירמא ידי לע וניה ,"ןויצל רמאלו" ,הזו) :ץראו
'וכו ימע ירקת לא ,"התא ימע" הז~ידי~לע ,תמא תניחב אוהש ,לארששי~ץרא ירמא
.(ל"נכ

יכ .ץראבו םימשב םיתפומ תוששעל לכוי ,םישדח ץראו םימש ארבל לוכישןויכו
םילגלגה תגהנה יפ לע אוה עבטהו ,עבטה ךרד יפ לע ומלוע גיהנמ ךרבתי םשה
,םילגלגה לכ הנשמ אוה יזא ,םישדח םימש ארבל לוכי קידצהש ןויכו .עודיכ
.עבטה יונש םהש ,םיתפומ תוששעל לוכי אוה יאדוב ןכ~לעו .שדח עבט הששועו
:ק"ודו אלפ ןינעהו

אלו ועבששת ,הברה ןהו טעמ ןה ,ולכאתש המ רמולכ עובששו לוכא םתלכאו,הזו
תדממ ןינוזנו ,םינפ תואיששנ תניחבב ויהת יזא .הליכא תואתב םיעקשמ ויהת
ןיפתש ויהת יזא ,ל"נכ םכיהלא 'ה םש תא םתללהו ,וז הליכא חכבו .תמא
ימע ירקת לא וניהד ,םכמע הששע רשא והזו .ץראו םימש ארבל אוה~ךורב~שודקהל
ולכותש ,אילפהל יזא ,ץראו םימש ארבל ולכותש ןויכו .'וכו אנא המ ,ימע אלא
תניחב יכ ,'וכו וששבי אלו םיסד וניהו .ץראבו םימשב םיתפומו תואלפנ תוששעל
אעיצמ אבב) 'ארוח יתאו אקמס לזא' יכ ,ןינוגה תויללכ ןכ םג אוה השובה
וקתמ המו .ןילופנה תודממ ,תראפת תדמ אוהו .ןינוג המכל הנתשמ וינפו ,(:ח"נ
תוירבל ךרצנש ןויכ' :(:ו תוכרב) ,הז יפל ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבד
וניהו ,'תוירבל ךרצנש ןויכ' יכ .ןינוג המכל הנתשמש 'םורככ הנתשמ וינפ
.ל"נכ ןינוגה תוללכ תמא תדמ אוהש ,םינפ תרתסהב אוהו ,תמא תדמב םגפש ינפמ
תודממ תראפת תדמ ןכ םג אוהש ,ןינוג המכל םורככ ןינתשמ וינפ ןכ~לעו
ןימכ שרדנ הזה ארקמה התעו .(ה) 'וכו "הששע הז תמעל הז תא" יכ .ןילופנה
,תואלפנ תוששעל ולכות זאו .ל"נכ תמא תניחבב ,"עובששו לוכא םתלכאו" ,רמח
םתאש רחאמ יכ ,"םלועל ימע וששבי אלו" :יזא .ל"נכ אילפהל םכמע הששע רשא
,ןינוגה תוללכ איהש .שיבתהל ןיכירצ םכניא ,ןינוגה תוללכ ,תמא תוניחבב
:םלועל ימע וששבי אלו ןכ לע .ןילופנה תודמב

:ה"כ תישארב) רהזב ראבמכ ."תעבששו תלכאו ךתמהבל ךדששב בששע יתתנו"והזו
.ןינוגה אוהש ,תובא הששלש ןישאר תלת ,ן"יש ב"ע אוה 'בששע' ,(א"נ םינוקתבו
,עבששלו לכאל ,"תעבששו תלכאו" .ךלש תוימהבה דדשתש ,"ךתמהבל ךדששב" וניהו
:"בששע יתתנו" יזא ,טעמב קפתסהל קר

חמ

הז יריצ :(ב"ל םירבד) 'וכו ןיצ רבדמ שדק תבירמ ימב 'וכו יב םתלעמ רשאלע
תישארב רהז) שנעל הריצי רכששל הריצי ,שיבל הריצי בטל הריצי ,רצייו תניחב
רצונ םשש ,הניב תניחב הזו .םימחרו ןיד תניחב ,(א"ס תוכרבבו .(א) .ז"כ
דסח תוניחב ינש םשו ."ארקת הניבל םא יכ" :('ב ילשמ) בותכש ומכ ,דלוה
.(ב) ןירעתמ ןיניד םשמ יכ ,ןידו

חכ תניחב איהו ."ימא ןטבב ינכסת" :(ט"לק םילהת) בותכש ומכ ,הכס תניחבאיהו
תניחב אוהו .(ה"ל םילהת) 'וכו "הנרמאת יתומצע לכ" ,חכב ןיללפתמש המ הלפתה
סינכמ םדאש חכ יכ ."ינככוסת תומצעו םידיגב" :(י בויא) בותכש ומכ ,הכס
םהבש תורמאמ הרששעו .םלועה ארבנ םהבש ,תישארבד אדבעד ןותא ח"כ םה ,תובתב
רבדמ םדאש םירובדהו .ולא ןותא ח"כמ חכ ןילבקמ :('ה קרפ תובא) םלועה ארבנ
םיששאו" :(א"נ היעשי) תניחב הזו .אוה~ךורב~שודקה לש םירובדה ןמצע םה ,חכב
תורמאמהו .(א"יק םילהת) "ויששעמ חכ" םהו ,'ה רבד םמצע םה יכ ,"ךיפב ירבד
םלוע יתרמא יכ" :(ט"פ םילהת) בותכש ומכ ,דסח תניחב םה ,םלועה ארבנ םהבש
,"ךיפב ירבד םיששאו" הזו ,קובח תניחב ,הכס תניחב אוה דסחהו ."הנבי דסח
ןימי די קובח ,די לצ תניחב איהש ,הכס תניחב איהש ,"ךיתיסכ ידי לצבו" יזא
:(:ד"יר סחניפ רהז)

תכס ,םירצונ תכס ררועתנש םרוג יזא ,םישודק םירובד םניאש םירובדהלבא
,"רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא" :(ד"מק םילהת) בותכש ומכ ,ם"וכע
יכ ."תונושל בירמ הכסב םנפצת" :(א"ל םש) ,שורפ הזו .ארחא ארטסד קובח אוהש
ךירב אשדק םע ביר איה הניכשה יזא ,םולשו סח ,םירבוג ם"וכע לש תונושלשכ
ביר יהיאד' "ביר םירה ועמש" :(:ד"מ ףד א"כ ןוקת) םינוקתב בותכש ומכ .אוה
ןותא ךפהתנש ,(:ה"מ ףד םש) יבר יהיא לארששי~ץראב יכ .'אתולגב אהנב לע
םילהת) בותכש ומכ ,ויששעמ חכ ידי~לע לארששי~ץרא רקעו .י"בר הששענו ב"יר
וניה ,הזה חכשכ לבא ."םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה ויששעמ חכ" :(א"יק
י"ברמ הששענו .רקש ןימי רבוג םלועה תומא םירבוג יזא ,םגפנ הכס תניחב
:ואצי םצראמו םהיבא ןחלשמ ולגש ,אהנב לע ביר יהיא יזא ,ב"יר

תוכס רחא ףכת ,הז ליבשבו .םינבל הלגס איה ,חכב הלפת וניה ,הכס ,הזליבשבו
"םייח~ץע~ירפ"ב ראבמכ) ליפת אלש ,הפטה תטלוקו תרצוע אבקונהש .תרצע ינימש
הכס תניחב וניה ,"ימא ןטבב ינכסת" :תניחב הזו .(תרצע ינימש תונוכב ופוסב
אקיד 'לע' .(א א~לאומש) "'ה לע הנח ללפתתו" ,הז ליבשבו .רובע תניחב הששענ
:הכס תניחב איהש .(ג)

הנשה שאר) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םינבל הלגס לארששי~ץראםג
,(ז"כק םילהת) "םינב 'ה תלחנ" יכ .םינבל הכזת םשו ,"ךצראמ ךל ךל" :(:ז"ט
רקע יכ ."ימא ןטבב ינכסת" :תניחב ,הכס רכשש ,"ןטבה ירפ רכשש" ,תמחמ הזו
םהל תתל 'וכו ויששעמ חכ" :בותכש ומכ ,ויששעמ חכ ידי לע אוה ,לארששי~ץרא
םידיגב" :תניחב ,"הנרמאת יתומצע לכ" ,הכס תניחב אוה הזה חכו .'וכו "תלחנ
:"ךיתיסכ ידי לצבו ךיפב ירבד םיששאו" :תניחב ,"ינככוסת תומצעו

תוששע םא יכ ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה" :('ו הכימ) תניחבהזו
:תניחב ,(ד"כ תוכמ הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש ומכ) ןידה הז ,"טפשמ
םידסח תוניחב הז ,"דסח תבהאו" .('ב םירישה ריש) "ישארל תחת ולאמשש"
םה הכסה תונפד יכ .הכס תניחב ,םיפיקמ תוניחב הז ,"תכל ענצהו" .םיימינפה
תוניחב אוהש ,(:ו הכס) חפט ולפא תישילשו ,דוהו חצנ םהש ,ןתכלהכ םיתש
חפט הלגמ' ,דוסי תוניחב הז ,'ענצהו' ,"תכל ענצהו" :תוניחב הזו .דוסי
הז "ךיקלא 'ה םע" .דוהו חצנ תוניחב הז ,'תכל'ו .(:כ םירדנ) 'חפט הסכמו
תובתכ) 'יקולא ול שיש ימכ המוד לארששי ץראב רדה לכ' יכ ,לארששי~ץרא תניחב
:ל"נכ ויששעמ חכמ הששענ לארששי~ץרא יכ ,(:י"ק

:('ג הינפצ) םיקתנ זא ,(ג) הכס תוצמ ידי~לע םלועה תומא וסנתיש אובלדיתעלו
,ןטבה ירפ רכשש לש תובת ישאר הפשש ."הרורב הפשש םימעה לכ לא ךפהא זא"
:ל"נכ הכס תניחב וניה

ודבעל תחא הפשש היהיו ,ל"נכ ביר תניחב היהי אלו ,תונושל ביר ךפהתנ זאםג
."דעל ןוכת תמא תפשש" :(ב"י ילשמ) בותכש ומכ ,תמא רבגתי זאו .דחא םכש
ביטית םא" :('ד תישארב) הזו :דחא םכש ודבעל ורזחי ם"וכע ולפא ,וניה
,ץבור תאטח חתפל ,"ביטית אל םאו" .ןוכת תמא תפשש תובת~ישאר ,"תאשש
ןירבגתמד ,אתולגב ביר איהש .ביר תניחב ,ןיפנא תרזחב ערפמל לחר תובת~ישאר
:'וכו אוש רבד םהיפ רשא ,תונושל ביר ,אמלעד ןימא

,תונושל בירמ תלצמש .הכס תניחב ,םידסחה ימ תניחב הז ,תבירמ ימבשורפ הזו
םקר ןושל ,םקר ומוגרת שדק :ל"נכ "תונושל בירמ הכסב םנפצת" :בותכש ומכ
.לזרבה רה יניצ ןושל ןיצ רבדמ :דלוה תריצי ונממש ,ל"נכ יריצ תניחב .ריצו
הוצ אוה~ךורב~שודקה יכ שורפ .ףולחו הרומת ןושל :(:ב"ל הכס) םירמת ןושל
,י"שר שורפכ שנעו רכשש לע רמחו~לק לארששי ודמליש ידכ ,עלסה לא ורבדיש םהל
ומרגו .תונושל בירה לש תורבגתה ,םולשו סח ,ומרגו ,רובדהב [ומגפ] םהו
,ןיצ שורפ הזו .'וכו "אוש רבד םהיפ רשא" :בותכש ומכ ,רקש ןימי תורבגתה
,הפלקב הכס הששענ ,השדקד הכס תרומת ,יריצ תרומת ,שדק תרומת ,הרומת ןושל
אוה לארששי~ץרא יכ ,אובת אל המשו הארת דגנמ יכ ,םשנע הז ליבשבו .םולשו סח
:ל"נכ ויששעמ חכמ

טמ

:(ט"י םילהת) 'וכו ותפחמ אצי ןתחכ אוהו םהב להא םשש שמשל

אוה~ךורב~שודקה הצרו .ףוס ןיא אוה~ךורב~שודקה רוא היה האירבה םדקיכ א
.ותוכלמ לע ולבקיש ,םדא ינב ארבל ךרצהו ,םע אלב ךלמ ןיאו ,ותוכלמ הלגתיש
ןיגישמ תודמה ידי~לעש ,תודמה ידי~לע אלא גישהל רשפא יא ותוכלמ תולגתהו
,ןידדצל ףוס ןיא רואה תא םצמצו :גיהנמו לשומ ןודא שיש ןיעדויו ,ותוקלא
ותלחתב "םייח~ץע"ב ראבמכ) תומלועה ארב ,יונפה ללחה ךותבו .יונפ ללח ראשנו
:ויתודמ ןה ןהו ,('ג ףנע 'א לכיהב

לכ בלבו" :(א"ל תומש) בותכש ומכ ,בלבש המכחה וניה ,תודמה לש ריצה אוהבלהו
םלכ" :(ד"ק םילהת) בותכש ומכ ,המכחב התיה הריציה רקעו .'וכו "בל םכח
תיאו ."יבבל רוצ" :(ג"ע םש) בותכש ומכ ,ריצה אוה בלהש אצמנ ."תיששע המכחב
"רצייו" :(א"ס תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,שיבלו בטל הריצי
,תובוט תובשחמ וניה .ערה רציו בוט רצי ,ןירצי ינש םהו .'וכו ןידוי ינשב
תובשחמה םה ,םירציה רקע יכ .ערה רצי םה ,תוער תובשחמו .בוט רצי םה
םדאשכו .'וכו "ובל תובשחמ רצי יכ" :('ו תישארב) בותכש ומכ ,בלבש תומכחהו
יכ .תודמה תולגתה םשש ,האירבה לש ללחה תא םטמטמ אוה ,תוער תובשחמב בשוח
שיא לש בלה תויבהל רוא יפל יכ .תודמה רוצ וניה ,םימלועה רוצ אוה בלה
וניה ,ףוס ןיא דע אוה ,ותויבהל רוא יכ .תודמהמ תולגתהל רשפא יא ,ילארששיה
.ותקושתל תילכת ןיאו ףוס ןיא

יבלו" :(ט"ק םילהת) בותכש ומכ ,ללח בלב ראשיש ידכ ,תובהלתהה םצמצלךירצו
וניה ,תודמהמ תולגתהל אובל לכוי ,תובהלתהה לש םוצמצה ידי~לעו ."יברקב ללח
לעש .ןיבט ןירצי ןה ,בלבש תובוט תובשחמו .הדמבו הגרדהב ךרבתי םשה תא דבעל
,תוער תובשחמ בשוחשכו .בטל הריצי וניהו ,תובוט תודמו תולעפ ןילגתנ ןדי
יכ .בלבש המכחה וניה ,האירבה תא לקלקמו .בל תלרע תניחבב ,בלה םטמטמ אוה
,"םכבבל תלרע תא םתלמו" :('י םירבד) בותכש ומכ ,בלה תושפט אוה ערה רציה
ידי~לע איהש ,האירבה לוקלק אוה ,'תושפטו' .'ןוכבל תושפט תי' :ומוגרתו
:המכחה

,ובל הששענ הזב ,ךרבתי םשה תא דבעל ךיא ובלב תובוט תובשחמ בשוח םדאשכאצמנ
ולגתי ללחה ךותבש ,"יברקב ללח יבלו" :תניחבבו ,"יבבל רוצ" :תניחבב
םימש תוכלמ לע לבקמ אוהש הלגתי ,םיבוטה ויתודמו ויתולעפ ידי לעו .ויתולעפ
:המלש

תולגתה תניחב הז ,'םירשו' .'וכו "םיללוחכ םירשו" :(ז"פ םילהת) ,שורפ הזו
היהו" :(ד"י הירכז) תניחב ,(ג"י תוכרב) 'ולכ םלועה לע הרשש' תניחב ,תוכלמ
ידי~לע הששענש ללחה יפל וניה ,"ךב יניעמ לכ םיללוחכ .'וכו ךלמל 'ה
:ותוכלמ תולגתה ןכ ,םישודקה ויתובשחמ

'הלפת הז בלבש הדובע והזיא' ,"םכבבל לכב ודבעלו" :(א"י םירבד) תניחבהזו ב
ינאו" :(ט"ק םילהת) בותכש ומכ ,דוד תוכלמ תניחב הלפת יכ .(ב תינעת)
היעשי) תניחבב היהי אלש .הילע ובל לכ םיששיש ,בלב יולת הלפתה רקעו ."הלפת
תולגתה תניחב איה ,בלבש הלפת יכ ."ינממ קחר םבלו ינודבכ םתפששב" :(ט"כ
:תומלועה ךותב ,תודמה ךותב ,יונפה ללחה ךותב ,ותוכלמ

,תיוה תלד יכ .(א) א"ה תיששענו תרזחתאו ,התיה ת"לד יכ ,א"ה תניחבהזו ג
םירדנ) 'תעדב אלא ינע ןיאו' ,תושפטב ובל םטמטמשכ וניה .הינעו הלד ןושל
הלגמ) הרששעמ תוחפ השדק תילו ,ותבשחמ שדקמשכו .ת"לד תניחב איה זאו ,(א"מ
:'ה תיששענו ,ת"לדה ךותל ךישממש ,('י ןוקת) ד"וי תניחב איהו .(:ג"כ

:תניחב הז ,"םכבבל לכב ודבעלו" :תניחבב ,תוכלמ תניחב תא ,הלפתהםיקמשכו ד
םע ימ' ,"הלוע תאז ימ" :('ח םירישה ריש) תניחב :('ו ארקיו) "הלועה איה"
האלע אתיב םיתב ינש םהו .(ט"ס ח"ל ל א"כ ןוקתו 'י רהזה תמדקה) 'הלוע תאז
:שודק ךברקבד דע ריעב אובא אל יכ ,הילע םהינשל שיש ,האתת אתיבו

:(א"י עשוה) הז קוספ לע :('ה תינעת) ושרד ,הכרבל םנורכז ,וניתובר יכשורפ]
םילשוריב סנכי אלש אוה~ךורב~שודקה עבשנ' ,"ריעב אובא אלו שודק ךברקב"
,הכרבל ונורכז ,י"ראה יבתכב אתיאו .'הטמלש םילשורי הנביש דע ,הלעמלש
םילשורי תניחב איה ,האלע אתיב ,האלע אמא הניבש ,אוה דוס יפ~לע הנוכהש
,הלעמלש דוחיה ןיאש .הטמלש םילשורי תניחב איה ,האתת אתיב ,תוכלמו .הלעמלש
,תומלשב תוכלמ תניחב םלשנו הנבנש דע ,םלשנ האלע אתיב תילע תניחב אוהש
.םש ןיע 'וכו האתת אתיב תילע תניחב איהש

.(ב) אבל הניב יכ .'וכו הלוע תאז םע ימ ,הכרבל ונורכז ,ונבר בתכש המוהזו
.תאז תניחב ,האתת אתיב תניחב איה ,תוכלמו .ימ תניחב ,האלע אתיב תניחב איה
ולא םיתב ינשל שי הז~ידי~לע ,תאזה הרותב םירמאנה ל"נה ולא תוניחב ידי~לעו
ידי~לע וניה .תאז םע ימ תניחב םהש .האתת אתיבו האלע אתיב םהש .הילע
םשה תא דבעל לכויש ידכ ,ידמ רתוי בהלתי אלש ,ובל תובהלתה רוא םצמצמש
בשחל קר ,תוער תובשחמ םוש בשחל ילבל ותבשחמ תא שדקמו .הדמבו הגרדהב ךרבתי
הז~ידי~לעש .בלבש המכח תניחב ,בוט רצי תניחב םהש .תושודק תובשחמ דימת
.תובוט תודמו םיבוט םיששעמו תולעפ תוששעל הכוזו ,תובוט תודמה ריצמ
.המלש םימש תוכלמ לע לבקמ אוהש הלגתנ יכ ,תוכלמ תניחב הלגתנ הז~ידי~לעו
,האלע אתיב םג הלוע אקיד יזא .האתת אתיב איהש ,תוכלמ תניחבל הילע שי זאו
:התרבחב היולת תחאו ,דחא םהינש תמאב יכ .אבל הניב תניחב איהש

יכ ,איה הרותה ללכו .תאזה הרותה ןינע ראבלו רזחל ןיכירצ ,תצק ןינעהראבלו
רוא היה םלועה תא ארבל הצר ךרבתי םשהשכש ,ותלחתב "םייח~ץע"ב ראבמ
לוכיבכ ךרצהו .תומלועה תאירבל םוקמ היה אלו ,ףוס ןיא אוה~ךורב~שודקה
ארב ,הזה יונפה ללחה ךותבו .יונפה ללח הששענו ,ןידדצל ףוס ןיאה רוא םצמצל
המכחב םלכ" :בותכש ומכ ,המכח ידי~לע וארבנ תומלועה לכו .תומלועה לכ
תולגל ידכ וניה ,תוכלמה ליבשב היה תומלועה תאירב תילכת רקעו ."תיששע
הז ליבשבו .םע אלב ךלמ ןיא יכ ,תומלועה ידי~לע םא יכ רשפא יא הזש .ותוכלמ
הלגתיש ידכ ,תומלועה תאירבל םוקמ היהיש ידכ ,יונפה ללחה לש םוצמצה היה
.םיבתכבו רהזב ראבמ הז לכ .ךרבתי ותוכלמ

קולא קלח אוה לארששימ דחא לכ יכ .םדא לכב הז לכ ראבמ ,הכרבל ונורכז,ונברו
יכ ,ףוס ןיא תניחב אוה ילארששיה שיא בלבש תוקלאהו .בלב תוקלאה רקעו ,לעממ
לדג יפלו .ותקושתל תילכת ןיאו ףוס ןיא וניה ,ףוס ןיא דע אוה ותויבהל רוא
תוששעל ול רשפא היה אל ,ףוס ןיא דע אוהש ילארששיה שיא לש בלה תובהלתהה
ןיא דע ותובהלתה לדגמ יכ .הבוט הדמ םוש תולגל לוכי היה אלו ,הדובע םוש
םוקמ היה אל האירבה תלחתבש המ תניחב והזש .רבד םוש תוששעל לוכי וניא ,ףוס
תודמה ןה ןה ,תומלועה תאירב יכ .ל"נכ ףוס ןיא לכה היהש תמחמ ,האירבל
,ףוס ןיא דע אוהש ובל תובהלתה רוא םצמצל םדאה ךירצ חרכהב ןכ~לעו .ל"נכ
דבענש ,ונתדובעב הצור ךרבתי םשה יכ .הדמבו הגרדהב םשה תא דבעל לכויש ידכ
.ל"נכ םוצמצה ידי~לע םא יכ רשפא יא הזש ,תובוט תודמבו תודבעב ותוא

ללח יבלו" :תניחב .בלב יונפ ללח ראשנ יזא ,ובל תויבהל רוא תאםצמצמשכו
,יונפה ללחה הז ךותבו .(האירבה תלחתב היהש יונפה ללח דוס והזש) ."יברקב
.ל"נה יונפה ללח ךותב היהש ,תומלועה תאירב דוס םהש .תובוטה ויתודמ ןילגתנ
רוא תא םצמצמש םוצמצה ידי~לע יכ וניה ,ל"נכ תומלועה ןה ןה תודמה יכ
."יברקב ללח יבלו" :תניחב ,יונפה ללח תניחב הששענ הז~ידי~לעש ,תובהלתהה
םיבוט םיששעמ הששועו ,הדמבו הגרדהב ךרבתי םשה תא דבוע אוה הז~ידי~לע
ללח ךותב ,תומלועה ןהש ,תודמה תולגתה תניחב אוה הז לכש .תובוט תודמו
המ תניחב אוה הזו ,ל"נכ המכח ידי~לע היה תומלועה תאירב רקעו .בלבש יונפה
המכחה רמושש ידי~לע אוה ,םיבוט םיששעמו תודמל תוכזל ,םשה תדובע רקעש
תמכח תניחב אוהש ,בלבש הבשחמה דאמ רמשל ןיכירצש .בלבש הבשחמה אוהש ,בלבש
רצי םה תוער תובשחמו ,בוט רצי םה תובוט תובשחמ יכ .ןירציה רקע והזש ,בל
הז ידי לע יזא ,בלבש המכח תניחב והזש ,תובוט תובשחמ בשוחשכ וניה .ערה
ךותב ,תודמה איהש ,האירבה תולגתה תניחב והזש ,תובוט תודמו תולעפל הכוז
לבא .ל"נכ בלבש תובוט תובשחמ תניחב אוהש ,בלבש המכחה ידי~לע ,יונפה ללח
ללח דוס אוהש ,בלבש ללחה לקלקמ אוה יזא ,םולשו סח ,תוער תובשחמ בשוחשכ
תניחב והזו .ל"נכו בל תלרע תניחבב ,בלבש ללחה םטמטמ אוה יזאו ,יונפה
.ל"נכ בלבש המכחה ידי~לע היהש ,האירבה לוקלק

תוכזל ידכ ,תובוט תובשחמ בשחלו ,ל"נה םוצמצל ןיכירצש הדובעה רקעלכו
ליבשבש ,ךרבתי ותוכלמ תולגל ליבשב אוה הז לכ ,תובוט תודמו םיבוט םיששעמל
לכ ידי~לע תובוט תודמו תולעפל הכוזש ידי~לע יכ .ל"נכ האירבה רקע היה הז
ותוכלמ תולגתה תניחב והזש המלש םימש תוכלמ לע וילע לבקמ הז~ידי~לע ,ל"נה
המכחה ידי~לע ,יונפה ללחה ךותבש תומלועה תאירב ידי~לע הלגתנש ,ךרבתי
םה ,תובוט תודמו תולעפב ךרבתי םשה תדובעו ,תומלועה תאירבש ללכהו .ל"נכו
:בטיה ןבהו .ל"נכו שממ תחא הניחב

ללחה ךותב ולגתנש םיבוטה ויתודמו ויששעמ ידי~לע ךרבתי ותוכלמ הלגתנשכזאו
אתיבו האלע אתיב ,תאז םע ימ ,ל"נה םיתבה ינש תילע תניחב והז ,ל"נכ ובלבש
אוהש םוצמצה תלחתו .האתת אתיב תניחב הז ,תוכלמה תולגתה יכ .ל"נכ האתת
תדובע ליבשב היה םוצמצה תנוכ רקעש ,האלע אתיב תניחב הז ,בלבש יונפה ללחה
תילעו ןוקת םלשנ ןיא ןכ לעו .ךרבתי ותוכלמ תולגל תוכזל ידכ ,ךרבתי םשה
רקע הזש ,ךרבתי ותוכלמ הלגתנש דע וניהד .האתת אתיב הלועש דע ,האלע אתיב
אתיבל הילע שי אקיד זא ,ךרבתי ותוכלמ הלגתנשכ זאו .האירבה תנוכ תילכת
תאז ימ תניחבב ,האתת אתיבו האלע אתיב ,דחי םהינש םילוע אקיד זא יכ .האלע
ןיאש ,שודק ךברקבד דע ריעב אובא אל יכ .ל"נכ 'וכו הלוע תאז םע ימ ,הלוע
הנביש דע ,ל"נכ 'וכו אבל הניב איהש ,הלעמלש םילשוריב סנכנ אוה~ךורב~שודקה
:ל"נכ ךרבתי ותוכלמ תולגתה תניחב אוהש ,הטמלש םילשורי

תולגתה תניחב איה ,בלבש הלפת יכ .בלבש הדובע איהש ,הלפת תניחב אוה הזלכו
,דאמ דאמ םיקמע םירבדה יכ ,דאמ ןבהו .ל"נכ בלבש יונפה ללח ךותבש ,ותוכלמ
םירבדהו ,גוחמב יוחמד ןאמכ ,זמרב לכה רבדו ןאכ רצק ,הכרבל ונורכז ,ונברו
יכ ,תוער תובשחממ דאמ ומצע רמשל ,ןטושפכ םמיקל רקעהו .ןיבמל םיחוכנ
רמשל ןיכירצ ןכ לע .שיבל הריצי תניחב ,ערה רציה רקע םה תוער תובשחמ
.בוט רצי תניחב םהש ,תובוט תובשחמ בושחל דימת ומצע חירכהלו ,דאמ ותבשחמ
הנוכב ללפתהלו ,'וכו תובוט תודמו םיבוט םיששעמ הז~ידי~לע תוששעל תוכזלו
יכ ,ידמ רתוי רעבי אלש ובל תובהלתה םצמצל ןיכירצ הלחתבו .הבושת תוששעלו
םישודק םיכרדה לכ ראשו .אקיד הדמבו אגרדהב ךרבתי םשה תא דבעל ןיכירצ
הארונה השודקה הרותה ירבד ךותמ איצוהל ןילוכיש ,תונוכנ תוצעו ,םירוהטו
ןומה וקיפסי אל יכ .תצק רחא םוקמב ראבתיו ,הז לכב ןילמ קולאל דועו .תאזה
ןינעל רזחנו) [:תעכ הזב ידו ,םיארונה וירובדמ דחא רובד ראבל תועירי
:(ןושאר

,האלע אדוחי הזו .תיב םע ד"וי ,ת"יב םע ף"לא ,ביבא ןסינ ארקנ ,הזליבשבו
:האתת אדוחיו

םהו .(ג) עברמ שלשמ לופכ טושפ ריש אוהו ,דיתעל רעתיש רישה תניחבהזו ה
ריש תניחב הז ,ת"לד .דוי םע תלד איהש ,אה תניחב הז .אנוגנ ינימ הרששע
תולגתה ידי~לע הזו .אנוגנ ינימ הרששע תניחב הז ,דוי .עברמ שלשמ לופכ טושפ
םירשו" :תניחב ,ריש תניחב הז ,הרששו .םלועה לכ לע הרשש תניחבב ,ותוכלמ
ב~לאומש) לארששי תורימז םיענ תניחב אוהש ,דוד תוכלמ תניחב הזו ."םיללוחכ
:(ג"כ

.'התצע עמש' :י"שר שרפ ,'שיחלו ןחג אצוג ךתתא' :(ט"נ אעיצמ אבב)שורפ הזו
,תוכלמ תניחב וניה ,הלפתהשכ .הצע תניחב איה .(ד) "'ה תארי השא" :תמאב יכ
ונל תוחא" :('ח םירישה ריש) תניחבב ,'אצוג ךתתא' תניחבב .תונטקבו תולפשב
ןירדהנס) תלפונ ותצע תניחבב ,"ןטקה רואמה תא" :('א תישארב) תניחב ,"הנטק
."דוד תכס תא םיקא" :('ט סומע) תניחבב ,התוא םיקהל ךירצ .(םש ןיע ב"כ
ילשמ) תניחבב .תוכלמ הז הרששו ,(ד"י הלגמ) שדקה חורב התכסש ,הרשש וז הכסו
."םילודגה תורואמה ינש" :('א תישארב) תניחבב ,"םוקת איה 'ה תצע" :(ט"י
:בלבש הדובע איהש .(ה) שחלב איהש הלפתה תוילע הזו .התצע לבקת ,'הל שיחלו' :הזו

'הבושת לש הלע' "לע םקוה" :(ג"כ ב~לאומש) בותכש ומכ ,הבושת תניחבהזו ו
רקעו .'ה תלדמ תיששענש ,'ה בושת תויתוא איה הבושתו .(:ז"ט ןטק דעומ)
ימ :תניחב הזו ."בשו ןיבי ובבלו" :(ו היעשי) בותכש ומכ ,בלב יולת הבושתה
:ימ םע ,הבושת לש התילע ,הבושת לש הלע .הלוע תאז םע ימ ,הלוע תאז

:(:םש) הזו ,'דובכה אסכ דע תעגמש הבושת הלודג' :(ו"פ אמוי)תניחב והזו
אקיתעד אתירוא הלגתי תבש ולכש םויל דיתעל יכ .'הלאגה תברקמש הבושת הלודג'
אוה ,אקיד 'ה לע "'ה לע גנעתת זא" :(ח"נ היעשי) בותכש ומכ .(ו) האמיתס
תניחב הז תבשו .תבש גנע רקע הזו ,(םש ןיע ט"יר יחיו רהז) האמיתס אקיתע
,הבושת הלודג תניחב הזו ."ךיקלא 'ה דע תבשו" :(ל םירבד) בותכש ומכ ,הבושת
תניחבל .'הנטק ונל תוחא' תניחבמ ,ןטקה רואמה תא תניחבמ הבושת הלעמשכ
אסכ דע תעגמש ."המחה רואכ הנבלה רוא היהו" :('ל היעשי) תניחבל ,הלודג
אסכ' הזו .האמיתס אקיתעד אתירוא גישיו עיגי הז~ידי~לעש וניה ,דובכה
םהש םירבד ,"ךשובלל םיששבכו" :(ז"כ ילשמ) תניחבב .התוא ןיסכמש ,'דובכה
ילשמ) תניחבב ,התוא ןיסכמש .(ד"י הגיגח) ךשובל תחת ויהי םלוע לש ונושבכ
,םיקלא דובכ ינפמ ןיסכמש ,'דובכה אסכ' הזו ."רבד רתסה םיקלא דובכ" :(ה"כ
:התוא גישתו עיגת התאו

םגש ,ןסינו הנשה שאר םהו .תישאר ינש וניה ,תישאר ת"יב ,תישארבתניחב הזו
דכ ,הלבק תארקנ איהו' :(.ה"מ א"כ ןוקת) םינוקתב אתיאו .הנשה~שאר אוה ןסינ
םהו .(ז) ןסינו ירשת םה ,'ןיעורד ןירת'ו .'אכלמד ןיעורד ןירת ןיב יהיא
,(א"י הנשה~שאר) 'לאגל ןידיתע ןסינב' יכ .הבושת ימי אוה םב יכ ,הבושת ימי
"לאוג ןויצל אבו" :(ט"נ היעשי) בותכש ומכ ,הבושת ידי~לע אלא הלאגה ןיאו
היהי אוה ,הרותה תודוס תעידי וניה ,הלבקה תעידי רקעו .(:ו"פ אמוי) 'וכו
לע גנעתת זא" :תניחבב ,תבש גונעת תניחבב ,אקיתעד אתירוא הלגתי זאש .דיתעל
.(ב"פ ףד תונוכה רעש) חס הפ ,חספ ןושלו .הריש ןושל ,ירשת ןושל הזו ."'ה
ריש רעתי יכ ."גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה" :('ל היעשי) בותכש ומכ
אלו דובכ ךרמזי ןעמל" :('ל םילהת) תניחבב .ח"ס ה"פ תניחבב ,אמלעב אנוגנו
םילהת) דובכה ךלמ תניחב הז ,'דובכ' .חס הפ וניה ,אקיד 'םדי אלו' ,"םדי
:דיתעלש ריש תניחב ,םלועה לכ לע הרשש תניחב ,(ד"כ

ידי~לע יכ .אלכ יצשו אלכ ילכאד ,תלכת תניחב וניה ,תיציצ תניחבהזו ז
,הב םיקובדה לארששי לבא .ארחא ארטסד תוכלמ לטבתי ,השדקד תוכלמ תולגתה
'הב םיקבדה םתאו" :(.א"נ ףד תישארב) רהזב בותכש ומכ .םתויח ולבקי
םכלכ םייח ןכ~יפ~לע~ףא ,אלכ יצשו אלכ ילכאד ,תלכת תניחב אוהש ,"םכיקלא
הנשה~שאר) 'םיקו יח לארששי ךלמ דוד' :תניחבב ,םשמ אב תויחה רקע יכ .םויה
:(.ה"כ

,הב םיקבדה לארששי לבא .אלכ יצשו אלכ ילכאד ,תלכת תניחב ,הלכתניחב הזו
.(ח) 'וכו "םיוגה לכב הלכ הששעא יכ" :('ל הימרי) תניחב הזו .םימיקו םייח
,תלכת תניחב איה ,'דוד שפנ' .(ט) "דוד שפנ לכתו" :(ג"י ב~לאומש) הזו
:אלכ יצשו אלכ ילכאד

.'ןגנמ היהו ,דוד לש רונכב תבשנמ היה ןופצ חור' :(:ג תוכרב) תניחבהזו
תניחבב ,הניגנה םשמ .תלכת תניחב ,תורובג םיניד תניחב הז ,'ןופצ חור'
םשו ,תלכת תניחב אוהש ,אקיד 'ףנכמ' ."ונעמש תרמז ץראה ףנכמ" :(ד"כ היעשי)
תלד תניחב הז ,תלד .דוי םע תל"ד ה תניחב הזו :לארששי תורימז םיענ תניחב
תרמז תניחב ,אנוגנ ינימ הרששע תניחב הז ,דוי .ץראה ףנכמ תניחב ,תופנכ
:ונעמש

,הלכה חכ רקע יכ .'וכו "החנמל תלס הפיאה תיריששעו" :(ח"כ רבדמב)שורפ הזו
רהזה תמדקה) התרבל אהנאמ תפזוא אמא תניחבב תלבקמ איה ,תלכת תניחב חכ וניה
,(ה"ס ירחא ,:י ארקיו ,:כ"ר יחיו רהז) הנמ ןירעתמ ןיניד ,הניב יכ .(.ב ףד
תניחבב ,"ובל לא בצעתיו" :(ו תישארב) הזו .ןיקתמנ הדי לעש ,ןשרש איהו
תניחבב ,('ח םש) "ללקל דוע ףיסוא אל ובל לא רמאיו" .הנמ ןירעתמ ןיניד
.ןשרשב םינידה תקתמה

,םיקלא דובכ תוניחב .(י) הפ תוכלמ .הפ יא ,הפיא .הפיאה תיריששעו:שורפ הזו
"ודובכ םוקמ היא" ,הפ יא הניגב ןילאש איכאלמ תיקילס יהיא דכ .דובכה ךלמ
.ל"נכ השדק תניחב ,ד"וי תניחב הז ,תיריששעו .(י ןוקתבו ד"כ תישארב רהז)
תלס ,הפ יא תניחבב התוא תולעהל ידכ ,תוכלמ ךותל השדק ךישמהל ןיצורשכ וניה
תלס ארקנ .האלע אתיב .דחא תויהל םיתב ינש רבחל ךירצ ,ןמשב הלולב החנמל
.'החנמ תלפת ןקת קחצי' :(:ו"כ תוכרב) תניחב ,םיניד תניחב הז ,החנמ .החנמל
רבשמו קיתממ האלע אתיבש ."ךיקחמ םיגוש לכ תילס" :(ט"יק םילהת) ןושל ,תלס
ללביש ךירצו .(אי) "'ה תורובג ללמי ימ" :(ו"ק םש) תניחבב ,ל"נכ םינידה
םש) בותכש ומכ ,דוד תוכלמ תניחב ,ןמש ארקנה ,האתת אתיב םע האלע אתיב
,ןיהה תעיבר ,הז ידי לעו ."ןושששש ןמש ךיקלא םיקלא ךחשמ ןכ לע" :(ה"מ
:(בי) ןיהה ןיתלדמ הששענ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts