.לארששי ץראב הקדצ שיו ,ץראל ץוחב הקדצ שי יכ ,הקדצ תוניחב ינש שילבא ד
ינש שי ןכו .(ב) ץראל ץוח תקדצמ הלעמלו הלודג איה ,לארששי~ץרא תקדצו
תאצויה הרותהל ,אטח וב שיש לבהמ תאצויה הרותה המוד ןיא יכ ,הרות תוניחב
אלא ,םיקתמ םלועה ןיאו' ,קתמנ ןידה ןיא יכ (:ט"יק תבש) אטח וב ןיאש לבהמ
םינצנה" :(:א ףד המדקהב) רהזב בותכש ומכ .(םש) 'תוקונית לש הפ לבה לע
איביח אצצקל ןדע אתא דכ "עיגה רימזה תע" .םלועה תובא ןילא "ץראב וארנ
בותכש ומכ .אתירואב יעלד איברד אקוניד אלק אד "עמשנ רותה לוקו" .אמלע ןמ
."בהז םיברכ םינש תיששעו" :(ה"כ תומש) ביתכו ,"בהז ירות" :(א םירישה ריש)
הצור התאשכ אצמנ .ןגהל םלועב תובאה ולגתנ ,איברד אקוניד אלק ידי~לע
ןמ ,תולכסו ,החכש ,ךששחהו ,ןידה תוחדל ידכ ,םלועב תובאה ךדי לע ולגתיש
ללכת לארששי~ץראד הקדצ ידי~לעו ,אטח וב ןיאש לבה ךל היהיש ךירצ .םלועה
:אטח וב ןיאש שודקה לבה תוניחב אוהש ,לארששי~ץראד אריואב ךמצע

ןולגתי יתמיא ,שורפ ,'וכו "בקעי יתירב תא יתרכזו" :(ו"כ ארקיו) שורפהזו
לבה ידי~לעו ,לארששי~ץראד אריוא ידי~לע ."רכזא ץראה" דכ ,םלועב תובאה
ומכ ,תוקונית וכרבתנ ןכ יכ .תוקונית לש םהיפ לבה תניחב איהש ,אטח וב ןיאש
,"יתובא םשו ימש םהב ארקיו םירענה תא ךרבי אוה" :(ח"מ תישארב) בותכש
וללכי ,לארששי~ץראד הקדצ ידי~לע .ןגהל תובאה ולגתנ תוקוניתה ידי~לעש
:אטח וב ןיאש לבה תניחב אוהש ,שודקה ריוא ,לארששי~ץראד אריואב

,'דיסח ארקנ תינעתב בשויה' :(:א"י תינעת) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
וניה ,ושפנל םידסח תולימג אוה תינעתה יכ ."דסח שיא ושפנ למוג" :רמאנש
ארקנ ןכ ללג ."שפנ תבישמ המימת 'ה תרות" :(ט"י םילהת) בותכש ומכ ,הרותל
:םלועב םידסח ךישממו ,ךששחהו ןידה לטבמ יכ ,דיסח שיא

אריתב ןב הדוהי יבר ריהזהש תורהזה הששלש :(.ו"צ ןירדהנס) שורפהזו ה
יברכ ןידירוב ורהזהו' ,'וסנא תמחמ ודומלת חכשש ןקזב ורהזה' ,ןיביצנמ
םה ,תוניחב הששלשה ולא יכ .'הרות אצת םהמש ץראה~ימע ינבב ורהזהו' ,'הדוהי
ודומלת חכשש הז ןקז' :ןורכזהו ,הרותהו ,לכשהו ,שפנה תולעתהל םיזמור םלכ
ורטופ אנמחר סנא לבא .החכש תמחמ ,תולכסו ,התימ תניחב אוה ,'וסנא תמחמ
הלגתיו .החכשה ונממ לטבתי דובכה ידי~לעש ,'ודבכל הדוהי יבר ריהזהו' ;(ג)
:בותכש ומכ ,ךרבתי םשה דובכ איה הרותה שרש יכ .הרותה ןורכז וניה ,שפנה
:(ו קרפ ,תובא) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכו ,'וכו "ויתארב ידובכל"
:'הרות אלא דובכ ןיא'

ךירצו ,לוגלגב אבש שפנה אוה םדה יכ ,'הדוהי יברכ ןידירוב ורהזה':והזו ו
,וללה תורודב טעמתנש הסנרפה ןורסח רקע םג .םדבש שפנה תולעהל ןוכל טחושה
הרות ןיא םא' :(ג קרפ תובא) הזו .םינגהמ םניאש םיטחושה ידי~לע אלא הז ןיא
:טעמתנ הסנרפה ,חמק ןיא הז~ידי~לע .ל"נכ שפנ תניחב איה 'הרות' ,'חמק ןיא
."תלכאמה תא חקיו" :(ב"כ תישארב) בותכש ומכ ,תלכאמ ארקנ ףילחה הז ליבשבו
שפנה תא שיבלמ אוה ןוגה טחושה יכ ,לארששיל סנרפמו ליכאמ ןוגה טחוש שי יכ
ומכ ,הניכש תניחב אוה רובדהו .ךרבמ אוהש הכרבה רובדב וניה ,רבדמב יחבש
יכ ,"םד האלמ 'הל ברח" :(ד"ל היעשי) שורפ הזו .הפ תוכלמ :(ד) בותכש
אוהש ,רובד תניחב איהו ,(סדרפבו ,שודקה רהזב אבומכ) 'הל ברח תארקנ הניכשה
םנורגב לא תוממור" :(ט"מק םילהת) בותכש ומכ ,הפ ןושל ,תויפיפ ברח תניחב
ןיימ תניחבב ,רובדה ךותב ,'הל ברח ךותב האב שפנהשכו .'וכו "תויפיפ ברחו
המב יזח" :תניחבב ,הל שיש ןיבקונ ןיימה ידי~לע תגודזמ הניכשה יזא .ןיבקונ
הב תולועה תושפנמ ,"םד האלמ 'הל ברח" :הזו .(.ג"י ארקיו רהז) "אניתאק ארב
:לארששיל הסנרפ תלבקמ איה ,גווזה ידי~לעו .ןיבקונ ןיימ תניחבב

טחושהשכ וניה ,"רבדמה ברח ינפמ ונמחל איבנ ונשפנב" :(ה הכיא) שורפהזו
ףילחה םע דמועשכו .ןיבקונ ןיימ תניחבב ,שפנה תא הלעמ וניאו ,ןוגה וניא
ברח וניאו ,רבדמה ברח אוה ולש ףילחהו .תושפנ חצורכ דמוע אוה ,יחה תא טחשל
םירישה ריש) ,רמ לוקב תקעוצש ,יחה שפנהל רעצ שיו .רבדמה ברח אוהש ,'הל
ןיימ תניחבב ,הכרבה לש ורבדב סינכהל ליבשב תאצישכ האצי ישפנ" :(ה
תעשב םש וניא יכ יננע אלו ויתארק ,ויתאצמ אלו ויתשקב ,יתאצישכו .ןיבקונ
ינוכה ,ריעב םיבבסה םירמושה ינאצמ ,הז~ידי~לע .לוגפ תבשחמ בשוחו ,הכרבה
הז םג ,יח תניחבב שפנהל היהש הלעמש וניה ילעמ ידידר תא ואששנ ,ינועצפ
,שפנהל יוא !הזה טחושהל ול יוא .הלגר ףכל חונמ הל ןיא ושכע יכ ,הנממ חקל
ךישמהל ,ןיבקונ ןיימ הניכשהל ןיאו ,היביוא ףכב התוא רסמו ,שפנה תא גרהש
:הלודג אחרטו העיגיב "ונמחל איבנ ונשפנב" :הז~ידי~לעו .התיבל ףרט

םדא לש ויתונוזמ ןישק' :(ח"יק םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
קרפ רזעילא יברד יקרפ) םיערק רששע~םינשל ערקנ ףוס םי יכ ,'ףוס םי תעירקכ
םישק םהידי לעש .(ה) ןיכסה תוקידב הרששע~םיתש דגנכ ,(א"כ ןוקתבו ב"מ
:(ה"נ תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו :'וכו םדא לש ויתונוזמ
ןילח) חבזמה תומיגפ רועשכ ,ףילחה תומיגפ רועש יכ ,'חבזמל המוד ןחלש'
('ג תישארב) םחל לכאת ךיפא תעזבו ,ז"לת אירטמיג הטיחשה לע םג :(:ז"י
ידי~לע הסנרפה ןורסח זמרל ,(תובת עבראה םע) ז"לת אירטמיג תובת~ישאר
ףרט יכ ,"ויאריל ןתנ ףרט" :(א"יק םילהת) שורפ הזו :םינגהמ םניאש םיטחוש
ןושלו :(:א"כק ףד) םיטפשמ ףוס רהזב אבומכ ,הפרט ןושל ,תועמשמ ינש ול שי
:הסנרפ םהל שי הז~ידי~לע ,הפרטמ םמצע תא םירמוש לארששישכ ,זמרל .ןוזמ

תניחב ,ןידירו תניחב אוה ךפצנמ ,'ורמא םיפוצ ךפצנמ' :(ד"ק תבש) שורפהזו
,תוקונית תניחב ,םיברכ תניחבמ םתקיניש ,םיאיבנ ולא ,םיפוצו .ןיד ו"יר
,שדקה חור ןילבקמ םשש ,לארששי~ץראד אריוא תניחב ,אטח וב ןיאש לבה תניחב
וניה ,םיפוצה ולאו ."השישרת חרבל הנוי םקיו" :(.ה"פ ךל~ךל) רהזב אבומכ
,ן"יד ו"יר ,"ןידירו"ב ןיריהנ םה ,אטח וב ןיאש לבה תניחבב םהש ולא
הנכמ עפשהו .עפש ןיכישממו ,ןיבקונ ןיימ תניחבב שפנה תא ןילעמו .ך"פצנמב
.עיקר ךכ~רחאו ,םימ הששענ ךכ~רחאו ,רוא איה הלחתמ יכ ,ר'מ'א םשב
,ףלא תרוצ הששענ וירמ יכ .ינדא ,ךפצנממ םיששועו ,ךפצנמה תא םיקיתממשכו
ינדא" :(א"נ םילהת) בותכש ומכ ,הניכשה אוה ,רובד אוה ינדאו .ינדא הששענו
יפל דחא לכל קלחתנו ,עפשה אצוי ,ינדא וניה ,הזה לבהמו ."חתפת יתפשש
דחא לכל ,בר אבצ תורשבמה ,ר'מ'א ןתי ינדא :(ח"ס םילהת) שורפ הזו .ותניחב
:ותניחב יפל

ינדא םחל ולכא ימע ילכא" :(:ד"ק ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
רמא רמ .תוקונית ידמלמ ולא רמא לאומשו ,םינידה ולא רמא בר' ,"וארק אל
םניאש .ןיד ו"יר וניה ,'ןינידה ולא רמא בר' .'יגילפ אלו אדח רמא רמו ,אדח
זמר .ינדא ,ןיד ו"ירמ ןיששוע ןיאש ,ןיבקונ ןיימ תניחבב שפנה תא ןילעמ
םהש םימדה .ךפצנמ ,ןיד ו"יר וניה .םינידה םילקלקמש ,םינגהמ םניאש םיטחושל
,שפנל שיש תוניחב שמחל זמר .עודיכ םימד השמח דגנכ ,תויתוא שמח םה ,תושפנה
ימ דגנכ ישפנ יכרב השמח ינה :(י תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ
.'אטח וב ןיאש לבהה תא ןילקלקמש ,תוקונית ידמלמ ולא רמא לאומשו' .'וכו
אריוא תניחב ,אטח וב ןיאש לבה תניחבב וניא ,טחושה לש ולבהו ורובדשכ
תניחב טחושהל שישכ יכ .טעמתנ הסנרפה ,"ימע ילכא" ,הז~ידי~לע ,לארששי~ץראד
,שפנ תניחב ,לארששי~ץראד הקדצ תניחב ,'הל ברח תניחב ,אטח וב ןיאש לבה
תוניחבב הלעתנ ןכ םג ,ולש רבדמהל יחהמ הלועש שפנה םג ,ל"נכ הרות תניחב
:רכזנה ולא תולעמ

תודבכנה תושפנהש ,עודי הז יכ ;'ץראה~םע ינבב ורהזה' :שורפוהזו ז
,(תומוקמ ראשבו ,ג"יק ףד םיטפשמ אבס) רהזב רומאה ,אלקטה ךותב [תוקשענה]
ךותב ןתוא תנתונ איה יזא ,שפנה םש עקתשיש הצור הגנ תופלקו .הגנ תופלקב
ץראה ימע ינבש אצמנ .רתויב איהה שפנה ףנטתיש ידכ ,ץראה םע לש וגווז תפט
רדה םיעדוי ונא ןיאמ .(ו) חפב תוזוחאה םירפצכ םהש אלא ,תורקי תושפנ םה
םהל שיש עודיב ,םימכח~ידימלת םהש םיאור ונאשכ .םתרות ידי~לע אלא ,םתראפת
תניחב] איה שפנה יכ .טחושהל יולג לכה אוה ,םילגמ םהש הרותה לכו .הרקי שפנ
הלועו .תוצוצינ תניחב םה ,ץראה~ימע ינב םילגמ םהש הרותהו .ל"נכ [הרות
הז ליבשבו .'אניתאק ארב יאמב יזח' :תניחבב ,ןיבקונ ןיימ תניחבב הניכשהל
יכ .שפנה וניה ,התומלעתהמ הרותה רתויב הלגתי דובכה ידי~לע יכ ,םדבכל ךירצ
תקקותשמ שפנהו ,'וכו "ויתארב ידובכל" :בותכש ומכ ,דובכה אוה לכה שרש
,הרותה קקותשיש ידכ ,'םדבכל ץראה~ימע ינבב ורהזה' :הזו .ושרשב וב ללכהל
:'הרות אצת םהמ' ,הז~ידי~לעו .דובכה אוהש ,ושרשב ללכהל ,שפנה איהש

.וזעו ,שרפמ רדה ,ותוא ששרדל לכות המכח הזיא ידי~לע 'ה ושרד :שורפהזו
תומכח דגנכ ,ךששחו תולכס םהש .םירחא תומכח ידי~לע אלו ,הרותה ידי~לע וניה
לש הקדצ ידי~לע ,דימת וינפ ושקב ,הרותה תומכחל הכזת המ ידי~לעו .הרותה
ןיא' :('א רדס הבר תלהק ;ד"מ השרפ הבר תישארב) שרדמב אבומכ .לארששי~ץרא
ןיאו ."ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ םילהת) בותכש ומכ ,'הקדצ אלא םינפ תשקב
הבושתה רעש "המכח~תישאר" ןיעו ה"ק םילהת "בוט רחוש") לארששי~ץרא אלא דימת
:"הב ךיקלא 'ה יניע דימת" :(א"י םירבד) בותכש ומכ ,('ו קרפ

חל

:(ו"ט תומש) 'וכו םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ

ןמיסהו .ךרבתי םשהב קובד אוה םא ,תע לכב ומצע תא שפשפל םדא לכ ךירציכ א
:(א) תוקבדה לע ןמיס םה ןילפת יכ ,ןילפת אוה תוקבד לש

אוהש רובדה יכ .והנקתיו רובדה תא הלעיש אלא ,ןילפת תניחבל אובלרשפא~יאו ב
לכש ,םי תניחב אוה .(ב) הפ תוכלמ תניחב אוהש ,אוה~ךורב~שודקה לש ויפ חור
.(ג) םיה לא םיכלוה םילחנה לכ :(א תלהק) בותכש ומכ ,וכותל םיכלוה םילחנה
ןימגופשכו ."חתפת יתפשש ינדא" :(א"נ םילהת) בותכש ומכ ,ינדא תניחב אוהו
ז"כ יכ .הרעס חור ,ויפ חורמ הששענ ,םגפה ידי~לע זא ,ינדא אוהש רובדה
וניה ,רובדה תניחבמ הששענו .ע"ר אירטמיג ,הרששעמ לולכ דחא לכ תויתוא
תניחב הזו .תויתוא ע"רו ,ינדא אוה ה"ס .הרעס ,תויתוא ע"ר ,ינדא תניחבמ
םילעמו ,רובדה תא םינקתמו םיששועש ,"ורבד הששוע הרעס חור" :(ח"מק םילהת)
:הרעס חור תניחבמ ותוא

אוהו .תונויסנהו םיגורטקה לכ םיאב ונממש ,לודגה גרטקמ אוה ,הזה הרעס חורו
"תאטח חתפל" וניה .קניל חתפ אצומשכ ,רובדהמ קנוי אוהש ,םירבדה רחא
רהזב בותכש ומכו .'וכו "ךיפ יחתפ רמש" :('ז הכימ) ביתכו :('ד תישארב)
הפוג רעסמ אוהו ."םהרבא תא הסנ םיקלאהו םירבדה רחא יהיו" :(:ט"יק אריו)
רחאמ ,הרעס חורמ אב ,םדא לע םירבודש תוערהו תונישלמה לכו .(ד) שנ~רבד
לכל ףוסו ץק הששועש ('ו תישארב) רששב לכ ץק תניחב אוה יכ .הזה םירבדה
ינב תובוח לע דימת םירקוחו ,הבוח ףכל םדא לכ תא םינד םהש םדא ינבו :רששב
לכלו ךששחל םשש ץק" :(ח"כ בויא) בותכש ומכ .רששב לכ ץק תניחבמ םה ,םדא
תילכת תוששעל דימת רקוח אוהש ,(.ג"צק ץקמ רהזב ןיע) ,"רקוח אוה תילכת
:(ז"נ היעשי) בותכש ומכ ,גרטקלו ןישלהלו ןיד ררועלו ,רבד לכל ןוילכו
:"לכוי אל טקשה יכ שרגנ םיכ םיעשרהו"

ומכ .השדקה לש רובדה תחת ,רששב לכ ץקד ארטס איפכאל ,תוארל םדא לכךירצו
אד 'ןפג' ,"הריע ןפגל ירסא" :(.ז"ר קלב רהזבו .ח"לר יחיו) רהזב בותכש
תישארב) בותכש ומכו ,"תאז ןפג דקפו" :('פ םילהת) בותכש ומכ .לארששי~תסנכ
ונממ לטונ אוהש וניהד ,הרעס וחור תא ףפוכ אוהשכו ."רבד רשא תאזו" :(ט"מ
:(ז"ק םילהת) "הממדל הרעס םקי" זא ,וכותל ולפנש םירובדה לכ

,לאמשש דיבש ןיעבצא שמח םהש .עורזה אוהש ,ושרשל רובדה תא תולעהלךירצו ג
תשמח ידי~לע רובדה רקע יכ .הפה תואצומ תשמח תניחב םהש ,תורובג השמח םהש
לעש ,"'ה תורובג ללמי ימ" :(ו"ק םש) בותכש ומכ .תורובגה םהש ,הפה תואצומ
ומכו ,"ורבדי ךתרובגו" :(ה"מק םש) בותכש ומכ .רובדה הששענ תורובג ידי
:"'ה םאנ שאכ ירבד הכ אולה" :(ג"כ הימרי) בותכש

אוהש ,רובדהב שיש תמאה רחבמהמ וניה .ושארמ אוה ,רובדה לש תוילעתלחתהו
,'םירדע הששענ תמא' :(ז"צ ןירדהנס) ורמאש ומכ ,תמא המכ שי יכ .שאר ארקנ
תוניחבב היה ,ונוקת םדק יכ ."תמא ךרבד שאר" :(ט"יק םילהת) בותכש ומכו
חורש תמחמ ,תמא רבד םוש רבדל לוכי היה אלו ."הצרא תמא ךלשתו" :('ח לאינד)
"תומוהת ודרי םימש ולעי" :(ז"ק םילהת) בותכש ומכ ,ותוא לבלב הרעס
עשת בותכה םקע' :('ג םיחספ) תוניחב הזו .לובלב ול ןיא יזא ,ונקתמשכו
ןיא יזא ,טלוש הרעס חורשכ ,זמר הז .'ויפמ הנגמ רבד איצוהל אלש ,תויתוא
:ךרדה תא םקעל ךירצו ,ותוא לבלבמ חורה יכ ,רששי ךרדב רבדל תלכיב

אוהש ,תוקחדבו תוינעב ,םדאל רצב ןידמולש הרותה ידי לע אוה ,רובדהןוקתו ד
ביתכו ,"ךששחל םשש ץק" :בותכש ומכ .רששב לכ ץקד אתונטלש זאש *הליל תניחב
הגיגח) ורמא ,הכרבל םנורכז ונימכחו ."הליל ארק ךששחלו" :('א תישארב)
אוה ,'דסח' .'םויב דסח לש טוח וילע ןיכשומ .הלילב הרות דמולה' :(:ב"י
רקב אד' "רוא רקבה" :(.ג"ר ץקמ) רהזב בותכש ומכ .םהרבאד רקב תניחב
רטס לכו ןונא ,םהירומחו המה .ןינידד יראמ ןונא ,וחלש םישנאהו .'םהרבאד
םיגרטקמה לכ םילפונ יזא ."רקבה דע יבכש" :('ג תור) בותכש ומכו .אבאסמ
ומכ .אוה~ךורב~שודקהל ללהו חבשו רישב אצוי רובדה זאו ,רובדה לע םיטלושה
ךרמזי ןעמל" :('ל םילהת) בותכש ומכו ;ךל ימד לא םיקלא :(ג"פ םילהת) בותכש
:(ח"ל בויא) 'וכו "רקב יבכוכ דחי ןרב" :זאו ,"םדי אלו דובכ

בותכש ומכ ,לגר ארקנ רובדה יכ ,"ונילגר ויה תודמוע" :(ב"כק םילהת)והזו
."ןורבדת קדצ" :(ח"נ םילהת) בותכש ומכו ,"ולגרל והארקי קדצ" :(א"מ היעשי)
םנורכז ,וניתובר ירבדמ אוהו) י"שר שורפכ ,הרותה ידי~לע ,םילשורי ךירעשב
:('י תוכמ) הכרבל

לע םתוחכ ינמישש" :קוספ לע ,ז קרפ ןילפתה רעש "םייח~ץע~ירפ"ב אבומכ *
אוהש) תוכלמה שאר הלוע רקבה רואכ יזא ,הלילב הרותה דומל ידי~לעש ,"ךבל
הזחבש ומישרה תלבקמו ,ןיפנא ריעזד עורזב תבשויו ,(ל"נכ רובדה תוניחב
ןיחמ ןיסנכנ הלפתה ידי~לעו .ולש ומישרה לבקמ ןיפנא ריעזו .ןיפנא ריעזד
:'וכו ןילפת תניחבב ןיאצוי ומישרהו ,םישדח

ונוק ןיבל וניב רבדל ליחתמו ,תורובגל וניה ,ושרשל רובדה תאהלעמשכו ה
לש שרש רוא סנכנ יזא .ךרבתי םשה תדובעל ומצע תא ררועמו ,תורובגה תבהלשב
םילהת) בותכש ומכ ,בלב םה תורובגה שרש יכ * בלה תומימח וניה ,תורובגה
ומכ ,רובדה לש תמאה לש יתמא שרש םשו .'וכו "יגיגהב יברקב יבל םח" :(ט"ל
תמא רבד ,בלבש תומימחב רבדל ליחתמו ."ובבלב תמא רבודו" :(ו"ט םש) בותכש
האורו ,הבושתב תוררועתהב ,ובלבש תמא ירבד ונוק ןיבל וניב רבדמשכו .בלבש
,םהב ןיע אלו ויפתכ רחא ויתאטח ךילשה ושכע דע יכ .ארובה תלדגו ויתותיחפ
טילשו בר דגנכ ,ויעשפ לדג לע הלודג השוב וב סנכנ יזא ,םתוא עדוישכ ושכעו
ןכו ,תישילשה הגהה קיתעהל ןיכירצ ןאכבש םירמוא שי) .ןימלע לכד אשרשו ארקע
ןידע תאזה השובהו :("םייח~ץע~ירפ" ןיעו ,דחא הנקב הלוע לכהו ,די~בתכב אוה
בותכש ומכ ,וינפ לע הלגתמ ןיאו ,תוימינפב אוה השובהש וניה ,לעפב הנניא
עודי הזו ,הבושתה םדק איה השובה תאז יכ ."ינפ המלכ התסכ" :(ט"ס םילהת)
המ לכו .לודג ותשב ךלמה לא רתויב ברקמש המ לכ .ךרכ ןבל רפכ ןב המוד ןיא
ותעידי ןידע ,הבושתה םדקו .ךלמהמ רתוי שוב אוה ,ךלמה דובכב רתויב עדויש
ולכשש ןימטמטמ ויתאטח יכ ,וינפ לע לעפב וניא ותשב הז~ידי~לע .תונטקב
רבוע םדא ןיא' :('ג הטוס) ורמאש ומכ ,וברקבש תוטש חור ידי~לע ,ותעידיו
.* 'וכו 'הרבע

אוה יזא .ולכשש וב ףסותנו ,תושפטה ונממ ריסמו ,הבושת הששועשכ ךכ~רחאלבא
,ןילפתה רוא תניחב אוה תאזה השובהו .וינפ לע השובה הלגתנו ,רתויב שיבתמ
הימרי) בותכש ומכ ,חצמב איה השובה תולגתה רקעו .וחצמב וינפ לע הלגתנש **
:"םלכה תנאמ ךל היה הנוז השא חצמו" :('ג

םינוקתה תמדקהב) שודקה רהזב אבומכ ,"'ה תארי ןיבת זא" :('ב ילשמ) שורפהזו
הזו .('ב ילשמ) "ארקת הניבל םאו" ,'ארב לע אמא תניחב םה ןילפת' :(:ט ףד
הז~ידי~לע ,ארובה תרכהב היהיש הרתי הניב ידי~לע וניה ,"ןיבת זא" שורפ
תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ןילפת תניחב וניה ,"'ה תארי"
יכ .ןילפת ולא ,"AE@ממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" :('ו
,'השובה הז' "םכינפ לע 'ה תארי" :('כ םירדנ) בותכש ומכ ,השובה אוה האריה
:ארב לע אמא איהש ,הניב ידי~לע ןילפת תניחב וניה .םינפה לע איהש

:רמאנש ,ראפ ןיארקנ ןילפת :(א"י תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
תויללכ ידי~לע תוראפתהה יכ ,ןינוגה תויללכ אוה ראפו ."ךילע שובח ךראפ"
ןילולכ םה יכ .(ה) "ראפתא ךב רשא לארששי" :(ט"מ היעשי) בותכש ומכ ,ןינוגה
הזבו .ןינוג המכ הששענ שיבתמ םדאשכ ,םיאור ונאש הזו .ןיאיגס ןינוגמ
.אטחה ןוקת רחאל ,השוב וניה ,םימש תארי םדאל שי םא ,ןיבהל ונא םילוכי
תעד ונילע ךשמנש וניה ,השובו הארי ונילע לפונו ,וינפ לע ןילכתסמ ונאשכ
שיש ןיבת הזב שורפ ,"'ה תארי ןיבת זא" :שורפ הזו .ומש ךרבתי ארובה תלדגב
וניה ,ארובה תלדגב העד ,ךל םג אצמישכ וניה .אצמת םיקלא תעדו ,'ה תארי ול
ךשמנש וניה ,"AE@ממ ואריו 'וכו ץראה ימע לכ וארו" :תניחב הזו .האריו השוב
:הארי ןכ םג םהילע

שארב וניה ,תמא ךרבד שארב סנכנש .ןיפנא ריעז בלבש ומישר תניחב הזו*
:ילאמשש עורזב תבשוי איהשכ ,תוכלמה

:ולש ומישרה ומצעל חקולו תוכלמב אנקתמ ןיפנא ריעזש תניחב הזו*

תוניחבב ומישרה אצוי זאו םישדח ןיחמ ןיאב הלפתה ידי לעש תניחב והזו**
:ויתונווע לע הליחמ שקבמו ללפתמ אוה השובה ידי לע יכ ןילפת

ולצנתיו" :(ב"סר תישארב תוטמשהב) רהזב בותכש ומכ ,ןילפתה רואל הכזהששמו ו
בויא) ןושלמ ,תורואה ןתוא חקלש "להאה תא חקי הששמו" .ןילפת אד "םידע תא
והזו .(.ד"צק אשת יכ :ב"נ תישארב רהזב ןיע) ."ישאר ילע ורנ ולהב" :(ט"כ
.('ס ןילח) וחצמב ול היה תחא ןרק םש לע ,"וינפ רוע ןרק יכ" :(ד"ל תומש)
םהילע ריאה יכ ,"וילא תשגמ ואריו" הז~ידי~לעו .חצמב אוהש ,ןילפת תניחב הז
:'וכו "'ה תארי ןיבת זא" :בותכש ומכ ,האריה

הב שיבתמו הרבע רבועה' :(:ב"י תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
ריזחמ השוב ידי~לעו ,תוטש חור םדאב סינכמ הרבעה יכ ,'דימ ול ןילחומ
םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו :ל"נכ "'ה תארי ןיבת זא" :בותכש ומכ ,ןיחמה
רה לע ויתובא ילגר ודמע אלש עודיב תוזע וב שיש ימ' :('כ םירדנ) הכרבל
בותכש ומכ ,םייחה ץע תניחב םהש ,ןילפת תניחבב םגפ ןושארה םדא יכ ,'יניס
.אתומד אנליאב ומצע תא קבדו .(ו) "ויחי םהילע 'ה" :(ח"ל היעשי)
תובא) 'םנהיגל םינפ~תוזע יכ' :('ג תישארב) ןדע ןגמ ותוא שרגיו הז~ידי~לעו
ןילפת אד "רוע תונתכ םהל ששעיו" :(םש) ביתכ ,אתבויתב בת דכו ,(ה קרפ
:(.ה"ק ףד ט"ס ןוקת םינוקתב אבומכ)

יכ ,'וחצמב ול התיה תחא ןרק ןושארה םדא בירקהש רוש' :('ס ןילח) שורפהזו
ןורק תניחב אוהש ,ןילפת תניחבל הכז ,הבושתה ידי~לע וניה ,ןברקה ידי~לע
:םינפה רוע

אוהש ,"ךינפ ולפנ המל" :('ד תישארב) הב ביתכ .(ז) שחנה תמהזמ היהשןיקו
בוח הארש .(ח) תלספמ איבה ןיקו .םינפה רוע ןורק אוהש ,ןילפתה רוא תניחב
ול חרזש "תוא ןיקל םששיו" :(תישארב תשרפ אמוחנת שרדמב) אתיאו ,דחא לכל
שורפ ,"ןדע תמדק דונ ץראב בשיו" :(םש) ןיקב בותכש הזו :ל"נכ וניה ,ןרק
אלד אתפקרק תובת~ישאר תמדק הזו .ןילפתה רואב םגפש ידי~לע ,ןדעל הכז אלש
.(ט) ןילפת חנמ

לשכנש עודיב תוזע וב שיש ימ :(:ז תינעת) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו
םתויהב יהיו" :(םש) בותכש ומכ ,לבה לש ותמואת לע דמע ןיק יכ ,שיא תשאב
.שחנה תמהז וניה ,ןתמהז הקספ ,יניס רה לע ודמעש לארששיו .(י) "הדשב
ילגר ודמע אלש עודיב הזו .(ו"מק תבש) ןתמהז הקספ אל ,ודמע אלש ם"וכעו
ךנחג לע" :('ג תישארב) בותכש ומכ ,םילגר םהל ןיא יכ ,אקיד ילגר ,ויתובא
וארומ ריזחה :[י"שר שורפ] ,"תוא ןיקל 'ה םששיו" :(רהזב) בותכש הזו ."ךלת
בת דכ' :(רהזב) בותכש ומכ ,"ץראה ימע לכ וארו" :בותכש ומכ .םהילע
:(:ח"ק ט"ס ןוקת) ,"תוא ןיקל 'ה םששיו" ,'אתבויתב

רששע~השש וילע ורבעו ,ונמוקמב לפנ זרא :(:ז"נ תורוכב) אנתה רפסשהזו ז
,לודג לכששבו ,לודג תוקבדב םשה תא דבועש קידצהש עודי יכ .ודח לע תונרק
םג ,הב ושכע אוהש הגרדמה תאזש יפ~לע~ףא .הנממ התוחפ הגרדמ הזיאל לפונשכ
אוה ,הליפנ הל יוה וכרע יפלש תמחמ לבא .םיקידצה ראש ךרעל הלודג הגרדמ איה
אבו .אטח ולאכ ,הז~לע הבושת הששועו .אטח הזיא אטח ולאכ ,הגרדמה הזב שיבתמ
אבו ,"'ה תארי ןיבת זא" :תניחב ,ןילפת תניחב וניה ,הלודג השובל הז~ידי~לע
אבומכ ,תוחולה ידי~לע םיאב ןילפתה תראה רקעו .הרכהו השדח העידי תניחבל
תריגחל וכז ,"עמשנו הששענ" לארששי ורמאשכ' :(ל"נה אשת יכו תישארב רהזב)
,ןמצעב ןיחמה םה יכ .תוחולה רואמ ,םינפ רוע ןורקל הכז הששמו .'האלע אניז
.רתויב שיבתמו הרכה וב ףסותנו ,ןיחמה ודדחתנ ,הרותב לכשה דודח ידי~לע יכ
ןבחרו ואו ןכראו ,תורבדה תרששע םש~לע ,ו"י םיארקנו ,הרותה שרש םה תוחולהו
.(אי) ןונבלב זרא ארקנ קידצהו ,(ד"י ארתב אבב) ואו

יאדוב יכ .ונמוקמב לפנו ,ורודב קידצ היהש ,קידצה לש וחבשב אנתה רפסשהזו
ןושל ,ורבעו .הליפנ התיה קידצה ךרע יפל לבא ,הלודג ןכ םג התיה אנתה תגרדמ
:סולקנא םגרתו ,"םירצמ תא ףגנל 'ה רבעו" :(ב"י תומש) בותכש ומכ תולגתה
לבקש ,ולכשש שודחו ,ולכשש דודח ידי~לע וניה ,ודח לע תונרק ו"י .'ילגתאו'
תניחב ,השוב וניה ,םינפה רוע ןורק הלגתנ ,ל"נכ ו"י ארקנש הרותה ידי~לע
לפנ' :שורפ הזו .(בי) םלוע לש ומוקמ ארקנ אוה~ךורב~שודקה םג .ןילפת
יפל לבא ,הלודג ונתגשה םגש םגה .ונתגשה יפל תוקלא תוגשהל לפנש ,'ונמוקמב
:ונתגשהב שיבתמו ,הבושתב בשש ,הליפנ הל יוה וכרע

,תב ןמת ישאר ןמת .השובה אוה האריה יכ .(גי) תששב ארי ,"תישארב" שורפהזו
זמר .(די) ןיע תב אניעד ןינוג תלת וניה ,(ו תומש) "םתובא תיב ישאר הלא"
,ןיע תבו אניעד ןינוג תלתו ,(ג"י םש) "ךיניע ןיב תופטוטלו" ,ןילפתה םוקמ
:תוישרפ עברא םה

,תבש יכ ,ישדק םויב ךצפח תוששע ךלגר תבשמ בישת םא :(ח"נ היעשי)שורפ הזו
,רובדה ןקתת ךיאו .לגר ארקנה ,רובדה ןקתל ךירצ הלחתב ,ךלגר .השוב תניחב
םיששלש .(וט) תוללק עשתו םיששלש םרג שחנה תמהז יכ .ישדק םויב ךצפח תוששע
אתיאדכ .לחה ימי שדקל ,תבש תשדק ךישמהל םדא לכ ךירצו .תוכאלמ עשתו
ימי שדקמש השדקה יפלו .'תבשב דחאמ והרכז' "תבשה םוי תא רוכז" :אתליכמב
הז~ידי~לעו ,הרעס חור תניחב אוהש ,רששב לכ ץק ,שחנה תמהז החדנ ןכ ,לחה
.לחה ימיב וניה ,ךצפח הששוע התאשכ ,ךצפח תוששע :שורפ הזו .רובדה הלוע
,לחה ימי לע תבש תשדקמ ךישמתש וניה .ישדק םוי ושכע ולאכ המדי ,ישדק םויב
:תוכאלמ עשתו םיששלשמ םשידקתו

םיעדוי םניאו םיאור ,תוירבל םהל יוא רמוא יסוי יבר אינת :(:ב"י הגיגח)הזו
תואצות הנממש ,םייחה ץרא ,הניב וניה ,םידומע לע תדמוע ץראה ,םיאור המ
:"סחניפ דמעיו" :(ו"ק םילהת) םש~לע ,דומע ארקנ הליפתהו .ל"נכ ןילפתה
יכפש" :('ב הכיא) בותכש ומכ ,בלה לע וניה .םימה לע ,הלפת תניחב ,םידומעו
דסח ררועתנ הדי~לעש ,הרות תניחב וז ,םירהה לע םימו :"'ה ינפ חכנ ךבל םימכ
םיכלמ יב" :('ח ילשמ) בותכש ומכ ,םמורמ אוהש ,הרות וז םירהה יכ .םהרבא
,(זט) "טלמה הרהה" :(ט"י תישארב) בותכש ומכ ,רה ארקנ םהרבא םג ."וכלמי
.רובד תניחב וניה ,אוה~ךורב~שודקה לש ויפ חור וניה ,חורה לע םירהו
חורו ."רקבה דע יבכש" :בותכש ומכ ,ל"נכ רובדה הלעתנ ,דסח תרותה ידי~לעש
קנוי אוה ,םירבדה רחא תניחב אוה ,רששב לכ ץק תניחבש וניה ,הרעס לע
יכ ,אוה~ךורב~שודקה לש ועורז לע הרעסו :ל"נכ הרעס חור הששענו ,רובדהמ
'תומה~ךאלמ אד' "דאמ בוט הנהו" :בותכש ומכ ,רששב לכ ץקל ןיכירצ תוירבה
והזו .דאמ בוט אוה יכ ,ןיאלע תורובגמ םתולשלתשהו ,('ט השרפ הבר תישארב)
חצנל תומה עלב ןמז דע ותויח םשמש ,תורובג השמח ולא ,עורז ,עורזב הרעסש
:(ה"כ היעשי)

:(.י"ר שגיו) רהזב אבומכ ,ןילפת תניחב וניה ,"וליחו הערפ תבכרמ" :שורפהזו
ומכ ,תובכרמ ארקנ ןילפתו .הנמ ןילגתאו ןערפתא ןיריהנ לכד אמא איה הערפש
ןילפת יכ ,ןינוג תניחב ,םימו שא ,םימשו ."םימש בכור" :(ג"ל םירבד) בותכש
םה ,הרי .םיב הרי ,ןילפת תניחבל הכזת המ ידי~לעו .האלע אמאמ ןירהנ םה
,רובד תניחב אוה ,םיב .(הרובג אירטמיג ללוכה םע ה"רי שורפ) תורובגה
,השרשל רובדה תא תולעהל לכות המ ידי~לעו .השרשל רובדה תא הלעתו רשקתשכ
רקבה זאו ,דסח לש טוח ךשמנ ,הזה דומל ידי~לעש .הלילב הרותה דומל ידי~לע
:(:ז"ט ארתב אבב) ורמאש ומכ ,םהרבא תב הששענו ,הלוע רובדה זאו ,'וכו רוא
ועבט וישלש רחבמו :הזו .לכב אירטמיג םיב ,'המש לכבו םהרבאל ול התיה תב'
בותכש ומכ םהרבא אד רחבמו .(ח"פ תבש) יאתילת אתירוא ארקנ הרותה ,םיב
תדמ ררועתנ הדי לעש ,הרותה ידי~לע ,שורפ ."םרבאב תרחב רשא" :('ט הימחנ)
ועבט וזו .אבר אמוהתד אבקנב עבטי רששב לכ ץקו ,רובדה ןקתתנ הדי~לע ,םהרבא
אבקנב עבטי ,רובדה םיב קובד אוהש ,רששב לכ ץק תניחב אוה ,ףוס ,ףוס םיב
:ל"נכ הרותה ידי~לע ררועתנש ,םהרבאד רקב ידי~לע ,אבר אמוהתד

םשרנכו .תאזה הרותה ירבד ךותב םש ראבמכ ,ןילפת תונוכ דוס איה הרותהתאז)
םיליכששמל םינבומ םירבדהו ,םש ןילולכ ןילפת תונוכ לכ ךיא ה"גהב דצה ןמ
רבדה ראבתי ,ידמע םיקלא היהי םאו ,בטיה רבדה ראבל בחר רואב ןיכירצ ןידעו
:ךרבתי םשה תרזעב רחא םוקמב

תונוכ דוס םה םלכש :רמאו .תורות המכו המכ בשחש ,שודקה ויפמ יתעמששעדו
תא ארק"ו ,"ךיקלא 'ה יכנא"ו ,"רפוש לוקו תורצצחב" הרותה וניהד ,ןילפת
,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" ,"םייח ץפחה שיאה ימ" הרותהו ,'וכו "עשוהי
תורות המכו המכ דועו .'וכו "הערפ תבכרמ" תאזה הרותהו ,"אקרז םעה ירשא"
:(םגישהל הכוזה ירשא .ןילפת תונוכ דוס םה םלכש רמאו .םטרפל התע רכוז יניאש תולודג

טל

םולש הששוע תובת~ישאר בששע :(א"י םירבד) "ךתמהבל ךדששב בששעיתתנו"
רבגתמש ,ןובער הזיא שיגרמ םדאשכ .הריבשו דודש ןושל ,'ךדששב' .וימורמב
:(א) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ .םיאנושש ול שיש עדי ,הליכא תואת וילע
ול שיש עודיב ,הטמלמ םישר ול שיש ימו ,(ז"מק םילהת) "םולש ךלובג םשה"
הואתמה ולש תוימהבה רבשלו דדשל ךירצ ןכב .(:ג"ק ןירדהנס) הלעמלמ םישר
אב' :(ג"ס השרפ תישארב) שרדמב ורמא םג .תוימהבל אוה ןובערה רקע יכ ,לכאל
אל רשא" :(ו"ל לאקזחי) בותכש ומכ ,'בער לש ונולק אד ,ןולק אוביו ןודז
אב ,םדאל ןיפרחמש המ וניה ,תקלחמה אצמנ ."םיוגב בער תפרח דוע וחקת
תניחב אוה ,הפרח תניחב ,תקלחמ תניחב וניה ,הזה בערו .בער תניחב הז~ידי~לע
,תופלק ששלש םה הלרעהו ."ונל איה הפרח יכ" :(ד"ל תישארב) בותכש ומכ ,הלרע
שישכו .םולש תירב הלגתנ יזא ,הלרעה תא ןירבשמשכו .םולש תירבה םיבבסמה
הברתנו הלגתנ יזא ,הלעמל םולש שישכו .ומורמב הלעמל םולש ול שי ,הטמל םולש
:"היחנו ערז ןת" :(ז"מ םש) ףסוי יבג בותכש ומכ ,םלועב לודג עבשש

בששעכ ךיאצאצו" :('ה בויא) בותכש ומכ ,םינבל זמר ,"בששע יתתנו" .רחאשורפ
היהישכ ,םימיקו םייח םינב ךל היהי יתמיא וניה ,"ךתמהבל ךדששב" ."ץראה
ולאכ ךל המדיו ,תוימהבה שפנ וניה ,ךלש הואתמה שפנ רבשתו ,השדקב ךגווז
.אמיק ינב ךל ויהי הז~ידי~לע .דש ןושל ,"ךדששב" הזו .(:כ םירדנ) דש ךאפכ
וניה ,אלקטה יכ .(ב) עודיכ אלקטב םיקושעה תומשנ תמחמ הז ,םינבה תתימ יכ
:הבכרהה תכסמב םידיסח תנשמב אבומכ ,תוימהבה שפנה לא הבורק איה ,הגנ תופלק
לכ הנממ ודרפתיו ,השדקב תללכנ זאש ,תבש לילב ךגווז רקע אהיש ךירצ םג
ונממש ,העיבשה זאש ,תבש לע זמר הז ,"תעבששו תלכאו" :הזו .ןוא ילעופ
:םימי תשש ןיכרבתנ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts