הל

:(ט"פ םילהת) ןוכלהי ךינפ רואב 'ה העורת יעדי םעה ירשא

אבומה אקרז תניחב אוהו .םשמ לטנש םוקמל רבדה תא בושל איה הבושת יכעד א
,:ו"פ ףד ד"ס ןוקתו .ס ףדבו :ג"מ ףד א"כ ןוקת םינוקת) ,שודקה רהזב
ןאמו .ןמתמ תליטנתאד רתאל תקירדזאד' :(:ט"ק ףדב שדח רהזה ףוסבש םינוקתבו
:(ד"ק םש) בותכש ומכ ,םירבדה לכ שרש איה המכח יכ .'המכח אוה ,רתא אוהה
,תוינוציח תוילכשמ ולכשש תא רמשל דחא לכ ךירצ ןכל ."תיששע המכחב םלכ"
ראשו .תוקלא תומכח קר םניא ,תומלש תונקל המכחה רקע יכ .הערפ תב םשב הנכמה
המכחה לע תזמרמ איה ,תבו .ללכ תומכח םניאו ,תולטב תומכח קר םה תומכחה
ינב יאיבה" :(י"ק תוחנמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ .המכח הניאש
םהילע תבשימ םניא ןתעדש תוצרא ראשבש תוילג ולא ,יתונבו ,'וכו קוחרמ
:"םעה תא ועירפת לא" :('ה תומש) בותכש ומכ ,לוטב ןושל הערפ ."תונבכ

ומכ ,תושודק תומכח םה ,השדקב הנק שי יכ .הנק תניחב םה ,תוינוציחתומכחו
וניה .(ב) "םיקלא הששע הז תמעל הזו" .(א) "המכח הנק" :('ד ילשמ) בותכש
:תוינוציח תומכח םהו ,"הנק תיח רעג" :(ח"ס םילהת) בותכש ומכ ,תופלקבש הנק
,לעממ הולא קלח ול שי ,לארששימ דחאו דחא לכו .(ג) "שודק םע םה לארששי"
הז םש לעו ."תיששע המכחב םלכ" :(ד"ק םילהת) בותכש ומכ ,המכח תניחב אוהש
לבא .'וכו "תישאר 'הל לארששי שדק" :('ב הימרי) בותכש ומכ ,תישאר םיארקנ
תוננובתהב וב שמתשהל ןיליחתמשכו .דחאו דחא לכ לצא םצמצמ לכשה ,הדלוה תעשב
ברתו" :('ה א~םיכלמ) בותכש ומכ ,לודגו ךלוה ולכשש יזא ,ךרבתי םשה תדובע
תומכח םה ,תוינוציח תובשחמ שדקה ולכשש ךותב סינכמ םדאשכו ."המלש תמכח
לכשש ,תוינוציח המכח לש םוקמה תסיפת יפכ ,ולכשש תשדק טעמתנ יזא ,תוינוציח
,הנקכ שדקה לכשה ךותב ץוענ איה ינוציח המכחהו .שדקה לכשש ךותב ,ינוציח
תודמה לכ םירבחתמו םיטקלתמ ,לכשה הז וניה ,הנקה הז לעו .השדקה םוקמ רסחמו
:תונגמו תוער

.'םיב הנק ץענו לאירבג דרי ,הערפ תב תא המלש אששנשכ' :(:א"כ ןירדהנס)והזו
הששענ .לאירבג דרי תניחב והזש ,תורובגה תולשלתשהמ ,הלעמל םגש וניה
,הנק ןכ םג ארקנה ,תוינוציח תומכח םהש ,תופלק תניחב וניה ,אבהדד אתיפסוס
תודמ תניחב וניה ,ןוטרשש וילע הלעהו .השדקה םוקמ רסחמש ,המכחה םיב ץענו
.השדק רחא ךורכה ,ינומדקה שחנ וניה ,ימור לש לודג ךרכ הנבנ וילעו .תונגמ
יכ' :(ב"נ הכס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,לודג ךרכ ארקנ הז םש לעו
,אקיד םילודגבו ,אקיד לארששיב הרגתמ ערה רציהש ,םש ושרדש) .'תוששעל לידגה
רציהו שחנה ארקנ הז םש לעו .'םלכמ רתוי םימכח~ידימלתבו' :םש בותכש ומכ
אוהש ,םישנא ראשמ רתויב רודה ילודג רחא דימת ךורכ אוהש .(לודג ךרכ ערה
:ינוציחה לכשה הז לע ונינב הנוב

שדחל ךירצש ,וז ףא וז אל ,םינוציח תוילכשמ ומצע תא רמוש םדאשכךכ~רחאו ב
יכ ,'תישארב הששעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו' :תניחב הזו .תע לכב לכשה
לכשה שודח יכ ."תיששע המכחב םלכ" :בותכש ומכ ,המכחה שודח אוה תישארב שודח
ידש תמשנ" :(ב"ל בויא) בותכש ומכ ,המשנה אוה לכשה יכ ,המשנה שודח איה
אוה~ךורב~שודקה המ' :('י תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ."םניבת
איהו ,ףוגה תא היחמ איה המשנהש אצמנ ,'הפוג תא הנז המשנה ףא םלועה תא ןז
:'וכו "היחת המכחה" :('ז תלהק) בותכש ומכ ,לכשה המצעב

תישארב) שודקה רהזב אבומכ ,הנש ידי~לע אוה ,המשנה שודח וניה ,לכשהשודחו ג
זא ,םיעגיתמ ןיחמהשכ יכ .'ךתנומא הבר םירקבל םישדח' :(:ג"יר להקיו .ט"י
יכ ,חכ ףעיל ןתונה ןיכרבמ ונאש והזו .שוחב הארנכ ,םישדחתמ םה הנשה ידי~לע
ךותב האב ,המשנה וניה ,ןיחמה ,הנשה תעשבו .וקזחתנ ושכעו םיפיע הלחתמ ויה
:(םש) שודקה רהזב אבומכ 'וכו "םירקבל םישדח" :תניחב ,הנומא

תניחב שי םג .ןיחמל אחינ איהש ,תוימשגב הנש שי יכ ,הנש תניחב המכשיו ד
,אתירוא אטשפ דומל אוהו ארובה תוקבד יבגל ,הנש ןכ םג ארקנ אוהש ,דומל
ומכ .(ט"ס השרפ ,אציו ,הבר תישארב ןיע :ד"מר סחניפ רהז) הנש תניחב אוהש
דומלת הז "ינבישוה םיכשחמב" :(ד"כ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
,"תולילב ךתנומאו" :(ב"צ םילהת) בותכש ומכ ,הנומא תניחב הזו .ילבב
םיעגיתנו ,ארובה תדובעב דימת קובדה םדאו .('א תישארב) "הליל ארק ךששחלו"
,אתירוא אטשפ דמולשכו .אתירוא אטשפ דמלי יזא ,תוקבדה לדג תמחמ ולש ןיחמה
,"םירקבל םישדח" :תניחבב ,הנומא ךותב האב ,ותמשנ וניה ,ולש ןיחמה יזא
,אתירוא אטשפש ,'אקרז חנמ אטשפ' תניחב הזו :םתופיעמ םיקזחתמו ,םישדחתמו
.הנושארבכ ושדחתנ ןיחמהו ,ןיחמל אחינ םה ,"תולילב ךתנומאו" תניחב םהש
:ןמתמ תליטנתאד רתאל תקירדזאד ,אקרז והזו

ומכ ,םינפה רואמ אלא ןילבקמ ןיא ,הנומאה ידי~לע ןילבקמש ןיחמהרקעו ה
:בותכש ומכ ,ןיחמה םה ,"םייח" ."םייח ךלמ ינפ רואב" :(ז"ט ילשמ) בותכש
תניחב אוהש .תוכלמ תארקנה ,הנומאה ךרד ,םינפה רואמ ןילבקמ ."היחת המכחה"
אכלמ' :ומוגרתו ,"םלש ךלמ קדצ יכלמו" :(ד"י תישארב) בותכש ומכ ,םילשורי
הירק קדצה ריע" :('א היעשי) בותכש ומכ ,הנומא תניחב איהו .'םלשוריד
אטשפ תניחב איהו ."תולילב ךתנומאו" :בותכש ומכ ,הליל תניחב איהו ."הנמאנ
."הליל ארק ךששחלו" :ביתכו ,'וכו "ינבישוה םיכשחמב" :בותכש ומכ ,אתירוא
בותכש ומכו .(ד) "הנטק ריע" :('ט תלהק) בותכש ומכ ,ןטקה רואמ תניחב אוהו
:"הלילה תלשממל ןטקה רואמה תא" :('א תישארב)

יכ ,הרותה לש םינפה רואמ לכשה םילבקמ שי יכ ,םינפה רואב תוניחב המכשיו
םינפ ול ריבסמ קידצהשכ ,םיקידצה ינפ רואמ םילבקמ שיו .הרותל םינפ םיעבש
בותכש ומכ ,םינפה רואמ לכשה רקע יכ .השדח המשנו ,שדח לכשש לבקמ יזא .(ה)
:"וינפ ריאת םדא תמכח" :('ח תלהק)

יפכ אתירוא אטשפ דומל תניחב איהש הנש שי יכ ,הנשב תוניחב המכ שיםג ו
יכ .אתירוא אטשפ ןכ םג אוהש ,הנומאב ןתמו אשמ תניחב אוהש הנש שיו .תוקבדה
,הנומא ךותל האב ,ותמשנ וניה ,ןיחמה יזא ,הנומאב ןתמו אשמב קסועשכ
:םתופיעמ וקזחתנו ,םש ושדחתנו ,"םירקבל םישדח" :תניחבב

קסעי םיכחהל הצורה' :(:ה"עק ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו
ינידב קסעי .ותמשנ וניה ,ולכשש תא שדחל הצורה וניה ,'תונוממ ינידב
יאדוב אוה ,הנומאב ןתמו אשמב קסועה יכ .הנומאב ןתמו אשמ וניה ,תונוממ
קסעל רשפא יא יכ ,ןתמו אשמל ךיש תונוממ יניד לכ יכ .תונוממ ינידב קסוע
תניחב הזו :םהב לשכי אלש ,תונוממ ינידב יקב םא יכ ,הנומאב ןתמו אשמב
אטשפ ידי~לע וניה ,ןתמו אשמ ידי~לע וניה ,"רחוס תוינאכ התיה" :(א"ל ילשמ)
לכשה יכ .םינפה רואמ שדח לכשש ךישממו ,"המחל איבת קחרממ" :יזא .אתירוא
:"הקוחר איהו המכחא יתרמא" :('ז תלהק) בותכש ומכ ,קוחר ארקנ

,אתירוא אטשפ וניה ,הנומאה ךותב ,ותמשנ וניה ,ולכשש סינכמ םדאשכלבא ז
וקניי אלש ,הנומאה רמשל ךירצ יזא ."םירקבל םישדח" :תניחבב ,ןתמו אשמ וניה
תאז" :('ה לאקזחי) תניחב ,םינוציחה ךותב תנכוש איה יכ .םינוציחה הנממ
,הנומא תניחב אוה םילשוריו ."תוצרא היתוביבסו םיוגה ךותב היתמש םילשורי
."תולילב ךתנומאו" :בותכש ומכ ,הליל תניחב אוהו ."הנמאנ הירק" :בותכש ומכ
,"ינבישוה םיכשחמב" :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,אתירוא אטשפ אוהו
ןטקה רואמה תאו" :בותכש ומכ ,ןטקה רואמה תניחב איהו ."הליל ארק ךששחלו"
,תוכלמה תא שיבלהל ,הניבה םלועמ ל"משח תניחב ךישמהל ךירצו ."הלילה תלשממל
אשמב קסוע םדאשכו .היתוביבסש תוצראהו ם"וכעה הנממ וקניי אלש ,הנומא וניה
"ובבלב תמא רבודו" :(ו"ט םילהת) םיקמו ,ארפס בר ומכ ,הנומאב ךכ לכ ןתמו
,ל"משח הששענ הניחבה וז ,(ד"כ תוכמ ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ)
.הנממ וקניי אלש .(ו) אהנב לע תככסמ אמא יזאו .הנומאה ביבס ,שובלמ וניה
:םיקמש הזו .(םינוקת תמדקה) אבל הניבו ,('ב ילשמ) "ארקת הניבל םא" :איהו
וניה ,ל"משח הששוע בלהש .אהנב לע תככסמ אמא יזא ,"ובבלב תמא רבודו"
:םינוציחה הנממ וקניי אלש ,הנומאה ביבס ,שובלמ

ינידב קסעיש הצורה :(ארתב אבבב םש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
וניה ,הנומאב ןתמו אשמב קסעל הצורה וניה .סננ ןב ןועמש תא שמשי ,תונוממ
,הנומא ארקנו ."ינבישוה םיכשחמב" :בותכש ומכ ,ךששח ארקנה .אתירוא אטשפ
םיקיש וניה ,בלהמ ל"משח ךישמהל ךירצ יזא ."תולילב ךתנומאו" :בותכש ומכ
תא וניה ,ןטקה רואמה תא שיבלמ אוה ,הזה ל"משחהו ."ובבלב תמא רבודו"
יכ ,'סננ ןב ןועמש תא שמשי' :והזו .'אהנב לע תככסמ אמא' :תניחבב ,הנומאה
:('ג א~םיכלמ) בותכש ומכ ,עמש אירטמג בל ל"משח יכ .(ז) אבלב אילת העימש
וניה ,סננ ןב תניחב איה ,הנומא תניחב ,סננ ןבו ."עמוש בל ךדבעל תתנו"
:ןטקה רואמה

,אתירוא אטשפ וניה ,תונוממ ינידב קסוע ,הנומאב ןתמו אשמב קסועםדאשכו ח
המכח םילוע דימתה ידי~לע יכ .תרטקה תרטקהו ,דימת ןברקה תברקה תניחב והז
דוסב םילוע הפלקבש םישודקה תוצוצינה לכו ,הריציב היששעד תעד הניב
ןתמו אשמהו ,ןתמו אשמב קסוע םדאהשכו .תוכלמ תניחבב ,תרטקה ינממס רששע~דחא
,ןתמו אשמה תיששע תעשב אצמנ .אתירוא אטשפ וניה ,תונוממ יניד תניחב אוה
תעד הניב המכחש אצמנ .הריציב ןנקמה ט"טמ תניחב םהש ,אתירוא אטשפב קסוע
השדקה תוצוצינ לכו אתירוא אטשפל וניה ,הריציב םילוע ןתמו אשמה תיששעב ולש
ארקנה ,הנומא תניחבל םילוע ,םילשורי תוביבסש תוצראהו ם"וכעה ךותב שיש
ןברח ארקנ אוה הנומא ןברח יכ .(ח) 'לפונ הז םק הזשכ' .תוכלמו םילשורי
םילשורי הברח אל' :(:ט"יק תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרדש ומכ ,םילשורי
(הנומאב ןתמו אשמ לע םתנוכד ראבמ םש ןיע) .'הנומא ישנא הנממ וקספש דע
יזא .תרבגתמ ,אתירוא אטשפ אוהש ,ןתמו אשמ וניה ,הנומאה וניה ,םילשורישכו
דוסב םכותבש םישודקה תוצוצינה לכ הנממ םילועו ,םילפונ תוצראהו ם"וכעה ולא
:תרטקה ינממס רששע~דחא

ווטצנ תווצמ הששלש' :(:'כ ןירדהנס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשוהזו
ןינבו ,קלמע לש וערז תותירכו ,ךלמה תדמעה ,ץראל ןתסינכב לארששי
תותירכו .ל"נכ הנומא תניחב איה ךלמה תדמעה יכ ,'אילת אהב אהו .שדקמה~תיב
רששע~דחא תניחבב ,תוצראהו ם"וכעה ןיבמ םילועש תוצוצינה םה ,קלמע לש וערז
תותירכ תשרפ הכמסנ המל' :('א השרפ תור) שרדמב אבומש ומכ .תרטקה ינממס
ךה וניהו ,'קלמע תמחלמ היה תלקשמ ןועבש רמול ,תלקשמ תשרפל קלמע לש וערז
,ןיחמה שודח תניחב אוהש ,םינפה רוא תניחב אוה ,שדקמה~תיב ןינבו .עודיכ
וב שיש ימ' :(ג"ל תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,המשנה שודח
:ל"נכו .'וימיב שדקמה~תיב הנבנ ולאכ ,העד

אוה ,הנומאהל שיבלמו ,"ובבלב תמא רבודו" :תניחבמ הששענה ל"משחההזו ט
ברל בר רמאש הזו .הנומא וניה ,תוכלמ יפיקמ םה תועוצר יכ .תועוצר תניחב
אתקרעב אלא יחמת אל ,אקוניל יחמת דכ' :(א"כ ארתב אבב) תליש רב לאומש
."ךיעשפ בעכ יתיחמ" :(ד"מ היעשי) בותכש ומכ ,הרהט ןושל ,יחמת .'ינאסמד
אתקרעב אלא יחמת אל' .הנש תניחב איה ,ןטקה רואמ תניחב איה ,'אקוני'
הטוס) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ .ןילפת לש תועוצר וניה ,'ינאסמד
טוחל ,תווצמ ינשל וינב וכז ,לענה ךורשש דעו טוחמ םהרבא רמאש רכששב' :(ז"י
.'ינאסמד אתקרע' :ומוגרת ,לענה ךורשש דעו .ןילפת לש תועוצרלו ,תלכת לש
וקניי אלש ,הנומאב ןתמו אשמ וניה ,ןטקה רואמה תא רמשל הצור התאשכ וניה
אלא ,יקוני וניה ,ןטקה רואמ וניה ,סננה תא רמשל לכות אל .םינוציחה הנממ
,אבל הניבמ ל"משח ךישמתש וניה .ןילפת לש תועוצר וניה ,ינאסמד אתקרעב
םיקיש וניה ,ל"נכ סננ ןב ןועמש תא שמשי תניחב וניה ,הנומאה תא שיבלהל
:ארפס ברכ ,ןתמו אשמה תיששע תעשב ,"ובבלב תמא רבודו"

תמא רבוד" :תניחב אוהש ,הזה ל"משחה ידי לעש זמרל ,ע"ש אירטמגהעוצרו
,םינפה רואמ תלבקמו .הכותבש ןיחמה וניה ,המשנהו ,הנומאה רמשנ ,"ובבלב
:עודיכ תמאו ןוקתמ ןיכשמנה ,םינוילע םינפ לש ןירוהנ ע"ש אוהש

.'ורבחל אתוצ יוהל ירק אלדו ,ירק ירקד' :(ל"נה לאומש ברל בר םש) רמאשוהזו
יזא .הנומאב ןתמו אשמב קסועו ,ןירוא רב אוהש ימ חנית אה ,השק רבדה יכ
רב וניא אוהש ימ לבא .ןישדחתמ ולש ןיחמהש ,ולצא הבוט אוה ןתמו אשמה
ןתמו אשמב קסוע אוהש ימ ,עד .ןתמו אשמב קסועש ול שי האנה המ ,ןירוא
ךותב ןישדחתמ ורבח לש ןיחמש ,ושרשמ אוהש ורבחל הבוט הששוע אוה ,הנומאב
,ול הבוט יזא ,ןירוא רב אוהש ימ ,ירק ירקד והזו .הנומאבש ולש ןתמו אשמה
.ארובה תוקבדלו דומלל םישדח ןיחמ ול היהיו ,הנומאה ךותב ולכשש שדחתנש
:ושרשמש ורבחל הבוט הששוע אוהש וניה ,ורבחל אתוצ יוהל ירק אלדו

תניחב אוהש ,עודיכ הנש תניחב אוה הנשה~שאר יכ הנשה~שאר תועיקת תניחבהזו י
תועיקתו .תונוממ ינידב קסוע תניחב ,אתירוא אטשפ תניחב ,הנומאב ןתמו אשמ
ינפ תומדאתה אוה הזמו .םינפה רואמ ןיחמה שודח אוהש .(ט) הנשה תוררועתה םה
:םינוילע םינפמ תורוא וררועתנש ,עקותה

,תרטקה ינממס רששע~דחא תאלעה תניחב אוה ,העורת יעדי םעה ירשא ,שורפוהזו
וילא םירבחתנש ,הנומאב ןתמו אשמה תוביבס םינכושה תוצראהו ם"וכעה ךותבש
,הריבש ןושלמ ,העורת .תורבחתה ןושל ,יעדי ,"העורת יעדי" :הזו .תוצוצינה
ומכ ,ןתמו אשמ תניחב ,ןוכלהי ךינפ רואב 'ה .םילכ תריבשמ םה תוצוצינה יכ
,הנומאב ןתמו אשמב קסועשכ וניה ."ךתאצב ןולובז חמשש" :(ג"ל םירבד) בותכש
רואמ לבקל ידכ ,"ךתנומא הבר םירקבל םישדח" :תניחבב ותמשנ תא איבהל ידכ
ידי~לע תוצוצינה לכ םילוע הז~ידי~לע ,המשנה שודח ,ןיחמה שודח ,םינפה
:תרטקה ינממס רששע~דחא

ול

:(ז"כ םילהת) 'וכו ירששב תא לכאל םיערמ ילע ברקב

םיעבשו .בקעי תיב לש שפנ םיעבשב שרשמ אוה לארששימ שפנ לכ יכ ,ללכוהזו א
הששע הז תמעל הזו .(א) הרות לש םינפ םיעבשב םישרשמ ,בקעי תיב לש שפנ
שי ןושלו ןושל לכש .ןושל םיעבש םה ,בקעי תיב לש שפנ םיעבש דגנכש ,םיקלאה
םיקחרמ םה ולאה תודמה תמחמו .התרבחב ןיאש המ ,המצע ינפב הער הדמ הל
םיעבש די תחת תולגב האב בקעי תיב לש שפנהשכו .הרות לש םינפ םיעבשמ
הדלה םדקש תדלויכ ,ןילק ןיעבש תמאר איה יזא .םיערה םהיתודמב וניה ,תונושל
רומזמבש ןיבת ןיעבש דגנכ ,(:ט"מר סחניפ רהז) ןילק ןיעבש תקעוצ איה
:דליל הל רשפא יא הז אלבש ,"ךנעי"

ןיסנמ יזא ,הדובעבו הרותב תולגתה הל שיש םדק לארששימ שפנ לכש ללכוהזו
האב איהשכו .ןהיתוואתב וניה ,ןושל םיעבש לש תולגב ,שפנה תא םיפרצמו
יכ ,הדל תניחב איה תולגתה יכ .ןילק ןיעבש תמאר איה יזא ,תולגב ןהיתודמב
םימצעכ ,ונממ םלענ איה הרותהש .רובע תניחבב איה יזא ,הרות לש תולגתה םדק
תולגב וניה ,"ריתסא רתסה יכנאו" :(א"ל םירבד) תניחבב .(ב) האלמה ןטבב
,ירפה לכאל הצורש ימו ,ירפל המדק הפלקה יכ .ןושל םיעבש לש תוערה תודמב
וניה ,תולגב אובל שפנה חרכמ ,תולגתהה םדק ןכל .הפלקה םדקמ רבשל ךירצ
:תולגתהל ךכ~רחא אובלו ,םרבשל ידכ ,םהיתודמב

אוהו .ףואנ תואת איה ,וללה תוערה ןהיתודמ לש ןושל םיעבש לש תוללכשעדו ב
ליבשבו .תוואתה לכ רבשל לוכי לקב יזא ,תאזה הואתה רבשמש ימ ,יללכה ןוקת
הרותה יכ ,תעד תניחב אוהש ,הרותה תולגתה לש ללכ אוהש יפל ונבר הששמ ,הז
רפס") ג"ירת אירטמיגב הלוע וניבר הששמ אתיא םג .(א ילשמ) תעד תישאר ארקנ
לכ תוללכ אוהש ,(ג"יק ןפא "תוקמע הלגמ" ,ו"צר ןמיס "חקור" ,ב"י "הנקה
:('ה םירבד) בותכש ומכ ,לכו לכמ ומצע תא ששרפל ךירצ היה הז ליבשבו .הרותה
:(ד"כ רבדמב) בותכש ומכ ,הפלקב הששמ דגנכ היהש םעלבו ."ידמע דמע הפ התאו"
'ב יכ ,הרותה דגנכ הפלקב אוהש ןיזמרמ םעלב תויתוא םג ."ןוילע תעד עדויו"
דגנכ 'מו ,םינפ םיעבש דגנכ 'עו ,הרותה ףוס איה 'לו ,הרותה תלחתה איה
תאזה הואתב עקשמ אוה ךכיפל ,הפלקב אוהש תמחמו .הרות הנתנש םוי םיעברא
ול התיהש םדק ףסוי םג .(ג) "יתנכסה ןכסהה" :(ב"כ םש) בותכש ומכ ,רתויב
יכ ,"המכח תישאר" :(א"יק םילהת) בותכש ומכ ,הניב המכח וניה ,הרותב תולגתה
ןויסנב אובל ךרצה ,הרותה תולגתהל הכזש םדקו .('ב ילשמ) "ארקת הניבל םא"
רבשו ןויסנב דמעש ידי~לעו .ל"נה ןושל םיעבש לש תויללכה הואתה ךותב ףורצב
ומכ ,הניבו המכח איהש ,הרותה תולגתהל וניה .ירפל הכז ,ירפל המדקש הפלקה
:ךומכ םכחו ןובנ ןיא" :(א"מ תישארב) בותכש

"םכבבל ירחא" :קוספ לע (:ב"י תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ושרד הזליבשבו
רחא ךלה ןושמש םג .(ףואנ וז םכיניע ירחאו .תונימ והז םכבבל ירחא) ,'וכו
אוהש תמחמ (ד"כ רבדמב) "ןיעה םותש" ארקנ םעלב םג ,(:ט הטוסו ,םש) ויניע
:ןושל םיעבשה לש תוער תודמ לש הער הדמ תויללכ

:תניחבב ,ויניע תא םיצעהל ךירצ ,עמש~תאירק לש ןושאר קוספ ןירוקשכךכיפל ג
,י"ראה יבתכב אבומכו .ה"צ ףד םיטפשמ אבס) 'ןיניע הל תילד אתריפש אתמילוע'
ירוהרה לש ןוקת יכ .(ג ק"ס א"ס ןמיס "הבושת ירעש"ב ןיע ,הכרבל ונורכז
תריכעמ האב איה ףואנ תואת יכ .'םש ךורב'ו 'עמש' רמאיש ,םדאל אבש תונז
איהש .(ד) בר ברעד אמא ,אשיב החפש איהש ,תיליל איהש ,לוחטמ וניה ,םימד
איהש .(ה) "'ה תארי השא" ,אתריבג תניחבב אוה ,אימשד אתוכלמו .העשרה תוכלמ
רהז) הי יטבש רששע םינש םהש ,רקב רששע םינש לע תדמועה המלש לש םי תניחבב
תא ללוכש ,םיקוספה ולאב םימש תוכלמ לע וילע לבקמ םדאשכו .(א"מר יחיו
השאמ םיאבה ,בר~ברע תמשנמ ותמשנ תא שירפמו ,הי יטבש רששע םינשב ותמשנ
יכנא יתרבג ירשש ינפמ" :(ז"ט תישארב) תניחבב איהש ,אשיב החפש איהש ,הנוז
,הנוז השאה תא שרגל לדתשמ וניא םאו .הנממ תדרפנו תחרוב הואתהש ,"תחרוב
;"התרבג שרית החפש" :('ל ילשמ) תניחבב אוה יזא

םיעבראו .הי יטבש רששע~םינש דגנ ,תובת הרששע~םיתש שי ,ולא םיקוספ ינשביכ
תוכלמ לע תלבקבו .הי יטבש תומשבש תויתוא עשתו םיעברא דגנכ ,תויתוא עשתו
החפש איהש ,בר~ברעד ןהיתומשנמ דרפנ אוה .המלש לש םי תניחב אוה ,םימש
תניחב אוה יזא ,'ה תארי השא תניחב ,הי יטבש תומשנב ללכנו ,הנוז השא ,אשיב
תוכלמ לע תלבק ידי~לעש תורוהל ,םימש תוכלמ לע תלבק תעשב םיניע תריגס
תללוכש הואתה איהש ,ןיניע הל תילד ,אתריפש אתמילוע תניחבב אוה ,םימש
:תונושל םיעבש לש תוער תודמה

םיקוספ ינש תרימאב ול יד יזא ,אמלעב יארקאב רוהרה םדאל ול שישכ הזלכו ד
,ןלצל אנמחר ,תויללכה הואתה לש רוהרהב ליגר ,םולשו סח ,אוה םא לבא .ל"נה
תוכלמ תלבק תעשב תועמד דירוהל ןכ םג ךירצ יזא ,הנממ דירפהל לוכי וניאו
לוחט איה הרוחש הרמו ,הרוחש הרמה תורתוממ םה תועמדהש ,(ו) אתיא יכ .םימש
.בר~ברעד ןהיתומשנ םשמש ,הנוז השא ,העשרה תוכלמ תניחב איהש ,(ו"נ ןוקת)
,ףואנ תוואתה וניה .תורתומה ץוחל ןיאצויו ןיחדנ יזא ,תועמד דירומשכו
:םימש תוכלמב ותמשנ ללוכו ,תורתומהמו ,לוחט לש םימד תריכעמ םיאבה

ןיכב "דעומ להא חתפ םיכוב המהו" :(ה"כ רבדמב) קוספ לע ןתנוי םגרתשהזו
הפלק איהש ,הנוז השא לש רוהרהמ לצנהל ידכ אלא וששע אל הזו .עמש תא ןירוקו
:הרותה תולגתהל אובלו ,ירפל תמדוקה

:בותכש ומכ .תושדח תומשנ תולגתההמ הששענ יזא ,הרותה תולגתהלאבשכו ה
םיששלש הב שיש הרותה איה "ןיתלתבו ןיתרתב ןיתדח ןיחורו ןיתמשנ דבעמל"
.(ח"פ תבש) 'יאתילת אתירוא' וניה "ןישבש אתלתבו" .המכחה תוביתנ םינשו
דחא לכל ,ןיתדח ןיתמשנ דירומ יזא ,הרות רבד הזיא הלגמ קידצהשכ אצמנ
.ותסיפתו ותניחב יפל הרותה ןיעמושהמ

תיששענ הכז "םתמשו" ורמאש ומכ .תויחהלו תימהל :תוחכ ינש הל שי הרותהיכ
םירשי" :(ד"י עשוה) ביתכו ,(ז תינעת ןיעו ,:ב"ע אמוי) 'וכו םייח םס ול
שי ,ותסיפת יפכ דחא לכל קידצה לש הרותה ךכ .'וכו "םב וכלי םיקידצ 'ה יכרד
,ךופהל ,םולשו סח ,אוהש םדא שיו ,הרותה תולגתהמ השדח המשנ ול הששענש םדא
תסיפת ,ותסיפת יפכ וניה ,ולש ילכה יפל לכה ."םב וכלי םיקידצ" :בותכש ומכ
.ולש ןיחמה

אל םא ,קידצה לש ורובדב ספתלו גישהל םדא םושל רשפא יאש ,לודג ללכ אוההזד
.קידצה לש ורובד ספתלו ןיבהל לוכי יזאו ,יוארכ שדק תירב תוא הלחת ןקתש
םהש ,הניבו המכח תניחב םהש .(ז) 'אמאו אבא דע אדוסיד אקולס' :רהזב אתיאד
,תומלשב ולש ןיחמה יזא ,יוארכ שדק תירב תוא ןקתשכ אצמנ .ןיחמ םהש ,ה"י
:ותגשה אוה ךכ ,דחא לכ לש ןוקתה יפכ .קידצה לש ורובד ןיבהל לוכיו

יפל ךא .טושפ רוא םא יכ .(ח) "אצת אל ןוילע יפמ יכ" ,לודג ללכ אוההזו ו
יזא ,תומלשב אוה ילכה םא ,וכותב רואה ריטצנ ךכ ,רואה תא לבקמה ילכ תניחב
אוה יזא ,תומלשב וניא ילכה ,םולשו סח ,םאו ,אלמ תורואמ תניחבב לבקמ אוה
.(ט) "עשר תיבב 'ה תראמ" :(ג ילשמ) בותכש ומכ ,ואו רסח תראמ תניחבב לבקמ
תניחב אוה ,ליעלמ אבה טושפה רוא יכ .['וכו] "םב וכלי םיקידצ" אוה הזו
ריטצנש ,יריצ תניחב אוה ,םילבקמה ילכה תניחב יפל ךא .(י) 'םיתסו ץימק'
.ילכה תניחב יפל רואה

,"ונבישא אלו ךרבו .ץמקב ,יתחקל ךרב הנה" :(ג"כ רבדמב) םעלבב ביתכןכ לעו
היאר .ךרב תניחבב איה ,םיתסו ץימק תניחבב זא איהש החיקלה ולפא יכ .יריצב
אלו ,הללק תניחב איהש ,ולש ילכה תניחב יפל ריטצהל הצור היה אוה יכ ,הזל
,"ונבישא אלו ךרבו" :הזו .ותניחב יפל ללכ ריטצהלו ףרצלו בישהל לוכי היה
בותכה םהילע דיעהש יפל ,המ ינפמו .ךרב תניחב אוה ,החיקל תעשב היהש ינפמו
יכונחה לע :הכרבל ונורכז (י"שר שרפש) (ושרפש) ומכ ,הי יטבש וארקנ לארששיש
אבומש ומכ ,ןיחמ תניחב אוהש הי םש ,"םהילע דיעמ ימש" :(ו"כ רבדמב)
,'וכו םילשומ ויה םפוגב םא םירמוא ויה ם"וכעהש .[(אי) שרדמב] (ארמגב)
.םהילע בותכה דיעה ךכיפל

[אוה] הלעמל יכ ,אקיד "םכינפל ןתונ יכנא האר" :(א"י םירבד) בותכשהזו
.ילכה תניחב יפל רואה ריטצנ ,הטמל םכינפל לבא .םיתסו ץמקש ,ץמק תניחבב
ובתכש הזו :םהילכ לקלקל ידכ ,הורע רבדב םלישכהל קלבל םעלב ץעי הז ליבשבו
,'אמאו אבא דע אדוסיד אקולס' אוה הזו .עגשמל האופר סורסהש ,תואופרה ימכח
:םהילע דיעמ ימש תניחב וניה

.ןיחמה וניה ,(.ד ארקיו רהז) 'ןישרפתמ אלד ןיער ןירת' ,םיערמ ילע ברקבהזו
רשב אוה ,םתוקזחתה וניה ,"םיער ולכא" :(ה םירישה ריש) רמאנש ,םתליכאו
דע עיגמ ונוקת וניה ,אדוסיד אקולס תניחב אוהש .ירששב תא לכאל וניה ,שדק
ולשכ המה יל יביאו ירצ ודי לעש ,יללכה ןוקת אוהו .אמאו אבא םהש ,ןיחמה
לכ םילפונ אליממ ,תאזה הואתה רבשישכו .תונושל םיעבש תניחב םהש ,ולפנו
:תוער תוואתה

,שודק תונוכ דוס איהש :רמאו .הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל איה הרותה תאז)
.(בי) םשה הצרי םא רחא םוקמב ראבתיו

הרותה ןינעמ ,הכרבל ונורכז ,ונברו ונרומ וננודא לש שדק די בתכמ יתאצמדוע
ראשנה לע בותכ אצמנש המו ,ויצח עורק היה רינהו .תצק ןושל יונשב ,תאזה
ומכ ,רחא דוס) (הרות) (םינפ םיעבש) (ןילגמד חנעפ תנפצ .(והזו .יתקתעה
ו"נ ד"ל ןוקת םינוקתב) רהזב אבומכ "לגת לא רחא דוסו" :(ה"כ ילשמ) בותכש
.רחא הששענ יזא ,תירב תוא איה הדקנהו ,דחא לש ת"לדהמ הדקנה קיספמשכ (ט"ס
ימ לבא ,רחא לא ארקנה ,העשרה תוכלמ תארקנה ,הנוזב ותירב סינכמשכ וניה
ומכ ,ינא ארקנה (א) םימש תוכלמב רשקתנ אוה יזא ,הואתה תאזמ ומצע תא שדקמש
רדג אצומ התאש םוקמ לכבו ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" :(ט"י ארקיו) בותכש
ןיב ילגתא והיא יכה ,ןיירע ילגד ןאמ לבא' :(:ד"ר ץקמ רהז) השדק אצמת הורע
:ג"צ ףד (ו"נ ןוקת) םינוקת ,'םירחא םיקלא ןונאד ,ןיירע ןונא

:רמא ,ןיריפש ישנ ןועמש יבר יזח דכ :(ד"פ םישודק) רהזב אבומ [הז]ליבשבו
.העשרה תוכלמ ,םירחא םיקלא ,תוירע איה ףואנ יכ ."םילילא לא ונפת לא"
,'וכו דובכ םש ךורבו לארששי עמש ארקל ,ףואנ ירוהרה לטבל הלגס ,הז ליבשבו
:א ףד 'וכו "תינידמה ויחא לא ברקיו" :קוספ לע אבומכ

איהש ,ףואנב אלא ותוא ןיסנמ ןיא ,םדאל ןיסנמש ףורצהו ןויסנה רקעשאצמנ
ומכ םיקלאל קעוצשכו .רחא לא ,רחא דוסמ הלולכ איהש ,תומא םיעבשמ הלולכ
יזא ,תוחפ אל ןילק ןיעבש קעוצו ,"ךילא גרעת ישפנ ןכ" :(ב"מ םילהת) בותכש
דילומ יכ .ןיתדח ןישפנ דילומו ,הל ןילגמ ןירמטמד ,הרותה תודוס ול ןיחתפנ
ושכע דע יכ ,הרותה לש םינפה הלגמו .לארששי תושפנמ הלולכ איה הרותהו ,הרות
שדחמש ותרותב שירוהל קידצה לוכיו .ירפל המדק הפלקה יכ ,ןיפלקב המותס התיה
דבעמל' :רמזהב אבומכ .ותרותב םירשקמה ויברקמ ישנאמ דחא לכל ,ןיתדח ןיתמשנ
,דמלב תמיסמו תיבב תלחתמה הרותהב וניה ,'ןיתלתבו ןיתרתב ןיתדח ןיתמשנ
.'ןיתדח ןיחורו ןיתמשנ דבע' אוה ,האתילת אתירוא וניה ,'ןישבש אתלתבו'
ומכו ,'וכו םתמשו בותכש ומכ ,'וכו הכז אלו םייח םס ול הששענ הכז הרותהו
אצת אל ותאמ לבא .לבקמש יפכ דחאו דחא לכל ,'וכו "םב וכלי םיקידצ" :בותכש
."תוערה אצת אל ןוילע יפמ" :(ג הכיא) בותכש ומכ ,תוערה

יכנא האר" :בותכש ומכ .ול שיש ילכה יפכ ,םדאה לצא הששענ הללקהוהכרבהו
אצוי אוה~ךורב~שודקה ינפלמ יכ .אקיד "םכינפל" ,"הללקו הכרב םכינפל ןתונ
םדא אוה םא .ףורצה הששענ ןכ םדאה יפלו ,םיטושפ תויתוא וניה ,טושפ רוא
,אקיד "הללקו הכרב םכינפל" :הזו .ךפהל ,ואל םאו .הכרב לש ףורצ הששענ ,בוט
תא הימתהש הזו .ואל םא הכרב אוה םא ,הזה ףורצל רויצ ןיא ןידע 'ה ינפל יכ
יתחקל םג ,ץמקב ךרב ,הנבישא אלו ךרבו יתחקל ךרב הנה ,הז לע םעלב ומצע
:)( חקל ונוצרב עמשמ

זל

.(ה"ק םילהת) דימת וינפ ושקב וזעו יי ושרד

היעשי) בותכש ומכ (.ב"מ אב רהז) ,הל ןיעדומתשיד ןיגב ,איה האירבה רקעיכ א
:ויתיששע ףא ויתרצי ויתארב ידובכל" :(ג"מ

רוא תניחב ,תולכסו המכח ,הרוצו רמח ,המהבו םדא תניחב םה ,שפנוףוגו ב
ורמאש ומכו ,'וכו "ךששחה ןמ רוא ןורתיכ" :('ב תלהק) בותכש ומכ .ךששחו
,"תויתוא יתש ןיב הנתנש העד הלודג' :(ג"ל תוכרב ,הכרבל םנורכז ,וניתובר)
םש) ביתכו ,"ונל ראיו ה לא" :(ח"יק םילהת) ביתכו ."'ה תועד לא יכ" :רמאנש
:(ז תלהק) בותכש ומכ ,התימו םייח תניחב םהו :"וניבי אלו ועדי אלו" :(ב"פ
הכיא) ביתכו .(א) "המכחב אלו ותומי" :('ד בויא) ביתכו ,'וכו "היחת המכחה"
:'וכו "ינבישוה םיכשחמב" :('ג

ביתכו ,"בלמ תמכ יתחכשנ" :(א"ל םילהת) בותכש ומכ ,ןורכזו החכש תוניחב םהו
:(ג קרפ תובא) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו ."ודסח רכז" :(ח"צ םש)
תא רמשו ךל רמשה קר" :רמאנש ,'ושפנב ביחתמ ולאכ ותנשממ דחא רבד חכושה'
רמח םה תוינוציח תומכחש ,הרותה תומכח תניחב םהו :"חכשת ןפ דאמ ךשפנ
:הרותה תומכח דגנכ ,המהב תניחבו ,תולכסו

לש ףוגה לש תולכס תניחב ,התימ תוניחב וניה ,רמחה עינכהל םדא לכךירצו ג
,"םדאה תא םיקלא 'ה חקיו" :(ז"כ תישארב) רהזב בותכש ומכ .תודוסי עבראה
הששענ הזו .'ןוהליד הואתמ הל שירפאד ,הליד ןידוסי עבראמ ,הל לטנ ןאמ'
תניחב ,רמחה לטבתנו .תודוסי עבראה ןישילחמ תינעתה ידי~לעש ,תינעתה ידי~לע
,רואה ,הרוצהו ,לכשה תניחב הלעתנו רבגתנו .המהב ,החכש ,ךששח ,תולכס ,רמחה
:םדא ,ןורכזהו

יכ ,'אתקדצ אתינעתד ארגא' (:ו תוכרב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
."הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו" :('ג יכאלמ) בותכש ומכ ,רואל זמר הקדצ
םיקוחרה בל יריבא ילא ועמש" :(:ו"ע ךל~ךל) רהזב בותכש ומכ ,הרותה אוהו
:(ט"י רבדמב) בותכש ומכ ,םדא תניחב אוהו .'אתירואמ ןיקיחר ןונאד' "הקדצמ
תניחב אוהש ,תינעת תניחב אוה המותס ם"מ ,םדא תויתוא הזו ."םדא הרותה תאז"
ןידוסי עבראל זמר אוה ,תלדו .(א"כ ןוקת) היתשו הליכא הב תילד ,אבה םלוע
:(ג"ל בויא) בותכש ומכ ,ףלאב זומרה לכשה הלעתנו .תינעתה ידי~לע םילפשנש
:"המכח ךפלאאו"

תניחב הוהתנ תינעתה ידי~לע ,"םדא הששענ" (:ג"י המדקהב) רהזב בותכשהזו
,הקדצ םתה המ ,"ומע יתיששע רשא שיאה םשו" םתה ביתכו ,הששענ אכה ביתכ .םדא
,םדאד אנקוידב אוה הקדצ ידי~לעש םש שרפמ רהזב יכ :שורפ] .הקדצ ןאכ ףא
רשא שיאה םשו" םתה ביתכו ,היששע אכה ביתכ ,"םדא הששענ" ,הז ארקממ םש דמלו
הזמ היאר איבמ ,הכרבל ונורכז ,ונברו .'וכו הקדצ ןינעל ,'וכו "ומע יתיששע
'אתקדצ אתינעתד ארגא' יכ ,תחא הניחב םה תינעתו הקדצ יכ ,תינעת ןינעל
רדגב ןיששענ ,הקדצ תניחב אוהש תינעתה ידי~לעש ,הזמ ראבמ ןכ לעו .ל"נכ
רמחה תענכה יכ .'וכו שפנו רוא תניחב אוהש ,הרותה לש יתמאה תעדה אוהש ,םדא
,תינעתה ידי~לע אוה ,םדא תניחב אוהש שפנה יבגל ,'וכו המהב תניחב ףוגהו
:[ל"נכ הקדצ תניחב אוהש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts