בל

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

אלש ןמז לכ יכ .הנתח לש ןידוקר תניחב אוהו ,(א"נ םילהת) "חתפת יתפששינדא"
ך"ש אירטמיג (:ח"ל ףד אב רהז) 'ה אלב רענ תאירקתא איה ,גווזל הנותנ
'ה ידי~לע ןינידה ןיקתמנש ,א"הב הרענ תאירקתא גווזל תנקתתא דכו .םיניד
ןידע הלכה אצמנ .הדימע רעש "םייח~ץע~ירפ"ב אבומכ ,הניבבש היהא לש ןיפלא
הנקתלו הקיתמהל ךירצו ,םיניד ך"ש תוניחבב ,רענ תוניחבב

םיאשנתנ םהו .(א) דוהו חצנ תוניחבב םה ןילגרה יכ .ןידוקר ידי~לע הששענהזו
בלה תחמשש ידי~לעש שוחב הארנכ .בלה תחמשש ידי~לע וניה ,בלה ידי~לע
שרפו ,"וילגר תא בקעי אשיו" :(ט"כ תישארב) בקעי יבג בותכש ומכ ,ןידקרמ
בלה הבו אבל הניב (ב) בותכש ומכ הניב אוה בלו .'וילגר תא אששנ ובל' :י"שר
,ןילגרה ידי~לע בלבש ןיפלאה [ךישמהל] םידוקרב ןוכל ךירצ ןכ לע .ןיבמ
רוא ידי~לעו .ר"ענ אירטמיג ,ך"ש אירטמיג ,ןיד םימעפ שמח תניחב איהש הלכהל
:תניחב הזו ."ינדא" םימעפ 'ה תיששענו ,א"הב הרענ תיששענ ,הל ךשמנש בלה
תניחבב הלכה קתמנו חתפנ דוהו חצנ םהש םיתפשה ידי~לעש ,"חתפת יתפשש ינדא"
.גווזל היואר איהש ,הרענ איהש ,ינדא תניחב תיששענו ,גווז

ןידקרמ ויהש העשב ,האל תא בקעי אששנשכ ('ע השרפ תישארב) שרדמב אתיאדהזו
איסכתאד אמלע איה האל יכ וניה .האל אה בקעיל זמרל ,איל איה ןירמזמ ויה
יתנפצ יבלב" :(ט"יק םילהת) בותכש ומכ ,בל תניחב אוהש ,(ד"נק אציו רהז)
ךירצש ,האל אה הזו .בלהמ א"ה ןיכישממשכ ,םינידה לש קותמה םשמו ."ךתרמא
המש הלכהש םירמוא ויה םג :הלכה תא ןקתלו קיתמהל ידכ ,ןיפלאה האלמ ךישמהל
:תקתמנ המצע תוניחב ידי~לעש ,האל

גל

:(ד"ל םילהת) בוט תוארל םימי בהא ,םייח ץפחה שיאה ימ

םדא לכל םולש היהישו ,לארששי ןיב םולש היהיש .םולש שקבל ךירצש ,אוהללכה א
ןיב קולח ול אהי אלש ,ויתועראמבו ויתודמב קלחמ היהי אלש וניה .ויתודמב
רבד ללהא 'הב" :(ו"נ םש) וניה .ךרבתי םשה וב אצמי דימת וקעב ןיב וביטב
ידי~לע ,וקעב ןיב וביטב ןיב ךרבתי םשה אצמי המ ידי~לעו :"רבד ללהא םיקלאב
.(א) "םולש היתוביתנ לכו" :('ג ילשמ) רמא תאד המכ ,םולש תארקנה הרותה
םולשה תא בהאל לוכי הז תמחמו .(ב) םולש תירב ןכ םג וארקנש םיקידצ ידי~לעו
:הז תא הז בהאלו ,לארששי ןיב םולש תויהל לוכיו ,'וכו וביטב ןה םוקמ לכב

והיאו .(ד) הנמ יונפ רתא תילו .(ג) "ודובכ ץראה לכ אלמ"ש ,תעדלךירצו ב
אל ,ם"וכעב ןתמו אשמב קסועש ימ ולפאו .(ה) ןימלע לכ בבוסו ןימלע לכ אלממ
לפונש תוימשגו תויבע תמחמ ךרבתי םשה תא דבעל רשפא יא ,רמולו לצנתהל לוכי
ונורכז ,ונימכח ונל ולג רבכ יכ .םהמע דימת קסועש קסעה תמחמ ,וילע דימת
יכ .תוקלא םהב אצמל לוכי ,ם"וכעה תונושל לכבו ,םיימשג םירבד לכבש ,הכרבל
התאו" :('ט הימחנ) בותכש ומכ ,ללכ םויקו תויח םוש םהל ןיא ותוקלא אלב
ידכ קר ,טועמבו לודג םוצמצב םש הזה תוקלאו תויחהש דבל ."םלכ תא היחמ
םיבר םימוצמצב ותוקלא תא םצמצ אוה~ךורב~שודקה יכ .רתוי אלו ותויחהל ונויח
:תופלקה רודמ םשש ,ימשגה םלוע לש זכרמה תדקנ דע הבשחמה תישארמ ,םינושו

םיבר םישובלמב םש שבלמ ותוקלא ,הטמל רתוי םצמצתמו רתוי לשלתשמש המלכבו
ןיביו עדי ליכששמהש ,חתפ ונל וחתפו ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ולגש הזו .רתוי
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,ותויחו ותוקלא שי םיימשג םירבדה לכבש
תונושל לכבש עידוהל ,'םיתש יקירפאב תפ ,םיתש יפתכב טט' :(:ד"ל תוחנמ)
:התוא היחמה ותוקלא םש שי ם"וכעה

:ול רמאת ,ךיקלא ןכיה םדא ךל רמאי םא' :(א"פ תינעת) ימלשוריב איבמשהזו
ןכיה לאשש םדאה הזש אצמנ ."ריעשמ ארק ילא" :רמאנש ,'ימורבש לודג ךרכב
רפכו ללכה ןמ ומצע תא איצוה יכ .תופלקה רודמב עקשמ אוה יאדוב ,ךיקלא
:ול רמאת ןכב .םיקלא םש ןיא ומוקמבש ול המדנו ,ךיקלא ןכיה :רמאש ,רקעב
אוה יכ .ותוקלא אצמל לכות םש ןכ םג ,תופלקה רודמב עקשמ התאש ךמוקמב ולפא
ךמצע תא קבדל לוכי התא םשמו ."םלכ תא היחמ התאו" :בותכש ומכ ,לכה תא היחמ
ךמוקמבש אלא .(ו) ךממ איה הקוחר אל יכ .המלש הבושתב וילא בושלו ,ךרבתי וב
:םישובלה ובר םש

עדיל לוכיו ,ךרבתי םשה לא רתוי ברקתמ אוה ,הגרדמל הגרדממ ךלוה םדאש המלכו
,םישובלה וטעמתנ ,הנוילע רתוי הגרדמהש המ לכ יכ .הרתי הנבהב ךרבתי םשה תא
םע ומצע תא בהאל לוכיו ,ךרבתי םשה לא רתוי ברקמ אוה זאו ,םוצמצה טעמתנו
:הרתי הבהאב ךרבתי םשה

םויב" :('ז תלהק) בותכש ומכ .ער ימיו בוט ימי ,םימי ינימ ינש שיהנהו ג
,בטיה בטיה םש לכתסהל םדאל ךירצש וניה ."האר הער םויבו ,בוטב היה הבוט
םילהת) בותכש ומכ ,תודמ םיארקנ םימיהו ;הרות וניה ,בוט ימי םש אצמי יאדוב
לש ויתודמ םה הלכ אתירוא יכ ,הרותה םה תודמהו ."ימי תדמו" :(ט"ל
ארב הבו .תודמה ראשו האריו הבהאמ תרבדמ הרותה יכ ,אוה~ךורב~שודקה
ירקת לא ."ןומא ולצא היהאו" :('ח ילשמ) בותכש ומכ ,ןימלע אוה~ךורב~שודקה
םה הרותה תויתואו .(:ה"ל ינימש רהז 'א השרפ הבר תישארב) ןמא אלא ןומא
הרותה תויתוא םה םש ,הטמל איה הגרדמהש המ לכ אלא ,רבדו רבד לכ תא ןייחמה
הלעמל ומכ ךכ לכ םיריאמ םניאו ,הנוילע רתוי הגרדמב ויהש הממ רתוי םוצמצב
רודמב ולפא אצמנ :יוארהמ רתוי התויחו רוא עיפשהל אלש ידכ ,הנוילע הגרדמב
אצמל ןילוכי םש [םג] ,ם"וכע תונושלו תוער תודמ םהש ,ער ימיב וניה ,תופלקה
תויתוא םיארתנ םניא ,םוצמצה לדגו םישובלה יובר תמחמ לבא .הרותה תויתוא
תא הפוכש ימ לבא .םהילע הרושה ךששחהו ער ימי ידי~לע ,בוט ימי וניה ,הרותה
ימי דגנ ירמגל לבלבתנ ערה יזא ,תוער תודמה וניה ,ער ימיה וניה ,ערה ורצי
ויה אל הלחתמ יכ .רתויב םיריאמו םיארתנו תוטלוב תויתוא יזא ,םהבש בוטה
ידכמ רתוי ער ימיה ולבקי אלש ידכ ,הלעמלמ רוא ולבק אל יכ ,ךכ לכ ןיריאמ
בר רוא ןילבקמ יזא ,דבל הרותה תויתוא ןיראשנו ,ערה לטבתנש ושכעו .ונויח
:הלעמלמ

וא ם"וכעה םע רבדמ אוהשכ .ער ימי תא הפוכש וניה ,ורצי תא הפוכש הז ,אצמנ
לטבתנ ,הרותה תויתוא וניה בוטה לע ןכושש ערה ףכת יזא ,םהיתודמ האורש
:רבדה ותואבש הרותה עדוי אוה יזא ,ןיטלוב הרותה תויתואו ,לפונו

"ורבד יששע חכ ירבג ויכאלמ 'ה וכרב" :(.'צ ףד ךל~ךל) שודקה רהזב בותכשהזו
"ורבד יששע" .'שממ ןיכאלמל ןימד ןונא ,ןוהירצי לע ןירבגתמד ןונא ןילא'
יכ .'אלעלמ ןילק עמשמל ןיכז ןונא' "ורבד לוקב עמשל" ,'רבד יאהל ןידבעד'
המ לכו ."רוד ףלאל הוצ רבד" :(ה"ק םילהת) בותכש ומכ ,רבד תארקנ הרותה
םלעהב אוה הרותה ,םירתי םישובלבו םימוצמצב םישבלתנו םצמצתנ הרותה תויתואש
ימכ המוד אוה ,םישובלהמ הרותה תויתואה תא טישפמש ימו .רתוי איסכתאבו
,ם"וכעה תונושלב ןידרפמו ןירזפמ ויהש הרותה תויתוא לשמל .הרותה תא הנובש
אבשכו .םתוא שיבלהו םהילע ךישחהש ער ימיה תמחמ ,םהמ עדוי םדא םוש היה אלו
.ער ימיה וניה ,ורצי תא הפוכש ידי~לע ,תואבצ 'ה ךאלמל המוד אוהש ,םדאה הז
תויתוא ןיראשנ זאו ,ודגנכ ןילטבתנו ןיפפכנ ם"וכעה תונושל וניה ערה יזא
וניה ם"וכעה תונושלמ וניה ,םיימשגה םישובלהמ ןיטשפנשכו .ןיטלוב הרותה
הממ רתוי בר רוא הרותה תויתוא ולא ןילבקמ יזא ,ער ימימ וניה ,תוער תודממ
ותואל יוארה תויח ידכ אלא ןילבקמ ויה אל הלחתמ יכ .הלחתמ ןילבקמ ויהש
עדי אלד דע י"ראה יבתכב בותכש ומכ .םהל יוארהמ רתוי עיפשהל אלש ידכ ,םוקמ
.רתוי אלו ונויח ידכ תופלקהל עפש ךישמיש וניה ,יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב
תויח ךישמהל ןיכירצש םש ראבמ ,'ו קרפ םירופ תונוכב "םייח~ץע~ירפ"ב ןיע)
והזש ,לודג םוצמצב תויחה ךישמהל ןיכירצ לבא .תופלקה ךותב תמלענה השדקהל
יזא ,תופלקהמ תויתואה ןיטשפנשכ לבא .(םש ןיע םירופ לש תורכשה תונוכ דוס
ןינובו ןיששועשכ ,"ורבד לוקב עמשל ורבד יששע" :והזו .אלעלמ בר רוא ןילבקמ
,ער ימיבו תוער תודמבו ם"וכעה תונושלב ןידרפמו ןירזפמ הלחתמ היהש הרותהל
וניה ,רבדהש וניה .אליעלמ ןילק עמשמל ןיכוזו ,"ורבד לוקב עמשל" יזא
:הרותה תעימש הזו ,הלעמלמ בר רוא ןילבקמ ,הרותה

תויתוא אהיש ,הרותה תויתואל ןינובו ןיששוע הלחתמש ,עמשנו הששענ תניחבהזו
וניה .אלעלמ ןילק עמשמל ןיכז ,עמשנ ךכ~רחאו .(:ג"ע אמוי) תופרטצמו תוטלוב
ןישבלמ ויהשכ ,הלחתמ ולבקש הממ רתוי בר רואו תויח ןילבקמ הרותה תויתואש
:ער ימיבו םיוגה תונושלב

.ומש ךרבתי ותבהא םהב הרוש ,םימיה וניה ,תודמה וניה הרותהש ,עודיהזו ד
,"ודסח 'ה הוצי םמוי" (.ו"מ תישארב ,:א"צק קלב) שודקה רהזב בותכש ומכ
ןכ לע] "ךיתבהא םלוע תבהא" :(א"ל הימרי) בותכש ומכ ,הבהאה וניה דסחהש
םה תודמה יכ .תודמה וניה ,ןימוי והלכ םע לזאד אמוי אוה ,'וכו [דסח ךיתכשמ
רהזב בותכש ומכ ,ויתודמ ידי~לע ותוא גישהל לכונש ידכ ,ותוקלאל םימוצמצ
רשפא יא ויתודמ אלב יכ ,'הל ןיעדומתשיד ןיגב' :(:ב"מ אב תשרפ) שודקה
ומע ותוא ובהאיו וב וקבדיש הצרו ,לארששי תא בהאש הבהאה תמחמו .ותוא גישהל
.הרותה תודמב ותוקלא תא שיבלה ,ימשגה םלועה הזמ

תאזה הוצמה ידי לעש ותעדב רעש ךרבתי םשה יכ ,תווצמ ג"ירת לש תוניחבהזו
.תווצמ ג"ירתה ולאב אקוד ותוקלא תא םצמצ הז ידי לעו ,ותוא גישהל לכונ
עברא וניה ,ךכ תויהל ךירצ תאזה הוצמהש ,ןילפת תוצמ ותעדב רעשש לשמל
לעש ,ותעדב רעש ךכ יכ .רוע לש תועוצרו םיבותכ רוע לש םיתב עבראו תוישרפ
לש םיתב עברא היהיש הוצ אל ןכלו ,ודבעלו ותוא גישהל לכונ הזה םוצמצה ידי
תא בהאש ותבהא ידי לעש אצמנ .ותבהא ידי לע דדמו רעש ןכ יכ ,בהזו ףסכ
,הבהא םש שי הדמו הדמ לכבש אצמנ .הרותה תודמב ומצע תא שיבלה ,לארששי
ישובלמ הרותה תא טישפמש ימ אצמנ :לארששי םע ומצע תא בהוא אוה~ךורב~שודקהש
לכו" :בותכש ומכ ,םולשה לא ברקמ אוה יזא ,רציה תיפכ ידי לע ,תופלקה
:"םולש היתוביתנ

אוה ,הזה רתסנהו .רתסנ תוניחבו ,הלגנ תוניחב .תוניחב ינש הב שי,הרותהו
הרותה הלגתישכ זאו .(ז) אובל דיתעל אילגתאל אדיתעד האמיתס אקיתעד אתירוא
:(א"י היעשי) בותכש ומכ .םלועב אלפנ םולשה היהי יזא ,האמיתס אקיתעד תאזה
יכ ,ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ,'וכו ידג םע רמנו ששבכ םע באז רגו"
:ותעדבש הבהאה הלגתי יזא יכ ,"'ה תא העד ץראה האלמ

הוצי םמוי" ליעל אבומש ומכ ,םימיבש הבהא איהש תחא ,תובהא ינימ ינש שייכ ה
םש שי ,הדמו הדמ לכבש וניה ,םוי לכבש .ןימוי והלכ םע לזאד אמוי "ודסח 'ה
הבהאה וניה ,חכב אוהש הבהא שיו .לעפבש הזו ,לארששי םע ךרבתי םשה לש ותבהא
ותעדב ןידע לארששי ויהש ,האירבה םדק םימשבש םהיבאל לארששי ןיב היהש
.וחמבו

תורשקתהו .הבהאה תאז גישהל לוכי םדא לכש ,ונב תא בהוא באהש הבהא שי,לשמל
תורשקתהה הז ,הדלוהה םדק באה חמב ןבה ןידעשכ באה ןיבו ןבה ןיב שיש הבהאהו
ןמזב םא יכ ושכע ןיגישמ ןיא יכ .ושכע גישהל ןילוכי ונא ןיא הבהאהו
םושב שבלמ וניאו ,תודמהו ןמזהמ הלעמל איה וחמבו ותעדבש הבהאו ,תודמבו
,ונימכח רמאמ םיקתי זאו ,האמיתס אקיתעד אתירוא הלגתיש אובל דיתעלו .שובל
הז" :בותכש ומכ ,עבצאב תוארהל םיקידצ םידיתע :(א"ל תינעת) הכרבל םנורכז
תא העד ץראה אלמיו" ,וישובל תא אוה~ךורב~שודקה טשפי זא יכ ."ול וניוק 'ה
וניה ,הרותה תוימינפ איהש ,תעדב איהש הבהאה הלגתיו ."םיסכמ םיל םימכ 'ה
,ותוקלא לע הסכמ אוה הזה שובלה ושכע יכ .תודמהו הרותה ךותב ןכושה ותוקלא
הברתי יזא ,ותוקלא וניה ,תוימינפה הלגתישכו .הרותה תוימינפ לע וניה
,"העד ץראה האלמ יכ ,ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" :בותכש ומכ .םולשה
:תעדבש הבהאה הלגתיש

ומכ ,םוי ארקנה הבהאה הלגתיש ,"'הל עדוי דחא םוי היהו" :(ד"י הירכז)והזו
בותכש ומכ ,הנופצ התיהש תוימינפה הרותה וניה ."ודסח 'ה הוצי םמוי" :בותכש
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאו ,"בוט יכ רואה תא םיקלא אריו" :(א תישארב)
שמתשהל יאדכ םלועה ןיא תאזה הרותה רוא יכ ,"זנגל בוט יכ" :(ב"י הגיגח)
הרז הדובע) "םכל יתתנ בוט חקל יכ" :('ד ילשמ) רמאנש ,בוט ארקנ הרותהו .הב
:"רוא הרותו" :(ו ילשמ) בותכש ומכ ,רוא ארקנו .(:ט"י

קידצו .םהב שמתשהל יאדכ םלועה ןיאש ,םירתסמו םינופצ םהש םיקידצ ןכ םגשיו
ארקנו .(םש הגיגח) "בוט יכ קידצ ורמא" :(ג היעשי) בותכש ומכ ,בוט ארקנ
םיקידצה ולגתישכו ."קידצל עורז רוא" :(ז"צ םילהת) בותכש ומכ ,רוא
,דחי םיכפה לכ ורבחתיש .םלועב בר םולש הלגתי יזא ,הנופצה הרותהו ,םינופצה
דחא םוי" ארקנה ,תעדבש הבהאה הלגתי זא יכ ."ששבכ םע באז רגו" :בותכש ומכ
הבהאהש וניה ,"הליל אלו םוי אל אוה רשא" ,תעדבש הבהאה וניה ."'הל עדוי
:תודמהמ הלעמלו ,ןמזהמ הלעמל איה תאזה

.היתחתש הניחבל ,תעד תניחב אוה ,ותניחב יפל דחא לכ ,ןמצע תודמבולפאו ו
הונע התששע ,השארל הרטע המכח התששעש המ' ,הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ
ליחתמה רובד :ג"ק תומבי תופסותב אבוה םירישה ריש הבר שרדמ) 'אתולסל בקע
היששעה םלועל תעד תניחב אוה הריציה םלוע לש התוחפה הגרדמהש אצמנ .(םילסמה
אוה ,ןמזבו ויתודמב ךרבתי םשה םע ול שיש ותבהאש םדא שיש אצמנ .ויתחתש
:ונממ התוחפ הגרדמב אוהש םדאהל ,ןמזהמ הלעמלש תעדבש הבהא תוניחב

תעד ורמשי ןהכ יתפשש יכ" :(ז"י ןטק דעומ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
,ורצי תא הפוכש וניה ,תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה םא "והיפמ ושקבי הרותו
"חכ ירובג ויכאלמ 'ה וכרב" :רהזב בותכש ומכ ,תואבצ 'ה ךאלמל המוד אוה יזא
יזא ,ורצי תא הפוכש הז~ידי~לע יכ .'וכו 'ןוהירצי לע ןירבגתמד ןונא ןילא'
הששוע יכ ,עמשנו הששענ תוניחב אוה יזא .ןיפרטצמו ןיטלוב הרותה תויתוא
הרות" ,ברה הזמ יאדוב .אלעלמ הרותה לוק עמשמל הכוזו ,הרותה תויתוא הנובו
טקלמ אוה םיימשג םירבדמ ולפא ,הרותה תא אוה עדוי יאדוב יכ ."והיפמ ושקבי
ורמשי .דסח תוניחב אוה ,ןהכ ,תעד ורמשי ןהכ יתפשש יכ הזו .הרותה תויתוא
אוהש הבהא ךתגרדמ יפל אוהש ,תעדבש הבהאה הזה ברה ידי~לע הלגתיש וניה ,תעד
:'וכו 'הל עדוי דחא םוי אוהש ,ןמזהמ הלעמל

ושכע ולפא ,ותניחב יפל דחא לכ ,תעדבש הבהאה רוא םעט םעטל םדא לכלוכיו ז
םיקלא שיש עדוי לארששימ דחא לכ יכ .ותעדל ובל תא רשקישכ וניה ,םימיה ךותב
םימיהו תודמהו .(ד"ל השרפ חנ הבר תישארב) ןבל תושרב םה םיעשרה לבא ,ללכב
ןיעו :ב"סק המורת רהז) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,בלב ןיללכנ םה
,(:'ה תוכרב) םימשל ובל תא ןוכיש דבלבו ,'יעב אבל אנמחר' :(:ו"ק ןירדהנס
םיהלא שיש עדויש ,ותעדל ובל תא רשקמשכ אצמנ .בלה אוה תודמה לש ןרקע יכ
ובל תא הפוכשכו .הרותה תועידיב עדויו ,ודובכ ץראה לכ אלמש ,ללכב (עדוי)
יזאו .ותעדל ובלבש תודמה ןכ םג ןיללכנ יזא ,ותושרב ובלש וניה ,הזה ותעדל
וניה .ותניחב יפל זונגה רוא גישמו האורו ,תעדבש הבהאה רוא תודמה ןילבקמ
יזא ,תעדהל ובל תא ףפוכשכ ,ונממ התע דע ןופצו זונג היהש הרותהו םיקידצהש
חכב היהש הבהאה אוה ,תעדבש הבהאה רוא לבקמו ,תודמה לכל שרש אוהש בלה לבקמ
:האירבה םדק לארששיל אוה~ךורב~שודקה ןיב

אוה ,םייח .בלב אוה ץפחהש ,בל תניחב אוה ,ץפח ,םייח ץפחה שיאה ימהזו
רשקמשכ וניה ."וילעב לכשש םייח רוקמ" :(ז"ט ילשמ) בותכש ומכ ,תעד תניחב
,םימי בהא ,ותניחב יפל יזא .ורצי תא ףפוכש ,ותושרב ובלש ,תעדהל בלה תא
האורו ,בוט תוארל .תודמה ךותלו םימיה ךותל ,תעדמ הבהאה תא ךישממ אוה
:םיזונגה םיקידצהו ,הזונגה הרותה וניה ,רואה גישמש .זונגו בוט יכ רואה תא גישמו

עמשל יתיכז אלו .בלול לש תונוכה םילולכ תאזה הרותהבש רמאש ,ומשביתעמשו]
לכ ךישמהל ,אוה בלול לש תונוכה רקע יכ .תצק יתאצמו יתניע ךא ,ןינעה רואב
ךישמהל ידכ ,םיעונענה ענענל ןיכירצו .תוכלמה לא םריאהל ,הזחה דע םידסחה
לודג רוא םהילע ףיסוהל ,ףוגב םיטשפתמה םידסחה לא ,תעדבש םידסחה שרשמ רוא
הנוכהש םש ראבמ םגו .בלולה רעשב "םייח~ץע~ירפ"ב םש ןיע .'וכו תעדבש םשרשמ
םע ךלוה אוהש ,םמוי אלא םוי רמא אלו ,"ודסח 'ה הוצי םמוי" :בותכה ןינעב
ונורכז ,ונבר לש ארונה וכרד יפ~לע ,ל"נה הרותהב ראבמ הז לכו .םש ןיע םלכ
אוהש ,דסחה אוהש ,הבהאה תולגל הכוז ,רציה תיפכ ידי~לעש םש ראבמ יכ .הכרבל
.'וכו תודמה לכב שבלמ דסחה אוהש הבהאהש וניהד .ןימוי והלכ םע לזאד אמוי
ובל רשקמש ידי~לעו .תודמהו ןמזהמ הלעמל איהש ,תעדבש הבהא שיש םש ראבמו
.ל"נכ 'וכו תעדבש הבהאה רוא תודמה ןילבקמ יזא ,'וכו ותושרב ובלש ,ותעדל

,תעדבש םידסחה שרשמ הראה ךישמהל אוהש ,ל"נה בלול תונוכ דוס אוה הזלכו
,תודמה תויללכ תניחב םהש ,ףוגבש םידסחה ךותל ,תעדבש הבהא תניחב אוהש
,תוכלמה לא ריאהל ידכ הז לכו :ל"נכ הבהא תניחב םהש ,םידסח םישבלמ םלכבש
לכב ותוקלא אצמל וניה ,םלוע יאב לכל ותוכלמ תולגל ידכ וניה .גורתאה אוהש
אוה הז לכש ,ל"נכ תופלקה ירודמ לכבו ,םיימשג םירבדה לכבו ,ם"וכעה תונושל
."הלשמ לכב ותוכלמו" :תוניחב

קידצ תניחב אוהש ,בלולה תניחב אוהש ,ורצי הפוכש קידצה ידי~לע הששענ הזלכו
לכל ותוכלמ תולגל ןיקסוע ונא תוכסב יכ ."חרפי רמתכ קידצ" :תניחב ,עודיכ
ןיבירקמש םירפ םיעבשה דוס והזש ם"וכעה תונושל םיעבשה לכל ולפאו ,םלוע יאב
לכ תעד ןעמל" :ויתופקהו בלול תליטנ רחא םירמוא ונאש והזו .תוכסב םליבשב
ליעל ראבמכ תאזה הרותהב ראבמ הז לכו ."דוע ןיא םיקלאה אוה 'ה יכ ץראה ימע
הרותה יפ~לע בלול לש תונוכה לכ ראבל ,אבר אנויע ןיכירצ ןידעו :תוכיראב
ויתוזימרו וירבד ןיבהל הכזנש ותרותב וניניע ריאי 'הו .בטיה ראב ל"נה
:[םיאלפנהו םיארונה

דל

לארששי ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו
:(ט"י תומש)

לש ובל ןירבוש תונויזבו תופרחה וניה ,"יבל הרבש הפרח" :(ט"ס םילהת)ביתכ א
,תאזה תעב ובלל ךישה הדקנהל ובל תא רשקמש ידי לע ,אוה ןוקתהו .םדא
:ובל לע הרושה הפרחה לטבתנ הז~ידי~לעו

,ונימכח ושרדש ומכ ,ונוצרכ תולעפ לעפל קידצה דיב הלשממהש ,ללכה הנהיכ ב
והזו ,קידצ יב לשומ ימ 'וכו "לשומ קידצ" :(:ז"ט ןטק דעומ) הכרבל םנורכז
,לארששי תומשנ תויללכ שרש אוהו ."טילשה אוה ףסויו" :(ב"מ תישארב) תניחב
תדובעל םבל ררועתהלו ריאהל ,הלשממה רקעו :ונממ םילבקמה ולש םיפנעה םהו
,"ונאיבת ומע לאו הדוהי לוק 'ה עמש" :(ג"ל םירבד) בותכש ומכ .ךרבתי םשה
:"ונאיבת ומע לאו" :והזו ,לארששי בלב וניה ,םיפנעב קידצה תראה ריאהל וניה

לכב) בותכש ומכ .םופאלמ תניחב אוה ,"טילשה אוה ףסויו" וניה ,תאזההניחבו ג
רשא ,דוסיל הבכרמ תירב (שפנה ןוקת רעשב "ןויצ ירעש"ב אבומו הלבק ירפס
,תורוהל ,םופ אלמ תויתואה אוה םופאלמה יכ .(א) םופאלמ דוקנב ולש ה"יוה
הרואכל יכ .ךרבתי םשה לש תוקלאמ אלמ אוה ,קידצה לש הפה וניה ,עפשה ילכש
אוה רובדהש תמחמ לבא .תובשחמ עדוי ךרבתי םשהו ,הלפתל ןיכירצ ונא המל ,השק
רבד רשאכ םכתא ךרביו" :('א םירבד) בותכש ומכ .עפשה ןילבקמ םהבש ,עפשה ילכ
תומלשב אוה עפשה ילכה וניה רובדה םא .עפשה ןכ רובדה יפל וניה ,"םכל
אוה יאדוב ,קידצה לש םירובדהו .עפש בר םהב לבקל ןילוכי יזא ,האולמבו
תניחב ארקנ הז~ידי~לעו .לארששיל עפשה ךישמהל לוכי ןכל ,האולמבו תומלשב
:תומלשבו האולמב ולש הפהש תורוהל ,םופ אלמ

ומכ ,םופ אלמ תניחב אוהש "לשומ קידצ" תניחב וב שי ,לארששימ דחאו דחאלכו ד
:(ד"יק םילהת) שורפ והזו ."םיקידצ םלכ (לארששי) ךמעו" :('ס היעשי) בותכש
רבד ,לארששימ דחא לכב שי יכ .'קידצ יב לשומ ימ' וניה ,"ויתולשממ לארששי"
תינעת) אנמא אבאו ייבאד הששעמכ .ורבחב ןיאש המ ,הדקנ תניחב אוהש רקי
שיש תאזה הניחבו .'וכו אנמא אבאד אדבעכ דבעמל תיצמ אל ,ול ובישהש ,(:א"כ
לבקל ךירצ ורבחו ,ורבח בל ררועמו ריאמו עיפשמ אוה ,ורבחמ רתוי וב
:ןיד ןמ ןיד ןילבקמו (ב) בותכש ומכ ,ונממ תאזה הניחבו תוררועתה

דיל הלשממה ןתנ הרות ןתמ רחאו ,ךרבתי םשה דיב הלשממה היה הרות ןתמ םדקיכ
םשה לש ונוצר תושבלתה םה הרותה תויתוא יכ .ותניחב יפל דחא לכ ,לארששי לכ
היה ,ןילפת תוצמ לשמל .ךכ ויהי תווצמהש ךרבתי םשה לש ונוצר יכ ,ךרבתי
אצמנ ,ונוצר ןכ יכ ,ףסכ לש אלו רוע לש םיתבו תוישרפ עבראב היהיש ונוצר
םשה לש ןוצרה םג ,ונידיב הרוסמ הרותהש ושכעו .הרותה לכב שבלמ ונוצרש
הזו ,וננוצר יפכ ונוצר תויהל לוכיבכ ןילשומ ונאש .ונידיב הרוסמ ךרבתי
הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדש והזו :ל"נכ "ויתולשממ לארששי" תניחב
רחאו .הרות ןתמ םדק ,"יקלא 'ה התא תיששע תובר" :(א"פ הנשה שאר ימלשורי)
םילהת) והזו :ונידיב לכהש וניה .ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ ,הרות ןתמ
לכה היה ,הרות ןתמ םדק וניה ,"םירצמ ץראמ ךלעמה ךיקלא 'ה יכנא" :(א"פ
תניחב אוהש .םופאלמ תניחב הז ,"והאלמאו ךיפ בחרה" ,הרות ןתמ רחאו .יכנא
יפלו ,הפה תבחרה יפל אוה עפשהש וניה ,יב לשומ ימ וניה ,"טילשה אוה ףסוי"
:ותניחב יפל דחא לכ ,רובדה ילכ

יכ .ואו םע הדקנ תניחב אוה ,"טילשה אוה ףסויו" :תניחב וניה,םופאלמו ה
ךתוא עידוה ירחא" :(א"מ תישארב) בותכש ומכ ,הניבו המכחמ ךשמנ ףסוי תניחב
הששענ הז~ידי~לעו ,הניבו המכח וניה ,"ךומכ םכחו ןובנ ןיא תאז לכ תא
לחנ אוה הניבו .ןיעמ ,דוי וניה ,הדקנ תניחב איה המכחו ."טילשה אוה ףסויו"
:דוי אוהש ,ןיעמה ןמ ךשמנה לחנ ארקנ ,ואו אוה ,תוכשמה םש~לעו .ןיעמה ןמ ךשמנה

תניחב אוה ,תוחולה םע תורבדה תרששע יכ ,תוטרפבו תוללכב שי םופאלמתניחבו ו
הכרבל םנורכז ונימכח ורמאש ומכ ,ואו םה תוחולהו ,דוי אוהש .םופאלמ
דוי ןכ םג םלועה םע הרותהו .השש ןבחרו השש ןכרא תוחולהו (ד"י ארתב~אבב)
אוה םלועהו ."המכח תישאר" :(א"יק םילהת) תארקנש ,דוי איה הרותה יכ .ואוו
קידצ יכ .ואו דוי ןכ םג םה ,לארששי םע קידצו .הששעמה ימי תששב ארבנש ,ואו
םהש ,ואו תניחב םה לארששיו .הדעה ימכח םיארקנ םה םיקידצה יכ ,דוי אוה
לארששימ דחא לכ לצאו .(ה) םידומעה יוו .(ד) םיארקנו .(ג) אתירוא יכמת
םילהת) בותכש ומכ ,הפה םש~לע ,דוי .ואו דוי תניחב ןכ םג שי ,ומצע ינפב
תניחב אוהש ,"תונובת יבל תוגהו" םש לע ,ואו ."תומכח רבדי יפ" :(ט"מ
:"ךבל חול לע םבתכ ךיתורגרג לע םרשק" :(ג ילשמ) בותכש ומכ ,ל"נכ ואו םהש ,תוחול

תופרח וניה .תוער תובהאב עקשמ אוה ,תוחול תניחב ,ואו תניחב וניה,בלהשכו ז
אוה הפרחו .תוחול ירבש תניחבב אוה יזא .(ו) בל תלרע ארקנה ,תונויזבו
ול רשא שיאל ונתוחא תא תתל לכונ אל" :(ד"ל תישארב) בותכש ומכ ,הלרע תניחב
ערה רציהש עודי יכ ,הרובשו הלופנ הבהא תניחב אוהו ."ונל אוה הפרח יכ הלרע
תריבש רעש םידקנה לכיהב) "םייח~ץע"ב אבומו .םילכ תריבש ןמ םיוהתנ תופלקהו
אבל הניב וניה ,האירבד הניב לא ולפנ דסחה ילכ תריבש יכ :('ג קרפ םילכה
דוסי קידצ" :(י ילשמ) תניחב אוהש ,תוליצאד דוסיב ראשנ דסחה רואהו .(ז)
יכ" :סולקנא םגרתש הזו ,דסחה ילכ תריבשמ םיאב תוער תובהאש אצמנ ."םלוע
תובהא וניה ,בל תלרע וניה ,הפרחה יכ .'אנל איה אדוסח ירא' ,"ונל איה הפרח
"הבהא הסכת םיעשפ לכ לע"ש ,שוחב הארנ הז יכ .דסחה ילכ תריבשמ הששענ ,תוער
לע הסכמ הבהאה יכ ,והפרחמ וניא יזא ,ורבח דגנ עשופ דחא םא ולפא .(י ילשמ)
יזא ,דסחה ילכ תריבש תניחב וניה ,םהיניב הבהאה תירב לקלקתמשכו .םיעשפ לכ
.ל"נכ דסחה ילכ תריבשמ אוה הפרחה יכ ,והפרחמ

הרבש הפרח" וניה ,תוחול ירבש תניחב ,בל תלרעב וניה ,הפרחב עקשמ אוהבלהשכו
תניחב אוהש ,הדקנ וניה ,דויהל ,ל"נכ ואו תניחב וניה ,בלה רשקמשכו ."יבל
יזא .תוליצאד דוסיב ראשנ דסחה רוא יכ ,הרוש השודקה הבהאה רואה םשש .קידצ
םשש ,הדקנ אוהש קידצה יכ .בל תלרע וניה ,תופרחה וניה ,תוער תובהאה לטבתנ
תלרע וניה ,הפרחה לטבתנו .בל תניחב אוהש ואוהל ריאי ,השודקה הבהאה הרוש
:השודקה הבהא הרוש םש יכ ,הבהא הסכת םיעשפ לכ לע יכ .בל

איצוהל אוה~ךורב~שודקה שקב :(:ב"ל םירדנ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשוהזו
,םהרבאל הנתנו םשמ הלטנ ,םוקמה תכרבל םהרבא תכרב םידקהש ליבשבו ,םשמ הנהכ
ןתנ אוה~ךורב~שודקהשכ והזו :"קדצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא" :רמאנש
הנהכה יכ .(ה"כ רבדמב) "םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" :רמא ,סחניפל הנהכה
:םלוע דוסי קידצ וניה ,םולש תירב םוקמב הרוש ,םהרבא אוה ,הבהא תניחב איה

:תניחב ,הדקנ תניחב ריאיש ידכ ,ונוק ןיבל וניב רבדל דחא לכ ךירצשאצמנ ח
הז~ידי~לעו ."תונובת יבל תוגהו" :תניחב אוהש ,ואוהל ,"תומכח רבדי יפ"
םע רבדל םדא לכ ךירצ םגו :תוער תובהא וניה ,תופרח וניה ,ובל תלרע לטבתנ
,ונממ רתוי ורבחב שיש הדקנהמ ובלב תוררועתה לבקל ידכ ,םימש תאריב ורבח
,ונממ רתוי ורבחב שיש הניחבה הזב יכ ."ןיד ןמ ןיד ןילבקמו" :בותכש ומכ
.ןהכ ארקנה הבהאה הרוש ,תאזה הדקנהב םשו .הדקנ תניחב אוה הניחבה תאז
,ורבח בלל ריאמ ,תאזה הדקנהו .ורבח יבגל קידצ תניחב אוה ,תאזה הדקנהו
:ואו ארקנה

לכב שיש הדקנה םגו ,"תומכח רבדי יפ" ארקנה הדקנה וניה ,וללה תודקנהלכו
.לארששי לכ לש תויללכ הדקנ אוהש ,קידצהל םיפנע םה .ורבחב ןיאש המ דחא
לבקי דחא לכו ,ןיד ןמ ןיד ולבקי ךכ~רחאו ,קידצהמ הלחתמ לבקל ןיכירצ לכהש
וניה ,בל תלרע וניה ,תופרחה לטבתנ ,ולא תוניחב השלש ידי~לעו .הבו הנמ
:השודקה הבהא הרוש םש יכ ,"הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" :והזו .תוער תובהא

יכ .('ל תישארב) "יתפרח תא םיקלא ףסא" :לחר הרמא ,קידצה ףסוי דלונשכוהזו
וניה ,בל תלרע וניה ,תופרחה לטבתנ יזא ,השודקה הבהא םשש הדקנה הלגתנשכ
שרפו ,"םכילא רבדמה יפ יכ" :(ה"מ םש) ףסוי לצא בותכש הזו :תוער תובהא
רבדי יפ ריאהש .ולש ואוב ,ולש הדקנה ריאהש וניה .(ח) 'יבל ןכ יפכ' :י"שר
:י"שר שרפ ,"םבל לע רבדיו" :(נ םש) וב ביתכו .תונובת יבל תוגהב ,תומכח
:לארששי לכ בלב ,ולש תויללכ הדקנה ריאהש וניה .'בלה לע ןיבשיתמה םירבד'

םה יכ ,וב וריאי םהו ,םיקידצה תורשקתה וניה ,ולא תוניחב ששלש ידי~לעשאצמנ
םג לוכי ,ורבח םע רבדיש ידי~לע םגו .ובל תא וררועיו ,לארששי תויללכ הדקנה
ןיבל וניב רבדמש ,ומצע ידי~לע םגו .ורבח בל ררועלו ריאהל דחאו דחא לכ ןכ
ונממ ריסיו ."תומכח רבדי יפ" ידי~לע ,ובבל תא ררועל ןכ םג לוכי ,ונוק
:בל תלרע

יוגו .ל"נכ השודקה הבהא תניחב וניה ,םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו :שורפוהזו
אובת המ ידי~לע :ל"נכ בל תניחב אוה ואוו ,הדקנ תניחב אוהש שדק וניה ,שודק
ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא ידי~לע ,ואו שדק תניחבלו ,הבהא תניחבל
לבקל לכה ןיכירצ הלחתבש ,לארששי תומשנ תויללכ הדקנ אוה הששמ יכ .לארששי
,וב שיש הדקנהמ ורבחב ריאהל דחאו דחא לכ [ךירצ] ךכ~רחאו ,תויללכ הדקנהמ
אוהש ,ואוהל ,"תומכח רבדי יפ" אוהש ,ובש הדקנהמ הבו הנמ ריאהל לכוי םגו
ריאמ הדקנהש .ואו שדק וניה ,שודק יוג ארקנ זאו ."תונובת יבל תוגהו"
יכ .השודקה הבהא וניה ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" ,הז~ידי~לעו .ואוהל
ןה ,לארששימ דחא לכבש תודקנהמ ןהו ,הבו הנמ ןה וללה תודקנה לכ ןמ לבקתשכ
:בותכש ומכ ,ןהכ ארקנה ,השודק הבהא הרוש תודקנה לכ לצא םשש .תויללכ הדקנמ
בותכש ומכ ,םולש תירב אוה הדקנהו ."םולש יתירב תא ול ןתונ יננה"
:תוליצאד דוסיב ראשנ דסחה רואהש :"םייח~ץע"ב

םימעפלו .שובל ילב ורבח בלבש הדקנה לבקמ ,םימש תאריב ורבח םערבדמשכו]
ןילוכיש םימעפל שי יכ ,ומע רפסמש םירחא םירבד ידי~לע ורבחמ הדקנה לבקמ
ןילח תחישש ידי~לע ,ורבח לש הדקנהמ .ךרבתי םשה תדובעל תוררועתהו רוא לבקל
הכירצ םימעפל יכ .תושבלתה ידי~לע הדקנה רוא ןילבקמ זאו .ומע ןירבדמש
:[הנממ לבקמ אוהו ,ולא םירובדב תשבלתמ איהו ,שבלתהל הדקנה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts