תירב אוה ,םהרבא .רזעילא תוניחבו ,םהרבא תוניחב ,תירב תוניחב ינששיו ה
ןב תוניחב אוהו .ןיאתת ןיימל ןיאלע ןיימ ןיב לידבמה עיקר אוהש ,האלע
,ןידלות דבע אוהו ."ןירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא" :('י תלהק) תוניחבב ,ןירוח
,תירבב היולת תורחה יכ ."ןרחב וששע רשא שפנה תאו" :(ב"י תישארב) תוניחבב
:"רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב" :(ט הירכז) תוניחבב

םשכ ומש' "וברקב ימש יכ" :(ג"כ תומש) תוניחבב .האתת תירב אוה,רזעילאו
.(ה) "ויכינח תא קריו" :(ד"י תישארב) תוניחב .ט"טמ ,ךונח אוהש ,(ד) 'ובר
ךכלמש ץרא ךל יא" :(םש תלהק) תוניחב .(ו) "רענל ךונח" :(ב"כ ילשמ) תוניחב
תחת ךדי אנ םישש" :(ד"כ תישארב) תוניחבב ,האלע תירב תחת אוהו ."רענ
,רתהו רוסא ןיב ,ןיבאסמ ןיימל ןיכד ןיימ ןיב לידבמה עיקר אוהו :"יכרי
יפ לע רענל ךונח" :תוניחב והזו .(ז) רוהטו אמט ןיבו ,לוספו רשכ ןיבו
:הפ~לעבש הרות וניה ,אקיד "יפ לע" ,"וכרד

'וכו רתהו רוסא תרימש אוה ,האתת תירבו .שדק תירבה תרימש אוה ,האלעתירבו
אל' יכ .ןדמלו קידצ אהיש וניה ,תירב תוניחב ינש ולא ול תויהל םדאל ךירצו
.(ח) שדק תירבה תרימש ידי לע ארקנ ,קידצ .('ב קרפ תובא) 'דיסח ץראה םע
:רתהו רוסא ידי~לע ,ןדמלו

קידצ אהיש ךירצ ,'וכו 'תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה םא' :(ז"י ןטק דעומ)והזו
אבצב אוה תוא ,תואבצ .ל"נכ ט"טמ תוניחב ,ןדמל תוניחב הז ,ךאלמ .ןדמלו
האתת תירב םג ,קידצ רכזמש םוקמ לכבו .(ט) תירב תוא קידצ תוניחב ,הליד
:יכרי תחת ךדי תניחבב ,ןוילעב ללכנ ןותחתה יכ ,וב ללכנ

,'המאד אמפב הלגתמ דסח' :(.ב"מק אששנ ארדא) יזא ,תירב תניחבב אוהשימו ו
הז ליבשבו ."ול תנמאנ יתירבו ידסח ול רמשא םלועל" :(ט"פ םילהת) תניחבב
:םילומנל שארו םינימאמל שאר היה אוה יכ ,םהרבאל דסח תדמ הנתנ

תלוח יכ" :(ב םירישה ריש) תוניחבב ,תוקקותשההו הבהאה וניה ,דסחההלגתנשכו
רשא שפנה תאו" :(ב"י תישארב) תוניחב ,תושפנ הששוע אוה יזא ."ינא הבהא
אלב ףוגכ ,תודקנ אלב תויתוא יכ .הרותה תויתואל תודקנ הששועש וניה ,"וששע
תויתואה לש ןגווזו תופרטצה ןכ .שפנ אלב הלעפו העונת םוש םהל ןיאש ,שפנ
ןה תודקנהו .תודקנה יפל אלא חכ םהל ןיא ,הלעפ הזיא תוששעל ,םירעש א"לרב
ןה ןיפוסכהו ,"ףסכה תודקנ" :('א םירישה ריש) תוניחבב ,ןיפוסכהו הבהאה
ןכ ןיפוסכה יפלו ."ישפנ התלכ םגו הפסכנ" :(ד"פ םילהת) תוניחבב ,שפנה
םיגודזנו תויתואה םיפרטצנ יזאו ,םיער תודקנה הששוע ערל ףסוכ םא ,תודקנה
תושפנ וניה ,תובוט תודקנ הששענ ,הבושתב בושל ףסוכ םאו ,תוער תולעפ תוששעל
םירישה ריש) והזו ,תובוט תולעפ תוששעל םיגודזנו תויתואה םיעעונתמו ,תובוט
אגווזד אתורעתא' :(:ו"פק ףד בשיו) רהזב אתיאדכ ,"ךל הששענ בהז ירות" :(םש
,"ךל הששענ בהז ירות" :והזו .(ז"ל בויא) "התאי בהז ןופצמו" ,'ןופצד ארטסמ
וניא ,הלעפ והזיא לעפל ,הרותה תויתוא לש ןתופרטצהו ןיגווזד אתורעתא וניה
הששענש ,תודקנ ידי~לע אלא העונת םוש םהל ןיא ,ףסכה תודקנ ידי~לע אלא
:ןיפוסכה ידי~לע

,הלגתמ הבהאו דסח יאדוב יזא ,ל"נכ "תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה םא":והזו
הרותה תויתוא יזא ,"והיפמ ושקבי הרות" יזא ,תודקנה םהש ,הלגתנ תוקקותשהו
:תושפנו תודוקנ םהל היהיש ידכ ,םתוא רבדיש ונממ םישקבמ ןמצעב

ויתפששב איצוהל םדאה ךירצ יכ ,דבלב בלב תוקקותשהב םדאל יד אלשעדו ז
שפנ הששענ ,בלב תוקקותשה ידי~לע יכ .תולפתה רדס רדסנ הז לעו ,ויפוסכ
אצומ רקע יכ .לעפב שפנה הששענ יזא ,ויפב ותקושת תא איצומשכו .חכב תודקנו
הז ליבשבו ."ורבדב האצי ישפנ" :('ה םירישה ריש) תניחבב ,ויפמ איה שפנה
יהיו" :('ב תישארב) לש ומוגרת םגו .אקיד "והיפמ" ,"והיפמ ושקבי הרות"
:רובדהמ שפנה רקע יכ ,"אללממ חורל" :ומוגרת ,"היח שפנל םדאה

ילוגלג תניחב והז ,'וכו "ץראה לע הששענ רשא לבה שי" :('ח תלהק)והזו ח
,ל"נכ ויפ לבהב ךכ~רחא ותוקקותשה איצומו ,רבד הזיאל קקותשמ םדאשכ ,תושפנ
םדאל עיגמו ,ריואב תכלוה ,אללממ חורה וניה תאזה שפנהו .שפנה הששענ יזא
חורה יפל ,שפנה יפל ,הקושתה יפלו .הקושתל רחא םדאה תא תררועמו ,רחא
עשרה ררועתנ יזא ,עשרל קידצמ אב הקושתה םא .םדאה ררועתנ ןכ ,אללממ
םאו ."םיקידצה הששעמכ םהילא עיגמש םיעשר שי" :תוניחבב ,הבושת ירוהרהב
רקעש ,לכל עודי הז יכ ,שפנה אוהש ויפ לבהה ידי~לע הששענ לכהו .ךפהל ,ךפהל
,ול ךומסה ריואב עגופ הזה ריואו ,ריואב ןיכמ רובדה ילכש ,אוה רובדה
,ורובד לבקמ אוהשכו .תויתואה ורבח עמושו ,ורבחל עיגמש דע ,ךומסב ךומסהו
:הזה רבדל ררועתנו ושפנ לבקמ אוה

ויתוליכא לכ יאדוב יזא ,שפנ לעב תוניחב וניה ,םהרבא תגרדמב אוהשימו ט
,"ךלהתה" ,"ינפל ךלהתה" :(ז"י תישארב) תניחבב .םינפה םחל תניחבב ויתודעסו
רשא םוקיה תאו" :(א"י םירבד) תניחב .ותסנרפ תניחב ,ןילגר תניחב הז
םדא לש ונוממ הז י"ק ןירדהנס ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ושרדו) ,"םהילגרב
תניחב הזו .םינפ תניחב םהמ הששענש ,"ינפל ךלהתה" .(וילגר לע ודימעמש
ןיגרד ,םח םחל םה ,םינפה םחל וניה ,"וחקלה םויב םח םחל" :(א"כ א~לאומש)
:"םויה םחכ" :(ח"י תישארב) תניחב אוהש ,םהרבאד

הז ליבשב ןיחרוט ןה םלכ ,םהיתחת םהש תולזמו םיבכוכה לכו ם"וכעה לכזאו
ךיביוא תישא דע" ,םהרבא תניחב ,"ינימיל בש" :(י"ק םילהת) תניחבב .שיאה
םה ונמחל" :(ד"י רבדמב) תניחבב .ךתסנרפ ליבשב םיחרוט םהש ,"ךילגרל םודה
תניחב 'המח' ,(ד"פ ארתב אבב) 'לצה ןמ הקמע המח הארמ יכ' ,"םהילעמ םלצ רס
,המח הארמ הארתנו הלעתנ יזא ,םלצ רסשכ לבא ."םח םחל" תניחב ,"םויה םחכ"
.'וכו "םודה ךיביוא תישא דע" :תניחבב ,ויתחת םילפשנ םהו .םהרבאד הגרד
'ה םע היהת םימת" :(ח"י םירבד) תניחבב "םימת היהו ינפל ךלהתה" :והזו
:םהמ הלעמל היהת יכ .(י) תולזמו םיבכוכ רחא ששרדל ךרטצת אלש "ךיקלא

,'ה ינפ ןילגתנ זאש ,םילגרב "םקיר 'ה ינפ תא הארי אלו" :(ז"ט םש)והזו
,הנשה לכ עגיתמש ותעיגימ היאר תלוע איבמ דחא לכש הזבו .םינפ תניחב
:םינפה םחל תניחבב ,ותסנרפו ומחל לכ הלעתנו ןקתתנ הז~ידי~לע

יכ ,"ךל יתוחינהו וכלי ינפ" :(ג"ל תומש) הששמל אוה~ךורב~שודקה בישהשוהזו
,םינפ תניחבב ,ןילגר תניחב ונקתיש ,"וכלי ינפ" :ול בישהו ,הרפכ שקב הששמ
חתפ :(םש) והזו .(ז"כ הגיגח) 'רפכמש חבזמל המוד ןחלש יכ' ,םהל רפכתי יזא
תניחבב אקיד היהיש ,אקיד "ינפל" ,"'ה ינפל רשא ןחלשה הז" םיסו "חבזמ"ב
:רפכמ יזאו ,םינפ

,"ךירומ תא תואר ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו" :('ל היעשי) םיקתידיתעלו
,תולזמה תגהנהב ,עבטה ךרדב רתסמ 'ה ינפ ושכע יכ .םינפ תניחב הלגתי יזאש
הקמע המחה הארמ ושכעו ,"לכאל ויהו םהמ ינפ יתרתסהו" :(א"ל םירבד) תניחבב
ותגהנהש הרתסההו םיפנכהש ,"םיפנכ לצלצ" :(ח"י היעשי) תניחב הזו .םלצ ןמ
,המחה רואש תמחמ אלא הז ןיאו .המחה רוא ריתסמש לצה והזו ,םהב רתסמו ףנכמ
זאש דיתעל לבא .אקיד הארמ ,המחה הארמ אלא הז ןיאו ,תומלשב ריאמ ןיא
אוה~ךורב~שודקה דיתע' תניחבב ,הלגתי הפקתב המחהש ,"שמש םכל החרזו" :םיקתי
וניה ,('ג יכאלמ) "היפנכב אפרמו" :םיקתי יזא .(אי) 'הקיתרנמ המח איצוהל
:ל"נכ ךירומ דוע ףנכי אלש

הז אריב .אתמל הל הליע ,ארבדב אריב ןל תיא :אנותא יבד יבס ולאשש המוהזו
"םהמ ינפ יתרתסהו" :תניחבב ,השדקה ירוחאלו ץוחב אוהש ,ןוזמו רב תניחב
יראפ אתיא .ל"נכ םינפה םחל תניחבב היהיש ,םינפל ,אתמל הל הליע .'וכו
י"שר שורפכ .הנומא תבש הז יראפ .ילבח יל ולישפא ,ןול רמאו ,והל ידשו
תא ןיראפמ ונאש ,חבשו יראפ ןושל "ךרימאה 'הו תרמאה 'ה תא" :(ו"כ םירבד)
תניחב הז והל ידשו ."דחא 'ה" :םירמואו ,וב םינימאמ ונאו ,אוה~ךורב~שודקה
המאד אמפב םילגתמש דסח תבהא תניחב הז ילבחו .ל"נכ (בי) ידש תניחב ,תירב
וניה ."הבהאה תותבעב םכשמא םדא ילבחב" :(א"י עשוה) בותכש ומכ ,ל"נכ
םחל תניחבל םיאב ,הבהאה ידי~לעו .ל"נכ הבהא הלגתנ ,תירבו תבש ידי~לע
:ל"נכ םינפה

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

שרדמב אתיאדכ ,הדעס אלא הבסה ןיא "םיקלא בסיו" :קוספ לע הרמאנ הרותהתאז
,'אריב' תניחב אוהש ,ןוזמו רב תניחב ,הסנרפ תניחב וניה .('כ השרפ תומש)
ןינע) :לבקל וניכז אל ,תאזה הרותה יפ~לע קוספה רואב רמגו :ליעל ראבמכ
שודקה ויפמ יתעמש ,תאזה הרותה ךותב ליעל רכזנה 'וכו השדקד ןיפוסכה תלעמ
הנומאה ןינעב ןכו ,ללכ ןאכ ורכזנ אלש םישודח המכ דוע םע רתוי רואבב הלחת
ןונגסב ,אקספ אקספ ,הלחת שודקה ויפמ ןכ םג יתעמש ןאכ ורכזנש תוניחבה ראשו
(והזו .הנה םקיתעא ןכ לע ,תצק רחא

תויחה םה תודקנה יכ ,תודקנה ידי~לע אוה תויתואה לש ןתופרטצהוןגווז
.העונת םוש םהב ןיאו ,םלגכ םה תויתואה תודקנה ילבו .תויתואה לש העונתהו
םדאש העונת לכו ,םדאה תויח אוה שפנהש ומכ יכ ,שפנ תניחב םה תודקנה ןכ לעו
תויחה םה תודקנה ןכ ,םלגכ אוה שפנה יתלבו ,שפנה ידי~לע אוה לכה ,עעונתמ
קר .תויחו העונת םוש םהל ןיאו ,םלגכ םה תודקנה ילבו ,תויתואה לש שפנהו
:תויתואה ןיפרטצנו ןיגודזנ תודקנה ידי~לעו ,ןיעעונתמ םה תודקנה ידי~לע

םשה רחא לארששי שיא לש ןיפוסכהו תוקקותשהה ידי~לע אוה ,שפנה תווהתהרקעו
הגרדמ לא עיגהל עגעגתמו קקותשמו ףסכנ אוהש ותגרדמ יפל דחא לכ .ךרבתי
:(ד"פ םילהת) בותכש ומכ .שפנ הששענ ולא ןיפוסכה ידי~לע ,הנממ הלעמל
ומצעב הזמ ,ךרבתי םשה רחא הלכו ףסכנ ינאש המ וניה ,"ישפנ התלכ םגו הפסכנ"
"שפניו" :(.ז"ט הציב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו .ישפנ הששענ
ונא הרתי שפנ לבקל ךירצש תבשה תלחתבש וניה .'שפנ הדבא יו תבשש ןויכ'
עגעגתהל ןיליחתמו ,שפנ הדבא יו ,"שפניו" :םירמואו ,לחב שפנה תדבאמ ןירכוז
:הרתיה שפנה הוהתנ ומצעב הזמ ,שפנה רחא ןיעגעגתמ ונאש ומצעב הז~ידי~לעו .הירחא

ןיששענ ןיפוסכה ידי~לעש וניה ,"ףסכה תודקנ" :('א םירישה ריש) תניחבהזו
בוטל םא ,רבדל קקותשמו ףסכנ אוהש המ ידי~לעש וניה .שפנ תניחב םהש ,תודקנה
ךותבש תויתואה ןיריטצנו ,תודקנ וששענ ןיפוסכה יפל יזא ,םולשו סח ,ערל וא
,םלגכ םה ןמצעב תויתואהש ךא ,תויתוא ול שי רבד לכ יכ .ףסכנ אוהש רבדה
ךכ ,םדאה לש תוקקותשההו ןיפוסכה יפלו .תודקנ ילב רויצ םוש םהל ןיאו
.ןיפוסכה ידי~לע ןילבקמש שפנ תניחב םהש תודקנה ידי~לע תויתואה ןיריטצנ
,תודקנ םיששענו .השודק שפנ ןיפוסכהמ הששענ ,בוט רבדל ףסכנ אוה םא וניה
לבקל ילכ םיששענו ,םלגכ ויהש תויתואה וריטצנ יזאו ."ףסכה תודקנ" תניחב
תושפנ ןיפוסכהמ םיששענ ,םולשו סח ,ערל ףסכנ םא ,םולשו סח ,ךפהל ןכו .בוט
יכ .םולשו סח ,ער לבקל ילכ םיששענו תויתואה וריטצנו ,תודקנ תניחב םהש
ריצמ אוהש המ יפל דחא לכ קר ;('ג הכיא) "בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ"
,ולש תוקקותשההו ןיפוסכה ידי~לע ,םולשו סח ,ער וא בוט לבקל ילכ הששועו
,תויתואה םיעעונתמ תודקנה ידי~לעו .תודקנ תניחב שפנה הששענ הז~ידי~לע
:םולשו סח ,ךפהל וא בוטל וריטצנו

אוהש ,תוקקותשהו ןיפוסכה הפב רבדל ךירצ ,לעפה לא חכמ שפנה אצתש ידכךא
רובדה ידי~לעש ,"ורבדב האצי ישפנ" :('ה םש) בותכש ומכ .קקותשמו ףסכנ
ידי~לעו ,חכב שפנה הוהתנ תוקקותשהה ידי~לע יכ .לעפה לא חכמ שפנה תאצוי
:לעפה לא חכמ האצויו שפנה רמגנ ,תוקקותשהה ויפב רבדמ אוהש רובדה

'ה ךאלמל המוד ברה םא' :(ז"י ןטק דעומ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
לכ לש תויחה םה יכ ,םילעופ םה הרותה תויתוא יכ ,'והיפמ ושקבי הרות תואבצ
אלא בוט ןיא'ו ,'תישארב הששעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו' :בותכש ומכ .רבד
,םלגכ םה ןמצעב תויתואה ךא .םלועה לכ תא ןיגיהנמ םה יכ ,(.ה תוכרב) 'הרות
ינש הרותהל שי ןכ לעו .רויצ םוש םהל ןיאו ,תויחו העונת םוש םהל ןיאו
דחא לכ יכ .'וכו ('ז תינעת ןיעו :ב"ע אמוי) 'םייח םס ול הששענ הכז' ,תוחכ
תזיחא לולכ הרותהב יכ .הרותה תויתוא שרפמו ריצמ אוה ךכ ,ףסכנ אוהש המ יפל
דחא לכ וניה .(ד"י עשוה) "םב ולשכי םיעששפו םב וכלי םיקידצו" ,ערו בוט
תויתואל תודקנ הששוע הז~ידי~לע ,תושפנ םיששענ םהמש ולש ןיפוסכה יפל
המ יפלו .םולשו סח ,ךפהל וא בוטל ושרפתנו ,תויתואה וריטצנו ,הרותה
יפמ ריטצהל םישקבמ הרותה תויתוא ןכ~לעו .םלועב םילעופ םה ךכ ,ןיריטצנש
תודקנ תויתואה ןילבקמ הז~ידי~לעש ,ולש השדקד ןיפוסכה רבדמ אוהש ,קידצ
ןכ םג ךירצ ברה יכ ,'תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה םא' :והזו .בוטל ןיריטצנו
ברקתמהל רשפא היהיש ןפאב ,'וכו םסו םייח םס הרותהל שיש תוחכ ינש ול היהיש
תדובעל קקותשמ אוה םא ."ולשכי םיעששפו ,וכלי םיקידצ" ,ונוצרכ לבקל וילא
,ובלב שי אניטו ואל םאו .'ה תא דבעל הרשי ךרד ברהמ לבקל לכוי ,ךרבתי םשה
:םולשו סח ,לכב רפכיו תועיטנב ץצקיש רבד ברהב אצמל ןכ םג לכוי

אציו םולשב סנכנ אביקע יבר ,סדרפל וסנכנש העברא' :(:ד"י הגיגח) תניחבהזו
ולאו .'תועיטנב ץצק רחא ,תמו ץיצה אמוז ןב ,עגפנו ץיצה יאזע ןב ,םולשב
קוספב םירומאה ,ודבע אלו םיקלא דבוע עשרו קידצ תוניחב םה תוניחב עבראה
םיאצמנ םה תוניחב עבראה ולאו 'וכו קידצ ןיב םתיארו םתבשו" :('ג יכאלמ)
ימ שי יכ .רודבש ברהו קידצהל ברקתהלו ,'ה תדובעל סנכל םיצורה םדא~ינב לכב
ותגרדמ יפל 'ה תדובעל הרשי ךרד ונממ לבקמ אוהו ,קידצהל ברקתנו סנכנ אוהש
שיו .םולשב אציו םולשב סנכנש אביקע יבר תוניחב ,קידצ תוניחב אוהו .וכרעו
רואה לדגמ ,דאמ ובל בהלתנש וניה .עגפנו ץיצה ,תמו ץיצה תוניחב אוהש ימ
לכוי הז ידי לעו ,ותגרדממ הלעמל תאשש רתיב קידצה וב ריאהש תובהלתההו
תמחמ ותעדמ אצויש ימ שיו .םיקלא דבוע תוניחב ,תמו ץיצה תניחב הזו .תומל
לכ לע ךא .ודבע אל תוניחב ,עגפנו ץיצה תוניחב אוהו ,ותגרדממ הלעמל הלועש
ןכ םג םהילעו ,קידצ תוניחב םה םהינש ,עגפנו ץיצה תמו ץיצה ולפא םינפ
ימ שיו .אביקע יבר ומכ םולשב ואציו וסנכנ אלש קר ,"םב וכלי םיקידצ" :רמאנ
הזו ,עשר ארקנ אוהו ,םולשו סח ,לכב רפוכו תועיטנב ץצקמו קידצהל ברקתמש
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,'ובלב התיה אניט' יאדוב הזו .רחא תוניחב
רבד אצמיש ,ולש תא קידצהב אצמיש חרכהב ןכ לעו .רחא לע :(:ו"ט םש) הכרבל
חרכהב ברה יכ ."םב ולשכי םיעששפו" :רמאנ הז לעו ,ודי לע תועיטנב ץצקיש
:ל"נכ ולא תוחכה ינש ול היהיש

לע :(.א םש) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,"תואבצ 'ה ךאלמ" :תניחבהזו
:שרד אביקע יבר ,'וכו הנמ עמש רמא ,'וכו בתי אקד ט"טמ אזח ,אזח יאמ ,רחא
ינש ול היהיש ברה ךירצ ןכ לעו .(גי) ולש אבצב אוה תוא ,ומש תואבצ 'ה
ךאלמל המוד :והזו ,תואבצ 'ה תוניחבו ,ט"טמ וניה ,ךאלמ תוניחב ,ולא תוניחב
תוניחב ידי~לע תועיטנב ץצקל וילא ברקתנו סנכנהל רשפא יזאו .תואבצ 'ה
,'וכו בשוי אוהש ,ךאלמ אוהש ט"טמ הארש ידי~לע תועיטנב ץצקש רחא ומכ ,ךאלמ
אצילו סנכל וא .ל"נכ ,םולשו סח ,ומצע ינפב תושר אוהש רמאו העט הז ידי לעש
היהיש ךירצ קידצ לכ יכ .אביקע יבר ומכ ,תואבצ 'ה תוניחב ידי לע ,םולשב
םנורכז ,וניתובר ורמא ,ןדמל וניא םא יכ .םיבוט םיששעמב דיסחו ,הרותב ןדמל
תויהל רשפא יכ ,םולכ וניא יאדוב דבלב ןדמלו .'דיסח ץראה םע אלו' :הכרבל
דיסחו ןדמל היהיש ךירצ ןכ לע ,תומ םס ול הששענ הכז אלו .רומג עשרו ןדמל
.(די)

אוה ,הרותב ןדמל אוהש המ יכ .'תואבצ 'ה ךאלמ' :תוניחב םה ,ולא תוניחביתשו
םיקלא רמאיו" :(ב"ע ףד 'ל ןוקת םינוקתב) בותכש ומכ .ט"טמ אוהש ךאלמ תניחב
לידבמה ,הנשמ תוניחב אוהש .ט"טמ אד ,םימל םימ ןיב לידבמ יהיו עיקר יהי
.'וכו רתמו רוסא ,רוהטל אמט ןיב ,ןיבאסמ ןיימ ןיבו ןיכד ןיימ ןיב שירפמו
ךא .תואבצ 'ה תוניחב הזו ,םיבוט םיששעמב דיסח תויהל ונוקל תומדהל ךירצו
,תועיטנב ץצקש רחא :תוניחב אוה רקעה אוה דבל ןדמל תוניחבש רבוסו העוטש ימ
ומצעב ט"טמ תמאב ךא .םולשו סח ,תושר אוה ומצעב ט"טמ ךאלמש רבסש ידי~לע
םיששעמ אלב הרותה ךכ .תושר םוש ול ןיאו ,םולכ וניא אוה~ךורב~שודקה ילב
תויהל ךירצש ולא תוניחבה ינש תמחמו .'וכ הכז אל אברדא ,םולכ הניא םיבוט
ינש קידצהב אצמנ הז~ידי~לע .תואבצ 'ה ךאלמ תניחב םהו ,דיסחו ןדמל ,קידצהל
רבד וב אצמל ,וילא ברקתמהל רשפאו .תומ םסו םייח םס ,הרותהל שיש תוחכ
:םולשב תאצלו סנכל וא ,תועיטנב ץצקיש

,'ה תא דבועו ,הרותב ןדמל אוהש וניה ,'תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה םא':והזו
,'והיפמ ושקבי הרות' יזא .בוטל הרותהש תויתוא ריצמ אוה הז~ידי~לעו
רבדי ויפש ידי~לע וניה ,ויפמ ריטצהלו תודקנ לבקל ןישקבמ הרותה תויתואש
,תושפנה ןיאצויו ןירמגנ הז~ידי~לעש ,ולש השדקד ןיפוסכהו תוקקותשהה
ידי~לע יכ .בוט לבקל ילכ ןיששענו וריטצנו ,תויתואהל תודקנ ןיששענו
:ל"נכ תויתואה ופרטצנו וגודזנ ,תודקנה

,גווז תוניחב אוה בהז יכ ,"ףסכה תודקנ םע ךל הששענ בהז ירות" :בותכשהזו
,אלאמששד ארטסמ אגווזד אתורעתאו ."התאי בהז ןופצמ" :(ז"ל בויא) בותכש ומכ
תויתואש ,"ךל הששענ בהז ירות" :והזו :(:ו"פק ףד בשיו רהז) ןופצ אוהש
לש ןתופרטצהו ןגווז יכ .ףסכה תודקנ ידי לע ןיפרטצנו ןיגודזנ הרותה
ןיוהתנ םדי לעש ,תוקקותשההו ןיפוסכהמ םיששענש ,תודקנה ידי~לע איה תויתואה
המ ידי לע יכ .גווז הששענ ןיפוסכה ידי לע יכ .תודקנ תוניחב םהש .תושפנה
רבדה רזוח ,רבדל ףסכנ אוהש המ ידי~לעו .שפנ הששענ ,רבדה לא ףסכנ אוהש
םיאב ךכ~רחאו ,ןיגודזמ תושפנהו .שפנ ןכ םג הוהתנ הזמו .וילא ףסוכו
התובאת' :(:ה"פ ףד ךל~ךל) שודקה רהזב בותכה ןינע והזו .הדלו רובע תוניחבל
אוה ףסכנ אוהש המ יכ .'רכד שפנ דבע רכדד התובאתו ,אבקונ שפנ דבע אבקונד
,וילא ףסכנו רזוח רבדהש המו .אבקונ שפנ דבע אוהו ,אבקונד התובאת תוניחב
,הדלו רובע תוניחבל םיאב ךכ~רחאו .רכד שפנ דבעו ,רכדד התובאת תוניחב אוה
:םש רהזב בותכש ומכ

ידי לע הששענ ,תושפנה םיאצוי םשמש רובדה יכ ,תושפנה ילוגלג תוניחב הזו
.ריואב תויתואה םיכתוחו ,הזב הז םיכמ תואצומה יכ .ריואב תויתואה ךותח
תויתואה ךותח ידי לעו .עמושה ןזאל ןיעיגמש דע ,הזב הז םיכמ םיריואהו
,רבד לכ לש תויחה אוה ריואה יכ .תושפנה ןיאצוי םשמש ,רובדה הששענ ריואב
:םילגלגתמו םיאצוי תושפנהו ,שפנה תוניחב אוהו .תויחל רשפא יא ריוא ילבו

הוהתנ םדי לע יכ .השדקבש רבדל תוקקותשההו ןיפוסכה רקי דאמש ,רבדהללכו
שפנה אבו לגלגתמ םימעפלו .לגלגתמו אצויו ,ל"נכ רובדה ידי לע רמגנו ,שפנ
ןכו .בטומל וריזחהל לכותו ,הבושת ירוהרה ול םילפונו ,עשרה ךותל השדקד
ידי לע הוהתנש שפנה יכ .םולשו סח ,ער רבדל ןיפוסכה םימרוג תוער המכ ,ךפהל
:םולשו סח ,ואיטחהל לכותו ,קידצה ךותל םימעפל לגלגתמ ,םיער ןיפוסכ

תניחב אוה ,"לבה" ,'וכו "ץראה לע הששענ רשא לבה שי" :('ח תלהק)תניחב הזו
םהילא עיגמ רשא םיקידצ שי" הז~ידי~לעו .תושפנה םיאצוי םשמש ,הפ לבה
עיגמש םיעשר שיו .םיער ןיפוסכמ שפנ ןכותל לגלגתמש ידי לע ,"םיעשרה הששעמכ
םימעפלו :םיבוט ןיפוסכמ שפנ ןכותל לגלגתמש ידי~לע ,םיקידצה הששעמכ םהילא
לגלגתמש השודק שפנה לקלקמ עשרה ןכו ,וילא לגלגתמש הער שפנה ןקתמ קידצה
"עיגמש םיקידצ שי" :בותכה רמא הז לע ,שפנה עיגמש תעב הלחתב ךא .וכותב
ןיפוסכמ הער שפנ וילא עיגמש תעב הרבע ירוהרה ול םילפונ יאדוב יכ .'וכו
עיגמש םיעשר שי ןכו :שפנה ןקתי אוהש רשפאו ,ואיטחתש רשפא ךכ~רחא ךא .םיער
ןיפוסכמ השודק שפנ וילא עיגהש תעב ,הבושת ירוהרה יאדוב ול םילפונש ,'וכו
:בטומל וריזחתש וא ,השודקה שפנה לקלקי אוהש רשפא ךכ רחא ךא .םישודק

ןיבקונ ןיימ תואלעה תוניחבב שפנה תולעהל ותנוכש ,'םיפא תליפנ'דוס הזו
ןיימ תאלעה תוניחב הזש ,תוקקותשההו ןיפוסכה ידי~לע יכ .דוחי תוששעלו
:ל"נכ גווזו דוחי הששענו הלעתנו שפנ הששענ ומצעב הזמ ,עודיכ ןיבקונ
.'וכו תושפנה וגודזנו ,תודקנ תוניחב םהש ,תושפנה ןיששענ ןיפוסכה ידי~לע
ידי לעו :תושפנה יגווז תוניחב םהש ,תודקנה לש ןתופרטצהו ןגווז תוניחב הזו
:תופוגה יגווז תוניחב הז ,תויתואה ופרטצנו וגודזנ תודקנה

,וניתובר ושרדש ךרד לע ,"בקעיב ןוא טיבה אל" :(ג"כ רבדמב) בותכש הזו
'מ ןישודק) 'הששעמל הפרצמ אוה~ךורב~שודקה ןיא הער הבשחמ' ,הכרבל םנורכז
שפנ הדבא יו תובת~ישאר ,ן"וא טיבה אל" :והזו .('א קרפ האפ ימלשורי ןיעו
ןיפוסכו תוקקותשהש וניה .ל"נכ ןיפוסכו תוקקותשה תוניחב אוהש ,(ז"ט הציב)
:"בקעיב ןוא טיבה אל" :הזו ,ףרצמ אוה~ךורב~שודקה ןיא םיער

וניה ,"םעישויו עמשי םתעוש תאו הששעי ויארי ןוצר" :(ה"מק םילהת) בותכשהזו
הששענש לעופ ןיפוסכה אוהש ןוצרה יכ .ל"נכ רובדו ןוצר תוניחבה ינש ןיכירצש
ידי~לע ,ותשקב הששענ זאו ,לעפה לא חכמ שפנה אצוי רובדה ידי לעו ,חכב שפנה
ידי לע יכ ,"הששעי ויארי ןוצר" :והזו .ל"נכו 'וכו בוטל תויתואה ריצמש
:תוניחב ,חכב ונוצרו ותשקב הששענ זאו ,חכב שפנה הששענ ןיפוסכה אוהש ןוצרה
תוקקותשהה םהיפב םירבדמש ,"םתעוש תאו" ,ךכ~רחאו ."הששעי ויארי ןוצר"
רמגנ רובדה ידי~לע יכ ."םעישויו עמשי" ,הז ידי לע ,םהלש ןיפוסכהו ןוצרהו
,בוט לבקל ילכ םיששענו ,תויתואה וריטצנ יזאו ,לעפה לא חכמ אצויו שפנה
ןיששענ ןכ ,לעפב וא חכב הששועש שפנה יפכ יכ .ל"נכ לעפב ותשקב אלמתנו
ותשקב םיששועו םילעופ םה ךכו ,תויתואה ןיריטצנ ןכו ,תויתואהל תודקנ
:ל"נכ ונוצרו

העוטש ימו ,'וכו םולכ וניא יאדוב דבלב ןדמלש םש בותכש המל ,ליעלךיש
יכ ,תועיטנב ץצקש רחא תוניחב אוה ,רקעה אוה דבל ןדמלש ,םולשו סח ,רבוסו
םימעפל קידצה ולפא ןכו .ליעל ראבמכ 'וכו רומג עשרו ןדמל תויהל לוכי
תעב יזא .תחא הגרדמ לע תועיבקב דימת דמעל רשפא יאש עודיכ ,ותגרדממ לפונשכ
,בוט אל אוה ,ול ראשנש ןדמל תגרדמב ומצע קיזחהל הצרי םא ,ותגרדממ לפונש
ןיע .ול ראשנש ומישרהמ ןידע ול שיש המ םימש תאריב ומצע קיזחהל ךירצ קר
אוההב :הל רמא ביתכ "ונממ ךלכא םויב יכ" :הל רמא :ב"ק ףד ט"ס ,םינוקתב
ץראה לע הששענ רשא לבה שי :ביתכ אד ןיגב :ןועמש יבר רמא .תמו ץיצה אמוי
:ןבהו םש ןיע ,'וכו םיקידצ שי רשא

ורמאש ומכ .םירסח םירבדה לכ הנומאה יתלבו ,הנומאה איה םירבדה לכתומלש
ינעל הטורפ ןתונה' ,הקדצ ןינעל :('ט ארתב~אבב) ,הכרבל םנורכז ,וניתובר
,ל"נה ינעה סיפמב ןיבו הקדצ ןתונב ןיבו .'רששע~דחאב וסיפמהו ,ששב ךרבתמ
דגנכו ,תכל יבכוכ העבש דגנכ ,הרששע~םיתשו עבש תויהל יואר יכ .'א רסח
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,םילגלג תוניחב אוה הקדצ יכ .תולזמ רששע~םינש
.םלועב רזוחש אוה לגלג "ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ" :(:א"נק תבש) הכרבל
העונת תחאו ,חרזמל ברעממ תיעבטה העונת תחא ,תועונת יתש ול שי לגלגהש ומכו
חירכמו ,ברעמל חרזממ לגלגתמו רזוח ימויה לגלגהש המ ,ברעמל חרזממ תיחרכהה
הממ רתוי' :הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא הקדצ ןינעל ןכ .םילגלגה לכ ומע
ינש תוניחב הזש ,'תיבה~לעבה םע הששוע ינעה ינעה םע הששוע תיבה~לעבש
תיבה~לעבמו תיבה~לעבל ינעהמ וניהד ,ברעמל חרזממו חרזמל ברעממ ,תועונת
לע םיאב תוכרבהו עפשה לכ יכ .(הכרבל ונורכז ,ונושלב ליעל ראבמכו) .ינעהל
היה ןכ לעו .עודיכ םלועה אוה~ךורב~שודקה גיהנמ םדי לע יכ ,םילגלגה ידי
ךא .םילגלגה דגנכ ,הרששע~םיתשו עבש הקדצ לצא םירומאה תוכרבה ויהיש יואר
ןידעו ,תומלש הל ןיאו הרסח הקדצהש ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ונל ורוה הזב
,ןידע הרסח הקדצה הידעלבש הנומאה רסחש וניה .סיפמב ןהו ןתונב ןה ,תחא רסח
הבשחיו 'הב ןימאהו" :בותכש הזו :הקדצה תוניחב הריאמו םלשנ הנומאה ידי לעו
:הרסח איה הנומאה יתלב יכ ,הקדצה תבשחנ הנומאה ידי לעש ,"הקדצ ול

איה תבש יכ ,'םיינעל הקדצ תבשב שמש' ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאשהזו
.םירפסב אבומכ םלועה שודח לעו ודוחי לע דיעמ אוה תבש יכ ,הנומא תוניחב
שמש ,"הקדצ תבשב שמש" :הזו .הקדצה הריאמ ,תבש תוניחב אוהש ,הנומא ידי לעו
םג הרותה ןכו :ל"נכ הקדצה הריאמ ,הנומא תוניחב אוהש תבשבש וניה ,רוא ןושל
דוד אב (ד"כ תוכמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמא ןכ לעו ,הנומא ילב הרסח ןכ
ןמ דחא ןכ םג רסחש אצמנ ,שש לע ןדימעהו היעשי אב ,רששע~דחא לע ןדימעהו
ילב הרסח הרותה יכ ,הרששע~תחאו שש הקדצ לצא ורמאש ומכ שממ ןוכמ ,ןינמה
יכ ,'היחי ותנומאב קידצו תחא לע ןדימעהו קוקבח אבש דע' :ורמאש הזו ,הנומא
:הרותה םלשנ הנומאה ידי~לע

'וכו 'ינעה דציכ עברא ןהש םיתש תבשה תואיצי' הנשמב ליחתהש אנתה תנוכ הזו
תבשבש זמרל ,הקדצ תוצמב ףכת ליחתה תבש תלחתבש ,'םינפל ודי תא ינעה טשפ'
אוהש תבש ידי~לע יכ .'םיינעל הקדצ תבשב שמש' ,ל"נכ הקדצה הריאמו םלשנ
.םירסח ויהש תוכרבה ואלמתנ םהידי לעו ,הקדצה הריאמו םלשנ ,הנומא תוניחב
."תוכרב בר תונומא שיא" :(ח"כ ילשמ) בותכש ומכ ,תוכרבה רוקמ אוה הנומא יכ
:("ידוד הכל" רמזהב) 'הכרבה רוקמ איה יכ' ,וב רמאנ תבש ןכו

ךרד םהש םיבחר םיכרד שי יכ ,'וכו "ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ םילהת) בותכשהזו
לכלו .ןאכל הזו ,ןאכל ךשמנ ליבשהו ךרדה הזו ,םיליבש שי ןכו ,םיברל השובכה
,םיבששע ןאכ לדג ךרדל ךרד ןיב ןכו .ליבשו ךרד םילגלגב ודגנכ שי ליבשו ךרד
ומכ ,וחכמ לדג בששעהש ,ודגנכ אוהש בכוכ בששעו בששע לכ דגנ ןכ םג שי ןכ
בששע לכ ךל ןיא' :('י השרפ תישארב הבר שרדמ) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש
תמחמ אוה ,ךרדב רעצו בוכע ול שי םדאשכ םימעפלו .'וכו 'בכוכ ול ןיאש בששעו
הזל הנקתה ןכ לעו .תומלשב ריאמ וניאש ,בכוכהב בוכע םש שי הזה םוקמה דגנכש
.'וכו "ךרדל םששיו ךלהי וינפל קדצ" :בותכש המכ ,ךרדל אציש םדק הקדצ ןתל
ןכ לעו .ל"נכ םילגלגה ןיריאמ הקדצ ידי לע יכ ,בכוכה ריאי הקדצה ידי~לע יכ
םילגלגהב שיש בוכעהמ ךשמנש ,ךרדהב ול שיש ובוכע לטבי ,ןתונש הקדצה ידי לע
דחא בכוכ' :(י תוירוה) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש הזו :ל"נכ םיבכוכהו
הניפסה יזא בכוכ ותוא תחת העיגמ הניפסהשכ וניה ,'תוניפסה תא העתמש שי
:תומלשב ריאמ וניא בכוכה הזש תמחמ ,ךרדב העות

םא יכ ,שמשה רואמ ונל ןיא תירבה םגפ ידי לעו .(וט) תירב תוניחב אוהשמש
לצלצ ץרא יוה" :(ח"י היעשי) בותכש ומכ ,לצ םיארקנ ם"וכעו .המח הארמ
ףנכי אלו" ןושלמ ,'םיפנכ לצלצ' תוניחב והזו ."שמשה רוא םיסכמ םהו ,םיפנכ
לע ,רקע לארששיש ףא יכ ,'לצה ןמ הקמע המח הארמ' תוניחב והזו ."ךירומ דוע
.עבטה ךרדב םלועה ןיסכמו ,םהלש םלועה לכ ולאכ םהילע ןיסכמ ם"וכעה הז לכ
ולאכ ךרבתי םשה תגהנה םיסכמ םהו ,םלועה גיהנמ אוה~ךורב~שודקה תמאב יכ
ריבעי אובל דיתעל ךא .ןמצעב תולזמו םיבכוכה ידי לע ,םולשו סח ,גהנתמ
םכל החרזו" :תוניחבב .שמשה רוא הלגתי יזאו ,"םלצ רס" :םיקי זאו ,םתוא
:תניחב וניה ,"היפנכב אפרמו" :והזו .שמשה רוא הלגתיש וניה ,"שמש ימש יארי
םהש וניה ,"ךילגרל םדה ךיביוא תישא דע" :םיקי זאו ."ךירומ דוע ףנכי אלו"
אוהש ,םויה םחכ רמאנ םהרבאב :הקמע המח הארמ םדקמ ויהש ומכ אל ,הטמל ויהי
:(זט) לגר תניחב תארקנ הלפתה :תירבה הלגתנו למש ידי~לע ,שמש תניחב

הרותהב בטיה םירבדה םיראבמ רבכו ,רשקו רואב ילב הלחת ונעמש ןינעההז לכ
םהילע עמשל וניכז אל ,אריבתד איחירו ,ףיזואד ארבג :ל"נה אריב ןל תיא
םירמאנה םירמאמה לכ לע תורות תולגל ונוצרש ,יתעמש וירבד ללכמ לבא .הרות
ןינעב םש רמאנה הששעמה לכ לע םג הרות תולגל היה ונוצרש ,ותעד הלג םגו .םש
אב ךיא ,םמע היננח ןב עשוהי יבר גהנתה ךיא ,ףוסבו הלחתב אנותא יבד יבסה
תאזה הששעמה ןינעמ תצק ימע רבדו .ךכ~רחא םהמע גהנתה ךיאו ,'וכו םהילא
ךא .הז לכ לע הרות ישודח ול שיש יתנבהו ,הז ןינעב ארמגב םש רמאנה
הלהת ,ספדנש המ םא יכ עמשל וניכז אלו ,םירהצב שמשה אב םיברה וניתונוועב
:יח לאל

םימותסה םירבד ,אנותא יבד יבס םיסל וניכז רשא ,הנרב הליגב 'ה תא הדונםעפה
לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו ,הנובת ןיאו המכח ןיא ןיאקזע ףלאב םימותחו
אוהו רבדא המ ,אניע ותפזש אלו טיע ועדי אל ביתנ ,הניב ןיא ןושל געלנ אצמל
הלפתו השקבב 'ה לא תושורפ וניפכ התע ,הנופצה הרותל םינזא הששעו רמא
יכרד םהב הלג רשא ,םיארונה םירמאמה רתי סיפדהל ונידעב רמגי 'ה .הנחתו
יקוספ לכ לע זפ ינדא לע םידסימ שש ידומע ,םיאלפנ םיכרדב ךרבתי ותדובע
םינינפמ ,םיאלממ שישרתב בהז ילילג ,םיארומאו םיאנתה ירבד לכ לעו ך"נת
לכ תא םיקלו תוששעלו רמשל דמללו דמלל הכזנ םתוכזב ,םיאלסמ זפמו םירקי
רהב ולעו ונימיב הרהמב םיקיו ,םיאיבנה לכ ןודא יפמ ונלבק רשא ךתרות ירבד
:ןוצר יהי ןכ ןמא .םיעישומ ןויצ


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts