ל

ארשימו ,ארמחל אנרק אכיא ימו .ארמחד אנרקב ,הל ילטק יאמב אניכסדארשימ
אתגוז יהו אתרוח אתגוז יה ,הל ורמא ,יעיב ירת הל ותיא .יוה ימ אניכסד
:אתמכא אזעד יהו אתרוח אזעד יה ,והל רמא ,יניבג ירת והיא יתיא .אתמכא

:י"שר

:התוא ןיצצוקו ןיזזוג יאמב ןיניכס תגורע ,הל ילטק יאמב

.'וכו הל ילטק יאמב אניכסד ארשימ

,לולעל הלעמ .םיבר םימוצמצ ידי~לע םא יכ גישהל רשפא יא ,תוקלאתוגשה א
,לודג לכשש גישהל רשפא יאש ,שוחב םיאור ונאש ומכ .ןותחת לכששל ןוילע לכשמ
לודג לכשש ריבסהל הצורשכ דמלמה ומכ .ןותחתה לכשב תושבלתה ידי~לע םא יכ
דימלתה לכויש ידכ ,ןטקו ןותחת לכששב ותוא שיבלהל ךירצ אוה ,דימלתהל
,הלחת ול בבסמש םינטק תוילכששו תומדקהה הלחתמ ול עיצמ אוהש וניהד .וניבהל
:לודגו ןוילע לכשש אוהש ,ןוכמה הז ידי לע וניבהל ידכ

לכשש ותוא ןיבהלו ריבסהל לכויש ,הזכ ןוגה דמלמ דאמ שקבל דחא לכךירצו ב
,דאמ דאמ לודג יבר הזל ךירצ יכ .תוקלא תוגשה וניהד ,הזכ לודגו ןוילע
םינטקה ולכויש ידכ ,ל"נכ ןותחתה לכשה ידי לע ,הזכ לודג לכשש ריבסהל לכויש
יבר ךירצ אוה ,ךרבתי םשהמ רתויב קחרמו ,רתויב ןטק אוהש המ לכו .וניבהל
,םירצמב וניהד ,דאמ הנטק הגרדמב לארששי ויהש תעב וניצמש ומכ .רתויב לודג
,דאמ ארונו לודג דמלמו לודג יבר םיכירצ ויה ,האמט ירעש ט"מב םיעקשמ ויהש
דמלמ ךירצ ,רתויב קחרמו ןטק אוהש המ לכ יכ .םולשה וילע ,ונבר הששמ וניהד
ותגשה וניהד ,הזכ ןוילע לכשש שיבלהל לכויש ,הזכ ןמא היהיש .רתויב לודג
אפור ךירצ ,רתויב הלחנ הלוחהש המ לכ יכ .ותומכ קחרמו ןטקל ,ומש ךרבתי
.רתויב לודג

,ףא ,'ה אריו דבכנ שיא לצא ברקמ היהא םא יל יד :רמול םדאהל ןיאןכ לע
יפכ ,אברדא יכ ,ןכ רמאי לא .והמכ םדקמ היהאש יאולה יכ ,הלעמב גלפמ וניאש
דחא לכ ,ךרבתי םשהמ דאמ קחרנש וקוחר לדגו ותותיחפ לדג השפנב שנא עדיש המ
,רתויב קחרמ אוהש ומצעב עדויש המ לכ ןכ ומכו .ושפנב עדויש המ יפכ דחאו
ריזחיש וניהד ,רתויב הלעמב לודגה ,דאמ דאמ לודג אפור ושפנל שקבל ךירצ
ןטק אוהש המ לכ יכ .ל"נכ דאמ דאמ לודגה יברהל ברקתהל תוכזל דימת שקביו
:ל"נכ רתויב לודג דמלמ ךירצ ,רתויב

אוהש ןוילעה לכשה ןכ .תורעשהב ןיאצוי ןיחמה תוראההש ,תורעשש תניחבהזו ג
ארעש (.ג"יק 'ע ןוקת) תניחב הזו .ןותחתה לכשהב שבלתמ אוה ,תוקלא תוגשה
.ל"נכ ןוכמה לא םיאבש דע ןיבבסמה תומדקהה וניהד ,םיבובס תניחב ,אלוגעב
:(ז"ט תומבי) הכרבל םנורכז ,וניתובר ירבדב וניצמש ומכ ,ןוכמה אוה רקעהו
ויה אל םדקמ ורבדש תוכלהה לכש אצמנ .תבה תרצל ועיגהש דע תוכלהב והובבסש
:ןוכמה אוהש תבה תרצל עיגהל ידכ תומדקהו םיבובס ויה קר ,ןוכמה רקע

:('א םירישה ריש) תניחב ,'אמכא ארעש' (:א"יק 'ע ןוקתב םש) תניחבהזו
תוארל ידכ ותוא םצמצמו תוארה תא ץבקמ אוה תורחשה יכ ."הואנו ינא הרוחש"
לכשבש יפיו הואנ וב םצמצמש ,תורחש תניחב אוה ןותחתה לכשה ןכ ,בטיה
:ןוילעה

םה תווצמה יכ ,('ע ןוקת) 'אתירואד ןותאד ארועש' תניחב ןה תורעשהולאו
,םילובגו םירחא םירועש הל שי הוצמו הוצמ לכ יכ .ומש ךרבתי ארובה תומכח
ןכו .ומש ךרבתי ותמכח הביח ןכש ינפמ ,ךכב התוצמ תאזה הוצמה המ ינפמ ןוגכ
תויתוא הל שי הוצמו הוצמ לכו .ומש ךרבתי ותמכח יפל ,ךכב התוצמ תרחא הוצמ
תניחב הזש ,ומש ךרבתי ותמכח ןהב םצמצמש םילובגו םירועש םהש םינינעו תובתו
:ל"נכ תוקלא תוגשהל ןיכוז הז~ידי~לעש ,ןותחתה לכשב ןוילעה לכשה תושבלתה

הז ,'תב' ,'המש לכבו וניבא םהרבאל ול התיה תב' (:ז"ט ארתב אבב) תניחבהזו
םצמצמ אוהש ,ל"נה תורחשה תניחב אוהש ,ןיעבש רחשה וניהד .ןיע תב תניחב
לודג רה ןוגכ .ודגנל םידמועה םילודגה םירבדה לכ ומצעב ללוכו ליבגמו
ןיע תבה ךותב רהה לכ לבגנ יזא ,ןיעבש רחשה אוהש ,ןיע תבה ינפל דמועשכ
ןיארנו ןיללכנו םילודגה םירבדה לכ םצמצמ אוה ןיעבש תורחשה יכ .ותוא האורש
ןותחתה לכשה הז ןכ ומכ .ןיאורש רבדה ןיגישמו ןיאור הז~ידי~לעו ,וכותב
םיניבמו ןיאור הז~ידי~לעו ,וכותב ללכנו ןוילעה לודגה לכשה ליבגמו םצמצמ
:ל"נכ לודגה ןוילעה לכשה תא םיגישמו

ול שיבלהל הצר ךרבתי םשהש ,"שא תבלב 'ה וילא אריו" :(ג תומש) תניחבהזו
ארתב אבב) תניחב הזו .(א) ל"נה ןיע תב תניחבב ול שיבלהו ,תוקלא תוגשה
,ןותחתה לכשה תניחב הז ,'הלחת תב' .'םינבל הפי ןמיס הלחת תב' :(א"מק
הז ,'םינב' ,'םינבל הפי ןמיס' :תניחב הזו .ןוילעה לכשל המדקהו הלחת אוהש
ינב יאיבה" :(י"ק תוחנמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ .ןוילעה לכשה תניחב
תבשימ ןתעדש לבבבש תוילג ולא ינב יאיבה' ,"ץראה הצקמ יתונבו קוחרמ
אצמנ .'תונבכ תבשימ ןניא ןתעדש תוצרא ראשבש תוילג ולא יתונב' .'םינבכ
ידי לע ןיגישמש .ל"נה לודגו ןוילע לכשש תניחב ,תבשימ תעד תניחב םה םינבש
.ןותחתה לכשה אוהש ,'הלחת תב' והזו .ל"נכ ןותחתה לכשש תניחב ,תומדקהה
.ל"נכ םינב תניחב אוהש ןוילעה לכשה ןיגישמ ודי לעש ,'םינבל הפי ןמיס'
ןותאד ארועיש' תניחבב ,ןוילעה לכשה לבגמו ןמסמ ובש ,'הפי ןמיס' והזו
:ל"נכ 'הואנו ינא הרוחש' תוניחב ,'אתירואד

ןוממה אנששיש ,עצב אנושש ידי~לע םא יכ רשפא יא ,הזה ןותחתה לכשהלאובלו ד
.תוכלמד ארטסמ אוה ,ןותחתה לכשה תניחב אוהש ,אמכא ארעש יכ .האנשה תילכתב
,תוכלמ תוניחב אוה ןותחתה לכשה יכ .(ב) תוכלמד ארטסמ אוה ,עצב אנושש ןכו
לכשה הזש .םלועה ותוא גיהנמ אוהש ,םלועו םלוע לכבש האתת המכח תוניחב אוהש
תוגשה לש לכשה דגנכ ,ןותחת לכששו המכח תניחב אוה ,תוכלמהו הגהנהה לש
.תוקלא

:('ח א~לאומש) בותכש ומכ ,ןוממה לא רודה ישאר ולפנש לאומשד יומויבןכ לעו
יתא יכ" (םש) בותכש ומכ .השדקד תוכלמב ומגפ ףכת ןכ לע ,"עצבה ירחא וטיו"
ףסכ ןיאש המלשד יומויבו ."ם"וכעה לככ ךלמ םהל ולאשו ,םהילע ךלממ וסאמ
א~םימיה~ירבד) בותכש ומכ .(ד) הנוכמו הנוקת לע השדקד תוכלמ היה .(ג) בשחנ
לעו .(:א"י הלגמ) םינותחתו םינוילע לע ךלמש ,"'ה אסכ לע המלש בשיו" :(ט"כ
לכמ םכחיו" :('ה א~םיכלמ) בותכש ומכ ,ל"נה ןותחתה לכשה הזל המלש הכז ןכ
אוה לכשה הז יכ ,"םדק ינב לכמ המלש תמכח ברתו" :(םש) בותכש ומכו ,"םדאה
,ארחא ארטסד אמכאל לפונ אוה ,ןוממ תבהא ידי~לע לבא .ל"נכ תוכלמ תניחב
('ג תישארב) תוניחב ,הרוחש הרמ ,('ע ןוקת) 'אמכא איתפ יאתבש' :תוניחב
:(ב"י םילהת) תוניחב ,ארחא ארטסמ םיבובסו אלוגעל לפונו ."הנלכאת ןובצעב"
רבדמב) תוניחב ,ןוממה רחא קקותשמו הואתמ אוהש ."ןוכלהתי םיעשר ביבס"
:המכחה ךפה ,(.ג"ס :ב"ס חלשב רהז) 'אתוטשב' "וטקלו םעה וטש" :(א"י

המכחה תויחהל ,תויח הכותל ךישמהל תוארל ךירצ ,המכחה ותוא ול שישימו ה
לכבש האתת המכחה תוניחב יפכ ,ול שיש האתת המכחה תוניחב יפל דחא לכ .האתת
ינפ רואב" :(ז"ט ילשמ) תוניחב ,םינפה רואמ אוה תויחה רקעו .םלועו םלוע
:"םייח ךלמ

ריאמה םינפה רוא לא ,האתת המכח תוניחב ,תוכלמה תא תולעהל ןיכירצןכ לעו
חמשש בל" :(ו"ט םש) בותכש ומכ ,החמשש אוה םינפה רוא רקע יכ ,םילגר ששלשב
'ה ידוקפ" :(ט"י םילהת) בותכש ומכ ,תווצמה ןמ אוה החמשה רקעו ."םינפ בטיי
החמשש תתנ" :('ד םש) בותכש ומכ ,בלב אוה החמשה רקעו ."בל~יחמשמ םירשי
ידעומ הלא" :(ג"כ ארקיו) תוניחב ,םילגר שלשה םה הנשה לכ לש בלהו ."יבלב
לש החמשהו .(ו) אבל אניבו .(ה) הניבל םא איהש .אבומכ י"מא תובת~ישאר "'ה
ןכ~לעו .םילגר שלשה םהש ,בלה לא ץבקתמ אוה ,הנשה לכב ןיששועש תווצמה לכ
לע םינפה ריאמ זאו ."ךגחב תחמששו" :(ז"ט םירבד) בותכש ומכ ,החמשש ימי םה
ששלש" (םש) וניוטצנ הז ליבשב ."םינפ בטיי חמשש בל" :תוניחבב ,החמשה ידי
:םינפה רוא לבקל ליבשב ."ךיקלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ

רוא לבקל ידכ ,'לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא ביח' :(:ז"כ הכס) תניחבהזו
"ךלהי וינפל קדצ" :(ה"פ םילהת) הזו :תוכלמה תוניחב תא תויחהלו ,םינפה
ידי לע רקעה .םינפה רוא לא התוא ןיכילומשכ .(ז) 'אשידק אתוכלמ קדצ'
םהידי לעש ,'וכו הנשב םימעפ ששלש וניה ,"וימעפ ךרדל םששיו" תוניחב
,"ךינפ תא םירשי ובשי" :(ם"ק םש) תוניחב הזו .ל"נכ םינפה רואמ ןילבקמ
רוא ןירדסמו ןיריאמו ןיבשימ םה ,"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ" םה ,"םירשי"
:ל"נכ םינפה

תולגל ,האתת המכח תוניחב ,השדקד תוכלמה תוניחב ,םולשו סח ,לפונשםימעפלו ו
םולכ המרגמ הל תילד ןיגב ,ת"לד תוניחב אוה תוכלמה יכ .תויכלמ עברא לש
העבראמ הלולכ איה םגו .םשל ןיטשפתמה ןוילעה לכשה יפנע ידי לע םא יכ .(ח)
איהש ,האתת המכח תוניחב ,תוכלמה תוניחב שי םלועו םלוע לכב יכ ,תומלוע
תחת םה םלכ ם"וכעה לש תומכחה לכו .ל"נכ םלועה תא תגהנמה המכחה תוניחב
יוארהמ רתוי ,םולשו סח ,םיקנוישכו .םתמכח קנוי םשמו ,ל"נה האתת המכחה
.תוילג עברא םהש ,תויכלמ עבראה תלשממ הששענו ,םולשו סח ,םירבגתמ יזא ,םהל
תוניחב ,תוכלמה תוניחב לפונשכ ,הלודגה הקעזהו הקעצה לוק תא לבסל לוכי ימו
,"םיליסכב לשומ תקעז" :(ט תלהק) תוניחבב .םולשו סח ,םהיניב ,האתת המכחה
ןיב ,האתת המכח תוניחב ,תוכלמה תוניחב ,הלשממה לפונשכ הקעזה וניהד
םהש םהלש תומכחה ךותל ךישמהלו קניל םיצורש ,םכחתהל הצור ליסכהש .םיליסכה
שי םגו .ל"נה האתת המכח תוניחב ,תויתמאה המכחה תוניחב תא ,תמאב תוליסכ
הימרי) תוניחבב ,גאוש ומצעב לוכיבכ ךרבתי םשהש וניהד ,הזמ הלודג הקעצ דוע
לפונש ,תוכלמה תוניחב אוהש .(ט) 'הליד הונ לע' "והונ לע גאשי גאש" :(ה"כ
:תויכלמ עברא לש תוילגב

,תוילג עבראה ןיבמ ל"נה תוכלמה תוניחב תא לידבהלו ךתחל תוארלךירצו
:(ז"ט היעשי) תניחבב ,דסחה תוניחב ידי לע התילע רקעו .םשמ התולעהלו
ןירצוק דסחה ידי~לעש ,"דסח יפל ורצק" :(י עשוה) תניחב ."אסכ דסחב ןכוהו"
רוא לא התוא ןילעמו ,םהמ התוא ןילידבמו ,תוכלמה תניחב ,תלדה תא ןיכתוחו
:םינפה

תניחב תולעהל ידכ ,דסח תוששעל דימת לדתשמ היהו ,דסחה שיא היה םהרבאןכ לעו
תניחב ןהש ,םעינכהל ידכ םיכלמ העבראה רחא םהרבא ףדר ןכ לעו .םהמ תוכלמה
.םודס ןוממ סאמ יכ ,ןוממ אנושש היה םהרבא יכ .ארחא~ארטסד תויכלמ עבראה
תא יתרשעה ינא רמאת אלו 'וכו ךורשש דעו טוחמ םא" :(ד"י תישארב) בותכש ומכ
תניחב אוהש .ל"נה תורחש תניחב ,(:ו"כ תוכרב) תירחש ןקת םהרבא יכ ."םרבא
ןקתל ןיכוזש ,ל"נכ תורחש תניחב אוהש ,האתת המכח תניחב ,ל"נה ןותחתה לכשה
:ל"נכ עצב אנושש ידי~לע תאז תניחב

םינב העברא דגנכ תניחב םהש ,וששעו בקעי לאעמשיו קחצי םהרבאמ אציןכ לעו
דגנכ םהש ,לאשל עדוי וניאש דחאו םת דחאו עשר דחאו םכח דחא ,הרות הרבד
םש לע קחצי יכ .םכח ןב תניחב הז ,קחצי :(י) עודיכ השדקבש תויכלמ עברא
:עשר ןב אוה ,וששע :"בא חמשי .םכח ןב" :('י ילשמ) תניחב ,החמשהו קוחצה
אוה ,לאעמשי :"םת שיא בקעיו" :(ה"כ תישארב) בותכש ומכ ,םת ןב אוה ,בקעי
,וניתובר ורמאש ומכ הבושת הששע לאעמשי יכ .לאשל עדוי וניאש ןב תניחב
.לאשל עדוי וניאש תניחבב איה הבושתה רקעו .(:ז"ט ארתב אבב) הכרבל םנורכז
רקע הזש ,םיעודי םניאש לע ךרבתי םשהמ הרפכ לאשלו הבושת תוששעל וניה
םהרבא תניחב הזו :"בישא זא יתלזג אל רשא" :(ט"ס םילהת) תניחבב ,הבושתה
תויכלמ עבראה תניחב םהש .עדוי וניאש םת עשר םכח ןוקירטונ ,תירחש ןקת
:ל"נכ

תויכלמ עבראה תוללכ אוה גגא יכ ,גגא תא לאומש ףסשיו :(ו"ט ט~לאומש)הזו
:י"שר שרפש הזו ."קלמע םיוג תישאר" :(ד"כ רבדמב) בותכש ומכ ,ארחא~ארטסד
תוכלמ תניחב איהש , ת"לדה תא לידבהו ךתחש וניה .'העבראל וכתח ףסשיו'
תויכלמ עברא תויללכ אוהש גגאמ .ל"נכ 'וכו םולכ אמרגמ הל תילד ,השדקד
תובת~ישאר ,ףסשיו הזו םילגר ששלשב השדקד תוכלמה תא הלעהו ,ארחא~ארטסד
תניחבב .ל"נכ םילגר ששלשבש םינפה רואמ התויח רקע יכ ,חספ תוכס תועובש
הז "הנשה תבושת" ,"םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושתל יהיו" :(א"י ב~לאומש)
הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,הבושת ימי ,ןיד ימי םהש ,םילגר ששלש תניחב
םיכלמה תאצ תע זאו .'וכו 'תרצעב ,האובתה לע ןינודנ חספב' :(ז"ט הנשה~שאר)
ןילעמו ,תויכלמ עבראה לש תוילגמ השדקד תוכלמה תניחב תא ןיאיצומש ,ל"נכ
:ל"נכ םילגר ששלשב ריאמה ,םינפה רוא לא התוא

רדס אוה תועובשב .תוסוכ עברא םה חספב ,לגר לכב תוניחב עברא שי ןכ לעו
הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ ,דחא לכ דיב םימעפ עברא אוהש ,הנשמה
דגנכ לכה ,םינימ העברא איה תוכסב .'וכו הנשמ רדס דציכ' :(:ד"נ ןיבורע)
ידי~לע ,םינפה רואה לא התולעהל ךירצש ,ל"נה תוכלמ תניחב ,ל"נה 'דה תניחב
:ל"נכ םילגרה ךותל ןיצבקתמש תווצמה תוחמשש

ל"נה ת"לדה תא ןילידבמו ןיכתוחו ןירצוק ודי לעש ,ל"נה דסחה תולגתהרקעו ז
,חיכומה לש הפ תחיתפ ידי~לע יכ .החכות ידי~לע אוה ,ם"וכעה לש תוילג עבראמ
ידי~לע ,דסחה תולגתה רקע יכ .דסחה הלגתנ ,המכחה תאז ידי~לעו .המכח הלגתנ
ילשמ) בותכש ומכ .(אי) (.ד"צ ךל~ךל רהז) 'אתמכחד וריהנ לא' יכ ,המכחה
ינמלהי" :(א"מק םילהת) הזו ."הנושל לע דסח תרותו המכחב החתפ היפ" :(א"ל
:דסח הלגתנ החכות ידי לעש וניה ,"ינחיכויו דסח קידצ

ןויזב ךרד םימעפל איה םהלש החכותש יפ~לע~ףא ,םתחכות לבקל ונאןיכירצו
תא ודי לע לבקל ידכ ,םתחכות לבקל ונא ןיכירצ ןכ~יפ~לע~ףא ,ונתוא םיזבמש
ףכל םתוא ןודל ךירצ ,יוזב ךרדב םימעפל תכלוה םתחכותש המ יכ .ל"נכ ,דסחה
המ ולפא יכ .ונתאמ לודג רעצ םילבוס יכ ,ורעצ לע ספתנ םדא ןיא יכ .תוכז
םנורכז ,וניתובר ורמאש המ ןיעכו ,םיקידצה לצא הער אוה ונלצא בוט אוהש
יכ וניה .'םיקידצה לצא איה הער םיעשר לש ןתבוט לכ' :(ג"ק תומבי) הכרבל
וניה ,וניתובוט ולפא אלא ,םלצא הער יאדוב אוה ונלש ןילח תחיששו םיקסע
יתלפתו" :(םש) תניחבב םיקידצה לצא הער אוה ,בוט קר ונכרעב איהש הלפתה
.םתוא תלבלבמ ונתלפת יכ ,"םהיתוערב

ךשמנ לכה ,םימעפל ונל שיש םיתוטשה לכו םילובלבה לכו תעדה בוברעה לכיכ
םיאב לכה ,םימעפל םדאה בשוחש תובשחמה לכו 'וכו םילובלבה לכ יכ .ונתלפתב
.ללפתהל דמועש העשב ,אקיד זא וילא עמשנ לכהו ,אקיד הלפתה תעשב ותעד לע
ןושל 'ותלהת' ."ותלהת לכ עימשי ,'ה תורובג ללמי ימ" :(ו"ק םש) תניחבב
תא ןיעימשמ זאש ,םילובלבו בוברע וניה ,"הלהת םיששי ויכאלמבו" :(ד בויא)
וא :תוניחב יתשב אוהו .'ה תורובג ללמלו ללפתהל דמועש העשב אקיד ןמצע
יכ .ןקתתהל םיאב ןכ לע ,יוארכ הנוכב ללפתמש םיאורש תמחמ ןקתתהל םיאבש
.ןוקת ןיכירצש םישודק תוצוצינ םהב שי יכ ,ןקתתהל ןילוכיש ןמזה אוה ושכע
לכ לע .ותלפתמ ותוא לבלבל ןיאבו ,ללפתהל יואר וניאש תמחמ ,תרחא הניחבב וא
לש םילובלבה לכו םיבוברעה לכ ןיאב אקיד הלפתה תעשב ,ךכ ןיבו ךכ ןיב םינפ
,ל"נכ הלהת םיבוברעהו םילובלבה ןיארקנ הז ליבשבו ,זא ולצא ןיעמשנו ,םדאה
.ל"נכ הלהתהו הלפתה תעב אקיד םיאב ןהש תמחמ

תניחב םה םיקידצה יכ ,םיקידצה לא ןיאב םיבוברעה לכ םע ולאה תולפתהלכו
םטחא יתלהתו" :(ח"מ היעשי) תניחבב .ןתולעהל תולפתה לכ ןיאב וילאש ,חישמ
:('ד הכיא) תניחב ,םטח תניחב אוהש ,חישמ תניחבל ןיאב תולהתה לכש ,"ךל
םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) ןיאדו חרומ אוה חישמ יכ ."'ה חישמ וניפא חור"
וניה ."'ה תאריב וחירהו" :(א"י היעשי) תניחבב ,(:ג"צ ןירדהנס ,הכרבל
שיגרמו חרומ אוה יכ ."ללהתת איה 'ה תארי" :(א"ל ילשמ) תניחב ןהש ,תולפתב
לכ לש םיבוברעה לכ יכ ,אוהש המ יפכ דחאו דחא לכ תא ,םהמ לבקמש תולפתהב
ונלש תולפתה ידי לע רעצ םילבוס םה םיקידצהש אצמנ .ל"נכ הלפתה ךותב םה דחא
:ל"נכ ונתוא ןיזבמש ףא םתחכות לבקל ךירצ הז ליבשבו ,ל"נכ ןתוא ןילבלבמש

ןיאב תולפתה לכ אלה .דחאו דחא לכ תא חיכוהל ,ול רשפא ךיא הרואכלםנמא ח
הזמ האב הלפת הזיא עדוי ךיאו ,םירשכ ןניאש םתוא לשו םירשכה לש ,דחיב ולצא
לכ לש הרותהו תוזעה ידי לע ,תאז עדוי אוה ךא .ותוא חיכוהל ידכ ,הזמ וא
.ואל םא ןגוהכ התיה ותלפת םא ,דחאו דחא

םא יכ הרותה תא לבקל רשפא יאש ,השדקד תוזע שי יכ ,תוזע ינימ ינש שייכ
:('ב קרפ תובא) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ .השדקד תוזעה הז ידי~לע
המ ינפמ' (:ה"כ הציב) הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכו ,'דמל ןשיבה אל'
זע יוה' ('ה קרפ תובא) ורמאש ומכו ,'ןה ןיזעש ינפמ לארששיל הרות הנתנ
ומעל זע 'ה" :(ט"כ םילהת) בותכש ומכ ,זע תארקנ הרותה הז ליבשבו .'רמנכ
יכ ,הרותה לא אובל רשפא יא יכ .(ז"טק םיחבזב ןכו ,י"שר שרפש ומכו) ,"ןתי
ןיאב םשמש ,ארחא ארטסה ןמ תוזע ךופהל שי ,הז דגנכו .השדקד תוזע ידי לע םא
,תוזע וב שיש ימ לכ' יכ .םיליספ תניחב םהש ,ןהלש תורות ןהש .תורחא תורות
ארטסמ הרות ול שיו .('כ םירדנ) 'יניס רה לע ויתובא ילגר ודמע אלש עודיב
לספ" :תוניחב אוהש ונלש השודקה הרותה ןמ ךפה אוהש ,םיליספ ןיארקנה ארחא
םיחספ) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ .דיתעה םש לע ,תלספ תארקנ איה יכ ."ךל
תוניחב איהש .אבה םלועל לקו יופק היהי ,הזה םלועב רקי אוהש רוא' ('נ
לעו ,הזה םלועב ולפא תלספ איה ותרות לבא .הלעמל ףצו לקו יופק אוהש ,תלספ
שיש ימו ."לספ ךל הששעת אל" :('כ תומש) בותכש ומכ ,םיליספ ןיארקנ הז םש
:ל"נכ םיליספ תניחב םהלש הרות לבקמ אוה ,ארחא~ארטסה ןמ םהלש תוזע ול

השדקד תוזע ול שי םא ,אוהש המ יפכ דחאו דחא לכב האור קידצהש תוזעהידי~לעו
םג יכ .ךופהל וא הרשכה הלפת התיה ותלפת םא עדוי אוה הז ידי לע ,ךופהל וא
םא יכ ךרבתי םשה ינפל ללפתהל דמעל רשפא יא יכ ,תוזע ידי~לע איה הלפתה
ומכ ,ומש ךרבתי ארובה תלדג תא הבלב רעשמד המ םופל דחא לכ יכ .תוזע ידי~לע
רהז) הבלב רעשמד המ םופל דח לכ "הלעב םירעשב עדונ" :(א"ל ילשמ) בותכש
ךיא ,ומש ךרבתי ארובה תלדג תא ובלב רעשמש וכרע יפל דחא לכו .(:ג"ק אריו
דודש וניהד ,תואלפ איהש הלפתה טרפבו .וינפל ללפתהלו דמעל ול רשפא
,ולש הכרעמו ותרמשמ לע עובק לזמו בכוכ לכו ,ךכ ןיביחמ תוכרעמהש .תוכרעמה
אב אוהו ,ךכו ךכ םירדסמו םיעובק ויהיש ,ומש ךרבתי ארובה םרדסש המ יפכ
תא קלסל ךירצ הלפתה תעשב ןכ לע .תואלפ תוששעלו תוכרעמה קלסל הצורו ותלפתב
יכ ."וששב אלו וחטב 'וכו וניתובא וחטב ךב" :(ב"כ םילהת) בותכש ומכ ,השובה
תוזע ידי~לע םא יכ ,ללפתהל רשפא יא ,ךרבתי ותאמ שיבתמש השובה ידי~לע
.ל"נכ

ךרבתי םשהש "ךזע םימעב תעדוה אלפ הששוע לאה התא" :(ז"ע םש) תניחבהזו
,ל"נכ תוזע תוניחב ידי~לע םהש ,לארששי תולפת ידי~לע תואלפ הששוע
ןיאורש ידי~לעש ,לארששי לש השדקד תוזעה תא ם"וכעהל עידומ הז~ידי~לעש
ןיעדוי הז~ידי~לע ,לארששי תולפת ידי~לע םלועב ןיששענה תואלפה תא ם"וכעה
תואלפ תוששעלו ללפתהל ,הזכ תוזע םהל שיש לארששי לש השדקד תוזעה לודג המכ
הז~ידי~לע ,דחאו דחא לכ לש הרותהו תוזעה האורש ידי~לע קידצה ןכ לעו .ל"נכ
:ותוא חיכוהל עדוי הז~ידי~לעו ,האב םהמ הזיאמ ותוא הלבלבש הלפתה תא עדוי

אוהש .ל"נה תוכלמ תניחב ,ל"נה האתת המכח תניחב וניה ,אניכסד ארשימוהזו
ומוגרתכ) ,דומל ןושל "יתנכסה ןכסהה" :(ב"כ רבדמב) תניחב ,ל"נה דומל
:ל"נה תוכלמ תניחב איהש ,"תמקונ ברח" :(ו"כ ארקיו) תניחב ,(אנפילא ,ףלימה
םילהת) בותכש ומכ ,'וכו לשומ תקעז :תניחב וניה .'הגורע' :י"שר שרפ ,ארשימ
וניה .'התוא ןיכתוח יאמב' :י"שר שרפ ,הל ילטק יאמב ."גרעת ליאכ" :(ב"מ
:תניחבב ,ל"נה הקעזמ הליצהל ידכ ,ל"נה תוכלמה תא ןילידבמו ןיכתוח המב
.ל"נכ העבראל וכתח

הזבו ,דסחה הלגתנ הז~ידי~לעש ,החכות ידי לע וניה .ארמחד אנרקב ,םהלבישהו
תניחב הז ,אנרק .ל"נכ "דסח יפל ורצק" :תוניחבב ,'דה תא ןיכתוחו ןירצוק
דגהו ךלוק רפושכ םרה" :(ח"נ היעשי) תניחבב ,רפושה ןרק תניחב .חיכומה לוק
רומח רכשששי" :(ט"מ תישארב) תניחב הז ,ארמח :ל"נה החכות וניה ,"םעשפ ימעל
יכ ."םיתעל הניב יעדוי רכשששי ינבמו" :(ב"י א~םימיה~ירבד) תוניחב ,"םרג
הל ותיא :ל"נכ םיתעל הניב תוניחב אוהש ,םילגרל התוא ןילעמ החכותה ידי לע
,אתמכאד יהו אתרוחד יה ,ירמא ,תולפת תוניחב ,אתועבו אתולצ ןושל ,יעיב ירת
רשפא ךיא אלה ,ל"נכ תוכלמה תא ןילעמ החכות ידי לעש רמוא התאש וניה
וניא יכ ,הלפתה יפל חיכוהל עדוי ךיאו ,דחיב ןיאב תולפתה אלה יכ ,חיכוהל
.ךפהל וא רשכה לש הלפת הזיא עדוי

והל יתיא .ךופהל וא רשכ שיאמ הלפת הזיא וניה ,אתמכאד יהו אתרוחד יהוהזו
ירת תוניחב וניה ."ינאיפקת הניבגכו" :('י בויא) תוניחב וניה ,יניבג ירת
,"ךל לספ" :תוניחבב ,תלספ תוניחב ,לקו יופק תוניחב ןהש ,ל"נה תורות
יזעד יהו אתרוח יזעד יה ,והל רמאו .ל"נכ "לספ ךל הששעת אל" :תוניחבו
ירת ןהמש ,ארחא ארטסד תוזעו ,השדקד תוזע ןהש ,ל"נה תוזע ירת וניה .אתמכא
לכי הז~ידי~לעש ,ל"נכ תולפתה תא עדיל ןילוכי תוזעה יפלו .ל"נה תורות
ןיליצמו ,תוכלמה תוניחב תא ןילידבמו ןיכתוח הז~ידי~לעש .ל"נכ םתוא חיכוהל
:ל"נכ םילגרב ריאמה םינפה רוא תוניחבל התוא ןילעמו ,לשומ תקעזמ התוא

קוספה הז ראבל םיס אל ךא ,'וכו "ץקמ יהיו" :קוספ לע רמול ליחתה הרותהתאז
ךירצ היה ,קוספה שורפ םיסל הצור היה םאש ,ךכ~רחא רמאו .תאזה הרותה יפ~לע
:קוספה ראבל ידכ תאזכ הרות דוע רמול

דחאו דחא לכב שי יכ ,ולש תוכלמה תוניחב תא עדיל ןילוכי םדא לשולוקמ
דחא לכ לש לוק יכ ,ןיוש תולוק ינש ןיא יכ ,ולוקב רכנ אוהו .תוכלמ תוניחב
יכ ,שוחב הארנש ומכ ,ולוקב םדאה תא ריכהל ןילוכי ןכ לעו .ורבחמ הנשמ דחאו
תוניחב תא ריכהל ןילוכי ,לוקה ידי לעו .ולוק אוה ןכ םדאה תוניחב יפכ
יפכ ,(ב"ל תומש) "השולח תונע לוקו ,הרובג תונע לוק" שי יכ .ולש תוכלמה
,ךלמיש וב הארש לע דוד תא ףדור היהש לואש ןכ לעו .דחא לכ לש תוכלמה תניחב
:(ד"כ א~לאומש) דודל לואש ול רמא ,דודו לואש דחי ונמדזנשכ ארקמב םש וניצמ
תא לאשו .תוכלמה תוניחבב קזח אוהש ,לוקהב לואש ןיבהש ."דוד ינב הז ךלוקה"
לש לוק אוהש ןיבה יכ ,דוד לש ולוק לע לואש המתש ,"דוד ינב הז ךלוקה" דוד
הלעמל ולוק תא היבגהל וניהד ,ולוק תא תאששל לואש הצר ןכ לעו .שממ ךלמ
,"AE@ביו ולוק תא לואש אשיו" :(םש) והזו .לוכי היה אל לבא ,דוד לש ולוקמ
:תוניחב הזו .הכבנ לוקה היה לבא ,ל"נכ ולוק היבגהלו תאששל הצרש וניהד
:דוד לא זא לואש רמא ןכ לע .היכב לש ךומנ לוק ,הכבנ לוקה היהש ,"AE@ביו"
:ל"נכ לוקה ידי לע הז עדי יכ ,"ךלמת ךלמ יכ יתעדי"

אל

,והל רמא .והל אדש ,יראפ יתיא .אתמל יליע ,ארבדב אריב ןל תיא ,הלורמא
רמא .יראפמ ילבח לשפמד אכיא ימו ,הל ורמא .הליעאו ,יראפד ילבח יל ילשפא
:אתמל ארבדמ אריב יתימד אכיא ימו ,והל

:י"שר

אל ינא ףא ,יתלאש םיששוע םתא ןיא םאו ,ןיבסמ לבח יל וששע .ןיבס .יראפד
:םכתלאש הששעא

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

יכ :(:אנק תבש) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,םילגלגה תוניחב איההקדצ א
תוכרב שש הב שי הז ליבשבו .םלועב רזוחה אוה לגלג ,הזה רבדה ללגב
,:ט ארתב אבבב ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ורמאש ומכ) ,תוכרב הרששע~תחאו
הרששע~תחאב ךרבתמ םירבדב וסיפמהו ,תוכרב ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה'
לכ תגהנמ הקדצה יכ .תולזמ רששע~םינש דגנכו ,תכל יבכוכ העבש דגנכ ,(תוכרב
רהז) ימחר אד רשנ ."םימשב רשנה ךרד" :('ל ילשמ) תוניחבב ,עיקרה ילגלג
לאומש רמאש הזו :(.ח"מק אששנ רהז ,י ארתב~אבב) הקדצ וניה ,(:פ ורתי
ןיליבשכ וניה ,יעדרהנד ןיליבשכ עיקרד ןיליבש יל ןיריהנ (:ח"נ תוכרב)
:(א) תעדה ידי~לע םימחרה רקעו ,ימחר הקדצ תוניחב ,העד ירוהנד

.תוכרב הרששע~םיתשו ,תוכרב העבש תויהל ךירצ היה אלה ,תוכרבהמ רסחשהמו ב
.תוכרב הרששע~עבש קר ןאכ ןיא סיפמהו ןתונהמ ,ארמגה יפלו

שמש' :(:ח תינעת) הזו .תבשב אלא וניא ,הקדצה תומלש ,םילגלגה תומלש רקעשעד
ידי לע .תבש ידי לע אלא רוא תומלש הל ןיא הקדצה וניה ,'םיינעל הקדצ תבשב
.(ב) אנתה ךימסמש הזו ."הקדצ שמש" :(ג יכאלמ) תוניחבב ,שמשכ הריאמ תבש
רוא תוצצונתה רקע יכ .'ינעה טשפ' הל ךימסו ,'עברא ןהש םיתש תבשה תואיצי'
תוניחבב ,הנומאה איה הקדצה תובישחה רקע יכ .תבשב אלא הניא ,התומלשו הקדצה
םלועה שודחב ןימאמש ,הנומא איה תבשו .'וכו "'הב ןימאהו" :(ו"ט תישארב)
בר תונומא שיא" :(ח"כ ילשמ) תוניחבב ,תוכרבה רוקמ איה הנומאו .ודוחיבו
תומלש ןיאו ."יעיבשה םוי תא םיקלא ךרביו" :(ב תישארב) תוניחבב ,"תוכרב
תוכרב שש םהב ביתכ הז ליבשב ,תוכרבה רוקממ ולבקיש דע אלא תוכרבהל
:תומלש םהל ןיאש תורוהל ,רששע~דחאו

,רששע~דחא לע ןדימעהו דוד אב' (ד"כ תוכמ) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאשהזו
תומלש ןיאש תורוהל .'הנומא לע ןדימעהו קוקבח אב ,שש לע ןדימעהו היעשי אב
:הנומא ידי לע אלא ,םילגלגל תומלש ןיאו ,הרותה אוהש תעדהל

חירכמ ימויה לגלגו ,חרזמל ברעממ םתכילה רקעש םילגלג יבג וניצמש המשםג
.הקדצ ןתונה תוניחב הז ,חרזמ .הקדצ יבג וניצמ רבדה הז ,ברעמל חרזממ םתוא
םכל וערז" :(י עשוה) תוניחבב ,"ךערז איבא חרזממ" :(ג"מ היעשי) תוניחבב
."AE@צבקא ברעממו" :תוניחבב ,ינעה וניה ,הקדצה ץבקמה הז ,ברעמו ."הקדצל
שרדמ) 'תיבה לעב םע הששוע ינעה ,ינעה םע הששוע תיבה לעבש הממ רתוי' :הזו
םע הששוע ינעה היששעה רקע וניה ,חרזמל ברעממ העונתה רקע יכ .('ד השרפ תור
:תיבה לעב

:(ט"פ םילהת) תוניחבב ,תירב תוניחב ידי לע אלא הנומא םויק ןיאשעדו ג
תירב" :(א"ל תומש) בותכש ומכ ,תבשב תירב רמאנש והזו ."ול תנמאנ יתירבו"
םמוי יתירב אל םא" :(ג"ל הימרי) הזו .'וכו "לארששי ינב ןיבו יניב םלוע
,םילגלגה וניה ,"ץראו םימש תוקח" יכ ,"יתמשש אל ץראו םימש תוקח הלילו
:תירבב םייולת

רבד ךל ןיא יכ .עיקרה ילגלג תבסב איה ,םיכרדב םדאל שיש םירוסיהשעדו ד
והזיאב םיבששע ינימ םילדגמ םהש םיבכוכ שי .הלעמלמ בכוכ ול ןיאש ,הטמלמ
םיריאמ םהש תומוקמב םדא ינב ךרד אהיש םיביחמ םהש שיו ,םיריאמ םהש תומוקמ
םהש תומוקמב בושי אהיש םיביחמ םהש שיו ,רבדמ היהיש םיביחמ םהש שיו
תוניחב והזו :גהנתמ םוקמה ןכ ,םוקמה לע םיבכוכה תוצצונתהה יפלו .םיריאמ
ילגלג תוניחב הז ,"דעומ" ,"דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד" :('א הכיא)
ןיאש ,"הלפאכ םיעשר ךרד" :('ד ילשמ) והזו :ןמזה בשחנ םדי לעש עיקרה
:תוניחבב ,תירבב יולת לכהו .םילשכנ הז~ידי~לעו ,םהל ןיריאמ תולזמו םיבכוכ
:'וכו "יתירב אל םא"

תוניחב ,(תלהק הבר שרדמ ,ד"פ תוכרב ימלשורי) 'הנכס תקזחב םיכרדה לכ'והזו
ליבשבו .תירבה תרימשב יולת ךרדהש וניה .(ג) "יתנכסה ןכסהה" :(ב"כ רבדמב)
היהי אלש ידכ ,(:ב"ס תומבי) ךרדל אציש םדק ותשא תא דקפל םדא ביח הז
תרימש ידי~לעש וניה ,"וכרד תא רששב לכ תיחשה יכ" :('ו תישארב) תוניחבב
:ךרדב רעצ ול היהי אל תירבה


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts