היעשי) תניחבב ,הרמב שבלתהל םולשה ךרד ןכ יכ ,םולש~תבש ולבק הרמבאקודו ז
םולשה ןכ ,םירמ םימסב םה תואופרה לכש ומכ "רמ יל רמ םולשל הנה" :(ח"ל
'ה רמא בורקלו קוחרל םולש" :(ז"נ םש) 'תניחבב ,םירבדה לכל האופר אוהש
לבסל הלוחה דיב תלכי ןיאש דע ,ךכ לכ תרבוג השלחה םימעפלו ."ויתאפרו
ךכ ותוא םישאימו הלוחה ןמ םהידי ןיכשומ םיאפורה זאו ,תואופרה תורירמ
,תואופרה תורירמ לבסל לוכי ןיא זא ,דאמ םירבוג שפנה ילח םהש תונוועהשכ
.(ז"נ ח"מ היעשי) "םיעשרל רמא םולש ןיא" :זאו

אלש ידכ ,ופתכ רחא ויתאטח לכ ךילשהש ,אוה~ךורב~שודקה תא היקזח חבששהזו
,(ח"ל םש) רמ יל רמ םולשל הנה ,הזו .הברה תורירמב םולשה תא שיבלהל ךרטצי
בותכ םש) תחש תדרמ ישפנ תקשח התאו .תורירמ ךירצ םולשל יכ ,עודי הז וניה
יפל תורירמ לבסל חכ יב ןיאש תעדי יכ (תחש תדר ילבמ :י"שר שרפו ,ילב תחשמ
הזו .יתלכי יפכ תורירמב םולשה שבלתיש ידכ יאטח לכ ךוג רחא תכלשהו .יתאטח
תא ךרב 'הו" :הז~ידי~לע ,ל"נה ןקז ידי~לע "ןקז םהרבאו" :(ד"כ תישארב)
:'לכה תא ארובו םולש הששוע' :בותכש ומכ ,םולש הז "לכב םהרבא

םולש ופוגב םולש ,"םלש בקעי אביו" קוספ לע ושרד :ג"ל תבש) ופוגבםולשו ח
היהי אלש ונוממב םולש .התרבח לע תחא רבגתת אלש תורמ עבראב ('וכו ונוממב
םולש .(:ו"ס תובתכ) ןוירג ןב ןומידקנ תב הרמאש ומכ ,הז תא לכאו הז אב
:ל"נכ "םכש ריע םלש בקעי אביו" :זאו .תוישק אלב ותרותב

הז ןקז' תניחבמ םיקוחר םהש ,ם"וכעה םהש .ץוצר הנק תניחב אציצר :שורפהזו
רעג" :(ח"ס םילהת) בותכש ומכ ,ץוצר הנקב םיקבד םהו םינפ~תרדהמ ,'המכח הנק
דוע שקבלמ ,םתולצו םתועב לטבלו תימהל וניה התועיבב תימד ."הנק תיח
יא הניחבה תאז וניה אחור קפנ אכיה .'ה םשב םלכ ארקל אלא ,םירחא םיקלאמ
חור דוע המק אלו" :('ב עשוהי) תניחב אוהש ,תירב ןוקת ידי~לע אלא ,רשפא
:םהל רמאו ?תירבה םגפ ידי~לע ולפנש השדקה יצוצינ איצומו קיפמ ךיאו ."שיאב
ירוהרה וניה ,תוטש חור וב סנכנש הזב וניה .חור וב סנכנש הזב לאעד וניהב
,תירבה םגפ לש השדקה יצוצינ איצומו קיפמ אוה הזב ותואת רבשמ אוהו ,תונז
:"םתניגנמ םירוחב ותבש רעשמ םינקז" :('ה הכיא) לקשמה תבושת תניחב אוה הז יכ

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

,ולוק תעימש ידי~לע םתנר תא ועמשב םהל רצב ('ה) אריו :(ליעלךיש)
ןכ~לעש ,רמאו .'וכו ונל רצמ ם"וכע הזיא ,ול רצמש ימ האור אוה~ךורב~שודקה
ןוגנה ןגנל בוט יזא ,ם"וכע הזיאמ לארששיל הרצו הרזג הזיא ,םולשו סח ,שישכ
,אקיד 'םתנר' "םתנר תא ועמשב" :והזו .םולשו סח ,םהל רצמש ם"וכעה התוא לש
:םולשו סח ,לארששיל הרצמש ם"וכעה התוא לש םהלש ןוגנו הנר וניה

חכ

(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

,והל רמא .אעראל אימש ןיב אלתו םק ,םש רמא ,אמלעד אריואב אתיב ןלינב
ימו :רמא .םתה יקוסאל יצמד אכיא ימו :ורמא .םתהמ אניטו ינבל יל וקיפא
:אעראל אימש ןיב אתיב ינבמל יצמד אכיא

םימכח ידימלתמ הרות םילבקמש תמחמ הז םשה יארי םיפרחמהו םיזבמהםידגנתמה א
,ןידשהמ םתרות םילבקמ םה ןיאדוהי ןידש םימכח~ידימלת יכ .(א) ןיאדוהי ןידש
'א~םיכלמ) המלשב ביתכ ולא ןיפלאבו .םילופנ ןיפלאמ הלופנ הרות םהל שיש
םהל הכז המלש יכ ."ףלאו השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו" :('ה
הז ליבשבו .תופלקה ךרד םהמ ןילבקמ ןיאדוהי ןידש םימכח~ידימלת לבא ,השדקב
.ל"נה ןיפלא ולאמ השרש יכ ,םיאלפנ םימעטו הצילמו לשמ ךרד םרובד לכ

יכ םישנא תואלה םכמ טעמה" :('ז היעשי) םהילע רמאנ ,םימכח~ידימלתה ולאו
םיבשוח םישנאו ,םתרותו םשורד עמשל םיאבש םישנא םיעגימ יכ ."םיקלא םג ואלת
םהו .דבעל ךיא 'ה תא תעדל ואוביש וניה ,םדי לע תלעות והזיאל ואוביש
חכ הל ןיא םימכח~ידימלתה ולא לש םתרות יכ ,תלעות םוש םיגישמ ןיא םישנאה
םג ואלת יכ ,דוע אלו .(ב) אבט יוה אל אשיבמ יכ ,בוטה ךרדב םדאה תא ךירדהל
הז~ידי~לעש אצמנ .ותוא םידבועל רזעלמ אוה~ךורב~שודקה האול ולאכ םיקלא
אלו הארי אל" ,םולשו סח ,םיבשוחו ,תולודג תוריפכב םילפונ םדא ינב ולא
םיפרחמו ,"ודבכי אל 'ה יארי תא" הז~ידי~לע ."םדא ינב הששעמב םיקלא ןיבי
:('ט עשוה) בותכש ומכ ,הרז הדובע ארקנ השוב הז ליבשבו .םתוא םישיבמו
:תוריפכהמ הששענ ףורחהו השובה יכ ,"תששבל ורזניו"

תעלות יכנא" :הז~לע הצע ,ולאה םירפוכהמ תושובו תופרח םשה יארילשישכו ב
.עלות תניחב הזל הלגסה ,תונויזבו תופרחל .(ב"כ םילהת) "םדא תפרח שיא אלו
בותכש ומכ ,הנומא תניחב אוה עלות יכ .ויביוא חצנמ ,תאזה תניחב ידי~לעש
ומכ ,םינימאמל שאר אוהש םהרבא תניחב אוהו ."עלות ילע םינמאה" :('ד הכיא)
רבשמ ,הנומא תניחב אוהש םהרבא תניחבבו ."'הב ןימאהו" :(ו"ט תישארב) בותכש
םילהת) תניחבב ,םירפוכה לע רבגתמו ,תונויזבהו תוריפכהו הרז~הדובע לטבמו
תניחב ,הנומא תניחב ,דסח תניחב אוהש םהרבא יכ ."ונימי עשי תורובגב" :('כ
לע רבגתמ אוה תאזה ןימיב ,"יתנומאב רקשא אלו ריפא אל ידסחו" :(ט"פ םש)
אוה דסחה הזבו ."םיעלתמ ליח ישנא" :('ב םוחנ) תניחבב הששענ יכ ,ויביוא
:"םיפלאל דסח הששועו" :('כ תומש) תניחבב ,ל"נה םילופנה ןיפלאה ולא ןקתמ

ךותל םיקידצ םימכח~ידימלת סינכיש ידי~לע אלא אובל רשפא יא ,דסחלאובלו ג
בירקה ולאכ ותיב ךותל םייתמא םימכח~ידימלת םיחרוא סינכמה' יכ .ותיב
ונילע רבוע שודק שיא' :(:י תוכרב) הכרבל םנורכז ,ונימכח רמאמכ ,'ןידימת
רמאמכ ,ל"נה דסחל הכוז ,םתוא שמשמו םהילע דמועש שומשה הזבו .'וכו 'דימת
הז ליבשבו .'דסח ונממ ענומ ולאכ ושמשלמ ודימלת ענומה לכ' :(ו"צ תובתכ)
ששבככ ינאו" :(א"י הימרי) תניחבב ,ןיפלאה ונקתתנ ונממ יכ ,ששבכ דימתה היה
אירטמיג דמת הזו .םתוא שמשמו ובר די תחת שובכש ששבכ תניחב הזו ."ףולא
,"חישש ימל םינדמ ימל" :(ג"כ ילשמ) והזו .ל"נכ ןיפלאה ןוקת אוהש ןיפלא 'ד
:תודגנתה אב ודי לע ,םינדמ ודי לע ,יאדוהי דש םכח ידי~לע ,ח"ישש ידי~לע וניה

םדא ינב ולא יכ .אמלעד אריואב אתיב ןל ינב :אנותא יבד יבס ורמאשוהזו
,ןיאדוהי ןידש םימכח~ידימלתמ םיעמושש הרותה ידי~לע םתדובע ךרעל םיצורה
יכ .אריואב תיב תונבל םיצור ולאכ יוהו ,וכמסיש המ לע םהל ןיא תמאבו
ומכ ,וכמסיש המ לע םהל ןיאו ,ריואב ןיחרופ םה ןיאדוהי ןידש םימכח~ידימלת
.ריואב םיחרופש ןידשה

,אעראל אימש ןיב אוה יתמאה םכח~דימלתה וניה אעראל אימש ןיב םקו ,םשרמאו
ינבל יל וקיפא רמאו .[אעראו אימשב דיחאד] "ץראבו םימשב לכ יכ" :ומוגרתכ
.ןבאה בל םבל הששענו ,ל"נכ ולא לש םבלב סנכנ אניט יכ םתהמ אניטו
,םבלמ אניטה ואיצויש םהל רמוא ,הערה םתבשחמ האור יתמאה םכח~דימלתשכו
ןבאה בלו אניטה יכ .אוה~ךורב~שודקהב ורפכי לאו ,ןבאה בלבש אניטה ואיצויש
םימעפ עברא יכ] ,םתה אירטמיג ןהש ,ל"נה םילופנה ןיפלאה תניחבמ וניה ,םתהמ
.[םתה הלוע ללוכה םע ףלא

.םילופנה ןיפלאה תולעל לוכי ימ :ול ורמאש םתה יקוסאל יצמד אכיא ימ:ורמא
ותיב הנובש ימ וניה אעראל אימש ןיב אתיב ינבמל יצמד אכיא ימ ,םהל בישהו
םימכח~ידימלת יכ ,וכמסיש המ לע םהל שי יכ .םייתמאה םימכח~ידימלת ידי~לע
:תניחבב ותיב הנובש ,םימכחל דעו תיב ותיבש ימו .רבד לכ דוסי םה .םייתמא
םישנאה ולא ,('ד ב~םיכלמ) "ריק תילע הששענ דימת ונילע רבוע שודק שיא"
:ל"נכ ןיפלאה ןילעמ

ןיב ותיב הנובש ימ תיב .אעראו אימש אד תלד למיג .תלד למיג תיב ףלאהזו
םתרות םילבקמה םדא ינב ולא וניה תיח ןיז .ןיפלאה ןוקת הז ,אעראל אימש
םה רשא םיריעשל" :(ז"י ארקיו) תניחב ,ןיז םשב םינכמה ,ןיאדוהי ןידשמ
,"ינתחי תוחפשמ זובו" (א"ל בויא) תניחבב ,תונויזבהו ףורחה םהמ ."םינוז
ימל םינדמ ימל' ,ל"נכ הבירמו הקעצ ןושל .יו יוה ואו אה :תיח תניחב
הרות עמוששכ ךירצ יכ .הוגב זנג אבוט דוי תיט .תיח ןיז וניה ,'חישש
יבר' (:ו"ט הגיגח) ומכ ,הוגבש בוט לכאיש ,ןיאדוהי ןידש םימכח~ידימלתמ
ביתכו ,"יל ךבל הנת ינב" :(ג"כ ילשמ) בותכש ומכ .'לכא וכות אצמ ןומר ריאמ
בוט הלעמ ,ןכ הששועשכו ."יתעדל תישת ךבלו םימכח ירבד עמש" :(ב"כ םש)
רהזה תמדקה) הוגב זנג אבוט תיט הזו .םילופנה ןיפלאה וניה ,הוגב זונגה
הז~ידי~לע ןקתת וניה דוי הז~ידי~לעו ,וירבדב זונגה בוטל ךבל תישתש .(.ג
דוי הזו .ףלא אד "אלפ תיששע יכ ךמש הדוא" :(ה"כ היעשי) תניחב ,ןיפלאה
ןושל "ןבא ודיו" :('ג הכיא) תניחב ,דוי .הדוא ןושל ,דוי הזו .ףלא תרוצ
:קרז ותפלק וניה ,הכלשה

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע)

םירמואש דימתה תשרפ לש תונוכה לכ הב זמרמ הרותה תאזש ,שודקה ויפמונעמשו
דימתה תשרפ לש תונוכה לכש ןיבתו הארתו תונוכב ןיעו ,תצק ונל ראבו .רקבב
,'וכו היששעד תופלק עינכמ דימתש ,תונוכב םש ראבמ יכ .תאזה הרותב םיראבמ
אוהש ,'וכו ץ"תי ג"בא םש אירטמיג "תלוע"ו .'וכו הרז הדובע תניחב םהש
,'וכו "תעלות יארית לא" :דוס אוהו ,"רקבב םהרבא םכשיו" :דוסב 'וכו ,דסחב
ךרבתי םשה הוצ ןכ לעו .'וכו לכה לכואו הלכמ רשא עלות הפלקב ודגנכ שיו
תעלות תניחב אוהש ,השדקבש דימת תלוע רבגתהל ,דימת תלוע בירקהל וימחרב
.'וכו האל תניחבב איה ,הלוע ןברק לכ יכ עדו .'וכו הפלקבש עלותה לעש ,בקעי
תעלותה לשמיו טלשי אלש ידכ ,היניד קתמל ידכ ,הדגנכ דימת תלוע אב ןכלו
ןיפלא 'ד אירטמיגב דמת יכ דמת תלוע :בותכש הזו .תלועל רזחי עלותו ,אמטה
םש ןיע 'ד קרפ ,תונברקה רעש "םייח~ץע~ירפ"ב ראבמ הז לכ .'וכו האל תחקולש
.בטיה

ןיפרחמה םידגנתמהש םש ראבמ יכ .ל"נה הרותהב ראבמ הז לכש הארתו קדקדתו
,האל תניחב םה השדקב ןיפלאה ולאש ,םילופנה ןיפלאהמ ךשמנ הז ,םשה יארי
ולאכ "םיקלא םג ואלת יכ ,םישנא תואלה םכמ טעמה" :תניחב הזמ הששענ םלצאו
םה יכ ,האול תניחב םלצא הששענ האלמ יכ .'וכו רזעלמ אוה~ךורב~שודקה האול
הדובע תניחב םהש תושקה תופלקה תזיחא םשמש ,האלבש םישקה םינידהמ םיקנוי
ןיע הרז הדובע תניחב תוריפכב םילפונש ל"נה הרותהב ראבמש המ הזו .ל"נה הרז
.םש

עלות עינכמש השדקד עלות תניחב וניה ,'וכו 'שיא אלו תעלות יכנא':ןוקתהו
םש ראבמ ןכ יכ ,םהרבא תניחב אוהש ל"נה הרותהב ליעל אבומש הזו .הפלקד
תניחב ,םהרבא תניחב ,דסח תניחב אוה ,דמת תלוע תניחב ,השדקד עלותש תונוכב
,"ונימי עשי תורובגב" :תניחב אוהש ל"נה הרותהב אבומש הזו .הרובגבש דסח
:הרובגבש דסח תניחב וניה

,ותיב ךותב םימכח~ידימלת םיחרוא סינכיש ידי~לע ןוקתה רקעש םש אבומשהזו
ןוקתה רקע יכ .ןיפלא 'ד אירטמיגב דמת יכ ,ןידימת בירקה ולאכ בשחנש
,ל"נה ןיפלאה ןינקתתנ הז~ידי~לעש ,ןיפלא 'ד הלועש ,דמת ןברק תניחב ידי~לע
ןיע .םהרבאל דסח תניחב ,דימת תלוע תניחב אוהש ,השדקד עלות תניחבל ןיכוזו
דימתה תשרפ לש תונוכה לכ וללכנ ךיא ןיבתו ,בטיה תונוכבו ל"נה הרותהב
:תואלפ ןיבתו בטיה ןיע .ל"נה הרותהב

טכ

לקש .הנמ ילדמד אכיהל לזאד יזח יאמ ,הל יבהיק אלו אתתא יעב לזאד ארבגיאה
:הלזמ תב הל אימרתמ ימנ יאה :רמא .לאע אלעל הצד ילד ,לאע אל אתתל הצד אתכס

:י"שר

ול ונתנ אלו ליאוה דמלל ול שי אלה ותוא לאושו הנושארמ תסחימש ,הנמ הילדמד
אלו לתכב רוח ןיאש םוקמב ודי ליפשה ,הצד :אליבק ,אתכס :וז ןכש לכ הנושאר
:לאעו בקנ םוקמב הצענו ודי היבגה ,הצד ילד :לע

,'וכו הל יבהיק אלו אתתא יעב לזאד ארבג יאה

,רובד ארקנ וניא לבקתנו עמשנ וניאש רובד יכ ,רובד ארקנ רובד לכ אליכ א
לבקתנש המ רקעו ."םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא ןיא" :(ט"י םילהת) תניחב
,רובדהב בוט שישכ ןכ לעו .םיצפח לכה בוט יכ ,וב שיש בוטה תמחמ אוה ,רובדה
ןיששוע ךיאו :לבקתנ וניא רובדהב בוט ןיאשכ לבא ,לבקתנו עמשנ רובדה יזא
לבא .בוט וב שי יזא ,תעדהמ רובדה ןיחקולש ידי~לע אוה ?רובדהב בוטה
אל שפנ תעד אלב םג" :(ט"י ילשמ) תניחבב .בוט וב ןיא יזא ,תעד אלב רובדהשכ
,"היח שפנל םדאה יהיו" :('ב תישארב) בותכש ומכ ,רובדה אוה 'שפנ' ,"בוט
:'אללממ חורל' :ומוגרתו

תא ןיראפמו ןיחבשמשכ .םיקידצה חבש ידי~לע אוה ,תעדה תא םמורלוםיקהלו ב
,"ונק ריעי רשנכ" :(ב"ל םירבד) תניחבב .תעדה םמורתנ הז~ידי~לע ,םיקידצה
תניחבב ,קידצ תניחב אד ,(םינוקת א"יהמ 'ג ןוקתב אבומכ) אחור אד 'ארשנ'
,ןתומדרתמ ןיחמה ררועמ אוהש ונק ריעי ."וב חור רשא שיא" :(ז"כ רבדמב)
,('ד ילשמ) "הניב הנק המכח הנק" אד ונק .הנש תניחבמ ,תונטקד ןיחמ תניחבמ
.ןיחמה םהש

יששע' :תניחבב ,םלצא לבקתנו עמשנ היהיש רובד תוששעל םיצורשכ םיכאלמ ולפאו
אוהש ,הלחת ךרבתי םשה תא ןיראפמו ןיחבשמ םה יזא ,'ורבד לוקב עמשל ורבד
הז~ידי~לעו ,"ויכרד לכב 'ה קידצ" :(ה"מק םילהת) תניחב ,םלוע לש וקידצ
,"ויכאלמ 'ה וכרב" :(ג"ק םילהת) הזו .'וכו 'עמשל' :תניחבב ,רובדה הששענ
ךכ~רחאו .םלוע לש וקידצ אוהש ךרבתי םשה תא הלחת ןיחבשמש חבשה וניה
עמשנ אוהש רובדה ןיששועש ,'ורבד לוקב עמשל ורבד הששוע' :הז~ידי~לע
:לבקתנו

תניחב אוה ,הפ תוכלמ תניחב אוהש רובדה ןוקת וניה ,םינבל םידגב תניחבהזו ג
ןרמשל קר ,םידגבה תא הזבי אלש ,םידגבה תא דאמ רמשל ךירצ יכ .םינבל םידגב
תא רמשל ךירצ ,רתוי לודג אוהש ימ לכו .בברו םתכ םוש םהילע אובי אלש יוארכ
םכח~דימלת ןכ לעו .רתוי ומע ןיקדקדמ ,רתוי לודגש ימ לכ יכ .רתוי םידגבה
םידגבה יכ .רתוי ןיקדקדמ ומע יכ ,(ג"יק תבש) התימ ביח וידגב לע בבר אצמנש
יכ ,תוכלמ תניחב םה םידגבה יכ .אתוכלמד אניד תניחבב ,ותוא ןינד םה םמצעב
תניחב ,תוכלמ תניחב והזש ,(.ג"יק תבש) אתודבכמ הנאמל ארק ןנחוי יבר
תניחב הזש ,(א) 'אשידק אתוכלמ קדצ' תניחב םהו ."דובכה ךלמ" :(ד"כ םילהת)
דרומכ אוהש אצמנ ,םתוא הזבמהו ."יתשבל קדצ" :(ט"כ בויא) תניחב ,םידגבה
.ותוא ןד אתוכלמד אניד זאו ,תוכלמב

הל ךישמ שחנ' תניחבב ,התניכשו אוה ךירב אשדק ןיב דורפ הששועהז~ידי~לעו
םדא עודמ" :(ג"ס היעשי) תניחבב ,הדנ םד תניחבב ,(ב) 'אמהז הב ליטאו הבגל
תניחב תדרפנ הז~ידי~לעש ודגב לע אצמנש בברהו םתכה תניחב והזו ."ךשובלל
גאשי גאש" :(ה"כ הימרי) זאו .אוה ךירב אשדקמ וזע תניכש איהש ל"נה תוכלמה
.ארחא ארטסד תוכלמ אוהש ,אשיב החפש תטלוש זאו .(ג) הליד הונ לע "והונ לע
הער תע תניחב איהש ,הער השא איהש ,"התרבג שרית יכ החפש" :(ל ילשמ) תניחבב
ךירצו .(ה) הערל םיתע ,הבוטל םיתע ,םיתע [הנומשו םירששע] ח"כ שי יכ .(ד)
ךידגב ויהי תע לכב" :(ט תלהק) תניחבב .הער תע איהש ,אשיב החפש עינכהל
תרהט תניחב וניה ,בבר אלב וניה ,'םינבל ךידגב' .אקיד 'תע לכב' ,"םינבל
.(ט הדנ :ו תורוכב) 'בלח הששענו רכענ םד' תניחבב ,התדנמ הניכשה

ןימרוג יכ ,היתניכשו אוה ךירב אשדק ןיב אתושרפא ןימרוג םהיתונוועבםיעשרהו
םיעשר הז םש~לעו ,('ג םוחנ) ,(ו) םימדה ריע תארקנ איה זאו ,הדנ םד הל
תכולהת םשש ,םידיג ה"סשב םייולת הששעת אל ה"סש יכ .(ז) םימד ישנא םיארקנ
המכ יכ ,הניכשהל הדנ םד םיררועמ ןכ ,םירבועש הששעת אל תניחב יפלו .םימדה
םהש ןיואלה ןקתל וניה ,ולאה םימדה תא קיתמהל ךירצ ןכב .(ח) שי םימד ינימ
לכב :והזו .'בלח הששענו רכענ םד' :תניחבב ,תינונבל םהל ךישמהלו ,ןידיגה
:תינונבל םהל ךישמהל ,אקיד ךידיגב םינבל ךידגב ויהי תע

ןקתל רשפא יאו ,םדאה לע דבכו ,דאמ םיבר םה תויטרפב תורבעה לכןקתלו ד
תויללכ ןקתל ךירצ ןכב .ואלו ואל לכב םיבר םיטרפו םיקודקד שי יכ ,םתוא
ידי~לע ,זאו ,(ט) "ותירב תא םכל דגיו" :('ד םירבד) תניחב אוהש ,םידיגה
םהל ךשמנו ,רבעש ןיואלה לכ אליממ ןקתתנ ,ןידיגה תויללכ אוהש ,תירבה ןוקת
םש~לע ,(י) 'ידש' ,שדק~תירבה אוהש ןידיגה תויללכ ארקנ הז םש לעו .תינונבל
ולפאו ,וכרצ יפכ טרפו טרפ לכל םינוקתו תינונבל (אי) ץחכ הרויו ידשש
םוש םשל אובל רשפא יאש םיקדו םירצ תומוקמ שי יכ .םיקדהו םירצה תומוקמל
תומוקמל םג םינוקתו תינונבל קרוז אוהש ,יללכה ןוקת ידי~לע םא יכ ןוקת
ןינוקת הרויו ידשש "ךירצב ידש היהו" :(ב"כ בויא) תניחבב .םיקדהו םירצה
.םירצה תומוקמ לכל

אוה עיקרה יזא ,ןוקתה םדק יכ .(בי) 'עיקרה רהז' :תירב ארקנ הז םשלעו
תא רהטמו ריהזמ יזא ,ןוקתה רחאו ."ונווע םימש ולגי" :(כ בויא) תניחבב
,(גי) ןיואל ה"סש לש ןהיתונווע ןיבלמ אוהש ,תירוהז לש ןושל תניחבב ,עיקרה
.'םינבל ךידגב ויהי תע לכב' :תניחבב ,ןידיג ה"סשב תינונבל עיפשמו

'אחמד אנובל ןמ' 'ןונבל ןמ םילזונו' :תניחב ,חמה ןמ ךשמנ תינונבלה לכיכ
:תניחבב ,ןיחמה םמורתנ ןידיגה תויללכ ןוקת ידי~לעו .(:ה"לר סחניפ רהז)
:(ב עשוהי) תניחב ,ןידיגה תויללכ אוהש ,אחור אד ארשנ ."ונק ריעי רשנכ"
,'הניב הנק המכח הנק' ררועמ אוהש ונק ריעי .(די) "שיאב חור דוע המק אלו"
,ןילזגנ הלחתמ ויהש ןיחמה לע ןגמו ףחרמ אוהש ףחרי וילזוג לע .הנש תניחבמ
םאו (וט) המכחב בא םהש ,ןיחמה םה ,"ומאו ויבא לזוג" :(ח"כ ילשמ) תניחבב
'קונית' .(זי) 'ומא ידשמ קנוי קונית' :(ג תוכרב) תניחב הזו .(זט) הניבל
אוהש ,יללכה ןוקת ידי~לע ,ותונטקמ לדגנו קנוי אוהש ,תונטקד ןיחמה וניה
יכ זובת לא" :(ג"כ ילשמ) בותכש ומכ ,היסנכ אד ,ומא :הזו .ץחכ הרויו ידש
:םינוקתה לכ ןיללכנו ןיסנכתנ םשש .(חי) ךתיסנכ :י"שר שרפ ."ךמא הנקז

הז~ידי~לע ,תירבה ןוקת ידי לע וניה ,םימשבש םהיבאל לארששי תוברקתה רקעהזו
לע םכתא אשאו" :(ט"י תומש) תניחבב ,םימשבש םהיבאל לארששי לש תוברקתהה רקע
םכל דגיו" :תניחב אוהש ,יללכה ןוקת הז 'ארשנ' ."ילא םכתא אבאו םירשנ יפנכ
"ילא םכתא אבאו" ,אקיד הז~ידי~לע .תירבה ןוקת וניה ,ל"נכ "ותירב תא
:ל"נכ תירבה ןוקת ידי~לע אוה ,ךרבתי םשהל תוברקתהה רקע יכ .ךרבתי וילא וברקתנש

וניה ."םימשה ןמ םחל" :(ז"ט םש) תניחב אוהש ,חרט ילב הסנרפ יולתהזבו ה
רשנה ךרד" :(ל ילשמ) תניחב אוהש ,תירבה ןוקת אוהש ,יללכה ןוקת ידי~לע
אתרוח הפט אד ,'דג ערז' "אוה דג ערזכ ןמהו" :(א"י רבדמב) הזו ."םימשב
ןוקת תניחב הזש 'ןונבל ןמ םילזונו' :תניחב וניה ,(:ב"נ א"כ ןוקת םינוקת)
'םימשה ןמ םחל' :תניחב ,ןמ תניחב אוהש ,חרט ילב הסנרפ יולת הזבש ,תירבה
אוהש ,יללכה ןוקת ןקת אלש תמחמ אוה ,תודבכבו אחרטב אוהש הסנרפ יכ .ל"נכ
קרזד ןאמ ןכש לכ ,הרתבא ףדר תוינע אמהנד ןירורפ קרזד ןאמ יכ .תירבה ןוקת
:(.ד"מר סחניפ רהז) אחמד ןירורפ

הניכשל םימרוג םהש ,םימדה ידי לע וניה "םדה לע ולכאת אל" (ט"י ארקיו)הזו
תניחבב ,'ךשובלל םדא עודמ' :תניחבב ,םימדה ריע תניחבב ,הדנ םד תניחב
תויללכ םגפ תניחב אוהש ,תירבה םגפ ידי~לע וניה ,'וידגב לע בבר אצמנש'
הסנרפ וניה ולכאת אל :הז~ידי~לע ,ל"נכ םידגבה םגפ תניחב והזש ,ןידיגה
,הבגל הל ךישמ שחנ תניחב םימרוג םהש וננועת אלו ושחנת אל :הזו .חרטב
סח ,םרגל אלש ,ושחנת אל :הזו .הער תע איהש ,אשיב החפשה תטילש םימרוגו
,הנועו תע ןושל אוהש וננועת אלו .ל"נכ 'וכו הבגל הל ךישמ שחנ ,םולשו
:ל"נכו ,םיתע ח"כה לש הער תעה תטילש ,םולשו סח ,םרגל אלש וניה

יולת הז יכ ,"ששבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו" :(ח"כ תישארב) בקעי שקבשהזו
העבששל לכאל" :(ג"כ היעשי) הזו .םינבל םידגב תניחבב יולת הסנרפ יכ ,הזב
,"ןבלה ףששחמ" :(ל תישארב) תניחבב ,תינונבל ךישמהש בקעיו ."קיתע הסכמלו
:(ה"כ םש) וב רמאנ ,"ינוא תישאר" :(ט"מ םש) בותכש ומכ ,יללכה ןוקת ידי~לע
להאכ םחתמיו" :(מ היעשי) בותכש ומכ ,םימש תניחב וניה ,"םילהא בשוי"
לש ןושל' תניחב ,'עיקרה רהז' תניחב ,'םימשב רשנה ךרד' :תניחב וניה ,"תבשל
םא" :(א םש) תניחבב ,ןידיג ה"סש לש םימדהו ,ןהיתונווע ןיבלמש ,'תירוהז
:"ויהי רמצכ עלותכ ומידאי

,"ךשובלל םדא עודמ" :תניחבב איה הניכשהו ,יללכה ןוקת ןקת אלש ןמזלכו ו
,"הימוד יתמלאנ" :(ט"ל םילהת) תניחבב .רוסא רובדה יזא ,הדנ םד תניחב
אוהש ,יללכה ןוקתב יולת רובדה רקע יכ .'הימוד' תניחבב הששענ םימדה ולאמש
הוה ןועמש יבר ביכשד רתב' :תניחב הזו .ל"נכ "ותירב תא םכל דגיו" :תניחב
,(:ה"ק ףדו .ט"ע ארקיו רהז) 'ךרששב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא :הרבחל דח רמא
וניה ,"ותירב תא םכל דגיו" :תניחב .(טי) תירבה תשק היה ןועמש יבר יכ
יתמלאנ' :תניחבב ,רוסא רובדה יזא ,יללכה ןוקת ןיאשכו .ןידיגה תויללכ
ןוקת ןיאשכ זא רבדמ אוהש ימו .ל"נכ 'ךיפ תא ןתת לא' :תניחב ,'הימוד
ליכר ךלוה" אוהו ,(ט"י ארקיו) "ךמעב ליכר ךלת אל" :לע רבוע אוה ,יללכה
חתפ' :הרבחל דח רמא הוה ,ןועמש יברד יומויב לבא .(א"י ילשמ) "דוס הלגמ
רבכ םימדה יכ .רתמ רובדה יזא ,תירבה תשק אוהש יללכה ןוקת שישכ יכ .'ךיפ
ךידגב ויהי תע לכב' :תניחבב ,'בלח הששענו רכענ םד' :תניחבב ,ונקתתנ
:'םינבל

.ל"נכ םידגב תניחב הז ,'דובכ' ,"םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל" :(ל םילהת)הזו
'םדי אלו' :זאו .'הדנ םד' תניחבמ ,'ךשובלל םדא עודמ' :תניחבמ ןינבלתנש
רובדה זאו .ל"נכ "ןונבל ןמ םילזונו" :תניחבמ ,םימדהב תינונבל ךשמנ יכ
:'ךיפ חתפ' :תניחבב ,רתמ

,חמהל ןיזיתמ םהו ןירבגתמ םימדהשכ וניה ,ןלצל אנמחר ,לפונ ילח תניחבהזו ז
אוה חמה יכ .םירביאה ןישעור ,ןיחמה תציחל ידי~לעו .ןיחמה ץחלנ הז~ידי~לעו
.וב םייולת םלכ יכ ,ויאבצ לכ םישעור יזא ,אבצ רשה לע אב אנושהשכו ,אבצ רש
."תלפונה דוד תכס" :(ט סומע) תניחבב ,םולשו סח ,תלפונ הניכשה יזאו
:תניחבב ,ןידיגהל תינונבל ךישממו ,ל"נכ ןיחמה ררועמש יללכה ןוקת ידי~לעו
אלו הלפנ" :זאו .הליפנה תאלוחמ תאפרתנ יזא ,'םינבל ךידגב ויהי תע לכב'
:'ךיפ חתפ' :תניחבב ,רתמ רובדה זאו .(ה םש) "לארששי תלותב םוק ,ףיסות

ןירת' םהש ,ןיחמה וניה ,'ךער' "ךער םד לע דמעת אלו ,ליכר ךלת אל":והזו
ידי~לע םתלעפ תוששעלמ ןילטבתנו םידמוע םניא םהשכ (כ) 'ןישרפתמ אלד ןיער
יכ ."ליכר ךלת אל" :לע רבעת אל הז~ידי~לע ,ןיחמה תא םיצחולה םימדה תרבגת
:'וכו 'ןועמש יברד יומויב ,ךיפ חתפ' תניחב ,רתמ רובדה זא

ןידיג תניחב וניה ,'דגוב' "דגוב ןייה יכ ףאו" :(ב קוקבח) תניחבהזו ח
'דוס אצי ןיי סנכנ' :תניחבב ,'דוס הלגמ ליכר ךלוה' ודי לעש ,ל"נה
ילשמ) תניחבב .םימדה תורבגתה ,ןידיג תניחב אוה ןייה יכ .(ח"ל ןירדהנס)
ארקנ הז~םש~לעו .(ע ןירדהנס) םד ותירחאש ,'םדאתי יכ ןיי ארת לא' :(ג"כ
הששענ הכז' :(:ו"ע אמוי) הזמ ,הכרבל םנורכז ,וניתובר ודמלו ,"שורית"
הז~ידי~לע ,םימדה תא ךכזמ וניאש ,הכז אלשכ וניה .'שר הששענ הכז אל ,שאר
.ןיחמ תניחבב ,שאר הששענ הכז לבא .ל"נכ םימשה ןמ םחל ול ןיאש שר הששענ
:ל"נכ 'ןונבל ןמ םילזונו' :תניחבב ,ןיחמה ןמ תינונבלה תכשמה תניחב וניה

אוהו ,הנומאב ןתמו אשמ הששוע וניאש ימ יכ ,הנומאב ןתמו אשמ תניחבהזו ט
עודמ :תניחבב ,ל"נה םימד ררועמ אוה יזא ורבח תא לזוגו ,ןוממ תואתב עקשמ
."הדנל םבהזו" :(ז לאקזחי) תניחבב ,הניכשל הדנ םד םרוגו ,ל"נה ךשובלל םדא
יכ ה"ד ט"לק תבש תודגא ישודח ןיעו ,:ד"י הלגמ) 'עמשמ יתרת םימד' :והזו
,'דגב' תניחב 'הלזג' ארקנ הז ליבשב .ןוממה ידי~לע הדנ םד וניה ,(םכיפכ
תניחב ,ל"נה םידגבה םגפ וניה ."ודגב םידגוב דגבו" :(ד"כ היעשי) בותכש ומכ
ל"נה ודגב םידגוב דגבו קוספ לע) ןתנוי םגרתש הזו .'וידגב לע בבר אצמנש'
המ לכש ,ןוממ תואת תניחב וניה ,'יזוזבד יזוזבו יזוזב' :(ד"צ ןירדהנסבו
.(אכ) רתוי דמוח אוה רתוי ול שיש

אוהש ,רובדו רובד לכבו ,ךולהו ךולה לכב ןוכיש ןתמו אשמה לש ונוקת רקעהזו
אוה הזו .הקדצ ןתיש ידכ חיוריש ידכ ותנוכש ,ןתמו אשמה תעשב רבדמו ךלוה
תניחבב ,ןידיגה תויללכ תניחב אוה הקדצה יכ ,םימדה לש יללכה ןוקת תניחב
ידי~לעש ,ארוח הפט אוה ,'דג ערז' תניחבב ."הקדצל םכל וערז" :(י עשוה)
ארקנ הז~םש~לעו .(בכ) 'אפסככ אתרוח אחמ' :תניחבב ,ןיחמה םמורתנ הזה ןוקתה
.ל"נה םימד תניחבל ,ל"נה םידגב תניחבל ןוקת וב שיש תורוהל ,ןתמו אשמ
ודבכי דבכ אשמכ ישאר ורבע יתונוע יכ" :(ח"ל םילהת) תניחב הז ,'אשמ'
אל" :תניחבב ,ןיחמה אוהש שארה לע ןירבגתמש ,ל"נה ןיואל ה"סשה םהש ."ינממ
דבכ' :הזו .ל"נכ ל"נה םידגבה םגפ תניחב אוהו ,ל"נכ "ךער םד לע דמעת
אלמ דבכהש ,םימדה תניחב וניה ,'דבכ' .ל"נה דובכה ךלמ תניחב וניה ,'ודבכי
,הקדצה אוהש ,יללכה ןוקת תניחב אוה ,'ןתמו' .ל"נה הדנ םד תניחב אוהש ,םד
,קידצה אוהש תירבה תשק תניחב ."ול ביחרי םדא ןתמ" :(ח"י ילשמ) תניחב
הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו ."ןתונו ןנוח קידצ" :(ז"ל םילהת) תניחב
:רתמ רובדה זאש ,הקדצ וז 'ךיפב' :(ו הנשה~שאר)

לכה ןקתי אליממ הז ידי לעו ,'יללכה ןוקת' הלחת ןקתל ךירצש ללכההנהו י
הז לכ םע ,טרפב רבד לכ ןוקתמ רתוי םמורמו הובג אוה יללכה ןוקתש ףאו .טרפב
:תניחבב ,חמה ןמ תינונבל ךישמהל וניהד ,חמהב יולת ,רבד לכ ןוקתש תמחמ
,יללכה ןוקת ידי~לע םא~יכ רשפא יא חמה םמורלו .'ןונבל ןמ םילזונו'
רתויה הגרדמה לא הלחתמ ךליל ךירצ ןכ לע .ל"נכ 'ונק ריעי רשנכ' :תניחבב
לכה ןקתנ הז ידי לעו ,חמה םמורלו ןקתל ידכ ,יללכה ןוקת וניהד ,הזמ הנוילע
:ל"נכ אליממ

תארי השא" תניחב וניה .הל ובהיק אלו ,אתתא יעב לזאד ארבג יאה :שורפהזו
הז~ידי~לעש ,ל"נכ הניכשל הדנ םד םרגו ,תונוועב םגפש ימ וניה ,(גכ) "'ה
:והזו .התניכשו אוה ךירב אשדק ןיב דורפ הששענו ,'וכו הבגל הל ךישמ שחנ
ילדמד אכיהל לזאד אזח יאמ .ל"נכ 'והונ לע גאשי גאש' תניחב הל יבהיק אלו
רתויה הגרדמה לא ךלוה אוה ,םימדהמ תוכלמה תא רהטל הצורשכ וניה הנמ
:(ג"כ ב~לאומש) תניחב .'ה תארי השאמ הלעמל אוהש יללכה ןוקת וניה ,הנוילע
,הלעמל אוה יללכה ןוקת תוניחב אוהש קידצה יכ ,"םיקלא תאריב לשומ קידצ"
:(ג קרפ תובא) בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב אוהש ,םיקלא תאריב לשומ אוהו
.'תוכלמ לש הארומ אלמלא'

.י"שר שרפש ומכ ,תורמסמו תודתי םה אתכס 'וכו אתתל הצד אתכס לקש:והזו
תונוברדכ םימכח ירבד" :(ב"י תלהק) בותכש ומכ ,הרות ירבד תניחב וניה
,יללכה ןוקת ןיאשכ ,תונותחתה תוגרדמ תניחב וניה אתתל הצד ."תורמסמכו
אלש וניה לאע אלו :והזו .רוסא רובדה זאש ,ןועמש יבר קלתסאד רתב :תניחב
יומויב תוניחב וניה לאעו אלעל הצד .ל"נכ הרות ירבד רבדל זא רשפא היה
הארהש וניה .רתמ רובדה זאש ,יללכה ןוקת אוהש ,תירבה תשק אוהש ,ןועמש יברד
יללכה ןוקת אוהש ,םיקידצה חבש ידי~לע םא יכ רובדה ןקתל רשפא יאש ,םהל
ידכ ,יללכה ןוקת ידי לע םא יכ ןקתל רשפא יא םירבדה לכ ןידה אוהו .רובדהל
.ל"נכ תינונבלה לכ ךשמנ םשמש חמה תא םירהל

ןמ םילזונו' תניחב ,ןיחמה תניחב וניה הלזמ תב הל אימרתא ימנ יאה:הזו
םא יכ ןקתל רשפא יאש ,םהל הארהו ,רובדה תא אמגדל םהל ספתש וניה .'ןונבל
רתבו ,ונוקת לע רובדה היה ןועמש יבר ימיב יכ ,היארהו .יללכה ןוקת ידי~לע
ןכ ומכו .ל"נכ 'וכו 'אתתל הצד' :והזו ,'וגו 'ךיפ תא ןתת לא' :רמאנ קלתסאד
ידי~לע ןתמו אשמ ןוגכ .ול ךישה יללכה ןוקת ידי~לע ןקתל ךירצ ,םירבדה לכ
תמחמ הזו .ול ךישה יללכה ןוקת ידי~לע רבד לכ ןקתל ךירצ םלכ ןכו ,הקדצ
יא הזו ,םימגפה לכ ןבללו ןקתל ,תינונבל םשמ ךישמהל ,ןיחמה תא םירהל ךירצש
תב הל ימרתא ימנ יאה' :תניחב הזו .ל"נכ יללכה ןוקת ידי~לע םא~יכ רשפא
ף"סכ :(י ילשמ) ל"נכ אחמד אנובל ןמ ,'ןונבל ןמ םילזונו' :תניחב ,'הלזמ
ל"נה הרותהל הז קוספל שי תוכיש המו ןינעה הז רואב) :ק"ידצ ן"ושל ר"חבנ
:(רחא םוקמב ראבתי

,ל"נכ הל קיזמ ןייש ףא ,תסו הל ןיאו םיברמ הימדש השא ןכ לעו :(ח תואלךיש)
םע .ל"נכ 'דוס אצי ןיי סנכנ' :תניחב ,םד ותירחאש ,'םדאתי יכ ןיי' :תניחב
תניחב םה םיניעה יכ ,יתמא קידצ וב לכתסהש ןיי ידי~לע התאופר הז לכ
תניחב םה ,('ע ןוקתבו ב"י םינוקתה תמדקהב) 'אניע ידלג העבש' יכ .תורעשש
ירתומ םה תורעשה יכ .ןיחמה תניחב םהו ,'וששאר תופלחמ עבש' :(ז"ט םיטפוש)
ןירבועו ןיפלוחש ,תודמ עבש תניחב ,'וכו תופלחמ עבש תניחב םה ןכ לעו .ןיחמ
זחוא םדאהש הדמה יפכו ,םדאבש תודמה יפכ אוה חמבש הבשחמה יכ .חמבש הבשחמב
ןושל 'וששאר תופלחמ עבש' :הזו .חמבש תובשחמה וילע ןירבועו ןיפלוח ןכ ,הב
לעו .'אניע ידלג עבש' איהש היארה םגפנ ,תורעשהב ןימגופשכו .ל"נכ רבעו ףלח
תא םיתשלפ ורקניו' :(םש) וב רמאנ ,וששאר תופלחמ עבשב םגפש ןושמש ןכ
,וששאר תופלחמ עבש תניחב ןינקתמ ,'אניע ידלג העבש' ידי~לע ןכ~לעו .'ויניע
לש ןושל' תניחבב ."אקנ רמעכ השאר רעששו" :(ז לאינד) תניחבב ,תורעשה םהש
עלותכ ומידאי םא' :תניחבב ,ןידיג ה"סשה לש תומימדאה ןיבלמ אוהש ,'תירוהז
.ל"נכ הדנ םד תניחב אוהש ,תומימדאה הז ידי לע ןקתתנש אצמנ .'ויהי רמצכ
אבומכ .ר"מצ תויתוא ,"הי יתארק ר"צמה ןמ" :(ח"יק םילהת) תניחב הזו
:ןבהו םש ןיע ,תונוכב


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts