יכ ,'וכו 'ףסכו ךירצב ידש היהו' והזו .'וכו הזוזמ תניחב הזו :(ד תואלךיש)
וניהד ,'יד ומלועל רמאש' ידש תניחב הזו .םש ןיע 'וכו תירב תניחב אוה ידש
תואת תריבש תניחב והזש ,רתוי הואתמ וניאו ול שיש המל יד רמואו וקלחב חמשש
:ל"נכ תירבה תרימש ידי~לע ןיכוזש ןוממ

ןכ לעו ,ןוממה תדמח לטבתנ הזוזמ תוצמ ידי~לעש םש ראבמ :(ד תואל ךיש הזםג)
הארו אוב התע .םש ןיע ל"נכ "דמחת אל" דגנכ 'וכו "תוזוזמ לע םתבתכו"
חלש ןבטרא' :(ה"ל השרפ הבר תישארבבו) האפ ימלשוריב ראבמ יכ ,'ה תואלפנ
חלש עודמ ,אלפ אוה הרואכלו .'הזוזמ אדח יבר היל חלש ,אבט אתילגרמ דח יברל
,הכרבל ונורכז ,ונבר הלגש המ יפ~לע ךא .תרחא הוצמ אלו ,אקיד הזוזמ ול
חלש ןכ~לעו ,ןוממה תדמח לטבמ אקיד הזוזמ יכ ,בטיה ןינעה ראבמ תאזה הרותהב
היה יכ ,ןוממו תורישע וניה ,אבט אתילגרמ ול חלש ןבטרא יכ .אקיד הזוזמ ול
הזוזמ הז דגנכ יבר ול חלש ןכ לע .הזמ תובישחה רקע הששעו ,הברה ןוממ הוש
:ל"נכ תורישעה תדמח לטבמ הזוזמ יכ ,אקיד

יכ ןושלב והוקפא ןכ~לעו .'וכ ןוממה תואת ןוחרסל לפנש הז ,אירס יכאחלמ
יכ 'וכו "רהמ ורס" (ב"ל תומש) בותכש ומכ ם"וכעב רמאנה ןושל אוהש ,אירס
הרז הדובעה הקוקח עבטמ לכ לע ןכ לעו ,ל"נכ ם"וכעה לכ דבוע ,ןוממב עקושמה
:ם"וכע לש

ףסכה תא הנוק בהזה"ד איגס אלכ שרפל ,ליכששמה ןיבי ,הלאה םירבדהיפ~לע
בושח ,אצויו עבטמ אוהש המ ללכהו ,'וכו "הנוק תשחנה 'וכו הנוק וניא ףסכהו
הששענה לכ"ד איגסו ."ןיפילחב הנקנ תועמ יא" איגסו .איגסה לכ םש ןיע .תועמ
:תומדקה תצק דוע םע תאזה הרותה יפ~לע ליכששמל ראבי לכה ."רחאב םימד

דכ

ימ ,הל ורמא .אכה והל רמא ,התעבצאל אפקז ,אכיה אמלעד אתועצמא הלורמא
:וחשומו ולשא ותיא ,רמא .רמיי

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

.ףוס~ןיא רוא אוהו ,ןיתמשנו ןיחורו ןישפנמ הלעמל אוהש ,רוא שיש,עד א
.הרתבא ףדרמל הבשחמד הפידר ןכ~יפ~לע~ףא ,ותוא גישמ לכשה ןיאש יפ~לע~ףאו
רשפא יא תמאב יכ .יטמ אלו יטמ תניחבב ותוא גישמ לכשה זא ,הפידרה ידי לעו
:המשנ חור שפנמ הלעמל אוה יכ ,ותוא גישהל

תיששע ידי לע אלא .יטמ אלו יטמ תניחבב ולפא ותוא גישהל רשפא יאשעדו ב
השדקהו תויחה הלעמו .השדקה םלשנ ,הוצמה תחמשש ידי לע יכ .החמששב תווצמה
םהו ,תורתומ תניחב םה תופלקה יכ .תרטקה ינמס רששע~דחא תניחבב ,תופילקבש
,אנידד אפקת םהו .'רתומ היהי בצע לכב' :(ד"י ילשמ) תניחבב ,תובצע תניחב
בותכש ומכ ,בלב איה החמשה רקעו ."ובל לא בצעתיו" :(ו תישארב) תניחבב
ןתחמשש אוהש בל תניחב אוהש ,הניכשה תולגו ."יבלב החמשש התתנ" :(ד םילהת)
בצעתיו" :תניחבב ,הילע םירבוג תופלקה םהש תובצעשכ התולג רקע ,לארששי לש
החמששב יכ" :(ה"נ היעשי) ביתכ ,תולגהמ לארששי ואצישכ אוה הזו ."ובל לא
ילשמ) םהב ביתכ ,םתויח תופלקהמ ןילעמ תרטקה ידי~לעש ,הז ליבשבו ."ואצת
איהש ,הניכשה הלעמ יזא ,החמששב הוצמה הששועשכ אצמנ .'בל חמשי תרטק' :(ז"כ
:תופלקה ןמ הלועה היששעד תוכלמ תניחב והזו .תופלקה ןיבמ ,בלה תחמשש איהש ,הוצמה

תדובעל תומלועה לכ ררועלו ךליל ,הוצמהב חכ שי ,הוצמ הזיא הששועםדאשכו ג
ונרקבבו וננאצב ,ךלנ ונינקזבו ונירענב" :(י תומש) תניחבב .ךרבתי םשה
תניחב הזו .הכילהה ילכ םהש ,'דוסי דוה חצנ שיבלמ תוכלמ' תניחב הזו ."ךלנ
הזו .ררועל תכלוה איהש ,"וירושא דעמת אל ובלב ויקלא תרות" :(ז"ל םילהת)
איה ,השדקה ךותל תוכלמ ןילעמשכ "שדקב יכלמ ילא תוכילה" :(ח"ס םש) תניחב
תדובעל םירבדה לכ ררועלו ךליל ,'דוסי דוה חצנ' תא ילא תוכילה תא תשבלמ
:ךרבתי םשה

הזו .תומלועה לכל הכרב ךשמנ ,הכילה ידי~לע וניה ,תוררועתההידי~לעו ד
לכ םשמש ,םידיה םהש ,'תראפת הרובג דסח תא ןישיבלמ דוסי דוה חצנ' :תניחב
ןילגרה ןילועש אצמנ ."ילגרל ךתא 'ה ךרביו" :(ל תישארב) תניחב הזו .תוכרבה
רקעו ."השקו ךולה לארששי ינב די ךלתו" :(ד םיטפוש) תניחבב ,םידי תניחבב
ומכו ,"םכרביו םעה לא ודי תא ןרהא אשיו" :(ט ארקיו) תניחבב ,םידימ תוכרבה
:לארששי ןבא הער םשמ בקעי ריבא ידימ" :(ט"מ תישארב) בותכש

דחאו דחא לכל םיששענ ,הטמל םיאבשכו .לכשש םה ,םידיהמ ןיעפשנש הכרבהרקעו ה
."ןוצר יח לכל עיבששמו ךידי תא חתופ" :(ה"מק םילהת) בותכש ומכ ,ונוצר יפכ
תישארב) תניחבב .לכשש תכרב ךישמיש ,ונוצר ןוכל ךירצ ,שפנ לעב אוהש ימ ןכב
הזו ."ךידי וננוכ 'ה שדקמ" :(ו"ט תומש) תניחבבו ,"וידי תא לכשש" :(ח"מ
:תעד הניב המכח תא ןישיבלמש תראפת הרובג דסח' תניחב

.עודיכ ומצעב לכשה לע ךמסל ןיא יכ ,לכשה תכרב ךותל הנומא ךישמהלךירצו ו
יהיו" :(ז"י תומש) תניחבו ,"תוכרב בר תונומא שיא" :(ח"כ ילשמ) תניחב הזו
וניה ,"לארששי תכלממ ךדיב המקו" :(ד"כ א~לאומש) תניחבו ,"הנומא וידי
תיב ול יתינבו' :(ב א~לאומש) תניחב והזו .םידיה תכרב ךותל הנומא ךישמיש
.ןיחמ תניחב הז שדק ,"םישודק להקב ךתנומא" :(ט"פ םילהת) תניחב הזו ,'ןמאנ
:'היששעד תעד הניב המכח הנממ הששענ הריציד תוכלמ' :תניחב הזו

,לכשה תא בשימהו רדסמה םהמ ךרבתנ ,ןאכרבה תוקד אוהש ,ןאכרבתוימינפבו ז
אוה ,רתכ ,"AE@כרבאו ךמע היהאו" :(ו"כ תישארב) תניחב .רתכ תניחב איהש
םדאה תא ןילאוששכ יכ ,"ריעז יל רתכ" :(ו"ל בויא) בותכש ומכ ,הנתמה ןושל
אלפמ ןומא תניחבב ,הנומא ךירצ םש םגו ,בשיתאש דע ןתמה :רמוא ,לכשש והזיא
,הריציד תוכלמ תוימינפמו ,תראפת הרובג דסח תוימינפמש' תניחב הזו (א)
:'הלעמל הלעמל תוליצא דע ,הלעמל דע תומלועה ןילוע ןכו .היששעד רתכ הששענ
דובכ' ;םידי תניחב הז ,'ךורב' ."ומוקממ 'ה דובכ ךורב" :('ג לאקזחי) הזו
:רתכ תניחב הז ,'ומוקממ' ;הנומא תניחב הז ,''ה

גישהל ןיפדור ןיחמהו ,יוארכ רתכה אוהש ,רדסמהו בשימה תא ןקתמוהששועשכו ח
הפידרה ידי~לעו .לכשה תא בשיל ידכ ,לכשה תא בכעמ רתכהו .ףוס~ןיא רואה
.ףוס~ןיא רואל ןילכיה ןיששענו ,רדסמהו בשימהב ןיחמה הכמ יזא ,בכעמהו
יאה וגמו' :(.ה"ס) חנ תשרפ רהזב אבומכ ,עדיתא אלו עידי אל ןכ~יפ~לע~ףאו
אוהש ,בשימהו רדסמה הז ,אסירפו .'יטמ אלו יטמ ,הבשחמ יאהד הפידרב אסירפ
,ןילכיה עשת ודיבעתאו' .ליצאמה ןיבל םילצאנה ןיב סורפ אוהש ,רתכ תניחב
אלו ,והב אמיקד ןאמ תילו ,ןיתמשנ אלו ,ןיחור אלו ,ןירוהנ ןונא ואלד
אלד העידיה תילכת יכ ,העידיה תילכת הזש ,עדו .'ןיעדיתמ אלו ,ןיקבדתמ
.עדי

םה ,ולא תורוא יכ ;"ךשפנ תוחצחצב עיבששהו'" :(ח"נ היעשי) תניחבהזו
גישהל ותבשחמ ףדריש הכוזש ימ ירשא ,(ב) תוריפסהמ הלעמל םהש ,תוחצחצה
אלו ןיקבדתמ אל יכ ,םתוא גישהל לכשה דיב תלכי ןיאש יפ~לע~ףא ,ולא תוגשה
תעשב רתכב ןיחמה ןישטבמש ,השיטבה ידי~לע ןיששענ ,ולא ןילכיה העשתו :ןעידי
ששלשו .הפידר תעשב ןיללכנ יכ ,תלתמ לולכ דחא לכו ,תלת םה ןיחמהו .הפידר
:ןילכיה העשת והזו ,העשת םה ,ששלש םימעפ

ונורכז ,ונבר יל זמר רשאכו .ליכששמל ןבומכ ,ונאצמי ימ קמע קמע ןינעההז]
ראבמכו ,'וכו הלעמל הלעמל עיגמש הזה ארונה דוסה תוקמע לדג ,ומצעב ,הכרבל
.תצק רבדה ראבל חרכההו ,ןיעמל תאזה הרותהב

םדא לש לכשהב שיש חכה וניהד ,ןיחמה תא רדסמהו בשימה אוה רתכה יכ,אוהו
תניחב אוה חכה הז ,לובגה ןמ ץוח תאצל סרהי לבל תעדהו חמה תא רדסלו בשיל
יכ ,ףוס~ןיא רואה ןיבו ןיחמה ןיב תקספמה הצחמ ומכ אוה חכה הזו .ל"נכ רתכ
לבל םתפידרו םתצורמ תעב ןיחמה תא בכעמ אוה ,רדסמהו בשימה אוהש חכה הז
.ףוס~ןיא רואה גישהל ןיפדור ןיחמה יכ ,םתצחממ הלעמל 'ה לא תולעל וסרהי
דמוע אוה רתכ תניחב אוהש ,רדסמהו בשימה אוהש לכשה לש ל"נה חכה הזו
וניה ,בכעמהו הפידרה ידי~לעו .ל"נכ םתפידרמ םתוא בכעמו ,הצחמ ומכ םהינפב
אוהש ,בכעמה חכ ידי~לעו ,ףוס~ןיאה רוא גישהל ןיפדור ןיחמהש הפידרה ידי~לע
הז~ידי~לע ,ולא תוניחב ינש ידי~לע ,ל"נכ רתכ תניחב ,רדסמהו בשימה חכ
הז~ידי~לעו ,רדסמהו בשימה אוהש ל"נה הצחמה תניחבב ןיחמה ןיכמו ןישטבמ
תוינחורב תולכיהו םילכ תניחב ןיששענש וניהד ,ףוס ןיא רואל ןילכיה ןיששענ
אל םא יכ .אוה ךורב ףוס~ןיאה רוא יטמ אלו יטמ תניחבב םדי לע גישהל ,ןוילע
ויה ,םתצורמו םתפידרמ ןיחמה תא בכעיש ימ היה אלו ,ללכ ל"נה בכעמה היה
יא ףוס~ןיאה רוא יכ ,תואיצמב לטבתמ םדאה היה יכ .ירמגל ןיחמה ןילטבתמ
ןיששענ הז~ידי~לע ,בכעמהו הפידרה םהש ,תוניחבה ינש ידי~לע ךא .גישהל רשפא
יטמ' תניחבב קר ףוס ןיאה רוא םיגישמ םדי לעש ל"נה ןילכיהו תוצחמ תניחב
.'יטמ אלו

ףדורש ,'עיגמ וניאו עיגמש' וניהד .םיניבמל עודי ,'יטמ אלו יטמ'שורפו
הפידרה ידי~לע הששענ הזש ,גישמו עיגמ וניא ןכ~יפ~לע~ףאו גישהל עיגמו
עידי אל ןכ~יפ~לע~ףא ,ל"נה ןילכיהה ולא ןיששענש יפ~לע~ףאו .ל"נכ בכעמהו
יא יכ .ל"נכ 'וכו ןיעדי אלו ןיקבדתמ אלו והב אמיקד ןאמ תילו עדיתא אלו
ןיחור ןישפנמ הלעמל םה יכ ,ל"נה תולכיהה ולא תוגשה לכשב ריצל רשפא
ליעל ראבמכ .'וכו תוריפסהמ הלעמל םה יכ ,תוילכשה לכמ הלעמל ,ןיתמשנו
יכ ,ללכ רבד םוש יתפסוה אלש ןיבתו בטיה םש ןיע ,הכרבל ונורכז ,ונבר ןושלב
דע םתוקמע םצע לדגל ,תצק םירבדה יתראבו יתרזח קר .ירבד וירבד ללכב
תמחמו ,ששלש םה ןיחמה יכ ,אקיד ןילכיה העשת ןיששענ הז ליבשבו .ףוס~ןיא
,ששלשמ לולכ דחא לכ הששענו ,הזב הז ןיללכנ םה ,ל"נה בכעמהב םתאכהו םתפידר
הכזיש ימ ירשא :ל"נה ןילכיה העשת תניחב והזו ,העשת םה ששלש םימעפ ששלשו
:[ולא תוגשהל הכזיש דע תאזה הרותהב רמאנה שדקה ךרדב תולעלו ךליל

ורמא .אכה רמא ,אתעבצא אפקז .אכיה אמלעד אתועצמא :אנותא יבד יבס ולאששהזו
ןיא רוא ןיגישמ ךיא :ותוא ולאשש .וחשומו ילשא ותיא והל רמא ,רמיי ימ הל
הז ,אתעבצא אפקז .עפשו תויח ןיבאוש לכה ונממש ,אמלעד אעצמא אוהש ,ףוס
ידי~לעש וניה .ל"נכ "םכרביו ודי תא ןרהא אשיו" :תניחב ,ל"נכ תוכרב תניחב
ימ רמיי ימ הל ורמאו .ל"נכ ןילכיה ןיששענו ,רתכב ןיחמה ןישטבמ תוכרבה
תרטק תניחבב השדקה םשמ תולעהל ,תופלקה םוקמל תורומתה ילכיהב סנכיש הז אוה
ןושל ,הרומת ןושל ,רמיי ימ הזו .ל"נכ תוכרבה הלעתי ותילע ידי~לעשו ,ל"נכ
."ונרימי רמה םא" :(ז"כ ארקיו)

דיתעלו .החמשה ידי~לע ,השדקה תילע רקע וניה ,וחשומו ילשא ותיא,םהל בישהו
ולכי זאו ,'ואצת החמששב יכ' :בותכש ומכ ,החמששב תולגהמ לארששי תאצב
.תופלקה ולטבתי םכחרכ לעו םכידי לע וניה ,'ילשא ותיא' :הזו .ירמגל תופלקה
לבח וניה ,ילשא םיארקנה ,תולגהמ לארששי~תיב תא ואיבת םכמצעב םתא יכ
דחא לכש ,"לארששי תיב םכיחא תא ואיבהו" :(ו"ס היעשי) בותכש ומכ .ותלחנ
היהיש החמשה יובר ידי~לע ,תולגהמ לארששי תיב תא םדיב ואיבי ם"וכעהמ דחאו
םע תוששעל 'ה לידגה םיוגב ורמאי זא" :(ו"כק םילהת) בותכש ומכ ,תאזה תעב
ב~לאומש) תניחבב ,תופלקה ולטבתי החמשה ידי~לעו ."םיחמשש ונייה ,'וכו הלא
:םתוא תולכל הדידמה וניה ,'וחשומ' :הזו .(ג) 'הצרא םתוא בכשה לבחב םדדמיו' :('ח

הכ

ליע יוה אלו ,והוטשפ .אידוב יתיא .אלבחל איוש אלד אנמ ןל יוחא ,הלורמא
:אלבחל איוש אלד אנמ וניה .ורתס ארמ ותיא ,והל רמא .אערתל

:י"שר

:דיספמ אוהש דספהה הוש וניאש ילכ ונארה ,אלבחל איוש אלד אנמ ןל יוחא
ארמ ותיא :חתפה ןמ רתוי בחרו ךרא היהש ,אערתב ליע אל :תלצחמ ,אידוב
:סנכיש דע לתכהו חתפה ןינב ,ורתסו

:(ח"מ הטוס הנשמ) הנמאו םיפוצ תפנו רימשה לטב שדקמה~תיב ברחשמ

רחא ךשמנשכו .לכשה לא תולעלו ,המדמהמ ומצע תא איצוהל םדא לכ ךירציכ א
תורירשמ אצוישכו .בלבש המדמה רחא ךלוה אוהש ,בל תורירש תניחב הז ,המדמה
ךלוה וניאו ,ןבאה ענכנ ודי לעש ,'רימש' תניחב הז ןבאה ובל רבשמו ,בלה
.לכשה רחא ךלוהו ,תוימדמה תוואת רחא

לכשה ולצא זא ןידע ולכששב שמתשה אלש לעפה לא ולכשש איצוה אלשןמז לכו
הז ,םק הזשכ' יכ .ולכשש תנוכת םמוקתנ זא ,המדמה רבש רבכש יפ~לע~ףא .חכב
רקוחשכ ךכ~רחאו .חכב ןידע לכשה לבא ,(תודלות השרפ שיר י"שרב אבומכ) 'לפונ
ריש) תניחבב ,'םיפוצ תפנ' תניחב הזו .לעפב לכשה יזא ,וב שמתשמו ולכששב
.לעפה לא חכמ ולכשש תוקיתמ איצוהש "ךיתותפשש הנפטת תפנ" :('ד םירישה
.[רובדה תניחב אוהש ,לעפה לא חכמ איצומ תניחב אוה ,'ךיתותפשש' :הזו]

לכשש בש ולכשש זא ,גישהל ישונא דיב שיש המ לכ ולכששב גישמשכךכ~רחאו
רקעו .הנקנה לכששו ,לעפה לכששו ,חכב לכשש שיש ,םירקחמה ובתכש ומכ .הנקנה
.התימה רחאל ויתוראשה הזו ,הנקנה לכשש אלא וניא ,ותתימ רחאל םדא לש ומויק
םדא לש םויק אוה ,הנקנה לכשש יכ ,רבד םויק ןושל הנמא יכ ,הנמא תניחב הזו
יכ .תחא העידיב םירבד הברה עדוי םדאש המ ,ארקנ הנקנה לכששו .ותומ רחאל
,רבדה תא גישמשכ ךכ~רחאו ,רבד והזיא עדיש םדק תומדקה הברה עדיל ךירצ םדק
שדקמה ןמ המכחה ןיעמה רקעו .תחא העידיב רבדה תא עדויו ,ויתומדקה ךילשמ
בותכש ומכ .ןוימדה חכו תוימהבה םהש ,תונברקה ןיבירקמ ויה םש יכ ,אצי
ליבשבו .תונברקה םה ןוימדה תריבשש "הרבשנ חור םיקלא יחבז" :(א"נ םילהת)
הנבישכו .'וכו רימשה לטב שדקמה~תיב ברחשכ' :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמא הז
:"אצי שדקמה ןמ ןיעמו" :('ד לאוי) םיקתי זא ,שדקמה~תיב

םה םהו .ולא תונוימד םש שי ,הגרדמו הגרדמ לכבו םלועו םלוע לכבשעדו ב
םיעשר ביבס' :(ב"י םילהת) תניחבב ,השדקה תא םיבבוסו ,ירפל ןימדוקה תופלקה
,תונוימדה ולא ךרד ךליל ול ךירצ זא ,הגרדמל הגרדממ קתענ םדאשכו .'ןוכלהתי
,הגרדמבש תופלקה ןיררועתנ יזא ,הגרדמהל הלועשכ ףכתו .השדקה לא עיגהל ידכ
:תופלקמ םוקמה ותוא רהטלו ,םתוא רבשלו םתוא עינכהל ךירצו .ותוא ןיבבסמו

הזו ,הזמ הלעמל הז םה תומשנה לכ יכ .הזל הז ןיוש םדא ינב ינש ןיאשעדו ג
אצמנ .ןוילע תוינוציחל תוינוציחו שובל הששענ ןותחת לש תימינפו .הזל שובלמ
דמועה םדאה קתענו ךלוה יזא ,הנוילע הגרדמל ותגרדממ תולעל הצור דחאשכ
ינש ויהיש רשפא יא יכ ,הנוילע רתויה הגרדמל קתענו ךלוהו ,הנוילעה הגרדמב
,ולש תוימינפה אלא ,ןוילעה םדאהמ קתענ וניאו .תחא הגרדמב םישנא
אלא ,הלועו קתענ וניא ,הנותחתה הגרדמבש םדאה םגו .ראשנ תוינוציחהו
.ןוילע תוינוציחל תוינוציח הששענ ,ןותחתה לש תוימינפהו .תוימינפה

,ןוילעה םדאה ידי~לע הנוילע הגרדמבש הפלקה רבשנ רבכשיפ~לע~ףאו
(ןותחתה תוימינפו א"נ) .םשמ קתענ ןוילעה לש תוימינפשכ ,ןכ~יפ~לע~ףא
רואה ינפל אלא תענכנ אל יכ .רוענו רזוח הפלקה יזא ,הלוע ןותחתה תוינוציחו
הדיב חכ שי ,ויתוימינפ ינפל ולפא ןותחתה ינפל לבא ,ןוילעה לש תוימינפה
.שדחמ התוא עינכהלו התוא רבשל ול ךירצ הז ליבשבו .ודגנכ ררועתהל

םה ,תווצמו הלפתו הרות לש הדובע :תודובע ינימ ינש םה ,תוינוציחותוימינפו
תדובעו .תוינוציח םה ,ףוגה יכרצ ראשו היתשו הליכא תדובעו .תוימינפ
הריאמ איה ,הנוילעה הגרדמב דמועה םדאה לש ,היתשו הליכא וניה ,תוינוציח
הגרדמב דמועה םדאה לש ,הלפתו הרות וניה ,תוימינפ תודובעמ ,רתוי תחבשמו
:ןוילעה תוינוציחל שובל הששענ ןותחתה תוימינפ הז ליבשבו .הנותחתה

ןושל ,תוימינפ תניחב הז אסכ ,'וכו "םורמ דובכ אסכ" :(ז"י הימרי) שורפהזו
ארק ןנחוי יבר' :(ג"יק תבש) בותכש ומכ ,שובלו תוינוציח הז ,דובכ .איסכתא
זאו ,הנושארה הגרדממ הלעתנו םמורתנשכ וניה ןושארמ םורמ .'וכו 'הנאמל
םוקמה תא שדקל ךירצ ונשדקמ םוקמ ,הז ליבשב .תוינוציח תוימינפמ הששענ
:ל"נכ םירוענו םירזוח תופלקה יכ ,שדחמ

םילובלבהו תוואתהו תובשחמהו תונוימדה וניה ,תופלקה עינכהל רשפאיאו ד
'הל ודוה' לש תונוכב אבומכ .ארובה תולדג ידי~לע אלא ,הגרדמבש תועינמהו
דגנ םיררועתנ יכ ,הריציבש תופלקה עינכהל ןקתנ רומזמה הזש ,'ומשב וארק
יכ .םש ןיע ,ןיענכנ ארובה תולדג ןיריכזמש ידי~לעו ,הריציב הלועש היששע
תוינוציחל שיבלמו הלוע היששע תוימינפו ,האירבל הלוע הריציה תוימינפ'
.םש ןיע 'הריצי

הלדגה רקע יכ .ןוגה ינעל ןינתונש הקדצ ידי~לע אוה ,ארובה תולדגתולגתההו
ןיאלע ןינוג יכ ,ןינוגה ןה ןה בהזו ףסכו .(א) ןינוגה תולגתה אוה ראפהו
שיאל םיאבשכ אלא ןיריאמ ןיא ,בהזו ףסכב םישבלמה ןיאלע ןינוגו .םהב
תניחבב ,ןינוגה ולא ןירהנתמו ,הזב הז םיללכנו .םמוקמ םש יכ ,ילארששיה
שיא לצא אלא וניא ןינוגה םוקמ יכ ,"ראפתא ךב רשא לארששי" :(ט"מ היעשי)
,םהב ראפתמו לדגתמ אוה~ךורב~שודקה יזא ,ןינוגה ןירהנתמשכו .ילארששיה
'עשי' ."עשי ידגב םהמ הששענו ,בהזה ילו ףסכה יל" :(ב יגח) תניחבב
ןילכתסמ לכה ראפה תמחמ (םש ןיע :צ ורתי רהז) "'ה לא ועשי" ומכ ,אתולכתסא
יזא ,ם"וכעה לצא בהזו ףסכהש ןמז לכ לבא .וב לכתסהל ןיואתמ םלכ יכ ,וב
אלא םמוקמ ןיא יכ .םמוקמ םש ןיא יכ ,ןיריאמ םניאו ,םרוא םימלענ ןינוגה
:ןינוגה ראפ םש יכ ,'ראפתא ךב רשא לארששי' :תניחבב ,לארששיה שיא לצא

בהזו ףסכ ם"וכעהל שיש יפ~לע~ףא ,לארששי ןוממל ןיבאת ם"וכעה הזליבשבו
ףסכהש תמחמ הזו .םלועמ ןוממ האר אל ולאכ ,ידוהי לש רנידל םיבאת ,הברה
יכ ,םהלש ןוממ לע הרוש ןחה ןיאו ,ןיריאמ ןינוגה ןיא ,םדי תחת שיש בהזו
ומכ ,םישר םיארקנ הז ליבשבו .לארששי לצא אלא הלגתנ אל ןחהו ראפה רקע
האנה םהל ןיא יכ ,םיינעו םישר םה יכ .'תושרב םיריהז ווה' :(ב קרפ תובא)
ילארששיה לש םנוממ לע יכ ,לארששי לש ןוממל ןיבאתו ,םיינע םה ולאכ ,םנומממ
דימו ףכת ,עד לבא :ןחהו ראפה לע לכתסהל ןיבאת לכהו ,ןחהו ראפה הרוש
ליבשבו .ןוממה ךותב ראפהו ןחה םלעתנ דימו ףכת ,לארששי ןוממ לבקמ ם"וכעהשכ
יכ ,לבק רבכש ןוממה חכושו ,לארששימ רחא ןוממ עבות םעפ לכב ם"וכעה הז
הזו :ןתינה תעשב אלא ןיברקמ ןיאש :(םש) והזו ,ם"וכעה דיל אבשכ ןחה םלעתנ
תניחב םהש ,ןיאלע ןינוג הז ,'ה יניע "'ה יניעב ןח" :(ו תישארב) תניחב
ףסכ ףלא יתתנ הנה" :הרששל ךלמיבא רמאש הזו :ראפהו ןחה רקע םש ,בהזו ףסכ
ם"וכע דימ ןוממה אצישכ :וניה .(כ תישארב) "םיניע תוסכ ךל אוה הנה ,ךיחאל
תוסכ' וניה ,'עשי ידגב' תניחבב וששענו ,ןינוגה ולגתנ ףכת ,ילארששיה דיל
.םהב לכתסהל םיבאת לכהש ,םהב ןילכתסמ לכהש ,'םיניע

.ןיריאמו ןינוגה ןילגתנו ,ונוממ לכ ןקתתנ ,ונומממ ןתונש הקדצידי~לעו
ידגב" :(א"ס היעשי) תניחבב ,'בהזה ילו ףסכה יל' :תניחבב ונוממ לכ הששענו
.הקדצל בשחנ ,ונתאמ ם"וכעה ןיחקולש תועמה הז ולפאו ."ינטעי הקדצ ליעמ עשי
ריש) והזו .הקדצ ךישגונו :(ט ארתב אבב) הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ
,'בהזו ףסכ' תניחב ,ןינוגה הז ,'ךיניע' "ןובשחב תוכרב ךיניע" :(ז םירישה
.(:םש ארתב~אבב) 'לודג ןובשחל ףרטצנ הטורפ לכש' ,הקדצ ידי~לע ןיכרבתנ
בשחנ הז םג ,םיבר תב םיארקנה ,ם"וכעה די ךותל אבש ןוממה ידי~לע ולפאו
לע ןידעשכ ,םיבר תב רעש לע ,אקוד הזו ."הקדצ ךישגונו" :בותכש ומכ ,הקדצל
:ל"נכ ןחה םלענ ךכ~רחא לבא ,ןוממה לע ןחה הרוש ןידע ,ם"וכעה דיל אבש םדק ,רעשה

אידוב יתיאו .אלבחל איוש אלד אנמ ןל יוחא :אנותא יבד יבס ורמאשוהזו
:שורפ .לתכה םע חתפל ירתסו ארמ ותיא ,ןול רמאו .אערתל ליע אלו ,והוטשפו
תורירש תניחב וניה ,ל"נה המדמה וניה ,ובלמ הדובש המ ,בלה תוידב הז ,אידוב
הנותחתה הגרדממ הלועש םדאה לע טשפתמו רבוג ,בלבש המדמה חכה הזשכ .ל"נה בל
הלבחו דספהה היניע דגנל איוש אל ,המדמה איהש תאזה הפלקהו .הנוילע הגרדמל
ךכ~רחא תרבגתמ איה ןכ~יפ~לע~ףאו ,הנוילע הגרדמב היהש שיאהמ רבכ תדספנש
:ל"נכ

תמחמ ,לכשה איהש השדק רעשל סנכל שיאה לוכי אלש וניה אערתל ליעאלו
,האמטה אוהש ,המדמה אוהש ,חתפה תריתס :הז לע הצועיה הצעו .המדמה תורבגתה
חתפל" :(ד תישארב) תניחב אוהו ,(:ח"ל אמוי) 'ול ןיחתופ אמטל אבה' :ומכ
.ל"נה ארובה תלדג אוהש ,ל"נה ןינוגה ידי~לע ותריתסו ."ץבור תאטח

,שודקה םש תניחב הז ו"כ .(.ז"טק םיטפשמ רהז) 'לת' 'וכ' לתוכ תניחבםהו
.ןינוגה תורוא אוהש "ירוא 'ה" :(ז"כ םילהת) בותכש ומכ ,ןינוג תניחב אוהש
,(םש רהז) ול ןינופ לכהש לת אוהו .ל"נה עשי ידגב תניחב אוהש "יעשיו"
:(ב) וב לכתסהל ןיבאתו

:(הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל ןאכ דע ד"כ ןמיסמ)

ררועיש ךירצ הז~לע ,ל"נכ הגרדמ לכבש תבבסמה הפלקה עינכהל ידכש עדםג ה
םשהל ברקתהל הכזש רכזיש ידי~לע חמששיש וניה .ומצע לע הוצמ לש החמשש
,וז החמשה ידי~לעו .ךרבתי םשהל ותוא ןיברקמה םיקידצל ברקתהל הכזו ,ךרבתי
:הינש הגרדמל סנכנו הפלקה רבשמ אוה

ןיע 'וכו תונברקה םה ןוימדה תריבשש 'הרבשנ חור םיקלא יחבז' :(א תואלךיש)
חכ תניחב םהש ,תומהבמ ןיאיבמ תונברקה יכ ,תונברקה לע הכימס תניחב הזו .םש
,בלבש המדמה רחא ךלוה םדאשכו .המדמה חכ ןכ םג הל שי המהבה יכ ,המדמה
יכ ,שממ המהב הששעמ והז המדמה חכמ ןיאבש ,םולשו סח ,ויתוואת רחא וניהד
ןיאב םיאטחה לכו ,םולשו סח ,אטוח םדאשכ ןכ לעו .המדמה חכ הל שי המהבה םג
ןברק איבהל ךירצ אוה ןכ לע ,תוואתה לכ ןיכשמנ םשמש המדמה חכ ידי~לע
,הכימסה תעשב ןברקה לע ויאטח לכ תודותהלו ,וילע ךמסל ךירצו ,תומהבמ
המדמ תניחב איהש ,המהבה לע המדמה חכ לכו םיאטחה לכ ןיכשמנ הז~ידי~לעו
הז~ידי~לעו ,ןברקל המהבה ןיטחושו .(ג) הטיחש הכימסל ףכת :ךכ~רחאו .ל"נכ
:המדמה רבשנו ענכנ

ךליל ול ךירצ זא ,הגרדמל הגרדממ קתענ םדאשכש ,םש ראבמ :('ג 'ב תואלךיש)
יזא ,הינשה הגרדמהל הלועשכ ףכתו .השדקה לא עיגהל ידכ תונוימדה ולא ךרד
ןיע 'וכו שדחמ םתוא עינכהל ךירצו ,ותוא ןיבבסמו הגרדמבש תופלקה ןיררועתנ
ןכ~יפ~לע~ףא ,'וכו הנוילעה הגרדמבש הפלקה רבשנ רבכש יפ~לע~ףאו .םש
יזא ,הלוע ןותחתה (תוימינפו) תוינוציחו םשמ קתענ ןוילעה לש תוימינפשכ
םידיסחה ןיעוט הזבו :ןושלה הזב זא רמאו .םש ןיע 'וכו רוענו רזוח הפלקה
תמחמ קר ,ללכ הליפנ הז ןיא תמאבו ,'ה תדובעמ ולפנש םהל המדנ םאתפש ,הברה
םהש ,תופלקה שדחמ ןירבגתמו ןיררועתמ זאו ,הגרדמל הגרדממ תולעל ןיכירצש
רבגתהל ןיכירצ ןכ לע ,ל"נכ תועינמהו תובשחמהו תונוימדהו םילובלבהו תוואתה
הגרדמו הגרדמ לכבש 'וכו תועינמהו תופלקה רבשלו עינכהלו רזחל שדחמ םעפ לכב
:ל"נכ ללכ הליפנ הז ןיא תמאב לבא ,שדחמ

תולעל הצור דחאשכ אצמנ ,'וכו ןיוש םדא ינב ינש ןיאש עדו :(ג תואלךיש)
הגרדמה התואב דמועה םדאה קתענו ךלוה יזא רתוי הנוילע הגרדמל ותגרדממ
הזו :ןושלה הזב זא רמאו .'וכו הנוילע רתויה הגרדמל קתענו ךלוהו ,הנוילעה
הגרדמבש םדאה הזש ידי~לע יכ .ורבח תא היבגמו םירמ דחאש המ ,המרה תניחב
הגרדמבש ורבח תא םירהו היבגה הז~ידי~לע ,אגרדל אגרדמ הלע הנותחתה
,ורבחמ רתוי דוע הובגה ורבחד ורבח ןכו .רתוי הנוילע הלעמל תולעל ,הנוילעה
םדא ינב ינש ויהיש רשפא יא יכ ,הלעמל הלעמל ןכו ,הלעמל רתוי דוע הלע
:ל"נכ תחא הגרדמב

רמא .המדמה חכ םשב ערה רציה תוואת לכ ארוקו הנכמ םשו ,ל"נה רמאמ רמאשרחא
ןיכירצ ערה רציהו רבד~לעבהל וניה ,רחא םש ול תונכלו ול ארקל ןיכירצ :זא
.המדמה חכ םשב קר ,ערה רצי םשב דוע ותורקל אלש וניהד ,רחא םשב ותוא תורקל
ןיבהל יתיכז אלו ,המלש הנוכ הזב ול היהש יתנבה לבא ,קוחשש ךרדב תאז רמאו
:הזב ותנוכ

וכ

(:הכרבל ונורכז ,ונבר ןושל)

.לעד וניהב :והל רמאו .אחור קפנ אכיה ,התועיבב תימדאציצר

:י"שר

:ותפלק ךותב תמש חורפא ,תימד אציצר

."קידצ וימיב חרפי" :(ב"ע םילהת) תניחב ,קידצ תניחב הז .חורפא הז,אציצר
ןמ הזיאב התועבו התולצב ושפנ תא רסומו ,ומצע תא תיממש קידצה :ותוא ולאשש
.לעד אכיה :םהל בישהו .רתויב ושפנ תא רסמל ול ךירצ ,הלפתה ןמ תומוקמה
,תורז תובשחמ וב םיסנכנש ךיא וניה ,השדקה יצוצינ תולעהל ול שיש ךיא וניה
:ושפנ רסמל ול ךירצ םש ,עודיכ םתולעהל ךירצו

זכ

.לאעד וניהב ,והל רמא .אחור קפנ אכיה ,התועיבב תימד אציצר

םפסכ ילילא וכילשי םלכו ,דחא םכש ודבעל ותדובעל םלועה לכ תא ךשמליכ א
םולשה יפל רודו רוד לכב הששענ רבדה הז דבל ךרבתי םשה לא וללפתיו םבהזו
הזל הז םיריבסמו םירקוח םהו ,םדאה ינב ןיב שיש םולשה ידי~לע יכ .רודבש
:תמאהל ומצע תא ברקמו ,ופסכ ילילא רקש תא שיא לכ ךילשמ הז~ידי~לע ,תמאה

הזו .םינפ~תרדה ,םינפ~תראה ידי~לע אלא ,םולש תניחבל אובל רשפאיאו ב
:(ג הינפצ) תניחב לש אתורעתא "םכש ריע םלש בקעי אביו" :(ג"ל תישארב)
אוהש .בקעי תניחב ידי~לע אוה םולשו .םולש ידי~לע אוה ,"דחא םכש ודבעל"
,(םש ןיע .ד"פ אעיצמ אבב) םדאד הרפוש ןיעכ בקעיד הרפוש תניחב ,םינפ תראה
:'בקעי ךינפ ישקבמ' :(ד"כ םילהת) תניחב הזו

,תודמ הרששע ששלשב תשרדנ הרותהש .הרותה ישורד תניחב הזםינפ~תרדהו ג
בותכש ומכ ,םינפ תרדה תניחבמ ,(.ב"ס ירחא רהז) אנקד ינוקת רסירתמ םיכשמנה
:"ןקז ינפ תרדהו" :(ט"י ארקיו)

.ותנר לוק תוככדזה ןכ ,ל"נה ולא תודמ הרששע~ששלשב ותמכח תוככדזההיפלו ד
א"ס תוכרב) 'לוק איצומ הנקה' ,(:ב"ל ןישודק) 'המכח הנק הז ןקז' :תניחבב
,"ךיארמ תא יניארה" :(ב םירישה ריש) הזו .(:ה"לר ד"לר ב"לר סחנפ רהז ןיעו
יפל לוקה יכ 'ךלוק תא ינעימשה' .ל"נכ ןקז תניחב ,םינפ~תרדה תניחב הז
תא םהב שרוד אוהש תודמ הרששע~ששלש לש לכשה יפל ,הרותה ישורד לש המכחה
:(ז תלהק) "הילעב תא היחת המכחה" יכ ,"ויחו ינושרד" :(ה סומע) והזו .הרותה

אוה~ךורב~שודקה ,רובד אלב דבל ולוק תעמשה ידי~לע זא ,ולוקךכדזנשכו ה
"םתנר תא ועמשב םהל רצב ('ה) אריו" :(ו"ק םילהת) תניחבב .ותרצ תעב ועישומ
רצמ ם"וכע והזיא ,ול רצמש ימ האור אוה~ךורב~שודקה ,ולוק תעימש ידי~לע
ישורדו םישורפש .(א) ןושל םיעבשב "בטיה ראב" :(ז"כ םירבד) והזו .ונל
.ם"וכעה לכבו תונושלה לכב ונל ביטיה םדי לע ,לוקה תואצות םשמש הרותה
:שורדו שורפ ןושל אוה ראבו ,ר"אב תובת~ישאר ,םתנר תא ועמשב תניחבב

תניחבב .תירבה ןוקת ידי~לע אלא ,אובל רשפא יא ל"נהםינפ~תרדהלו ו
,תירב אוהש ,"ומוקמב הודחו זע"שכ ,"וינפל רדהו דוה" :(ז"ט א~םימיה~ירבד)
.(ב) אתינורטמד הודח אוהו ,זעב ארקנה

יל יהיו .לוק תניחב הז ,תרמזו .תירב תניחב הז ,יזע :(ו"ט תומש)הזו
םנורכז ,ונימכח ורמאש הזו :'וכו 'םהל רצב ('ה) אריו' תניחבב ,העושיל
םיה לע יכ .הריש רמול םהיניע ונתנ ,םיה ןמ לארששי ולעשכ :(:ל הטוס) הכרבל
(סניו) סניו האר םיה' :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש ומכ ,תירב תניחב הלגתנ
,םינפ~תרדה תניחב הז םהיניע ונתנ .(ז השרפ בשיו הבר שרדמ) 'הצוחה אציו
יניע הנחקפתו" :(ג תישארב) י"שר שרפש ומכ ,'המכח הנק הז ןקז' תניחב
.המכחה ידי~לע הלגתנש ,לוק תניחב הז הריש רמול .רמאנ המכחה םש לע "םהינש
תניחב הז ,"והונאו ילא הז" :ורמא םיקנויו םיללוע :(םש הטוס) ורמאש הזו
:םינפ~תרדה תניחב הז והונאו ."תואה ךל הזו" :(ג תומש) תניחב ,תירב

ומכ ,לוק תניחב הז 'ןוה' ,"ןוה דבאי תונוז הער" :(ט"כ ילשמ) שורפוהזו
אלא ךנוהמ ירקת לא ךנוהמ 'ה תא דבכ' :הכרבל םנורכז ,ונימכח ורמאש
ה"גהב 'ג ילשמ י"שרב ןכו ,אתקיספה םשב ג"נ ןמיס ט"האבב אבומכ) .'ךנורגמ
םגופשכו .('וכו ברע לוק ךל ןתנ םא 'וכו ךננחמ אלא אתקיספה ןושלו .םש
,"ינוא תישאר" :(ט"מ תישארב) ומכ ,ותירב רמשש בקעיו .ולוק םגפנ ,תירבב
,םולשל הכוז לוק תניחבמו ."בקעי לוק לקה" :(ז"כ םש) תניחבב ,לוקל הכז
.(ג) ולש םולשהש ךלמל "המלשל רשא םירישה ריש" :(א םירישה ריש) תניחבב
בותכש ומכ .(ד) םולש תבשל וכז םיה תריש לש הנר לוק רחא ףכת ,הז ליבשבו
ל"ז וניתובר ורמאש ומכ) הוטצנ הרמב תבשו ,"התרמ ואביו" :(ו"ט תומש)
םולש תובת~ישאר "'הל וריש םירמ םהל ןעתו" :(םש תומש) הזו .(:ו"נ ןירדהנס
:םולשל וכז הריש ידי~לעש


Copyright © 1998-2004 by Breslov International, All Rights Reserved. webmaster@mohorosh.org
Click for Hebrew Fonts